Page 1

Onze Binding

Groningen2010, nummer 3

_____________ TPG Post Port betaald Port payé1 Pagina Pays-Bas _____________

Onze Binding Ledenblad van de afdeling Groningen 2011, nummer 3

Wat valt er nog te zeggen, het overkomt ons, of niet … (lees snel verder) In dit nummer:

Piet Houdt Boek

Leden aan het woord

Sparen voor slechte tijden

Schriftelijke vragen

Interview frank de Vries

De actualiteit van Wiardi Beckman

Aanpak armoede beleid

Heeft u dat nou ook …..

Kleintje Politiek

De papieren tijger

Vooruitblik door JS

Adressen

Burgers over referenda

Agenda

Tjeerd Tikt

ALV agenda woensdag 21 september

Redactie: binding@pvdagroningen.nl


Pagina 2

2010, nummer 3

Onze Binding

Redactioneel

Colofon

Iedereen is terug van een welverdiende vakantie. De bezuinigingen houden ons bezig. Er is weer veel energie aanwezig en een nieuwe rubriek. Frank de Vries laat van zich horen en hij is niet de enige.

Onze Binding is het ledenblad van de PvdA-afdeling Groningen en verschijnt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Redactie: Sandra Bousema Diederik van der Meide Richard Misran Peter Oostenbach

De Redactie.

JA IK DOE MEE Noteer mij als lid van de Partij van de Arbeid. Naam:

m/v

Redactieadres: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telnr: 050-3127815

Geboortedatum: Vormgeving en opmaak: Peter Oostenbach

Adres: Postcode:

Drukwerk: Eigen beheer

Woonplaats: telefoon:

Verzend klaar maken en Bezoring: Jan Boekhoudt: tel 050-5265028

E-mail: bank– of gironummer:

Toezending van berichten, afdelingskranten e.d. wordt op prijs gesteld.

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributiebedrag per maand af te schrijven: 2 euro

12 euro

5 euro

. . . euro

7 euro (kruis een bedrag aan of vul zelf een bedrag in, gemiddeld betalen de PvdA-leden 6 euro per maand contributie) Ik betaal liever per acceptgiro. Stuur mij elk kwartaal een acceptgiro voor het volgende bedrag: …….. euro (vul zelf een bedrag in, minimaal 15 euro per kwartaal)

Plaats en datum:

De redactie beslist over plaatsing van berichten en artikelen en behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Maximale lengte van de artikelen +/700 woorden. U kunt uw kopij e-mailen naar: binding@pvdagroningen.nl Website PvdA: www.pvdagroningen.nl Kopijsluiting volgende nummer: Zaterdag 29 oktober 2011 (Toezending kopij bij voorkeur digitaal) Verspreiding deze editie vanaf 13 sep 2011

Handtekening:

Onze Binding kunt u ook digitaal ontvangen. Als u Verstuur aan (postzegel hoeft niet, mag wel): Partij van de Arbeid Antwoordnummer 3989 1000 PA Amsterdam

een digitale versie wilt ontvangen in plaats van een papieren versie, kunt u dat opgeven. Telefonisch via 050-3127815 of groningen@pvda.nl


Onze Binding

2010, nummer 3

Pagina 3

Piet Houdt Boek door Piet Boekhoudt Voorzitter PvdA Groningen

De vakantie ligt weer achter ons en ik zal het niet over het weer hebben, daarover is genoeg geklaagd. Waar ik het wel over wil hebben is de huidige staat van ons land. De ene rampspoed na de andere wordt over ons uitgestort. We worden voortdurend geconfronteerd met weer een nieuwe beursdaling en vervolgens weer met allerlei sombere bespiegelingen over de staat van onze economie en ons land. Er wordt gedaan of we langzamerhand met het einde der tijden bezig zijn en dat er een nieuwe jaren dertig depressie op komst is. Nu zal ik niet beweren dat er niets aan de hand is maar zoals het nu gepresenteerd wordt is het andere uiterste. Wat is er aan de hand. De wereld van gebakken lucht is aan het instorten. We hebben op te grote schaal geleefd en teveel op de pof geconsumeerd. Doordat er een aantal zeepbellen zijn doorgeprikt hebben een aantal (vooral degenen die heel veel geld hebben) aanzienlijke bedragen verloren. Om nu te voorkomen dat ze nog meer verliezen en zij (de rijken) opdraaien voor iets wat ze zelf gecreÍerd hebben, zijn ze bezig om die verliezen af te wimpelen op de middengroepen en de onderkant van de samenleving. Als je de vertaling ziet van het huidige kabinet zie je dat er maatregelen genomen worden om het tekort dat er ontstaan is weg te halen bij de laagst betaalden. Zoals het nu lijkt zal er aan koopkracht worden ingeleverd juist door de middengroepen. Is dit dan niet onvermijdelijk zult U zich afvragen. Nee, het is een kwestie van keuzes maken. Als je met dit soort zaken geconfronteerd wordt is het nodig dat je snel en adequaat reageert. Wouter Bos gaf het goede voorbeeld indien dit soort zaken zich aandienen. Als je naar onze huidige leiders zowel in als buiten Nederland kijkt zie je dat het verschil maakt vanuit welke politieke overtuiging je omgaat met dit soort zaken. Ik ben over het algemeen niet zo’n voorstander van sterke leiders maar als er iets is dat we nodig hebben zijn dat politieke leiders die zich niet laten leiden door opportunistische en nationale gevoelens. Het gevolg hiervan is dat er te lang getreuzeld is. Er worden nog steeds geen adequate maatregelen genomen uit angst voor de gevolgen voor hun eigen politiek beweging. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is maar het kan een stuk beter dan nu. Nu zie je ook goed wat de gevolgen zijn van een uiterste rechtse regering in dit land. De vertaling van de crisis leidt automatisch tot verlies aan koopkracht voor de middengroepen. Waar ik van baal is dat er wel degelijk andere keuzes gemaakt kunnen worden. Natuurlijk wij zouden ook tot keuzes moeten komen, maar het kan zoveel beter. Waarom het

belastingtarief van 52 % omlaag brengen in plaats van een hoger tarief voor de meestverdienenden. Waarom niet de hypotheekaftrek voor tophypotheken aanpakken maar morrelen aan de huursubsidies. Dit zijn zo maar twee zaken waaruit blijkt dat het ook anders en rechtvaardiger kan. Er zit zoveel oneerlijkheid in onze maatschappij. De afstand tussen rijk en arm zorgt voor een steeds grotere kloof in plaats van dat we maatregelen nemen om deze afstand te verkleinen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de ontevredenheid in onze huidige samenleving toeneemt. De steeds grotere scheiding tussen mensen die zich alles kunnen permitteren en een grote groep die steeds meer op de kleintjes moet letten leidt tot maatschappelijke spanningen. Wij zouden als partij ervoor moeten zorgen dat wij deze mensen weer aan ons binden met een goed verhaal en een alternatief voor de rechtse antwoorden op de huidige crisis. Daarvoor zal er een beweging in onze partij op gang moeten komen om voor reuring te zorgen. om duidelijk te maken waar de partij voor staat. Ik kom daarop terug. Noteer alvast 5 november 2011 in uw agenda waarop een afdelingcongres over dit onderwerp plaats vindt.


Pagina 4

2010, nummer 3

Sparen voor slechte tijden De economie heeft wel wat overeenkomst met deze zomer. Je verwacht er veel van maar je moet wel erg goed met tegenslag kunnen omgaan om ervan te genieten. De economische toestand is al jaren zwak. Ik laat de verklaring over hoe dat komt graag aan anderen. En de vraag over hoe we eruit moeten komen kan ik ook niet als deskundige beantwoorden. Wel weet ik dat er door veel economen gezegd wordt dat de investeringen door moeten gaan. Nu hard bezuinigen is desastreus. Toch bezuinigt het kabinet. En we weten allemaal dat ook een ander kabinet had moeten bezuinigen. Ook met de PvdA in het kabinet waren bezuinigingen nodig geweest. Ook dat had pijn gedaan, maar de pijn was wel socialer verdeeld. Dit kabinet wentelt soepel de ellende af op gemeenten en provincies. En dat komt hard aan in. Wij vinden dit beleid van de rijksoverheid niet verstandig, maar als gemeente heb je niet veel invloed op dat beleid. We hebben het bestuursakkoord bestreden, en met redelijk succes, maar veel meer zit er niet in. Gelukkig hebben we ruim een miljard euro van het Rijk gekregen als compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeelijn. En dat geld ligt er nog. Voor een groot deel van dat geld zijn al plannen gemaakt en er zijn plannen in ontwikkeling. Het Forum, de Zuidelijke ringweg, de spoorlijn van Groningen naar Heerenveen en de tram om er maar een paar te noemen. Plannen die de infrastructuur, en daarmee de economie, versterken. En die versterkte economie is belangrijk voor de werkgelegenheid. En die kan wel wat versterking gebruiken. Deze investeringen zijn niet alleen nu goed voor de werkgelegenheid, maar zijn ook een investering voor de toekomst.

