Emblemàtics Núm. 14. La Casa del Bacalao

Page 1

f ebr erde2018

núm. 14

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

. Unboc ídel marat oc ardel Por t al del ’ Àngel

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a LaCas adel Bac al ao

elRepor t at ge Sant i Rodr í guezr epas s al a

hi s t òr i adel aCas adel Bac al ao


LaFo t o

LaCa s ad e l Ba c a l a o . 1 9 7 8

S a n Rodr í g ue z( 22/ 11/ 2017L aCas ade l Bac al ao-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e S a n Rodr í g uez r epa s s al ahi s t òr i a deL aCa s adel Ba c a l a o

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aCa s adel Ba c a l a o

11

r ec ept adec ui na Ba c a l l àa mbl l a g osns

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unboc í del ma rat oc a rdel Por t a l de l ’ Àng el . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c sf apa r a daa l Ca r r e r Comt a l núm8. Aquí hi t r obe mL aCas ade l Bac al ao, t otunr e f e r e nt a l ba r r i i al ac i ut a te nma t è r i adeba c a l l à . De sdel ’ e x t e r i orj ae s pe r c e pv i s ua l me ntl ’ e nc a ntdel as e v ae s t èc ama r i ne r amol tbe n c ui da daa l hor aqueunaa g r a da bl efla i r edes a l a br orl i r e c or daa l na s quea l l àhi v e ne nunpr oduc t edemol t aqua l i t a t . Del ’ e x t e r i orde s t a c al ’ e s t r uc t ur adef us t ade l v e sbul del abo g ade c ol orbl a uma r í , a mbdosa pa r a dor squefla nque g e nunapor t a d’ a c c é sal ’ i nt e r i orr e ma t a dape runal l i ndae nf or mad’ a r cdemi g punt . E ne l sa pa r a dor shi hadi v e r s e sf ot og r a fie sa ng ue ss obr el a pe s c ade l ba c a l l ài finsi t otunai ma t g ed’ unaba c a l l a ne r i aquehi ha v i aapr i nc i pi sdes e g l ea l ma t e i xc a r r e r . T otde c or a ta mbx a r x e sde pe s c a rques ’ e nc a r r e g ue ndec a pt ur a re na que s t aoc a s i ól anos t r a a t e nc i ó. L as a l adev e nde se s t àe nv ol t a dape runar a j ol abl a v a . Da v a ntde l mos t r a dorhi t r obe maunaba ndaune spr e s t a t g e r i e st a mbéa mb i ma t g e sa ng ue sdepe s c a dor si al ’ a l t r e , unba ncdef us t ai ung r a n mi r a l l al apa r e t . Unpa r e l l deba r r i l sdef us t av e l l sc ompl e t e nl a de c or a c i ó. Det ot e sma ne r e se l quea c a badedona rl ’ a i r ema r i ne ra t otpl e g a ts ónl l umsdec ol orbl a ude l s os t r eques e mbl e ns ort sde l e sa ng ue sba r que st r a di c i ona l sde di c a de sal ape s c anoc t ur na . L aCa s adeBa c a l a oa c ons e g ue i xpor t a r t ea l ma r , e nmol t ss e nt s , us r e c oma noquel av i s i t e u. E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


S a n Ro d r í g u e z

R e s p o n s a b l ed eL aC a s ad e l B a c a l a o

“ r e st u ï me l g r a ud es a l i n i t a ti n i c i a l c a n v i a n tl as a l d ’ o r í g e np e rs a l fi n a s e c ad ec u r a c i ói e l t e n i ma i x í e n t r es i s i n o ume s o s . Aq u í r a ul ac l a ud el ’ è x i t ”

Aq u e s t ab og aé su nr e f e r e n tt a n ta l b a r r i c o m al ac i u t a t . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s . P o r t e mu n sq u a n t sa n y se ne l s e c t o r . L ama r e d el e sb og u e sd el aC a s ad e l B a c a l l àv an é i x e ra P a mp l o n a . Aq u í n o s a l t r e sv a mi n a u g u r a re l s e t e mb r ed e l 7 8 , j as ó nu n sq u a n t sa n y sa B a r c e l o n ai e s p e r oq u eh i s e r e mu n sq u a n t s mé s . C o md i ue l n o m, e s t e me s p e c i a l i t z a t se n a q u e s t p r o d u c t et a n t n o b l e , q u ed emo me n t é s u np e i xs a l v a t g eq u en ol i d o n e nd eme n j a r , n o l i d o n e np i n s o s . ( s o mr i u ) D’ o nv ee l b a l l a c àq u et e n i ual ab og a ? E l b a c a l l àb à s i c a me n t e smo ue ne l ma rd e l n o r d , é smi g r a t o r i i f au nr e c o r r e g u t c i r c u mv a l . l a t q u ep a s s ap e rl e si l l e sL o f o t e n , e l n o r dd eNo r u e g a , I s l à n d i a , l e si l l e sF è o r ei t o r n a . E nf u n c i ód el ’ è p o c ad el ’ a n ye l t e n i maI s l à n d i a , l e si l l e sL o f o t e nol e sI l l e sF è r o e . E l q u ee sp e s c ae n t r ee l fi n a l d el ’ h i v e r ni l a p r i ma v e r afi n se l 1 5d ej u n yé se lq u e c o n s i d e r e me np e r f e c t ee s t a t i é se l q u es es a l a . E s t àe n t r eI s l à n d i ai l e si l l e sF è r o e , c o n c r e t a me n t e nl az o n aF AOn ú m2 7 , p a r l a n t e ne l l è x i cd ep e s c a d o r s . Al ’ h i v e r nv ee l p e i xf r e s cd eL o f o t e n , d e l n o r d d eNo r u e g a , p e r òv ec o map e i xf r e s c .

