Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende jaargang veertiende jaargang mei 2014 nr: 5 juni 2014 nr: 6


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving Tiny Kappen, Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Marlies Markensteyn telefoon 5214548

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 25 juli 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06 23053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Lezingen / workshops

2 Beeld van ouderen (redactioneel)

4 Tai Chi: wachtlijst

3 Van het bestuur

13 Herinnering aanmelding BROEM vóór 1 augustus

5 ‘Je mag ons gerust bellen hoor!’

19 Mandala tekenen

7 Het reilen en zeilen in De Ontmoeting

26 Uitnodiging voorlichtingsmiddag SCR

9 Interne en externe communicatie. Hoe?

Terugblik

24 Fietsen in de Harz; verslag

Uit-tips

25 Kleinschalige Seniorenbeurs in De Ontmoeting

10 Oproep: berichten voor HEVO-Actueeltjes 11 HEVO-Actueeltjes

En ook …..

14 Dagtocht Weerribben woensdag 9 juli

16 Uitbreiding van ons team 21 Rondje HEVO (aflevering 12)

15 Dag van de senioren 2014: vooraankondiging

23 Wie wil een marktkraam bezetten? 27 Stichting EET met je hart

17 Dagtocht Lottum naar het Rozenfestival

28 Vakantiesluiting Het Grote Hart

18 HEVO-wandelclub De Zandlopers

28 Rondje Rosmalen; Hintham

Vrijwilligers gezocht 12 Vrijwilligers; Platform073 18 Blij worden en blij maken 22 Trug nor vruuger zoekt accordeonist m/v

1


Beeld van ouderen (redactioneel) Half mei stond er een artikel in de krant met de titel ‘Stop negatief beeld oudere werknemer’. Daarin werd door drie ouderenbonden PCOB, Unie KBO en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) gesteld dat de beeldvorming van oudere werknemers moet veranderen. Door de negatieve beeldvorming is de kans groot dat een complete generatie op een zijspoor belandt. Een somber beeld voor veel actieve ouderen die graag willen werken, vaak zeer plichtsgetrouw zijn en weinig ziek zijn (volgens een aantal onderzoeken).Vraag is, waarom dat beeld dan zo negatief blijft. Je kunt hier allerlei theorieën op loslaten, maar een eenduidig antwoord is er volgens mij niet. En ook de ‘oudere’ ouderen komen er niet onderuit. Als er op tv gesproken wordt over de maatschappij met steeds meer ouderen, dan komen er altijd beelden bij van mensen die het heel moeilijk hebben. Of – de andere kant – van ouderen met het Zwitserlevengevoel. Maar daar tussen in zit toch een hele grote groep actieve ouderen die van alles doen. Inderdaad, zij passen veel op kleinkinderen, zij zíjn actief in mantelzorg, zij organiseren bijeenkomsten, zij zijn betrokken bij hun omgeving, bij de natuur, bij beweging voor ouderen, enz. Dus waarom dan vaak die slechte beeldvorming? Ook de media nemen die beeldvorming vaak graag over, wat is dat toch? Als we dan kijken naar alle activiteiten die HEVO aanbiedt en nog steeds ontwikkelt. En als we denken aan de plannen voor een nieuw beweegpark, waar HEVO een mede-initiator van is, dan kunnen we toch alleen maar trots zijn. Onlangs las ik een artikel waarin werd aangegeven hoe belangrijk bewegen is. Ouderen die geregeld even opstonden, als ze een hele middag zaten, bleken gezonder te blijven dan ouderen die dat niet deden. Dus zo’n beweegpark is toch een geweldig initiatief! Op donderdag 22 mei zat ik op een stembureau in Rosmalen. Daar kwamen zo’n 600 mensen stemmen voor het Europees Parlement. Een aantal hiervan stemde op de Ouderenpartij 55+. Een bewuste keuze, denk ik dan. En dan ben je een week verder en spat die hele fractie uit elkaar. Weg eenheid (die er kennelijk al niet was). Wat jammer dat juist die ouderenpartij weer rollend over straat gaat. En dit na al die keren dat eerdere ouderenpartijen dezelfde weg op gingen. Wat ontzettend jammer voor de beeldvorming, die daar dan toch weer aan gaat kleven. Ouder en wijzer? Daar in ieder geval niet, maar wel bij onze HEVO, daar gaat ouder en wijzer samen! Ingrid Thelissen

2


Van het bestuur Ronald Cramer is aan de slag gegaan als medewerker externe communicatie. Hij wordt (als opvolger van Ingrid Thelissen) de verbindende schakel in de contacten tussen HEVO en de plaatselijke pers. Ook adviseert hij desgewenst het bestuur, de commissies en de clubs van HEVO bij hun communicatieactiviteiten. Ingrid dank voor de manier waarop zij de externe communicatie heeft opgezet, Ronald succes. In deze HEVO-Actueel leest u uitgebreid hoe we onze communicatie hebben ingericht. Carla Couwenberg gaat de werkzaamheden van Jan Hoofs voor de verspreiding van de HEVO-Actueel en de Ons overnemen. Vele jaren heeft Jan deze taak met grote zorg en inzet vervuld. Dank daarvoor. En dank aan Carla dat zij samen met Wim Stevenaar deze belangrijke taak op zich wil nemen. De Ontmoeting draait op de inzet van een groot aantal gastvrouwen en –heren. In de vorige HEVO-Actueel las u wat zij daarvoor allemaal doen. Maar we hebben zorgen. Het is moeilijk om alle dagdelen bezet te houden zonder roofbouw te plegen op een kleine groep gastvrouwen en -heren. Vandaar de oproep om u te melden als u belangstelling hebt. Andere zorg is dat op sommige avonden en de zondagmiddagen (als er geen optreden is) De Ontmoeting matig tot slecht bezet is. In combinatie met te weinig gastvrouwen/-heren is dat voor het bestuur aanleiding geweest om te besluiten dat vanaf zondag 24 augustus De Ontmoeting alleen nog maar de eerste zondag van de maand open is. Het bestuur betreurt deze stap, juist vanwege de beoogde ontmoetingsfunctie van De Ontmoeting. Het bestuur roept dan ook nadrukkelijk de leden op om als zij uitvoerbare alternatieven voor de andere zondagmiddagen hebben, die aan hem dan wel de commissie Welzijn en Zorg door te geven. Voor de avonden zijn er mogelijk oplossingen samen met de clubs. Vanaf zondag 24 augustus draait gedurende twee maanden een pilot waarbij op de maandag-, woensdag- en donderdagavond de bar wordt gedraaid met inzet van leden van de dan aanwezige clubs. De veiligheid van onze leden bij activiteiten en evenementen dient gewaarborgd te zijn. Hierover werden vragen gesteld in de Algemene Ledenvergadering. Wanneer HEVO een evenement organiseert in Perron-3, De Kentering of De Annenborch zijn daar gediplomeerde BHV-ers aanwezig die weten hoe op te treden in geval van calamiteiten (ontruiming, inschakelen hulpdiensten) en die eerste hulp kunnen verlenen. Bij een activiteit in De Ontmoeting weten alle gastvrouwen/heren hoe op te treden bij calamiteiten. Binnen het team van gastvrouwen/heren zijn enkele gediplomeerde EHBO-ers die kunnen reanimeren.