Onze Binding

door Arjan de Rooij Fractievoorzitter

Voor 2020 moet op papier staan waaraan de compensatiegelden besteed worden. En ik denk dat we in Noord Nederland gek zijn als we dat geld niet gebruiken / bestemmen. Door het geld op de plank te laten liggen als reserve voor eventueel nog slechtere economische tijden loop je risico dat de minister van FinanciĂŤn het geld terug te nemen als hij de kans krijgt. Als het noorden zo veel geld op de plank laat liggen heeft het noorden dat geld blijkbaar niet nodig zo redeneert de minister en zal hij dat miljard elders in Nederland uitgeven. En daar heeft Noord Nederland niet veel aan. Uitgeven van dat geld vraagt wel om behoedzaamheid. Het feit dat er veel geld ligt, geeft je als overheid niet het recht om het maar over de balk te gooien. En we zullen met het oog op de komende bezuinigingen erg goed moeten kijken wat we kunnen doen en wat we moeten laten. Volgens economen hebben we op dit moment de grootste economische crisis ooit. We sparen in het algemeen voor slechte tijden. Die tijden zijn er nu. We moeten nu investeren in het noorden om mensen aan het werk te houden en in de toekomst nog voordeel te hebben van de huidige investeringen.


Onze Binding

2010, nummer 3

Pagina 5

Interview met Frank de Vries door Richard Misran en Peter Oostenbach We hebben afgesproken in zijn werkkamer op het gemeentehuis. Ontspannen vertelt Frank over zijn vakantie. Dit vormt de opmaat voor een bevlogen interview waarin Frank de huidige rol van de sociaal-democratie inhoud probeert te geven. Hij heeft met de trein onder andere Venetië en Triest bezocht. Zijn interesse in steden blijkt en we vragen of hij iets gezien heeft waar Groningen nog iets aan kan hebben? "Eerder andersom. Het was een opvallende vakantie, we vertrokken midden in de eurocrisis en het perspectief leek gunstig. Inmiddels zitten we nog steeds in de crisis en hangt de vlag er wat minder positief bij. Midden in de vakantie is in Noorwegen die moordpartij geweest. Ik kwam terug en vervolgens had je de Engelse rellen. Toen heb ik zitten denken wat is daar nou de betekenis van, hoe kun je dat relateren aan wat we in de stad doen en zouden moeten doen. Ik heb heel veel Duitse kranten gelezen, ook over de nasleep van de moorden in Utoya, en ik vind dat in Nederland daar heel voorzichtig op gereageerd is. Eigenlijk ging het meer over de vraag of Geert Wilders in het spel was of niet? Als je de Duitse commentaren leest, dan zie je toch wel messcherpe analyses, niet zozeer over Wilders zelf, maar wel over het opkomen van rechts extremisme, de taal die men uit, de haat die men zaait. Daar ligt ongetwijfeld een verband met wat deze heer Breivik deed. Je kunt het niet afdoen met dat deze man gestoord is. Ik geloof dat er wel iets in zijn bovenkamer schort, maar het is geen toevallige afdwaling, het is een bewuste afdwaling, een daad, en in die zin is deze man verre van ontoerekeningsvatbaar." Is men in Nederland dan in gebreke gebleven? `Nou ik vind dat in Nederland in zijn geheel veel te voorzichtig is gereageerd. We hebben hier in de stad een bijeenkomst gehouden, dat is hartstikke goed. Maar dit is gewoon een aanslag op de beschaving, een aanslag op de sociaal-democratie en een aanslag op de mensheid. En die aanslag is gevoed, heel bewust, door extremisten aan de rechterkant, Wilders ook, maar niet alleen Wilders. Wilders heeft die aanslag niet gepleegd, maar er is een voedingsbodem gemaakt om dit soort dingen toe te laten. En dat is heel gefundeerd, kijk maar naar het 1500 pagina's tellende manifest, dan zie je dat het heel welbewust is. Het is een afrekening met de West-Europese beschaving, het is een snoeiharde afrekening met de sociaal-democratie op een gruwelijke wijze. En ik vind dat de Partij van de Arbeid voorop moet gaan en in Nederland krachtiger stelling moet nemen. Als je ziet wat in de

Duitse kranten wordt geschreven, dat is ongelofelijk hard en messcherp. We kunnen dit niet afdoen als de daad van een man.` `Bij terugkomst in Nederland zag ik tot mijn verbijstering wat er in Londen gebeurde. Nou heeft dat minder betrekking op de Nederlandse samenleving, maar als je goed doorgrond, dan hoor ik de Engelse politici van links tot rechts zeggen: 'ja, het zijn criminelen, en we moeten hard met de wapenstok erop en het waterkanon inzetten'. Dat is helemaal het probleem niet. Het probleem is dat in Engeland de laatste 25 jaar, stelselmatig, ook door links, een samenleving gecreëerd is die geen gemeenschap meer is. Waar er wel veel individuele vrijheden zijn en rijkdom, maar waar verschillen tussen arm en rijk groter geworden zijn. Waarin ook een grote mate van consumentisme is en waarin we dan vreemd gaan opkijken dat mensen die het niet hebben steeds moeilijker aan hun consumentisme tegemoet kunnen komen. Ik vind dat een soort voedingsbodem. Ik praat het daarmee niet goed, het is dramatisch, maar ik zou wel menen dat we alles op alles moeten zetten om in Nederland en ook in Groningen, hier op een beetje Groningse manier, te zorgen voor die gemeenschap. In dat opzicht ben ik heel positief over Groningen.` `Ik ben niet positief over de Europese ontwikkelingen, ik vind dan ook dat er mensen moeten opstaan binnen onze partij die zeggen, "mensen nou is het afgelopen, we gaan voor Europa, wij gaan voor de euro, there is no way back". Ik vind dat het dramatisch gaat binnen de Nederlandse politiek, over het kabinet hoeven we het niet te hebben, maar het is een veel gevaarlijker kabinet dan wij denken Wij denken dat het een kabinet is dat een beetje gedoogd wordt, dat bezuinigd, maar het is veel gevaarlijker. Er zit heel veel ideologie in dit kabinet. Kijk maar naar de bezuinigingen op cultuur. Dat is een snoeiharde afrekening met de progressieve sector. Kijk ook maar naar de manier waarop bepaalde sectoren, denk aan de sociale sector, denk aan de zorgsector, worden uitgekleed, en dat dit kabinet heel bewust, en dat is nog veel gevaarlijker, de verantwoordelijkheid op deze terreinen wegschuift naar de gemeentes.` waarom komt er geen tegengeluid? `Ik geloof wel dat we in Groningen de ingrediënten hebben, de samenleving hebben om dat goed te doen. En ik vind ook dat de Partij van de Arbeid daarin voorop moet gaan, om dat geluid te laten horen. Dan is de volgende vraag: hoe moet dat dan? Als je heel goed naar de stad Groningen kijkt dan was dat 25 jaar geleden een niet welvarende provinciestad, maar inmiddels is die stad letterlijk gegroeid, tot een grote stad die net zo welvarend is als de rest van Nederland met een hele grote internationale, multiculturele