elRepor t at ge


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Vo s t è st e n e nf a mad et e n i ru nmo l tb o n p r o d u c t e . Qu i né se l s e u“ s e c r e t ” ? ( S o mr i u ) F e ml ac u r a c i óc o ms ’ h a v i af e t t o t a l av i d a , t e n i mt o t e sl e sp a r t sd e l b a c a l l àb e n c u r a d e s . C o ms i f o su nb o np e r n i l . E x a c t a me n t , q u a n t mé st e mp sa mbs a l t , mé s c u r a t i mé sg u a n y aa mbs a b o ri q u a l i t a t . E ne l c a sd e l b a c a l l àp a s s ae l ma t e i x , mé s t e mp s , mi l l o rs a b o r . C a l c a n v i a r l i a q u e l l as a l q u ev ed ’ o r í g e ni i q u eh aa n a t p e r d e n t fi n s a r r i b a ra q u í . Ai x òe r au n ap r à cc amo l t h a b i t u a l a ng a me n t i q u ea r as ’ h ap e r d u t . No s a l t r e sq u a na r r i b ae l p r o d u c t eal ab og a , r e st u ï me l g r a ud es a l i n i t a t i n i c i a l c a n v i a n t l a s a l d ’ o r í g e np e rs a l fi n as e c ad ec u r a c i ói e l t e n i ma i x í e n t r es i si n o ume s o s . Aq u í r a ul a c l a ud el ’ è x i tq u ef aq u ee l b a c a l l àma nn g u i l as e v ag e l an ai c o n s e r v i t o t e sl e ss e v e s p r o p i e t a t s . Aq u e s t g r a ud ec u r a c i ói e l c a n v i a r l i l as a l p e r r e st u i re l g r a ud es a l i n i t a t é se l q u ee n s d i f e r e n c i ad el ar e s t a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ ao aCasadelBacal xal bui di

oan antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques a c i emàt embl ’ ada a l a par Bueno f ne ar x bui o per di Casa del Bacal e. bl i us onf nc li i t eues orambels i er t ex ’ l at z t i eal matr or an f x de gr bui Un di a. any naiunac i ax nt i ambt


P a r l i ’ md el e sp a r t sd e l b a c a l l à .

E l l l o mé sl ap a r t mé sg r u i x u d a , mé sc a r n o s a . S ’ ul i t z ap e rf e ra l f o r n , al al l a u n a , p e rf e r g u i s a t si é sl ap a r t mé sv a l o r a d a . L av e n t r e s c ai l ac u as ó np a r t smé sp r i me sp e r ò mo l t g e l an o s e s . L ac o c o t x aq u eé sl ap a r t q u e t és o t al al l e n g u ai é sa mbl aq u ef a r í e me l f a mó sP i l P i l p e re x e mp l e . L at r i p aé se l c o n d i me n t r e i d e l b a c a l l à , é sp o t a f e g i raq u a l s e v o l p l a t op r o d u c t e , e sf aa mb c a r g o l s , a mbp o l l a s t r e , a mbp e i x , a mb e s c a ma r l a n t s . S e r v e i xp e rd o n a rg e l an aa q u a l s e v o l p l a t , t éu ns a b o rn e u t r ei c o mb i n a a mbt o t . T a mb ét e n i me l sme d a l l o n s , e l r o s a r i d el ac u a , a q u e s t ú lms ’ e s t àp e r d e n t i c a l r e c u p e r a r l o p e r q u èé su n ap a r t a mbmo l t d eg u s t q u en ot é e s p i n ap et a. P e ra c a b a r , u sd e i x ou n ar e c e p t ad ec u i n ad e b a c a l l àa mbl l a g o sn s , mo l t s e n z i l l ai mo l t b o n a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.