3


Bij activiteiten buitenshuis (openlucht of sporthal/-zaal) is het de verantwoordelijkheid van de organiserende club om te weten hoe gehandeld moet worden bij een ongeval (wie en hoe te waarschuwen) en om beperkte eerste hulp te verstrekken. Deelnemers nemen deel op eigen risico. In 2015 wordt stil gestaan bij het feit dat 1200 jaar geleden Rosmalen (en Empel, Engelen en Orthen) voor de eerste keer zijn genoemd in documenten. HEVO sluit aan bij die activiteiten. In de komende maanden wordt samen met Heemkundekring en Rodenborchcollege invulling gegeven aan het programma. Het ‘rondje langs de clubs’ is bijna afgerond. Het bestuur heeft met bijna alle clubbesturen gesproken over hoe het gaat, de relatie met HEVO, de accommodatie en eventuele knelpunten die om een oplossing vragen. De gesprekken geven inzicht in wat de clubs doen maar helpen ook bij de onderlinge verstandhouding. In de vorige Van het bestuur riep ik u op om te reageren op de vraag over de toegevoegde waarde van een ringleiding. Aanleg kost veel geld. Er is een reactie binnengekomen. Het bestuur heeft besloten om alleen tot aanleg over te gaan wanneer alle kosten worden gedekt door subsidies van derden. Overigens is er een nieuwe geluidsinstallatie die beter afstelbaar is. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO komt op voor de belangen van haar 130.000 leden. Op donderdag 26 juni is de Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant. Daar worden besluiten genomen over de contributie, de structuur en de samenwerking met Unie KBO. Peter de Leeuw, secretaris

Tai Chi; wachtlijst De tai chi groepen zijn enorm populair. Op dit moment is er een behoorlijke wachtlijst. Daarom is er besloten een stop te zetten op de wachtlijst, in ieder geval tot 1 januari. De komende maanden gaan we proberen voor de mensen op deze lijst een oplossing te vinden. Wanneer het weer mogelijk is om u aan te melden wordt dat in HEVO-Actueel kenbaar gemaakt. Marja Goffree

4


’Je mag ons gerust bellen hoor!!’ Diverse malen hoorde ik in het gesprek wat ik had met Bea Intveld, Piet de Munck en Paul Scholten deze opmerking. ‘Mensen die advies willen hebben in welke vorm dan ook moeten dit kenbaar maken.’ Bea, Paul en Piet, drie nieuwe vrijwilligers ouderenadviseurs (VOA) In hun arbeidzaam leven heeft Bea gewerkt als fysiotherapeute, Paul als verkeersdeskundige bij de provincie en Piet in diverse leidinggevende functies bij Heineken. Zij willen zich bij HEVO graag inzetten om senioren van advies te voorzien over alle mogelijke zaken en te helpen waar nodig is. Voordat ze aan de slag konden gaan als ouderenadviseur , hebben zij de cursus Vrijwillige Ouderenadviseur gevolgd. In deze cursus werd hen duidelijk gemaakt wat ze konden verwachten en hoe daar mee om te gaan. Piet geeft een voorbeeld. ‘We hebben daar geleerd hoe je in een gesprek het essentiële punt van de hulpvraag boven tafel kunt krijgen. Overigens moet je wel je grenzen stellen want niet alles valt onder ouderenadviseurschap . Het meest belangrijke is dat je dan moet doorverwijzen naar een professional.’ Paul is, evenals Piet, ook al werkzaam als belastinginvuller en tijdens deze bezoeken komen vaak ook andere hulpvragen aan de orde. ‘En dan moet je,’ aldus Paul ‘goed weten waar je de hulpvraag kunt neerleggen. We hoeven echt niet alles zelf te weten maar we moeten wel weten waar we moeten zijn.’ Bea zegt dat ze als ouderenadviseur wel de signalen moeten proberen op te vangen die aangeven dat men zich bijvoorbeeld eenzaam voelt, om een bepaalde zorg vraagt of zich ergens ongerust over maakt. In 2013 zijn er in totaal 392 contacten geweest tussen ouderenadviseurs/ belastinginvullers met degenen die een hulpvraag hadden. Het invullen van belastingformulieren kwam het meeste voor, 316 maal. Bij het contact m.b.t. het belastingformulier wordt ook gekeken of er nog andere hulp geboden moet worden. Dit kan zijn hulp bij het aanvragen van zorg- of huurtoeslag. Er zijn 7 personen zeer intensief begeleid. De vrijwilliger ouderenadviseur ondersteunt, verwijst, bemiddelt soms en adviseert over regelgeving en voorzieningen op bijvoorbeeld het terrein van inkomen, zorg, wonen en mobiliteit.

5


Kortom, de ouderenadviseur staat open voor alle hulpvragen, maar het blijft een probleem om de drempel te verlagen. ‘Daar zullen we met z’n allen aan moeten blijven werken.’ Gelukkig krijgt Zorgzaam Netwerk Rosmalen steeds meer vorm en inhoud. HEVO heeft een belangrijke rol hierin, bijvoorbeeld door welzijn en welbevinden van ouderen in kaart te brengen en vervolgens de benodigde hulp te organiseren. Bea zegt dat van dit netwerk heel veel verwacht wordt en dat de ouderenadviseurs in de startblokken staan om die hulp te gaan verlenen, ofwel zelf of door verwijzing. Beroepskrachten van bijvoorbeeld Divers staan de ouderenadviseurs bij met raad en daad. Piet: ’We helpen niet alleen HEVOleden, elke senior in Rosmalen kan vragen om hulp. Wij geven dan de mogelijkheden aan die er zijn en vervolgens bepalen de mensen zelf welke hulp ze nodig hebben.’ Bea: ‘Soms is het al meer dan voldoende als je alleen maar luistert en de hulpvrager zijn of haar verhaal kwijt kan.’ Gaandeweg het gesprek werd mij duidelijk dat de drie nieuwe VOA’s niet uit zijn op publiciteit over henzelf maar dat ze met dit interview de functie van Vrijwillige Ouderenadviseur nog beter voor het voetlicht zouden kunnen brengen. Vrijwilliger Ouderenadviseur, een functie, zeer gevarieerd met heel veel inhoud. Goed kunnen luisteren en de weg weten in het oerwoud van hulpverlening zijn daarbij belangrijk. Alle drie beklemtonen ze nogmaals dat de drempel te hoog lijkt, maar als er eenmaal telefonisch contact geweest is, is de hulpvrager blij dat hij of zij deze stap genomen heeft. Dus bellen om het eerste contact te leggen, doen!! Het zijn alle drie buitengewoon aardige mensen en dat geldt ook voor alle andere ouderenadviseurs die vermeld staan op de laatste pagina van HEVO-Actueel. Zij staan klaar om te helpen. En je weet: ‘Je mag ons gerust bellen, graag zelfs.’ Redactie, Geert Loeffen PS. Na dit interview is ook Wim Nouwens toegetreden tot de Vrijwillige Ouderenadviseurs.