Pagina 6

2010, nummer 3

component. Dat geeft met al die jonge mensen die we hebben de kracht en mogelijkheden om te blijven bouwen aan die samenleving. Er is een maar, we zien op een aantal terreinen dat mensen niet op eigen kracht meegaan met die samenleving. In die zin loop je het risico dat 80 / 90 procent van de bevolking vrolijk doorgaat, jong is, dynamisch is. Daar ligt volgens mij de sleutel tot de oplossing. We moeten proberen op onze eigen manier, vanuit onze Groninger identiteit, die samenleving bij elkaar te houden en die gemeenschap te vormen. Dus ligt er een opgave om al die jonge mensen die hier zijn, te verbinden aan het gewone Groninger leven. Volgens mij kan dat, mensen zijn in deze stad bereid om dat te doen. De stad is klein genoeg om die gemeenschap te maken. Daar zullen we de komende periode op moeten inzetten.` `Wij zullen juist voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die eigenlijk slecht geschoold zijn, mensen die gezondheidsproblemen hebben, kinderen die moeilijk meekomen in het onderwijs, voor hen zullen we heel gericht vernieuwende programma's moeten maken. En dat is niet een verhaal van alleen voorzieningen uitdelen, of houden wat je hebt. Scores op het gebeid van rekenen en taal blijven achter bij het landelijk gemiddelde, Dat moeten wij aanpakken, daar moeten we in investeren. Steeds meer mensen gaan sporten, dat is mooi, en toch worden mensen, kinderen in bepaalde wijken van de stad steeds dikker. Dat is een enorm risico voor de toekomst. Ik vind dus dat je van wijk tot wijk moet kijken hoe wij vanuit het onderwijs, met het onderwijs en rondom het onderwijs, op scholen en in de eigen leefomgeving, bewegen tot het centrale thema kunnen maken. Er is een aantoonbaar verband tussen fitheid en cognitieve prestaties. Dat soort dingen moeten we aan elkaar gaan knopen. We moeten veel gerichter nadenken hoe we die groepen, niet de ellende in drukken als we zo doorgaan, maar beetpakken en zeggen: 'voor jullie is er straks een gezonde toekomst en het maakt niet uit waar u woont in deze stad overal heb je gelijke kansen op goed onderwijs en goede leerprestaties.' Dat is waar we als sociaaldemocratie voor staan.` `We praten op dit moment, Elly vanuit onderwijs en ik vanuit sport, met onderwijs en onderwijsinstellingen die de vakleerkrachten opleiden om te proberen een nieuwe beweging te maken op het gebied van bewegen in en rond de school. Dat kun je heel mooi wijkgericht organiseren volgens mij. En zo kom ik terug op dat optimisme in Groningen want er is hier een hele goede voedingsbodem om dit te doen. Vlak voor de zomer verscheen er een leefbaarheidmonitor over de stad. Die laat zien dat vanaf 1998 de leefbaarheid in buurten en wijken gegroeid is. In 2010 maakte de leefbaarheidmonitor voor verschillende wijken zoals Vinkhuizen, Paddepoel, de grootste sprong van alle steden in Nederland. En waar nu in sommige steden in Nederland ten gevolge van de crisis de leefbaarheid weer terug boert, zijn wij nog

Onze Binding

steeds in staat om het te verbeteren. Als je het over leefbaarheid hebt gaat het over veiligheid, of het netjes is, of het goed onderhouden is, of mensen in een goede woning wonen. Dus we zijn nog steeds in staat om tegen de crisis van de afgelopen jaren in de leefbaarheid te laten stijgen. We weten dat uit onderzoek, maar we durven bijna niet te zeggen dat het zo is.` Kunnen de sportverenigingen hier een rol spelen? `Er is zoveel kennis in deze stad op het gebied van bewegen en sport, er is geen stad in Nederland die dat heeft. Dus dat moeten we letterlijk mobiliseren om iedereen in beweging te krijgen.` `Om terug te komen op leefbaarheid. Als ik een doorkijkje maak naar de toekomst dan weten wij als stad dat als we niks doen, vanaf 2014 de gemeentelijke middelen om te investeren in de leefbaarheid van buurten en wijken weg zijn. Dit kabinet verzint niet iets nieuws. We weten dat de corporaties het moeilijker krijgen. Die optelsom is een dodelijke cocktail voor het succes van onze wijkvernieuwing en onze leefbaarheidaanpak. Ik sta ervoor dat dit college daarop een antwoord moet formuleren. Het gevolg van het kabinetsbeleid is dat gemeentes meer zelf moeten doen. We moeten dus goed nadenken over welke middelen we moeten vrijspelen om die investeringen in buurten en wijken te kunnen blijven doen.` Hoe ziet het er uit, gezien de voorgenomen bezuinigingen de komende jaren van zo'n 50 miljoen? `We moeten inderdaad bezuinigen, daarnaast moeten we problemen oplossen. Bijvoorbeeld het parkeerbedrijf blijft achter bij de verwachtingen, dat kost geld, en voor Meersstad hebben we een voorziening moeten maken, iedereen kan zien dat het niet zo gaat als je het bedacht had. Daarnaast hebben we een grote investeringsagenda voor de stad waarin we, en dat is het rare, dat geeft een soort spanning, gebruik mogen maken van middelen van buitenaf, de Zuiderzeelijn gelden. Hoe ga je aan de ene kant problemen oplossen die als gevolg van de crisis op ons bordje komen, inclusief de bezuinigingen, Hoe ga aan de andere kant op een verantwoorde manier er voor zorgen dat je de middelen die van buiten komen kunt investeren in de stad. Het heeft niet zoveel zin om al de middelen die je hebt gekregen in het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, om daarvan te zeggen die hoeven we niet, daar wordt niemand wijzer van. Dat geld is beschikbaar voor gedefinieerde projecten, het Forum is er een van, de tram is er een van, de zuidelijke ringweg is er een van, de spoorlijn Groningen Heerenveen, en het verdubbelen var de spoorlijn Groningen Leeuwarden. Het is voornamelijk infrastructuur oftewel een mobiliteitspakket met wat economische componenten. Het is een diabolisch vraagstuk, aan de ene kant moet je bezuinigen, je hebt problemen op te lossen als gevolg van de crisis, en aan de andere kant ligt er een dikke puut


Onze Binding

2010, nummer 3

met geld die je kunt investeren voor de toekomst.` `Je moet vooral een doorkijk maken met elkaar over hoe de stad er over vijf jaar bijstaat. Investeringen in leefbare, schone, veilige wijken en goede huizen aan de ene kant, en investeringen in gezondheid opleiding en werk. Dat zijn altijd de twee poten van de PvdA geweest. Dat moet je kunnen borgen. Dan is de crisis die we meemaken in financiĂŤle zin en misschien ook wel in maatschappelijke zin, kijk naar Engeland en naar Noorwegen, een hele grote uitdaging voor de sociaal-democratie. Daar moeten we wel een beetje in voorop. Wij kunnen dat in Groningen. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel tot stand gebracht in Groningen dankzij de sociaaldemocratie. Deze stad is ontzettend gegroeid in maatschappelijke cohesie en in welvaart de afgelopen 25 jaar. De leefbaarheid in buurten en wijken is spectaculair verbeterd. En dat komt niet door de VVD in deze stad. Ik zou het wel mooi vinden dit te doen vanuit die trots, vanuit die wil om mensen een stapje verder te brengen, en dat is meer dan een euro verstrekken vanuit de gemeentelijke kassen, wat altijd een beetje de SP strategie is. We investeren maar we mogen van mensen ook wat vragen. Als de samenleving iets doet, moet van het individu, ook van hen die het moeilijker hebben gevraagd worden om daaraan bij te dragen.` `Ik wil een samenleving waar iedereen een duit in het zakje doet. De mensen met centen moeten daaraan meebetalen, Die collectiviteit mis ik in deze samenleving van rechts.`

Pagina 7


Pagina 8

2010, nummer 3

Onze Binding

Rapport adviseert brede aanpak Armoedebestrijding door Gerko Arkema, projectgroep Armoedebeleid

Focus op alleen extra (participatie)banen is niet altijd de oplossing Als er één thema moet worden gekozen waarop onze partij is gefocust, is dat toch wel werk. Hoe meer banen, hoe minder mensen langs de kant staan, is de breed gedeelde gedachte. De focus is niet zonder succes; in Nederland ligt de werkloosheid op een bijzonder laag niveau en ook in Groningen hebben we in de afgelopen jaren goede vorderingen gemaakt. Toch staan er nog te veel mensen langs de kant en is armoede een groot probleem. Meer dan 10% van de huishoudens in Groningen moet het doen met een inkomen van minder dan 120% van het bijstandsniveau. Een logische gedachte is dat dit aantal kan worden verminderd door extra banen te realiseren. Beter onderwijs, een verstandig woningbouwbeleid, een actieve wijkaanpak en een goed reintegratiebeleid staan dan ook volop in de aandacht. Terecht, maar hiermee alleen zijn we er niet. Voor mensen die in armoede leven, is het niet hebben van voldoende inkomen vaak meer het symptoom van een probleem dan het probleem zelf. De eigenlijke problemen liggen vaak dieper. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkige fysieke of geestelijke gezondheid - de meest genoemde oorzaak voor het niet solliciteren of vinden van werk in een recent onderzoek. De oorzaak kan ook liggen in onvoldoende zelfredzaamheid – minder zelfredzame mensen slagen er minder in om uit de armoede te geraken. Een andere oorzaak kan de thuissituatie zijn – vooral bij alleenstaande ouderen speelt dit mee. Verder belemmert een zaak als schuldenproblematiek mensen om actief te worden. De projectgroep Armoedebeleid heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan een rapport om zicht te krijgen op de werkzaamheid van het huidige armoedebeleid in de stad en hoe dit beleid er beter aan kan bijdragen dat meer mensen weer gaan meedoen aan de maatschappij. Dat het armoedebeleid in onze stad van hoog niveau moet zijn, geldt des te meer gezien alle maatregelen die het kabinet Rutte over Nederland uitstort. Deze komen aan de onderkant keihard aan. Aan ons gemeentebestuur is de moeilijke taak om die klappen op te vangen. Laten we daarmee beginnen door het de mensen aan de onderkant bij de noodzakelijke bezuinigingsronde die eraan komt niet nog moeilijker te maken. Gelukkig is dit in ons verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen al opgenomen.

