Page 1


Фотографска Академия представя седмото издание на МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА

Academy of Photography presents seventh edition of THE MONTH OF PHOTOGRAPHY

Здравейте приятели, поредното издание на мащабния фотографски фестивал МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА отново е факт! За нас е удоволствие да ви представим албума със селекцията от събития за 2016. Вече традиционната финансова подкрепа на "Уникредит Булбанк" като "Официална банка" на Месец на Фотографията, ни дава възможност да затвърждаваме събитието в България и по света и да го правим все по-популярно! Тази година чуждестранното участие е значително. Луксозното издание което държите е двустранно, като от едната страна приюти в себе си 24 фотографски изложби и фотосъбития, а от другата е изложбата от националния конкурс Фото Академика 2016. Зрителите ще могат да се докоснат до всички събития, отново благодарение на локациите и на няколкото чуждестранни културни института, които ни партнират и представят "месеца" - както традиционни, така и нови.

Dear Friends, This year’s edition of the largest-scale photography festival – THE MONTH OF PHOTOGRAPHY is a fact for the next time on end! It is our greatest pleasure to present to you the selection album of 2016 events. The traditional for us financial support of Unicredit Bulbank as the “Official Bank” of the Month of Photography allows us to make the event highly popular in Bulgaria and promote it as an even more recognizable worldwide challenge which is further evidenced by the considerable foreign participation. The luxurious edition you are holding in your hands actually is an exceptional double book – on the upper side you see hosted 24 photo exhibitions and photo events while, if you turn it the other way round, you can enjoy the National Photo Academica 2016 display. During the Month of Photography, the spectators will be able to get a glimpse of all events, once again thanks to the various locations and the support of several international cultural institutes, traditional and new partners widely representing The Month.

Всички водещи събития са обединени от темата "КОНТАКТ".

Тази година официалното откриването е на 2 юни! Национален Дворец на Културата отново е наш любезен домакин. За нас, радетелите на българскoтo фото изкуство, отново е чест да връчим статуетката "Академика" на поредния заслужил този най-висок национален приз, за приноса му към българската фотография. Седемнадесетият (без прекъсване) ежегоден фото преглед "Фото Академика", фокусира съревнованието на участниците върху "Преглед на българската фотография 2001 - 2015г." в 6 категории. На церемонията в НДК ще бъдат наградени най-добрите фотографи за техни творби от последните 15 години.

All central events are overarched by the CONTACT theme.

This year we will celebrate the official opening on the 2nd of June. And the National Palace of Culture is, not surprisingly, our kind host. We, the strivers for Bulgarian Art of Photography, will be honoured to award the Academica Statuette to the winner of the highest national prize in recognition of their contribution to the Bulgarian Photography. The seventeenth on end annual Academica Photo Review has focused the efforts of the participants on the Bulgarian Photography 2001-2016 achievements. The Ceremony in the National Palace of Culture will recognize the works of the best photographers for the past 15 years.

Благодарим на всички логистични, медийни и финансови партньори, които подкрепят НСФА през годините. Благодарим и на всички Вас творци, любители и ценители на фотографията!

We would like to kindly thank all our logistic, media and sponsoring partners supporting the initiatives of the Academy of Photography through the years. And a wholeheartedly “Thank You” to all of you, Artists, Lovers and Friends of Photography!

ф.х. Явор Попов Председател на УС на НСФА "Янка Кюркчиева"

Yavor Popov Fine Art Photographer Chairman of the Managing Board of APB “Yanka Kyurkchieva”

www.photoacademy.org; www.monthofphotography.net; month@photoacademy.org; ISBN 978-954-92488-3-8 София / Българска Фотографска Академия Янка Кюркчиева / © 2016 I Sofia / Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva / © 2016

1


Official Bank of Month of Photography Официална банка на Mесец на фотографията

МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2016

На 17 май 2016, с изложбата СЪНЯТ на Фабио Бучарели стартира седмото издание на Месец на фотографията.

Темата на изданието е КОНТАКТ.

Изначалният контакт на светлината със сребърния халогенид, фоточувствителното покритие на фотографския филм. Контакт на фотографския поглед със заснетите обекти. Контакт между поколения фотографи. Контакт между фотографи и публика. Контакт между фотограф и неговите най-лични преживявания. Физически и ментален, духовен и емоционален – КОНТАКТ - с и чрез фотографския образ. Изданието включва двадесет изложби на български и чуждестранни автори. Едно от най-значимите събития ще бъде изложбата на известния фотограф Гаро Кешишян. Изложбата ще бъде открита на 16 юни в галерия за фотография SYNTHESIS в присъствието на автора и ще включва 58 сребърно желатинови фотографии, копирани лично от него. Копията са собственост на Фондация „Поджанела” – Италия и са любезно предоставени от нейния президент г-н Серджо Поджанела, който също ще присъства лично. Традиционни партньори на събитието са Полски институт и Унгарски институт. В галерията на Унгарски институт ще бъде показана изложбата „Младия Кертес и младите унгарци” с куратор Силвия Мочи, председател на RANDOM – Асоциация за съвременна фотография. В Полски институт ще бъдат експонирани три проекта на Агнешка Райс, три различни гледни точки за позицията на жената, бореща се за свобода в миналото и сега. За първи път партньор на Месец на фотографията ще бъде Чешки институт. По тяхна покана ще гостува Алена Коцманова със своята изложба Тиха игра. Със съдействието на Италиански културен институт ще гостува Фабио Бучарели, носител на наградите World Press Photo, The Robert Capa Gold Medal, Leica Oskar Barnack Award, FotoEvidence Book Awards, NPPA / Best of Photojournalism. Неговият проект „Сънят” e част от колекцията на Fotoevidence (http://www.fotoevidence.com), платформа за документална фотография, подкрепяща автори и проекти поставящи фокус върху човешките права, несправедливостта, потисничеството, нарушаване на суверенитета или човешкото достойнство. Известната българска фотожурналистка Светлана Бахчеванова и създадената от нея платформа Fotoevidence за четвърта поредна година са партньор на Месец на фотографията. Още двама автори от платформата FotoEvidence ще гостуват на Месеца. Милош Бицански ще подреди своята експозиция „Нелегални емигранти в Гърция” в Червената къща – Център за култура и дебат. А шведският фотограф Ейк Ериксон ще гостува на събитието с колекцията фотографии „Ромите в Европа”. Тя ще бъде показана в САМСИ – Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство на 10 Юни. ]

2

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

MONTH OF PHOTOGRAPHY 2016 On May 17th, 2016 the exhibition THE DREAM by Fabio Bucciarelli will mark the start of the seventh edition of the Month of Photography.

The theme of the edition is CONTACT.

Primordial contact of light with silver halide, the photosensitive coating on photographic film; contact between the look of the photographer on the captured object; contact between generations of photographers; contact between the photographer and the spectators; contact between the photographer and his innermost experience. Physical and mental, spiritual and emotional – CONTACT – with and through the photographic image. The 2016 edition presents twenty exhibitions of Bulgarian and international authors. One of the most memorable events will feature the exhibition of the prominent photographer Garo Keshishian. The display will be opened on June 6th at photography gallery SYNTHESIS in the presence of the author and will show 58 gelatin silver prints he made by himself. The prints are property of the Poggianella Foundation, Italy and are generously contributed by its chairperson, Mr. Sergio Poggianella who will also join the event. Traditional partners of the festival are the Polish and the Hungarian Institutes. The gallery of the Hungarian Institute will display the exhibition “Young Kertesz & Young Hungarians” curated by Szilvia Mucsy, Chair of the RANDOM Modern Photography Association. The Polish Institute will feature three projects of Agnieszka Rayss, three different angles of view on the position of the woman fighting for freedom in the past and present. For the first time, the Czech Institute will be partner of the Month of Photography inviting Alena Kotzmannová with her Quiet Game exhibition. With the support of the Italian Institute we will meet Fabio Bucciarelli, winner of the World Press Photo, The Robert Capa Gold Medal, Leica Oskar Barnack Award, FotoEvidence Book Awards, NPPA / Best of Photojournalism awards. His project The Dream is part of the collection of Fotoevidence (http://www. fotoevidence.com), the documentary photography platform encouraging authors and projects focused on human rights, injustice, abuse, violation of sovereignty or human dignity. The eminent Bulgarian Photographer Svetlana Bahchevanova and the founded by her Fotoevidence platform are partners of the Month of Photography for the fourth time. The Month will also feature the works of two more members of the Fotoevidence platform. Milos Bicanski will exhibit his Migrants in Greece exposition in the Red House Center for Culture and Debate. The Swedish photographer Erik Erikson will join the event with the Roma in Europe collection on June 10th at the SAMSI – ARSENAL museum of contemporary arts. ]


П Р О Г РА М А I P R O G R A M 17 май - 13 юни: СЪНЯТ - Фабио Бучарели SYNTHESYS Галерия за фотография, Начало дискусия: 18:00ч, Откриване :19:00 19 май - 12 юни: Домът на човека - Николай Трейман и Цочо Бояджиев

4

6

Галерия Кредо Бонум, Откриване: 18:30

1 2

20 май - 13 юни: Монохромно - Фотоклуб „Елема“, Скопие, Македония Галерия +ТОВА, Откриване: 19:30 1 юни - 8 юни: Неуловимо - Хавиер Санчес

7

8

Галерия Аросита, Откриване: 19:00

3 4

2 юни - 16 юни: Месец на фотографията 2016 - официално откриване; Откриване и връчване на наградите от конкурса “ФОТОАКАДЕМИКА” 2016

НДК, Откриване: 18:30

5 9

3 юни - 25 юни: Улична фотография - Милан Христев

Галерия София Прес, Откриване: 18:00

10

Откриване: 14:00

Унгарски културен институт, Откриване: 18:00

8

10

Чешки културен център, Откриване 18:00

7

8

19

Arosita Gallery, Opening:19:00

2 june - 16 june: MONTH OF PHOTOGRAPHY 2016 - officially opening; Opening and award ceremony from photo contest Photoacademica 2016 NPC, Opening: 18:30

9

3 june - 25 june: StreЕt Photography - Milan Hristev Gallery - bookstore “Sofia Press, Opening: 18:30

3 june - 17 june: Enviroments fertile - Curator Thanassis Raptis The Red House, Opening:19:00 5 june - 20 june: Ecological Truth - An exhibition from FIAP contest, under patronage of MEW Opening:19:00

6 june - 17 june: Contacts with Time - exhibition of students from the NBU curator Assoc. Prof. Dinamir Predov The Red House, Opening: 19:30 7 june - 30 july: Young Kertesz & young Hungarians - Curator Szilvia Mucsy

11

10 юни - 17 юли: Ромите в Европа - Ейк Ериксон, изложба от FotoEvidence Галерия САМСИ, Откриване:18:00 13 юни - 30 юли: Три проекта на Агнешка РайС - Изложба и представяне

6

Credo Bonum Gallery, Opening: 18:30

20 may - 13 june: Monochromatic - Photo Club “Elema”, Skopie - Macedonia Gallery plus tova, Opening: 19:30 1 june - 8 june: Subtle - Javier Sanchez

9

17

9 юни - 30 юни: Тиха игра - Алена Коцманова

7

14

6 юни - 17 юни: Контакти с времето - изложба на студенти от НБУ, куратор доц. д-р Динамир Предов Червената Къща, Откриване: 19:30 15 7 юни - 30 юли: Младият Кертес и младите унгарци - Куратор Силвия Мочи

4

6

3 юни - 17 юни: Enviroments fertile - куратор Танасис Раптис Червената Къща, Откриване: 19:00 12 5 юни - 20 юни: Екологичната истина - селекция от конкурса на FIAP, под патронажа на МОСВ,

17 may - 13 june: The Dream - Fabio Bucciarelli SYNTHESYS Gallery of Photography, beginning of a discussion: 18:00, Opening:19:00 19 may - 12 june: THE HOME OF MAN - Nikolay Treyman and Tsocho Boyadzhiev

Hungarian Cultural Institute, Opening:18:00

10 12 14

15 17

9 june - 30 july: Quiet Game - Alena Kotzmannova

Czech Centre, Opening:18:00

19

13

10 june - 17 july: Roma People in Europe - Ake Ericson, an exhibition by FotoEvidence Gallery SAMCA, Opening:18:00 21 13 june - 30 july: Three Projects by Agnieszka Rayss - an exhibition and presentation

Полски културен институт, Откриване: 18:00 23 14 юни - 30 юни: Стените говорят - Стефана Петрова, Пламена Максимова, Ваньо Димитров Уникредит студио, Откриване: 18:30 25

14

14 june - 30 july: The Walls Are Talking - Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov

15 юни - 30 юни: доц. Петър Абаджиев - Юбилейна изложба

15

15 june - 30 july:

16

15 june - 10 july: There... - an exhibition by Rosen Rusinov

12 21

Зала България, Откриване: 18:00 Галерия „+Това“, Откриване: 19:30 SYNTHESYS Галерия за фотография, Откриване: 19:00

28

Галерия „АЛГАРА“, Откриване: 19:00 Галерия „Академика“ НХА, Откриване: 18:30

19 30

21 юни - 30 юни: Сергей Киврин - изложба Руски културно-информационен център (РКИЦ), Среща с автора: 17:30ч. Откриване: 18:30 21 юни - 30 юни: Т-емпатия - театралната фотоизложба на Веселин Василев

30

31

Галерия “АСТРИ”, Откриване: .18:30

21

27 юни - 14 юли: Нелегални емигранти в Гърция - Милош Бицански, FotoEvidence, Червената къща, Откриване: 19:00 32 30 юни срещу 1 юли - Посрещане на July morning с апарат в ръка на Арапя Къмпинг Плума в Арапя - За медалистите от ФОТОАКАДЕМИКА 2016, Начало: 21:00 33 8 юли: Финален дебат за Месец на фотографията 2016 и

Теглене на печелившия от играта с Canon – Галерия „+ТОВА“, Начало: 19:30

33

22 23 24

prof.

25

Petar Abadzhiev - Jubilee Exhibition

Bulgaria Hall, Opening:18:00

26

Gallery plus tova, Opening: 19:30

27

SYNTHESYS Gallery of Photography, Opening:19:00

28

Gallery Algara, Opening:19:00

29

20 june - 30 july: Start Photo Sofia - Second International Photo Salon FIAP

20

UniCredit Studio, Opening: 18:30

23

17 june - 30 july: In Contact with the Past - Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

29

Polish Cultural Institute, Opening:18:00

16 june - 30 july: Garo Keshishian - an exhibition by author

18

20 юни - 30 юни: Старт фото София - Втори фотосалон под патронажа на FIAP

17

17 юни - 30 юли: В контакт с миналото - Благовеста Филипова и Пламен Андреев

27

16 юни - 30 юли: Гаро Кешишян - aвторска изложба

26

15 юни - 10 юли: Там... - изложба на Росен Русинов

Academia Gallery, NAA, Opening: 18:30

30

21 june - 30 july: Sergey Kivrin - an exhibition Russian Cultural and Information Center, Meeting with author: 17:30; Opening: 18:30 21 june - 30 july: T-empathy - The Theater Exhibition by Veselin Vasilev

30

31

Gallery Astry, Opening: 18:30

27 june - 14 july: Illegal Immigrants in Greece - Milos Bitsanski, FotoEvidence, The Red House, Opening:19:00 Between 30 june and 1 july: - Meeting of July Morning photo camera in hand at Arapya Camping Pluma at Arapya - For the medalists of Photoacademica 2016, Start: 21:00 8 july: Final discussion of MONTH OF PHOTOGRAPHY 2016 and Withdrawing the winner of the game of CANON – Gallery plus tova, Start: 19:30

32 33 33

П А Р Т Н Ь О Р И I PA R T N E R S

MONTH OF PHOTOGRAPHY

3


Галерия З а Ф отография S ynthesis

S ynthesis G allery

Адрес: София, бул. Васил Левски 55 Уебсайт: www.gallerysynthesis.bg Галерия за фотография SYNTHESIS e новото ни пространство за представяне на фотография. Тя е естествено продължение на посоката, в която работим - изкуството фотография да намери своето място за излагане пред публика. Галерия Synthesis e първата галерия за представяне и продажба на фотографии в София. Създадохме галерия SYNTHESIS, защото вярваме, че фотографията притежава силата да променя съзнанието и вътрешното състояние на човека. Желанието ни е да създадем отворено и живо пространство, в което фотографията да бъде показвана и споделяна, в което автори и публика да общуват. ]

P hotography

Synthesis Gallery of Photography is the first gallery for exhibitions of photography and sale of photographs in Sofia. We created Synthesis Gallery of Photography because we believe that the art of photography has the power to change one’s awareness and inner state. Our goal is to create an open and vibrant art space for displaying and sharing of photographs, a place for the public and artists to meet and exchange ideas. Furthermore, our mission is to establish photography as natural part of people’s lives and homes. ]

Италианският културен институт в София е Културният отдел на Посолството на Италия, чиято идея е разпространението на италианския език и култура в България. Задачата му е да подпомага взаимното опознаване на двата народа и културното сътрудничество между тях, в рамките на вече съществуващите международни отношения. Институтът работи съвместно с всички италиански институции, намиращи се в България и с най-важните български институции. ]

17. 05.

of

Address: 55 Vasil Levski Blvd., Sofia Website: www.gallerysynthesis.bg

The Italian Institute of Culture in Sofia is the cultural official body of the Italian State which aims to promote and diffuse Italian language and culture in Bulgaria. The ultimate goal is to contribute to the reciprocal knowledge the two People and to enhance the cultural collaboration between them, within the context of the relations which they have already established. It operates in synergy with all the other Italian institutions present in Bulgaria and the major Bulgarian institutions. ]

1 Сънят 17.05.16 (19:00) – 13.06.16 Фотоизложба

и

Представяне

на

Едноименната Книга

Фабио Бучарели, носител на едни от най-престижните награди за документална фотография в света и победител в конкурса Picture of the Year 2016. Събитието се осъществява със съдействието на Италианския културен институт. Куратор на изложбата е Светлана Бахчеванова. Проектът The Dream e част от колекцията на Fotoevidence- платформа за документална фотография. Книгата The Dream е издадена от Fotoevidence и ще бъде представена по време на откриването. Предговорът на книгата е написан от Питър Букарт – директор извънредни ситуации към Human Rights Watch.

