Page 1

HEVO - Actueel veertiende jaargang februari 2014 nr: 2


Colofon

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving en lay-out Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 073 – 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl telefoonnummer 073-5214548 Marlies Markensteyn

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 21 februari

Ledenadministratie Annemarie Peters; 073 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


Inhoud Redactioneel: Wanneer ben je oud ?����������������������������������������������������� 2 Van het bestuur ��������������������������������������������������������������������������������������� 4 Geen plaats voor koorleden�������������������������������������������������������������������� 5 De Ontmoeting gesloten�������������������������������������������������������������������������� 5 De jaarlijkse belastingaangifte komt er weer aan�������������������������������� 5 Zilveren KBO-speld voor Angèle van Beckhoven�������������������������������� 7 Een rondje HEVO (aflevering 8)�������������������������������������������������������������� 9 Gezocht: gastvrouwen en gastheren��������������������������������������������������� 10 Volksdansgroep zoekt nieuwe leden��������������������������������������������������� 10 Kerstviering 2013; Geen Plaats������������������������������������������������������������ 11 Nieuwjaarsreceptie ������������������������������������������������������������������������������ 13 Zangavond met Carla Rauh snel volgeboekt ������������������������������������� 15 HEVO-kienen in De Ontmoeting ���������������������������������������������������������� 15 Kienen in woonzorgcentrum De Annenborch������������������������������������ 15 Klassieke muziek als inspiratiebron voor pop en jazz���������������������� 16 HEVO-Actueeltjes februari – maart������������������������������������������������������ 17 HEVO-film Wadjda in Perron-3������������������������������������������������������������� 19 Workshop Schrijven������������������������������������������������������������������������������ 19 In februari weer een reanimatiecursus������������������������������������������������ 20 HEVO senioren contactmiddagen Groote Wielen������������������������������ 20 Op pad met HEVO-wandelclub De Zandlopers ���������������������������������� 21 Seniorencarnaval Rosmalen 2014 ������������������������������������������������������ 21 Dagtocht naar de musical Soldaat van Oranje ���������������������������������� 23 HEVO-reisprogramma 2014������������������������������������������������������������������ 24 Overzicht commissies HEVO ������������������������������������������������������������� 26

1


Redactioneel: Wanneer ben je oud ?

Tja, wanneer ben je oud? Ik ben 67 jaar en voel me absoluut nog niet oud. In tegendeel, ik denk dat ik alles nog heel goed kan. De realiteit is soms wel eens anders maar daar heb ik eigenlijk altijd wel een verklaring of smoesje voor. Mijn kleinkinderen denken er echter heel anders over. Soms zie je ze een beetje meewarig naar je kijken en weten je dan heel subtiel op je plaats te zetten: ‘Ja opa maar jij bent dan ook heel erg oud.’ Nog niet zolang geleden ben ik gestruikeld over een iets hoger gelegen klinker op het parkeerterrein bij de Molenhoekpassage. Als je dan languit op de grond ligt, voel je je een minkukel. Tegelijkertijd be-

sef je dat je je niet bezeerd hebt en voel je je weer een beetje jong. Als je op dat moment twee jonge moeders tegen elkaar hoort roepen: ‘Daar valt een oude man, snel helpen,’ dan gaat die gedachte weer snel over. De twee dames waren heel erg bezorgd en hielpen mij overeind en begeleidden mij naar de auto. ‘Hebt u zich bezeerd mijnheer? Gaat het?’ Ze zeiden u tegen mij, terwijl ik veel liever met je of jij aangesproken wil worden, want ik voel me nog jong . Maar zij zagen dat kennelijk heel anders. 2


Als je de dakgoot van je eigen huis niet meer schoonmaakt, ben je dan oud? ‘Nee,’ zei mijn vrouw tegen mij ‘dan ben je niet oud, maar dan ben je verstandig.’ Ze voegt daar aan toe: ‘Je kunt wel denken dat je alles nog kunt, maar dat is écht niet waar.’ Als je een elektrische fiets koopt, ben je dan oud of ben je dan slim? Ik denk dat laatste want hierdoor kun je gemakkelijk over al komen en dat is erg fijn als je wat ouder wordt. Nu zeg ik het voorzichtig zelf ouder maar ik zeg nog niet oud! Ben je oud als je gaat mijmeren over vroeger? Ik ben geboren op de Berlicumseweg, mijn geboortehuis stond op de plek waar nu het viaduct van de A59 is. De Berlicumseweg heette in mijn geboortejaar 1946 nog E5A en later Provincialeweg. Je gaat terug in de tijd en haalt herinneringen op over zaken die nu vaak veel mooier lijken dan ze in werkelijkheid waren. Waar nu de Witte de Withlaan is, stond een kleine boerderij. Daar werd gevoetbald. Waar nu de Gele Hoef is, was vroeger een groot verwilderd bos, waarin we heel veel roversholen bouwden en allerlei spellen speelden. De Molenstraat was een klein smal straatje. Hoe smal dat toen was, kun je nog zien aan het kleine, overgebleven stukje ter hoogte van Het Wapen van Rosmalen. Alle straten links en rechts van de huidige Molenstraat, behalve de Oude Baan en een half verharde weg waar nu de Mazairaclaan is, bestonden nog niet. Daar was aan de ene kant het bos en aan de andere kant lagen weitjes. Veel van onze vriendjes en vriendinnetjes woonden op Coudewater. Het was in die tijd heel normaal dat het personeel van Coudewater kon beschikken over een dienstwoning die op het terrein stond. Ook daar hebben we heel veel tijd doorgebracht. Ik heb aan mijn jeugdtijd goede herinneringen, maar als je nu de oude tijden gaat idealiseren dan word je oud of ben je oud want het was in die tijd lang niet altijd leuk en fijn. Ik betrap me er zelf op dat ik het wel idealiseer en besef dus dat ik niet meer een van de jongste bent. Maar oud? Je bent zo oud als je je zelf voelt, maar wordt niet overmoedig want voor je het weet, lig je vóór de Molenhoekpassage op de grond. En hoe je je dan voelt? Ik kan het weten. Redactie HEVO-Actueel, Geert Loeffen De foto’s in dit artikel en op de achterkant van HEVO-Actueel komen uit de collectie van Krien van Hirtum.