Om voor mensen die leven in armoede het perspectief naar actieve deelname in de maatschappij, naar een betere toekomst, te openen, moeten volgens de projectgroep Armoedebeleid de werkelijke oorzaken die tot sociale uitsluiting hebben geleid bestreden worden. Een brede aanpak waarbij alle problemen waarmee mensen die in armoede leven kampen in samenhang bestreden worden, is dus nodig. Een betaalde baan is van de aanpak voor mensen die leven in armoede vaak niet het begin, maar het is wel het best denkbare resultaat. Het is ook weer niet het enig mogelijke positieve resultaat – want het is ook los van betaalde arbeid een bij uitstek sociaal-democratische opdracht om zo veel mogelijk mensen actief aan de maatschappij te laten deelnemen. Het hanteren van een brede, samenhangende aanpak heeft nogal wat implicaties, want zo werkt de armoedebestrijding in onze gemeente op dit moment nog niet. Er gebeurt wel veel goeds, maar vaak gebeurt dat nog te weinig en vooral te weinig in samenhang. Daarnaast blijft een aantal aspecten onderbelicht bij armoedebestrijding. De projectgroep denkt bijvoorbeeld aan preventie, gezondheidsaspecten en emotionele ondersteuning. Wordt een soft beleid voorgestaan? Nee, absoluut niet. Sterker nog, om mensen weerbaar te maken, moet je ze als volwaardig behandelen. De projectgroep vindt daarom dat je de mensen de steun die ze verdienen om het heft weer in eigen hand te kunnen nemen geeft als onderdeel van een afspraak, een contract. Wederdiensten zijn daaraan verbonden. Activering is een plicht, voor de gemeente, maar vooral ook dus ook voor mensen die in armoede leven. Qua preventiebeleid is de projectgroep bijzonder geïnspireerd geraakt door de aanpak die de gemeente Lelystad onder PvdA wethouder Willem de Jager heeft ontwikkeld. Dat is geen sinecure; kinderen die in armoede opgroeien, en dat zijn er in Groningen helaas heel veel één op de zeven, kunnen in hun eerste jaren een achterstand in hersenontwikkeling oplopen die later nog maar moeilijk goed te maken is. De gemeente Lelystad ontwikkelde een heel praktische aanpak voor kinderen, een ketenaanpak waarin kinderen die in armoede leven van hun tweede tot hun achttiende ondersteund worden. Het is een strategie van de lange adem. De projectgroep ziet deze aanpak graag naar de Groningse situatie ver-


Onze Binding

2010, nummer 3

taald worden. Armoede valt in een prestatiemaatschappij als de onze niet uit te bannen, maar de projectgroep is ervan overtuigd dat met verbeteringen in beleid ĂŠn met veel volharding het aantal mensen dat in armoede moet leven flink omlaag kan. Het rapport van de projectgroep Armoedebeleid wil hieraan bijdragen. Op de ALV in juni werd het uitstekend ontvangen. Het is nu aan fractie en wethouder om de inhoud ervan naar de praktijk te vertalen. Het momentum daarvoor is goed, want bestuurlijk, politiek ĂŠn ambtelijk worden de eerste stappen reeds gezet. Het complete rapport is via www.pvdagroningen.nl/ artikel/3835.htm te downloaden.

Pagina 9


Pagina 10

2010, nummer 3

Onze Binding

Kleintje Politiek Wat was, wat is en wat zal zijn. Daarover wil deze rubriek berichten. Hier staat geen volledig overzicht, geen groots achtergrondverhaal, maar kort een aantal door onze vertegenwoordigers bereikte resultaten de afgelopen periode, een vooruitblik en een aantal punten waarvan we de volgende keer kort verslag van hopen te doen.

Financien en veiligheid De lokale politiek ontwaakt weer nu het reces ten einde komt, en we staan aan de vooravond van een cruciaal politiek seizoen. Het zal een spannend jaar worden omdat dit het jaar is waarin we als stad de belangrijkste beslissingen zullen moeten nemen en die zullen dit keer veel met geld te maken hebben, daarom focussen we in deze vooruitblik op de financiën. Zoals in de krant tegenwoordig veelvuldig te lezen is bestaat er nu twijfel of we onze investeringsagenda nu wel op volle kracht moeten doorzetten. Investeren (in bijvoorbeeld een tram) is goed, maar wij staan als partij ook pal voor de sociale agenda. We maken ons zorgen dat een groot deel van het sociale programma nu afgebroken wordt terwijl het dal in de inkomsten voor de gemeente volgens de prognoses na enkele jaren weer voorbij zal zijn. Ook als dat niet zo zal zijn staat de sociale agenda op 1 voor de PvdA. Investeren in “stenen” waar je verzuimt te investeren in mensen rendeert niet. Daar moet een balans tussen zitten en wij zullen ons bezinnen op de vraag of die balans er nog is. Een ander aspect is de beheersbaarheid van je projecten. Kort gezegd: “Kan je wel goed uitvoeren wat je wilt?” Wij zien steeds vaker dat de gemeentelijke diensten en ge-

Onderwijs en Welzijn In juli is vooral gesproken over onderwijs en cultuur. We bespraken het integraal huisvestingsplan voor de onderwijsgebouwen dat eindelijk ambities als uitgangspunt had: we willen onze scholen duurzamer maken, en we willen een gezond binnenklimaat. Met dit plan zijn we er nog niet. Bij het voorjaarsdebat diende onze fractie een motie in om een aanvalsplan onderwijshuisvesting te maken om er zo voor te zorgen dat onze scholen een kwaliteit hebben die past bij een stad die zich onderwijsstad noemt. Deze motie werd unaniem aangenomen. Belangrijk, omdat er nu gelukkig meer fracties zijn die vinden dat er wat moet gebeuren aan de schoolgebouwen, en dat is in het verleden wel eens anders geweest! Het onderzoek naar de bruidschat van O2G2 loopt nog steeds; in juli spraken we over de onderzoeksopzet. Snelheid is geboden, maar zorgvuldigheid ook. Dit na-

Ruimte en Wonen Op het gebied van Ruimte en Wonen spelen diverse grote thema’s: Voor de zomer sprak de commissie veel over Meerstad. Recente berichten in de krant laten zien dat er wel interesse is voor de woningen in Meerstad; het ont-

van de Redactie en Fractie

door Randy Martens, raadslid meentelijke projecten hun doelen niet adequaat halen en dat daardoor de kwaliteit minder wordt en dat daardoor de kosten overschrijden. Het financiële ICT systeem DaFinci is daarvan het meest recente voorbeeld, waarbij grote overschrijdingen van enkele miljoenen optraden. Een ander voorbeeld is het gemeentelijk parkeerbedrijf waar een miljoenen tekort is omdat er veel geld “uit is gehaald” voor andere projecten op basis van de voorspelling dat zo’n ontrekkingsactie wel verantwoord was. Blijkbaar kloppen financiële voorspellingen vaak niet goed genoeg. Dit soort tekorten en overschrijdingen laten zien dat we eerst de beheersing van onze projecten op orde moeten hebben voordat we nog meer hooi op de vork nemen met nieuwe grote projecten. De stad eist van ons dat we kwaliteit leveren en dat we publiek geld verantwoord uitgeven. Het komende jaar zullen wij ons daar weer voor inzetten, door streng te controleren en voortdurend te hameren op soberheid en realisme met betrekking tot de financiën. Daarnaast zullen we net zo hard hameren op idealisme en optimisme als het gaat om de ambities die we voor deze stad maken als stadsbestuur.

door Erica van Lente, raadslid jaar komt dit veelvuldig terug. Dan de cultuur: het Groninger Museum krijgt een lening. Veel fracties vinden dat de gemeente geen ‘ bankje’ moet spelen, maar feit is wel dat de gemeente nog geld krijgt van het museum. En als er geen regeling wordt getroffen, is maar de vraag of we dit geld terugkrijgen. Wel pleitte ook onze fractie voor stevige sturing en controle door de gemeente. Dit najaar zullen cultuur en onderwijs vaak terugkomen op de agenda: in september staat de kadernota cultuur 2013-2016 op de agenda en spreken we over de statuten van O2G2. Later dit najaar volgt de visie op het Groninger Forum. Vanaf oktober zal ook sport op de agenda komen: evaluatie van het stelsel van sportsubsidies en ook de visie op Kardinge.

door Roeland van der Schaaf, raadslid wikkelingstempo ligt alleen flink lager dan oorspronkelijk de bedoeling was. Verder is het voorkeursalternatief voor het stationsgebied in juli vastgesteld. Op de website is hier een uitgebreide weblog over te lezen:


Onze Binding

2010, nummer 3

“Hoofdbrekens over het hoofdstation”. De plannen zijn nu nog abstract, er zullen nog veel stappen volgen voor er een bestemmingsplan ligt. In het najaar van 2011 zal gesproken worden over de ontwikkelstrategie. In de raadsvergadering eind juni boekte de PvdA-fractie succes met een motie over de startersleningen voor de woningmarkt. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat starters maximaal kunnen lenen volgens de normen

Pagina 11

van de Nationale Hypotheek Garantie. Sinds 1 maart van dit jaar is het echter niet meer mogelijk. Het fonds is leeg. Onze motie die het college opriep om deze leningen opnieuw in te voeren werd raadsbreed aangenomen. In het najaar zal het college met een voorstel komen om dit fonds opnieuw te vullen. Dit is goed nieuws voor jonge mensen met een relatief laag inkomen die een woning willen kopen. Ook helpt dit om de woningmarkt uit het slop te trekken. Een mooi resultaat door de PvdA.

