{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PAZARDZHIK Municipality Община ПАЗАРДЖИК

IX

МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

FIAP

Patronage Патронаж № 2019/365

ABP Patronage НСФА Патронаж № 2019/007

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON


PAZARDZHIK Municipality Община ПАЗАРДЖИК

Уважаеми участници, жури, организатори, Когато се зароди идеята Пазарджик да бъде домакин на Международния фото салон „Музика в обектива”, който се провежда под егидата на FIAP, не съм се замислял нито за миг. Причините са ясни. Тук, в този град има много талантливи хора, които са пленени от фотографията. Интересът към това изкуство, което крие в себе си невероятни възможности за развитие е жив и това се доказва не веднъж в успехите на наши фотографи на национално и световно ниво. В Пазарджик живее и духът на музиката, танца, движението, който намира своите най-високи изяви в нашите фестивали. Затова е толкова естествено фотосалонът да получи своето продължение именно тук.

Горд съм, че организацията мина на толкова високо ниво, че работата по крайния продукт – каталога, също е високо оценена. Това е добър атестат за нас - град Пазарджик защити авторитета си като домакин в реализирането на събитие от толкова висок ранг в областта на фотографията и за организаторите от Българска фотографска академия, които за пореден път доказват, че за професионализма няма граници. Приветствам всички участници в конкурса. Не спирайте да търсите мига! Вашата креативност и талант ни правят съпричастни на красотата в живота, която иначе би могла да мине покрай нас незабелязано. На добър час и до следващото 10-то издание на Международен фото салон „Музика в обектива”! Тодор Попов Кмет на Община Пазарджик

Dear participants, jury, organisers, When the idea for Pazardzhik to be the host of the International photo auditorium „Flash music“, which is taking place under the aegis of FIAP, I didn‘t have a second thought. The reasons are clear. Here in this town there is an abundance of talented people, who are enamoured by photography. The interest towards this field of arts, which has enormous possibilities for growth, is alive and this has been proven a number of times by the successes of our photographers on national and international level. The spirit of music, dance, movement is also present in our town. It finds its highest manifestation in our festivals. Therefore, it is so natural that the photo auditorium finds its continuum exactly in Pazardzhik. I am proud from the fact that the organization happened at such a high level and that the work on the final product - the catalog - is also rated highly. This is a good testimonial for us - the town of Pazardzhik defended its authority as a host for event of such high rank in the fields of photography - and for the organisers from the Bulgarian photography Academy, who time after time prove that professionalism has no limits. I am welcoming every participant in the competition. Do not stop seizing the moment! Your creativity and talents make us appreciate the beauty of life which can otherwise pass us unnoticed. Farewell and see you at the next, 10th edition of the International photo auditorium „Flash music“! Todor Popov Mayor of Pazardzhik municipality 2


JURY

Ce salon a reçu le Haut Patronage de la FIAP This salon has received the High Patronage of FIAP

ЖУРИ

Alexander Ivanov, AFIAP (Bulgaria) - Chairman • Александър Иванов, AFIAP (България) - Председател Borislav Milovanovic, EFIAP/g, ESFIAP, EPSA • Борислав Милованович, EFIAP/g, ESFIAP, EPSA GPU CR3 и F1FSS (Serbia) GPU CR3 и F1FSS (Сърбия) Ivailo Sakelariev, AFIAP (Bulgaria) • Ивайло Сакелариев, AFIAP (България)

2019/365

Fédération Internationale de l’Art Photographique International Federation of Photographic Art Fédérations et associations nationales, associations régionales et clubs affiliés sur les cinq continents. National federations and associations, regional associations and clubs affiliated on all five continents. Distinctions photographiques mondialement reconnues. World-famed photographic distinctions. Les acceptations obtenues à ce salon comptent pour l’attribution des distinctions FIAP. Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions. Secrétariat général - Secretary general 70, Kolokotroni Street - GR-18531 Le Pirée (Grèce - Greece) www.fiap.net

Statistics ∙ Статистика Flash Music Музика в обектива photographs / фотографии COUNTRY / ДЪРЖАВА

received получени authors автори

People and streets Хора и улици

accepted приети

received получени

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

1

Аrgentina

Аржентина

1

4

Australia

Австралия

1

4

authors автори

photos снимки

1

4

Open Отворен

accepted приети authors автори

received получени

photos снимки

authors автори

total • общо accepted приети

received получени

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

4

1

1

1

4

authors автори

accepted приети

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

8

1

2

1

12

Belgium

Белгия

2

8

2

2

1

4

1

1

1

4

1

1

2

16

2

4

Bulgaria

България

29

114

18

28

18

68

7

13

24

93

12

23

34

275

25

64

China

Китай

1

4

1

1

2

8

2

2

2

8

1

2

2

20

2

5

Croatia

Хърватска

2

8

1

2

2

8

1

2

2

8

2

4

2

24

2

8

1

4

1

1

1

4

1

2

Cyprus

Кипър

Czech republic

Чехия

Finland / Suomi

Финландия

1

4

Germany

Германия

1

4

1

3

Hungary

Унгария

1

4

1

3

1

4

India

Индия

Ireland

Ирландия

Israel

Израел

1

4

Italy

Италия

2

8

Latvia

Латвия

2

8

Netherland

Холандия

1

4

1 1

3

1

4

1

4

1

3

1

1

1

8

1

2

1

1

1

8

1

3

1

4

1

4

1

3

1

12

1

6

1

4

1

1

1

8

1

4

1

3

1

4

1

8

1

4

1

12

1

4

1

4

1

4

1

1

1

12

1

8

2

8

1

1

2

8

2

3

2

24

2

4

2

16

1

6

1

2

1

12

1

5

1

12

1

3

1

12

1

5

2

16

1

1

1

8

1

4

1

3

2

4

1

4

1

3

1

4

Полша

1

4

1

4

1

1

1

4

Serbia

Сърбия

1

4

1

4

1

2

1

4

1

3

1

4

2

8

1

1

1

4

Spain

Испания

1

4

Шри Ланка

1

4

2

4

4 4

Polska

Sri Lanka

1

3

1

1 1

Switzerland

Швейцария

2

8

2

8

United Kingdom

Великобритания

2

8

1

3

1

4

Total

Общо

55

218

30

53

39

152

1

20

1

37

2

8

1

4

51

197

1

28

1

48

2

24

1

2

2

16

1

3

64

567

47

138 1


AWARDS • НАГРАДИ Best presented author - Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP (Israel) ∙ Най-добре представил се автор - Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP (Израел) First section Flash music (black and white, monochrome and color photography) I Първи раздел - Музика в обектива (черно бяла, монохромна и цветна ф-я) Awards / Награди FIAP FIAP FIAP

1

Author Ivaylo Hranov Holger Buecker Zoran Kolaric Petar Shipchanov

Aвтор Ивайло Хранов Холгър Буекер Зоран Коларич Петър Шипчанов

Photo 4 Graf Lindorf of Coppelius Fly Swan Lake

Фотография 4 Граф Линдорф от група Coppelius Баланс Лебедово езеро

Country Bulgaria Germany Croatia Bulgaria

Държава България Германия Хърватска България

2

Yuliy Vasilev

Юлий Василев

Music for Deaf

Музика за глухи

Bulgaria

България

3

Georgi Achov

Георги Ачов

Music in my soul

Музиката в душата ми

Bulgaria

България

4

Panayot Panayotov

Панайот Панайотов

The Pianist David Dower

Пианистът Дейвид Дауър

Bulgaria

България

5

Bob Bishop Eizenija Freimane Grzegorz Wójcik Vladislav Hristov Lyubomir Argirov Nikolay Tenev

Боб Бишoп Ейзения Фрейман Грегор Войчик Владислав Христов Любомир Аргиров Николай Тенев

Rock Star Finale Zakopower - Bartlomiej Kudasik Teodosii Spasov Aleksandrina The Flugelhorn

Рок звезда Финал Zakopower - Бартломей Кудасик Теодосий Спасов Александрина Флигорната

United Kingdom Latvia Poland Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Великобритания Латвия Полша България България България

Holger Buecker

Холгър Буекер

Best presented author in section

Най-добре представил се автор в раздела

Germany

Германия

GOLD SILVER BRONZE FIAP HM

Jury ID

GOLD APB APB Diplom Alexander Ivanov Borislav Milovanovic Ivailo Sakelariev Pazardzhik Municipality Община Пазарджик

Second section People and streets (black and white, monochrome and color photography) Awards / Награди FIAP FIAP FIAP

HM

1

Photo Women’s Pain The woman pushing the baby Farewellletter Camel vendors

Фотография Женски болки Жената, която бута бебето Писмо за сбогом Продавачи на камили

Country Israel China Netherland Bulgaria

Държава Израел Китай Холандия България

2

Yuliy Vasilev

Юлий Василев

Solitude

Самота

Bulgaria

България

3

Zhecho Planinski Paolo Tavaroli Djordje Vukicevic Zoran Kolaric Nupur Kumar Roy Dimitrina Andreeva

Жечо Планински Паоло Тавароли Джордже Вукичевич Зоран Коларич Нупур Кумар Рой Димитрина Андреева

Audience After the crash Sremska Mitrovica Lisbon colors Brick Worker Family Last time

Публика След катастрофата Сремска Митровица Лисабонски цветове Семейство работници на тухли Последен път

Bulgaria Italy Serbia Croatia India Bulgaria

България Италия Сърбия Хърватска Индия България

Jury ID

GOLD APB APB Diplom Alexander Ivanov Borislav Milovanovic Ivailo Sakelariev

Third section Open (black and white, monochrome and color photography) Awards / Награди FIAP FIAP FIAP

Jury ID

Трети раздел - Оtворен (черно бяла, монохромна и цветна ф-я)

1

Aвтор Вениеро Руболи Милан Христев Сантяго Чолиз Мирослав Момински

Photo Stoker Light and shadows 2 Three windmills Graphics

Фотография Огняр Светлина и сенки 2 Три вятърни мелници Графики

Country Italy Bulgaria Spain Bulgaria

Държава Италия България Испания България

2

Lyubomir Argirov

Любомир Аргиров

Razminavane

Разминаване

Bulgaria

България

3

Hristo Dimitrov

Христо Димитров

Timelessness

Безвремие

Bulgaria

България

4

Zhecho Planinski

Жечо Планински

Lines II

Линии II

Bulgaria

България

5

Zvonko Kucelin

Звонко Куцелин

Passing

Преминаване

Croatia

Хърватска

6

Josef Bosák Yuliy Vasilev Holger Buecker Leonid Goldin Svetlin Yosifov Paolo Tavaroli

Йозеф Босак Юлий Василев Холгър Буекер Леонид Голдин Светлин Йосифов Паоло Тавароли

Misty morning in Beskydy III Waiting Above and Below - Shake Chanel Warrior Mursi tribe The Room

Мъглива сутрин в Бескиди III Очакване Отгоре и отдолу - разклатете Шанел Войн от племе Мурси Стаята

Czech Republic Bulgaria Germany Israel Bulgaria Italy

Чехия България Германия Израел България Италия

GOLD APB APB Diplom

2

I

Author Veniero Rubboli Milan Hristev Santiago Choliz Miroslav Mominski

GOLD SILVER BRONZE FIAP HM

Втори раздел - Хора и улици (черно бяла, монохромна и цветна ф-я)

Aвтор Леонид Голдин Ксипинг Ан Марсел Ван Балкен Светлин Йосифов

GOLD SILVER BRONZE

FIAP

I

Author Leonid Goldin Xiping An Marcel Van Balken Svetlin Yosifov

Alexander Ivanov Borislav Milovanovic Ivailo Sakelariev


Best presented author

Най-добре представил се автор Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP (Israel)

Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP (Израел) Section 2 • Women’s Pain

Раздел 2 • Женски болки

Section 1 • My favorite double bass Раздел 1 • Любимият ми контрабас

Section 2 • Rain for happiness Раздел 2 • Дъжд за щастие Section 1 • Solo for Acccrclion Раздел 1 • Соло за акордеон

Section 3 • Need to Live Раздел 3 • Трябва да се живее

IX INTERNATIONAL DIGITAL

Section 1 • Young drummer Раздел 1 • Млад барабанист

Section 2 • Roses for loved ones Раздел 2 • Рози за любимите

Section 3 • Chanel

PHOTO SALON

PAZARDZHIK Municipality FIAP patronage № 2019/365

APB patronage № 2019/007

The jury member, issues this

INCENTIVE DIPLOMA to

Leonid Goldin

Раздел 3 • Шанел

for the photography Chanel in section 3, Open (black and white, monochrome and color photography)

Operational Member of International Federation of Photographic Art

President:

Yavor Popov

Chairman:

Alexander Ivanov, АFIAP (Bulgaria)

3


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

FIAP GOLD MEDAL

FIAP ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Ivaylo Hranov (Bulgaria) 4 Ивайло Хранов (България) 4

4


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

FIAP SILVER MEDAL

FIAP СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Holger Buecker, AFIAP (Germany) Graf Lindorf of Coppelius Холгър Буекер, AFIAP (Германия) Граф Линдорф от група Coppelius 5


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

FIAP BRONZE MEDAL

FIAP БРОНЗОВ МЕДАЛ

Zoran Kolaric, AFIAP (Croatia) Fly Зоран Коларич, AFIAP (Хърватска) Баланс 6


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

APB GOLD MEDAL

НСФА ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Eizenija Freimane (Latvia) Finale Ейзения Фрейман (Латвия) Финал

7


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

FIAP Honourable MentionS

Petar Shipchanov (Bulgaria) Swan Lake Петър Шипчанов (България) Лебедово езеро

Georgi Achov (Bulgaria) Music in my soul Георги Ачов (България) Музиката в душата ми

8

FIAP ПочетнИ дипломИ

Yuliy Vasilev, EFIAP (Bulgaria) Music for Deaf Юлий Василев, EFIAP (България) Музика за глухи

Panayot Panayotov (Bulgaria) The Pianist David Dower Панайот Панайотов (България) Пианистът Дейвид Дауър


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел APB DIPLOMA

FIAP Honourable MentionS

НСФА дипломa

FIAP ПочетнА дипломА

Grzegorz Wójcik (Poland) Zakopower - Bartlomiej Kudasik Грегор Войчик (Полша) Zakopower - Бартломей Кудасик

Jury DIPLOMA

Alexander Ivanov

ЖУРИ дипломa

Александър Иванов

Bob Bishop, EFIAP/g BPE4* (United Kingdom) Rock Star Боб Бишоп, EFIAP/g BPE4* (Великобритания) Рок звезда

Vladislav Hristov (Bulgaria) Teodosii Spasov Владислав Христов (България) Теодосий Спасов 9


1 theme section • Flash Music • AWARDS • НАГРАДИ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел Jury DIPLOMA

Borislav Milovanovic

ЖУРИ дипломa

Борислав Милованович

Pazardzhik Municipality Award Plaque + 300 Euro Best presented author in section

Наградата на Община Пазарджик плакет и 300 евро Най-добре представил се автор в раздела

Holger Buecker, AFIAP - Germany • Холгър Буекер, AFIAP - Германия

Lyubomir Argirov (Bulgaria) Aleksandrina Любомир Аргиров (България) Александрина

Jury DIPLOMA

Ivailo Sakelariev

ЖУРИ дипломa

Ивайло Сакелариев

Nikolay Tenev (Bulgaria) The Flugelhorn Николай Тенев (България) Флигорната 10

Niklas Kahl of Lord of the Lost • Никлас Кал от „Властелинът на изгубените“

The Power of Benni Cellini • Силата на Бени Челини


1 theme section • Flash Music • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

Pol F. Gillard (Belgium) Jeroen Van Herzeele Пол Ф. Гилард (Белгия) Jeroen Van Herzeele - белгийски джаз саксофонист

Laura Martin, SFAF (Argentina) Sentimiento Лаура Мартин, SFAF (Аржентина) Чувство

Дарина Петкова (Bulgaria) Embrace the fans Дарина Петкова (България) Да прегърнеш феновете

Gloria Nacheva (Bulgaria) In lights of the festival Глория Начева (България) В светлините на фестивала

11


1 theme section • Flash Music • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

Ivaylo Hranov (Bulgaria) 3 Ивайло Хранов (България) 3

Krasimir Kanev (Bulgaria) Rehearsal Красимир Кънев (България) Репетиция

Milan Hristev (Bulgaria) Opening a photo exhibition in Plovdiv Милан Христев (България) Откриване на фотоизложба в Пловдив Elena Trifonova (Bulgaria) Street musicians Елена Трифонова (България) Улични музиканти

12


1 theme section • Flash Music • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

De Decker Ivo, EFIAP (Belgium) Contrabasspeler Де Декер Иво, EFIAP (Белгия) Контрабасист

Todor Todorov (Bulgaria) v-djaza Тодор Тодоров (България) В джаза

Stanimir Srebar (Bulgaria) Aces High Станимир Сребър (България) Звезда висока

Panayot Panayotov (Bulgaria) The Basist Dimitar Karamfilov Панайот Панайотов (България) Басистът Димитър Карамфилов

Valentin Naydenov (Bulgaria) Beat me if you can! Валентин Найденов (България) Бийте ме, ако можете!

13


1 theme section • Flash Music • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

Nikolai Vassilev, EFIAP (Bulgaria) Piper Николай Василев, EFIAP (България) Гайдар Nikolay Tenev (Bulgaria) Out of control Николай Тенев (България) Извън контрол

Yuliy Vasilev, EFIAP (Bulgaria) Music for Deaf 10 Юлий Василев, EFIAP (България) Музика за глухи 10 14

Bob Bishop, EFIAP/g BPE4* (United Kingdom) Into The Blue Zone Боб Бишоп, EFIAP/g BPE4* (Великобритания) В синята зона

Zhecho Planinski, AFIAP (Bulgaria) Nikolay Toshev Жечо Планински, AFIAP (България) Николай Тошев


1 theme section • Flash Music • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Музика в обектива • 1 тематичен раздел

Xingzhi Yan (China) Heart Ксингзи Ян (Китай) Сърце

Eizenija Freimane (Latvia) Excitement Ейзения Фрейман (Латвия) Вълнение

Nandor Emil Dudas (Hungary) Dreamdance study 65 Нандор Емил Дудас (Унгария) Проучване на сънищата 65

Josef Bosák, EFIAP (Czech Republic) Punk Йозеф Босак, EFIAP (Чехия) Пънк

15


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел

FIAP GOLD MEDAL

FIAP ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP (Israel) Women’s Pain Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP (Израел) Женски болки

16


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел

FIAP SILVER MEDAL

FIAP СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Xiping An (China) The woman pushing the baby Ксипинг Ан (Китай) Жената, която бута бебето

17


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел

FIAP BRONZE MEDAL

FIAP БРОНЗОВ МЕДАЛ

Marcel Van Balken, EFIAP/d3 MPSA (Netherland) Farewellletter Марсел Ван Балкен, EFIAP/d3 MPSA (Холандия) Писмо за сбогом

18


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел

APB GOLD MEDAL

НСФА ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Paolo Tavaroli, EFIAP, ESFIAP (Italy) After the crash Паоло Тавароли, EFIAP, ESFIAP (Италия) След катастрофата

19


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел FIAP Honourable MentionS

Svetlin Yosifov (Bulgaria) Camel vendors Светлин Йосифов (България) Продавачи на камили

FIAP ПочетнИ дипломИ

Yuliy Vasilev, EFIAP (Bulgaria) Solitude Юлий Василев, EFIAP (България) Самота

APB DIPLOMA

Zhecho Planinski, AFIAP (Bulgaria) Audience Жечо Планински, AFIAP (България) Публика 20

НСФА дипломa

Djordje Vukicevic, EFIAP/d2HonEFIAP (Serbia) Sremska Mitrovica Джордже Вукичевич, EFIAP/d2HonEFIAP (Сърбия) Сремска Митровица


2 section • People and streets • AWARDS • НАГРАДИ • Хора и улици • 2 раздел Jury DIPLOMA

Borislav Milovanovic

Jury DIPLOMA

Alexander Ivanov

ЖУРИ дипломa

Борислав Милованович

ЖУРИ дипломa

Александър Иванов

Nupur Kumar Roy (India) Brick Worker Family Нупур Кумар Рой (Индия) Семейство тухлени работници

Jury DIPLOMA

Ivailo Sakelariev

ЖУРИ дипломa

Ивайло Сакелариев

Zoran Kolaric, AFIAP (Croatia) Lisbon colors Зоран Коларич, AFIAP (Хърватска) Лисабонски цветове Dimitrina Andreeva, EFIAP (Bulgaria) Last time Димитрина Андреева, EFIAP (България) Последен път 21


2 section • People and streets • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Хора и улици • 2 раздел

22

De Decker Ivo, EFIAP (Belgium) Old poor woman Де Декер Иво, EFIAP (Белгия) Стара бедна жена

Elena Trifonova (Bulgaria) Twain Елена Трифонова (България) Двама

Mariya Jeliazkova (Bulgaria) Music for the soul Марийа Желязкова (България) Музика за душата

Svetlin Yosifov (Bulgaria) The Life of the Mother Светлин Йосифов (България) Животът на майката


2 section • People and streets • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Хора и улици • 2 раздел

Dimitrina Andreeva, EFIAP (Bulgaria) Fireghter Димитрина Андреева, EFIAP (България) Пожарникар

Eizenija Freimane (Latvia) In contrast to Ейзения Фрейман (Латвия) В контраст на

Zoran Kolaric, AFIAP (Croatia) А lisbon bike Зоран Коларич, AFIAP (Хърватска) Лисабонско колело

Hristo Dimitrov (Bulgaria) Love under the rain Христо Димитров (България) Любов под дъжда

Buket Ozatay, EFIAPp/g, RISF5, MICS, MUSPA, MSAP (Cyprus) Soraya Букет Озатай, EFIAPp/g, RISF5, MICS, MUSPA, MSAP (Кипър) Сорая

23


2 section • People and streets • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Хора и улици • 2 раздел

Nupur Kumar Roy (India) Making Earthen Pots Нупур Кумар Рой (Индия) Изработка на глинени съдове Djordje Vukicevic, EFIAP/d2 HonEFIAP (Serbia) Novi Sad Джордже Вукичевич, EFIAP/d2 HonEFIAP (Сърбия) Нови Сад

Marcel Van Balken, EFIAP/d3 MPSA (Netherland) Crossover Марсел Ван Балкен, EFIAP/d3 MPSA (Холандия) Пресичане

Peter Aemmer (Switzerland) Abgestellt Петер Аеммер (Швейцария) Паркиран

24


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

FIAP GOLD MEDAL

FIAP ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Veniero Rubboli, EFIAP/p, BFI, FGISF (Italy) Stoker Вениеро Руболи, EFIAP/p, BFI, FGISF (Италия) Огняр

25


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

FIAP SILVER MEDAL

FIAP СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Milan Hristev (Bulgaria) Light and shadows 2 Милан Христев (България) Светлина и сенки 2 26


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

FIAP BRONZE MEDAL

FIAP БРОНЗОВ МЕДАЛ

Santiago Choliz, EFIAP/g (Spain) Three windmills Сантяго Чолиз, EFIAP/g (Испания) Три вятърни мелници

27


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

APB GOLD MEDAL

НСФА ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Yuliy Vasilev, EFIAP (Bulgaria) Waiting Юлий Василев, EFIAP (България) Очакване

28


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

FIAP Honourable MentionS

Hristo Dimitrov (Bulgaria) Timelessness Христо Димитров (България) Безвремие

Miroslav Mominski, AFIAP (Bulgaria) Graphics Мирослав Момински, AFIAP (България) Графики

FIAP ПочетнИ дипломИ

Zhecho Planinski, AFIAP (Bulgaria) Lines II Жечо Планински, AFIAP (България) Линии II

Lyubomir Argirov (Bulgaria) Razminavane Любомир Аргиров (България) Разминаване

29


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел FIAP Honourable MentionS

Josef Bosák, EFIAP (Czech Republic) Misty morning in Beskydy III Йозеф Босак, EFIAP (Чехия) Мъглива сутрин в Бескиди III

FIAP ПочетнИ дипломИ

Zvonko Kucelin, EFIAP/s, MFHFS (Croatia) Passing Звонко Куцелин, EFIAP/s, MFHFS (Хърватска) Преминаване

Jury DIPLOMA

Alexander Ivanov

Leonid Goldin EIPAS, EFIAP (Israel) Chanel

30

APB DIPLOMA

НСФА дипломa

Holger Buecker, AFIAP (Germany) Above and Below - Shake Холгър Буекер, AFIAP (Германия) Отгоре и отдолу - разклатете

ЖУРИ дипломА

Александър Иванов

Леонид Голдин EIPAS, EFIAP (Израел) Шанел


3 section • Open • AWARDS • НАГРАДИ • Отворен • 3 раздел

Jury DIPLOMAS Borislav Milovanovic ∙ Борислав Милованович

Svetlin Yosifov (Bulgaria) Warrior Mursi tribe Светлин Йосифов (България) Войн от племе Мурси

ЖУРИ дипломИ Ivailo Sakelariev ∙ Ивайло Сакелариев

Paolo Tavaroli, EFIAP, ESFIAP (Italy) The Room Паоло Тавароли, EFIAP, ESFIAP (Италия) Стаята

3 section • Open • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Отворен • 3 раздел

Svetlin Yosifov (Bulgaria) Woman Mursi Светлин Йосифов (България) Жена Мурси

Darina Petkova (Bulgaria) Blue morning in Shabla Дарина Петкова (България) Синя сутрин в Шабла 31


3 section • Open • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Отворен • 3 раздел

Anton Savov, ESFIAP (Bulgaria) Man at work 1 Антон Савов, ESFIAP (България) Мъж на работа 1

Miroslav Mominski, AFIAP (Bulgaria) Sadness Мирослав Момински, AFIAP (България) Печал

De Decker Ivo, EFIAP (Belgium) living in cells Де Декер Иво, EFIAP (Белгия) Да живееш в клетки

32

Radoslav Sviretsov (Bulgaria) Stone heart Радослав Свирецов (България) Каменно сърце

Marcel Van Balken, EFIAP/d3 MPSA (Netherland) Surfaction Марсел Ван Балкен, EFIAP/d3 MPSA (Холандия) Сърф екшън


3 section • Open • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Отворен • 3 раздел

Zvonko Kucelin, EFIAP/s, MFHFS (Croatia) Following-5 Звонко Куцелин, EFIAP/s, MFHFS (Хърватска) Следване-5

Dimitrina Andreeva, EFIAP (Bulgaria) Sculpture Димитрина Андреева, EFIAP (България) Скулптура

Trifon Trifonov (Bulgaria) Valencia Трифон Трифонов (България) Валенсия

Nandor Emil Dudas (Hungary) Living on the edge 73 Нандор Емил Дудас (Унгария) Да живееш на ръба 73

33


3 section • Open • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Отворен • 3 раздел

Peter Aemmer (Switzerland) Architektur Петер Аеммер (Швейцария) Архитектура

Djordje Vukicevic, EFIAP/d2 HonEFIAP (Serbia) Eye Джордже Вукичевич, EFIAP/d2 HonEFIAP (Сърбия) Око

Buket Ozatay, EFIAPp/g, RISF5, MICS, MUSPA, MSAP (Cyprus) Esther Букет Озатай, EFIAPp/g, RISF5, MICS, MUSPA, MSAP (Кипър) Естер

34

Zoran Kolaric, AFIAP (Croatia) Before you go Зоран Коларич, AFIAP (Хърватска) Преди да си тръгнеш

Zhecho Planinski, AFIAP (Bulgaria) Bike and Comb Жечо Планински, AFIAP (България) Велосипед и гребен


3 section • Open • Selection • СЕЛЕКЦИЯ • Отворен • 3 раздел

Holger Buecker, AFIAP (Germany) Old Richard Холгър Буекер, AFIAP (Германия) Старият Ричард

Xiping An (China) Red Dirt Rising Ten steeds thousand gallop Ксипинг Ан (Китай) Червена мръсотия, издигаща се от галопа на десет хиляди коня

L I S T O F A CCE P TE D A U TH O R S • С П И С Ъ К Н А П Р И ЕТ И ТЕ А ВТ О Р И Section FLASH MUSIC (black and white, monochrome and color photography) Name Surname Country Ttitle Laura Martin Argentina Sentimiento De Decker Ivo Belgium Contrabasspeler Gillard Pol F. Belgium Jeroen Van Herzeele Darina Petkova Bulgaria Embrace the fans Elena Trifonova Bulgaria Street musicians Georgi Achov Bulgaria Music in my soul Gloria Nacheva Bulgaria In lights of the festival Ivaylo Hranov Bulgaria 3 Ivaylo Hranov Bulgaria 4 Krasimir Kanev Bulgaria Rehearsal Lyubomir Argirov Bulgaria Aleksandrina Milan Hristev Bulgaria Opening a photo exhibition in Plovdiv Nikolai Vassilev Bulgaria Song Nikolai Vassilev Bulgaria After the concert Nikolai Vassilev Bulgaria Piper Nikolay Tenev Bulgaria Out of control Nikolay Tenev Bulgaria The Flugelhorn Panayot Panayotov Bulgaria The Pianist David Dower Panayot Panayotov Bulgaria The Basist Dimitar Karamfilov Petar Shipchanov Bulgaria Swan Lake Stanimir Srebar Bulgaria Aces High Todor Todorov Bulgaria Navatre Todor Todorov Bulgaria V-djaza Todor Todorov Bulgaria Tubata Valentin Naydenov Bulgaria Beat me if you can! Vladislav Hristov Bulgaria Antony Donchev and Eric Truffa Vladislav Hristov Bulgaria Teodosii Spasov Yuliy Vasilev Bulgaria Music for Deaf 10 Yuliy Vasilev Bulgaria Music for Deaf Zhecho Planinski Bulgaria Luis Gallo Zhecho Planinski Bulgaria Nikolay Toshev Xingzhi Yan China Heart Zoran Kolaric Croatia Melancholy Zoran Kolaric Croatia Fly Josef Bosák Czech Republic PUNK Josef Bosák Czech Republic Tataboys_III Holger Buecker Germany The Power of Benni Cellini Holger Buecker Germany Niklas Kahl of Lord of the Lost Holger Buecker Germany Graf Lindorf of Coppelius Nandor Emil Dudas Hungary Dreamdance study 65 Nandor Emil Dudas Hungary Living on the edge 57 Nandor Emil Dudas Hungary Tango pose study 87 Leonid Goldin Israel My favorite double bass Leonid Goldin Israel Solo for Accordion Leonid Goldin Israel Young drummer

Eizenija Freimane Eizenija Freimane Eizenija Freimane Grzegorz Wójcik Grzegorz Wójcik Bob Bishop Bob Bishop Bob Bishop

Latvia Latvia Latvia Poland Poland United Kingdom United Kingdom United Kingdom

Excitement Victory of love Finale Taraban Zakopower - Bartlomiej Kudasik Perfect Note Rock Star Into The Blue Zone