3


Van het bestuur

De Kerstviering op 20 december was inhoudelijk een groot succes met een mooi optreden van het HEVO-koor. Helaas ging het bij de koffietafel niet helemaal goed. Daar was een aantal leden van het HEVO-koor de dupe van. Het bestuur heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken en toegezegd om er met de Evenementencommissie voor te zorgen dat het dit jaar vlekkeloos verloopt. Het bestuur is gestart met de gesprekken met de secties. In die gesprekken wordt gesproken over het functioneren van de sectie, de relatie met HEVO (faciliteiten, bestuur, activiteitencommissie), de financiële positie en het nieuwe sectiereglement. De koren en bridgeclubs hebben het spits afgebeten. De Stichting tot steun voor zorg aan Ouderen in ’s-Hertogenbosch heeft een subsidie toegekend van € 6000 voor de aanschaf van licht en geluid. Ook is ze bereid aanvullend € 4.000 toe te kennen als de aangevraagde subsidie bij het Oranjefonds niet wordt gehonoreerd. Van dit geld wordt licht- en geluidapparatuur, een schrobmachine en pr-materiaal aangeschaft. Het Sluytermans van der Loo-fonds heeft een subsidie toegezegd van € 7.500 voor de activiteiten van HEVO binnen het Zorgzaam Netwerk Rosmalen in 2014 en 2015. De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van € 12.000. Het overschot is een gevolg van de hoge omzet in De Ontmoeting en de verschillende subsidies die van derden zijn ontvangen. Het overschot wordt, zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering van 2013, gebruikt om het vermogen van onze vereniging te versterken. De begroting 2014 en de jaarrekening 2013 worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 25 april. Het bestuur heeft de werkplannen van de verschillende commissies besproken en vastgesteld. de inkomsten en uitgaven van de commissies worden verwerkt in de HEVO-begroting 2014. Het computerleercentrum is op 9 januari een stichting geworden. Ook in de verzelfstandigde positie blijft het computerleercentrum het aanbod op het gebied van computergebruik en digitale media voor onze leden verzorgen. Tussen de nieuwe stichting en HEVO wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De website hevorosmalen.nl is geëvalueerd. Alle respondenten zijn overwegend positief over de site. Op onderdelen kan de site verbeterd worden. Daar wordt in de komende maanden aan gewerkt.

4


HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO komt op voor de belangen van haar leden. De leden van KBO-Brabant zijn van oordeel dat de belangenbehartiging kan worden versterkt door samenwerking met de Unie KBO. Het HEVO-bestuur heeft bij het bestuur van KBO-Brabant zijn zorg uitgesproken over een publicatie in het Brabants Dagblad. Daarin stond dat de gesprekken met de Unie KBO over een vergaande samenwerking waren opgeschort. Inmiddels heeft het bestuur van KBO-Brabant gemeld dat dat niet juist is en dat binnenkort de gesprekken weer worden opgepakt. Secretaris Peter de Leeuw

Geen plaats voor koorleden

De kerstviering van HEVO is weer voorbij. Maandenlang hebben we gerepeteerd om goed beslagen ten ijs te komen. En ik denk dat dit goed gelukt was, want na afloop kregen we vele complimenten van de aanwezigen. Jammer dat het thema Geen Plaats voor enkele koorleden van toepassing was. Er was inderdaad geen plaats. De voor hen gereserveerde plaatsen waren reeds door andere mensen bezet en daarom zijn de koorleden mensen naar huis gegaan Dit moet toch eigenlijk niet mogelijk zijn. Hopelijk volgend jaar beter. Koorlid, Zus Spierings

De Ontmoeting gesloten

Gedurende de carnavalsvakantie - van zaterdag 1 maart tot en met vrijdag 7 maart - is De Ontmoeting gesloten. Op zondag 9 maart is De Ontmoeting open van 14.00 tot 17.00 uur. Beheerder, Harrie Wijn

De jaarlijkse belastingaangifte komt er weer aan

Bij veel mensen is de bekende blauwe enveloppe weer in de brievenbus gevallen. Daarin verzoekt de belastingdienst u om v贸贸r 1 april uw belastingaangifte over 2013 in te sturen. U kunt dat natuurlijk zelf doen, maar als u dat lastig of moeilijk vindt, dan kunt u ook dit jaar weer gebruik maken van de belastingservice van de HEVO. Velen zijn u al voorgegaan.

5


De belastinginvullers zijn vrijwilligers, die door de belastingdienst zijn opgeleid en jaarlijks worden bijgeschoold. De belastingservice is bedoeld voor senioren met een jaarinkomen tot circa â‚Ź 31.000,- voor een alleenstaande en tot circa â‚Ź42.500,- voor partners. Deze inkomensgrens is lager dan de vorige jaren en geldt voor nieuwe hulpvragers. Mensen, die vorig jaar door ons zijn geholpen, blijven we ook dit jaar helpen. Als u gebruik wilt maken van deze service, bel dan een van de belastinginvullers. Hun namen en telefoonnummers staan achter in HEVO-Actueel vermeld. U kunt ze ook terugvinden op de website www.hevorosmalen.nl . Ook niet leden kunnen gebruik maken van de hulp. Naast het invullen van de aangifte wordt ook de huurtoeslag en zorgtoeslag gecontroleerd en zo nodig aangepast. De werkwijze is als volgt. U belt een van de belastinginvullers, de belastinginvuller maakt een afspraak met u en komt bij u aan huis. Hij neemt met u al uw belastinggegevens door. In HEVO-Actueel van januari jl. heeft een artikel gestaan, waarin de gegevens worden opgesomd, die nodig zijn om de aangifte in te kunnen vullen. Het is handig als u alles van tevoren bijeenzoekt. Voor de aftrekposten zijn bewijsstukken noodzakelijk. De belastinginvuller neemt alle documenten mee en hij/zij zorgt er voor, dat uw aangifte digitaal correct wordt ingevuld en via internet wordt verzonden naar de belastingdienst. U krijgt een kopie op papier voor uw eigen administratie. U kunt ons ook bellen als u de aangifte zelf invult en een vraag heeft over een bepaald onderwerp. Uiteraard gaan de belastinginvullers vertrouwelijk om met uw gegevens. De hulp is kosteloos. Nog een paar tips 1. Digitaal invullen

6


Vul uw aangifte digitaal in. Dat geeft de minste kans op fouten en u weet na het invullen meteen hoeveel geld u moet bijbetalen of terugkrijgt. Partners kunnen het beste gezamenlijk aangifte doen. 2. Geen aangifte doen De belastingdienst stuurt soms aan mensen, die het afgelopen jaar weinig of geen belasting hoefden te betalen, een brief dat men geen aangifte meer hoeft te doen. Maar let op! Het kan toch lonend zijn om een belastingaangifte te doen, bijvoorbeeld als u in 2013 veel aftrekbare ziektekosten heeft gehad, die niet vergoed zijn door uw verzekeraar of als er in de loop van het jaar veranderingen geweest zijn in uw inkomen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Bij twijfel is het verstandig toch een belastingaangifte te doen. 3. Aftrekbare zorgkosten Boven een inkomensafhankelijke drempel kunt u bepaalde zorgkosten aftrekken. Het gaat om niet door de verzekering vergoede kosten voor bijvoorbeeld geneeskundige hulp, fysiotherapeut, door een arts voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (beperkt), vervoer in verband met ziekte en/of invaliditeit en bepaalde dieetkosten. Aan de hand van de afrekeningen van uw ziektekostenverzekeraar, rekeningen en dieetverklaring kijkt de belastinginvuller wat mogelijk is. De premies van de ziektekostenverzekering, aanvullende verzekeringen, eigen bijdragen en het eigen al dan niet verplichte risico zijn niet aftrekbaar. Ook de eigen bijdragen aan het CAK zijn niet aftrekbaar. Sinds dit jaar geldt voor hoortoestellen een zeer bijzondere regeling. Bijna nooit is aftrek nog mogelijk. Ouderenadviseur, Paul Scholten