De volgende keer over ... Zie bovenstaande bijdragen.

Vooruitblik nieuw politiek seizoen Door Huub Kappert en Ervwin Krol

Door de Jonge Socialisten Voor de vakantie eindigde het politieke seizoen met de toekenning van de provinciale subsidie aan het Groninger Forum. Tot grote vreugde van de voorstanders lijkt het Forum er nu eindelijk te komen. Echter tot nu toe kent dit project alleen maar verliezers. De Statenfractie vanwege een niet uit te leggen draai en de Stad Groningen, omdat het draagvlak voor het Forum dat er aanvankelijk was een flinke deuk heeft opgelopen. In dit nieuwe politieke seizoen zal de PvdA dus hard aan de bak moeten om rondom het Forum een geloofwaardig verhaal te vertellen en om het verloren draagvlak weer opnieuw op te bouwen. En vooral ook duidelijk te maken dat de PvdA voor meer zaken staat dan alleen het Forum. Het komend jaar verwachten de Groningers nog meer dan ooit een helder PvdA-verhaal. We staan aan de aftrap van een moeilijke periode. De gemeente heeft te maken met een aantal financiële risico’s (onder andere Meerstad) en het Rijk snijdt ook diep in alles wat wij als PvdA belangrijk vinden. De Stad heeft op een aantal terreinen torenhoge ambities, maar ondanks dat deze waardevol zijn zullen hierin duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Dit dwingt de PvdA in de Stad (maar ook op andere plekken) met een duidelijk verhaal te komen en om zich te richten op de essentiële onderwerpen. De wereld is sinds de economische crisis en het rechtse kabinet verandert en dit houdt in dat het wensenlijstje nogmaals bekeken moet worden. En kiest de PvdA dan voor het investeren in nog meer risicovolle projecten zoals de tram? Of spant de PvdA zich in voor het behoud van de sociale infrastructuur, zodat het vangnet voor de meest kwetsbaren niet volledig en met medeweten van de gemeente afgebroken wordt? Met andere woorden: kiest de PvdA voor mensen of stenen? Hierover verwacht de Groningse bevolking snel een antwoord en een herkenbaar PvdA-geluid.

Wij wensen de fractie, wethouders en alle anderen die zich inzetten voor de PvdA het komend jaar succes toe om aan deze boodschap te gaan werken. De Jonge Socialisten zullen in ieder geval hun steentje bijdragen!


Pagina 12

2010, nummer 3

Burgers over referenda Verwarring over de Oostwand Op 18 juni 2011 organiseerde Marc Pauly, filosoof en ethicus verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen een dag over referenda. Hij had inwoners van deze stad gevraagd om na te denken over referenda. Ze kregen een flinke vergoeding, zodat niet alleen geïnteresseerden op de dag afkwamen. Raadsleden waren gevraagd of ze de discussies bij wilden wonen, maar er kwam slechts één opdagen, Erica van Lente van de PvdA. Toch was het een erg leerzame bijeenkomst, juist omdat nu mensen aan het woord kwamen die van huis uit niet over politiek praten en die nu een hele dag over politiek spraken. Let wel, in de aselecte groep mensen zaten ook personen die wel enige ervaring met politiek hebben, bijvoorbeeld Henk de Hamer, maar er zaten ook huismannen, voetverzorgers, programmeurs en ga zo maar door tussen. En dat leverde interessante inkijkjes in de beelden van inwoners van deze stad op. 2005 was er geen referendum Om een voorbeeld te noemen. In 2005 is geen referendum over de Oostwand gehouden. Ik heb mensen campagnemateriaal in handen moeten duwen, voor ze toegaven, dat het inderdaad mogelijk was, dat in 2005 een referendum over de Oostzijde van de Grote Markt is gehouden. Ik heb luisteren om te kijken hoe dat kwam en het zag twee redenen. De ene reden was, dat mensen onderscheid maken tussen de Oostwand en het Forum. Dat zijn twee dingen die ze niet met elkaar verbinden. Het referendum in 2005 ging over de Oostwand inclusief het Forum. Mensen zijn tegen het Forum, niet tegen het verplaatsen van de Oostwand, maar stemden in 2005 in hun herinnering over het verplaatsen van de Oostwand en niet over het Forum. Dit is versterkt toen in 2007 gestemd kon worden over zeven gebouwen. Mensen denken dat ze toen stemden over het Forum en sommigen zijn boos, dat er toen geen nuloptie was. In mijn herinnering was dit in 2007 geen discussie. In 2007 was er ook het preferendum in Arnhem, waar enorm werd gefulmineerd over het feit dat daar tussen drie opties gekozen moest worden en dat daar geen nuloptie was. Die discussie kwam in Groningen niet op. In 2007 wist men blijkbaar nog wel, dat in 2005 een referendum is geweest. In 2011 niet meer. Dit laat zien hoe informatie van de gemeente in hoofden van mensen door elkaar loopt. Hou referenda vroegtijdig Een geweldige discussie was dat mensen waargenomen hadden, dat het referendum van 2001 (wat ze zich wel herinneren!) op tijd georganiseerd was. Het referendum over de Oostwand was zo laat georganiseerd, dat er al zoveel investeringen waren gedaan, dat de gemeente niet meer terug kon. Daarom was er geen nuloptie. Het referendum van 2001 over de Noordwand was wel op tijd gehouden. Ik heb me laten vertellen, dat de ge-

Onze Binding

door Jan R. Lunsing

meente toen nog geen grote investeringen had gedaan en dat het daardoor mogelijk was te stoppen. Daardoor werd dit referendum op tijd, en dat van 2005 te laat gehouden. Dit was voor mij verrassend. Feitelijk was de planvorming in 2001 al afgerond en kon de dag na het referendum de schop in de grond. De kater dat dit niet doorging, heeft het gemeentebestuur ertoe overgehaald het volgende referendum vroegtijdig te houden (afgedwongen door startnotities, die vroeg in het proces worden aangenomen). Daardoor zou stoppen in 2005 juist minder gekost hebben, en heeft het NEE in 2001 de gemeente en de belastingbetaler veel geld gekost. Dit weten veel inwoners in de stad dus niet. Het bijzondere is, dat de argumenten die de inwoners gaven, dezelfde zijn als de argumenten die onze raadsleden en bestuurders gaven toen ze aan de Provinciale Staten probeerden uit te leggen, dat het veel te veel geld zou kosten om te stoppen met de ontwikkeling van het Forum. Eén van de aanwezigen wist zelfs te vertellen, dat dit soort projecten afhankelijk is van Rijkssubsidie en dat je die subsidie verliest als je de plannen te veel vertraagd. Opgeteld: de discussie over het Forum heeft burgers in verwarring gebracht. Het beeld is, dat is dat de enquête van 2007 een referendum was, waar onterecht geen nuloptie bij was omdat er toen al zo veel geïnvesteerd was, dat toen niet meer met het project gestopt kon worden. Het referendum dat er wel over ging en de mensen de kans gaf het tegen te houden is vergeten en de argumenten van 2010 worden geplakt op de situatie van 2007. Uit de conclusie dat het mis gaat met het Forum, wordt geconcludeerd dat de gemeente in 2005 had moeten doen, wat ze in 2001 niet deed, maar in 2005 juist wel: vroegtijdig houden van referenda. Ik hoop dat u het kunt volgen. Er kon geen referendum over de tram komen Een ander punt was, dat mensen het niet goed vonden, dat er geen referendum over de tram is geweest. Sommigen meenden dat de plannen nog niet ver genoeg gevorderd waren, maar anderen waren beter op de hoogte en wisten dat er nu al inspraakrondes zijn en dat het te laat is voor een referendum. Iedereen (in een zaal van 150 mensen) had het moment gemist, waarop inwoners van Groningen een referendum over de tram had kunnen aanvragen. Iemand verwoordde dat als ‘we weten niet welke rechten we hebben’. Er is, voor de lezers die denken de gemeente opzettelijk geen informatie over de kans op een referendum heeft gegeven, extra informatie verspreidt waarin onder andere te vinden was wanneer en hoe een referendum kon worden aangevraagd. Ambtenaren zaten te wachten op de formulieren, maar ze kwamen niet. De informatie was er, maar, zoals iemand in de zaal zei, referenda worden aangevraagd door GroenLinks en de SP en zolang die in het college zitten, komen er geen referenda in Groningen. Kortom: hoewel we in Groningen het fenomeen van


