__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FIAP Patronage № 2019/101

PSA Recognition № 2019-196

HPS Patronage № 2019/001

APB Patronage № 2019/002

Supported by Plovdiv Municipality


Plovdiv Municipality

Община Пловдив

Dear ladies and gentlemen,

Уважаеми госпожи и господа,

It is a pleasure for me to present to you for another year the edition of International Photo Salon Plovdiv. The current 2019 is really special for Plovdiv - our city is the European Capital of Culture! This year, Plovdiv is Bulgaria, and Bulgaria is in the focus of the culture of Europe.

За мен е удоволствие за поредна година да Ви представя изданието на „Международен Фото Салон Пловдив“. Настоящата 2019-та е особено специална за Пловдив - градът ни е Европейска столица на културата! Тази година Пловдив е България, а България е във фокуса на културата на Европа.

The VI International Plovdiv Photo Salon - 2019 turns again into a unique photographic event! In the artistic provocation, strong and active artists took participation from all over the world, and the competent jury evaluated and selected the most powerful photographic works. It is a fact that the participants - all talented photographers, professionals and lovers, belonging to different generations and several continents, present more and more beautiful, valuable and influential works that enjoy the audience and inspire their colleagues for new quests, horizons and a flight of human imagination.

Шестият „Международен фото салон Пловдив - 2019“ отново се превръща в уникално фотографско събитие! В творческата провокация са се включили силни и активни творци от цял свят, а компетентното жури оцени и избра най-силните фото творби. Факт е, че участниците - талантливи фотографи, професионалисти и любители от различни поколения и от няколко континента, представят все по-красиви, стойностни и въздействащи творби, които радват публиката и вдъхновяват колегите си за нови търсения, хоризонти и полет на човешкото въображение.

“VI International Photo Salon Plovdiv 2019” is held under the patronage of FIAP, PSA, HPS and Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva. In the six sections participate 4006 photographs from 307 authors from 41 countries from 5 continents. For the final selection, the five-member international jury from three countries, with chairman Riccardo Busi, MFIAP, EFIAP / p, HonEFIAP, President of FIAP board of directors (Italy), selected 949 photographs by 246 authors from 39 countries. In the present 2019, the organizers kept the section “Photo journalism” (TRAD) and in the “My Town” section again there was a subtitle related to the title European Capital of Culture - 2019, which Plovdiv won with the Italian city Matera.

„VI Международен Фото Салон Пловдив 2019“ се провежда под патронажа на FIAP, PSA, HPS и Фотографска академия „Янка Кюркчийска“. В шестте раздела участват 4006 фотографии, представени от 307 автора от 41 държави, от 5 континента. За финалната селекция, петчленното международно жури от три държави, с председател Рикардо Бузи, MFIAP, EFIAP/p, HonEFIAP, Президент на борда на директорите на FIAP (Италия), определи 949 фотографии на 246 автора от 39 държави. През настоящата 2019 година организаторите запазиха раздел „Фотожурналистика“ (TRAD), а в раздел „Моят град“ отново присъства подтема, свързана с титлата Европейска столица на културата - 2019 г, която град Пловдив спечели заедно с италианския град Матера.

The desire to preserve the beauty of dynamic modern life has created an amazing art form photography. The story of photography is a story of birth and incarnation in the life of a dream. The dream of capturing and preserving for a long time the images of the world around us. I am proud of the fact that last year’s edition of the catalogue of Plovdiv International Photo Salon - 2018 again received the maximum rating of FIAP - 5 stars. A deserved recognition of the work, the efforts and consistency of the team that organizes the event!

Желанието да се съхрани красотата на динамичния съвременен живот е създало удивителен вид изкуство - фотографията. Историята на фотографията е история на зараждане и въплъщение в живота на една мечта. Мечтата да се уловят и съхранят задълго изображенията на заобикалящия ни свят. Горд съм от факта, че миналогодишното издание на каталога на „Международен фото салон Пловдив - 2018“ отново получи максималната оценка на FIAP от 5 звезди. Заслужено признание за труда, усилията и последователността на екипа, който организира събитието!

Photography is not an impartial mirror of the world. The photo-artist expresses his or her personal attitude towards the shot by means of accurate angle, light, perspective and the exact moment. And for sure, the aesthetic perception of objects by the photo-artist is just as valuable as that of the artist in any other art.

Фотографията не е безпристрастно огледало на света. Фотохудожникът изразява своето лично отношение към запечатаното чрез ракурс, светлина, перспектива, точен момент. И със сигурност, естетическото възприемане на обектите от фотохудожника е точно толкова ценно, колкото на артиста във всяко друго изкуство.

By unfolding the catalogue of the VI International Photo Salon Plovdiv 2019 you will find that the photo-artist takes the role of a chronicler of the era and that gives him or her a special responsibility. In front there reveals an unpolished celery, in which s/he makes his or her roads and paths, marks some places and leads us in the present and the future. This is one of the reasons why the Municipality of Plovdiv supports the event, which has become an integral part of the Cultural Calendar of our city.

Разгръщайки каталога на „VI Международен Фото Салон Пловдив 2019“ ще се убедите, че фотохудожникът влиза в ролята на летописец на епохата и това му вменява особена отговорност. Пред него се разкрива неразорана целина, в която той проправя пътища и пътечки, набелязва места и ни води в настоящето и бъдещето. Това е и една от причините Община Пловдив да подкрепя събитието, което се превърна в неизменна част от Културния календар на нашия град.

From all my heart I congratulate the winners of the competition and to all the guests I wish to spend pleasant and unforgettable moments in the ancient and eternal Plovdiv! Plovdiv lies on a thousand-year-old layers of history. Plovdiv preserves its ancient streets and mosaics, the lines of the Stadium and the pylons of the Aqueduct, the Ancient Theater, the old fortress walls on which the picturesque Renaissance houses have strongly lay down their grounds. Plovdiv is a magic, an art, a music, an aroma and colors! And a place for wonderful pictures!

От сърце поздравявам победителите в конкурса, а на всички гости пожелавам приятни и незабравими мигове в древния и вечен Пловдив! Пловдив лежи върху хилядолетни пластове история. Пловдив съхранява своите антични улици и мозайки, линиите на Стадиона и пилоните на Акведукта, Античният театър, старите крепостни стени, върху които здраво са стъпили живописни възрожденски къщи. Пловдив е магия, изкуство, музика, аромат и цветове! И място за прекрасни фотографии!

Eng. Ivan Totev Mayor of Plovdiv

инж. Иван Тотев Кмет на град Пловдив


S I X T H I P S P LO V D I V 2 0 1 9 • Ш Е С Т И М Ф С П Л О В Д И В 2 0 1 9 Patronages, Recognitions, Support • Патронажи, Признания, Подкрепа

Ce salon a reçu le Haut Patronage de la FIAP This salon has received the High Patronage of FIAP 2019/101

Plovdiv Municipality Община Пловдив Събитието 6ти МФС Пловдив 2019 се реализира с финансова подкрепа на Община Пловдив. The 6th IPS Plovdiv 2019 event is realized with the financial support of the Municipality of Plovdiv.

Fédération Internationale de l’Art Photographique International Federation of Photographic Art Fédérations et associations nationales, associations régionales et clubs affiliés sur les cinq continents. National federations and associations, regional associations and clubs affiliated on all five continents. Distinctions photographiques mondialement reconnues. World-famed photographic distinctions. Les acceptations obtenues à ce salon comptent pour l’attribution des distinctions FIAP. Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions. Secrétariat général - Secretary general

Проектът е в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019. The project is in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019.

70, Kolokotroni Street - GR-18531 Le Pirée (Grèce - Greece) www.fiap.net

We would like to thank to all participants and organizations, institutions and partners that have trust in us with their support!

Благодарим на всички участници и на всички организации, институции и партньори гласували ни доверие с тяхната подкрепа!


The judging • Журирането JURY / ЖУРИ: Chairman / Председател • Riccardo Busi, MFIAP, EFIAP/p, HonEFIAP, President of FIAP board of directors. (Italy )

• Рикардо Бузи, MFIAP, EFIAP/p, HonEFIAP, Президент на борда на директорите на FIAP (Италия)

Members / Членове • Burak Şenbak, EFIAP\b, UPI Hermes, Hon.SSS, (Turkey / Турция) • Бурак Сенбак, EFIAP\b, UPI Hermes, Hon.SSS • Minko Mihaylov (Bulgaria / България)

• Минко Михайлов • Miroslav Mominski, ЕFIAP (Bulgaria / България)

• Мирослав Момински, ЕFIAP • Velichka Todorova, АFIAP • Величка Тодорова, АFIAP (Bulgaria / България) Alternate / Резерва • Alexander Ivanov, АFIAP • Александър Иванов, АFIAP (Bulgaria / България)


A W A R D S FIAP blue badge - BEST PRESENTED AUTHOR • НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР - FIAP синя значка Author, distinctions / Автор, отличия