6


Het reilen en zeilen binnen De Ontmoeting Ik vroeg me onlangs af hoe onze seniorenvereniging al die verschillende ‘clubjes’ haast geruisloos onderdak kan verschaffen in De Ontmoeting. Er gaat namelijk geen dag voorbij of in een ruimte wordt gebiljart, gekaart, gedanst, lijnbal gespeeld, muziek gemaakt, de stilte gezocht, gediscussieerd, geschilderd, getekend en ga zo maar door. Om antwoord te krijgen op mijn vragen zocht ik Harrie Wijn op, de beheerder van De Ontmoeting. Al pratend met Harrie ontdek je het enthousiasme waarmee hij het iedereen naar zijn/haar zin wil maken. Ruimte wil creëren voor al die activiteiten in, wat niet voor niets, De Ontmoeting heet. Liefst doet hij dat spelenderwijs zonder merkbare regeldruk. Maar: zonder regels, noem het maar spelregels, lukt dat natuurlijk niet. Flexibel en soms streng, dat moet je in sommige situaties wel zijn. Eerst maar eens eventjes iets over de koffie. Binnenkort wordt een nieuwe machine geïnstalleerd. Harrie garandeert dezelfde kwaliteit als u gewend bent tegen – uiteraard – dezelfde prijs. Maar minder storingsgevoelig en dus minder ongemak. Goed nieuws toch? Wist u dat u ook mag vergaderen in De Ontmoeting? Met een klein groepje – een mens of 4 á 5 – kan dat gewoon aan één van de tafeltjes. Bedenk daarbij dan wel: de muziek gaat niet zachter en de stamtafel is de stamtafel, bedoeld voor de grotere groepen (bijvoorbeeld de tai chi-groep) die tijdens of na hun oefeningen graag samen aan tafel nog wat kletsen en koffie/thee drinken. Wilt u ongestoord vergaderen met uw sectie of commissie, vraag dan eventjes aan Harrie Wijn of de bestuurskamer beschikbaar is. (Harrie Wijn, tel 521 83 71 of email h.wijn@home.nl) En alles valt of staat met het hebben van voldoende vrijwilligers, ze vormen de rode draad. Zonder hen kan De Ontmoeting niet functioneren. En aangezien het niet lukt om voldoende gastvrouwen/gastheren te vinden, dreigt er een gedeeltelijke sluiting. Harrie vindt het – uit oogpunt van sociale en persoonlijke veiligheid - noodzakelijk dat gastvrouwen/gastheren altijd met zijn tweetjes werken. Op dit moment is de situatie zo nijpend, dat dreigt dat De Ontmoeting op twee avonden (maandag en donderdag) per week gesloten moet worden. Maar om de groepen die dan hun activiteit hebben daar niet de dupe van te laten worden, heeft Angèle met de clubs van die avonden de volgende oplossing gevonden.

7


Op maandag-, woensdag en donderdagavond zorgen (voorlopig op proef voor 2 maanden) steeds twee deelnemers van de clubs voor het openen en sluiten van De Ontmoeting. Afgelopen zes weken heeft Harrie nauwkeurig bijgehouden, hoeveel HEVO-leden de zondagmiddaginloop/seniorencafé bezoeken. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit een bedroevend laag aantal was; zo’n tien personen per keer. Het lijkt er op dat er geen behoefte aan deze activiteit is. Alleen als er een koor optreedt of een andere speciale activiteit is, trekt het seniorencafé op zondagmiddag meer bezoekers. Harrie heeft aan het bestuur de vraag voorgelegd hoe hier mee om te gaan. Het bestuur heeft daarover inmiddels een besluit genomen: alleen de eerste zondagmiddag open tenzij er ideeën komen om ook de andere zondagmiddagen open te zijn. Hebt u soms een suggestie om de zondagmiddaginloop/het seniorencafé nieuw leven in te blazen? Laat het aan Harrie of de commissie Welzijn en Zorg (Jenny van Rooij) dan weten. Van maandag 14 juli tot en met woensdag 23 juli zijn er in De Ontmoeting weer allerlei activiteiten in het kader van de Zomerschool. De Ontmoeting is dan gewoon geopend en de normale activiteiten gaan gewoon door. Planning is trouwens een moeilijke zaak, ik heb er tenminste thuis ook wel eens problemen mee. Je probeert vooruit te kijken en vooral om met ieders wensen rekening te houden. Meestal lukt dat, het is ook je streven. Dat geldt ook voor Harrie die het liefst alle afspraken die hij met u maakt, iedere planning die er ligt, ook wil nakomen. Weet u wat dan kan helpen? Als u een nieuwe activiteit organiseert, vraag dan niet op het allerlaatste moment of er op die bewuste ochtend/middag/avond ruimte beschikbaar is, maar zet het als eerste aandachtspunt op uw actielijstje: eerst Harrie bellen of mailen. (Harrie Wijn, tel 521 83 71 of email h.wijn@home.nl) Harrie heeft de mogelijkheid om één keer per jaar een vaste, geplande activiteit te schrappen ten gunste van een eenmalige nieuwe activiteit. In de afgelopen twee jaar is dat drie à vier keer gebeurd. Tot slot: de zomersluiting. Van donderdag 24 juli tot en met zondag 24 augustus is De Ontmoeting wegens vakantie gesloten. Redactie, Marlies Markensteyn

8


Interne en externe communicatie. Hoe? Hieronder zet ik op een rij hoe we binnen onze vereniging de communicatie hebben geregeld. Wie, wat en wanneer. Uitgangspunt is dat het bestuur en elke commissie of club binnen HEVO zelf verantwoordelijk is voor de communicatie over zijn of haar activiteiten, evenementen etc. Daarvoor kan men gebruik maken van een groot aantal kanalen. Voor de interne communicatie (dus gericht op de leden) gebruiken we het maandelijkse HEVO-Actueel (m.u.v. juli), de tweewekelijkse Nieuwsbrief en de website. HEVO-Actueel is ons lijfblad met de aankondigingen van activiteiten, de maandagenda (HEVO-Actueeltjes), (reis)verslagen, informatie die van belang is voor senioren, mededelingen van het bestuur, oproepen voor vacatures. Wilt u iets laten plaatsen in HEVO-Actueel dan kunt u uw tekst sturen naar redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl. De redactie beslist over plaatsing. In beginsel worden alle bijdragen van HEVOleden geplaatst voor zover ze betrekking hebben op HEVO, haar commissies en clubs. Vanwege de beschikbare ruimte vragen wij u het artikel te beperken tot maximaal 1600 tekens. Deadline aanleveren kopij vrij 25 juli vrij 22 augustus vrij 26 september vrij 24 oktober vrij 21 november

verschijnt op woe 13 augustus woe 10 september woe 15 oktober woe 12 november woe 10 december

De Nieuwsbrief wordt gebruikt voor aankondigingen van activiteiten of dringende mededelingen. Ieder HEVO-lid, waarvan wij beschikken over een mailadres, krijgt de Nieuwsbrief. De kopij voor de Nieuwsbrief wordt gehaald van de agenda op de website en uit de HEVO-Actueeltjes. In de Nieuwsbrief staan korte teksten. U kunt doorklikken naar meer informatie op de website. Harrie Wijn (h.wijn@home.nl) en Piet Kerssens zijn verantwoordelijk voor de Nieuwsbrief. Op de website vindt u alle informatie over onze vereniging: hoe we zijn georganiseerd, wat we doen, voor welke activiteiten u bij ons terecht kunt, welke clubs er zijn. Ook ziet u in de agenda wat er in die maand te doen is. Alles wat nu al bekend is, vindt u daarin terug. Zo kunt u vroegtijdig aandacht vragen voor een activiteit. De website heeft een interne functie maar biedt ook mensen van buiten inzicht in HEVO.