Onze Binding

2010, nummer 3

raadgevend referendum hebben (burgers kunnen het aanvragen) weten de meeste burgers niet dat ze het aan kunnen vragen. Ze kennen de betekenis van het woord startnotitie niet. De meerderheid van, zo niet alle aanwezigen dachten dat de gemeente ervoor kiest of er wel of geen referendum wordt gehouden. Een wandelaar vertellen dat hij zijn benen moet gebruiken Hieruit blijkt dat referenda de bevolking van een stad in verwarring kan brengen. De politieke theorie is aardig: je geeft mensen rechten, maar ze weten niet dat ze ze hebben. En als er gebruik van wordt gemaakt, vergeten de

TJEERD TIKT Tjeerd bericht ons per telefoon vanuit Den Haag over de eerste dag van het politieke seizoen Hoe was je dag? Intensief, Kunduz loopt er als een rode draad doorheen. Er is een brief van premier Rutte als antwoord op de vraag of het nu wel of niet een militaire missie is. Dit zal de komende week nog spelen. Zelf richt ik me vooral op Krimp, dierenwelzijn en sport. Woensdag komen kamerbreed de secties Zeeland, Groningen, Limburg bijeen om de politieke agenda neer te zetten over het dossier krimp. Het besef dringt door dat er wat moet gebeuren, en dat we toe moeten naar vitalisering van de krimpregio's, De motie, vorig jaar aangenomen tijdens de algemene beschouwingen, is hier de stok om mee te slaan. Deze motie is concreet genoeg, er staat in dat er visie, tijdpad en geld moet komen. Dit moet vertaald worden naar de debatten die waarschijnlijk in oktober gaan plaatsvinden. Er liggen heel concrete plannen, het gaat om het toekomstperspectief van de mensen die er wonen. De PvdA helpt de minderheidsregering aan een meerderheid met betrekking tot Griekenland en de eurocrisis, hoe zit dat? Dat valt te bezien, er moet dan op een bepaald moment wisselgeld voor terugkomen. We zijn uitermate kritisch op de eurocrisis, maar het moet wel opgelost worden. Hoe was je vakantie? Die was lekker, maar je blijft altijd opletten. Politicus ben je eigenlijk 24 uur per dag. Daarnaast zijn we vanwege de eurocrises twee tot drie keer in den Haag geweest. Verder waren er werkbezoeken, en heb ik een week stage gelopen. Dat was in de Peel in Brabant voor de intensieve veehouderij. Hoe is de sfeer in de fractie? Die is goed. We hebben goede fractiedagen gehad, en

Pagina 13

mensen dat ze iets hebben kunnen zeggen en tot slot geven ze de gemeente een advies dat de gemeente juist had uitgevoerd. Alsof je een wandelaar vertelt dat hij zijn benen moet gebruiken. De belangrijkste les is dat politici weliswaar invloed hebben op wat mensen denken, maar dat mensen alles wat je zegt, anderen zeggen en wat ooit gezegd is volstrekt door elkaar kunnen gooien. Een mevrouw herhaalde enkele malen dat de politic nu maar eens duidelijk moesten zijn. Dat lijkt me, gezien het bovenstaande, een goed maar onhaalbaar streven, zolang burgers hun waarnemingen door elkaar husselen en conclusies trekken die ik in mijn stoutste dromen nog niet had bedacht.

column door Tjeerd van Dekken, 2e kamerlid we gaan er stevig in, als het moet met gestrekt been. Wat verwacht je van prinsjesdag? Ga er maar vanuit dat 2012 en 2013 voor mensen met lage en middeninkomens hele zware jaren gaan worden. Als de PvdA in de regering zat was er op een andere manier bezuinigd, geen JSF, was er een bankenbelasting gekomen, en de hypotheekrente aftrek was gewijzigd. Zo hadden we een deel van bezuinigingen op een andere plek weggehaald. Tot slot, wat vind je van de situatie bij de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent? Deze kwestie moet ons allen aan het hart gaan. Als je een kans hebt om duurzaam te produceren moet je dat doen. Als je nu voor kolen gaat is dat een gemiste kans. Het zou daarom beter zijn er een Biomassa of gascentrale van te maken. Als dat niet gebeurt vind ik dat een treurige uitkomst. (red: inmiddels heeft provinciale staten beslist dat de bouw door mag gaan, en hebben ze een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid van draaien op biomassa) De arbeidsomstandigheden voor buitenlandse arbeiders en werkgelegenheid voor de Groningers, waar ik me al een jaar lang sterk voor maak, zijn nog lang niet goed genoeg. Er wordt nog steeds uitgebuit en onderbetaald. FNV, UWV en politiek zitten hier bovenop. Tjeerd is ook te volgen via twitter: @TjeerdVD.


Pagina 14

2010, nummer 3

Leden aan het woord

Onze Binding

In deze rubriek komen leden aan het woord. Reacties en verhalen kunnen verstuurd worden naar het email adres van de redactie binding@pvdagroningen.nl. Door Ypie Kroes

Leuk idee van de redactie van de Binding om partijleden iets over zich zelf te laten schrijven. Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Ypie Kroes, ben 58 jaar, lid van de PvdA vanaf 1975 (of daaromtrent). De laatste jaren vooral papieren lid, wel trouw PvdA-stemmer. Ik woon sinds 1997 in de West-Indische buurt. Ik vind het een prettige buurt om te wonen omdat er zoveel verschillende mensen wonen, jong, oud, blank, zwart, mensen met en zonder beperkingen en omdat er op loopafstand goeie voorzieningen zijn. Er is een supermarkt, een brede school, kinderopvang, een verzorgingshuis, woonvoorzieningen voor gehandicapten. Ook vind ik de wijk een mooi voorbeeld van het progressieve stadsvernieuwingsbeleid van de gemeente en de woningbouwcorporatie. Ik woon vanaf 1971 in Groningen en van die 40 jaar heb ik zeker 30 jaar met veel plezier in de Indische buurt gewoond. Voor mijn werk reis ik 4 dagen per week naar Lemmer in Fryslân, waar ik een baan heb als beleidsmedewerkster welzijn bij de gemeente Lemsterland. Ik hou me onder andere bezig met de Wet maatschappelijke ondersteu-

Schriftelijke vragen

ning, inburgering en ouderenbeleid. Ook ben ik lid van de Ondernemingsraad. Wat ik als PvdA-lid belangrijk vind, is dat we er voor zorgen dat kwetsbare mensen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dus niet bezuinigen op de sociale werkvoorziening, de voorzieningen voor gehandicapten en de ouderenzorg. Wel creatief omgaan met beschikbare middelen en de grote hoeveelheid aan regelgeving en verantwoording inperken. Met de Wet werken naar vermogen, de overgang van de Jeugdzorg van Provincie naar de gemeente en de overheveling van de begeleiding (ouderen, gehandicapten, mensen met beperkingen) van de AWBZ naar de Wmo krijgt de gemeente er taken bij om de zorg voor de kwetsbare groepen beter te regelen. Het is wel de vraag of de budgetten die meekomen voldoende zullen zijn. Onze gemeenteraadsfractie zal zich daar sterk voor moeten maken. Naast mijn werk ben ik als vrijwilliger o.a. actief bij de vv Helpman. Eén keer per 4 weken een zaterdagochtend kantinedienst draaien. Hartstikke leuk, al die mini’s, de f-jes, de e-tjes en al die ouders en opa’s die komen kijken. Er gaat heel wat koffie doorheen op zo’n ochtend! Ik ben benieuwd wie de volgende keer een stukje schrijft. door Erica van Lente en Carine Bloemhoff, fractieleden

In de zomerperiode stelde onze fractie drie keer schriftelijke vragen. Zeker in een periode zonder raadsvergaderingen zijn deze vragen een belangrijk instrument om het college om opheldering te vragen en om punten op de politieke agenda te zetten. De media kan bovendien in de zomerperiode wel wat materiaal gebruiken, en er is dus ook een grote kans dat aandacht wordt besteed aan de vragen. Medio juli stelden we vragen over de binnenstad ZuidOost. Onze fractie vindt dat de gemeente zeven straten rondom de Oosterstraat en Gelkingestraat aan moet wijzen als experimenteergebied om ruimte te geven aan het eigen initiatief van ondernemers. Gebleken is dat de ondernemers veel goede ideeën hebben om de straten aantrekkelijker te maken en op deze manier kunnen we die ideeën een kans geven. Dat vinden we vooral van belang omdat er nu al de nodige leegstand is. Als de Damsterdiepgarage klaar is, zal de loop in de straten wel weer toenemen, maar vanaf eind 2012 begint de aanleg van de tram en de sloopwerkzaamheden om het Forum te bouwen zijn nu al begonnen. Dit zijn projecten die ervoor zullen zorgen dat de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de stad vergroot wordt, maar gedurende de bouw zullen de ondernemers er ook last van ondervinden. Onze vragen richtten zich op de mogelijkheid om het gebied Binnenstad Zuid-Oost aan te wijzen als experimenteergebied, net zoals een aantal jaren geleden is gedaan met de Folkingestraat: net als de Folkingestraat zijn de Oosterstraat, Gelkingestraat en aangrenzende straten belangrijke looproutes naar de Grote Markt. Le-

vendigheid van deze ‘zeven straatjes’ is van belang om de hele binnenstad aantrekkelijk te houden voor bezoekers.. Het college heeft onze vragen inmiddels beantwoord en onderschrijft onze zorgen. Door de opkomst van internetwinkelen is de detailhandel in de binnenstad extra kwetsbaar. Door de inzet van winkelstraatmananagement worden in nauw contact met ondernemers creatieve instrumenten ontwikkeld om de straten te ondersteunen. In de Gelkingestraat wordt extra gekeken naar de braakliggende terreinen. Ook de blinde gevel bij de entree vanaf de Grote Markt wordt mogelijk opgewaardeerd om de entree aantrekkelijker te maken. Het idee van de PvdA-fractie om het gebied te bestempelen als experimenteerzone wordt ondersteund. De fractie heeft binnenkort een gesprek met de ‘winkelstraatmanagers’ en wederom met enkele ondernemers. We houden vinger aan de pols om te zien of het college ook echt werkt maakt van onze suggesties en die van ondernemers. Voor de vragen en antwoorden, zie http://groningen. notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi, ga naar de maand augustus en kijk bij 23 augustus.


Onze Binding

2010, nummer 3

Pagina 15

De actualiteit van Wiardi Beckman De auteur was leraar geschiedenis , wethouder in Ooststellingwerf en woont sinds twee en een half jaar in Stad. Op 15 maart 1945 noteerde de communistische schrijver Nico Rost in zijn dagboek Goethe in Dachau : “Wiardi Beckman vannacht gestorven. (….) Wij allen zijn diep onder de indruk en er is vandaag veel over hem gesproken; we beseffen dat zijn heengaan een groot verlies is. Voor ons allen hier, en vooral voor later”. Het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid is naar hem genoemd. Maar wie was deze Wiardi Beckman? Onlangs is verschenen Onszelf blijven, met daarin o.a. belangrijke artikelen van deze in Nijmegen in 1904 geboren patricierszoon. Na zijn gymnasiumopleiding ging hij geschiedenis in Leiden studeren bij de befaamde Johan Huizinga. Nog tijdens zijn promotieonderzoek in Parijs vroeg de SDAP hem om Troelstra te helpen bij het schrijven van zijn Gedenkschriften. De ster van Wiardi Beckman steeg snel in de SDAP : Eerste Kamerlid, hoofdredacteur van de partijkrant Het Volk . Hij was het ook die in 1937 het nieuwe beginselprogramma verdedigde, dat het marxistische van 1912 moest vervangen. Na de afkondiging van de mobilisatie in 1939 nam hij vrijwillig dienst en zou hij een van de opstellers worden van de proclamatie waarin generaal Winkelman de capitulatie aan het Nederlandse volk moest meedelen. Het Nederlandse kabinet in Londen en koningin Wilhelmina achtten de komst van Wiardi Beckman dringend gewenst. Hij deed vergeefse pogingen de Noordzee over te steken: in de nacht van 17 op 18 januari 1942 werd hij op het Scheveningse strand gearresteerd. En dan begint de martelgang langs concentratiekampen, die met zijn dood op 15 maart 1945 in Dachau zal eindigen. In hoeverre is zijn gedachtegoed nu nog actueel? Het begrip ‘nationale gedachte’ vervult een centrale plaats in het denken van Beckman. Belangrijke inspiratiebron was de Franse socialistische leider Jean Jaurès (1859-1914). Maar Jaurès was o o k patriot, democraat en republikein. Terwijl Marx en Engels in Het Communistisch Manifest schreven dat de arbeiders geen vaderland hadden, dacht Jaurès daar heel anders over: “meer dan enig andere klasse staat de arbeidersklasse midden in het vaderland”. Hij zag het socialisme als een brede volksbeweging, die zijn wortels vond in de Franse Revolutie met zijn Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Deze denkbeelden vonden weerklank bij Beckman. Met de invoering van het algemeen kiesrecht en andere politieke en sociale rechten groeide ook de Nederlandse arbeidersklasse in de natie in. Kenmerken van die natie

door Carel Zuil

waren volgens hem vrijheidszin, verdraagzaamheid, gevoel voor rechtvaardigheid en recht en vooral eenheid-inverscheidenheid. In een land , waar nu de verdeeldheid hoogtij viert en tegenstellingen bewust aangewakkerd worden door het rechtse populisme, zijn dit woorden om ter harte te nemen. De actualiteit van Wiardi Beckman schuilt ook in denkbeelden over de noodzaak van politieke vernieuwing ,die hij in de jaren dertig bepleitte. Ondanks de economische crisis en de massale werkloosheid stagneerde de SDAP en verkeerde de partij in een politiek isolement. De SDAP moest , zo schreef Beckman , haar basis verbreden: de partij moest niet alleen de arbeiders, maar ook de kleine middenstand, de kleine boeren en tuinders vertegenwoordigen, kortom allen, die het slachtoffer waren van de crisis van het kapitalisme. Hij bekritiseerde ook de partijvorming op confessionele grondslag. De Christelijke partijen hadden hun betekenis gehad tijdens de schoolstrijd, maar waren na 1918 de hoofdschuldigen aan de politieke verstarring. “Niet het theologische, maar het sociale element behoort de grondslag te zijn voor partijvorming”. Hij pleitte voor een doorbraak, zoals de PvdA die na de Tweede Wereldoorlog probeerde te realiseren. Parallellen tussen de jaren dertig en onze tijd dringen zich op. Toen en nu isolement en stagnatie bij de sociaal-democratie, toen en nu een slecht functionerend politiek stelsel leidend tot de groei van extreme partijen. Wordt het niet hoog tijd voor een nieuwe doorbraak? Klassieke volkspartijen (CDA,PvdA) kunnen op steeds minder steun van de bevolking rekenen, de politieke instabiliteit wordt groter en kabinetsformaties verlopen moeizaam. De rechtse partijen weten elkaar wel te vinden,zoals nu blijkt. Linkse partijen zouden één blok moeten vormen. Die partijen zouden het eens moeten worden over een gemeenschappelijk minimumprogramma: verzet tegen de commercialisering van het maatschappelijk domein (onderwijs, zorg, cultuur, openbaar vervoer), de verzorgingsstaat verdedigen , een toekomstvisie op duurzaamheid , klimaatverandering en milieu ontwikkelen , de excessen van het kapitalisme inperken. Laat een nieuwe Wiardi Beckman opstaan!


