__MAIN_TEXT__

Page 1

Løgumgårde – Ellum

På opdagelse i Auf Entdeckungsreise in

rde

Løgumgå

ser Ellum Løgumklo

Tønder


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Løgumgårde og Ellum. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Løgumgårde und Ellum zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.


Løgumgårde og Ellum Løgumgårde hører til Nr. Løgum Sogn med ca. 1.500 indbyggere. Ellum ligger i Løgumkloster Landsogn, der har ca. 400 borgere. Kirken i Nr. Løgum er antagelig opført af cisterciensermunke omkring 1190; måske var den deres ”prøveklud”, før de gik i gang med den langt større klosterkirke i Løgumkloster. Da kirken i 1960 blev restaureret, fandt man en teglsten med en runeindskrift. Teksten på stenen betyder såmænd ”teglsten”, så nogen må have haft behov for på skrift at fortælle, hvad det var for et nyt materiale, man anvendte til kirkebyggeriet. Ellum må i middelalderen have været et administrativt centrum, for byen lagde navn til et af de 14 danske sysler, der dengang varetog både politiske, juridiske og kirkelige opgaver. Ellum Syssel var delt i otte herreder, hvoraf de syv kom til at ligge nord for den dansk-tyske grænse i 1920. Løgumgårde und Ellum Løgumgårde gehört zur Gemeinde Løgum Sogn mit ca. 1.500 Einwohnern. Ellum liegt in der Landgemeinde Løgumkloster, die ca. 400 Bürger zählt. Die Kirche zu Nr. Løgum ist vermutlich um das Jahr 1190 von Zisterziensermönchen errichtet worden; vielleicht war sie deren „Versuchskaninchen“, bevor sie mit dem Bau der weit größeren Klosterkirche in Løgumkloster begannen. Als die Kirche 1960 restauriert wurde, fand man einen Ziegelstein mit einer Runeninschrift. Der Text auf dem Stein bedeutet doch tatsächlich „Ziegelstein“. Jemand muss also das Bedürfnis gehabt haben schriftlich festzuhalten, was das für ein neues Material war, das man für den Kirchenbau verwendete. Ellum muss im Mittelalter ein Verwaltungszentrum gewesen sein, da einer der 14 dänischen Sysseln, die damals sowohl politische als juristische und kirchliche Aufgaben wahrnahmen, nach der Stadt benannt war. Ellum Syssel war in acht Harden eingeteilt, von denen sich sieben seit 1920 nördlich der dänisch-deutschen Grenze befinden.


