__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Photojournalism (TRAD) Фотожурналистика (TRAD)

FIAP Patronage № 2019/101

PSA Patronage № 2019-196

HPS Patronage № 2019/001

APB Patronage № 2019/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Walter Gaberthuel, EFIAP, MPSA • Italy • Triple Group

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP златен медал • Валтер Габертуел, EFIAP, MPSA • Италия • Тройна група

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Kuang Ya • China • Source of life

FIAP сребърен медал • Куанг Я • Китай • Извор на живот

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • Wei Fu • Thailand • Tears for king

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP бронзов медал • Вей Фу • Тайланд • Сълзи за царя

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA gold medal • Fengying Long, EPSA • China • Omo River Valley 33

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

PSA златен медал • Фенджинг Лонг, EPSA • Китай • Долината на река Омо 33

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA silver medal • Dr Rashid Un Nabi, EFIAP • Bangladesh • Poverty

PSA сребърен медал • Рашид Ун Наби, EFIAP • Бангладеш • Бедност

Salon CUP+500€ of 6th edition of IPS Plovdiv 2019 • By the organizer - Reflexes Ltd.

Купа на салона +500€ на 6то издание на МФС Пловдив 2019 • От организатора - Рефлекси ООД

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Nikolay Tenev • Bulgaria • Tension

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

PSA бронзов медал • Николай Тенев • България • Напрежение

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


APB gold medal • Plamen Petkov, AFIAP • Bulgaria • Traditions

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

НСФA златен медал • Пламен Петков, AFIAP • България • Традиции

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Yamal 7

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Ямал 7

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Mohammed Rimon, EFIAP • United Kingdom • Life In The Dumpyard

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Мохамед Римон, EFIAP • Обединеното Кралство • Живот в депото

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Guy B. Samoyault, MFIAP APSA GMPSA • France • Long jump handi woman 245

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Гай Б. Самойлт, MFIAP APSA GMPSA • Франция • Дълъг скок жени 245

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Keith Elgin, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • United Kingdom • Tough Going

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Кейт Елгин, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • Обединеното Кралство • Трудно изкачване

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Qing Xiang • China • Salted fish factory 9

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Куинг Ксианг • Китай • Фабрика за солена риба 9

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Arun Mohanraj • United Kingdom • Leader

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Арун Моханраш • Обединеното Кралство • Водач

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Kwok Wai Hui • Hong Kong • First Place

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Квок Вай Хю • Хонг Конг • Първо място

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Lyubomir Argirov • Bulgaria • Diverging each other

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Любомир Аргиров • България • Разминаване

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


HPS HM • Pantelis Kranos M.ICS, EFIAP/s, GM.HPS • Cyprus • Through the underwater holes

HPS ПС • Пантелис Кранос M.ICS, EFIAP/s, GM.HPS • Кипър • През подводните дупки

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


APB ID • Li Jianping • China • Dhaka pilgrimage

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

НСФА ПД • Ли Джанпинг • Китай • Поклонение в Дака

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd • Radila Radilova • Bulgaria • Peaceful protest

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ПД от организаторa Рефлекси ООД • Радила Радилова • България • Мирен протест

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Qing Xiang • China • Bangladesh child 8

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Куинг Ксианг • Китай • Бангладешко дете 8

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Marco Bartolini, EFIAP • Italy • Kolcata

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Марко Бартолини, EFIAP • Италия • Калкута

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Nikolay Tenev • Bulgaria • Power

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Николай Тенев • България • Сила

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • Traditional wedding

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • Традиционна сватба

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Yamal 388

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Ямал 388

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


ЖПД • Стоян Илиев • България • Нахлуване

JID • Stoyan Iliev • Bulgaria • Invasion

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE • Andrey Trifonov • Bulgaria • The Cross

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

Поощрителна диплома на комитет РОДОЛЮБИЕ • Андрей Трифонов • България • Кръстът

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


BAS • Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Agile Keeper

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Агила Киипар Пазител

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


BAS • Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Breachihale 3

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Пробив на кит 3

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


BAS • Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Bull By The Horns

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Бик за рогата

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


BAS • Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Tasting The Air

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Дегустация на въздух

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Bronwen Casey, EFIAP/b MAPS • Australia • Bull Ride Бронуен Касей, EFIAP/b MAPS • Австралия • Езда на бик

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nadezhda Javadova, AFIAP, GPU CR1 • Azerbaijan • One second before Victory Надежда Джавадова, AFIAP, GPU CR1 • Азербайджан • Една секунда преди победата

