Emblemàtics. Núm. 1. Musical Emporium

Page 1

1deg enerde2015

núm. 1

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

E l s ef ec t es del aL AU L aL l ei d’ Ar r enda ment sUr ba nsc a us ae s t r a l l se ne l c ome r ç e mbl e mà cdeBa r c e l ona . Bo g ue shi s t òr i que sc om Mus i c a lE mpor i um,e lI ndi ooe l Col ma doQuí l e zt a nque nde g utal ’ a ug me ntde s me s ur a tde l pr e ude l l l og ue r .


LaFo t o

Mu s i c a l Emp o r i u m. 1 9 0 0

L l uí sCa s t e l l ó( 21/ 12/ 2010Mus i c al E mpor i um-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

r ut adel s embl emà c s

7

l ’ ent r ev i s t a

8

à l bum f ot og r à fic

10

l ar ut a aCi ut a tVel l a

12

l ar ut a al ’ E i x a mpl e

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

E L SE S T ABL I ME NT SE MBL E MÀT I CS , unpa t r i moni c omer c i a l quec a l pr es er v a r embl emà c s E mpl a upr e s e nt a r v ose l pr i me rnúme r od’ , e l ma g a z i ne i nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc sont r oba r e ut ot al ai nf or ma c i ó r e l a c i ona daa mbl e sbo g ue shi s t òr i que s , mol t e sd’ e l l e se npe r i l l e n a que s tmome nt sde g utal aL AU, l aL l e i d’ Ar r e ndame nt sUr bans . D’ unt e mpse nç àv e i e ma pa r è i x e ra l smi t j a nsdec omuni c a c i óuna l l e t a ni adeno c i e sr e l a c i ona de sa mbe l t a nc a me ntdebo g ue s e mbl e màque s , s i béda r r e r a me ntl as i t ua c i óhaa na tamé s . E l t a nc a me ntde l I ndi o, Mus i c al E mpor i umi de l mícCol madoQuí l e z pe rc i t a r nea l g unse nsha ur i adef e rr e fle x i ona rat ot ss obr ee l f ut ur d’ a que s t pusd’ e s t a bl i me nt squet a nte nr i que i x e ne l nos t r epa t r i moni c ul t ur a l i c ome r c i a l . Pr ot ec c i ói Pr omoc i ó Ca l a cv a runPl adePr ot e c c i óquepe r me l ac on nuï t a tde l s e s t a bl i me nt se mbl e màc sone spr e s e r v i nonomé sl ’ e s t èc a , s i not a mbé l ’ a cv i t a ti l ac on nuï t a tde l ne g oc i . L apr omoc i ódel ama r c aE mbl e mà c sé suna l t r ede l se l e me nt sc l a ua pot e nc i a ra l hor adedona rac onè i x e rl as i ng ul a r i t a td’ a que s tc ome r ç os . L aRut ade l sE mbl e mà c spr e s e nt a daa que s tde s e mbr ei del aqua l s ’ e n pa r l ae nunadel e ss e c c i onsde l ma g a z i nes ’ e mma r c adi nsa que s t a e s t r a t è g i a . E ne l sda r r e r sme s oss ’ hape r dutmol t , ma s s a , pe r òe nc a r ae s t e ma t e mpsdes a l v a re l quee nsque da . E nshe mdepr e g unt a rs i v ol e mc i ut a t s a mbc e nt r e sc ome r c i a l sc l ona t soni mpe r i nl e sg r a nsma r que sope r c ont r av ol e mpr e s e r v a re l c ome r çhi s t òr i cquedónai de nt a tal ac i ut a ti l af adi f e r e nt ; pe r quènos ónnomé sc ome r ç os , s ónt r a di c i ó, c ul t ur a , pa t r i moni , unama ne r ades e ri def e r : l anos t r a . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s , E VOL : E qui pame nt sVi r t ual sonl i ne

