Page 1


The Patrika

PAGE 2

Friday, May 22nd, 2015



Harper Government Supports Greenhouse Operators in Abbotsford, B.C.

T

he Honourable Ed Fast, Minister of International Trade, on behalf of the Honourable Diane Finley, Minister of Public Works and Government Services, is pleased to announce that Public Works and Government Services Canada has awarded a contract, valued at $480,812, to NovaBioRubber Green Technologies Inc. This contract is awarded under the Build in Canada Innovation Program (BCIP). NovaBioRubber, a Canadian-owned company, develops sustainable technologies to manufacture products such as natural rubber, latex and inulin. The company is partnered with 10 Abbotsford greenhouses in which rubberbearing plants such as Russian dandelions and Scorzonera tau-saghyz are grown. NovaBioRubber is becoming a major player in Canada’s future as a producer of environmentally friendly rubber. The cutting-edge extraction process from rubber-bearing plants is ecological, efficient and cost-effective. As NovaBioRubber continues to improve its technology, it is expected that these innovations will deliver additional opportunities for Abbotsford farmers to produce environmentallysustainable products.

A

“The B.C. government would like to acknowledge the Government of Canada and support their strong commitment in reopening trade of Canadian geoducks

Financial Advisor

Raymond James Ltd. Suite 200-2881 Garden Street, Abbotsford BC V2T 4X1 604-855-0654 | Bharathi.Sandhu@raymondjames.ca www.olympiabenefits.com/bharathisandhu

Member - Canadian Investor Protection Fund.

PAGE 2

prosperity for hard-working Canadians and their families. This program is just one of the many tools the Government of Canada has available to support small and medium-sized enterprises across Canada. “Small and medium-sized enterprises, like NovaBioRubber Green Technologies Inc. and the Abbotsford farmers who support it, are the backbone of the Canadian economy. Through the Build in Canada Innovation Program, our Government is helping these companies get their cutting-edge goods and services from the lab into domestic and international markets, creating opportunities for hard-working Canadians.” The Honourable Ed Fast (Minister of International Trade )

Agriculture Minister Norm Letnick’s statement on geoducks to Hong Kong

griculture Minister Norm Letnick issued the following statement on Hong Kong lifting its ban on Canadian geoduck clams:

Bharathi Sandhu, BBA

The BCIP helps Canadian businesses get their world-leading goods and services from the lab to the marketplace, creating jobs and

to Hong Kong, and the opportunity for B.C. producers to resume sales in a key market. “British Columbia looks forward to building on the $47 million in geoduck clam exports in 2014 and its top three export markets in China, Hong Kong, and “ B.C. has a diverse seaVietnam. food industry. Geoducks are among 100 seafood commodities that provides economic development opportunities for our coastal communities. B.C.’s seafood industry employs thousands of people and is a very important part of our vibrant and diverse agrifoods sector.

“B.C. seafood is respected and desired worldwide as great tasting and sustainably harvested. The B.C. Government is committed to the socially and ecologically responsible management of B.C. fisheries.”


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE 3

PAGE 3


PAGE 4

The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



ivroD vI qy sihXog vI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI iqMn idnF cIn PyrI ny ijwQy dovF dysLF drimafn kUtnIqk pwDr ‘qy afpsI ivsLvfs vDfAux ivwc Xogdfn pfieaf hY, AuWQy kfrobfrI pwDr ‘qy duvwly sihXog df rfh pwDrf kIqf hY. dovF dysLF drimafn 24 smJOqy vI klmbMd hoey. ienHF ivwcoN bhuqy smJOqy duvwlf kfrobfr vDfAux aqy BfrqI kfrobfrIaF nUM cIn aqy cInI kfrobfrIaF nUM Bfrq ivwc pUMjI invysL krn dy vwD mOky dyx dy aihdF dy rUp ivwc hn. srhwdI ivvfd bfry vI crcf hoeI aqy aruxfcl pRdysL dy vsnIkF nUM cIn vwloN ‘nwQI’ vIjLy dyx dI pRQf iKlfPL ros df pRgtfvf vI hoieaf. sRI modI dy dwsx anusfr AunHF ny igligq/krfkurm qoN lY ky krfcI qwk iswDf cIn-pfiksqfn afriQk gilafrf bxfAux dy smJOqy iKlfPL vI ros pRgt kIqf aqy igligq AuWqy BfrqI hwk jqfieaf. cInI nyqfvF ny vI kuJ mfmilaF, KLfs krky dwKxI cIn sfgr ivwc Bfrq vwloN afpxf dbdbf vDfAux dy iKlfPL afpxf ivroD drj krvfieaf, AuNj, cInI rfsLtrpqI sI ijnipMg pRotokol qoV ky pRfcIn sLihr sIafn ivwc modI dy svfgq leI phuMcy aqy AunHF nfl inwGy dosqF vFg ivcrdy rhy. iesy qrHF pyeIicMg ivwc vI pRDfn mMqrI lI kIicaFg nfl modI df grmjosLI nfl svfgq kIqf aqy iewQy vI srhwdI ivvfd smyq vwK-vwK mwudy ivcfry gey. BfrqI mIzIaf vwloN sRI modI dI PyrI nUM bhuq mhwqv idwqf igaf hY. cInI mIzIaf ivwc ies PyrI qoN pihlF Bfrq iKlfPL aflocnfqmk sur vfly kuJ lyK Cpy sn, pr hux sRI modI dI PyrI nUM pRmwuKqf nfl sLlfGf Xog kvryj idwqI geI. iesy leI ivdysL mMqrfly dy qrjmfn ivkfs svrUp (jo ik keI aOskr purskfr ijwqx vflI ibRitsL amrIkI iPLlm ‘slwm

zOg imlIanyar’ dI mUl kQF df lyKk vI sI) ny dfavf kIqf ik ‘cINnI mIzIaf sRI modI dI sKLsLIaq qoN pRBfivq hY. ies qoN Ault dunIaF dy hornF aihm dysLF, KLfs krky amrIkf, ibRtyn,mwD pUrb dy mulkF ny ies PyrI nUM pRmwuKqf nhIN idwqI nf hI ies df ivsLlysLx kIqf igaf. ies dI iewk vjHf ieh vI ho skdI hY ik ies PyrI rfhIN Bfrq qy cIn vwloN kOmFqrI pwDr ‘qy pRBfv pfAux vflf iewk vI smJOqf isry nhIN ciVHaf. ies leI, nf pfiksqfn nUM icMqf krn dI loV peI aqy nf hI amrIkf nUM. sRI modI dI PyrI dy ijhVy sfriQk iswty kwZy jf skdy hn, AunHF ivwc dovF dysLF drimafn srhwdI qflmyl vDfAuxf aqy ‘GuspYT’ dIaF sUcnfvF imlx AuWqy dovF dysLF dy jrnYlF vwloN ‘hft lfeIn’ rfhIN gwlbfq krnf, iesro qy cInI pulfV eyjMsI drimafn vwD sihXog aqy keI BfrqI qy cInI sLihrF drimafn iswDy sihXog dy smJOqy sLfml hn. cIn ny Bfrq ivwc sfl 2019 qwk 22 arb zflrF df invysL krn aqy BfrqI inrmfx iekfeIaF ivwc pUMjI lfAux df vfadf duhrfieaf hY. Aus ny dovF dysLF drimafn vpfr asMquln GtfAux leI Bfrq qoN vwD vsqF drfmd krn df dfavf vI kIqf hY. aijhf sB hox dy bfvjUd amlI rUp ivwc ieh PyrI sRI modI df kOmFqrI pwDr ‘qy bhuqf kwd vDfAux vflI sfbq nhIN hoeI. cInI nyqf amlF nUM qrjIh idMdy hn, gwlF nUM nhIN. Bfrq, AunHF nUM afpxy inrmfx qy Auqpfdn Kyqr ivwc vwzI mMzI jfpdf hY, pr Auh ies mMzI df lfB lYx lwigafN Auh Bfrq nUM eynIaF irafieqF dyx dy hwk ivwc nhIN, ijMnI ik Bfrq afs krdf hY. ies siQqI nfl nijwTxf Bfrq leI ajy vI iewk cuxOqI hY.

amrIkf aqy kYnyzf ivcfly bxy nvyN pul df nF gorzI hoa dy nF ‘qy ivMzsr/EtfrIE, 17 meI: amrIkf aqy kYnyzf ivwc bxn vfly nvyN pul df nF hfkI dy isrmOr iKzfrI gOrzI hoa dy nF ‘qy rwiKaf jfvygf. ieh aYlfn vIrvfr nUM pRDfn mMqrI stIPn hfrpr vwloN kIqf igaf. strok pYx qoN bfad hOlI-hOlI sihq ivwc suDfr ilaf rhy hov ies smfgm ivc sLfiml nhIN ho sky, ijs ivc ies pul df nfmkrn AuhnF dy nF ‘qy rwiKaf jfxf sI. pr ies mOky AuhnF dy byty ny ies iewjLq aqy mfx leI bhuq KusLI pRgt kridaF afiKaf ik ieh mOky AuhnF leI bhuq hI aihm hY aqy Auh bhuq hI pRsMn hn. hov dy byty mUry hoa ny dwisaf ik jdoN AuhnF dy ipqf nUM ies KLbr bfry pqf lwigaf qF Auh bhuq hI KusL hoey aqy AuhnF afiKaf ik ieh AuhnF leI bhuq hI mfx vflI gwl hY. ies bhuq hI mhwqvpUrn qohPLy nfl Auh bhuq hI pRBfivq hoey hn.

PAGE 4

imstr hfkI dy nF nfl jfxy jfx vfly ies pRiswD iKzfrI df jnm PLlorl, sskYcvn ivKy hoieaf sI, pr smyN dy nfl-nfl zYtoRiez rYWz ivMgjL leI KyzidaF AuhnF ny afpxf mukfm hfsl kIqf. ies dOrfn AuhnF ny keI sfrIaF AuplbDIaF hfsl kIqIaF. ies mOky pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny ikhf ik, “sfnUM ies pul leI nF lwBx leI ies nfloN vDyry pRBfvsLflI ivakqI koeI hor nhIN sI iml skdf, gorzI hoa ies snmfn dy pUrI qrHF hwkdfr hn.” pRDfn mMqrI ny ieh vI ikhf ik, “bhuq hI GWt lok aijhy huMdy hn, ijnHF nUM AuhnF dy ijAuNdy jIa ieMnf snmfn imly aqy Auh lyjMz khfAux aqy sfnUM ies ilivMg lyjMz nUM snmfnq krky bhuq hI KusLI pRfpq ho rhI hY.”


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 5

dunIaF pYsy dI purfxy vyilaF ‘c irsLiqaF aMdr jo inwG mihsUs huMdf sI, Auh ajoky smyN GWt hI njLr afAuNdf hY. ikhf jFdf hY ik bdlfE kudrq df inXm hY. smyN dy bdlx dy nfl sB kuJ bhuq qyjLI nfl bdl irhf hY. sfzf smfj, pihrfvf, Kfx-pIx, rihx-sihx aid vI bdl igaf hY. sfzy smfj AuWpr afDuinkIkrn qy pwCmI krn qoN bhuq pRBfv ipaf hY. awj kwlH isrPL pYsf hI mwuK rih igaf hY. irsLqy nfqy sB qfr-qfr ho gey hn. GrylU Krcy qF pihly simaF aMdr vI lok pUry krdy sn, pr awj asIN afpxIaF loV aqy Krcy hwdoN vwD iewk-dUjy nUM dyK ky vDf lYNdy hF aqy jdoN AunHF dI pUrqI nhIN huMdI qF asIN duwK ivwc iGr jFdy hF. pirvfirk Krcy pUry krn leI pYsf hoxf vI jrUrI hY, pr ieh nhIN hoxf cfhIdf ik pYsf sfzy idl idmfg ‘qy Cf jfvy. aksr hI KbrF pVHn nUM imldIaF hn ik pwuq ny jLmIn leI mF-ipE nUM mfr idwqf. Auh vI smF huMdf sI jdoN ikRsLn-sudfmy dI dosqI dIaf lok imsflF idMdy hn. srvx ijhy puwq nUM awj vI jLmfnf Xfd krdf hY. pYsy dI Kfqr asIN irsLiqaF df aijhf Gfx kr rhy hF ik kYnyzf amrIkf jfx leI irsLqy ivc lwgdy BYx-Brf vI ivafh rcf lYNdy hn. ies sB ny smfj nUM Korf lfieaf hY aqy irsLiqaF dI aihmIaq nUM Gtfieaf hY. isafxy kihMdy hn ‘cfdr dyK ky pYr psfro’ aqy afpxy qoN nIvyN vwl dyK ky gujLfrf krnf cfhIdf hY nf ik AuWcy vwl. sMsfr ivc bhuq DnfZ qoN DnfZ lok pey ny. asIN iksy df mukfblf nhIN kr skdy.

ajoky pMjfbI klfkfrF ny vI pMjfbI swiBafcfr df rUp ivgfV ky rwK idwqf hY. aijhy klfkfr afpxy gIqF rfhIN ajokI pIVHI nUM hiQafrF, mihMgIaF gwzIaF, mihMgy nsLy aqy brYNzz kwpiVaF vwl pRyirq krdy njLr afAuNdy hn. klfkfrF nUM AuhI gIq gfAuxy cfhIdy hn jo ik smfj pwKI aqy swc dy nyVy hox. awj pMjfb dy iksfnF dI afriQk hflq bhuq hI mfVI hY aqy ies dI Audfhrn hr rojL aKLbfrF ivc iksfnF vwloN kIqIaF KudkusLIaF dIaf KLbrF hn. iPr pqf nhIN ikAuN aijhy klfkfr hr gIq aMdr jwt nUM vDf cVHf ky pysL krdy hn. purfxI khfvq hY ik ‘ijsdI koTI dfxy, Auhdy kmly vI isafxy’ aqy dUjf pwK hY ik ‘ijs dI koTI muwky dfxy, Aus nUM afpxf vI nf pCfxy’ jo ik awj dy dOr ivc sO PLIsdI shI ZwukdI hY. awj vwzIaF koTIaF, kfrF ivakqI dI pCfx hn. smyN df hfxI hoxf mfVI gwl nhIN, pr ieh vI Xfd rwKxf cfhIdf hY ik irsLqy-nfqy ijLMdgI df aihm ihwsf hn. ijMdgI ivwc dOlq qy sLOhrq dI lflsf krn vfly lokF df ienHf sqrF ivwc Zukvf vrxn hY: ‘ijLMdgI jLrUrqoN ky muqfbk jIE KLvfihsLo ky muqfbk nhIN, ikAuNik jLrUrqyN PLkIroN kI vI pUrI ho jfqI hY aOr KLvfihsLy bfdsLfhoN kI vI aDUUrI rih jfqI hY.’

PAGE 5


PAGE 6

The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



B.C.’s Skills for Jobs Blueprint celebrates one year anniversary

A

year ago, our government launched the B.C. Skills for Jobs Blueprint to re-engineer education and training systems – from kindergarten through to post-secondary training and beyond. Only one year in, and already B.C.’s Skills for Jobs Blueprint is making a difference in the lives of B.C. students, workers and employers. On our one year anniversary we gathered to celebrate the impressive achievements of the Blueprint to date. It was more than celebrating government policy – it was about celebrating our work to change people’s lives, and a few of those people were there to share their stories. Josh, a high-school student, shared his excitement to be in the inaugural ACE-IT Piping Foundation program made possible through a Blueprint partnership involving the Squamish First Nation, the Industry Training Authority, Kwantlen Polytechnic University, North Vancouver school district 44 and the private sector. Leigh Wall is a Vancouver Community College heavy-duty commercial transport mechanic program graduate, who shifted career paths once she saw the opportunities in the trades. Maddie Batters told us how she plans to look for an apprenticeship in the electrical field after she discovered new career options through the TASK program at Lambrick Park Secondary School. Giving youth and young adults hands-on experience allows them to find a career fit in the trades. Government is also building stronger partnerships with industry and labour to deliver training and apprenticeships – just one example being the new online Apprentice Job Match tool, which connects apprentices with companies. We’ve also refocused the Industry Training Authority, which now has 15 Apprenticeship Advisors throughout the province helping people complete their training and connect with employers. New on-line tools available on WorkBC.ca like Apprentice Job Match and My Blueprint

PAGE 6

By: Shirley Bond (Minister of Jobs, Tourism and Skill Training and Responsible for Labour)

Builder are making it easier for all British Columbians to connect with skills training and apprenticeship opportunities in their communities. We delivered on our promise to provide a head-start to hands-on learning with nearly 50,000 British Columbians in 31 communities participating in Find Your Fit, a youth-focused interactive event showcasing in-demand careers. Our investment of $727,500 this year in 326 Trades Discovery seats will help open the door for many students to a world of possibilities in a range of trades. Aboriginal people are essential to B.C.’s workforce yet First Nations communities can experience extra barriers when trying to access skills training and employment. That’s why we’re investing up to $30 million in new funding over the next three years to support First Nations partnering in the province’s LNG opportunity.   This innovative approach will build opportunities together with First Nations to determine what projects can best meet their needs while meeting our future labour demands. Through the Single Parent Employment Initiative and WorkBC Centres across the province, we are removing barriers to employment and helping people reach economic independence. With one million job openings projected by 2022, driven by retirements and economic growth, the province will need to tap into the full potential of its workforce, and I’m proud to say, the Blueprint is working. The full One Year Update detailing the wide range of actions government has taken to maximize the potential of B.C.’s workforce is available here: https://www.workbc.ca/ blueprintaction


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

P

PAGE 7



Students Impress at Public Speaking Finals

ublic speaking is one of the most common fears for many people. However, 39 Abbotsford students faced any such fears head-on when they participated in the annual Abbotsford School District Public Speaking Finals Competition recently. The finals were attended by family, teachers, friends, and administrators, with a panel of judges that included trustees, current and retired administrators, and district helping teachers.

be Famous” and “Mental Illness” to “Reduce, Reuse, Recycle” and “Differences Between Generations”. The students presented these original speeches to the panel of judges and awards were given out to the top three in each grade level.

3rd: Mira Kayre, Aberdeen Elemen- 3rd: Taylor Carlson, Mt. Lehman tary (topic: “The Patriots Should Elementary (topic: “Differences Between Generations”) Have Lost the Super Bowl”) Grade 7:

Grade 8:

1st: Amsuman Nair, Abbotsford 1st: Ceilidh Smith, Clayburn Middle Middle (topic: “We are the Hope in (topic: “Youtube Careers”) Grade 5: this Upside-Down World”) 2nd: Ishika Sethi, Eugene Reimer 1st: Kai Show, Sandy Hill Elemen- 2nd: Byron Edwardson, W.A. Fraser Middle (topic: “Mental Illness”) tary (topic: “Screen Time”) Middle (topic: “Skateboarding”) 3rd: Meeryn Kahlon, Abbotsford 2nd: Connor Friesen, South Poplar Middle (topic: “The Brain”) Traditional Elementary School (topLeading up to the finals, students in ic: “What it Takes to be a Genius”) 18 separate elementary and middle 3rd: Ashley de Kroon, Terry Fox schools from grades 5-8 first presentElementary (topic: “Why I Wouldn’t ed their speech in their classrooms. Want to be Famous”) After the classroom presentations, a number of students were then Grade 6: chosen to move on to a semi-final 1st: Sebastian Ratzlaff, Abbotsford event within their own school and Middle (topic: “Teachers vs. Stufrom there participating schools each dents”) chose one finalist per grade to move 2nd: Georgia Kinney, Clayburn on to the District Finals. Middle (topic: “Reduce, Reuse, Students presented original speeches Recycle”) on a variety of unique topics, ranging from: “Why I Wouldn’t Want to

PAGE 7


PAGE 8

The Patrika 

gurdy dIaF pwQrIaF dI smwisaf BfvyN ipsLfb dy rsqy ivwc ikqy vI pwQrIaF ho skdIaF hn, pr ijLafdfqr ieh gurdy ivwc hI bxdIaF hn. afm jn-sMiKaf ivwc 1 qoN 6 PLIsdI lokF ivwc ipsLfb pRxflI ivwc pwQrIaF ho skdIaF hn. ieh rog aOrqF dy mukfbly mrdF ivwc vDyry huMdf hY. keI vfr, ieh pirvfrF ivwc cldf hY. jy ipE nUM ieh rog sI qF awgoN DIaF pwuqF nUM vI ho skdf hY. gurdy dI pwQrI hovy qF afm krky lwk ivwc iewk pfsy hyTF nUM bVI jLbrdsq pIV inkldI hY jo nyNG qoN huMdI hoeI awgy nUM ilMg vwl jFdI hY. ipsLfb Gwt

afAuNdf hY, gUVy rMg df huMdf hY aqy keI vfr lfl vI ho skdf hY. keIaF mrIjLF nUM QoVHf-QoVHf krky GVI muVI ipsLfb afAuNdf hY. pyt jF lwk ivwc hox vflf drd dbfAux nfl vDdf jF Gtdf nhIN. drd dI jgHf aqy drjf not krky, muafienf krn ipwCoN, pwQrI dy hox jF nf hox bfry qF zfktr quhfnUM dws hI dyvygf, iPr vI aYks-ry, altrf sfAUNz aqy ipsLfb dy tYst (ipsLfb ivwc KUn) dI irport qoN hI pwkI jfxkfrI imldI hY. ipsLfb dI KurdbInI jFc ivwc jy KUn dy lfl sYl hox qF Auprokq lwCxF vfly mrIjL nUM pwQrI df rog hY. altrf sfAUNz tYst nfl,

pwQrI df sfiejL aqy asl sQfn (ikwQy atkI hoeI hY) df pqf lwgdf hY. altrf sfAUNz krvfAux leI ipsLfb nUM kfPLI dyr rok ky rwKxf pYNdf hY ikAuNik tYst vyly, msfnf Biraf hoieaf hoxf cfhIdf hY. aYks-ry krvfAux vfsqy pyt dI cMgI qrHF sPfeI (rfq nUM julfb lY ky) hoeI hoxI cfhIdI hY. aYks-ry df hI iewk tYst huMdf hY ieMtrf vIns pfielogRfPI (afeI[vI[pI) . ies tYst vfsqy KUn dI nfVI ivwc tIkf lgf ky kuJ imMtF bfad aYks-ry ley jFdy hn. ies tYst nfl guridaF dy kMm krn dI smrwQf aqy pwQrI duafrf kIqI geI rukfvt df pqf lgfieaf jFdf hY. vwzy dy mukfbly Coty afkfr dI pwQrI ijLafdf qklIP idMdI hY ikAuNik vwzI afm krky iewk hI jgHf ‘qy PsI rihMdI hY jdoN ik CotI pwQrI ipsLfb dy vhf nfl hyTF nUM afAuNdI hoeI rsqy ivwc ipsLfb-nflIaF dy aMdr jKLm kr idMdI hY aqy drd df kfrn bxdI hY. ienHF jKLmF krky hI ipsLfb ivwc KUn dy sYWl afAuNdy hn. vwzIaF pwQrIaF ijLafdf dyr PsIaF rihx qF ieh guridaF nUM Krfb kr idMdIaF hn aqy ielfj nf krvfieaf jfvy qF gurdf Krfb ho jfx ‘qy ies nUM kZvfAuxf pYNdf hY. pIx vfly hor qrl pdfrQf vDyry mfqrf ivwc lYx dI slfh idwqI jFdI hY qF ik jykr pwQrI CotI hovy qF KLud hI ruVH ky (PlwisLMg) bfhr inkl jfvy. vwzy afkfr dIaf pwQrIaF nUM ilQoitRpsI jF apRysLn nfl kwZxf pYNdf hY. ilQoitRpsI ivwc vwzIaF pwQrIaF nUM ikrxF duafrf qoV ky Coty Coty tukVy kr ley jFdy hn. iPr PlisLMg krky bfhr kwZ idwqy jFdy

PAGE 8

Friday, May 22nd, 2015

zf[mnjIq isMG bwl hn ieMj afpRysLn krn dI jLrUrq nhIN pYNdI, pr qrIkf ieh kfPLI mihMgf hY. keI vfr gurdy ivwc aqy ies dy nyVy vflIaF ipsLfb-nflIaF ivwc keI keI pwQrIaF huMdIaF hn, ienHF nUM kwZx df pwkf qrIkf qF afpRysLn hI huMdf hY. pwQrI nUM (ilQoitRpsI jF afpRysLn nfl) kZvf ky ies dI rsfieixk jFc jLrUr krvf lYxI cfhIdI hY. ies jFc nfl ies dy bxn dy kfrnF df pqf lwgdf hY qy awgy qoN Bojn ivwc jF koeI hor pRhyjL kIqy jf skdy hn. kfPLI mrIjF ivwc iewk vfr pwQrI bx ky inwkl jfx jF kZvf lYx qo bfad vfr-vfr pwQrIaf bxdIaf rihMdIaF hn aqy keI CotIaF pwQrIaF(ipsLfb nfl) afpxy afp vI inkl jFdIaF hn. pwQrI vfly rogIaf nUM kfPI ijLafdf mfqrf ivwc pfxI pIxf cfhIdf hY.. tmftr, rfj-mFh, mFh, hor iClky vflIaF dflF, kYlsLIam aqy myQI qoN pRhyjL krnf cfhIdf hY. isston vrgIaF dvfeIaF pwQrI nUM dubfrf bnx qoN rokdIaF hn. 75 qoN 85 PLIsdI pwQrIaF kYlsLIam nfl bxdIaF hn, ienHF ivwc kYlsLIam afgjLflyt aqy kYlsLIam PfsPyt huMdf hY. 15 PLIsdI nUM itRpl ston pwQrIaF kihMdy hn jo mYgnIsLIam, amonIam aqy PfsPyt nfl bxdIaF hn. qkrIbn 6 PLIsdI XUirk aYisz aqy iewk qoN do PLIsdI isstIn nfl pwQrIaF bxdIaf hn. kYlsLIam dIaF pwQrIaf dy rogIaF dy KUn ivwc kYlsLIam dI mfqrf sfDfrn (9 qoN 11 imlIgRfm PLIsdI) nfloN vwD huMdI hY. ieh vwD kYlsLIam KUn qoN ipsfb nflIaF ivwc af ky pwQrI bxfAuNdf hY.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 9

isLv btflvI qoN 42 vrHy bfad

guljLfr isMG sMDU

isL v ku m fr btflvI nU M ies dunIaF qoN kUc kIiqaF 42 vrHy ho gey hn. sfihq dI dunIaF ivw c Au h my r I psM d dy iqM n bMidaF ivwcoN iewk sI. dUjy do mihMdr isMG rMDfvf aqy kulvMq isMG ivrk sn. rMDfvf 78 vrHy jIivaf, ivrk 67 vrHy aqy isLv kyvl 36 vrHy. rMDfvf dy kMmf, ivrk dIaF ilKqF qy isLv dy bolF sdkf hI Auh iqMny awj vI jIivq hn. rM D fvf df Ky q r ivsL f l sI, ivrk df pRBfvI qy isLv df srbivafpI. pMjfb klf pRIsLd dy rMDfvf afzItorIam ivwc isLv dI Xfd ivwc mnfey smfgm ny mYnUM iqMnoN hI cyqy krvf idwqy. rMDfvf pRIsLd df bfnI cyarmYn sI qy ivrk bfnI skwqr.

jy rMDfvf dI Xfd ivwc hr vrHy smfgm huMdy hn aqy isLv dI Xfd ‘c sMgIqmeI sLfmF qF ivrk dI Xfd ivc pMjfbI XUnIvristI pitaflf ny ipCly idnIN Aus dIaF coxvIaF khfxIaF df aMgryjLI anuvfd krvf ky AunHF ivwc Aus dy mUl aMgryjLI lyK qy imzl pRkfisLq krky aMgryjLI BfsLf ivwc iewk iqMn gRMQI pRkfisLq kIqI hY. ieh rcnfvlI 20vIN sLqfbdI dy pM j fbI jIvn df smfijk ieiqhfs hY. BFvyN kulvMq isMG ivrk dy mwdfh coxvy qy sImq hn pr pwky hn. ijwQy rMDfvf nUM Xfd krn vLflIaF keI sMsQfvf qy ivakqI hn, AuQy isLv btflvI smwucy pMjfbIaF dy mnF ivwc vsdf hY. Aus dy bol iksy nf iksy rUp ivc lok mnF ivwc vsy hoey hn. swjrf smfgm pMjfb sMgIq nftk akfzmI qy sur sMgm df nf ho ky nfrQ jon klcrl sYNtr pitaflf aqy hirafxf qy cM z IgVH pR sL fsn df vI ho inwbiVaf. smfgm df mwuK mihmfn pMjfb dy rfjpfl df slfhkfr ivjy kumfr dyv sI, ijs df pusLqYnI ipMz isLv dy pusLqYnI ipMz dy nyVy hI sI,

nfrovfl dI qihsIl ivwc, jo hux pfiksqfn df ihwsf bx cuwkI hY. vwzI gwl ieh ik Aus nUM isLv dy eyny gIq mUMh-jLbfnI kMT sn ijMny, sLfied sLfm dI mihiPl ivwc gfAux vfly aYs[zI[sLrmf, rIqf gMgfhr, aYs[zI[ kYly qy zf: koml cuwG nUM vI nhI sn. rMDfvf afzItorIam pUry ZfeI GMty ‘iewk myrI awK kfsLxI dUjf rfq dy AunINdry ny mfiraf’ aqy ‘mfey nI mfey’ myry gIqF idaF nYxF ivwcoN ibrhoN dI rVk pvy’ vrgy gIqF nfl Biraf ipaf sI. aYs[zI[sLrmf ny ‘iewk kuVI ijhdf nfm muhwbq’, ‘sLihr qyry qrkflF ZlIaF’ qy ‘mYN N aDUry gIq dI iewk sqr hF’ pys krky sroiqaf nuM inhfl kIqf aqy afr[zI[kYly ny sroiqaF dIaF iewk drjn PrmfiesLF AuWqy pUrf Auqr ky afpxI klf df bfKUbI pRgtfvf kIqf. jobn ruwqy jo vI mrdf Puwl bxy jF qfrf kihx vflf isLv iewk pUrI sLfm rMDFvf afzItorIam ivwc Cfieaf irhf. kuJ ies qrHF ijvyN Auh rMDfvf qy ivrk nUM mfq pf igaf sI. jy awj nhIN qF kwlH pf jfvygf. phfVF ivwc AugI kMizaflI Qohr vI iehIE kih rhI sI.

PAGE 9


The Patrika

PAGE 10

Friday, May 22nd, 2015



Bike to Work & School with Mayor Braun On Tuesday, May 26 residents are invited to join Abbotsford Mayor Henry Braun on a group bike ride on their way to work or school. The ride will make stops at designated places for people to join. People are encouraged to join the ride at a

location that is most convenient for them. The ride starts at 7 am at LifeCycles Bike Shop. People can join in at Community Services at 7:30, at Mill Lake Park (Bevan Parking Lot) at 7:45, or

at Mill Lake Park (by the ball diamonds) at 7:55. The ride will end at a Celebration Station in the Canadian Tire Parking Lot where people can enjoy free snacks, Starbucks, bike safety checks, and celebrate cycling with KISS Radio. The Celebra-

For more information about the bike ride, or about Bike to Work & School Week, visit www.biketowork.ca/ fraser-valley.

tion Station is open to all residents from 7-9 am. This is a great opportunity for inexperienced cyclists to try cycling in traffic in a group setting. “In our busy lives it can be a challenge to incorporate physical activity into our daily routines, biking to work is an excellent option,” says Mayor Braun. Last year during Bike to Work Week, close to 700 Fraser Valley residents saved 3,552 kilograms of Greenhouse Gas Emissions by choosing to bike during that week rather than drive. “Biking to work is a great way to reduce the carbon footprint on our environment,” says Mayor Braun. Mayor Braun says, “biking is a great way to help make ourselves feel better and make our community a better place to live, work and play. Participating in a community ride together helps us celebrate the importance of healthy living and appreciate the beautiful City we

PAGE 10

live in. An opportunity one doesn’t experience when driving in a vehicle.”

This year, registered participants have an opportunity to enter to win a lot of great prizes including a Grand Prize of a Cycling Trip Tour for two from Prague to Budapest. To be eligible to win any of the prizes, participants register for free at www.biketowork.ca. If people cannot cycle to work or school, they can cycle to run errands, meet friends for coffee, or anywhere else that they’d normally drive to in order to qualify for the prize draw. “The goal is to cut down the use of a vehicle during Bike to Work Week and use a bike instead,” says Gifford. “We hope people discover that biking to get where they need to go is enjoyable!”


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE 11

mylf mfvF DIaF dy kuJ idRsL bIqy aYqvfr nMU ‘mylf mfvF DIaF df’ dyv kYNzl pfrk ivKy DUm- Dfm nfl mnfieaf igaf. ies myly ivc aYbtsPorz istI dIaF cfr kONslrF; pYtrIsLIaf rOs, kYlI cihl, sYNzI bilAU aqy birMzf POlI qoN ielfvf sLRImqI jgdIsL kOr igWl supqnI kONslr moa igWl aqy lKivMdr JWj ny ivsLysL qOr ‘qy sLmUlIaq kIqI. aYbtsPorz ivKy aOrqF dy ivsLfl iekWT dy pMjfbI igWDy dI byimsfl eIvYNt ho inbVI ijsdI crcf aYbtsPorz ivc Gr- Gr ivc ho rhI hY. pRbMDk bIbIaF vloN pMjfbI pqirWkf vloN myly dI sPlqf leI pfey gey Xogdfn leI ivsLysL qOr ‘qy DMnvfd kIqf igaf.

PAGE 11


PAGE 12

The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



ielfkf sfhnyvfl dIaF sMgqF vloN Kflsf dIvfn susfietI gurU Gr, aYbtsPorz ivKy aKMz pfT sfihb jI dy Bog smyN dIaF qsvIrF

idwlI `c rfjsI ryVkf idwlI ivwc ies vyly pUrI iKwcoqfx hoeI peI hY. rfsLtrpqI nUM imly idwlI dy muwK mMqrI arivMd kyjrIvfl nUM kuJ pwly nhIN ipaf lwgdf. pYxf vI nhIN sI. rfsLtrpqI pRxb mukrjI awj dI rfjnIqI dy sfry DurMqrF ivwcoN sB qoN purfxf hox krky afpxIaF sMivDfnk hwdF jfxdf hY aqy ieho ijhI koeI gwl nhIN kr skdf, ijs nUM lY ky nukqfcInI df kyNdr bxy. kyjrIvfl qoN agyqy jf ky idwlI df lYPtInYNt gvrnr njIb jMg vI afpxI gwl kih afieaf sI. pRDfn mMqrI EdoN dysL qoN bfhr sI qy Aus df iesLfrf smJ ky gRih mMqrI rfjnfQ isMG ijwdF dI clfvIN aqy tkrfvIN gwl kih skdf sI, Auh khI jf irhf sI. hux pRDfn mMqrI dy muVn ipwCoN agly kdm cuwkx vfsqy ijMnI gwl vI Aus ny krnI hY, Auh aMdrKfqy kuJ ivcoilaF rfhIN kFgrs dI sihmqI nfl hoxI hY. ryVkf idwlI ivwc ies gwl df hY ik muwK mMqrI kyjrIvfl ijs vI aPsr nUM koeI kMm sONpdf hY, lYPtInYNt gvrnr njIb jMg Aus hukm AuWqy kft mfr dyNdf hY. aPsrF nUM ieh smJxf aOKf ho jFdf hY ik Auh dovF ivwcoN iks dI gwl mMnx? ieh hflq lYPtInYNt gvrnr ny pYdf kIqI hY. iesy idwlI ivwc ies qoN pihlF pMjF sflF ivwc iqMn muwK mMqrI Bfjpf dy rhy aqy pMj-pMj sfl leI iqMn vfr kFgrs pfrtI dI sLIlf dIksLq rhI, pr kdy iksy iewk vI muwK mMqrI dy lfey aPsrF awgy lYPtInYNt gvrnr ny kdy rok nhIN pfeI sI. iewk-do vfr mfVy-moty rosy vDy qF afpsI mIitMg krky koeI rfh kwZ ilaf jFdf sI. ieh rfh hux nhIN kwiZaf igaf. ies ivwc arivMd kyjrIvfl dy aVbMgpuxy df vI ksUr hY qy dovF vwzIaF rfjsI pfrtIaF df vI. AunHF dy leI afpxI rfjnIqI muwK hY. ipClIaF ivDfn sBf coxF ivwc dovF iDrF nUM coKI mfr pY cuwkI hY. kFgrs df ivDfn sBf ivwc nFa lYx vflf vI koeI nhIN phuMc sikaf qy pfrlImYNt leI idwlI dIaF swqy sItF ijwqx vflI Bfjpf koloN ivDfn sBf dIaF iqMn sItF msF ijwqIaF geIaF hn. dovF iDrF nUM kyjrIvfl vfly ies nvyN AuWTy rfjsI plytPfrm qoN iewko ijhf sLrIk-sfVf mihsUs ho irhf hY. sMivDfn dy kFgrs aqy Bfjpf pwKI mfhr kihMdy hn ik sfrIaF qfkqF sMivDfnk ivwc isrP lYPtInYNt gvrnr dy kol hn, ies leI EQy muwK mMqrI nUM Aus df ikhf mMnxf pvygf. dUsry mfhr ieh kihMdy hn ik rfjF ivwc vI hr kMm sMivDfnk sLbdfvlI ivwc gvrnr dy rfhIN huMdf hY, ies dy bfvjUd Auh srkfr dy kMm ivwc dKl nhIN dyNdf. ijhVy QfeIN lYPtInYNt gvrnr dy ahudy vflf sMivDfnk hfkm hovy, pFzIcrI vrgy AunHF kyNdrI sLfsn vfly rfjF

ivwc vI Auh cuxy hoey muwK mMqrI dy rfh ivwc aiVwkf kdy nhIN lfAuNdf. ieh isrP idwlI ivwc kIqf igaf hY. aslIaq ieh hY ik arivM d kyjrIvfl ny afAux qoN pihlF hI kih idwqf sI ik kuJ ibjlI kMpnIaF idwlI dy lokF nUM luwt rhIaF hn qy Auh AunHF df kMpnIaF df afizt krfeygf. Aus ny ieh vI ikhf sI ik ibjlI kMpnIaF ny mItrF dI hyrfPyrI kIqI hY qy ies nfl Kpq nfloN vwD ibl lokF qoN Augrfhy jf rhy hn. afizt Aus ny iksy bfhrI kMpnI qoN nhIN, kyNdr dy ieh kMm krdy adfry ‘kYg’ qoN krfAux dI gwl khI sI, pr ieh vI AunHF kMpnIaF nUM hjLm nhIN ho skI. iesy kfrn hI tkrfa sLurU hoieaf hY. Auh kMpnIaF kFgrs qy Bfjpf dovF nUM PMz dyNdIaF hn. kyjrIvfl dI afm afdmI pfrtI iekwlI rfjsI iDr hY, ijs ny AunHF qoN koeI PMz nhIN ley aqy iesy vfsqy nhIN ley ik jy AunHF qoN PMz lY ley qF AunHF df ilhfj krnf pY jfxf hY. lYPtInYNt gvrnr ny ijhVI bIbI nUM kyjrIvfl dy ivroD dy bfvjUd inXukq kIqf hY, Aus bIbI dy ibjlI kMpnIaF nfl sMprk dI crcf afm ho rhI hY. ies krky kyjrIvfl df ivroD jfiejL njLr afAuNdf hY. iPr vI svfl idwlI df hY, iewk pfrtI df nhIN, idwlI dy lokF df hY. hr gwl leI aVI jfx df vI koeI lfB nhIN huMdf. kuJ gwlF ivwc muwK mMqrI nUM vI QoVHI nrmI cfhIdI hY. jy Auh bIbI iksy Kfs kMpnI leI bfhr dI bfhr koeI kMm krdI hY qy Aus lYPtInYNt gvrnr pfs krdf hY qF ivDfn sBf ivwc ies AuWqy ivroD df mqf pfs krn dy nfl Aus nUM rwd krn dI isPfrsL krky idwlI dy lokF nUM swc ivKfieaf jf skdf hY. lok qMqr ivwc aMiqm qfkq lok hn. kyjrIvfl ies qrHF df koeI sMivDfnk ZMg vrqx dI QF iswDy sMGrsL df rfh apxf ky ijhVy qrIky nfl pysL af irhf hY, ies nfl gwl iksy isry nhIN lwgxI. Aus nUM lokF ny pMj sfl dy rfj df hwk idwqf hY, Aus ny lokF dy pwly kuJ pfAuxf hY. aiVwky nfl Auh lokF leI kuJ nhIN kr skygf. ies aVI df koeI nf koeI rfh kwZxf cfhIdf hY qy jy ieh aVfAuxI lMmI huMdI geI aqy kuJ idn hor aiVwky ivwc eysy qrHF lMG gey qF ijhVy lok hux qwk nfl KVy hn, awk ky Auh vI ipwCy ht skdy hn.

pMjfb asMblI dy spIkr zf: crnjIq isMG atvfl kYnyzf PyrI dOrfn srI ivKy blvIr isMG cMigafVf, suKivMdr isMG igWl gONsgVH, rmndIp iZWloN, rijMdr dvysLr, hribMdr biVMg, divMdr gryvfl dy nfl

PAGE 12


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE 13

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

jfgidaF df mylf ‘jfgo’

jspRIq kOr sMGf

pMjfbI lok gIq, pMjfbI pihrfvf, pMjfbIaF df rihx sihx aqy pMjfbIaF dy rIqI irvfj, ieh sB pMjfbI swuiBafcfr df atuwt aMg hn aqy pMjfbI swiBafcfr nUM amIr aqy vzmuwlf bxfAuNdy hn. pMjfbIaF leI duwK hovy jF suwK hr mOky leI vwKry rIqI irvfj hn aqy hr rIq df afpxf KLfs mhwqv hY. ieh rIqI-irvfj hI hn jo duwK dy mOky sfzf duwK vMzfAuNdy hn aqy KusLIaF dy mOky sfzI KusLI nUM vI cOguxI kr idMdy hn. iPr mOkf jy ivafh df hovy qF ieh rsmo irvfj ivafh dy cfvF, swDrF nUM duwgxf kr idMdy hn.

nUM vwzI mfmI afpxy isr AuWpr cwukdI sI aqy bfkI mylxF kol GuMgrUaF vflI zFg, Cwj, prfqF huMdIaf sn ijnHF nUM jdoN Auh KVkfAuNdIaF qF iewk vwKrf hI vfqfvrx isrijaf jFdf. jfgo BFvyN nfnikaF dI huMdI, pr dfdky vI ies ivwc pUrf sihXog krdy. ies qrHF Cwj BMndIaF qy zFg KVkfAuNdiaF mylxF ipMz vwl ho qurdIaF qy gfAuNdIaF :-

krny, psLU KolHxy afm gwl huMdI sI aqy ipMz ivwc koeI vI aijhI gwl df guwsf nhIN sI krdf. iesy qrHF nfnkf myl dfdikaF nUM mKOl krdf AuWcI-AuWcI gfAuNdf:-

eys ipMz idE pMco vy srpMco lMbVdfro

ikwQy lfhyNgI, ikwQy lfhyNgI nIN

purfxy simaf ivwc ivafh keI keI idn cwldy sn, pr hux smF bdl igaf hY. hux ivafh iewk do idn ivc inpt jFdy hn. pMjfbIaF ny afpxIaF shUlqF dy anusfr ivafh mOky kIqIaF jFdIaf rsmF vI Gwt kr idwqIaF hn, pr ivafh dI iewk rsm aijhI hY jo awj kwlH vI bVy cfa nfl pUrI kIqI jFdI hY. Aus qoN ibnF ivafh aDUrf huMdf hY aqy ieh rsm jfgo dI hY. hOlI-hOlI smyN anusfr BFvyN ies df rUp bdilaf hY, pr jfgo awj vI pMjfbIaF dy idlF ivwc DVkdI hY.

ikqy mfmI dy hwQ nf lwg jfieE

purfxy simaF ivwc isrPL muMzy dy ivafh mOky hI jfgo kwZI jFdI sI, pr hux qF muMzy aqy kuVI dohF dy ivafh mOky jfgo kwZ ky KusLI df pRgtfvf kIqf jFdf hY. jfgo nfl ieh soc juVI hoeI hY ik jfgo kwZ ky sfiraF nUM jfgdf rwiKaf jfvy qF jo ivafh vfly Gr ivwc jo pYsy gihxy jF hor kImqI sfmfn huMdf hY Aus dI rfKI kIqI jf sky. ies nfl duwgxf Pfiedf huMdf hY iewk qF Gr dI rfKI ho jFdI hY, dUjf ivafh dI rOxk nUM cfr cMn lwg jFdy hn. jfgo nfnikaF vwloN bVy cfa nfl sfry ipMz ivwc GumfeI jFdI rhI hY. iewk ipwql dI vltohI(gfgr) dy mUMh ‘qy kuJ afty dy dIvy rwKy jFdy hn. ies KUbsUrq jgdy dIivaF vflI vwzI vltohI nUM hI jfgo ikhf jFdf sI. jfgo

afAuNdI kuVIey jFdI kuVIey Br ilaf tokrF niVaF df

beI myl afieaf cMd kur dy

sfrf ipMz CiVaF df.

jLrf ht ky prF nUM lMG jfieE

afpsI ipafr, ieqPLfk qy sFJ df pRqIk jfgo sfry ipMz ivwc Gumf ky aqy KUb DmflF pf ky mylxF ivafh dI KusLI nUM duwgxf kr idMdIaF aqy aKIr Auh ivafh vfly Gr muV afAuNdIaF aqy gfAuNdIaF:-

beI vwzI mfmI jYLldfrnI. ipMz ivwc sLrIky BfeIcfry vfly GrF ivc jfgo iljfeI jFdI. Gr ivwc qyl coa ky jfgo df suafgq kIqf jFdf aqy mylxF gfAuNdIaF:inMm vwZ ZolkI bxf dfrIey sfzy afAuNdIaF dy afAuNdIaF dy sLgn mnf dfrIey sfzy afAuNdIaF dy. ies qoN bfad jfgo ivc qyl pfieaf jFdf aqy ies dy nfl hI kuJ sLgn vjoN rupey vI idwqy jFdy. sfzy lok-gIqF ivwc vI ies df ijLkr imldf hY: koeI pfAUgf nsIbF vflf bfeI jfgo ivwcoN qyl muwikaf jfgo iesy qrHF iewk Gr qoN dUjy Gr GumfeI jFdI. mylxF AuWcI AuWcI hykF lf ky gIq gfAuNdIaF qy igwDf pfAuNdIaF aqy sfiraF nUM jfgdy rihx df hokf idMdIaF. jfgo kwZdy smyN prnfly BMnxy, mMjy puwTy

nfnikaF qy dfdikaF ny cfvF, swDrF KuLsLIaF dy nfl sfzy ipMz GumfeI af beI, hux jfgo afeI af. aPLsos awj ieh cfvF, swDrF nfl nfnikaF qy dfdikaF vwloN kwZI jFdI jfgo lop ho rhI hY. hux Aus dI jgHf zI jy ny lY leI hY. awj kwlH jfgo ikrfey ‘qy ilaFdI jFdI hY ijs ivwc dIivaF dI jgHf ibjleI bwqIaF lwgIaF huMdIaf hn. bolIaf pfAux leI iewk ZolI vI ikrfey ‘qy ilaFdf jFdf hY.pihlF zMzy lwgy GuMgrUaF qy Cwj dI afvfjL nfl jo vfqfvrn ivwc mDurmeI sMgIq PYldf sI, Aus dI jgHf zI[jy dy sLor aqy pRdUsLn PYlfAuNdy ptfikaF ny lY leI hY. hux jfgo isrPL ivafh vfly Gr ivc hI GumfeI jFdI hY, Auh vI isrPL idKfvy leI. pihlF ijhIaF jfgo dIaf rOxkF aqy Auh cfa hux nhIN rhy. loV hY ienHF rsmo-irvfjf nUM sMBFlx dI. jy asIN afpxI amIr ivrfsq nUM sMBflx dI koisLsL nf kIqI qF afAux vflIaF pIVHIaF ‘jfgo’ sLbd qoN hI axjfx hoxgIaF.

jLrUrI sUcnf ieMzo-kYnyzIan sInIar susfietI, aYbtsPorz dy smUh mYNbrF nUM sUicq kIqf jFdf hY ik susfietI dI sflfnf mIitMg 29 meI nUM bfad dupihr 2 vjy, hYrItyj gurduafrf sfihb ivKy hovygI ijs ivc iksy tUr df pRogrfm bxfAux leI ivcfr hovygI| sinmr bynqI ik sfry mYNbr smyN isr phuMcx dI ikrpf krn| ibny krqf, mohx isMG igwl (pRDfn)

Exceptional Quality Blueberry Nursery StockBLUEBERRY PLANTS Sidhu Growers is British Columbia's leading quality blueberry nursery. At Sidhu Growers, we grow healthy, disease free, virus indexed and true-toname Blueberry plants. We specialize in growing blueberry plants and have 20 plus years of experience in the blueberry business.

                virus indexingÂ? Â?Â? Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â?   ­ Â? € Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â? Â?

We are the only authorized nursery in Canada to sell Reka, a northern blueberry variety and have documentation from where the variety originated from, which is New Zealand, and have proof of it. Make sure when purchasing Reka you ask to see the signed authorization from New Zealand. Being the only authorized nursery to sell Reka we can provide you with this.

Â? ‚  Â?‚  Â? Â?Â? ƒÂ? ƒ Â? „  Â? Â?Â… Â… Â?Â? ‚  „ ‚Â?† € ƒ Â? ƒ Â… † Â?Â?Â? ‚Â? „„Â?Â? Â?† ‚  Â…Â…Â? „ „Â? Â… Â?Â?Â?

When purchasing blueberry plants, buy from a reputable blueberry nursery that specializes in growing blueberry plants. Ask to see virus testing documentation. Make sure plants are produced from cuttings. Plants produced from tissue culture or cuttings taken from tissue culture plants tend to be difficult to machine harvest and require more pruning.

€ Â?Â? Â?Â?† „Â?„Â?Â?Â? Â? Â? „  Â?Â? † Â… † Â?†Â…‡ „ ˆÂ?Â? Â?Â? Â?Â…Â?  Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â?  Â? ‰ Š†  Â?Â? ‹Â? Â?Â?Â? ‰ 

We are committed to provide you with only the best blueberry plants available and guarantee it.

 Â?€  Â?Â? Â?Â?Â?„Â… Â?Â?Â… Â?Â?

We offer: • Expert Consulting • Competitive Pricing • Exceptional Quality Stock • A Wide Selection of Varieties • Complete Customer Satisfaction

 Â?ÂŒ Â? ‰  Â?  Â? † € Â?  € „ Â… ŒŽ‘­’“”•–——”

 •  •  •  • Â? • 

For Further Information or to Place an Order Please Call:    

Kam or Harry: (604) 853-1775

32787 Townshipline, Abbotsford, B.C. PAGE 13


PAGE 14

The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



B.C. signs on to new global climate leadership pact

P

reporting and verification of our emissions.

remier Christy Clark issued the following statement today:

“As a recognized world leader on climate action, British Columbia is pleased to join an ambitious new international action to tackle climate change – the “Under 2 MOU.” “Along with our Pacific Coast Collaborative partners of California, Oregon and Washington, as well as Ontario and seven other sub-national governments, this agreement provides a shared goal to limit the increase in average global temperatures to less than two degrees Celsius by the end of this century. “As a group, we have made a number of key

PAGE 14

commitments, including reducing greenhouse gas emissions between 80 and 95% below 1990 levels, or to two tonnes or less per capita, by 2050. “Collectively, we have also committed to establishing midterm targets, increasing energy efficiency and renewable energy, co-ordinating on a number of issues from transportation to shortlived climate pollutants, and working towards consistent monitoring,

“Building on the success of B.C.’s climate actions to date – which include a revenue-neutral carbon tax and support for our growing clean-tech sector – our recently appointed Climate Leadership Team will be engaging British Columbians to develop new climate actions that continue to reduce emissions while supporting a growing economy. “I encourage British Columbians to learn more about the Under 2 MOU at: www.under2mou.org, and other climate actions that Pacific Coast Collaborative jurisdictions are taking by visiting: www.pacificcoastcollaborative.org.”


Friday, May 22nd, 2015

T

The Patrika

PAGE 15



LNG tax measures support balanced and stable tax revenues

he Province is amending the Depreciation of Industrial Improvements Regulation under the Assessment Act to allow a fixed depreciation rate regime specific to large LNG facility improvements that will help smooth provincial property tax revenues where development occurs.

year, accumulated annually to a cur- future construction of the Wampler rent maximum of 80%. Way bypass). These changes will shift some of Pacific NorthWest LNG will also pay tax burden from early years to later the District of Port Edward upfront years, as well as ensuring a competitive, balanced and equitable monthly sums in 2015, allowing the framework for the industry. This district to begin preliminary work in approach also means that taxes for the community. The first full taxation other taxpayers in the area will not year will be 2016, with escalating Under the Assessment Act and its increase rapidly over time as a result annual payments for 25 years. regulations, new LNG plants would of the depreciating assessment of the be classified as Class 4, Major Indus- LNG facility. Municipal property tax On May 20, 2015, the Province and try (Class 4 includes oil refineries, revenues will not be affected by these Pacific NorthWest LNG signed a pulp mills, mines, etc.). LNG capital amendments. investments are projected to far surpass other Class 4 investments in the For the Pacific NorthWest LNG projprovince. To provide greater stability ect, taxes paid to the District of Port and predictability to the resulting Edward are being dealt with under provincial tax revenues from LNG a separate agreement-in-principle facilities – including school, hospital, signed last December between the police, and regional district taxes – district and the proponent. Under the changes to the Regulation allow for: agreement, Pacific NorthWest LNG will provide negotiated municipal A one-time depreciation to 60% to property tax payments to the district be applied during the plant construcover the next 25 years (unrelated to tion and for the first 15 years of full assessed value), as well as infrastrucoperation. ture investments (e.g. support for waAn eight percent annual depreciation ter and sewer system upgrades and rate starting in the 16th operating

Project Development Agreement that sets the stage for a LNG facility on Lelu Island, located in the District of Port Edward on land administered by the Prince Rupert Port Authority. The facility would liquefy and export natural gas produced by Progress Energy Canada Ltd. in northeast B.C. for transport to Lelu Island by the Prince Rupert Gas Transmission project.

PAGE 15


PAGE 16

The Patrika 

Bgq isMG, gFDI qy akflI ienklfbI hox krky Bgq isMG mulk dy isafsI, afriQk qy smfijk isstm nUM bdlxf cfhuMdf sI jdoNik mhfqmf gFDI dI phuMc smJOqfvfdI qy soDvfdI sI. Bfrq qy pfiksqfn dy ieiqhfskfrF nUM afjLfdI sMgrfm dOrfn dovF afgUaF vwloN inBfey gey rol dI inwT ky prK-pVcol krnI cfhIdI hY ikAuNik ijs mulk nUM afjLfd krfAux leI afjLfdI GulftIafN ny lVfeI lVI, hux vflf pfiksqfn vI Aus df ihwsf sI. ipCly kuJ sflF qoN sLhId Bgq isMG dI ivrfsq nUM apxfAux leI lfhOr ivwc AuWTI hoeI lihr idno-idn jLor PV rhI hY. hux jdoN sLhId Bgq isMG mulk dI nvIN pIVHI dy mn msqk ivwc nfiek bx ky muV AuWBr irhf hY qF ieh dwsxf vI jLrUrI hY ik Aus ny afpxI sfrI Aumr ivwc kdy vI pIlI pwg nhIN sI bMnI. Aus dI pwg df rMg aksr icwtf huMdf sI qy kdy kdy Auh kflI pwg vI bMnH lYNdf. sLfied Aus dI sLhfdq sdkf hI Aus dI pwg nfl kurbfnI df pRqIk juV igaf hovy. Bgq isMG ienklfbI icMqk qy iPlfsPr sI, ijhVf inwT ky pVHdf sI aqy afpxI smfjvfdI qy hiQafrbMd Gol pwKI ivcfrDfrf nUM pRgtfAux leI lgfqfr ilKdf vI rihMdf sI. PFsI idwqy jfx smyN Bgq isMG dI Aumr isrPL 23 sfl dI hI sI aqy ies CotI ijhI Aumry Aus dI smfjvfdI ivcfrDfrf nfl vcnbwDqf qy smfijk vrqfiraF dI spwsLt sUJ bhuq hI ivlwKx qy axikafisaf vrqfrf hY. Bgq isMG vI jnm qy krm BUmI pMjfb hox kfrn pihlfN ies iKwqy dIaF isafsI pfrtIaF qy lIzrF dI Aus dy sMbMD ivwc inBfeI geI BUimkf nUM pihlF ivcfr lYx cfhIdf hY. kFgrs pfrtI qoN ibnF Aus dy jwdI sUby pMjfb ivwc srgrm dUjI pRmuwK isafsI pfrtI sLRomxI akflI dl sI aqy ies dy bhuqy afgU kFgrs dI Dfrf ivwc hI ivcrdy rhy hn. Aus smyN akflI ivcfrDfrf, ijs nUM Aus smyN

PAGE 16

iswK ivcfrDfrf, ijs nUM Aus smyN iswK ivcfrDfrf hI smiJaf jFdf sI, df pRgtfvf sLoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI rfhIN huMdf sI ikAuNik akflI dl Aus smyN qwk sLRomxI kmytI dI hI shfiek jQybMdI huMdI sI. sLRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI df jnrl iejlfs Bgq isMG horF nUM PFsI dyx qoN iewk mhIny qoN Gwt smF pihlF 28 PrvrI 1931 nUM hoieaf sI. AunHF smyN ienHF PFsIaF df mwudf pUrf BiKaf hox krky kOmI pwDr dIaF aKLbfrF dIaF surKIaF bixaf hoieaf sI. ies mIitMg ivwc Bgq isMG bfry hoey iksy ijLkr df sLRomxI kmytI dy irkfrz AuWqy kuJ nhIN hY. hF, iejlfs ivwc pMizq moqI lfl nihrU aqy mOlfnf muhMmd alI dIaF hoeIaF mOqF sMbMDI sLok mqy jLrUr pfs kIqy gey sn. sLRomxI kmytI dy 4 akqUbr, 1931 nUM hoey jnrl iejlfs ivwc vI Bgq isMG qy Aus dy sfQIaF nUM idwqI geI PFsI dI inMdf krn df mqf pfs nhIN kIqf igaf sI. ienHF dovF mIitMgF dI kfrvfeI df irkfrz mOjUd hY. iehI hfl sLRomxI akflI dl df hY. lMby smyN qwk sLoRmxI akflI dl ny sLhId Bgq isMG dI ivrfsq qoN mUMh moVI rwiKaf sI. igafnI jLYl isMG dI agvfeI ivwc 1972 ivwc bxI kFgrs pfrtI dI srkfr ny pihlI vfrI sLhId Bgq isMG dI mF sRImqI ividafvqI nUM pMjfb mfqf df iKqfb dy ky snmfinq kIqf sI. pMjfb dy iewk hor afgU lflf lfjpq rfey dy sLhId Bgq isMG bfry ivcfr jfxny vI bhuq jLrUrI hn ikAuNik iesy afgU dI pulIs kwut nfl hoeI mOq df bdlf lYx leI hI Bgq isMG qy Aus dy sfQIaF ny lfhOr ivwc aMgryjL pulIs jOhn sFzrs nUM kql kIqf sI aqy iesy kys ivwc hI AunHF nUM PFsI dI sjLf idwqI geI sI. pRiswD ieiqhfskfr ierPfn hbIb anusfr lflf lfjpq rfey, Bgq isMG nUM rUs df eyjMt ikhf krdf sI.

Bgq isMG ny hI ienklfb ijMdfbfd df nfarf idwqf sI qy smfjvfdI ivcfrDfrf AuWqy aDfirq smfijk iensfP qy bdlvF rfj pRbMD Ausfrn dI vkflq kIqI sI. muhMmd alI ijnfh ny kyNdrI asYNblI ivwc 12 sqMbr, 1929 nUM Aus smyN sLhId Bgq qy Aus dy sfQIaF dy hwk ivwc qkrIr kIqI sI jdoN Auh jylH ivc cMgy ivvhfr dI mMg ‘qy jLor dyx leI aximwQy smyN dI BwuK hVqfl ‘qy sn. ijnfh ny ikhf sI, “aximwQy smyN dI BwuK hVqfl jMg df aYlfn hY. quhfnUM pqf hoxf cfhIdf hY ik ieh ivakqI afpxI jfn kurbfn krn leI pUrI qrHF idRV hn. hr koeI mrn vrq nhIN rwK skdf. aijhf ivakqI nf qF koeI sfDfrn mnwuK huMdf hY aqy nf hI iGnfAuxy kql df mujrm ho skdf hY. lok ies jLulmI qy iGnfAuxy rfj pRbMD df ivroD krdy hn aqy Bgq isMG vrgy hjLfrF nOjvfn jylHF qoN bfhr vI hn.” ijnfh Aus smyN kFgrs pfrtI ivwc hI sn aqy AunHF dI pCfx afDuink soc qy idwK vfly afgU vjoN bxI sI. Aus ny gRih mMqrI nUM puwiCaf sI, “qusIN AunHF AuWqy mukwdmf clfAuxf cfhuMdy ho jF AunHF nMU qsIhy dy ky mfrnf cfhuMdy ho?” Bgq isMG qy Aus dy do sfQIaF nUM 5 mfrc, 1931 nUM hoey gFDI-ierivn smJOqy qNoN kuJ idnF qoN bfad hI PFsI dy idwqI geI sI. ies smJOqy qihq kFgrs vwloN nfimlvrqx lihr vfps lYx dy ievjL ivwc jylHF aMdr bMd Auh sfry ivakqI irhfa kIqy jfxy sn ijhVy ihMsk kfrvfeIaF ivwc sLfiml nhIN sn. ieiqhfsk dsqfvyjLF qoN iehI qwQ sfhmxy afAuNdf hY ik mhfqmf gFDI ny aMgryjL hfkmF nfl gwlbfq dOrfn Bgq isMG qy Aus dy sfQIaF dy kys bfry koeI gwl ies leI nhIN sI kIqI ikAuNik Auh ienHF dI ivcfrDfrf df kwtV Bgq isMG horF vwloN sFzrs dy kIqy gey kql nUM gFDI ny sLrmnfk kfrf kih ky

Friday, May 22nd, 2015

jgqfr isMG nkfiraf sI. AunHF df dUjf aYksLn 1929 dy aprYl mhIny kyNdrI asYNblI ivwc bMb suwtxf sI. gFDI ny ies aYksLn dI vI muKLflPq kridaf afiKaf sI, “bMb suwtx vfilaF ny afjLfdI dy Ausy insLfny nUM Zfh lfeI hY ijs dy nF AuWqy AunHF ny bMb suwty hn. kFgrs pfrtI dy afgUaF qy vrkrF nUM ies aYksLn dI jLubfnI klfmI jF corI iCpy vI hmfieq nhIN krnI cfhIdI.” Bgq isMG aqy bI[ky[ dwq ny afpxy ies aYksLn nUM adflq ivwc ieh afKidaF shI Tihrfieaf sI ik hiQafrF dI byloVI vrqoN inrIpurI ihMsf huMdI hY aqy ies dI koeI vfjbIaqf nhIN huMdI, pr jdoN hiQafrF dI vrqoN iksy vfjb mksd dI pRfpqI dI jwdo-jihd nUM awgy vDfAux leI kIqI jFdI hY qF ieh nYiqk pwKoN jfiejL huMdI hY. sMGrsLF ivcoN hiQafrF nUM iblkuwl mnPLI krnf mihjL KfmiKaflI hI hY.” ies qoN Ault, nyqf jI suBfsL cMdr bos ny smfjvfdI ivcfrDfrf df ivroDI hox dy bfvjUd Bgq isMG dI ieh kih ky hmfieq kIqI sI ik bMb Dmfkf “ienklfbI lihr df pRqwK pRgtfvf” hY aqy ies nfl nf isrPL 1929 lokF dI hmdrdI hY, blik ies ny avfm ivwc nvF jjLbf vI pYdf kIqf hY. ieiqhfskfr iervfn hbIb ny nyqfjI dy ieh ibafn afpxI ikqfb “tU myk zYP hIar” ivwc drj kIqy hoey hn. awj df Xwug pfrdrsLqf df Xwug hY. ajokI pIVHI nUM kOmI afjLfdI dy ieiqhfs dIaF vwK-vwK DfrfvF bfry jfigRq krn leI ieh jLrUrI hY ik Bgq isMG qy Aus dy sfQIaF dy sMdrB ivwc gFDI aqy ijnfh vwloN inBfey gey rol nUM muV ivcfiraf jfvy qF ik lok scfeI qoN jfxU ho skx.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 17

lMbI Aumr leI guWsf iqafgo guwsy nUM iqafgo: ikhf jFdf hY ik guwsf mnwuK nUM Kf jFdf hY. ijnHF lokF dy nwk ‘qy guwsf ipaf huMdf hY, Auh afp hI afpxI ijLMdgI leI vwzf KLqrf lY ky qury iPrdy hn. zYtRfiet styt XUnIvristI ivwc sfeIkolojI dy aYsosIeyt pRoPYsr zf:mfrk muqfibk bhuqy gusYl suBfa vfilaF nUM sB qoN vwzf KLqrf idl dy rogI hox df hY. XUnIvristI afP nfrQ kYroilnf vwloN 10,000 ivakqIaF Aupr kIqy gey iewk vwKry aiDaYn ivwc pfieaf igaf ik gusYl suBfa dy lokF ivwc hfrt atYk df KLqrf guwsf krn vfilaF dy mukfbly do guxf vwD sI. ishq mfihrF ny ies gwl df vI Kulfsf kIqf hY ik ijs qrHF guwsy qoN bc ky rihxf ishq leI PfiedymMd hY, Ausy qrHF gwusy nUM dbfa ky rwKx dI bjfey Aus nUM jLfhr kr dyxf vI jrUrI hY. nOksivl dI tYnysI XUnIvristI dy KojkfrF anusfr gwusy nUM dbfa ky rwKx nfl quhfzy leI kYNsr df KLqrf vD skdf hY. sfeIkolojIkl PYktrs aqy kYNsr nUM afDfr bxf ky kIqIaF geIaF keI KojF qoN bfad mfihr ies nqIjy AuWqy phuMcy hn ik gwusy nUM dbfa rwKx jF CupfAux nfl nf isrP rog pYdf huMdf hY, sgoN sLfied ies nfl rog vDx ivwc vI mdd imldI hY. mfihrF df kihxf hY ik jdoN quhfnUM iksy gwl ‘qy gwusf afAux lwgy qF QoVHI dyr leI afpxy afp nUM iewDr-AuWDr dIaF gwlF ivwc lgfAux dI koisLsL kro. pUrI gwl jF Gtnf nUM kihx nfl vI gwusf Gwt jFdf hY. pUrI nINd lE: nINd pUrI nf hox df srIr nUM BfrI nuksfn AuTfAuxf pY skdf hY. ijvyN Aumr qoN pihlf buZfpf, zfieibtIjL df KLqrf vDxf aqy srIr ivwc AunHF hfrmonjL dy Auqpfdn ivwc kmI afAuxf jo vDdI Aumr nfl mukfblf kr ky srIr df bcfa

krdy hn. afpxy sOx aqy jfgx df smF insLicq krky, bYWzrUm ivwc afpxI psMd muqfibk hlkI rOsLnI jF hnyrf aqy sLFqI rwK ky jF iPr afpxI koeI mnpsMd pusqk pVH ky ies smwisaf qoN kfPLI hwd qwk Cutkfrf pfieaf jf skdf hY. kuJ hor gwlF: Emygf -3 sfzy idl aqy idmfg nUM shI ZMg nfl kMm krn ivwc KLfs mdd krdf hY. ieh PYtI aYisz df vI cMgf somf hY. ieh sfzy idl aqy idmfg nUM shI ZMg nfl kMm krn ivwc mdd krdf hY. sOmn mwCI ies df KLfs sroq hY. sOmn mwCI nUM hPLqy ivwc do qoN iqMn vfrI afpxy Bojn ivc sLfml kr ky ies qoN kfPLI lfB lY skdy ho. aijhIaF cIjLF Kfx qoN prhyjL kro ijnHF dy lybl AuWpr hfeIzrojLnyitz afiel hox dI gwl ilKI hovy. ies ivwc mOjUd trFPYtI aYisz sfzI pUrI motfboiljLm dI pRikiraf nUM ivgfV idMdy hn. nfl hI ieh kYNsr aqy idl dy rogF df KLqrf vI pYdf krdy hn. lgpg sfry rYzImyz KfD pdfrQF ivwc srIr dI loV qoN ikqy ijLafdf nmk Xfin sozIam huMdf hY. srIr ivc sozIam ijLafdf hox nfl blwz pRYsLr vD skdf hY. ieh idl dy rogF nUM iswDf swdf hY. qlIaF hoeIaF cIjLF qoN dUrI bxfeI rwKo. buZfpy ivc ienF qoN awKF Pyrnf hI ibhqr hY. ieh vDdI hoeI Aumr dI sImf ‘qy rok lgfAuNdIaF hn. jLrUrI hY- sfPL suQrf pfxI srIr dy jLihrIly qwqF nUM bfhr kwZx ivwc shfeI huMdf hY.

PAGE 17


The Patrika

PAGE 18

A

Friday, May 22nd, 2015



Agreements lay out path for final decision on LNG project

greements reached between the government of B.C. and Pacific NorthWest LNG es-

tablish the path to a final investment investment in Northern B.C. that will decision on the project and set the be a key driver of jobs and economic stage for a potential US$36-billion activity in the province.

B.C. Premier Christy Clark and Michael Culbert, president of Pacific NorthWest LNG, signed a memorandum of understanding that sets out the steps leading toward ratification of a project development agreement between government and the company. Michael de Jong, Minister of Finance, signed the project development agreement on behalf of government, which initiates a ratification process by both the company and the British Columbia Legislature. Rich Coleman, Deputy Premier and Minister of Natural Gas Development, signed the Province’s

long-term royalty agreement with the company. Pacific NorthWest LNG plans to build an LNG facility on Lelu Island, located in the District of Port Edward on land administered by the Prince Rupert Port Authority. The first phase of the project would consist of two liquefaction trains, two LNG storage tanks, marine infrastructure with two berths for LNG carriers, a material offloading facility, as well as administration and auxiliary buildings. The facility would liquefy and export natural gas produced by Progress Energy Canada Ltd. in Northeast B.C. for transport to Lelu Island by the Prince Rupert Gas Transmission project.

Super Visa hits super milestone Program helps families reunite faster

O

ver 50,000 of the popular Parent and Grandparent Super Visas have been issued since its December 2011 launch, as part of Phase I of the Action Plan for Faster Family Reunification.

out needing to renew their status.

Citizenship and Immigration Minister Chris Alexander announced this milestone at the Surrey-Delta Indo Canadian Seniors Centre, in Surrey, B.C., noting that the This multiple-entry visa 50,000th Super Visa had is valid for up to 10 years recently been issued. and provides parents and grandparents with the Parents and grandparflexibility of being able ents wanting to visit their to visit family in Canada families in Canada for a for up to two years with- longer period of time continue to take advantage of the Parent and Grandparent Super Visa. Approval rates have remained consistently high since the launch of the Super Visa.

Quote

· Super Visa applications are processed quickly—with over 80 percent of all Super Visa applications processed in under three months.

“Canada has one of the most generous family reunification programs in the world. We admit more parents and family members than most other developed countries. With the Parent and Grandparent Super Visa, eligible parents and grandparents pay fewer status renewal fees and have certainty that they will be able to enjoy the company of their families in Canada for a longer period of time. Today we mark the milestone of 50,000 Super Visas approved since the introduction of the Super Visa program on December 1, 2011; with an overall approval rate of 82 percent. The Super Visa gives eligible parents and grandparents an opportunity to spend extended periods of time with their families in Canada and I’m proud to highlight today’s milestone in support of families.”

· The majority of Super Visa applicants come from India and China—

Chris Alexander, Canada’s Citizenship and Immigration Minister

Quick facts · With close to 1,200 Super Visas being approved monthly, this remains one of Citizenship and Immigration Canada’s most popular programs.

PAGE 18

with Philippine and Pakistan nationals also among the top users of the visa.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

B.C. salutes Aboriginal social enterprise B.C. has declared May 20, 2015, as “Aboriginal Social Enterprise Day” to celebrate Aboriginal social innovation and entrepreneurship and highlight the important role it plays in community and economic development throughout the province. To commemorate the day, Minister of Social Development and Social Innovation Michelle Stilwell gathered with Aboriginal leaders and organizations at the Metro Vancouver Aboriginal Executive Council’s (MVAEC) social enterprise workshop. The workshop introduced participants to social enterprises, looked at legal structures and showcased examples of both Aboriginal and non-Aboriginal social enterprises.

PAGE 19



Quick Facts: B.C. social enterprises provide valuable services, offer employment and training opportunities, involve volunteers and train thousands of people each year. Aboriginal people are the youngest and fastestgrowing demographic in the province. Aboriginal youth will play a vital role in B.C.’s future, expanding our available workforce, creating new businesses and contributing overall to our economic growth. The BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BCAAFC) oversees 25 Friendship Centres throughout the province, many of which operate successful social enterprises.

WorkBC’s Find Your Fit to showcase B.C.’s in-demand jobs in Vancouver

Y

oung people considering what skills they will need for tomorrow’s in-demand occupations will have an opportunity for interactive, hands-on experience at WorkBC’s Find Your Fit tour stop in Vancouver at Windermere Secondary, on Thursday, May 21. Find Your Fit is an interactive event where individuals of all ages can find out about careers in demand throughout the province, learn about online resources to help them find work and even try some of the skills they will need for different careers. Attendees, especially youth who are just beginning to think about potential careers, will be connected with WorkBC’s labour-market information,

“The Bible & the Qur’an” Wednesday, May 27 at 7pm MSA Museum

You are warmly invited to a free, one-session exploratools and services. Parents, tion of common themes in teachers and career counsellors may also benefit from the “The Bible and the Qur’an”. event as they look for ways to It will take place on educate and support youth in Wednesday, May 27 at 7pm at the MSA Museum their career exploration. – 2313 Ware Street in Members of the community Abbotsford, next to the are invited to participate in Trethewey House Heritage the event from 3 p.m. to 7 Site (V2S 3C6).

p.m. at no cost.

Find Your Fit is part of B.C.’s Skills for Jobs Blueprint commitment to re-engineer education and deliver the skilled workforce B.C.’s growing economy needs. It is also an integral part of seven Regional LNG Energy Seminars currently taking place throughout B.C. More than 20,000 students have taken part in the tour so far, most recently in Langley and Surrey.

This event is sponsored by the Abbotsford Interfaith Movement, and will be facilitated by Harold Rosen, a community interfaith educator with Master’s Degrees in Religion, Philosophy and Education. We will attempt a respectful, objective approach to the scriptures of the Jewish Faith, the Christian Faith, and the Islamic Faith – considering these scriptures as forms of continuing divine guidance, offered despite humanity’s moral-spiritual

shortcomings, sins and corruptions. Central figures will be identified – Noah… Abraham… Moses… David… Isaiah… Jesus… Muhammad – and we will focus on Abraham as an important link between the Hebrew Scriptures, the New Testament, and the Qur’an. Through Abraham’s first wife, Sarah, came the Jewish Faith and the Christian Faith… through his second wife, Hagar, came the Islamic Faith…and through his third wife, Keturah, came the Baha’i Faith (and possibly other religions of ancient Persia and India). We will discuss the significance of the verse in which God says to Abraham: ”by your descendants shall all the nations of the earth bless themselves”.

