__MAIN_TEXT__

Page 1

Sæd –Ubjerg

På opdagelse i Auf Entdeckungsreise in

Agerskov

ser ster Løgumklo

Tønder Udbjerg

Sæd


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Sæd og Ubjerg. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Sæd und Ubjerg zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.


Sæd og Ubjerg Landsbyen Sæd ligger på en naturlig sandbanke i marsken, der i sin tid blev aflejret mellem to grene af Vidåen, der dengang havde et lidt andet forløb end i dag. Navnet Sæd kommer da også af det gamle ord ”sæthe”, der betyder at sidde eller bosætte sig. Landsbyen er omgivet af marsk til tre sider – bortset fra mod vest, hvor vejen fører til landsbyen Ubjerg 3 km fra Sæd. Her ligger sognets kirke ude på et lille ”bjerg” i marsken, deraf navnet Ubjerg. Midt i Sæd ligger grønningen – et stort fællesareal, som oprindelig blev anvendt som grønsagsareal af landsbyens indbyggere, og mange af byens huse og gårde stammer fra 1700- og 1800-tallet. Grænseovergangen lige syd for Sæd blev etableret ved Genforeningen i 1920. Der bor ca. 300 mennesker i Ubjerg Sogn. Sæd und Ubjerg Das Dorf Ubjerg liegt auf einer Sandbank im Marschland. Diese wurde vor langer Zeit zwischen zwei Ausläufern des Wasserlaufes Vidå abgelagert, der damals einen anderen Verlauf hatte als heute. Der Name Sæd ist aus dem alten Wort „sæthe“ entstanden, was bedeutet sich „niederzulassen“ oder „anzusiedeln“. Der Ort ist an drei Seiten vom Marschland umgeben – außer im Westen, wo der Weg zum ca. 3 km entfernten Dorf Ubjerg führt. Hier befindet sich die Kirche der Gemeinde auf einem kleinen „Berg“ im Marschland, daher der Name „Ubjerg“. Mitten in Sæd liegt „Grønningen“, ein großes öffentliches Areal, das von den Einwohnern des Dorfes ursprünglich als Gemüseareal benutzt wurde. Viele Häuser im Dorf stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Grenzübergang südlich von Sæd wurde im Zuge der Wiedervereinigung im Jahre 1920 angelegt. Die Gemeinde Ubjerg hat ca. 300 Einwohner.


Ulriksalle

Kunstmuseet

Tønder Rådhus

Tønder Roklub

Festivalplads

ien

øjevej Papeg

v

ej

Ved

jest eg ø Pa p

Ind

tr i us

ej mannsv Hart

evej Grønn

Søndr e

d

holm vej

ensvej

a sg red er gh n i d Vid

Jernba n

EJ 11

K

ECCO Center

TØNDER FLYVEPLADS

VE

J

DYRHUS

Ubjergvej

vej

US

Hartmanns

dsvej Flyvepla

RH DY

G Rensningsanlæg

tien gøjes Pape

Engholm

Nørresø

UBJERG

ej gv jer Ub

Bjerremark Kursuscenter

Ubjerg Kirke

J

I H

v ej

N

ø r res ø vej

Vidå

SÆD M

n d e rs ø

Ubje rgve j

BREMSBØL j ølve Gammelå Brem sb n Sø rå de

F n Sø

rå de

Sønderå

Sønderå


Lil vej lestrø m-

F E

A

rbæk Sønde

C

De

D

nG

a

Grøn g

vej

årdv ej

Stenvej

B

j ve le

ej

m

nsev Græ

Grønåg ad

e

røn Gr æn G sev ej

j ve rd å g

Sprøjtehusvej

SÆD

G

Gammel å

I

C

Søn


A Den danske skole

Den danske skole, Grænsevej 20, er opført i 1923. Efter genforeningen flyttede grænsegendarmer med deres familier til Sæd, og derfor var der behov for en landsbyskole, hvor undervisningen foregik på dansk. B Gendarmhuse

Sønderbækvej 4 og 6 er opført i 1920´erne som bolig for de gendarmerne. som bolig for gendarmerne. I 1960’erne blev husene solgt til private købere. C Mindesten

Mindestenen på hjørnet af Den gamle Vej og Sønderbækvej er rejst til minde om sognets faldne i 1. og 2. verdenskrig. D Frysehuset

Frysehuset over for Sønderbækvej 5 og 7 er opført i 1951 og fungerede indtil sidst i 1970´erne som fælles frysehus for sognets beboere. E Den tyske skole

Skolen, Sprøjtehusvej 2, kan dateres tilbage til omkring 1740 og var endnu i brug i 1930´erne. F Den dobbelte eg

Egen på hjørnet af Sprøjtehusvej og Grøngårdvej blev plantet i 1898 som symbol på samhørigheden mellem Slesvig og Holsten. Ved egens rod står en lille sten med inskriptionen ”Up ewig ungedeelt”. G Skamstøtten

Støtten, der står på Den gamle Vej, hvor asfalteringen går over i en grusvej, er rejst til advarsel og i foragt for Karen Christens, der i 1712 begik en frygtelig forbrydelse. Det er formentlig den eneste skamstøtte i Danmark, der endnu står på sin oprindelige plads. H Ubjerg Kirke

