Page 1

2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1793

15. artikulua.- Deslokalizazioa. Deialdi honen baitan banatzen diren laguntzen onuradunek enpresa lekuz ez aldatzeko konpromisoa hartzen dute. Dekretu honetan xedatutakoetarako, lekuz aldatzea izango da enpresak dirulaguntza jaso zuenetik lau urte igaro baino lehen bere zerga egoitza beste lurralde edo probintzia batean ezartzea. Enpresak horrelakorik egingo balu, Arabako Foru Aldundiak emandako dirulaguntza eta dagozkion interesak itzultzeko eskatuko lioke.

Artículo 15.- Deslocalización. Los beneficiarios de la presente Convocatoria de Ayudas asumen el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial. A efectos del presente Decreto se considerará deslocalización empresarial cuando la empresa fije su domicilio fiscal en otro Territorio o provincia diferente en un plazo de 4 años posteriores a contar desde el abono de la subvención. En el caso de que la deslocalización se produjera, la Diputación Foral de Álava procederá a solicitar el reintegro de la subvención abonada con los intereses de demora que correspondan.

16. artikulua.- Publizitatea eta komunikazioa. Dirulaguntzaren onuradunak diruz lagundutako jarduerak zabaltzeko ekintzarik eginez gero, Arabako Foru Aldundiak emandako finantzaketa aipatu beharko da, bai eta EGEFek zabaltzeko baliatutako bitarteko eta materialetan emandako aldi bereko finantzaketa ere; horrela, bada, erakunde horiek irudi korporatiboa dela eta ezarritako oharretara egokituko dira.

Artículo 16.- Publicidad y comunicación. En caso de que el beneficiario de la subvención realice actuaciones de difusión de las actuaciones subvencionadas, se deberá hacer mención a la financiación recibida por parte de la Diputación Foral de Álava y a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, ajustándose a las indicaciones que estas entidades establezcan en relación a su imagen corporativa.

17. artikulua.- Eskaerak egokitzea. Deialdiko baldintzaren bat betetzen ez duelako, diruz lagundu nahi den jarduera diruz lagundu ezin delako edo, Ekonomia Sustapen eta Enpleguaren Zerbitzuko teknikarien iritziz, proiektu horiek Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak aurten kudeatutako beste laguntza batzuei hobeto egokitzen zaizkielako eta horrelakoren bat eskuratu ahal dutelako, erabaki honetan araututako dirulaguntza deialdian parte hartzerik ez duten eskatzaileen proiektuak dagokien laguntza ildoan aurkeztu ahal izango dira.

Artículo 17.- Adaptación de las solicitudes. Aquellos proyectos presentados por empresassolicitantes que no puedan acogerse a las subvenciones reguladas en el presente Acuerdo, bien por no cumplir alguno de los requisitos del mismo, bien porque los conceptos para los que se solicita la subvención no sean subvencionables o bien porque a juicio de los técnicos del Servicio de Promoción Económica y Empleo se adapten mejor a las características de otras Líneas de Ayudas gestionadas por la Dirección de Promoción Económica para el presente ejercicio, y que puedan acogerse a los mismos, se podrán trasladar de oficio a la correspondiente Línea de Ayudas.

18. artikulua.- Azken klausula. Erabaki honetan ezarritako prozedura martxoaren 6ko Diputatuen Kontseiluaren 17/2012 Foru Dekretuaren bidez onartutako oinarri orokorretan ezarritakoaren baldintzapean dago, bai eta Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntza eta Transferentziei buruzko otsailaren 7ko 3/97 Foru Arauak dirulaguntzei dagokienez emandako xedapenen eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren eta dirulaguntzei buruz gerora onartutako manuen baldintzapean ere.

Artículo 18.- Cláusula final. El procedimiento establecido en el presente Acuerdo queda supeditado a lo establecido en las Bases Generales aprobadas mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo, así como a las disposiciones que en materia de subvenciones regula la Norma Foral 3/97 de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resto de disposiciones posteriores sobre subvenciones.

EKONOMIA SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 737

737

68/2013 ERABAKIA, otsailaren 12ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Araban berrikuntza sustatzeko laguntzen 2013ko ekitaldirako deialdia (Alava Innova).

ACUERDO 68/2013, del Consejo de Diputados de 12 de febrero, que aprueba la convocatoria de ayudas para promover la innovación en Álava (Álava Innova) para el ejercicio 2013.

Gaztelaniaz Espainiako Errege Akademiak honela definitzen du berrikuntza: “zerbait aldatu edo bestelakotzea, berritasunak erantsiz, eta ekintza horren ondorioa; edo produktu bat sortu nahiz eraldatzeko eta merkaturatzeko prozesua”. Bigarren adieraren baitan berrikuntzaren ezaugarri nagusietako bat dago, terminoari funtsezko garrantzia ematen diona: berrikuntza guztiak praktikan jartzeko eta emaitza merkatura eramateko egiten dira. Definiziorik zabalduena eta nazioartean onartutakoa, bestalde, ELGAk 2005ean egindako Osloko Eskuliburuan dago: enpresaren barruko jardunean, lantokiaren antolaketan edo kanpo harremanetan produktu (ondasun edo zerbitzu) berri edo nabarmen hobetutako bat sartzea, prozesu baten, merkaturatze metodo baten edo antolaketa metodo berri baten emaitza dena.

La Real Academia española define innovación como “acción y efecto de mudar o alterar algo, introduciendo novedades, o el proceso de creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado”. La segunda acepción incluye una característica básica de la innovación que confiere una importancia fundamental al término: la finalidad que toda innovación tiene de ser utilizada para su puesta en práctica e introducción en el mercado. Por su parte, la definición más extendida y aceptada internacionalmente, que corresponde al Manual de Oslo, elaborado por la OCDE en 2005, define la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. De esta definición surge una primera clasificación de tipos de innovación: la innovación tecnológica, habitualmente asociada a productos y procesos, y la innovación no tecnológica, más vinculada a cuestiones organizativas, de mercadotecnia y de diseño.

Definizio horretatik ateratzen da berrikuntza moten lehenengo sailkapena: berrikuntza teknologikoa, produktu eta prozesuei lotuta egon ohi dena, eta berrikuntza ez teknologikoa, antolaketa, marketin eta diseinu kontuei lotuagoa.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

Beste elementu garrantzitsu bat berrikuntza sistema da, hots, enpresak jarduera berritzaileak egiteko eta, beraz, ekonomian berrikuntzak sartzeko duen ahalmen eta motibazioan eragina duten faktoreen multzoa. Ekonomia bateko berrikuntza sistemaren osagaien multzoak funtsezko eginkizuna betetzen du ekonomiaren hazkunderako, zuzenean eragiten diolako produktibitateari eta laguntza erabakigarria eman dezakeelako hazkunde iraunkorrerako. Globalizazioak eta egungo krisi ekonomikoak goitik behera aldatu dituzte paradigma ekonomikoak eta, hori horrela, botere publikoek hazkunde ekonomikoa bizkortzen lagunduko duten politikak eta ekintzak definitu behar dituzte. Berrikuntzarako eta jakintza sortu eta aplikatzeko politikak esku hartze publikoaren arlo argienetakoak dira, horretarako beharrezkoa baita berrikuntza politika aktiboak abian jartzea. Bestalde, azterketa zientifikoek frogatu dutenez, berrikuntzaren intentsitateak (I+G arloko gastuak BPGd-an duen portzentajea) eta faktoreen guztizko produktibitateak elkarren arteko erlazio positiboa dute, eta berrikuntza lehiakortasunerako oinarrizko faktorea da beste batzuekin batera: egonkortasun makroekonomikoa, erakunde esparrua, azpiegiturak, lan merkatuaren eraginkortasuna, hezkuntza, garapen teknologikoa, merkatuaren tamaina eta enpresen nahiz finantza merkatuaren sofistikazioa. Bestalde, Europar Batasunaren Europa 2020 Estrategiak hiru lehentasun proposatzen ditu: hazkunde adimentsua (hazkundea ezagutzan eta berrikuntzan oinarrituz balioa sortzea), hazkunde iraunkorra (ekonomia lehiakorra, konektatua eta ingurumena errespetatzen duena sortzea), eta hazkunde gizarteratzailea (herritarren egitekoa indartzea gizarte besarkatzaileetan). Esparru horretan, Europar Batasunak abiarazitako ekimenetako bat “Berrikuntzaren aldeko Batasuna” da. Horren bidez I+G+B politikaren ikuspegia berritu nahi da eta, beste gauza batzuen artean, arreta berezia jartzen zaio I+G+B arloko inbertsio pribatua sustatu beharrari, Europako enpresek I+G+Bko inbertsioari dagokionez Estatu Batuak edo Japonia bezalako herrialdeetako enpresekin duten aldea laburtzeko. Proposatu diren neurrien artean aipagarriak dira bikaintasuna eta espezializazio adimentsua sustatu beharra, unibertsitatearen, ikerketa arloaren eta enpresen arteko lankidetza sendotzea, I+G+B sisteman emakumeek duten lekua hobetzea eta genero kontuak aintzat hartzea, edo ezagutzaren arloko gastuei lehentasuna ematea. Beste alde batetik, ELGAk, 2010eko maiatzeko “Berrikuntzarako estrategia: etorkizunerako abantailak lortu” izenburuko agirian, gobernu ekintzaren osagai nagusitzat jotzen du berrikuntza, eta bera sustatzera eta beharrezko koordinazioa bermatzera bultzatzen ditu eskualde eta toki mailako eragileak. Alegia, berrikuntza eta zientzia ongizate kolektiboaren iturri dira, gizarte osoarentzako ongizatearen iturri. Ekonomia suspertzeko eta hazteko tresnak dira. Premisa horiekin, Arabako Foru Aldundiak bere ekarpena egin nahi du produkzio eredua aldatu eta ekonomia iraunkorragoa lortzeko, emankorragoa, berrikuntzan eta ezagutzan sendoago oinarritua, hitz batez, lehiakorragoa eta mundura irekia, Araban berrikuntza sustatzeko laguntza lerroaren bidez. Arabako produkzio ehunean proiektu eta ekimen berritzaileak babestea da laguntza horien xedea. Arabako Foru Aldundiak uste du berrikuntzaren aldeko apustua ezinbestekoa dela gure produkzio ehuna hazi dadin eta lehiakorra izan dadin, eta sektore pribatuari pizgarriak eman behar zaizkiola I+G+Bko jarduerak finantzatu eta burutzeko bere ekarpena egin dezan, administrazio publiko guztiekin eta sistemako gainerako eragileekin elkarlanean eta elkar osatuz, eta konpromisoa hartzen du tokiko erakunde gisa Arabako enpresei laguntzeko, XXI. mendeak, ekonomia eta gizarte gero eta globalizatuekin, ekarri dituen erronka eta aukeren aurrean. Nahitaezkoa da, era berean, politika berriak ezartzea, jasaten ari garen langabezia egoerari aurre egiteko. Egoera hori bereziki gordina da gazteentzat eta emakumezkoentzat. Horregatik, eta I+G+B arloa

