Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang maart 2018 nr. 3


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

In deze Redactie Redactie 1

HEVO-Actueel

Redactiefoto

Bestuur 2 3

Oproep lid Algemeen Bestuur Van het bestuur

Workshops en lezingen 4 5 6 6

Deadline HEVO-Actueel

De schoonheid van de ziel Presentatie Klimaatverandering Seniorweb Rosmalen Lezing: De Peel, illusies uit de oertijd

Woensdag 21 maart 2018

Van de ouderenadviseurs

Vormgeving

7

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

7

De laatste tips aangifte inkomstenbelasting 2017 Huisbezoeken aan 85+ leden

Uittips 8 8 9 10 10 12 13

De Vrolijke Trappers Fietstochten 2018 Schema HEVO-Fietstochten 2018 Film: La Grande Bellezza HEVO-fietsbridgedrive 2018 Film Plus: De Helleveeg HEVO-Paasviering 2018 Gunter Damisch: tentoonstelling met rondleiding

Terugblik 14 Grandioos HEVO-Carnaval

Activiteit van de maand 15 Line-Dance

En ook .... 11 16 17 19 20 20

Heddet al geheurd?? Het Repair Café van start HEVO-Actueeltjes De loopkrant doet het weer! HEVO en het Oranjefonds Expositie in De Ontmoeting


Redactiefoto

W

at was en keek u verwonderd, hè! U zag een foto van uw redactie in uw blad. Nu kent u de personen, die uw blad in elkaar zetten. De redacteuren en redactrices verzetten heel wat werk om uw blad gevuld te krijgen. Maar vooropgesteld: zij doen dat vol overgave en met veel plezier voor u. De verhalen, die u stuurt naar ons redactieadres, worden, voordat ze in uw blad komen, bekeken, gestyled en zonodig ingekort, want u weet dat u gebonden bent aan 1600 tekens. Als u de inhoudsopgave bekijkt, dan ziet u dat er een grote verscheidenheid aan onderwerpen is. Moet ook, anders zou het er erg saai uitzien. Maar wat bedoel ik eigenlijk? Bekijkt u mijn openingszin nog eens. Als redacteur denk ik dan direct aan het woord ‘openheid’. Openheid! Ja, zeker! Mijn ogen openen zich nog meer als ik het woord ‘verwonderd’ lees. De O van HEVO zou ik eens de betekenis van Openheid willen geven. Ons HEVO-bestuur heeft op 22 januari een ‘heidag’ gehouden. Een heidag! Zijn ze gaan heien op de hei? Nee, natuurlijk niet, of wel? Heien betekent toch dat er door middel van aanhoudend slaan met een heiblok palen de grond in gedreven of getrild worden. Kan ik een beetje de vergelijking doortrekken? Volgens Wikipedia is een heidag een bijeenkomst voor leidinggevenden van een bedrijf of vereniging op een locatie waar men in alle rust vergaderingen, seminars, lezingen en trainingen kan voorbereiden en organiseren. En dat heeft uw HEVO-bestuur gedaan. In de komende tijd zult u, als HEVO-lid, de veranderingen gaan merken. We hebben een prachtig gebouw, De Ontmoeting, in de Tulpstraat staan, met als dependance enkele lokalen in het SJV-gebouw/Kindcentrum ‘t Ven in de Mimosastraat. Het Repaircafé is daar enthousiast begonnen. HEVO moet de CLUB van Rosmalen en omgeving gaan worden. Fantastisch hè! Dat u verwonderd was, toen u ons blad opensloeg! Niet waar? Piet Kerssens, redactioneel

1


Oproep lid Algemeen Bestuur

O

p 1 mei ontstaat een vacature in het algemeen bestuur. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het bestuur en de beoogde afspiegeling van de opbouw van onze vereniging in het bestuur, gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert 11 maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en het jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneert een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies. Lid algemeen bestuur Wij zoeken een bestuurslid dat binnen het bestuur verantwoordelijk is voor het pr- en communicatiebeleid. Het gaat daarbij zowel om de interne communicatie met onze leden alsook om de profilering naar buiten. De uitvoering van het beleid krijgt vorm in samenwerking met de diverse redacties. Daarnaast draagt een bestuurslid medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel. Wat vragen wij • enige bestuurlijke ervaring • communicatieve vaardigheden • verbindend vermogen • betrokkenheid bij HEVO • affiniteit met het beleidsterrein pr en communicatie • digitaal vaardig en toegerust. Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en de beschikking over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 4 uur per week. Als u meer wilt weten over de functie, kunt u contact opnemen met Carel van den Heuvel, voorzitter van de vereniging: 073-5211919. Uw belangstelling, graag met enige informatie over uw achtergrond (een cv-tje), kunt u kenbaar maken per mail: info@hevorosmalen.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben, worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren vóór 15 maart.