Pagina 16

2010, nummer 3

Heeft u dat nou ook ….. Groningen is een populaire studentenstad, en dat is mooi. Jongelui uit binnen- en buitenland die zelf ontdekken dat er niets boven Groningen gaat en dat, als het goed gaat, de rest van hun leven uitdragen. Of willen blijven beleven natuurlijk. Maar het is niet alleen maar lollig, de jongste Stad van Nederland zijn. Jongelui, en zeker ook studenten, willen er nog wel eens een leefwijze op na houden die haaks staat op de behoeften van de werkende mens- al dan niet met kinderen. ( die leefwijze wil overigens ook nog wel eens haaks staan op het tijdig verwerven van studiepunten, maar dat terzijde). Met een beetje geven en nemen over en weer moet eruit te komen zijn, naast een enigszins evenwichtig spreidingsbeleid over de stad. Allemaal verstandige mensen, toch? Een mooi voorbeeld van dat geven en nemen zien we in de Kleine Pelsterstraat. Daar bevinden zich voor café Marleen en Studentenvereniging Cleopatra 4 parkeerplaatsen voor gehandicapten. Een daarvan is na 19.00 uur ’s avonds “buiten gebruik” verklaard en biedt dan ruimte aan een paar statafels, al dan niet gebruikt door dappere doorrokers, maar zeker door dappere doordrinkers met behoefte aan frisse lucht. Iedereen gelukkig, zou je zeggen. Nou, ik dus niet! Want niet alleen de officieel toegekende ruimte wordt ingenomen door onze lieve jeugd, de andere plekken worden gebruikt als fietsenstalling. Natuurlijk: men had het liefst de fiets binnen in de kroeg gestald, maar de voor de deur liggende parkeerplekken zijn klaarblijkelijk het best denkbare alternatief- een paar meter lopen is kennelijk teveel gevraagd, dat laat je liever een gehandicapte doen. Niks verstandige mensen, niks geven en nemen. Nemen, eigen belang eerst. Onnadenkend? Vast, maar zeker ook asociaal. En nou ik toch bezig ben met mijn favoriete

De Papieren tijger Volgen op twitter. Soms is dat leuk, informatief, of spannend. Volg mij, wie zei dat ook al weer? Let wel, ik vind het prachtig, de tweets komen voort uit de mens zelf. Een kort briefje aan alle volgers, zoveel en zovaak je wil, zonder postzegel. Als het crisis wordt is het internet abonnement dan het eerste dat je opzegt? Nee bij ons gaan krant en tvgids voor, dat kan ik wel verklappen. O ja, zelfs de tv kan dan zonder kabel abonnement. Postzegels niet meer nodig, Pen en papier alleen nodig voor de creatieven die tekenen en zelfs zij, ... ! Telefoon, weg ermee kan via internet voor nop. Nog wel! Stemformulieren, reclamefolders, alles van papier, weg ermee. Nee, die techniek zorgt voor bezuinigingen, en verschuivingen van arbeid. Postbodes minder, webdesigners meer. Wat bindt nog, vroeger keken we allen Willem Duys, Toon Hermans, nu staan we alleen nog samen in de file of bij het Nederlandse elftal. We zijn beter geïnformeerd, veel beter, wanneer is het genoeg? De honger in de wereld blijft, kunnen we niet uitbannen

Onze Binding

Column door Marjo van Dijken

paardensport: willen de fietsparkeerders voor ons eigen Pand ook een beetje rekening houden met mensen die gewoon via het trottoir de Haddingestraat in- en uit willen? Voetgangers dus, al dan niet met kinderwagens, buggy’s, rolstoelen, rollators of krukken vanwege een sportblessure? Wij vinden toch dat iedereen mee moet (kunnen) doen? Geef ze dan ook de ruimte!

door Peter Oostenbach Redactielid blijkbaar. Delen doen we op onze verjaardag, trakteren. Familie blijft belangrijk, overal en moeders staan centraal, overal. Familie voedt op en geeft richting, alleen niet alle families kijken dezelfde kant op. Dat is nu eenmaal zo. Wordt het beter? De komende tijd wordt het slechter in onze portemonnee, voor de meeste, zeggen ze. Zaken worden duurder of verdwijnen, regel het zelf maar als het zo belangrijk voor je is. Regel het zelf voor je familie als het zo belangrijk is. Ja maar, ik heb geen geld voor advies en ik kan het niet alleen organiseren. Wie helpt me? Ieder zal die vraag moeten durven stellen. Maar zullen wij luisteren ....?


Onze Binding

2010, nummer 3

Pagina 17

Adressen afdeling Groningen Ons pand aan de Haddingestraat 10(9711 KD) is open van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur Telefoon: 050-3127815, per e-mail: groningen@pvda.nl , website: www.pvdagroningen.nl , Giro 4426302 Afdelingsbestuur Voorzitter Piet Boekhoudt Secretaris Krista Boogaard Penningmeester Alexander Bousema Vice vztr & politiek Jorn Michels Vice vztr & algemeen Wim van de Pol Inhoudelijk extern Maaike van den Berg Media en communicatie Diederik van der Meide Leden activatie & vrijwilligers Michiel de Rooij Inhoudelijk stad Michel Vols Inhoudelijk intern Gert-Jan Veldink Evenementen Jurjen Wierda PvdA gemeenteraadsfractie Grote Markt 1, 9712HN fractie-assistente Marijke Boersma fractievoorzitter Arjan de Rooij fractieleden Mohn Baldew Carine Bloemhoff Marloes Dekker Erica van Lente Randy Martens Wim Moes Jan Spakman Roeland van der Schaaf Wethouders

050-5276315 06-16288445 06-30736472 06-14124931 06-54245005

piet@pvdagroningen.nl krista@pvdagroningen.nl alexander@pvdagroningen.nl jorn@pvdagroningen.nl wim@pvdagroningen.nl maaike@pvdagroningen.nl 06-55116333 diederik@pvdagroningen.nl 06-14620980 michieldr@pvdagroningen.nl 06-15135080 michel@pvdagroningen.nl 06-38074765 jurjen@pvdagroningen.nl

pvda@raad.groningen.nl 050-3121876 pvda@raad.groningen.nl 050-5422585 arjan.de.rooij@raad.groningen.nl 050-5776282 b.m.baldew@raad.groningen.nl 06-20763516 carinebloemhoff@raad.groningen.nl 06-51034998 marloesdekker@raad.groningen.nl 06-19142904 ericavanlente@raad.groningen.nl 06-81467267 randymartens@raad.groningen.nl 06-41207490 wimmoes@raad.groningen.nl 050-5262109 jan.spakman@raad.groningen.nl 050-3678098 roelandvanderschaaf@raad.groningen.nl

Elly Pastoor Frank de Vries

ellypastoor@benw.groningen.nl 050-3677821 frankdevries@benw.groningen.nl

Jonge Socialisten voorzitter

Huub Kappert

050-3183364 info@jsgroningen.nl 06-20537302 voorzitter@jsgroningen.nl

Werkgroep voorzitters VROEM Cultuur WMO Werk en Inkomen Sport Internationaal Nieuwe leden

Wim Wijnholts Diederik van der Meide Wilfred de Jonge Piet Boekhoudt Michiel de Rooij Irene Taroni Sjoerd Bouwman

wim.wijnholts@xs4all.com 06-55116333 diederik@pvdagroningen.nl wdejonge@home.nl 050-5276315 piet@pvdagroningen.nl 06-14620980 michieldr@pvdagroningen.nl irenetaroni@libero.it sjoerd@pvdagroningen.nl

Gewest Groningen voorzitter secretaris

Hans Duijneveld Jan R. Lunsing

Tweede Kamer

Tjeerd van dekken

t.vdekken@tweedekamer.nl

Europarlement

Thijs Berman

thijs.berman@europarl.eu

050-3127815 gewest@pvdagroningen.nl 06-12997773 h.duijneveld@gmail.com 06-23560140 janrlunsing@home.nl

Bezoek ook eens onze website: www.pvdagroningen.nl


Pagina 18

2010, nummer 3

Onze Binding

Groningen

Agenda Woensdag 21 september ALV 20:00-22:00 Meer info: secretaris@pvdagroningen.nl

Donderdag 13 oktober Werkgroep VROEM 20:00-22:00 Meer info: wim.wijnholts@xs4all.nl

Donderdag 22 september Bijeenkomst werkgroep internationaal 20:00-22:00 Meer info: Irenetaroni@libero.it

Vrijdag 14 oktober Politiek Café 20:00-22:00 Meer info piet@pvdagroningen.nl

Vrijdag 23 september Vrijdagmiddagborrel 17:00-20:00 Meer info: info@pvdagroningen.nl

Vrijdag 28 oktober Vrijdagmiddagborrel 17:00-20:00 Meer info: info@pvdagroningen.nl

Zaterdag 3 oktober Ombudsman Meer info: maaike@pvdagroningen.nl

Donderdag 3 november ALV 20:00-22:00 Meer info: secretaris@pvdagroningen.nl

Voor meer schrifelijke vragen zoals op pagina 14 zie Onze Binding op de website: www.pvdagroningen.nl/rubriek/1/54.htm

AGENDA algemene leden vergadering PvdA Groningen Woensdag 21 september 2011, PvdA pand Haddingestraat 10 te Groningen 20.00 uur: Opening van de vergadering • • •

Vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige ALV

Vragenmoment politici Prinsjesdag 2011

Verenigingszaken

rondvraag

Jaarrekening 2010

sluiting

Vanaf donderdag 8 september is de definitieve agenda en aanverwante stukken te vinden bij de agenda op www. pvdagroningen.nl. Ook kan vanaf die datum een hard-copy van de stukken afgehaald worden op het pand Haddingestraat 10 van maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 16:00. De eerst volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 3 november.

Onze Binding September 2011  

De september uitgave van Onze Binding van de PvdA Groningen.

Advertisement