Country • Държава

Marcel Van Balken • Марсел Ван Балкен, EFIAP/d3 MFIAP EFIAP/d3 MPSA

Netherlands • Нидерландия

1 Section - OPEN Black & white, Monochrome (M) FIAP / PSA PID mono FIAP Awards

Author

Photography

Country

2 Section - OPEN Color (C) FIAP / PSA PID color FIAP Awards

Author

Photography

Country

Yavor Michev

Salt of the Sea

Bulgaria

GOLD medal

Yuliy Vasilev

States of Mind 2

Bulgaria

GOLD medal

SILVER medal

Svetlin Yosifov

Woman Mursi

Bulgaria

SILVER medal

Arun Mohanraj

Chase

United Kingdom

BRONZE medal

Ilian Iliev

Maze

Bulgaria

BRONZE medal

Manfred Kluger

Flower power 2

Germany

Quiet dreams

Bulgaria

Honourable mention

Marcel Van Balken

Runner

Netherlands

Honourable mention

Aleksandar Aleksandrov

Honourable mention

Mariya Dimitrova

Hear Loneliness

Bulgaria

Honourable mention

Zhenya Madzharova - Petrova Traveler in time

Bulgaria

China

Honourable mention

Mihail Marzyanov

Sunrise over Ahtopol

Bulgaria

Honourable mention

Zhiyu Wu

Monkey in Mount Wuyi 6 China

Honourable mention

Zoran Kolaric

Lisbon colors

Croatia

Honourable mention Honourable mention

PSA Awards GOLD medal

Huayan Li

Cone Incense

Ricos Andreas Gregoriou

Edge of Darkness

Cyprus

Author

Photography

Country

Graeme Watson

Womens Rugby Union 2 Australia

SILVER medal

Tanya Markova

Chrissy

Bulgaria

BRONZE medal

Maria TodorovaMarcheva

All

Bulgaria

Honourable mention

Azim Khan Ronnie

Mass of boats

Bangladesh

Honourable mention

Zhang Tianming

The Old teahouse

China

Honourable mention

HPS Awards

Yating Yang

Surfing hero 2

Taiwan

Author

Photography

Country

GOLD medal

Plamen Petkov

Time travel

Bulgaria

Honourable mention

Dimitrina Andreeva

Sculpture

Bulgaria

Author

Photography

Country

GOLD medal

Luc Stalmans

Sensitive Confusion

Belgium

incentive diploma

Kostadin Madjarov

A look to the sky

Bulgaria

Author

Photography

Country

APB Awards

JURY incentive diplomas

PSA Awards

Author

Photography

Country

GOLD medal

Soon Seng Leong

Fish Seller 524

Malaysia

SILVER medal

Dimitrina Andreeva

Shades of green

Bulgaria

BRONZE medal

Todor Bozhkov

Sunset on the beach

Bulgaria

Honourable mention

Harry Daemen

Schwan am Niwwel

Luxembourg

Honourable mention

McNairn John

Fly with the Wind

Scotland

Honourable mention

Marcel Van Balken

Repair

Netherlands

Author

Photography

Country

Hristo Dimitrov

Lost in to the desert

Bulgaria

HPS Awards GOLD medal Honourable mention

Teodora Dimitrova

Grounded

Bulgaria

Author

Photography

Country

GOLD medal

Hu Weiguo

Return

China

incentive diploma

Irina Stoilova

A galaxy in the spotlight

Bulgaria

APB Awards

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

1

Riccardo Busi

Achim Koepf

Hawaii 1585

Germany

Norway

2

Burak Senbak

Azim Khan Ronnie

Fishing

Bangladesh

Morning calmness

Bulgaria

3

Minko Mihaylov

Svetlin Yosifov

Warrior Mursi Warrior

Bulgaria

An Xiping

Mount

China

4

Miroslav Mominski

Yavor Michev

Skorost

Bulgaria

Velichka Todorova

Marco Garabello

Way Out

Italy

5

Velichka Todorova

Giorgos Tsigkas

Dancing in the cloud flour Greece

Alexander Ivanov

Aleksandar Aleksandrov

Morning passions

Bulgaria

6

Alexander Ivanov

Irina Stoilova

Rubik‘s solitude

Bulgaria

Author

Photography

Country

Author

Photography

Country

Marcel Van Balken

4 photographs

Netherlands

Yavor Michev

4 photographs

Bulgaria

1

Riccardo Busi

Kuang Ya

Hammock

China

2

Burak Senbak

Atle Svee

Denisa on cube II

3

Minko Mihaylov

Noncho Ivanov

4

Miroslav Mominski

5 6

The best author of section

The best author of section


3 Section NATURE (N) FIAP / PSA ND Digital FIAP Awards

4 Section PHOTOJOURNALISM TRAD (PJ) FIAP / PSA PTJ Digital

Author

Photography

Country

GOLD medal

Umberto Deramo

Polarbox

Italy

SILVER medal

Lajos Nagy

The big catch 07

BRONZE medal

Jingyu Guo

Honourable mention

Author

Photography

Country

GOLD medal

Walter Gaberthuel

Triple Group

Italy

Romania

SILVER medal

Kuang Ya

Source of life

China

Dream Iceland

China

BRONZE medal

Wei Fu

Tears for king

Thailand

Huilong Ji

X ray in the water

China

Honourable mention

Qing Xiang

Salted fish factory 9

China

Honourable mention

Plamen Petkov

Autumn

Bulgaria

Honourable mention

Achim Koepf

Yamal 7

Germany

Honourable mention

Tong Jiangchuan

Kingfishers

China

Honourable mention

Guy B. Samoyault

Long jump handi woman 245

France

Honourable mention

Wei Fu

Mating on curve

Thailand

Honourable mention

Keith Elgin

Tough Going

United Kingdom

Honourable mention

Atle Sveen

Poledancer

Norway Honourable mention

Mohammed Rimon

Life In The Dumpyard United Kingdom

Author

Photography

Country Author

Photography

Country

GOLD medal

Harry Daemen

The breath

Luxembourg GOLD medal

Fengying Long

Omo River Valley 33

China

SILVER medal

Peter Olfert

Invader

Germany SILVER medal

Dr Rashid Un Nabi

Poverty

Bangladesh

BRONZE medal

Georgi Georgiev

Snail

Bulgaria BRONZE medal

Nikolay Tenev

Tension

Bulgaria

WILDLIFE medal

Achim Koepf

South Georgia 689

Germany Lyubomir Argirov

Diverging each other

Bulgaria

Hristo Dimitrov

The Colors of Wadi Rum desert

Honourable mention

Honourable mention

Bulgaria Honourable mention

Arun Mohanraj

Leader

United Kingdom

Honourable mention

Sherman Cheang

Flamingos

Macau

Honourable mention

Bob Devine

Lion Cub Bully

England

Honourable mention

Kwok Wai Hui

First Place

Hong Kong

Author

Photography

Country

Author

Photography

Country

Pantelis Kranos

Through the underwater holes

Cyprus

Author

Photography

Country

GOLD medal

Plamen Petkov

Traditions

Bulgaria

incentive diploma

Li Jianping

Dhaka pilgrimage

China

Author

Photography

Country

PSA Awards

FIAP Awards

PSA Awards

HPS Awards GOLD medal

Daniel Lybaert

Liefkozing

Netherlands

Honourable mention

Paulo Guerra

Papa mosca

Brazil

Author

Photography

Country

GOLD medal

Soon Seng Leong

Team Works 428

Malaysia

incentive diploma

Umberto Deramo

Bigteeth

Italy

Author

Photography

Country

APB Awards

JURY incentive diplomas 1

Riccardo Busi

Lajos Nagy

Run away with the fish

Romania

2

Burak Senbak

Leka Huie

Jelly Dancing

Hong Kong

3

Minko Mihaylov

Georgi Georgiev

Ladybug

Bulgaria

4

Miroslav Mominski

Alex Lu

Vestrahorn mountain

Canada

5

Velichka Todorova

Yan Jianguo

Follow

China

6

Alexander Ivanov

Maria Koutzarova

Will he survive

Canada

Author

Photography

Country

Harry Daemen

4 photographs

Luxembourg

The best author of section

HPS Awards Honourable mention APB Awards

JURY incentive diplomas 1

Riccardo Busi

Qing Xiang

Bangladesh child8

China

2

Burak Senbak

Marco Bartolini

Kolcata

Italy

3

Minko Mihaylov

Nikolay Tenev

Power

Bulgaria

4

Miroslav Mominski

Lajos Nagy

Traditional wedding

Romania

5

Velichka Todorova

Achim Koepf

Yamal 388

Germany

6

Alexander Ivanov

Stoyan Iliev

Invasion

Bulgaria

Author

Photography

Country

Graeme Watson

4 photographs

Australia

The best author of section


5 Section PORTRAIT & BODY (PB) FIAP / PSA PID color FIAP Awards

Author

Photography

Country

GOLD medal

Tanya Markova

Krasimira

Bulgaria

SILVER medal

Mariya Dimitrova

In utero

Bulgaria

BRONZE medal

Atle Sveen

Victoria

Norway

Honourable mention

Guo Ying

The girl with black cloth

China

Honourable mention

Gencho Petkov

Emotion S2 Touch

Bulgaria

Honourable mention

Istvan Kerekes

The look

Hungary

Honourable mention

Yating Yang

Hope

Taiwan

Honourable mention

Keith Elgin

The Hawk And The Dove

United Kingdom

Author

Photography

Country

GOLD medal

Svetlin Yosifov

Woman from Mursi

Bulgaria

SILVER medal

Ricos Andreas Gregoriou

Two bodies

Cyprus

BRONZE medal

Еniz Karadzha

Cold breeze

Bulgaria

Honourable mention

Umberto Deramo

Guajira

Honourable mention

Dimitrina Andreeva

Honourable mention

6 Section MY TOWN (Т) + European Capitals of Culture 1985 -2023* (E) (Subtheme) FIAP / PSA PID color FIAP Awards

PSA Awards

HPS Awards Statue Aphroditе for “Best nude photo” Honourable mention

Author

Photography

Country

GOLD medal

Dr Rashid Un Nabi

Prague Paradise

Bangladesh

SILVER medal

Yuliy Vasilev

Lost Souls

Bulgaria

BRONZE medal

Leka Huie

Concrete World of Hong Kong

Hong Kong

Honourable mention

Laszlo Siman

Hamnoy in the night

Hungary

Honourable mention

Mary Avedissian

Dancing gondolas

Bulgaria

Honourable mention

Atle Sveen

Traffic at Westminster

Norway

Honourable mention

Nadezhda Javadova

Freedom

Azerbaijan

Honourable mention

Kostadin Madjarov

Frankfurt

Bulgaria

Author

Photography

Country

GOLD medal

Andrey Trifonov

Matera

Bulgaria

SILVER medal

Marcel Van Balken

Lonelybiker Marseille

Netherlands

Italy

BRONZE medal

Lajos Nagy

Nightskate Budapest

Romania

Hope

Bulgaria

Honourable mention

Ivan Ivanov

Winter

Bulgaria

Francesca Salice

Etiopian Girl

Italy

Honourable mention

Samuele Boldrin

Calatrava Geometries

Italy

Author

Photography

Country

Honourable mention

Yavor Michev

Carevets

Bulgaria

Mertkan Hergul

Lunar

Turkey

Author

Photography

Country

Lothar Noeth

Am Hang

Germany

Author

Photography

Country

GOLD medal

Marco Garabello

Skycircle

Italy

incentive diploma

Trifon Trifonov

Valencia

Bulgaria

Author

Photography

Country

Desislava Ignatova

Retro girl

Bulgaria

Photography

Country

GOLD medal

Ivailo Stanev

Marina

Bulgaria

incentive diploma

Szilard Varga

In Straight

Hungary

Author

Photography

Country

JURY incentive diplomas 1

Riccardo Busi

Irina Stoilova

Longing to play outside

Bulgaria

2

Burak Senbak

Chong Chen

Faad NaYa

China

3

Minko Mihaylov

Mertkan Hergul

From Fear

Turkey

4

Miroslav Mominski

Svetlin Yosifov

Tribal girl

Bulgaria

5

Velichka Todorova

Atle Sveen

Fredau XIX

Norway

6

Alexander Ivanov

Tsoncho Balkandjiev

Prosvetlenie

Bulgaria

Author

Photography

Country

Svetlin Yosifov

4 photographs

Bulgaria

The best author of section

HPS Awards Honourable mention

Author

APB Awards

PSA Awards

APB Awards

JURY incentive diplomas 1

Riccardo Busi

Krasimir Lazarov

Paris

Bulgaria

2

Burak Senbak

Marcel Van Balken

Lissabon street

Netherlands

3

Minko Mihaylov

Yuliy Vasilev

ooOoo

Bulgaria

4

Miroslav Mominski

Lothar Noeth

Speicherstadt

Germany

5

Velichka Todorova

Marco Garabello

Inner Arch

Italy

6

Alexander Ivanov

Elena Trifonov

Rhythm

Bulgaria

Author

Photography

Country

Andrey Trifonov

4 photographs

Bulgaria

The best author of section


Other awards, diplomas and vouchers Award • Partner Награда • Партньор

Author / Автор

/

Други награди, дипломи и ваучери

Country • Държава

Photography • Фотография

Cup of 6 IPS Plovdiv 2019 +500€ - by Reflexes Ltd. • Купа на VI МФС Пловдив 2019 + 500€ - от Рефлекси ООД th