9


Het bestuur of een commissie biedt wat ze geplaatst wil hebben aan op webmaster@hevorosmalen.nl. Wanneer een club iets wil plaatsen dan moet dat worden aangeboden via de activiteitencommissie (Jacqueline van de Wildenberg of uw contactpersoon). De externe communicatie (naar de (dagbladen en ROS Kabelkrant) verloopt via Ronald Cramer. Met de berichten naar deze media attenderen we leden en niet-leden op onze activiteiten en laten we zien waar HEVO voor staat. Ronald maakt wekelijks een persbericht (het seniorennieuws) waarin hij melding maakt van de activiteiten. Hij put daarvoor uit de HEVO-Actueeltjes, HEVO-Actueel en de agenda op de website en uit wat hem rechtstreeks wordt aangeboden. Soms wordt voor de aankondiging van een activiteit, evenement of bijzondere gebeurtenis/mededeling een apart persbericht gemaakt, of wordt direct contact opgenomen met een correspondent van het (dag)blad. Bestuur, commissie of club is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en aanlevering van de publicatie. Maar Ronald kan daarbij wel helpen of adviseren. Verder bekijkt hij welke media het best benaderd kunnen worden en stemt hij het bericht redactioneel af op de behoefte van de media. Met daarbij de kanttekening dat media zelf beslissen of en zo ja, hoe ze iets doen met een HEVO-bericht. Aanlevering van teksten kan op externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Hebt u nog vragen dan kunt u mij altijd mailen of bellen: deleeuwpeter2@gmail.com of 06 – 37 602 637. Peter de Leeuw, secretaris

Oproep: berichten voor HEVO-Actueeltjes Velen van u sturen mij e-mails met berichtjes, die ik vermeld in de HEVOActueeltjes. Echter, ik plaats wederom een oproep. Sommigen van u ‘vergeten’ mij te berichten en dan is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om iets in HEVOActueeltjes te melden. Bijvoorbeeld! Wanneer is er op uw locatie een vakantiesluiting? Wanneer zijn er activiteiten op uw locatie? Geeft u mij - elke maand - de exacte gegevens door op pietkerssens@home.nl, dan kunt u er 100% zeker van zijn, dat u ze in de eerstvolgende HEVO-Actueel vermeld ziet staan. Redactie, Piet Kerssens

10


HEVO-Actueeltjes juni – juli - augustus Fietsen Woensdag 2 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Paul Rambags, tel 5212065. Woensdag 9 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Dick Bruin, tel. 5215254. Woensdag 16 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Leo Houdijk, tel. 5214444. Woensdag 23 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 5216356. Woensdag 30 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Henk Baarens, tel. 5230163. Woensdag 6 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Leo Houdijk, tel. 5214444. Woensdag 13 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Paul Rambags, tel. 5212065. Woensdag 20 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 5216356. Woensdag 27 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Leo Houdijk, tel. 5214444. Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 12 augustus: De Ontmoeting. Inpakken ONS en HEVO-Actueel. Woensdag 13 augustus: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Keuringen Vrijdag 20 juni en vrijdag 18 juli: De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Vrijdag 27 juni: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 12 juli en zaterdag 16 augustus: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

11


Lezingen en voorlichting Vrijdag 4 juli: 14.00 uur. De Annenborch. Voorlichtingsbijeenkomst over computercursussen en computerhulp. Aanmelden vóór 2 juli via tel. 8519600. *** Maandag 14 juli tot en met woensdag 23 juli: De Ontmoeting. Zomerschool. Dinsdag 19 augustus en donderdag 21 augustus: 08.30 tot 12.30 uur. Perron-3, Rosmalen. Cursus: Automobilisten op herhaling….. Kosten: € 10.Aanmelding: mogelijk tot uiterlijk 1 augustus. Info: Jan Hoofs, tel. 5212554. Email: jan.hoofs@hetnet.nl Reizen Donderdag 19 juni: 08.00 uur. Dagtocht Urk. Vertrek: 1e locatie: Gildeplein, Rosmalen. 2e locatie: Rabobank, Hintham. Info: Dini Voets, tel. 5030900 / 06-10843040. Email: dini.voets@ziggo.nl Woensdag 9 juli: 08.30 uur. Dagtocht Weerribben. Vertrek: 1e locatie: Gildeplein, Rosmalen. 2e locatie: Rabobank, Hintham. Info: Dini Voets, tel. 5030900 / 06-10843040. Email: dini.voets@ziggo.nl *** Zondag 10 augustus: 08.45 uur. Dagtocht Lottum naar het Rozenfestival. Vertrek: 1e locatie: Gildeplein, Rosmalen. 2e locatie: Rabobank, Hintham. Info: Rieki Plappert, tel. 5221728 / 06-55373861. Email: ha.plappert@home.nl *** Seniorencontactmiddagen Zondag 22 juni, 29 juni en zondag 6 juli: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Let op: op 22 juni is er een optreden van koor met orkest Puur. Woensdag 25 juni en 13 augustus: 13.00 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 6123990 of bij Jenny van Rooij, tel. 5213732. Vrijdag 27 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Josefstraat 1, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Dinsdag 8 juli en dinsdag 12 augustus: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Vakantie Donderdag 24 juli tot en met zondag 24 augustus: De Ontmoeting is gesloten. Het Groote Hart,Deltalaan 162 Rosmalen is de gehele maand juli gesloten ***

12


Wandelen Maandag 7 juli: 13.30 uur. Wandeling van 5 km rond het IJzeren Kind en de Oosterplas. SCC. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Bert Nissingh, tel: 6418910. *** Maandag 4 augustus: 13.30 uur. Wandeling van 5 km naar de bruggen van het Máximakanaal. Brandweerkazerne, Tuinstraat, Rosmalen. Info: Bert Nissingh, tel: 6418910. *** Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie. Redactie, Piet Kerssens.

Herinnering: aanmelding BROEM vóór 1 augustus In HEVO-Actueel van mei hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over de 50+ rijvaardigheidstraining Op dinsdag 19 augustus en donderdag 21 augustus kunt u (weer) deelnemen aan de welbekende BROEM-training, georganiseerd door HEVO: een buitenkans om vast te stellen of u nog met een veilig gevoel kunt blijven autorijden. De laatste verkeersregels worden besproken en middels een praktijkrit in de eigen auto met een gekwalificeerd ritbegeleider, wordt in een ontspannen sfeer de kwaliteit van uw rijvaardigheid getest. U krijgt nuttige tips en adviezen, zonder dat deze gevolgen hebben voor uw rijbewijs. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk1 augustus via Jan Hoofs, tel. 521 25 54 of per email: jan.hoofs@hetnet.nl De eigen bijdrage is slechts € 10,-. Wacht niet te lang, aangezien het aantal deelnemers beperkt is ! Ook automobilisten die reeds eerder hebben deelgenomen, zijn van harte welkom om opnieuw in te schrijven. Er is inmiddels weer heel wat veranderd in het verkeer. Voor meer informatie kunt u ook op de HEVO-website kijken onder activiteiten/ evenementen. Evenementencommissie, Pieter Vissers

13


Dagtocht Weerribben woensdag 9 juli De bus vertrekt om 09.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. Om 20.15 uur verwachten we weer terug te zijn in Rosmalen. Nationaal Park Weerribben Wieden vormt het belangrijkste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Het uitzicht, de lichtval in het water, de kleuren, de rust… dat maakt elk plekje in het Nationaal Park uniek. En natuurlijk de vele bijzondere en zeldzame planten en dieren, die door de unieke combinatie van landschapstypes worden aangetrokken.  ‘s Morgens rijden we naar de omgeving van Nijmegen, waar u een kopje koffie met  gebak aangeboden krijgt. Vervolgens gaan we via Kampen en de Noordoostpolder naar Ossenzijl. Hier gebruiken we eerst de lunch, waarna we per boot de Weerribben gaan verkennen. Tijdens deze rondvaart wordt u geïnformeerd over het ontstaan van dit gebied. Vervolgens brengen we een bezoek aan het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.  De terugreis gaat via de snelste route naar de Veluwe, waar u nog een heerlijk diner aangeboden krijgt.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 61,00 voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; dagtocht Weerribben en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Informatie: Dini Voets tel. 503 09 00 of 06 - 10 843 040  of email dini.voets@ziggo.nl

