Emblemàtics. Núm. 12. Armeria Ravell

Page 1

f ebr erde2018

núm. 12

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Ar mer i aRavel l ,

unt r ossetdelTi r olenpl enaBar cel ona

elRepor t at ge Sar aRavel lr epassal a

hi st òr i adel ’ Ar mer i aRavel l

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i st aJoanBuenodi bui xa l ’ Ar mer i aRavel l


LaFo t o

Ar me r i aRa v e l l . 1 9 3 9

S a r aRa v e l l ( 22/ 11/ 2017Ar me r i aRav e l l -Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e S a r aRa v el l r epa s s al ahi s t òr i ade l ’ Ar mer i aRa v el l

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l ’ Ar mer i aRa v el l

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Ar mer i aRa v el l , unt r os s etdel T i r ol enel c ordeBa r c el ona . S e ’ mf adic i l i ma g i na rc omda r r e r ad’ unaf a ç a nade l c a r r e r Di put a c i ó289, s ’ hi a ma g aunde l si nt e r i or sa mbmé spe r s ona l i t a tde t ot al aRut ade l sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . Nomé sc r e ua rl apor t at en’ a done squee s t à se nunl l oce s pe c i a l , on l ’ a mbi e nt r ol è se sr e s pi r ape rt ot e sba nde s . L aS a r aRa v e l l né t ade l f unda dori a c t ua l pr opi e t à r i a -m’ e x pl i c aquee l r e s pons a bl edet ot pl e g a té se l s e ua v i F e l i peRa v e l l , une na mor a tdel ana t ur ai del a c a ç aquev af unda rl abo g al ’ a ny1939. Ae l l l i he md’ a g r a ï ra que s t a de c or a c i ói t a mbéal e sdi f e r e nt sg e ne r a c i onsdel af a mí aRa v e l l pe r ha v e rma n ng utl ’ e s t èc ai ni c i a l dur a ntqua s i 80a ny s . L ’ Ar me r i aRa v e l l é sunl l oca c ol l i dor , nonomé spe rl anombr os a pr e s è nc i ad’ e l e me nt sdef us t adel as a l adev e nde s , s i nót a mbépe l f e tquea que s t abo g adi s pos ad’ unr a c one ta mbunal l a rdef oc , a mbdosba nc sl a t e r a l sdef us t a . L aS a r ae x pl i c ac oma ng a me nt a que s te r aunl l ocone l s e ua v i i e l sc l i e nt sf e i e npe t a rl ax e r r a dat ot e x pl i c a ntl e sa nè c dot e sdel e ss e v e sc a c e r e s . Aque s tf e tde mos t r a unac l a r av ol unt a td’ e s t a bl i runar e l a c i óa mbe l c l i e ntdi f e r e nt , que a né smé se nl l àde l s i mpl ea c t ec ome r c i a l . Aque s te s pe r i te sma nt é e nc a r aa v ui e ndi af e ntdel ’ Ar me r i aRa v e l l une s t a bl i me ntquec a l v i s i t a r . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


S a r aRa v e l l

R e s p o n s a b l ed el ’ Ar me r i aR a v e l l

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u e s t ab og al av af u n d a re l s e ua v i . S í . E sd e i aF e l i p eR a v e l l Ma rn e zi l av a f u n d a rl ’ a n y1 9 3 9 . P r i me rv ac o me n ç a ra mb u n ab og ad ec o rn e s , p e r òn ol i v a a g r a d a r . E l l e r au ng r a na ma n t d el a n a t u r a l e s ai d el ac a ç ai l l a v o r sv as e rq u a n v amu n t a ra q u e s t ab og a . I n i c i a l me n t e sd e d i c a v aal ’ a r me r i a , l ac a ç a , l ap e s c ai e l se s p o r t s .

F e l i p eR a v e l l Ma rn e ze nu n ac a c e r a .

elRepor t at ge

I ma t g ed e l t a l l e r .


E l s e ua v i c u i d a v amo l tl as e v ac l i e n t e l av e r i t a t?

( s o mr i u ) T e n i au nt a u l e l l al ab og a , u n ame n ad eb a r r ad e b a ri q u a nv e n i al ag e n t d ec a ç a re l sc o n v i d a v aac e r v e s e si a p r o fi t a v e np e re x p l i c a rl e ss e v e se x p e r i è n c i e s . Ambe l t e mp se l t a u l e l l e sv as u b st u i rp e ru n ap et al l a rd ef o c q u es e r v i ad ep u n t d et r o b a d ap e rf e rt e r t ú l i e se n t r ee l s c a ç a d o r s . E l me ua v i v amo r i ra l sa n y s5 0 .

Qu i v ac o nn u a re l n e g o c i ?

L ’ a r me r i av ap a s s a ra l me up a r e , F e l i p eR a v e l l B e r t r a n , q u e h i v ae s t a rfi n sl ’ a n y2 0 0 8 , q u a nv amo r i r . V aa g a f a r l ’ a r me r i aa mbc a ç ai p e s c a , p e r òa l c a pd ’ u n sa n y se sv a q u e d a rn o mé sa mbl ac a ç a . E l l v ap r o f e s s i o n a l i t z a re l n e g o c i , v af e rd ema j o r i s t ai e sv ad e d i c a rab u s c a re l s p r o d u c t e se s t r a n g e r smé se l is t e s .

L l a rd ef o co ne sr e u n i e ne l sc a ç a d o r s .

F a ç a n ae x t e r i o rd el ab og a F e l i p eR a v e l l B e r t r a n


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Vo s t èq u a ns ’ i n c o r p o r aal ab og a? Qu a ne l me up a r ev amo r i r , e l l t e n i a3fi l l e s, j os ó cl ap et ai q u i a r ae scp o r t a n t e l n e g o c i . Aq u e s t ab og at éu n ad e c o r a c i ómo l tr o l e s a . Deq u i f o ul ai d e ad ef e r l aa i x í ?