Dr Rashid Un Nabi • Д-р Рашид Ун Наби

Bangladesh • Бангладеш

Poverty • Бедност

Honorable Diploma of Plovdiv Municipality (from all sections from bulgarian authors) Почетна диплома на Община Пловдив (от всички раздели на български автор) Atanas Petkov • Атанас Петков

Bulgaria • България

Night-watch • Нощна стража

Voucher for tourist services (500€) by DAN Travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДАН Травел ЕООД Wei Ye • Вей Ю

China • Китай

The Wedding of Home Town • Сватбата на родния град

Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на Фондация Пловдив 2019 Noncho Ivanov • Нончо Иванов

Bulgaria • България

The opening ceremony • Церемонията по откриването

Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE - chosen from the Bulgarian finalists Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - избрана от българските финалисти Andrey Trifonov • Андрей Трифонов

Bulgaria • България

The cross • Кръстът

Incentive Diploma for photography from Matera - by Reflexes Ltd. • Поощрителна диплома за фотография от Матера - от Рефлекси ООД Nikifor Todorov • Никифор Тодоров

Bulgaria • България

Matera • Матера

Incentive Diploma by PC Clinic Ltd. • Поощрителна диплома от ПС Клиник Еоод Ivo Kuzov • Иво Кузов

Bulgaria • България

The loner • Самотникът

Special award by Vi Art Foundation - Diploma + (in Portrait & Body section) • Специална награда от Фондация Ви Арт - Диплома + (в раздел Портрет и тяло) Vaclav Lukikj • Вацлав Лукич

North Macedonia • Северна Македония

Erac • Ерак

Ivailo Sakelariev • Ивайло Сакелариев

Bulgaria • България

Destiny lines • Линии на съдбата

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society • Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция Yating Yang • Ятинг Янг

Taiwan • Тайван

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR • Плакет за най-добре представил се български автор Nikifor Todorov • Никифор Тодоров

Bulgaria • България

Plaque for best presented author from Plovdiv • Плакет за най-добре представил се автор от Пловдив Andrey Trifonov • Андрей Трифонов

Plovdiv, Bulgaria • Пловдив, България

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR • Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор Atle Sveen • Norway

Атле Свен • Норвегия

Plaque for best presented PHOTO CLUB • Плакет за най-добре представил се ФОТО КЛУБ Bulgarian Art Photo Club • Bulgaria / Български Арт Фото Клуб • България Plaque for The best presented PHOTO CLUB in Section Photojournalism (TRAD) by the organizer Reflexes Ltd. Плакет за най-добър фото клуб в раздел Фотожурнализъм (TRAD) от Рефлекси ООД

Group 18° Gray Image • China

Incentive Diplomas in 6th sections by Reflexes Ltd • Поощрителни дипломи в 6те раздела oт Рефлекси ООД Section 1

Aleksandar Tomulic • Croatia • Step 6

Section 2

Teodora Ivanova • Greece • Consolation of poverty

Section 3

Klaus Stock • Switzerland • Two yellow eyes

Section 4

Radila Radilova • Bulgaria • Peaceful protest

Section 5

Nico Kohnen • Luxembourg • Sascha Nude-02

Section 6

Spiros Iatropoulos • Greece • Vienna

Congratulations to all winners! And good luck in the next edition!

Поздравления на всички победители! И късмет в с ледващото издание!


Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

S T A T I S T I C S Black and white monochrome Open section Отворен раздел монохромна Черно-бяла received получени

accepted приети

Color Open section Отворен раздел Цветна received получени

accepted приети

/

PHOTOJOURNALISM section раздел фотожурналистика (trad)

Nature section раздел Природа received получени

С Т А Т И С Т И К А

accepted приети

received получени

accepted приети

Portrait and body section раздел Портрет и тяло received получени

accepted приети

My Town + ECC section раздел Моят град + ЕСК received получени

accepted приети

TOTAL ОБЩО

received получени

accepted приети

№ Country

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

1

Australia

4

16

2

2

5

20

4

5

4

16

3

5

4

16

2

5

3

12

2

2

4

16

1

1

5

96

4

20

2

Austria

2

8

2

8

1

1

1

4

2

8

1

1

2

28

2

2

3

Azerbaijan

4

Bangladesh

2

8

1

3

2

8

2

5

Belgium

3

12

2

3

3

12

6

Brasil

1

4

1

4

7

Bulgaria

63

232

32

58

73

8

Canada

1

4

1

1

9

Chine

45

178

22

10 Croatia

3

12

11 Cyprus

6

12 England

1

4

1

3

1

4

1

3

1

8

1

6

8

1

4

1

3

2

8

1

1

3

28

3

15

2

4

1

4

1

3

3

40

2

17

2

8

2

4

1

4

1

2

1

4

2

28

2

6

273

41

96

40

138

17

31

26

94

15

29

55

203

104 1113

74

319

2

8

1

1

2

8

2

6

33

61

235

32

45

22

85

15

30

25

100

1

4

3

12

1

4

1

4

1

2

1

4

24

3

5

7

28

3

3

4

16

2

2

4

16

3

12

1

1

2

8

1

1

3

12

2

7

13 Finland

1

4

1

4

14 France

3

12

2

2

4

16

1

1

2

8

2

3

2

8

2

15 Germany

7

28

3

3

9

36

5

12

4

16

2

4

4

16

16 Greece

20

79

3

3

21

84

5

7

17

65

3

3

17

17 Hong Kong

1

4

1

1

3

12

2

4

2

8

2

4

1

18 Hungary

5

20

2

4

4

16

1

2

3

12

2

3

2

8

19 India

1

4

1

1

2

8

1

2

3

12

2

3

2

8

1

1

1

4

1

2

20 Ireland 21 Israel

1

4

22 Italy

10

40

5

9

11

44

4

4

6

24

3

23 Luxembourg

7

28

7

12

8

32

3

4

6

24

24 Macau

2

8

1

1

2

8

1

1

2

1

4

1

2

2

25 Malaysia

18

12

2

7

34

66

37

148

1

4

7

28

5

9

3

12

1

1

4

2

2

3

5

68

4

5

4

1

3

2

1

32

3

3

1

20

33

1

4

49

173

22

39

2

20

2

8

21

84

3

4

65

830

55

177

2

8

1

1

3

44

3

11

1

4

7

116

7

22

2

4

44

4

11

1

1

1

12

1

1

8

2

2

2

8

1

1

4

60

3

11

6

24

4

7

2

8

2

3

9

128

6

34

20

79

10

12

15

59

3

3

21

434

17

33

2

8

1

2

4

36

4

14

2

4

5

88

4

17

4

40

3

8

1

1

1

20

1

3

13

208

12

41

8

148

8

38

2

28

2

8

2

12

2

9

5

20

3

4

3

12

1

4

1

1

1

4

1

4

1

1

1

4

7

8

32

5

10

8

32

3

4

10

5

20

3

5

8

32

6

8

2

5

1

4

1

1

8

2

7

1

4

4

9

36

7

3

12

5

7


received получени

accepted приети

received получени

№ Country

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

26

Netherlands

3

12

3

9

3

12

3

7

2

8

1

2

1

4

27

Northern Ireland

1

4

1

2

1

4

1

1

28

North Macedonia

29

Norway

30

Poland

1

4

2

8

1

3

1

4

1

4

1

4

35

Slovenia

2

8

2

8

36

Switzerland

1

4

1

1

1

4

37

Taiwan

2

8

1

3

2

8

38

Thailand

39

Turkey

2

8

1

1

2

8

40

UK

2

8

2

4

2

8

41

USA

1

4

1

4

171

103

1

1

1

4

2

3

1

The list of the abbreviations used in the album: FIAP - International Federation of Photographic Art; PSA - Photographic Society of America; HPS - Hellenic Photographic Society; APB - Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva (Operational Member of FIAP); IPS - International Photo Salon; HM - Honourable mention; JID - Jury incentive diploma; ID - incentive diploma; BAS - The Best Author in Section;

P/Ф

А

P/Ф

1

4

1

2

1

4

1

4

3

44

3

24

1

4

1

2

1

12

1

5

1

4

1

1

1

4

1

1

3

12

3

6

3

56

3

18

1

4

1

4

2

36

1

13

2

20

1

1

1

16

1

1

1

12

1

3

2

20

2

8

1

1

2

8

1

1

1

4

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

2

8

1

4

2

8

1

1

2

8

1

4

1

3

1

4

1

3

1

1

2

1

8

4

1

1

1

1

1

3

1

4

1

24

1

3

1

4

2

44

1

14

1

8

1

6

3

12

2

4

1

4

3

32

3

5

2

4

1

4

4

44

3

17

3

20

2

3

1

4

1

1

3

12

3

7

2

8

1

4

1

2

1

4

1

1

1

4

726

4

3

А

186

1

1

1

P/Ф

130

Scotland

4

А

71

34

1

1

P/Ф

466

4

4

1

А

119

1

1

1

P/Ф

157

Serbia

4

4

А

76

33

1

1

accepted приети

P/Ф

520

8

4

received получени

А

137

8

2

233

2

Russia

124

Romania

1

accepted приети

949

4

8

received получени

246

1

2

P/Ф

accepted приети

4006

3

А

received получени

TOTAL ОБЩО

307

2

977

12

31

1

1

3

32

Total Общо

1

3

252

2

833

12

214

3

accepted приети

75

accepted приети

My Town + ECC section раздел Моят град + ЕСК

46

received получени

Portrait and body section раздел Портрет и тяло

484

accepted приети

PHOTOJOURNALISM section раздел фотожурналистика (trad)

Nature section раздел Природа

127

received получени

Color Open section Отворен раздел Цветна

С Т А Т И С Т И К А

183

Black and white monochrome Open section Отворен раздел монохромна Черно-бяла

/

109

Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

S T A T I S T I C S

Списък на използваните съкращения в албума: FIAP - Международната Федерация за Фотографско Изкуство; PSA - Фотографско Oбщество на Америка; HPS - Фотографско общество на Гърция; НСФА - Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева” (Оперативен член на FIAP); МФС - Международен Фото Салон; ПС - Почетно споменаване; ЖПД - Жури поощрителна диплома; ПД - поощрителна диплома; НДАР - Най-добрият автор в раздела;


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И OPEN - MONOCHROME (M) - black & white, monochrome FIAP/PSA PID mono Family name First Name Country Title Watson Graeme Australia Beautiful Music Watson Graeme Australia Womens Rugby Union 2 Ronnie Azim Khan Bangladesh Mass of boats Ronnie Azim Khan Bangladesh Superman Ronnie Azim Khan Bangladesh The rice mill Legrand Jean Luc Belgium Formes au grenier Stalmans Luc Belgium Queen Grimhilde Stalmans Luc Belgium Sensitive Confusion Abadjiev Petar Bulgaria A. Nikolov Aleksandrov Aleksandar Bulgaria Hold up Aleksandrov Aleksandar Bulgaria Morning passions Andreeva Dimitrina Bulgaria The smile - Dimitar Karamfilov Andreeva Dimitrina Bulgaria Sculpture Andreeva Dimitrina Bulgaria Grey Atanasov Radoslav Bulgaria NIA Atanasov Radoslav Bulgaria VAN Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Toskana1 Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Ustoial na burite Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Zimen den Dimitrova Teodora Bulgaria Blindness Dimitrova Mariya Bulgaria Collodion eyes Dimitrova Mariya Bulgaria Hear Loneliness Evdokimov Emiliyan Bulgaria Winter grazing Hristov Kiril Bulgaria He says he loves me Iliev Ilian Bulgaria Maze Iliev Stoyan Bulgaria Jordanday Iliev Stoyan Bulgaria Mood Ilieva Pavlina Bulgaria Smail Ivanov Noncho Bulgaria Morning calmness Ivanov Noncho Bulgaria Lonelyness Ivanov Noncho Bulgaria Winter is here Kanev Krasimir Bulgaria Exposed Kurukyuvlieva Gergana Bulgaria Stairs to heaven Latev Zlatko Bulgaria Na nivata Lazarova Petya Bulgaria Tree with fences Lazarova Petya Bulgaria Impression Lazarova Petya Bulgaria Winter impression Madjarov Kostadin Bulgaria A look to the sky Markova Tanya Bulgaria Dandelion Markova Tanya Bulgaria Chrissy Milanov Mladen Bulgaria Naturm B5 Naydenov Petar Bulgaria Danube mood Petkov Gencho Bulgaria Veronika Petkov Plamen Bulgaria Poseidons anger 4 Petkov Plamen Bulgaria Poseidons anger 3 Petkov Plamen Bulgaria Time travel Radkova Petya Bulgaria Loneliness Stanev Ivailo Bulgaria Human geometry Stanev Ivailo Bulgaria Emotion

Stoyanov Stoyanov Stoyanov Sviretsov Todorov Todorov TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva Vasilev Vasilev Vasilev Vasilev Vasilev Vasilev Yosifov Yosifov Yosifov Lu An An Chen Guo Hu Kuang Kuang Li Li Li Li Li Li Li Li Liu Liu

Alexander Alexander Alexander Radoslav Nikifor Nikifor

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Mirror Pehlivani Smile Twins Time is stop Look I

Maria

Bulgaria

All

Maria

Bulgaria

The Dreamer

Yuliy Yuliy Yuliy Yuliy Veselin Veselin Svetlin Svetlin Svetlin Alex Xiping Xiping Xinxin Ying Weiguo Ya Ya Huayan Huayan Chunling Chunling He Ming Ming Jianping Yongming Yongming

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China

She

Jiahu

China

Sun Sun Sun Sun Tong Wu Wu Xie Yan Yan Yang Ye

Chengbo Chengbo Chengbo Chengbo Jiangchuan Zhiyu Zhiyu Ling Xingzhi Xiaoyue Xuebiao Wei

China China China China China China China China China China China China

States of Mind 2 Music for Deaf 8 Strangers Transitions 3 Falling Up The Dancer Woman Mursi Warrior Mursi tribe Mursi tribe lip plates Bike Rack Camels in the desert Mount The Wailing Wall14 Dance Go home Hammock Wall-walking Galloping Cone Incense Reindeer In Forest Dancing Moroccan scenery 04 Dauntless horseman 1 Men-to-men defence Welcome Mazu against rain A long way to go Old man Ten thousand steeds gallop BW Capture Dress and make up Fighting against Fate Long camel Road Camel shadow Huizhou in China 8 Iceland 11 Israel 29 Monochrome life Western Hunan 6 Expecting Get home Y37


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Ye Yi Zhang Tomulic Tomulic Tomulic Tomulic Gregoriou Gregoriou Kranos Kranos Tilavgis Meyer Cortial Dupouy Dietl Noeth Olfert Baladakis Papadatos Tsigkas Chan Kerekes Kerekes Kerekes Siman Banerjee Bartolini Bartolini Biggio Boldrin Boldrin Garabello Tomelleri Tomelleri Tomelleri Clement Daemen Daemen Daemen Goelff Grethen Kieffer Kohnen Kohnen Kohnen Remy Remy Pun Halbach Lybaert

Wei Du Tianming Aleksandar Aleksandar Aleksandar Aleksandar Ricos Andreas Ricos Andreas Pantelis Pantelis Elias Marc Lazoura Michel Claudia Lothar Peter George Spyros Giorgos HW Istvan Istvan Istvan Laszlo Sounak Marco Marco Roberto Samuele Samuele Marco Giuseppe Giuseppe Giuseppe Romain Harry Harry Harry Claude Jean Jacques Christian Nico Nico Nico Jean Jean Tak Cheong Willem Daniel

China China China Croatia Croatia Croatia Croatia Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus England France France Germany Germany Germany Greece Greece Greece Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary India Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Macau Netherlands Netherlands

Stay out late Y38 Revelation of life The Old teahouse Step 6 Run away Man and dog Life passes 3 Edge of Darkness Sad Ballarina Winter beauty Lady on high stool Misty One The Kid Boxer Dans le filet Through the dust Morgennebel Jongleur SW On eight legs The blonde saxophonist Stavroula Igor Dancers 3 Like an angel Stair Step M5 Life Shepherd life Shepherd boy Edit Shadows and Stairs Cuba 8 Koranic school 5 Carrara DANCING 01 Paralimpic Swim 02 Way Out Fog on the hills nr 1 Fog on the hills nr 2 Fog on the hills nr 3 Woman with Hat Bob The breakfast Weissenstein Gondeln im Schnee Rock in the waves Abuela – Otavalo market Arch-Kirch Arch-Phil Arch-Terace Adrien Jang Interception Ballon Jong olifantje in ZwW

Lybaert Lybaert Lybaert Van Balken Van Balken Van Balken van Balken

Daniel Daniel Daniel Marcel Marcel Marcel Marcel

Netherlands Ik wil het niet zien in ZwW Netherlands Gorillaportret in ZwW Netherlands Berenruzie in ZwW Netherlands Jumper Netherlands Circles Netherlands Pinpoint Netherlands Runner Northern Boyd Cyril Leap of faith Ireland Northern Boyd Cyril Dive Ireland Gronning Hakon Norway Svala white and black rocks Sveen Atle Norway Denisa on cube II Sveen Atle Norway To silence a scream Nagy Lajos Romania Early morning mist Milovanovic Borislav Serbia Old woman Stock Klaus Switzerland Arms and legs Yang Yating Taiwan Color boy Yang Yating Taiwan Surfing hero 2 Yang Yating Taiwan I will be afraid Kandiyoti Henri Turkey Footsteps of the sun United Mohanraj Arun Disabled jumper Kingdom United Mohanraj Arun Upside down Kingdom United Mohanraj Arun Dont say a word Kingdom United Rimon Mohammed Recite The Holy Quran Kingdom OPEN - COLOR (C) - color photography FIAP/PSA PID color Family name First Name Country Title Casey Bronwen Australia Taking the Turn Cox Rob Australia The Price of Nicke Moritz Vicki Australia SM the thinker Watson Graeme Australia Board Rider 1 Watson Graeme Australia Breaching Whale1 Kuen Andreas Austria Viele bunte Fenster Ronnie Azim Khan Bangladesh Red chilies pickers Ronnie Azim Khan Bangladesh Rakher Upobash Ronnie Azim Khan Bangladesh Paddy fields Ronnie Azim Khan Bangladesh Fishing Tanmoydas Tanmoydas Bangladesh The seller Tanmoydas Tanmoydas Bangladesh Mango market Tanmoydas Tanmoydas Bangladesh Rakher Upobas Tanmoydas Tanmoydas Bangladesh Faith Legrand Jean Luc Belgium Cercle romantique Stalmans Luc Belgium Powerful Elegance Stalmans Luc Belgium Somnium Verum Evadit Stalmans Luc Belgium The Ravens Part III Aleksandrov Aleksandar Bulgaria November fall Aleksandrov Aleksandar Bulgaria Quiet dreams


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Aleksandrov Aleksandrov Andreeva Asanov

Aleksandar Aleksandar Dimitrina Ruslan

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Once in the woods Morning moods Shades of green Lotus When your neighbour has a baloon Svetlina Chokmanovo Toskana2 Toskana3 Sunset on the beach Lofoten sunset To the top Think of sunrise Lost in to the desert Traficc Grounded Growth Last look Ouroboros Melancholy Golden light

Asanov

Ruslan

Bulgaria

Balkandjiev Balkandjiev Balkandjiev Balkandjiev Bozhkov Bozhkov Chavdarov Chavdarov Dimitrov Dimitrov Dimitrova Dimitrova Dimitrova Dimitrova Dimitrova Evdokimov Evdokimov Georgiev Georgiev Georgiev Ignatova Iliev Iliev Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Kuzov Kuzov Kuzov Kuzov Lazarov Lazarova Lesov Madjarov Madjarov Madjarov Madjarov

Tsoncho Tsoncho Tsoncho Tsoncho Todor Todor Zdravko Zdravko Hristo Hristo Teodora Teodora Mariya Mariya Mariya Emiliyan Emiliyan Georgi Georgi Georgi Desislava Ilian Ilian Georgi Noncho Noncho Noncho Ivo Ivo Ivo Ivo Krasimir Petya Petar Kostadin Kostadin Kostadin Kostadin

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Zhenya

Bulgaria

Transfagarasan by sunset

Zhenya

Bulgaria

Traveler in time

Zhenya

Bulgaria

Sailing thoughts

Zhenya

Bulgaria

The sunset of our memories

MadzharovaPetrova MadzharovaPetrova MadzharovaPetrova MadzharovaPetrova

The colors of the winter mountain

Butterfly 3 Ladybug 2 Sunrise Fragment Man and Waterfall Godafoss (The waterfall of Gods)

Symmetry Spring morning Green morning The begigning of the day Chapel Pier The arch The loner Lonely Spring tillage Tsarevets, Veliko Tarnovo Autumn waterfall In to the kingdom of spiders In the magical forest Yordanovden

Markova Markova Marzyanov Marzyanov Michev Michev Michev Michev Momchilov Motichka Naydenov Naydenov Naydenov Nenov Petkov Petkov Petkov Stanev Stanev Stefanova Stefanova Stefanova Stoilova Stoilova Stoilova Stoilova Sviretsov Sviretsov Sviretsov Todorov Todorov Todorov Todorov TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva Trifonov Trifonov Trifonov Trifonov Vasilev Vasilev Vasilev Yosifov Yosifov Yosifov Yosifov Lu

Tanya Tanya Mihail Mihail Yavor Yavor Yavor Yavor Kostadin Petar Petar Petar Petar Angel Atanas Gencho Plamen Ivailo Ivailo Mariana Mariana Mariana Irina Irina Irina Irina Radoslav Radoslav Radoslav Nikifor Nikifor Nikifor Nikifor