14


Dag van de Senioren 2014; vooraankondiging Nog ruim drie maanden, maar we willen u nu al informeren over het aantrekkelijke programma van de Dag van de Senioren 2014. Een programma vol contrasten en artiesten met uiteenlopende programma’s. Na het grote succes van afgelopen jaar hebben we het Bossche streetparadeorkest De Slapsticks weer bereid gevonden om een optreden voor ons te verzorgen. Met vrolijke dixielandnummers wordt Perron-3 meteen in feestelijke stemming gebracht. Van nostalgische jazzmuziek naar het Brabantse luisterlied, inderdaad een groot contrast. De bekende troubadour Noud Bongers uit Lith treedt met eigen gitaarbegeleiding al op sinds 1995. Zijn eigen authentieke liedjes zijn divers van tekst en melodie en gaan over de gewone alledaagse dingen van het Brabantse land. Noud is zeker te plaatsen in de categorie van Gerard van Maasakkers en Ad de Laat. Inmiddels zijn al honderd nummers van hem op cd vertolkt. We zijn blij dat de bekende muziektheater/vocalgroep Musical Intermezzo voor ons wil optreden. De groep, met een meerstemmige bezetting, heeft in de afgelopen twintig jaar een eigen sound ontwikkeld. Naast regelmatige optredens bij evenementen, hebben ze in het verleden diverse muziektheaterproducties uitgevoerd in theater De Speeldoos in Vught. Half november wordt daar een nieuwe productie uitgevoerd. Ze hebben een uitgebreid repertoire bestaande uit musical- en popklassiekers, variërend van Abba en The Beatles tot Adèle.

We maken een sprong van musical naar smartlap, maar wel bijzonder: De Sjanellekes , een veelkleurig koor uit Venray, bestaande uit vijfendertig dames in de eigen ontworpen Chanel-pakjes.

15


Zij zingen zowel oorspronkelijke smartlappen als hedendaagse levensliedjes, zoals we die kennen van bijvoorbeeld Jan Smit. Dat alles in een humoristische en interactieve setting met het publiek: gezelligheid ten top ! Een aantal HEVO-leden is zo bereidwillig om zowel voor als na de voorstellingen en tijdens de pauze een eigen kunstvorm, verzameling of hobby te laten zien. Het theaterprogramma vindt plaats op vrijdag 26 september. Vanaf woensdag 18 juni zijn toegangskaarten (â‚Ź 7,50 incl. consumptie) verkrijgbaar aan de theaterkassa Perron-3, of via de website www.perron3.nl . Telefonisch bestellen kan ook (tel. 850 75 50), maar dan moet u rekening houden met extra administratiekosten. De middagvoorstelling is om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.00 uur. Geen HEVO-lid? Ook dan bent u van harte welkom. Evenementencommissie, Pieter Vissers

Uitbreiding van ons team VOA Elders in deze uitgave van HEVO-Actueel kunt u de tekst lezen van een interview dat Geert Loeffen had met drie nieuwe ouderenadviseurs: Bea Intveld, Piet de Munck en Paul Scholten. Nadien heeft ook Wim Nouwens nog met succes de cursus gevolgd. We zijn blij dat ons team met vier nieuwe ouderenadviseurs is uitgebreid. We hopen zo de verwachte groei van de vragen om informatie, hulp en advies op te kunnen vangen. Die groei verwachten we vanwege de vele wijzigingen die er aan zitten te komen in de regelgeving. In juni gaan we afspraken maken over de werkwijze die we als team willen hanteren en afspreken wie waarvoor te bereiken is. Ik hoop u daar de volgende keer meer over te kunnen vertellen. Nu vindt u alvast alle namen en telefoonnummers van ons team op de HEVO-website www.hevorosmalen.nl Van de Ouderenadviseurs, Ad Kuijpers

16


Dagtocht Lottum naar het Rozenfestival Vertrek vanaf Gildeplein op zondag 10 augustus om 8.45 uur en aansluitend rijden we naar de  locatie Rabobank in Hintham. We verwachten om 20.30 weer in Rosmalen terug te zijn. Elke twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het Rozenfestival uitbundig versierd met rozen. Miljoenen rozenknopjes zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten. Een tuinfair, rozen- en bloemschikdemonstraties, eetbare rozenspecialiteiten en volop informatie over kas- en buitenrozen completeren het geheel. In 2014 is het gehele festival aangekleed rond het thema Rozen stelen de show. De show stelen betekent ook wel de aandacht trekken of in het oog springen. Dat is precies wat de vele prachtig bloeiende en heerlijk geurende rozen doen tijdens het Rozenfestival 2014. De roos staat gedurende vier dagen in het toppunt van de belangstelling. Naast de rozen, die uiteraard de show stelen, wordt het gehele festival voorzien van een muzikale omlijsting en zijn er diverse roos- en show gerelateerde activiteiten. De reissom is inclusief koffie met vlaai, entree Rozenfestival en op de terugreis een 3-gangen diner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 47,50 voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,00. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Lottum en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rieki Plappert tel. 073-5221728 of 06 55373861 Email: ha.plappert@home.nl

17


Blij worden en blij maken Geweldig om wekelijks enkele uurtjes te spenderen aan iets bijzonders en om naar een bepaald dagdeel te kunnen uitzien! Deze uitdaging zal het leven verrijken, geeft veel voldoening, levert gesprekstof op, verlegt de grenzen en bovenal: maakt blij. En dat alles door wekelijks een persoonlijke wens in vervulling te laten gaan. Een dergelijke wens kan zó klein zijn: ‘Met tweetjes uitgaan’ naar het dorp bijvoorbeeld, om rond te neuzen op de markt, te winkelen of gezellig een terrasje te pikken. Of een stukje fietsen in de buurt. Of een wandelingetje maken op het landgoed en een bakkie-nemen in een van onze cafés. Of een bordspelletje te spelen in de huiskamer. Of met tweetjes te zingen, een tijdschrift te bekijken, of... Alleen al geen aandacht te hoeven delen is al fantastisch. Op een afdeling van Coudewater wonen mensen die vanwege psychiatrische beperkingen, niet zo best zelfstandig kunnen functioneren. Alle energie en tijd spendeert het personeel om hen liefdevol te verzorgen maar aan veel extra’s komen zij helaas niet toe. De ‘verwenvrijwilliger’ moet echter over speciale eigenschappen beschikken. Geduld hebben bijvoorbeeld, gemakkelijk contact kunnen maken, respect tonen voor de bewoners en het leuk vinden om te zorgen. Verder mag het voortduwen van een rolstoel geen probleem opleveren aangezien enkele bewoners daarvan afhankelijk zijn. Voor een oriënterend gesprek neem contact op met: Maria van Schayk, coördinator vrijwilligerswerk Email: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

HEVO-wandelclub De Zandlopers Maandag 7 juli gaan we een wandeling van ongeveer 5 km maken rond het IJzeren Kind en de Oosterplas. We vertrekken om 13.30 uur vanaf sociaal cultureel centrum De Biechten, Vincent van Goghlaan 1 in Hintham. Op maandag 4 augustus gaat onze wandeling van ongeveer 5 km naar de bruggen over het Máximakanaal (bergetappe!). We vertrekken om 13.30 uur vanaf de brandweerkazerne aan de Tuinstraat in Rosmalen. Om mee te wandelen hoeft u geen HEVO-lid te zijn en vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh, tel. 641890.