2


Van het bestuur

H

et bestuur had onlangs zijn jaarlijkse ‘heidag’. Dan evalueren we ons bestuurlijk functioneren en het werk van de commissies. Het bestuur wil ruimte geven aan de activiteiten van de clubs en commissies. Het bestuur ziet het ook als zijn taak om vernieuwingen te initiëren of aan te jagen om zo onze vereniging aantrekkelijk en bij de tijd te houden. We hebben gekeken naar wat we hebben gedaan en wat we van plan zijn te gaan doen. Dat vindt zijn vertaling in het jaarverslag 2017 en werkplan 2018 dat op 24 april wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. Ook hebben we, vanuit wat we hebben vastgelegd in het beleidsplan 2017-2020, de relatie van HEVO met en de positie van onze vereniging binnen KBO-Brabant tegen het licht gehouden. We hebben geconstateerd dat we moeite hebben met de cultuur binnen KBO, de behoudende opstelling en de mate waarin KBO-Brabant in staat is om onze belangen op landelijk niveau te behartigen. Een delegatie van het bestuur heeft onze aarzelingen en kritische kanttekeningen gedeeld met de nieuwe voorzitter en directeur van KBO-Brabant. Janny Heuveling heeft het bestuur gemeld dat zij niet meer herbenoembaar is. Na drie zittingsperiodes vindt zij het tijd voor een ander. Daarom staat in deze HEVO-Actueel een oproep voor een nieuw bestuurslid. Met het aftreden van Janny bestaat het bestuur uit 2 vrouwen en 5 mannen. Reden dus om nadrukkelijk op zoek te gaan naar een vrouw om de vacature op te vullen. Ellie de Vaan wordt voorgedragen voor herbenoeming. Haar tweede periode. In overleg met de gastvrouwen en gastheren is vastgesteld dat aan contactloos (pin)betalen zoveel praktische bezwaren kleven dat het niet verantwoord is over te gaan tot invoering daarvan. HEVO doet ook dit jaar weer mee aan de Zomerschool in de periode van 9 tot en met 27 juli. Dat betekent dat De Ontmoeting - onder voorbehoud - in die weken ook open is voor eigen activiteiten, voor zover de zalen niet in gebruik zijn voor de Zomerschool. In mei komt het programma met het totale aanbod uit. Het voorbehoud is dat we aan de hand van de inschrijvingen half juni weten welke activiteiten in De Ontmoeting doorgaan. Dan beslissen we definitief of De Ontmoeting de volle drie weken van de Zomerschool open is. Peter de Leeuw, secretaris

3


De schoonheid van de ziel

O

ver bezieling – zielservaring – zielsvertrouwen Als je alleen afgaat op de moderne wetenschappen en de mening van velen in deze tijd, is de ziel ter ziele. Wij zijn enkel ons sterfelijk lichaam dat het helemaal alleen moet hebben van ons brein. De moderne mens heeft de ziel uit het lichaam verdreven. Dat is niet altijd zo geweest. Al vanaf de klassieke oudheid is er gesproken over de ziel en wordt er geloofd in het bestaan van een ziel. Het Christendom heeft dat tot nu toe overgenomen. Ook in onze eigen Nederlandse taal neemt de ziel een belangrijke plaats in. Er bestaan talrijke uitdrukkingen waarin het woord ziel voorkomt en die nog steeds veel betekenis geven aan ons leven. Misschien zijn we toch meer dan ons brein, misschien zijn we onze ziel. * Wat is dan die ziel? * Is die menselijk, is die goddelijk? * Hoe merk ik iets van die ziel? * Als we iets zielloos vinden, wat is dat dan, wat mis ik dan? * En als iets ons raakt, hoe ziet dat er dan uit? * Als we bezieling voelen, hoe voelt dat dan? * Is het moeilijker naarmate we ouder worden om nog bezield te raken? * Hoe en waardoor kan ik nog bezield leven? * Komt met het ouder worden, de ziel weer meer aan het licht? * Komt in de fysieke gebrokenheid de schoonheid van de ziel bloot te liggen? De ziel geeft haar geheimen niet zomaar prijs. De ziel: het meest ongrijpbare en gelijktijdig het meest kwetsbare. Mensen zoeken in hun beleving van de ziel naar woorden, beelden en klanken om daarmee hun momenten van zielservaring weer te geven. We maken een zoektocht naar de ziel en raken er hopelijk door bezield. “Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft” (Guido Gezelle). De commissie Zingeving van HEVO nodigt u van harte uit voor een gespreksbijeenkomst over dit thema. Zij doet dat in samenwerking met De Binnentuin en haar begeleiders, Clazien Pulles en Harry Willems. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 20 april 2018, van 10.00 tot 12.00 uur, in De Ontmoeting. Lidy Verdegaal, commissie Zingeving

4


Presentatie Klimaatverandering

O

p vrijdag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur wordt in samenwerking met Sterrenwacht Halley door Willem Schot een presentatie over klimaatverandering verzorgd in de grote zaal van De Ontmoeting. Tijdens een korte pauze is er gelegenheid iets te gebruiken aan de bar.