на

Фабио Бучарели

The Dream 17.05.16 (19:00) – 13.06.16 Photoexhibition

and

Photo Book Promotion

by

Fabio Bucciarelli

Fabio Bucciarelli is the winner of some of the most prestigious awards for documentary photography in the world and winner of Picture of the Year 2016 competition. The event is realized with the support of the Italian Cultural Institute (ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA). Mrs. Svetlana Bahchevanova is the curator of the exhibition. The Dream Project is part of Fotoevidence – the documentary photography platform – collection. The Dream photo book is published by Fotoevidence and will be presented during the opening. The introduction to the book is contributed by Peter Bouckaert, Emergencies Director for Human Rights Watch (HRW).

„През последните пет години Фабио Бучарели документира причините и следствията от най-голямата миграция на бежанци след Втората световна война. В The Dream Бучарели разказва историите на тези, които са избягали Фабио Бучарели / Fabio Bucciarelli от войните в Сирия, Либия, Афганистан и др. Неговите фотографии разкриват човечността и силата на бежанците, които се уповават на мечтата да намерят “In the last five years, Fabio has dedicated himself to documenting the causes сигурност, да върнат достойнството си и отново да изградят живот пълен със смисъл.“ and consequences of this greatest stream of refugees after World War II. In The Към настоящия момент Фабио си сътрудничи като фотограф на свободна практика с Agence Dream Bucciarelli tells the stories of those who were fleeting conflicts in Syria, France-Presse, поема задачи по цял свят за списания и вестници, неправителствени организации Libya, Afghanistan, etc. His images show the humanity and strength of people и международни агенции като UNHCR и ICRC (International Red Cross). who are sustained by a dream to find safety, to recover their dignity and to build През 2013, неговият проект Battle to Death - с фокус гражданската война в Сирия - печели преmeaningful lives again.” стижната награда Robert Capa Gold Medal, която се дава от Тhe Overseas Press Club of America. Фабио Presently Fabio is a freelance photographer for Agence France-Presse е печелил и други престижни награди като: World Press Photo, Prix Bayeux-Calvados, Pictures of The and travels the world on assignments by newspapers and magazines, nonYear International (POYi), Best of Photojournalism (BOP), governmental organizations and international agencies as the UN Refugee Agency Leica Oskar Barnack, Sony Award, International Photoand the International Red Cross. graphy Award and FotoEvidence In 2013, his project Battle To Death -focusing on Syria's civil war - won the prestiBook Award. ] gious Robert Capa Gold Medal awarded by the Overseas Press Club of America. Fabio has also been prized with World Press Photo, Prix Bayeux-Calvados, Pictures of The Year International (POYi), Best of Photojournalism (BOP), Leica Oskar Barnack, Sony Award, International Photography Award and FotoEvidence Book Award. ]

4

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


С ънят "Кошмарът – войната с нейните експлозии и болка – това е реалност, но сънят е приятен; той съвпада с надеждата, че нещо - поне за миг - може да се промени. Чувство, в което всеки човек намира убежище, в спомени за това, което е било и във видение на бъдеще, което далеч не е приключило. По време на сън, умът се отклонява и се скита в един спокоен свят. И тогава идва реалността, първоначално в мъгла, а после все по-ясна. Реалния живот на милиони хора, бягащи от конфликти и глад, които пазят чувството за война, защото войната никога не напуска живота на някой, който я е преживял. Безкрайно чакане, пристигането, обработката, лагерите и всички извървени километри през граници, прегради и стени на враждебни страни. И тогава за някои идва смъртта, надвила надеждата, множество хора приключили своето пътуване изчезвайки в Средиземно или Егейско море. И въпреки дните сред кал и палатки, всички тези мъже и жени продължават и се борят. Уморени от живота в болка, те предпочитат да се върнат към съня, да се върне дори за миг тази надежда, потънала в забвение. Докато реалността се появи отново като призрак на войната, която не може да бъде забравена никога. Открих цикличната природа на историята, която отивайки напред, винаги се връща, напомняйки ни, че ние сме просто хора. Бежанци бягащи в неизвестна посока, както в Европа през Втората световна война, както в Испания по време на Гражданската война или като в Югославия по време на Балканската война. Масово изселване, милиони хора в капана на живот, който не са избирали. И след всичко, ние всички сме бежанци.” Фабио Бучарели. ]

T he D ream "The nightmare - the war with its explosions and its pain - that's the reality but the dream is pleasant; it coincides with the hope that something - at least for a moment - could change. In this feeling every person finds refuge, in memories of what has been and in a vision of a future far from complete. During sleep, the mind strays and wanders across a dreamy world. And then reality, first blurred and then more and more clear. The real life of millions of people fleeing from conflicts and hunger, who keep 'feeling' war because war never really leaves anybody who has experienced it. The endless waiting, the arrivals, the processing, the camps, and all the kilometers walked along borders, fences and walls of hostile countries. And then for some comes death, overcoming hope, as dozens of people have finished their journey disappearing into the Mediterranean or Aegean Sea. Despite day after day of mud and tents, all these men and women continue on and fight back. Tired of living the pain, they prefer to return to dream, to recapture even for a moment that hope lost in oblivion.

during the Second World War, as in Spain during the Civil War or in Yugoslavia during the Balkan war. A massive exodus, millions of people trapped in a life they would never choose. After all, we are all refugees." Fabio Bucciarelli ] Until reality returns again as the specter of a never forgotten war. So I realized the cyclical nature of history, which, by going forward, always comes back on itself, reminding us that we are only people. Refugees fleeing toward an unknown destiny, as in Europe

MONTH OF PHOTOGRAPHY

5


Галерия Credo Bonum Адрес: София, ул. Славянска 2 Телефон: 02 815 96 19; Работно време: 11:00 – 19:00 ч. E-mail: office@credobonum.bg; Уебсайт: www.credo-gallery.bg Галерия Credo Bonum развива богата и разнообразна програма от културни прояви, чиито фокус попада главно върху синтеза между различни видове изкуства и техния потенциал като средство за комуникация. Тематичният спектър на галерията е ориентиран към екология, история, съвременна култура, актуални проблеми на обществото, като продължава да застъпва вече утвърдения си интерес към съвременното изкуство, младите автори, колекционерските и музейните сбирки, фотографията, приложната визия и т.н. Освен инициативите на фондация Credo Bonum в галерията се реализират гостуващи събития и проекти на автори от България и чужбина. Галерията е открита в края на 2003 г. от Цветелина Бориславова. С богата история, която наброява над 100 изложби, от 2011 г. тя е вече независимо пространство за нова култура и изкуство, управлявано от едноименната фондация. За реализацията на проектите галерия Credo Bonum често си партнира с различни частни, държавни и общински институции, фондации, музеи, между които е и Национално сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева". ]

19. 05.

Address: 2 Slavyanska Str., Sofia Telephone: +359 815 96 19; Visiting hours: 11:00 – 19:00 E-mail: office@credobonum.bg; Website: www.credo-gallery.bg Credo Bonum Gallery encompasses a rich and diverse program of cultural events with an emphasis on the fusion of various art forms and their potential as means of communication. The thematic spectrum of the gallery covers ecology, history, contemporary culture, current issues in society and the already established interest in contemporary art, young artists, collectors and museum collections, photography, applied arts, etc. Apart from the initiatives of Credo Bonum Foundation, the gallery hosts events and projects of visiting Bulgarian and foreign artists and curators. The gallery was opened in 2003 by Tzvetelina Borislavova. With its rich history of over 100 exhibitions, in 2011 the gallery became an independent space for new arts and culture managed by the Credo Bonum Foundation. For the realization of its projects, the gallery often partners with various private, state and municipal institutions, foundations, museums, among which is the National Association Photographic Academy Yanka Kyurkchieva. ]

2 Домът

на Ч овека

19.05.16 (18:30) – 12.06.16 Николай Трейман

и

Цочо Бояджиев

Николай Трейман е потомствен фотограф. С изложбата "Блатото" печели награда в престижния фотогр а ф с к и ф е ст и в а л в Арл, Франция. Основател на фотошкола "Паралакс", която предлага единствено по рода си тригодишно обучение. Консултант по фотография в първите български броеве на Нешънъл Джеографик. Автор на изложбите Православна България, 12 образа на философи, 12 философи за образа, Ретроспекция 50 и много други. Председател на Български фотоклуб, основан 1920г. Водещ редактор на Библиотека "Фо" Управител на две фотоателиета в центъра на София. Организатор на Княжевски нощи на фотографията. Photography runs in the family of Nikolay Treyman. The “Swamp” exhibition has won him an award at the prestigious photo festival in Arles, France. He is the founder of Paralax School of Photography which offers a unique three-year training. He was photography consultant for the first Bulgarian issues of the “National Geographic”. Nikolay Treyman is the author of the “Orthodox Bulgaria”, “12 Images of Philosophers”, “12 Philosophers Reflect on Images”, “Retrospective 50” exhibits and many other. He is the Chairman of the Bulgarian Photo Club, established in 1920 and the leading editor of the FO Library. He is also the manager of two photo studios in the center of Sofia and organizer of “Knyazhevo Nights of Photography”. ]

6

Credo Bonum Gallery

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

The Home

of

Man

19.05.16 (18:30) – 12.06.16 Nikolay Treyman & Tsocho Boyadzhiev Проф. Цочо Бояджиев е един от водещите български хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика у нас. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ"Св.Климент Охридски". Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия /Лувен/, на Европейската академия на науките и изкуствата /Виена/. Ерфуртската академия на науките и Берлинското научно общество..Автор е на книгите: Неписаното учение на Платон /1984/, Студии върху средновековния хуманизъм/1988/, Античната философия като феномен на културата/1990/, Ренесансът на дванадесети век: природата и човекът/1991/, Августин и Декарт/1992/, Философия на европейското средновековие/1994/, Две университетски лекции /1997/, Кръговрат на духа/1998/, Нощта през Средновековието/2000/, Прозорец на Север/2002/, Сбогуване с предмети и други живи същества/2005/, Философия на фотографията/2014/. Преводач е на съчиненията на Платон, Аристотел, Плотин, Тома от Аквино, Майстер Екхарт, Марсилио Фичино, Братя Грим и др. Активно се занимава с фотография и води курс по Философия на фотографията. През 2014 година излиза първия им съвместен албум "Пътят на човека". Professor Tsocho Boyadzhiev is one of the leading Bulgarian humanitarian scientists and an originator of philosophical medieval studies in Bulgaria. He teaches History of Ancient and Medieval Philosophy at Sofia University St Kliment Ohridski and is a member of the International Society for Medieval Philosophy Studies), in Leuven, Belgium, the European Academy of Science and Arts in Vienna, the Erfurt Academy of Applied Sciences and the Scientific Community in Berlin. He has authored the books The Unwritten Doctrine of Plato (Sofia, 1984); Studies of Medieval Humanism (Sofia, 1988); Ancient Philosophy as a Phenomenon of Culture (Sofia, 1990); The Renaissance of the Twelfth Century: The Nature and Men (Sofia, 1991); Augustine and Descartes (Sofia, 1992); Philosophy of the European Middle Ages (Sofia, 1994); Two University Lectures (Veliko Tarnovo, 1997); Circumvolution of the Spirit (Sofia, 1998), The Night in the Middle Ages (Sofia, 2000), A Window to the North (2002), Farewell to thing and Other Living Creatures (2005) and Philosophy of Photography (2014). Mr. Boyadzhiev’s translations include works of Plato, Plotinus, Thomas Aquinas, Bonaventura, Meister Eckhart, Marsilio Ficino, the Brothers Grimm and others. He is actively involved in photography and has lectured at The Philosophy of Photography seminar. Their first joint project – the album “The Way of Man” - was published in 2014. ]


+това Адрес: София, ул. Марин Дринов 30 МЯСТО ЗА СРЕЩИ, СЪБИТИЯ И ИЗЛОЖБИ С КУХНЯ, БАР И МАГАЗИН Мобилен: 0887 20 33 40; Работно време: 10:00 - 22:00 ч. E-mail: go@plustova.com; Уебсайт: www.plustova.com

plus tova

Address: 30 Marin Drinov Str., Sofia PLACE FOR MEETINGS, EVENTS AND EXHIBITIONS WITH KITCHEN, BAR AND SHOP Mobile: +359 887 20 33 40; Visiting hours: 10:00 - 22:00 E-mail: go@plustova.com; Website: www.plustova.com 3

Елема Монохромно 20.05.16 (19:00) – 13.06.16 Изложба

на

Фото

Фото клуб “Елема” съществува от 1962, създаден от група студенти от факултета по електроинженерство и факултета по машинно инженерство в Скопие. Понастоящем клубът е отворен за всички фенове на фотографията. Елема има около 30 члена, всички на различна възраст и с различни професии, но с една обща страст – фотографията. Клубът е място, където начинаещи и професионални фотографи се срещат веднъж седмично, дискутират различни теми, оценяват и коментират фотографии, помагат си или просто общуват. Елема е познат по света основно с “Photomedia”, международното биенале за фотографско изкуство организирано от 1988 г. Клубът е един от основните “актьори” на македонската фото сцена от самото си създаване. Много обещаващи български фотографи са били и все още са членове на фотоклуб Елема. Може да ни посетите на www.photoclubelema.com. След турболентния период след разпадането на Югославия, ценностите и поведението на хората се промени. Това съвпадна с надигането на нова революция (или деградация?) във фотографската медия. В този период много от фотоклубовете в Македония не успяват да намерят нов начин на съществуване и изчезват. Елема има щастието да оцелее и да отбележи 50-ия юбилей от своето съществуване. Най-вече поради факта, че успява да привлича новите поколения, което се оказва ключово, за да се осигури ентусиазъм и мотивация и в същото време да задържи старите поколения фотографи, които използват своя опит, за да поддържат постоянно високото ниво на оценка за света на фотографията. С излишеството от фотографи, които правят (и публикуват) милиони фотографии дневно, както и множеството платформи и медии за тяхното представяне, Елема се бори да намери своето място. Старае се да поддържа ценностите, зад които стои, да запази идентичността си, или да изгради нов имидж, без да губи идентичността си... Ние все още вярваме, че красотата може да спаси света и предлагаме някои от нашите фотографии, в които сме вложили част от това, което сме и които ценим високо. Отделете по малко време за всяка снимка. Забавете дъха си. Съзерцавайте. Вижте дали може да ви предложи нещо... Насладете се... Сашо Н. Алушевски Президент Посетете ни на photoclubelema.com. ]

клуб

“Елема” - Македония

Elema Monochromatic 20.05.16 (19:00) – 13.06.16

20. 05.