V as e rc o s ad el ’ a v i . E l l b u s c a v au n ab og aq u er e c o r d é sl ’ e sl r o l è s , t a n t p e rl ap a r t e x t e r i o rc o ml ’ i n t e r i o r . Al ’ e x t e r i o rt éu n ma r cd ema r b r eq u ee n v o l t al ’ a p a r a d o rf e t t o t e l l a mbf u s t ai a mb u n e smo t l l u r e s . Ab a n d ai b a n d ah i h au n se x p o s i t o r sp et sd e f u s t ap e rp o d e rp o s a ra l g u n an oc i a , a l g u nr e c o r d a t o r i .T a mb éh i h a v i au n e sp et e sl l u ms , u n sf a n a l sac a d ac o s t a t d el ab og a ,q u e s o b r e t o t al ’ h i v e r nf e i e nmo l t b o n i cp e r q u èe r ac o me n t r a re nu n e n t o r na mbu nc e r tc a l i u , q u eé se l q u et a mb éb u s c ae l c a ç a d o r . Un an i t p e r òe n se l sv a r e nr o b a r . Ac t u a l me n t l af a ç a n ae s t ài g u a l , n os ’ h at o c a t r e s . L ap a r t d es o b r ed el ’ a p a r a d o rt éu n sv i d r e so p a c s d i n sd ‘ u n ae s t r u c t u r ac o md el l a u t ót a mb éd el ’ è p o c a . Unc o pe n t r e sad i n t r e , c a n v i au n ami c ae l t e ma , t o t é sd ef u s t a , e l t e r r ae r au np a r q u e t d ’ a q u e s t sq u es ó nc o mq u a d r a t ss u p e r p o s a t s p e r òa l fi n a l e sv ah a v e rd ec a n v i a ri a r ah i h au n ar a j o l an o r ma l i c o r r e n t . T o t al ar e s t ae sma n t ét a l c o me s t a v a. E s t àu n ami c a s e c c i o n a d ap e r q u èl ap a r t d e l mi gp o r t aau na l t e l l p r e s i d i t p e ru n a l à mp a d aq u eh i h aa l mi g . E l st a u l e l l sc o nn u e ns e n t e l sma t e i x o s a mbl ama t e i x ami d ai a l ç a d a , d emo me n t n os ’ h ac a n v i a t r e s .


T a mb éh i h au n aa l t r ap a r t d el ab og a , mé sal ’ i n t e r i o r , q u eé so n l ’ a v i h a v i af e t u n ab a r r ap e rp o d e rc o n v i d a ra l sc a ç a d o r si o na r ah i h au n al l a rd ef o ce n v o l t a d ap e ru n al l i b r e r i a , u ne s p a i d el e c t u r a , t r a n q u i l p e rp o d e rr e l a x a r s eop a r l a ra mbe l sa mi c s.

F a ç a nae x t e r i ore nunai ma t g ed’ a r x i u

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


nBueno oa J oní el c r aba t rs a ’ L l el v aRa i mer Ar ’ al x bui di a nof nBue oa ntJ a x bui di l óe i s a aoc t s que na E ne r a x bui rdi lpe l e v a Ra i r me Ar ’ da a l a r pa .Un e bl i us onf nc sli ue e ls mbe ora i r e t x e ’ l na i ax mb nt ta a z t i l a e tr ma or nf a r xdeg bui di . a ny a unac i


emĂ c xembl bui di l E


I v o s t èaq u i na n ys ’ i n c o r p o r àal ac u i n a ?

Al ’ a n y1 9 7 4 . E na q u e l l mo me n t a i x òe r au ne s c l a t d ev i d ai i l . l u s i ó . L ap r ò x i mi t a t a mbe l P a r a l . l e l f e i a q u el ag e n t d e l t e a t r ei l ac u l t u r af é sp a r a d aaC a n L l u í s . E r au na mb i e n t mo l t b o n i c .

E l p i sd ed a l té s1 0 0 % r o l è s .

S í . Ap r o fi t a n t l ’ a l ç a d ad el ’ e d i fi c i e sv af e rl ap a r t d e d a l t , a mbu n ae s c a l aa mbu n ab a r a n amo l t t r e b a l l a d a , r e c o r d a n t t o t e l t e ma r o l è s . Aq u e s t a p a r t d el ab og ac o n s e r v ae l p a r q u e t o r i g i n a ld e f u s t ad et o t al av i d aa i x í c o ml e sv i t r i n e sd el e s a r me s , q u es ó nu n ar è p l i c ad el e sq u eh i h aab a i x .

I q u èe mp o td i rd el al à mp a d a ? .

É sl aj o i ad el ac o r o n a . P r e s i d e i xl ap a r t d el ’ a l t e l l i d ó n al l u mat o t al ab og a , é si mp o r t a n t , d ó n au n a g r a np r e s è n c i a . É su n al à mp a d ar o d o n a , c o mb i n a d a a mbl l a u t ó , a mbs i sl l u mse nf o r mad ec a n a l o b r e. Def e t e nd i f e r e n t sz o n e sd el ab og ah i t r o b e m a q u e s t ma t e i xp u sd el l u m. Usc o n v i d oap a s s a rp e rl ab og a , u ss o r p r e n d r àl a s e v ad e c o r a c i ó , q u eé sú n i c ai f ad ’ a q u e s t l l o cu n e s t a b l i me n t r e a l me n t e mb l e màc .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


9 ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.