3


No t í c i e s

Pr es ent a c i ódel a Rut adel sE mbl emà c s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s S obr el at a ul adel ’ E s pa i T e r r ade s fil a r e nunar e pr e s e nt a c i ód’ a rc l e siobj e c t e sf a c i l i t a t spe rl e sbo g ue se mbl e màque sc oma r apa rt ur e sa ng ue sde Mus i c a l E mpor i um, una n ca pa r e l l del aba r r e t e r i a Mi lu l i t z a tpe rf e runba r r e ta lma t e i xGa udí ,una ba t ade l Col ma doQuí l e zi finsi t otunapunt adepa r a l l a mps ,g e nl e s adel ac a s aT or r e nt equec r i dà l ’ a t e nc i óa l ma t e i xT omà sMol i na . L apr òx i mi t a tdel e sF e s t e sdeNa da l e sf e upa l e s aa l pl a t óa mbuna s s ortdet or r onst a ntpe rpa r tdel a t or r one r i aL aCa mpa nac omdel apa ss s e r i aL aCol me na ,c one g udat a mbépe re l a bor a re l sc a r a me l s mé sa nc sdel ’ E s t a t .

E l pa s s a tdi a10dede s e mbr eal ’ e mbl e màcCa f ède l ’ Òpe r adeBa r c e l ona ng uél l ocl ’ a c t edepr e s e nt a c i ódeL aRut ade l sE mbl e màc s ,unai ni c iv ade l F I CC:F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny aa mb l ac ol . l a bor a c i ódel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . E s t e v e Vi l a r r úbi e s ,r e s pons a bl e de lF I CC f ou l ’ e nc a r r e g a tdede s g r a na ra que s tpr oj e c t edepr omoc i óde l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona . Cons t ad’ uns e g ui tder e c ur s ost e c nol òg i c sc oma r a unawe b, uni Book , unaAppi unma pai nt e r a cude l aRut a .

L aRut adel sE mbl emà c s al ’ E s pa i I nt er netdeT V3

L aRut adel sE mbl emà c s al ’ E s pa i T er r adeT V3

E l pa s s a tdi a21dede s e mbr el ’ E s pa i I nt e r ne tdeT V3 de di c à pa r tde lpr og r a ma a pr e s e nt a rl a we b www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a tie l sc on ng ut sque l ’ i nt e g r e nc om a r aunag ui ad’ e s t a bl i me nt sa mb pos s i bi l i t a tdena v e g a c i óa mbt our sa360º,l ’ i book del aRut ade l sE mbl e màc s , unaApl i c a c i ó onpot s v i s i t a runae x pos i c i óf ot og r à fic adi nsunas a l a3Di nt e r a c t v ait a mbée lma pai nt e r a cudel aRut ade l s E mbl e màc spe rl oc a l i t z a rf à c i l me ntc a dae s t a bl i me nt .

Unas e t ma nade s pr é sdel as e v apr e s e nt a c i óa l c a f è del ’ Òpe r a, l aRut ade l sE mbl e màc sa r r i bàaT V3de l amàde lpr og r a maE s pa iT e r r ade lT omà sMol i na . J os e p Ma r i a Roi g ,s e c r e t a r i de l ’ As s oc i ac i ó d’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c sdeBar c e l onar e i v i ndi c à unc opmé se lpa pe rde l sE s t a bl i me ntE mbl e màc s c om e l e me ntd’ i de nt a tc ome r c i a ldel ac i ut a til a ne c e s s i t a td’ unal l e i quee l spr ot e g e i x i .

Doc ument a l Ví cti mesdelaL. A. U

Di nse l sa c t e sdepr e s e nt a c i ódel aRut ade l sE mbl e màc se spr oj e c t àe ldoc ume nt a lVí cme sdel a L AU, e nquèe l sr e s pons a bl e sd' E l I ndi o, Mus i c a l E mpor i um iCol ma doQuí l e zf a nunr e pà sal at r a j e c t òr i al e ss e v e sr e s pe cv e sbo g ue s , l as e v ahi s t òr i ai l e ss e v e sc i r c ums t à nc i e sa c t ua l squa nf a l t e npoque s s e t ma ne spe rt a nc a r . E st r a c t ad’ unr e por t a t g ec ur t pe r òi nt e ns, pl edemome nt se moc i ona nt squeno de i x e ni ndi f e r e ntal ’ e s pe c t a dori l ’ obl i g aar e fle x i ona rs obr eunas i t ua c i ói nj us t aquepos ae npe r i l l un pa t r i moni c ul t ur a l i c ome r c i a l depr i me rni v e l l . S i noe sr e v e r t e i xl as i t ua c i óc omde nunc i e ne l spr ot a g oni s t e se nt r e v i s t a t s , l e sl l e i sde l me r c a ta c a ba r a n i mpos a ntl e ss e v e se x i g è nc i e se c onòmi que se n f or made l l og ue r si na s s umi bl e sque a boc a r a na mol t se s t a bl i me nt se mbl e màc sa l s e ut a nc a me nt . Pode uv e ur ee l doc ume nt a l a l Y ouT ubeoe nt r a nta l awe bdel aRut ade l sE mbl e mac s . www. r ut a de l s e mbl e mac s . c a t