McCarty Glacier - Alaska

Wat kunt u verwachten? Willem Schot heeft meerdere presentaties over dit onderwerp verzorgd. Daarbij behandelt hij eerst de huidige klimaatverandering, die door de mens veroorzaakt wordt. Hij belicht wat daarvoor de bewijzen en wat de gevolgen zijn. Vervolgens komen de klimaatveranderingen in het verleden aan de orde, op de geologische tijdschaal. Op wat langere termijn, meer dan 11.000 jaar geleden, blijken deze natuurlijke klimaatveranderingen veel groter en sneller te zijn dan wat we thans meemaken. Hoe weten we dat? Wat zijn de aanwijzingen, de bewijzen hiervoor en de oorzaken? Thans zijn de klimaatschommelingen door de natuur kleiner dan de opwarming door het versterkte broeikaseffect. De interactie van natuurlijke schommelingen met onze huidige opwarming is echter wel van belang. Tijdens de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen en discussie. In De Ontmoeting zijn 50 plaatsen beschikbaar. Dus als u geĂŻnteresseerd bent in de klimaatverandering en de presentatie op donderdagmiddag 19 april wilt bijwonen, meldt u dan snel aan bij Joke Pos, 073-5221436 of joke.posvaniersel@gmail.com De entreeprijs is, op vertoon van uw HEVO-pasje, voor leden gratis; voor niet-HEVO-leden â‚Ź 5,-. Commissie COE

5


Seniorweb Rosmalen Nieuwe cursussen en presentaties in april zijn als volgt: • Fotocursus • Fotoboek maken • Omgaan met de Android Tablet . • Omgaan met de Android Smartphone • Cursus Windows 10 Verdieping • Omgaan met de iPad • Windows 10 Start (voor beginnende computergebruikers) • Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 • Omgaan met de iPhone Naast onze bestaand aanbod in het leercentrum zijn we ook gestart met “Leren aan huis” waardoor we senioren die moeite hebben ons leercentrum te bezoeken ook thuis kunnen helpen met individuele leervragen of een cursus. Info en aanmeldingen: Annette Gladdines, 06-20356366 of www.scr-rosmalen.nl

Lezing: De Peel, illusies uit de oertijd Een culturele biografie van de Peel, door Jan Nillesen Na de zeer succesvolle lezing van vorig jaar maart over ‘De Maas, van open riool naar natuurparadijs’, vroegen meerdere bezoekers om Jan toch vooral nog eens uit te nodigen. Jan ging graag op ons verzoek in om een lezing te verzorgen. Hij beschrijft hoe in het waterscheidingsgebied tussen Dommel en Maas, veenvorming optrad, omdat hier de afwatering stagneerde. Men trof er vochtige zandgrond aan met een laag vruchtbaarheidsniveau. Hij vertelt over het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten, hoe zij zich op de Peellandrug vestigden en er een bestaan wisten op te bouwen. De Peel kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Jan Nillesen ontving in 2013 van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA-prijs voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap. Vrijdagmiddag 16 maart 2018, van 14.00 tot 16.00 uur in De Ontmoeting. Voor HEVO-leden gratis, niet-HEVO-leden betalen € 5,-. Info en aanmelden: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com Commissie Ontspanning, Cultuur en Educatie

6


De laatste tips aangifte inkomstenbelasting 2017 1. U kunt tot 1 mei aangifte doen. Denkt u langer nodig te hebben? Dan moet u vóór 1 mei uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2018. Dat kan via de belastingtelefoon 0800 – 0543 of digitaal via ‘Mijn belastingdienst’. 2. Vul uw aangifte digitaal in via ‘Mijn belastingdienst’. Controleer goed de al ingevulde gegevens. Partners kunnen het beste gezamenlijk aangifte doen. Vraag tijdig een Digid aan als u die nog niet heeft, via www.digid.nl. Niet zo handig met internet? U kunt ook een vertrouwd iemand machtigen via www.machtigen.digid.nl. 3. Aftrekposten zoals ziektekosten of giften? Bewaar de bewijsstukken, bijvoorbeeld rekeningen, bankafschriften en agenda. De belastingdienst kan daar naar vragen 4. Meer informatie als u zelf de aangifte invult? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten: op 7 maart om 14.00 uur in De Biechten in Hintham of 9 maart om 10.00 uur in De Ontmoeting. www.hevorosmalen.nl/agenda. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. Zie HEVO-Actueel van februari jl. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-53279098. Paul Scholten, ouderenadviseur

Huisbezoeken aan onze 85+ leden

I

n de eerste helft van 2018 zullen alle HEVO-leden, die op 31 december 2017 85 jaar of ouder waren en nog zelfstandig wonen, thuis worden bezocht. Dat zal gebeuren door een aantal ouderenadviseurs, bijgestaan door mensen van de ‘Commissie Omzien’. We komen graag met u in contact omdat we willen weten wat er bij u leeft en wat HEVO voor u kan betekenen. Waarmee kan HEVO u van dienst zijn? Alle leden, die worden bezocht, ontvangen een brief en na een telefonische afspraak komen we bij u thuis op bezoek. Het gesprek kan dan gaan over alles wat u maar met ons wilt bespreken. Wij vertellen u wat HEVO kan bieden op het gebied van activiteiten, zorg en welzijn, sociale contacten en ondersteuning. We zijn ook nieuwsgierig naar uw mening over de mogelijkheden, die HEVO biedt. Wat mist u in het aanbod van HEVO? De huisbezoeken zullen gespreid over de eerste helft van 2018 plaatsvinden. Mocht u al eerder een huisbezoek willen, neem dan contact op met de ouderenadviseurs: 06-53279098 of ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl. Paul Scholten, ouderenadviseur

7


De Vrolijke Trappers - Fietstochten 2018

H

EVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers organiseert ook in 2018 weer 18 mooie en gezellige fietstochten. We starten altijd om 09.30 uur bij De Ontmoeting.