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Christmas time Аutumn Night of the Stars Sunrise over Ahtopol Salt of the Sea Simetriya Skorost Rotorno Tornado Green eyes The spirit of Shipka Old river reserve The ships Evening in Kavala Fantasy Friend A path to the Milky Way Wild horses Red portrait Meeting underwater Autumn Clouds Reflections A galaxy in the spotlight Capture the moment Rubiks solitude The promise Silence 235 Connection Forgotten Mountain folds Layers Blue

Maria

Bulgaria

Kiss of Sunset

Maria

Bulgaria

She is

Maria

Bulgaria

Andrey Andrey Trifon Trifon Yuliy Yuliy Yuliy Svetlin Svetlin Svetlin Svetlin Alex

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada

Oh older brother how big you are Matera Tuscany The end of the day Symmetry Fresh garden carrots Gold Faceless My toy Omo Valley woman Mursi Warrior Mursi Warrior Woman from Mursi tribe Reflection


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Che Che Chen Chen Chen Chen Chen Chiu He He Hu Huang Li Li Li Li Li Liu Ma Mao Mao Mao Ran Ran Ran She

Yufang Yufang Shaohua Chong Chong Shaohua Xinxin Bob Bin Bin Weiguo Jianxiong Huayan Ming Ming Yue Yue Yongming Yaping Kaizhe Kaizhe Kaizhe Jian Jian Jian Jiahu

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Sun

Chengbo

China

Tong WAN Wang Wu Wu Xie Xu Xu Yan Yan Ye Ye Ye Yi Yu Yu Zhang Zhou Kolaric Tomulic Tomulic Tomulic Gregoriou

Jiangchuan YI Yanbin Zhiyu Zhiyu Ling Yinqin Fuyong Jianguo Xiaoyue Danlei Danlei Danlei Du Weiwang Weiwang Tianming Yongyu Zoran Aleksandar Aleksandar Aleksandar Ricos Andreas

China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Croatia Croatia Cyprus

In the spring Mother and son The silk road A beam of light Meet Camel bell The Nenets campsite 15 Ethiopian 34 Prison Like Ink painting Return Drill wood to make fire Silver Snake Colorful tea garden Ploughing Grassland light and shadow Queue poplars Bird interest Spirituality in the desert Together Morning exercise Encounters On the road The old man The fox on the desert Between waterclouds Morning of Buddhist kingdom Desert ship Leopard 4 Grandpa and grandson Monkey in Mount Wuyi 6 Xinjiang in China 22 Crowded Train Photovoltaic solar energy Ethiopias tribe33 Herding horses Ethiopias tribe1 Putian in China14 The Nenets campsite14 Travel on the way 20 Under the eaves Old teahouse Farmhouse kitchen Love in the kitchen Brick factory female worker Lisbon colors Green umbrella Storm Passenger 5 Sperms Invasion

Kranos Tilavgis Jenkin Cortial Dietl Kluger Kluger Kluger Kluger Koepf Koepf Koepf Koepf Olfert Plaha Plaha Balachouti Chalkiadakis Fanos Ivanova Paraskevakis Tsigkas Tsigkas Chan Chan Chau Chau Siman Siman Banerjee Banerjee Goldin Goldin Deramo Garabello Tomelleri Zerbini Daemen Daemen Grethen Kohnen Cheang Leong Leong Halbach Lybaert Lybaert Van Balken Van Balken Van Balken Van Balken

Pantelis Elias Barbara Lazoura Claudia Manfred Manfred Manfred Manfred Achim Achim Achim Achim Peter Helmut Helmut Rania Michail Nestor Teodora Dimitrios Giorgos Giorgos HW HW Chun Yip Chun Yip Laszlo Laszlo Sounak Sounak Leonid Leonid Umberto Marco Giuseppe Roberto Harry Harry Jean Jacques Nico Sherman Soon Seng Soon Seng Willem Daniel Daniel Marcel Marcel Marcel Marcel

Cyprus Cyprus England France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary India India Israel Israel Italy Italy Italy Italy Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Macau Malaysia Malaysia Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands

Attitude Just Before Balancing Alone A laube Grunes Trio Golden girl 1 Dark queen 1 Voodoo queen 1 Flower power 2 Ana 4 Hawaii 1585 Lofoten 335 Viktoria 2 Height flight Forest Fairy WBF Headdress WBF The Rose Porto 4 Run little girl Consolation of poverty Dancers Dancing in the cloud flour The two windows Flutter 2 Belong to her world Seashore Pattern Boat in Net Havaria Carat Jumping Boys at Falls Children Jump at Fall Blue stairs SINGER Ffss Classic Tuscany Comacchio in the rain nr 3 Ethiopian child Schwan am Niwwel Three balls The tide is coming in 2 Ballett-01 Lighting Fish Seller 524 Woven Rattan Basket 81 Between concrete Familieportret kuifmakaken Koereiger in de mist Wedding march Repair Polar bearpet Crossover


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Boyd Gronning Sveen Sveen Jaskuła Jaskuła Jaskuła Jaskuła Nagy Nagy Nagy John John Yang Yang Yang Mohanraj Family name Casey Casey Moritz Moritz Watson Guerra Guerra Guerra Soares-Gomes Dimitrov Georgiev Georgiev Georgiev Iliev Iliev Iliev Karadzhova Kuzov Kuzov Lazarov Lazarov Lazarova Lazarova Lazarova Lesov MadzharovaPetrova Nenov

Northern Fly away Ireland Hakon Norway Shaped by rough times Atle Norway Holly III Atle Norway Ivory Flame in the window Jan Poland The first light Jan Poland Lofoten Jan Poland Mill Jan Poland Gdynia Lajos Romania Playing by waterfall Lajos Romania Remaining leaves Lajos Romania The ships of the desert McNairn Scotland Fly with the Wind McNairn Scotland The Oracle Yating Taiwan Painted face Yating Taiwan Benniu 2 Yating Taiwan Surfing hero 11 United Arun Chase Kingdom Nature (N) - color/mono FIAP/PSA ND First Name Country Title Bronwen Australia Pilanesberg Mother and Son Bronwen Australia Thirsty Girls Vicki Australia Cockatoo in flight Vicki Australia Seabirds mass takeoff Graeme Australia Needs An Orthodontist Paulo Brazil Neo Paulo Brazil Papa mosca Paulo Brazil Tesoura Roberto Brazil ROCHA The Colors of Wadi Rum Hristo Bulgaria desert Georgi Bulgaria Ladybug Georgi Bulgaria Butterfly 2 Georgi Bulgaria Snail Ilian Bulgaria Jurassic world Ilian Bulgaria Diamond Ilian Bulgaria Haifoss Alexandra Bulgaria Waves and seagulls Ivo Bulgaria Frozen World Ivo Bulgaria Tre Cime di Lavaredo Krasimir Bulgaria The pelican Krasimir Bulgaria Pelican off Petya Bulgaria Between two shores Petya Bulgaria Butterfly blue Petya Bulgaria Grasshopper Milky way over Rhodope Petar Bulgaria mountains Cyril

Zhenya

Bulgaria

Into the woods

Angel

Bulgaria

Sunset in the Alps

Petkov Petkov Petkov Petkov Romanov Semkov Stefanova Sviretsov Sviretsov Todorov Todorov Trifonov Trifonov Koutzarova Koutzarova Koutzarova Lu Lu Lu Chai Chai Che Che Chen Chen Chen Chen Chen Guo Guo Guo Ji Li Li Li Li Li Li Long Ma Tong Tong Tong Xiong Xiong Yan Yan Yan Zhang Hecimovic Hecimovic

Plamen Plamen Plamen Plamen Deyan Cvetomil Mariana Radoslav Radoslav Nikifor Nikifor Andrey Andrey Maria Maria Maria Alex Alex Alex Jiajun Jiajun Yufang Yufang Shaohua Shaohua Chong Chong Chong Jingyu Jingyu Jingyu Huilong Chunling Chunling Jianping Jianping Shaoqing Shaoqing Fengying Yaping Jiangchuan Jiangchuan Jiangchuan Jian Jian Jianguo Jianguo Jianguo Yongjiang Ivan Ivan

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia

Autumn Rhodope morning 2 The Loner Through the fog Rodopski Eyes Pulsatilla Golden sunrise 120 Seconds Rodhopes moutain sunset Reflection The Ships July Morning Will he survive Short tempered High five Vestrahorn mountain Hvítserkur Shixin Feng Hokkaido 6 Hokkaido 11 Golden eagle Hovering Geodetic vein Migrate Dangerous escape Sparky Shines His Light The prayer of the ephemera A harmonious city Dream Iceland Trace X ray in the water Breeding Pursue And Attack Sweet home Feathers Charming Love Kingfishers 8 Wandering Kingfishers Twilight of Himalaya Mount Breed Instrumental ensemble Contend Follow Crucial moment Ballet on water Under the snow mountain Gravity Free Red Replacement on Top


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Hadjipavlou Kranos Devine Devine Devine Jenkin Jenkin Jenkin Jenkin Cortial Samoyault Samoyault Koepf Koepf Koepf Olfert Baladakis Kazagli Vrentzou Chan Chan Chan Huie Kerekes Siman Siman Ghosh Ghosh Meher Deramo Deramo Deramo Fabbri Fabbri Fabbri Garabello Clement Daemen Daemen Daemen Daemen Grethen Kohnen Kohnen Kohnen Kohnen Cheang Cheang Pun Pun

Thanasis Pantelis Bob Bob Bob Malcolm Malcolm Malcolm Malcolm Lazoura Guy B. Guy B. Achim Achim Achim Peter George Ada Pelagia HW HW HW Leka Istvan Laszlo Laszlo Soumen Kumar Soumen Kumar Subasha Chandra Umberto Umberto Umberto Giovanni Giovanni Giovanni Marco Romain Harry Harry Harry Harry Jean Jacques Nico Nico Nico Nico Sherman Sherman Tak Cheong Tak Cheong

Cyprus Cyprus England England England England England England England France France France Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary India India

It is a magic moment Landing gears down Lion Just Caught Hoglet Lion Cub Bully Kestrel Eating Mice Trio Stem Climber Barn Owl Iguana The bangalore monkey Dans les griffes Viconas group South Georgia 352 South Georgia 689 South Georgia 1390 Invader All together Hanging meteora The pont Play gesture Polar Bear 15 Polar Bear 48 Jelly Dancing Rana esculenta Symmetry The Olstinden rock Grizzly Cubs Playfight Old Vs Young

India

Male Bush Chat Flying

Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Macau Macau Macau Macau

Polar box Big teeth Head and sit Love between flamingos-01 Puffin-1 Quarrel between buzzards-1 So Small Eagle Baartmess Kontroll Rhino The breath In the air Bruellaffe Capybara Klippspringer Mother and son This Is My Place Flamingos Opposition Bird of Prey

Pun Koh Koh Koh Leong Leong Leong Leong Lybaert Lybaert Sveen Sveen Sveen Sveen Nagy Nagy Nagy Nagy Stock Yang Yang Yang Yang Fu Fu Fu