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nadezhda Javadova, AFIAP, GPU CR1 • Azerbaijan • Fiordaliso

Надежда Джавадова, AFIAP, GPU CR1 • Азербайджан • Фиордализо

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nadezhda Javadova, AFIAP, GPU CR1 • Azerbaijan • Cross 1 Надежда Джавадова, AFIAP, GPU CR1 • Азербайджан • Крос 1 VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dr Rashid Un Nabi, EFIAP • Bangladesh • Helping Her Husband

Рашид Ун Наби, EFIAP • Бангладеш • Помaгаща на съпруга си

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dr Rashid Un Nabi, EFIAP • Bangladesh • Loneliness Рашид Ун Наби, EFIAP • Бангладеш • Самота

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jean Luc Legrand, EFIAP/p EPSA • Belgium • Les 3 tours brulent Жан Люк Легранд, EFIAP/p EPSA • Белгия • Трите кули горят

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jean Luc Legrand, EFIAP/p EPSA • Belgium • Incendie a Lessines Жан Люк Легранд, EFIAP/p EPSA • Белгия • Пожар в Лизен

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jean Luc Legrand, EFIAP/p EPSA • Belgium • Incendie a Antoing Жан Люк Легранд, EFIAP/p EPSA • Белгия • Пожар в Антоинт

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • The Authentic Naked Cowboy Роберто Соарес- Гомес • Бразилия • Автентичният гол каубой

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • Vendedor Роберто Соарес- Гомес • Бразилия • Продавач

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Andrey Trifonov • Bulgaria • Traditions

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

Андрей Трифонов • България • Традиции

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Andrey Trifonov • Bulgaria • Male Horo

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

Андрей Трифонов • България • Мъжко хоро

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dimitra Lefterova • Bulgaria • RG Fly Димитра Лефтерова • България • РГ Летене

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dimitra Lefterova • Bulgaria • RG Flying Димитра Лефтерова • България • РГ Полет

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dimitra Lefterova • Bulgaria • RG beauty

Димитра Лефтерова • България • РГ красота

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Gencho Petkov, EFIAP • Bulgaria • Emil Kosturkov of Royal Dixie Band Генчо Петков, EFIAP • България • Емил Костурков от Royal Dixie Band

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Gencho Petkov, EFIAP • Bulgaria • Photo for memory

Генчо Петков, EFIAP • България • Снимка за спомен

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Hristo Dimitrov • Bulgaria • The funeral Христо Димитров • България • Непалско погребение

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Hristo Dimitrov • Bulgaria • The funeral, new life … Христо Димитров • България • Непалско погребение, новият живот …

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ivailo Stanev • Bulgaria • Els enfarinats Ивайло Станев • България • Фестивал Els enfarinats

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lyubomir Argirov • Bulgaria • Blockade Любомир Аргиров • България • Блокaда

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lyubomir Argirov • Bulgaria • Flight Любомир Аргиров • България • Полет

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria • Life in Brussel

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

Никифор Тодоров, AFIAP • България • Живот в Брюксел

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nikolai Vassilev, EFIAP • Bulgaria • Dispute

Николай Василев, EFIAP • България • Спор

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nikolay Tenev • Bulgaria • The eye

Николай Тенев • България • Окото

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Petya Lazarova • Bulgaria • Working day

Петя Лазарова • България • Работен ден

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Plamen Petkov, AFIAP • Bulgaria • Ice dance Пламен Петков, AFIAP • България • Леден танц

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Plamen Petkov, AFIAP • Bulgaria • Traditions 2 Пламен Петков, AFIAP • България • Традиции 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Radila Radilova • Bulgaria • Hunger protest

Радила Радилова • България • Протест на глада

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Radoslav Sviretsov • Bulgaria • Icy Dance Радослав Свирецов • България • Ледено хоро VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Radoslav Sviretsov • Bulgaria • Traditions Радослав Свирецов • България • Традиции

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Еniz Karadzha • Bulgaria • Concentration camp Ениз Караджа • България • Концентрационен лагер VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Bob Chiu • China • The Rock Church 21 Боб Чиу • Китай • Скална църква 21

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Danlei Ye, EPSA• China • Nenets child 5 Данлай Ие, EPSA • Китай • Ненци деца 5

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Danlei Ye, EPSA • China • Travel on the way 16 Данлай Ие, EPSA • Китай • Пътуване по пътя 16

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Danlei Ye, EPSA • China • The Nenets campsite 17 Данлай Ие, EPSA • Китай • Ненците къмпинг 17