Section People and Name Surname De Decker Ivo Dimitrina Andreeva Dimitrina Andreeva Elena Trifonova Elena Trifonova Hristo Dimitrov Mariya Jeliazkova Mariya Jeliazkova Svetlin Yosifov Svetlin Yosifov Yuliy Vasilev Yuliy Vasilev Zhecho Planinski Zhecho Planinski Xingzhi Yan Xiping An Zoran Kolaric Zoran Kolaric Buket Ozatay Nupur Kumar Roy Nupur Kumar Roy Nupur Kumar Roy Leonid Goldin Leonid Goldin Leonid Goldin Leonid Goldin Paolo Tavaroli Eizenija Freimane Eizenija Freimane Eizenija Freimane Marcel Van Balken Marcel Van Balken Marcel Van Balken Grzegorz Wójcik Djordje Vukicevic Djordje Vukicevic Peter Aemmer

streets (black and white, monochrome and color photography) Country Ttitle Belgium Old poor woman Bulgaria Last time Bulgaria Fireghter Bulgaria They Bulgaria Twain Bulgaria Love under the rain Bulgaria Music for  the  soul.  Bulgaria I  want  to  hug  you. Bulgaria The Life of the Mother Bulgaria Camel vendors Bulgaria Solitude Bulgaria States of Mind 3 Bulgaria Red Shoes Bulgaria Audience China Old couple China The woman pushing the baby Croatia A Lisbon Bike Lisbon colors Croatia Cyprus Soraya India Brick Worker Family India Daily Life Of Bondas India Making Earthen Pots Israel Need to Live Israel Rain for happiness Roses for loved ones Israel Israel Women's Pain Italy After the crash Latvia Different directions Latvia In contrast to Latvia Stairs Netherland Hiddenhouse Netherland Crossover Netherland Farewellletter Poland The Walker Serbia Novi Sad Serbia Sremska Mitrovica Switzerland Abgestellt

Section OPEN (black Name Surname Laura Martin De Decker Ivo Miroslav Mominski Miroslav Mominski Miroslav Mominski Anton Savov Lyubomir Argirov Lyubomir Argirov Lyubomir Argirov Hristo Dimitrov Hristo Dimitrov Yuliy Vasilev Yuliy Vasilev Milan Hristev Dimitrina Andreeva Svetlin Yosifov Svetlin Yosifov Svetlin Yosifov Radoslav Sviretsov Zhecho Planinski Zhecho Planinski Zhecho Planinski Zhecho Planinski Trifon Trifonov Darina Petkova Xiping An Xiping An Zvonko Kucelin Zvonko Kucelin Zoran Kolaric Zoran Kolaric Buket Ozatay Josef Bosák Holger Buecker Holger Buecker Holger Buecker Nandor Emil Dudas Leonid Goldin Paolo Tavaroli Veniero Rubboli Veniero Rubboli Marcel Van Balken Marcel Van Balken Djordje Vukicevic Djordje Vukicevic Djordje Vukicevic Santiago Choliz Peter Aemmer

and white, monochrome and color photography) Country Ttitle Argentina Angel caido Belgium living in cells Bulgaria Spring Bulgaria Sadness Bulgaria Graphics Bulgaria Man at work 1 Bulgaria Skok Bulgaria Razminavane Bulgaria Prizemyavane Bulgaria The Rhino Rock in North Iceland Bulgaria Timelessness Bulgaria Transitions Bulgaria Waiting Bulgaria light and shadows2 Bulgaria Sculpture Bulgaria Woman Mursi Bulgaria Warrior Mursi tribe Bulgaria Boy from Mursi tribe Bulgaria Stone heart Bulgaria Lines II Bulgaria Bike and Comb Bulgaria Flock Bulgaria Flock on the Roof Bulgaria Valencia Bulgaria Blue morning in Shabla China Pray China Red Dirt Rising Ten thousand steeds gallop Croatia Following-5 Croatia Passing Croatia Before you go Croatia Greta Cyprus Esther Czech Republic Misty morning in Beskydy_III Germany Above and Below - Shake Germany Old Richard Germany You'll Never Walk Alone Hungary Living on the edge 73 Israel Chanel Italy The Room Italy Stoker Italy Milk seller Netherland Surfaction Netherland Clockhouse Serbia Eye Serbia In the rice field Serbia S Spain Three windmills Switzerland Architektur

35


Participate in the other Bulgarian photographic salons under the patronages of FIAP!

Участвайте и в другите български фото салони под патронажите на FIAP!

Пети международен фотосалон Fifth International Photo Salon


ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОГРАФСКИ САЛОН ВАРНА 2020

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

PHOTO: OLEG GRACHEV

11 www.photosalon-plovdiv.com


PAZARDZHIK Municipality

www.photoacademy.org

© Zoran Kolaric, AFIAP (Croatia) Fly FIAP Bronze Medal in 1 theme section of 9th edition 2019

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

10

Profile for Redesign Reflexes

Flash Music FIAP 2019-365  

This is the catalogue of International Photo Salon under the patronages of FIAP (International Federation of Photographic Art) and APB (Acad...

Flash Music FIAP 2019-365  

This is the catalogue of International Photo Salon under the patronages of FIAP (International Federation of Photographic Art) and APB (Acad...

Advertisement