Page 1

CAMPAÑA: AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓNRECONVERSIÓN DE VIÑEDOS 2013 1- SOLICITUD INICIAL para nuevos planes A EJECUTAR EN EL 2013: SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 2 DE MAYO DE 2013. Podrán solicitar planes los solicitantes de derechos de la reserva territorial.

2- SOLICITUD DE PAGO de obra terminada o anticipo con aval de planes aprobados en la presente campaña o en campañas anteriores: el plazo está abierto a lo largo del ejercicio financiero en curso (2013) pero las propuestas de pago las realizará el Servicio previa comprobación de la documentación aportada e inspección de las parcelas en mayo y junio de cada año. De modo que hasta esa fecha se tramitarán las solicitudes que se presenten con suficiente antelación (COMO MUY TARDE A FINALES DE MAYO O PRIMERA SEMANA DE JUNIO), ya que las posteriores quedan para resultas o para la campaña siguiente. Documentación: facturas y justificamtes de pago y certificados estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social.

Lugar de presentación: Servicio de Viticultura y Enología de la Diputación Foral de Álava (Casa del Vino) en Laguardia. Es necesario PEDIR CITA PREVIA para presentar las solicitudes llamando al teléfono 945181876 (indicar se trata CITA para REESTRUCTURACIÓN) . PARA MAS INFORMACIÓN Y RECOGER LOS IMPRESOS: 945621080

Nekazaritza Saila

Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua

Departamento de Agricultura

Servicio de Viticultura y Enología

Ctra. Lapuebla s/n 01300 Laguardia (Álava) Tel. 945 62 10 80 Fax: 945 62 10 70


KANPAINA: MAHASTIAK BERREGITURATU ETA BIRMOLDATZEKO 2013KO LAGUNTZAK 1- 2013AN GAUZATUKO DIREN plan berrietarako HASIERAKO ESKAERA: 2013KO MAIATZAREN 2(E)RA-arte EPEA LUZATU DA. Lurraldeko erreserbako eskubideen eskaeren aurkezleek eskatu ahal izan dituzte planak..

2- Kanpaina honetan edo aurrekoetan bukatutako obra ORDAINTZEKO ESKAERA edo onartutako planen aurrerakina, abal eta guzti, emateko eskaera: aurtengo finantza ekitaldi osoan (2013) dago irekita epea baina ordainketa proposamenak Zerbitzuak egingo ditu, aurkeztutako agiriak egiaztatu eta lurzatiak ikuskatu ondoren, maiatza eta ekaina bitartean. Hortaz, ordura arte izapidetuko dira behar besteko aurrerapenaz aurkezten diren eskaerak (ASKO JOTA MAIATZAREN BUKAERAN EDO EKAINAREN HASIERAKO ASTEAN), izan ere, ondoren aurkezten diren eskaerak, berriz, azken amaitzen arabera izapidetuko dira edo hurrengo kanpainan. Dokumentazioa:

jatorrizko

fakturak

horien

ordainagiriekin

eta

egiaztagiriak jasota egunean zaudetela Ogasun eta Gizarte Segurantzaren ordainketetan.

Eskaintzak aurkezteko lekua: Arabako Foru Aldundiko Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua, Guardian (Ardo Etxea). Nahitaezkoa da HITZORDUA ESKATZEA. Horretarako deitu telefono zenbaki honetara: 945181876 (azalduz HITZORDUA BERREGITURAKETA-rako). INPRIMAKINAK JASOTZEKO ETA ARGIBIDE GEHIAGORAKO: 945621080

Nekazaritza Saila

Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua

Departamento de Agricultura

Servicio de Viticultura y Enología

Ctra. Lapuebla s/n 01300 Laguardia (Álava) Tel. 945 62 10 80 Fax: 945 62 10 70

ayudas prorrogadas  

Información sobre prórroga de ayudas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you