Deelname is gratis en ook niet-HEVO-leden zijn welkom. We fietsen met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur onder leiding van een ervaren routeman. U fietst mee op eigen risico en consumpties op pauzeplaatsen zijn voor eigen rekening. U weet het: BEWEGEN IS GOED VOOR U, vooral fietsen! Noteer meteen alle data en zorg ervoor, dat zowel u als uw fiets bij elke start in goede conditie zijn. We hanteren bij onze tochten het principe: SAMEN UIT, SAMEN THUIS! Leo Houdijk

Schema HEVO-Fietstochten 2018 Plaats en tijd: De Ontmoeting, 09.30 uur Dag

Datum

Afstand

woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag

04 april 18 april 02 mei 16 mei 30 mei 13 juni 27 juni 04 juli 11 juli 18 juli 25 juli 01 aug 08 aug 15 aug 22 aug 29 aug 12 sept 26 sept

30 km 45 km 30 km 45 km 30 km 45 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 30 km

Routeman

Telefoon

Henk Baarens Paul Rambags Cees Franssen Henk Baarens Paul Rambags Nico van Rijswijk Cees Franssen Leo Houdijk Leo Houdijk Nico van Rijswijk Henk Baarens Leo Houdijk Paul Rambags Nico van Rijswijk Leo Houdijk Henk Baarens Nico van Rijswijk Paul Rambags

073-5230163 073-5212065 073-5217034 073-5230163 073-5212065 073-5214696 073-5217034 073-5214444 073-5214444 073-5214696 073-5230163 073-5214444 073-5212065 073-5214696 073-5214444 073-5230163 073-5214696 073-5212065

8


Film: ‘La Grande Bellezza’

O

p maandag 12 maart om 20.15 uur wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘La Grande Bellezza’ , van Paolo Sorrentino gedraaid.

Inhoud: La Grande Bellezza opent met een nogal somber citaat van Céline over de nietigheid van het menselijk leven, waarna de kijker alle hoop kan laten varen. Het enige dat rest in dit aards tranendal, is de troost van ‘De Grote Schoonheid’, ofwel: ‘La Grande Bellezza’. De film is in feite ook een portret van een Italië van vandaag, even decadent en richtingloos als de karakters in de film, die er maar op los dansen in de discotheken om te ontsnappen aan de moordende leegheid van hun bestaan. Silvio Berlusconi en zijn ‘bunga bunga’-feesten komen voor de geest, terwijl het land zucht onder een gigantische schuldenlast en werkloosheid, waar vooral de jongere generatie het slachtoffer van is. Niet toevallig wordt afgereisd naar het eiland Giglio en wordt ons een blik gegund op het wrak van de Costa Concordia. Ofschoon de film ons voortdurend op zekere afstand houdt en er geen meeslepend drama is, boeit La Grande Bellezza van begin tot eind en werd hij in 2013 volkomen terecht genomineerd voor de Gouden Palm in Cannes. Het entreekaartje bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50. Voor niet-HEVO-leden en voor online bestelde kaarten € 7,50. Commissie COE

Korenmiddag HEVO-koor

O

p woensdag 14 maart om 13.00 uur organiseert het HEVO-koor een korenmiddag waaraan 4 koren zullen deelnemen. Dat zijn seniorenkoor Oda uit Sint-Oedenrode, de senioren van het Hertog Jan-koor uit Schijndel, het ouderenkoor Ons Genoegen uit Boxtel en natuurlijk ons HEVO-koor. Het evenement vindt plaats in PERRON-3. Er zijn kaarten voor deze middag beschikbaar. Kosten: € 5,- inclusief koffie/thee bij binnenkomst. U kunt deze kaarten vanaf heden verkrijgen in De Ontmoeting of op de dag zelf in PERRON-3. André Keller, secretaris HEVO-koor

9


HEVO-fietsbridgedrive 2018

V

orig jaar heeft de sponsorcommissie als jubileumactiviteit een fietsbridgedrive georganiseerd. Wat was dat een leuke, gezellige, sportieve dag met heel veel enthousiaste bridgers! Na afloop zeiden we meteen tegen elkaar: “Volgend jaar weer!”. Daar houden we ons aan. Dit jaar zal de fietsbridgedrive plaatsvinden op zaterdag 16 juni. Start en finish zijn weer in De Ontmoeting. We fietsen in groepen naar verschillende locaties waar we steeds een aantal rondes bridgen. De lunch is vanzelfsprekend inbegrepen. Inschrijven kan vanaf 1 april a.s. Houd de HEVO-website, de nieuwsbrief, HEVOActueel, het aanplakbord in de hal van De Ontmoeting, het folderrek en publicaties in de media in de gaten! Noteer alvast in de agenda: HEVO-fietsbridgedrive op 16 juni. Volgende maand volgt meer nieuws over dit mooie evenement in HEVO-Actueel. Tonny van Raaij, sponsorcommissie

Film Plus: De Helleveeg

O

p zondag 25 maart om 11.00 uur organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 alweer voor de derde keer een zondag film met een extraatje. Iedere maand wordt een film uitgezocht waarbij u in de pauze koffie of thee krijgt met iets lekkers erbij wat telkens zal variëren. Deze keer hebben we de film De Helleveeg uitgezocht. De film is een Nederlandse film gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th van der Heijden. De film vertelt over Albert Egberts en zijn tante Tiny. Tiny lijdt behalve aan smetvrees ook aan een dwangmatig scherpe tong. Eenmaal volwassen geworden, stuurt Albert aan op een grote confrontatie, waarbij uiteindelijk alle familiegeheimen aan het licht komen. Een Gouden Kalf werd gewonnen door Hannah Hoekstra voor beste actrice. Kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 € 8,50 Niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten kosten € 9,50. Kees Intveld

10


Heddet al geheurd??