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs

4


De s c o b r e i x

LaRu t ad e l sEmb l e mà t i c s

Rut adel sembl emà c s

L e si c one sc ome r c i a l si t ur í sque sdeBa r c e l ona www. r ut a del s embl ema c s . c a t

L aRut adel sE mbl emà c sé sunpr oj e c t ede l F I CC:F onsd’ I mat ge sde l Come r çde Cat al uny ade sna tal apr omoc i óde l se s t a bl i me nt se mbl e màc sdel ac i ut a tde Ba r c e l onami t j a nç a ntl ’ úsdel e snov e st e c nol og i e s . Aque s t ai ni c i av ac ompt ea mb e l s upor tdel ’ As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c sdeBar c e l ona . L ag ui amé sc ompl e r t af e t afinse l mome nts obr el e sBo g ue sE mbl e màque sde Ba r c e l onape rg a udi rdel as e v ahi s t òr i a , l as e v aof e r t ac ome r c i a l , l e si ma t g e sd’ a hi r i d’ a v ui i pa s s e j a rpe l s e ui nt e r i ora mbs or pr e ne nt st our sv i r t ua l s .

Cons t ade : Webwww. r ut a de l s e mbl e ma c s . c a t i BookRut ade l sE mbl e mà c s . Apl i c a c i óE mbl e mà c sdeBa r c e l ona Ma padel aRut ade l sE mbl e mà c s

5


De s c o b r e i x

LaRu t ad e l sEmb l e mà t i c s Ma padel a Rut adel sE mbl emà c s Pl à noli nt e r a cudel aRut ade l se mbl e màc sque pe r me tunal oc a l i t z a c i ópr e c i s adec a dae s t a bl i me nt . I nc l ouda de sdec ont a c t ei e nl l a ç osd’ i nt e r è s .

i Bookdel a Rut adel sE mbl emà c s

Webdel a Rut adel sE mbl emà c s

L ac i ut a tdeBa r c e l onahaa na tc r e a nta ll l a r gde l s s e g l e sun t e i x i tc ome r c i a lmol ti mpor t a nt .T ot a a que s t at r a di c i óc ome r c i a l hape r dur a tfinsa l snos t r e sdi e spe r me t e ntqueBa r c e l onag a ude i x i e nc a r a a v uie ndi ad' uni mpor t a ntnombr ed' e s t a bl i me nt s queha ns a butv è nc e re lpa sde lt e mpsiquea v ui s ónunt e smonide lnos t r epa s s a ta l hor aqueun pa t r i moni c ul t ur a l depr i me rni v e l l quec a l pr e s e r v a r i di f ondr e .

E l por t a l www. r ut a del s embl ema c s . c a tt éundi s s e nymi ni ma l i s t aba s a te nunae s t r uc t ur ar ec ul a r on a pa r e i x e ne l sdi f e r e nt se s t a bl i me nt se mbl e màc sor de na t ss e g onsl as e v aa ng ui t a t .Cl i c a nt da muntl e smi ni a t ur e ss ’ a c c e de i xa l t ourv i r t ua l pe r me t e ntl ana v e g a c i ópe rl ’ i nt e r i ordel ’ e s t a bl i me nt s e g ui ntl e sfle t x e sv i s i bl e s . Mi t j a nç a ntl ai c ona s ’ a c c e de i xal afit x ade l ’ e s t a bl i me ntonhi hae l r e por t g ef ot og r à fic , l as e v a hi s t òr i a , una pa r dordepr oduc t e se pr e s e nt ausi e l t ourv i r t ua l .