An exhibition by Photo Club “Elema” - Macedonia Photo Club “Elema” exists since 1962, created by a group of students from the Faculty of Electrical Engineering and the Faculty of Mechanical Engineering in Skopje. Today the club is open for all fans of photography. Elema has around thirty members, all of different age and professions, but with one mutual passion – photography. The club is a place where beginners and professional photographers meet once a week, discuss different topics, valuate and comment photographs, help each other or simply mingle. Elema is known all around the world mostly by “Photomedia” the international biennale of photographic art, organized since 1988. The club was one of the very top actors on the Macedonian photo scene since its beginning. Numerous prominent Macedonian photographers were and are still members of PC Elema. Pay us a virtual visit us at www. photoclubelema.com. Following the turbulent period after the break off of Yugoslavia, the values and the attitudes of people have changed. It somehow happened at the same time with the rise of a new revolution (or degradation?) of the photographic medium. At that time numerous photo clubs in Macedonia failed to find a new mode of existence and disappeared. Elema was fortunate to survive and to see its 50th anniversary of its existence. Mostly due to the fact that throughout its existing it succeeded to attract new generations which proved essential to provide enthusiasm and motivation and at the same time to keep the old generations of photographers which used their experience to maintain a constantly high level of appreciation for the world of photography. With the plethora of photographers who produce (and post) millions of photographs a day as well as various platforms and media for their presentation, Elema is struggling actively to find its place under that loose hat. It tries hard to maintain the values it stands for, maintain its identity, or to build a new image, without losing itself… Nevertheless, we are still driven that the beauty can save the world, so we offer some of our works that we have invested parts of who we are, and we value a lot. Give each photo a little time. Mind your breath. Contemplate. See if it can offer you something…Enjoy… Saso N. Alusevski president Visit us at photoclubelema.com. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

7


Галерия Аросита Адрес: София, ул. Врабча 12 Б Работно време: 13:00 – 19:00 ч., събота: 11:00 – 16:00 ч. Телефон: 02 989 60 50; Уебсайт: www.arosita.info Галерия "Аросита" е създадена от художниците Екатерина и Колю Гецови през 1991 г. През 2002 г. Галерия "Аросита" пое трудната мисия да открие и култивира у ценителите на пластичните изкуства вкуса към непознатия в българската художествена традиция материал стъкло. В нашият екип са художниците Екатерина Гецова, Росица Гецова, Десислава Христова, Росен Тошев. Галерията работи с утвърдени и млади български художници и има амбицията да стимулира съвременното изкуство в неговите нетрадиционни форми, да открива нови имена и да показва малко познатите у нас български творци, които живеят и работят извън пределите на България. Клиентите на галерията могат да получат компетентна консултация при избор на произведение на изкуството. Галерия "Аросита" предлага и изработване на интериорни решения за оформление на жилища, офиси, ресторанти и хотели, изработване на стенописи, стъклени пана, пластики, лампи, витражи и други художествени произведения по поръчка. ]

01. 06.

Неуловимо 01.06.16 (19:00) – 08.06.16 на Х авиер

Санчес

Хавиер Санчес, (Мексико Сити, 1983 г.), soyjavier.com

Хавиер Санчес завършва мексиканския Университет за комуникации (Universidad de la Comuni-cacion) през 2006 година със степен в областта на визуалните комуникации и оттогава за него фотографията се превръща в език, чрез който изследва две основни теми: идентичност и пол. Университетското му образование е последвано от диплома по фотография от “Escuela Activa de Fotografia” през 2010 година; през същата година е избран за участие в престижния семинар по фотография в “Centro de la Imagen” в Мексико най-значимата институция за фотографията в страната. Като прилага ясен и разбираем подход към заснемане на героите си, Санчес създава интересни творби, представени в Мексико и Латинска Америка на фестивали като Международния фестивал на фотографията във Валпарайсо (Чили, 2010 г.), Експо Фото в Коста Рика (2013 г.) и фестивала „Фото Септември“ (Мексико, 2011 г.). През 2014 година е поканен за участие в груповата изложба “SELFIEka” в София с работа, озаглавена „Снимка на една снимка (но не автопортрет)“. Произведенията му от серията „Неуловимо“ (“Subtle”) отбелязват първото представяне на негова цялостна авторска поредица в Европа. Понастоящем Санчес живее и работи в Мексико Сити като фотограф на свободна практика и преподавател. “Subtle” е поредица портрети на жени с трансджендърна и цисджендърна идентичност, която разглежда алтернативното възприемане на истинската същност и предразсъдъците, отнасящи се до самоопределянето като мъж/жена. „С тази изложба се стремя да представя двусмислеността на човешката ни същност и социалния конструкт.“ Поредицата образи приканва зрителя да преосмисли концепциите мъж/жена и ролите на половете. Проектът е осъществен с подкрепата на стипендията FONCA “Jоvenes Creadores“ (мексикански фонд за култура и изкуство). ]

8

Address: 12B Vrabcha Str., Sofia Visiting hours: 13:00 – 19:00, Saturday: 11:00 – 16:00 Telephone: 02 989 60 50; Website: www.arosita.info In 1991 the "Arosita" Gallery was found by the fine artists Ekaterina and Kolyo Getzovi. In 2002 "Arosita" Gallery undertook the difficult mission to reveal and cultivate in connoisseurs of plastic arts a taste for the unfamiliar material in Bulgarian art tradition and namely glass. The fine artists Ekaterina Getsova, Rositsa Gersova, Desislava Hristova, Rosen Toshev and Evdokia Zdravkova are part of our team. The Gallery works with approved and young Bulgarian artists and has the ambition to stimulate the contemporary art in its nontraditional forms, to discover new names and to show in Bulgaria less known Bulgarian artists who live and work abroad. All clients of the Gallery could receive competent consultation in the choice of work of art. "Arosita" Gallery offers according to personal order interior design decisions for artistic arrangement of houses, offices, restaurants and hotels, workmanship of wall-paintings, glass screens, plastics, lamps, stained-glass windows and other works of art. ]

4

Фотоизложба

Arosita Gallery

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

Subtle 01.06.16 (19:00) – 08.06.16 Photoexhibition

by

Javier Sanchez

Javier Sanchez, (Mexico City, 1983), soyjavier.com Javier Sanchez graduated from Mexico’s “Universidad de la Comunicacion” with a degree in Visual Communication in 2006, since then he has used photography as his language to explore two main themes: identity and gender. He followed his university studies with a Diploma in Photography from the “Escuela Activa de Fotografia” in 2010; that same year he was selected to be part of the prestigious Contemporary Photography Seminar in Mexico’s “Centro de la Imagen”, the most important photography institution of that country. Using a simple approach to photograph his subjects, Sanchez has created an interesting work that has been shown in Mexico and Latin America in festivals such as The International Photography Festival of Valparaiso (Chile 2010), Expo Photo Costa Rica (2013) and The PhotoSeptember Festival (Mexico 2011). In 2014 he was invited to the “SELFIEka” group exhibition in Sofia, Bulgaria, with a piece called “Photo of a photo (but not a self-portrait)”. However, “Subtle” marks the first time that an entire series of his authorship is exhibited in Europe. Sanchez currently lives and works in Mexico City as a freelance photographer and teacher. “Subtle” is a portrait series of cisgender and transgender women that deals with the disjunctive of true self and the preconceptions of masculine/feminine. With this I intend to expose the ambiguity of our human condition and social constructions. Through this collection of images, the viewer is invited to reconsider the concepts of male/female and gender roles. * This project was made with the support of FONCA “Jоvenes Creadores” grant (Mexican Fund for the Culture and Arts). ]


Национален

National Palace

дворец на културата

Адрес: Площад. България № 1, София 1463 Тел.: 02 954 31 31 E-mail: office@ndk.bg

of Culture

Address: № 1 Bulgaria square, Sofia 1463 Tel.: +359 2 954 31 31 E-mail: office@ndk.bg

w w w. n d k . b g

This year the National Palace of Culture again hosts as a partner the 7th edition of the contemporary Bulgarian photography forum organized by “Yanka Kyurkchieva” National Academy of Photography Bulgaria. The opening on June 2, 2016 of PHOTOACADEMICA exhibition will mark the start of the annual Month of Photography with displays at various venues in Sofia. The efforts of my team and my personal ambition is to make the Palace the largest art and culture space in Bulgaria and our partnership is yet another evidence of our aspiration. I wish every success to the organizers and participants in the contest in presenting an impressive collection of Bulgarian photography! Miroslav Borshosh Executive Director of the National Palace of Culture. ]

Националния дворец на културата и тази година е домакин и партньор на форума за съвременна българска фотография, организиран за 7-ми път от Националното сдружение „Фотографска академия – Янка Кюркчиева”. С изложбата ФОТОАКАДЕМИКА, която се открива на 2 юни 2016 г. в Двореца, стартира ежегодния месец на фотографията, който ще се проведе на различни места в София. Усилията на мен и екипа ми е съсредоточен в това, да превърнем Двореца в най-голямото пространство за изкуство и култура в България и настоящото сътрудничество потвърждава това ни желание. Успех на организаторите в създаването на представителна колекция на българската фотография, както и на участниците в конкурса! Мирослав Боршош Изпълнителен директор на НДК. ]

5 Фотоакадемика 2016

Photoacademica 2016

02.06.16 (18:30) – 16.06.16 Изложба

02.06.16 (18:30) – 16.06.16

от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2016

An exhibition from the yearly Photoacademica 2016

XVII НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД-КОНКУРС НА ФОТОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ XVII NATIONAL ANNUAL REVIEW-CONTEST OF PHOTOGRAPHIC ART IN BULGARIA [pages (2 - 27) from other side of that album]

Председател: Г. Кешишян; Членове (от ляво на дясно): ф.х. Я. Попов, Б. Азинян, ф.х. П. Йончев, AFIAP, доц. д-р. Д. Предов, Н. Чипева, А. Иванов, доц. д-р. П. Абаджиев, ф.х. Г. Петков, AFIAP, А. Божинов, Т. Пенов, Ю. Трейман. Chairman: G. Keshishian; Members (from left to right): a.p. Y. Popov, AP, B. Azinyan, a.p. P. Jonchev, AFIAP, Assoc. Prof. Dr. D. Predov, N. Chipeva, A. Ivanov, Assoc. Prof. Dr. P. Abadzhiev, a.p. G. Petkov, AFIAP, A. Bojinov, T. Penov, Y. Treyman.

Фотоакадемика е българският конкурс с най-богата история, който се провежда от 2000 година до днес без прекъсване. Неговото 17-то издание наруши традицията да бъде преглед на българската фотография за изминалата година, и се превърна в преглед на създаденото в периода 2001-2015, първите 15 години от новия век. За участие постъпиха над 1300 снимки от 137 автора. Във финалната изложба ще видите снимки от 64 автора и още 27 автора в секцията до 18 години. 12 членното жури беше съставено само от носители на престижната статуетка на Академията. ] Представяне на наградените и колекция от конкурсите може да видите от стр. 2 до стр. 34 от другата страна на каталога 

photo contest

Opening and award ceremony from contest. Announcing of the winner of the honorary statuette Academica. XVII НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА УЧАЩИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ЖУРИ ЕКИПИ / Jury TEAMS :

Откриване и връчване на наградите от конкурса . О бявяване на носителя на почетната статуетка А кадемика .

02. 06.

XVII NATIONAL ANNUAL CONTEST FOR STUDENTS IN THE SPECIALIZED SCHOOLS [стрници (28 - 34) от другата страна на албума] (от дясно на ляво) Председател: Николай Василев EFIAP; Членове: Иван Масларов - Джъмбо и Ангел Коцев (From right to left) Chairman: Nikolay Vassilev EFIAP; Members: Ivan Maslarov - Jumbo and Angel Kotzev

Photoacademica is the Bulgarian competition with the richest history which has been taking place since 2000 till present. Its 17th edition breaks with the tradition of being a review of the Bulgarian photography for the past year and became a review of what has been created in the period 2001-2015, the first 15 years of the new century. Over 1300 entries by 137 authors applied for participation. The final exhibition displays the works of 64 authors and another 27 authors in the under 18 years of age section. The 12-member jury was manned only with winners of the prestigious statuette of the Academy. ] A full presentation of the awarded and selected works can be seen from p. 2 to p. 34 

MONTH OF PHOTOGRAPHY

9


книжарница

Галерия - „София Прес”

Адрес: София, ул. Славянска 29 Телефон: 02 988 58 31 / 207 Работно време: 09:30 – 21:30 ч. E-mail: asp_gallery@mail.bg Галерия – книжарница „ София Прес” отваря врати през 2006 година в част от партерното пространство на сградата на София Прес на ул. Славянска 29. Инициативата е на трите творчески съюза – на художниците, на писателите и на журналистите. Политиката на галерията е да представя стойностна и атрактивна творческа продукция, да стимулира и развива връзката между поколенията в различните творчески гилдии. ]

03. 06.

Gallery - bookstore

“Sofia Press”

Address: 29, Slavyanska str., Sofia Telephone: +359 2 988 58 31 / 207 Visiting hours: 09:30 – 21:30 E-mail: asp_gallery@mail.bg Gallery – bookstore “Sofia Press” opened in 2006, part of the ground area of the building of Sofia Press / 29, Slavyanska str. The initiative is of creative unions of the three – the artists, writers and journalists. Policy of the gallery is to present valuable and attractive creative production, stimulate and develop the relationship between the generations in various creative guilds. ]

6 Улична Фотография 03.06.16 (18:00) – 25.06.16 Фотоизложба

на

Милан Христев

Streеt Photography 03.06.16 (18:00) – 25.06.16 Photoexhibition

by

Milan Hristev

Милан Христев е роден през 1963 г. в Пловдив. С фотография започва да се занимава още като ученик през 1975 г. До завършването на средното си образование всяка година печели 1-во или 2-ро място на окръжните и национални конкурси за фотография на ТНТМ. След казармата през 1985 г. завършва Техникума по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик”. Представял е авторски колекции в Австрия, България, Гърция, Италия, Македония, САЩ, Швейцария, Унгария. През годините има участия и награди в повече от 60 български и международни общи изложби. Понастоящем притежава фотоателие в Пловдив. ]

Милан Христев Носител на почетната статуетка Академика за 2016г. Milan Hristev Winner of the honorary statuette Academica for 2016

10

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

Milan Hristev was born in 1963 in Plovdiv. He took up photography in 1975 while still a student. Until finishing his secondary education each year wins the first or the second prize at regional and national Youth Technical and Scientific Creativity competitions. After military service, in 1985 he graduated from the "Julius Fucik" School of Photography and Polygraphy in Sofia. He has exhibited author collections in Austria, Bulgaria, Greece, Italy, Macedonia, the USA, Switzerland and Hungary. In the course of years Hristev has participated and has won awards in over 60 Bulgarian and international collective exhibitions. Presently he has a photo studio in Plovdiv. ]


“Milan is one of the Bulgarian photographers who never stop taking pictures. About his street photography collection, he briefly shares that it reflects the experiences of everyday life. Street photography is a hunt for the decisive moment, a brave paraphrase of Cartier-Bresson. It is an emancipated exercise in seeing. Street photography would probably never have added so many points to its assets, the bar wouldn’t have been raised so high if some of the best world photographers had not taken it up for years – at first the French, later the Americans and all the rest. To the extent that making unmade so far street photography is a real challenge.” Antoan Bozhinov ]

„Милан е един от българските фотографи, които снимат непрекъснато. За колекцията си от снимки на улицата споделя кратко, че това са впечатленията, които му е предоставило ежедневието. Уличната фотография е лов на случки, фриволна парафраза от Картие-Бресон. Това е едно освободено упражнение по вглеждане. Тя може би не би събрала толкова точки в актива си, летвата не би стояла толкова високо, ако с нея не се бяха занимавали години наред едни от най-добрите фотографи в света, първо французи, после американци и всички останали. До степен, че да се направи ненаправена вече улична фотография е наистина трудно.“ Антоан Божинов. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