18


Mandala tekenen Sinds een kleine tien jaar bestaat er - onder de bijzonder prettige leiding van Gezina Versteeg - een mandala tekengroep binnen HEVO. Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent : magische cirkel. Hiermee wordt een geordende vorm bedoeld met altijd een middelpunt. Wanneer je naar vormen in de natuur kijkt, kom je dezelfde ronde vormen met een middelpunt tegen. Denk aan bloemen met hun hart, een appel, die je dwars doorsnijdt, een tak of boomstam die je doorzaagt. Allemaal zijn ze rond met een hart of kern. Die ronde vormen kwamen al voor in de tekeningen van de Azteken, de Aboriginals en de Navaj- indianen. Ieder jaar tekenen wij volgens een bepaald thema. Dit jaar was ons thema de Griekse godinnen van de berg Olympus. Hestia: godin van haardvuur en huiselijk welzijn. Demeter: godin van vruchtbaarheid , graan en landbouw. Héra: godin van het huwelijk. Artemis: godin van jacht en maan. Aphrodite: godin van schoonheid en liefde. Persephone: godin van lente en onderwereld,dochter van Demeter. Deze godinnen zijn de archetypen van alle vrouwen en interessant is om te zien, wat wij in onszelf terugvinden aan eigenschappen en karaktertrekken van deze godinnen. Aan het einde van dit cursusjaar hebben we aan de hand van een vragenlijst proberen vast te stellen op welke godin of godinnen wij het meest lijken. Dat gaf soms verrassende uitkomsten. Ieder werkt dit thema op zijn eigen manier uit en het mooie is dat de resultaten zeer verschillend zijn. Een selectie van ons werk komt te hangen in De Ontmoeting. We kijken terug op een heel prettig cursusjaar. De sfeer is heel goed, mensen zijn betrokken bij elkaar en zo hoort het ook om een fijne sfeer te kweken. Komend jaar hopen we dat Gezina weer leiding gaat geven aan onze groep. Na de laatste les hebben we het cursusjaar 2013/2014 samen afgesloten met een heerlijke lunch. Theresia Veldhoven

19


Vrijwilligers; Platform073 HEVO draait op vrijwilligers. Op dit moment zijn zo’n 200 leden actief in het bestuur, in een commissie of in het bestuur/de organisatie van een club of activiteit. Daarnaast hebben we de gastvrouwen/gastheren, de leden van onze technische dienst en niet te vergeten al die leden die maandelijks HEVO-Actueel en ONS bij u in de bus doen. Er is permanent behoefte aan nieuwe vrijwilligers. In het zoeken naar vrijwilligers fungeert onze vrijwilligerscommissie als spin in het web. Zij verzamelt de vacatures maar ook het aanbod van leden om iets voor de vereniging te doen. Vacatures worden geplaatst op de website en in HEVO-Actueel. Daar leest u dan ook bij wie u meer informatie kunt krijgen en bij wie u zich kunt aanmelden. Wilt u als vrijwilliger actief zijn binnen HEVO dan kunt u zich melden bij de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@hevorosmalen.nl. U kunt ook contact opnemen met Jacqueline van den Wildenberg of met Piet Kerssens. In onze zoektocht naar vrijwilligers willen we meer gebruik gaan maken van het nieuwe Platform 073. Dit moet de plek worden waar inwoners van ’s-Hertogenbosch, organisaties en bedrijven elkaar kunnen vinden en helpen. Bent u op zoek naar contact, hulp, materialen of kennis? Of wilt u juist iets aanbieden? Platform073 maakt uitwisseling en samenwerking mogelijk! HEVO gaat in de toekomst haar vacatures voor vrijwilligers ook op deze site plaatsen: www.platform073.nl. We worden overspoeld met vragen van andere organisaties om via onze website of via HEVO-Actueel aandacht te vragen voor hun vraag naar vrijwilligers. Het werd een beetje veel en het is vrijwel onmogelijk om daarin een keuze te maken welke vacature we wel of niet onder uw aandacht brengen. Van de andere kant weten we dat veel van onze leden nog graag actief willen zijn. Dat kan - graag zelfs - binnen HEVO maar dat kan ook binnen andere organisaties. We vinden als bestuur dat deze organisaties, net als wij, gebruik kunnen en moeten gaan maken van Platform073. We nemen dus hun oproepen niet (meer) op de website of in HEVO-Actueel op. Wel kunt u via links op onze website bij daaronder genoemde organisaties kijken of zij een vraag hebben naar vrijwilligers. Wil een organisatie aandacht vragen voor een activiteit/project waarin senioren actief kunnen zijn, dan kan zij aan de redactie van HEVO-Actueel vragen om een artikeltje op te nemen. Peter de Leeuw, secretaris

20


Een rondje HEVO (aflevering 12) Bij mijn maandelijkse rondgang met de HEVO-boekjes door de Maliskamp sta ik altijd stil om een blik te werpen op de twee monumenten die deze wijk telt. Natuurlijk de Bernadettekerk, al zo’n veertien jaar dicht en enkele jaren terug door de gemeente ‘s-Hertogenbosch tot monument verheven. De gemeente doet er alles aan om dit monument in ere te houden: de ramen zijn aan alle kanten dichtgetimmerd en het kerkplein is verfraaid door de tientallen auto’s die er geparkeerd staan. Het ooit zo authentieke plein is dankzij de bestuurderen verworden tot een heus carpoolterrein!!! Hoe kan een gemeente in hemelsnaam zo met een monument omgaan denk ik dan. Onlangs attendeerde iemand mij er op, dat er op het dak lood verdwenen was. Kijk zo breng je uiteindelijk een monument vanzelf aan zijn einde. Het andere monument staat langs de Maliskampsestraat, even voorbij de toegang naar de sportvelden: het landgoed van Peerke, Peerke Smulders om precies te zijn. Het woonhuis en de stal zijn heden en verleden in één. Veel Maliskampers zullen zich afvragen, hoelang de beide gebouwen de stormen blijven trotseren. Inderdaad, Peerke maakt onderdeel uit van dit landgoed en volgens zeggen is hij daar aan de Maliskampsestraat geboren. Soms verlaat hij de wijk om in het dorp aardappels te kopen. Met de zak piepers op zijn fiets keert hij terug. Zoals hij in zijn karakteristieke donkerblauwe overall zijn boodschappen doet, zo kunnen we hem ook in de Laurentiuskerk aantreffen. Met luider stemme bidt hij voor het zielenheil van zijn wijkbewoners. De wijk is hem altijd ter harte gegaan. Hij was graag aanwezig bij de openbare wijkraadvergaderingen. De voorzitters en de aanwezige wijkbewoners mochten dan zijn pleidooi aanhoren voor een aparte jongens- en meisjesschool.

21


Het samengaan in één gemengde school was naar de normen van Peerke in de Maliskamp zo ongeveer het Sodom en Gomorra van Rosmalen. Peerke is de negentig jaar al lang en breed gepasseerd en daarmee ouder dan ons andere monument, de kerk. Zo piekerend mag ik vaststellen dat hij de oudste inwoner van onze wijk zou kunnen zijn. Peerke en de schilderachtige gebouwen om hem heen, zullen hun eeuwfeest wel halen; het is uiterst twijfelachtig of de Bernadettekerk daar ook in slaagt, want als je het lot in handen geeft van de overheid dan is je levensduur ongewis! Eind van dit jaar, om precies te zijn op woensdag 19 november, mogen we naar de stembus om de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch te kiezen. Ik ben benieuwd of er een politieke partij is die met concrete ideeën komt voor de toekomst van de Bernadettekerk. Antoon van der Pijll

Trug nor Vruuger zoekt accordeonist m/v De club is op 28 september 1983 opgericht door de echtparen Toon van Balkum (†1987) en zijn vrouw Thea, en Tiny van Griensven (†14-9-2012) en zijn vrouw Cato. Inmiddels bestaat Trug nor Vruuger uit zo’n twintig actieve leden en is dit muzikale gezelschap nu al zo’n 30 jaar een welkome gast bij voornamelijk wat ouder publiek in Rosmalen. Trug nor Vruuger is een zang- en muziekclub met veel enthousiasme en bezieling. Een groot aantal keren heeft de vereniging al opgetreden in Rosmalen, maar ook daarbuiten. De zanggroep kent op dit moment een zevental eigen evenementen, die maandelijks in de wintermaanden volle zalen trekken in De Kentering. Daarnaast verzorgt de groep op jaarbasis een aantal gastoptredens bij bevriende clubs en in verzorgings- en verpleegtehuizen. Vaste prik zijn verder de jaarlijkse tonproatersavond in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval en de carnavalsmiddag voor 50-plussers, die samen met HEVO wordt georganiseerd. Het 50-plus carnaval, voorheen seniorencarnaval.

22


Hoewel de naam van de groep typisch Brabants klinkt, spelen de leden zeker zoveel nationaal bekende evergreens als Brabantse. De repertoirekeuze is in de loop der jaren wat opgeschoven. Hele oude nummers zijn geschrapt en hedendaagse liedjes van bijvoorbeeld Jan Smit en Frans Bauer staan op de speellijst. Het door Toon van Balkum geschreven M’n eige durpke is steevast het slot akkoord van de optredens van Trug nor Vruuger in De Kentering, die nu al 25 jaar een vaste plek hebben in de agenda van vele Rosmalense fans. De doelstelling van de vereniging kan in een paar simpele woorden worden omschreven: mensen in Rosmalen een gezellige muzikale middag of avond bezorgen! Maar dan heb je wel voldoende muzikanten nodig. Lichamelijke ongemakken, gewrichtsproblemen we hebben er allemaal wel eens last van. Maar als dat de redenen zijn waarom je moet stoppen met muziek maken, dan is dat toch echt zuur. Het overkwam Bart en Peter, beide muzikanten van hoog niveau. Nu is Trug nor Vruuger dus op zoek naar versterking en wil muziekleider Ton Mettler graag in contact komen met een accordeonist (m/v) die als tweede accordeonist Trug nor Vruuger komt versterken. Info: Ton Mettler, tel. 06 55335945 mail a:mettler@vodafonevast.nl of bij Jan van Hassel (secretaris, tel. 06 15340761. Email janvanhassel@home.nl www.trugnorvruuger.nl Redactie, Marlies Markensteyn

Wie wil een marktkraam bezetten? Door een afmelding is er een plaats vrijgekomen op de hobbybeurs tijdens de HEVO Dag van de Senioren op vrijdag 26 september in Perron-3. Vindt u het leuk om uw bijzondere verzameling of hobby te laten zien, neem dan snel contact op met Pieter Vissers, tel. 521 76 15) of stuur een mailtje naar evenementen@hevorosmalen.nl

23


Fietsen in de Harz: verslag Na een lange onzekere periode was het Rieki Plappert uiteindelijk gelukt om de beloofde 5-daagse fietstocht in Duitsland door te laten gaan. Weliswaar niet in Noord-Duitsland langs de Weser, maar in het Harz-gebergte. Op maandag 19 mei konden we dan ook vanaf het Gildeplein vertrekken. Wij hadden alles mee: een prachtige niet te volle bus, stralend weer, een goede chauffeur en assistente en het prachtige hotel Schloss Meisdorf. Na een goed verlopen reis met daarin enkele koffiestops en een lunchpauze, kwamen we omstreeks 19.00 uur bij het hotel aan en konden we ons - na het inchecken - begeven naar het restaurant waar een prima diner klaar stond. Dinsdag onze eerste fietstocht over een prachtig natuurpad langs het mooie snelstromende beekje de Selke, bij een stralende zon en een temperatuur van ongeveer 24 graden. Geen autoverkeer, wel een heerlijke uitspanning, waar de meeste fietsers zich de koffie met heerlijke (Harz)w채lderkirschtorte goed lieten smaken. In de namiddag werden we verrast met een mooie tocht door het landschap en we bezochten een van de hoogste punten van de Harz. Jammer dat de kabelbaan even buiten gebruik was vanwege een onweersbui, maar onze chauffeur heeft ons naar de top gebracht zodat we toch konden genieten van het geweldig uitzicht. Woensdag fietstocht nummer twee; vanaf de Lutherstad Eisleben naar Friesdorf over een afstand van ongeveer 25 km, waar de bus de fietsers zou opwachten en terugbrengen naar het hotel. De volhouders konden dan hun tocht per fiets vervolgen naar het hotel. Door de slechte wegbewijzering en te steile hellingen (stijgingspercentage van 15%) bleek deze tocht geen succes. Omdat de meeste fietsers slechts met hulp konden boven komen en omdat het verdere verloop van de tocht onbekend was, zijn na 9 km vijf deelnemers afgehaakt. Zij werden door de bus opgehaald en bij een mooi wegrestaurant geparkeerd. De rest van de club heeft onder leiding van de speciale fietsbegeleidster de tocht vervolgd. Later bleek dat het groepje van vijf, dat onder het genot van enkele versnaperingen genoot van een prachtig uitzicht over het Harzgebergte, de juiste keuze had gemaakt.

24


De volhouders hebben na een moeizame tocht (slechte routeaanduiding, hoge temperatuur 30 graden en te hoge klimmen), het half-punt bereikt. Twee van hen zijn vanaf dat punt doorgestart richting Hotel, maar ook zij zijn, door de slechte routeaanduiding en de hoge temperatuur, in de fout gegaan en hebben ook per bus de meet bereikt. Jammer. Er werd nog tot laat in de avond over gepraat. Donderdag onze derde fietsdag. De chauffeur bracht ons naar Quedlinburg, een prachtige oude stad met veel vakwerkhuizen. Daar konden we kiezen uit een uitgebreid bezoek aan de stad of een fietstocht van ongeveer 25 km terug naar ons hotel. Slechts vier personen kozen uit een uitgebreid stadsbezoek hetgeen zeer de moeite waard was en die hebben daarna nog een keer genoten van de prachtige fietsroute langs de Selke. Vrijdag onze terugtocht. Mogelijk hebben de weergoden geweten dat wij de Harz gingen verlaten, want het was gedaan met het hele mooie weer. We hebben striemende regenbuien meegemaakt en zijn in de file geraakt. Daardoor kwamen we pas om 19.00 uur terug bij motel Nuland. ResumĂŠ. Vijf prachtige dagen waarop we ons goed hebben vermaakt. Complimenten nogmaals aan Rieki Plappert die zoveel heeft gedaan om de tocht, voor de relatief kleine groep voor elkaar te krijgen. Cees Duijs

Kleinschalige Seniorenbeurs in De Ontmoeting Ieder jaar is er in Veldhoven een grote Seniorenbeurs, echter in de winterse maand januari. De HEVO heeft een goed initiatief genomen om nu voor het tweede jaar in het voorjaar en wel op zaterdag 17 mei een Infomarkt Welzijn en Zorg te organiseren. Deze markt is meer toegespitst op de omgeving Rosmalen en nog gratis ook, dankzij de inzet van de HEVO-vrijwilligers. Doordat wij senioren zelfstandig willen zijn en blijven, is er steeds meer behoefte aan organisaties en bedrijven die inspelen op onze vraag naar hulp en ondersteuning. In de media van krant, huis aan huisbladen, tot televisie en internet kunnen wij daar kennis van nemen.