A

ls u dit leest zijn we op weg naar het mooiste seizoen van het jaar. De boerenkiel kan weer in de mottenballen, de schaatsen in het vet en de glühwein door de gootsteen. De grote schoonmaak kan beginnen en met kapotte apparaten kunnen we naar het Repair Café. Officieel begint de lente op dinsdag 20 maart maar ook in de dagen daarvoor kan een aangename temperatuur al voor de nodige lentekriebels zorgen. “Rokjesdag” is een uitvinding van Martin Bril, een helaas overleden Nederlandse schrijver, en geeft aan dat de lente begonnen is! De darters worden niet langer begeleid door hun Walk-on girls en de pitspoezen uit het Formule 1 circuit zijn verleden tijd. De basketballers van de New Heroes in de Maaspoort winnen gelukkig nog iedere wedstrijd mede dankzij het flitsende optreden van hun cheerleaders. Je mag er toch niet aan denken dat Rio de Janeiro straks een carnaval krijgt zonder Samba danseressen…… Tijdens de lente maakt de natuur een groeispurt, forsythia en magnolia zijn uitbundige voorbeelden. Als bleekscheet komen we uit de winter maar de zon geeft ons weer een kleurtje, het gras wordt groen, de lucht is blauw en we koesteren de warmte. We genieten op de fiets in het Brabantse land, prachtige natuur binnen handbereik, langs de Maas, door de Kampina en Drunense Duinen. Op zoek naar de wisenten in de Maashorst of de goudgele puddingkruiper langs het Drongelens Kanaaltje. Pluk de dag, ruik en proef het voorjaar en geniet het Goede Leven. Hopelijk worden de statuten van HEVO niet aangepast en mogen mannen en vrouwen naast elkaar hun favoriete hobby blijven uitoefenen. Pierre des Enfants

11


HEVO-paasviering 2018

O

ok dit jaar wordt er weer een oecumenische woord- en gebedsdienst gehouden op vrijdag 23 maart om 14.30 uur in het restaurant van De Annenborch. De zaal is open vanaf 14.00 uur.

Thema : ‘Dan zal ik opstaan’. Het zal in alle vroegte zijn…de steen is weggerold. Het verhaal van Jezus’ lijden en sterven krijgt een wending, die voor altijd nieuwe toekomst opent. De vrouwen, die vroeg in de ochtend komen om Jezus’ lichaam te zalven, vinden Hem daar niet. De steen is weggerold. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan. Alle paasverhalen, die opgetekend staan in de bijbel, vertellen van opstaan uit de dood en opstaan tot nieuw leven. Hier en nu. Het opstaan, de verrijzenis van Jezus Christus is de kern van ons geloof. Al het andere volgt daaruit. Het paasfeest betekent, dat wij durven te geloven dat Jezus Christus er is, hier en nu. Doe je ogen open en zie dat Hij leeft temidden onder ons: • waar vrede het wint van oorlog • waar liefde dood overwint • waar mensen bij elkaar komen en met elkaar het brood breken om Jezus niet te vergeten. Na de dienst kunnen we onder het genot van koffie en thee met paasbrood nog napraten. Omdat er maar 100 zitplaatsen zijn, vragen wij u om vooraf een kaartje te kopen. Vanaf maandag 5 maart zijn deze te koop voor € 2,- bij de receptie in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, Rosmalen. Tijdens de viering is er geen collecte; de opbrengst van de kaartjes gaat naar een goed doel. Jan Renders, commissie Zingeving Toon Smetsers, evenementencommissie

12


Gunter Damisch: Tentoonstelling met rondleiding

C

ommissie COE organiseert op woensdag 4 april een excursie met rondleiding over de Oostenrijkse kunstenaar Gunter Damisch. De Oostenrijkse schilder, graficus, beeldhouwer, aquarellist Gunter Damisch behoorde tot de beweging van de ‘Neue Wilde’. Deze naam wordt gebruikt voor een 20e-eeuwse naoorlogse kunststroming, ontstaan in Duitsland omtrent 1980.Een algemenere benaming voor deze wereldwijde opleving van de schilderkunst was Neo-expressionisme. Het was een kunstopvatting die met haar ‘spontane schildergedrag’ niet beantwoordde aan de schoonheidsnormen van de gangbare conceptuele en minimalistische kunst. De kunstenaars uitten hun sociaal onbehagen, hun afschuw voor alle vormen van hypocrisie, fascisme en hun woede tegenover de gevestigde structuren. Gunter Damisch werd geboren op 20 mei 1958 en overleed op 30 april 2016. De expositie vindt plaats te ‘s-Hertogenbosch, in kunstlocatie Würth, Het Sterrenbeeld 35. Kosten: € 7,-. De rondleiding begint om 13.30 uur. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Na de rondleiding is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. Aanmeldingen voor deelname bij Joke Pos, joke.posvaniersel@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € 7,- over te maken naar rekeningnummer NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. U kunt zich tot uiterlijk 20 maart 2018 inschrijven voor deze excursie. Mochten er HEVO-leden zijn voor wie het niet mogelijk is om op eigen gelegenheid te komen, neem dan contact op met Roos Schreuder, 06-45777721. Mecheline Heijmans

