Emblemàtics Núm. 13. Forn Sarret

Page 1

f ebr erde2018

núm. 13

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

Unaj oi adelmoder ni sme

di bui x Embl emàt i c

. L’ ar t i st aJoanBuenodi bui xa elFor nSar r et

Repor t at ge Mar cVi dalr epassal a

hi st òr i adelFor nSar r et


LaFo t o

Fo r nSa r r e t . 1 8 9 8

Ma r cVi da l i l as e v adonaa s s e g ut sda v a ntdel abo g a . ( 22/ 11/ 2017F or nS ar r e t-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ma r cVi da l r epa s s al ahi s t òr i a del F or nS a r r et

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a el F or ns a r r et

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unaj oi adel moder ni s me. E na que s tnúme r ode l Ma g a z i neembl emà c s , usv ul l pa r l a rd’ un d’ a que s l l se s t a bl i me nt squedone nv a l ora f e g i tal ac i ut a t , ques ón c ompe t e sj oi e sur ba ne squec a us e nunaa g r a da bl es or pr e s aa l v i a na ntqua ns el e st r obaa l s e uda v a ntt otpa s s e j a ntpe l sc a r r e r s Ba r c e l ona . E nunt e mpsons e mbl e ms ot me s osal adi c t a dur adel e s pr e s s e s , des obt epa s s e spe rda v a ntde l c a r r e rGi r ona , 73i . . . ha sde pa r a r , a i x e c a rl ami r a dai c ont e mpl a ra que s t aj oi ade l mode r ni s me . E l F or nS a r r e té sunt e smoni d’ unaa l t r aè poc a , d’ unmode r ni s me a pl i c a ta l c ome r ç . L ac i ut a tdeBa r c e l onav ag a udi rd’ ung r a nnombr e d’ a que s t pusd’ e s t a bl i me nt s , ma l a ur a da me ntmol t sha n de s a pa r e g ut , a l t r e sc ons e r v e na l g unapa r tdel ade c or a c i ó, pe r ò a f or t una da me ntn’ e x i s t e x i e ne nc a r aa l g unsquee s t a na cusi e n pl e naf or mac ome l F or nS a r r e t , t otuns upe r v i me ntquenonomé s hama n ng utl ’ e s t èc a , s i not a mbél ’ a cv i t a t . E nMa r cVi da l l ’ a c t ua l pr opi e t a r i -e mc ome nt al as e v aa pos t ape r s e g ui rf e nte l pat r a di c i ona l det ot al av i daa mbl ama s s ama r ei l e s t è c ni que sdef e r me nt a c i ód’ a ba ns . E l f or nc e nt e na r i del ’ i nt e r i orde l ’ obr a dorg a r a nt e i xunac oc c i óòp ma . E l r e s ul t a tdet otpl e g a té sun mol tbonpr oduc t e , demol t aqua l i t a t . Usr e c oma nomol ts i nc e r a me ntquequa nust r obe ua l g und’ a que s t s e s t a bl i me nt se nt r e us e ns edubt a r . S e g urquev a l dr àl ape na . Pe r c e r te l spode ut r oba rt ot sal aRut ade l sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Ma r cVi d a l

R e s p o n s a b l ed e l F o r nS a r r e t

“a q u í t o th of e mc o ma b a n s . É sl an o s t r as e n y ad ’ i d e nt a t”

a r t . e l 1960c a nv i denom Ant oni Ve r g e sPr una . E l 1971

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u e s té su ne s t a b l i me n ta mbmo l t ah i s t ò r i a . P a r l i E l F o r nS a r r e t u nd e l sl o c a l se mb l e màc sd eB a r c e l o n a . A S a r r e t v ac r e a re l f o r n . Hap a s s a t p e rd i f e r e n t sp r o p i e t a r V e r g e s. . . e l 1 9 7 1e l v ac o mp r a re l me up a r eJ o a nV i d a l , n r e g e n t a t u n afl e c aaV i l a s s a r . De sd el ’ a n y2 0 1 1h i e scj o a q u e s t n o mp e r q u èé se l n o mi n i c i a l d el ab og a .

S u p o s oq u eé sc o n s c i e n tq u ee l s e ul o c a l é su n ad e d el ac i u t a td eBa r c e l o n a . ( s o mr i u ) . S í , e sp o t d i rq u er e s p i r amo d e r n i s mep e l sq u a t l af a ç a n aé su nma g n í fi ce x e mp l ed e l q u ee sc o n e i x i ac o m c o mp o s i c i o n sa b s t r a c t e sq u ee x p r e s s a v e nl af o r ç av i t a l d n o s t r af a ç a n ae l c o u pd ef o u e t u n i fi c ae nu nma t e i xd i b u i l ’ e s c u t c e n t r a l a mbu n av i d r i e r ao nh i s u r t u n ap a g e s ar e b a n d ai b a n d ad el e sp o r t e sal ap a r t i n t e r i o r h i h ap a n e e s p i g u e sie ne l sb r a n c a l se x t e r i o r sh i h al ad e s c r i p c i ód c o n s e r v ae l d el ’ e s q u e r r ao np o s a“ B R AÇ OS , MAS S I NI S , B d r e t aq u ed e i a“ P ANDEV I E NA, P ANI NT E GR AL ”

elRepor t at ge

P a r l e md ep a . Qu i n e st è c n i q u e su l i t z e n ? Aq u í t o t e sf ac o mf amo l t sa n y s , c o ma b a n s , n ot e n i mc à c o n t r o l a d a . F e mu n af e r me n t a c i óal ’ ú s , p e rd i r h od ’ a l g u ma r e , f e t aamà . É su np r o c é sq u ep o r t amé sf e i n a , p e r ò v e u r ei e n sh ov a l o r a , é sb a s t a n t g r afi c a n t .