11


Център

за

Култура и Дебат Червената

къща

Адрес: София, ул. Любен Каравелов 15 Работно време: 10:00 – 18:00 ч. Телефон: 02 988 81 88, 02 986 44 16 Уебсайт: www.redhouse-sofia.org Центърът за култура и дебат "Червената къща Андрей Николов" се счита днес за един от знаковите независими културни центрове в Югоизточна Европа. Той се намира в София в обновената къща на един от най-големите български скулптори. От 2001 г. центърът има редовна ежемесечна програма. Над 20 събития месечно включват дебати, лекции, конференции, изпълнителски изкуства, изложби, прожекции и литературни сбирки. В допълнение се предлагат различни форми на обучение в по-малко известни области на изкуството, културата, социалната сфера. Червената къща активизира обществения дебат по съществени теми, недостатъчно представени в основните медии; съдейства за развитието на независимия културен сектор като продуцира, представя и насърчава млади и независими артисти и групи; подпомага социалното развитие като постоянно насочва вниманието към най-уязвимите социални групи. ]

03. 06.

for C ulture and

Debate

Address: 15 Lyuben Karavelov Str., Sofia Visiting hours: 10:00 – 18:00 Telephone: +359 2 988 81 88, +359 2 986 44 16 Website: www.redhouse-sofia.org The Red House Center for Culture and Debate "Andrey Nikolov" is one of the most prominent regional cultural centers in South East Europe. Since starting regular monthly programming in 2001, and especially after moving into the renovated building of one of the most famous Bulgarian sculptors, The Red House became the most visible and influential independent cultural operator in Sofia and Bulgaria. It now runs a programme of over 20 events a month that includes debates, lectures, conferences, stage arts, exhibitions, screenings and literary events. In addition, it provides training by various methods in less known fields of the arts, culture, social activities and practices in Bulgaria. The Red House is committed to strengthening the civil society by holding public debate on important topics that tend to be underrepresented in the mainstream media, to the development of independent cultural sector by producing, hosting and promoting young and independent artists and groups and to the social development by constantly focusing on the most vulnerable groups of society. ]

7 Environments Fertile 03.06.16 (19:00) – 17.06.16 Куратор Танасис Раптис

Участници: Алека Цирони, Исмини Гула, Лили Зумполи, Ева Геромихалу, Николета Агелиду, Танасис Атанасиадис, Марина Проватиду, Елена Ганда, Мурат Хан Ер, Ариф Емрах Орак, Мерт Чагил Тюркай, Кенан Озчан, Елцин Ацун. Център

за фотография

– Солун, Гърция

в партньорство с Д епартамент по фотография на Университета за изящни изкуства

12

The Red House Center

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

„Мимар Синан" – Истанбул

Environments Fertile 03.06.16 (19:00) – 17.06.16 Curator Thanassis Raptis Participants are: Aleka Tsironi, Ismini Goula, Lilly Zoumpouli, Eva Geromichalou, Nikoletta Aggelidou, Thanasis Athanasiadis, Marina Provatidou, Elena Ganda, Murat Han Er, Arif Emrah Orak, Mert Cagil Turkay, Kenan Ozcan, Elcin Acun. Photography Center of Thessaloniki, in co operation with the Photography Department of Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul/Turkey) is organizing the group photography exhibition “E nvironments F ertile ”.


Въпреки факта, че настоящата изложба съдържа, така да се каже, конвенционални видове изкуство (фотография и видео изкуство), то може да бъде характеризирано като изкуство на средата, защото елементът на дискусия между произведенията във всяка отделна зала е преднамерено заложен като потенциална възможност за плодотворен диалог. Критичният фактор е посетителят на изложбата, защото той трябва да придаде значение на и чрез представените творби. Що се отнася до селекцията, целта е създаване на деликатно напрежение за постигане на желания ефект, сътворяването на нова вселена чрез произведенията, щедро предоставени от творците. За мен бе неизбежно да бъда изкушен в представянето на една лична визия, на едно почти егоцентрично обсебване, на една донякъде аутистична настойчивост. Не харесваме заобикалящия ни свят – тогава нека сътворим друг, собствен свят, който ни подхожда и ни кара да се чувстваме у дома. Идентифицирането на съвременния човек със странстващия емигрант или бежанец на Цирони се противопоставя на видео материала „аз и никой друг“ на Хан Ер. Мечтателното обкръжение на женското тяло през „всички състояния на времето“ във видео материала на Акун е платното за разгръщане на образите на Гула, които сякаш са излезли от вълшебна приказка. Момичешките тела, снимани от двадесетгодишните фотографи Зумбули, Геромихалу и Ангелиду са противотежестта на зрелите тела на Акун. Театралните портрети на Атанасиадис са в съзвучие с внимателно преценените и стриктно организирани портрети на Туркай. Напрегнатост, предизвикана от страшния зов „мамо“, пронизващ видео материала на Проватиду, се прехвърля върху и донякъде възвишава режисираната шизофреничност на снимките на Орак. Жестокото изображение на голо женско тяло, което едновременно издишва ужас от смъртта и надежда за живот на Ганда, се осъществява редом с мъжките тела в наситените с усет фрагменти на Озкан. Танасис Раптис, Фотограф, Куратор. ]

An exhibition place has a reproducing function: it is used in order to express a specific ideology and to support a preset narration. Therefore, an exhibition arrangement reflects the curator’s intentions regarding presenting narration in a specific showing row which indicates the line which visitors are expected to follow. Every exhibition has a story or more to tell, the one the creators want to. This language looks a lot like the cinema’s, as visiting an exhibition simulates to watching a film, with the only difference that instead of the camera it is the visitor who moves around . While moving around in the space, with the specific presentation of the exhibits, and as the scenes and sequences are unfolding in front of him, the visitor constructs the decoding of the narration he wishes or is able to. In spite of the fact that the place of the present exhibition hosts-let us say- conventional kinds of art (photographs and video art) it could be characterized as an environment art, because the element of discussion between the works of each specific room has been entered on purpose, in a potential fertile dialogue. The critical factor is the visitor of the exhibition, as he will have to compose a meaning from and through all these. These artistic environments, the more they give meaning the more they produce knowledge. As far as the selection is concerned, the aim was the tension with gentleness for the desired effect, the creation of a new universe using the materials that were generously offered by the artists. It was inevitable for me to serve a personal vision, a rather self-centered obsession, an almost autistic persistence. We don’t like the world which surrounds us, let us create another one, our own, to fit in and make us feel like being home. The identification of contemporary man with the wandering emigrant or refugee of Tsironi, contradicts to the “me and no one else” video of Han Er. The dreamy surroundings with the “all weather” woman body at Acun’s video becomes the canvas for the development of Goula’s images, which look like coming out from a tale. The girly bodies that the 20 years old photographers Zoumbouli, Geromichalou and Angelidou take, become the counterweight to the mature bodies of Acun. The theatrical portraits of Athanasiadis converse with the absolutely calculated and strictly organized portraits of Turkay. The intensity emerged by the frightening call “mama” through Provatidou’s video, spreads through and almost elevates the staged schizophrenia of Orak’s photographs. The hard images of the naked woman’s body which breathe out the fear of death and also the hope for life of Ganda, coexist with the men’s bodies with full of flair cuts of Ozcan. Thanassis Raptis, Photographer, Curator. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

13


Полиграфия Офис Център

Polygraphia Office Center

Адрес: София, бул. „Цариградско Шосе" 47А (входът е от страната на ул. „Николай Ракитин"). Телефон: 02 805 19 10; Факс: 02 805 19 14

05. 06.

Address: 47A "Tsarigradsko Shosse" blvd., fl. 3, 1124, Sofia, Bulgaria M: +359 885 761 950; Website: www.poligrafia.bg

8 Екологичната Истина 05.06.16 (14:00) – 12.06.16 Изложба

от

Международния Конкурс

Ecological Truth 05.06.16 (14:00) – 12.06.16 An

exhibition from the International Competition

Международният фотографски конкурс "Екологичната истина" е организиран от Фото Клуб 202, Зайчар, Сърбия и НСФА Янка Кюркчиева. Темата на основния раздел на конкурса се фокусира върху човешките дейности, който имат деструктивен ефект върху природата, както и негативните последствия за нашата планета, следствие от човешка намеса, индустриализация и замърсяване. Изложбата от 11-то издание на конкурса за първи път ще се открие в София. Това стана възможно благодарение на Министерството на Околната среда и водите, като с тази изложба ще бъде отбелязан международния ден на екологията 5 юни. ]

The international photographic competition "Ecological Truth" is organized by Photo Club 202, Zajecar, Serbia and APB Yanka Kyurkchieva. The theme of the main section focuses on human activities that are destructive to nature as well as the negative impact of men, factories and pollution on our planet.

С подкрепата на МОСВ With the support of the Ministry of Environment and Water

For the first time the 11th edition of the circuit will be opened in Sofia. The event was made possible thanks to the support of the Ministry of Environment and Water. The exhibition will celebrate the 5th of June – the International Environment Day. ]

Ахмад Акбар (Кувейт) - Гумено гробище © Ahmad Akbar (Kuwait) - Tires cemetery Владо Йехарт (Словения) - Еко бомба © Vlado Jehart (Slovenia) - Eco Bomb

14

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


Нов

New Bulgarian University

български университет

Адрес: София, Ж.К. Овча купел, ул. Монтевидео 21 Телефон: 02 811 01 01; Уебсайт: www.nbu.bg

Address: 21 Montevideo Str., Ovcha kupel, Sofia Telephone: 02 811 01 01; Website: www.nbu.bg 9

Контакти с Времето 06.06.16 (19:30) – 17.06.16 Куратор:

доц . д - р Д инамир

Предов

Участници: Цветелина Кафеджиева, Десислава Найденова, Денис Николов, Адриана Илиева, Ива Иванова, Жаклина Чорбаджиева, Краси Стругов, Михаела Аройо, Тихомир Маринов, Емануела Ефремова.

Contacts

with

06. 06.

T ime

06.06.16 (19:30) – 17.06.16 Curator: Associated Professor Dr. Dinamir Predov Participants: Tsvetelina Kafedzhieva, Desislava Naydenova, Denis Nikolov, Adriana Ilieva, Iva Ivanova, Zhaklina Chorbadzhieva, Krasi Strugov, Mihaela Aroyo, T ihomir Marinov, Emanuela Efremova.

Център

за

Култура и Д ебат

Червената

къща

зала “Пеша Николова”

The Red House Center for Culture and D ebate

Превърналата се в традиция изложба на студентите от специалност фотография в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес” на Нов български университет, представя автопортрети на всеки от участниците в три различни стила, визуален и личен контакт с различни епохи или паралелни реалности - Ренесанс, СССР и Хипи. ]

Pesha Nikolova hall

Ива Иванова © Iva Ivanova

Цветелина Кафеджиева © Tsvetelina Kafedzhieva

Тихомир Маринов © Tihomir Marinov

The already traditional exhibition of photography major students from the “Cinema, Advertisement and Show Business” Department of the New Bulgarian University presents self-portraits of each of the participants in three different styles, visual and personal contact with various epochs or parallel realities: Renaissance, the USSR and Hippie. ]

Десислава Найденова © Desislava Naydenova

MONTH OF PHOTOGRAPHY

15


Жаклина Чорбаджиева © Zhaklina Chorbadzhieva

Адриана Илиева © Adriana Ilieva

Денис Николов © Denis Nikolov

Емануела Ефремова © Emanuela Efremova Михаела Аройо © Mihaela Aroyo

16

Краси Стругов © Krasi Strugov

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


Унгарски Културен Институт Адрес: София, ул. Аксаков 16; Работно време: 10:00 – 18:00 ч. Телефон: 02 987 29 63; E-mail: uki@uki.bg; www.szofia.balassiintezet.hu Унгарският културен институт е основан през 1948 година и вече повече от 60 години представя унгарската култура в България. От 1998 година се помещава в сградата на ул. Аксаков 16, в сърцето на София. Институтът предлага богата програма на публиката не само в София, а и в страната, курсове по унгарски език за начинаещи и напреднали, подпомага издаването на художествена и научна литература. Има на разположение изложбена и конферентна зала, библиотека, фонотека и видеотека. Всеки, който се интересува от унгарската култура, може да посети литературните четения, изложби, концерти, филмови прожекции и др. Унгарският културен институт се превърна през последните години в привлекателно място и за много български творци и учени, които провеждат при нас своите научни симпозиуми, конференции, презентации, изложби и концерти. ]

Hungarian Cultural Institute Address: 16 Aksakov Str., Sofia; Visiting hours: 10:00 – 18:00 Tel.: +35929872963; E-mail: uki@uki.bg; www.szofia.balassiintezet.hu The Hungarian Cultural Institute was founded in 1948 and over 60 years now it has been presenting Hugarian Culture in Bulgaria. Since 1998, the Institute is situated at 16 Aksakov street, in the very heart of Sofia. The Institute offers a rich programme not only for the Sofian public but also nationwide: language courses for beginner and advanced learners, supports the publishing of fiction and scientific literature. It avails of exhibition and conference hall, a library, phono-library and video library. All interested in Hungarian culture can visit the literary readings, exhibitions, concerts, film shows etc. In the recent years, the Hungarian Cultural Institute has become an attractive venue for many Bulgarian artists and scientists who hold here scientific symposia, conferences, presentations, exhibitions and concerts. ]

10 Младият Кертес

и

Млади Унгарци

Young Kertesz & Young Hungarians

07.06.16 (18:00) – 30.07.16 Изложба

на

07.06.16 (18:00) – 30.07.16

Андре Кертес

An

и съвременни унгарски фотографи

exhibition of

Andrе Kerеsz Hungarian photographers

07. 06.

and contemporary

Куратор: Силвия Мучи Съвременните участиници в изложбата: Габор де Фиала, Беа Коложи, Марк Мартинко, Силвия Мучи, Томаш Опиц, Мариан Рапи, Петер Шаркьози, Балаж Шпренц, Габор Шиорети, Сами, Адам Урбан, Аги Ведреш.

Curator: Szilvia Mucsy Contemporary participants in the exhibition: Gаbor de Fiala, Bea Kolozsi, Mark Martinko, Szilvia Mucsy, Tomas Opitz, Mariann Rapi, Pеter Sаrkоzi, Balаzs Sprenc, Gabor Sioreti, Szami, Adam Urban, Аgnes Vedres. Андре Кертес © Andrе Kerеsz

Изключителна изложба, в която могат да се видят рядко показваните ранни произведения на един от най-значимите унгарски фотографи и творбите на още 12 съвременни унгарски майстори на фотографското изкуство. Изложбата е специална и с това, че наред със заслужено славното минало на унгарската фотография, тя представя и късче от настоящето на това изкуство. Пътуващата изложба, озаглавена „Младият Кертес, младите унгарци”, се ражда по инициатива на двама гръцки куратора Йоана Васдеки и Джеф Вандерпул и тръгва на европейската си обиколка от атинската галерия „Long Room” през 2013 година. Целта на подбора е да се представи началото на творческата кариера на световноизвестния фотограф Андре Кертес редом с творбите на младата генерация, като по този начин се покаже миналото и настоящето на унгарската фотография в едно и също време и пространство. Колекцията на Кертес включва една част от материалите, намиращи се във Фотомузея и къща паметник на Андре Кертес в Сигетбече. В Къщата музей, където световноизвестният фотограф е прекарвал летата пред детството си, съгласно завещанието му, са показани 120 снимки от наследството на твореца, лични предмети, мебели от дома му в Ню Йорк. От тази ценна сбирка са представени 23 броя от фотографиите от ранните му години (1910-1924), правени предимно в Унгария. Наред с поетичната идилия на селския живот се запознаваме и с Централна Европа от историческата епоха на Първата световна война. 