Zilveren KBO-speld voor Angèle van Beckhoven

‘Verrast was ik’, zegt Angèle. ‘Tijdens de speech op de HEVO-nieuwjaarsreceptie, van Jan Jansen, onze voorzitter, werd ik vriendelijk verzocht even naar voren te komen. Na enkele inleidende woorden werd ik door Pierre Kisters, HEVO-bestuursafgevaardigde naar KBO, gedecoreerd met de Zilveren KBO-speld, de ‘nodige’ kussen en een prachtig boeket bloemen. Trots als een klein pauwtje liep ik weer terug naar mijn

7


drankje, waar ik gefeliciteerd werd door velen. Reeds zeven jaar ben ik vrijwilligster bij onze HEVO. Zo mag ik HEVO wel noemen, want ik kom bij HEVO in een warm nest.’ Op mijn vraag ‘Waar hou jij je binnen de HEVO als vrijwilligster mee bezig’, kwam een hele lijst. Angèle is lid van de activiteitencommissie, de line dancegroep De Oldtimers is haar geesteskindje. En niet te vergeten het Zumbadansen en ze begeleidt stagiaires van o.a. het Rodenborchcollege. Ook is ze lid van de Activiteitencommissie, waarin ze het secretariaat voor haar rekening neemt en contactpersoon is. Samen met anderen in beide commissies bereidt zij verschillende evenementen voor. Denkt u bijvoorbeeld aan de carnavalsviering – in samenwerking met Trug nor Vruuger - in De Kentering, Broem, Dag van de Senioren, jaarmarkt/KOMFestival, kerst- en paasviering. Teveel om op te noemen. Ik vroeg haar waar haar gedrevenheid vandaan komt. ‘Van oudsher heb ik al die drive om iets op touw te zetten en ik wil dat ook graag perfect doen. Half werk komt in mijn vocabulaire niet voor. Graag houd ik met mijn mede-commissieleden de vinger aan de pols. Ik vind het jammer, zoniet verschrikkelijk, als er iets mis gaat. Lig ik zeker een nacht van wakker.’ Op de vraag ‘Heb je nog tijd over voor andere dingen’, zei ze enthousiast, ‘O, ja hoor. Mijn man en ik spenderen twee dagen per week aan onze kleinkinderen, heerlijk om je kleinkinderen van nabij te zien opgroeien. Vaak ben ik in het water te vinden, bewegen in water vind ik een heerlijkheid. Ik zwem in de Hoefsevonder in Berlicum.’ U ziet, dat Angèle terecht gedecoreerd is. Wat moet HEVO zonder Angèle? Aan het eind van dit verslag wil ik opmerken, dat het praten met en luisteren naar Angèle een waar genoegen was. Ik heb haar menig keer ‘moeten’ afremmen. Zo vriendelijk en enthousiast praat zij over onze HEVO. Angèle, proficiat, namens de gehele HEVO. Redactie HEVO-Actueel, Piet Kerssens

8


Een rondje HEVO (aflevering 8)

Al wandelend met de witte plastic tas vol boekjes bedacht ik, dat de schrijver van Een rondje HEVO het niet eenvoudig heeft. Op 10 januari liep ik voor de eerste keer in 2014 door mijn wijk. Te laat om de Drie Wijzen uit het Oosten nog te ontmoeten. Ik kan ook niet meer schrijven over de kerstgroep, die vroeger in de Maliskamp stond en die ik graag weer eens zou terugzien. Bovendien dit boekje verschijnt pas half februari. Brabanders hebben dan geen weet meer van Kerstmis of Driekoningen. Ze zijn zich al uitgebreid aan het voorbereiden op het Carnaval van begin maart. Sneeuw, ja daar zou ik nu best over kunnen schrijven; begin vorig jaar was het echt winter in ons landje, opwarming van de aarde of niet. Maar, er is nu helemaal geen sneeuw, geen kou. Dan maar wachten tot de geplande inzenddatum van de kopij. Als de tekst van dit achtste Rondje HEVO naar de redactie gaat, komen de madeliefjes al voorzichtig te voorschijn. De forsythia kleurt al geel. Het KNMI verwacht zacht weer, geen sneeuw. Ja en vooruit kijken naar 12 februari, als de HEVO-blaadjes in heel Rosmalen door de brievenbus komen, dat kan ik wel, maar niemand die mij kan vertellen, of er dan wel sneeuw zal liggen. In mijn glazen bol kan ik uren turen, maar het enige wat ik zeker weet, is dat dan in Rusland de Olympische Winterspelen al enkele dagen van start zijn gegaan. Sneeuw genoeg op het scherm. IJs genoeg op het scherm. En allerlei hoogwaardigheidsbekleders op het scherm. De koning en de koningin hebben zich al gemeld, de minister-president gaat ook en de minister van Volksgezondheid mag er natuurlijk ook bij zijn. Een waarom ook niet? De toegang hoeven ze niet te betalen, al die bekers warme chocolade evenmin. De wodka is in Rusland de volksdrank. In het Holland Heineken Huis zal dan wel een biertje geschonken worden. Om te voorkomen dat men heimwee naar het vaderland krijgt. Als er dan nog een paar gouden medailles te vieren zijn, zal er wel een biertje extra getapt worden. Het is een leven als een prins, zeiden we vroeger. Daar is niet veel aan veranderd. Ja de prins is koning geworden. 9


Dit alles overdenkend op mijn tocht langs de HEVO-leden, lijkt mij er alle reden te zijn om óók in februari naar buiten te gaan en mijn maandelijkse uurtjes wandelen op te pakken. In de hoop dat u de televisie even plaats laat maken voor de inhoud van HEVO-Actueel. Altijd de moeite waard. En houd uw agenda erbij, want er is veel te beleven bij HEVO. Antoon van der Pijll

Gezocht: gastvrouwen en gastheren

Voor het ontmoetingscentrum van HEVO De Ontmoeting zijn wij altijd op zoek naar gastvrouwen en gastheren die een leuke sfeer kunnen brengen, zodat iedereen zich bij ons welkom voelt. U doet altijd dienst met een andere gastvrouw/-heer. Misschien wel iets voor u? Neem dan contact op met Harrie Wijn (beheerder). E-mailadres: h.wijn@home.nl  of telefonisch: 06 - 23 362 745.

Volksdansgroep zoekt nieuwe leden Volksdansgroep De Vrolijke Voetjes danst elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in De Ontmoeting; behalve in de schoolvakanties, dan zijn wij ook vrij. We zijn een enthousiaste groep mensen, die gezelligheid en solidariteit hoog in het vaandel hebben staan. Ons repertoire bestaat uit o.a. dansen uit Israël, verschillende Oost-Europese landen, Engeland, Duitsland en Ierland. Het gaat ons om het plezier in het bewegen met fijne muziek en ook de hersenen moeten werken.

10


Wij doen dit al jaren onder de bezielende leiding van Marlies de Werd. Zij gaat ons helaas aan het eind van dit seizoen verlaten, maar haar taak wordt overgenomen door Nicole Teurlings. Sinds december 2013 begeleidt Nicole ook een zumbagroep. Wij hebben nog plaats voor een aantal mensen en als u ge誰nteresseerd bent loopt u dan vooral eens binnen op de dinsdagochtend. U bent van harte welkom. Verdere inlichtingen kunt u inwinnen bij voorzitter Joris van Gelder, tel. 612 06 94 penningmeester Lenie van de Ven, tel. 521 31 78 secretaris Henny de Heer, tel 521 84 65.

Kerstviering 2013; Geen Plaats

We vinden het allemaal zo gewoon, zo gemakkelijk, zo vanzelfsprekend. Je koopt een toegangsbewijs en je schuift aan, gezellig samen Kerst vieren. Maar het gaat echt niet vanzelf , er moet heel wat gedaan worden voordat u het eerste broodje kunt eten in de grote zaal van De Kentering. Al in augustus heeft het eerste gesprek plaats tussen Sjef Peters (namens de Evenementencommissie) en Ferdie Werts (namens De Kentering). De eerste voorlopige afspraken worden gemaakt. De commissie Zingeving bepaalt in juni wat het thema zal zijn van de kerstviering voor 2013: Geen Plaats. In september worden de teksten gemaakt, daarbij rekening houdend met de christelijke achtergrond van HEVO, maar er wordt geprobeerd om in de meest brede zin oecumenisch te zijn. Het boekje dat gebruikt wordt tijdens de viering wordt door Ingrid Thelissen samengesteld en het gaat in november naar de drukker. Jan Pos zoekt in oktober de muziek bij elkaar die goed past bij het thema. Het HEVO-koor repeteert elke week onder zijn leiding. Ik sprak Antoon Werts en die gaf aan dat het heel erg fijn is om in dit koor te kunnen zingen, fijne mensen, mooie stemmen en een gezellige sfeer. 11


Alle facilitaire zaken komen voor rekening van de Evenementencommissie. Daarbij moet je o.a. denken aan het laten drukken van de toegangsbewijzen, overleg met de commissie Zingeving en het HEVO-koor, het samenstellen van het menu, het organiseren van de kaartverkoop en het doen van de vooraankondigingen. Jenny en Angèle overleggen met De Kentering m.b.t. tot de zaalindeling en zaalversiering. Verder probeert Jenny kaarten aan de man/vrouw te brengen tijdens verschillende ouderencontactmiddagen. Peter Vos doet dat in De Meeuwenhof en Rieki in De Annenborch. Via Ingrid Thelissen, lid van de commissie Zingeving, worden de media ‘bewerkt’ om gedaan te krijgen dat er in de verschillende huisaan- huisbladen en het Brabants Dagblad aandacht besteed wordt aan dit gebeuren. Ook de ROS-Kabelkrant en onze eigen website worden daarbij niet vergeten. Pieter Vissers, Willem Konickx en Harrie Wijn houden zich daar mee bezig. Op de dag zelf wordt, onder leiding van Sjef, een draaiboek gehanteerd waarin vanaf 09.30 uur tot het eind van de viering om 18.00 uur alle zaken strak georganiseerd zijn. Als iedereen zich daar aan houdt dan kan er niets mis gaan. Om 14.00 uur gaat de Blauwe Zaal open. 12


Ikzelf kwam om 14.15 uur aan en wat denk je….er was geen plaats meer voor mij maar de organisatie zorgde dat er toch nog een stoel beschikbaar kwam. Loek Mostertman opende de bijeenkomst en mooie teksten en prachtige zang van ons koor zorgden er voor dat er een goede sfeer ontstond waarbij zelfs de meest praatgrage leden er het zwijgen toe deden. Onze stagiaires Katja en Sammi nodigden ons uit om gul te geven tijdens de collecte, bestemd voor Vluchtelingen Werk. Het prachtige bedrag van € 611,10 is opgehaald. Klasse!!! Na afloop van de viering werden we uitgenodigd om naar de prachtig versierde grote zaal te gaan voor de kerstmaaltijd. En ook hier gold (helaas)…. geen plaats voor iedereen!! Heel jammer dat de koorleden die toch bijna twee uur voor ons gewerkt hadden, niet op de voor hen geserveerde plaatsen terecht konden. Er waren 270 kaarten verkocht, er stonden 270 stoelen klaar en toch waren er 10 tekort. Hoe zou dat nou kunnen? Onze voorzitter Jan Jansen heette ons van harte welkom en de jarige wethouder Geert Snijders complimenteerde HEVO met de organisatie van een dergelijke bijeenkomst. We hebben ons tegoed gedaan aan de heerlijke maaltijd, er is gezellig gekletst en (bijna) iedereen kon voldaan huiswaarts keren. Commissie Zingeving, HEVO-koor en Evenementencommissie, hartelijk dank voor jullie werk. Redactie HEVO-Actueel, Geert Loeffen

Nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari namen bijna 150 leden van HEVO de kans waar om elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging een voorspoedig, gelukkig, zalig, gezond –of wat al niet meer- 2014 toe te wensen. Niet alleen leden gaven acte de présance. We mochten ook verschillende gasten

13


‘van buiten’ verwelkomen, die onze vereniging een warm hart toedragen. Namens het gemeentebestuur was er wethouder Geert Snijders. Hij was vergezeld van verschillende gemeenteraadsleden. Jan Hamers vertegenwoordigde KBO-Brabant en Cees van Oord was er namens het Rodenborch-college. Voorzitter Jan Jansen keek in zijn nieuwjaarsrede terug op 2013 en blikte vooruit naar 2014. Hij sprak complimenten uit naar Harrie Wijn en zijn ‘club’ voor de exploitatie van De Ontmoeting en naar onze penningmeester Hans van der Bruggen. Hij had die ochtend in het Dagelijks Bestuur kunnen melden dat 2013 sluit met een positief saldo. Dat is voor een groot deel het resultaat van door Hans binnengehaalde subsidies. Voor 2014 staat bewegen voor senioren hoog op onze agenda onder het motto ‘senioren op gezond gewicht’. Daarbinnen passen de bouw van een gymzaal en beweegtuin op het terrein van SJV aan de Mimosastraat. Ook ging Jan in op de verdere ontwikkeling van Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Hij kondigde een cursus Rosmalla aan - een cursus over Rosmalen die samen met het Rodenborch-college tot stand komt - en het open podium voor alle HEVO-secties op zaterdag 8 november. Jan benadrukte in zijn woorden dat HEVO wordt gedragen door zo’n 200 vrijwilligers. Zij zijn het goud van onze vereniging. En om die grote waarde van de vrijwilligers te benadrukken heeft het bestuur voor Angele van Beckhoven, lid van de Activiteiten- en Evenementencommissie, de Zilveren Speld van KBO-Brabant aangevraagd. Met deze onderscheiding voor Angele dankte Jan namens het bestuur alle vrijwilligers voor hun inzet. Angele was volkomen verrast toen zij naar voren werd geroepen om van Pierre Kisters, lid van het HEVObestuur en van de KBO-kring ’s-Hertogenbosch, de Zilveren Speld opgespeld te krijgen. Met een groot applaus werd onderstreept dat Angele deze onderscheiding ten volle heeft verdiend. En toen was er tijd voor een drankje en konden we genieten van de heerlijke hapjes. Het was perfect. Secretaris en lid redactie HEVO-Actueel Peter de Leeuw 14


Zangavond met Carla Rauh snel volgeboekt

Vanaf dinsdag 7 januari was u in de gelegenheid om u op te geven voor de zangavond met Carla Rauh. Niet verwacht, maar binnen 48 uur was alles volgeboekt. We hebben dus een aantal personen moeten teleurstellen, maar we zijn wel blij dat onze keuze om dit te organiseren goed is geweest. Natuurlijk willen wij iedereen de kans geven om een avond met Carla mee te maken. Ik ga haar dus vragen of zij in oktober of november nog een plaatsje in haar agenda kan vrijmaken voor ons. Houdt u HEVO-Actueel, de Nieuwsbrief en de website dus goed in de gaten. Ik zal het tijdig laten weten. Activiteitencommissie, Angèle van Beckhoven

HEVO-kienen in De Ontmoeting

De jaarkalender voor 2014 ziet er als volgt uit: 28 februari 11 april 16 mei 27 juni 5 september 17 oktober 12 december. Steeds op vrijdagmiddag om 14.00 uur in De Ontmoeting. Noteer de data in uw agenda of op de kalender. Natuurlijk kondigen we in de HEVO-Actueeltjes ook steeds de eerstvolgende kienmiddag aan.

Kienen in woonzorgcentrum De Annenborch De jaarkalender ziet er voor 2014 als volgt uit 15 februari 15 maart 5 april 31 mei 5 juli 2 augustus 27 september maandagmiddag 1 december.

15


Steeds op zaterdagmiddag (m.u.v. 1 december, dan op maandagmiddag) in De Annenborch vanaf 14.00 uur; kaartverkoop start om 13.30 uur. Er zijn prachtige prijzen te winnen en er is een loterij.

Klassieke muziek als inspiratiebron voor pop en jazz Luud Melis (1945) is de oprichter van de Marktown Syncopators (in 1962), een dixielandorkest in de stijl van de Dutch Swing Collegeband. Hij was leider, arrangeur, banjoïst en gitarist bij dit ensemble en vierde zijn grootste muzikale successen met het winnen van het Internationale Pauwkes Jazzconcours in 1967 en het Jazzconcours Loosdrecht in 1968. Een en ander bekroond met radio- en tv-optredens. In 1983 werd het Feel The Jazz album The Marktown Syncopators uitgebracht. Luud heeft daarnaast in zijn vrije tijd wat meer studie gemaakt van klassieke muziek. De componist Gustav Mahler neemt daarbij een bijzondere plaats in. Hij heeft strofen uit de klassieke muziek vergeleken met thema’s uit de populaire muziek en de jazz. Hij laat ons door middel van muzikale voorbeelden kennismaken met overeenkomsten. Met name gaat het hierbij om de klassieke muziek als inspiratiebron. Muzikaal is Luud een autodidact. In zijn werkzame leven was hij na zijn studie elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de mobiele telefonie bij KPN. U bent van harte uitgenodigd om deze inspirerende avond bij te wonen op donderdag 20 maart om 19.30 uur. De kosten zijn € 5,- p.p. koffie en een drankje zijn hierbij inbegrepen. Vanaf vrijdag 14 februari kunt aan de bar in De Ontmoeting een kaartje kopen voor deze avond. Activiteitencommissie Angèle van Beckhoven

16


HEVO-Actueeltjes februari – maart Woensdag 12 feb: voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS Magazine / HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Woensdag 12 feb: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162. Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 - 5213732 Vrijdag 14 feb: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Vrijdag 14 feb: start kaartverkoop van Klassieke muziek als inspiratiebron voor pop en jazzavond op donderdag 20 maart om 19.30 uur. Kosten € 5,- incl. koffie en een drankje. Locatie: De Ontmoeting. Kaarten zijn te koop aan de bar.̽ Zaterdag 15 feb: kienen in woonzorgcentrum De Annenborch vanaf 14.00 uur. Start kaartverkoop: 13.30 uur. Zondag 16 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 18 feb: HEVO-film WADJDA in Perron 3. Aanvang: 20.15 uur. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50

voor HEVO-leden en € 7.50 voor niet-leden. Kaartverkoop: receptie Perron 3. ̽ Dinsdag 18 feb: wandeling vanaf De Annenborch. Tijd: 09.30 tot 11.00. Na afloop koffie. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 1075753. Donderdag 20 feb: Workshop Schrijven in De Ontmoeting. Tijd: 19.30 uur. Opgeven via ons mailadres: info@hevorosmalen.nl ̽ Zondag 23 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 25 feb: wandeling van 1 uur vanaf De Ontmoeting. Tijd: 09.30 tot 11.00. Na afloop koffie. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 10754753. Dinsdag 25 feb: seniorencontactmiddag Kruisstraat, locatie: sportkantine, Kruisstraat 13. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: A. van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76. Woensdag 26 feb: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162, Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Donderdag 27 feb: reanimatiecursus in De Ontmoeting voor beginners. Tijd: 13.00 tot 15.00. Aanmelden bij Bea Intveld,

17


tel, 073 – 521 55 81 of 06 – 10754753. ̽ Vrijdag 28 feb: seniorencontactmiddag Maliskamp, Ons Trefpunt, St. Jozefstraat 1. Tijd: 14.00 tot 16.30. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75 Vrijdag 28 feb: Kienen in De Ontmoeting. Tijd: 14.00 tot 17.00. Zondag 1 mrt: De Ontmoeting is gesloten van 1 maart tot en met 8 maart. Maandag 3 mrt: Carnaval in de Blauwe Zaal van partycentrum De Kentering. Aanvang: 14.00. Toegang: gratis. Organisatie; HEVO en Trug nor Vruuger. Maandag 3 mrt: wandeling van ± 5 km naar het Karregat. Vertrek: 13.30 vanaf voormalige Openbare Basisschool Kruisstraat, Kruisstraat 29. Info: Bert Nissingh, tel. 073 – 641 89 10. Aanmelden niet nodig en men hoeft geen HEVO-lid te zijn. ̽ Zondag 9 mrt: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 11 mrt: inpakken ONS-magazine en HEVOActueel. Woensdag 12 mrt: voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS Magazine / HEVOActueel liggen voor u klaar.

Info: Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Woensdag 12 mrt: excursie over omleiding Zuid-Willemsvaart. Tijd: 10.00 tot 12.00. locatie: Kloosterstraat, Rosmalen. Aanmelding: vóór 25 februari bij Fiet Vreeburg, tel. 073 – 521 23 53. Bij afwezigheid: antwoordapparaat inspreken met duidelijke naam en telefoonnummer. Woensdag 12 mrt: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162, Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Vrijdag 14 mrt: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Vrijdag 14 mrt: herhalingscursus reanimatie voor gecertificeerden. Tijd, 10.00 tot 12.00. Info volgt. Inlichtingen: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81of 06 – 10754753. Vrijdag 21 mrt: themabijeenkomst: Over de ziel. Locatie: De Ontmoeting. Informatie volgt nog. Over HEVO-Actueeltjes met een sterretje leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie. Redactie HEVO-Actueel, Piet Kerssens.

18


HEVO-film Wadjda in Perron-3

Wadjda, is een Saoedisch/Duitse dramafilm uit 2012, geschreven en geregisseerd door Haifaa Al-Mansour en opgenomen in Saoedi-Arabië. Het is de eerste speelfilm ooit gemaakt door een vrouwelijke Saoedische filmmaker en de eerste film die volledig in Saoedi-Arabië zelf is opgenomen. De tienjarige Wadjda woont met haar moeder in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Het is haar droom om ooit een mooie groene fiets te hebben, maar in haar conservatieve land wordt fietsen niet als een geschikte activiteit voor vrouwen en meisjes gezien. Wadjda trekt zich hier niets van aan en besluit geld te sparen om de fiets zelf te kunnen kopen en haar vriendje Abdullah uit te kunnen dagen. Deze HEVO- film wordt op dinsdag 18 februari (in samenwerking met Perron-3) gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Speciale bieren en wijn kosten € 3,00. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

Workshop Schrijven

Er is nog plaats bij onze workshop schrijven. Op een luchtige wijze leert Josje Verbeeten, communicatiemedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch en redacteur van het personeelsblad van de gemeente, ons de ins en outs van het schrijven van pakkende, toegankelijke teksten. Een ieder binnen HEVO die regelmatig een artikel of aankondiging -voor de website, HEVO-actueel of als persbericht- schrijft is wel19


kom. Misschien zijn er ook leden die dat wel zouden willen doen maar nog enige schroom voelen. Zij zijn ook welkom. De workshop is op donderdag 20 februari (19.30 uur) in De Ontmoeting (grote zaal). Iedereen die zich geroepen voelt is welkom. Opgeven kan via ons mailadres info@hevorosmalen.nl Secretaris bestuur en lid redactie HEVO-Actueel, Peter de Leeuw

In februari weer een reanimatiecursus

Op donderdag 27 februari wordt er - bij voldoende belangstelling weer een cursus reanimatie gegeven door de heer Rob van Berkel. De cursus wordt gehouden in De Ontmoeting (13.00 tot 15.00 uur) en kost â‚Ź 10,-. Tijdens de cursus komt de theorie uitgebreid aan bod. Daarna worden reanimatie en stabiele zijligging geoefend. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator). Let op: aanmelding vooraf is in verband met de planning noodzakelijk. In maart komt er opnieuw een cursus, waar ook een herhalingsles aan kan toegevoegd worden. Bij voldoende belangstelling kan er ook een uitgebreidere herhalingsles met een gezamenlijke uitleg van de theorie gepland worden. De praktijkgedeelten worden aansluitend geoefend. Voor verdere informatie en aanmelden voor de cursus kunt u zich aanmelden per mail bij Bea Intveld: fam.intveld@home.nl. Als u niet kunt mailen, kunt u contact opnemen met Bea Intveld tel: 521 55 81.

HEVO senioren contactmiddagen Groote Wielen

Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er een senioren contactmiddag in de Groote Wielen in Het Groote Hart Deltalaan 162. U bent van harte welkom van 13.30 uur tot 16.30 uur. Tijdens deze contactmiddagen worden bloemstukjes gemaakt, maar heeft u hier geen interesse in dan is het mogelijk een kop koffie/thee

20


te drinken en een praatje te maken. U kunt gebruik maken van de aanwezige spellen. Heeft u als hobby kaarten maken oftewel scratchen en wilt u dit graag op zo’n middag doen ,dan kan dit. We stellen het op prijs om te weten wat u als gast wilt doen, zodat wij ons daarop kunnen instellen en e.e.a. kunnen voorbereiden. Voor het maken van bloemstukjes dient u zich wel van te voren aan te melden, dit i.v.m. het inkopen van de nodige materialen. Heeft u zich opgegeven en komt u zonder bericht van verhindering niet, dan zijn wij genoodzaakt om de gemaakte onkosten bij u in rekening te brengen. Aanmelden/afmelden bij Riet Zijlemans, tel. 612 39 90. Voor informatie: Jenny van Rooij, tel. 521 37 32.

Op pad met HEVO-wandelclub De Zandlopers

Op maandag 3 maart maken we een wandeling van ongeveer 5 km naar het Karregat. Vertrek om 13.30 uur vanaf de voormalige openbare basisschool van Kruisstraat, adres Kruisstraat 29. Op maandag 7 april gaan we een wandeling van ongeveer 5 km maken in het natuurgebied De Heinis. We vertrekken om 13.30 uur vanaf café Sunflower op de hoek van de Balkweg en de Reitscheweg (Soetelieve). Je hoeft om mee te wandelen geen HEVO-lid te zijn en je ook niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh tel. 641 89 10.

Seniorencarnaval Rosmalen 2014

Het thema van het Rosmalense carnaval 2014 is Zandhazendurp, doar kunde op bouwe. Niet alleen dit, maar ook het gevarieerde programma in De Kentering voor alle Rosmalense senioren staat als een huis, met veel muziek, zang, dans en humor. Traditiegetrouw is deze middag georganiseerd door HEVO en “Trug nor Vruuger”.

21


Voor wie? Voor alle Rosmollese senioren, die mee (’n feestje) willen bouwe … (ge hoeft geen HEVO lid te zijn) Wanneer? Carnevalsmòndag 3 maart. Woar? In de blauwe zaol van De Kentering. Hoe loat? Zaol open om 13.11 uur, ‘t begint um kwart vur 2; ’t kost niks dus bent ‘r op tijd bij vur ’n plaats. Afgelopen om 11 over 6 of loater ?? Het Trug nor Vruuger-orkest, samen met de zanggroep, zal de middag openen en diverse optredens verzorgen: goede wijn behoeft geen krans. Carnavalsclub De Kèpkes, al 22 jaar een begrip in het Rosmalense carnaval, niet alleen in de carnavalsoptocht, zal samen met de muziekgroep van 20 personen in de bekende blauw-gele kostumering zijn opwachting maken voor een gastoptreden. Voor de humoristische inbreng zijn we erin geslaagd om de welbekende conferencier Frans Bevers uit Oirschot te strikken. Frans zit al 22 jaar in het tonpraot-vak als Ciske met creaties zoals postbode, visser, hospik, vrijgezel. Hij was veelvuldig vertegenwoordigd in de Brabantse kampioenschappen tonpraten en is recentelijk onderscheiden met de jaarorde F.E.N (Federatie Europese Narren). Hij zal zijn lijfspreuk ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ zeker gestand doen. De Zandhaozendurpse jeugdprins 2014 Tom d’n Urste met zijn gevolg, de jeugdhofkapel en de 22


minigarde zorgen ook nu weer voor het jeugdige elan op de seniorenmiddag. Hoogtepunt is natuurlijk de entree van ZDH prins Harry den Urste met zijn charmante adjudant Fieke en Raad van Ellef. Zij zullen muzikaal worden ondersteund door cv De Kèpkes; tijd om een polonaise door de zaal te maken ! Kortom, het belooft weer een geweldig feest te worden. Om de feestvreugde te vergroten komt u natuurlijk verkleed, want ook dit jaar zal de wisselprijs, ingesteld door HEVO, weer worden uitgereikt voor de fraaist uitgedoste dame, heer of echtpaar, te overhandigen door ZDH prins Harry den Urste. En wint u deze prijs niet, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een mooie prijs te winnen bij de loterij, die door Trug nor Vruuger wordt gehouden. Iets na zes uur besluiten we de middag traditiegetrouw met ons welbekende Rosmolles volkslied. Evenementencommissie, Pieter Vissers

Dagtocht naar de musical Soldaat van Oranje

Soldaat van Oranje – De Musical ging op 30 oktober 2010 in première in het grootste theaterdecor ooit gebouwd. De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis en speelt zich af in de hangaar op het voormalig militair vliegveld Valkenburg. Op verzoek van onze leden heeft de reiscommissie een dagtocht georganiseerd op zondag 27 juli. Vanwege de grote belangstelling kan maar in beperkte mate een reservering worden geboekt. Vandaar dat inschrijving slechts mogelijk is vóór 1 maart bij Rieki Plappert, tel. 073 522 17 28 of 06 55 973 861.

23


Het programma voor deze dagtocht is : 11.45 uur : vertrek vanuit Rosmalen ( Gildplein ) 13.15 uur: aankomst in Katwijk, Theaterhangar vliegveld Valkenburg 14.00 tot 17.25 uur : musical Soldaat van Oranje 18.00 uur: vertrek vanuit Katwijk 19.00 uur : 3-gangen diner in het Wapen van Harmelen 21.45 uur : aankomst Rosmalen De kosten voor deze dagtocht zijn : € 115,= p.p. Hierin zijn inbegrepen : toegangsprijs musical 1ste rang : € 79,= en de reserveringskosten : € 5,=, het diner en de buskosten. Afhankelijk van de belangstelling en de reserveringsmogelijkheden wordt beoordeeld of plaatsing op de 2de rang mogelijk is, hetgeen € 11,= euro p.p. minder bedraagt. Zodra definitief bekend is dat de dagtocht doorgaat verzoeken wij u het bedrag op de rekening NL12 RABO 0184555531 van de reiscommissie van HEVO over te maken. Geboekte kaartjes worden overigens niet teruggenomen Reiscommissie

HEVO-reisprogramma 2014

De reiscommissie van onze seniorenvereniging heeft voor 2014 het reisprogramma samengesteld. Een reisprogramma dat u hopelijk aanspreekt, zodat wij opnieuw op een grote belangstelling mogen rekenen. Evenals in de afgelopen jaren is weer onderscheid gemaakt tussen de groepsreizen en de thema -/excursiereizen. De groepsreizen worden door de reiscommissie uit de reisbrochures van de busondernemingen geselecteerd en kennen geen beperkingen t.a.v. de mobiliteit en het aantal deelnemers. De thema –/ excursiereizen worden door de reiscommissie voorbereid en met de busondernemingen georganiseerd. Maximaal 50 HEVO-leden kunnen aan deze reizen deelnemen en vaak wordt van een bepaalde mate van mobiliteit uitgegaan, gezien het karakter van de reizen. Dit jaar hebben we opnieuw een fietsreis in het programma opgenomen. De reis gaat naar de Duitse Noordzeekust en Ostfriesland.

24


De zomerreis is in voorbereiding en zodra de bestemming bekend is (waarschijnlijk Oostenrijk) staat dit op de website van HEVO. Dit jaar verzorgen wij, bij voldoende deelnemers, ook weer een meerdaagse kerstreis naar Oostenrijk. Ten aanzien van de reisverzekering is door het HEVO-bestuur besloten dat voor de binnenlandse reizen wordt aangesloten bij de collectieve reisverzekering van KBO Brabant. Voor een buitenlandse reis wordt een reisverzekering verplicht gesteld. Annulering is voor eigen risico. Om het museumbezoek te stimuleren worden jaarlijks door de Bank Giroloterij gratis bustochten aangeboden. Ook dit jaar hebben wij weer ingeschreven voor de Museum Plus Bus. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat wij hier dit jaar niet voor in aanmerking komen. Volgend jaar schrijven we weer in en hopen dan wel op een positieve beslissing. Op verzoek van onze leden hebben wij wel een reis voorbereid naar de musical Soldaat van Oranje op zondagmiddag 27 juli. Vanwege de grote belangstelling voor deze spectaculaire musical dient de inschrijving plaats te vinden voor zaterdag 1 maart bij Tieki Plappet. Elders in deze HEVO-Actueel leest u hier meer over. Het reisprogramma 2014 ziet er verder als volgt uit : donderdag 20 maart: herinneringscentrum Kamp Westerbork (Drenthe) dinsdag 15 april: dagtocht Achterhoek met bezoek Bronkhorst en Doesnurg maandag 19 t/m vrijdag 23 mei: fietsreis (in voorbereiding) donderdag 19 juni: dagtocht Urk met boottocht Zuiderzee en bezoek aan visafslag woensdag 9 juli: dagtocht Overijssel en boottocht Weerribben (op herhaald verzoek) tweede helft juli: buitenlandse reis (in voorbereiding) zondag 27 juli: musical Soldaat van Oranje op vliegveld Valkenburg zondag 10 augustus: evenementenreis naar Rozenfestival in Lottum zaterdag 23 augustus: uitwisselingsreis naar Leuven ; bezoek expositie WOI 25


dinsdag 9 september: zeehondensafari per boot in St. Annaland en bezoek Sequoiahof woensdag 15 oktober: bezoek Tweede Kamer met inleiding Madeleine van Toorenburg, CDAkamerlid uit Rosmalen Maandag 22 december t/m zaterdag 27 december: kerstreis (in voorbereiding) Op het moment van uitgave van HEVO-Actueel zijn met name de buitenlandse reizen nog in voorbereiding waarbij de definitieve datum nog kan wijzigen. U leest hierover meer op de website en in de volgende HEVO-Actueel. In de kosten van de dagtochten zit opgenomen het vervoer, entreekosten, eventuele gidsen, de lunch en het afsluitende diner (bij bezoek Tweede Kamer geen diner). Voor de administratie zit € 1,= in de prijs. De buitenlandse reizen vinden plaats op basis van half pension. Meer gedetailleerde informatie over de reizen krijgt u in HEVO-Actueel van de betreffende maand en op onze website. De voorkeur gaat uit naar inschrijven op onze website. Vindt u dit een probleem dan kunt u bellen met onderstaande contactpersonen. Voor de dagtochten, de zomerreis en de kerstreis: Dini Voets, tel. 073 – 503 09 00 of 06 – 10 843 040. Voor de fiets- en evenementenreizen: Rieki Plappert, tel. 073 - 522 17 28 of 06 – 55 973 861. Voor de themareizen: Ine Jacobs, tel. 073 – 642 20 96 of 06 – 28 276 951. Reiscommissie, Ine Jacobs.

Overzicht commissies HEVO

De organisatie van HEVO bestaat uit het bestuur, de commissies, de secties (koren, biljart, dans etc.) en de vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur staat achter in elke HEVO-Actueel. Welke secties er zijn en wat ze doen kunt u lezen in de folder Overzicht activiteiten (ligt in De Ontmoeting) en op de website.

26


In dit artikel geef ik meer informatie over de commissies. Wat ze doen, wie er in zit en wie de contactpersoon is. In elke commissie zit een lid van het bestuur, die het werkterrein van de commissie als haar/zijn aandachtsgebied heeft. Soms hebben ze ook de rol van voorzitter. Bij de samenstelling van de commissie staan de bestuursleden (bereikbaarheidsgegevens achterin HEVO-Actueel) als laatste genoemd. Op de website www.hevorosmalen.nl onder Over HEVO/commissies vindt u uitgebreidere informatie over de commissies. Reiscommissie Organiseert reizen voor leden en (soms) ook niet-leden: groepsreizen, dagexcursies en één meerdaagse buitenlandse reis. Diny Voets, Jo van Lieshout, Rieki Plappert, Ine Jacobs, Jan Jansen. Contactpersoon: Dini Voets, tel. 06 10 843 040 of reizen@hevorosmalen.nl Beheercommissie Is verantwoordelijk voor het beheer van De Ontmoeting. Daarbij gaat het om de technische dienst (onderhoud, schoonmaak), de gastvrouwen/gastheren, de keukenbrigade en de planning van de zalen. Marijke van Hirtum, Piet Kerssens, Nonnie van der Loop, Ton Couwenberg, Harrie Wijn (beheerder). Contactpersoon: Harrie Wijn, tel. 073 – 521 83 71 of 06 - 23 362 745  of beheercommissie@hevorosmalen.nl Commissie Cultuur Organiseert culturele lezingen. Vertoont maandelijks, in samenwerking met Perron-3, een film in de theaterzaal van Perron-3. Eva de Beer, Janny Heuveling, Fiet Vreeburg, Geert van Gerven, Joke Pos, Ingrid Thelissen. Contactpersoon: Ingrid Thelissen, tel. 073 – 641 47 89 of i.w.thelissen-jansen@home.nl  Sponsorcommissie Via sponsoring/subsidies verwerven van extra gelden voor bepaalde activiteiten of voor investeringen. Jan Jansen, Paul Rambags, Tonny van Raaij, Hans van der Bruggen.

27


Contactpersoon: Hans van der Bruggen, tel. 073 – 521 32 04 of sponsorcommissie@hevorosmalen.nl Commissie Zingeving Verzorgt inhoudelijk de kerst- en paasvieringen en ook speciale vieringen. Organiseert lezingen en interactieve bijeenkomsten over levensbeschouwelijke vraagstukken (geloof, rede). Loek Mostertman, Wout Pulles, Hetty Goudswaard, Jan Pos, Piet Vliegenthart, Ingrid Thelissen. Contactpersoon: Loek Mostertman, tel. 073 – 641 26 34 of zingeving@hevorosmalen.nl Activiteitencommissie Coördineert de activiteiten van de secties binnen HEVO. Is de verbinding tussen de secties en HEVO door middel van contactpersonen. Ontwikkelt en organiseert nieuwe activiteiten op verschillende terreinen. Paul Rambags, Angèle van Beckhoven, Jacqueline v.d. Wildenberg, Marja Goffree, Bea Intveld, Harrie Wijn. Contactpersoon: Harrie Wijn, tel.06 – 23 362 745 of h.wijn@home.nl Vrijwilligerscommissie Stemt de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers binnen HEVO. Zet ook vragen naar vrijwilligers van verenigingen die lid zijn van het Rosmalens Verenigingen Contact onder HEVO-leden uit. Houdt daartoe een bestand bij van belangstellenden en plaatst oproepen in HEVO-Actueel/op de website voor vervulling van vacatures. Organiseert jaarlijks het Vrijwilligersfeest. Jacqueline van den Wildenberg, Piet Kerssens, Annemarie Peters, Jan Jansen Contactpersoon: Jacqueline van den Wildenberg, tel. 073 – 521 41 58 of vrijwilligers@hevorosmalen.nl

Het vervolg van dit overzicht verschijnt in de editie van maart

28


HEVO-informatie Bestuur Naam: Aanspreekbaar voor: Telefoon: Jan Jansen voorzitter, commissie reizen 5214991 Peter de Leeuw secretaris, 5215268 Hans v. d. Bruggen penningmeester, sponsorcommissie 5213204 Janny Heuveling cultuur, CCB 5212420 Ingrid Thelissen cultuur, zingeving, redactie, seniorennieuws, KBO 6414789 Hetty Goudswaard zingeving, CCB 5216487 Harrie Wijn activiteitencie, beheerder, 2e penningmeester 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, cie. CCB 5213692

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 073 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Namen en telefoonnummers ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Piet de Munck 06 – 54 632 456 Willem Konickx 073 – 52 110 70 Henny Verhoef 06 – 40 714 339 Paul Scholten 073 – 64 406 65 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 073 – 52 171 93 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91


Hevo actueel februari