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1794

Otro elemento relevante es el de sistema de innovación, que hace referencia al conjunto de factores que influyen sobre la capacidad y la motivación de una empresa para realizar actividades innovadoras y, por lo tanto, para introducir innovaciones en la economía. El conjunto de los elementos del sistema de innovación de una economía juega un papel fundamental para el crecimiento económico, ya que incide directamente en la productividad y puede contribuir decisivamente al crecimiento sostenible. En el presente contexto de cambio radical de los paradigmas económicos motivados por la globalización y la actual crisis económica, los poderes públicos han de definir políticas y acciones que contribuyan a acelerar el crecimiento económico. Las políticas de innovación y de creación y aplicación de conocimientos surgen como uno de los espacios más claros de intervención pública, para lo que se requiere de la puesta en marcha de políticas activas de innovación. Por otra parte, estudios empíricos demuestran que existe una correlación positiva entre la intensidad innovadora medida como el gasto en I+D en porcentaje del PIB y el crecimiento de la productividad total de los factores, y que la innovación es uno de los factores básicos de la competitividad, junto a la estabilidad macroeconómica, el marco institucional, las infraestructuras, la eficiencia del mercado laboral, la educación, el desarrollo tecnológico, el tamaño del mercado y la sofisticación de la empresa y del mercado financiero. Por su parte, la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea propone tres prioridades: crecimiento inteligente (crear valor basando el crecimiento en el conocimiento y la innovación), crecimiento sostenible (crear una economía competitiva, conectada y respetuosa con el medio ambiente) y crecimiento integrador (potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas). En este marco, una de las iniciativas lanzadas por la UE es la “Unión por la innovación”, que pretende reenfocar la política de I+D+i, y que, entre otros aspectos, presta especial atención a la necesidad de promover la inversión privada en I+D+i, para reducir el diferencial existente entre la inversión en I+D+i de las empresas europeas y la de países como Estados Unidos y Japón. Entre las medidas que propone destacan la necesidad de estimular la excelencia y la especialización inteligente; reforzar la cooperación entre universidad, investigación y empresa; mejorar la presencia de mujeres en el sistema de I+D+i y la consideración de la dimensión de género o dar prioridad a los gastos en conocimiento. Por otra parte, la OCDE en su documento “Estrategia de Innovación: conseguir ventajas para el futuro” de mayo 2010, considera la innovación como un componente central de la acción de gobierno y anima a los actores regionales y locales a promoverla, asegurando la necesaria coordinación. Es decir, la innovación y la ciencia son fuentes de bienestar colectivo, de bienestar para el conjunto de la sociedad. Son herramientas para la recuperación y el crecimiento económico. Con estas premisas, la Diputación Foral de Álava pretende hacer su aportación al objetivo del cambio de modelo productivo hacia una economía más sostenible, más productiva, más basada en la innovación y en el conocimiento, en definitiva más competitiva y abierta al mundo, mediante la Línea de Ayudas para promover la innovación en Álava, dirigido a apoyar proyectos e iniciativas innovadoras del tejido productivo alavés. La Diputación Foral de Álava entiende que la apuesta por la innovación es estrictamente necesaria para el crecimiento y competitividad de nuestro tejido productivo y que hay que incentivar la contribución del sector privado a la financiación y ejecución de actividades de I+D+i, en colaboración y complementariamente con el conjunto de las administraciones públicas y resto de agentes del sistema, y asumiendo un compromiso desde el ámbito local para ayudar a las empresas alavesas a afrontar los desafíos, retos y oportunidades que ofrece el siglo XXI con una economía y una sociedad progresivamente más globalizadas. Por otra parte, se hace también obligado implementar políticas novedosas para hacer frente a la situación de desempleo que nos afecta, y que se manifiesta con especial crudeza entre los jóvenes y las


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

babesteko politika publikoetan genero ikuspegia sartu dadila eta berrikuntzari lotutako enplegu sorkuntza sustatu dadila eskatzen duten gomendioak betez, berrikuntza arloko proiektu eta ekimen berriak diseinatu, garatu eta haien jarraipena egingo duten pertsonen kontrataziorako pizgarriak onartu dira. Arabako Foru Aldundiak, Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretuaren bitartez (2012ko 36. ALHAO, mar txoaren 26koa), Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak lehiaketa bidez eman ditzakeen dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak onartu ditu. Oinarri horiek onartzearen ondorioz, eta ahalik eta zabalkunderik gehien ematearren eta publizitatearen, lehiaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak betetzeko, laguntzetarako deialdia ezarri behar da, gure Lurraldeko eragile ekonomikoek berari lotu beharko baitzaizkio euren ekimenetarako eta berrikuntza proiektuetarako dirulaguntzak eskuratu nahi badituzte, 2013ko ekitaldirako. Horrenbestez, Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuaren proposamenez, eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe ERABAKI DUT Lehenengoa.- ARABAN BERRIKUNTZA SUSTATZEKO lagun tzetarako deialdi publikoa (ARABA BERRITZAILE) onartzea 2013ko EKITALDIRAKO. Deialdia erabaki honi erantsi zaio. Bigarrena.- Diputatuen Kontseiluak martxoaren 6an emandako 17/2012 Foru Dekretuak (2012ko 26. ALHAO, martxoaren 26koa) oinarri orokorrak onartu ditu Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak lehiaketa bidez eman ditzakeen dirulaguntzak arautzeko, eta dekretu horren bidez arautuko da deialdi hau, baita erabaki honen eranskinean ezarritakoaren bidez ere.

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1795

mujeres. Por ello, y en cumplimiento de las recomendaciones de incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de apoyo a la I+D+i, así como de fomentar la creación de empleo vinculada a la innovación, se aprueban medidas de estímulo a la contratación de nuevas personas para el diseño, desarrollo y seguimiento de la implantación de los nuevos proyectos e iniciativas de innovación. La Diputación Foral de Álava aprobó mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo (BOTHA nº 36 de 26 de marzo de 2012) las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que pueda promover la Dirección de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava. Como consecuencia de la aprobación de dichas bases, y al objeto de ofrecer la mayor difusión posible y dar cumplida cuenta de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad e igualdad y no discriminación, es preceptivo establecer la convocatoria de ayudas a la que han de ajustarse las iniciativas y proyectos de innovación que vayan a llevar a efecto los agentes económicos de nuestro Territorio y quieran tener acceso al marco de subvenciones diseñado al efecto para el ejercicio 2013. En su virtud, y a propuesta del Diputado de Promoción Económica y Administración Foral, previa deliberación del Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy, ACUERDO

Bosgarrena.- Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du indarra. Gasteiz, 2013ko otsailaren 12a.– Diputatu nagusia, JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Ekonomia Sustapenaren zuzendaria, BLANCA LACUNZA BLÁZQUEZ.

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas para PROMOVER LA INNOVACION EN ALAVA (ALAVA INNOVA) PARA EL EJERCICIO 2013 que se anexa al presente Acuerdo. Segundo.- Esta convocatoria se rige por lo estipulado en las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Dirección de Promoción Económica del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava (Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo, publicado en el BOTHA nº 36 de 26 de marzo de 2012) así como por lo establecido en el Anexo al presente Acuerdo. Tercero. Las subvenciones reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a las partidas presupuestarias 30.5.02.07.00.750.00.02 y 30.5.02.07.00.761.00.01 del presupuesto prorrogado 2012 de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2013 por importes de 1.000.000 euros y 50.000 euros, respectivamente, con referencias de contraído 105.333/000 y 105.334/000. Cuarto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto, ante el Diputado Foral titular del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de este acto, ante la Jurisdicción competente. Quinto. La presente convocatoria se publicará en el BOTHA y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2013.– El diputado general, JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– El diputado de Promoción Económica y Administración Foral, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– La directora de Promoción Económica, BLANCA LACUNZA BLÁZQUEZ.

ERANSKINA

ANEXO

ARABAN BERRIKUNTZA SUSTATZEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIA (ARABA BERRITZAILE) 2013ko EKITALDIRAKO

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROMOVER LA INNOVACION EN ALAVA (ALAVA INNOVA) PARA EL EJERCICIO 2013

1. artikulua.- Xedea. Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea Araban berrikuntza sustatuko duten proiektuak edota ekintzak burutu daitezen. Horrela babestu egin nahi dira Arabako ekonomiaren modernizazioa, produktibitatearen igoera eta produkzio ehunaren lehiakortasunaren hobekuntza. Dirulaguntzak lehiaren araubideari jarraituz emango dira.

Artículo 1.- Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo a la realización de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la innovación en Álava, para coadyuvar a la modernización económica, el aumento de la productividad y la mejora de la competitividad del tejido productivo alavés, mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Hirugarrena.- Erabaki honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2012ko aurrekontuko 30.5.02.07.00.750.00.02 eta 30.5.02.07.00.761.00.01 partiden kargura ordainduko dira, eta zenbatekoak 1.000.000,00 euro eta 50.000 euro izango dira, hurrenez hurren. Xedapen erreferentziak: 105.333/000 eta 105.334/000. Laugarrena.- Ebazpen honek administrazio bidea agortu du. Beraren aurka, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. artikuluarekin bat etorriz, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuari, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, zuzenean aurkaratu daiteke administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren aurrean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabete igaro baino lehen.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

2. artikulua.- Aurrekontu partidak eta gehieneko zenbateko osoa. 2.1. Erabaki honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2013ko aurrekontuko gastuetako 30.5.02.07.00.750.00.02 eta 30.5.02.07.00.761.00.01 partiden kargura ordainduko dira. Zenbatekoak 1.000.000,00 euro eta 50.000,00 euro dira, hurrenez hurren. 3. artikulua.- Onuradunak. 3.1. Honako hauek eskuratu ahal izango dituzte erabaki honetan onartutako onurak: a) Arabako Lurralde Historikoan helbide soziala eta fiskala duten enpresa txiki eta ertainak (ETE), beren osaera juridikoa edozein dela ere, edota produkzio zentro bat edo zerbitzu zentro bat lurralde historikoaren barruan daukatenak. Eskaera egiten duen unetik eta bere sorrerara gutxienez urtebeteko epea igaro behar izango da; b) Araban helbide fiskala duten autonomoak. c) Araban produkzio edo zerbitzu zentroren bat duten teknologia edota ikerketa zentroak. d) Araban irakaskuntza unitateren bat duten unibertsitate zentroak. e) Sozietate eta zerga egoitza Araban duten fundazioak eta enpresa elkarteak. 3.2. Deialdi honen ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira eskabidea aurkeztean honako baldintzak betetzen dituztenak: - 250 soldatapeko langile baino gutxiago izatea. - Eta honakoak aurkezten badituzte: - Urtean 50 milioi euro baino gutxiagoko negozio bolumena. - Edo urtean 43 milioi euro baino gutxiagoko balantzea. 3.3. Aurreko puntuetan aipatutako enpresa eta gainerako erakundeek egunean izan beharko dituzte Ogasunarekiko zerga betebeharrak, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean. Enpresak Gizarte Segurantzako inolako araubidetan kotizaziorako kontu koderik esleituta ez badu, enpresako bazkide guztiak Gizarte Segurantzarekin egunean egon beharko dira. 3.4.- Ezin dira onuradun izan sozietate publikoak, ezta nortasun juridiko berekia duten baina Administrazioarenak diren erakundeak ere, Araban irakaskuntza unitateren bat duten unibertsitate zentroak izan ezik (goiko 3.1.d puntuan aipatutakoak). 3.5.- Laguntza lerro honetako lehenagoko deialdietan jasotako dirulaguntzaren bat epean justifikatu ez duten eskatzaileak ere baztertu egingo dira. 4. artikulua.- Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak eta gastuak. 4.1. Diruz lagundu ahalko dira BERRIKUNTZA proiektuak abian jartzeko inolako zalantzarik gabe lagungarriak diren jarduketak, beharrezkoak direnak eta ezarritako epean egiten direnak, sailkapen honen arabera: A.1. Berrikuntza produktuan: Enpresarentzat erabat berriak diren produktu edo zerbitzuak sortzera bideratutako jarduerak edo, bestela, ezaugarrien eta erabileren aldetik lehengo produktuak nabarmen hobetu dituzten jarduerak. Produktu horiek enpresaren produktuen katalogoan sartu behar dira eta merkatura irteteko edo saltzeko asmo argia izan behar da. Besteak beste, produktu edo zerbitzuen bideragarritasun azterlanak egin ahal izango dira, baita produktuen azterketa eta garapena, eta produktuon zehaztasun teknikoak, osagaiak eta materialak hobetzea ere. A.2. Berrikuntza produkzio prozesuetan: Ondasun eta zerbitzuen eta/edo horniduren produkzioko metodoak garatzera edo egokitzera bideratutako jarduera guztiak barne hartzen ditu. Besteak beste, material berriak sartu, produkzio bideak automatizatu, laguntza bidezko diseinuak egin eta hornidura, banaketa eta biltegiratze (logistika) metodo berriak baliatu ahal izango dira.

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1796

Artículo 2.- Partidas presupuestarias y cuantía total máxima. Las subvenciones reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a las partidas presupuestarias de gastos del Presupuesto de la Diputación Foral de Álava de 2012 prorrogado para el ejercicio 2013: 30.5.02.07.00.750.00.02 y 30.5.02.07.00.761.00.01, por importes de 1.000.000 euros y 50.000 euros, respectivamente. Artículo 3.- Beneficiarios. 3.1. Podrán acceder a los beneficios contenidos en el presente Acuerdo: a) Aquellas pequeñas y medianas empresas (PYME), cualquiera que sea su configuración jurídica, con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Álava y/o que al menos tengan ubicado en el Territorio Histórico de Álava un centro de producción o de servicios y que a la fecha de presentación de la solicitud haya transcurrido, al menos, un año desde su constitución. b) Autónomos con domicilio fiscal en Álava. c) Centros Tecnológicos y/o de Investigación con centro de producción o de servicios en Álava. d) Centros Universitarios con unidad docente en Álava. e) Fundaciones y asociaciones de empresas con domicilio social y fiscal en Álava. 3.2. A efectos de la presente Convocatoria se entenderá por PYME una empresa que, a la fecha de presentación de la solicitud: - tenga menos de 250 asalariados/as. - y presente: - bien un volumen de negocios anual no superior a 50 millones de euros. - bien un balance anual no superior a 43 millones de euros. 3.3. Las empresas y resto de entidades señaladas en los puntos anteriores deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda, en los términos estipulados en el Decreto Foral 58/2004, y con la Seguridad Social, tanto con carácter previo al momento de la resolución de concesión como al del abono de la subvención. Cuando la empresa no tenga asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de la Seguridad Social, deberán hallarse al corriente de la Seguridad Social todos los socios de la empresa. 3.4.- Quedan excluidas como beneficiarias las sociedades públicas y las entidades con personalidad jurídica propia pertenecientes a la Administración Institucional, salvo los centros universitarios con unidad docente en Álava especificados en el apartado 3.1.d) anterior. 3.5.- Así mismo quedan excluidos los solicitantes que no hayan justificado dentro del plazo establecido otras subvenciones otorgadas en anteriores convocatorias de esta misma línea de ayudas. Artículo 4.- Actividades y gastos subvencionables. 4.1. Serán subvencionables aquellas actuaciones que de manera indubitativa sean coadyuvantes a la puesta en marcha de proyectos de INNOVACION, resulten necesarios y se realicen en el plazo establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación: A.1. Innovación en producto: Comprende todas las actividades empresariales encaminadas a la generación de productos y/o servicios totalmente nuevos para la empresa, o significativamente mejorados respecto a las características y usos de los existentes con objeto de su inclusión en el catálogo de productos de la empresa y con vocación de salida o venta al mercado. Se podrán incluir, entre otros, los estudios de viabilidad de productos o servicios, la investigación y desarrollo de productos y las mejoras en las especificaciones técnicas, componentes y materiales. A.2. Innovación en procesos productivos: Comprende todas las actividades encaminadas al desarrollo o adaptación de métodos de producción de bienes y servicios y/o de suministro. Se podrán incluir, entre otros, la introducción de nuevos materiales, la automatización de líneas de producción, los diseños asistidos y los nuevos métodos de aprovisionamiento, distribución o almacenamiento (logística).


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

A.3. Berrikuntza antolamenduan: Enpresan kudeaketa metodo berriak edo estrategia korporatibo berriak ezartzea, eta/edo produktu zein zerbitzu berrien gainean ikasitakoak eraldatuko dituzten antolamendu egiturak ezartzea; halaber, enpresaren barruan sormena bultzatzea. Multzo honetan sailkatu ahalko dira, besteak beste, berrikuntza kudeatzeko teknika berriak, enpresaren barruko ikaskuntza sustatzeko antolaketa errutinak, lanpostuak antolatzeko teknika berriak, beste enpresa edo erakunde batzuekiko harremanak diseinatzeko metodoak, erakundeen alderdi sortzailea hobetzeko prozesuen eta talde lanen garapena. A.4. Berrikuntza marketinean eta merkatuetan Enpresan marketin teknika berriak sartzeko jarduera guztiak edo produktu berria merkaturatzeak eragindako gastuak sartzen dira. Besteak beste, ondoko hauetan egingo dira aldaketak: produktuaren diseinua eta aurkezpena; produktua erakustea; produktuen promoziorako tresna berriak, eta bezeroaren esku jartzea merkaturatzeko sareak edo bideak, bezeroak finkatzeko estrategiak eta beste merkatu batzuk bereganatzeko informazio iturriak. Halaber multzo honetan sailkatu ahal izango dira enpresari nazioartera zabaltzen laguntzen dioten ekintza berritzaileak, esate baterako, estatutik kanpoko merkatu berriei ekiteko enpresen arteko lankidetza, kanpoko merkatu berriei buruzko bideragarritasun azterlanak edo enpresak kanpora irekitzeko beste ekintza berritzaile batzuk. A.5. Enpresarentzat berrikuntza dakarten beste jarduketa batzuk: Enpresak bere lehiakortasuna hobetzeko egin ditzakeen gainerako jarduketak dira, aurreko ataletan ageri ez direnak, baina beste urte batzuetan enpresak baliatutako estrategiekin alderatuta berriak izan behar dute. Besteak beste, ondoko hauek egin ahal izango dira: enpresaren erantzukizun sozialeko sistemak ezarri, kalitatea kontuan izan edo laneko arriskuei aurre hartu, informazioaren teknologiak eskura izan eta ezarri, eta estatuko enpresek elkarren berri izan eta lankidetzan aritu. Baita ere, ingurumenari, ekoeraginkortasunari edota ekoberrikuntzari buruzko diagnostikoak eta azterlanak egitea eta eraginkortasun energetikoa hobetzea. 4.2. Aurreko idatz zatian sailkatuta dauden jarduerak egiteko kanpoko profesionalei, teknologia zentroei edo lanbide zerbitzuetako enpresei kontratatzen zaizkien lanak ere laguntzaren xede izango dira. Enpresa kontratatzailearen eta enpresa kontratatuaren artean akzio harremana badago, bien artean kontratatutako lanak enpresa kontratatuaren barne gastutzat joko dira, laguntza programa honen ondorioetarako, eta 4.3 eta 4.4 artikuluetan finkatutakoa beteko dute. 4.3. Halaber, barruko departamentuetan proiektuak egiten direnean produktuak edo ekoizpen prozesuak ikertu eta garatzeko edota marketinean zein merkatuetan berrikuntzak egiteko, enpresako langileen gastuak dirulaguntzaren xede izan ahalko dira, baldin eta berrikuntza proiektu horietarako lan kontratuko langile berriak kontratatzen badira (ikertzaileak, teknikariak edota sortzaileak). 4.4. Proiektuan kanpoko eta barruko gastuak egiten badira eta langile berririk kontratatzen ez bada, kanpoko gastuei dagokien zatia bakarrik hartuko da kontuan. 4.5. Onuradun guztiek dirulaguntza jaso ahal izango dute lan kontratuko langile berriak hartzen badituzte (ikertzaileak, teknikariak edota sortzaileak) onartutako berrikuntza proiektuak diseinatzeko, garatzeko, burutzeko edota proiektuen jarraipena eta ebaluazioa egiteko. 4.6. Eskatzaile bakoitzak 2 proiektu desberdin aurkeztu ahalko ditu gehienez. Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuak jotzen duenean eskatzailea enpresa talde berari atxikita dagoela edo bertakoa dela, ulertuta enpresa taldea dagoela menpekotasun lotura ez ezik, entitateen artean helburu eta zuzendaritza batasuna ere badago, 222/1995 Legearen 28. artikuluaren arabera, talde bereko enpresei diruz lagundu ahalko zaien proiektu kopurua 4 izango da. 4.7. Arau orokor gisa, honako hauek ez dira dirulaguntzaren xede izango: - Aktibo finkoetan inbertitzea, software informatikoaren garapenean izan ezik; horrek dirulaguntza jaso ahalko du.

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1797

A.3. Innovación en organización: Incluye la aplicación en la empresa de nuevos métodos de gestión o nuevas estrategias corporativas y/o estructuras organizativas tendentes a transformar el conocimiento generado o adquirido en nuevos productos o servicios, y a fomentar la creatividad en el seno de la empresa. Se podrán incluir entre otros, las nuevas técnicas de gestión de la innovación, las rutinas organizativas para el fomento del aprendizaje interno, las nuevas técnicas de organización de puestos de trabajo, métodos de diseño de relaciones con otras empresas u organizaciones, el desarrollo de procesos y colaboraciones tendentes a mejorar el aspecto creativo de las organizaciones. A.4. Innovación en marketing y mercados Comprende todas las actividades encaminadas a introducir en la empresa nuevas técnicas de marketing o los gastos necesarios para el lanzamiento del nuevo producto al mercado. Se podrán incluir, entre otros los cambios en el diseño y presentación de productos o en el embalaje, en la exposición del producto, en las nuevas herramientas de promoción de productos y de acercamiento al cliente, redes o canales de comercialización, estrategias de fidelización de clientes y las fuentes de información para captación de nuevos mercados. También se podrán incluir acciones de internacionalización innovadoras para la empresa como la cooperación interempresarial para abordar nuevos mercados diferentes a los estatales, los estudios de viabilidad en mercados exteriores nuevos u otras acciones de apertura al exterior novedosas. A.5. Otras actuaciones innovadoras para la empresa: Comprende aquellas otras actuaciones, no incluidas en los apartados anteriores, que desarrolle la empresa encaminadas a mejorar su competitividad y que resulten novedosas respecto a las estrategias acometidas por la empresa en años anteriores. Se podrán incluir, entre otros, las implantaciones de sistemas de responsabilidad social empresarial, calidad o prevención de riesgos laborales, el acceso e implantación de tecnologías de la información y del conocimiento y la cooperación interempresarial de ámbito estatal. También la realización de diagnósticos y estudios medioambientales, de ecoeficiencia y/o ecoinnovación y mejoras en eficiencia energética. 4.2. Serán susceptibles de ayuda los trabajos contratados a profesionales externos, centros tecnológicos o empresas de servicios profesionales para el desarrollo de actividades incluidas en la clasificación del apartado anterior. Cuando exista relación accionarial entre la empresa contratante y la contratada, los trabajos contratados entre ambas partes serán considerados, a los efectos de este programa de ayudas, como gasto interno por parte de la empresa contratante y estarán sujetos a lo establecido en los artículos 4.3 y 4.4. 4.3. También serán subvencionables los gastos de personal propio por trabajos efectuados en departamentos internos en proyectos de investigación, desarrollo de productos o procesos productivos, o innovación en marketing o mercados, cuando el proyecto de innovación vaya ligado a la contratación de nuevo personal laboral (personal investigador y/o técnico y/o creativo). 4.4. En aquellos proyectos que contengan gastos externos e internos, sin incorporación prevista de nuevas contrataciones, sólo se tendrá en consideración la parte correspondiente a gastos externos. 4.5. Para todos los beneficiarios, serán subvencionables las contrataciones nuevas de personal laboral (personal investigador y/o técnico y/o creativo) para el diseño, desarrollo, ejecución y/o seguimiento y evaluación de los proyectos de innovación aprobados. 4.6. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 2 proyectos diferenciados. En los casos en que el Servicio de Promoción económica y Empleo entienda que el solicitante está vinculado o pertenece a un mismo grupo empresarial, entendiendo que habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 222/1995, el máximo de proyectos a subvencionar a empresas del mismo grupo será de 4. 4.7. Con carácter general, no se considerarán subvencionables: - Las inversiones en activos fijos, excepto desarrollos de software informático, el cual podrá ser subvencionable.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

- Makina edo ekipamenduak diseinatu eta garatzeko lanak, haiek saldu dituen enpresa hornitzaileak berak egiten baditu. - Eraikuntza proiektuak eta instalazio osagarrien proiektuak (argindarra, aire girotzea, segurtasuna eta abar). - Ibilgailu alokatuen eta taxien gastuak, kilometro sariak, bidaiak, hotelak, otorduak, telefonoa eta abar. - Ingurumenaren gaineko azterlan edo proiektuak, baimenak lortzeko egiten badira, besteak beste, jarduera lizentziak lortzeko. - Materialen erosketa, baita material horiek prototipoen garapenerako beharrezkoak direnean ere. - Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak sustatzen duen Arabako Nekazaritza Sektorerako Laguntzen Planean onura jaso dezaketen jarduketak. - Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) eta zeharkako beste zergak, salbu eta aitorpenean BEZa kendu ezin duten onuradunen kasuan; horrelakoetan BEZa gastutzat hartu ahalko da. 4.8. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren %100 arte azpikontratatzea baimentzen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako betekizunak betez gero. 5. artikulua.- Kontratazio berrien betekizunak eta kudeatzeko prozedura. 5.1. Kontratazio berriengatik programa honen babesean dirulaguntza jasotzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira: - Ikertzaileak, teknikariak edota sortzaileak kontratatzea, ikasketa egokiak dituztenak kategoria horietan sailkatu ahal izateko eta diruz lagundutako berrikuntza proiektuari zuzenean lotuta dauden lanetan eta eginkizunetan aritzeko. - Kontratatzen den pertsonak enpresa edo erakundeko zuzendaritza taldeko inorekin ez izatea odoleko nahiz ezkontza bidezko lehenengo edo bigarren mailako ahaidetasunik. - Enpresak aplikatu behar duen hitzarmenean ezarritako lan baldintzak bete beharko dira. - Gutxienez sei hilabeteko kontratua egitea, lanaldi osokoa, enpresak edo erakunde onuradunak egokitzat jotzen dituen kontratu erak erabiliz, lan arloko legeriari jarraituz. - Ezin izango da plantilla murriztu berrikuntza proiektua garatzen duten departamentuetan, arrazoi sendo eta justifikaturik ezean, lan arloko legeriaren arabera. 5.2. Laguntza gai diren kontratazio berriak eskabidea aurkezten denetik aurrera egin beharko dira, 5.3 artikuluan xedatutakoa betez, eta 2013ko urriaren 1a baino lehen, egun hori barne. 5.3. Kontratuak kudeatzeko prozedura, lagungarritzat jo daitezen: 5.3.1. Enpresek eta gainerako entitateek, dirulaguntzarako eskabidean, berrikuntza proiektuari lotutako langileak kontratatzeko konpromisoa aurkeztu beharko dute. 5.3.2. Eskabidea behin jasoz gero, Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzua harremanetan jarriko da eskatzailearekin, berresteko kontratazio proposamenak laguntza programaren betekizunak betetzen dituela, bai eta epeak eta baldintzak finkatzeko ere. Eskatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu: -Kontratatu nahi dituen pertsonak proposatzeko agiria, euren curriculum vitae-ekin, berrikuntza proiektu bakoitzeko, eta kontratuaren baldintzak. Agiri horiek aztertu eta kontratazio berrietarako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuak 10 egun balioduneko epean jakinaraziko du erakunde eskatzaileak aurkeztutako proposamena onartzen edo baztertzen duen, eta baztertzen badu, arrazoiak azalduko ditu. 5.3.3. Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuaren ikus onetsia jaso ondoren, kontratua lagungarritzat joko da, nahiz eta baldintzatua egongo den kontratu horri lotuta dagoen proiektuari dirulaguntza ematera. Hortaz, bakar-bakarrik jasoko dute dirulaguntza betekizunak betetzen dituzten kontratuek eta dirulaguntza onartu ostean aurkeztutako berrikuntza proiektuari. 5.3.4. Kontratua enplegu bulegoan behin formalizatuz gero, kontratatzaileak horren kopia aurkeztuko du Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuan.

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1798

- Los trabajos de diseño y desarrollo de maquinaria o equipos que sean realizados por la empresa que suministra los mismos. - Los proyectos de edificación y proyectos de instalaciones auxiliares (eléctrica, climatización, seguridad, etc.). - Los gastos de alquiler de vehículo, taxi, kilometrajes, viajes, hoteles, comidas, teléfono, etc. - Los estudios o proyectos medioambientales que se realicen para obtener autorizaciones como pueden ser las licencias de actividades. - Adquisición de materiales, incluso cuando éstos sean precisos para el desarrollo de prototipos. - las actuaciones que puedan ser beneficiarias dentro del Plan de Ayudas al sector agrario alavés que promueva el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. - el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y demás impuestos indirectos, salvo en el caso de beneficiarios que no puedan deducirse el mencionado impuesto, que será computable como gasto. 4.8. Se autoriza la subcontratación hasta el 100 por ciento del presupuesto subvencionable, cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 5.- Requisitos y procedimiento de gestión de las nuevas contrataciones. 5.1. Las nuevas contrataciones subvencionadas al amparo de este programa de ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: - ser de personal investigador y/o técnico y/o creativo, con la formación académica acorde a esas categorías y para el desarrollo de trabajos y cometidos ligados directamente al proyecto de innovación subvencionado. - que la persona a contratar no tenga relación de consanguinidad o afinidad de primer o segundo grado con el equipo directivo de la empresa o entidad. - deberán ajustarse a las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación de la empresa - tener una duración no inferior a seis meses a jornada completa, bajo las formas contractuales que considere oportunas la empresa o entidad beneficiaria, de acuerdo con la legislación laboral. - no podrán afectar en una reducción de plantilla en los departamentos que desarrollen el proyecto de innovación, salvo razones fundadas y justificadas, de acuerdo con la legislación laboral. 5.2. Las nuevas contrataciones objeto de subvención deberán realizarse a partir de la presentación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3, y con anterioridad al 1 de octubre de 2013 inclusive. 5.3. Procedimiento de gestión de las contrataciones a efectos de ser consideradas como subvencionables: 5.3.1. Las empresas y resto de entidades deberán presentar en la solicitud de subvención su compromiso de contratación de personal vinculado al proyecto de innovación. 5.3.2. Una vez recibida la solicitud, el Servicio de Promoción Económica y Empleo se pondrá en contacto con la entidad solicitante para ratificar que la propuesta de contratación se ajusta a los requerimientos del programa de ayudas, así como para confirmar los plazos y las condiciones de la misma. La entidad solicitante deberá entregar la siguiente documentación: - propuesta de personas a contratar, con su curriculum vitae, por proyecto de innovación, y condiciones de la contratación. Tras analizar dicha documentación y el cumplimiento de los requisitos exigidos para las nuevas contrataciones, el Servicio de Promoción Económica y Empleo comunicará en el plazo de 10 días hábiles su visto bueno o su rechazo razonado a la propuesta presentada por la entidad solicitante. 5.3.3. Una vez recibido el visto bueno del Servicio de Promoción Económica y Empleo, la contratación se considerará como subvencionable, aunque estará condicionada la subvención a la concesión de subvención al proyecto al que esté vinculado esa contratación, de tal forma que sólo recibirán subvención aquellas contrataciones que cumplan los requisitos y tras la aprobación de la subvención al proyecto de innovación presentado. 5.3.4. Una vez formalizado el contrato en la oficina de empleo, la entidad contratante presentará copia del mismo en el Servicio de Promoción Económica y Empleo.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

5.4. Kontratuen iraunaldian kontratuei eragiten dieten gorabehera guztiak Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuari jakinaraziko zaizkio eta berak bidezkoak diren erabakiak hartuko ditu dirulaguntzei dagokienez, eta enpresari jakinaraziko dizkio; baina funtsezko aldaketak egiten badira, Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzari eskatu beharko zaio oniritzia. 6. artikulua.- Aplikazio eremua eta proiektuak gauzatzeko epea. 6.1. Erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoan kokatu beharko dituzte dirulaguntzarekin egindako azterlan edo proiektuen ondorioak. 6.2. Diruz lagunduko dira: - 2013an hasitako proiektuetatik, 2013ko abenduaren 13ra arte (egun hori barne) egiten diren jarduerak eta 2013an onartzen eta formalizatzen diren kontratuak. - 2012n hasitako proiektuetatik, onuradunak 2013an ordaintzen dituen jarduerak eta 2013ko abenduaren 13ra arte (egun hori barne) egiten diren jarduerak, baldin eta aurreko deialdiren batean diruz lagundu ez badira. 7. artikulua.- Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak. 7.1.- Erabaki honetan aurreikusten diren dirulaguntzak honela banatuko dira: a) Hirugarren artikuluko 1. idatz zatiko a) eta b) letretan aipatutako onuradunek diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren %30 jaso ahalko dute gehienez. b) Hirugarren artikuluko 1. idatz zatiko c), d) eta e) letretan aipatutako onuradunek diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren %50 jaso ahalko dute gehienez. 7.2.- Laugarren artikuluko 4. idatz zatian azaltzen den moduan lan kontratuko langile berriak (ikertzaileak, teknikariak edota sortzaileak) hartzen dituztenek, gehienez ere, soldaten kostu gordinaren %30 jasoko dute, erakunde onuradunak ordaindu beharreko gizarte segurantzako kostuak barne. Gehieneko zenbatekoa 3.000,00 euro izango da kontratuko eta urteko. Deialdi honen kargura onartutako berrikuntza proiektuak dituzten departamentuetan emakumezkoak kontratatzen badira, gehienez 3.300,00 euroko dirulaguntza jasoko da kontratuko eta urteko. Dirulaguntza horiek bateragarriak izango dira beste administrazio publiko batzuek kontratazio berrietarako ematen dituzten laguntzekin, gehienez ere kontratuen kostu osoaren %80raino. Lan kontratua formalizatu eta Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzua hura onartutakoan sortuko da dirulaguntzarako eskubidea. 7.3.- Ondoko dirulaguntzak emango dira, gehienez ere: - Proiektu bakoitzeko 10.000,00 euro urtean barruko gastuetarako, kontratazio berriak kontuan hartu gabe. - Proiektu bakoitzeko 12.000,00 euro urtean kanpoko gastuetarako, kontratazio berririk gabe (4.2 artikulua). - Proiektu bakoitzeko 9.900,00 euro urtean kontratazio berriengatik. - Proiektu bakoitzeko 15.000,00 euro urtean kanpoko proiektuetarako, kontratazio berriak egiten direnean, eta barruko proiektuetarako, kontratazio berriak barne (4.3 artikulua). - Guztira 24.000,00 euroko dirulaguntza erakunde onuradun bakoitzeko eta urteko. 7.4. Laguntza eskatzen duen erakundea Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzaren beste laguntza programa batzuetan laguntza baten onuraduna izan bada honako programa honen kontura onartutako proiektuen antzeko beste batzuetarako, diruz lagundu daitekeen oinarria egokitu egingo da, arautegi honetan ezarritako gehieneko dirulaguntza ez gainditzeko. 7.5. Proiektua dirulaguntza jasotzeko modukoa izateko, dirulaguntzako gutxieneko zenbatekoa 1.500,00 euroan ezartzen da. 8. artikulua.- Prozedura bideratzeko eskumena duten organoak. 8.1. Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuak bideratuko du prozedura. 8.2. Balorazio Batzordea honela osatuko da:

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1799

5.4. Cualquier incidencia que afecte a los contratos durante su duración será notificada al Servicio de Promoción Económica y Empleo, que adoptará y comunicará a la empresa las decisiones correspondientes sobre los mismos en lo relativo al ámbito subvencional, salvo modificaciones sustanciales, las cuales requerirán el visto bueno de la Dirección de Promoción Económica. Artículo 6.- Ámbito de aplicación y periodo de realización de proyectos. 6.1. Las entidades beneficiarias deberán implantar las conclusiones de sus estudios o proyectos objeto de ayuda en el Territorio Histórico de Álava. 6.2. Serán subvencionables: - De los proyectos iniciados en el año 2013, las actividades que se desarrollen hasta el 13 de diciembre de 2013 inclusive y los contratos aprobados y formalizados en 2013. - De los proyectos iniciados en 2012, las actividades que sean abonadas por el beneficiario en el 2013 y las que se desarrollen hasta el 13 de diciembre de 2013 inclusive, siempre que no hayan sido subvencionadas en convocatorias previas. Artículo 7.- Cuantías y límites de las ayudas. 7.1.- Las ayudas contempladas en el presente Acuerdo se materializarán a través de subvenciones, con el siguiente desglose: a) Beneficiarios definidos en letras a) y b) del artículo 3.1 podrán alcanzar hasta un máximo del 30 por ciento del presupuesto subvencionable. b) Beneficiarios descritos en letras c), d) y e) del artículo 3.1 podrán alcanzar hasta un máximo del 50 por ciento del presupuesto subvencionable. 7.2.- La contratación de nuevo personal laboral (investigador y/o técnico y/o creativo), en los términos del artículo 4.4, tendrá una subvención de hasta el 30 por ciento del coste salarial bruto, incluyendo los costes de la seguridad social de la entidad beneficiaria, con un máximo de 3.000,00 euros por contrato/año. La contratación de mujeres en los departamentos que realicen proyectos de innovación aprobados con cargo a esta convocatoria tendrá una subvención máxima de 3.300,00 euros por contrato/año. Estas subvenciones serán compatibles con las que puedan existir para nuevas contrataciones por parte de otras Administraciones Públicas, hasta un máximo del 80 por ciento del coste total de los contratos. El devengo del derecho a la subvención se producirá con la formalización del contrato laboral y su aprobación por el Servicio de Promoción Económica y Empleo. 7.3.- Se establecen como límites máximos de subvención los siguientes: - 10.000,00 euros por proyecto y año para gastos internos, sin contar las nuevas contrataciones. - 12.000,00 euros por proyecto y año para gastos externos sin nuevas contrataciones (artículo 4.2). - 9.900,00 euros año por nuevas contrataciones por proyecto y año. - 15.000,00 euros por proyecto y año, tanto para proyectos externos con nuevas contrataciones como para proyectos internos incluyendo nuevas contrataciones (artículo 4.3). - 24.000,00 euros de subvención total por entidad beneficiaria y año. 7.4.- En el caso de que la entidad solicitante haya resultado beneficiaria en otros programas de ayudas de la Dirección de Promoción Económica en proyectos de similar naturaleza a los aprobados con cargo a este programa, se ajustará la base subvencionable al objeto de no superar los límites máximos establecidos en esta normativa. 7.5. Para que el proyecto pueda ser subvencionable se establece como importe de subvención mínimo para poder adjudicar la cantidad de 1.500,00 euros. Artículo 8.- Órganos competentes para la instrucción del procedimiento. 8.1. La instrucción del procedimiento se desarrollará por el Servicio de Promoción Económica y Empleo. 8.2. La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1800

Batzordeburua: Ekonomia Sustapenaren zuzendaria edo hark eskuordetzen duen pertsona. Mahaikidea: Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuko burua edo hark eskuordetzen duen pertsona. Idazkaria: Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuko teknikari bat.

Presidente: La Directora de Promoción Económica o persona en quien delegue. Vocal: El Jefe del Servicio de Promoción Económica y Empleo o persona en quien delegue. Secretario: Un Técnico del Servicio de Promoción Económica y Empleo.

9. artikulua.- Eskabideak aurkezteko epea eta modua. 9.1. Eskabideak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz), edo itundutako udaletako erregistro orokorretan, eta Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuari (Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritza) zuzenduko zaizkio.

Artículo 9.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. 9.1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación Foral de Álava (Plaza de la Provincia nº 5, 01001 VitoriaGasteiz) o en los Registros Generales de los Ayuntamientos concertados y estarán dirigidas al Servicio de Promoción Económica y Empleo (Dirección de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava). 9.2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la publicación de estas ayudas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y finalizará el 15 de marzo de 2013 inclusive. 9.3. Las solicitudes para acogerse a estas Ayudas deberán contener los modelos de solicitud disponibles en el Servicio de Promoción Económica y Empleo –Plaza de la Provincia 5, 1ª Planta, 01001 Vitoria-Gasteiz, así como en la web institucional de la Diputación Foral de Álava debidamente cumplimentados en su totalidad, y estarán acompañadas, en todo caso, de la siguiente documentación: • Relativa a la empresa o entidad solicitante: - Fotocopia del NIF. - Memoria breve de la empresa o entidad. - Documentación acreditativa de exención de IVA (sólo en el caso de que la entidad esté exenta). • Relativa a cada uno de los proyectos presentados: - Fotocopia de la oferta del profesional externo que vaya a realizar o haya realizado el trabajo (facturas proforma o definitivas, presupuesto externo o contrato firmado). - Fotocopias de las 3 ofertas solicitadas, en el caso de que el presupuesto de la actuación a subvencionar iguale o supere los 18.000,00 euros, junto con la justificación de la elección si la oferta elegida no es la más ventajosa económicamente. Si a lo largo de la ejecución del proyecto hubiera acciones subvencionadas cuyo gasto real igualara o superara el límite de 18.000 euros, aunque inicialmente al aprobarse el mismo fuera inferior a ese importe, será también obligatoria la presentación de triple oferta. - En el caso de que el trabajo se haya desarrollado con personal interno de la empresa o entidad, se deberá incluir la descripción de los trabajos, relación del personal adscrito, con indicación de titulación y dedicación, así como la imputación de los costes al proyecto. - Planteamiento de contratación de nuevo personal laboral ligado al proyecto presentado y características y condiciones del personal a contratar.

9.2. Eskabideak aurkezteko epea, berriz, laguntza deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzean hasiko da eta 2013ko martxoaren 15an amaituko da (egun hori barne). 9.3. Laguntza hauetarako eskabideak egiteko erabili behar diren ereduak eskuragarri daude Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuan –Probintzia plaza 5, 1. solairua, 01001 Gasteiz– eta Arabako Foru Aldundiaren webgunean. Behar bezala eta osorik beteta aurkeztu behar dira, eta agiri hauek erantsi behar zaizkie: • Enpresa edo erakunde eskatzaileari dagozkionak: - IFZren fotokopia. - Enpresa edo erakundearen memoria laburra. - BEZaren salbuespena frogatzeko dokumentazioa (erakundea salbuetsita baldin badago). • Aurkezten diren proiektuetako bakoitzari dagozkionak: - Lana egin edo egingo duen kanpoko profesionalaren eskaintzaren fotokopia (proformako fakturak edo behin betikoak, kanpo aurrekontua edo sinatutako kontratua). - Egindako 3 eskaintzen fotokopiak, diruz lagundu beharreko jarduketaren aurrekontua 18.000,00 euro edo gehiagokoa bada. Horrekin batera, hautatu den eskaintza ez bada eskaintzarik merkeena, aukeratu izanaren arrazoia. Proiektua gauzatzen hasitakoan, diruz lagundutako ekintzaren baten benetako gastua 18.000 euroko mugara iristen bada edo muga hori gainditzen badu, nahiz eta hura onartu zenean zenbatekoa txikiagoa izan, hiru eskaintza aurkeztu beharko dira. - Enpresa edo erakundearen barruko langileak aritzen badira lanean, lanen azalpena erantsi beharko da, eta atxikitako langileen zerrenda, bakoitzaren titulazioa eta dedikazioa zehaztuta, eta proiektuari egozten zaizkion kostuak. - Aurkeztutako proiektuari lotuko zaizkion lan kontratuko langile berrien kontratazioaren planteamendua. 10. artikulua.- Proiektuak hautatzeko eta balioesteko irizpideak. 10.1. Aurkeztutako proiektuak ondoko irizpideen eta neurrien arabera balioetsiko dira: a) Proiektuaren berrikuntza edo berritasun maila (0-30 puntu).

Artículo 10.- Criterios de selección y valoración de proyectos. 10.1. Los proyectos presentados se valorarán en base a los criterios y puntuaciones que se señalan a continuación: a) Grado de innovación o novedad del proyecto (0-30 puntos).

Oso berritzailea

30 puntu

Muy innovador

30 puntos

Berritasun handia

25 puntu

Innovación alta

25 puntos

Berritasun ertaina

20 puntu

Innovación media.

Berritasun txikia

0-15 puntu

Baja innovación

20 puntos 0-15 puntos

b) Proiektuak zer ekarpen egiten duen enpresan edo erakunde eskatzailearen jarduera eremuan lehiakortasuna hobetzeko, eta zenbateraino laguntzen duen produkzioaren dibertsifikazioa eta lurralde oreka lortzen (0-20 puntu).

b) Contribución del proyecto al aumento de la competitividad en la empresa o en el ámbito de actuación de la entidad solicitante y contribución a la diversificación productiva y equilibrio territorial (0-20 puntos).

Oso ekarpen handia

20 puntu

Muy alta contribución

20 puntos

Ekarpen handia

15 puntu

Alta contribución

15 puntos

Ekarpen ertaina

10 puntu

Media contribución

Ekarpen txikia

0-5 puntu

Baja contribución

10 puntos 0-5 puntos


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1801

c) Enpresa edo erakundea inplikatuta egotea langile berritzaileak laneratzeko eta genero berdintasunerako politiketan (0-20 puntu).

c) Implicación de la empresa o entidad en políticas de inserción laboral e igualdad de género de personal innovador (0-20 puntos)

Oso inplikazio handia

20 puntu

Muy alta implicación

20 puntos

Inplikazio handia

15 puntu

Alta implicación

15 puntos

Inplikazio ertaina

10 puntu

Media implicación

Inplikazio txikia

0-5 puntu

Baja implicación

10 puntos 0-5 puntos

d) Proiektuaren definizio, kalitate, eduki eta aurkezpen maila (0-20 puntu).

d) Grado de definición, calidad, contenido y presentación del proyecto (0-20 puntos).

Eskabidea aurkezteko unean eskabidea osorik egon da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila oso ona izan da.

20 puntu

Solicitudes presentadas de forma completa en el momento de la solicitud y con muy buen grado de concreción y definición del proyecto empresarial.

20 puntos

15 puntu

Solicitudes presentadas de forma completa en el momento de la solicitud y con buen grado de concreción y definición del proyecto empresarial.

15 puntos

15 puntu

Solicitudes presentadas de forma incompleta en el momento de la solicitud, pero completadas posteriormente y con un alto grado de concreción y definición del proyecto empresarial.

Eskabidea aurkezteko unean eskabidea osorik egon da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila ona izan da. Eskabidea aurkezteko unean eskabidea ez da osorik egon, baina geroago osatu egin da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila handia izan da. Aurkeztutako gainerako eskabideak

0-10 puntu

Resto de solicitudes presentadas

15 puntos 0-10 puntos

e) Teknologia zentroekin, unibertsitateekin edo bestelako berrikuntza eragileekin elkarlanean edo lankidetzan jarduteko proiektuak (0-10 puntu).

e) Proyectos de actuación en colaboración o en cooperación con centros tecnológicos, universidades u otros agentes de innovación (0-10 puntos).

Lankidetza edota kontratazioa teknologia zentroekin edo unibertsitate sailekin

Colaboración y/o contratación con Centros Tecnológicos o Departamentos Universitarios

Lankidetza edota kontratazioa teknologia zentroekin edo unibertsitate sailekin, barruko gastuak ere dirulaguntzaren xede direnean. Lankidetza edota kontratazioa aholkularitza etxeekin edo kanpoko profesionalekin, oro har.

10 puntu

10 puntos

8 puntu

Colaboración y/o contratación con Centros Tecnológicos o Departamentos Universitarios que incluyan como subvencionables también gastos internos.

8 puntos

5 puntu

Colaboración y/o contratación de consultorías o profesionales externos en general.

5 puntos

10.2. Azkenik, onuradunak hautatzeko eta bakoitzari dagokion zenbatekoa zehazteko, Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak lehiaketa bidez eman ditzakeen dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorretako seigarren oinarrian ezarritakoari jarraituko zaio (martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, 2012ko 36. ALHAOn argitaratua, martxoaren 26an). 10.3. Irizpideak aplikatutakoan balorazio berdintsua lortzen duten proiektuen artean, lehentasuna izango dute Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzarekin berariazko lankidetza hitzarmenik ez duten erakundeek aurkeztutakoek. 10.4. Bestalde, laguntza lerro honetako aurreko deialdian dirulaguntza jaso zuten eskatzaileei ezezkoa emango zaie baldin eta behinola dirulaguntzaren xede izan ziren proiektuak egin gabe utzi badituzte, salbu eta, Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuaren iritziz, nahikoa justifikatuta badaude ez egiteko arrazoiak. 11. artikulua.- Ebazteko eta jakinarazteko epea. 11.1. Organo eskudunak, Balorazio Batzordearen proposamenez, bidezko deritzon ebazpena emango du. Ebazteko epea oinarri orokorretako seigarren oinarrian ezarritakoaren arabera arautuko da (martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena). 11.2. Ebazpenak gutun ziurtatuaren bidez jakinaraziko dira eta, nolanahi ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak egindako aldaketekin) jasotakoaren arabera jardungo da. 11.3. Ebazpen honek administrazio bidea agortu du. Beraren aurka, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. artikuluarekin bat etorriz, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuari, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, zuzenean aurkaratu daiteke administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren aurrean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabete igaro baino lehen.

10.2. Para la determinación y selección final de los beneficiarios, así como de las cuantías correspondientes a cada uno de ellos, se atenderá a lo especificado en la base sexta de las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Dirección de Promoción Económica (Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo publicado en el BOTHA nº 36 de 26 de marzo de 2012). 10.3. En caso de proyectos de similar valoración tras la aplicación de los criterios, tendrán prevalencia aquellos presentados por entidades que no tengan Convenio de Colaboración específico con la Dirección de Promoción Económica. 10.4. Asimismo, se denegarán las solicitudes de quienes hayan resultado beneficiarios de subvención en la última convocatoria de la presente Línea de Ayudas que no hayan realizado los proyectos que en su día fueron objeto de subvención, salvo que a juicio del Servicio de Promoción Económica y Empleo se hubieran justificado suficientemente las razones de la no realización. Artículo 11.- Plazo de resolución y notificación. 11.1. El órgano competente, a propuesta de la Comisión de Valoración, dictará la resolución que proceda. El plazo de resolución se regirá por lo establecido en la base sexta de las Bases Generales (Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo). 11.2. Las resoluciones se notificarán mediante carta certificada, y en cualquier caso se actuará conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 11.3. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponerse, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto, ante el Diputado Foral titular del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de este acto, ante la Jurisdicción competente.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

12. artikulua.- Dirulaguntza justifikatzea eta ordaintzea. 12.1. Dirulaguntzen likidazioa administrazio ebazpenean agindu bezala gauzatuko da, bertan zehazten diren baldintzak bete ondoren.

12.2. Arabako Foru Aldundiak dirulaguntza ordaindu beharra onar dezan, nahitaezkoa izango da onuradunak 2013ko abenduaren 13a baino lehen hurrengo agiriak aurkeztea: - Egindako jarduera guztien gaineko amaierako memoria. - Diruz lagundutako proiektuko gastu eta sarreren edota finantzaketaren taula. - Fakturak eta gainerako frogagiri baliokideak (jatorrizko agiriak edo fotokopia erkatuak). - Barruko gastuen taula, non agertuko baitira langileen izenak, NANak, kostuak eta PFEZaren kontura egindako atxikipenak, langileak proiektuari lotuta egon diren aldiari dagozkionak (erakunde onuradunaren langileak edota kontratatutako langile berriak aritu baldin badira lagundutako jarduketetan). - Enplegu bulegoan erregistratutako lan kontratuaren kopia (kontratazio berrietarako soilik) eta, horri erantsita, kontrataturiko pertsonaren NANaren kopia, Arabako errolda agiria eta Gizarte Segurantzako alta agiriaren kopia, baita lehenengo hilabete osoko nomina ere. - Hiru eskaintza, eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen dituen justifikazio txostena (baldin eta partidaren batean, eskabidea aurkeztu zenean hiru eskaintza aurkeztu beharrik ez bazegoen ere, geroago benetako gastua 18.000 euroko mugara iristen bada edo muga hori gainditzen badu). Profesionalek luzatutako fakturen eta barruko gastuen kasuan, erakunde onuradunak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontura egin behar diren atxikipenen zenbatekoa ordaindu beharko du. Horrelakoetan, justifikatu behar den ordaintzeko betebeharra aitortuko da, eta Arabako Foru Aldundiaren ardura izango da ordainketak egiaztatzea eta justifikazio txostena ematea. Baldin eta, dirulaguntza ordaindu eta gero, egiaztatzen bada egin behar diren atxikipenak ez direla ordaindu, dirulaguntza itzultzeko eskatuko da, bidezkoak diren korrituak gehituta. 12.3. Arabako Foru Aldundiak dirulaguntza ordaindu aurretik, onuradunak, 2014ko urriaren 13era arteko epean (egun hori barne), Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuan gastuen frogagiriak aurkeztu beharko ditu, eta horien zenbatekoa, gutxienez, dirulaguntza jaso dezakeen aurrekontuaren bestekoa izan beharko da: a) Kanpoko gastuetarako dirulaguntza duten proiektuetan, fakturak ordaindu izana frogatu beharko da. b) Barruko gastuetarako edota kontratazio berrietarako dirulaguntza duten proiektuetan: - Nominak ordaindu izana. - Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaindu izana. 12.4. Kanpoko gastuei dagokienez: a) Fakturak ordaindu izana frogatzeko, formatu hauetako edozein onartuko da: - Bankuko jatorrizko ziurtagiria. Bertan ageriko dira ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren onuraduna. Bankuak sinadura edota zigilua jarriko dio. - Faktura luzatu duenak sinatutako edota zigilatutako ziurtagiria, jatorrizkoa. Bertan fakturaren zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data ageriko dira. - Transferentzia agindu telematikoak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin. - Bankuak posta arruntez bidalitako laburpenak, jatorrizkoak. - Bankuak posta elektronikoz bidalitako laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin. - Libretetan edo kontu korronteetan egindako mugimenduen kopia erkatuak.

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1802

Artículo 12.- Justificación y abono de la subvención. 12.1. La liquidación de las subvenciones se producirá según se indique en la resolución administrativa correspondiente, una vez cumplidos todos los requisitos y condiciones que se determinen en la misma. 12.2. Al objeto de que la Diputación Foral de Álava pueda proceder al reconocimiento de la obligación de pago de la subvención será necesario que el beneficiario presente en un plazo que finalizará el 13 de diciembre de 2013 inclusive la siguiente documentación: - Memoria final de todas las actividades realizadas. - Cuadro de gastos e ingresos y/o financiación del proyecto subvencionado. - Originales o fotocopias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente. - Cuadro de gastos internos en el que se especifique nombre, DNI, coste y retenciones realizadas a cuenta del IRPF del personal por el periodo de adscripción al proyecto (sólo en el caso de actuaciones subvencionadas desarrolladas por personal perteneciente a la entidad beneficiaria y/o con nuevas contrataciones). - Copia del contrato de trabajo registrado en la oficina de empleo (sólo para nuevas contrataciones) al que se adjuntará copia del DNI, certificado de empadronamiento en Álava y copia del parte de alta en la Seguridad Social de la persona contratada así como copia de la nómina del primer mes completo. - Triple oferta e informe de justificación si la oferta elegida no es la más ventajosa (sólo en el caso de que alguna de las partidas no exigía la presentación de la triple oferta en el momento de la solicitud y con posterioridad el gasto real igualara o superara el límite establecido de 18.000 euros). En el caso de facturas emitidas por profesionales así como de gastos internos, la entidad beneficiaria deberá ingresar el importe de las retenciones a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que correspondan. En este caso, se procederá a reconocer la obligación de pago a justificar, quedando a cargo de la Diputación Foral de Álava la verificación de dichos pagos y la emisión del informe de justificación correspondiente. En el caso de que se haya abonado la subvención y que tras la verificación se compruebe que no se han ingresado las retenciones correspondientes se solicitará la devolución del importe abonado con los intereses que correspondan. 12.3. La Diputación Foral de Álava procederá a realizar el abono de la subvención una vez que el beneficiario presente en el Servicio de Promoción Económica y Empleo y en un plazo que finalizará el 13 de octubre de 2014 inclusive, la justificación del pago, por un importe igual o superior al presupuesto subvencionable aprobado, de los gastos incurridos, según tipo de proyecto: a) en proyectos con gasto subvencionado externo, el pago de facturas. b) en proyectos con gasto subvencionado interno y/o con nuevas contrataciones: - Pago de nóminas. - Pago de cotizaciones a la Seguridad Social. 12.4. Respecto a los gastos externos, se aceptarán: a) como justificante de pago de facturas, cualquiera de los siguientes formatos: - Certificado bancario original en el que se especifique el pagador, el importe, la fecha y el beneficiario del pago o transferencia, firmado y/o con el sello estampado del banco. - Certificado original firmado y/o con el sello estampado del emisor de la factura en el que se especifique el número de factura, el importe y la fecha de abono. - Órdenes de transferencias telemáticas con sello estampado del banco que realiza el pago o transferencia. - Extractos bancarios originales recibidos por correo ordinario. - Extractos bancarios recibidos por correo electrónico con sello estampado del banco que realiza el pago o transferencia. - Copia compulsada de movimientos de cuentas en libretas o cuentas corrientes.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

- Erosketen edo zerbitzuen ordainagiri edo tiketak. Diruz lagundutako jarduketaren azalpena ekarri behar dute, eta ordaindu beharreko diru kopurua ordainduta dagoela frogatzeko balio behar dute. - Kontabilitateko P agiriak (Araban irakaskuntza unitateren bat duten unibertsitate zentroek bakarrik). 12.5. Diruz laguntzen diren barruko gastuei edota kontratazio berriei dagokienez, honakoak onartuko dira: a) Nominak ordaindu izana frogatzeko, formatu hauetako edozein onartuko da: - Enpresa edo erakunde onuradunaren kudeatzailetzak egindako ziurtagiria, dena delako epean langileen hileko nominak ordaindu direla dioena. - Langileak sinatutako idazkia edo nomina, langileak dena delako hilean dagokion diru kopurua kobratu duela dioena. - Langileen 10-T agiri jatorrizkoak. b) Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaindu izana frogatzeko: - Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC1 agiria edo horren kopia, berdin dio erkatu gabe badago, eta ordaindu dela frogatzen duen banku laburpena. - Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC2 agiria edo horren kopia, berdin dio erkatu gabe badago. 12.6. Oro har, ordainketen frogagiriak jatorrizkoak izango dira eta horien ordez fotokopia erkatuak aurkeztu ahal izango dira. 12.7.- Ordainketak arintzeko, unean unerako jarritako epe mugak baino lehenago aurkeztu ahal izango dira agiriak.

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1803

- Recibos o tickets de compras o servicio que detallen la actuación subvencionada y que implique que con la disposición del mismo se ha abonado el importe correspondiente. - Documentos contables P (sólo centros universitarios con unidad docente en Álava) 12.5. Respecto a los gastos subvencionados internos y/o con nuevas contrataciones, se aceptarán: a) como justificantes de pago de nóminas, cualquiera de los siguientes formatos: - Certificación de la gerencia de la empresa o entidad beneficiaria en la que se afirme que las nóminas de los trabajadores y por los meses que correspondan han sido abonadas. - Escrito o nómina firmada por el trabajador que especifique que ha cobrado el importe y por la mensualidad que corresponda. - Documento 10-T original de los trabajadores implicados. b) como justificantes de pago de cotizaciones a la Seguridad Social: - TC1 generado a través de la aplicación de la S.S. o copia del mismo aún sin compulsa y extracto bancario de abono

12.12. Deialdiko dirulaguntzen enpresa hartzaileek gastuen justifikazioak aurkeztu ondoren, Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuak in situ egin ahalko ditu bisitak, diruz lagundutako proiektuak egiaztatzeko. Bisiten kopurua eskura dauden baliabideen araberakoa izango da.

- TC2 generado a través de la aplicación de la S.S. o copia del mismo aún sin compulsa. 12.6. En general, la documentación justificativa de los pagos deberá ser original, pudiendo ser sustituida por fotocopias compulsadas. 12.7.- Al objeto de agilizar los abonos, toda documentación podrá ser presentada con anterioridad a las fechas límite establecidas en cada caso. 12.8. El total de gastos justificados deberá alcanzar un importe igual o superior al del presupuesto subvencionable. En el caso de que no se alcance dicho presupuesto subvencionable, la subvención se verá reducida en la parte proporcional, procediéndose a la anulación de la cantidad que corresponda. 12.9.Con el límite del presupuesto subvencionable inicialmente aprobado, se podrán admitir cambios en los conceptos subvencionables y sus importes económicos correspondientes y con independencia de que alguno de los conceptos subvencionables hayan podido no ser ejecutados. Estas desviaciones deberán contar con el visto bueno del Servicio de Promoción Económica y Empleo, salvo en el caso de cambios sustanciales, en cuyo caso deberán contar con el visto bueno de la Dirección de Promoción Económica. 12.10. La documentación señalada en los párrafos anteriores, tanto para proceder al reconocimiento de la obligacion de pago de la subvención como para el cobro de la misma, podrá presentarse en el Registro General de la Diputación Foral de Álava (Plaza de la Provincia 5, 01001 Vitoria-Gasteiz) o en los Registros Generales de los Ayuntamientos concertados, sin perjuicio de lo establecido en el art.38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 12.11. Expirados los plazos antes mencionados, si la documentación requerida tanto para el reconocimiento de la obligación de pago como para el abono de la subvención no es presentada, o si dicha documentación resultara incompleta, se procederá por esta causa, a la minoración o anulación de la subvención, según corresponda en cada caso. 12.12. Una vez presentadas las justificaciones de gastos por parte de las empresas receptoras de subvenciones de la convocatoria, el Servicio de Promoción Económica y Empleo podrá realizar visitas in situ para verificar los proyectos subvencionados. El número de visitas se determinará en función de los recursos disponibles.

13. artikulua.- Dirulaguntzen bateragarritasuna. Diputatuen Kontseiluak oinarri orokorrak onartzeko martxoaren 6an emandako 17/2012 Foru Dekretuko hamahirugarren oinarrian ezarritakoa aplikatuko da (dekretu hori 2012ko 36. ALHAOn argitaratu da, martxoaren 26an, astelehenez). Gainera, proiektuek jaso ditzaketen beste laguntzak, edozein izanda ere laguntza mota eta hura ematen duen organoa edo administrazioa, bateragarriak izango dira erabaki honetako laguntzekin, diruz lagundutako jardueraren aurrekontu diruz lagungarriaren %80raino.

Artículo 13.- Compatibilidad de subvenciones. Además de ser de aplicación lo establecido en la base decimotercera del Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo (BOTHA nº 36 de lunes 26 de marzo de 2012), por el que se aprueban las bases generales, las demás ayudas que los proyectos puedan recibir, cualesquiera que sean su naturaleza y el Órgano o Administración que las conceda, serán compatibles con las derivadas del presente Acuerdo hasta alcanzar el 80 por ciento del presupuesto subvencionable correspondiente a la actividad subvencionada.

12.8. Frogatutako gastuak, guztira, diruz lagundu daitekeen aurrekontua adinakoak izan beharko dira, gutxienez. Diruz lagundu daitekeen aurrekontu horretara iritsi ezean, dirulaguntza proportzioan murriztuko da, eta dagokion kopurua deuseztatuko da. 12.9. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren hasieran onartutako mugarekin, dirulaguntza jasoko duten kontzeptu eta zenbatekoetan aldaketak onartu ahalko dira, dirulaguntza jasoko zuen kontzepturen bat egin gabe geratu bada ere. Desbideratze horiek Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuaren oniritzia beharko dute, salbu eta funtsezko aldaketak egiten direnean, halakoei Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak eman beharko baitie oniritzia. 12.10. Aurreko lerroaldeetan aipatutako agiriak, dirulaguntza ordaindu beharra aitortu dadin aurkeztu behar direnak zein hura kobratzeko aurkeztu behar direnak, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu ahalko dira (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz) edo bestela, itundutako udalen erregistro orokorretan, ezertan eragotzi gabe azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluan ezarritakoa. 12.11. Lehen aipatutako epeak igaro eta dirulaguntza ordaintzeko betebeharra onartzeko zein dirulaguntza ordaintzeko aurkeztu beharreko agiriak aurkeztu ez badira, edo aurkeztu beharreko guztia aurkeztu ez bada, dirulaguntza gutxitu edo baliogabe utziko da, kasu bakoitzari dagokionaren arabera.


2013ko otsailaren 15a, ostirala

ALHAO

20

BOTHA

Viernes, 15 de febrero de 2013

1804

14. artikulua.- Garapena. Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuari ahalmena ematen zaio erabaki hau behar bezala garatu, aplikatu eta interpretatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Artículo 14.- Desarrollo. Se faculta al Diputado Foral titular del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral a adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el correcto desarrollo, aplicación e interpretación del presente Acuerdo.

15. artikulua.- Kofinantzaketa. 15.1. Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) laguntza lerro honen finantzaketan parte hartzen du %50ean. 15.2. Onuradunek Europar Batasunaren funts horri buruzko araudia beteko dutela bermatzeko, gastuen frogagiriak gorde beharko dituzte 2024. urtera arte, gutxienez.

Artículo 15.- Cofinanciación. 15.1. Esta Línea de Ayudas está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 50 por ciento. 15.2. Al objeto de asegurar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de la normativa comunitaria relativa a dicho Fondo Europeo, los beneficiarios estarán obligados a conservar los documentos justificativos relacionados con los gastos como mínimo hasta el año 2024. 15.3. Las adjudicaciones que se realizarán dentro de esta Línea de Ayudas supondrán la aceptación a ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 7, apartado 2 letra d) del reglamento CE 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

15.3. Deialdi honen babesean egiten diren esleipenek berekin dakarte onartzea Batzordearen 2006ko abenduaren 8ko 1828/2006 (EE) Araudiaren 7. artikuluaren 2. idatz zatiaren d) letran jasotzen den zerrenda publikoan sartzea. 16. artikulua.- Publizitatea eta komunikazioa. Dirulaguntzaren onuradunak diruz lagundutako jarduketak zabaltzeko ekintzarik eginez gero, Arabako Foru Aldundiak emandako finantzaketa aipatu beharko da, bai eta EGEFek zabaltzeko baliatutako bitarteko eta materialetan emandako aldi bereko finantzaketa ere; horrela, bada, erakunde horiek irudi korporatiboa dela eta ezarritako oharretara egokituko dira.

Artículo 16.- Publicidad y comunicación. En caso de que el beneficiario de la subvención realice actuaciones de difusión de las actuaciones subvencionadas, se deberá hacer mención a la financiación recibida por parte de la Diputación Foral de Álava y a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, ajustándose a las indicaciones que estas entidades establezcan en relación a su imagen corporativa.

17. artikulua.- Eskaerak egokitzea. Deialdiko baldintzaren bat betetzen ez duelako, diruz lagundu nahi den jarduera diruz lagundu ezin delako edo, Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuaren iritziz, proiektu horiek Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzak aurten kudeatutako beste laguntza batzuei hobeto egokitzen zaizkielako eta horrelakoren bat eskuratu ahal dutelako, erabaki honetan araututako dirulaguntza deialdian parte hartzerik ez duten enpresen proiektuak dagokien laguntza ildora eraman ahalko dira ofizioz.

Artículo 17.- Adaptación de las solicitudes. Aquellos proyectos presentados por empresas que no puedan acogerse a las subvenciones reguladas en el presente Acuerdo, bien por no cumplir alguno de los requisitos del mismo, bien porque los conceptos para los que se solicita la subvención no sean subvencionables o bien porque a juicio del Servicio de Promoción Económica y Empleo se adapten mejor a las características de otras Líneas de Ayudas gestionadas por la Dirección de Promoción Económica para el presente ejercicio, y que puedan acogerse a los mismos, se podrán trasladar de oficio a la correspondiente Línea de Ayudas.

18. artikulua.- Azken klausula. Erabaki honetan ezarritako prozedura Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretuaren bidez onartutako oinarri orokorretan ezarritakoaren mendean dago, bai eta Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntza eta Transferentziei buruzko otsailaren 7ko 3/97 Foru Arauak dirulaguntzei dagokienez emandako xedapenen eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren eta dirulaguntzei buruz geroago eman diren gainerako xedapenen mendean ere.

Artículo 18.- Cláusula final. El procedimiento establecido en el presente Acuerdo queda supeditado a lo establecido en las Bases Generales aprobadas mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 17/2012 de 6 de marzo, así como a las disposiciones que en materia de subvenciones regula la Norma Foral 3/97 de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resto de disposiciones posteriores sobre subvenciones.

Foru Aginduak

Órdenes Forales

HIRIGINTZA ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 702

702

49/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa, Amurrioko udalerriko planeamenduaren arau subsidiarioetako SAPUR 9 sektoreko Hitzarmen Batzarraren zuzendaritza organoan izandako aldaketak Arabako Hirigintza Intereseko Elkarteen Erregistroan inskribatzekoa.

ORDEN FORAL 49/2013, de 4 de febrero, de inscripción de las modificaciones habidas en el órgano rector de la Junta de Concertación del Sector SAPUR 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Amurrio en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Lehenengoa.- Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean 2013ko urtarrilaren 22ko sarrera data duen idazkiaren bidez, Amurrioko udalerriko SAPUR 9ko Hitzarmen Batzarrak Zuzendaritza Kontseiluan izandako aldaketen berri eman dio Arabako Foru Aldundiari, Arabako Hirigintza Intereseko Elkarteen Erregistroan behar bezala inskribatzeko.

Primero.- Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral de Álava del día 22 de enero de 2013, la Junta de Concertación del SAPUR 9 del municipio de Amurrio comunica a la Diputación Foral de Álava los cambios habidos en el Consejo Rector, a fin de que sea efectuada la inscripción oportuna en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava.

Álava innova 2013  

Álava innova 2013

Advertisement