An exceptional exhibition featuring rarely displayed early works of one of the major Hungarian photographers and the works of 12 other contemporary Hungarian masters of the art of photography. The exhibition is particularly interesting for the fact that along with the deservedly venerable past of Hungarian photography it presents a glimpse of the present day of this art. The travelling exhibition entitled “Young Kertesz & young Hungarians” was spawn after the initiative of two Greek curators - Joanna Vasdeki and Jeff Vanderpool, and started its European tour from Athens gallery „Long Room” in 2013. The aim of the selection is to showcase the start of the artistic career of the world renowned photographer Andre Kertesz along with the works of the young generation thus meeting the past and present of Hungarian photography in the same time and space. Kertesz’ collection displays part of the materials provided by the Andre Kertesz Photo Museum & Memorial House of Szigetbecse. The Memorial House, where the world-famous photographer spent summers in his childhood displays, pursuant to his will, 120 images of the legacy of the master, personal belongings, furniture from his New York home. This precious collection presents 23 of his early images (1910 – 1924) taken mostly in Hungary. Along with the poetic idyl of peasant life, we get impressions of Central Europe in the historic time of World War I. The contemporary section of the exhibition introduces the artists from the Association of Contemporary Hungarian Photographers – “RANDOM”. 

MONTH OF PHOTOGRAPHY

17


The contemporary section of the exhibition introduces the artists from the Association of Contemporary Hungarian Photographers – “RANDOM”. The conceptual approach of RANDOM embraces the diversity of contemporary trends, various photographic styles thus creating a panorama of contemporary Hungarian art of photography. Spirituality flows through the contemporary photography section where along with works reviving traditional, archaic photo equipment and techniques are displayed fine-art photography images developing towards socially engaged, urban works. ]

Андре Кертес © Andrе Kerеsz

Беа Коложи © Bea Kolozsi

Габор де Фиала © Gаbor de Fiala

Томаш Опиц © Tomas Opitz

Мариан Рапи © Mariann Rapi

Марк Мартинко © Mark Martinko

Петер Шаркьози © Pеter Sаrkоzi

Силвия Мучи © Szilvia Mucsy

От тази ценна сбирка са представени 23 броя от фотографиите от ранните му години (1910-1924), правени предимно в Унгария. Наред с поетичната идилия на селския живот се запознаваме и с Централна Европа от историческата епоха на Първата световна война.

Балаж Шпренц © Balаzs Sprenc

Модерният материал на изложбата ни запознава с творците от организацията за съвременно фотоизкуство „RANDOM”. Философията на „RANDOM” e представянето на многообразието на съвременните трендове, на различните стилове на фотографията, което може да даде панорамна картина на съвременното унгарско фотоизкуство. Тази духовност се предава секцията за модерна фотография, където наред с творбите, съживяващи традиционната, архаичната фототехника, преминавайки през художествената фотография се появяват и обществено ангажирани, урбанистични произведения. ]

Аги Ведреш © Аgnes Vedres Адам Урбан © Adam Urban

Андре Кертес © Andrе Kerеsz Сами © Szami Габор Шиорети © Gabor Sioreti

18

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


Чешки Център Адрес: ул. Г. С. Раковски 100, 1000 София Тел.: +359 2 81 55 430; Работно време галерия (Пон. - Петък): 15.00 - 19.00ч. E-mail: ccsofia@czech.cz; Уебсайт: http://sofia.czechcentres.cz

Czech Center Address: 100, G. S. Rakovski Str., Sofia 1000 Tel: 02 81 55 430; Visiting hours gallery (Monday - Friday): 15.00 - 19.00 E-mail: ccsofia@czech.cz; Уебсайт: http://sofia.czechcentres.cz Мисията на Чешкия център е осъществяването на диалог с обществеността в съответната страна и подкрепа при активното представяне на ЧР във всички области на културата, науката и образоването, търговията и туризма. Чешките центрове са част от Европейското сдружение на културните институти - EUNIC. Ние сме бюджетна организация към Министерството на външните работи на ЧР. Чешкият център в София представя ЧР като развита страна с богато културно наследство. Голяма част от мероприятията, освен в българската столица, гостуват в различни региони на България. ]

The mission of the Czech Cultural Center Sofia is dialogue with the community of the respective country and support for the active presentation of the Czech Republic in all aspects of culture, science, education, commerce and tourism. The Czech Centers are part of EUNIC - European Union National Institutes for Culture. We are a budget organization under the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The Czech Cultural Center Sofia promotes the Czech Republic as an advanced country with rich cultural heritage. A big part of the events, besides the capital of Bulgaria, tour various Bulgarian regions. ]

11 Тиха

игра

09.06.16 (18:00) – 30.06.16 Изложба

на

Алена Коцманова

Quiet Game 09.06.16 (18:00) – 30.06.16 An exhibition by Alena Kotzmannova

Алена Коцманова

Alena Kotzmannova

(*1974, Прага)

(*1974, Prague)

Работи предимно с медията на фотографията, видео инсталацията и постпродукционно с филмовия материал. Коцманова концептуално анализира самата медия на фотографията и я съчетава с по-стари времеви слоеве на имагинативната черно-бяла фотография, която претърпява отворена конфронтация с други медии – под формата на приспособяване, инсталации и др. под. В повечето случаи фотографските образи и видеа не са за нея свидетелство за конкретния момент или ситуация, а основа за разказването на собствени фикции и истории. В по-късните си работи се занимава с изразителните възможности и парадокси на фотографския образ. Алена Коцманова учи във Висшия институт за приложни изкуства в Прага, в ателие Интермедия и концептуални изкуство (проф. Адела Матасова) и в ателие Фотография (доц. Павел Щеха). През 2014 завършва докторантура в Педагогическия факултет на Карловия университет в Прага (специалност художествено образование – специализация в педагогиката). За доктората си търси материали в рамките на обучението си в Faculdade de Ciеncias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa и Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa в Португалия. В периода 2007 – 2009 ръководи програмата „Възможности на съвременната фотография“ в Института за изкуство и дизайн към Западночешкия университет в Пилзен. 

09. 06.

Alena Kotzmannova works mainly with photography, video installations and post-production work with film material. She analyzes conceptually the very medium of photography and integrates it into older timeframe layers of imaginative black and white photography to suggest open confrontation with other media in the form of adjustment, installations etc. For her, photo images and videos are not mainly the witnessing of a concrete moment or situation, but rather supporting material for the telling of her own stories and fiction. In her later works she addresses, in addition to the evocation of moods, the expressive possibilities and paradoxes of the photographic image. Alena Kotzmannova studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Studio of Conceptual and Intermedia Works (professor Adela Matasova) and the Studio of Photography (associated professor Pavel Stecha). In 2014 she did her PhD studies, Faculty of Education of Charles University with Art Education major. For her PhD thesis she sought material during her education at Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa and Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa in Portugal. In the period 2007-2009 she was the manager of the Possibilities of Contemporary Photography Programme at the Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen. 

MONTH OF PHOTOGRAPHY

19


През 2005 и 2009 година е финалист за наградата „Индржих Халупецки“ (престижна чешка награда за млади творци), получава стипендия за творческо пребиваване напр. в International Studio & Curatorial Program в Ню Йорк, Centro de la Imagen в Мексико Сити, Germinations X в гръцкия град Делфи и стаж в Norwich School of Art and Design във Великобритания. Появява се на чешката и международната сцена в края на 90-те години. Фотографиите на Алена Коцманова са представени в чешки и чуждестранни колекции. Представлявана е от галерия „hunt kastner": http://huntkastner.com/new/artists/alena-kotzmannova/ Други реализирани проекти на: www.kotzmannova.cz. ]

Alena Kotzmannova has completed grant-funded creative residencies at, for example, the International Studio & Curatorial Program in New York, at the Centro de la Imagen in Mexico City, at Germinations X in Delphi, Greece and a foreign internship at the Norwich School of Art and Design in Great Britain. In 2005 and 2009 she was a finalist for the prestigious Jindrich Chalupecky Award. Alena Kotzmannova’s photographic works are represented in collections in both the Czech Republic and abroad. Alena Kotzmannova is represented by „hunt kastner” Gallery: http://huntkastner.com/ new/artists/alena-kotzmannova/ See more at: www.kotzmannova.cz. ]

20

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


SAMCA Website: www.samcaproject.org

САМСИ Уебсайт: www.samcaproject.org Проектът "Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство" се реализира с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Норвежкото правителство осигурява 97% от средствата. Общата сума, отпусната за проекта, покрива 85% от всички разходи, останалата част е осигурена от Министерство на културата. Първият етап включва основна реконструкция на сградата на "Софийски Арсенал", намираща се на бул. "Черни връх" №2 и се осъществява по проект на архитектурно студио "Братя Кадинови", избрано след проведен конкурс. Окончателно е завършено изложбеното пространство на първия етаж. През втория етап ще бъдат завършени вторият и третият етаж на сградата. Предвижда се изграждането на депо, съобразено с всички съвременни музейни изисквания, както и отделна зала за временни експозиции. Със съдействието на Столична община и по идея на Министъра на културата Вежди Рашидов в пространството около музея ще се оформи скулптурен парк на открито на обща площ около 5 декара. ]

The reconstruction of the building, which is located at 2, Cherny Vrah Blvd., Sofia, is implemented under a project financed by the governments of Norway, Iceland and Lichtenstein through the Financial Mechanism of the European Economic Area. The Norwegian government provides 97% of the funds. The total amount granted for the project covers 85% of all expenses and the remaining part is provided by the Ministry of Culture. The first phase of the project "Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art" includes general reconstruction of the building, and it is implemented by the design of Kadinovi Brothers Architectural Studio, chosen by public tender. The exhibition space of the first floor has been fully renovated. The second stage of the project provides for the complete renovation of the second and the third floor, the construction of a warehouse according to modern museum requirements, as well as a separate hall for temporary exhibitions. With the cooperation of Sofia Municipality and by the initiative of Mr. Vezhdi Rashidov, Minister of Culture of the Republic of Bulgaria the green space surrounding the museum will be transformed into an open-air sculpture park, extending over 5000 sq. m. ]

12 Ромите

в

Европа

10.06.16 (18:00) – 17.07.16 Изложба

на

Ейк Ериксон

„През лятото на 2009 г. бях в град Брецлав в южна Чехия. Получих информация , че кметът изхвърля две ромски семейства от домовете им, където те са живели в продължение на поколения. В техния квартал предстоеше построяването на нов търговски център. Семействата са били преместени в конюшни, вонящи на фекалии, където е трябвало да живеят без топла вода и отопление. Това беше началото на моята документална работа по проекта за ромите в Европа и техните условия на живот. През последните пет години съм фотографира ежедневния живот на ромите в десет страни; Франция, Сърбия, Косово, Румъния, Швеция, Чехия, Словакия, Унгария, Испания и Швейцария. Ромите се чувстват дискриминирани в цяла Европа. Те често живеят извън обществото и нямат права, като например социални, политически, културни или икономически. Страните, които се открояват често са в Източна Европа. Особено се откроява място наречено Lunik IX, извън Кошице източна Словакия. Испания се очертава като контрапункт, където ромската култура на много места се приема масово от населението. Има и ромските деца в общообразователните училища, младите хора могат да пътуват по училищни екскурзии и роми се женят испанци. Моята цел с това визуално проучване е да отида отвъд обичайните стереотипи за ромите. Моята история е също така за хората от ромски произход, живеещи интегрирани в Европейския всекидневния живот, а не само тези, които са потиснати и живеят в мизерия. Докато снимах в Европа роми от Румъния и България започнаха да просят по улиците на родния ми град Стокхолм. Надявам се, че моите снимки може да ви помогнат да разберете защо.” Ейк Ериксон 

Roma People

in E urope

10.06.16 (18:00) – 17.07.16 An

exhibition by

10. 06.

Ake Ericson

In the summer of 2009 I was in the town of Breclav in the southern Czech Republic. There I was told that the mayor threw out two Roma families from their homes, in a city where they had lived for generations. There were plans for a new shopping center in the neighborhood. The families were relocated to stables that stank of faeces, where they had to live without hot water and heating. It was the start of my documentary photo project about the European Roma people and their living conditions. Over the past five years I have portrayed the daily life of the Roma people in ten countries; France, Serbia, Kosovo, Romania, Sweden, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Spain and Switzerland. Roma people feel discriminated against throughout Europe. They often live outside of society and lack human rights such as social, political, cultural and economic. The countries that stand out are often in eastern Europe. There a Roma name is a single ticket to ghettos like Lunik IX outside Kosice in eastern Slovakia. Spain is emerging as a counterpoint where Roma culture in many places is accepted by a majority population. There are also Roma children in mainstream schools, young people can travel on class trips and Roma people marry Spaniards. My goal with this photo suite is to get behind the usual stereotypes of Roma people. My story is also about the Roma people living integrated in European everyday life, and not just those who are oppressed and live in misery. While I photographed in Europe Roma people from Romania and Bulgaria began begging on the streets of my hometown Stockholm. I hope that my pictures might help you understand why. Ake Ericson 

MONTH OF PHOTOGRAPHY

21


„Да се овладее способността на фотографията да разказва и да приближава до нас неизвестни истории е форма на изкуство. Ейк Ериксон (р. 1962) работи с фотографската камера през почти целия си живот, през който документира срещите си с полицаи и политици, бежанци и райони с конфликти по цял свят. Non grata - латинският изразът за нежелани или не добре дошли, описва положението на милиони роми в Европа. Става дума за раждане в изолация и живот в нечовешки условия, но също така за любов, бит и пъстра култура. Ситуацията, в която са поставени ромите в Европа става все по-видима в нашето ежедневие и реалността, която Ериксон показва в традицията на класическата фотодокументалистика изведнъж рязко я приближава. Изложбата се показва със съдействието на Комитет по изкуствата – Швеция, Църква на Швеция и Фондация Fritt Ord, Норвегия. ]

To master the ability of photography to tell stories about our world and bring, to us, unknown parts of it closer to us, is an art form. Ake Ericson (b. 1962) has worked with the camera his entire life, through which he has portrayed meetings with policymakers and politicians, refugees and conflict areas worldwide. Non grata, Latin for "unwanted" or "not welcome", describes the situation of some of the millions of Roma people in Europe. It's about being born into alienation and living in inhumane conditions, but also about love, everyday life and culture. The situation of many of the Roma people in Europe has in recent years become visible even in our everyday life, and the reality that Ericson reproduces in a classic documentary tradition has suddenly come very close. The exhibition is displayed with the support of the Swedish Arts Grants Committee, the Church of Sweden and the Fritt Ord Foundation, Norway. ]

22

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


Полски Институт / Polish Institute Bulgaria Адрес: София, ул. Веслец 12, Тел.: 02 9872159; 9810907 Address: 12 Veslets Str., Sofia Tel.: 3592 9872159; 9810907 E-mail: sofia.ip.sekretariat@msz.gov.pl www.polinst-bg.org Полският институт е основно средище за популяризиране на полската култура и наука, както и за разпространение на знания за Полша, като развива дейност не само в София, но и в други по-важни културни и университетски центрове. С Института са тясно свързани многобройните абсолвенти на полски ВУЗ-ове, както и курсисти, завършили организираните от Института курсове по полски език. Институтът разполага с библиотека, която наброява около 14 хиляди книги, както и с аудио- и видеотека. Има читалня за вестници и списания, както и информационна служба, разполагаща с актуална информация за Полша и България, галерия. ]

The Polish Institute is the focal venue for dissemination of Polish culture and science and information about Poland. Its activities are not limited to Sofia but spread to other important cultural and university centers. Many alumni of Polish educational institutions are connected with the Institute along with those who have taken the Polish language courses organized by the Institute. The Polish Institute avails of a library of over 14 000 books, audio and video library, reading room with newspapers and magazines, gallery, Information Service providing information about Poland and Bulgaria. ]

13 Три Проекта

на

Агнешка Раиз

13.06.16 (18:00) – 30.07.16 Изложба

и

Представяне

Агниешка Райс е фотограф на свободна практика и живее във Варшава, Полша. Тя е съосновател на колективната платформа „Спутник Фотос“ (Sputnik Photos, www.sputnikphotos.com). Сферата на дейността й е документалната фотография. Изучавала е история на изкуството в Ягелонския университет. Двукратен носител на наградата „Снимка на годината“ за 2011 и 2012 година, двукратен финалист за най-престижната международна награда за фотография Hasselblad Masters Awards, финалист за стипендията на фондации „Lucie“ и „Alexia“ и носител на наградата „Lens Culture Exposure“. Печели няколко национални конкурса за фоторепортери, сред които Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaz. През 2012 година получава стипендия от Министерството на културата, Фондацията за полско-германско сътрудничество, стипендия на общината на Варшава и от Вишеградския фонд. Агниешка Райс издава албум със заглавие „Американска мечта“ (за културната трансформация и триумфа на поп-културата в Централна и Източна Европа), а съвсем наскоро и „Оттук започва краят на градовете“ (This Is Where the End of Cities Begins) за непознатите и неоткрити градски пространства. 

