__MAIN_TEXT__

Page 1

Skærbæk

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Skærbæk. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Skærbæk on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Skærbæk zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Mie Krogh

Skærbæks historie Skærbæk er opstået omkring kirken, og bynavnet Skærbæk nævnes første gang i 1292. Efter anlæggelsen af en ny hovedvej mellem Tønder og Ribe i 1863 og indvielsen af jernbanen i 1887 voksede byen for alvor, og byens hovedstrøg blev Storegade og Jernbanegade, der forbinder kirken med hovedvejen og stationen. I den tyske periode fra 1864 til 1920 kom byen til at rumme en række tyske institutioner. Den foretagsomme præst C. J. Jacobsen kom til Skærbæk i 1884, hvor han stod i spidsen for en intensiv germaniseringsproces, der begyndte med oprettelsen af en kreditbank i 1890. Han stod også bag Skærbæk Væveskole, hvis smukke tæpper i jugendstil blev kendt viden om. I protest mod pastor Jacobsen oprettedes i 1895 en dansk frimenighed, som byggede Emanuelskirken. I dag har Skærbæk ca. 3.000 indbyggere. The history of Skærbæk Skærbæk emerged around the church, and the name of Skærbæk is mentioned for the first time in 1292. The town grew considerably after the construction of a new main road between Tønder and Ribe in 1863 and after the construction of the railway line in 1887. Storegade and Jernbanegade became the main streets, which connect the church with the main road and the station. In the German period from 1864 and 1920 the town got a number of German institutions. The enterprising vicar C .J. Jacobsen came to Skærbæk in 1884, and he organized an intensive Germanization process, which started with the opening of a credit bank in 1890. He also started Skærbæk Weaving School, the beautiful Jugendstil carpets of which became widely known. As a protest against vicar Jacobsen a Danish non-conformist congregation was established, which built the church Emanuelskirken. Today Skærbæk has approx. 3000 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Skærbæk Skærbæk entwickelte sich um die Kirche herum, und der Name taucht das erste Mal im Jahre 1292 auf. Nach dem Bau einer Landstraße zwischen Tønder und Ribe 1863, und der Einweihung der Eisenbahn 1887, wuchs die Stadt bedeutend. Die Straßen Storegade und Jernbanegade, die die Kirche mit der Landstraße und dem Bahnhof verbinden, wurden die Hauptstraßen der Stadt. Im Zeitraum 1864-1920, als Skærbæk zu Deutschland gehörte, wurden viele deutsche Einrichtungen in Skærbæk gestiftet. Der emsige Pastor C. J. Jacobsen zog 1884 nach Skærbæk und begann einen intensiven Germanisierungsprozess, der 1890 mit der Gründung einer Kreditbank begann. Er gründete auch die Webschule in Skærbæk, deren Jugendstilteppiche sehr bekannt wurden. Aus Protest gegen Pastor Jacobsen wurde 1895 eine unabhängige dänische Gemeinde ins Leben gerufen, die die Emanuelskirche errichtete. Skærbæk hat heute ca. 3.000 Einwohner.


11

Skærbæk Go-Kart Center

RI B

SK Æ R

EJ EV

BÆK VE J

NØRRE SKÆRBÆK

Falck

ve j iks Fa br

up ve j

lle r

Gl .U

jen

n

GE S

eses Grøf ten

Midtrenden Øst

11

Genv e

Melbyvænget r vej

Elmev ej

Kirkevej

Torvegade

HJ

Hjems ted ve j

Rytterfennen

Tj

ng

Jæge

Nygad e Bøgev ej

SG ADE

IS SUM

EM Lergrav ene ST ED V E Vestre Alle J N

Ka ge bø l

te n

Plejecenter

rva de

Toft e

SKÆR Åbenråvej

n Sø

Bjerg to f

ustrivej Ind

Søn Gar dergad e væntnerget

ve j ne ør

Forb ed

j ve et Ha ng væ

EJ

Kild eba Kild kken etof t en

e giv er En

Åbenrå vej

RV

B

Lærkeve j

DE

GESING

Skærbæk Distriktsskole

Falckvej

N TØ

Elmegårdens Rideskole

Birke alle

tevej

j ve Bio Genbrugsplads

ej

len

J

Hjule

Skole

Solsor

SKÆRBÆK STATION

v ve Ha

S vi

ej upv

E

GESINGVE

Geesten

A

Plejecenter Mosbølparken

IN G V E J

R an d e r

HJEMSTED

G pa esi r k ng en -

j

J

troften

Hjemstedv ej

H

Hou- Fugl møllevej evænget

Speedwaybane

ive

VE

evej

kken

yvej elb M

Bibl.

Storegade

C

en

ÆK

Te rm

Kildeba

Melbyparken

ter Øs ade g

Skærbæk Kirke

Mellemgade ng e

ej s ev

s ega Læ b a n n Jer

RB

Hjem ste dv ej

vej

F

ijer Me vej

KÆ Borgerservice

Term e

SKÆRBÆK

E

Gl. Ullerupvej

Kirkealle

D

Ki l

ES

H

Museum

Gre

en

str du In

j sve ård eg ytt Sk

RR

G

Skærbækgårds vej

Møll evej n ne

Bu

nen

NØ Skærbæk Fritidscenter Stadion

vej rup

Dalen

reNør nen fen

Nørr en mark e

Ulle

ang Nørrev fen Kro

Hjemsted Oldtidspark og Museum

Skærbæk Familiecamping

RR E

Astru pvej

175

KALBY PLANTAGE

Skovkanten

Sk sti ole en -

rme ej Tim ns V n a m rb y t Nø nge væ

EJ

V MØ

Tvæ vejenr-

ej

Skolegad e

st Gr øf t

I

175

RØMØVEJ j Brøns Mølleve

Ast rup v

Vir ke ly

de

As tru p

Tønd

F

A


A. Jernbanestationen Jernbanestationen er den oprindelige stationsbygning, som blev opført i 1887, da banen mellem Tønder og den daværende dansk-tyske grænse ved Hviding åbnede.

A. The railway station The railway station is the original building, which was erected in 1887, when the railway line opened between Tønder and the former DanishGerman border at Hviding.

B. Emanuelskirken Kirken Tøndervej 38A er bygget i 1909 af byens danske frimenighed og fungerer i dag som kulturhus.

B. Emanuelskirken In 1909, the Danish non-conformist congregation of the town built the church in Tøndervej 38A, which functions today as a cultural house.

C. Skolegade I årene omkring 1900 var Skolegade så at sige den tyske højborg i Skærbæk. Her lå amtsforstanderens bolig i nummer 12, og her lå også pastor Jacobsens kreditbank i nummer 10 (nedrevet). Væveskolen holdt til i nummer 14, og på hjørnet af Skolegade og Mellemgade lå den kejserlige postbygning. Realskolen i nummer 13 var oprindelig Centralhotellet, hvor de tyske spidser mødtes. Skærbæk Realskole var i 1919 den første danske skole, som blev oprettet i Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen.

C. Skolegade In the years round 1900 Skolegade was so to speak the German stronghold in Skærbæk. Here the county superintendent´s dwelling was housed in number 12, and likewise vicar Jacobsen’s credit bank was situated in number 10 (now torn down). The Weaving School was in number 14, and the imposing post office was the building on the corner of Skolegade and Mellemgade. The secondary school in number 13 was originally Centralhotellet, where the German notables met. In 1919 Skærbæk Secondary School was the first Danish school, which was established in connection with the reunion of North Schleswig with Denmark in 1920.

D. Skærbæk Præstegård Præstegården Storegade 28 er opført i jugendstil af pastor Jacobsen i 1892. E. Skærbæk Museum Museet på adressen Søndergade 47 er oprindelig opført som en købmandsgård i 1909 og tegnet af arkitekt Kai Gottlob. Museet viser bl.a. den største danske samling af ”Skærbæk-tæpper” fra den væveskole, som pastor Jacobsen oprettede i 1896. F. Skærbæk Kirke Skærbæk Kirke er opført omkring 1150 i romansk stil. Det 32 meter høje tårn er tilføjet i 1509, mens de to korsarme er fra 1864. Marmordøbefont fra ca. 1175. G. Skærbæk Uldspinderi Siden grundlæggelsen i 1889 har Skærbæk Uldspinderi været centrum for uldspindingen i store dele af det vestlige Sønderjylland. Uldspinderiet var i samme families eje i generationer og er særdeles velbevaret. I 2000 omdannet til uldspinderimuseum med begrænset åbningstid. Kirkevej 13. H. Skærbæk Fritidscenter Fritidscentret fra 1997 rummer bl.a. svømmehal med vandrutsjebane og bowlingcenter. Centret rummer også Kunstnerhuset med udstillinger, kurser og værksteder samt en vævestue med 10 skaftevæve. I. Hjemsted Oldtidspark Jernalderlandsby og underjordisk museum, der viser fund fra den jernalderlandsby, som lå her for 2.000 år siden. Sti fra Skærbæk Fritidscenter (ca. 1 km).