Tak Cheong Yeokkian Yeokkian Yeokkian Soon Seng Soon Seng Soon Seng Soon Seng Daniel Daniel Atle Atle Atle Atle Lajos Lajos Lajos Lajos Klaus Yating Yating Yating Yating Wei Wei Wei

Mohanraj

Arun

Poggioni

Angela

Macau Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Norway Romania Romania Romania Romania Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand United Kingdom USA

Poggioni

Angela

USA

The Lion Family A delicious meal Mating 18 Fly mating 2 Sharing 668 Mantis In Action 102 Team Works 428 Enjoy In The Morning 070 Liefkozing Lantaarntje op clematis Buffalo portrait II Egret in rain Jackal versus vultures III Poledancer Catching the locust Run away with the fish The big catch 07 White egrets fishing Two yellow eyes Prey Guarrel Courtship 5 A thrilling moment Bird feed 22 Mating on curve Sitting langur Catch

Leopard Mother Leopard and Her Roaring Young Photojournalism (TRAD) (PJ)- color/mono FIAP/PSA PTJ Family name First Name Country Title Casey Bronwen Australia Bull Ride Watson Graeme Australia Agile Keeper Watson Graeme Australia Breachihale 3 Watson Graeme Australia Bull By The Horns Watson Graeme Australia Tasting The Air Javadova Nadezhda Azerbaijan One second before Victory Javadova Nadezhda Azerbaijan Fiordaliso Javadova Nadezhda Azerbaijan Cross 1 Nabi Dr Rashid Un Bangladesh Poverty Nabi Dr Rashid Un Bangladesh Loneliness Nabi Dr Rashid Un Bangladesh Helping Her Husband Legrand Jean Luc Belgium Incendie a Lessines Legrand Jean Luc Belgium Les 3 tours brulent Legrand Jean Luc Belgium Incendie a Antoing The Authentic Naked Soares-Gomes Roberto Brazil Cowboy Soares-Gomes Roberto Brazil VENDEDOR Argirov Lyubomir Bulgaria Blockade


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Argirov Argirov Dimitrov Dimitrov Iliev Karadzha Lazarova Lefterova Lefterova Lefterova Petkov Petkov Petkov Petkov

Lyubomir Lyubomir Hristo Hristo Stoyan Еniz Petya Dimitra Dimitra Dimitra Gencho Plamen Plamen Plamen

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Petkov

Gencho

Bulgaria

Radilova Radilova Stanev Sviretsov Sviretsov Tenev Tenev Tenev Todorov Trifonov Trifonov Trifonov Vassilev Chai Chai Chen Chen Chiu Hu Hu Huang Huang Kuang Li Li Long Long Tong Wu Wu Wu Wu Xiang Xiang Xu

Radila Radila Ivailo Radoslav Radoslav Nikolay Nikolay Nikolay Nikifor Andrey Andrey Andrey Nikolai Jiajun Jiajun Xinxin Xinxin Bob Weiguo Weiguo Haiyan Haiyan Ya Ming Jianping Fengying Fengying Jiangchuan Huifang Zhiyu Zhiyu Zhiyu Qing Qing Xiaomei

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Diverging each other Flight The funeral The funeral, new life … Invasion Concentration camp Working day RG Flying RG Fly RG beauty Photo for memory Ice dance Traditions Traditions 2 Emil Kosturkov of Royal Dixie Band Hunger protest Peaceful protest Els enfarinats Icy Dance Traditions Power The eye Tension Life in Brussel Male Horo Traditions The Cross Dispute India 39 The Nenets campsite 16 The Nenets4 4 Weightlifting The Rock Church 21 Prayer day Eyes of refugees The Nenets 90 The old tea house 3 Source of life Harvest 2 Dhaka pilgrimage Grab sheep on horse 2 Omo River Valley 33 Cameraman in distress Ethiopian 37 Western Hunan 3 Western Sichuan 6 Xinjiang in China 41 Bangladesh child 8 Salted fish factory 9 Disguise

Xu Xu Yan Ye Ye Ye Ye Zhou Zhou Zhou Komodromou Kranos

Fuyong Fuyong Xiaoyue Danlei Danlei Danlei Danlei Yongyu Yongyu Yongyu Koula Pantelis

China China China China China China China China China China Cyprus Cyprus

Kranos

Pantelis

Cyprus

Dupouy

Michel

France

Samoyault

Guy B.

France

Koepf Koepf Koepf Noeth Plaha

Achim Achim Achim Lothar Helmut

Germany Germany Germany Germany Germany

Baladakis

George

Greece

Ivanova Ivanova Kidonis Samaras Hui Hui Hui Banerjee Goldin Bartolini Bartolini Gaberthuel Gaberthuel Garabello

Teodora Teodora Christos Panagiotis Kwok Wai Kwok Wai Kwok Wai Sounak Leonid Marco Marco Walter Walter Marco

Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong India Israel Italy Italy Italy Italy Italy

Garabello

Marco

Italy

Salice Tomelleri Tomelleri Tomelleri Daemen Goelff Goelff Grethen Grethen Pun Sveen

Francesca Giuseppe Giuseppe Giuseppe Harry Claude Claude Jean Jacques Jean Jacques Tak Cheong Atle

Italy Italy Italy Italy Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Macau Norway

Farewell 1 Temppeliaukion Church 13 Ethiopias tribe15 Nenets child 5 The Nenets campsite 17 Travel on the way 16 Western Sichuan 9 Go to the market Riding sheep Village boy Noratlas Underwater breathing Through the underwater holes Motorbike racing Long jump handi woman 245 Yamal 7 Yamal 257 Yamal 388 Schlammbad Ground Contact The millitary crack and the icon No means We want a change Urgent fire protection Mudbath Ping Pong Serve First Place Ping Pong Serve 2BW Fishing in Waterfalls Womens Pain Cuccioli Kolcata The Winner Triple Group Dangerous Crossing Trabajando en Semana Santa Uzbekistan Family Portrait The big tide nr 1 The big tide nr 2 The big tide nr 7 Voller Einsatz After the fire Two fireman Bastogne 2014 Ride opportunity Climb out of the Car Motocross big jump


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Nagy

Lajos

Romania

Iron casting In the temple of Holy Nagy Lajos Romania Sepulcher Nagy Lajos Romania Traditional wedding Stock Klaus Switzerland Breitling Show 1 Yang Yating Taiwan Ritual Fu Wei Thailand Kick ball Fu Wei Thailand Tears for king Fu Wei Thailand Street match United Elgin Keith Sun Sea And Sand Kingdom United Elgin Keith Tough Going Kingdom United Head First Elgin Keith Kingdom United Mohanraj Arun Leader Kingdom United Mohanraj Arun Parallel bar Kingdom United Rimon Mohammed Wrong Signal Kingdom United Life In The Dumpyard Rimon Mohammed Kingdom Carr Randy USA Watching the action Portrait and Body (PB)- color/mono FIAP/PSA PID color Family name First Name Country Title Casey Bronwen Australia Senior Citizen Watson Graeme Australia So Many Years Resch Helmut Austria Kontorsion 4 Legrand Jean Luc Belgium Roses Legrand Jean Luc Belgium Bleu Fredau Legrand Jean Luc Belgium Fredau Stalmans Luc Belgium After the Kings Battle Stalmans Luc Belgium Bellezza Italiana Stalmans Luc Belgium The Chameleon Soul Stalmans Luc Belgium The Rope Abadjiev Petar Bulgaria Sasho Malev Andonov Angel Bulgaria Follow me Andonov Angel Bulgaria Shooting the moment Andreeva Dimitrina Bulgaria Who Andreeva Dimitrina Bulgaria Hope Andreeva Dimitrina Bulgaria Attempt to fly Andreeva Dimitrina Bulgaria Another Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Prosvetlenie Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Obshtuvane Balkandjiev Tsoncho Bulgaria Contemlation Dimitrova Teodora Bulgaria Red Red Red Dimitrova Mariya Bulgaria In utero Dimitrova Mariya Bulgaria Portret Dimitrova Mariya Bulgaria Syren of death Dragiev Svetoslav Bulgaria Michael Weikath-Helloween

Gergova Hristov Hristov Ignatova Iliev Iliev Iliev Iliev Karadzha Karadzha Kurukyuvlieva Latev Lefterova Lefterova Markova Markova Markova Markova Momchilov Nenov Nenov Petkov Petkov Petkov Petrov Petrov Romanov

Dilyana Kiril Kiril Desislava Ilian Ilian Ilian Stoyan Еniz Еniz Gergana Zlatko Dimitra Dimitra Tanya Tanya Tanya Tanya Kostadin Angel Angel Atanas Atanas Gencho Dimitar Dimitar Deyan

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Sakelariev

Ivailo

Bulgaria

Sakelariev Sakelariev Slavchev Stanev Stoilova Stoilova Stoilova Sviretsov Todorov Todorov Todorov Todorov Todorov TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva TodorovaMarcheva Vasilev

Ivailo Ivailo Slavcho Ivailo Irina Irina Irina Radoslav Todor Todor Todor Nikifor Nikifor

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Katerina Confidence Body peaks Retro girl Fairy Alone Watergirl Titi Cold breeze The Еva Transcendental Ravnovesie 2 Spring time Spring She Krasimira Queen Autumn girl Women Touch Never give up Madness Infinity Emotion S2 Touch Trespass I Feel Free Muse Creation of Light and Darkness Destiny lines Stoyan Malamski Marina Deepest touch Longing to play outside The fairy look Reflections Bed garl Portrait of a girl Before sunset Veronika Teodora

Maria

Bulgaria

Around The Sun

Maria

Bulgaria

Broken Wings

Maria

Bulgaria

Caress by the wind

Maria

Bulgaria

The world is yours

Yuliy

Bulgaria

Peekaboo 2


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Vasilev Yosifov Yosifov Yosifov Yosifov Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chiu Guo Guo Hu Hu Jiang Kuang Li Li Liang WAN Wu Wu Xu Yan Yan Yan Yan Ye Ye Ye Ye Yu Yu Zhang Zhang Gregoriou Hadjipavlou Hadjipavlou Hadjipavlou Ileri Kranos Kranos Kyprianou Kyprianou Meyer Meyer Rautio Cortial

Veselin Svetlin Svetlin Svetlin Svetlin Chong Chong Chong Chong Shaohua Shaohua Xinxin Bob Ying Ying Weiguo Weiguo Chunhui Ya Ming Shaoqing Yanhua YI Huifang Huifang Xiaomei Jianguo Jianguo Jianguo Xiaoyue Wei Wei Danlei Danlei Weiwang Weiwang Zuping Zuping Ricos Andreas Thanasis Thanasis Thanasis Tevfik Pantelis Pantelis Klea Klea Marc Marc Heikki Lazoura

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus England England Finland France

Emerald Gypsy Eyes Tribal girl Omo Valley Girl Woman from Mursi Mursi-Mursi-W Beauty of elegance Faad NaYa Girls and flowers Quiet time Years Face Eight generals 9 America15 Mr. Du The girl with black cloth Girl Charming Yi nationality Charm The old shepherd The porter after work Father Populus euphratica Face 2 Malawi child 13 Tribal Children 20 Thought in the distance Yi people Left behind man Childlike Bangladeshi 9 Overlook Y46 Yi women and their sheep Sichuan teahouse11 The Nenets16 Man in Liangshan Leisure time Smoking Cigars Comrade Two bodies Nostalgia The eyes Vaso Cypriot Villager Cooling on the floor Beauty is a light in the heart Friends For Ever Thank You My God Sam Six Cosmic Charilee III Maria South India man

Dupouy Kluger Kluger Koepf Noeth Plaha Plaha Plaha Balachouti Chalkiadakis Dakova Kikakis Kolanis Mytilinos Mytilinos Papadatos Papadatos Paraskevakis Tsigkas Vrentzou Jambori Kerekes Varga Varga Banerjee Deramo Garabello Salice Salice Clement Daemen Hieronimy

Michel Manfred Manfred Achim Lothar Helmut Helmut Helmut Rania Michail Ivalina Nikos Anastasios Georgios Georgios Spyros Spyros Dimitrios Giorgos Pelagia Tamas Istvan Szilard Szilard Sounak Umberto Marco Francesca Francesca Romain Harry Serge

France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Hungary Hungary Hungary Hungary India Italy Italy Italy Italy Luxembourg Luxembourg Luxembourg

Kieffer

Christian

Luxembourg

Kohnen Remy Remy Van Balken Van Balken

Nico Jean Jean Marcel Marcel

Lukikj

Vaclav

Boyd

Cyril

Boyd

Cyril

Braten Gronning Gronning Sveen Sveen Sveen

Tove Hakon Hakon Atle Atle Atle

Luxembourg Luxembourg Luxembourg Netherlands Netherlands North Macedonia Northern Ireland Northern Ireland Norway Norway Norway Norway Norway Norway

Cheerful boy Red roses 2 A natura beauty 4 Viktoria 53 Grazioes Look Here WBF Oranges WBF Scream WBF Into The Red Against the wall Dreaming Panagia Ton Parision Fear Gourlomatis Grammaire Stavroula Dancer woman 2 Stavroula Flying woman 3 Cross Seduction When it rains Frater The look Eye of the Tiger In Straight Model AS 01 Guajira Pale Flower Etiopian Girl Hamer Woman Last Cigarette Heichsprong 7973 A chields vision Street portrait abuelo – Otavalo market Sascha Nude-02 Taisia 1 Taisia 3 Drawnold Headscarf Erac Amber Stephanie Dubois Ledfoot 2 Misch curly portrait Soft curves in black sand Denisa on cube Fredau XIX Victoria


L I S T O F A C C E P T E D A U T H O R S B Y S E C T I O N S • С П И С Ъ К Н А П Р И Е Т И Т Е А В Т О Р И П О РА З Д Е Л И Nagy Isakov John Yang Yang Yang Hergul Hergul Ozer Ozer

Lajos Alexander McNairn Yating Yating Yating Mertkan Mertkan Yasemin Yasemin

Romania Remembrance Russia Olga Scotland How Soft the Heart Taiwan See what Taiwan Focus Taiwan Hope Turkey Lunar Turkey From Fear Turkey Iz 2 Turkey Sevgi United Elgin Keith Annas Pointe Kingdom United Elgin Keith The Hawk And The Dove Kingdom United Mohanraj Arun Elegance Kingdom United Mohanraj Arun Balancing Kingdom My town (T) - color/mono and (E) European Capitals of Culture 1985 -2023* (Subtheme) FIAP/PSA PID color Family name First Name Country Title Casey Bronwen Australia Brighton to Melbourne Javadova Nadezhda Azerbaijan Freedom Javadova Nadezhda Azerbaijan Palace Bridge Javadova Nadezhda Azerbaijan Z Generation Nabi Dr Rashid Un Bangladesh Prague Paradise Andreeva Dimitrina Bulgaria Alberobello Andreeva Dimitrina Bulgaria Matera Andreeva Dimitrina Bulgaria Night in Matera Avedisian Mary Bulgaria Dancing gondolas Avedisian Mary Bulgaria Rush Hour Bozhkov Todor Bulgaria Plovdiv ECC 2019 - 1 Iliev Ilian Bulgaria Sassi Di Matera, Matera Ivanov Neven Bulgaria Castle Maze Ivanov Ivan Bulgaria Winter Ivanov Noncho Bulgaria The opening ceremony Kuzov Ivo Bulgaria Dramatic sunset Lazarov Krasimir Bulgaria Paris Lazarov Krasimir Bulgaria Matera Lefterova Dimitra Bulgaria Plovdiv Winter 2 Lefterova Dimitra Bulgaria Plovdiv Winter Sound and Light show in Lesov Petar Bulgaria Veliko Tarnovo Madjarov Kostadin Bulgaria Frankfurt Madjarov Kostadin Bulgaria Snowy Plovdiv Madjarov Kostadin Bulgaria Snowy night Michev Yavor Bulgaria New Year Michev Yavor Bulgaria Carevets Michev Yavor Bulgaria Fog Nikolov Hristo Bulgaria St Peter 2

Petkov Petkov Petkov Sviretsov Todorov Todorov Todorov Trifonov Trifonov Trifonov Trifonov Trifonov Trifonova Vasilev Vasilev Vasilev Li She Ye Ye Kolaric Cortial Dietl Noeth Noeth Fanos Iatropoulos Tsigkas

Atanas Gencho Atanas Radoslav Nikifor Nikifor Nikifor Andrey Andrey Andrey Andrey Trifon Elena Yuliy Yuliy Yuliy Jianping Jiahu Wei Wei Zoran Lazoura Claudia Lothar Lothar Nestor Spiros Giorgos

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria China China China China Croatia France Germany Germany Germany Greece Greece Greece

Huie

Leka

Hong Kong

Huie Siman Varga Varga Varga Amendolara Biggio Boldrin Garabello Garabello Garabello Messina Van Balken Van Balken Van Balken Van Balken Sveen Nagy

Leka Laszlo Szilard Szilard Szilard Pietro Roberto Samuele Marco Marco Marco Luciana Marcel Marcel Marcel Marcel Atle Lajos

Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Norway Romania

143 Golden City Night-watch Morning in Burgas Kingdom Matera Matera at night Matera Matera Blue hour Plovdiv Old town of Matera Valencia Rhythm ooOoo States of Mind 1 Lost Souls Dreamland Zodiac Autumn Hometown The Wedding of Home Town A Lisbon bike Pyramide du louvre Theater Plovdiv Am Hang Speicherstadt Honorary guard 5 Vienna Runners meeting Concrete World of Hong Kong Hong Kong Magic Hamnoy in the night Lille Toppoya at Night Winter Hamnoy Winter at Sakrisoy Мatera Matera Calatrava Geometries Skycircle Inner Arch Square Colosseo Kubussen Rotterdam Parkbridge Antwerpen Lonelybiker Marseille Lissabon street Traffic at Westminster Nightskate Budapest


A brief overview of 2018 (the previous edition) • Кратък преглед на 2018 (предишното издание)

International Photo Salon Plovdiv is a photographic competition under the patronage of the International Federation of Photographic Art (FIAP), recognition of Photographic Society of America (PSA), Hellenic Photographic Society (HPS) and the patronage of the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva” (APB). So far, our traveling exhibition “IPS Plovdiv 2018 - Selected” visited 11 art places in 10 populated settlements.

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс под патронажа на Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP), признанието на Фотографското Oбщество на Америка (PSA), Фотографското общество на Гърция (HPS), и патронажа на Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА). Досега, пътуващата изложба „МФС Пловдив 2018 - Избрано“ гостува в 11 арт локации в 10 населени места.

Ето и пътя на изложбата:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Награждаване - пл. Централен, гр. Пловдив София - Галерия на фоторепортера Русе - Регионална Библиотека “Любен Каравелов” Габрово - ХГ Христо Цокев Разград - ХГ Професор Илия Петров Бургас - Експозиционен център Флора Пловдив - Главната, 2-ра изложба Кърджали - Арт галерия Кръг Пловдив - Бар Котка и Мишка, кв. Капана Общински театър Кюстендил Плевен - ХГ Илия Бешков

Here’s the way of the exhibitions:

1. Awarding - 1, Central Square, Plovdiv 2. Sofia - Gallery of the Photo Journalist 3. Ruse - Regional Library “Lyuben Karavelov” 4. Gabrovo - Art Gallery Hristo Tsokev 5. Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov 6. Burgas - Exhibition Center Flora 7. Plovdiv - main street, 2nd exhibition 8. Kardzhali - Art Gallery KRUG 9. Plovdiv - Bar Cat & Mouse, Kapana district 10. Municipal Theater Kyustendil 11. Pleven - Art Gallery Elijah Beshkov


Main exhibition IPS Plovdiv ‘18

1

01.0 7 . 1 8 – 2 0 . 0 8 . 1 8 1, Central Square, Plovdiv, пл. Централен 1, гр. Пловдив

Главна изложба МФС Пловдив ‘18 Plovdiv Municipality Община Пловдив


Main exhibition IPS Plovdiv ‘18 Opening and awarding ceremony

Главна изложба МФС Пловдив ‘18 Церемония по откриване и награждаване


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

2

04.07.18 – 21.07.18

Sofia - “The strength of photo reportage” - Bohema - club of the photoreporter Finalists of the Photojournalism Section from editions 4 and 5. София - ”Силата на фоторепортажа” - Бохема - клуб на фоторепортера Финалисти от раздел Фотожурнализъм от издания 4 и 5.


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

3

23.07.18 – 20.08.18

Ruse - ”The strength of photo reportage” - Regional Library “Lyuben Karavelov” Selection of the Photojournalism Section from 4-th and 5-th edition. Русе - ”Силата на фоторепортажа” - Регионална Библиотека “Любен Каравелов” Селекция от раздел Фотожурнализъм от 4-то и 5-то издание.


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

4

24.0 7 . 1 8 – 2 0 . 0 8 . 1 8

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev, Professor Mincho Minchev Hall Габрово, ХГ „Христо Цокев“, зала “Професор Минчо Минчев”


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

5

05.09.18 – 21.09.18

Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov Разград - Художествена Галерия „Професор Илия Петров“


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

6

01.1 0 . 1 8 – 2 3 . 1 0 . 1 8

Exhibition Center Flora Burgas Експозиционен Център „Флора“ Бургас

BURGAS Municipality Община БУРГАС


Second exhibition in Plovdiv - Selected from 5th IPS Plovdiv ‘18 (from Мy Town secton + sub theme ECC) + Walking Exhibition - walk along the Main Street with T-shirts (a gift for authors) with printed photographs.

7

06.10.18 – 23.10.18

Plovdiv - 51 Rayko Daskalov Str., in front of BNB Пловдив - ул. „Райко Даскалов” 51, пред БНБ

Втора изложба в Пловдив - Избрано от 5ти МФС Пловдив ‘18 (от раздел Моят град и подтема ЕСК) + Ходеща изложба - разходка по главната с блузки (подарък за авторите) с отпечатани фотографии.