2

Søgårdsvej

Von g s

højve j

A GV E J

ej

VI SØGÅRDSVEJ

NU

KOLDIN

NYBO

M

VE

Handi Løgumg

J

25 LØGUMGÅRDE

TEGLGÅRD

Lo pa

Møllevej

Ved D amm en

ygad e

Roligheds vej ll Mø

Ellum B

25 401

K

Trælb o vej rg-

Teglgårdsvej

ade

svej

g å r d s ve j

neg Sog

ård Teglg

Teg l

Nørr egad e

401

V

ej ev av alh

ELLUM

25

Ell u

mB

yga d e

Gr

EV GR

ÆN S

Kilen

j

gårdsvej

s ve å rd neg øn

V inkel vej

EJ

Sk

an se

n

Forsamlingshus

D 25

løbe t

AVE

ej sv hu m Da

Græ nsev ej

SEV

rand

B

GR Æ N

Tørv ebje rg

EJ

A

25


Bjer ndr up

Nørreg ade

25

Lobæ k

Løgum Børnegård

C

NørreLøgum Kirke

obækarken

H lyk ed e ve ke - j

B

Amage rvej

Nørreg ade

se lve

Æ

e

blev j Ha sse Nø lve d j Ka de j st ve icap a j gårde ve nj e j - as H

Lob ækvej

e En g -

Lan d eb yve j

La

by de an

k

r

n

Mø ld am

Mø lle

pa rk

en

Ve m am

Koldkaadvej

en

Mølledammen

lle t Møinge sv

Klosterhallerne

dD

Sportsefterskolen Sine

Politi

Mølletoften

Lobæk

ma r

en Klosterbadet

j Idrætsve

Mø lle pa rke

ej

L

e ad

gRu

b yv de

ag e

eg A apark

ke n

gn So am me n

n

j

E RR

M

K AR

Engvej

pe v

dv ej

t

ted går Søl s

Ry

gad e

Mar k led

Marke dspladse n M Kirk eall gelleme ade

GA TS

SLO Hed evej

ark en kep

epar ken

Fab riksvej

Lægehus

en Lund

Plejecenter Lindevang

Søndermarksvej

Indu s tr vej i-

Læ rke ve j

vej Vibe vej Mejse

VE J

Ved Ban e n

Industrivej

vevej Kalha

Kalhavevej

Klosterparken

dgå s peark

rd-en

STATIONSVEJ

Sø l

Klokkespil

gen Jør

tte Spæve j Svaleve-j Ternvee j Mågevej

Slotseng Brorso

D

e Lillegad Museet Holmen Østergade

D AVE

Refugievej

Grønnevej

DR

Løgumkloster Kirke

j nsve

Strø mve j

STO REGADE Bibl. Post K lostergade

Løgumkloster Refugium

j eve ba n Jern

Egern vej

C

SG FriAD skole E

O Rin MFA gg a d RT S e

Løgumkloster Distriktsskole

der g a de

ter

Løgumkloster Efterskole

KE D

Deutche Schule Lügumkloster

H O LM PL A D S EN

Lø Bæ gum k klos

Elmealle Allegade mø Vi lle ndga Garv de gadeerM AR

Søn

Slo banktsen

C

Aaløkkevej

MØLLEGADE

M øl len Ve d

D E Vestergade

ED PLANTAGE

Børnehave

Nygade

VÆN GET

401 429

usstræde Rådh

ROVE J BREDEB

ej

Ved D

j keve Bak

Åvedv

j

eve ha v

leve

Klyden

Ør

F


A Vongshøj

Fra Vongshøj, der ligger 70 meter over havet og er den højeste af omkring 50 gravhøje, har man en enestående udsigt. Under 1. verdenskrig indgik et blinksignaltårn på Vongshøj i det tyske forsvarsanlæg Sikringsstilling Nord, og det blev i 1923 erstattet af et udsigtstårn. Under 2. verdenskrig fulgte det tyske militær de allieredes troppebevægelser fra et 60 meter højt vagttårn. I en nærliggende høj fandt man i 1892 et pragtsværd i bronze og en vredet lukket armring i guld, begge fund fra ældre bronzealder. Sti fra rastepladsen ved Løgumgårde på hovedvej 25 til Vongshøj. B Løgumgårde

Løgumgårde ligger meget naturskønt for foden af Toftlund bakkeø med store, flade områder, der gennemskæres af Lobæk. Især langs ådalen er der mange flotte rekreative områder. C Nr. Løgum Kirke

Nr. Løgum Kirke er nok bygget omkring 1190 og er en af de ældste teglstenskirker i Jylland. Det middelalderlige inventar omfatter en romansk døbefont af granit, et alterbord fra omkring 1475 og kalkmalerier på hvælvingerne fra 1518. Orglets ydre er fra 1930, men ”indmaden” er fra 1960’erne og udbygget med 13 stemmer i 2013. Kirkegården er en klassisk vestslesvigsk kirkegård, som er godt 200 år gammel i sin opdeling, og også i dag ligger gravstenene fordelt i lokalområderne, øst-vest og nord-syd. Den navnkundige ”Stinne me’ æ bibel” ligger begravet i kirkegårdens nordlige udkant. D Ellum

Ellum ligger omkranset af skov og Brede Å mod nord og Kongens Mose mod syd. Det er et lille, hyggeligt og trygt lokalsamfund med sammenhold, hjælpsomhed og aktiviteter. Æ Sprøjthus er en gammel brandstation, som er placeret midt i byen tæt på forsamlingshuset. Her markeres byens festdage og højdepunkter. For enden af Ellum Bygade er i 1946 rejst en mindesten. Under kong Christian 10.s monogram ses årstallene 1864-1920 og datoerne 9.4.1940-5.5.1945 samt teksten ” Værn om alt hvad der er ret og som du har kært”. Ud i naturen Der findes flere stiforløb, f.eks. Skovbrynet i Nr. Løgum, Drivvejen fra Løgum Bjerge over Løgumgårde og videre langs Lobæk til Løgumkloster og langs Brede Å i Ellum. KFUM-Spejderne Nr. Løgum har deres spejderhytte Tohytt i Nr. Løgum, og de udlejer 9 kanoer til sejlads på Lobæk og Brede Å. Ellum BMX klub har en fremragende bane og fine faciliteter. Ellum Rideklub tilbyder undervisning og træning i dressur, spring og pony games samt opstaldning og sommergræs til private heste. I Ellum kan der overnattes i shelter ved Guldhornspladsen og i spejderhytten Brede Ådal på Søgårdsvej.


A Vongshøj

Vom Grabhügel Vongshøj aus, der 70 Meter über dem Meeresspiegel liegt, und der damit der Höchste der ca. 50 Grabhügel ist, hat man eine einzigartige Aussicht. Während des 1. Weltkrieges befand sich eine Signalstation auf Vongshøj, die Teil der deutschen Verteidigungsanlage, Sicherungsstellung Nord, war. 1923 wurde die Station durch einen Aussichtturm ersetzt. Im 2. Weltkrieg verfolgte das deutsche Militär die Truppenbewegungen der Alliierten von dem 60 Meter hohen Wachturm aus. In einem nahegelegenen Grabhügel wurden 1892 ein bronzenes Prachtschwert und ein gedrehtes geschlossenes Armband aus Gold gefunden, beide aus der Bronzezeit. Es gibt einen Pfad vom Rastplatz bei Løgumgårde an der Landstraße 25. B Løgumgårde

Løgumgårde liegt inmitten schöner Natur am Fuße des Toflunder Moränenhügels, mit großen, flachen Gebieten, die vom Wasserlauf Lobæk unterbrochen werden. C Die Kirche zu Nr. Løgum

Die Kirche zu Nr. Løgum wurde vermutlich um 1190 herum gebaut, und ist eine der ältesten Ziegelkirchen in Jütland. Zu dem mittelalterlichen Inventar gehören ein romanisches Taufbecken aus Granit, ein Altartisch von ca. 1475 und Kalkmalereien in den Gewölben von 1518. Das Gehäuse der Orgel stammt aus dem Jahre 1930, das „Innenleben“ jedoch aus dem 1960’er Jahren. 2013 wurde die Orgel um 13 Stimmen erweitert. Der Friedhof ist ein typisch westschleswigscher Friedhof, dessen Aufteilung gut 200 Jahre alt ist. Auch heute noch liegen die Grabsteine in örtliche Gebiete unterteilt, Ost-West und Nord-Süd. D Ellum

