Emblemàtics Núm.3. La Colmena

Page 1

13dej ul i ol de2015

núm. 3

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge J os epMar i aRoi g

ensex pl i c al ahi s t òr i adel a Dol cer i adel aCol mena

D e s c o b r e i x l o s ! L’ es potd’ es t i udel aRut adel sEmbl emàt i c s


LaFo t o

Do l c e r i ad el aCo l me n a . 1 8 7 2

J os e pMa r i aRoi g( 07/ 07/ 2015Dol c e r i adel aCol me na-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r Ăşbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

T odoempez óen Ba r c el ona

Ma y aRui zPi c a s s or e fle x i ona s obr ee l f ut urdel e sbo g ue s e mbl e màque s

6

l ’ ent r ev i s t a

9

à l bum f ot og r à fic

12

ma pa i nt er a cu

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

S ens enov et a t s . E l c a nv i deg ov e r ne s de v i ng utdel e sda r r e r e se l e c c i onsmuni c i pa l sde l me s dema i gde i x ae ns us pe nsl ’ a pr ov a c i óde lPl aE s pe c i a l dePr ot e c c i ói Pot e nc i a c i ódel aQua l i t a tUr ba naquei nc l oue l c a t à l e gdepr ot e c c i ó pa t r i moni a l de l se s t a bl i me nt se mbl e màc s . Ca l dr àv e ur equi naé sl as e ns i bi l i t a tde l noug ov e r nv e r sa que s tpr obl e ma , e l qua l j af at e mpsquedur ai one l de g ot e i gdet a nc a me nt sd’ e s t a bl i me nt s e mbl e màc ss e mbl anot e ni ra t ur a dor . L ’ esu, unabonaèpoc aperdes c obr i rel sE s t a bl i ment sE mbl emà c s deBa r c el ona . L ’ e suc onv i daas orr , apr e ndr el af r e s c a , apa s s e j a r . Mol tapr opdec a s a v os t r apode ug a udi rdel ’ of e r t ae mbl e mà c ad’ a que s t se s t a bl i me nt sque done ni de nt a tal ac i ut a tdeBa r c e l ona . Qui nos ’ a punt aaunbonc a f è a mbg e l a l mícCa f èdel ’ Òpe r aoa l f a nt à scMe s ónde l Ca f è , oaung e l a t aL aCa mpa na . T a mbéuspr opos ounBol a dodel aCol me na , una e s pe c i a l i t a tdel ac a s aquede s c obr i r e me nl e spà g i ne ss e g üe nt s . Aque s t e s i d’ a l t r e spr opos t e sl e spode ut r oba rawww. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t, l a g ui ade l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . Usa ni moade s c obr i ri / or e de s c obr i ra que s tpa t r i moni c ome r c i a l ba r c e l oní depr i me ror dr equec a l pr e s e r v a ri di f ondr e . Bone suat ot hom!

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s , E VOL : E qui pame nt sVi r t ual sonl i ne

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s

D e s c o b r e i x l o s !

L ’ es potd’ esudel a Rut adel sE mbl emà c s .

Aque s t ai ni c i av as ’ e nma r c adi nsl av ol unt a tde pr omoc i ódel aRut ade l sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . E na que s t aoc a s i ós ’ hapos a te l f oc use ne l s bo g ue r s , pe rpos a re nv a l orl as e v af e i naa l c a pda v a ntde l se s t a bl i me nt se mbl e màc s . E l l ss ón a que l l i nt a ng i bl es ov i ntde s a pe r c e but ,que dónav a l oraa que s t se s t a bl i me nt s . Da v a ntl ’ è x i td’ a que s tpr i me re s pot , l ai nt e nc i ódel a Rut ade l sE mbl e màc sé sr e pe rl ’ e x pe r ì è nc i ai nt e nt a ntr e a l i t z a rdose s pot sa nua l s :unal ’ e sui l ’ a l t r epe rl ac a mpa ny adeNa da l . E na que s t aoc a s i óha npa rc i pa tJ os e pMa r i aRoi g del aCol me na , Ros aCa r donadel ’ I ng e ni o, E l Ca f ède l ’ Òpe r a , Núr i aAr na udel aBa r r e t e r i aMi l , F r a nc e s c a Uba c hdel ’ He r bol a r i L l a ns ài Be aF e r r e rdeT or onsl a Ca mpa na .

Ca f èdel ’ Òpe r a

Núr i aAr na u. Ba r r e t e r i aMi l

el Repor t a t g e Dol c er i adel aCol mena , pr ot a g oni s t adelRepor t a t g edel a Rut adel sembl emà c s . L ’ e mbl e màc aDol c e r i adel aCol me na sé sl a pr ot a g oni s t adel as e c c i ó“ e l Re por t a t g e ”del aRut a de l sE mbl e màc s .

F r a nc e s c aUba c h. He r bol a r i L l a ns à

E na que s t aoc a s i óJ os e pMa r i aRoi gr e pa s s al a t r a j e c t òr i adel abo g ade sde l ss e usi ni c i sfinsa l ’ a c t ua l i t a ta mbunmuntd’ a nè c dot e si nt e r e s s a nt s . Pode uv e ur ee l r e por t a t g ea l Y ouT ubeoe nt r a ntal a we bdel aRut ade l sE mbl e mac s . www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t

Ros aCa r dona . E l I ng e ni o

Be aF e r r e r . T or r onsL aCa mpa na .

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


Ma y aRui zPi c a s s o

Pr es i dent adel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i ment sE mbl emà c sdeBa r c el ona


L’ e n t r e v i s t a J o s e pMa r i aRo i g T o t au n av i d aaL aC o l me n a

“E l sn o s t r e sc a r a me l ss ó ne l smé sa nc sd el ’ E s t a t ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l si n i c i s . E sd e s c o n e i xl ad a t ae x a c t ad el as e v af u n d a c i óp e r ò s es a pq u ee l s e un o mo r i g i n a l e r ae l d eC al ’ Ab e l l a . L ’ a n y1 8 4 9 , R o s e n d oAb e l l at e n i al ac o n fi t e r i aa l ’ a ng aB a i x a d ad el ap r e s ón ú m. 1 1( a r aB a i x a d ad e l aL l i b r e t e r i a ) j u s t a l d a v a n t d el as e v au b i c a c i ó a c t u a l . L ’ a n y1 8 7 2 , l af a mí l i aC o s t av aa d q u i r i re l n e g o c i , e l v at r a s l l a d a ral ’ e mp l a ç a me n t a c t u a l i v ac a n v i a re l n o mp e l d eDu l c e r i ad el aC o l me n ama n t e n i n t a mb d ó sr è t o l sal af a ç a n a . E nu np r i me rmo me n t v af u n c i o n a rn o mé sc o ma Do l c e r i a : f e i e nx a r o p s , t o r r a v e nc a f è , v e n i e ns u c r e , g a l e t e s , c a r a me l si e l t u r r ód ec r e maq u ee n c a r a s e g u i mf e n t . I a i x í v ac o nn u a rfi n sl ’ a n y1 9 2 7q u a n e l me ua v i F r a n c e s ci e l s e ug e r màJ o s e pv a na g a f a r e l n e g o c i c o n v e rn t l at a mb ée np a ss s e r i a .

E x i s t e i xbi b l i o g r a fi aa ng ad eC al ’ Ab e l l a? No s a l t r e ss o rmd o c u me n t a t sa l l l a r gd el an o s t r a h i s t ò r i ae nd i f e r e n t sl l i b r e sd ev a r i ag e n t c o ma r ae l P e r eAl d a v e r t , u np o l íci e s c r i p t o r , c o mp a n y d ’ Àn g e l Gu i me r à , q u ev i v i aa l b a r r i d eS t a . Ma r i a, a l B o r n . Al d a v e r t e x p l i c ae nl e ss e v e sme mò r i e su n a a n è c d o t ad el ’ a n y1 8 6 0q u a nd a v a n t l at r o b a l l a d ’ u n sc è n msa l c a r r e rl i ma n i f e s t àal as e v ama r e e l s e ud e s i gd ec o mp r a rc a r a me l sd eC al ’ Ab e l l a . Ap r o fi t al ’ o c a s i óp e rd e s c r i u r e ’ ne l sd i f e r e n t sp u s : e l sd ema g r a n a , e l sv e r me l l s . . . T a mb éJ o a q u i mR e n a r t , u na l t r ee s c r i p t o ri d e c o r a d o rd e s c r i ue ne l s e ud i a r i l ’ o l o rd ec a r a me l q u es o rad el e sfi n e s t r e sd e l ss ò t a n sa l p a s s a r d a v a n t e l sn o s t r e sa p a r a d o r s .

Di ar i 19181961. J oaqui mRe nar t

6


Det o t e sma n e r e se l v o s t r ep r o d u c t e i d e nfi c a us ó ne l sc a r a me l so i ? E l sc a r a me l sq u ef e ms ó ne l smé sa nc s d ’ E s p a n y ai e l smé sa r t e s a n a l s . T o t e l p r o c é sé s c o mp l e t a me n t ma n u a l : e sr al ap a s t as o b r ee l t a u l e l l , e sr a t l l e n , e st r e n q u e ni s ’ e mb o l i q u e na mà . Qu a n t sp u sd ec a r a me l sf e ua c t u a l me n t ? E nt e n i md e1 6p u sd i f e r e n t s : d eme l , d e l l i mo n a , d et a r o n j a , d ’ a n í s , d ef a r i g o l a , d e ma g r a n a , p e rc i t a r n ea l g u n s . T e n i mu np ú b l i cfi d e l t a n t d el ac i u t a t c o md el a r e s t ad el ’ E s t a t , q u ev eab u s c a re l c a r a me l p e r q u èn ’ e s t a ne n a mo r a t s . He up e n s a te np r o mo c i o n a r l o s ? Nop o d e mp r o mo c i o n a r l o sp e r q u èf e r l o sé s c o s t ó s , s ’ h a nd ’ e mb o l i c a ramà . . . s e g u rq u ee n t r e e l st u r i s t e sn d r i aè x i t , p e r òh e md e c o n c e n t r a r n o se ne l c l i e n t d ’ a q u í q u eé sq u i e l c o mp r ap e r q u èt o t al av i d ae l sh ame n j a t . .

7


Ma n e l C u y à s P e r i o d i s t a

" L ac a r nf ac a r nel op af ap a n ç a , ma sl ov i me n al ad a n ç a "

Pl a f onsder a j ol esdel sr es t a ur a ntCa nCul l er et es Xa v i erNog ués( 18581940) AmbF r a nc es cQuer( 18581933) F à br i c aPuj ol i Ba us i s , E s pl ug ue sdeL l obr e g a t , Ba r c e l ona , 1923 Pi s aa mbde c or a c i ópol i c r oma Dona c i óMi que l Re g à s , 1966

Una l t r ed e l sv o s t r e sp r o d u c t e ss i n g u l a r sé se l Bo l a d o . E n sp o te x p l i c a re nq u èc o n s i s t e i x ? E st r a c t ad ’ u np r o d u c t ea n cq u ee sf e i as e r v i rp e r e n d o l c i rl ax o c o l a t a . E sp r e s e n t a v ae nf o r mad e b a r r e t e sp et e s . E r amo l t p o p u l a raC a t a l u n y ai a l P a í sB a s c . Def e t l ’ a n y1 8 0 0h i h a g u éu n ar e v o l t aa I r ú np e r q u èh a v i e na p u j a t e l p r e ud e l B o l a d o . L ’ a n y1 8 5 0h i h a g u éu nl ig i e n t r eu np a ss s e rd e B a r c e l o n ai u na l t r ed eP a r í sp e rt a l d ed i s c e r n i r q u i t e n i al ap a t e r n i t a t d e l B o l a d o . F i n a l me n t g u a n y àe l d eB a r c e l o n a . E l B o l a d od eB a r c e l o n aé s e l q u ef e mn o s a l t r e s , q u eé su nB o l a d oa mbg u s t p e r q u èa ng a me n t e r an o mé su ns u c r er o s a t p e r e n d o l c i rl ax o c o l a t a . Ac t u a l me n t e nf e md e t a r o n j a , l l i mo n a , me n t a , ma d u i x ai a n í s . E l B o l a d oj an oe l f ag a i r en u n g ú , a ng a me n t e s r a v aal ’ a i g u af r e s c a , p e rt a l q u eu nc o pd i s s o l t l i d o n é sg u s t . P e r òl av e r i t a t é sq u eé smi l l o r me n j a r s e ’ l s e n s ep o s a ra mba i g u a , at r o s s e t s . E l B o l a d oe n se l d e ma n ap o c ag e n t , p e r òe l s e g u i mf e n t p e r q u èp e n s e mq u eé su n ac o s a t r a d i c i o n a l q u en os ’ h ad ep e r d r e .

Pode uv e ur el ’ e nt r e v i s t as e nc e r aa www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t

.

7 .


Àl b u mf o t o g r à f i c De di que me na que s t as e c c i ól e sda r r e r e si nc or por a c i onsal aRut ade l sE mbl e màc s .

F a r mà c i aCa t a l uny a

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Vas e rf unda dae l 1895.Al ' i nt e r i orpode mv e ur ec ons e r v a t s , unai mpor t a ntc ol · l e c c i ód' e s t r i sf a r ma c è uc sdev i dr e, l l i br e sdeme di c i nai f a r mà c i ade l ss e g l e sXVI I I i XI X, unboni cf r e s ca l s os t r e , a i x í c omde t a l l sde l mobi l i a r i di g ne sdev i s i t a r .

F a r mà c i aM. F er r erAr g el a g uet

D' e sl mode r ni s t ac ons e r v ae nc a r aa v ui e l mobi l i a r i or i g i na l i ns pi r a te nmo usna t ur a l i s t e s .L e sv i t r i ne si e l t a ul e l l s ón d' unag r a nbe l l e s a . E l s os t r ec ons e r v aunae s pe c t a c ul a rpi nt ur adeJ os e pVi da l e nv ol t a dape rune smot l l ur e sdeg ui x de c or av e s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

9


Àl b u mf o t o g r à f i c

T or r ent eT ec noI ndus t r i a l

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

E st r obas i t ua daa l c a r r e rMa r què sdeBa r be r à . T or r e nt eT e c noI ndus t r i a l é sunae mpr e s ae s pe c i a l i t z a dae nl apr ot e c c i ó c ont r ae l se f e c t e sde l sl l a mpsa mbmé sde150a ny sd’ e x pe r i è nc i a . F ouf unda dae l 1860.

E s t a ncPa l a u

E s t às i t ua ta l x a mf r àdel aRondaS a ntPa u41i a l c a r r e rMa r qué sdeCa mpoS a g r a do35.Pr e s e nt ae l e me nt st a ng i bl e s d’ i nt e r è spa t r i moni a lal ’ e x t e r i oril ’ i nt e r i or ,c or r e s pone nt sal ade c or a c i ódel ’ e s t a ncPa l a u,del ’ a ny1888qua nf ou f unda tpe l ma t r i moni J os e pPa l a uBof a r ul l i Dol or sMa nz a nos .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

10


L ’ e n t r e v i s t a Àl b u m f o t o g r à f i c De di que me na que s t as e c c i ól e sda r r e r e si nc or por a c i onsal aRut ade l sE mbl e màc s .

L l u í sC a s t e l l ó

P o r t a5 8a n y sa l f r o n t d eMu s i c a l E mp o r i u m

“E ms a pmo l tg r e u , p e r òh e md ed e i x a re l l o c a l d e s p r é sd e1 1 4a n y sd e v e n d ad emú s i c ai d ’ e s t a ra l s e r v e i d el ac i u t a t ” P o s t e r o r me n t v a r e ms u p r i mi ru np i a n oq u eh i h a v i aal ’ e n t r a d ap e rp o s a r h i mé s i n s t r u me n t s : a c o r d i o n s , i n s t r u me n t sd ev e n t , d ep e r c u s s i ófi n sq u el av e n t ad ’ i n s t r u me n t s p a s s àas e rmé si mp o r t a n t q u el ad ep a rt u r e s . E mc o n s t aq u ee s t e ue s p e c i a l i t z a t sa mb i n s t r u me n t sè t n i c st a mb é . J oh a v i av i a t j a t b a s t a n t i c o n e i x i aa q u e s tp u s d ’ i n s t r u me n t sfi n sa l p u n t q u ev a i gd e c i d i r i n c o r p o r a r l o sal ab og ac o mu ne l e me n t ©E s t e v eVi l a r r úbi e s d i f e r e n c i a d o r . I v aa r r i b a rl ac r i s i . E l s e ue s t a b l i me n tt r a s p u ah i s t ò r i ap e rt o t s ©t E s t e v e V i l a r r ú b i e s l t a m b é i n t e r n e t . P a r u r e s , l l i b r e soà l b u ms . c o s t a t s E l sQua t r eGa t s mu s i c a l sq u aa b a n sv e n i e smo l t b é , a r aq u a ne t L ab og a l a a f u d a r e m e u a v i J o s e p L l o b e t E l s Qv ua t r e Gn a t sv a s e rl i n a ug u r a t e l 1 2 d e j u n yd e 1 8 97 a l c a r r e rMont s i ó. T ot se l squepa s s a v e npe rBa r c e l onav i s i t a v e n d e m a n e n e l s e u p r e u i e l s h i d i u s , e t r e s p o n e n e l l o c a l , s e r i a i n t e r mm i na bl e l a l l a r g an l l i s t a d ’ a s s i d us .E s p e r a v e nunac os adi f e r e ntd’ unbonme nj a r .Com de i aRus i ñol ,e l d e s p r é sd e t o r n a r d ’ A è r i c a l ’ a y 1 9 0 0 . E s v a quee r ae s s e nc i a l e r a« l ’ a l i me ntdel ’ e s pe r i t » . q u ej as ’ h ob a i x a r a nd ’ i n t e r n e t . e s t a b l i ra l 1 0 9 d e l a R a m b l a . I a l fi n a l h aa r r i b a tl aL AU Qu ès ’ h i v e n i a e n a q u e l l smo me n t s ? E l Me s ó n d e l C a f é S i j a a m b u n l l o g u e r r e l a v a me n t b a i xt e n í e m L ’ a v i v ac o m e n ç a p e r t e n i r e d i t o r i a l d e F u nda t l ’ a n yr 19 09 , e s t r o ba s i t u a t a l a B a i x a da del aL l i br e t e r i a . Ant oni oPe l i g r osé sl ’ à ni mad’ a que s te s t a bl i me nte mbl e p r o b l e m e s d e g u t a l a c r i s i , a r a a m b l ’ e n t r a d a m à c de l q ua l Pa s qu a l Ma r a g a l l a p r o fit a n t unr ae v i s i t a d e l a R e i naS ofial i di g ué : " Aquí s es i r v ee l me j orc a f édeBa r c e l ona " . p a rt u r e s p r ò p i a , s o b r e t o t d e m ú s i c a l i g i o s a . e nv i g o rap a rrd e l 2 0 1 5d el ’ a c t u a l i t z a c i ód e l R e c o r d ol ac o l . l e c c i óMú s i c aS a c r aa mbmi s s e s p r e u d e l l o g u e r q u e p e r m e t l a L A U , l a L l e i i c à nc sr e l i g i o s o s . T a mb éh i h a v i ao b r e sd e d ’ Ar r e n d a me n t Ur b a n s , e sf ai mp o s s i b l e c o mp o s i t o r sc a t a l a n sc o mP a uC a s a l s , Mo r e r a , c o n n u a r . E m s a p m o l t g r e u , p e r ò h e m d e Gr a n a d o s. . . d e i x a re l l o c a l d e s p r é sd e1 1 4a n y sd ev e n d a P e r òl ’ a v i J o s e pv amo r i ra v i a t , o i ? d e m ú s i c a i d ’ e s t a r a l s e r v e i d e l a c i u t a t . L ’ a v i v amo r i re l 1 9 0 9 . V ac o nn u a re l n e g o c i l a me v aà v i aAd e l aC o l o mb oq u ee r ai t a l i a n a j u n t a me n t a mbu ng e s t o r . C o nn u a r e nl ’ e d i c i ó d ep a rt u r e s , s o b r e t o t l o c a l sc o ma r as a r d a n e s i c a n ç o n sc a t a l a n e sc o ml ’ E mi g r a n t , q u ee n a q u e l l smo me n t se sv e n i e nmo l t b é . Ai x í v a n c o nn u a rfi n sl ’ a n y1 9 5 6 , q u a nj ov a i ge n t r a ra t r e b a l l a ral ab og a . Qu i n sc a n v i sa p o r t àv o s t èal ab og a ? V a i gv e u r eq u es i mp l e me n t v e n e n t p a rt u r e si a rc l e sd el ’ e d i t o r i a l q u eh a v i af u n d a t l ’ a v i n o e r as u fi c i e n t i v a i gd e c i d i ri n c o r p o r a rl av e n d a d ’ i n s t r u me n t smu s i c a l s . S u p o s oq u ee l b o o md e l t u r i s meh in g u é f o r ç aav e u r e . E r au nf a c t o ri mp o r t a n t . E na q u e l l sp r i me r s mo me n t sl ag e n t d e ma n a v ag u i t a r r e s , t c a s t a n y o l e s .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

71 1


Col . l a bor a

Ma pai nt er a cu del aRut adel sE mbl emà c s

L oc a l i t z ae l se s t a bl i me nt se mbl e màc sa l t e umòbi l , we bot a ul e t a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

Descar r ega’ t t ambél ar evi st a!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.