на

Агнешка Раиз

Three Projects by Agnieszka Rayss 13.06.16 (18:00) – 30.07.16

13. 06.

An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

Agnieszka Rayss, fotografka, wspolzalozycielka stowarzyszenia Sputnik Photo. Studiowała historie sztuki na Uniwersytecie Jagiellonskim. Glowny obszar jej zainteresowan to fotografia dokumentalna. Dwukrotnie nagradzana w konkursie Pictures of the Year (w 2011 i 2012 roku), dwukrotna finalistka Hasselblad Masters Award, finalistka konkursów Lucie Foundation Award, Sony World Photo Awards, Lens Culture Exposure Award, Alexia Foundation. Zdobyla takze wiele krajowych nagrod, m.in. w konkursach Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaz. Stypendystka Ministra Kultury, Miasta Stołecznego Warszawy, Funduszu Wyszehradzkiego. Opublikowała album fotograficzny „American Dream” – o transformacji kulturalnej i triunfie pop kultury w Europie Srodkowo Wschodniej, i drugi "Tu sie zaczyna koniec miast" - o nieodkrytych przestrzeniach miejskich. Brala udzial w wielu wystawach indywidualnych i grupowych, m.in. na Fotofestiwalu w Lodzi, Biennale w Pradzie, Festiwalu w Noorderlicht. Agnieszka Rayss, photographer, freelancer, based in Warsaw, Poland. Co-founder of the Sputnik Photos collective (www. sputnikphotos.com). Her area of work is documentary photography. She studied art history at the Jagiellonian University. 

MONTH OF PHOTOGRAPHY

23


Агниешка Райс участва в няколко самостоятелни и общи изложби, включително Биеналето в Прага, фотофестивала Noorderlicht и фотофестивала в Лодз, Триеналето за фотография в Хамбург. ]

A two-time winner of the Picture of the Year award in 2011 and 2012, a two-time finalist in the Hasselblad Masters Award, finalist of Lucie Foundation scholarship, Alexia Foundation grant, Lens Culture Exposure Award. Winner of several national press photography competitions, including Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaz. Recipient of a scholarship from the Ministry of Culture in 2012, POlsih-German Cooperation Foundation, Municipality of Warsaw Grant and a scholarship from the Visegrad Fund. ]

24

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


УниКредит Студио Адрес: София, ул. Княз Александър I 12 (срещу Телефонната Палата) Работно време: 10:00 – 18:30 ч. УниКредит Студио се утвърди като една от водещите галерии за съвременно изкуство в България. Тя представя изложби на млади, талантливи автори и куратори от България и целия свят с мисията да поощрява развитието им. България беше избрана сред повече от 20 европейски държави да бъде домакин на първото УниКредит Студио в Централна и Източна Европа. С разбиране и внимание към идеите на младите творци, серията събития с името Carte Blanche ("Карт бланш") им открива нови възможности и публика в пространствата на банковите клонове на УниКредит Булбанк. Заявявайки своето място, платформата УниКредит Студио разширява възможностите пред младата сцена у нас и стимулира международния обмен. Галерията се намира в един от филиалите на УниКредит Булбанк в центъра на София, на ул. "Княз Александър 1" 12 (срещу Телефонната палата) и е отворена за посетители, без вход, всеки делничен ден от 10:00 до 18:30 и събота от 10:00 до 17:00. ]

UniCredit Studio Address: 12 Knyaz Alexander I Str., Sofia (opposite the Telephone Chamber) Visiting hours: 10:00 – 18:30 UniCredit Studio is the newest gallery for contemporary art in Bulgaria. It presents exhibitions of talented young authors and curators from Bulgaria and worldwide with the mission of supporting their growth. Bulgaria has been chosen among more than 20 European countries to be the host of the first UniCredit Studio for Central and Eastern Europe. Adding up awareness and attention to the ideas of young artists, the series of events named “Carte Blanche” opened new prospects and audiences before them in the spaces of UniCredit Bulbank branches. The UniCredit Studio platform augments the opportunities before the youth and encourages international exchange. The gallery is situated in one of the branches of UniCredit Bulbank in Sofia, 12 Kniaz Boris str. and is open daily from 10:00 to 18:30 and Saturday from 10:00 to 17:00. ]

14 Стените Говорят 14.06.16 (18:30) – 30.06.16 Изложба на Стефана Петрова, Пламена Максимова и Ваньо Димитров Ние сме 3-ма ентусиасти, които правят опит чрез снимките си да чуят улицата. Пламена - нещотърсач, мечтател и изследовател на тишината, в която говорят единствено случайно уловени кадри. За мен снимането е като всяко друго изкуство, не може да бъде въздействащо, ако ти липсва вдъхновяваща причина да го правиш. Трябва да има разказ, да не е самоцелно. Ваньо - ловец на цветни емоции в черно-белите фотографии. Наскоро започва проекта https://www.facebook.com/ my1984photography/timeline Стефана - няма да крия, че все още се опитвам да опозная настройките на фотоапарата, но при някои от опитите се получават и интересни снимки. От близо година поддържам и канал в Инстаграм - посветен на уличната фотография - https://www.instagram. com/sofiastreetlife/. "Контактът на човека със стените е много повече от израза "сякаш говоря на стената". Нашата столица е белязана с различни цитати, тагове и нееднозначни рисунки по стените плод на графити райтърите и не рядко на вандали. Обществото ни влиза в контакт чрез стените и излиза от рамките в опит няКОЙ да го чуе. Идеята ни е да селектираме различните послания и чувствата, които отправя улицата към нас - любов, омраза, раздразнение, отчаяние... Всяка концепция се изразява в рамка на картина (символизираща обществото) и излизащите от нея снимки под формата на горепосочените послания. ]

The Walls Are Talking 14.06.16 (18:30) – 30.06.16

14. 06.

An exhibition by Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov We are 3 enthusiasts who attempt through the photos to hear the street. Plamena -For me, photography is like any other art, can be powerful if you miss an inspiring reason to do it. There must be a story, not an end in itself. Vanuo - Hunter of colored emotions in black-and-white photographs. Recently started project - https://www.facebook. com/my1984photography/timeline Stephana - I will not hide that I'm still trying to get to know the camera settings, but some attempts to get interesting photos. Nearly a year and maintain channel Instagram - dedicated to street photography - https://www. instagram.com/sofiastreetlife/. Human contact with the walls is much more than the expression "like talking to the wall." Our capital is marked with different quotes, tags and drawings on the walls - made by graffiti writers and vandals. Our society comes in contact through the walls and out of context in an attempt to hear some. Our idea is that we will select different messages from the streets - love, hate, frustration, despair ... Each concept is expressed in a picture frame (symbolizing society) and we will put some photos outside - the idea come from ‘think outside the box’. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

25


Зала България

Bulgaria Hall

Адрес: София, ул. Георги Бенковски 1 Телефон: 02 987 52 37 E-mail: sofiaphil@ibn.bg

www.sofiaphilharmonie.bg

Галерия "България" към Концертен комплекс "България" е създадена през 2004 година по идея на Директора на Софийска филхармония г-н Явор Димитров. Началото е поставено с експонирането на "Виолетовата биволица" от Павел Койчев на Нова година 2003 г. Целта на художествената галерия е да експонира автори на българското и чуждестранно изобразително и приложни изкуства, както и да се впише и допълни цялостния културен ансамбъл "България". През този период са проведени редица успешни изяви, които ни дават основания да считаме, че художествената галерия намира своето подобаващо място в културния живот на Софийска филхармония. Неоспорим факт е, че все повече творци търсят и желаят да представят своите творби в галерията. Любителите на изобразителното изкуство имат възможност да видят тук както творби на млади талантливи художници, така и на утвърдени в българското изкуство имена. Съвместяването на изкуствата музика, живопис, скулптура, графика и фотография дообогатява и допълва културния облик на Концертен комплекс "България", като я прави уникално духовно средище. ]

15. 06.

Bulgaria Gallery within the Bulgaria Concert Complex was established in 2004 on proposal by Mr. Yavor Dimitrov, Director of Sofia Philharmonic. The start was given with the display of the “Violet Buffalo-cow” by Pavel Koychev on the New Year’s Day of 2003. The aim of the Art Gallery is to display the works of Bulgarian and foreign painting and applied arts masters and to inscribe and complement the integral Bulgaria cultural ensemble. The period features a number of successful events which give us grounds to believe that the Art Gallery has found its proper place in the cultural life of Sofia Philharmonic. Incontestable fact is that an ever increasing number of artists seek and wish to display their works in the Gallery. Admirers of painting avail of the opportunity to see both works by young talented artists and recognized in Bulgarian art names. The synergy of the arts of music, painting, sculpture, graphics and photography further enriches and adds up to the cultural image of Bulgaria Concert Complex thus making it a unique spiritual focal point. ]

15 доц.

Петър Абаджиев

15.06.16 (18:00) – 30.06.16 Юбилейна Изложба

на доцент

Петър Абаджиев

Доайен на Българската фотография, роден на 20.05.1936 г. във Варна. От 1959 год. работи активно в областта на художествената фотография. През различни периоди преподава в: Натфиз “Кр. Сарафов”, където става доцент, Нов Български Университет, Факултета по журналистика, Артколеж, Фотофорум. Участвува във фотографския живот 1959 – 2016 год. с над 40 собствени авторски изложби в България и във Варшава, Катовице, Берлин, Виена и др. В годините 1975-2016 участвува в над 50 общи изложби в България и чужбина, откъдето има редица награди. През 2008 год. Става носител на златната статуетка на Фотографската академия за цялостно творчество. Изработил илюстрациите, оформлението и отпечатването на календари на редица фирми: Brueder Henn Wien, Коnica - България, Siemens, Балкантурист, Летище София, Ръководство на въздушното движение, Балканкар, Завод Дружба Варна и др. През 1993 година илюстрирал книга с поезия “Отворена врата” на Керанка Далакманска. Член на редколегиите на списание “Българско фото” и участвувал при създаването “Фотооко”, списание “ФО”, списание Digital Photo-Video Magazine. Носител на почетния знак на София. Автор на илюстрации на редица дипляни, каталози и други рекламни материали, както и на над 350 публикации на фотографии и статии в ежедневните, седмични и месечни български издания. Изнасял доклади на международни симпозиуми в Германия, Чехия и др. ]

26

Address: 1 Georgi Benkovski Str., Sofia Telephone: 02 987 52 37 E-mail: sofiaphil@ibn.bg

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

prof.

Petar Abadzhiev

15.06.16 (18:00) – 30.06.16 Jubilee Exhibition by associate professor Peter Abadzhiev Doyen of the Bulgarian photography. Born on 20.05.1936 in Varna. Since 1959 has been working actively in the area of fineart photography. At various times has been lecturing at “Krastyo Sarafov” National academy for theatre and film arts where he became associated professor, the New Bulgarian University, the Journalism Department, the Art College, the Photo Forum. His contribution to the photographic scene encompasses over 40 own author exhibitions in Bulgaria and Warsaw, Katowice, Berlin, Vienna, etc. In the period 1975 – 2016 he participated in over 50 collective exhibitions in Bulgaria and abroad where he has won numerous awards. In 2008 Petar Abadzhiev became the winner of the golden statuette of the Academy of Photography for lifetime achievement. Petar Abadzhiev is the author of illustrations, design and printing of many companies’ calendars: Brueder Henn Wien, Коnica Bulgaria, Siemens, Balkantourist, Sofia Airport, Air Traffic Control, Balkancar, “Druzhba” plant Varna, etc. In 1993 he illustrated “An Open Door” book of poetry by Keranka Dalakmanska. Member of the editorial board of the “Bulgarian Photo” magazine and co-founder of “Fotooko” (“Photo Eye”), “FO”, and Digital Photo-Video magazines. Author of the illustrations in various brochures, catalogues and other advertising materials as well as of over 350 publications of images and articles in daily, weekly and monthly Bulgarian press. Petar Abadzhiev has delivered reports at international symposia in Germany, the Czech Republic and other countries. ]


16 Там… 15.06.16 (19:30) – 10.07.16 Изложба Росен Русинов е роден през 1964 г. Живее в София. Проявява задълбочен интерес към изобразителното изкуство, дизайна и архитектурата още от ученическите си години. Занимава се с фотография като ученик и студент, но започва да снима наистина активно от 2005 г. Има участия в изложбите на Фотографска Академия, Фотосалон Варна, Canon България, Фото-Форум, Bodygraphia, фотограф на месеца в списание B+W Photography, UK. Направил е първата си самостоятелна изложба в София през 2006. През 2011 г. реализира обща изложба с двама български художници в Прага и Братислава – 12 фотографии, 12 графики, 12 масла. Същата година през месец април, открива 2-ра самостоятелна изложба в галерия Алтера, София – „Усещане за море”. Следват самостоятелна изложба включена в Месеца на Фотографията 2012 и участие в общи изложби през 2015 в Галерия Фотосинтезис и Галерия Интерпред, София. Снима в категорията художествена фотография използвайки техниката selective focus със силен акцент върху абстрактното и неостротата. Печата малък брой избрани фотографии на артистична хартия Hahnemuhle с контролиран печат на копията и сертификати за всяка фотография. Там... Кой е този, с който искаме най-много да си говорим? Къде да го намерим и дали ще има време за нас? Ще ни разбере ли, ще ни изслуша ли или ще ни отхвърли? Да, приятели мои, познати и непознати, аз съм намерил отговорите на тези въпроси за мен и бих искал да ги споделя с вас. Не знам за вас, но аз говоря най-много със себе си. Може би и вие сте така… Къде обаче да се намеря, така че да имам достатъчно търпение и време за да се изслушам, разбера и да си отговоря? А защо не и да проведа дълъгдълъг разговор за най-важните неща… Къде да се намеря? Моето място е там - на брега на морето - на границата между сушата и водата, между застиналото и вечно движещото се. Точно там има едно полупрозрачно магично огледало, в което поглеждаш… и виждаш вечността и себе си. И не знам защо, но тогава ставаш спокоен, добър и мечтаещ. Там става този контакт между теб, какъвто си и теб, какъвто искаш да бъдеш и всичко мечтано изглежда възможно. Да, има такова място – на брега на морето. Отидете там. Бъдете сами. И ще бъдете със себе си... Там... ]

на

Росен Русинов

There... 15.06.16 (19:30) – 10.07.16 An

exhibition by

15. 06.

Rosen Rusinov Rosen Rusinov is born in 1964 and lives in Sofia. Exhibiting profound interest in art, design and architecture from his school years, he is involved in photography as a student but begins shooting for real in 2005. He has participated in exhibitions of the Bulgarian Photography Academy, Varna Photo-Salon, Canon Bulgaria, PhotoForum, Bodygraphia, and was a photographer of the month in the magazine B+W Photography, UK. He made his first solo exhibition in 2006 in Sofia. In 2011 he made an exhibition with two Bulgarian artists in Prague and Bratislava - 12 photographs, 12 graphics, and 12 oils. The same year in April, he opened the 2nd solo exhibition in the gallery Altera, Sofia - "The Sense of Sea." Following these achievements, he made a 3rd solo exhibition included in the Month of Photography 2012 and participations in two group exhibitions in 2015 at Photosynthesis Gallery and Interpred Gallery, Sofia. He is working in the field of fine art photography using selective focus technique with strong emphasis on abstract and blur. He prints a small number of selected photographs on Hahnemuhle fine art paper using controlled print of copies with certificates.

There... Who is this person that we want most to talk to? Where can we find him and is he going to have a time for us? Will he understand us? Will he hear or reject us? Yes, my friends, acquaintances, and strangers, I found the answers to all these questions for me and I would like to share them with you. I do not know about you, but I speak mostly to myself. Maybe you're this way too... But where to find ourselves, so to have enough patience and time to listen, understand and respond to? And why not to have a long conversation about the most important things in our life... Where to find that place? My place is there - on the beach the border between land and water, between the still and the always moving. Right there is a translucent magical mirror in which you look... And see eternity and yourself. And I do not know why, but then you become calm, good, and dreaming. There becomes this contact between you whatever you are, and whatever you want to be, and then all the dreams seem possible. Yes, there is such a place - on the beach. Go there. Be alone. And you will meet yourself... There... ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

27


16. 06.

17

С подкрепата на Фондация СЕРДЖО ПОДЖАНЕЛА / With the Support of SERGIO POGGIANELLA Foundation Гаро Кешишян 16.06.16 (19:00) – 30.07.16 Фотоизложба

на

Гаро Кешишян

Гаро Левон Кашишян е роден в град Варна през 1946 година в семейство на арменци. Гаро Кешишян е един от най-значимите фотографи на Източна Европа. В периода 1971 – 1981 той работи като инженер технолог в металургичната промишленост. След 1976 година негови работи са излагани в самостоятелни и групови изложби в България, Унгария, Чехословакия, Полша, Югославия, Турция, СССР, САЩ, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Финландия и Япония. Той посвещава работа си на тематични серии, избирайки своите субекти от различни прослойки на обществото. В изложбата са включени някои от найизвестните му серии: „Цигани”, „Войници”, „Металурзи”. Неговите фотографии са редки артистични свидетелства за прехода към демокрация след 1989 година. ] Баща ми казваше: “Виж моето момче, само човекът, който гледа надолу и слепецът няма да видят падаща звезда.” И аз тогава му казах: “Татко, татко… знаеш ли докато говориш тези неща, каква гледка изпусна на небето.” Години след това разбрах защо хората забиват взор в земята и само слепецът с бялото на очите имитира поглед нагоре.

An

exhibition by

Garo Keshishian

Garo Levon Keshishian was born in 1946 from Armenian parents in Varna. He is considered as one of the most important photographers in Eastern Europe. Between 1971-1981 he worked as a mechanical engineer in the steel industry. Since 1976 his work has been seen in solo and group exhibitions in Bulgaria, Hungary, Czechoslovakia, Poland, Yugoslavia, Turkey, USSR, USA, France, Germany, Switzerland, Denmark, Finland and Japan. He bases his work on series, choosing his objects by different parts of the society. The exhibition includes some of his most famous series: Gypsies, Soldiers, Steel workers… His photographs represent a rare artistic testimonial, bearing witness, as they do, to the transition of Bulgaria from Soviet influence to western style democracy. ] My father used to say: “Only those who look down and the blind Can’t see the trace of a falling star” That evening I had cried: “Daddy, daddy…why don’t you look up at The sky..what a wonderful sight You have missed!...”

In a moment of belated insight or delusion I thought that… perhaps… I could lend my vision to other people. Nothing else. Nothing!

През това време обаче хиляди други продаваха всичко, каквото им попадне пред очите. Включително и фотографии.

All that time thousands of others Have been selling everything They caught a sight of. Including photographs.

Е нито станах търговец, нито стигнах до храм даже не можах да се погрижа добре и за сина си. който беше професионален фотограф, но никога не стана артист, заради едното парче хляб, което и аз сега го вадя много трудно. Затова тези думи са за него. То и без това и баща ми и синът ми имат едно и също име. Гаро Кешишян. ]

28

16.06.16 (19:00) – 30.07.16

Many years later I understood why people Keep staring at the earth And only the blind, with their withered, Discolored eyes, give the impression Of looking up…

Е в момент на вдъхновение или по-точно в момент на заблуждение, може би, реших да подарявам очите си на другите. Нищо повече. Нищo!

…Но една вечер, ако ни остане малко време ще му покажа дирята от една умираща звезда, много далечна. Просто за малко ще гледаме заедно нагоре. Това посвещавам на баща си,

Garo Keshishian

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

Thus I failed to reach the temple Or to become a merchant… I couldn’t even A proper care of my son… …But in one evening We have some spare time I’ll show him the light Of a dying star…Faraway… We’ll simply look up! Together… Garo Keshishian. ]


Галерия Алгара

Algara Gallery

Адрес: София, ул. Бистрица 9 Работно време: 11:00 – 19:30 ч. Мобилен: 0887 608 900 E-mail: algara_gallery@abv.bg

Address: 9 Bistritsa Str., Sofia Visiting hours: 11:00 – 19:30 Mobile: +359 887 608 900 E-mail: algara_gallery@abv.bg

Галерия "Алгара" е открита на 10.09.2011 г. За краткия период от време до сега в нейното пространство са се състояли пет тематични и две индивидуални изложби. Представяни са както добре познати, утвърдени съвременни художници, така и някои млади, талантливи творци. С тазгодишното участие на "Алгара" в "Месец на фотографията", се слага началото на представянето и на наши фотографи. ]

Gallery "Algara" was opened on 10.09.2011. For the short period of time by now there have taken place five thematic and two individual expositions. Were exhibited both well-known established artists and some young, talented ones. With this year's participation of "Algara" in the "Month of Photography", starts the presentation of photographers also. ]

18 В Контакт

Изложба

на Благовеста

През септември 2013 г. на гара Варна акостира парен влак. Аудиторията беше пленена от направените тогава снимки, и в нас (Благовеста Филипова и Пламен Андреев) се роди идеята да превърнем тези няколко снимки в проект. Решихме да се върнем назад във времето, когато въглищата и почернялото лице на машиниста са били основната двигателна сила на пъплещата по ЖП линията парна гъсеница. Да покажем, връзката между човека и машината. Да стигнем до нейното сърце и да видим лицата на хората, които ежедневно полагат грижи за нейната изправност. Да покажем колко много любов, романтика и страст могат да бъдат намерени сред тези стари и овехтели железа. Вече 3-та година преследваме желязната машина по нейните пътища. Срещнахме се с хора, за които мнозина не подозират че съществуват, а това са хора, чиито дела пишат история. Събрахме толкова много истории и историйки, които докосват душата, събуждат пулса и обръщат времето. Когато преди 3 години влязохме за първи път в локомотивното депо, там ни посрещна огромна купчина желязо. Получихме възможността тази антика да се съживи пред нашите обективи и да затупти с душа и сърце по съвременните ЖП линии на България. Това беше така наречената „Баба Меца“ – наймощния парен локомотив на Балканския полуостров, на който между 1933- 36 г. огняр е бил поетът Никола Вапцаров. ]

с

Миналото

In Contact

with the

Past

17.06.16 (18:30) – 30.07.16

17.06.16 (18:30) – 30.07.16

Филипова

An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

и

Пламен Андреев

17. 06.

In September 2013 a steam train pulled up at Varna station. People were fascinated by the photographs of it and we decided to use these photographs in a project. We want to go back in time when coals and the blackened face of the engine-driver were the main driving force of the steam caterpillar crawling along the railway. We want to show the link between people and these machines, to reach the hearts of the machines and to see the faces of people who take care of their good condition every day. We want to show how much love, romance and passion can be found in this battered ironwork. We have been after the iron machine for three years. We have met people who are unknown to the rest of the world, but their deeds are history. We collected so many great and little stories, which touch the soul, wake the pulse and reverse time. When we entered the engine-shed for the first time three years ago we saw a huge heap of iron. We had the chance to see this antique revive before our lens and to start pounding with a soul and a heart along nowadays Bulgarian rail lines. This was the so called Goody Bear – the most powerful steam engine in the Balkan Peninsula, whose fireman was the poet Nikola Vaptsarov between 1933 and 1936. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

29


20. 06.

19 Старт Фото София

Start Photo Sofia

20.06.16 (18:30) – 30.06.16 Втори

20.06.16 (18:30) – 30.06.16

Изложба от Международен Фото Салон “Старт фото София” под егидата на FIAP

An

FIAP Second International Photo Salon “Start Photo Sofia”

Локация: НХА - Галерия Академия Адрес: 1000 София,

ул.

Location: NAA - Academia Gallery

„Шипка“ 1

Address: 1 Shipka Str., Sofia 1000

Народното събрание Работно време - неделя: от 11:00 до 19:00

откъм градинката до

Понеделник

from the garden to the

Opening Hours: Monday to Sunday:

С любезното партньорство на Столична община, Български олимпийски комитет, както и Световната, Европейската и Българската федерации по борба. ]

21. 06.

National Assembly

from

11:00

to

19:00

With the kind partnership of the Municipality of Sofia, Bulgarian Olympic Committee and the World wrestling federation, European wrestling federation and Bulgarian Wrestling Federation. ]

20 Сергей Киврин 21.06.16 (17:30) – 30.06.16 Изложба

на

Сергей Киврин

Локация: Руски Културно-Информационен Центьр Адрес: Сергей Киврин е роден на 27 октомври 1955 година в Москва в семейството на известния съветски фотограф Владислав Киврин. В юношеските си години сериозно тренира волейбол, но не пожелава да поеме по пътя на професионалния спорт. През 1978 година завършва Факултета по журналистика на Московския държавен университет. В продължение на повече от двадесет години работи в списание “Съветски съюз“ заедно с баща си и такива майстори на фотографското изкуство като Яков Халип, Анатолий Гаранин и Владимир Лагранж. В този период спортът е основната тема в неговата фотография. В края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век драматичните събития в страната го увличат толкова силно, че забравя спортната фотография. Многократно посещава горещи точки като Нагорни Карабах, Цхинвали, Чечня и Беслан. В продължение на 18 години сътрудничи на вестниците “Лос Анджелес Таймс“ и “Ню Йорк Таймс“. Печели награди на международни конкурси като ADIDAS-AIPS-CANON (Франция), World Press Photo (Холандия) и NIKON (Япония). В продължение на пет години преподава във Факултета по журналистика на Московския държавен университет. ]

30

exhibition from

the

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА

гр.

София, ул. Шипка 34

Sergey Kivrin 21.06.16 (17:30) – 30.06.16 An

exhibition by

Sergey Kivrin

Location: Russian Cultural

and I nformation C enter

Address: 34, Shipka Str. Sofia Sergey Kivrin was born in Moscow into the family of Vladislav Kivrin, a famous Soviet photographer, on October 27, 1955. While a teenager, he actively took up volleyball but he didn’t feel like becoming a professional sportsman. In 1978 he graduated from the Moscow State University Department of Journalism. For over twenty years he worked for the “Soviet Union” magazine together with his father and such recognized masters of photography as Yakov Halip, Anatoly Garanin and Vladimir Lagrange. His central theme then was sport. By the end of the 1980s and early 90s the dramatic events in his country inspired him so much that he almost forgot about sports photography. Many times did he visit hot spots like Nagorno-Karabakh, Tskhinvali, Chechnya, Beslan etc. For 18 years he had collaborated with the “Los Angeles Times” and the “New York Times”. He is the winner of a number of international photo contests, including ADIDASAIPS-CANON (France), World Press Photo (Holland) and NIKON (Japan). For five years he taught at the Moscow State University Department of Journalism. ]


Галерия Астри

Astry Gallery

Адрес: София, ул. Цар Самуил 34 Работно време: 10:00 – 19:00 ч. Тел.: 02 986 37 80; 0885 23 07 17 E-mail: astry3@yahoo.com W: www.astrygallery.com

Address: 34 Tsar Samuil Str., Sofia Visiting hours: 10:00 – 19:00 Tel.: +359 2 986 37 80; +359 885 23 07 17 E-mail: astry3@yahoo.com W: www.astrygallery.com

Галерията е основана през 1995 г. като галерия за съвременно изящно и приложно изкуство. Наред с големите имена в съвременното изкуство като Греди Асса, Десислава Минчева, Захари Каменов, Ивайло Мирчев, Светлин Русев, Спартак Дерменджиев, галерията отделя специално място на младите автори. Емблематична за галерията се превърна ежегодната изложбата " Формат 30 х 30 "- форум за живопис на различни поколения и стилове в съвременното изкуство. Всеки месец се организират самостоятелни представяния на български и чуждестранни творци, а също така пърформанси, концерти, представяния на книги. ]

The gallery was founded in 1995 as a gallery for modern fine and applied art. Along with the names of modern art like Greddy Assa, Dessislava Mincheva, Zahari Kamenov, Ivaylo Mirchev, Svetlin Rоussev, Spartak Dermendjiev, the gallery keeps a special place for young artists too. The annual exhibition "Format 30/30'' has turned into an emblem of the gallery – a forum of painting for different generations and styles of contemporary art. There are organized individual presentations of Bulgarian and foreign artists' work, performances, concerts, book presentations. ]

21 T-eмпатия 22.06.16 (18:30) – 30.06.16 Театралната Фотоизложба Изложба художествена фотография Лицата на Варненския драматичен театър в неговия 95-ти творчески сезон. Чрез изкуството авторът субективно предава концентрираната същност на обекта на творбата с различни изразни средства. Така че тя, творбата, представя автора в не по-малка степен, отколкото самият обект. И колкото по-пълно и непосредствено той е попил, усетил и проникнал в битието на това, което интерпретира, толкова по-въздействащо – осъзнато или не, е произведението за зрителя. Това ме провокира и води във фотографията. Усетът, досегът до вътрешния свят на модела, който, при все че създава външния му свят, нерядко е заключен дълбоко - е и вдъхновението ми в настоящата изложба. Ето защо за заглавие ми допада понятието емпатия, което най-всеобхватно обема пълното съпреживяване на емоциите на другия. Така, в духа на закачката и провокацията, която присъства във фотографиите, и в общия театрален контекст, се роди „Т-Емпатия” - театър. ]

на Веселин Василев

T-empathy 22.06.16 (18:30) – 30.06.16

22. 06.

The Theater Exhibition by Veselin Vasilev A fine Art Photography exhibition - the faces of Varna Theatre of Drama in its 95th season. Through his art the author intimately conveys the core essence of the subjectmatter through various visual approaches. Thus the work itself introduces the author to no less degree than the very subject. And the fuller and more immediately he immerses into the insights and perceptions of the core of the object of interpretation, the more powerful, intentionally or not, is the work for the spectator. “This is what provokes and guides me in photography. The perception, the touch to the internal world of the model which, although creating their external being, very often is locked deep inside and is my inspiration for this exhibition. And that is why I like the notion of empathy in the title as it most comprehensively encompasses the profound appreciation of the other’s emotions. Thus in the spirit of prank and provocation that appear in the images and within the general theatrical context, T-Empathy was born... theatre. ]

MONTH OF PHOTOGRAPHY

31


27. 06.

22 Нелегалните

имигранти в

Гърция

27.06.16 (19:00) – 14.07.16 Изложба

на

Милош Бицански

Illegal Immigrants

in

Greece

27.06.16 (19:00) – 14.07.16 An exhibition by Milos Bitsanski Greece over the past decade has become a source country concerning the entrance of an unspecified amount of illegal immigrants, mostly from Asian and African states, that enter mainly through the Greek-Turkish borders and with the complicity or indifference of the authorities of the neighboring country, despite the bilateral and international agreements that have been sealed for this matter. Milos Bitsanski exhibition traces this stage of modern European history, as part of FOTOEVIDENCE project. ]

Гърция през последното десетилетие се превърна в страна – вход за неопределен брой нелегални имигранти, предимно от азиатски и африкански държави, влизащи основно през гръцко-турската граница и със съучастието или безразличието на властите на съседните страни, въпреки двустранните и международните споразумения. Изложбата на Милош Бицански проследява този етап от съвременната европейска история, и е част от проекта FOTOEVIDENCE. ]

32

М Е С Е Ц Н А Ф ОТО Г РА Ф И Я ТА


23 Джулай Морнинг

с

Апарат

в

Ръка

на

Арапя

30.06.16 (21:00) Къмпинг Плума в Арапя. Къмпинг Плума ще посрещне всички носители на медали от конкурса Преглед на Българската фотография 2001-2015г. „Фотоакадемика“ 2016. Авторът на най-оригиналната снимка на първия юлски изгрев ще бъде награден от собствениците на къмпинг Плума с „Фотоваканция“ 2016 за двама от 3-ти до 11-ти септември. Наградата включва и 300 лв. за харчлък. ]

July Morning Photo Camera

in

Hand

at

Arapya

30.06.16 (21:00) Campgrounds Pluma, Arapya. July Morning photo camera in hand at Arapya Camping Pluma will welcome all medal winners of Photoacademica 2016 Bulgarian Photography Review 2001-2015 contest. The author of the most original image of the first July sunrise will be awarded by camping Pluma owners with Photovacation 2016 for two in the period 03-11 September 2016. The award also includes 300 levs pocket money. ]

24 Финална Теглене

дискусия

на победителя

от играта на CANON

08.07.2016 (Начало: 19:30 ч.)

30. 06.

Final

discussion

W ithdrawing

the winner

08. 07.

of the game of CANON

08.07.2016 (Start: 19:30)

MONTH OF PHOTOGRAPHY

33


и Община ПАВЛИКЕНИ

FIAP patronage № 2016/348

and PAVLIKENI Municipality (Bulgaria)

8

APB patronage № 2016/08

I N T E R N AT I O N A L D I G I TA L

PHOTO SALON

МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН

ФОТО САЛОН

OPEN for entries е ОТВОРЕН за участие is

Closing date / Краен срок

14.08.16

Academy ` of Photography Bulgaria Фотографска Академия

7

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН


Втори международен фотосалон Second International photo salon

is waiting for your photo hits... www.photosalon-plovdiv.com


Носител на статуетката за 2016г.

АкАдемикА - почетна статуетка на ФотогрАФскА АкАдемия

милан Христев

AcAdemicA - honorary statuette of AcAdemy of PhotogrAPhy

milan hristev

Winner of the statuette for 2016

Досегашни носители на почетната статуетка Академика: Петър Боев, Петър Божков, Никола Стоичков, Любен Пиперков, Борис Юскеселиев, Олег Попов, Явор Попов, Гаро Кешишян, Тихомир Пенов, Антоан Божинов, Иво Хаджимишев, Бедрос Азизян, Янка Кюркчиева, Лоте Михайлова, Петко Йончев, Петър Абаджиев, Росен Коларов, Румен Георгиев - Рум, Юрий Трейман, Александър Иванов, Надежда Чипева, Петра Атанасова, Георги Лозанов, Генчо Петков, Динамир Предов и Светлана Бахчеванова. Статуетката на Фотографска Академия е голямата награда, присъждана за особени заслуги във фотографията. Previous winners of the honorary Academica statuette: Petar Boev, Petar Bozhkov, Nikola Stoichkov, Lyuben Piperkov, Boris Yuskesseliev, Oleg Popov, Yavor Popov, Garo Keshishyan, Tihomir Penov, Antoan Bozhinov, Ivo Hadzhimishev, Bedros Azizyan, Yanka Kyurkchieva, Lotte Mihailova, Petko Yonchev, Petar Abadzhiev, Rosen Kolarov, Rumen Georgiev - Rum, Yuriy Treyman, Alexander Ivanov, Nadezhda Chipeva, Petra Atanasova, Georgi Lozanov, Gencho Petkov, Dinamir Predov and Svetlana Bahchevanova. Автор на статуетката: Росица Данчева Author of the statuette: Rositsa Dancheva

The statuette is the grand prize of Photography Academy for prominent contribution to Bulgarian Photography.

XVII НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД-КОНКУРС НА ФОТОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ XVII NATIONAL ANNUAL REVIEW-CONTEST OF PHOTOGRAPHIC ART IN BULGARIA [2 - 27]

XVII НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА УЧАЩИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ XVII NATIONAL ANNUAL COMPETITION FOR STUDENTS IN THE SPECIALIZED SCHOOLS [28 - 34]

PHOTO ACADEMICA

1


ФОТОАКАДЕМИКА 2016

ПОЧЕТЕН ПЛAКЕТ “ЯНКА КЮРКЧИЕВА”

Весела Алексиева “Закачливо” 2

ФОТО АКАДЕМИКА

PHOTOACADEMICA 2016

HONORARY PLAQUE “YANKA KYURKCHIEVA”

Vesela Aleksieva “Facetiously”


ФОТОАКАДЕМИКА 2016

PHOTOACADEMICA 2016 ПООЩРИТЕЛНА ДИПЛОМА Нели Кръстева “По вълните на вятъра” серия

HONORABLE MENTION Neli Krasteva “The waves of wind” series

PHOTO ACADEMICA

3


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ СВОБОДНА

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Георги Георгиев - Гецата “Усещане за Париж”

4

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN OPEN CATEGORY

GOLD MEDAL Georgi Georgiev - Gecata “Sens de Paris”


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ СВОБОДНА

AWARDS IN OPEN CATEGORY СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Теодора Сакалийска “Нотна формация” от серия

SILVER MEDAL Teodora Sakaliyska “Music formation” from series

БРОНЗОВ МЕДАЛ Красимир Матаров “Муха”

BRONZE MEDAL Krasimir Matarov “Fly” PHOTO ACADEMICA

5


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Александър Иванов “Уморени крила” 6

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN LANDSCAPE AND NATURE CATEGORY

GOLD MEDAL Alexander Ivanov “Tired wings”


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА

AWARDS IN LANDSCAPE AND NATURE CATEGORY

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Иван Миладинов “Мория”

SILVER MEDAL Ivan Miladinov “Moria”

БРОНЗОВ МЕДАЛ Андрей Трифонов “Самотният остров”

BRONZE MEDAL Andrey Trifonov “The lonely island”

PHOTO ACADEMICA

7


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ АКТ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Здравко Господинов “Олимпия” 8

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN ACT CATEGORY

GOLD MEDAL Zdravko Gospodinov “Olimpia”


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ АКТ

AWARDS IN ACT CATEGORY СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Ангел Ненов “Жена”

SILVER MEDAL Angel Nenov “Woman”

БРОНЗОВ МЕДАЛ Златко Латев “Генезис”

BRONZE MEDAL Zlatko Latev “Genesis” PHOTO ACADEMICA

9


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ ПОРТРЕТ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Ивайло Сакелариев “Стоян” 10

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN PORTRAIT CATEGORY

GOLD MEDAL Ivailo Sakelariev “Stoyan”


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ ПОРТРЕТ

AWARDS IN PORTRAIT CATEGORY

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Красимира Василева “Малка мис”

SILVER MEDAL Krasimira Vasileva “Little miss”

БРОНЗОВ МЕДАЛ Гриша Григоров “Малкият човек”

BRONZE MEDAL Grisha Grigorov “The little man”

PHOTO ACADEMICA

11


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ УЛИЧНА И АРХИТЕКТРУА

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Юлий Василев “Цветовете на Гозо” от серия 12

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN STREET & ARCHITECTURE CATEGORY

GOLD MEDAL Yuliy Vasilev “Colors of Gozo” from sries


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ УЛИЧНА И АРХИТЕКТРУА

AWARDS IN STREET & ARCHITECTURE CATEGORY

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Стоян Илиев “Късметлия”

SILVER MEDAL Stoyan Iliev “Lucky”

БРОНЗОВ МЕДАЛ Христо Христакиев “Жулиета”

BRONZE MEDAL Hristo Hristakiev “Juliet” PHOTO ACADEMICA

13


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ РЕПОРТАЖ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ Любомир Бенковски - Бенджи “Бедствието” от серия 14

ФОТО АКАДЕМИКА

AWARDS IN REPORTAGE CATEGORY

GOLD MEDAL Lybomir Benkovski - Benji “The disaster” from series


НАГРАДИ В КАТЕГОРИЯ РЕПОРТАЖ

AWARDS IN REPORTAGE CATEGORY СРЕБЪРЕН МЕДАЛ Христо Русев “Първо Бебе”

SILVER MEDAL Hristo Rusev “First baby

БРОНЗОВ МЕДАЛ Яни Христов “Мотокрос”

BRONZE MEDAL Yani Hristov “Motocross” PHOTO ACADEMICA

15


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ СВОБОДНА

Деница Арсова - “Заедно” Denitsa Arsova - “Together”

Никофор Тодоров - “Краят на света” Nikifor Todorov - “The end of the world”

16

ФОТО АКАДЕМИКА

COLLECTION OPEN CATEGORY

Светлин Йосифов - “Ръце” Svetlin Yosifov - “Hands”

Николай Василев - “Символи” Nikolai Vassilev - “Symbols”


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ СВОБОДНА

COLLECTION OPEN CATEGORY

Руслан Асанов - “Под Юмрука” RuslanAsanov - “Under the fist” Лора Радкова - “Снежната кралица” Lora Radkova - “Snow queen”

Панайот Панайотов - “Прозорчето на Бенджи” Panayot Panayotov - “Bendji’s wondow”

Цветелина Панова - “Ръбове” Tsvetelina Panova - “Edges”

PHOTO ACADEMICA

17


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ СВОБОДНА

COLLECTION OPEN CATEGORY

Минко Михайлов - “Безвремие” Minko Mihaylov - “Timeless”

Величка Атанасова - “Скок - В ритъм” Velitchka Atanassova - “Jump - Rythm”

Венета Карамфилова - “Цветя” Veneta Karamfilova - “Flowers”

Здравка Цветкова - Диви и истински” Zdravka Tsvetkova - “Wild and true”

18

ФОТО АКАДЕМИКА


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА COLLECTION LANDSCAPE AND NATURE CATEGORY Цончо Балканджиев - “Утро” Tsoncho Balkandjiev - “Morning”

Мирослав Момински - “Пластове” Miroslav Mominski - “Layers” Боян Иванов - “Тишина” Boian Ivanov - “Slience” Жечо Планински - “Свада” Zhecho Planinski - “Fray”

Стефания Петрова - “Към хижа Маргерита” Stefania Petrova - “To the Margerita hut” PHOTO ACADEMICA

19


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА COLLECTION LANDSCAPE AND NATURE CATEGORY

Владимир Гергов - “Планинска спасителна служба Vladimir Gergov - “Mountain Rescue Service”

Николай Александров “Мост” Nikolai Alexandrov “Bridge” Трендафил Димитров - “Спокойствие” Trendafil Dimitrov - “Peace”

20

ФОТО АКАДЕМИКА

Асен Игнатов - “Контрасти” Assen Ignatov - “Contrasts”


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ АКТ

COLLECTION ACT CATEGORY

Надежда Шипкова - “Сатурналия” Nadejda Shipkova - “Saturnalia”

Димитрина Андреева - “Есенно Почистване” Dimitrina Andreeva - “Autumn cleaning”

Калин Костов - “Акт” Kalin Kostov - “Act”

PHOTO ACADEMICA

21


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ ПОРТРЕТ

Диляна Гергова - “Фея” Dilyana Gergova - “Fairy”

Ренета Кирилова - “Вятърът в мен” Reneta Kirilova - “Wind in me”

22

ФОТО АКАДЕМИКА

COLLECTION PORTRAIT CATEGORY

Цветелина Делийска - “Подготовка” TsvetelinaDeliyska - “Preparing”

Екатерина Стаменова - “Наталия” Ekaterina Stamenova - “Natalia”


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ ПОРТРЕТ COLLECTION PORTRAIT CATEGORY

Пресияна Станилова “Николай Щерев” Presiana Stanilova “Nikolai Shterev”

Вера Петкова “Джоко” Vera Petkova “Djoko”

КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ УЛИЧНА И АРХИТЕКТУРА COLLECTION STREET & ARCHITECTURE CATEGORY

Елена Масларова “Светлина в Прага” Elena Maslarova “Prague light”

Ралица Бялкова “Само с теб” Ralitsa Byalkova “Only with you” PHOTO ACADEMICA

23


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ УЛИЧНА И АРХИТЕКТУРА

Денис Бучел - “Пътник” Denis Buchel - “Passenger”

Антонио Георгиев - “Надежда” Antonio Georgiev - “Hope”

24

ФОТО АКАДЕМИКА

COLLECTION STREET & ARCHITECTURE CATEGORY

Иван масларов - “Зад прозореца” Ivan Maslarov - “Behind the window”

Константин Радев - “Охрана” Konstantin Radev - “Bodyguard”


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ РЕПОРТАЖ

COLLECTION REPORTAGE CATEGORY

Владислав Христов - “Лъв” Vladislav Hristov - “Lion”

Теодора Гюрова - “Реалност” Teodora Giurova - “Reality

Пламен Гутинов - “Дулай Морнинг” Plamen Gutinov - “July morning”

PHOTO ACADEMICA

25


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ РЕПОРТАЖ

COLLECTION REPORTAGE CATEGORY

Стоян Стоянов - “Катастрофа” Stoian Stoianov - “Crash” Любомир Ценев - “Алкохолен туризъм” Lubomir Zenev - “Alcohol tourism”

26

ФОТО АКАДЕМИКА


КОЛЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯ РЕПОРТАЖ

COLLECTION REPORTAGE CATEGORY

Бончук Андонов - “Спорт” Bonchuk Andonov - “Sport”

Мария Мърова - “Другата страна” Maria Marova - “The other side”

Мирослав Григоров - “Добре дошли” Miroslav Grigorov - “Welcome”

PHOTO ACADEMICA

27


ФОТОАКАДЕМИКА 2016 НАГРАДИ УЧЕНИЦИ

AWARDS HIGH SCHOOLERS

Годишна стипендия на Министерство на Културата Йордан Петров - “Паднал ангел” Joradn Petrov - “Fallen angel”

Никол Игнатова - “Кукер” Nikol Ignatova - “Kuker”

Георги Демиранов - “Небе” Georgi Demiranov - “Sky” 28

ФОТО АКАДЕМИКА

PHOTOACADEMIKA 2016 Annual scholarship of the Ministry of Culture


ФОТОАКАДЕМИКА 2016

PHOTOACADEMIKA 2016

НАГРАДИ УЧЕНИЦИ

AWARDS HIGH SCHOOLERS

Годишна стипендия на Министерство на Културата

Annual scholarship of the Ministry of Culture

Боян Бешков - “Отвъд” Boian Beshkov - “Beyond”

Ния Янева - “Скок” Nia Ianeva - “Jump”

Мартина Арсова - “***” Martina Arsova - “***”

PHOTO ACADEMICA

29


ФОТОАКАДЕМИКА 2016

PHOTOACADEMIKA 2016

КОЛЕКЦИЯ УЧЕНИЦИ

COLLECTION HIGH SCHOOLERS Росиян Янков - “Сенки” Rosian Iankov - “Shadows”

Мария Маринова “Виктория” Maria Marinova “Viktoria”

Боян Кривошиев - “Тонката”” Boyan Krivoshiev - “Tonkata”

Диана Георгиева “Спомен” Diana Georgieva “Memory” 30

ФОТО АКАДЕМИКА


ФОТОАКАДЕМИКА 2016 КОЛЕКЦИЯ УЧЕНИЦИ

PHOTOACADEMIKA 2016 COLLECTION HIGH SCHOOLERS

Елиза Конджагюлова “Лудият шапкар” Eliza Kondjagiulova “The mad hatter”

Михаела Витанова - “Тали” Mihaela Vitanova - “Tali”

Натали Калудова - “Красотата на природата” Natali Kaludova - ”The beauty of nature”

Мария Тодорова “Кукерски танц” Maria Todorova “Kuker dance” PHOTO ACADEMICA

31


ФОТОАКАДЕМИКА 2016 КОЛЕКЦИЯ УЧЕНИЦИ

PHOTOACADEMIKA 2016 COLLECTION HIGH SCHOOLERS

Георги Митков “***” Светла Павлова - “Ретро” Svetla Pavlova - “Retro”

Цвета Арнаутска - “Път към знание” Tsveta Arnautska - “Road to knowledge”

32

ФОТО АКАДЕМИКА

Georgi Mitkov “***” Карим Мохамед - “Гълъби в Солун” Karim Mohamed - “Pigeons in Salonica”


ФОТОАКАДЕМИКА 2016 КОЛЕКЦИЯ УЧЕНИЦИ

Юлияна Младенова - “Портрет в градска среда” Juliana Mladenova - “Urban portrait”

Виктория Николова - “Двойна игра” Viktoria Nikolova - “Double game”

PHOTOACADEMIKA 2016 COLLECTION HIGH SCHOOLERS

Мария Димчева - “Разходка” Maria Dimcheva - “Walk”

Янка Йоргачкова - “На къде?” Yanka Yorgachkova - “To where?”

PHOTO ACADEMICA

33


ФОТОАКАДЕМИКА 2016 КОЛЕКЦИЯ УЧЕНИЦИ

PHOTOACADEMIKA 2016 COLLECTION HIGH SCHOOLERS

Симона Славчева “Италия” Simona Slavcheva “Italy”

Марио Цветанов - “Изтощен” Mario Tsvetanov - “Feeble”

34

ФОТО АКАДЕМИКА

Валерия Белевска - “Ледена природа” Valeria Belevska - “Ice nature”


25 години от 1991

www.fotosviat.bg

For the unseen photography www.technopolis.bg


Bg Month of photography 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you