13


Grandioos HEVO-Carnaval

H

et was spannend voor de evenementencommissie en alle helpers op vrijdag 9 februari 2018. Zou het lukken om het seniorencarnaval - in voorgaande jaren in De Kentering op carnavalsmaandag - te verruilen voor een feest in De Ontmoeting op vrijdag vóór carnaval? Nu het feest voorbij is, kunnen we zeggen dat we een enorm gezellige middag met elkaar hebben gehad en al geconcludeerd hebben, dat we dit in 2019 opnieuw gaan organiseren! Het maximale aantal bezoekers dat we konden herbergen, had vooraf al een kaartje gekocht van € 2,- en dat was goed voor één consumptie. De organisatie had voor een keurig versierde Ontmoeting gezorgd. De tonprater Hans Eijkemans was besteld en de muziek zou worden verzorgd door De Likkebaerden en de Herrie-menie. Voor de (carnavals)liedjes waren de kelen van de Zangtoffels gesmeerd. De keukenbrigade zorgde voor warme en koude hapjes. Na de eerste consumptie - via het kaartje - waren munten te koop van € 1,50 waarvoor een drankje bij de bar kon worden besteld. Kortom, volgens de evenementencommissie en de hulptroepen, kon het eigenlijk niet misgaan. En dat is het zeker ook niet gegaan. Integendeel! Hans Eijkemans, als violist van André Rieu, zette een heerlijk typetje neer en was gelukkig, ondanks een ietwat gebrekkige geluidsinstallatie, toch in de hele zaal goed te volgen. De Zangtoffel had gezellige meezingers en de muziekskes trokken door de zaal. Prins Josephus d’n Urste met gevolg en de kinderdansgroep kwamen ook bij ons op bezoek en dat gaf meteen een warm gevoel en een carnavaleske sfeer. De Prins en zijn adjudant hadden vriendelijke woorden en Pieter Vissers kreeg zelfs een prinselijke onderscheiding. Tot slot speelden de Likkebaerden, ondersteund door De Zangtoffel, het Rosmalens Volkslied, dat door velen luidkeels en enthousiast werd meegezongen, waarbij de Prins, die op een stoel was gaan staan, de menigte dirigeerde. Dat was een grandioos sluitstuk! Velen hadden echter nog niet de behoefte huiswaarts te gaan en ze bleven nog lekker even nagenieten van de fijne sfeer. Hans van der Bruggen, namens de evenementencommissie

14


Activiteit van de maand: Line-Dance

A

ls ik dacht aan Line-Dance, dan had ik het stereotiepe beeld voor ogen van mannen en vrouwen met laarzen, een leren jasje met franjes eraan en een cowboyhoed op, armen over elkaars schouders, keurig in lijnen de stappen maken op het ritme van country-en-western muziek. Nou vergeet dit beeld maar heel snel, want wat ik gezien heb, is totaal anders! Alle dames zijn gekleed zoals ze zelf willen. En ze dansen inderdaad in ‘Line’ maar ieder als individu. Iedereen maakt uiteraard wel dezelfde stappen.

Ik vroeg aan Mieke Ramler wat zij zo leuk vindt aan deze manier van dansen. “Nou,” zei ze, “het is gezellige muziek. We hebben een leuke groep; het maakt je blij en tegelijkertijd heb je ook nog je beweging. Wat wil je nog meer?” Muziek uit de jaren 60 en 70 is favoriet, Elvis, Roy Orbison, maar ook de Common Limits hoorde ik voorbijkomen. ‘De HEVO club Line Dance’ bestaat bijna 15 jaar. Op mijn vraag of ze meededen aan wedstrijden antwoordde Mieke, dat ze dat niet deden. “Wel treden we bij feestelijkheden in het centrum op. We hebben dan allemaal zwart-witte kleding aan; dat staat feestelijker.” De lessen worden verzorgd door Isje Maas (middag) en Nicole Teurling (ochtend en avond) Met enig ritmegevoel is het line-dansen door iedereen te leren. De lerares besteedt speciale aandacht aan je en de leden zijn allemaal bereid om je te helpen. Alle dansen zijn opgebouwd uit vaste patronen: 4-8-16-32 tellen met de daarbij behorende passen. Om bij het aanleren van de dans een houvast te hebben, geeft de lerares voor aanvang haar aanwijzingen. De muren van het leslokaal spelen een rol bij het aanleren, maar het is zeker niet de bedoeling om er tegenaan te lopen. En de dames hebben rondom hun dansvloer geen muurtje gebouwd: ik was welkom, maar ze waren wel een beetje nieuwgierig naar wat ik kwam doen. Ik was getuige van het instuderen van een nieuw stuk van een dans. Met bewondering heb ik zitten kijken, hoe na een korte tijd de passen en de draaiingen er bij bijna iedereen al in zaten. Mieke: “Ik hoop dat er nieuwe leden bij zullen komen, want het is hartstikke leuk om op deze manier te dansen.” Geert Loeffen, redactie