L aRut ade l sE mbl e màc se nf or ma ti Booké suns or pr e ne ntl l i br ei nt e r a cude129pà g i ne sa mbun muntd’ i ma t g e si r e c or r e g ut sv i r t ua l s360º.

S or pr e ne ntl l i br ei nt e r a cu Pr òl e gdeMa y aRui zPi c a s s o App E mbl emà c sdeBa r c el ona S a l av i r t ua l 3Di nt e r a cv aa mbl ’ e x pos i c i óf ot og r à fic aE mbl emà c sdeBa r c el ona ,unas e l e c c i ódel e smi l l or s i ma t g e sd' a que s t se s t a bl i me nt squee nsa j uda r a nav a l or a ra que s tpa t r i moni c ome r c i a li c ul t ur a l . L ’ e x pos i c i ót a mbée s t àdi s poni bl ea l we bwww. a r t v i r t ua l . c a t Apl i c a c i ór e a l i t z a dape rl ’ e mpr e s aE VOL . F ot og r a fie sd’ E s t e v eVi l a r r úbi e s

6Àl b u mf o t o g r à f i c De di que ma que s t as e c c i óadue sbo g ue se mbl e màque squema l a ur a da me me ntt a nc a r a n de g utal aL AU, l aL l e i d’ Ar r e nda me ntUr ba ns .

E l I ndi o

©tE s t e v eVi l a r r úbi e s

E l I ndi o, s i t ua l a l Ca r r e rde l Ca r meune s t a bl i me nti na ug ur a tofic i a l me nte l 1870e l qua l e s t àe s pe c i a l i t z a te nl av e ndade t ot pusdet e i x i t s . L ’ or í g e nde lnom,s e g onsa punt aVí c t orRi e r a( a c t ua lg e r e nta mbmé s5dè c a de sda r r e r ade lt a ul e l l )v i ndr i adona tpe l r e s s óquel e sno c i e sdel e sg ue r r e sd’ i ndi si v a que r st e ni e na l sdi a r i sdel ’ è poc a . E l I ndi ov i s quél as e v aé poc ada ur a dadur a ntl adé c a dade l sa ny s20. L ’ E x pos i c i óUni v e r s a l de l 29t a mbéa j udàa l s e u c r e i x e me nt . L ’ a ny1922e l de c or a dorVi l a r ói Va l l spor t àat e r mel ar e f or madel ’ e s t a bl i me ntquedonàl l oca l g r a nv e sbul quea v ui c one i x e m, a mbl ar e t ol a c i ós obr ev i dr ei al ade c or a c i ódel af a ç a naa c t ua l . Pr e c i s a me nte na que s t aè poc al abo g ai nc or por àuna ut òma te nf or mad’ i ndi quee sc onv e rr i ae npoct e mpse nt otun r e c l a m pe rag r a nipe t s .E l ss e usul l ss ’ e nc e ni e nimov i al e sma nsde i x a nte nt r e v e ur eunpa pe ra mbl apubl i c i t a tde l mome nt . L ag ue r r ac i v i l oc a s i onàde s t r os s e si mpor t a nt sal abo g ai e l ni notdepr opde2me t r e se nf ouunadel e s v í cme s . E l e me nt snobl e sdel ade c or a c i ót a mbéf or e ns a que j a t s. Det ot e sma ne r e sE l I ndi oc ons e r v apr e ua de spe c e s demobi l i a r i e x t e r i ori i nt e r i orc ome l st a ul e l l sdemé sde3me t r e s ; a ut è n que sj oi e sde l c ome r ç . Dur a ntl adè c a dade l s50a mbe l r e puntdel ac onf e c c i ó, l abo g at or nàar e v i f a rs i béé sc e r tques ’ ha g uéder e i nv e nt a r pe ra da pt a r s ea l snous.E l fina l j ae l s a be u!

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

8


Àl b u mf o t o g r à f i c

Col ma doQuí l ez

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

F unda dae l 1908pe rl af a mí l i aVi l a s e c a, v as e re nunpr i nc i pi unac onfit e r i adeba r r i . Mé st a r de sv ac onv e rre ne l Col ma doQui l e zquea v ui s e g ui me nt r e v e i e nt. E l 1940donJ ul i á nQuí l e zv ac on nua rfide l me nta mbl at a s c a, g ua ny a nt me r e s c udaf a maat otBa r c e l ona. De sde1974, Col ma doQui l e zpe r t a nya l g r upL AF UE NT E, e l qua l nohav ol g utc a nv i a r l ' a i r edel abo g a, i nt e nt a ntma nt e ni ra que s tc ompr omí st a ndic i l d' a c ons e g ui rqueé se l dema nt e ni rl ' a mbi e nti i ma t g e d' a ba nsa mbl ane c e s s i t a td' e s t a rs e mpr ee npr i me r al í ni ae ne l móndel adi s t r i buc i ó. Col ma doQui l e ze sdi f e r e nc i ape r t a ntde l ss e usc ompe dor spe l t r a c t epe r s ona l i t z a ti a mi s t òsde l ss e us10de pe nde nt s .Pe r òs e nsdubt e,unde l ss e us s e ny a l sd' i de nt a té sl ' e nor mef a ç a nade40me t r e s, oe l ss e us16a pa r a dor si a pa r a dor s, e nunadel e sc a nt ona de smé s c è nt r i c sdel ac i ut a t. Al Col ma doQui l e ze spode nt r oba r4000r e f e r è nc i e sd' a l i me nt a c i ó, onde s t a c al as e v as e l e c c i ódec ons e r v e s, f or ma t g e s na c i ona l si d' i mpor t a c i ó,c a f è s,t e s,e s pà r r e c s,ol i s,v i na g r e s,c a v i a ri f uma t si3500r e f e r è nc i e se nv i nsna c i ona l si d' i mpor t a c i ó, l i c or s, a i g ua r de nt s, whi s k i e s. . . , s e mpr ebe nr e c ol z a t spe runma g a t z e mde250me t r e s, one l quepr i ma e npr i me rl l océ sdona ra l c l i e ntunpr oduc t edemà x i maqua l i t a ta l spr e usmé sa j us t a t s. E l s e uc a r i s mai pe r s ona l i t a tl ' ha n por t a tas e runr e f e r e ntal ac i ut a tdeBa r c e l ona.

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

9


LaRu t ad e l sEmb l e mà t i c s

Ci u t a t Ve l l a

PlanellesDonat.1929

J ogui nesFoyé.1905

Can Culleretes.1786

LaGranj a.1872

10


Ma pai nt e r a c t i udel a Rut ade l sEmbl e mà t i c s

Pl à no li nt e r a c t i udel aRut ade l sEmbl e mà t i c s . I nc l o uda de sdec o nt a c t eie nl l a ç o sd’ i nt e r è s Al apa r ti nf e r i o rhie lc o diQRquepe rt a l d’ a c c de di ra lma pai nt e r a c t i u.