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Есенeн

с а л о н н а и з к у с т в ата

Пловдив


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

8

26.10.18 – 30.11.18 Kardzhali, Krug Art Gallery Кърджали, Арт Галерия „Кръг“

M unicipality K ardzhali О бщина К ърджали

of


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

9

31.1 0 . 1 8 – 3 0 . 0 3 . 1 9

Bar Cat and Mouse, Kapana district, Plovdiv Бар Котка и Мишка, кв. Капана, гр. Пловдив


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

10

25.03.19 – 18.04.19 Municipal Theater Kyustendil Общински театър Кюстендил


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

11

21 . 0 4 . 1 9 – 3 1 . 0 8 . 1 9

Bar Cat and Mouse, Kapana district, Plovdiv Бар Котка и Мишка, кв. Капана, гр. Пловдив


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

12

11.05.19 – 31.05.19

Pleven, Art Gallery Elijah Beshkov Плевен, Художествена Галерия „Илия Бешков“


BULGARIA


Main exhibition IPS Plovdiv ‘18

1

29.0 6 . 1 9 – 2 8 . 0 7 . 1 9

Tsar Simeon’s Garden, Plovdiv Цар Симеонова градина, Пловдив

Главна изложба МФС Пловдив ‘18

Plovdiv Municipality Община Пловдив


Main exhibition IPS Plovdiv ‘18 Opening and awarding ceremony

Главна изложба МФС Пловдив ‘18 Церемония по откриване и награждаване


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

2

23.0 7 . 1 9 – 0 7 . 0 8 . 1 9

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev, Professor Mincho Minchev Hall Габрово, ХГ „Христо Цокев“, зала “Професор Минчо Минчев”


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

3

12.0 8 . 1 9 – 2 4 . 0 8 . 1 9

Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski Пазарджик - Художествена Галерия Станислав Доспевски


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

4

27.0 8 . 1 9 – 1 1 . 0 9 . 1 9

Kazanlak, Museum of Photography and Contemporary Visual Arts Казанлък, Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

5

01.0 9 . 1 9 – 1 5 . 0 9 . 1 9

Plovdiv, The Old Town - Ancient Theater of Philipoppol, north entrance Пловдив, Старият град - Античен театър на Филипопол, северен вход


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv continue on its way... Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив продължава своя път...


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

6

07.1 0 . 1 9 – 2 3 . 1 0 . 1 9

Exhibition Center Flora Burgas Експозиционен Център „Флора“ Бургас

BURGAS Municipality Община БУРГАС


Traveling exhibition - Selected - IPS Plovdiv • Пътуваща изложба Избрано - МФС Пловдив

7

12.10 . 1 9 – 3 1 . 1 2 . 1 9

Bar Cat and Mouse, Kapana district, Plovdiv Бар Котка и Мишка, кв. Капана, гр. Пловдив


Walking Exhibition - walk along the Main Street with T-shirts (a gift for authors) with printed photographs.

8

12.10.19

Plovdiv - Main street Rayko Daskalov Str. Пловдив - Главната улица ул. „Райко Даскалов”

Ходеща изложба - разходка по главната с блузки (подарък за авторите) с отпечатани фотографии.

Plovdiv Municipality Община Пловдив


Walking Exhibition - walk along the Main Street with T-shirts (a gift for authors) with printed photographs.

Ходеща изложба - разходка по главната с блузки (подарък за авторите) с отпечатани фотографии.


• 6th edition jury days • Тour journey - The old town in Plovdiv & around the Rhodopes mountain

In the photos: Riccardo Busi, Burak Şenbak, Minko Mihaylov, Miroslav Mominski, Velichka Todorova, Alexander Ivanov, Snezhana Pavlova, Lyubka Savova and Anton Savov.

23 - 25.05.19 26.05.19

• Жури дни на 6то издание • Туристическа фоторазходка - Пловдив, Стария град и обиколка из Родопите

В снимките: Рикардо Бузи, Бурак Сенбак, Минко Михайлов, Мирослав Момински, Величка Тодорова, Александър Иванов, Снежана Павлова, Любка Савова и Антон Савов.


Next 2 days of Мr. Riccardo Busi in Bulgaria Следващите 2 дни на г-н Рикардо Бузи в България Lecture - FIAP, presentation about our world + more / Лекция - FIAP, представяне на нашия свят + още

27. 05

28. 05

Photo exhibition “Along the road” / Фото изложба “По пътя”

Photos: Riccardo Busi, Antonio Georgiev-Hadjihristov, Anton Savov

Dear Mr. Busi, we are thank you for visit in Bulgaria! Welcome again! Уважаеми г-н Бузи, благодарим Ви за посещението в България! Добре дошли отново!


Other photographic salons in Bulgaria under FIAP patronages

Други фотографски салони в България под патронажа на FIAP


Participate in the other Bulgarian photographic salons under the patronages of FIAP! Участвайте и в другите български фото салони под патронажите на FIAP!


Participate in the other Bulgarian photographic salons under the patronages of FIAP! Участвайте и в другите български фото салони под патронажите на FIAP!


BULGARIA

The 6th IPS Plovdiv 2019 event is realized with the financial support of the Municipality of Plovdiv. The project is in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019.

Събитието VI МФС Пловдив 2019 се реализира с финансова подкрепа на Община Пловдив. Проектът е в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019.

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Е КС П ОЗ И ЦИ О Н Е Н ЦЕ Н Т ЪР ФЛО РА E X H I B I T I O N C E N T E R FLO R A

БУ Р ГАС BURGAS

Съпътстващо сбитие във фестивала 10 Eвропейски месец на фотографията ти

Аccompanying event in 10 European Month of Photography Festival th

Design and code - Reflexes Ltd. Дизайн и програмиране - Рефлекси ООД

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov, ESFIAP (CEO of Reflexes Ltd.); Address: P.O. Box 113, Post 4004, Plovdiv, Bulgaria, Reflexes Ltd.; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com

www.photosalon-plovdiv.com


Best Presented Author - FIAP light blue badge

Marcel Van Balken, MFIAP EFIAP/d3 MPSA, Netherlands

Section М - The best author / Раздел М - Най-добре представил се автор

1. Jumper / Скачач

2. Circles / Кръгове

3. Pinpoint / Точно улучен обект

4. Runner / Бегач


Най-добре представил се автор - FIAP светло синя значка

Марсел Ван Балкен, MFIAP EFIAP/d3 MPSA Нидерландия

Section C / Раздел C

5. Wedding march / Сватбен марш

6. Repair / Ремонт

7. Polar bearpet / Полярна мечка

8. Crossover / Пресичане


Section PB Раздел PB 9. Drawnold Старoст 10. Headscarf Забрадка 9

10

Section T/E / Раздел T/E 11. Kubussen Rotterdam / Кубическите къщи в Ротердам 12. Parkbridge Antwerpen / Паркбридж Антверпен 13. Lonelybiker Marseille / Самотен велосипедист в Марсилия 14. Lissabon street / Лисабонска улица

12

14


Plaques for best presented authors

Плакети за най-добре представили се автори

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция

Yating Yang • Taiwan Ятинг Янг • Тайван

Plaque for „Best presented foreign author“ by Reflexes Ltd. Плакет за „Най-добре представил се чуждестранен автор“ от „Рефлекси“ ООД

Atle Sveen, EFIAP/p • Norway / Атле Свен, EFIAP/p • Норвегия Since young age I`ve always enjoyed being creative. It started with drawings and a lot of legobricks, and it wasn`t until I was about 20 years old that I started to pick up photography. As a freelancejournalist for the local newspaper I had to buy a reliable SLR-camera and lens. Although I never ended up being a journalist, the photography stuck with me, and I signed up a membership in the local photography-club. Always being a competitive person I found my way into international exibitions and salons in 2013. A few acceptances and suddenly an award made me even more eager, wanting me to push on and evolve. The last years my favourite subejcts to photograph has been nature and wildlife, but also fine-art-nudes. Always having a lot of ideas for future photos and projects, I am certain that my best photographs are yet to be captured. Chasing awards and distinctions along the way is a motivator, and a way for me to get to show my works alongside all the talented photographers around the world. It was a proud moment to learn I got the plaque for best foreign author at this years Plovdiv, representing Norway. От ранни години винаги съм обичал да бъда креативен. Започнах с рисунки и много леготухлички и едва на 20-годишна възраст открих фотографията. Като журналист на свободна практика за местния вестник, трябваше да си купя надеждна SLR камера и обектив. И въпреки, че никога не успях да стана журналист, фотографията се сля с мен и записах членство в местния фотоклуб. Винаги съм бил конкурентноспособна личност и през 2013 г. аз открих и започнах моя път в международните изложби и салони. Няколко приема и внезапна награда, ме направиха още по-нетърпелив и реших да продължа, и да се развивам. През последните години любимите ми субекти на снимане са природата и дивите животни, но също и артистичната фотография на голо тяло. Винаги имам много идеи за бъдещи снимки и проекти и съм сигурен, че най-добрите ми снимки тепърва ще бъдат заснети. Преследването на награди и отличия по пътя ми е мотиватор и начин да показвам своите творби, наред с всички талантливи фотографи по света. За мен бе момент на гордост, когато научих, че спечелих плакета за най-добър чуждестранен автор за тази година във фото салон Пловдив, представлявайки Норвегия.


Plaques for best presented authors

Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for „Best presented bulgarian author“ by Reflexes Ltd. Плакет за „Най-добре представил се български автор“ от „Рефлекси“ ООД

Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria Никифор Тодоров, AFIAP • България I started to occupy photography in 2007. Over the years, I have been trying to build my own style that is as simplified as possible and comes close to traditional photography. In the digital age, it is important for me to keep the original image as original as possible while avoiding excessive post-processing and coarse intervention. This is my third participation in the Plovdiv Photo Salon and it is the most successfully! The salon is a standard and example for perfect organization and honesty! It is a exceptional honor and pride for me to be the winner of the plaque for the best presented bulgarian author. Thanks to the jury and the organizers for this rendered honor! Започнах да се занимавам с фотография през 2007г. През годините се старая да изграждам собствен стил, който е максимално семпъл и доближаващ се до традиционната фотография. В дигиталната ера за мен е важно да запазя максимално оригинално заснетото изображние, като избягвам прекалени постобработки и груби намеси. Това е третото ми участие във Фотосалон Пловдив и най-успешно! Салонът е еталон за перфектна организация и коректност! За мен е изключителна чест и гордост да бъда носител на плакета за най-добре представил се български автор. Благодаря на журито и организаторите за оказаната чест!

Plaque for „Best presented author from Plovdiv “ by Reflexes Ltd. Плакет за „Най-добре представил се автор от Пловдив “ от „Рефлекси“ ООД

Andrey Trifonov • Bulgaria Андрей Трифонов • България I started to occupy with photography in 2009, and my main interests are in landscape and travel photography. I love to travel and shoot the most exciting places in the world. С фотография се занимавам от 2009 г, като основните ми интереси са свързани с пейзажната и травъл фотография. Обичам да пътувам и да заснемам най- вълнуващите места по света.


www.photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

6th IPS Plovdiv 2019 start part  

6th IPS Plovdiv 2019 start part  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded