Emblemàtics. Núm. 21. Merceria Calsina

Page 1

a br i l de2018

núm. 21

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

Adapt ar seal snoust emps P

di bui x Embl emàt i c

L’ ar t i st aJoanBuenodi bui xa l aMer cer i aCal si na

elRepor t at ge RosaCal si nar epassal ahi st òr i a del aMer cer i aCal si na


LaFo t o

Me r c e r i aCa l s i n a . 1 9 3 6

Ro s aCa l s i n ad a v a n t d el af a ç a n ad el ame r c e r i a Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ros aCa l s i na r epa s s al ahi s t òr i a del aMer c er i aCa l s i na

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aMer c er i aCa l s i na

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Ada pt a r s ea l snoust emps . Con nue ml aRut adel sE mbl emà c spe l Di s t r i c t edeL e sCor t s . S i bé de di c a v e me l da r r e rnúm. de l Ma g a z i neal aF a r mà c i aOl l e r , e n a que s t aoc a s i óv i s i t e ml aMe r c e r i aCa l s i na , une s t a bl i me ntf unda t l ’ a ny1936c omapa r a dadepai r e c onv e rta l sa ny s40e nme r c e r i a . Al l àheque da ta mbl aRos aCa l s i naquem’ hae x pl i c a tl ag r a n t r a ns f or ma c i óquehas of e r te l mónde l t è xl e ng e ne r a l i e l ne g oc i deme r c e r i ae npa rc ul a r , c omha npa s s a tdev e ndr ebot ons , be t e si fil sa l sc ompl e me nt si l ar obai nt e r i orqueé se l quea v ui mé sv e ne n. L e sg r a nsma r que sha ni nunda te l me r c a ta mbunaà mpl i aof e r t ade r obaj ac onf e c c i ona daf e ntc a nv i a re l shà bi t sdec ons um. L afig ur ade l amodi s t ae nt e s ac oma que l l ape r s onaquedi s s e ny a v ai r e a l i t z a v a l e spe c e sdev e src oma r ac a mi s e sobr us e spode mdi rquee s t àe n v i e sd’ e xnc i ó. Noobs t a ntl aRos ahas a butv e ur eunaopor t uni t a tde ne g oc i di nsa que s t abombol l ac ome r c i a l der obaqueof e r e i x e nl e s g r a nsma r que s: e l sar r anj ame nt sder oba. T a ntc e r tc omquel ag e nt c ompr al ar obabonai f e t at a mbéhoé sques ’ hape r dutl apr à cc a d’ apr e ndr edec os t ur ai s ónmol t e sl e spe r s one squenos a be nc os i ri t r obe na mbpr of e s s i ona l sc oml aRos aunas ol . l uc i óa l ss e us pr obl e me s .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Ro s aC a l s i n a Me r c e r i aC a l s i n a

“ He m n g u tq u ea d a p t a r n o sal e s n o v e sn e c e s s i t a t sd el ac l i e n t e l a ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l si n i c i sd el aMe r c e r i aC a l s i n a E sv af u n d a rl ’ a n y1 9 3 6 . E nu np r i n c i p i a i x òe r a u n ap a r a d ad ep a . De s p r é ss o b r ee l sa n y s4 0u n a s e n y o r av aa g a f a rl ’ e s t a b l i me n t i e l v a r e c o n v e rre nme r c e r i a , s i b ét a mb éf e i af e i n e s c o mamo d i s t a . C a pal ’ a n y1 9 5 0e l me up a r e S a l v a d o rC a l s i n ae sv af e rc à r r e cd el ab og a . C a l t e n i rp r e s e n t q u ee na q u e l l aè p o c al e sme r c e r i e s e r e nu n se s t a b l i me n t sq u ee s t a v e nmo l t d e mo d a . I l as e v ama r eq u a ns ’ h i v ai n c o r p o r a ral a b og a . ( s o mr i u ) L ame v ama r ev e n i aac o mp r a ra q u í e s p o r t a v e ns i sa n y s i p o d e md i rq u ev as o r g i ru n a h i s t ò r i ar o mà nc a . Mi c ae nmi c ae sv a n e n a mo r a r , e sv a nc a s a ri fi n a l me n t t o t sd o sv a n p o r t a rl ab og a . V a ne s t a rp r à cc a me n t t o t al a v i d aa q u í fi n sq u ee sv a nj u b i l a r . Afi n a l sd e l s9 0 l ame v ag e r ma n aAn n ai j oma t e i x av a r e m a g a f e r n ee l r e l l e ufi n sa v u i . I ma t g ed’ una pa r e l l pe raf e rpí ndol e s . Da r r e r aunamàdemor t e r . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

elRepor t at ge


Ve i gq u ec o n s e r v e ug r a np a r td el ad e c o r a c i ó i n i c i a l An i v e l l i n t e r i o rc o n s e r v e md o st a u l e l l sq u et e n e n u n av i t r i n as u p e r i o ri c a l a i x e t sal ap a r t p o s t e r i o r . E s t a ns e p a r a t sp e ru n ap r e s t a t g e r i aa b ab l eq u e s ’ a i x e c aoe sp l e g as e g o n sc o n v i n g u i , mo l tp i c a d ’ a q u e l l t e mp s . T a mb ég u a r d e mu nt a mb o r e t g r a n a t mo l t b o n i c . Def e t t o t e l mo b i l i a r i e s t àf e t e nd o sc o l o r sg r a n a t i b e i x . L ag r a np r e s t a t g e r i ad e d a r r e r ad e l st a u l e l l sa mbe l sc a l a i x e t si n f e r i o r sa i x í c o mu n av i t r i n aa mbv i d r ei f u s t ac o mp l e t e ne l mo b i l i a r i o r i g i n a l d el ame r c e r i a . T o t a q u e s t ma t e r i a l h ae s t a t s e mp r ea q u í i n o mé ss ’ h a r e s t a u r a t d et a n t e nt a n t p i n t a n t l o .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

L af a ç a n ae x t e r i o rt a mb éé sl ’ o r i g i n a l ? S í , é su n af a ç a n aq u et éu na c c é sp e l C a r r e rd e l V a l l e s p i ri f ac a n t o n a d aa mbe l C a r r e rd ’ E v a r i s t Ar n ú s . Da mu n t d el ap o r t ad ’ a c c é st r o b e mu n p l a f ód ef u s t ao r i g i n a l q u ep o s aMe r c e r í a , i j u s t a s o t af o r ma n t u n as a n e f a u n sv i d r e sq u ea l t e r n e n e l sc o l o r st a r o n j ai v e r d . C o n s e r v e me l sa p a r a d o r s t a l i c o me s t a v e n , n o mé se l sh e ma n a t p i n t a n t i f e n t t a s q u e sd ema n t e n i me n t .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ na si aCal i cer aMer xal bui di a oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques naper i s aCal i er c aMer adaal par eu orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ ne l ar x bui di an os de gr x bui e. Uns di bl i us onf nc li i t es . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or f


S u p o s oq u ee l n e g o c i d el ame r c e r i ah as o f e r tg r a n s c a n v i se ne l sd a r r e r sa n y s . Oi t a n t ! E l p r o d u c t eq u et e n i me nu n ame r c e r í ah ae v o l u c i o n a t mo ls s i mp e r q u èi n i c i a l me n te sv e n i e mmo l t sb o t o n si a r a a c t u a l me n tn o mé st r e soq u a t r e . Ab a n sh i h a v i amo l t e s mo d i s t e s , n oh i h a v i al ac o n f e c c i óa c t u a l i a i x òs ’ h ap e r d u t . Aq u e s t sd a r r e r sa n y se n sh e me s p e c i a l i t z a tmé se nr o b a i n t e r i o r , mi t g e s , mi t j o n s , l l e n c e r i ai c o mp l e me n t sc o m a r r a c a d e s , mo c a d o r s … Und e l ss e r v e i sq u ea c t u a l me n tt émé ss o rd aé se l t e ma d ’ a r r a n j a me n td er o b a . C o mq u el ag e n tj o v en os a pc o s i r v e n e na q u í p e rt a l q u ee l sh i p o g u e mc o s i re l q u ec o n v i n g u i . Usc o n v i d oap a s a rp e rl aMe r c e r i aC a l s i n aq u a nv o l g u e u , e s t a r e me n c a n t a t sd ’ a t r e n t r e u se l mi l l o rp o s s i b l e . .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.