25


Een persoonlijke ontmoeting met de medewerkers van de 21 deelnemende organisaties kan wellicht toch beter inzicht verschaffen in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Bij binnenkomst op de Infomarkt werd een brochure met een kleine toelichting aan alle deelnemers uitgereikt. Op de tafels van elke standhouder was er een uitstalling van folders, aantekenblokjes en balpoints met bedrijfsnaam. Op alle vragen aan de medewerkers werd ter zake doende gereageerd. Want wij krijgen toch allemaal te maken met de vele veranderingen in de deze tijd van een terugtredende overheid. Ook kon je tips krijgen. Zoals, dat er valtrainigen voor senioren zijn. Dat er meerdere thuiszorgorganisaties zijn. Dat de mogelijkheid bestaat om bij De Annenborch een scootmobiel te huren. Dat 0622663008 het nummer van de stichting Vrijwillige Terminale Zorg is. Dat op www.huistest.nl vragenlijsten staan om o.a. de veiligheid van je huis na te gaan. Dat om in Residence De Ontmoeting te wonen een CIZ-indicatie voorrang geeft. Het was jammer dat de belangstelling voor deze dag dit jaar duidelijk minder was dan in 2013. Om 16.00 uur bedankte HEVO-voorzitter Jan Jansen alle deelnemers van deze infomarkt voor hun inzet. Hij sloot af met de opmerking, dat binnen het HEVO-bestuur overleg zal zijn over de invulling van een volgende Infomarkt Welzijn en Zorg. Redactie, Jo van Zantvoort

Uitnodiging voorlichtingsmiddag SCR Het Senioren Computerleercentrum nodigt belangstellende senioren en 50-plussers uit voor de voorlichtingsbijeenkomst over computercursussen en computerhulp op vrijdagmiddag 4 juli om 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Annenborch. Senioren, die niet zijn opgegroeid met de computer denken vaak dat computervaardigheden voor hen niet te leren zijn, maar het Senioren Computerleercentrum Rosmalen biedt dan al jaren uitkomst. In het najaar hebben wij weer een ruim cursusaanbod zowel voor beginners als voor gevorderden. De cursussen zijn qua begeleiding en cursusmateriaal geheel op senioren afgestemd en worden gegeven in ons computerlokaal in zorgcentrum De Annenborch.

26


Wanneer u overweegt om uw reeds aanwezige kennis omtrent computergebruik uit te breiden is de bijeenkomst een uitgelezen gelegenheid om te ontdekken welke mogelijkheden ons leercentrum daarvoor heeft . Bovendien kunnen wij u adviseren welke cursus voor u het meest geschikt is. De komst van tablets (I-pad of AndroĂŻd) is voor senioren een aantrekkelijk alternatief voor de computer gebleken. Deze zijn gemakkelijker te bedienen en u kunt er ook mee e-mailen en internetten. Uiteraard bieden wij ook voor het omgaan met deze tablets cursussen aan. Daarnaast is er een mogelijkheid om buiten de cursusuren advies en ondersteuning te vragen bij de zogenaamde computerinloop, waar deskundige gastheren en gastvrouwen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Een cursusoverzicht treft u aan in onze folder op de bijeenkomst bij De Annenborch, Perron-3 en in het folderrek van De Ontmoeting en bij cultureel centrum De Biechten. Aanmelden voor 2 juli (wij willen graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen) via het telefoonnummer van de receptie van De Annenborch: 851 96 00. Annette Gladines

Stichting EET met je hart De stichting EET met je hart biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen, waarvan het sociale netwerk beperkt is en het beschikbare budget klein. EET met je hart wil vereenzaming bij ouderen tegengaan. Vorig jaar heeft de stichting een restaurantactie gevoerd. Bij een groot aantal restaurants werd een euro op de rekening gezet voor de stichting. Met dat geld organiseren ze nu theatervoorstellingen in samenwerking met De Muzerije en Theater aan de Parade. Op 25 juni is er een BBQ-middag. Vanaf het najaar werkt de stichting samen met het Koning Willem 1 College voor een gezellig avondje uit eten. De stichting verzorgt vervoer, eventueel eten en drinken en de noodzakelijke of gewenste begeleiding. Streven is om vooral ouderen uit de eigen omgeving samen te brengen, bijvoorbeeld tijdens vervoer of uitje. Wie over een zeer beperkt budget beschikt kan daarom niet deelnemen aan deze activiteiten.

27


De stichting wil in contact komen met de juiste mensen die zij voor ogen hebben. Zij heeft HEVO gevraagd om de activiteiten van de stichting bij onze leden bekend te maken en te melden, dat wie wil deelnemen aan de activiteiten en denkt tot de doelgroep te horen, contact kan opnemen met de stichting. Dat kan door te bellen of te mailen: Paul Neeleman, tel. 06 - 53 156 296 paul@eetmetjehart.nl Wilt u meer informatie over hun activiteiten, kijk dan eens op www.eetmetjehart.nl Peter de Leeuw, secretaris

Vakantiesluiting Het Groote Hart In de maand juli is Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen wegens vakantie gesloten. Er zijn dan geen seniorencontactmiddagen. Keuken en bar worden tijdens genoemde periode onder handen genomen. Op woensdag 13 augustus bent u weer van harte welkom. Met vriendelijke groet, Jenny van Rooij

Rondje Rosmalen: Hintham Op de achterzijde van de omslag ziet u 7 foto’s gemaakt in Hintham. Links boven: Villa Zuiderbosch, gebouwd in 1884. Sinds 2002 Rijksmonument. Rechts boven: nieuwe brug over het Måximakanaal met zicht op het hoofdkantoor van Heijmans. Midden: Het IJzeren Kind met het multifunctioneel woonproject, wijkcentrum De Biechten, zorgcentrum Hof van Hintham en woningen, zoals onder andere seniorenwoningen. Links midden: appartementengebouw in Hintham-Noord. Rechts midden: In den ouden Herberghe. Links onder: de H. Annakerk (Rijksmonument) werd gebouwd in 1909-1910. Rechts onder: flatgebouw in Hintham-Zuid.

28


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatcie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn 2e penningm beheercie, activiteitencie 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Willem Konickx 5211070 Paul Scholten 6440665 Ad Kuijpers 5216391 Henny Verhoef 06 40714339 Piet de Munck 06 54632456 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 5217193 Ad Kuijpers 5216391


Hevo actueel juni 2014