PAGE 19


PAGE 20

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015

‘mYN vI kuJ kihxf hY’ iewk bwcy dI vMgfr! smfgm iewk smfjk BfeIcfry df sI. jdo mwuK mMqrI inqIsL kumfr phuMcy qy svfgq kr rhy lokF nfl hwQ imlf rhy sn, AunHF dI njLr iewk bwcy AuWqy peI, ijs ny iewk kfgjL dy AuWqy ilK rwiKaf sI, ‘mYN vI kuJ kihxf hY’. mwuK mMqrI ny Aus bwcy nUM styj AuWqy afx ky mn dI gwl kihx df swdf dy idwqf. iPr bwcf boldf igaf, mwuK mMqrI smyq sfry lok suxdy rhy. keI lok jos ivwc afey Aus bwcy nUM AuqsLfhq krn leI qfVIaF vI mfrdy rhy. kfrn ieh sI ik bwcf Bfrq dy AunHF lokF dy mnF dI gwl kihMdf ipaf sI, ijhVI Auh Kud nhIN kih sky. Aus ny ieh svfl AuBfiraf ik mYN vI ies dysL dy iewk

PAGE 20

nfgirk df pwuqr hF. pr mYN ies gwloN hYrfn hF ik sfzy skUlF vwl iksy df iDafn nhIN, pRfeIvyt skUlF dI cVHq ho rhI hY. srkfr ieh kihMdI hY ik Aus dy ivwidaf ivBfg vwloN clfey jf rhy skUlF dI hflq mfVI nhIN, pr jy hflq mfVI nhIN qF iPr lok Gwt PIs vfly srkfrI skUlF nUM Cwz ky pRfeIvyt skUlF ivwc bwcy pVHn leI ikAuN Byjdy hn? iksy srkfrI aiDkfrI df, eyQoN qwk ik ivwidaf mihkmy dy aiDkfrIaF df vI koeI bwcf srkfrI skUlF ivwc pVHn vfsqy ikAuN nhIN Byijaf jFdf? zfktrF, vkIlF aqy hor vwzy lokF dy bwcy isrPL pRfeIvyt skUlF ivwc ikAuN pVHdy hn?

sfry bwicaF leI pVHfeI dy brfbr mOky srkfr ikAuN nhIN dyNdI aqy sfzy vrgy bwicaF nfl ivqkrf ikAuN kIqf jf irhf hY? iksy isafxy bulfry vFg Aus bwcy ny vI afpxI gwl Ausy aihm aYlfn nfl mukfeI, ijs nfl mwukxI cfhIdI hY. Aus ny ikhf ik jy kdy mYN ies dysL df pRDfn mMqrI bx igaf qF Bfrq dysL ivwc cwl rhy sfry pRfeIvyt skUlF nUM bMd krvf idaFgf. sB dy dMd juV gey. bwcy nUM suxn qoN bfad bVI dyr qwk vwzy lokF dI hflq dMdl peI hox vrgI jfpdI sI. asIN inqIsL kumfr dI rfjsI mshUrI krn leI ieh dwsx dI koisLs nhIN kr skdy ik Aus ny iPr kI ikhf aqy ies bwcy nUM kI asLIrvfd idwqf, sgoN Aus bwcy vwloN pysL kIqy mUl muwdy bfry hr iksy nUM socx leI kihxf cfhFgy. pMjfb ivwc vI srkfrI skUl bMd kIqy jf rhy hn, AunHF leI nf aiDafpkF df srkfr pRbMD krdI hY, nf hor iksy shUlq df, pr iewk hor rfj ivcoN pRfeIvyt cwldy snovr skUl nUM ies kfrn iewk kroV rupey dI grFt dy idwqI sI ik Aus ivwc pMjfb dy izptI mwuK mMqrI ny pVHfeI kIqI sI. mnmohn isMG srkfr dy iqMn mMqrIaF df ivwidak adfiraf dy nFa AuWqy ivwidaf vycx qy munfPf kmfAux dIaf dukfnF dy ibjLins ivwc ihwsf sI. hux vflI kyNdr srkfr ivwc vI Auho ijhy lok bYTy hn. gwlF sMsfr dy qrwkI kr cwuky

dysLF nfl kdm imlfAux dIaf huMdIaF hn, pr AunHf dysLF ivwc hr muhwly ivwc nybrhuwz skUl cwldy hn, ijnHF ivwc Aus nfl juVdI afbfdI dy hr Gr df bwcf pVH skdf hY. kflj df pwDr afey qoN EQy vI ivqkrf huMdf hovygf, pr bcpn ivwc ivqkrf krn df sbk isKfAux dI mfVI afdq AunHF nUM nhIN peI. Bfrq ivwc bcpn hI ivqkry df isLkfr kIqf ipaf hY. bwcf TIk kihMdf hY aqy Aus dysL ivwc, ijwQy iewk pRDfn mMqrI ihwk QfpV ky kihMdf hY ik Auh bcpn ivwc cfh vyicaf krdf huMdf sI. ijhVf afgU bcpn ivwc cfh vycdf huMdf sI, Aus ny pRDfn mMqrI bx ky afpxy hfly qwk AunHF bwicaF df cyqf ikAuN nhIN kIqf, ijnHF dy mF-bfp cfh vycx qoN lY ky KyqF ivc imwtI nfl imwtI hox aqy sVkF AuWqy luwk-bjrI ivCfAux df kMm krdy hn? afpxy bcpn dy ikwsy suxfAux df lfB qdy hY, jy Aus vkq dIaf musLklF qy aOkVF Xfd kIqIaF jfx qy ijhVy lok awj vI AunHF nUM hMZf rhy hn, AunHF leI kuJ kIqf jfvy. ijnHF GrF ivwc BwuK nwc rhI hY, AunHF nUM hor nIqIaF nfl mqlb nhIN ho skdf. pyt nf pfeIaF rotIaF qy swBo gwlF KotIaF. BuwKF qy duwKF mfry lokF bfry dysL dI hkUmq votF qoN bhuqf vwD nhIN socdI. aMbfnIaF aqy azfnIaF dI cfkrI ivwc ruwJI hoeI ies dysL dI rfjnIqI dy DurMqrF nUM iewk cuxOqI dy igaf hY ibhfr df Auh bwcf. bhuq hI gMBIr cuxOqI hY ieh.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE 21



iewk aMmVI bfJoN nIN mnwK nUM jnm qoN mOq qIkr any k F mnw u K I irsL i qaF dy rUbrU hoxf pYNdf hY. kuJ irsLqy Aus nUM ivrfsq ivwc imldy hn aqy bfkI irsLqy Auh afpxI iewCf qy soJI nfl isrjdf hY. ivrfsq ivwc imly kuJ irsqy bhuqy hMZxsfr nhIN huMdy, ieh smF pf ky afpxy afp kmjLor ho ky tuwt jFdy hn. ienHF sfiraF irsLiqaF ivwcoN isrPL iewk hI irsqf hY, ijs df afrMB hI asuivDf qy pIVf nfl huMdf hY. iPr vI Auh aKLIr qIkr inBdf hY. Auh irsLqf mF df hY. afpxI aOlfd leI mF dy aihsfs dI isLwdq Aumr kmjLor nhIN pYNdI. awKF ivwc sdIvI qFG leI bYTI mF dy hwQ sdf duafvF leI hI juVdy hn. BfvyN qusIN ijwqF dy ishry sjf ky afpxI mF pfs jfAu jF hfrF dI nmosLI lY ky, Auh hr hfl ivwc asIsF qy idlfisaF dI JVI lf idMdI hY. bwcy dy Audfs hox ‘qy mF Aus df aQrfieaf mUMh cuMm ky Aus nUM afpxI bwukl ivwc lY lYNdI hY. mnuwK nUM mF dI bwukl nfloN vwD dunIaF ivwc hor ikDry

vI nsIb nhIN huMdf. mF pUry pirvfr dI aijhI kuMjI huMdI hY jo afpxI isafxp nfl anykF AulJIaF qfxIaF nUM sulJf lYNdI hY. Auh pqI dy kroD aqy awKVpuxy dy sfry Jtky afp sih lYNdI hY, pr afpxy bwicaF qwk ies dI jrb vI nhIN phuMcx idMdI. asIN kdy nhIN so i caf ik sfzy pirvfrF ivwc sB qoN vwD AunINdrI awK sfzI mF dI hI huMdI hY. Aus nMU AudoN qIkr nINd nhIN afAuNdI jdoN qIkr Aus dy pirvfr dy sfry jIa rfjI-Ku s L I Gr nhIN prq afAuNdy. afpxy bwicaF dI jLrf ijMnI qkLlIPL Aus nUM bycYn kr idMdI hY. mF dy muhfviraF dy sdIvI sw c nU M smJx aqy gR i hx krn dI loV huMdI hY. dfnfeI aqy ivhfrk igafn dy swucy moqI aMmVI qoN isvfey hor ikDry nhIN lwBdy. gurU nfnk dyv jI mnwuKI jIvn dy pVfa dr pVfa ivkfs nUM jnm qoN aMq qwk ds avsQfvF ivwc vMzidaF hr avsQf ivwc

mnuwK dI soJI qy rucIaF df icqrn krdy hn. sfzy bflpn dIaF qFGF df muwZlf ruJfn mF dy duwD dI llHk hY. mF dI mmqf iensfnI irsLiqaF dI iKwc aqy muhwbq dy aihsfs dI pihlI guVHqI hY. ies ipwCoN hI sihjy-sihjy sfnUM sfry pirvfirk irsLiqaF dI pCfx hox lwgdI hY. mnwuKI smfj ivwc kuJ aKfx sfnMU mwuZ kdImoN pIVHI-dr pIVHI suxn nUM iml rhy hn. ijvyN sfzI ipw q rI BfsL f nU M mFbolI dy lkb nfl jfixaf jFdf hY. DrqI nUM DrqI mfqf afK ky siqkfiraf jFdf hY. DrqI dI kYPIaq aqy mF dy ivhfr qy suBfa dovyN iewko ijhy hn. dovF ivwc kmfl dI iekrUpqf hY. mF mnuwK nUM jnm idMdI hY aqy kuJ smyN leI afpxf duwD cuMGfAuNdI hY. Aus ipwCoN Auh mnwuK nUM DrqI dI god hvfly kr idMdI hY. DrqI jIvn Br sfzf lflnpflx krdI hY. ies ivwcoN Aupijaf aMn, bnspqI aqy hor anykF pdfrQ sfzy jIvn dy srvpwKI ivkfs df afDfr

bIr divMdr isMG

bxdy hn. mF sfzy jIvn dy ivkfs nUM inXMqrq krdI hoeI sfzy smwucy ivkfs dI pRikiraf dI njLrsfnI krdI hY. DrqI mnwuK nUM jIvn rcnf dy ivkfs leI sB kuJ idMdI afeI hY. nf DrqI aqy nf hI sfzI jnmdfqI mF ny kdy afpxI sMqfn qoN mwuK moiVaf hY. iesy leI DrqI hr mnwuK dI mF aKvfAuNdI hY. afpxy bwicaF nUM ipwqrI bolI isKfAux leI mgjL KpfeI dy sfry joKLm mF hI AuTfAuNdI hY. iesy krky sfzI bolI nUM mF bolI dy lkb nfl invfijaf igaf hY. jy mF nf huMdI qF sLfied sfrf sMsfr gUMgf huMdf. jy mnwuK dy jIvn dI qfmIr qy qfsIr ivwc mmqf dy gihry aihsfs dI imsLrI nf GulI huMdI qF Auh iensfnI irsL i qaF dI pfkIjL g I dy adb qoN swKxf huMdf. Xwug kvI pRo: mohn isMG ny afpxI plyTI pusqk ‘sfvy pwqr’ ivwc mF bfry iliKaf hY:

lY ky ijs qoN CF AuDfrI,

Cwzdy BUaf, hux afAuxf jfxf

rwb ny surg bxfey.

mF vrgf GxCfvF bUtf,

mfpy srkfr, Brf Qfxf,

mYnUM njLr nf afey.

BqIjf khy,

aPsos dI gwl hY ik awjkwlH vwzy Coty sLihrF ivwc ibrD afsLrmF df inrmfx qyjLI nfl ho irhf hY. mfqf-ipqf afpxy DIaF-pwuqF nUM cfvF-lfzF nfl pfldy hn. AunHF dy vwzy hox ‘qy AunHF dI kfmXfbI leI duafvF krdy nhIN Qwkdy. ijnHF bwicaF nUM Auh afpxy buZfpy dI zMgorI smJdy hn, AuhI bwcy afpxy bjLurg mfipaF nUM axgOilaf kr ky, bygfinaF dy rihm ‘qy Cwz ky prydsF nUM tur jFdy hn jF iPr ibrD afsLrmF ivw c Cw z jFdy hn. ibrD afsLrmF ivwc afpixaF dy AudryvyN kfrn mn vfr-vfr Clk AuWTdf hY, pr aOlfd dy hu M i daF vI Au s dy su K aqy ipafr qoN mihrUm mfpy dunIaF qoN luk-luk ky roNdy hn. ieh drd AunHF dy buZfpy dI mfniskqf ‘qy aijhy nfsUr Cwz jFdf hY jo mOq qIkr irsdy rihM d y hn. mfipaF Kfskr mfvF dy mn ivwc BfvyN lwK isskIaF hovx, pr AunHF dy mUMhoN sdf asIsF hI suxfeI dyxgIaF.

bfkI kuwl dunIaF dy bUty, jVH suwikaf murJFdy, aYpr PuwlF dy murJfieaF, ieh bUtf suwk jfey. mF dy nfl-nfl hor irsLqy vI afdr aqy Aupmf dy pfqr hn, pr sB irsLqy Aus qoN bfad hn. dunIaF ivc sfzI mF iksy hor ny nhIN bx jfxf. sfzy pirvfrF ivwc kuJ irsLqy qF jIvq hI sfzI mF kfrn hu M d y hn. mF dy aw K F mIt jfx qoN bfad pyky Gr DIaF dI sFJ mwuk jFdI hY. jy Gr ivwc koeI isafxI nUMh hovy qF irsLqy awgy turdy rihMdy hn, nhIN qF DIaF nUM aMmVI dy qur jfx df ivgocf hI lY bihMdf hY. AunHF dy sfry mfx-qfx tuwt jFdy hn. mwuZ kdImoN cwly af rhy aKfxF ivcoN ieh drd Jlkdf hY:

PAGE 21


The Patrika

PAGE 22 cont’d from last issue

MEWA visits a spice kitchen By late Sunday morning, when the rain finally lets up, the two Sikh deliverymen follow a circuitous uphill route of freshly laid tarmac, while lugging a cart overflowing with cords of firewood and sawdust. In trundling up the classy Shaughnessy Heights’ newly minted estates, their path follows spotty patches of shade from the mature cedars and maples that have been spared the original cull, and a handful of spindly six-year old oaks. Their path is littered with the wind-tossed exuberance of blossoming Japanese cherries and apples amidst the well-trimmed croquet, badminton and tennis courts; their attention wandering to fanciful ornamental topiaries tended by gardeners armed with palm-sized clippers. This exclusive and rambling enclave rising in south Vancouver has become the west coast’s equivalent of Montreal’s elite Square Mile. Nearly all of Shaughnessy Heights’ 243 discriminating households are listed in the Vancouver social register, from which, Jews and Orientals have been solicitously excluded by a decree of the city council. When these two delivery men initially began their firewood enterprise on their single day off from work at the lumber mill, their well-meaning friends have instructed them: “Yaaro, all you need to learn is to

PAGE 22

Friday, May 22nd, 2015



count change in English and to shout out the words, firewood and sawdust.”

Komagata Saga

Tall and bulky Mewa, and his stolid roommate Raghvir, are obviously uncomfortable in their new roles as deliverymen as they glare up at the crown jewels of the exclusive enclave of Glen Brae. While the owner is absent conducting personal business on the Continent, his dignified Indian cook, Khansama, has informed the men that he now manages the entire estate. Beaming with obvious pride in his freshly acquired stature, and resplendent in an extravagant gold silk jacket, complete with epaulets, tightly wound starched green turban, silk cummerbund and spotless white gloves, he now greets the firewood-hawkers at the back gate. Mr. Lamont Tait, the owner of Glen Brae had acquired Nirmal during an extended visit to Delhi Surprised to learn that his Indian chef was not familiar with a favorite South Indian soup; Tait had goodnaturedly instructed him on the Canadian version of Mulligatawny, one that substi-

By: Tarik Malik tuted scrawny Indian chicken with brawny Alberta beef.

The deliverymen have also been lured so far from their beaten path by Nirmal’s promise of a grand tour of the interior of his master’s mansion, and by certain presumptions, n o w N i r m a l ’s personal domain. After the deliveries have been made, the visitors are asked to remove their shoes at the door, while Nirmal pointedly does not remove his own. He now leads them through the backdoor into two adjacent rooms that, the visitors are startled to learn both serve as kitchens. “We only use the smaller of these two rooms as our spice kitchen,” Nirmal points out ostentatiously. While being led up to Vancouver’s first residential elevator, the visitors note that the room reeks vaguely of disinfectant. Alighting on the third floor, Nirmal pauses to point reverentially at the floor. “Look

here, just feel this floor! See, even though this is hardwood, it feels as soft as a silk carpet.” Sliding his hand across the shiny surface Mewa is astonished to find the floorboards giving way to his gentle touch. “This room has been specially designed for dances,” and pointing at the floorboards he beams, “these have been thoughtfully laid over a bed of seaweed to ease stress on dancing feet.” Gratified by the fitting response on the visitors’ faces, Nirmal hustles them to ride the elevator back to the lower floor. Here, they pause briefly to explore a hallway, where Nirmal dramatically opens and closes several doors to reveal a series of cluttered and elaborate bedrooms, libraries and offices. The tour ends all too soon on the ground floor, with the revelation of a secret doorway that has been skillfully blended entirely into the wallpaper. “See, Mr. Lamont Tait has thought of everything. There are similar hidden passages and stairways built into the walls of the entire house. These have been specifically designed for servicemen to hurry about their business without intruding upon the


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015 inhabitants of the manor.” Noting their look of bafflement, Nirmal’s smugness now stretches to an even deeper level. With the payments for the firewood completed, the visitors now head home with their empty cart. And, once the two are safely out of hearing distance of the garish and patronizing Nirmal, it is Mewa who is first to break their silence. “First head band master, now head khansama! Our Nirmal has come a long way from Hindustan,” Mewa snickers. “And, this spice kitchen? Raghu, remind me again, yaar, what’s a spice kitchen?” “I think it is a place where Mister Shonsy-Hites chews spices,” Raghvir offers. “Hahn,” Mewa nods distractedly. “Do you also notice how seamlessly each lawn spills from one property to another. Not a hedge, stone or brick to define their boundary. It is as if the owners were shouting out loud that this entire world is our estate. Waheguru!” “Hahn, yaar,” Raghvir responds equally despondently. “Our entire living quarters would fit into that space identified for us as the ‘spice

PAGE 23

 kitchen’. Mewa, do you think any of these people realize how fortunate they are?” Thus, chastened and overwhelmed by the surrounding opulence, they fall silent again; their minds filled with images of rabbit-sized servants scurrying through secret passageways fitted into the walls. Neither of them is yet able to comprehend the fact that the lifesavings they carry buried in the folds of their turbans has already made them wealthier than the average Vancouverite. The momentum of the cart gently nudges them downhill.

23 May 1914 The Real Indians

Throughout this voyage, our collective curiosity about our destination has been piqued by endless rounds of stirring myths from those who have seen it all before us. And by far the most imaginative of these accounts has come from my restive friend and bunkmate, Puran. By his portrayal, whatever merits or demerits Vancouver may have as a city, none is more striking than its natural setting and the surrounding mountains. He claims that under certain light conditions, and when viewed from certain

angles, the Vancouver slopes, peaks and ridges are transformed into the evocative giant maidens sleeping in the midst of a resting pride of lions. With the narrowing shores of our passageway emerging before us in the flooding light, each one of us has eagerly taken to scanning the horizon for these illusive creatures. The stretch of water ahead of us now narrows into a heavily silted passageway where the water miraculously surges ahead of us as if moving uphill in the grip of an incoming tide. “Any minute now,” Puran beams excitedly, drawing our attention to a series of towering northern ridges. “Look closely at that first peak, and then that gently rounded rise next to it over there, and over there, and tell me if it is not the profile of a woman asleep. And those two smooth bumps next to that sharp ridge over there, are they not that of another sleeping maiden? Just look at how real they all seem.” He is as incredulous as a child at the zoo. A moment later, when another group of viewers begins gesticulating excitedly at some other part

of the same ridge, and muttering “tigers, tigers,” I turn my attention back to the tidal bay waters directly before us. The blue of the sea now mingling rapidly with the muddy river water can only mean eroding soil, and farmlands somewhere up ahead. The ship now grinds to a halt as a launch carrying the local harbour pilot approaches, and we resume the last brief leg of our remaining journey. I direct Puran’s attention towards the opposite shore where a village of elongated log houses glides past us. I notice that he has also spotted a dugout canoe with six occupants as it heading towards us. The canoe with an elaborate carved figurehead is traveling faster than we are, each occupant rowing vigorously. The sight of our ship, looming precariously in their path is somehow unable to distract the hunters. I turn to Puran and ask, “Are these the local Red Indians that I have been reading about in my books?” “Oh, them. Yes, yes, these are the local Indians,” he offers offhandedly. “Indians? Indians?” Someone close by snorts. “Nah! You tell

me, if these are Indians, then who are we?” “We, too, are Indians – but we are the original Indians. We are the real Indians,” snaps Puran. “Indians, huh? If they are Indians then they must also be from India, nah?” “Not that I know of. Unless, of course, they somehow rowed here ahead of us.” “Them and us, nah yaar, we can’t all be Indians,” comes the disgruntled answer. I notice our threeway dialogue has now gathered an attentive audience, the prospect of mountain-sized women consorting with wild animals having lost all its potential appeal. “Yes, I know that we can’t all be Indians,” Puran concedes with a note of irritation. “However, the locals make no such distinction.” “But this doesn’t make any sense to me, either. Doesn’t this mix-up lead to endless confusions?” I ask in exasperation, “...and then once this mix-up had been uncovered… shouldn’t it have become obvious to the people who pride themselves on precisely labeling everything, animate or inanimate, cont’d on page 26

PAGE 23


The Patrika

PAGE 24

Friday, May 22nd, 2015



55 sfl bfad bhfl hoey amrIkf aqy ikAUbf dy sMbdrbfrf MD isMG kfhloN ivsLv mhFsLkqI amrIkf aqy guaFZI kYrybIan kimAUinst Coty ijhy dysL ikAUbf drimafn krIb 54 sfl cwl rhy TMZI jMg vrgy kVvfht Bry sMbMDF ivwc lMGy mhIinaF dOrfn afeI suKfvIN qbdIlI ny pUry ivsLv BfeIcfry nUM hYrfn krky rwK idqf. amrIkI pRDfn brfk Ebfmf aqy ikAU b feI pR D fn rfAu l kfsqro drimafn hft lfeIn ‘qy vfrqflfp dy bfad sRI Ebfmf ny ikAUbf nfl sMn 1960 dy jnvrI mhIny qoN qoVy izplomYitk sMbMD muV qoN cflU krn, ikAUbf dI rfjDfnI rvfnf ivwc amrIkI aMbYsI KolHx, vpfrk sMbMDF qoN ielfvf rfjnIqk, smfijk aqy swiBafcfrk sbMD bhfl krn df aYlfn kIqf. do iqwKy ivcfrDfrk, afriQk, izplo m Y i tk,PO j I, sw i Bafcfrk pw K o N ivroDI dysLF ivwc suKfvyN sbMDF dI bhflI hkIkq ivwc acfnk nhIN hY. ies leI pop PrFiss dy mfiDam nfl ipCy 2 sflF qoN kYnyzf aMdr amrIkI ikAUbf AuWc aiDkfrIaF drimafn vfrqflfp gupq qOr ‘qy jfrI sn. ies dOrfn 7 dOrf ivwc gupq gwlbfq AuprMq dovF dysLF ny afKr vwzy aiVwikaF nUM dUr krky afpsI imlvrqn Bry suKFvyN sMbMD joVn df inrxf ilaf. amrIkf dy pUry ivsLv aMdr XuwDnIqk QfvF ‘qy krIb 150 POjI awzy kfiem

PAGE 24

hn. bdnfm POjI sMgTn ‘nfto’ df ieh srdfr hY. sMXukq rfsLtr sMG qoN ielfvf ivsLv bYNk aqy kOmFqrI mudrf kosL ‘qy ies df glbf kfiem hY. iPr iewk kroV, 10 lwK dI afbfdI vfly Coty ijhy kimAUinst dysL ikAUbf nfl ies nUM suKFvy sMbMD bhfl krn dI kI loV pY geI? dUsry pfsy ikAUbf, ijs ‘qy sMn 1959 nUM PIdl kfsqro ienklfbI XoDy ny cI gvyrf vrgy jFbfjL ienklfbIaF nfl iml ky amrIkI ipwTU sLfsk PuljYNsIE biqsqf nUM swqf qoN bfhr vgfh mfiraf sI, sMn 1960 qoN amrIkf vwloN Aus ivrw u D aY l fnI afriQk nfky b M d I dy bfvjUd ajy qwk nhI sI Juikaf, sMn 1961 ivwc amrIkf vwloN Aus nfloN qoVy izplomYitk sbMDF aqy sMn 1962 ivwc Aus vwl syDq bYilsitk imjLfielF dI pRvfh nhIN sI kIqI, afKr amrIkf nfl suKfvyN sbMDF leI ikAuN iqafr hoieaf? amrIkf dy lok icrF qoN ikAUbf nfl suKfvyN sMbMDF leI jor pf rhy sn. ievyN hI ajokI KuwlHI afriQkqf dy Xwug ivwc amrIkI gL Y r -srkfrI sM g Tn aqy snawqkfr vpfrI vrgg jor pf rhy hn. srdIaF ivwc ikAUbfeI bIcF aqy tUirst sQfnF dy njLFiraF qoN amrIkI ipCly 54 sfl qoN vFJy mihsUs kr rhy sn, ijwQoN dI afbo-hvf grm huMdI hY.

sB qoN vwzI iKwc ijs krky amrIkI bhu-rfsLtrI kMpnIaF dy mUMh ivwc rflF izg rhIaF hn, Auh hY ikAUbf aMdr krIb 20 imlIan bYryl qyl df imlxf, Aus df qyl kwZx vfly 20 dysLF dI lIg ivwc sLfiml hoxf, afriQk qOr ‘qy qyjLI nfl amrIkf dy brfbr hox vwl vDxf, birks dysLF qoN ielfvf nfrvy, spyn, vYnjueylf, vIaqnfm vwloN qyl blfkF nUM lIjL ‘qy lYxf afid. ies KrbF zflr dy vpfr, ikAUbfeI bIcF, hotlF, hflIzya irjLfrtF qoN amrIkI bhu r fsL t rI kM p nIaF iksy vI qrHF ipwCy nhIN rihxf cfhuMdIaF. ies krky ieh amrIkI srkfr qy ikAUbf nfl suKfvyN sMbMDF leI dbfa bxf rhIaF sn. amrIkI lok afriQk nfky b M d I dy bfvjU d ikAU b feI lo k F dIaF pRfpqIaF, smfijk iensfPL dI adBwuq pRfpqI, sovIaq XUnIan twutx dy bfvjUd ikAUbf dy afriQk qOr ‘qy siQr rihx qoN bhuq pRBfivq hY. ikAUbf rfsLtr aqylokF vwloN aPrIkI rfsLtrF dy nslvfd ivruwD Gol ivwc sfQ dyx, lfqInI amrIkf leI rol mfzl vjoN ivcrn, dysL nUM aMdrUnI iKw c o q fx, nsL I ly pdfrQF dy ivsL v ivafpI mfrU pRBfv qoN bcfa ky rwKx, aw q vfdI gqIivDIaF df kY r y b Ian, lfqInI amrIkI aqy hor ielfikaF

ivc ivroD krn, zfktrI syvfvF ivwc ivsLv pwDr ‘qy hYrfnkuMn syvfvF pRdfn krn krky ikAUbf ny pUry ivsLv ivwc vwzI vfhovfhI KwtI hY. amrIkf mihsU s krdf hY ik Au h PIzl kfsqro nUM swqf qoN lFBy krn aqy mrvfAux ivwc burI qrHF nfkfm irhf. hYmljL-brtn aDIn sflfnf krIb 40 imlIan zflr ikAUbf ivwc AuWQl-puQl mcfAux leI Krcx dy bfvjUd Auh asPl irhf. ikAUbf ny aPrIkf ‘c iebolf-mfrU ibmfrI dy ielfj leI 256 zfktrF aqy nrsF, 200 duy krIb vlMtIarF nUM Byijaf. ies kfjL krky amrIkf aqy XU[ky ny Aus nUM sLuwB-iewCfvF nfl invfijaf. 4 sfl pihlF hYqI Bucfl vyly 40 PLIsdI pIVq lokF nUM ikAUbfeI zfktrF-nrsF ny bcfieaf. sMn 2005 ivwc pfiksqfn aMdr Bucfl piVq 40 PLIsdI lokF nUM ivsLv dy sB dysLF qoN ies dI 2400 mYNbrI mYzIkl tIm ny bcfieaf. awj ivsLv dy 60 dysLF ivwc ikAUbf dy 50,000 zfktr syvf kr rhy hn. ikAUbf dIaF pRfpqIaF awgy amrIkf vrgI mhFsLkqI bOxf mihsUs krdI hY. ikAUbf ny ivsLv sLFqI, BfeIcfrk sFJ, ielfkfeI iekjutqf, smfijk iensfP

dy isDFqF nUM mwuK rwKdy amrIkf nfl suKfvyN sMbMDF df bUhf KoilHaf hY.rfAul kfsqro ny spwsLt kIqf hY ik asIN izplomYitk sbMDF leI jLrUr mMny hF pr afriQk nfkfbMdI df mwudf kfiem hY, jo amrIkf nUM KLqm krnf hovygf. ies krky ikAUbf nUM 1[1 itRlIan zflr df nuksfn hoieaf hY. vwzy aiVwky Ebfmfkfsqro dI apR Y l 2015 dI pnfmf imlxI vyly KLqm hoxgy. PIdl kfsqro dI zfktr pwuqrI mfrIlf kfsqro ny ikhf hY ik ies jLjLIrf kOm nUM amrIkI qfkqvr ivwqI gruwpF dy cO D rfeI ihw q F dy gu l fm nhIN bxn idwqf jfvygf. amrIkI pRDfn Ebfmf nUM kFgrs nfl iml ky ikAUbf dI afriQk nfkybMdI, mfrU hymljL-brtn aYkt aqy hor pfbMdIaF vfps lYxIaF pYxgIaF. krIb 5 lwK ikAUbfeI vpfrI-kfrobfrI, hotl, mYnyjmYNt, irPfeInrI snawq, KyqI, zfktrI syvfvF nfl sbMDq lok insLicq qOr ‘qy ies nvIN sLurUafq qoN lfB AuTfAux df BrpUr Xqn krngy. sfry ivsLv dIaF awKF ienHf dovF vwKvwK ivcfrDfrFvF vfly guaFZIaF dy BivwK ivwc sLFqI aqy imlvrqn nfl rihx vwl itkIaF hoeIaF hn.


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE 25

PAGE 25


The Patrika

PAGE 26 cont’d from page 23

 and then cor-

rectly placing everything exactly where it belongs in the grand scheme of things?” “Indians, locals, natives, red or brown, Hindus, Hindustanis! What do they care? All they know is that we are not one of them, and of course, as you can plainly see, we are not white. Even more significantly, we are not of English descent. Why do you think they persist in labeling all Indians as Hindus?” Puran reluctantly spits out these words as if they were being forcefully drawn out of him. “This one I do know,” I offer, wading in to his rescue. “I think it probably began when the first of our people landed here, and when asked where they had come from, they stated in their local language the name of their homeland as Hindustan, the land of Hindus. So, you see, it is all perfectly logical for the locals to think we are all Hindus.” “Yaar, I know that part of the explanation. But, you will find that all such labels are fine distinctions that matter only to us. All of us on this ship have already been lumped together as Hindus. Or HinDoos, as they are so fond of labeling us”.

PAGE 26

“But I am certainly not a Hindu!” I persist, somehow unable to leave the matter alone.

B.C. provides $250K boost for Shriners Care for Kids transportation

“Yes, I am fully aware of that, my friend Bashir, but you are from Hindustan, he Government of B.C. has provided aren’t you? So by the British definition $250,000 to the Shriners of British Columbia and Yukon – Shriners Care you have already become a Hindu.” He for Kids to help cover capital expenditures is glaring openly at me by now.

T

for the improvement of their transportation

None of us has an appropriate response program. to this. By now the ship is carving a wide starboard curve in turning southwards “The Shriners do amazing work for sick children and their families, and the orgafor its final approach to the docks. Located at the farthest end of the calm body of water opening up before us is what appears to be a very busy harbour, and beyond it stretching as far as we can see, is our first sighting of a tumble of buildings crowding the waterfront. The fact that this is a relatively new town being carved out of the surrounding low-lying slopes is made evident by the widespread rash of irregular tree stubs. This, I realize with a sudden intake of breath, is our final destination.

nization relies entirely on funds collected through their philanthropic efforts and private donations,” said Premier Christy Clark. “For more than 100 years, the Shriners have helped thousands of kids get important treatment, regardless of the family’s ability to pay.” Finance Minister Michael de Jong announced the funding in Nelson, B.C., today.

“The Shriners work hard to put every dollar they can towards assisting these children,” said de Jong. “This funding will boost their efforts to cover the costs associated with “One-couver,” we exclaim in unison, a transporting children to and from treatment.”

mixture of relief and collective disbelief: nothing can now alter the fact that we are here, safe and sound inside the Vancouver harbour, the destination finally within shouting distance. cont’d to the next issue

Friday, May 22nd, 2015

de Jong also ran in support of the Shriners of B.C. & Yukon – Shriners Care for Kids this weekend by participating in the organization’s 241 kilometre “Ahead of the Curve” relay race. The relay race began in Spokane WA on May 16, and arrived in Nelson B.C.

today, May 18. de Jong ran a 10-km section of the race. “We are grateful for the assistance the Shriners not only provide children requiring specialized medical care, but also their families,” said Health Minister Terry Lake. “Easing some of the burden on parents during these stressful times means they can better focus on what matters most — their child.” “On behalf of all the Shriners of British Columbia and Yukon, our patients and their families that we care for, we wish to express our deepest gratitude to the Government of British Columbia for this generous contribution and the personal effort of the Honourable Michael de Jong who ran 10 kilometres, towards the support of our good works,” said Dan Mellor, Chairman and CEO, Shriners of BC & Yukon - Shriners Care for Kids. “We wanted to give something back in appreciation for the care our daughter received and help raise awareness about how the Shriners of B.C. provide transportation for thousands of children every year so they can get the treatment they need,” said Robert Goertz, father of a patient helped by the Shriners of B.C., and organizer of the “Ahead of the Curve” Relay Run.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 27

ABBOTSFORD Sunday, June 7, 2015 Trethewey House at Mill Lake Registration Time: 9:00 AM Start Time: 10:00 AM For more information, please contact 1-800-513-8202 or gutsywalk_BC@crohnsandcolitis.ca

gutsywalk.ca NATIONAL SPONSORS:

GL817-ABBOTSFORD

PAGE 27


PAGE 28

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015

kI PLrk hn Bfrq aqy cIn vwloN apxfey ivkfs mfzlF ivwc ?

zf: svrfj isMG

ipCly do dhfikaF qoN pMjfb ivwcoN pRvfs df ruJfn bhuq hI pRbl ho cuwkf hY, BFvyN ik pMjfb ivwcoN pRvfs ipCly sO sflF qoN ijLafdf ho irhf hY pr ipCly 50 sflF qoN jF ies qrHF kih lAu ik hry ienklfb qoN bfad pMjfb ivwcoN hr pwDr ‘qy pRvfs qyjLI nfl vD irhf hY. hry ienklfb ivwc pMjfb dI iksfnI ny pUrI qrHF pwCmI srmfeydfrI vflf ivkfs df nmMUnf apxf ilaf. afjLfdI qoN bfad smwucy qOr ‘qy Bfrq ny pwCmI srmfeydfrI dy ivkfs dy nmUMny nUM hI apxfieaf hY BfvyN ik Bfrq dy sovIaq XUnIan nfl bhuq cMgy sbMD rhy aqy sovIaq ivkfs dy mfzl dy kuJ qwqF ny Bfrq nUM pRBfivq vI kIqf, pr sfnUM ieh gwl spwsLt qOr ‘qy smJxI cfhIdI hY ik smwucy qOr ‘qy asIN pwCmI srmfeydfrI dy ivkfs dy nmUny nUM hI apxfieaf hY. sovIaq XUnIan dy Zih jfx qoN bfad jo QoVHy bhuqy qwq asIN sovIaq mfzl qoN apxfey sn, Auh vI iqafg idwqy aqy pwCmI srmfeydfrI dy ivkfs dy nmUMny nUM apxfAux ivc jo QoVHI bhuq ksr bfkI rih geI sI, Auh vI pUrI kr leI. cIn ny vI pwCmI srmfeydfrI dy ivkfs dy nmUny dy keI qwq apxfey hn pr Aus ny afpxIaF loV anusfr AunHF ivwc qbdIlI kr leI, Ausy qrHF ijs qrHF Aus ny sovIaq mfzl dy qwqF nUM afpxIaF loVF anusfr Zfl ky apxfieaf sI. cIn ny mfrksvfdI PlsPy nUM vI Aus dI cInIkrn krn qoN bfad hI apxfieaf sI. awj ieh qwQ spwsLt ho cuwkf hY ik Bfrq dy mOjUdf ivkfs dy nmMUny ny lokF dI bhuigxqI dy jIvn pwDr nUM AuWcf cuwkx ivc ijLafdf sPlqf hfsl nhIN kIqI. kI cIn aijhf kr sikaf hY? ies svfl df jvfb lwBxf BfrqIaF qy Kfs krky pMjfbIaF leI bhuq jLrUrI hY ikAuNik nf qF hry ienklfb aqy nf hI pRvfs dy pMjfb aqy pMjfbIaF leI smuwcy qOr ‘qy cMgy nqIjy inkly hn, sgoN dovF ny pMjfb dI hflq nUM bd qoN bdqr bxfAux ivwc

PAGE 28

hI BUimkf inBfeI hY. jy cIn ny swcmuwc afpxy lokF dI bhuigxqI df jIvn cMgf bxfAux ivwc sPlqf hfsl kIqI hY qF ieh qjrbf sfzy leI vI sfrQk hY ikAuNik ies qwQ dI pusLtI ho jFdI hY ik sfnUM pwCmI srmfeydfrF dy ivkfs dy nmMUny dI bjfey iek bdlvyN ivkfs dy nmMUny dI loV hY. cfhIdf qF ieh sI ik Bfrq df bwuDI jIvI vrg Bfrq aqy cIn dy ivkfs dy nmUMinaF df qulnfqimk aiDaYn krdf pr aijhf nhIN ho sikaf pr ijs Kyqr ivwc sfzy icMqkF aqy lyKkF nUM ijLafdf sPlqf nhIN imlI, Aus Kyqr ivwc sfzy pwqrkfrF ny cMgf kMm krky idKfieaf hY. ‘tUzy hYzlfeInjL’ dy pwqrkfrF ny dovF dysLF dI ryl ivvsQf df qulnfqimk aiDaYn kIqf hY jo ik asl ivc dovf smfjF df qulnfqimk aiDaYn hY. do pwqrkfrF ny iewko vyly sLMGfeI qoN bIijMg mihlf pwqrkfr ny bulyt tryn ivwc 1300 iklomItr df sPLr aqy dUjI mihlf pwqrkfr ny idwlI qoN jYpur 270 iklomItr df sPLr ajmyr sLqfbdI ivwc kIqf. ieh dovyN gwzIaF bhuq vDIaf smJIaF jFdIaF hn. ies sPr leI dovyN gwzIaF nUM sfZy cfr GMty lwgdy hn. gwzIaF dI rPqfr ivwc qF Prk sfPL hY pr hor vI PLrk spwsLt njLr afey. dovF mihlfvF ny afpxy-afpxy qjrby tI[vI[‘qy idKfey, ijnHF nUM qulnfqimk ZMg nfl pysL kIqf igaf. plytPfrm qoN gwzIaF ivwc vwK-vwK syvfvF ijvyN Kfxf, afrfmdyh sItF aqy pysLfbKfny afid aqy gwzIaf ivwc siQrqf dI qulnf kIqI geI. BfrqI plytPfrm ‘qy GVms, gMdgI, bdbU, kwuiqaF, mwKIaF aqy BIV-BVwkf qy anusLfsnhIx dyKy jf skdy hn. AunHF ny 2 ey bYtrI sYWl iswDy KVHy kIqy, jdoN sLqfbdI dI spIz 100 iklomItr hoeI qF ieh izwg pey jdoN ik bulyt tryn ivwc 300 iklomItr qoN vwD spIz ‘qy vI ieh nhIN izwgy. smwucy qOr ‘qy cInI gwzI ivwc sPLr hvfeI jhfjL dy pwDr df sI pr

BfrqI gwzI bhuq ipwCy sI. ipCly kuJ smyN qoN mYnUM vI Bfrq dIaF vDIaF qoN vDIaf gwzIaF ijvyN rfjDfnI aqy sLqfbdI afid ivwc sPLr krn df mOkf aksr imldf rihMdf hY. 50 sfl pihlF gwzIaF ivwc AuWcI sLRyxI dy sPr dI hux nfl qulnf mYnUM bcpn dIaf cMgIaF XfdF dI Xfd qfjLf krvfAuNdI rihMdI hY. keI-keI GMty gwzIaF df lyt hoxf sfDfrn ijhI gwl hY. ryl dIaF lfeInF nfl gMdgI, aiq dI grIbI aqy lokF kol twtI-ipsLfb krn dI shUlq nf hox dy idRsL sfPL njr afAuNdy hn. jI[ tI[ vI[ ny vI afpxy pRogrfm ‘zI[ aYn[ ey[‘ aqy ‘Bfrq BfgX ivDfqf’ ivwc dovF dysLF df bhuq cMgf qulnfqimk aiDaYn kIqf hY. AunHf df svfl sI ik cIn Bfrq nfloN ikANu awgy lMG igaf hY. iewk pwqrkfr bIijMg ivc aqy dUjf Ausy smyN ivwc idwlI ivwc jIvn dy vwK-vwK pwKF dI qulnf idKf irhf sI. ijvyN tRYiPk, sVkF dI hflq aqy tfielYt afid. iewk ivsLys gwl sI ik bIijMg ivwc 2008 ivwc hoeIaF AulMipk KyzF aqy 2010 ivwc idwlI ivwc hoeIaF kfmnvYWlQ KyzF leI bxfeIaF geIaf suivDfvF dI hflq dI qulnf kIqI. cIn ivwc hfly vI lokF nUM Auh suivDfvF AuplwbD hn. jdoN ik Bfrq ivwc ienHF dI hflq jF qF bhuq Ksqf ho geI hY jF ieh bMd kr idwqIaf geIaf hn. moty qOr ‘qy cIn ivwc vwD anusLfsn, GWt iBRsLtfcfr, vwD kusLlqf aqy cIn dI pVHfeI df pwDr vDIaf hoxf dwisaf igaf. ivwidaf bfry AunHF dI itwpxI swcmwuc duKdfeI hY ikAuNik rvfieqI qOr ‘qy Bfrq ivwidaf dy Kyqr ivwc vwzI pRfpqI vflf smfj irhf hY. irgvyd dy rUp ivwc sMsfr dI pihlI pusqk hoNd ivwc afeI aqy sRI gurU gRMQ sfihb dy srUp ivwc sfzy kol srvoqm pwDr df igafn hY. sMsfr dI pihlI XUnIvristI qkisLlf ivwc bxI sI pr awj Bfrq dI koeI XUnIvristI vI sMsfr dIaf 100 sB qoN

vDIaf XUnIvristIaF ivc nhIN af skI jdoN ik cIn dIaf XUnIvristIaf ienHF ivwc sLfiml hn. mYnUM lwgdf hY ik koeI vI qulnfqimk aiDaYn ies gwl dI hI pusLtI krygf ik Bfrq ivwc srmfeydfrI dy ivkfs df nmUnf bhuigxqI dy jIvn pwDr nUM AuWcf cwukx ivwc sPl nhIN hoieaf aqy ieh Bfrq nUM GVmws qoN arfjkqf vwl nUM iljf irhf hY. jLfihr hY ik sfnUM iek bdlvyN ivkfs dy nmUMny dI loV hY. sfnUM iewk aijhy ivkfs dy nmUMny dI loV hY, jo sfzy lokF dy ieiqhfsk qjrby aqy sfzI smUhk isafxp ivcoN Aupijaf hovy. myry iKafl ivwc sfnUM ieh bdlvF ivkfs df nmUMnf sRI gurU gRMQ sfihb ivcoN iml skdf hY. pMjfb dy sMdrB ivwc sfnUM do vwzy msilaF bfry spwsLtqf hoxI cfhIdI hY. pihlF ieh ik smwucy qOr ‘qy hry ienklfb ny pMjfb dy smfj, swiBafcfr aqy vfqfvrn df bhuq nuksfn kIqf hY. dUjf ieh ik smwucy qOr ‘qy pRvfs pMjfb aqy pMjfbIaF df nuksfn kr irhf hY. ieh TIk hY ik pRvfs vkqI qOr ‘qy kuJ lokF dIaf afriQk musLiklF df hwl hY pr smfj nUM ies dI bhuq vwzI kImq cukfAuxI pYNdI hY. smfijk asiQrqf, iswiKaf pwKoN inGfr, pirvfrk ibKyr aqy kdrFkImqF df guafcxf lgBg insLicq hY. ies leI pRvfs nhIN ivkfs dI loV hY. kudrq aqy mnwuK pwKI ivkfs dI loV hY. sfnUM vwK-vwK ivkfs dy nmMUinaF qoN iswKx dI loV hY. cIn dy ivkfs dy nmMUny qoN vI bhuq kuJ iswiKaf jf skdf hY. sfnUM sRI gurU gRMQ sfihb dy kudrq aqy mnwuK pwKI ivkfs dy nmUny nUM afDfr bxf ky dUjy ivkfs dy nmUinaF dy hF-pwKI aMsLF nUM vI apxfAuxf cfhIdf hY. afpxy nFh-pwKI aMsL Cwz ky hF-pwKI aMsL sMBfl ky dUijaF dy cMgy aMsL apxfAuxf vI cMgI gwl hY BfvyN ik bhuq duwK nfl kihxf pYNdf hY ik hfly qwk ijLafdfqr asIN ies qoN Ault hI krdy rhy hF.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



cMgy- ivcfr

KflI jyb, BuwKf pyt iensfn igafn hmysLf boldf hY, nUM bhuq kuJ isKf idMdy hn. akl suxdI hY aqy isafxp smJdI hY. akl bfdfm Kf ky nhIN afAuNdI, TokrF Kf ky afAuNdI aOKf smF hI afpxy aqy hY. bygfny dI pCfx krvfAuNdf hY. swp, sfDU aqy zrfeIvr df koeI rUt nhIN huMdf. sMkt vyly idl nf Cwzo qy KusLI vyly pYr nf Cwzo. rwb jo krdf hY cMgf hI krdf hY, pwuTIaF-iswDIaF ijMdgI sMGrsL df mYdfn hY, qF bMdf hI krdf hY. sMktF aqy musLiklF qoN awk ky ies qoN mwuK nf moVo. srIr kdy pivwqr nhIN ho skdf, iPr vI sfry iesdI asIN glqI vwzI qoN vwzI pivwqrqf leI koisLsLF krky sjL f Co t I qo N Co t I krdy hn. cfhuMdy hF,

PAGE 29

jgjIvn igWl

jykr rwb qoN kuJ mMgxf cfhu M d y ho qF srbw q df Blf mMgo. jykr kuJ pUjxf cfhuMdy ho qF iensfnIaq nUM pUjo.

mn- pivwqr ho skdf hY, syvf QoVHI qoN QoVHI krky Pl jykr kuJ suxnf cfhuMdy ho pr aPsos koeI koisLsL nhIN ijLafdf cfhuMdy hF. ieh awj qF duKIaNf dI pukfr suxo. krdf. sfzI iPLqrq hY. jykr kuJ lYxf cfhuMdy ho qF cMgy bMidaF dI ikqy bhuqI isafxf bMdf mUrK qoN vI duKIaF dI asIsF lvo. BIV nhIN huMdI, pr BIV kuJ nf kuJ iswK lYNdf hY ivwc bhuqy cMgy bMdy nhIN pr mUrK isafxy qoN vI kuJ jykr kuJ krnf cfhuMdy ho qF loVvMdF dI mwdd kro. huMdy. nhIN iswKdf. cMgf kMm afpxy afp ivwc jykr kuJ bxnf cfhuMdy ho hI sLoBf huMdI hY. qF loVvMdF df shfrf bxo.

PAGE 29


PAGE 30

PAGE 30

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 31

jyT (ibRK) sMkRFqI

50554065

joiqS, Eqy  Eqy 604-832-7859 kro





1



myK- sLnI-mMgl dI siQqI ishq vfsqy TIk nhIN. mfinsk pRysLfnI rhy. jLmIn-jfiedfd bfry JgVy vDxgy. srkfr pwKoN hfnI-BY. meI 23, 24, 25; jUn 2, 3,10 ,11 ,12 asLuwB hn.

You need to hold back on any temptation to make quick decisions, particularly if it involves taking some sort of risk this week because you are not in a good position to see all the facts clearly. The other thing is that you may not put in enough time gathering facts but rather follow a gut feeling that could prove to be incorrect.

An underlying rebellious streak that exists in you could erupt suddenly if circumstances seem unfair, especially if money is involved or you feel that you are being taken advantage of financially. Your energy would be best utilised in thinking about or gathering information in relation to your own wishes, not someone else’s.

You can be extremely restless all week. This could be in response to restrictions someone else may be attempting to apply in some way. Be mindful of not letting frustration overcome you – it could encourage unwise decisions. You could also gain extreme clarity on some matter from the past that now presents differently.

Maintaining harmony is uppermost in your consciousness at the moment, though this will not over-ride any need to stand up for your rights. You just need to find a nice way of doing it. There is a lot going on behind the scenes and this can include scheming. Though you may not know everything, what you sense is not far wrong.

Catching up with people you have not seen in a while could come up out of the blue. You might also bump into somebody from the past. On this score there could be a mysterious element, even a lack of truth to what they are presenting to you. Any involvement with a group of people can chop and change from one thing to another.

Look at what you have learnt about yourself, especially if you have been responding to situations through a sense of feeling sorry, even guilt. You may now realise this has lead to more responsibilities in some way and that this is not exactly a fair thing or it is taking up too much of your time you should be spending on other things.

Committing yourself to something completely out of the ordinary is not a bad thing but you need to ensure it doesn’t land you with more responsibilities than others who are involved. You need to start out, as you want to finish up, long term. If you take some time to think about it, you will easily come up with the right solutions.

You would be best to concentrate on anything that hasn’t been going the way you would like or previously planned. Not that this is the time to fully change it but you should consider alternatives. This could include listening to the opinions of others. For greater balance, something needs to change with the smaller or daily details.

This will be an interesting week with other people. You need to maintain a practical centred approach personally because they can be all over the place. What you have to watch is how they might attempt to change your position, especially if it makes things easier for them. It is only you who can protect yourself from expectations.

You could be surprised to realise what somebody else feels about you – it is not likely to be negative in any way at all, though it could change the whole structure of a matter in some way. If something needs to be done and you can’t do it, don’t hesitate in getting someone in to carry it out. It will make you feel a lot better.

The opportunity to enjoy yourself should not be lacking, though it might be very distracting. Perhaps you could do with some enjoyable distractions! This cannot be at the expense of your health though. If you overindulge, balance this up in the following days. That way you will maintain mental clarity, which is necessary.

Be careful your imagination doesn’t run away with you this week when it comes to anything you feel you want to change to make life easier. It might be best to get the opinion of somebody else who tends to be practical. Rushing into any alterations could see you regretting it later and wishing you could go back to how things were.

 

ibRK- buwD-mMgl dI siQqI ishq nUM Krfb kry. siQr-sMpdf bfry ivvfd vDx. afriQk lfB hovy. gupq dusLmx qoN sfvDfn. mhIny df aMq sLuwB. meI 25, 26, 27: jUn 4, 5, 13, 14 asuwB hn.

3



imQun- ishq TIk. inwjI lokF nfl ivgfV. bMDU-ksLt. sMqfn-pwK qoN icMqf. kfrobfr ivc rukfvt. meI 28, 29; jUn 6, 7 asLuwB hn.

4



krk- ishq TIk rhy. krjLf isr cVHy. inwjI lokF nfl axbx. nvIN Xojnf qoN hfnI. meI 22, 30, 31; jUn 1, 8, 9 asLuwB hn.

5



isMG-afriQk sMkt bxy. rkq-ipwq-ivkfr. bMDU ksLt, iesqrI-pwK qoN lfB. kfrobfr ivwc rwdobdl hovy. meI 23, 24; jUn 2, 3, 10, 11, 12 asLuwB hn.

6



kMinaf- krjLy kfrx prysLfnI. lVfeI-JgVy qoN bcoN. rfj pwK qoN BY. dusLmx mjLbUq, iksy dI shfieqf nfl kfrobfr ivwc cMgf lfB hovy. meI 25, 26, 27; jUn 4, 5, 13, 14 asLuwB hn.

7  qulf- smF AulJx-pUrx hflfq bxfey. apmfn df zr. iesqrI-pwK qoN icMqf. afmdn nfloN Krc ijLafdf. meI 28, 29; jUn 6, 7 asLuwB hn.

8



ibRsick- kP-vfXU-ivkfr kfrn prysLfnI. afriQk lfB ho ky hfnI-BY. PLjUl dy JgiVaF qoN dUr rho. ihwsydfrI ivc DoKf. BfeI-bMDU qoN shfieqf imly. kfrobfr ivwc qbdIlI. meI 21, 22, 30, 31; jUn 1, 8, 9 asLuwB hn.

9



Dn- ishq TIk rhy. afriQk sMkt bixaf rhy. inwjI lokF qoN sihXog. sMqfn-pwK qoN icMqf. iesqrI pwK qoN lfB hovy. meI 23, 24; jUn 2, 3, 10, 11, 12 asLuwB hn.

10  mkr- rkq-ipwq-ivkfr. jLmIn jfiedfd sMbMdI prysLfnI. Xfqrf suwK-meI rhy. kfrobfr ivwc qbdIlI krnI pvy. meI 25, 26, 27; jUn 4, 5, 13, 14 asLuwB hn.

11  kuMB- pyt ‘c KrfbI, bMDU-ksLt. nvIN Xojnf aqy kfrobfr nfl lfB. sMqfn-pwK qoN sLuwB smfcfr imly. lukvyN-dusLmx qoN sfvDfn rho. meI 28, 29; jUn 6,7 asLuwB hn.

12



mIn- rkq-ipwq ivkfr. cMgy lokF nfl myl-imlfp hovy. PjLUl dy Krc kfrx prysLfnI. kfrobfr TIk. mhIny dy aKIr ivwc ivsLysL Krc hovy. meI 22, 30, 31 ; jUn 1, 8, 9 asLuwB hn.

PAGE 31


PAGE 32

The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



BuwK qy Bojn

mnuwKI srIr Bojn aqy pfxI nfl cwlx vflI iewk bVI guMJldfr msLIn hY. ies msLIn nUM shI ZMg nfl cwldf rwKx df kfrj lgpg cflI KurfkI qwq krdy hn. ienHF ivwc kfrbohfeIzrytF, pRotInF, iQMidafeI, ivtfimnF aqy KixjF df aijhf joV-myl huMdf hY, ijhVy srIrk vfjy dIaF vwK-vwK surF alfpdy hn. ienHF ivwc ds aYmIno aYisz, iewk iQMidafeI, pMdrF ivtfimn aqy cOdF Kixj hn, ijhVy srIr dIaF buinafdI loVf pUrIaF krdy hn. ienHF qoN srIr vwK-vwK iksm dy lgpg ds hjLfr nfloN vI vwD imsLrx iqafr krdf hY, ijnHF dI vrqoN nfl srIr qMdrusq aqy kfrjLsLIl rihMdf hY. ienHF pOsLitk qwqF ivclf qflmyl ijMnf suKfvF aqy srl huMdf hY, Auqnf hI srIr, jIvn nUM mfxdf aqy pRsMn mihsUs krdf hY. rogF dI afpxI koeI hoNd nhIN huMdI. ienHF qwqF ivwcoN jdoN iksy qwq dI mfqrf vwD jF Gwt jFdI hY, Aus ivgVI avsQf nUM rog ikhf jFdf hY. jdoN ivgiVaf sMquln muV bhfl ho jFdf hY qF mnwuK rog qoN Cutkfrf pf ky muV qMdrusq ho jFdf hY. qwqF dI Gft nfl sYNkVy imsLrx iqafr hoxo rih jFdy hn ijnHF kfrx vwK-vwK smwisafvF AupjdIaF hn. ijvyN iQMidafeI dI mfqrf vDx nfl afls af jFdf hY aqy ies dI mfqrf Gtx nfl cmVI KusLk ho jFdI hY. Kurfk dy ivgfV nfl srIr nUM clfAux dI ijLMmyvfrI inBfa rhy sYWlF dI kfrjsLYlI pRBfivq huMdI hY. ijhVI motfpf, sLwkrrog, gurdy dy rog, aMqVIaF dI gVbV, kYNsr, idl dy rog afid bx ky pRgt huMdI hY. bhuqIaF gMBIr ibmfrIaF sYWlf ivcly ivgfVF kfrn huMdIaF hn. ienHF ivgfVF dy kfrn sfzI Kurfk ivc huMdy hn. ieh ivgfV srIr nUM DmkfAuNdy rihMdy hn.

asIN pMjfbI Kurfk qF KFdy hF, pr qfkq vflI Kurfk nhIN, ishq ivgfVn vflI Kurfk KFdy hF. srdIaF ivwc pMjfbIaF dy GrF ivwc sfg bxdf hY ijs ivwc adrk, lsx, myQy afid grm qfsIr vfly qwq huMdy hn, qVkf lwgdf hY, AuproN Bfrf grm iGE pfieaf jFdf hY, nfl bfeI vflI mwkI dI motI kwcI rotI huMdI hY, kOly Br-Br ky sfg KfDf aqy Kuafieaf jFdf hY, mgroN lwsI pIqI jFdI hY. ieAuN lfBkfrI Kurfk nUM asIN afp hI hfnIkfrk bxf lYNdy hF. jIvn sLYlI bdl geI hY, pr KurfkF pihlF vflIaF hI hn. sfzy ivafhF ‘qy prosI jfx vflI hr cIjL srIr nUM nuksfn phuMcfAux vflI bx jFdIaF hn. ienHF KurfkF nfl srIr ivwc AUrjf qF Aupjf leI jFdI hY, pr Auh vrqI nhIN jFdI ijs kfrx srIrk rog Aupjdy hn. sB qoN vwD Auh vrg pIVq hY ijs df Kfx-pIx ‘qy inXMqrx nhIN. pMjfb ivwc idl dIaF bImfrIaF dy muwK kfrx mwJ df duwD, dysI iGE, sfg aqy mIt-murgy df aiDk Kfxf hY. sM q u l q Bo j n ivw c kfrbo h feIzry t F, pR o t InF, iQMidafeI, ivtfimnF aqy KixjF df hoxf jLrUrI hY, ienHF ivclf sMqln jLrUrI hY aqy ienHF bfry muwZlf igafn vI jLrUrI hY. aftf, cfvl, sLwkr afid kfrbohfeIzryt srIrk sLkqI df sroq hn, iQMidafeI, crbI, iGE-mwKx afid srIr ivc grIs df kfrj krdy hn, pr ienHF dI vDyry vrqoN srIr nUM motf, aqy aflsI bxf idMdI hY. ieh motfpy df mwuK kfrx hY. motfpf ibmfrIaF df BMzfr hY. motf ivakqI motf krn vfly pdfrQ KFdf hY ikAuNik Aus nUM motf krn vflIaF cIjLF hI suafd lwgdIaF hn. idl dy rog, joVF df drd, jxypy dIaF AulJxF motfpy kfrn AupjdIaF hn. kyvl iQMidafeI hI

nirMdr isMG kpUr

nhIN, loVoN vwD KfDI Kurfk vI aMdrUnI rsfieixk pRikiraf nfl crbI bx jFdI hY. motfpf ajoky sMsfr dI sB qoN vwzI smwisaf hY. ivtfimn bVy sUKm ZMg nfl kfrj krdy hn. ieh sfzI ibmfrIaF qoN rfKI krdy hn, njLr iqwKI krdy, cmVI dI cmk vDfAuNdy hn aqy sfnUM sB pwKoN qMdrusq rwKdy hn. ieh mwCI, aMzy, mwKx, krIm ivwcoN imldy hn. sB qoN vwD mhwqvpUrn ivtfimn bI hY ijhVF igafrF ivtfimnF df jwut hY. ies dI Gft kfrn cmVI dy rog, vflF df JVnf aqy pwiTaF dy akVfa afid ijhIaF pRysLfnIaF AupjdIaf hn. ivtfimn sI rogF df mukfblf krn, jKLmF nUM Brn, dMdF msUiVaF dI rwiKaf krn df kfrj krdf hY. ieh hrIaF sLbjLIaF, hrIaF imrcF, sMgqry, inMbU afid qoN pRfpq huMdf hY. ivtfimn zI hwzIaF dI mjLbUqI aqy qMdrusqI leI jLrUrI hY. ies df sB qoN vwzf sroq Duwp hY. ieh duwD ivwc vI huMdf hY. ivtfimn eI sfzI idl dy rogF qoN rwiKaf krdf hY aqy KLUn dy dOry nUM inXimq krdf hY. anfj, hrIaF sbjIaF, duwD, mUMgPlI afid ies dy sroq hn. hrIaF sbjLIaF, aMn aqy mfs qoN pRfpq hox vflf ivtfimn ky KUNn nUM vgx qoN rokdf hY. KixjF ivwc lohf, kYlsLIam, ijMLk , afieEzIn aqy sozIam vrnxXog hn. ijhVy sbjLIaF, Pl pey pey kfly ho jFdy hn, AunHF ivwc lohf huMdf hY, ijhVf KUn nUM bxfAuNdf aqy qfkq idMdf hY. lohy dI kVfhI ivwc irMnHx-pkfAux nfl hI ies dI pUrqI ho jFdI hY. kYlsLIam hwzIaF aqy dMdF dI arogqf leI jLrUrI hY. duwD ies df mwuK sroq hY. Bojn dy jLrUrI qwqF vflI Kurfk df syvn lgpg hr ivakqI krdf hY, pr Aus dI mfqrf aqy ivDI TIk nf hox kfrx smwisafvF AupjdIaF

hn. sMquln dI axhoNd nfl srIr ivwc rogF df mukfblf krn dI sLkqI Gt jFdI hY. kYlsLIam dI Gft nfl hwzIaF kmjLor rih jFdIaF hn aqy aijhy ivakqI dI kfrgujLfrI iZWlI hI rihMdI hY. Kurfk aqy mfniskqf df iswDf sMbMD hY. qMdrusq ivakqI dIaF qrjIhF, kmjLor ivakqI dIaf qrjIhF nfloN vwKrIaF huMdIaF hn. sMqulq Bojn ivwc anfj dflF, sbjLIaF, Pl, duwD, iGE afid sB kuJ hoxf cfhIdf hY ienHF df hoxf mhwqvpUrn nhIN, ienHF dI mfqrf aqy anupfq mhwqvpUrn hn. ijhVy mfs-aFzf nhIN KFdy, Auh ies Gft nUM duwD, dflF nfl pUrI kr skdy hn. moty bMidaF nUM aftf-cfvl Gwt Kfxy cfhIdy hn. bwicaF nUM duwD vDyry dyxf cfhIdf hY. buZfpy ivwc Kurfk Gtf dyxI cfhIdI hY. Kfx vfly nUM pqf hoxf cfhIdf hY ik Auh kI Kf irhf hY aqy Aus Kurfk df Aus dy aMdr aqy bfhr kI asr hovygf, nhIN qF smwisafvF AupjxgIaF. iksy vI smwisaf nUM hwl krn leI Aus smwisaf nUM smJxf jLrUrI huMdf hY. sfzf srIr lgpg iewk sO kuieMtl Bojn Kfx leI bixaf hY. jldI-jldI KfEgy qF duNnIaF qoN jldI cly jfEgy, hOlI-hOlI KfEgy qF dyr nfl mwukygf. shI Bojn aqy Bojn dI mfqrf shI nf hox kfrn motfpf vD irhf hY. ijhVy bcpn ivwc hI moty ho jFdy hn, Auh mfipaF dI syvf nhIN krngy sgoN mfipaF qoN syvf krvfAuxgy. ieh iksy dI smwisaf hwl nhIN krngy sgoN hor vfsqy smwisafvF AupjfAuxgy. hux lok BuwK kfrn nhIN KFdy. BFvyN BwuK nf vI lwgI hovy, Bojn vyK ky Kfx dI iewCf Aupj pYNdI hY. Bojn dI sugMD lokF nUM svfd nfl KFidaF vwyK ky hr iksy ivwc BuwK jfg pYNdI hY. moty (bfkI pMnf 40 ’qy) bMdy nUM BuwK lwgI hI rihMdI

NOW HIRING Smart Wireless is now hiring Sales Representatives. Apply with resume at our Mt. Lehman or Cedar Park location or email resume to hr@mysmartwireless.ca

SMART WIRELESS Bell Authorized Dealer

Unlocking Services | New & Used Phones | Repairs PAGE 32


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE 33



suBfa hovy imlxsfr hwd qoN ijLafdf imhnq, srdI-grmI df pRBfv, cMgI qy pOsLitk Kurfk dI Gft, gMdf rihx sihx, susqI, kmjLorI, afls, ieh sB iensfn dy dusLmx hn pr ies qoN vI ijLafdf mfVf pRBfv pfAux vflf afdmI df afpxf suBfa huMdf hY. afdmI AuWqy Kud dy nkfrfqfmk suBfa df ijMnf hfnIkfrk pRBfv huMdf hY, Enf iksy rMg jF ibmfrI df vI nhIN pYNdf. kuJ lok iksy duwK jf ibmfrI krky icVicVy ho jFdy hn pr Aus duwK jF ibmfrI dy Kqm ho jfx nfl AunHF df icVicVfpx KLqm ho jFdf hY pr afdmI dy suBfa ‘c ricaf icVicVfpx sfrI Aumr afdmI dy mgroN nhIN lihMdf. afdmI df GtIaf suBfa Aus nUM srIrk pwKoN hI nhIN, smfijk qOr ‘qy vI pRBfivq krdf hY.

BYa, Gbrfht, duwK, sMqfp mnwuKI jIvn dy sB qoN vwzy dusLmx hn. AudfsI, icVicVfpx, apRsMnqf aqy aijhf hI jIvn, ijs ivwc iksy ny afpxI kfblIaq df ivsLvfs guaf ilaf hovy, ijs nUM afpxIaF aMdrlIaF sLkqIaF qy XkIn nf irhf hovy, jo jIvn df AudysL hI Buwl igaf hovy, ijs dI soc apMg ho geI hovy, nUM cfhIdf hY ik Auh aijhy durpRBfvF df zt ky mfnisk ivroD kry Kfs krky aijhy ivcfr jo Aus dy mn nUM Audfs krdy hn aqy mn ivwc inrfsLf krdy hn, aijhI BFvnf nMU mn coN DUh ky iKwc kwZo. ajoky smyN ivwc KusLhfl jIvn leI inrfsLfpUrn ivcfrF df zt ky ivroD krnf mnwuK leI bhuq jLrUrI hY.

hwsxf mnHf hY: pwuqr (ipE nUM), “ipqf jI, kfr dI cfbI dy idE, kflj ivwc awj PMksLn hY.” ipE, “kfr ikAuN?” pwuqr, “10 lwK dI kfr ivwc jfvFgf qF roab pvygf.” ipE, “ieh lY 10 rupey aqy 30 lwK dI bws ivwc jfh, ijLafdf rohb pvygf.”

afdmI df sdf rogI jF inrogI rihxf jF jIvn ivwc sPl jF asPl rihxf, Aus dy suBfa ‘qy inrBr krdf hY. iewk bMdf sdf hwsdf-muskrfAuNdf rihMdf hY, dUjf ibmfr aqy icVicVf ijhf rihMdf hY. koeI qrwkI dIaF mMijLlF pfr krdf quiraf jFdf hY qy dUjf vfr-vfr hr Kyqr ivwc mfq KFdf hY. ies df kfrn Aus df suBfa hY. suBfa dy kfrn hI koeI afdmI lokF ivwc siqkfiraf jFdf hY qy iksy nUM koeI QVHy nhIN cVHn idMdf. Kud soco, jykr iksy afdmI df suBfa Aujwz, kRoDI aqy kOVf hovy qF kI qusIN Aus dy nfl gwl krnf psMd krogo? nhIN nf. aijhy bMdy qoN lokI iknfrf krn ivwc hI BlfeI smJdy hn. ijs df suBfa mDur, imlxsfr aqy apxwq Biraf hovy, ijs dy hoTF AuWqy sdf muskfn iQrkdI rihMdI hovy, Aus nUM sfry psMd krdy hn aqy Aus dI nyVqf cfhuMdy hn. aijhy afdmI hI afpxy ielfky dy ‘swjx purK’ khfAuNdy hn. Gr dI KusLhflI jF bdhflI ivwc vI suBfa df bVf mhwqv huMdf hY. jy dovF jIaF df suBfa hI grm aqy JgVflU hovy qF Gr-gRihsQI nrk bx jFdI hY. jd dovF df suBfa nrm hovy aqy prspr myl Kf jfvy qF Gr svrg bx jFdf hY. jy asIN hwsidaF KyzidaF aqy DmflF pfAuidaF afpxf jIvn gujLfrnf cfhuMdy hF qF sfnUM afpxy suBfa nUM srl aqy sihj bxfAuxf hovygf. srl suBfa bVf suKdfeI huMdf hY. jdoN koeI afdmI asihj ho jFdf hY qF Aus dy jIvn ivwc Kud duafrf pYdf kIqIaF pRysLfnIaF KVHIaF ho ky Aus nUM sMkt ivc pf idMdIaF hn aqy Aus dIaF KusLIaF nUM gRihx lwg jFdf hY. kuJ lokF df ivcfr hY ik suBfa nUM bdlxf musLkl hY. ieh mMinaf jf skdf hY ik pr asMBv nhIN ho skdf. jy qusIN swcmwuc hI hwsdy-Kyzdy jIvn gujLfrnf cfhuMdy ho qF afpxy aMdr JfqI mfr ky vyKo ik quhfzy ivwc vYr, eIrKf jF icVicVfpx qF nhIN? ienHf sfiraF dosLF ivwcoN kroD sB qNo ijLafdf hfnIkfrk hY. mnuwKI jIvn ivwc koeI hor Bfvnf aYnf ijLafdf mfVf pRBfv nhIN pfAuNdI, ijMnf kRoD. sLFqI aqy TrHMmf jIvn dy mUl mMqr hn. aijhy guxF vfly afdmI hr Kyqr ivwc bulMdIaF ‘qy phuMcdy hn. sPLlqf AuunHF df jIvn KusLIaF nfl Br idMdI hY aqy Auh sfrf jIvn hwsidaF-muskrfAuNidaF gujLfrdy hn. afdmI dy suBfa AuWqy hI Aus df BivwK inrBr krdf hY. ies leI Kud nUM ttolo. PAGE 33


The Patrika

PAGE 34

pfrlImYNt ihwl dI surwiKaf leI 30 nvyN gfrz

pIl, zrhm skUl borz anusfr tIcrF dI hVqfl gYrkfnUMnI torFto: EntfrIE pbilk aY l ImY N t rI skU l tIcrF vlo N vrk-tU-rUl hVqfl df mqlb ieh hY ik Auh prOivMs vloN lfgU kIqy jfx vflf sYks iswiKaf pfTkRm leI idwqI jfx vflI isKlfeI ivwc sLfiml nhIN ho rhy. prOivMs ivwc skUl KuwlHy rhy aqy PIlz tirwp jF hor pfTkRm qoN bfhr dy kMm kfj cldy af rhy hn pr tIcrF vloN tYst cYWk nhIN kIqy jf rhy aqy nf hI irport kfrzF Aupr kmYNt cfVy jf rhy hn. ies dy nfl-nfl minstrI afPL aYjUkysLn vwloN inrDfirq iksy pysLfvr ivkfs qoN vI bfeIkft kIqf jf irhf hY. XU n Ian ny ies bfry afpxy ibafn ivwc ikhf hY ik Auh nvyN sYks pfTkRm dy hwk ivc hn pr ieh hVqfl AudoN qwk jfrI rhygI jdoN qwk srkfr sfzIaF mMgF nhI mMndI. srkfr vwloN 1998 ivwc sYks iswiKaf pfTkRm ivc soD kIqI geI sI pr Aus qoN bfad hux srkfr ies nUM nvIaF soDF dy nfl sqMbr mhIny lfgU krn jf rhI hY. ienHF soDF df hjLfrF mfipaF vloN ivroD kIqf jf irhf hY aqy mfipaF df mMnxf hY ik

ieh pfTkRm bwicaF dI Aumr anukUl nhIN hY. iswiKaf mMqrI iljL sYNzljL df kihxf hY ik cMgf huMdf agr aiDafpk ies isKlfeI pRogrfm ivwc sLmUlIaq krdy. pr agr Auh aYsf nhIN krdy qF afAux vflIaF grmIaF ivwc AunHF nUM afpxy afp ies nUM pVnf aqy smJxf pvygf. aYlImYNtrI skUl tIcrF dI vrk-tU-rUl dy nfl-nfl 3 hor borzF dy hfeI skUl tIcr vI hVqfl qy hn. EntfrIE lybr irlysLn vloN sLuwkrvfr nUM Aus arjLI qy suxvfeI kIqI jfvygI ijs ivw c 3 bo r zF vlo N ies hVqfl nUM gYrkfnUMnI aYlfnx dI mMg kIqI geI hY. ies hVqfl nfl zrhm, rylboa izsitRkt aqy pIl rIjLn ivc 70,000 ividafrQI klfsF qoN bfhr hn. borzF df mMnxf hY ik EntfrIE sYkMzrI skUl tIcrjL PYzrysLn lokl hVqfl sYNtrl muwidaF qy kr rhI hY. jo ik ilbrl srkfr dy nvyN bfrgyinMg isstm anusfr nhIN hY. borzF df mMnxf hY ik klfs sfeIjL aqy pYsy Dyly dI gwl proivMsLl tybl qy hoxI cfhIdI hY.

pRfeIvyt jYWt jhfjLF dI mMg GtI, 1750 vrkr byrujLgfr torFto, pRfeIvyt jYWt jhfjLF dI mMg Gtx kfrn kYnyzf dI hvfeI jhfjL aq y ryl gwzIaF bxfAux vflI vwzI kMpnI bMbfrdIey vwloN 1,750 rujLgfr kwtx df PYslf kIqf igaf hY. kMpnI ny vIrvfr nUM cInI pUMjIpqIaF aqy rUsI DnfZF vlo Gt rhI mMg nUM ies df iLjLMmyvfr Tihrfieaf hY. mFtrIal dI ies kM p nI ny dwisaf ik 1,000 rujLgfrF dI mFtrIal ivc, 480 to r Fto ivwc aqy 280 bYlPfst ivwc ktOqI kIqI jfvygI. ies mMdI kfrn globl 5000 aqy 6000 jhfjLF dy inrmfx kfrjF qy asr pvygf. ienHF jhfjLF dI vrqoN mhFdIpF df sPLr krn leI mwuK kfrjkfrNIaF vloN kIqf jFdf sI. ienHF jhfjLF qy kfPI Krcf

PAGE 34

Friday, May 22nd, 2015



afAuNdf sI aqy ienHF df afrzr bwuk afey idn GtdI jFdI sI. kMpnI pRYjLIzYNt ny ikhf ik dunIaF Br dy bfjLfrF ivwc ienHF jhfjLF dI mMg Gt rhI hY aqy ienHF kfrnF vws kMpnI afpxy inrmfx kfrjF nUM anupfq anusfr GtfAux dI koisLsLF ivwc hY ijs df nqIjf vrkrF nUM vI kMm qoN ly a afPL krnIaF pY rhIaF hn. AunHF ikhf ik pirvfrF ‘qy pYx vfly ies dy pRBfvF qoN asIN jfxU hF aqy sfzI hr koisLsL hY ik asIN afpxy kfimaF dI hr sMBv mdd krn leI iqafr hF. vwzy kfrobfrI jhfjLF dI mMg Gtx dy kfrnF ivwc amrijMg mfriktjL df hOlI hoxf aqy qyl dIaF Gwt kImqF vI hn (KfVI dysLF qoN ienHF jhfjLF dI vDyry mMg huMdI hY).

Etfvf: afr[sI[aY m [pI, vw l o N pfrlImYNt ihwl dI iskEirtI leI iqafr kIqI jf rhI nvIN tIm leI 30 nvyN surwiKaf krmIaF dI Bfl kIqI jf rhI hY. jfxkfrI pRfpq hoeI hY ik afr[sI[aYm[pI[ vwloN afpxy sfry aMdrUnI ivBfgF nUM iewk mYmo Byijaf igaf hY, ijs ivw c pfrlImY N t ihw l dy surwiKaf inXmF aqy ies ivwc nvyN surwiKaf gfrzF dI qYnfqI nUM lY ky kuwJ idsLf inrdysL jfrI kIqy gey hn.

ieh vI jfxkfrI imlI hY ik nvIN surwiKaf XUint vwloN jUn mhIny qoN afpxI izAUtI sLurU kIqI jfvygI. ies mY m o ivw c sfry hI nO n kmIsLnz rYNkF nUM nvIN XukqIaf leI invydn Byjx leI ikhf igaf hY. iesdy nfl hI ieh vI afiKaf igaf hY ik jo aiDkfrI ies leI iqafr hn, AuhnF leI Gwt qoN GWt pMj sfl ies post ‘qy bxy rihxf jLrUrI hovygf.

EntfrIE ilbrl srkfr vloN hfeIzro vn nUM vycx dI aYn[ zI[ pI[ vloN ivroDqf torFto: EntfrIE ilbrl srkfr vlo N hfeIzro vM n dy vycx dy PYsly dy ivroD ivwc buwDvfr nUM EntfrIE aYn[ zI[ pI[ afgU aYNzrIaf hfrvYWQ vloN lYijslycr ivwc mosLn pysL kIqf igaf. aYNzrIaf hfrvYWQ ny sKLq sLbdF ivwc ikhf ik pRImIar ivMn jnqf dy ivroD nUM njLr-aMdfjL nhIN kr skdI aqy Au s nU M hfeIzro vn dI qMg-njLr ivkrI nUM qurMq rokxf cfhIdf hY. AunHF ikhf ik ies hfAUs dI rfie anusfr, EntfrIE srkfr nUM hfeIzro vn nUM vycx dI Xojnf nUM iqafgxf cfhIdf hY aqy ies ivwc jnqk BfeIvflI nUM jfrI rihx dyxf cfhIdf hY. AunHF ikhf ik hfeIzro vn qoN afAux vfly munfPLy nfl iswiKaf, ishq sMBfl aqy hor aiq loVINdIaf syvfvF clfeIaF jFdIaF hn. AunHF ikhf ik ies dy nfl-nfl ibjlI dIaf drF ivwc vfDy nUM rokx leI aqy afAux vfly smyN ivc EntfrIE dIaf ibjlI dIaf jLrUrqF nUM mwdy njLr rwKdy hoey Xojnf nUM qurMq Kqm krnf cfhIdf hY. ivMn ilbrl vwloN aVIal ZMg nfl torFto qoN bfhr ies dI suxvfeI krvfAux qoN ienkfr kr idwwqf igaf aqy ivDfn sBf ivwc ies bihs nUM bMd krn

leI afpxy afp nUM snkI ZMg nfl ies qoN bfhr kr ilaf. ies nfl lwgdy iek hor kdm ivwc EntfrIE dy lokF nUM cuwp krvfAux leI srkfr vwloN lokF nUM isrPL 24 GMty df smF muhweIaf krvfieaf igaf qF jo Auh sfeIn krky kmytI dOrfn pysL ho skx. aYn[ zI[ pI[ vwloN ilaFdy gey ies mosLn nUM ivMn ilbrlF ny vot nfl dbf idwqf. hfrvYWQ ny ikhf ik Aus nMU ies gwl dI hYrfnI nhIN hY ik ivn vloN afpxI qfkq df hr ZMg nfl iesqymfl kIqf jf irhf hY qF jo hfeIzro ivMn muwdy ‘qy ho rhI qkrfr Kqm ho sky aqy ivn nU M ieh pqf hY ik EntfrIE vfsIaF ny jnqf dy ies ihwsy nUM vycx leI ilbrlF nUM vot nhIN sI pfeI. AunHF ikhf ik ieh ivkrI kYQiln ivn dy bya strIt dosqF leI vDIaf hY pr EntfrIE pirvfrF leI ieh bhuq hI glq hY. hfrvYWQ ny hfeIzro vn nUM vycx dy ivroD ivc afpxI jMg jfrI rwKx df pRx ilaf. AunHF ikhf ik inAU zYmokryt pfrtI EntfrIE Br ivwc tfAUn hfl mIitMgF krky hfeIzro vn dI ivkrI iKlfPL lokF nUM lfmbMd krdI rhygI.

ihwl kfAuNls mIitMg qoN pihlF nhIN gfieaf jfvygf “E kYnyzf” Etfvf: ircmMz ihwl ivKy kfAu N s lrjL vw l o N ieh PL Y s lf ilaf igaf hY ik kfAuNsl dI sLurUafq ivc kIqI jfx vflI pRfrQnf dI QF ‘qy ‘E kYnyzf’ nUM nhIN ilaFdf jfvygf. ies mfmly ivwc kIqI geI voitMg ivwc PLYslf 5-4 dy anupfq nfl hoieaf, ijs qoN bfad ieh PLYslf ilaf igaf hY ik nYsLnl aYNQm dI jgHf ‘qy mIitMg dI sLurUafq ivwc kfAuNslrjL aqy stfPL mYNbrF aqy jnqf df svfgq krdI iewk stytmYNt bolI jfvygI, ijs ivc kfAuNsl mYNbrF nUM sfPL

spwsLt aqy shI PLYsly lYx leI aqy kimAUintI dy Bly leI hr loVINdf PYslf lYx leI pRyirq kIqf jfvygf. ircmMz ihwl tfAUn kfAuNsl ivwc kdy vI kfAunsl mIitMgjL qoN pihlF ‘E kYnyzf’ gfAux dI pRQf nhIN rhI hY aqy aijhf iewQy kdy vI nhIN kIqf igaf hY. mIitMgjL dI sLurUafq qoN pihlF ‘E kYnyzf’ gfAux df suJfa Ek irijs dy kfAuNslr gRYg byros vwloN idqf igaf sI, ijs ivwc pRfrQnf dI QF ‘qy nYsLnl aYNQm gfAux dI gwl afKI geI sI.

mOktOn aiDkfrIaF dI mOq dy mfmly ivwc cfrj lwgy mOktOn: lgBg iewk sfl pihlF mOktOn ivKy iewk hiQafrbMd ivakqI vwloN iqMn afr[sI[aYm[pI aiDkfrIaF nUM mfry jfx dI Gtnf qoN bfad ies AulMGxf dy sMbMD ivc iqMn mfmly sfhmxy ilaFdf gey hn, jo bruMsivk sLihr ivwc dihsLq PYlfAux vflI 4 jUn dI Gtnf ivwc Pors vwloN vrqy gey AupkrxF, tRuyinMg aqy suprvIjLn nfl sM b M i Dq hn. ijL k rXo g hY ik ies Gtnf ivc jsitn bfrk vwloN kFstybl zwg lfrc, PYbrIs gyvOdnf, zyv rOs nUM kql kIqf igaf sI. iesy Gtnf

ivwc kFstybl aYirk zUboey aqy zfrlyn goien vI jLKmI hoey sn. ies Gtnf qoN bfad bfrk nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI geI sI, ijs ivwc AusnUM pYrol ‘qy irhfeI imlx qoN vI mnfhI idwqI geI sI. hfl hI ivwc ies mfmly ivwc pysL kIqI geI irport ivwc ieh nfrfjLgI jLfhr kIqI geI hY ik jnqf dI syvf ivwc afpxI jfn dI bfjLI lgfAux vfly iehnF pulIs aiDkfrIaF dI jfn dI surwiKaf dy puKqf ieMqjLfm nhIN hn. ijs kfrx aijhy hfdisaF ivwc sfnUM afpxy kImqI aiDkfrIaF nUM gvfAuxf ipaf hY.

kfbl ‘c hotl ‘qy dihsLqgrdI hmlf Etfvf: ivdysL mMqrI vwloN jfxkfrI idwqI geI hY ik aPLgfinsqfn dI rfjDfnI ivc iewk gYsthfAUs ‘qy dihsLqgrdF vwloN kIqy gey hmly qoN bfad kYnyzIan aiDkfrIaF vwloN kfbul aqy Etfvf ivc jFc pVqfl kIqI jf rhI hY. iewk amrIkI nfgirk afimn hfbI ny asOsIeyitz pRYs nuM dwisaf ik kfbul ivKy iewk hotl ivc iewk kYnyzIan dy snmfn ivc pfrtI idwqI jf rhI sI, jdoN bwuDvfr nUM iewk hiQafr DfrI vwloN hotl ‘qy hmlf kr idwqf igaf. aPLgfn pulIs vwloN pusLtI kIqI geI hY ik ies hmly ivwc 5 lokF dI jfn clI geI hY aqy 6 lok burI qrHF jKLmI ho gey hn. hmly qoN bfad lgpg 54 lokF nUM surwiKaq bfhr kwZ

ilaf igaf hY. hfly pulIs vwloN iehnF surwiKaq kwZy gey lokF dI pihcfx sMbMDI koeI vI jfxkfrI jfrI nhIN kIqI geI hY. ivdysL mfmilaF dy pRvkqf kytiln vrkmYn ny kYnyzIan pRYs nUM iewk eImyl rfhIN sucnf idwqI hY ik kfbul ivKy kYnyzIan aYNbYsI df sfrf stfP surwiKaq hY aqy AuhnF nUM surwiKaf Gyry ivc hI rw i Kaf jf irhf hY . hflFik vrkmYn vwloN ies bfry koeI vI jfxkfrI muhweIaf nhIN krvfeI geI hY ik hotl ivc ijs vyly hmlf hoieaf, Aus vyly iks iksm df pRogrfm cwl irhf sI aqy ieh vI pqf nhIN lwg sikaf hY ik Aus vyly hotl ivwc koeI hor kYnyzIan vI mOjUd sI jF nhIN.

Emr kfdr df mfmlf iPr suprIm kort ‘c torFto: sfbkf guaFtfnfmo bya dy kY d I Emr kfdr df ky s vIrvfr nUM qIjI vfr iek vfr iPr kYnyzf dI srvAuWc adflq ivc mu V afieaf hY . PL Y z rl srkfr vwloN ieh mMg kIqI jf rhI hY ik Emr kfdr vwloN 15 sfl dI Aumr ivwc kIqy gey iewk aprfD leI, AusnUM nfbflg nf mMinaf jfvy. hflFik ies mudy ‘qy pihloN hI kfPLI bihs vI ho cwukI hY aqy ies gwl dI mMg kIqI jf rhI hY ik kfdr iKlfPL kfrvfeI kIqI jfvy. kfdr nUM ipCly hPLqy jLmfnq ‘qy irhfa kIqf igaf sI. Auh lgBg ipCly sfl 13 sflF qoN kstzI ivwc hI sI. Aus vwloN X[aYs[ knivksLn ivc apIl kIqI geI sI, ijs qoN bfad keI ihAUmn rfeIt mfhrF vwloN ies mfmly ivc afpxI rfey idwqI geI hY.

julfeI 2002 ivwc jdoN kfdr vwloN ies aprfD nUM aMjfm idwqf igaf sI, Aus vyly AusdI Aumr 15 sfl sI. imltrI kimsLn vwloN 2010 ivwc sjLf dyx smyN bflgF aqy nbflgF ivwc koeI aMqr nhIN rwiKaf igaf sI, ijs qoN bfad ies nUM jyl Byj idwqf igaf sI. PLYzrl srkfr vwloN lgfqfr kfdr nUM iewk sMgIn aprfDI mMinaf jFdf irhf hY aqy kfdr dI jLmfnq ‘qy irhfeI dy PYsly iKlfPL vI PYzrl srkfr vwloN ivroD jqfieaf igaf sI. Aus nUM pMj mfmilaF ivwc dosLI mMinaf igaf sI, ijs qoN bfad PLYzrl srkfr vw l o ies leI bxdI sjLf idwqy jfx dI mMg rwKI geI sI. hux iewk vfr iPr srvAuWc adflq ivw c Emr kfdr dy gunfhF aqy AusdI Aumr nUM lY ky mfmly nUM priKaf jfvygf aqy PLYzrl srkfr vwloN afpxf pwK pysL kIqf jfvygf.


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika

PAGE 35



Ph. 604-855-0020 Email: gurmatcenter@gmail.com

Summer School Gurmat Camp Teacher Gurdwara Sahib Kalgidhar Darbar 30640 Blueridge Drive, Abbotsford, BC

Posting Date: April 26, 2015

Company: The Gurmat Center Society is a non-profit organization that teaches children faith based education involving Punjabi language, scripture reading, Gatka, and Gurmat Camps. Job Description: Your main responsibilities will be looking after and teaching students that have enrolled in the Summer School Gurmat Camp. The camp involves a variety of activities that the campers will be engaged in; Sikh studies, Language Arts, Math, Punjabi, Indian Classical Music, Gatka, sports and recreation. The camper age will range between KG to grade 5 only. On a day-to-day basis, you will be expected to collaborate with fellow teachers and with the Program Director to provide an experiential curriculum that strengthens the students’ academic skills, social development, physical fitness, and spiritual well-being. The Camp teachers will be role models at every turn to support both students and fellow staff. Each camp teacher will be responsible for 30 students. To achieve this, you will be working with another Summer School Gurmat Camp teacher along with a team of volunteers, under the direction of the Camp Director. Your work will enable the society to continue providing young Sikh youth with meaningful and positive experiences that will help them grow emotionally, mentally, physically, and spiritually. Requirements and Qualifications: You must be between 18 and 30 years of age at the start of the employment. You must have been registered as a full-time student in the previous academic year and intend to return to school on a full-time basis in the next academic year. You must be a Canadian citizen or a permanent resident and be legally entitled to work in Canada. You must have an excellent command of the English language. As well, you should be able to read, write, and speak Punjabi fluently. Basic First Aid training is required along with a valid BC driver’s license, plus a criminal record check. You must possess good leadership qualities, organizational skills, time management, solid communication skills, and be a team player. You will be required to do shopping for supplies throughout the summer as the need shall arise. Start Date: As early as June 1st, 2015. Finish Date: August 23, 2015 Work Schedule & Hours: Monday to Friday, 8:00 am to 4:00 pm Hourly Pay: $13.00 per hour Interview: Only candidates that are selected for interviews will be contacted. How to Apply: Resumes can only be submitted by email: gurmatcenter@gmail.com PAGE 35


The Patrika

PAGE 36

kYnyzIan sMsd- pMjfbI pRogrfm bMd krn df mfmlf cuwikaf ijLmI ismjL ny vYnkUvr, rojLr kMpnI dy pRbMDF hyT cwldy EmnI tI[vI[ cYnl qoN pMjfbI KLbrF qy hor pRogrfm bMd kIqy jfx aqy 110 kfimaF dI CwutI kIqy jfx df mfmlf awj sMsd mYNbr ijLmI ismjL(juigMdr kOr) ny kYnyzIan sMsd ivc AuTfieaf aqy ies sMbMDI qurMq kfrvfeI mMg kIqI. aYn zI pI dI pMjfbx sMsd mYNbr ny dwisaf ik aMgryjLI smJx ivwc aOK mihsUs krdy pMjfbI lokF leI kYnyzIan swiBafcfr qy isstm nUM smJx ivwc ieh cYnl vwzI BUimkf adf krdf hY. AunHF duwK pRgt kridaF ikhf ik lokF dIaF BfvnfvF nUM smJy ibnF swiBafcfrk loVF qo mUMh

moVnf glq hY. AunHF ikhf ik ibRitsL kolMbIaf aqy kYnyzf dy bfkI ihwsy ivwc lwKF lok pMjfbI KLbrF qy hor pRogrfm bhuq rucI nfl dyKdy hn. AunHF nUM aijhy pRogrfmF qoN ivrvy krnf byiensfPLI hovygI. AunHF ikhf ik iksy vI cYnl vwloN vpfrk ihwq dy nfl-nfl lokF dIaF BfvnfvF dI kdr krnf vI jrUrI hY. ies leI srkfr ieh insLicq kry ik cYnl qoN pMjfbI pRogrfm bMd nf kIqy jfx qy nf hI kfimaF dI CFtI kIqI jfvy. aYn[zI[pI[ dy ivDfiek brUs rOlstn aqy hYrI bYNs ny vI jfrI ibafnF ivwc kMpnI nUM ikhf hY ik Auh lokF dIaF BfvnfvF dy mwdynjLr afpxf PYslf vfps lvy.

gYNgvfr: 3 pMjfbI lVky igRPqfr bIqy do mhIinaF qoN srI aqy zYltf ivwc 30 vfr vwK vwK QfeIN golIbfrI krky dihsLq PYlfAux vfly pMjfbI muMizaF dy igroh pulIs aiVwky cVH gey hn. pRImIar kirstI klfrk ny amn kfnUMn leI vwKry qOr ‘qy pOxy iqMn lwK zflr df PMz jfrI kIqf sI. pulIs jFc tIm ny armfn Zwt nUM 19 dosLF qihq, prdIp brfV nUM 12 aqy rfjvIr suMnr nUM 4 dosLF qihq igRPqfr kIqf hY. do horF nUM jFc aDIn jLmfnq ‘qy Cwz idwqf igaf hY.

jlvfXU kfrj dy aflmI nyqf vjoN bI sI nUM jlvfXU dI qbdIlI nfl iswJx leI nvyN AuqsLfhpUrx aMqrrfsLtrI smJOqy ivc sLfml hox ‘qy KusLI hY | ieh smJO q f sM s fr Br dy anyk dysLF leI ies sdI dy aMq qwk aOsqn aflmI qfpmfn nUM do

PAGE 36

vYnkUvr ivc hoey sMsfr Br dy sB qoN vwzy sfieMs myly (ientYwl ieMtrnYsLnl sfieMs & ieMjnIairMg Pyar) ivc iesy sLihr dy 17 sflf rymFz vYNg ny $75,000 XU aYws df gorzn eI mUr avfrz ijwiqaf| ies avfrz ientYl dy sih-bfnI gorzn eI mUr dy snmfn ivc sQfipq kIqf igaf hY| vYNg nUM ieh pu r skfr aijhf ey a r srkUlysLn isstm ivksq krn bdly imilaf hY ijhVf hvfeI jhfjL dy kyibnF ivc kItfxUaF dy PYlfAu nUM rokdf hY| $50,000

df PfAuNzysLn XMg sfieMitst purskfr ijwqx vflf ividafrQI inkol tIsLIaf vI vYnkUvr df hY| 16 sfl dy ies ividafrQI ny aijhf ssqf aqy afsfnI nfl vriqaf jf skx vflf XMqr bxfieaf hY ijs nfl Gwt afmdn vfly lokF ivc ax-pCfqI aYc afeI vI lwBx ivc shfeI huMdf hY| vrxnXog hY ik ies myly ivc 75 dysLF dy 1700 nOjvfn ivigafnIaF ny Bfg ilaf aqy 11 kYnyzIan ividafrQIaF ny ienfm pRfpq kIqy|

sLwkI sLrfbI zRfeIvr igRPLqfr lFg vIk-aYNz dOrfn sLwkI sLrfbI zRfeIvrF nUM PVn dI CfpfmfrI ivc aYbtsPorz dI puils ny sLnIvfr ny svyry zUMGI Kwz ivc izwgx vfly sLwkI sLrfbI zRfeIvr nUM igRPqfr kr ilaf hY| ieh vfrfdfq Aus svyry 10:30 vjy zonjL roz ‘qy vfprI | puils dy aPsr mfku i es sY N P t dy

hn| zyv purfqn kfrF dI murMmq krn df kMm krdf hY, pr kihMdf hY ik ies kMm ivc Aus dI ivsLysL rucI nhIN| ies qoN pihlF vI Auh 2008 ivc iesy kfr ivc XOrp afstRylIaf aqy inAUjLIlYNz ivc 17500 iklomItr dI Xfqrf kr cuwkf hY| lMmIaF XfqrfvF krn

izgrI sYlsIas qwk GtfAux df tIcf inrDfirq krdf hY| gruwp dy qOr ‘qy asIN keI vfady kIqy hn ijMnHF ivc gRInhfAUs gYsF df inkfs 2050 qwk 1990 dy pwDr qoN 80-95% GtfAux df vfadf sLfml hY| iesy sbMD ivc bI sI dI nvIN inXukq kIqI lIzrisLp tIm nvyN klfeImyt aYksLn plYn ivksq krygI ijs rfhIN aijhIaF gYsF df inkfs GtfAux df aml jfrI rhygf|

jf rhy sQfnk srkfr jfigRqI hPqf dI mhw q v nU M Au j fgr kridaF ikhf: bI sI srkfr 17-23 dy hPqy nU M sQfnk jfigRqI hPqf aYlfnidaF gOrv mihsU s kr rhI hY | srkfr sUby dIaF 189 sQfnk srkfrF ( imAuinspYltIaF) nfl qfl myl krky CotIaF, vwzIaF kimAuintIaF nUM blvfn aqy sPl bxfAux kMm kr rhI hY| bu i nafdI ZFcy bxfAu x ivc sQfnk srkfrF dI BUimkf bhuq aihm hY| ies kMm ivc glLIaF,

swrHI sLihr dy kfnUMn lfgU krn dy mYnyjr jws rIhl df kihxf hY ik pfrikMg dy 30ku%jurmfinaF dI adfiegI nhIN huMdI| aijhy jurmfinaF dI igxqI iksy vMngI dy sfl ivc 10,000 – 12,000 ho skdI hY| jy aOsqn jurmfnf $35 mMn ilaf jfvy qF kuwl rfsLI $420,000 bx jFdI hY|rIhl ny

ieh vI ikhf ik istI dy vkIlF nfl slfh kIqI jf rhI hY ik ieh rfsLI ikvyN AugrfhI jfvy| AuMj kyvl swrHI ivc hI ieMj nhIN ho irhf sgoN vYnkUvr, ircmFx aqy brnfbI afid ivc vI iehI hfl hY| jurmfny dI vsUlI dy hr ZMg lwBx dy Xqn kIqy jf rhy hn|

awKF dI njLr nUM bhfl krn vfly lYNjL dI kfZ bI sI dy zf: gfrQ vYwb df kihxf hY ik AuMs ny iek Ocumetic Bionic Lens iqafr kIqf jo 100 sfl qoN vwD Aumr vfly ivakqI dI pUrI njLr bhfl kr skdf hY| Aus ny ieh vI ikhf hY ik ies eIjfd nfl pRogRYisv aqy kMtYkt lYNjL purfxy smyN dI DuMdlI Xfd bx ky rih jfxgy| ijhVy lok srjrI rfhIN ieh lYNj afpxIaF awKF ivc lgvf lYxgy , AuMnHF nUM kdI vI kYfrYkt

df isLkfr nhIN hoxf pvygf| AunHF dI mukMml njLr bhfl ho jfvygI Aus df afavf hY ik dunIaF ny aijhI njLr bhflI pihlF kdI nvIN vyKI hovygI| ieh vI KbrF hn ik kYnyzf amrIkf dy awKF dy keI mfhr zfktr ies kfZ qoN pRBfivq hn aqy ies dI inrKprK ivc lwgy hoey hn| jy Aus df dfavf TIk sfbq ho igaf qF awKF dy ielfj ivc ieh iek ajUbf hovygf|

aYbtsPorz ivc luwt-Koh dIaF 18 vfrdfqF

sVkF,skUlF, mnorMjk shUlqF , aqy pbilk surwiKaf dy mfmly sLfml hn| sUbf srkfrieMnHF kMmF nUM nypry cfVHn ivc imAu i spY l tIaF dI hr qrH F shfieqf krdI hY| Audfhrx vjoN agly ds sflF ivc sUbf srkfr gYs tYks pRogrfm rfhIN sQfnk srkfrF nUM $2[76 iblIan dI mflI shfieqf dyvygI| mYN sfry bI sI nvfsIaF nUM apIl krdI hF ik Auh afpxIaF lokl srkfrF ivc ivsLysL idlcspI lYx aqy ijwQy loV hovy afpxI Xogqf aqy sLkqIM vflMtIarL krn|

durGtnf AuprMq grBvqI mihlf nUM hspqfl phuMcfieaf 18 meI dI svyr smyN 8:30 vjy aYbtsPorz ivKy vtkfm dy pUrb vwl iek kfr durGtnf gRwsq ho geI| nqIjy vjoN kfr Gfhdfr mYdfn ivc clI geI| kfr ivc iek grBvqI mihlf svfr sI| pwCm vwl jf rhy tRYiPk nUM

pfrikMg jurmfny dI adfiegI swrHI nUM $420,000 dI hfnI

kihx anusfr kfr ivc svfr do ivakqI Bwj gey pr zRfeIvr nUM hQkVI lf ky PV ilaf| cMgy BfgF nfl Auh ies zUMgI Kwz ivcoN bc gey| aPsr ny ikhf ik ieh Gtnf AunHF lokF leI cyqfvxI hY ijhVy aijhy mOky sLrfb pI ky ikDry jfxf cfhUMdy hn| Auh sOPI aYbtsPorz dI puils dI iek zRfeIvr df pRbMD krky inklx| irport anusfr sLihr ivc

sQfnk srkfr jfigRqI hPqf mhwqvpUrn

bI sI vloN jlvfXU sulHfnfmy ‘qy shI 19 meI nUM bI sI dI mfnXog pRImIar ikRstI klfrk vwloN ieh ibafn idwqf igaf:

sfieMs myly ivc vYnkUvr dy do ividafrQIaF ny ienfm ijwqy

pulIs vwloN idwqI geI jfxkfrI anusfr PVy gey muMzy nsLy vycx dI dOV ‘c iewk dUjy nUM pCfVn leI golIbfrI krdy sn. zYltf pulIs dy kfrjkfrI mwuKI ill bfieEizn ny ikhf ik igrohF dy mYNbrF keI vfr pulIs dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux ivwc sPl rhy. pulIs ny imsLn qihq 500 vfhnF dI jFc kIqI ijnHF ivwcoN 21 vfhn jL b q kIqy gey , 13 hiQafr swiBacfr ivkfs mMqrI korYlI brfmd kIqy aqy 23730 zflr Eks vwloN 17-23 qwk mnfieaf dI krMsI vI kbjLy ‘c leI geI.

MG dy afstRylIan mflk vYnkUvr phuMcy MG 1961 df mflk zyv gOzivn afpxI pwqnI lfrl nfl dunIaF dy Dur dwKxI sLihr ivcoN cwl ky 18 dysLF ivcoN dI huMdf hoieaf 121 idnF ivc 31,000 iklomItr df pMD qYa krky vYnkUvr phuMicaf hY| Auh ‘srb amrIkn hfeIvya Xfqrf’ ivc Bfg lYx leI afey

Friday, May 22nd, 2015



kuJ smyN leI rokxf ipaf qF jo Aus aOrq nUM hYlIkfptr rfhIN hspqfl iljfieaf jf sky | zRfeIvr nUM afm aYNbUlYNs ivc hspqfl phuMcfieaf igaf| 10 vjy qwk tRYiPk ivc ivGn ipaf irhf|

ies sfl jnvrI 1 qoN meI 18 qwk luwt-Koh dIaF18 vfrdfqF ho cuwkIaF hn|puils aIDkfrI ieafn mY k zfnlz df kihxf hY ik BfvyN ieh igxqI pihlF nfloN bhuqI nhIN prMqU ieMnHF ivcoN kuJ vfrdfqF ivc hoeI ihMsf icMqfjnk hY| AuMnHF ikhf ik ieh

vfrdfqF krn vfly bhuq sfry nOjvfn hn| keI vfrdfqF ivc ieMnI kuwt mfr kIqI geI ik pIVqF nUM hspqfl iljfxf ipaf| ies ihMsf df isLkfr hox vfly bhuqy lok pYdl cwlx vfly mrd sn| mYkzfnlz ny lokF nUM apIl kIqI hY ik hnHry svyry bfhr jFidaF iekwlf-dukwlf nf jfvy|

vYnkUvr puils nMU iqMn Kqrnfk aprfDIaF dI Bfl vYnkUvr puils df kihxf hY ik iqMn Kqrnfk kfmuk aprfDI aDvftI srfvF ivcoN iKsk gey hn | AuMnHF dy kYnyzf Br dy vfrMt jfrI kIqygey hn| ieh iqMny 50 sfl dI Aumr qoN Gwt Aumr dy hn| AuMnHF dIaF PotoaF vI pRkfisLkq

kIqIaF geIaF hn| Auh keI vfr aijhy aprfD kr cuwky hn| Auh vYnkUvr ivc hI rih rhy sn prMqU puils nUM sLwk hY ik Auh loar mynlYNz jF bI sI qoN bfhr hn| iesy krky kYnyzf-vfeIz vfrMt jfrI kIqy gey hn|

hFg kFg ny Gogf mwCI aqy murgfbIaF dI inrXfq qoN pfbMdI htfeI bI sI dy KyqI-bfVI mMqrI nfrm lY t ink ny kY n y z Ian srkfr df DMnvfd kridaF ik PYzrl srkfr dy XqnF nfl hFg kFg ny kYnyzf dI Gogf mMwCI/ jIEzk dI inrXfq qy lgfeI hoeI pfbMdI Kqm kr idwqI hY| ies nfl bI sI dIaF 100 kimAuintIaF nUM lfB hovygf ijhVIaF sI_PUz

dy any k F pdfrQ bxfAu N d IaF hn aqy hjLfrF lokF nUM nOkrIaF AuplbD krfAuNdIaF hn| mMqrI ny ikhf ik dunIaF Br ivc lok ieMnHF pdfrQF df suafd mfxdy hn| sI-PUz dI ieMzstrI bI sI dI iek mhwqvpUrn ieMzstrI hY| bI sI iPsLrIjL ies dy pRbMD dI ijLmyvfr hY|


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 37

mnwuKI sKLsLIaq dI pCfxrPLqfr, guPLqfr qy dsqfr kMvl BwtI hr iensfn dI soc aqy ijLMdgI pRqI njLrIey bfry Aus dI qor, pihrfvy, Kfx pIx aqy bolcfl qoN pqf lfieaf jf skdf hY. purfxy bjLurg sfhmxy vfly ivakqI dI rPLqfr, guPLqfr aqy dsqfr qoN hI Aus dy ivakqIqv bfry jfx lYNdy hn. rPLqfr qoN Bfv hY ik ivakqI dI qor. ikhf jFdf hY ik ivakqI ivwc AuhI cusqI qy PurqI hovgI, ijMnI Aus dy qurn ivwc qyjLI hovygI. qd hI purfxIaF bjLurg aOrqF hmysLF kuVIaF nUM qyjL qurn dI qfVnf krdIaF hn ikAuNik AunHF df mMnxf hY ik ijhVI kuVI qurdI hI hOlI hY, Auh Gr df kMmkfj nhIN sMBfl skdI ikAuNik pirvfrk kMm kfj qf huMdy hI PurqI nfl hn. ieh vI jLrUrI nhIN ik jo afdmI jF aOrq qyjL qurdy hn, AuhI kMm nUM CyqI inptf skdy hn. sfzy smfj ivwc aijhy lok hn jo qurdy vI qyjL hn aqy boldy vI qyjL hn, pr kMm lmkfeI rwKdy hn. qyjL rPLqfr dy nfl sulJI mfniskqf aqy kMm krn df vwl afAuxf vI jLrUrI hY. guPLqfr ivakqIqv ivcfrF df sLIsLf hY. ijs qrHF dy ivakqI dy ivcfr hoxgy, Aus qrHF df Aus df ivvhfr hoxf lfjLmI hY. hr ivakqI df bolxf df qrIkf afpo-afpxf hY. koeI qyj boldf hY, koeI hOlI qy koeI DIrj nfl gwl krdf hY. guPLqfr ‘qy hI jIvn dI imTfs qy kuVwqx inrBr hY. hr koeI Aus ivakqI nfl gwlbfq krnf psMd

krdf hY ijs dI gwlbfq ivwc afdr aqy imTfs hovy, pr ivakqI dI gwlbfq smyN jLubfn, idl qy idmfg df qflmyl hoxf jLrUrI hY. ies krky hI ijs ivakqI dy ivcfrF aqy hfv BfvF ivwc qflmyl nhIN huMdf, sfzf Aus ivakqI ‘qy ivsLvfs nhIN bxdf. jo gwl idl ivwc hY Aus nUM bolx dI ihMmq rwKxI cfhIdI hY aqy jo gwl sfhmxy vfly dy idl ivwc hY Aus nUM smJx df hONslf. keI ivakqiaF dI bfhrI idwK sfnUM aYnf pRBfivq nhIN krdI ijMnf pRBfivq asIN AunHF nfl gwlbfq krky huMdy hF. jLrUrI nhIN ik gwlbfq dOrfn aOKy sLbq vrqy jfx. gwlbfq Auh pRBfvsLfLlI huMdI hY ijhVI sfhmxy vfly dI mfniskqf nUM smJ ky kIqI jfvy. dsqfr df arQ ivakqI dy pihrfvy nfl joiVaf jf skdf hY Bfv ik hr ivakqI df pihrfvf Aus dI soc nUM drsfAuNdf hY. iesy krky hI hr sMsQf, Drm aqy dysL df afpxf pihrfvf hY. jykr quhfzf pihrfvf TIk hovygf qF hr ivakqI dI soc quhfzy pRqI sucfrU hovygI. ies leI hI ikhf jFdf hY ‘KfeIey mnBfAuNdf qy pihnIey jwg BfAuNdf’ ies qrHF ijLMdgI ivwc ieksurqf leI rPLqfr, guPLqfr aqy dsqfr df sumyl bhuq jLrUrI hY. kdy vI iksy nUM afpxI bolI, ivrsy aqy swiBafcfr qoN mwuK nhIN moVnf cfhIdf ikAuNik iehI cIjL quhfzI pCfx hn.

PAGE 37


The Patrika

PAGE 38

idn jvfnI dy hrcMd isMG ‘bfgVI’

gLjL l hrBjn isMG ‘mFgt’

awj qF tuwty idl df sLIsLf ivhVy dy ivwc kwc ipaf,

BfvyN sI idn huMdf BfvyN rfq pYNdI sI sfzI kfto hr smyN PuwlF qy rihMdI sI mohrI bxky rihMdy sI, muMizaF dI ZfxI dy, nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy.

myry vrgf ruwK inpwqrf, BFbV bx ky mwc ipaf.

kflj dy ivc pVHnf, rihxf nfl sLukInI dy cfh dy ivwc sI pINdy pf pf cmcy cInI dy kyly cfr sI af jFdy, AudoN iewk cvfnI dy nhIN Bulfey Buwldy, imwqroN idn jvfnI dy. iPLkr koeI nf hY sI AudoN rotI-rojLI df hr cfa pUrf idn sI myry mn mOjI df mihkF vMzdy Puwl hMdy, sI ruwq msqfnI dy, nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy. nfly Kyzdy hfkI nfl pVHfeIaF krdy sI Auzy jFdy pMCI aMbrF ivwcoN PVdy sI supny lY-lY jINdy sI, iksy idl dI rfxI dy nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy. duwD, iGAu, KMz, Koaf, lwzU, brPI pyVy beI jdoN vI iml jFdy KFdy dy-dy gyVy beI muVky nf hux afAuxy, pl Auh Aumr dIvfnI dy, nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy. dysL-kOm dI syvf leI asIN rihMdy kfhly sI cMgy-cMgy sLONk Bfl ky asF ny pfly sI ‘cMd PrvfhI’ ilKdf, sI ikwsy kurbfnI dy, nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy.

gLjLl amrjIq kOr ‘amr’ kdy mYN Pwul qwkdI hF kdy mYN KLfr qwkdI hF. ikvNy inBdI hY dyhF dI mYN vfrmvfr qwkdI hF. hY KOry ikAuN Blf kuVIaF qy icVIaF nfl moh ieMnf, jdoN afvx myry ivhVy mYN pwbF Bfr qkdI hF. bVf bYcyn mn rihMdf, bVf hI zr sqfAuNdf hY, jLmfny ivwc gunfhF dI jdoN Brmfr qwkdI hF. ikvyN sVkF ‘qy awj-kwlH dOVdI hY mOq hr vyly, bVI hI vihsLIafny ZMg dI rPLqfr qwkdI hF. lhU iBwjy hI idwsdy sLbd mYnUM rojL awj kwlH qF, svyry cwuk mYN srdl qoN jdoN aKLbfr qwkdI hF. burfeI kOx af ky iks qrHF jVHF qoN mukfvygf? lhU jd nOjvfnF df mYN TMZf Tfr qwkdI hF. ksIdy iks qrHF kwZy bfrIkI nfl hr sLYa ‘qy, acMiBq ho ky kudrq df ‘amr’ isLMgfr qwkdI hF.

jvfnI nsLy qoN bcfeIey

gIq

hfkm isMG ‘sfgr’

gurmyl isMG ‘brfV’

hwsxf, Kyzxf AuTxf pYxf Krcf mMg bfpU qoN lYxf krny kMm BlvfnI dy, nhIN Bulfey Buwldy, imwqro idn jvfnI dy.

PAGE 38

Friday, May 22nd, 2015



socF kI hovygf jy Auh Bul BulyKy nwc ipaf. mIHNh pYNdy ivwc jd aMbr qoN, awg dI vrKf hoeI sI, lohf kOx smyN nf lYsI, inwq mYN socIN jFdf hF, hr Xuwg ivwc jd sUlI AuWqy, cVHdf Xfro “swc” ipaf. hux vI jykr gwl kry qUM, jfm surfhI boql dI, sLfierf! swcI gwl hY qyrI sLfierI dy ivwc kwc ipaf. sMBl sMBl qur qUM ‘mFgt’ ies dunIaf ivwc hux vI qF, mwkfrI df qy hYNkV df, iKMizaf, QF QF Auqy kwc ipaf.

Pirafd ajIq kml iewk myrI Pirafd hY, rfjy dy drbfr. prjf Aus dy rfj dI, hY zfhZI lfcfr. ikrqI aqy iksfn df, awj hY mMdf hfl. mihMgfeI dy dYNq ny, kIqf bVf inZfl. loVF cfVHI jFdIaF, isr krjLy df Bfr. vgdI jLihrI pOx ny, jLihrI kIqy ruwK. nisLaF kIqy KoKly, ipMjr bxy mnwuK. lwBy nf koeI aOlIaf, nf hovy Aupcfr. lwgI njLr pMjfb nUM, pfqr dI gwl TIk. KOry ikhVf pI igaf, KUsLIaF lf ky zIk. vyKIaF isr qoN vfr ky, imrcf sO sO vfr. imly Krfbf PLsl df, mflk nUM hr vfr. sIrI kfmy dI kry, axdyKI srkfr. sB QFeI kr hfkmF, iewko ijhf ivhfr. prjf bwicaF vFg hY, nf ienHF nUM pfV. iewk KIsy ‘coN kwZ ky, dUjy ivc nf vfV. sUrj vFgUM rfijaF , sB QF Duwp iKlfr.

af ibMd bYT dosqf koly, kr bfq ivcfrF dI, sfnUM shI slfmq kImq swjxf dws ipafrF dI Cwz qy ihsfb ikqfb ivcfly, iqwiKaf aqy clfkF ny, eyhdy kI pUry muwl pfAuxy, hY psLUaF idaF gfhkF ny, afKr klm clf ky, AuicaF akl izmfkF ny, ijhVI cIjL imly nf nkdI, nf kr bfq hulfrfN dI sfnUM shI slfmq kImq, dws ipafrF dI, kImq ho skdI nf purI , rfijaF idaF KjLfinaF qoN, ijAuNdy jI agnI qoN zrdy, KUMjdy nhIN insLfinaF qoN, nI pOxF nUM lfty mwul kfhdf, jfnF lY pRvfinaF qoN, joiKaf shI brfbr afAuNdI, ZyrI lfl jvfhrF dI, Gfty ho skdy nf pUry, husnfN idafN vpfrF dy, iesdI Kfqr gwlIey rulgy, ny pwuq sLfhUkfrF dy, sfrI dunIaF nfloN sohxy, ivk gey ivwc bfjLfrF dy, tut igaf mfx XUsPf sfrf, gwl gloitaF cfrF dI, iPrdy Gry ijnHF dy nOkr, mwQy lfAux phfVF nUM, Cwz ky mihl mfVIaF suMnIaF, pf ley ipafr AujfVF nUM, afp df afp luwtfvx vfly, krdy mfrF DfVF nUM, idl qy lfAuNdy nhIN prvfny, hY gwl ijwqF hfrF dI, jobn husn kdy nf ivkdy, vyKy ivwc bjLfrF dy, sOdy kOx mMzI ivwc krdf, krdf kOx ipafrF dy, Bflx kMq geIaF nf muVIafN, rih gey cfa muitafrF dy, qOVf prKx vlIAuN rihgI, bx ky DI GuimafrF dI, kfhlI nfl PYsly kIqy jl qy lIkF rih jFdy, huMdf ipafr bjfrIN ivkdf, kotf qkVy lY jFdy, hovx jF kbrF ivc myly qy mwul pUry pY jFdy, nhIN gurmyl isMG mwul ivkdI, iPrdI rwuq bhfrF dI, sfnUM shI slfmq kImq, dws ipafrF dI.

pMjfb dI jvfnI qfeIN nsLy qoN bcf leIey. pey jo kurfhy iswDy rfhy AunHF pf leIe.y nsLy nfl hor muwk jfx nf jvfnIaF. brbfd hoxoN bc jfx lwKF ijLMdgfnIaF. eIrKf dvYsL afpo ivwc dI Bulf leIey. lwBo ijwQoN PYl rhI awj ieh ibmfrI hY. nsLy ivwc ijs ny jvfnI lfeI sfrI hY. vD geI ibmfrI leI lwB koeI dvf leIey. pMjfb dI jvfnI qfeIN nsLy qoN bcf leIey. cMdry nsLy ny vYrI sfry sMsfr dy. hox ivwc Bfxy dy iksy ipMz prvfr dy. PYly nF jhfn qy ibmfrI ieh PjLf leIey . awj bwcy lwKF hI XqIm hoeI jFdy ny. ijMnf prvfrF ivwc koeI nsLy KFdy ny. nsLy AunHF qFeI Kfx gwlF ieh jcf leIey. icwtf qy aPIm BwukI hwzF ivwc rc gey. ivrly qMbfkU qy sLrfb pIxoN bc gey. ieMnF dy AujfVy prvfrF nUM vsf leIey. peI jFdI inwq nvIN mfr hY pMjfb nUM. byeImfn mMndy isLkfr hY pMjfb nUM, nsLy KOr nhINN asIN AunHF nUM idKf leIey. hfkm isMGf nsLy hYn mUl brbfdI df. ijhVf Kfvy pYNdf Bog EsdI afjLfdI df. sfiraF nUM ieMnf dI qbfhI smJf leIey. pMjfb dI jvfnI qfeIN nsLy qoN bcf leIey.

prdf

gLjLl

dIpqI bbUtf sB qoN vwzf prdf huMdf awK df ey, ijhVf bMdf rwKdf huMdf lwK df ey.

ikdfr nfQ ikdfr

njLr suvwlI hovy swcy mfilk dI, Ehly prdy ijhVf sB dy rwKdf ey.

nf pfVHy nUM nOkrI, ikrqI nUM rujLgfr. sB vrgF df ho irhf, mMdf kfrobfr qfhIEN lokI jf rhy, swq smMudroN pfr.

akl ‘qy prdf ijs bMdy dI pY jfvy,

kd qwk bujLidlI dy nfl lfeI sFJ rwKxI hY.

cVHdI klf Auh zUMGy pfxI lih jfvy.

kd qwk ijLMdgI dy ivwc pfeI BFj rwKxI hY. myry KLUn nfl nPLrq dI jykr awg buJ jfey,

KuwlHy QF gl sV irhf, sony ijhf anfj. ies dI sFB sMBfl df kOx krygf kfj. mihlF dI QF rfijaF, qUM gudfm Ausfr.

prdf jwg ivc ijs bMdy df rih jfvy.

hVqflF qy DrinaF df, hY zfhZf jLor. pulIs dI lfTI kr rhI, lokrfj kmjLor. rudn kryNdI kOm dI, cuMnI qy dsqfr. mF-bolI df ies qrHF, krnf sI jo hfl. toty-toty kr ilaf, ikAuN pMjfb ivsLfl. hux vI vylf sFB lY, kr ies df siqkfr. iewk myrI Pirafd hY[[[[[

Aus qoN vwzf rfjf iPr koeI hoxf nf. prdy rih ky prdf ijs ny lfihaf ey. Aus dy mn ‘qy prdf kflf Cfieaf ey, swq prdy ZwkI gwl vI nMgI ho jFdI, jy swcI gwl ‘qy JUTf prdf pfieaf ey.

qF lY lAu jfn myrI ieh mYN kd qwk sFB rwKxI hY. ieh mylf do GVIaF df iewQy iks bYT rihxf hY, kd qwk iksy ny iewQy iksy nfl sFJ rwKxI hY. ikAuN nhIN iml ky afps ivwc muhwbq nUM krdy pYdf, kd qwk ipafr dI ieh kuwK dwso bFJ rwKxI hY.

mihMgy prdy lf ky Gr sjfAuNdf ey,

ikAuN nhIN inDVk ho ky idl dI gwl kihMdy ho,

lokF mUhry Gr dy prdy lfhuMdf ey.

kd qwk AuBrdI idl ‘c dbf ky hFJ rwKxI hY.

prdf ‘dIpqI’ Aus dy lIrF ho jFdf.

iBwiKaf ipafr dI ‘ikdfr’ nUM hux pf idAu Xfro,

akl ‘qy prdf jo horF df pfAuNdf ey.

kd qwk idl dI bftI ieh mYN KflI mFj rwKxI hY.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

awKr

sFJy Gr

mfey nI mfey swcIN, myry leI dyvI ey qUM

hrbMs isMG mUMzI

sqnfm cOhfn

gurdyv isMG ‘bwutr’

awKr guMgy nhIN huMdy

Gr Auh huMdf hY ijwQy mfn snmfn hovy.

huMdIaF ienHF dIaF

kwcf hovy pwkf hovy mnuwK dI sLfn hovy.

zUMGIaF prqF

sohxIaF qMdF dI sFJ bxI rhy.

drdF nfl myl KFdIaF

awj Gr Auh sFJy Gr nhIN rhy.

drd jo bVy zUMGy huMdy DIaF dy puwqrF dy ivwCV gey mfipaF dy smfj dy[[[[[[[

lMmIaF sqfvF KuwlHy Gr Zfh idwqy ny. AuQy Coty-Coty kmry bxf idwqy ny. ivhVy suMgV ky bxy glHI ijhy. awj Gr Auh sFJy Gr nhIN rhy. bYT pirvfr ivc sB jI gwlF krdy sI.

ijLMdgI dy PLlsiPLaF dI

idlI prqF KolH sB awgy Drdy sI.

gwl awKr hI krdy

twut gey pirvfr koeI iksy nUM kI khy.

sIqf, dropdI dy drdF nUM

awj Gr Auh sFJy Gr nhIN rhy.

ibafn krn vyly

moh vfly dfdy cfcy dUr ho gey.

AudoN sLfied

pqI-pqnI iekwly do bwicaF ivc Ko gey.

sLbd vI sLrimMdy ho gey suwqI pqnI qy puwqr nUM Cwz isDfrQ jd gey sLbd AudoN vI KfmosL nhIN sn sLbdF ny jdoN cuwp qoVI kIqf AunHF dy aihsfsF nUM

bwcf mfipaF dI koeI gwl nf shy. awj Gr Auh sFJy Gr nhIN rhy. bwcy tYlIivjLnF df KihVf nhIN Cwzdy. mF-ipE dy kihx qy vI nhIN hwtdy. sFJy pirvfr dIaF rIsF cxkoeIaF kI kry. awj Gr Auh sFJy Gr nhIN rhy.

sLbd guMgy nhIN huMdy pr hOlI boldy qy jdoN qyjL huMdy qF ienHF df mukfblf nf kry koeI

Aursf kyvl isMG inrdoÈ

mn Aursy nfl nfm df cMdn ,rgVfˆ msqk lfvfˆ .

mYnUM qUM idKfieaf sMsfr ikMnf icr rwiKaf sI pyt ivwc mYnUM mfey, smJ ky afpxf srIr sI dwuK kwt jnm idwqf pfilaf sI mfey mYnUM afpxf cuMGf ky qUM hI sLIr sI. cfiVHaf jo krjLf qUM myry isr ‘qy mfey. ikwdF mYN skFgf Auqfr afAuNdy mYnUM Xfd muV muV Auh idn mfey, lorIaF dy mYnUM jf sulfieaf sI qoqlI ijhI bolI bol bol myry nfl mfey ikwdF mYnUM bolxf isKfieaf sI iewlqF jd krF qyrI gwusy vflI GUr ivwcoN imMnf imMnf tpky ipafr qfiraf asIsF qyrIaF ny awj mYnUM mfey iksy cIjL dI nf rhI qoV ey iewjLq qy mfx imilaf ey mYnMU jwg ivwc hor dws mYnUM kfhdI loV ey KusLIaF ‘c vsdf ey qyrf pirvfr sfrf ‘dyv’ mfxdf ey KusLI dI bhfr,

kysr krfˆ afcrn afpxf ,idl ivc ieÈt iDafvfˆ . Cwz pwQrfˆ dI pUjf mn ivc nfm pRBU df Drky , bihMdf AuTdf ikrq kryˆdf ,nfm qoˆ sdky jfvfˆ  . mUrqIafˆ dI pUjf CwzI Cwz idqf nihlfEHxf  , hux qfˆ nfm srovr ivc mY mn afpxf nihlHfvfˆ . ieq ibiD krfˆ mY mn ieh sucVf ,pfpfˆ dI ml lfhky , syvf ismrn krky afpxy,jIvn nUM sÌlfvfˆ    . mnf pdfrQ Kfvyˆ CwqI ,Èukr nf kdy mnfvy , pwTy Kf duwD idMdIafˆ, qYQoˆ cMgIafˆ mwJfˆ gfvfˆ  . hfËr nfËr hr dm rihMdf ,sB dIafˆ lYˆdf sfrfˆ , Auh rwKy inrdoÈ bxfky ,mMgfˆ inq duafvfˆ  . (Aursf, Aus pwQr dy tukVy nUM kihMdy hn ijhdy nfl pujfrI lok pUjf leI cMdn rgVdy ny )

gLjLl

byvsI nUM sfhvyN jLmfny dy[[[[[[[

PAGE 39



iDafn isMG rfey ipMzF dI jLmIn, dyKo sLihr Kf rhy ny cwup ny mnwuK, inwq jLihr Kf rhy ny afKdy mF bolI dI, hF syvf asIN krdy rPlF gMzfisaF dy, jo gIq gf rhy ny cwup ny mnwuK[[[[[[

gLjLl srdfr ‘pMCI’

golkF dI mfieaf ijhVy, dovyN hwQIN lwutdy ny nhf ky srovrF ‘c, pfp lfh rhy ny cuwp ny mnwuK[[[[[[ bIjdy ny PslF jo, icwitaF smYkF dIaF

jo mYnUM bflpn qoN jfxdy ny,

AuhI nsLfmukqI dy, kYNp lgvf rhy ny

Auh myry gLm vI myry hfx dy ny.

cwup ny mnwuK[[[[[[

cmkdy lPLjL kvIaF lyKkF dy,

ivwc pRvcnF dy, inMddy jo mfieaf qfeIN

ieh pwQr hIiraF dy hfx dy ny.

AuhI aflIsLfn kfrF koTIaF bxf rhy ny

Auh kI dwsx iksy nUM myrI bfbq,

cwup ny mnwuK[[[[[[[

jo mYnUM sLkl qoN pCfxdy ny.

iewk pfsy ivlkdy, bfl BwuK nfl

ienHF dI afqmf ivwc rOsLnI hY,

dUjy pfsy QF-QF, duwD cVHf rhy ny

klm vfly cmkxf jfxdy ny.

cwup ny mnwuK[[[[[[

Auh ryqy dy suBfa qoN hYn vfikP,

kyhI kfr syvf ieh, Drm dy nF AuWqy

jo mfrUQl `c mOjF mfxdy ny.

lf-lf ky pwQr , insLfnIaF imtf rhy ny

nhIN imlxf AunHF nUM koeI hIrf,

cuwp ny mnwuK[[[[[[

ik jo kbrF dI imwtI Cfxdy ny.

Kud vwl kr leI hY, ipwT ‘rfey’ mnwuK ny qF

bcygI ikMJ CotI iewt pMCI,

lwBdf nhIN rwb, bs rOlf pf rhy ny

ierfdy jd nvyN inrmfx dy ny.

cuwp ny mnuwK[[[[[[

PAGE 39


PAGE 40 hY. Aus dIaF bhuqIaF gwlF Kfx-pIx bfry hI huMdIaF hn. aijhf ivakqI ijwQy jFdf hY, AuQy sB qoN pihlF iehI vyKdf hY ik AuWQy Kfx-pIx vflf kI hY. jvfnI ivwc Kfxf hI mnorMjn huMdf hY. Kf-Kf ky motf hoieaf ivakqI kMD nfl ieAuN lwg ky bYTygf ijvyN lytx df Xqn kr irhf hovy. ieh jy ikDry phuMcy qF pCV ky phuMcygf aqy jldI awk-Qwk jfvygf. ies dI Kfx-pIx qoN ielfvf iksy kfrj ivwc bhuqI idlcspI nhIN huMdI. iehI kfrn hY ik Kfx-pIx ivwc sMjm dI Gft kfrn amIr GrF dy pursL iesqrIaF vDyry moty hox kfrn vDyry rogF df isLkfr huMdy hn aqy jldI clfxf kr jFdy hn. ienHF GrF dy bwicaF nUM BwuK df anuBv hI nhIN huMdf. ienHF nUM qurn dI afdq hI nhIN huMdI, so Bojn hjLm hI nhIN huMdf. mf plyt lY ky ipwCy-ipwCy cldI hY aqy BwuK qoN ibnF hI Kuaf-Kuaf ky motf kr idMdI hY, ijs kfrn ieh ijLMdgI dy hr Kyqr ivwc PfzI sfbq huMdy hn.

(pMnf 32 dI bfkI)

nvIN pIVHI koeI cIjL pOsitkqf kfrn nhIN KFdI, sgoN suafd kfrn KFdI hY. iksy cIjL df suafd ies gwl ‘qy inrBr krdf hY ik Aus qoN pihlF kI KfDf sI. slUxf Kfx AuprMq imwTf aqy imwTf Kfx AuprMq

The Patrika  slUxf Kfx dI iewCf jfgdI hY. horF nfl rl ky Kfx nfl vDyry KfDf jFdf hY. Gr dy mukfbly bfhr asIN vDyry KfNdy hF. smfgm df arQ hI Kfx-pIx qoN hY. gwlF kridaF, rwj jfx dy bfvjUd Kfxf jfrI rwiKaf jFdf hY. iksy iesqrI nfl KFidaF Aus nUM KuafAux dy Xqn ivwc pursL afp vDyry Kf lYNdf hY. keI vfr hotl ivwc Bojn mMgf vDyry ilaf jFdf hY, Aus nUM mukfAux leI vDyry Kfx dI pRivrqI AupjdI hY. asIN sfhmxy bYTy ivakqI aqy pey Bojn anusfr vI afpxy Kfx dI smrwQf vDf lYNdy hF. jy bYT ky KfeIey qf AuWTx vyly pqf lwgdf hY ik vDyry KfDf igaf hY, jy Klo ky KfeIey qf bYTx vyly vDyry Kfx df pCqfvf huMdf hY. Bojn dI shI mfqrf Gr aMdr hI KfDI jFdI hY jdoN ik bfhr keI kfrnF krky vwD KfDf jFdf hY. smfgmF ‘qy vwD ies leI KfDf jFdf hY ikAuNik koeI rokx tokx vflf nhIN huMdf. Kfxf prosx ivwc dyrI ho kfrx hr koeI vfho-dfhI KFdf hY. keI sfry pkvfnF df suafd cwKx dI iewCf aDIn vDyry KFdy hn. KfxpIx smyN sfzy ivwc shI inrxf krn dI sLkqI kmjor ho jFdI hY. jy plyt Brn dI vfrI lfeIn ivwc lwgx kfrx musLikl nfl afeI hovy qF hr koeI loV nfloN duwgxf sfmfn plyt ivwc pf lYNdf hY. ajoky dOr

Friday, May 22nd, 2015 ivwc Kfx-pIx AuNj vI vwD igaf hY ikAuNik Kfx pIx dIaf dukfnF hr QF KuwlH geIaF hn. hux BogF ‘qy vI ivafh vrgf Bojn proisaf jfx lwg ipaf hY. vwD Kfx df hr iksy df kfrn vwKrf huMdf hY. pihlF smfgmF ‘qy koeI koeI pkvfn suafd huMdf sI. hux msfilaF aqy suwky myivaF kfrn hr pkvfn suafd huMdf hY. koeI cIjL KusLbU kfrn, koeI cIjL idsx ivwc cMgI lwgx kfrn, koeI mihMgy hox kfrn vDyry leI/KfDI jFdI hY. koeI cIjL dUroN afeI hox kfrx vDyry KfDI jFdI hY. keI vfr Kfx vflf dUroN afieaf hox krky vDyry KFdf hY. keI vfr smfgm vfly sQfn df mhwqv huMdf hY. keI vfrI pkvfn asloN nvyN huMdy hn. Kfx vfly dI afriQk siQqI aqy Gr ivwc rojLfnf Kurfk df pwDr vI vDyry Kfx leI pRyrdI hY. keI vfr koeI cIjL lMmy arsy mgroN imlI hox kfrn, keI vfrI koeI cIjL afpxy Gr nf bxn kfrn vwD KfDI jFdI hY. plyt aqy cmcf vwzy hox kfrn vI lok vDyry KFdy hn. sB kuJ muPq hox kfrn mfhOl luwt vflf huMdf hY. sfzf aMdrlf inXMqrx rokx vflf nhIN huMdf, hor mMgx df huMdf hY. ijwQy vI Bojn KwulHf hovygf, vwD KfDf jfvygf. jdoN qwk Bojn nIrs nf hovy, Kfx-pIx ‘qy kMtrol krnf sMBv nhIN huMdf. tINzy, pyTf, GIaf, sLlgm loV nfloN vDyry KfDy hI nhIN jf skdy. ieh KfDy nhIN jFdy, pr Kfxy pYNdy hn. moty bMdy nUM iewk zfktr ny ikhf: jo suafd lwgdf hY, Auh nhIN Kfxf. motfpy qoN pRysLfn iewk pyNzU ny afpxy anuBv df qwq dwsidaf ikhf: sMG qoN Qwly Koaf aqy gohf sB brfbr hn, sfrI gVbV jIB dy suafd dy kfrn hY. pRsMnqf dI afpxI koeI hoNd nhIN, Kfx nfl svfd aqy rwjx dI Bfvnf ivwcoN pRsMnqf AupjdI hY. BwuK aMnHI huMdI hY, BwuKf bMdf Kfx bfry hI socdf hY. iksy ny iewk ajnbI nUM pwuiCaf: “qUM ihMdU hY ik muslmfn?” Aus ny AuWqr idwqf: “jI mYN BuwKf hF.” BwuK nfl bYcynI aqy bYcynI nfl BuwK vDdI hY. BwuK kfrn afpxy afp bfry ivakqI dI rfie nIvIN ho jFdI hY, nYiqkqf kmjLor ho jfdI hY, sohxIaF cIjLF koJIaF pRqIq hox lwgdIaF hn. hr jIv nUM hI nhIN, KyqF dI imwtI aqy pOidaF nUM vI BwuK lwgdI hY. BwuK lwgx df vI tfeIm tybl huMdf hY, keI vfrI BwuK GVI nUM vyK ky lwg jFdI hY. jdoN kuJ Kfx-pIx df smF ho jfvy aqy srIr dI mMg pUrI nf kIqI jfvy qF AubfsIaF kMm nhIN krn dyxgIaF. jy kMm kIqf jfvy qF glqIaF hox lwg pYNdIaF hn. jy BwuK lwgI hovy qF bfjLfr ivwc glq cIjLF hI KrIdIaf jfxgIaF. mnuwK kol rwjx aqy sMqusLt hox df sMklp nhIN hY. Aus kol BuwK aqy asMqusLtqf dy hI Bfv hn. iehI kfrn hY ik afpxy jIvn ivwc mnwuK hr vyly iksy nf iksy BwuK dI pkV ivwc huMdf hY. jIvn dI buinafdI BwuK Bojn hI huMdI hY, pr keI Bfvuk, mfnisk, smfijk, afriQk aqy rfjnIqk BwuKF vI hn. jdoN mnwuK dI Bojn dI BwuK sLFq ho jFdI hY qF sfQ, ipafr aqy kfm dI BwuK jfg pYNdI hY. jdoN smfj ies BwuK nUM sLFq krn dy vsIly pRdfn krdf hY qF pYsy dI BwuK jfg pYNdI hY, ijhVI vkq bIqx nfl jfiedfd dI BwuK bx jFdI hY. jfiedfd Ausfrn nfl mfnqf dI BWuK jfg pYNdI hY. ies AuprMq pRiswDI dI BwuK, hkUmq dI BwuK mnwuK nUM pkV lYNdI hY. ieAuN BuwKF df koeI aMq nhIN hY. sMq-mhfqmf vI BwuKF qoN mukq nhIN hn. sMqF nUM sLrDflUaF dI, mhfqmf nUM pYrokfrF dI BuwK huMdI hY. afgUaF nUM sroiqaF dI BwuK, vpfrIaF nUM munfPLy dI BwuK huMdI hY. prmfqmf Auh hY, ijs nUM BwuK nhIN lwgdI, Auh afp rwijaf hoieaf hY aqy hr iksy dI BwuK sLFq krdf hY. BwuK ajokI rfjnIqI df vwzf mslf hY. eIQopIaf, somflIaf, sUzfn afid dysLF ivwc sfrI rfjnIqI BwuK aqy anfj duafly GuMmdI hY. srkfr df pihlf krqwv dysL ivwcoN BwuK nUM dUr krnf huMdf hY. BfrqI DrmF ny isrPL afqmf df icMqf krky, srIr nUM axgOilaf krI rwiKaf hY. iesy leI Bfrq dI bhuqI vsoN dy ichry qy BwuK df prCfvF hY. pMjfbIaF kol BwuK df sMklp nhIN hY. sfzI smwisaf Bojn vwD Kfx nfl AuupjIaF smwisafvF hn. sMsfr ivwc hr zfktr afpxf ikwqf afrMB krn smyN XUnfnI dfrsLink hkIm ihpokryts df nF lY ky shuM KFdf hY ik Auh hmysLf ivakqI dI qMdrusqI vfsqy hI kfrj krygf. ihpokryts ny Cy AupdysL idwqy hn ijhVy ZfeI sfl gujLrn AuprMq awj vI sfrQk hn. Aus ny ikhf sI ik qurnf, mnwuK dy sB rogF df ielfj hY. ies ivwcoN hI sYr krn df sMklp Aupijaf hY. Aus anusfr sB qoN pihlF zfktr leI ieh jfxnf jLrUrI hY ik iks pRkfr df ivakqI rogI bixaf hY. Aus df srIrk, Bfvuk, mfnisk, pirvfirk sMquln TIk krn nfl hI Aus df ielfj hovygf. ihpokryts anusfr Bojn hI dvf hY. vwD Kfx vfly rogI, BogI huMdy hn jdoN ik sMjm ivKfAux vfly jogI huMdy hn. bhuqy rog Kurfk bdlx aqy DIrj rwKx nfl hI TIk ho jFdy hn. ijhVf vI Bojn dI sucwjI vrqoN krdf hY, Auh qMdrusq qF huMdf hI hY. Auh swcf aqy cirwqrvfn vI hovygf.

PAGE 40


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE 41



“«ÈÏ≈’” Á∆ «‘≥Á∆ ∆Ó∂’ È‘∆∫ ω∂◊∆ √πÙ«ÓÂ≈

¡Á≈’≈≈ √πÙ«ÓÂ≈ √∂È È∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≥◊Ò≈ «ÎÒÓ “«ÈÏ≈’” È≈Ò ÍÁ∂ ”Â∂ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ √∆ Í ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ È‘∆∫ ⁄≈‘∞≥Á∆ «’ «¬√ Á∆ ∆Ó∂’ ω∂Õ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ⁄≈ Íz∂Ó ’‘≈‰∆¡ª ‘È ‹Ø «¬√ ¡Ω È≈Ò ‹∞Û∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ √πÙ«ÓÂ≈ È∂ Óπº÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘ÀÕ √πÙ«ÓÂ≈ È∂ Ù∞º’Ú≈ ˘ «‘≥Á∆ «ÎÒÓ «¬≥‚√‡∆ Á∂ ÁØ√ª Ò¬∆ ¡≈ÔØ«‹Â ’∆Â∂ ◊¬∂ «ÎÒÓ Á∂ Íz∆Ó∆¡ ”Â∂ «’‘≈ ÓÀ˘ È‘∆∫ Òº◊Á≈ «’ “«ÈÏ≈’” Á∆ «‘≥Á∆ ∆Ó∂’ ‹ª «’√∂ ‘Ø Ì≈Ù≈ ”⁄ ∆Ó∂’ ω≈¬∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ Á∆ «Íº· ̱Ó∆ Ï≥◊≈Ò∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ ÚºË ’∂ «¬√ ˘ «’√∂ ‘Ø Ì≈Ù≈ ”⁄ Í∂Ù ’È Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ ‘À, «’¿∞∫«’ «ÎÒÓ Á≈ Ȫ ‘∆ “«ÈÏ≈’” ‘À «‹√Á≈ ÓÂÒºÏ “«ÈÙÏÁ”Õ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ «ÎÒÓ ”⁄ «◊‰∂-⁄π‰∂ ‚≈«¬Ò≈◊ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ È≈ «√Î Ì≈ ”⁄ √◊Ø∫ ÁπÈ∆¡ª Á∂ «’√∂ Ú∆ ’ØÈ∂ Á∂ ÁÙ’ «¬√ «ÎÒÓ ˘ √Ófi √’Á∂ ‘ÈÕ

ÓÀ∫ «√’ ÒÀ‰ ÂØ∫ È‘∆∫ ‚Á≈ ‰Ú∆ «ÎÒÓ “ÏÀ∫‚ Ï≈‹≈ Ï≈≈” È≈Ò ¡≈͉∂ √ÎÒ «ÎÒÓ∆ ’∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Ú≈Ò∂ ‰Ú∆ «√≥ÿ È∂ E √≈Òª «Ú⁄ “Ò∂‚∆˜ Ú«√˜ «’∆ Ï«‘Ò”, “◊ØÒ∆˙∫ ’∆ ≈√Ò∆Ò≈-≈ÓÒ∆Ò≈” ¡Â∂ “◊∞≥‚∂” Ú◊∆¡ª √ÎÒ «ÎÒÓª «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ Á∆ «Í¤Ò∆ «ÎÒÓ “«’Ò «ÁÒ” ‘≈Òª«’ √πÍ ¯Ò≈Í ‘∆ Í ¿∞√ ˘ ¡≈͉∆¡ª ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª «ÎÒÓª “«ÁÒ ËÛ’È∂ ÁØ” ¡Â∂ “Ï≈‹∆≈Ú Ó√Â≈È∆” ÂØ∫ Ï‘∞ ¡≈√ª ‘ÈÕ Í∂Ù ‘È ‰Ú∆ È≈Ò «¬’ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ¡≥Ù* «’√ Â∑ª Á∆ «ÎÒÓ ‘À “«ÁÒ ËÛ’È∂ ÁØ”? «¬‘ «ÎÒÓ «¬’ Í«Ú≈ Ï≈∂ ‘À, «‹√ Á≈ ÓÀ∫ «¬’ ¡«‘Ó «‘º√≈ ‘ªÕ ÓÀ∫ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á≈ ‘ª «’ ÓÀ˘ Ó∂∂ √’z∆È Á∂ ¡≈ÁÙ ¡«ÈÒ ’Í» ¡Â∂ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ «ÎÒÓ Á∆ ‘∆Ø«¬È ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ È≈Ò ’≥Ó ’È Á≈ ÓΩ’≈ «ÁºÂ≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Î‘≈È ¡÷Â È≈Ò ’≥Ó ’È≈ Ï‘∞ ں‚∆ ◊ºÒ ‘ÀÕ * «¬’ ÒßÓ∂ ◊ÀÍ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∞√∆∫ ¡È∞Ù’≈ È≈Ò ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ØÕ ’∆ ’«‘‰≈ ⁄≈‘Ø◊? ∂ «ÏÒ’∞Ò √‘∆ «’‘≈ Â∞√∆∫Õ “ÏÀ∫‚ Ï≈‹≈ Ï≈≈” ¡Â∂ “Ò∂‚∆˜ Ú«√˜ «’∆ Ï«‘Ò” ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√∆∫ «¬’ Ú≈ «Î «¬√ «Ú⁄ «¬’º·∂ Ș ¡≈Úª◊∂Õ ¿∞Ó∆Á ’Á∂ ‘ª «’ √≈‚∆ «¬‘ «ÎÒÓ

Ú∆ ÒØ’ª ˘ Í√≥Á ¡≈Ú∂◊∆Õ * ¡≈͉∆ Úº÷∆ ͤ≈‰ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘Û≈ Â∆’≈ ¡ÍÈ≈¿∞∫Á∂ ‘Ø? ÓÀ∫ ¡º‹ ’∆¡ Á∂ «‹√ Óπ’≈Ó ”Â∂ ‘ª, ¿∞Ê∂ Ó∂∂ Ò¬∆ Ï‘∞ ˜»∆ ‘À «’ ÓÀ∫ ¡≈Ó ÒØ’ª È≈ÒØ∫ Úº÷≈ ’≥Ó ’ªÕ ÓÀ∫ «√Î ¡«‹‘≈ ’≥Ó √Ú∆’≈ ’ «‘≈ ‘ª, «‹√ «Ú⁄ ÈÚªÍÈ ‘ØÚ∂Õ «¬‘ ◊ºÒ ÓÀ∫ ⁄≥◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á≈ ‘ª «’ ÈÚªÍÈ ¡’√ «√’ Ú≈Ò≈ ‘∞≥Á≈ ‘À Í ÓÀ˘ «√’ ÂØ∫ ‚ È‘∆∫ Òº◊Á≈Õ * “Ï≈‹∆≈Ú Ó√Â≈È∆” Ï≈∂ ’∆ ’‘Ø◊∂? «¬‘ «¬’ «¬«Â‘≈√’ «ÎÒÓ ‘À, «‹√ Á∂ «ÈÓ≈Â≈-«ÈÁ∂Ù’ √≥‹∂ Ò∆Ò≈ Ì≥√≈Ò∆ ‘ÈÕ «¬√ «Ú⁄ ÓÀ∫ Í∂ÙÚ≈ Ï≈‹∆≈Ú-Í«‘Ò∂ Á∆ ̱«Ó’≈ «Ú⁄ ‘ª, ‹Ø Ó≈·≈ √≈Ó≈‹ Á∂ Á»‹∂ Í∂ÙÚ≈ √ÈÕ «¬√ «Ú⁄ Ó∂∂ È≈Ò Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ ¡Â∂ «Íz¡≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ Ú∆ ‘ÀÕ «ÎÒÓ ”⁄ ¡≈͉∆ ̱ « Ó’≈ ˘ ÒÀ ’∂ ÓÀ ∫ ’≈Î∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘ªÕ

⁄≥◊∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ ωÈ≈ ‘À: ¡ÀÚ«ÒÈ √ÚÀ-º«÷¡≈ ’È∆ ◊ÒÀÓ√ ̱«Ó’≈Úª Ò¬∆ ÓÙ‘» ‘ج∆ ¡ÀÚ«ÒÈ ÙÓ≈ ¡≈͉≈ ¡’√ ÏÁÒ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ı∞Á ˘ √ÓfiÁ≈ ¡Â∂ ÷»Ï√» Ó≥ÈÁ∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ «¬º¤≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ Ó«‘˜ «¬’ ◊ÒÀÓ√ ¡«ÌÈ∂Â∆ È‘∆∫, √◊Ø∫ «¬’ ⁄≥◊∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∂ ÂΩ ”Â∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ ¤∂Â∆ ‘∆ ÁØ «ÎÒÓª «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ¡ÀÚ«ÒÈ È∂ «¬√∂ Ú‹∑≈ ’’∂ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿∞‘ ⁄≥◊∂ ØÒ Ú≈Ò∆¡ª «ÎÒÓª ”Â∂ ‘∆ «Ë¡≈È Á∂Ú∂◊∆, «Î ⁄≈‘∂ ¿∞‘ ¤Ø‡∂ ÏÀÈ Á∆¡ª ‘∆ «’¿∞∫ È≈ ‘Ø‰Õ ¡ÀÚ«ÒÈ Á∂ «¬’ È∂ÛÒ∂ √»Â ¡È∞√≈ ¿∞‘ Ï‘∞ «Ó‘ÈÂ∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ ‘À Â∂ ‹Ø Ú∆ ’≥Ó «ÓÒ∂, «’≥È≈ Ú∆ ¤Ø‡≈ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂, ¿∞√ ˘ Í»∆ «ÙºÁ È≈Ò Í»≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «ÎÒÓª ’Á∂-’Á∂ ¡«ÌÈÀ «√º÷‰ Ú≈Ò∆ ¡ÀÚ«ÒÈ È∂ ‘∞‰ Â’ «¬≥‚√‡∆ «Ú⁄ ’≈Î∆ ’∞fi «√º÷ «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ ª ¿∞√ Á∆ «‘≥Á∆ ”Â∂ Ú∆ ⁄≥◊∆ Í’Û Ï‰ ‘∆ ‘À, «‹√ Á∆ ÿ≈‡ ¿∞√ Á∂ ≈‘ «Ú⁄ Úº‚∆ ∞’≈Ú‡ √∆Õ «Í¤Ò∂ «¬’ Ú∑∂ ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ ’≈Î∆ «Ó‘È ’∆Â∆ ‘ÀÕ ÁØ «ÎÒÓª Á∆ Ù»«‡≥◊ «¬’Ø Ú∂Ò∂ ¿∞√È∂ ’∆Â∆Õ «¬√ Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ¿∞√ È∂ ’¬∆ ÙØ¡˜ ¡Â∂ ‘Ø ’≥Ó Ú∆ Í»∂ ’∆Â∂ ¡Â∂ Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬√ √≈Ò ¿∞√ ˘ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∆ «Ó‘È Á≈ ÎÒ ˜» È√∆Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “’∞¤ ’∞¤ ÒØ⁄≈ ‘À” «Ú⁄ «¬‘ √π≥Á∆ Í»∆ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ‘À «’ ¡≈͉∂ ¤Ø‡∂ ØÒ «Ú⁄ Ú∆ ¿∞‘ «¬’ ÁÓÁ≈ ÍzÌ≈Ú ¤º‚ √’∂Õ

¡≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À √ØÈÓ

«ÎÒÓ∆ Í«Ú≈ ”⁄ ‹ÈÓ ÒÀ‰ ’’∂ √πº«÷¡Â ¡Â∂ ¡≈≈Ó È≈Ò Í≈Ò‰ÍØÙ‰ «ÓÒ‰ ’’∂ √ØÈÓ ’Í» ¡≈͉∆ ◊ºÒ ˘ «ÏȪ «’√∂ «fi‹’ Á∂ ÷πºÒ∑ ’∂ ’«‘‰ ”⁄ «ÚÙÚ≈√ º÷Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ì≈Â∆ √Ó≈‹ ”⁄ ¡Ωª ˘ ¿∞È∑ª ˘ ωÁ≈ √ÈÓ≈È ¡Â∂ ʪ ¡º‹ Ú∆ ‘≈«√Ò È‘∆∫ ‘Ø √’∆Õ ‘≈Ò ‘∆ Á∂ «ÁȪ ”⁄ ¡Ωª «Ú∞ºË ‘Ø ¬ ∆ «‘≥ √ ≈ ¡Â∂ ÔΩ È ¿∞  Í∆ÛÈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª ”⁄ ¡≈¬∆ Â∂˜∆ ”Â∂ ¿∞‘ «⁄≥Â≈ ˜≈«‘ ’Á∆ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞√Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ «‘≥Á√ π Â≈È ”⁄ ¡«‹‘∆¡ª √Ó≈«‹’ √Óº«√¡≈Úª ÍzÂ∆ ÒØ’ª ”⁄ ‹≈◊»’Â≈ Á∆ Ï‘∞ ’Ó∆ ‘À ¡Â∂ ÓÁª Á∂ «ÁzÙ‡∆’؉ ”⁄ ’ج∆ Úº‚∆ ÂÏÁ∆Ò∆ ¡‹∂ Â’ È‘∆∫ ¡≈ √’∆Õ √ØÈÓ ÂØ∫ «¬È∑ª √Óº«√¡≈Úª Á≈ ‘ºÒ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ ª ¿∞√Á≈ ’«‘‰≈ √∆, ““«¬√ Á≈ ‘ºÒ ª “ÍÀÍ √Í∂¡” («Ó⁄∆ Ú≈Ò≈ √Í∂¡) ‘∆ ‘ÀÕ ¡Ωª ˘ «¬√ ˘ ¡≈͉∂ ’ØÒ ˜» º÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ó≥ÈÁ∆ ‘ª «’ ÓΩ‹Á » ≈ √«ÊÂ∆¡ª ”⁄ ¤∂Â∆ ‘∆ ’ج∆ Úº‚∆ ÂÏÁ∆Ò∆ È‘∆∫ ¡≈¿∞‰∆Õ «¬‘ ‘≈Ò≈ ÏÁ ÂØ∫ ÏÁÂ ‘∞≥Á∂ ‹≈ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ÷πÁ ˘ √πº«÷¡Â º÷‰ Ò¬∆ √ÚÀ-º«÷¡≈ Ò¬∆ «Â¡≈ «‘‰≈ ˜»∆ ‘ÀÕ «Ï‘Â ‘ØÚ∂◊≈ «’ Â∞√∆∫ √ÚÀ-º«÷¡≈ Á∆ Â’È∆’ «√º÷Ø ‹ª ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ ¡≈͉∂ ’ØÒ “ÍÀÍ √Í∂¡” ‹ª ’ج∆ ¡«‹‘∆ ⁄∆˜ ˜»

º÷Ø, ‹Ø √≥’‡ Á∆ √«ÊÂ∆ ”⁄ Â∞‘≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’∂Õ”” √ØÈÓ ¡È∞√≈ ‹Ø ◊ºÒ «¬È∑ª ‘≈Ò≈ ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¡≥Â ÍÀÁ≈ ’ √’Á∆ ‘À, ¿∞‘ «¬‘ «’ Ó≈Úª ¡≈͉∂ Ï∂«‡¡ª ˘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ ÒÛ’∆¡ª Á∆ «¬º˜Â ’È≈ «√÷≈¿∞‰Õ ¡«‹‘≈ ‘؉ ”Â∂ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ÿº‡ ÍÀÁ≈ ‘؉◊∆¡ªÕ

‘∞‰ «Â≥È Â∑ª Á∂ ‚ª√ ’Á∆ «Á÷∂◊∆ ¬∆Ù≈ ¡Á≈’≈≈ ¬∆Ù≈ ◊∞ÍÂ≈ ¤∂Â∆ ‘∆ «ÎÒÓ “‘∂≈ Î∂∆ C” ”⁄ Ș ¡≈Ú∂◊∆Õ ¬∆Ù≈ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¡≈͉∂ ‚ª√ Á≈ ‘∞È «Á÷≈Ú∂◊∆Õ ¡≈͉∂ «’Á≈ Á∆ «Â¡≈∆ Ò¬∆ ¬∆Ù≈ «¬È∑∆∫ «ÁÈ∆∫ ‚ª√ «√º÷‰ ”⁄ ∞ºfi∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «ÎÒÓ ”⁄ «¬’ È‘∆∫, ÁØ È‘∆∫ √◊Ø∫ «Â≥È ‚ª√ √‡≈¬∆Ò Ó»Ú√ ’Á∆ «Á÷∂◊∆Õ ÷Ï ‘À «’ ¬∆Ù≈ «¬√ Ò¬∆ Ï∂Ò∆ ‚ª√, «‘Í ‘ØÍ ¡Â∂ ’≥‡∂Í∆ ‹À‹ «√º÷ ‘∆ ‘ÀÕ ¬∆Ù≈ ˘ ‚ª√ ’È≈ Ï‘∞ Í√≥Á ‘À ¡Â∂ «¬√ ’≈Ó∂‚∆ «ÎÒÓ ”⁄ ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ ‚ª√ Á≈ ‘∞È «Á÷≈¿∞‰ Á≈ «ÈÁ∂Ù’ È∂ Í»≈ ÓΩ’≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

PAGE 41


The Patrika

PAGE 42

Friday, May 22nd, 2015



Does Size Matter For Sonakshi Sinha? Like any firebrand actress of the day Sonakshi Sinha is irked by discrimination. And the actress makes no bones about speaking her mind on this rather weighty issue! Speaking further on the matter when asked whether she advocates curves, the Dabangg actress offered the perfect definition on what is considered a perfect figure. In a Mumbai Mirror report, Sonakshi said, “There is no such thing as perfection. The world is made up of people of different shapes and sizes. That's the beauty of it. What matters is that you're healthy. Just as it’s wrong to discriminate on the basis of colour, creed and gender, it's wrong to discriminate on size. That irritates me!” The talented actress who has been critiqued in the past for her curves and voluptuous appearance, is known to have worked out tremendously hard to shed her excess weight before making her appearance in Dabangg. The actress has been spotted at recent events showing off her trim silhouette, a stark contrast from her earlier persona. Sonakshi is currently busy with her upcoming film Akira and will soon join the latest bandwagon of stars donning the producer’s hat just like Anushka Sharma did with NH10. The actress is expected to make an official announcement and said, “A script has been finalised. Once the formalities are done, an announcement will be made. And yes, I will be starring in it.”

Do not abuse women, mother, sisters and daughters: ShahRukh Bollywood star Shah Rukh Khan thanked fan for their support in helping him reach 13 million followers on Twitter. He also requested his Twitter followers to be respectful towards women, mothers, sisters and daughters. "A home is made of all different sorts in our family. So discuss with each other, contradict each other, even fight with each other. But do not abuse women, mother, sisters and daughters just because they're not your home," Shah Rukh said in a video post. "And remember what the good poet said, 'Build me up and I with you. For we are more one than two.' Love each other or perish. So thank you 13 million for making this very colourful home with me." Shah Rukh also indulged the fans by a rare show of skin by taking his shirt off. "Yes, I am wearing glares but not wearing a shirt," he joked in the end. SRK, who joined the microblogging site in 2010, has surpassed Salman Khan and Aamir Khan and is second only to megastar Amitabh Bachchan as far as the numbers of Twitter followers of Bollywood celebrities are concerned.

REMAKE WILL BE BETTER THAN MY 'HERO' GHAI Filmmaker Subhash Ghai is confident that the remake of his 1983 directorial “Hero” will be better than the original. Produced by Salman Khan; the remake will mark the debut of Sooraj Pancholi and Athiya Shetty. "The film is from Nikhil Advani's vision under the supervision of Salman (Khan). I am hoping and confident that this remake will be better than my

'Hero',” said Ghai. Ghai also said that he is not contributing to the remake of "Hero"."When Salman asked me about the partnership for the remake of 'Hero', I said ‘I can give you the rights of that film. But, the vision will be yours and your director's. Neither I will contribute to it nor I will interfere because you will make the film as today's vision and if I will interfere in it I will put my old vision’," he said.

Kangana explains why relationships in Bollywood is tough to sustain Kangana is on a career high right now. From an underdog to a superhot star she come a long way and the journey has not always been a pleasant one. After recently winning the National Award for Best Actress for her performance in Queen, Kangana Ranaut feels that she finally has earned respect. However, in an interview, she explained how her Bollywood journey has been a roller-coaster ride and that she still has a long way to go. On being asked about marriage, Kangana revealed that she has no reservations on relationships, but from observation, it is very difficult to hold on to relationships in the industry because it gives birth to complexities and jealousy. She further added that while she strongly believes she cannot marry someone from the industry, marriage as a whole is not the plan right now and that films are priority.

RAJKUMMAR RAO PRAISES MOHIT SURI He will soon be seen abusing Vidya Balan on screen in Hamari Adhuri Kahani and he is already receiving rave accolades for his lean, mean and scary control freak husband act. When quizzed, Rao said, "While shooting with Mohit for the film, there were certain things that I learnt from him which will stay with me for life. Firstly, no matter how big or successful you are, you can still be as passionate as you were about your work, when you started. The fire in you needs to keep burning. Secondly, there needs to be a constant craving to learn and explore something new. And mostly, you need to respect every person and the job they do. Film making is not a one man show but a team effort. It was thoroughly a wonderful experience."

PAGE 42


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE 43



A few glimpses from the Media Launch of the Fraser Valley Diversity and Immigration Partnership.

2015 alIt BMgVf kMptIsLn bhuq sPl irhf

ipCly idnIN aYbtsPorz dy mYsqkUeI jUnIar kYtygrI: afzItorIam ivwc dysI aYNtrtynrjL vWloN krvfieaf igaf 2015 BMgVf alIt kMpItIsLn bhuq sPl irhf|ies dy nqIjy ies pRkfr hn:

sInIar kYtygrI

golzn boafeyjL - pihlf sQfn

pMj BMgVf - pihlf sQfn

BMgVf aYvIinAU – dUjf sQfn

sLfny-pMjfb grlj - dUjf sQfn

vihVy dIaF rOxkF – qIjf sQfn

XMg BMgVf boafeyjL - qIjf sQfn

ies smyN pRbMDkF vwloN sfrIaF tImF, kocF, vlMtIarF dI axQWk imhnq dI sLlfGf kIqI geI| ies soLa dI sPlqf qoN bfad dysI aYNtrtynrjL vflLy lfeIv BMgVf (Zol ‘qy) aqy igWDf kMpItIsLn aYbI afrts sYNtr ivKy 4 julfeI nMU krvf rhy hn| PAGE 43


The Patrika

PAGE 44

Friday, May 22nd, 2015



mYN pl do pl kf sLfier hUM[[[ sfihr luiDafxvI myrI kfr luiDafxy dIaF sVkF dy sIny ‘qy dOV rhI sI. mYN sLihr dy sLor-sLrfby nUM cIrdf afpxI mMijLl vwl vD irhf sI. gwzI ‘c lwgy afzIE plyar nUM afn kIqf qF mYnUM sfihr luiDafxvIN dI afvfjL suxfeI idMdI hY: julm iXh jLulm hY, bVqf hY qo imt jfqf hY KLUn iPr KUNn hUY, tpkygf qo jMm jfeygf sfijLsLyN lfK AuVfqI rhy julm kI nkfb ly ky hr bUMd inklqI hY hQylI py icrfg[[[ KUn dIvfnf hY, dfmn py lpk skqf hY sLolf ey duMd hY, iKafl py lpk skqf hY qumny ijs KLUn ko mkql py dbfnf cfhf afj vo kUcf ey bfjLfr myN af inklf hY[[[. ieh rcnf sfihr ny ipClI sdI dy dsvyN dhfky ‘c ilKI jdoN kFgo dy nOjvfn ienklfbI lIzr lMbUbf df kql ho igaf sI. sMsfr dy qrwkIpsMd lokF ny ies ‘qy ros jLfhr kIqf. burjUaf isstm nUM rwj ky BMizaf igaf. pUrI dunIaf ivc ies kfry dy iKlfPL qy aPrIkI afjLfdI dy hwk ‘c QF-QF jlsy qy mujLfhry hoey. iesy lVI dy qihq iewk ivsLfl pRogrfm idwlI ivc hoieaf ijs ivwc ihMdosqfn dy agFhvDU iKaflF vfly sfihqkfrF, sLfierF qy adIbF ny Bfg ilaf. jdoN sfihr ny AuWQy ieh rcnf pVHI qF ivigafn Bvn ‘c cfry pfsy sMnftf Cf igaf. mYN sLihr bfry socdf luiDafxy GuMm irhf sI. ieh Auh sLihr hY ijs ny sfihr dy aMdrly sLfier dI pYdfiesL sMBv bxfeI.

PAGE 44

sfihr df jnm 8 mfrc nUM iesy sLihr ‘c ielfky dy jgIrdfr PLjLl muhMmd dy Gr hoieaf. sfihr dy awbf ny qyrF ivafh krvfey, ijnHF ivwcoN iewk sI Aus dI bIvI srdfr bygm nfl. Auh sfihr dI mF sI. Aus dI afpxy sLOhr nfl cldy mqBydF kfrn kdy nhIN sI bxI. sfihr ny afpxI aMmI qy awbf df kys adflq ivwc cldy smyN afpxy awbf dy iKlfPL gvfhI idwqI sI ijs ‘qy Aus dy awbf BVikaf qy guwsy ‘c af ky boilaf ik mYN qYnUM jfnoN mfr idaFgf. Auh afpxy awbf dy ies jgIrU rvweIey dy iKlfPL sI. ies sB kfsy dy clidaF sfihr dI mF nuM afpxy gihxy vyc ky gfrz qfienfq krny pey. Aus smyN sfihr dI Aumr mihjL qyrF sfl sI. sfihr ny afpxI muwZlI pVHfeI luiDafxf dy mflvf Kflsf skUl ‘c kIqI iPr srkfrI kflj ivwc jf dfKlf ilaf. iewQy hI sfihr dI sLfierI ny aMgVfeI leI. grYjUeysLn krdy smyN Aus dI pihlI pusqk ‘qlKIaF’ CpI. ieh ikqfb Cpx ‘qy sfihr df sfihqk hlikaF ‘c jbrdsq dfKlf hoieaf. Auh ltryrI dunIaF ‘c nOjvfn sLfier dy qOr ‘qy jfixaf jfx lwgf. ieh Auh smF sI jdoN iekbfl, PYjL, iPrfk, josL qy mjfj dI sLfierI df bolbflf sI. pr sfihr ny afpxf alwg stfeIl apxfieaf. pr sfihr ny afpxf alwg stfeIl apxfieaf. ies qrHF Aus ny alwg mukfm qF hfsl kIqf hI blik sLfierI dI dunIaF ‘c Cf igaf.

dysL dI vMz hoeI qF sfihr afpxI mF nfl pfiksqfn clf igaf. ipqf qoN vwK hox kfrn sLurUafqI sfl bVy mu s L k lF Bry sn, kuJ smF lfhOr rhy ijwQy gurbq Bry idn gujLry. iesy smyN sfihr dI njLm ‘prCfeIaF’ kfPIL crcf ‘c rhI. ies sB kfsy dy cldy Aus ny pRIqlVI, svyrf, sLfhkfr qy adbey-lqIPL dy sMpfdkF vjoN vI kfrj Bfg sMBfilaf. pRgqIsLIl iKaflF dy hox krky sfihr lgfqfr sMprdfiek soc dy ivroD ‘c qy lokF dy hwk ‘c ilK irhf sI, ijs krky pfiksqfn srkfr ny Aus dy iKlfPL 1949 ivwc vfrMt jfrI kr idwqf. hux Aus ny pfiksqfn Cwzx df PYslf kr ilaf. hmId aKqr sfihr dy bcpn dy dosq ny iek vfr dwisaf ik sfihr smJdf sI ik iewQy mwulF qy jgIrdfr df gwTjoV hox bfad rihxf musLikl hovygf. ijs krky Auh pfiksqfn ‘c rihxf nhIN sn cfhuMdy. Ausy vKq hmId aKqr nUM afpxy iewk sfQI nfl pfrtI dy islisly ‘c krfcI jfxf ipaf, ijwQy AunHF ny iewk hPqy leI rukxf sI. pr pMjN hPqy rukxf pY igaf. iesy smyN dOrfn sfihr afpxy dosq dI gLYrhfjLrI ‘c pfiksqfn Cwz ky clf igaf. kuJ smF idwlI rih ky sfihr muMbeI clf igaf ijwQy Aus ny ‘afjLfdI dI rfh’ iPlm leI gIq iliKaf. ‘bdl rhI hY ijLMdgI’ ijs nuM bhuqf huMgfrf nf imilaf.

amrdIp

kuJ smF pf ky Aus nUM iPr nOjvfn iPlm dy leI gIq ilKx df mOkf imilaf. iPr afeI iPlm ‘bfjLI’ ijs dy inrdysLk sn gurU dwq, gIq dy bol sn: “qdbIr sy ibgVI hueI qkdIr bnf ly afpny py Brosf hY qo dfE lgf ly” ienHF donF iPlmF df sMgIq aYs[zI[brmn df sI. ies qoN bfad ies joVI df kMm ‘ipafsf’ iPlm ‘c dyKx nUM imilaf. ies dy gIq qy sMgIq lokF dy isr cVH ky boilaf. ikhf jFdf hY ik ies iPlm dI khfxI sfihr dI ijLMdgI qoN pRBfivq ho ky ilKI geI sI. sfihr dy ijAuNdy jI Aus dy jIvn qoN pRBfivq ho ky dUjI iPlm bxfeI geI ‘kBI kBI’ ieh gwl sMgIqkfr KXfm ny dwsI jdoN kBI-kBI iPlm df sMgIq iqafr ho irhf sI qF AudoN sfihr ny dwisaf ik ies iPlm df sLfier pfqr AunHF dI ijLMdgI qoN hI pRBfivq hY. aYs[zI[brmn qy sfihr dI joVI ny bhuq sfry ihwt gfxy idwqy. iek idn aYs[zI[brmn sfihr nuM kihx lwigaf ik qusI myry qoN isvf iksy hor sMgIqkfr leI gIq nhIN ilKogy. ieh sux ky sfihr kihx lwigaf ik TIk hY. pr qusIN vI iksy hor leI sMgIq nhIN idEgy. ieh gwl sux ky aYs[zI[brmn ny sfihr nUM kdy ieh nhIN ikhf ik isrPL myry leI hI gIq ilKo. sfihr ny iPlm ieMzstrI ‘c afpxf Kfs ruqbf bxfieaf sI. iPlm leI imAUijLk zfierYktr AunHF dI slfh nfl hI sfeIn kIqf jFdf sI. rmysL sihgl dosqoN dosqovskI dy nfvl “krfeIm aYNz pinsLmYNt” qy iPlm “iPr subhf hogI” bxf rhy sn. ies iPlm dy hIro rfj kpUr sI. Auh hmysLF afpxIaF iPlmF ‘c sLMkr jYiksLn nUM hI imAUijLk zfierYktr rwKdy sn. ies iPlm dy gIq sfihr


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015 luiDafxvI ny hI ilKy sn. pr AunHF ies iPlm dy gIq ilKx vyly rmysL sihgl awgy iek sLrq rwK idwqI ik iPlm df imAUijLk Auh sMgIqkfr hI dyvygf, ijs ny krfeIm aYNz pinsLmYNt piVHaf qy smiJaf hovy. AunHF dIU ies slfh qoN AunHF nUM pwu iCaf igaf ik ies iPlm df sMgIq kOx dy skdf hY?

“vhI hY jb kurfn kf kihnf

Aus jLmfny ‘c iPlmI sLfierF nUM eynI iewjLq nhIN imldI sI. ieh gwl AunHF nUM hmysLf Tys phuMcfAuNdI sI. ies bfry AunHF afpxI iewk ikqfb dI BUimkf ‘c vI afpxy jLjLbfq df iejLhfr kIqf hY. sfihr afpxI klm dy jor ‘qy stfr df drjf pf cwuky sn. Auh jLmfny dIaF iPlmF dy postrF ‘qy sfihr df nfm vwizaF awKrF ‘c iliKaf jFdf sI. sfihr ny gIqkfr nUM bxdf snmfn idvfieaf. akfsLvfxI ny gfiek qy sMgIqkfr dy nfm nfl gIqkfr df nfm dyx dI pRMprf vI sLurU kIqI.

‘ijnhy nfjL hY ihMd pr vo khF hY”

pRym cODrI, eIsLr kOr, aMimRqf pRIqm smyq iksy iek nfl vI sfihr dI mMgxI nf ho skI. hfly idl nUM jdoN As ny lPLjF ‘c Auqfiraf qF Aus dI gUMj ‘kBI-kBI’ iPlm ‘c suxfeI idwqI. sfrI Aumr sfihr qnhf hI irhf. ieh jLrUrq qoN ijLafdf juiVaf hoieaf sI afpxI mF nfl. AunHF dI mF ‘qy Zfhy gey jLulmF dI vjHf krky hI sfihr dy gIqF ‘c hmysLF dbI-GuwtI aOrq dI hmfieq suxfeI idMdI hY. sfihr ny afpxy Gr dI lVfeI nUM smfj dI lVfeI bxf idwqf. sfihr sYkUlr, PrfKLidlI qy sMvydnsLIl kvI sI. iesy leI Aus ny afpxy lPjLF nUM smfj df drpx bxfieaf qy AunHF iliKaf : mrdoN ny Ausy bfjLfr dIaf jb jIa cfhf mslf kuclf jb jIa cfhf durkfr dIaf” ‘jfny vo kYsy log Qy, ijnky ipafr ko ipafr imlf hmny qoN jb klIaF mFgI, kFty kf hfr imlf’

PAGE 45

 jo hY vyd purfn kf kihnf iPr sLor-sLrfbf ikAuN hY ieqnf KUn Krfbf ikAuN hY”

“rfq Br kF sihmf hY aMDyrf ijs ko roko rukygf svyrf” ‘quM ihMdU bnygf nf muslmfn bnygf iensfn kI aOlfd hY iensfn bnygf’ “mYN pl do pl kf sLfier hUM” ies qrHF sfihr ny anykF gIq ilKy. indf PfjLlI ny iek vfr mulfkfq dOrfn dwisaf ik sfihr iewk aYsf sLfier sI jo iksy nUM iksy jLfq, mjLhb qy srhwd qoN nhIN sI pCfxdf sI. Aus dI soc brfbrI qy ipafr vflI sI. vKq dy nfl-nfl ijvyN iPlmF dy ikrdfr bdldy gey. sfihr dI ilKxI vI Ausy sFcy ‘c ZldI geI. AunHF dI ikqfb “afE kI koeI Kfb buny” leI sovIaq nihrU aYvfrz nfl nvfijaf igaf. pdmsRI nfl snmfinq kIqf igaf. AuWqr pRdysL AurdU akfdmI aYvfrz qy mhfrfsLtr styt aYvfrz nfl vI ivLsLysL snmfinq kIqf igaf. sfihr dI sLfierI df anuvfd aMgryjLI, rusI, arbI, PfrsI afid keI BfsfvF ‘c Cp cwukf hY. hux sfihr nf isrP luiDafxf df sI, nf muMbeI df ijs ny Aus nuM suixaf jF piVHaf, Auh Ausy df hI ho igaf. sfihr qIh sfl qwk iPlmI dunIaf ‘qy Cfey rhy. 1978 ‘c sfihr dI mF df jdoN ieMqkfl hoieaf qF AunHF nUM pihlF idl df dOrf ipaf, iPr dUjI vfr jdoN do sfl bfad 1980 ‘c AunHF nUM idl df dOrf ipaf qF Auh ies jhfn qoN sdf leI ruKsq ho gey.

Canadian

Furniture Mfg. Ltd.

sfnUM PrnIcr PYktrI ivwc kMm krn vfilaF dI loV hY.

ijvyN: • msLIn Eprytr,pRI-sYNzr,pyNtr (styn qy lYkur spryar ) • PrnIcr jVn dy mfhr hox • qnKfh Xogqf qy qjLrby anusfr aqy sfry Bwqy aqy kvryjL imlygI.

hor jfxkfrI leI pfl jF prl nUM PLon kr skdy ho jF afp afky imlo.

PLon nMbr: 604-855-0309 aYzrYs hyTF iliKaf hY. Canadian Furniture Mfg. Ltd. 30552 Progressive Way, Abbotsford

PAGE 45


The Patrika

PAGE 46

Friday, May 22nd, 2015



Employment byrI msLIn Eprytr dI loV

Employment cont’d trYktr zrfeIvr dI loV

pI[bI[aYn nrsrI nUM byrI msLIn Pfrm ivWc trYktr clfAux leI iewk afdmI dI jrUrq hY| kMm 6 qoN 7 idn clfAux vflLy aqy hYlprF dI loV hY, sprya krn df hY| qnKfh Xogqf hY| cMgI qnKfh idwqI jfvygI| Pon: anusfr idWqI jfvygI| hor jfxkfrI 604-832-8381 leI Pon kro: 604-825-2699

Matrimonial

lVky dI loV

jWt isWK ieM z Iaf ivw c rih rhI lVkI, Aumr 31 sfl, kwd 5’6” , iPjIEQrY p I dI mfstr izgrI (aYm[pI[tI[), swjI lWq ivwc mfmUlI nu K s, jO b kr rhI lVkI leI kfimaF dI loV kYnyzIan pVHy ilKy/ vYsLnUM lVky dI kfimaF dI loV kYnyzf hIr byrI Pfrm nUM byrI msLIn qy kMm aY b tsPo r z dI lo k l zrfeIvfl loV hY| lVkI df sfrf pirvfr 604r: b nM rk p sM | hY l t sY c ivw kM p nI nU M kfimaF dI qu r M q lo V hY | krn vflLy aqy hWQIN byrI qoVn vflLy nvyN kfimaF nUM $14 pRqI GMtf aqy 855-9646 kfimaF dI loV hY| sMprk kro: 604-856-9620 jF 604-309- qjLrbykfr nUM qjLrby anusfr| hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-552- Services 6060 6269

zrfievr aqy Enr aprytrF dI loV

kfimaF dI loV

Computer Repair

kMipAUtr irpyar asIN kMipAUtr qy lYptop irpyar krdy hF| aqy tryinMg vI idWqI jf skdI hY| Virus Removal, Speed Increase, aYbtsPorz aqy srHI qoN rfeIz df Old computer sale and purchase. pRbMD hY| Pon: 604-825-0763 $39.99 Phone: 604-300-0732

aYbtsPorz dI kMpnI nUM bI[sI[- sfnUM PryimMg kMpnI leI kfimaF dI albrtf cWlx leI kMpnI zrfievrF loV hY| nvyN vrkrF nUM $13 pRqI GMtf aqy Enr aprytrF dI loV hY|

hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-908-4422 kfimaF dI loV aY b tsPo r z dI rU i PM g kM p nI nM U vrkrF dI loV hY| vDIaf qnKfh, rfeIz df pR b M D , nvy N kfmy vI aplfeI kr skdy hn, qjLrbykfr nUM pihl idWqI jfvygI| Pon: 604866-1212

kfimaF dI loV nrsrI, Pfrm aqy grIn hfAUs leI kfimaF dI loV hY| rfeIz df pUrf pRbMD hovygf| byrI msLIn clfAux vflLy zrfievr dI vI loV hY| kMm GMitaF df hovygf| hor jfxkfrI leI Pon kro: 604-855-1065 jF 604-556-8686

PAGE 46

 isvl

 101.7 EYP.EYm. h I   Eqy somv`r nUM 4-5 vjy S`m q@k E`pxI E`v`j surjIq klsI n`l|  

Noor Appliances Repair / Tent Rental $25 Service Charge

Epl`ieMs irpyEr Epl`ieMs       

Services cont’d nsLy Cwzx leI jy qusIN sLrfb jF zrWg dy kfrn musIbq ivWc ho, aqy Cwzx leI mWdd dy cfhvfn ho qF jOhn nUM Pon kro: 604859-8244 jF 778-779-1337 jF jjt.fvu@gmail.com


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika

PAGE 47

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Abby Plumbing Heating and Gas Fitting Ltd.   

• Boiler and Furnace Replacement • New Construction and Renovations • Hot Water Tank (Same Day Replacement) • Leaking Faucets • Hot Water Heating Repairs

Special Rates on Air Conditioning and Furnace Installations

Insured, Licensed and Certified Plumbers

  quh`fIE~ plMimMg, hIitMg (Paul)

Eqy gYs iPitMg dIE~ zrUrq~ leI s`Ă“ pihl~ Pon kro |

For all your plumbing, heating or gas fitting needs call us first!

604-832-3771

  (Manpreet) 604-751-3536 PAGE 47


The Patrika

PAGE 48

ivsLv pusqk idvs dI aihmIaq ivsL v pu s qk aqy kfpI rfeIt idvs hryk sfl 23 apRYl nUM ivsLv pusqk aqy pRkfsLn aiDkfr idvs dy qOr ‘qy mnfieaf jFdf hY. ieh idn pu s qkF pVH n aqy pR k fsL n nUM AuqsLfihq krn aqy pRkfsLn aiDkfr rfhIN bO i Dk sM p qI nU M surwiKaf pRdfn krn dy AudysL nfl mnfieaf jFdf hY. XUnYsko vloN ies idvs nUM mnfAux dI sLurUafq 23 apRYl 1995 eIsvI nUM hoeI sI. ies dI pRyrnf kYtflonIaf (spyn) qoN leI geI hY. 23 apRYl 1923 eIsvI qoN pihlF spyn ivwc ieh idn rojL zy (gulfb idvs) dy qOr ‘qy mnfieaf jFdf sI. ies idn spyn vfsI iewk dUsry nUM gulfb df Pwul ByNt krdy sn. 23 apRYl 1923 eIsvI nMU spyn dy lokipRaf mhfn lyKk imgueyl zI srvfqys dI mOq hox kfrn spyn vfsIaF ny Aus nUM ipafr sfihq sLrDFjlI ByNt krn leI rvfieqI gulfb dy PwulF dI jgHf pusqkF ByNt kIqIaF. ieh Gtnf ivsLv pusqk idvs mnfAux df afDfr bxI. 23 apRYl nUM hI ieMglYNz dy mhfn lyKk ivlIam sYLkspIar, pyrU dy ieMkf gfrsIlfso zI lf vygf, PrFs dy trysf zI lf pfrf, spyn dy josyp

PAGE 48

Friday, May 22nd, 2015



plf df vI dyhFq hoieaf sI, iesy qrHF 23 apRYl nUM rUsI amrIkI mhfn lyKk vlfdmIr nybokfv, afeIslYNz dy hfldfr lyksnYs, PrFs dy mfihsy zuafn, amrIkf dy avrm zyivzsn, mYnueyl mIjF aqy keI hor lyKkF df jnm idn vI hY. ienHF sfry mhfn sfihqk lyKkF nUM Xfd krn leI XUnYsko ny 23 apRYl 1995 nUM ‘ivsLv pusqk aqy kfpI rfeIt idvs’ mnfAux dI sLurUafq kIqI. ieh idvs ivsLv dy hryk vrg dy amIr-grIb lokF, bwcy, nOjvfnF aqy bjLur gF ivc pusqkF pVHn nUM AuqsLfihq krn dy AudysL nfl mnfieaf jFdf hY . ies idn nU M ivsLv Br dy lyKk, pRkfsLk, pusqk ivkryqf aqy pusqk pRymI ‘pusqk iqAuhfr’ dy qOr ‘qy mnfAuNdy hn. ieh idvs lyKkF, pRkfsLkF, pusqk ivkryqfvF df pusqk pRymIaF nfl afpsI sfihqk sMbMD bxfAux df idvs hY , jo ik hry k vrg dy pfTkF dI rucI anusfr sfihq dI rcnf, pRkfsLn aqy ivkrI df sfDn bxdf hY. ieh idvs lyKkF dI bOiDk pRfprtI pRfpq krn leI afpsI myl-jol vDfAux df vI kfrn bxdf hY.

bWcy kM i pAU t r gy m Ky z x Au W pr ijLafdf smF aqy pYsf lgf rhy hn. ijs nfl AunHF dy srIr, awKF aqy idmfg AuWpr mfVf pRBfv pY irhf hY, mnwuK ijLafdf svfrQI, asihxsLIl aqy ihMsk ho irhf hY. jdik pusqkF mnwuK nUM ibhqr jIvn jIAux df rsqf pRdfn krdIaF hn. pusqkF mnwuKI jIvn dy hryk pl ivwc sfQ idMdIaF hn. pusqkF dI mhwqqf krky XUnYsko hryk sfl ivsLv dy iksy iewk sLihr nUM XUnYsko ivsLv pusqk rfjDfnI df drjf idMdI hY. mYzrIz qoN sLurUafq ho ky ieMcIAun nUM hux 15vIN XUnYsko ivsLv pusqk rfjDfnI df drjf idwqf igaf hY. dwKxI korIaf dy ies sLihr ieMcIAun nUM pusqkF dy AuqQFn leI pRogrfm afXoijq krn, rvfieqI pusqkF aqy afDuink ibjleI pusqkF nUM pRkfisLq krn vfly sfry pRkfsLkF dy Xo g dfn aqy pu s qk pR y m IaF nUM pusqkF dy nfl pRym krn leI AuqsLfhq krn krky sfl 2015 dI XUnysko ivsLv pusqk rfjDfnI df drjf idwqf igaf hY. nvIN idwlI nUM vI 2003 ivwc XUnYsko ivsLv pusqk rfjDfnI df drjf pRfpq ho cuwikaf hY.

“qyry koly”

pvn “igwlFvflf” qyry koly cMn vI aiVHaf qyry koly qfry, sfzy pwly kwK vI nhINE qyry koly sfry. kuJ socF kuJ XfdF ny bws ihwsy myry afeIaF Ah vI af qVpfAuNdIaF mYNunUM pf-pf lMmy pfVy. iewko sfgr sMg qury sF iPr vI kwly-kwly, qUM hI dwsI ikwdF-ikwQy imldy ndI iknfry.

qIs mfr KF dy qIr iewko rih igaf kMm hY krn vflf subhf AuWT aKLbfr jy PVIdI af. bdly nFa qy nfl keI sLihr huMdy, KLbr kwlH dI jfp rhI pVHIdI af. iBRsLtfcfr dy kysF dI cuMJ-crcf, nvIN rfm khfxI koeI GVIdI af. hovy jFc qF afAuNdI hvfV Auh hI, prsoN cOQ vflI ijwdF kVHI dI af. sfzI phuMc hux sLuwkr dy qIk hoeI, sLnI mMgl qoN CutdI jfn hY nhIN. AuWT hovy nf iPwty mUMh goizaF df, EdF sfzy qoN vwzf Blvfn hY nhIN.

zuwbdy-zuwbdy zuwb jfvFgy

***** puwjf prq ky ajy nhIN dysL modI,

ivwc JnF dy jf ky

pwuTf lwgf eI sLfn nUM gyar bylI.

qyry huMidaF hI sI kfPI

sosLl mIzIey ilaf koeI KolH Kfqf,

iqnky dy bVy shfry. hux pIVF ny sfry jwg dIaF JolI sfzy peIaF hlky hlky hMJU vI ny lwgdy Bfry-Bfry. KusLIaF hfsy, DuwpF-CfvF hws-hws ky jr lYNdy

lwgy lok hn krn vI sLyar bylI. kry ihMd dI byiewjLqI kihx modI, CohI iPrdf eI nvF aPyar bylI. hr QF dysL df kwZx jlUs lwgdf, svY-mfx leI kry nf kyar bylI. bhuqf bMinHaf guwzf hux cInIaF ny, ijhVy cIn df bVf sI cfa iehnUM.

jy qUM “pvn” sfQ qF idMdf

cfa bhuq sI hrmn ipafrqf df,

aYny nhIN sI mfVy.

puwTf ipaf hux jfpdf dfa iehnUM


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015



PAGE 49

modI jLmInI hkIkqF smJx modI dy sLfsn kfl df iewk vrHf mukMml ho irhf hY. hux AunHF nUM dysL vfsIaF dIaf njLrF ivwcoN afpxf smwucf aks dyKxf cfhIdf hY aqy ieh jfnx df Xqn krnf cfhIdf hY ik lok AunHF bfry kI socdy hn aqy ikAuN socdy hn. 16 meI 2014 nUM jdoN lok sBf coxf dy nqIjy afey sn qF AuWqrI, pwCmI qy mwD Bfrq qF Bgvf hoieaf hI sI, pUrbI qy dwKxI Bfrq ivwc vI Bgvy itwky qy cwky AuWBr afey sn dysL df aijhf BgvfNkrn pihlI vfr hoieaf sI. ies qoN vI vwzI gwl ieh sI ik iksy iewk pfrtI nUNM lgpg iqMn dhfky bfad lok sBf ivwc spwsLt bhumq imilaf sI. ieh Pqvf ihMdUqv pRqI moh jF kOmI vsoN dI iPrkydfrfnf soc krky nhIN, kOmI srkfr dI ibhqr kfrgLujfLfrI dIaF AumIdF dy afDfr ‘qy imilaf sI. jy pRDfn mMqrI hux eImfndfrI nfl afpxy kMmkfr df mulFkx krn qF AunHF nUM ieh pqf jLrUr lwg jfvygf ik lok AumIdF jgfAuxIaF afsfn hn, AunHF AuWqy Krf Auqrnf ikMnf musLkl huMdf hY. AunHF nUM ieh aihsfs vI ho jfvygf ik AunHF vwloN hux qk cuwky gey pRsLfskI kdm Eny sfriQk nhIN sfbq hoey ik lok ienHF ‘qy qswlI mihsUs krn. ijhVy kfrobfrI afgU AunHF nUM ivkfs dy msIhf dwsdy sn, AuhI hux ivkfs dI gwzI lIh ‘qy nfl

afAux dI gwl kr rhy hn. ijhVy ieh socdy sn ik lok sBf dIaF 282 sItF dy jfdUeI aMkVy dI bdOlq Auh ivroDI iDr vwloN KVHy kIqy hr aiVwky nUM sihjy hI pfr kr lYxgy, AuhI hux ivroDI iDr nUM nfl lY ky cwlx pwKoN AunHF dI nfkfmI nUM kosdy iPrdy hn. inrmfx Kyqr ivwc ihwljuwl nhIN ho rhI. nvIaF nOkrIaF nhIN Aupj rhIaF. jdoN nvF rujLgfr nhIN hovygf qF nOjvfnI qF nfrfjL hovygI hI. mihMgfeI dr kfbU hyT hY, iPr vI Kpqkfr nfKusL hY ikAuNik Aus nUM aihsfs ho igaf hY ik kwcy qyl dIaF vDdIaF kImqfN Aus dy GrylU bjt ‘qy CyqI hI asraMdfjL hox lwgxgIaf. kfsLqkfr afpxI QF nfKusL hY ikAuNik Aus nUM mihsUs huMdf af irhf hY ik bymOsmI mIhF qy hor kudrqI kropIaF dOrfn srkfr ny smyN isr Aus dI bFh nhIN PVI aqy AuproN BUmI gRihx ibwl df nvF rUp jbrI Aus AuWpr miVHaf jf irhf hY. pRDfn mMqrI dI afpxI pfrtI dy afgU qy mMqrI vI nfKusL hn ikAuNik Auh mihsUs krdy hn ik swqf dy loVoN vwD kyNdrIkrn ny AunHF nUM byloVf bxf idwqf hY. ‘myk ieMn ieMzIaf’ muihMm ajy awgy qurI hI nhIN aqy ‘svwC Bfrq’ muihMm pRDfn mMqrI dy shfry qy hulfry dI nvyN isirAuN AuzIk kr rhI hY.

nklI vsqF df kfrobfr bfjLfr ivwc nklI vsqUaF df kfrobfr koeI nvIN gwl nhIN, pr mnwuK dI munfPLfKor ibrqI kfrn ijs qrHF nklI sfmfn vyicaf jf irhf hY, ieh mnwuK dI jfn df KOa bx geIaf hn. nklI vsqF dI Brmfr kfrn awj KrIddfr nUM aslI qy nklI cIjL dI pCfx krnI aOKI ho geI hY. mOjUdf smyN hflq ieh hn ik bfjLfr ivc ivkx vflI nklI cIjL asl nfloN ikqy ijLafdf afkrsLk aqy idwK ivwc asl lwgdI hY aqy KrIddf Aus nUM aslI smJ ky KrId lYNdf hY.

hYrfnI ies gwl dI hY ik nklI vsqF ivkxf afm ijhf hI ho igaf hY. aslI dy nF ‘qy nklI vsqF vycx, aslI kMpnI dy Auqpfd dy pYkyt jF zwby dy izjfeIn vrgy imldy-juldy pYikMg dy ilPfPy, zwby, zwbIaF afid bxf ky AunHf AuWpr QoVHy bhuqy nfvF df Prk pf ky sLryafm nklI vsqF ivkdIaf hn, ijnHF nUM vDyry Gwt pVyH-ilKy lok KrId lYNdy hn. keI vfr pVHy ilKy vI ienHF vsqUaF nUM KrIdx dI Buwl kr bYTdy hn aqy TwgI df isLkfr ho jFdy hn. bysLwk hflfq ieMny bdqr hn ik GrylU vrqoN vwK-vwK ksibaF sLihrF dy pRsLfsn vwloN ivwc afAux vflIaF jLrUr vsqF ijvyN aijhIaF nklI vsqUaF df kfrobfr krn srP, sfbx, duwD, pnIr, mwKx, jUs, jYm, vfilaF nUM PVn dIaf KLbrF vI pVHn-suxn Kfx vflf qyl afid qoN lY ky iksy jfnlyvf nUM imldIaF hn, pr nklI cIjLF dI ivkrI ibmfrI qoN pIVq mrIjL nUM dyx vflI dvfeI ijAuN dI iqAuN hI bxI rihMdI hY. qwk vI nklI iml jFdI hY. nklI vsqUaF KLfs krky mnwuKI ishq nfl mnuwK dI munfPfKor ibrqI ny Aus nUM nYiqk sbMNDq pdfrQF nUM ivkx qoN rokx leI pwKoN ieMnf ijLafdf hyTF zyg idwqf hY ik Aus pRsLfsink aiDkfrIaF aqy lokF nUM smUihk nuM ies gwl df igafn hI nhIN irhf ik jo Xqn afrM B krny cfhIdy hn. hry k vsqU Auh nklI bxf irhf hY jf ijs ivwc Auh imlfvt kr irhf hY, Aus dI vrqoN ivakqI nUM KrIddfrI smyN ienHF nklI nfl ikMnIaF mfsUm jfnF mOq dy mUMh pY iksm dIaF cIjLF qoN sucyq hoxf cfhIdf hY skdIaF hn, iksy df hwsdf-vwsdf Gr qF ik Aus vsqU dI vrqoN qoN bfad iksy AuWjV skdf hY. smwisaf nUM Aupjx qoN roikaf jf sky. PAGE 49


PAGE 50

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015

ijMdgI df sPLr

isrPL ikqfbF pVH ky iensfn nUM ies sMsfr dI smJ nhIN lwg skdI, blik isDfrQ vFg rfj Bfg iqafg ky ijhVy mMijLl dI pRfpqI leI inkldy hn, AuhI mMijLl pf skdy hn. Auh ijLMdgI ivwc sPl ho skdy hn. ijMLdgI sfDnf mMgdI hY qy ibnF sfDnf nf koeI sMq bixaf hY nf sMinafsI.

inrvfx pRfpq krn qoN bfad jdoN isDfrQ bwuD bx ky Gr prqdf hY qF sfrf sMsfr, Aus nMU bdl igaf jfpdf hY. qIjI awK KuwlHx nfl bwuD ny ieho isiwKaf idwqI ik suKI AuhI hY jo jfg ipaf hY. Dn dI pRfpqI quhfnUM suwK qF dy skdI hY, pr ieh suwK QoVHicrf hY. aslI suwK mn dIaF iewCfvF, eIrKf, vYr-ivroD qy lflc nUM iqafg ky pRfpq kIqf jf skdf hY. mMijLl pRfpqI leI iensfn nUM lgfqfr imhnq krnI pYNdI hY aqy ies imhnq nfl ieh vI jLrUrI hY ik qusIN afpxy sfDy hoey insLfny pRqI kdy avysly nf hovo. ijLMdgI ivwc pwuitaf igaf iewk vI gLlq kdm, quhfnUM keI sflF leI ipwCy pf skdf hY. quhfnUM idsLfhIx kr skdf hY. smuMdr dUroN vyiKaf sLFq idKfeI idMdf hY, pr nyVy af ky pqf lwgdf hY ik smuMdr sLFq nhI hY. lihrF Ctptf rhIaF hn aqy smuMdr dy iknfry nfl af ky isr ptk rhIaF hn. iPr QF isr af ky ieh kuJ icr leI itk vI jFdIaF hn. iehI hfl ijLMdgI df hY. AuWproN sLFq icwq idsdI hY aqy aMdrly zUMGy ql ‘qy smuMdr vFg hI huMdf hY. ijLMdgI ivwc lihrF AuWTdIaF hn aqy iPr sLFq ho jFdIaF hn. iensfn ienHF lihrF dy QpyVy sihMdf ijAuN df iqAuN jIvn bsr krdf hY. kOx jfxdf hY ik bfhro sLFq icwq idsdf iensfn aMdroN ikMnf ivcilq hY.

ijLMdgI nf imlfp ivwc hY aqy nf ivCoVy ivwc. asl ijLMdgI df rfjL ieho hY ik ieh QF bdldI rhy. kdy imlfp qy kdy ivCoVf: ijLMdgI nUM smqol rwKdy hn. ieho vjHf hY ik ijhVy iensfn sfnUM dyr bfad imldy hn, asIN AunHF dy gl lwg ky dUrIaF smyt lYNdy hF aqy iPr kuJ mhIny nyVy rih ky idl cfhuMdf hY ik hux iPr judf hox df vylf hY. imlxf qy ivCVnf, ijMdgI dy do aijhy vrqfry hn, jo sfnuM suwK idMdy hn aqy ijLMdgI leI jLrUrI vI hn. keI vfr asIN iksy nUM iml ky KusL huMdy hF qy keI vfr iksy nfloN ivwCV ky. iksy cIjL nfl sfrI ijLMdgI icpk ky rihxf vI isafxp nhIN hY. jdoN iensfn awQrUaF dI BfsLf boldf hY, Aus vyly Auh ikMnf swcf qy suwcf ivKfeI idMdf hY. awQrU sfzy aMdr lwgy jfilaF nUM Do suwtdy hn aqy iPr pfk qy sfP ho ky skUn bKsLdy hn. kdy kdy awQrUaF df vgxf jLrUrI vI hY ikAuNik ijLMdgI dy asl Byd ienHF awQrUaF ivwc hI luky huMdy hn. idlF dy zUMGy Byq,awKF dI iewk Jlk nfl bfhr af jFdy hn. pRymI jdoN iewk dUjy nUM imldy hn qF awKF boldIaF hn. cwup ivwc hI skUn qy sLFqI imldI hY. bol ky asIN ies sLFqI nUM BMg kr idMdy hF. ijLMdgI dy keI Byq aijhy vI huMdy hn, jo cuwp rih ky hI dwsy jf skdy hn. ijMnI cwup sMGxI hovygI Eny hI Byq gihry huMdy hn. ibnF bIjx dy qusIN koeI Psl nhIN kwt skdy. ijs ny aMb df ruwK lfieaf hY Auh aMb cUp ky hI afnMd lvygf, pr awk qy PlfhI bIj bIj ky aMb Kfx dy supny nf lvo. ijLMdgI ivwc ikMnIaF hI musLklF afAux hOslf nf Cwzo. musLklF dUr huMdIaF rihxgIaF, jy quhfzf hOslf iesy qrHF brkrfr qy azol irhf.

Seventeen Street Robberies In the period from January 1 to May 15, 2015, there have been seventeen street robberies where victims were confronted in public places and cell phones, cash and jewelry were taken. Over 1/3 of these robberies have taken place on Saturdays and virtually all have occurred after 4:00 pm. These robberies have taken place in various locations throughout the city and suspect descriptions have differed. Suspects have produced a variety of weapons from knives to cutting shears. The majority of the crimes have involved at least two, but as many as eight, suspects. On five occasions the suspects wore masks or balaclavas to cover their faces. All but two of the victims have been male. Fifteen of the victims were

PAGE 50

under age 30. They have suffered a range of injuries from minor to requiring hospitalization. Although APD investigators feel that some of these incidents are not random, we still want citizens to be aware and to elevate their personal safety practices. These street robberies occur with both the suspects and victims arriving in the same area on foot. They tend to occur in less populated and less well-lit areas. By walking in pairs or groups and staying near busier locations with good lighting, your safety is greatly improved. Anyone with information about these robberies should contact the APD at 604859-5225, text us at 222973 (abbypd) or call Crime Stoppers at 1-800-222-8477.


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE 51

PAGE 51


The Patrika

PAGE 52



Friday, May 22nd, 2015 Mt Lehman Crossing 2871 Livingstone Ave Abbotsford, BC 604-853-1344

INTRODUCING FIDO PULSE PLANS $45 per month* when you bring your own phone

Add Spotify Premium for free. Get access to exclusive DAILY VICE content. Both on Fido Pulse plans for two years. • Spotify Premium • DAILY VICE • 1 GB of data • Unlimited messaging • Unlimited talk Canada-wide • Call Display

Limited time offer

Sevenoaks Shopping Centre 32900 South Fraser Way Abbotsford, BC 604-850-7721 12845 96 Ave. Surrey, BC 778-395-6060 Brick Yard Station 17455 56 Ave. Surrey, BC 778-574-1212 Khalsa Business Centre 8388 128th St. Surrey, BC 604-507-1234 King’s Cross Shopping Centre 7488 King George Surrey, BC 604-593-5130 Scottsdale Centre 7031 120th St. Delta, BC 604-507-5566 Capilano Mall 935 Marine Dr. North Vancouver, BC 604-770-2771 Plaza 88 800 Carnarvon St. New Westminster, BC 604-553-2208 Yaletown 1211 Pacific Blvd. Vancouver, BC 778-321-5000

fido.ca/getcurious Subject to change without notice. +On the Fido network or in an Extended Coverage area. Coverage not available in all areas. * Offer available to customers who bring in an unlocked phone with new activation of Fido service. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra & billed monthly. Spotify Premium and DAILY VICE : These services are available with Fido Pulse plans only and are free of monthly subscription fees for a 2-year period starting on the day your plan is first activated. Limit one Spotify Premium subscription per subscriber. Data consumption: approx. 4 MB for a 4-minute song using audio streaming and approx. 36 MB for a 6-minute video using video streaming (varies based on length of audio/video, stream quality, device and other factors). Data usage exceeding your plan allotment (overage) is charged in increments rounded up to the next MB or GB (as applicable based on your plan). DATA : Additional data: $5/250MB, charged in $5 increments . Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. MESSAGING: Plans include messages sent from Canada to Canadian wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. AIRTIME: Airtime includes calls from Canada to Canadian numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). ™Fido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

PAGE 52


Rajinder Dhutti of Landmark Realty is presented with the "Outstanding Performance and Achievements" award

PAGE R1


PAGE R2

PAGE R2

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE R5

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE R7

PAGE R7


The Patrika

PAGE R8



Friday, May 22nd, 2015

awj vI koeI pUrf pirvfr pMjfbI iPLlm dyKx nhIN jFdf- bfbU isMG mfn -Aus vyly mYnUM nMd lfl nU r pu r I cM g f lwigaf sI. gurdyv isMG mfn vI mYnUM cMgy lwgy. aMimRqf pRIqm, pRo[mohn isMG, DnI rfm cfiqRk bVy vDIaf lw g y . ieh myry pRyrnf sroq hn. AuNj piVHaf mYN sfry sLfierF nUM hY. ho skdY ik sfihq df myry acyq mn ‘qy qF asr ipaf hovy pr sucyq rUp ivwc quhfnUM pihlI vfr kdoN lwigaf ik qusIN mYN iksy qoN pRBfivq gIq ilK skdy ho? ho ky nhIN iliKaf, nhIN qF mYN hubhU AunHF -myrI sLurUafq gIqF qoN nhIN hoeI. sB dI nkl kr jfxI sI. mYN AurdU sfihq qoN pihlF mYN kuJ kivqfvF ilKIaF aqy vI bhuq piVHaf ijs ny myrI sLfierI ivwc afpxy pRoPYsr nrUlf sfihb nUM idKfeIaF. inKfr ilaFdf. AurdU pVHy ibnF sLfier nUM nrUlf jI mYnUM kihMdy ik ijhVIaF kivqfvF sUKmqf df aihsfs nhIN ho skdf. qUM ilKIaF ny, ieh qyry iksy kMm nhIN pihlf gIq ikhVf irkfrz hoieaf sI? afAuxIaF. AunHF mYnUM pRyirq kIqf ik jo qUM dyKdf hY, Auh iliKaf kr. mYN ieh gwl pwly -myrf pihlf gIq suirMdr kOr qy hrcrn bMnH leI. kivqfvF pfV ky suwt idwqIaF aqy gryvfl ny gfieaf sI ‘af igaf vxjfrf’ gIqF duafly ho igaf. mYN ipMz ivwc rihMdf , jo pUrf ihwt hoieaf. Aus vyly suirMdr sI aqy pfqr myry afly-duafly GuMmdy sn. kOr vwzf nF sI. Auh 1964 ivwc irkfrz mYN Aus vyly vI swc jF swc dy nyVy rih ky hoieaf sI aqy ieh aYc[ aYm[ vI[ kMpnI ilKx dI koisLsL kIqI. lokF dI bolI qy ny irkfrz kIqf sI. lokF dI gwl nUM mYN afpxI lyKxI dI cfsLxI quhfnUM ijLafdf hrmnipafrqf sdIk qy ivwc rMg ky gIq ilKxy sLurU kIqy. 1964 rxjIq qoN imlI? ivc myrI pihlI ikqfb ‘gIqF df vxjfrf’ CpI aqy ies dy nfl hI klfkfr myry kol -nhIN, mYnUM pRiswDI jF nfm leI kdy Bwjxf gIq lYx leI afAux lwg pey. awj qwk mYN nhIN ipaf. Aus vyly ilKx vfly bhuqy kdy vI soc ky gIq nhIN iliKaf. bs, jo nhIN huMdy sn. pUry sfl ivwc msF 20 gIq mYN dyiKaf, Aus nUM kfgjL ‘qy Auqfr idwqf. irkfrz huMdy sn, ijnHF ivwco myry iekwly dy 16 gIq huMdy sn. AuNj myrI sdIk nfl qusIN afpxy iksy smkflI gIqkfr qoN vI nyVqf ho geI sI. ies krky myrf ienHF nfl pRBfivq hoey? ijLafdf lgfE ho igaf sI. hux myrI nyVqf hrBjn nfl hY. iksy vyly idlsLfd nfl sI pMjfbI gIqkfrI ivwc bfbU isMG mfn mrfVHF vfly df hfly qk koeI bdl njLr nhIN af irhf. Aus dI awDI sdI qoN pUrI cVHfeI hY. Aus ny nf qF kdy afpxI dfVHI ivwc vfl icwtf njLr afAux idwqf hY qy nf hI gIqF ivwc Qkfvt. Aus dy hr gIq ivwc rumkdy pury dy buwly vrgI srsrfht huMdI hY. bfbU isMG mfn dy anyk gIq, lok gIqF df ruqbf hfsl kr cuwky hn. pMjfh sfl dy sPLr ivwc Auh kdy vI Qwikaf jF hfiraf nhIN. Aus ny nf kdy afpxy Kfx-pIx ‘qy pfbMdIaF lgfeIaF hn qy nf ijAUx ‘qy. AunHF nfl hoeI mulfkfq dy muwK aMsL pfTkF leI pysL hn-

HIGHER STANDARDS

JIM BRAICH

604-859-3141 • 1-888-252-1250 • jimbraich@gmail.com

DELUXE 2 STOREY W/LEGAL SUITE IN DESIRABLE EVERETT AREA Immaculate 4 year 4027 sqft home on a large fully fenced semi-private backyard overlooking large protected trees. 4 bedrooms up with 3 ensuites, large family room off deluxe kitchen, separate dining and living room, luxuriously detailed, hardwood flooring. 2 gas fireplaces, air conditioner/heat pump, 2 bedroom self-contained legal suite in basement plus more... Ideal for 2 families! Asking $734,900 1844 Everett Rd., Abbotsford

Lease space on Clearbrook Rd $8.50 sq.ft. 2nd floor walk-up. Demisable 4375 sq.ft. Turnkey set-up for professional use.

Industrial I2 Properties 3.36 & 1.93 acres on Morey Ave.

Braich, J-1H-May 15 Ars

PAGE R8

Industrial Yard Space & Building for Lease

1.78 acres with approx. 8000 sqft of buildings. Paved, fenced and has 3 phase. Zoned I2, close to Sumas Way

| jimbraich@gmail.com

ajIqpfl jIqI qy kdy suKivMdr nfl skdf. mYN ihMdI df sLbd vI kdy-kdfeI vI rhI. mYN aYlbm vriqaf hovygf. df su B fa bxf ky ajokI gfiekI bfry kI khogy? cldf hF. mYN jdoN vI koeI kMm krdf hF -ajokI gfiekI, gfiekI nhIN rhI, awj qF pUry pRojYkt df dy klfkfr ieh nhIN smJdy ik kMipAutr krqf mYN hI huMdf hF idmfg nUM pVH skdf hY, pr idl nUM nhIN. aqy afpxI mrjLI ijhVy awj quhfnUM gfAux vfly njLr afAuNdy nfl aYlbm ‘c rMg ny, ieh msLInF ny bxfey ny, awgy aKfiVaF Brdf hF. ‘c Zwz sfrMgI sI, algojLy sI qy ienHF df mnuwK nfl iswDf sbMD sI. hux msLInF df sdIk nfl PLrk sMgIq idl ‘qy nhIN vwjdf. ieh msLInF ikAuN pY igaf? awj vI geIaF qy kwlH vI geIaF. msLInI -asl ivwc 84 Xwug ny klf df KLfqmf kr idwqf hY. gLYr dy hflfq hI ieMny klfkfrF ny aslI klfkfrF dI kdr vI mfVy ho gey sn ik Gtf idwqI hY. pihlF hmlf sfihq qy gfAuxf-vjfAuxf bMd ho igaf sI. ikqfbF gfiekI ‘qy tI[vI[ ny kIqf. awj dI gfiekI vI ivkxoN bMd ho geIaF sn. Pyr mYN bMby nUM gfiekI afKxf afpxI smJ ‘qy bwTl clf igaf aqy AuWQy nvIN guwzIaF nvyN ptoly mUDf mfrnf hY. iml gey. hor koeI KLfs vjHf nhIN sI. iPr pMjfbI isnymy bfry kI khogy? iPlmF ivwc lwg gey. ‘rfxo’ qy ‘sYdf jogx’ bxfeIaF. iPr sdIk pMjfb sI qy mYN bMby. -pMjfbI isnymf pMj-cfr sfl cldf hY ies dOrfn ilKx df kMm Gt igaf. kuJ aqy Pyr bMd ho jFdf hY. ipCly ds bfrF sfl qF iliKaf hI nhIN. sfzI dUrI dI hor sfl koeI iPlm nhIN bxI sI. Pyr asIN ‘jI koeI Kfs vjLHf nhIN sI. afieaf nUM’ bxfeI. ies nfl pMjfbI iPLlmF df rfh KuwlH igaf. aYn[afr[afeI[ lokF quuhfzI dUjI pfrI dI sLurUafq ikwQoN mMnIey? dIaF smwisafvF nMU AuBfr ky asIN dfierf -dUjI pfrI myrI idlsLfd aKLqr qoN sI. vDfieaf. hux pMjfbI isnymf isrPL kfmyzI 1989 ivwc ‘nwcI sfzy nfl’ aqy ‘Pyr qwk sImq ho igaf hY. hux iPLlmF ivwc gYLr dysI bFdrI’ irkfrz kIqI. AunHf idnF pysLyvr lok af gey hn. asl ivwc ijnHF dy ivwc suKivMdr qy mMgl vI irkfrz kIqy. vpfr PylH ho gey hn, Auh iPlmF bxfAux ies qoN pihlF mihMdr kpUr dI suprihwt lwg pey. hux aYzI gwl hY nhIN, ijwzI njLr typ ‘BfbI gwl nf krIN’ 1986 ivwc kIqI. af rhI hY. pMjfb ivwc koeI vI pirvfr ies typ dy ds gIq mYN stUizE ivwc bYT pMjfbI iPlm dyKx nhIN jFdf. hux iPLlmF ky ilKy aqy mihMdr kpUr jI ny gf idwqy. jLrUr af rhIaF hn, pr cMgf kuJ nhIN ieh lMzn irkfrz kIqI sI. jgjIq isMG ho irhf. iPr vI sfzy Xqn jfrI rihxgy. nfl vI kuJ typF kIqIaF. ieh gLYr pysLyvr lokF ny nOjvfnF dI psMd hI ivgfV ky rwK idwqI hY. sfrIaF iPlmF qusI Audfs, romFitk qy kfmyzI qkrIbn iewko ijhIaF hI njLr af rhIaF hn. sB qrHF dy gIq ilKy hn. quhfzI psMd kI hY? pMjfbI gfiekI ivwc gurdfs mfn qoN ibnF koeI klfkfr aYnf smF itk nhIN sikaf? -bMdf jF qF roNdf hY jF hwsdf qy romFs krdf hY. mYN jdoN vI kuJ iliKaf hY qF -gurdfs dI sB qoN pihlI KUbI Aus dI Aus iKafl ivwc zuwb ky iliKaf hY. jykr prPfrmYNs hY. bfkI Aus ny afpxI iemyj mYN Audfs gIq iliKaf hY qF mYN ilKx vyly qoN bfhr jfx dI koisLsL nhIN kIqI. jdoN jLrUr roieaf hovFgf, romFs dI qrjLmfnI klfkfr ijLafdf isafxf bxn dI koisLsL kIqI hY qF mYN romFitk hovFgf aqy kfmyzI krdf hY qF Auh rfh qoN Btk jFdf hY. qusIN iliKaf hY qF mYN rwj ky hwisaf hovFgf. ieh Eho ijhy kwpVy pfE, jo quhfnUM jwcdy hox, iqMny gwlF hI myry nyVy hn. bfkI pMjfbIaq dUjy dI rIs nf kro. hux hrBjn aqy mYN df mYN sLYdfeI hF. dhfikaF bwDI smF bMby 14 sfl qoN kMm kr rhy hF. kdy vI sfzI rihx dy bfvjUd myrf mn pMjfb ‘c vwsdf aYlbm aijhI nhIN afeI ijs nUM huMgfrf nf sI. mYnUM ikMny hI ihMdI iPlmF vfilaF ny imilaf hovy. bysLwk kMpnI dy kihx qy asIN ikhf sfzy leI ilKo, pr mYN aijhf kdy nhIN vI iewk do vfr eyDr EDr jfx dI koisLsL kIqf ikAuNik mYN kdy idmfg nfl nhIN ilK kIqI, pr Pyr AuWQy hI af gey.


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

tuwt rhy irsLiqaF dI pIV jdoN smfj ivwc koeI burfeI afAuNdI hY qF ieh iksy iewk Kyqr nUM pRBfivq nhIN krdI, sgoN ies dIaF jVHF hor KyqrF ivwc hI suBfivk PYl jFdIaF hn. ajoky smyN irsLqy nfqy qfr qfr ho ky tuwt rhy hn. ivafh vrgy sLuB kfrj nUM gRihx lwgx lwg ipaf hY.. afKrI sfhF qwk iewk dUjy df sfQ inBfAux vfly pqI-pqnI hux kuJ idnF, mhIinaF df sfQ inBfAux dI smrwQf nhIN rwKdy. ivafh ipwCoN huMdf hY, qlfk dI nObq pihlF hI af jFdI hY. mnF ‘coN sihjqf qF KMB lf ky hI AuWz cuwkI hY. Auh vI vkq sI ik pqI pqnI iewk dUjy nfl lwK lVn JgVn dy bfvjUd iewk dUjy qoN vwK hox bfry soc vI nhIN sI skdy. qlfk df ruJfn nf-mfqr sI, pr hux qF ijvyN qlfk lYxf PYsLn bx igaf hY. afKr ieh nObq ikAuN afAuNdI hY? ies df hwl kI hY? ies dy ipwCy anyk prqF hn, ijnHF nUM gMBIrqf nfl ivcfrn dI loV hY. sB qoN pihlI gwl qF ieh hY ik pMUjIvfdI dy dOr ivwc pUMjI ny sfzI soc nUM agvf kr ilaf hY. ivafh do rUhF df myl nf ho ky iewk lfhyvMd vpfrk sOdf bx ky rih igaf hY. muMzy qy kuVI vfly dovyN lflcI ho gey hn. iewk dUjy dy gux, ivwidaf, Aumr, rMg-rUp qy hor pRfpqIaF dI QF pihlF ieh dyiKaf jFdf hY ik muMzy jF kuVI dI qnKfh ikMnI hY, nOkrI srkfrI hY jF pRfeIvyt, muMzy jF kuVI dy bfp df ikwzf ku kfrobfr hY, koTI ikwzI ku hY, jLmIn plft qy gwzIafN ikMnIaF ku ny afid. Kfndfn ikMnf ku cMgf hY, ies gwl dI hux bhuqI loV mihsUs nhIN kIqI jFdI hY. muMzy vfly socdy ny jy sfnUM ‘kwlI kuVI iml jfvy qF dfj dhyj ijLafdf imlU. iesy qrHF kuVI vfly socdy ny jy sfnUM kwlf muMzf iml jfvy qF eyzI jfiedfd sfzI kuVI dy nF lwg jfAu. vpfrk soc aDIn kIqy ieh anjoV ijhy irsLqy afKr ikMnf ku icr kfiem rih skdy ny? BfvyN hux smF kfPLI bdl cwuikaf hY iPr vI rUVIvfdI qy qfnfsLfhI soc dy lok afpxy DIaF pwuqF dy ivafh

smyN AunHF dI rfie lYxf koeI bhuqf jLrUrI nhIN smJdy. Auh dyKx prKx df sfrf kfrj afp kr lYNdy ny, muMzy jF kuVI qoN GUr ky hF krf lYxI hI huMdI hY. aijhf Dwkf ijLafdfqr kuVIaF nfl huMdf hY. kuVIaF mfipaF dI ijwd awgy Juk jFdIaF hn qy ijLMdgI nfl smJOqf krky ivafh krvf lYNdIaF hn. aijhy smJOiqaF dy nqIjy koeI ijLafdf sfriQk nhIN inkldy. kuVI qy muMzy dI dyK idKfeI smyN vI AunHF nUM gwlF krn df AuWicq smF nhIN idwqf jFdf, kyvl iewk dUjy dI sLkl idKf jFdI hY. rok hox ipwCoN vI AunHF nUM Pon ‘qy ijLafdf gwl krn nhIN idwqI jFdI, ijs krky kuVI shury Gr jf ky iewkdm Eprf Eprf mihsUs krdI hY. keI vfrI kuVIaF dy lflcI mfpy afpxIaF DIaF dy irsLqy prdysF ivwc gey muMizaF dI Poto dyK ky qYa kr bYTdy hn, ijs df KimafjLf bfad ivwc AunHf dI DI nUM sfrI ijLMdgI Bugqxf pYNdf hY. ajOky dOr ivwc BfvyN muMzy kuVIaF pRym ivafh vI krf rhy hn, pr ieh vI ijLafdf sPl nhIN ho rhy. iewk qf dovF nUM smfj iewk qrHF nfl bnvfs dy idMdf hY, ijs kfrn Auh kwlm-kwly rih jFdy hn. dUjf, mMuzy kuVIaF nUM sbjLbfg idKf ky vrglf lYNdy ny, pr bfad ‘c Auh kuVI dy Coty-Coty supny vI pUry nhIN kr pfAuNdy. kuVIaF vI ies mfmly ‘c ksUrvfr hn. ies smyN qwk AunHF dI soc prpwk ho cuwkI huMdI hY. smfj dy hflfq dyKidaF, AunHF nUM aYNvy hI iksy dy JFsy ivwc nhIN afAuxf cfhIdf. Jwt mMgxI pwt ivafh vflf ruJfn vI ijLafdf TIk nhIN lwgdf. dovyN iDrF ieh socdIaF hn ik koeI lfgzft rwKxvflf AunHf df ivroDI ikqy irsLqy ‘c BfnI hI nf mfr jfvy, pr jy swc pwly hovy qF GbrfAux dI AuWkf hI loV nhI huMdI. keI mF-ipE kMnF dy kwcy huMdy ny, Auh BfnImfr dIaF gwlF ‘c af ky irsLqf qoV lYNdy ny, pr mF-ipAu nUM cfhIdf hY ik BfnImfr dIaF gwlF ‘c afAux dI QF pihlF mfmly dI shI jFc krn.

keI mfipaF dI smJdfrI awgy BfnImfrF nUM mUMh dI KfxI vI peI hY, kuJ kysF ivc dovyN iDrF hI afpxy DI jF pwuq dy gunfhF ‘qy prdf pfAux leI AunHF df idnF ivwc ivafh kr lYNdy hn, ijs df DUMaF vI afKr ikqy nf ikqy inkl hI afAuNdf hY. pwCm df siwBafcfr vI sfzy ‘qy hfvI ho irhf hY. jvfn muMzy kuVIaF kurfhy pY rhy hn aqy mfipaF qoN corI iesLk pfl rhy hn. iesLk ‘c pY ky keI vfrI kuVIaF aijhI glqI kr bYTdIaF hn ijs df nqIjf ivafh mgroN qlfk dy rUp ivwc inkldf hY. kuVIaF muMizaF ‘coN sMg sLrm KMB lf ky AuWz rhI hY. keI vfr kuVI df ksUr hox dy bfvjUd muMzy nUM dfj dy kys ivwc Psf ilaf jFdf hY. awj-kwlH aOrq aMnHI afjLfdI Bfl rhI hY, jdoN ik aMnHI afjLfdI mrd qy aOrq dovF leI KLqrnfk hY. mrd afp qF hvf vFgU afjLfd GuMmxf cfhuMdf hY, pr aOrq nUM cfrdIvfrI qwk sImq rwKxf cfhuMdf hY, jdoNik awj dI pVHI ilKI qy sUJvfn aOrq nUM ieh mnjLUr nhIN. iswty vjoN dovF dy JgVy sLurU ho jFdy hn. ajoky pqI pqnI, dovyN hI afpxy ahudy qy kmfeI df mfx krdy hn aqy koeI vI Jukx nUM iqafr nhIN huMdf. ies qrHF dovyN pYsy ‘coN KusLI lwBdy lwBdy iewk dUjy df ipafr Ko bYTdy hn. jy pYsy ‘coN hI KusLI imldI hovy qF amIrF dy DIaF pwuqF dy qlfk ikAuN hox? ies qoN iswtf ieh inkldf hY ik afriQk QuVHF krky nhIN sgoN mn dI bysmJI krky qlfk huMdy hn. muMizaF dI nsLf krn dI ibmfrI krky kuVIaF dI jvfnI aqy Grbfr AuWjV rhy hn. mobfeIl, ieMtrnYWt ny irsLiqaF ‘c nyVqf ilafAux dI QF dUrIaF hI vDfeIaF hn. sfnUM ies df sdAupXog krnf hI nhIN afieaf. iewk hor mhwqvpUrn gwl ieh hY ik awj-kwlH kuVIaF qy muMizaF dy mfpy afpxI shI BUimkf nhIN inBf rhy, sgoN Auh afpxy DIaF pwuqF nUM idsLfhIx kr rhy hn. keI vfr pqI-pqnI dy sbMD qF suKfvyN huMdy hn, pr AunHf dy irsLqy ivc

PAGE R9

pirvfrF dI bhuq dKLlaMdfjLI krky AunHF dy irsLqy nUM vI Zfh lwg jFdI hY. awj vI siQqI AuhI hY ik kuVI afpxy sws shury nUM afpxy mF ipAu vrgI iewjLq nhIN dy rhI aqy sws shurf Aus nUM afpxI DI vFgUM ipafr nhIN dy rhy. keI GrF ‘c nxdF ivafhy jfx mgroN vI afpxIaF BrjfeIaF ‘qy cODr krn qoN nhIN htdIaF. kuVIaF dy mfpy cfhuMdy hn ik AunHF df jvfeI AunHf aqy DI jogf hI rhy. Auh afpxy jvfeI nUM afpxIaF AuNglF ‘qy ncfAux dI pUrI koisLsL krdy hn, ijs nfl irsLiqaF ‘c qxfa vDdf hY. jy pqI-pqnI ‘c axbx rihx krky lVfeI huMdI hY qF dovyN iDrF afpo afpxI DI jF pwuq df pwK pUrdy hn qy dUjy nUM dosLI TihrfANudy hn. jy muMzy dy mfpy afpxI nMUh df pwK pUrn aqy kuVI dy mfpy afpxy jvfeI df pwK pUrn qF XkInn awDIaF lVfeIaF afpy hI mwuk jfxgIaF. sfnUM afpxI soc nUM AuWcf cwukx dI loV hY. mMn lAu koeI pqnI afpxy pqI nUM Cwz ky koeI pqI afpxI pqnI nUM hor ivafh krfAuxf cfhuMdy hY qF ik gfrMtI hY ik dUjf ivafh sPl rhygf. jy dUjy ivafh vI isry nf lwgy qF kI iPr Auh qIjf ivafh krfAuxgy. jy iPr vI gwl nf bxy qF kI Auh ivafh krfAux dy cwkrF ‘c hI pey rihxgy jF afpsI sMbMDF nUM ibhqr bxf lYxf cMgf hovygf, afKr ikqy qF Gr vsfAuxf hI hY. ijvyN jy iksy dI lwq ‘qy jKLm hovy qF lwq nUM kwtx dI QF jKLm df ielfj krnf smJdfrI vflI gwl huMdI hY. mnuwK nUM ieh gwl smJ lYxI cfhIdI hY ik Aus nuM kdy vI Aus dI psMd df dUjf bMdf nhIN imlygf ikAuNik quhfzI psMd qusIN Kud huMdy ho. sB dy suBfa vwK-vwK huMdy hn. hor koeI quhfzy vFg nhIN soc skdf. irsLiqaF nUM ijMdf rwKx Kfqr irsLiqaF df mnoivigafn smJxf bhuq jLrUrI hY.

muskrfht nfl mihkfAu afpxy irsLqy nUr sMqoKpurI ijvyN mihkdy hoey PuwlF dI KusLbU huMdI hY, ievyN hI buwlHF dI muskrfht huMdI hY. ies leI muskrfht nUM buwulHF dI KusLbU ikhf jf skdf hY. muskrfht dI ieh KusLbU sKLsIaq nUM KUbsUrqI qy rUh nUM KyVf bKsLdI hY. irsLiqaF nUM mihkfAuNdI hY. muskrfht nUM moh qy ipafr df dUq vI afiKaf jf skdf hY. mihkdy hoey Pwul aqy buwlH iks nUM nhIN cMgy lwgdy? mihkdy hoey irsLiqaF df Blf kOx sfQ mfxnf nhIN cfhygf? rUp, rMg qy afkfr pwKoN ichrf BfvyN ijho-ijhf mrjLI hovy, buwlHF ‘qy iKVI qy mihkdI hoeI muskrfht ichry nUM KubsUrq bxf idMdI hY. Aumr, drjy qy ruqby pwKoN irsLqf BfvyN koeI vI hovy, muskrfht hryk irsLqy nUM KLfs qy aihm bxf idMdI hY aqy afpxypx df aihsfs jgf idMdI hY. ijvyN iewk bfgL ivwc BFq-BFq dy Puwl huMdy hn, ievyN hI sfzI ijLMdgI dy bfgL ivwc BFq-BFq dy irsLqy nfqy huMdy hn. hryk irsLqy qy nfqy dI afpxI aihmIq aqy mihk huMdI hY. hryk irsLqf-nfqf iKiVaf aqy mihikaf rhy qF ijLMdgI df bfgL vI mihikaf qy tihikaf rihMdf hY. kudrq dy dsqKq hryk Puwl dI pwqI ‘qy kIqy hoey huMdy hn. muskrfht hryk irsLqynfqy dI pwqI-pwqI ‘qy afpxy dsqKq krdI hY aqy qoV qk inBx df, suwK-dwuK ivwc sfQ dyx df aihdnfmf iqafr krn ivwc mdd krdI hY. ijvyN iKVy hoey qy mihkdy hoey PwulF dI kfPI

aihmIaq huMdI hY, TIk iesy qrHF irsLiqaF dy bfgL nUM mihkfAux leI muskrfht dy PwulF dI kfPI aihmIaq huMdI hY. jykr ichry ‘qy muskrfht dy nfl awKF ivwc pRym-ipafr dI Bfvnf mihkdI hoeI idKfeI dyvy qF sony ‘qy suhfgy vflI gwl ho jFdI hY qF smJo pUrf vjUd hI mihk AuWTdf hY. mfsUm qy Boly-Bfly bwicaF dy ichry qF hryk dyKx vfly nUM byhwd mnmohxy qy sohxy lwgdy hn. bjLurgF dy JurVIaF Bry ichiraF Aupr ibrfjmfn muskrfht vI bhuq suMdr lwgdI hY. bwicaF dI muskfn ijLMdgI ivwc rs Gol idMdI hY. ijs ny roNdy bwicaF nUM hsf ilaf, smJo Aus ny jIx df aMdfjL qy mksd hfsl kr ilaf. ijnHF ny bjLurgF dy bwulHF ‘qy muskrfht ilaf idwqI, hfsf ilaf idwqf , smJo AunHf ny sB kuJ hfsl kr ilaf. juafn ichrf hryk dyKx vfly nUM sohxf lwgdf hY. aYpr jykr iksy nOjvfn gwBrU, muitafr dy ichry Aupr AudfsI qy inrfsLf CfeI hovy qF mfipaF df iPkrmMd hoxf suBfivk huMdf hY. afpxy bwicaF dy buwlHF ‘qy mfpy hr vkq muskrfht dy iKVy qy mihkdy hoey Puwl vyKx dy KfihsLmMd huMdy hn. mOjUd muskrfht vI byhwd mddgfr sfibq hu M d I hY . keI vfr keI kM m ipafr-BrI mu s krfht nfl hI sM v r jFdy hn. isry cVH jFdy hn. imwTI muskfn sfzy GrogI qy du i nafvIN sM b M D F ivc (bfkI pMnf 14 ’qy)

PAGE R9


PAGE R10

PAGE R10

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE R11

PAGE R11


PAGE R12

PAGE R12

The Patrika 

Friday, May 22nd, 2015


Friday, May 22nd, 2015

The Patrika 

PAGE R13

PAGE R13


The Patrika

PAGE R14



(pMnf 9 dI bfkI) imTfs GoldI hY. sLfm nUM

Auh mfnisk qOr ‘qy ibmfr ho skdf hY. qxfE-rihq rwKdI hY. qxfa, kuVwqx, sfVy qy eIrKf df isLkfr ho skdf hY. AuNj

Friday, May 22nd, 2015

bs, muskrfAuNdy rho qy afpxy irsLiqaF

KyzdI muskfn pqnI nUM KusL qy sMqusLt

irsLqf BFvyN koeI vI hovy, ijvyN pqI-pqnI,

sfVf qy eIrKf afid muskrfht qy hfsy dy nUM mihkfAuNdy rho. pirvfrk qy smfijk vYrI huMdy hn. ieh afpsI irsLiqaF uivwc sMbMNDF dIaF nINhF mjLbUq krdy rhoo. iksy jLihr Goldy hn. muskrfht qy sPlqf df afps ‘c gUVf sMbMD huMdf hY. ijs ny vI mjbUr, lfcfr qy duKI iensfn vwl dyK

rwKdI hY. bwcy dI muskfn qoN mF sO vfr

Brf-BrjfeI df irsLqf, nUMh-sws, shury-

muskrfAux df Byq pf ilaf, smJo Aus ny ky ivaMg nfl nf muskrfE, sgoN Aus df

Gr prqx vfly pqI

dI sfrI Qkfvt pqnI dI iewk ipafrI vI inrCl muskrfht qy hfsf qMdrusq muskrfht lfh idMdI hY. pqI dy buwlHF ‘qy mn qy qn dI gvfhI huMdy hn.

kurbfn jFdI hY. hfisaF-KyiVaF dI cfbI juafeI df irsLqf, nnfx-BfbI, drfxI- sPl hox df Byq pf ilaf. ijhVy dukfndfr duwK vMzx dI koisLsL kry. kudrq quhfzy ‘qy muskrfht kol hI huMdI hY. ijhVf iensfn jTfxI df irsLqf, BYx-Brf, sflI-sFZU iKVy mwQy afpxy gfhkF df suafgq krdy imhrbfn hovygI. muskfAux aqy mihkF idloN muskrf nhIN skdf, KuwlH ky hws nhIN df irsLqf sB irsLiqaF nUM muskrfht dI hn, Auh sB qoN vwD sPl dukfndfr iswD skdf,Auh kudrq df Byq pf nhIN skdf. mihk nfl mihkfieaf jf skdf hY. sfzI huMdy hn. ijLMdgI ivwc kfmXfb hox leI vMzx df vl asIN iKVy hoey qy mihkdy PuwlF irsLiqaF-nfiqaF nUM mihkf nhIN skdf. PAGE R14

muskrfht guaFZIaF nfl vI sfzy sMbMD muskrfht dI mhwqpUrn BUimkf huMdI hY.

koloN iswK skdy hF.


The Patrika

Friday, May 22nd, 2015

PAGE R15



sfeIbr Xuwg ‘c awlV Aumr dIaF smwisafvfN mYN bhuq sfry skUlF kfljF ivwc BfsLx dy cwukI hF aqy ieh islislf hux vI jfrI hY. myrf mksd isrPL bwicaF nUM smfijk kurIqIaF ivruwD jfgrUk krnf hI nhIN, blik AunHF dIaF guMJlF sulJfAuxf vI huMdf hY. iesy leI kuJ sflF qoN mYN biwcaF qoN AunHF dy svfl ibnF pCfx dwisaf kfgjL AuWqy ilKvf ky AunHF df hwl dwsdI rihMdI hF qF jo Auh myry nfl idl dI gwl kr skx. ieMj hI myry pqI jo bhuqI vfr myry nfl hI huMdy hn, jvfn ho rhy muMizaF dy idl Proldy hn aqy AunHF dIaf musLklF hwl krn dI koisLsL krdy hn. mYnUM hfly qk pUrI jfxkfrI nhI ik eynIaf vwKo-vwK QfvF AuWqy GuMm ky aqy ividafrQIaF ivwc ivcr ky AunHF dIaF guMJlF sulJfAux df kMm hor ikMny jxy kr rhy hn. iesy leI mYN isrPL afpxy ipCly 12-13 skUlF kfljF ivwcoN imly qjrby nUM sB nfl sFJf krn bfry soicaf hY. ijho ijhI sfzI smfijk bxqr hY, Aus ivwc mfpy aqy aiDafpk bwicaF dIaf ijsmfnI guMJlF sulJfAux nUM qrjIh nhIN idMdy aqy ienHF loVF nUM awKoN-proKy kr idMdy hn. mOjUdf hflfq ivc muMizaF kuVIaF,BfvyN sLihrI hox jF pyNzU nUM ijsmfnI guMJlf drpysL hn, ijnHF df hwl lwBx leI AunHF kol hfxI, ieMtrnYWt, mobfeIl, kMipAUtr, Pysbuwk, vwtsaYp afid rsqy hn. aPsos ieh hY ik sLosLl mIzIaf ivwc AuksfAux nUM qF bQyrf kuJ Biraf ipaf hY, pr shI rfhdsyrf kuJ nhI hY. sLfied iksy hor df qjrbf kuJ vwK hovy, pr bqOr zfktr, aOrq aqy mF hox sdkf, ijMnf ku idl kuVIaf ny myry nfl ilKqI rUp ivwc jF Pon rfhIN KoilHaf hY, Aus muqfbk mYN ies nqIjy AuWqy phuMcI hF ik bwcIaF nUM srIrk sMbMDF bfry pUrI

jF aDUrI jfxkfrI jLrUr hY aqy AunHF df mn vI muMizaF bfry jfxn df iewCuk hY, pr bhuq sfrIaF guMJlF aijhIaF hn, ijnHF nUM Auh afpy sulJf nhIN skdIaF. mYnUM keI svflF qoN ieMj vI jfipaf ik jy AunHF nUM vyly isr shI jfxkfrI nf idwqI geI qF sLfied Auh Btk jfxgIaF aqy ies bfry AunHf dy mfipaF nUM vyly isr pqf vI nhIN lwgxf. imsfl vjoN kuJ svfl mYN pfTkF nfl sFJy krnf cfhFgI qF jo mfipaF aqy aiDafpkF nUM vI igafn ho jfvy ik mOjUdf pVHfeI ivwc hor ikhVIaF gwlF dwsx dI qurMq loV hY. sLfied ies nfl srkfrF vI vyly isr jfg jfx aqy skUlI pfTkRm ivwc srIrk ivigafn bfry shI jfxkfrI dI loV pCfx ky ies nUM vI sLfml kr LlYx. ies lyK ivwc isrPL kuJ svfl hI mYN sFJy krny cfhFgI. bfkI svfl mYN bwicaF nUM bhuq ajLIjL mMn ky afpxy idl ivwc dPLn kr ley hn. bwicaF dy kuJ svfl hn: kI iewk qoN vwD muMizaF nfl sMbMD rwKx nfl kuVI dy srIr AuWqy koeI Prk pYNdf hY? 2[ kuVIaF vfsqy ivafh qoN pihlF ikhVI Aumr srIrk sMbMD bxfAux leI shI hY aqy ivafh qoN bfad ikvyN afpxy pqI qoN ieh sB kuJ lukfieaf jf skdf hY? 3[ jy sfzy nfl pVdy muMzy srIrk sMbMD bxf rhy hn aqy sfzy ivwcoN hI iksy nfl bxf rhy hn qF dwso kuVIaf nUM hI smfj ikAuN mfVf mMndf hY? muMzy ivwc koeI ksUr ikAuN nhIN kwiZaf jFdf? keIaF nUM mfhvfrI dIaF qklIPF sn qy bwcIaF ies qklIP bfr afpo-afpxI mF nfl vI KwulH ky gwl nhIN sI kr rhIaF ikAuNik mF nUM afp vI ies bfry jfxkfrI nhIN sI. zfktr kol jfx nUM sLrm mMndy hoey bQyrIaF bwcIaf ieMtrnYWt qoN hI pVH ky

EhV-pohV kr lwg peIaF hn. keI bwcIaF jo myry sMprk ivwc afeIaf nfrml huMdy hoey vI mfnisk pRysLfnI pflI bYTIaF sn aqy byloVIaF dvfeIaF Kf rhIaf hn. keI swcmwuc hfrmonF dI gVbVI df isLkfr sn, pr ielfj nf krvfAux kfrn AunHf dy srIr Kfs kr mUMh AuWqy loVyN vwD vfl AuWgx lwg pey sn. ijwQoN qwk CfqIaF dIaF igltIaF df svfl sI, hfly qwk mYN do kys vyKy hn, ijnHF ivwc kYNsr dI isLkfieq inklI. pr sLrm dy mfry iksy nfl vyly isr gwl nf krn krky AunHF dI ibmfrI vD geI hoeI sI. muMizaF df hfl vI aijhf hI sI. hwQrwsI nUM eynI vwzI guMJl bxf ky muMizaF ny afpxy mn nUM rogI bxf ilaf sI ik nIm hkImF ny AunHF nUM luwitaf ipaf sI. byloVIaF dvfeIaf Kf-Kf ky AunHF ny afpxy srIr df nfs mfiraf hoieaf sI. keI muMizaF ny qF afpxIaf hI klfsF dIaF kuVIaf nfl srIrk sMbMDF df ijkr myry pqI kol kIqf aqy keI GrF jF irsLqydfrI ivwc jugfV krI bYTy sn. kihx df Bfv ieh hY ik ijs Aumr ivwc mfpy afpxy bwiocaF nUM axBol smJ rhy hn aqy Aultf afpxy mfipaF nUM nfdfn mMn rhy hn. kI ieh awKF KolHx leI bQyrf nhIN ik sfnUM nf isrPL afpxy bwicaF dy idl Prol ky AunHF dIaf guMJlF sulJf ky AunHF nUM shI rfh idKfAux dI loV hY, blik AunHF nUM koeI tIcf imQ ky dyx dI vI loV hY, ijs nfl Auh eyDr-AuDr Btkxf Cwz ky afpxI mMijLl vwl iDafn dyx. idwlI aqy bMglOr dy skUlF ivwc kIqI Koj dy nqIijaF nUM vI ishq mYgjLIn ivwc Cfp ky spwsLt kIqf igaf hY ik CotI Aumry asrwuiKaq srIrk

zf: hrisLMdr kOr

sM b M D F ivw c by i hsfb vfDf ho irhf hY, ijs sdkf eyzjL dy rogIaF dI igxqI ivwc vfDf hox lwg ipaf hY. AunHF mYzIkl KojF ivwc vI iesy mwudy AuWqy jLor pfieaf igaf hY ik bwcy aw D -pcw D I jfxkfrI lY ky pwuTy-iswDy qjrby krdy iPrdy hn. hux loV hY ienHF nUM smyN isr srIrk ivigafn bfry shI jfxkfrI dyx dI qF jo bwcy afpo-afpxy srIr nUM rog-mukq rwK skx. ies dy nfl hI skUlF, kfljF ivc bwcy dI pRiqBf bfry aMdfjLf lf ky Aus nUM afpxy BivwK ivwc kI krnf cfhIdf hY,dI syD dyx dI sKLq loV hY qF jo bwcf afpxf tIcf imwQ sky aqy jo kuJ ijLMdgI ivwc krnf cfhuMdf hY, Aus vwl pUrf iDafn lf ky imhnq krn vwl juty. ieMj srIrk sMbMDF qoN Aus df iDafn prHF iKwicaf jfvygf. KyzF dI mhwqqf bfry koeI do rfie nhIN. KyzF ivwc bwcf afpxf iDafn hor pfsy kyNdirq kr skdf hY aqy idmfg kol gLlq rsqy vwl qurn df smF nhIN bcdf. ieMj hI bwcy nUM jbrI mfipaF vwloN Aus dI psMd dI pVHfeI krn qoN rok ky isrPL zfktrI jF ieMjnIairMg dI pVfeI vwl Dwky jfx nfl vI bwcf pVHfeI vwloN AuWk jFdf hY aqy Aus df iDafn Btk jFdf hY. sfzy bwcy afpo-afpxy srIr bfry shI smyN AuWqy shI jfxkfrI lYx df hwk rwKdy hn. ieh jfxkfrI AunHF nUM nf dy ky asIN AunHF nUM mjbUr kr rhy hF ik Auh awD-pcwD jfxkfrI lY ky afpxI ijLMdgI KLqry ivwc pfAux.

PAGE R15


PAGE R16

sony dI icVI sI khfAuNdf sUbf, hoieaf mMdf hfl

The Patrika 

pMjfb sUby df mMdf hfl

Friday, May 22nd, 2015

nf mMzIkrn, jF srkfr pfilsI, iksfn idwqf hY rol

aMn dfqf mMzIaF ‘c ruldf, Gry ivlkx bfl

QF-QF BuwK hVqflF, ros, mujLfhry, srkfr Kolx pol

JwKV, mINh, gVHy, hnyrI, PslF df hoieaf nfsL

Gft gudfmf nf loizMg CyqI, Kuwlf sVy anfj

muafvjLf srkfr ny idwqf nhIN, tuwtI iksfnF dI afs

PUz kfrporysLnL krn lwgy Kqm, rulygf sB anfj

Psl bIjx vyly Kfd, nf tfiem qy iQafvy

GWt igaf ryt jLmInF qy Tyky df, awDf bolx lwgy

cuwk ky krjLf sLfhUkfr qoN, ivwc lfeIn lwg jfvy

mulK rfj bjfj

BON pRfpqI ibwl pfs kr, iksfn rolx lwgy

lotU tolf rilaf iewQy, rl ky luwtI jfx

kfnUMn rfKy syP nf iewQy, Auzx kfnUMn dIaF DwjIaF

nsLy sudfgrF, mwgrmwC lIzrF, irhf nf ikrdfr

KyqI ibnf nf cfrf koeI, kMm nf hor iQafvy

DIaF nuM bcfAuNdy, suwty, mfry, surKIaF lwgx vwzIaF

blfqkfr, lwutF-KohF, sInf jorI, mwcI hfhfkfr

cMgy idn afey modI kihMdf, gfhk aflUaF df nf iQafvy

vfV hI Kyq nUM Kfvy pRymI, kfnUMn avsqr lIr

ipCly sfl Byjy sI ivdysL, aYqkI GrF ‘c glI jfvy

jnqf iks nuM duwK suxfvy, irhf nf koeI idlgIr

krjLy Qwly nwpy iksfn, hjLfrF ny jfn gvfeI kursI icMbVy lIzrF, suxI nf iksy duhfeI

PAGE R16

May 22nd, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

May 22nd, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

Advertisement