D. Skærbæk vicarage The vicarage in Storegade 28 was built in Art Nouveau style by vicar Jacobsen in 1892. E. Skærbæk Museum The museum in Søndergade 47 was originally built as a merchant’s house in 1909 and was designed by architect Kai Gottlob. Among other things the museum shows Denmark’s largest collection of “Skærbæk Carpets” from the weaving school, which vicar Jacobsen started in 1896. F. Skærbæk Church Skærbæk Church was built around 1150 in Romanesque style. The 32-metre-high tower was added in 1509, whereas the two transepts are from 1864. The marble font is from approx. 1175. G. Skærbæk Wool Spinning Mill Since the foundation in 1889 Skærbæk Wool Spinning Mill has been the center for wool spinning in large parts of west South Jutland. The wool spinning mill was owned by the same family for generations and is very well-preserved. In 2000, the mill was turned into a wool spinning museum with limited opening hours. Kirkevej 13. H. Skærbæk Fritidscenter The leisure center from 1997 has swimming baths with a water chute and a bowling center. It also houses Kunstnerhuset with exhibitions, workshops and a weaving room with 10 foot-powered looms. I. Hjemsted Oldtidspark Iron-age village and an underground museum, exhibiting finds from the iron-age village, which was situated here 2,000 years ago. Path from Skærbæk Fritidscenter (approx. 1 km).


A. Der Bahnhof Der Bahnhof ist das ursprüngliche Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1887, als die Eisenbahnverbindung zwischen Tønder und der damaligen dänischdeutschen Grenze bei Hviding eingeweiht wurde. B. Die Emanuelskirche Die Kirche mit der Adresse Tøndervej 38A wurde 1909 von der unabhängigen dänischen Gemeinde der Stadt gebaut und wird heute als Kulturhaus genutzt. C. Die Straße Skolegade Um das Jahr 1900 herum war die Straße Skolegade gewissermaßen die deutsche Hochburg in Skærbæk. Der Amtsvorsteher wohnte im Haus Nr. 12, und in Nr. 10 befand sich Pastor Jacobsens Kreditbank (heute abgerissen). Die Webschule lag im Haus Nr. 14, und an der Ecke der Straßen Skolegade und Mellemgade lag das kaiserliche Postgebäude. Die Realschule mit der Hausnummer 13 war das ursprüngliche Centralhotel, in dem sich die deutschen Spitzen trafen. Sie war die erste dänische Schule, die 1919 eingerichtet wurde. D. Das Pfarrhaus in Skærbæk Das Pfarrhaus mit der Adresse Storegade 28 wurde 1892 von Pastor Jacobsen im Jugendstil errichtet. E. Skærbæk Museum Das Museum in der Straße Søndergade 47, entworfen vom Architekten Kai Gottlob, wurde 1909 ursprünglich als Kaufmannsladen gebaut. Im Museum ist u.a. Dänemarks größte Sammlung der „Skærbæk-Teppiche“ zu sehen, hergestellt in der 1896 von Pastor Jacobsen gegründeten Webschule. F. Die Kirche zu Skærbæk Die Kirche in Skærbæk wurde 1150 im romanischen Stil erbaut. Der 32 Meter hohe Kirchturm wurde 1509 angebaut, während die beiden Kreuzarme aus dem Jahre 1864 stammen. Das Taufbecken aus Marmor stammt aus dem Jahre 1175. G. Die Wollspinnerei in Skærbæk Seit ihrer Gründung im Jahre 1889 war die Spinnerei in Skærbæk Mittelpunkt für Wollspinnerei in großen Teilen des westlichen Südjütlands. Sie war seit Generationen im Besitz der gleichen Familie und ist außerordentlich gut erhalten. Im Jahr 2000 wurde sie zum Spinnereimuseum mit begrenzten Öffnungszeiten umgebaut. Die Adresse ist Kirkevej 13. H. Skærbæk Fritidscenter Das Freizeitzenter von 1997 beherbergt u.a. eine Schwimmhalle mit Wasserrutsche und Bowlingcenter, das Künstlerhaus „Kunstnerhuset“, mit Ausstellungen, Werkstätten und eine Weberei mit 10 Webstühlen. I. Hjemsted Oldtidspark Ein Eisenzeitdorf und unterirdisches Museum, in dem Funde aus dem Eisenzeitdorf ausgestellt sind, das vor 2000 Jahren an dieser Stelle lag. Es gibt einen Pfad vom Skærbæk Fritidscenter (ca. 1 km).

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Skærbæk byvandring  

På opdagelse i Skærbæk / Exploring Skærbæk / Auf Entdeckungsreise in Skærbæk

Skærbæk byvandring  

På opdagelse i Skærbæk / Exploring Skærbæk / Auf Entdeckungsreise in Skærbæk

Advertisement