Ci ut a tVel l a Rut adel sE mbl emà c s

CasaCali có.1850 Restaurant7Portes.1836

Al ma c enesdel Pi l a r . ( 1887)T èx l Ca r r e rdel aBoque r i a , 43 T e l . 933177984 Ba r r et er i aMi l . ( 1917)Ba r r et er i a F ont a ne l l a , 20, 08010T e l . 933018491 Cer er i aCodi na . ( 1825)Cer er i a Ca r r e rde l Bi s be , 2, 08002 T e l . 933150808 Ca f èdel ' Oper a . ( 1929)Ca f è L aRa mbl a , 74, 08001 T e l . 933177585 Ca mi s er i aXa nc ó. ( 1820)Ca mi s er i a L aRa mbl a , 78, 08002 T e l . 933180989 Ca nCul l er et es . ( 1786)Res t a ur a nt Qui nt a na , 5, 08002T e l . 933173022 Ca s aAl mi r a l l . ( 1860)Ba r J oa quí nCos t a , , 33, 08001 T e l . 933189917 v Ca s aCa l i c ó. ( 1850)Arc l esdePes c a Pl a ç adel e sOl l e s , 9, 08003T e l . 933191818 Ca s aGi s per t . ( 1851)F r ui t sS ec s S ombr e r e r s , 23, 08003T e l . 933197535 Cer er i aS ubi r à . ( 1761)Cer er i a Ba i x a dadel aL l i br e t e r i a , 7T e l . 933152606 F a r ma c i aMa sDoc a mpo. ( 1880)F a r mà c i a Ca r r e rde l Ca r me , 23, 08001T e l . 933014776 F a r mà c i aT a r r és( 1883)F a r mà c i a Ca r r e rde l Ca r me , 84, 08001T e l . 934425735 Ga ni v et er i aRoc a . ( 1911)Ga ni v et er i a Pl a ç ade l Pi 3, 08002 T e l . 933021241 Gr a nj aM. Vi a der . ( 1870)Gr a nj a Ca r r e rXuc l à , 46, 08001T e l . 933183486 Gua nt er i aAl ons o. ( 1907)Gua nt er i a S a nt aAnna , 27, 08002 T e l . 933176085 Her bol a r i del Rei . ( 1823)Her bol a r i Ca r r e rde l Vi dr e , 1, 08002 T e l . 933180512 J og ui nesF oy é. ( 1905)J og ui nes Ba ny sNous , 13, 08002T E L . 933020389 L aCol mena . ( 1864)Pa ss s er i a Pl a ç adel ' Àng e l , 12, 08002T e l . 933151356 L aGr a nj a . ( 1872)Gr a nj a Ba ny sNous , 4, 08002T e l . 933026975 L osCa r a c ol es . ( 1835)Res t a ur a nt Ca l l edel osE s c ude l l e r s , 14T e l . 933012041 L l i br er i aMi l l à . ( 1883)L l i br er i a Ca r r e rdeS a ntPa u, 21, 08001T e l . 933186236 Pl a nel l es Dona tXi x ona . ( 1929)T or r oner i a Av . Por t a l del ' Àng e l , 25, 08002T e l . 933173343 Res t a ur a nt7Por t es . ( 1836)Res t a ur a nt Pa s s e i gI s a be l I I , 14, 08003T e l . 933193033 T or r ent e. ( 1860)Pa r a l l a mps Ma r què sdeBa r be r à , 2108001T e l . 933180644 T or r onsl aCa mpa na . ( 1922)T or r oner i a

11


LaRu t ad e l sEmb l e mà t i c s

L’ Ei x a mp l e

FlecaBalmes.1908

Mauri .1929

Farmàci aBolós.1902

Colmado Múrri a.1905

Ferreteri aVi llà.1912

Boli bar.1910

LaTorre.1900

Pelleteri aLaSi bèri a.1891 Òpti caArense.1909

Farmàci aAgui lar.1905

Quevi uresJ .Serra.1890

L ’ E i x a mpl e Rut adel sE mbl emà c s

F l ec aBa l mes . ( 1908)F l ec a Ba l me s , 156, 08008T e l . 932180710 L aT or r e. ( 1900) . Gèner esdePunt Bol i ba r . ( 1910)F er r et er i a . Uni v e r s i t a t , 4, 08007T e l . 934545941 Ra mbl aCa t a l uny a , 43, 08007T e l . 934882221 Pl Ma ur i . ( 1929)Pa ss s er i a Col ma doMúr r i a . ( 1905)Col ma do Ra mbl aCa t a l uny a , 103, 08008T e l . 932158146 Rog e rdeL l úr i a , 85, 08009T e l . 932155789 Òp c aAr ens e. ( 1909)Òp c a F a r ma c i aAg ui l a r . ( 1905)F a r mà c i a RondadeS a ntPe r e , 16, 08010T e l . 933018290 Aus i à sMa r c , 31, 08010T e l . 933021958 Pel l et er i al aS i bèr i a . ( 1891)Pel l et er i a F a r mà c i aBol ós . ( 1902)F a r mà c i a mbl aCa t a l uny a , 15, 08007T e l . 933170583 Ra mbl aCa t a l uny a , 77, 08007T e . 932152975 Ra Quev i ur esS er r a . ( 1890)Col ma do F er r et er i aVi l l a . ( 1912)F er r et er i a r ona , 13, 08010T e l . 933177688 Ra mbl aCa t a l uny a , 54, 08007T e l . 932160282 Gi

Ma pai nt e r a c t i udel aRut ade l s Embl e mà t i c s Pl à no li nt e r a c t i uquepe r me tuna l o c a l i t z a c i ópr e c i s adec a dae s t a bl i me nt . I nc l o uda de sdec o nt a c t eie nl l a ç o sd’ i nt e r è s Co diQRpe ra c c de di ra lma pai nt e r a c t i u.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.