15


Het Repair Café is gestart

D

e afgelopen weken zag u in de HEVO-Actueel en in de HEVO-Nieuwsbrief, dat het Repair Café op 7 februari van start zou gaan. Nou, beste mensen, het Repair Café is van start gegaan! ’s Ochtends om 09.30 uur stond ik bij Kindcentrum ’t Ven in de Mimosastraat. Even voor de duidelijkheid: het Repair Café vindt u dus in de Mimosastraat en niet in De Ontmoeting. U tikt een bepaalde 4-cijferige code met groen telefoontje in, die aangegeven wordt bij de toegangsdeur. Ik werd vriendelijk ontvangen door Wim Hendriks, de grote animator van dit initiatief. Wim glunderde van top tot teen en daar had hij alle reden toe. Na een minuut of tien kwamen de eerste mensen binnen met hun kapotte apparaten: radio, printer, koffiezetapparaat, stofzuiger, versterker, föhn. De ogen en handen van de vrijwilligers: Bart, Henk, Dirk, Wim en Arie, konden aan het werk. De twee vriendelijke gastvrouwen voorzagen allen van een heerlijk kopje koffie. Er werd tijdens de reparaties gezellig gebabbeld, want vele mensen kenden elkaar. En warempel, na een bepaalde tijd werkten verscheidene apparaten. Men ging weer naar huis met een goed werkende printer, stofzuiger en wat dies meer zij. Helaas was één printer niet meer te herstellen. Beste HEVO-leden en niet-HEVO-leden: maak gebruik van het Repair Café! U komt thuis met een goed werkend toestel. Mocht het apparaat niet door de vrijwilligers gerepareerd kunnen worden, dan krijgt u toch voldoende informatie mee om uw weg verder te zoeken in reparatieland. Tot slot wil ik u attenderen op de openingstijden: elke eerste en derde woensdag van de maand van 09.30 tot 12.30 uur in de Mimosastraat. U bent van harte welkom! Piet Kerssens

16


HEVO-Actueeltjes 6 maart tot en met 14 april Aangifte inkomstenbelasting

Betaling op reknr: NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Aanmelden: Joke Pos, joke.posvaniersel@gmail.com Info: Roos Schreuder, 06-4577721. ***

S.C.C. De Biechten Woensdag 7 maart: 14.00 tot 16.00 uur De Ontmoeting Vrijdag 9 maart: 10.00 tot 12.00 uur. Informatiebijeenkomst over de aangifte inkomstenbelasting voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden. Toegang gratis. ***

Expositie in De Ontmoeting

Elisabeth Zirkelbach toont haar schilderijen in De Ontmoeting van 1 maart tot en met 30 april. ***

Alzheimercafé

HEVO-fietstocht

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag 12 maart: 19.30 uur. Gespreksthema: Zorg en begeleiding voor mensen met dementie.

De Ontmoeting Woensdag 4 april: 09.30 uur. 30 km. De Vrolijke Trappers.*** Routeman: Henk Baarens, 073-5230163

HEVO-film

Danscafé

PERRON-3 Maandag 12 maart: 20.15 uur. La Grande Belleza. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVO-leden en online bestelde tickets € 7,50.*** Zondag 25 maart: 11.00 uur. De Helleveeg. Kosten ticket: HEVO-leden € 8,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVOleden en online bestelde tickets € 9,50. ***

De Annenborch Zondag 25 maart: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!!

Woensdag 21 maart.

Digisterker

De Annenborch Woensdag 14 en 28 maart, 4 en 11 april: 13.00 tot 15.00 uur. Leren omgaan met DigiD. Gratis cursus. Samenwerking: Bibliotheek Rosmalen en Seniorweb Rosmalen. Info: Monique Overwater, 073-6802900 of via cursus@bibliotheekdenbosch.nl

HEVO-korenmiddag

PERRON-3 Woensdag 14 maart: 13.00 uur. Kosten ticket: € 5,- inclusief koffie/thee. Te koop in De Ontmoeting en op de dag zelf in PERRON-3. ***

Excursie

HEVO-paasviering 2018

Kunstlocatie Würth, Het Sterrenbeeld 35, ’s-Hertogenbosch Woensdag 4 april: 13.30 uur. Commissie COE. Excursie met rondleiding over de Oostenrijkse kunstenaar Gunter Damisch. Kosten: € 7,-.

De Annenborch, restaurant Vrijdag 23 maart: 14.30 uur. Zaal is open vanaf 14.00 uur. Thema: Dan zal ik opstaan. Kosten: € 2,- per ticket, te koop vanaf 5 maart in De Annenborch. ***

17


HEVO Repair Café

Presentatie

SJV-gebouw – Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat. Woensdag 09.30 tot 12.30 uur. 7 maart 21 maart 4 april Vervolgens is er op iedere 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café, zowel voor HEVO-leden als voor nietHEVO-leden.

