Emblemàtics. Núm. 15. Restaurant Reñé

Page 1

ma r çde2018

núm. 15

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

. Unaf aç anaperadmi r ar

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a el Res t aur antReñé

elRepor t at ge AmorMar i nér epas s al a

hi s t òr i adel Res t aur antReñé


LaFo t o

Re s t a u r a n t Re ñ é . 1 9 1 0

F aç anaRe s t aur antRe ñé-Bar c e l ona F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e AmorMa r i né r epa s s al ahi s t òr i a del Res t a ur a ntReñé

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a el Res t a ur a ntReñé

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unaf a ç a napera dmi r a r . Aque s tma hee s t a ta l Re s t a ur a ntRe ñé . J abe nd’ hor am’ hepl a nt a t da v a ntdel as e v af a ç a na , hede s e nf unda tl ac à me r a , hee nqua dr a ti hedi s pa r a t . F i na l me nt , a l mi r a rl af ot og r a fiaal apa nt a l l apos t e r i or del ac à me r a , m’ hedi tami ma t e i x: qui naf aç anamé sboni c a! S e ns ea dona r me ’ n-qua s i dema ne r ai nsn v a -hea mpl i a tl a i ma t g epe rc ompr ov a r nel ’ e nf oci hae s t a tl l a v or squa nm’ he e nt r e ng utar e pa s s a rl e sdi f e r e nt sà r e e sdel af ot og r a fiape r c ont e mpl a r nee nde t e ni me nte l se l e me nt smé sr e l l e v a nt s . E nl apa r ts upe r i orde l pa r a me ntde s t a c ae l nouf r on squeuni fic a l ’ a l ç a tdel ’ e s t a bl i me nte nl e sdue sfinque sa mbe s t r uc t ur adef us t ai pl a f óf r ont a l dev i dr epi nt a tpe l da r r e r a , a mbe l t e x t , e nl l e t r e s da ur a de s , 364F c aDECONF I T E RI AYBOMBONE RI A362. Da munts e u hi t r obe munpe tr à f e cd’ onpe ng e nuns e g ui tdebombe t e squel i done na que l l a i r ev i nt a g e . E l s upor ti l e sba r r e sde l t e nda l a c a be nde c ompl e t a rl apa r ts upe r i ordel af a ç a na . Al az onac e nt r a l hi t r obe ml ’ a pl a c a tdef us t a , de c or a ta mbr e ba i x osi mot l l ur e ss obr e pos a de s , a mbe mma r c a me nt sov a l a t squec ont e ne n pl a f onsdev i dr epi nt a tpe rda r r e r a . E ne l sdosl a t e r a l sa mbe l t e x te n l l e t r e sda ur a de sE S PE CI AL I DADGRAJ E ASPE L ADI L L E SYMARRONS GL ACÉ Si F ABRI CACI ÓNE S ME RADADEBOMBONE SYCHOCOL AT E S S UI Z OSe ne l c e nt r a l . Al az onai nf e r i orhi hauns òc ol dema r br ev e r me l l , mol tv e t e j a t , a mbl í mi ts upe r i orc or ba t . Al al l i ndadel ’ obe r t ur adr e t ahi v e i e mun ma r br ebl a ncmol tde s g a s t a ta mbl ai ns c r i pc i ódeRE ÑÉ . L apor t a r e c ul a dai e l sa pa r a dor sl a t e r a l sa mbv i dr ec or ba tal ’ e x t e r i ors ón e s pe c i a l me ntboni c si unadel e ss e ny e sd’ i de nt a td’ a que s t af a ç a na de l c a r r e rde l Cons e l l deCe ntnúm. 362. E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Amo rMa r i n é

R e s p o n s a b l ed e l R e s t a u r a n t R e ñ é

Aq u e s te s t a b l i me n té sr e a l me n tmo l tb o n i c . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s . E sp o t d i rq u et o t c o me n ç al ' a n y1 8 9 2q u a n An t o n i R e ñ é , o r i g i n a r i d eB e l l p u i g , i u ns o c i s u í s f u n d e nl aF á b r i c ad ec o n fi t e r i ayb o mb o n e r i aL a S u i z a R e ñ éq u eo c u p ae l sl o c a l sd eC o n s e l l d e C e n t 3 6 2i 3 6 4 . L ' a n y1 9 1 0u nd e l sfi l l sd ' An t o n i o t r a s l l a d al ' o b r a d o ra l c a r r e rB a l me s2 4 3i u na l t r e , J o s e pR e ñ éP a d r i s a , e sq u e d al ' e s t a b l i me n t d e C o n s e l l d eC e n t . J o s e pR e ñ év ae n c a r r e g a raE n r i c L l a r d e n t u n an o v ad e c o r a c i óp e rl ab og a . Al a s e v amo r t e l n e g o c i v ap a s s a ra l s e un e b o t J o a q u i mS a v a l l R e ñ é . E l 2 0 0 4J o a n aI b a r su n aa ng a d e p e n d e n t ad el ap a ss s e r i a a d q u i r e i xl ab og ai l ar e c o n v e r t e i xe nc a f e t e r i ar e s t a u r a n t . S a b e m q u ee l n e g o c i v ae s t a rt a n c a t u n sa n y sfi n sq u ee l Na d a l d e2 0 1 3e l v a r e mo b r i rn o s a l t r e sc o ma R e s t a u r a n t R e ñ é .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aut orde s c one g ut

elRepor t at ge


I ma t g edel af a ç a naa ng a . Aut orde s c one g ut

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Aq u e s tl o c a l c o n s e r v ag r a np a r td el as e v a d e c o r a c i óo r i g i n a l , p e r òe mc o n s t aq u es ’ h a r e f o r ma te nd i v e r s e so c a s i o n s? E f e cv a me n t , c o mh ed i ta b a n sl ad e c o r a c i ó i n i c i a l l av af e rE n r i cL l a r d e n t ap r i n c i p i sd es e g l eX X . Vae mma r c a rl e sg r a n sv i t r i n e si n t e r i o r sa mbf u s t a q u eq u a l i t a t , mo l tt r e b a l l a d a . E l s ò c o l d ema r b r e r o s a t , l ’ a p l a c a td ef u s t ai e l sa p a r a d o r sl a t e r a l sa mb v i d r ec o r b a ts ó ne l se l e me n t sd e c o r au sp r i n c i p a l s d el af a ç a n a . Qu a ne sv ad e c i d i rc o n v e rre l l o c a l ar e s t a u r a n te s v af e ru n aa l t r ai n t e r v e n c i óac à r r e cd e l T a l l e rd e R e s t a u r a c i óVi n t t r e n t a . E sv aa mp l i a rl as a l ad e v e n d e s i n c o r p o r a n t l a r e b o g a , e l i m i n a n tl e sv i t r i n e s P e r ò d e c l i e n t e l a n o u s n ’ h a f a l t a t m a i . e x i s t e n t s i a f e g i n t s o b r e l a l l i n d a q u eà s e p a r a v ae l s Af o r t u n a d a m e n t s o m u n e s t a b l i m e n t e m b l e m c m o l t d o s a m b i e n t s u n f r o n t a l a m b m i r a l l s b i s e l l a t s a m a a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb bl i n s c r i p c i ó P A S T E L E R I A g r a v a d a a l ’ à c i d . E s v a n r e u e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r l i t z a r e l s mn a r b r e sb d el e s a nm g u e s t a u l e s d e l ’ o b r a d o r T a m é t e n i m o l t d e t u r i s t e s i i l ag e n t v a r e p e t . d e p a s s s e r i a c o m a t e r r a i e s v a p r e s e r v a r u n ag r a n p a s s a v o l a n t sq u e s ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l s f a g r à c i a i p a r t d e l p a r q u e t d e r o u r e o r i g i n a l . E n l ' a p a r a d o ra mb e n t r e n a t r e t s p e r l ’ a m b i e n t d e l a G r a n j a D u l c i n e a . mi r a l l d ed a r r e r al an o v ab a r r a , l e sl l e i x e sd ev i d r ee s v a ns u b st u e i rp e rf u s t a . ( c o nn u aal ap à g i n a9 )


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


xael bui oníJoanBuenodi cel abar st i t ar L’ antReñé aur Rest

ada a a par oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques ori i er t ex ’ ne l ar x bui antReñé perdi aur t c Res i emàt embl ’ l an osdegr x bui e.Unsdi bl i us onf nc li i t eues orambels i er nt i ’ l a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or f


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

( V éd el ap à g i n a7 )

L ad e c o r a c i ói n t e r i o rv a l ad i rq u ee s t à mo l tc u i d a d a .

S í , h e mr e c u p e r a t l afi l o s o fi ai n i c i a l d e l n e g o c i . Und e l ss a l o n sq u emé se n sa g r a d at éu n at a u l a d ef a mí l i ac e n t r a l , u n at a u l aà mp l i as e mb l a n t a l aq u eo r i g i n à r i a me n t me n j a v e ne l se mp l e a t si e l st r e b a l l a d o r sd el af a mí l i aR e ñ é . He m r e c u p e r a t a q u e s t ai d e ap e r q u èe l sn o s t r e s c l i e n t sp u g u i nr e c o l l i ra q u e s t aa t mo s f e r aq u ee s c r e ae na q u e s t s a l ór e c o l l i t i p r i v a t .

P a r l i ’ md el ac u i n ad e l r e s t a u r a n t .

L an o s t r ac u i n ae sd e fi n e i xc o mac u i n a me d i t e r r à n i aa c u r a d ai s e l e c t a . E l sn o s t r ec l i e n t s t r o b e ne nl an o s t r ac u i n au nl l o cd et r o b a d a , u n p u n t d ec o n v i v è n c i a , a mbu n ag r a nv a r i e t a t d e p l a t sp e rc o mp a rrat a u l a , p e i xf r e s cd el l o t j a , ma r i s c . . . t r e b a l l e mt a mb él ' a r r ò s , l e sp a e l l e s. . . Usc o n v i d oap a s s a rp e l n o s t r er e s t a u r a n t o n g a u d i rd ' u n ab o n av e t l l a d aa mbe l sa mi c si d e l ' e s s è n c i ad e l q u ev as e rl ' a r q u i t e c t u r a mo d e r n i s t ad ep r i n c i p i sd es e g l eaB a r c e l o n a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.