Ellum ist von Wald umgeben, sowie vom Wasserlauf Brede Å im Norden und dem Moor Kongens Mose im Süden. Eine kleine, gemütliche und behütete Gemeinde mit Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Aktivitäten. „Æ Sprøjthus“ (das Spritzhaus) ist eine alte Feuerwehrstation, in der Nähe des Gemeinschaftshauses im Zentrum der Stadt. Am Ende der Straße Ballum Bygade wurde 1946 ein Gedenkstein errichtet. Unter dem Monogramm von König Christian X. sind die Jahreszahlen 1864-1920 und der Zeitraum 9.4.1940-5.5.1945 eingemeißelt, sowie der Text „Beschütze alles was Recht ist und was Du lieb hast“. In der Natur unterwegs Es gibt mehrere Wegenetze, wie z.B. Skovbrynet in Nr. Løgum, Drivvejen von Løgum Bjerge aus über Løgumgårde, weiter entlang des Wasserlaufs Lobæk nach Løgumkloster, und entlang der Brede Å in Ellum. Die KFUM-Pfadfinder in Nr. Løgum haben ihre Pfadfinderhütte, Tohytt, in Nr. Løgum. Sie vermieten 9 Kanus mit denen man auf den Wasserläufen Lobæk und Brede Å paddeln kann. Der Ellum BMX-Club hat eine hervorragende Radbahn und gute Einrichtungen. Der Reitclub in Ellum bietet Reitunterricht und Dressurtraining, sowie Springen und Pony Games an. Privatpferde können im Stall, und im Sommer auf der Weide untergestellt werden. In Ellum kann man im überdachten Shelter auf dem Platz Guldhornspladsen, und in der Pfadfinderhütte Brede Ådal an der Straße Søgårdsvej übernachten.


Værd at vide om Løgumgårde og Ellum I begge byer er der et aktivt foreningsliv med tilbud til alle aldersgrupper. Lokalrådet er bindeled til kommunen og har et hjemmesideudvalg, trafiksikkerhedsudvalg, stiudvalg og flagudvalg. Rådet arrangerer borgermøder og står for affaldsindsamling og har sin egen hjemmeside. Fællesrådet styrker sammenholdet i lokalsamfundet og står for julebelysning i Løgumgårde. Der er et aktivt erhvervsliv med mange forskellige virksomheder fra iværksættere over håndværkere til service- og produktionsvirksomheder. Der er pasningsmuligheder i form af dagplejer, Løgum Børnegård med småbørnsgruppe og støtteforening samt Naturbørnehaven Villa Villa Kulla. Der er ikke langt til Klosterhallen med muligheder for sport, udendørs svømmebad og fitnesscenter. Nr. Løgum Missionshus har 12-15 arrangementer i løbet af året, og huset benyttes til fødselsdage og andre fester. Løgumgård Cykelforening tilbyder cykelture mandag aften i sommerhalvåret. Nr. Løgum Efterlønsog Pensionistforening samler efterlønsmodtagere og pensionister om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. Nr. Løgum Sogneforening styrker fællesskabet i sognet gennem aktiviteter og arrangementer for hele familien: Sognefest sidst i maj måned sammen med de øvrige foreninger, bankospil, sodavands-disko, kræmmermarked, cykelløb og fællesspisning, Skt. Hansfest, traktortræk og traktorringridning. Ellum Ungdoms- og Idrætsforening (EUIF) tager sig af hovedparten af arrangementerne og aktiviteterne i byen. Mange af vinterens aktiviteter foregår i forsamlingshuset – og altid for fulde huse: Dilettantforestilling, høstfest, bankospil, fællesspisning, vinsmagning, fastelavns- og juletræsfest. Cykelklubben står for en ugentlig cykeltur med start fra sportspladsen. Der er også rideklub og jagtforening i Ellum.

www.loegumellum.infoland.dk

Udgivet 2015. Støttet af Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg Herausgegeben 2015. Unterstützt von Tønder Kommunes Landdistrikts­udvalg (Ausschuss Ländlicher Raum der Großgemeinde Tønder). Layout og tryk – Layout und Druck: Rosendahls a/s Tekst – Text: Nr. Løgum og Ellum Lokalråd, Jørgen Hansen Oversættelse – Übersetzung: Angelika Flachmann Fotos: Nr. Løgum og Ellum Lokalråd

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Løgumgårde-Ellum byvandring  

På opdagelse i Løgumgårde-Ellum / Exploring Løgumgårde-Ellum / Auf Entdeckungsreise in Løgumgårde-Ellum

Løgumgårde-Ellum byvandring  

På opdagelse i Løgumgårde-Ellum / Exploring Løgumgårde-Ellum / Auf Entdeckungsreise in Løgumgårde-Ellum

Advertisement