De Ontmoeting: Donderdag 14.00 tot 16.00 uur. 19 april Thema: Klimaatverandering. Commissie COE verzorgt deze presentatie i.s.m. Sterrenwacht Halley – Willem Schot. Kosten: HEVO-leden gratis, niet-HEVO-leden € 5,-. Info en aanmelden: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com ***

Kienen

Het Steunpunt: Donderdag 19.30 tot 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur 22 maart 26 april De Ontmoeting: vrijdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 6 april De Annenborch: zaterdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 10 maart 14 april

Reizen

Dinsdag 20 maart: 08.30 uur. Brabantse smokkeltocht. Vertrek: vanaf het Gildeplein, daarna Pastoor Van Thiellaan, Hintham. Kosten: HEVO-leden € 57,50 en voor niet-HEVO-leden € 62,50. Info en aanmelden: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 9 maart 13 april Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250

Lezing

De Ontmoeting: Vrijdag 14.00 tot 16.00 uur. 16 maart Thema: De Peel, illusies uit de oertijd door Jan Nillesen Kosten: voor HEVO-leden gratis, niet-HEVO-leden € 5,-. Info en aanmelden: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com *** De Ontmoeting: Vrijdag 10.00 tot 12.00 uur. 20 april Thema: De schoonheid van de ziel, bezieling, zielservaring en zielsvertrouwen. Gespreksbijeenkomst van commissie Zingeving i.s.m. De Binnentuin en haar begeleiders Clazien Pulles en Harry Willems. ***

Seniorencontactmiddagen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 15 maart: Seniorencafé met bingo. 5 april: Seniorencafé. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com De Ontmoeting. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. Inloop 13.30 uur. 8 april. De Brabantse troubadour, Jan van Bommel, treedt voor u op.

18


Talencursussen

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 6 maart 20 maart 2 april Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 0610754753. De Zandlopers. Maandag. 13.30 uur. 9 april. Rosmalense Plas. Vertrek: vanaf De Ontmoeting Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Maandag * Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693. * Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546. * Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123. * Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. Vakantie-Italiaans: bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Aanmelden: 06-4250123. Kosten: per taal – per seizoen € 150,-. Woensdag * Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand. Piet Kerssens, redactie.

Wandelen

De Ontmoeting. Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is. 6 km wandeling. Start: 09.30 uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173. 5 km wandeling. Start: 09.45 uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

De loopkrant doet het weer!

D

e loopkrant? Ja, de TV in De Ontmoeting. De een noemt het de loopkrant, de ander noemt het gewoon de TV. Weer een ander spreekt over de PowerPointpresentatie of over het HEVO-nieuws bij de bar. Hoe het ook heet, of hoe het ook wordt genoemd, het werkt weer! Na een afwezigheid vanaf de zomervakantie zijn de technische problemen eindelijk opgelost en kunnen mensen die het café bezoeken, weer opmerkzaam gemaakt worden op actuele zaken. Zaken die u ook in de HEVO-nieuwsbrief of in HEVO-Actueel kunt lezen, of op de website kunt vinden. De PowerPoint-presentatie is dus een reminder, waardoor u herinnerd wordt aan dingen waarover u via de andere kanalen meer info kunt vinden. Wilt u iets laten opnemen in deze PowerPoint-presentatie, dan kunt u een mail sturen naar mattie.daniels@home.nl Mattie Daniëls

19


HEVO en het Oranje Fonds

H

et Oranje Fonds steunt allerlei goede doelen en initiatieven in Nederland. HEVO kan ook aanvragen indienen voor een bijdrage, mits het project aan de door het fonds gestelde voorwaarden voldoet. Vorig jaar heeft HEVO op een andere wijze ruim € 500,- van het Oranje Fonds gekregen. Elk jaar is er een collecte voor het Oranje Fonds. Op initiatief van de sponsorcommissie heeft een vijftal HEVO-leden in 2017 gecollecteerd. De opbrengst was ruim € 1.000,- en daarvan mocht HEVO de helft voor eigen activiteiten bestemmen. Dat bedrag is aan de jubileumpot geschonken. In 2018 gaan we weer aan de collecte meedoen. Het is immers werk voor goede doelen: Oranje Fonds én HEVO. U voelt het natuurlijk aankomen: wie is bereid in de week van 22 tot 25 mei een uurtje te collecteren? Als we 10 collectanten hebben, kunnen we het bedrag van vorig jaar wellicht verdubbelen! Het is echt geen schooien aan de deur, zoals u weleens hoort, maar een verrassend gezellige bezigheid. Zeker als het in de eigen wijk gebeurt. Doet u mee? Aanmelden bij Tonny van Raaij: 06-10167198. Tonny van Raaij, sponsorcommissie

Expositie in De Ontmoeting

G

raag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Elisabeth Zirkelbach. Sinds 2003 ben ik lid van ‘De Vrolijke Voetjes.’ In mijn werkzame leven was ik onderwijzeres op het toenmalige Instituut voor Doven. Het schilderen heb ik begin jaren negentig opgepakt als hobby, samen met een collega. Jarenlang waren het alleen aquarellen, hoofdzakelijk bloemmotieven. Maar het schilderen met acrylverf trok me aan. Ik wilde lekker aan de gang gaan met levende kleuren op het doek. Afgezien van enkele korte cursussen, workshops en feedback van mijn schildermaat, heb ik het mezelf geleerd. Autodidact heet dat officieel. De onderwerpen kunnen overal vandaan komen: foto’s uit een boek, van een kalender, eigen vakantiefoto’s of ideeën opgedaan tijdens een museumbezoek. Ik vind het fijn om mijn passie met u te mogen delen. En stel nou dat u denkt: dit of dat werkje staat me wel aan, aarzel dan niet en bel me op 06-28138167. Veel kijkplezier! De expositie is te zien van 1 maart tot en met eind april in De Ontmoeting. Elisabeth Zirkelbach

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


rt a a t s n j i z t r e o r Maart

Hevo actueel mrt totaal  
Hevo actueel mrt totaal  
Advertisement