Kirkens kor og apsis er fra ca. 1250. Kirken har intet tårn, men i 1857 blev der anbragt en tagrytter med et lille spir på taget i skibets vestlige ende. Indvendig er der bræddelofter overalt i kirken. På loftet i skibet ses nogle store dramatiske malerier fra 1747, der forestiller syndefaldet, korsfæstelsen og dommedag. I Ubjerg præstegård

Præstegården Ubjergvej 22 er opført i 1675. Det er Danmarks bedst bevarede præstegård. J Bjerremark

Velbevaret vestslesvigsk marskgård opført i 1842/72, beliggende på et selvstændigt værft. Fra 1988 har ejendommen fungeret som kursuscenter for skokoncernen Ecco. Ubjergvej 19. K Nørresøen

Et vådområde på 90 hektar, hvor man kan iagttage et enestående fugleliv. Den bedste adgang til området er fra rensningsanlægget på Hartmannsvej i Tønder.


A Die dänische Schule

Die dänische Schule mit der Adresse Grænsevej 20 wurde 1923 errichtet, weil die dänischen Grenzbeamte nach der Wiedervereinigung mit ihren Familien nach Sæd zogen. B Gendarmenhäuser

Die Häuser an der Straße Sønderbækvej 4 und 6 wurden in den 1920´er Jahren als Wohnsitz für die Grenzschutzbeamten gebaut. C Der Gedenkstein

Der Gedenkstein wurde zum Gedächtnis an die im 1. und 2. Weltkrieg gefallenen Soldaten des Dorfes aufgestellt. D Das Gefrierhaus

Das gemeinnützige Gefrierhaus gegenüber Sønderbækvej 5 und 7 stammt aus dem Jahre 1951, und war bis Ende der 1970´er Jahre in Betrieb. E Die deutsche Schule

Die Schule mit der Adresse Sprøjtehusvej 2, kann bis um das Jahr 1740 zurückdatiert werden und wurde bis in die 1930´er Jahre genutzt. F Die doppelte Eiche

Die Eiche wurde 1898 als Symbol für die Zusammengehörigkeit von Schleswig und Holstein gepflanzt. An der Wurzel der Eiche steht ein kleiner Stein mit der Innschrift „Up ewig ungedeelt“. G Das Schandmal

Das Schandmal steht an der Straße Den gamle Vej, dort wo der Asphalt zum Schotterweg wird. Es ist als Mahnung, und als Zeichen der Verachtung gegenüber Karen Christens aufgestellt worden, die 1712 ein fürchterliches Verbrechen beging. H Die Kirche zu Ubjerg

Der Altarraum und die Apsis der Kirche stammen aus der Zeit um 1250 herum. Die Kirche hat keinen Turm, 1857 wurde jedoch ein Glockenturm mit einer kleinen Turmspitze auf das westliche Ende des Schiffes hinzugefügt. An der Decke des Schiffes ist ein großes dramatisches Gemälde von 1747 zu sehen. I Das Pfarrhaus von Ubjerg

Das Pfarrhaus mit der Adresse Ubjergvej 22 wurde 1675 gebaut. Es ist das am besten bewahrte Pfarrhaus Dänemarks. J Der Hof Bjerremark

Ein gut erhaltener westschleswigscher Marschhof von 1842/72, der auf einer selbstständigen Warft liegt. Das Gebäude Ubjergvej 19 dient heute als Fortbildungszentrum für den Schuhkonzern Ecco. K Nørresøen

Ein Feuchtgebiet mit einer Fläche von 90 Hektar, in dem man eine einzigartige Vogelwelt beobachten kann. Den optimalsten Zugang zum Gebiet hat man von der Kläranlage an der Straße Hartmannsvej in Tønder.


Værd at vide om Sæd og Ubjerg Sammenholdet i sognet udfolder sig bl.a. til Sankt Hans-fest og ringridning, i andelauget og ved legepladsen. Lokalrådet har hele tiden nye projekter i støbeskeen for at gøre sognet attraktivt for beboere og tilflyttere. Gennem sognet løber den lokale cykelrute 8 og cykelruten ”Grænseruten”.

www.saed-ubjerg.dk www.facebook.com/saedUbjerg1

Udgivet 2015. Støttet af Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg Herausgegeben 2015. Unterstützt von Tønder Kommunes Landdistrikts­udvalg (Ausschuss Ländlicher Raum der Großgemeinde Tønder). Layout og tryk – Layout und Druck: Rosendahls a/s Tekst – Text: Lokalrådet for Sæd Ubjerg, Jørgen Hansen Oversættelse – Übersetzung: Angelika Flachmann Fotos: Lokalrådet for Sæd Ubjerg og Mie Krogh

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Sæd-Udbjerg byvandring  

På opdagelse i Sæd-Udbjerg / Exploring Sæd-Udbjerg / Auf Entdeckungsreise in Sæd-Udbjerg

Sæd-Udbjerg byvandring  

På opdagelse i Sæd-Udbjerg / Exploring Sæd-Udbjerg / Auf Entdeckungsreise in Sæd-Udbjerg

Advertisement