a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s . a . Aq u e s t l o c a l d a t a1 8 9 8 . L af a mí l i a t a r i s : J o s éGu i t a r t , Ag u sL L o p a r t , An t o n i a l , n a t u r a l d e l Ma s n o u , q u eh a v i a cj oa mbl ame v ad o n a . C o n s e r v e m

d el e sj o i e sc o me r c i a l sd e l mo d e r n i s me

u a t r ec o s t a t s . E l r e v e sme n t d ef u s t ad e c o mac o u pd ef o u e tmo d e r n i s t a , a l d e l c r e i x e me n t d el e sp l a n t e s . E nl a i b u i xl e sd u e sp o r t e s , e l r è t o l , l ’ a p a r a d o ri r e c o l l i n t b l a t e nu nc a mpd ’ e s p i g u e s . A a n e l l sa mbr e p r e s e n t a c i o n sd er o s e l l e si ód ’ a l g u n sp r o d u c t e sp i c sd el ’ è p o c a . E s I S , B I S C UI T S , T OTGE L AT ”i ma n c ae l d el a

c à me r e sd eg a sd ef e r me n t a c i ó a l g u n ama n e r a , c o ms e mp r ea mbma s s a e r òt él as e v ar e c o mp e n s a , l ag e n t h os a p

P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Di u e nq u ee l f o r né su nd e l se l e me n t si mp o r t a n t s a l h o r ad ef e ru nb o np a . C a l u n ab o n ac o c c i óo i ?

E f e cv a me n t . Al ’ i n t e r i o rd el ’ o b r a d o rt e n i me l n o s t r ef o r nd ep a , u nf o r nc e n t e n a r i d ep e d r ag i r a t o r i , d ’ u nd i à me t r ed e4 ’ 5me t r e s . I n i c i a l me n t f u n c i o n a v ae nl l e n y a . T a mb és ó nmo l t c a r a c t e r í sq u e s l e sp a l e sl l a r g u e sd ’ e n f o r n a r , u ne s t r i d e l sd ’ a b a n s .

Ve i gq u ee s t àmo l to r g u l l ò sd ’ a q u e s tf o r n

Aq u e s t f o r nma r c al ad i f e r è n c i ae nl ac o c c i ó , d ó n aa q u e l l p l u sa l p at r a d i c i o n a l , q u e d amo l t d i f e r e n t , ma l g r a t q u eé sc o s t ò sd e ma nn d r e . L av e r i t a t é sq u ee n sa g r a d af e r h oa i x í , é sc o ml a n o s t r as e n y ad ’ i d e nt a t .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ et r nSar xaelFor bui di

oan antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques etper r n Sar ada alFor a par Bueno f l i t eues orambels i er t ex ’ ne l ar x bui di mat or anf xdegr bui e.Undi bl i us onf nc i a. any naiunac i ax nt i atambt z t i eal rP a r l i ’ md el ’ i n t e r i o rd el ab og a . L ap a r t d ed i n t r ed e l l o c a l e sc o n s e r v at o t t a l c o me r a b à s i c a me n t . Und e l se l e me n t smé ss o r p r e n e n t si q u e s o v i n t p a s s ad e s a p e r c e b u t s ó ne l ss u p o r t sq u ea g u a n t e n l e sl l e i x e sd e l p a , u n e sg à r g o l e sd ef u s t ao r i g i n a l s . C a d a c e r t t e mp se l sh i d o n e mu n ac a p ad ev e r n í s . S ó nmo l t b o n i q u e s . T a mb éc o n s e r v e mu n ap o r t aa mbu nv i d r e g r a v a t al ’ à c i da mbmo u sd ’ e s p i g u e s , r o s e l l e si p a p a l l o n e s . Aq u e s t ap o r t as e p a r al ab og ad el ’ o b r a d o r .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u í v e i gmo l t sp u sd ep a n sd i f e r e n t s . S í , ma l g r a t q u el an o s t r ae s p e c i a l i t a t é se l p at r a d i c i o n a l , h e ma n a t i n c o r p o r a n t c o s e t e sa v a n t g u a r d i s t e s . T e n i mu n av a r i e t a t d ’ e n t r e2 0 2 5p u sd ep a n s d i f e r e n t smé some n y s . T a mb éd i s p o s e md ’ u nb o n a s s o rt d ep a ss s e r i ai b o l l e r i a .

P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i . Usc o n v i d oat o t sap a s s a rp e ra q u e s t ab og a . E sA c f o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t c o n v e n ç u t q u eu ss o r p e n d r àl as e v ae s t èc ai c o ma n o e l p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb n o s t r ep a. F i n sa v i a t . e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.