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Danlei Ye, EPSA • China • Western Sichuan 9 Данлай Ие, EPSA • Китай • Западен Сечуан 9

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Fengying Long, EPSA • China • Grab sheep on horse 2 Фенджинг Лонг, EPSA • Китай • Сграбчи овца от коня 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Fuyong Xu • China • Temppeliaukion Church 13 Фуйонг Кси • Китай • Църква в Темппелиаукио 13

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Fuyong Xu • China • Farewell 1 Фуйонг Кси • Китай • Сбогом 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Haiyan Huang, MPSA • China • The old tea house 3 Хаен Хуанг, MPSA • Китай • Старата чаена къща 3 VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Haiyan Huang, MPSA • China • The Nenets 90 Хаен Хуанг, MPSA • Китай • Ненците 90

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Hu Weiguo • China • Prayer day Ху Вейгуо • Китай • Молитвен ден

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Hu Weiguo • China • Eyes of refugees Ху Вейгуо • Китай • Очите на бежанците VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Huifang Wu • China • Ethiopian 37 Хуофанг Вуй • Китай • Етиопци 37

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jiajun Chai, EPSA • China • The Nenets campsite 16 Джиен Чай, EPSA • Китай • Ненцки къмпинг 16

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jiajun Chai, EPSA • China • India 39 Джиен Чай, EPSA • Китай • Индия 39

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ming Li • China • Harvest 2 Минг Ли • Китай • Жътва 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Tong Jiangchuan • China • Cameraman in distress Тонг Джианчиан • Китай • Оператор в беда

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xiaomei Xu, GMPSA, SPSA • China • Disguise Ксиомей Кси, GMPSA, SPSA • Китай • Маскиране

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xiaoyue Yan • China • Ethiopia‘s tribe15 Ксаои Ян • Китай • Етиопско племе 15

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xinxin Chen, GMPSA/B,GPSA • China • The Nenets 44 Ксиксин Чен, GMPSA/B,GPSA • Китай • Ненците 44

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xinxin Chen, GMPSA/B,GPSA • China • Weightlifting Ксиксин Чен, GMPSA/B,GPSA • Китай • Вдигане на тежести

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yongyu Zhou • China • Riding sheep Йонджу Жоу • Китай • Езда с овца

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yongyu Zhou • China • Go to the market Йонджу Жоу • Китай • Отиване на пазар

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yongyu Zhou • China • Village boy Йонджу Жоу • Китай • Селско момче

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Zhiyu Wu • China • Xinjiang in China 41 Жииу Вуй • Китай • Синдзян в Китай 41

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Zhiyu Wu • China • Western Hunan 3 Жииу Вуй • Китай • Западен Хунан 3

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Zhiyu Wu • China • Western Sichuan 6 Жииу Вуй • Китай • Западен Сичуан 6

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Koula Komodromou, EFIAP • Cyprus • Noratlas Коула Комодромоу, EFIAP • Кипър • Самолет „Северен Норатлас“

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/s, GM.HPS • Cyprus • Underwater breathing

Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/s , GM.HPS • Кипър • Подводно дишане

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Michel Dupouy, EFIAP/s • France • Motorbike racing Мишел Дюпой, EFIAP/s • Франция • Мотоциклетно състезание

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Yamal 257 Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Ямал 257

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Helmut Plaha • Germany • Ground Contact Хелмут Плаха • Германия • Контакт със земята

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lothar Noeth, EFIAP/d1 • Germany • Schlammbad Лотхар Ноет, EFIAP/d1 • Германия • Кална баня

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Christos Kidonis, AFIAP, AHPS • Greece • Urgent fire protection Христос Кидонис, AFIAP/AHPS • Гърция • Спешна противопожарна защита

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


George Baladakis • Greece • The millitary crack and the icon Георги Баладакис • Гърция • Военната пукнатина и иконата

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Panagiotis Samaras • Greece • Mudbath Панагиотис Самарас • Гърция • Кална баня

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Teodora Ivanova, AFIAP.GPU CROWN1 • Greece • We want a change Теодора Иванова, AFIAP.GPU CROWN1 • Гърция • Искаме промяна

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Teodora Ivanova, AFIAP.GPU CROWN1 • Greece • No means Теодора Иванова, AFIAP.GPU CROWN1 • Гърция • Не, означава не!

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Kwok Wai Hui • Hong Kong • Ping Pong Serve 2BW

Квок Вай Хю • Хонг Конг • Пинг-Понг сервис 2ЧБ

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Kwok Wai Hui • Hong Kong • Ping Pong Serve

Квок Вай Хю • Хонг Конг • Пинг Понг сервис

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Sounak Banerjee, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • India • Fishing in Waterfalls Соунак Бенерие, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • Индия • Риболов във водопада

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Women’s Pain Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP • Израел • Женски болки

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Francesca Salice, EFIAP/B • Italy • Uzbekistan Family Portrait Франческа Саличе, EFIAP/B • Италия • Узбекистански семеен портрет

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Giuseppe Tomelleri, M/FIAP, EFIAP D/3 • Italy • The big tide nr 7 Джузепе Томелери, M/FIAP, EFIAP D/3 • Италия • Големият прилив 7

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Giuseppe Tomelleri, M/FIAP, EFIAP D/3 • Italy • The big tide nr 1 Джузепе Томелери, M/FIAP, EFIAP D/3 • Италия • Големият прилив 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Giuseppe Tomelleri, M/FIAP, EFIAP D/3 • Italy • The big tide nr2 Джузепе Томелери, M/FIAP, EFIAP D/3 • Италия • Големият прилив 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Marco Bartolini, EFIAP • Italy • Cuccioli Марко Бартолини, EFIAP • Италия • Кученца

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Marco Garabello, MPSA EFIAP/b • Italy • Dangerous Crossing Марко Гарабелло, MPSA EFIAP/b • Италия • Опасно пресичане

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Marco Garabello, MPSA EFIAP/b • Italy • Trabajando en Semana Santa Марко Гарабелло, MPSA EFIAP/b • Италия • Работа по великден

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Walter Gaberthuel, EFIAP, MPSA • Italy • The Winner Валтер Габертуел, EFIAP, MPSA • Италия • Победителят

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Claude Goelff, EFIAP/b • Luxembourg • After the fire Клауде Голф, EFIAP/b • Люксембург • След огъня

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Claude Goelff, EFIAP/b • Luxembourg • Two fireman Клауде Голф, EFIAP/b • Люксембург • Двама пожарникари

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Harry Daemen, EFIAP/b • Luxembourg • Voller Einsatz

Хари Даймен, EFIAP/b • Люксембург • Максимално използване

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jean Jacques Grethen, EFIAP • Luxembourg • Ride opportunity Жан Джакус Гретен, EFIAP • Люксембург • Възможност да се повозим

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jean Jacques Grethen, EFIAP • Luxembourg • Bastogne 2014 Жан Джакус Гретен, EFIAP • Люксембург • Бастон 2014

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Tak Cheong Pun, APSM,EFIAP/G • Macau • Climb out of the Car Так Чеонг Пун, APSM,EFIAP/G • Макао • Да се изкатериш извън колата

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


JID • Atle Sveen, EFIAP/p • Norway • Motocross big jump

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

ЖПД • Атле Свен, EFIAP/p • Норвегия • Голям скок на мотокрос

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • Iron casting Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • Леене на желязо

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • In the temple of Holy Sepulcher Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • В храма на Божи гроб

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Klaus Stock, EFIAP/b, HonEFIAP, HonFICS • Switzerland • Breitling Show 1 Клаус Сток, EFIAP/b, HonEFIAP, HonFICS • Швейцария • Шоуто на Брайтлинг 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yating Yang • Taiwan • Ritual

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

Ятинг Янг • Тайван • Ритуал

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Wei Fu • Thailand • Kick ball Вей Фу • Тайланд • Удари топката

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Wei Fu • Thailand • Street match Вей Фу • Тайланд • Уличен мач

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Parallel bar Арун Моханраш • Обединеното Кралство • Паралелна лента

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Keith Elgin, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • United Kingdom • Head First Кейт Елгин, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • Обединеното Кралство • С главата напред VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Keith Elgin, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • United Kingdom • Sun Sea And Sand Кейт Елгин, DPAGB ARPS AIPF EFIAP/s EPSA • Обединеното Кралство • Слънце, море и пясък

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Mohammed Rimon, EFIAP • United Kingdom • Wrong Signal Мохамед Римон, EFIAP • Обединеното Кралство • Грешен сигнал

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Randy Carr, APSA MPSA2 • USA • Watching the action Ранди Кар, APSA MPSA2 • САЩ • Гледане на атаката

VI IPS Plovdiv 2019 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


P.O. Box 113, Post 4004, Plovdiv, Bulgaria, Reflexes ltd. +359 32 96 96 95 +359 888 30 47 46 e-mail: office@redesign-bg.com info@redesign-bg.com


www.photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

6th IPS Plovdiv 2019 part 4  

6th IPS Plovdiv 2019 part 4  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded