Page 1


PAGE 2

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

Canada Pledges to Help More Refugees

A

t the United Nations, Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney pledged that Canada would continue its tradition of helping the world’s persecuted. During his speech to commemorate the 60th anniversary of the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Minister Kenney committed, for each of the next five years, to contribute to an international pool of resettlement spaces that could be drawn upon in times of extreme urgency such

PAGE 2

as what happened when which represents 10 perthousands of refugees in cent of the United NaLibya had to flee. tions High Commissioner for Refugees’ (UNHCR) “Canada will make availrequest for emergency able 200 of our existsituations,” said Minister ing resettlement spaces, Kenney. “Canada is com-


Friday, December 16th, 2011

mitted to providing protection to those who need it most, which is also why Canada has expanded its resettlement program by 20 percent.” Canada will also use its resettlement program to respond to the protection needs of women and girls and victims of persecution due to sexual orientation. To underscore this commitment, Canada is responding to the UN-

HCR’s request to resettle a group of women who are victims of sexual violence in Haiti. Canada will resettle 40 women and their dependents or 20 percent of the UNHCR’s request. Minister Kenney also noted the disturbing increase in the number of asylum claims from European countries. Canada receives more asylum claims from the democratic European Union than from Africa or

Punjabi Patrika

PAGE 3



Asia. The Minister called on countries to work together with our partners through the UNHCR to address such flows. Minister Kenney also confirmed Canada’s commitment to creating an Office of Religious Freedom to promote and protect freedom of religion and belief, building on past Canadian efforts and consistent with core Canadian values such as freedom, democracy, human rights and the rule of law.

ÖÅñÃÅ çÆòÅé ïÃÅÇÂàÆ ÁËìàÃë¯ðâ ò¾ñ¯º ÷ð±ðÆ Ã±ÚéÅ ëð¶÷ð òËñÆ çÆ ÃîÈÔ ÇÃ¼Ö Ã³×å ù ÃÈÚéÅ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔË ÇÕ çóìð AG Ççé ÃÇéÚðòÅð ìÅÁç ç¹êÇÔð A:@@ òܶ ÔË ð Æච÷ ×° ð ç¹ Á ÅðÅ ÃÅÇÔì Çò¼ Ú Çìz Ç àô Õ¯ ñ § ì ÆÁÅ ç¶ ñËëàÆé˺à ×òðéð, îÅéï¯× ÃàÆòé ê¯ÁÅdzà ÇÃ¼Ö ÇîÀ±÷ÆÁî çÅ À°çØÅàé Õðé׶, ó×å» êzåÆ

ì¶éåÆ ÔË ÇÕ Ô°³î Ô°³îÅ Õ¶ çðôé ç¶ä çÆ ÇÕzêÅñåÅ ÕðéÆ ÜÆÍ ì¶éåÆ ÕðåÅ, êðèÅé

ÖÅñÃÅ çÆòÅé

ïÃÅÇÂàÆ ÁËìàÃë¯ðâ

“It is our common duty to defend the rights of the afflicted and to give voice to the voiceless,” noted the Minister. “Canada is uniquely placed to protect and promote religious freedom around the world. We are a country of many ethnicities and religions, but we all share one humanity – one of tolerance, one of acceptance, one of peace and security.” Canada has one of the most generous immigration and refugee systems in the world. We resettle approximately one in 10 of the world’s resettled refugees – more than any other industrialized country in the world after the United States. Since World War II, Canadians have provided refuge to over one million refugees.

PAGE 3


PAGE 4

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

Çòôò òÅåÅòðé ìÅð¶ âðìé ÕÅéëð³Ã ÇÕú௠óèÆ ìðÕðÅð-êð ÕËé¶âÅ ìÅÔð

kY

ny z f pihlf dy s L hY jo vfqfvrn ivw c kfrbn zfieafksfeIz nUM GtfAux leI 1997 ivwc kfiem hoeI ikEto sMDI qoN bfhr ho igaf hY. kYnyzf dy vfqfvrn mMqrI pIrt kYNt ny ieh aYlfn kridaF ikhf ik ies bfry XU[ aYn[ E[ nUM dws idwqf jfeygf. AunHF ikhf ik sMDI ivwc aijhf kuJ nhIN jo kYnyzf leI sfriQk hovy. ies leI kYnyzf nUM gYr juMmyvrfnf PYslf lYxf ipaf hY. Xfd rhy amrIkf pihlF hI ies sMDI qoN bfhr irhf hY. Aus ny ikAuNik sMDI `qy dsqÉq hI nhIN kIqy sn. ies sMDI anusfr snaqI dys gRIn hfAUs gYsF kfrn vfqfvrn ivwc PYl rhy pRdUsLx nUM Gwt krn leI vcnbwD sn. ivksq dysLF vfsqy ienHF gYsF nUM Gwt krn leI tIcy imwQy gey sn jo ik pUry nhIN ho sky. kYnyzf dy vfqfvrn bfry mMqrI ny ikhf ik ies sMDI aDIn lwgIaF sLrqF nUM lfgU krn dy leI kYnyzf nUM 13[6 arb zflr dI vwzI rfsLI Krc krnI pYxI sI. dwKxI aPrIkf dy zrbn tfAUn ivKy vfqfvrn ivwc qbdIlI bfry 190 dysLF dy numfieMidaF ivckfr 12 idn qwk hoey ivcfr vtFdry ipwCoN jo smJOqf hoieaf Aus nUM kfnPrMs dI vwzI pRfpqI smiJaf jf irhf hY. ies kfnPrMs dOrfn ivksq aqy ivkfssLIl dysLF ivwc ibnf Èk mqByd bxy rhy hn. zrbn kfnPrMs df nqIjf vI 2009 dy kfrkun sMmyln dy hsLr vrgf lwgx lwg ipaf sI, ik mqByd eyny iqwKy rUp ivwc pRgt ho rhy sn. iPr vI kfnPrMs dy afKrI do idn hor vDf lYx ‘qy jo nqIjy sfhmxy afey AunHF nUM suafgq Xog hI ikhf jf skdf hY. ijwQy ivsLv dy nyqfvF ny Bivw K ivw c glo b qy mnu w K I jIvn dy rihx leI vfqfvrn nUM anukUl rwKx vfsqy BivwKI nksLf Aukiraf hY. vfqfvrn ‘c ho rhIaF ÉrfbIaF dy kfrn snaqI ivkfs leI vrqy jFdy qyl, gYs aqy koly qoN inklx vflIaF gYsF hI hn. so AUrjf pRfpq krn leI kfrbn zfeIafksfeIz aqy gRIn gYsF dI inkfsI ivwc ktOqIaF krky hI vfqfvrn nUM bcfieaf jf skdf hY. ieh gYsF sMsfr pwDr ‘qy qpsL nUM

PAGE 4

vDf rhIaF hn aqy DrqI dI rwiKaf krn vflI EjLon prq df nuksfn kr rhIaF hn. ies qpsL nfl glysLIar pMGr rhy hn ijnHF nfl smuMdrI pfxI df ql AuWcf ho irhf hY. ijs kfrn glob ‘qy keI dIp pfxI ivwc zuwb jfxgy. mOsmI qbdIlIaF nfl soikaF qy hVHF dI siQqI ivgV rhI hY. ijs nfl KfxpIx vflIaF vsqF dy Auqpfd ivc vI kmI ho jfx df Kqrf bixaf rihMdf hY. ies hflfq dI iBafnkqf nUM muwK rwKky hI rIE ‘c 1992 ivwc Drq isKr sMmyln XU[ aYn[ E[ vwloN kIqf igaf sI. ies sMmyln ivwc hoeI sMDI duafrf mMn ilaf igaf sI ik vfqfvrn ivwc ivgfV mnuwK ny hI pYdf kIqf hY aqy ies leI snaqI mulk hI jLuMmyvfr hn. Pyr dsMbr 1997 ivwc jpfn dy sLihr ikEto ivKy sMDI hoeI jo ikEto sMDI krky msLhUr hoeI, ijs ivwc qih kIqf igaf dsMbr 2012 qk snaqI ivksq dysL gRIn hfAUs gYsF dI inkfsI ivwc lfeIaF ktOqIaF krngy. pr hoieaf ies dy Ault ktOqIaF dy tIcy pUry nhIN kIqy gey. 1997 qwk ivksq dysL hI ienHF gYsF dI inkfsI leI sB qoN awgy sn. vrqmfn ivwc ienHF gYsF dI inkfsI sB qoN vwD cIn aqy Bfrq vwloN kIqI jf rhI hY. ies qoN ielfvf brjLIl qy ieMzonysLIaf vI Gwt nhIN hn. ies kfnPrM s ivw c ivksq dy s L F df ieh kihxf sI ik AuWBr rhIaF arQ ivvsQfvF vfly dysL Kfs kr cIn, Bfrq, brfjIl, qy ieMzonysLIaf ienHF gYsF dI inkfsI GtfAux, pr ivkfssLIl Auprokq dysLF dI ieh dlIl sI ikAuNik ivksq dysLF ny hI vfqfvrn ivwc kfrbn zfieafksfeIz df vfDf kIqf hY ies leI Auh afpxI ieiqhfsk ËMumyvfrI nUM smJ ky ivkfssLIl dysLF dy mukfbly Kqrnfk gYsF dy inkfs ivwc vDyry ktOqI krn. ies nUM lfgU krn leI sfry dysLF ‘qy kfnUMnI pfbMdI hoxI cfhIdI hY. ies qrHF mqByd vDy ik ikAuto sMDI df aMq hI hox vflf jfpdf sI. ies qrHF mqBydF dy clidaF ikEto sMDI qF brkrfr rhI pr awgoN qoN nvIN sMDI qy ivcfr sLurU hovygf.

zrbn ivKy kfnPrMs ny vfqfvrn nU M svw s bxfAu x leI jwdo jihd jfrI rwKx leI jo BivwK df nksLf AulIikaf hY Aus anusfr jnvrI 2013 qoN jdoN ikEto sMDI df pihlf pVfa Kqm ho jfeygf qy 2015 qwk dunIaF Br dy sfry dysL sMDI qy dsqÉq krngy. ies qoN awgy 2020 qwk pRvfn hoeI nvIN sMDI lfgU hoeygI. ies kfnPrMs ny ieh vI pRvfn kIqf ik grIb dysLF nUM mOsmI qbdIlIaF dy mMdy pRBfvF qoN bcx ivwc mdd krn leI sO arb zflr df rihq jlvfXU PMz bxfieaf jfeygf. ieh vI pRvfn kIqf igaf ik gYsF dI inkfsI Gwt krn dIaF ivksq aqy ivkfssLIl dysLF dIaF srgrmIaF ivwc pfrdrÈqf ilaFdI jfeygI ijs nfl dovF vrgF dy dysLF ivwc Brosf pYdf ho jfvygf. jnvrI 2013 qoN 2017 qk ikEto sMDI df dUsrf pVfa jfrI rhygf. 2020 df nvIN sMDI bfry huxy qoN hI qOKly pRgt kIqy jf rhy hn. ieh koeI suKflf kMm nhIN hY. zrbn kfnPrMs ivwc AuWBry mqBydF qoN iehI nqIjf inkldf hY ik ivksq dysL sOiKaF hI ivkfssLIl dysLF aqy grIb dysLF dy ihwqF vwl iDafn nhIN dyxgy. hr iewk dysL ny afpxy ihwq hI dyKxy huMdy hn. vfqfvrn bfry sM D I df afriQkqf qy vw z f pRBfv hY. jykr ivksq dysLF ‘c mMdy df dOr jfrI rihMdf hY qF amIr ivksq dysLF leI ikEto duafrf lfeIaF gYsF qy ktOqI krn dIaF sLrqF iksy hflfq ivwc vI prvfn krnIaF musLkl hoxgIaF. pRsqfivq rihq qknflojI vwl qbdIlI vI kfÌI mihMgI hY amIr dysL ies df Krcf nhIN Jwlxgy. rihq jlvfXU kosL bfry vI ieh qih nhIN hoieaf ik ieh PMz ikwQoN iekwqr hoeygf. amIr dysL grIb dysLF nUM nvIN qknflojI sOiKaF hI nhIN sONpxgy. pRsqfivq sMDI dI rUp ryKf iqafr krnf BfvyN sOKf kMm nhIN aqy zrbn kfnPrMs df kfnUMnI ruqbf vI spsLt nhIN, iPr vI ies ivsLv pwDrI vfqfvrn dy suDfr leI hoeI kfnPrMs dI aihmIaq nUM Gtf ky nhIN dyiKaf jf skdf. ■


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 5

ëÖð¶-¶-Õ½î å¶ ê³æ ðåé çÅ ÇòòÅç 25 nvMbr ƒ vrfsq-ey-Kflsf df AudGftn kIqf igaf, iehdf bxnf iewk bhuq cMgf Ègn hY . pr AudGftn qy swdIaF geIaF kuwJ ÈKsIaqF smuwcy Kflsf pMQ ƒ kuwJ cMgIaF nhIN lwgIaF . smuwcy pMQ dI ivroDqf kfrn aimqfb bcn nhIN afey, ieh cMgf hoieaf . hux Auh kihMdy hn ik AunHF ny 1984 dy Gfx smyN koeI iswK ivroDI gwl nhIN khI . pr asIN sfry jfxdy hF ik Auh Aus smyN sRI rfjIv gFDI dy bhuq njdIkI dosq sn . 1925 dy gurduafrf aYkt anusfr akfl qKq sfihb, afnMdpur sfihb qy hux dmdmf sfihb qlvMzI sfbo dy jwQydfr ÈRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI inXukq krdI hY, qy agjYkitv hI BfeI rxjIq isMG vrgy ƒ jwQydfrI qoN htf skdI hY . jwQydfr ÈRomxI kmytI dy qnÉfhdfr hn (jwQydfr ikho ijhy cfhIdy hn qy ikvyN bxn vwKrf ivÈf hY) . ipCly idnIN aPvfh cwl rhI sI, ik akfl qKq qy qlvMzI sfbo dy jwQydfr bdly jf skdy hn . kursI koeI CwzxI nhIN cfhuMdf . kursI qoN iKwc ky lfihaf hI jFdf hY . afpxI kursI bcfAux leI akfl qKq dy jwQydfr sfihb ny kwC ivwcoN mUglI kwZ mfrI qy sR[ pRkfÈ isMG bfdl ƒ PKr-ey-kOm qy pMQ rqn dI AupfDI dy idwqI . smuwcy Kflsf pMQ ivwc ies df bhuq krVf ivroD hoieaf . sfrI dunIaF dy iswKF ny ies gw l ƒ inM i daf, qF igafnI gurbcn isMG jwQydfr sfihb ny 30 qfrIÉ ƒ cwpVicVI dy asQfn qy qkrIr kridaF bfdl sfihb ƒ PKr-ey-kOm qy pMQ rqn nhIN ikhf . Èfied Auh afpxI glqI mihsUs krdy hn, jF ipwCy htxf cfhuMdy hn . pMzq krqfr isMG dfKf pMQ dy DurMDr ivvfd rihq ivdvfn hoey hn . AunHF ny igafnI Èyr isMG jI ƒ 1938 ivwc awKF dI joq nf hox kfrn pMQ rqn kih ky mfx idwqf sI, ikAuNik Auh pMQ awvl dy mudeI sn qy AunHF ny afpxI sfrI Aumr Kflsf pMQ ƒ smripq kIqI hoeI sI, drjn qoN vwD Dfrimk pusqkF rc cuwky sn . dyÈ qy kOm leI 8 sfl qoN vwD jylH kwt cuwky sI . pMQ dy AuWc kotI dy ivdvfn, jbrdsq lYkcrfr qy vfd-ivvfd ivwc ijwqx vfly sn, Aus smyN gurmuKI dy pMjvyN aÉbfr dI aYzItrI kr rhy sn . sMq ikÈnpury ny qF pMQ rqn dy nfl ivwidaf rqn qy

hor keI ivÈlyÈx lfey sn . Aus qoN pihlF iksy ƒ pMQ rqn nhIN sI ikhf igaf . mfstr qfrf isMG jI ƒ PKr-ey-kOm ikhf jFdf sI, ikAuNik kOm AunHF qy mfx krdI sI . sfrI kOm ny bfbf KVk isMG ƒ pMQ df byqfjbfdÈfh pRvfn kr ilaf sI. iksy iewk dy ivÈlyÈx qy iksy ny koeI ieqrfË nhIN sI kIqf . 1941 ivwc igafnI Èyr isMG dy clfxy qoN bfad igafnI kyhr isMG vYrfgI jo cMgy bulfry sn mfstr jI pMQ rqn kihx lwg gey . Pyr ieh pRcwlq ho igaf . pr akfl qKq vIhvIN sdI ivwc ies msly qy cuwp irhf qy iksy ƒ pMQ rqn nhIN ikhf . Pyr vydFqI sfihb ny mwkV sfihb dI rfie qy BfeI jsvIr isMG rfgI KMny vfly ƒ pMQ rqn dI AupfDI idvfeI qF Aus smyN mfstr qfrf isMG jI ƒ vI pMQ rqn dI AupfDI idwqI geI. keI igafnI sMq isMG mskIn ƒ pMQ rqn kihx lwg gey . mYN Kud gurcrn isMG tOhVf ƒ sR[ ieMdrjIq isMG pMjfb isMMD bYNk dy pRDfn ƒ pMQ rqn kihMdy suixaf hY . clfxy qoN ipwCoN jwQydfr tOhVf ƒ vI pMQ rqn dI AupfDI idwqI geI . ieh kI dyKdy hn ? ieh koeI nhIN jfxdf, Kflsf pMQ kol bhuq aijhy ivakqI sn . sR[ pRkfÈ isMG bfdl 60 sfl qoN ijafdf smyN qoN isafsq ivwc hn . bfdl sfihb 1947 dy bI[ey[ hn . ikhf jFdf hY, ik 1950 ivwc sR[ qyjf isMG bfdl sR[ pRkfÈ isMG ƒ nfieb qihsIldfr BrqI krvfAux leI igafnI krqfr isMG jI kol lY gey sn . Auh pMjfb ivwc mMqrI sn . bfdl sfihb ny afp vI mMinaf hY, ik igafnI jI ny sR[ nroqm isMG cwk BfeIky jo afp vI mMqrI sn ƒ nfieb qihsIldfr BrqI krvfAux leI ikhf sI, sR[ nroqm isMG irÈqy ivwc bfdl sfihb dy mfmf lwgdy sn, ieh gwl mYƒ sR[ nroqm isMG ny afp hI dwsI sI . Pyr igafnI jI ny bfdl sfihb ƒ rfie idwqI, ik Auh nOkrI nf krn . akflI dl ivwc kMm krn qy nOkrIaF dyx vfly bxn qF bfdl sfihb ny nOkrI nf kIqI qy pihlI vfr 1957 ivwc akflI kFgrs smJOqy dy aDIn aYm[aYl[ey[ bxy . myrf bfdl sfihb nfl koeI jfqI ivro D nhIN . mY N Au n H F dI iewËq krdf hF aqy nyk iensfn smJdf hF . pr AunHF ny Dfrimk Kyqr ivwc koeI kMm

hrdyv isMG DflIvfl (sunfm) irt: aYs[aYs[pI[

nhIN kIqf. mYƒ pqf nhIN ik Auh hr roË inwqnym krdy hn jF nhIN . pMQ rqn qF Aus ƒ kihxf cfhIdf hY, ijhny sB kuwJ Cwz ky afpxf sfrf jIvn pMQ ƒ hI smripq kr idwqf hovy . Auh afpxI isafsI ijMdgI ivwc mfhr hn . AunHF ny qurMq cfr vwzy AudGftn kIqy hn . akflI dl ny iekwT krn dI pUrI koiÈÈ kIqI hY . ienHF iekwTF ivwc dbvIN sur ivwc Auh 2012 dI ielYkÈn dI gwl vI tyZy tMg nfl krdy rhy hn qy sfrI kOm qoN hwQ joV ky muafÌI vI mMgdy rhy hn . Èfied AunHF ƒ koeI glqI Xfd af jFdI hovy jF ielYkÈn ivwc lokF qoN sihXog lYxf cfhuMdy hn . jwQydfr jI bfdl sfihb ƒ isafsI mfhr afgU df iKqfb dy skdy hn . ies dOrfn kFgrs vwloN kYptn amirMdr isMG qy hor kFgrsI nyqf dIaF pMjfb bcfAU XfqrfvF dy pRBfv ƒ Gwt krn dI koiÈÈ Dfrimk pRogrfmF rfhIN krdy rhy hn . ienHF Dfrimk pRogrfmF ivwc hor lIzr vI tyZy ZMg nfl ivroDIaF ƒ kosdy rhy hn aqy afpxI gwl lokF qwk phuMcfAuNdy rhy hn . BfvyN Dfrimk iekwT ivwc bI[jy[pI[ dy nyqf vI Èfml huMdy rhy, pr kwtV ihMdU nrfË hI huMdy sn . myrI smJ anusfr kbwzI dy mYcF qy anfAUNsrF vwloN kIqI geI byloVI cfplUsI koeI lfB nhIN dy skI . smF mMg krdf sI, ik jwQydfr sfihb akfl qKq sfihb inrlyp ivdvfnF dI rfie lYNdy aqy sfry pwK ivcfrn pr AunHF ny kfhlI nfl bfdl sfihb ƒ PKr-ey-kOm qy pMQ rqn dI AupfDI dy idwqI hY . AunHF ƒ cfhIdf sI ik iewk ivdvfnF dI rfie lYNdy ikAuNik pMQ kol bhuq aijhy ivakqI hn, ijnHF df kMm bhuq ijafdf hY qy AunHF ny sfrI Aumr pMQ ƒ smripq kIqI hoeI sI . cMgf huMdf jy jwQydfr sfihb iewk pYnl bxf ky sfry nFvF ƒ ivcfrdy . jw Q y d fr sfihb df kMm lokF ƒ pMQ nfl joVnf hY, pMQ ivwc qryVF pfAux df nhIN . ies bfry myrI rfie hY ik sfry jwQydfr pMQ ivdvfnF ƒ Èfml krky ies gwl qy dubfry ivcfr krn qF pMQ ivwc hor Puwt nf vDy. ■

PAGE 5


PAGE 6

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

Attracting skilled immigrants; ensuring job skills are provided

By Michael de Jong Minister of Health MLA Abbotsford West

D

uring the just-past Legislative Session, job creation and increasing the number of skilled immigrants to British Columbia were a major focus of our government. As a result of those deliberations in caucus and at the Cabinet table, Premier Christy Clark announced in the first week of December the creation of the B.C. Immigration Task Force to review key government programs in order to increase the number of skilled immigrants and investors in British Columbia. What we now have is an ambitious plan to create jobs in B.C. and we will need skilled immigrants to help fill more than one million job openings expected over the next decade. The goal of the task force is to assess all of the immigration programs currently available to B.C., address their effectiveness and recommend ways to improve the current system so that British Columbia can successfully attract more skilled workers every year. The task force will be chaired by RichmondSteveston MLA John Yap and will be made up of business and community leaders. The task force will examine the current system of economic immigration to Canada and B.C., including a review of: the Provincial Nominee Pro-

PAGE 6

gram, the Federal Skilled Worker Program, the Canadian Experience Class and the Federal Immigrant Investor Program. The task force will assess the outcomes and results of all the programs and explore opportunities through the New West Partnership to increase the federal government’s responsiveness to immigration needs in Western Canada.

Through ESA, eligible British Columbians are provided with tuition-free, group-based training at public, post-secondary institutions to prepare them for entry or re-entry into the labour force. ESA skills training programs are primarily focused on preparing participants for entry-level employment in industries, sectors or occupations that are curTask force members will rently experiencing or are engage with employers, projected to experience industry and sector asso- labour or skills shortages. ciations, settlement service Training programs are exproviders, community as- pected to be at least three sociations and other rel- weeks in duration, to a evant groups. maximum of 12 months, The immigration task force with an emphasis on prois the first step in realizing grams that provide particiour goal of a more efficient pants with provincially or and effective immigration industry-recognized cresystem because our gov- dentials. For occupations ernment knows that people with established provincial from all over the world standards for training and with diverse skill sets and certification, training protalents want to come to our grams must follow and province, and we want to meet those standards. do everything we can to Participants in programs bring them here. must be unemployed indiWork will start immedi- viduals who have not esately and a final report to tablished an Employment be made public will be Insurance claim in the past submitted to the Premier three years, or five years in the case of maternity/ by March 31, 2012. parental leave. In addition our government is investing more The Employment Skills than $13 million in new Access Initiative is funded employment skills training through the Canada-Britin regions throughout Brit- ish Columbia Labour Marish Columbia, developing ket Agreement (LMA). training programs for a A new wave of economic host of programs, includ- growth stimulated by the ing such things as software BC Jobs Plan will fursystems development and ther increase the number auto refinishing, to under- of jobs available in our ground mining, shellfish province. The BC Jobs aquaculture and a great Plan will ensure the over many more. $500 million provided anAs part of ‘Canada Starts nually for labour market Here: The B.C. Jobs Plan’, and training programs is over 50 skills training targeted to meeting reprograms are being deliv- gional and industry labour ered by 20 post-secondary market needs. institutions throughout the province under the government’s Employment Skills Access Initiative (ESA). This project is funded within government’s existing fiscal plan.

For more on this program and the opportunities for employment in our province, visit the BC Jobs Plan website: http://www. bcjobsplan.ca/


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 7

New Board of Education Chair, Vice-Chair for 2012

T

he Abbotsford Board of Education elected longserving Trustee John Sutherland as its chair for the coming year, and chose newcomer Rhonda Pauls as its vice-chair, at its inaugural meeting (December 5th.) Sutherland has been board chair twice before. In making his first speech as the new chair, Sutherland thanked outgoing Chair Cindy Schafer “for four years of hard work and commitment she demonstrated in filling this role,” adding “(she) has had to sacrifice a good deal of personal and family time, as well as time away from her business, to be chair.” He also acknowledged support from the vicechairs over the past term, first Joanne Field and more recently Korky Neufeld. “They led the board through some very

difficult times involving school closures, deficit budgets, and staff turnover,” noted Sutherland. The new chair also took a moment to express the thanks of the board to outgoing trustees Joanne Field and Uultsje DeJong. Turning to the newly elected board, Chair Sutherland said “with Trustees Cindy Schafer and Korky Neufeld back, along with Trustees Shirley Wilson and Preet Rai, the public’s expression of appreciation and trust in us is both gratifying and motivating, and I know that these trustees will continue working very hard, as they always have, to maintain that trust.” And on the Board’s behalf, Sutherland welcomed new trustees Rhonda Pauls and Stan Petersen. “Stan’s record of success as a school administrator is well known” said Sutherland, also noting Petersen’s fundraising and help for teachers and students at schools in Haiti. “And Rhonda has been attending school board meetings for years as a DPAC representative. The only difference now is that she gets to

vote for the things she used to recommend!” “Finland leads the world in student outcomes, with Alberta second, British Columbia third and I believe that Canada, as a country, was sixth,” said Sutherland. “Abbotsford’s results are above the BC provincial average. In my mind, that makes Abbotsford a world-class district. But we can’t rest on our laurels. Organizations never plateau. They either continue to grow and improve, or they begin to slide. I believe our team is up to the challenge. All of the talent, professionalism and motivation that are necessary to take Abbotsford higher is resident in this group (board and senior staff) of individuals. With good will and collaboration we can provide for all of our students an education for a life worth living.” The New Board’s first regular public meeting will be Monday, December 12. The schedule for the January to June, 2012 meetings, along with committee appointments will be announced at that meeting.

PAGE 7


PAGE 8

Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



Òؼñ¶ ÁÅò¶ éÅéÕÅ Ã¼ç¶ À°µá ÜÅòËÓ

ô¯Õ ÃîÅÚÅð bVy duKI ihrdy nfl afp jI nUM sUicq kIqf jFdf hY ik sfzy pUjnIk ipqf jI s: myG isMG cfhl ipMz gflb klF ijlHf luiDafxf (pMjfb) pRmfqmF vwloN bKsLI Aumr Bog ky gurU crnF ivwc jf ibrfjy hn. Auh 1956 ivwc kYnyzf afey sn aqy 1997 qwk port albrnI vYnkUvr

afeIlYNz `qy rhy aqy iPr aYbtsPorz ivKy rihx lwgy. AunHF df aMiqm sskfr irvr sfeIz iPAUnrl hom zYltf ivKy dsMbr 18, 2011 aYqvfr nUM 11[00 vjy hovygf, Aus AuprMq AunHF inimq aMqm ardfs qy pfT dy Bog gurduafrf klgIDr drbfr aYbtsPorz ivKy pfey jfxgy.

pirvfr nfl duwK sFJf krn leI jF hor jfxkfrI leI sMprk ajmyl isMG cfhl (spuwqr) jF pirvfr nfl 604-504-7645 `qy kro.

PAGE 8


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 9



ÇéÁŶ îÅðå¿â ê³Çâå íÅé ÇÃ³Ø ÜÆ çÆ êÇò¼åð ïÅç Çò¼Ú

Çê³â é¼æÈòÅñÅ ÜçÆç (Ç÷ñ·Å î¯×Å) çÆÁ» ÃîÈÔ Ã¿×å» ò¼ñ¯º ÖÅñÃÅ çÆòÅé ïÃÅÇÂàÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì CC@ID ÃÅÀ±æ ëð¶÷ð ò¶Á ÁËìàÃë¯ðâ ÇòÖ¶ ÁÖ³â êÅá çÆ Ã¶òÅ ÕðòÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ

ÁÖ³â êÅá çÅ ÁÅð¿í CA çÿìð B@AA Ççé ÃÇé¼ÚðòÅð ù Ãò¶ð¶ I òܶ Ô¯ò¶×Å Áå¶ ÇÂà çÅ í¯× B ÜéòðÆ B@AB Ççé ïîòÅð ù Ãò¶ð¶ I òܶ êò¶×ÅÍ

ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ. å¶ Òð¯¯Õ¯ Õ˺ÃðÓ (suKbIr isMG Buwlr imsLn) pMjfb ivwc aYn[ afr[ afeI[ asl kI kMm kr skdy hn. ies dI asl qsvIr ipMz ZpflI ijlHf biTMzf dy imsLn bI[ sI[ ivwc rihx vfly aYn[ afr[ afeI[ prsn isMG Buwlr, lKvIr isMG Buwlr aqy gurmyl isMG Buwlr ny idKfeI. ienHF ny rooko kYNsr aqy gurmiq igafn kflj luiDafxf dy sihXog nfl smfijk Dfrimk jfigRqI sYmInfr krvfey aqy

mu Ì q kY N s r tY s t df kY N p lgfieaf. do idn roko kYNsr dy sihXog nfl 1500 krIb lokF df muÌq kYNsr df tYst kIqf ijs df pRqI mrIË Krcf 5000 rupey hY pr ieh PIs aYn[ afr[ afeI[ vIrF ny adf kIqI. sfry tYstF ivwcoN 76 mrIË kYNsr dI Èkfieq dy aDfr qy spYÈl agly tYst leI Byjy gey. ijMnF df loV anusfr ielfj df pRbMD kIqf jfvy g f. aY n [ afr[ afeI[

vI pMjfb afAux qy gfAux vjfAu x qy ho r glq pfsy pYsf brbfd krn dI bjfey duKI BYx BrfvF dI qrsXog hflq smJdy hoey grIbI aqy ibmfrI nfl lV rhy pMjfbI BYx BrfvF df sfQ dyx, qF ik igrfvt vwl vD rhy pMjfb dy lok axK aqy gYrq nfl jI skx jo ik srkfrF vwloN byiDafny kIqy gey hn.

Çê³â ç¶ òÆð» Áå¶ íËä» ù Áå¶ ÃîÈÔ Ã¿×å» Áå¶ ÇÂñÅÕÅ ÇéòÅÃÆÁ» ù ÃÇéîð ì¶éåÆ ÕÆåÆ Ü»çÅ ÔË ÇÕ Çå³é¶ Ççé çðôé ç¶ä Áå¶ Ã¶òÅ Çò¼Ú Ô¼æ òàÅÀ°ä çÆ Ç´êÅñåÅ ÕðéÆÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ F@D-HEC-@DHC ÔðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø Ç×¼ñ GGH-EEB-FDBB çñÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ F@D-HEB-AHHA êðîÜÆå ÇÃ³Ø Ç×¼ñ F@D-HED-@I@I

PAGE 9


PAGE 10

Punjabi Patrika 

ê¿ÜÅìÆ ç¶ Ôðîé ÇêÁÅð¶ À¹Ø¶ ñ¶ÖÕ îÅÃàð îéÜÆå ÇÃ§Ø ÇçÀ¹ñ ÁÅêäÆ ê¿ÜÅì ë¶ðÆ ç½ðÅé ÁÅêä¶ Çê¿â â»×¯ ç¶ Ãí 寺 ¦îÆ À¹îð ç¶ ì÷¹ð× ìçé ÇÃ§Ø éÅñ

Tiger Jeet and Tiger Ali at the Brampton Civic Hospital

3rd Annual Toy Drive

T

iger Jeet Singh Foundation Proudly Presents the third annual Troy’s Toy Drive benefiting Salvation Army, Hospital for Sick Children, Halton Women’s Place and McMaster Children’s Hospital. Following a history making TigerFest event in Brampton, the Tigers, Troy Newton and their respected family & friends are once again at it, in trying to enrich the lives of children and the less fortunate during the holiday season! Their 3nd annual “Troy’s Toy Drive” takes place on Monday, December 19th from 6 AM to 9 AM at Troy’s Diner (Best Western Plus Milton Inn location).

The “Tigers” at the Brampton Civic Hospital signing T-Shirts in the company of some of the Hospital Staff including Gurwinder K. Gill - Director, Diversity Services (right) PAGE 10

Friday, December 16th, 2011

double that number. The objective of Troy’s Toy Drive is to promote the spirit of giving among all faiths and religions. As proud Canadians it gives individuals that do not celebrate the holidays religiously an opportunity to share with those that do. Donations collected will go towards supporting The past two toy drives families and patients of all have brought in close to faiths and religious beliefs. $100,000 worth in dona- Breakfast will be served, tions and this year, Troy’s carols will be sung, autoToy Drive is hoping to graphs and pictures will

be taken with wrestling’s living legend Tiger Jeet Singh, Canada’s most famous hockey dad Walter Gretzky, wrestling superstar Tiger Ali Singh, hockey legend Johnny Bower and Breakfast Television’s host Jennifer Valentyne. “Troy’s Toy Drive” will once again be aired live on Breakfast Television on CityTV. Live performances will be made by recording artist Prita Chhabra, and a host of many others.


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



Holiday lighting tips for a bright, safe and energy-efficient season!

P

art of the charm and tradition of the holiday season are the lights: colourful twinkling lights brightening up the long nights and lighting up people’s homes. With that in mind, BC Hydro is offering some helpful tips on how to enjoy a bright, safe and energy-efficient holiday season.

Keep electrical connections off the ground. Use eave clips or insulated staples, rather than nails and tacks, to hold light strings in place.

Keep wiring clear of metal parts such as ornamental railings and drainpipes, to prevent any risk of shock from an electrical current.

Turn off your holiday lights before going to bed, and never leave lights on when you are away from home, unless they are connected to a timer or photocell.

Take down your lights after the holidays! Don’t leave them up year-round. Cords and bulbs will deteriorate, reducing their safety and shortening their life.

PAGE 11

Safety tips for your tree: •

Keep your tree at least three feet away from heat vents, baseboards and fireplaces.

Secure your tree so pets and children can’t knock it over.

Replace broken bulbs and light sets that have cracked or corroded sockets, frayed plugs, bare wires or loose connections.

Choose LED seasonal lights. LED lights last 10 times longer than incandescent lights, are more durable, and don’t heat up making them safer to use. Decorating If you’re using a real tree: with LED bulbs is 90% more efficient than using incandescent bulbs. If you • Keep your tree fresh by sawing off an inch or two from the trunk base have your lights up all December for at an angle. Immediately place the an average of 6 hours a day, you could tree in a water-filled, no-tip stand save over $20 by using LEDs versus and regularly check to make sure the incandescent bulbs. tree stand always has plenty of water. Tips for outdoor lights: • Unplug the lights before watering • Use Canadian Standards Association the tree. (CSA)-approved lights, cords, plugs and sockets that are marked for out- • Keep cords and lights away from the water. door use or wet locations. • Be careful with the ladder! Get • Keep a fire extinguisher handy and your smoke detectors in good worksomeone to hold the bottom of the ing order. ladder so that it doesn’t move or

secure your ladder by tying it off and If you’re using an artificial tree: staking it to the ground. • Make sure your artificial tree is not Before you put light strings on a flammable. shrub, tree or your house, check them for breaks or signs of deterioration. • Keep metallic trees away from electrical cords or plugs. Replace any light strings with frayed cords or loose connections.

PAGE 11


PAGE 12

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

New RCMP Commanding Officer for B.C. Appointed

T

he Province has announced another milestone reflecting its new partnership with the RCMP and its strengthened commitment to accountable policing: the appointment of Craig Callens as the RCMP’s new commanding officer in B.C. Callens, who joined the RCMP in 1985, has served in northern B.C. and Lower Mainland communities. He

has worked on major crime investigations including homicides, and in senior, commanding roles. Most recently, he served as criminal operations officer for “E” Division and acting commanding officer. Senior ministry officials headed the selection process leading to Callens’s appointment. The Province sought a new commanding officer accountable to British

Columbians. The officials interviewed top candidates before the Solicitor General approved the selection of Callens. His appointment follows other recent, significant changes related to police leadership and accountability: • The RCMP’s new commissioner, Bob Paulson, has vowed to promote faster, decisive discipline in cases of officer misconduct, as well as a zerotolerance approach in response to recent allegations of sexual harassment within the force. • On Dec. 7, Richard Rosenthal became B.C.’s first chief civilian director for independent investigations of police incidents that result in serious harm or death. Rosenthal has served in a similar role in Denver, Colorado since 2005 and was previously a deputy district attorney for 15 years. B.C.’s Independent Investigations Office will work to ensure more accountability, oversight and transparency in the investigation of these incidents. • B.C. is now reviewing a draft agreement-inprinciple for a new RCMP contract. The Province sought a new agreement to strengthen public confidence in police and accountability to communities served. The draft agreement would see the Province and Canada jointly oversee how the RCMP delivers police services. It also includes measures to monitor and contain costs over time. Quotes: Minister of Public Safety and Solicitor General Shirley Bond – “I am confident that Commanding Officer Callens has the right experience and vision to follow through on the important priorities that we in B.C. have identified as critical to the future of the RCMP as our provincial police service.” “Commanding Officer Callens brings a wealth of experience across B.C. and across the RCMP. The selection process provided a great opportunity to collaborate with the RCMP, and I look forward to working with him on B.C.’s policing priorities going forward.” Quick Facts: • B.C.’s new Independent Investigations Office is expected to be operational by mid-2012. Rosenthal’s immediate responsibility as director is to head the creation of the office and the investigative team he will lead. • The draft agreement-in-principle for a new RCMP contract includes new management provisions, a two-year opt out clause and a five-year review. B.C. continues its review of the draft agreement. • The Province will develop a plan to engage the public on policing priorities in the New Year, consistent with the Premier’s related platform commitment.

PAGE 12


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 13

Premier Appoints New Immigration Task Force

P

nadian Experience Class and the Federal Immigrant Investor Program. The task force will assess the outcomes and results of all the programs and explore opportunities through the New West Partnership to increase the federal government’s responsiveness to immigration needs in “We’ve laid out an ambitious plan to creWestern Canada. ate jobs in the BC Jobs Plan and we will need skilled immigrants to help fill more Task force members will engage with than one million job openings expected employers, industry and sector associaover the next decade,” said Premier tions, settlement service providers, comChristy Clark. “The goal of this task munity associations and other relevant force is to assess all of the immigration groups. programs currently available to B.C., address their effectiveness and recommend “The immigration task force is the first ways to improve the current system so step in realizing our goal of a more effithat British Columbia can successfully cient and effective immigration system,” attract more skilled workers every year.” said Yap. “We know that people from all over the world with diverse skill sets and The task force will be chaired by Rich- talents want to come to our province, mond-Steveston MLA John Yap and will and we want to do everything we can to be made up of business and community bring them here so they can make British leaders. The task force will examine the Columbia their new home.” current system of economic immigration to Canada and B.C., including a review Work will start immediately and a final of: the Provincial Nominee Program, the report to be made public will be submitFederal Skilled Worker Program, the Ca- ted to the Premier by March 31, 2012. remier Christy Clark announced the creation of the B.C. Immigration Task Force to review key government programs in order to increase the number of skilled immigrants and investors in British Columbia.

PAGE 13


PAGE 14

PAGE 14

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011

A RHYTHMIC REMEMBRANCE 2011

sual Arts. They will be followed by the highlight of the event consisting of the artists: Gagandeep Singh (Vocal), Amarjeet pm. It is open to any that Singh (Tabla), and Mohan hold interest in live per- Bhide (Harmonium). formances as this will be a delight. The event will Gagandeep Singh (a leadfeature three groups of ing disciple of the great Tabla Ensembles who will maestro Pandit Yashpal Ji perform Tabla Solo’s to of Agra Gharana) holds a enlighten the audience in Masters in Music (Vocal) the way of rhythm. The from Punjab University in ensembles are composed by students of Amarjeet Singh at Naad Centre for Performing and Vi-

An Evening of Classical Music (Vocal)

O

n the Saturday of December 17th, 2011 Naad Foundation will be hosting the annual Remembrance in memory of Tabla Maestro Guru Thakur Kishan Singh (Benares Gharana). They were greatly renowned in the Indian Classical Community and were an influential teacher for

many aspiring artists and Amarjeet Singh was one of those students. They held an endearing relationship and for this reason Amarjeet Singh takes out time every year to give back in the form of a musical concert. This year it will be held at the Crossroads United Church, Delta B.C. at 6:30

PAGE 15

 Chandigarh. He has been learning since the age of 3 and has since developed a beautiful voice that can weave the audience into bliss. Amarjeet Singh has a Masters in Music (Tabla) and has learned from many renowned artists including the late Guru Ji. He has performed with many different forms of music and has great knowledge of the

art while always winning the hearts of audiences’. Mohan Bhide has also been learning since his childhood and has performed with many well-known artists from India and abroad to the delight of many. Together they will form a trio capable of bending rhythms and melodies into pleasing and heartwarming compositions.

PAGE 15


SLG_PPICBC_PRINT.pdf

PAGE 16

1

09/05/11

12:06 PM

Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



ICBC Cases Pawanjit S. Joshi B.A. (Hons.), LL.B. Puneet P.K. Sandhar B.A. (Hons.), LL.B. Amandeep S. Sanghera B.A., LL.B. Simi K. Saini B.A., LL.B. Barinder S. Sanghera B.Comm., LL.B.

C

M

Y

“After my accident I had constant neck and back pains. I felt sad most of the time and became very anxious about the future. ICBC said I was overreacting and offered $17,000. My case settled for $400,000 at mediation.” – MR. S.

CM

MY

“The damage to my car was only $700. ICBC said I could not have been injured; but I was. My lawyer finalized my claim for $28,000 plus expenses.” – MISS M.

CY

CMY

K

“ICBC offered me $32,000 to finish my case. I was off work for 6 months and saw a specialist because of my jaw injury. I couldn’t mop the floor or clean our bathroom without help from my children. I received $200,000 through my lawyer’s efforts.” – MRS. S. “The damage to my vehicle was about $1,700. ICBC said this was a Low Velocity Impact (LVI) and refused to pay me for my injuries and physio costs. My lawyer obtained more than $45,000 for me.” – MRS. B. “A car hit me as I walked across the street. ICBC blamed me because of the colour of my clothing. My lawyer worked hard and obtained necessary evidence. My case settled for over $300,000.” – MRS. C. *Past cases are not necessarily indicative of future results and amounts recovered may vary according to the facts in each case.

www.slglawyers.com An Association of Independent Lawyers & Law Corporations

Newton Crossing 203 – 7134 King George Blvd, Surrey, BC, V3W 5A3 T 604.543.8484 F 604.543.8584 1.877.778.8484

PAGE 16


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 17

Canadian Forces Officers Ranked Amongst Canada’s Top 100 Most Powerful Women

T

hree Canadian Forces senior officers in Canadian Military Forces: A Proud Legacy, have been recognized among Canada’s and that legacy continues today.” top 100 most powerful women for 2011 The three senior officers were selected from a by the Women’s Executive Network. pool of female business and community leadCanada’s Most Powerful Women: Top 100 ers, academics, artists, educators and health is Canada’s most recognizable award for the care providers as representatives of achievecountry’s highest achieving female leaders in the private, public and not-for-profit sectors.

ment and success in Canada. “Rear-Admiral Bennett, Major-General Whitecross and Colonel Carignan have gained some very well-deserved public recognition for their exemplary service to Canada. This is another clear signal to the next generation of Canadian women that the Canadian Forces is an excellent

career choice where professionalism, integrity and personal drive are highly valued traits,” said General Walt Natynczyk, Chief of the Defence Staff. “I am extremely proud of their leadership and commitment to the Canadian Forces, and to Canadian society as a whole.”

“I am pleased to extend my congratulations to Rear-Admiral Jennifer Bennett, to MajorGeneral Christine Whitecross and to Colonel Jennie Carignan for their career achievements and for their dedication to the Canadian Forces,” said the Honourable Peter MacKay, Minister of National Defence. “These women have defined their careers with the Canadian Forces and their status amongst Canadians through a strong work ethic, integrity, vision and loyalty ? a commitment to the values Canadians hold dear.” Rear-Admiral Jennifer Bennett, Chief Reserves and Cadets, received an award under the Public Sector Leaders category, while Major-General Christine Whitecross, Chief of Staff-Assistant Deputy Minister (Infrastructure and Environment), and Colonel Jennie Carignan, Chief of StaffJoint Task Force Central/Land Force Central Area, both received an award under the Trailblazers and Trendsetters category. “As these awards make clear, women form a rich and vibrant part of Canada’s military legacy,” said the Honourable Rona Ambrose, Minister of Public Works and Government Services and Minister for Status of Women. “The theme for Women’s History Month 2011, which we celebrated in October, was Women

PAGE 17


Punjabi Patrika

PAGE 18



ê¹ÃåÕ ÒîÇÔÕ» ö÷ñ çÆÁ»Ó

Friday, December 16th, 2011

ÕòÆ ñÅí ÇÃ³Ø ì¶×¯òÅñ çÅ îé°¼ÖÆ-Õçð» ÕÆîå» ç¶ ê¼Ö 寺 ÇÂÕ ÁÇèÁËé myrf ipMz bygovfl df jMmpl sfbkf sYink lfB isMG afpxI ipClI Aumry pMjfbI kivqf dy rfh qy qur ipaf. lfB isMG bygovfl ny pMjfbI ikwsf kfiv df aiDaYn kIqf hoieaf hY. ies leI Aus dI kivqf ivwc ‘lok-kfiv’ df rMg dyKx nUM imldf hY. bYNq, doihrf korVf qy cOpeI vrgy CMdF dI rvfnI BrI cfl Aus dI kivqf leI iewk vrdfn hY. AuhdIaF ilKIaF bYqF dI rvfnI afpxI hI qy bYNq vrgy CMd ilKx ivwc Auh mfihr hY. pMjfbI ilKfrI sBf rfmpur dIaF mfisk mIitMgF ivwc Auh jfx lwg ipaf qy Auh Kud ilKdf hY ik‘rfmpur sfihq sBf ivwc af ky ikvyN ilKx dI cytk lwgI-iks ny mYnUM sLfier bxfieaf ieh vI iek khfxI ey.’ mrhUm sLfier hrcrn mFgt dI sMgq ny Aus nUM gLjLl ilKx leI pRyirq kIqf. pYnsLn afey Aus nfl jo vrqfrf Aus dy BrfvF ny kIqf-Auh iesy kfrn sLfier bixaf. Auh ilKdf hY“sLIsyL ijhf srIr myrf, pY igaf sI vs pwQrF dy pIs pIs ky pwQrF ny cUrf myrf bxfieaf sI. afpixaF ny hI qIr mfrky ClxI kIqf sI idl myrf, cupky cupky idl hI roieaf pr awKF qoN ro nf hoieaf Aus ny ijLMdgI dy dwuK suwK hMZfey hn. smfj ivwc ivcrdy mnuwKF nUM aMD ivsLvfsF dI DuMd ivwc guaficaF vI vyiKaf hY qF hI qF Auh ilKdf hY ik rwb dy arQ gLlq kIqy gey hn:PrjLI rwb qoN munkr hF pr kudrq nUM mMndf hF

PAGE 18

jfq mjLhb dI gwl Cwz ky, mfnv nUM gl lfieaf mYN. Auh kudrq nUM mMndf hY qy ‘mfnvqf’ df pujfrI hY: Auh pMjfb ivwc nisLaF dI aMnHI ‘vrqoN’ dy vI iÉlfÌ hY: duwD dIaF nihrF vgdIaF BfvyN pMjfb dy nisLaF df diraf pr bixaf hux pRDfn hY Auh dysL ivwc iesqrI jfqI Bfv nfrI cyqnf df vI vrnn krdf hY: hr kMm dy ivwc awgy ny muMizaF koloN kuVIaF hux dysL dIaF muitafrF qoN bfry bfry jfvF mYN Auh dysL ivc vsdy pRdUsLx qoN vI icMqq hY. gMdf pfxI sLihrF df pYNdf ivc dirafvF dy gMgf mfeI gMDl geI ikhVy qIrQ nHfvF mYN Auh BrUx-hwiqafvF dI zwt ky ivroD krdf hY: kuwK ivc mfrn kuVIaF nUM qF hI rihx kuafry lok mF BYx qy pqnI hF QozI hI iDafxI hF Auh dfj dy loBIaF nUM vI iPtkfr pfAuNdf hY: dfj dy loBIE mYN dfj ‘c ‘ivwidaf’ lY ky afeI hF hux jf jl ky mrnf mYN, nf mYN rhI inqfxI hF myrI njLr ivc Ausny afpxIaF gLjLlF ivc ‘ipafr’ df anuBv vI ibafn kIqf hY qy smfijk-qruwtIaF df ibafn vI kIqf hY. imsfl vjoN ipafr df pRgtfvf vyKo: qYnMU dyK ky jI lYNdy hF

hor qyrf dws kI lYNdy hF iek slfh vI dyvF gf ik ajy lfB isMG bygovfl dIaF gLjLlF ivwc ‘ielmy arUj’ dI Gft hY. cMgf hovy jy Auh gLjlLkfrI leI koeI gLjLl df Ausqfd sLfier cux lvy qy Aus qoN afpxIaF gLjLlF qy loVINdI syD pRfpq kry. AuNJ ipMgl ivwc ‘gxCMc’ gLjLl dy arUË dy nyVy hY. bYqy, dvYXf qy korVf aqy cOpeI lihjy hI gLjLl dIaF bihrF qy iPwt ho jFdy hn. mYN ivsLy dy pwKoN lfB isMG bygovfl df svfgq krdf hF qy jLordfr smfijk ivsLy apnfAux leI pusqk ‘mihkF gLjLl dIaF’ Cpx qy mubfrk vI dyNdf hF. pysL hn pusqk ivwcoN 2-3 coxvyN sLyar:XfrF df mYN Xfr vI hF, jLflm leI qlvfr vI hF nfl ctfnF iBV jfnF, isr nhIN kdy Jukfieaf mYN idl qyrf myrf bx igaf, hux DVkx pUrI dunIaF dI dunIaF Brdy drdF nUM, afpxf drd bxfieaf mYN ihMdU muslm, iswK, iesfeI, jnmy ieko nUr qoN pr eyQy qF hr Drm df, afpxf hI Bgvfn hY

vwloN : hrBjn isMG mFgt aYm[ ey[ pMjfbI

hspqfl jFdf hF, gurdy zfktr kwZ lYNdy ikhVy KUh ivc jfvF hux, ikwQy lfj krfvF mYN? mrjfxy qoN ipwCoN vI krdI Xfd lokfeI hY Apxf jIvn jIhnF ny, lokF lyKy lf idwqy vfhuMdf hY qlvfr koeI jd Aupr mjLlUmF dy klm ktfr bxf dyxI, hY krqwb ilKfrI df jLmIr qoN korf huMdf hY, ieKlfk vI huMdf nf koeI dIn Drm vI huMdf nI, iksy iBRsLtfcfrI df pfxI nfl hI ieh Xfro, sfrI Drq suhfxI hY nf iesnUM brbfd kro, bVf mhwqv pfxI df

byrujLgfrI, BuwKmrI, iBRsLtfcfr ‘c zuwibaf rihbr kihMdy dosqo! ‘Bfrq dysL mhfn hY!’

aMnHy hwQ irEVIaF ny, muV muV vMzy GridaF nUM, vwZo hwQ ies jLflm dy, Bog pvy vMz kfxI df

hwQF ivc mobfeIl PVI, hIrF iPrdIaF kfrF ivc co nI skdIaF DfrF ieh, mwJF ikvyN crfvF mYN

sfrf Ëmfnf hI bx jfAU qyrf nÌrq dIaF kMDF qF dyK jLrf Zfh ky


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011

ijMnf zr hux rihbr qoN Enf nhIN lutyry qoN! icwty coilaF vfly qF nfgx kihMdy mfieaf nUM ibnF mfieaf qoN ienHF df huMdf pr gujLrfn nhIN rwbf kwlf rihnY qUM, eyzI vwzI msijd ivc mYN sOvF Ìut-pfQF qy, myry kol mkfn nhIN! jd vI ienHF lokF nUM, mUMh qy swc suxfieaf hY afpxy bhuqy XfrF nUM, vYrI afp bxfieaf mYN kfhdf srv ivafpk qUM, rok skyN nf ËulmF nUM rwbf qYQoN kI lYxYN, qyrI mihmf gf ky mYN. afpy bxy Kudf vI mYN, dyKy ny ies dunIaF qy sfzy rwb nUM jIhnF ny, KIsy dy ivc pfieaf hY bMdf jo ieh DrqI df, BfAuNdf ivc asmfnF dy dUisLq krdU sfnUM vI qfry zrn asmfnF ivc rfm rfj dy vfsIaF ny Zfhky Gr muhMmd df, rfm rfj nUM bdl idqY, kbrF qy sLmsLfnF ivc. bfrUd dy Zyr qy bYTf hY, mrny leI iqafr afdmI igxqI BfvyN arbF ivc ivrlf ivc sMsfr afdmI lwiBaf vI imilaf nf koeI afdmI rwb bysumfr qyry sLihr ivc!

PAGE 19

 qn qy lIrF iZwzoN BuwKy, dysL myry dy vfsI afqr hoey rotI qoN, AuCfly dyKo BfvF dy! aMnHI eyQy pINhdI hY qy kuwqf cwtI jFdf hY aPrf qwPrI mwcI hY, lotU mOj AuzfAuNdf hY rihbr Drm asQfnF dy dfn coN koTIaF pf lYNdy iehnF nUM kuJ ikAuN dyeIey, dyKky mwKI Kf neIN huMdI qn dy AuWqy lIrF ny, AunHF vl qF qkdy nI, pwQrF Aupr lok kfhqoN, cfdr cfVHI jFdy ny pusqk ivwc rlky afm ijhy isLar vI hn jo ‘ipafr’ dy jjLby aDIn kvI ilK igaf pr smuwcy qOr qy kvI jfgrUk hY qy smfj pRqI mnuwKI kdrF kImqF df hfmI hY. kvI POj ivc sI qy Auh 1965 dI ihMd-pfk jMg ivc isaflkot sYktr ivc burI qrHF jLKmI ho igaf qy POjI hspqfl ivc irhf qy 1969 ivc pYnsLn af igaf. 1990 ivc byt ielfky ivc 10 ikwly jLmIn srkfr ny idwqI. 1963 ivc ivafh hoieaf qy awj Auh afpxy pirvfr ivc suwKI sLFdI vs irhY. lVkI pRmjIq qy lVkf suirMdr hY jo kUlr nF dI PYktrI dorfhy clfAuNdf hY. Auh swc kihMdf hY. jy Auh ipMgl qy arUj isK lvy qF hor vI klfqmk kfiv dI rcnf krygf-ieh myrI afs hY.

ðÈÃÆ êzèÅé î³åðÆ ê¹Çåé çÆ ñ¯Õ-ÇêzÁÅ ØàÆ

rU s dy rfsL t rpqI dimqrI mY d vy d y v dy ipClw g dy rU p ivwc dysL df kfrjkfl clf rhy pRDfn mMqrI vlfdImIr puiqn nUM dysL ivwc huxy hI sMpMn hoeIaF pfrlImYNt coxF dy nqIijaF qoN sÉq Dwkf lwigaf njLr afAuNdf hY. puiqn dI pfrtI ‘XunfeIitz rsLIaf’ nUM pol hoeIaF votF df kyvl 50 PIsdI hI imilaf hY aqy 2007 dIaF coxF dy mukfbly hux 72 sItF df nuksfn hoieaf hY. 2007 ivwc ies pfrtI nUM 450 dy sdn ivwcoN 310 sItF imlIaF sn jo ik kuwl votF df 64 PIsdI sI. puiqn dI XUnfeIitz rsLIaf pfrtI nUM BfvyN sLfndfr bhumwq qF nhIN imlI pr Pyr vI Aus nUM rUs dI pfrlImYNt ‘zUmf’ ivwc koeI vI mqf pfs krfAux ivwc koeI smwisaf nhIN afvygI ikAuNik ies dI rih cuwkI kyNdrI BfeIvfl pfrtI ‘jst rsLIaf’ nUM hux 64 sItF imlIaF hn jdoN ik ies kol pihlF kyvl 38 sItF hI sn. puiqn nUM lwgy iesy Jtky qoN ies dy rUs df sB qoN hrmn ipafrf nyqf hox dI pusIsLn nUM Dwkf lwgx df spsLt sMkyq hY jdoN ik Auh ajy vI ies gwl ivwc XkIn rwKdf hY ik Auh rUsI lokF df chyqf hY BfvyN ik AunHF ny Aus nUM afpxy qOr-qrIky suDfrn leI ieh icqfvnI idwqI hY.

pu i qn-mY d vy d y v dI tIm dI kfrj-ÈYlI qoN nf KusL rUsI lokF ny nf kyvl AunHF dI pfrtI dy iÉlfÌ hI vot idwqI hY blik coxF ivwc DoKfDVI krn leI srkfrI msLInrI dI vrqoN ivrwuD mujLfhry vI kIqy hn. bhuq sfry rUsI cox ivsLlysLkF df ivÈvfs hY ik jykr swqfDfrI ‘XUnfeIitz rsLIan pfrtI’ coxF ivwc hyrf-PyrI nf krdI qF ies nUM hor vI vwzI hfr hoxI sI. puiqn ny coxF ivwc DoKfDVI dy dosLF ipwCy ivdysLI hwQ hox dI gwl khI hY. Aus dy ivcfr anusfr sMXukq rfj amrIkf dI skwqr ihlyrI kilMktn vwloN rUs dIaF pfrlImYNt coxF aqy rfsLtrpqI dI cox nUM pRBfivq krn leI kroVF rupey Krc kr rhIaF hn. dUjy pfsy amrIkI bulfry ny ikhf hY ik Auh afm qOr ‘qy ivsLv ivwc iksy vI QF ‘qy hwkF leI sLFqmeI ZMg nfl ivroD ijqfAux dI hmfieq krdy hn aqy rUs vI ies sMdrB ivwc vwKrf nhIN EDr rUs srkfr ny mujLfhry krn vfilaF ivruwD kfnUMn anusfr kfrvfeI krn dI gwl khI hY aqy lgBg 1000 ivakqIaF nUM igRÌqfr vI kIqf jf cuwikaf hY. amrIkf duafrf puiqn nUM bdnfm krn dI koisLsL smJ qoN prHy hY ikAuN jo aijhf krn nfl aiswDy rUp ivwc rsLIan vfly puuiqn df mukfblf rUsI kimAUinst pfrtI

dy muKI gynfzI XUaFgnyv nfl hox dI sMBfvnf hY jo ik bhuq hI mjLbUq AumIdvfr hn. pfrlImYNt coxF ivwc rUsI kimAUinst pfrtI 92 sItF ijwq ky muwK ivroDI iDr bx geI hY. puiqn dy rfsLtrpqI aqy iPr pRDfn mMqrI dy kfrjkfl smyN rUs ny qrwkI krky afpxy pihly svYmfx dI bhflI kIqI. Aus ny rUs ivwc rfjnIqk siQrqf dy nfl-nfl knUMn df rfj vI sQfpq kIqf. dUjy cycnIaf XuwD ivwc Aus ny rUs dI aKMzqf nUM sPlqf nfl bhfl kIqf. Aus dy rfsLtrpqI smyN dy kfrjkfl dOrfn rUs dI mfVI afriQkqf ivwc byhwd suDfr hoieaf aqy ies df kuwl GrylU Auqpfdn 72 PIsdI viDaf aqy grIbI 50 PIsdI GtI. pr Aus dI srkfr ipCly keI sflF qoN lgfqfr cwl rhI mMdI kfrn ivsLvIkrn dy sMdrB ivwc afpxI afriQkqf nUM zfvFzol hox qoN bcfAux ivwc sPl nhIN ho skI. ies kfrn srkfr ivwc vwK-vwK pwDr ‘qy iBRsLtfcfr viDaf, rujLgfr dy mOky Gty aqy kImqF ivwc BfrI vfDf hoieaf. mfrc ivwc rfsLtrpqI dIaF coxF smyN rUsI votrF dI kI pRiqikiraf hovygI, ieh vyKxf bhuq hI idlcsp hovygf.

PAGE 19


Punjabi Patrika

PAGE 20



Friday, December 16th, 2011

ÕÃÈå¶ ëö ÇÚç³ìðî kipl isw b l vrgf gY r gMBIr mMqrI BfvyN ikMnf vI CuitafAuNdf rhy, lokF nUM ies ivwc rqf vI sLwk nhIN ik tYlIkfm mMqrfly vwloN tU-jI dy spYktrm dI alftmYNt ivwc pOxy do lwK kroV rupey df Gplf hoieaf hY qy ieh Gplf eyzf vwzf hY ik Bfrq dysL ivwc awj qwk ies dy myc df hor koeI hoieaf hI nhIN hoxf. ies mfmly ivwc Aus vkq dy kyNdrI mMqrI ey-rfjf ny qF kmfeI kIqI hI sI, ijhVIaF inwjI kMpnIaF nUM spYktrm alft kIqy gey sn, AunHF ny vI ijMny pYisaF ivwc ÉrIdy sn, Aus qoN vwD kImq ivwc AunHF df iewk ihwsf awgy vyc ky kmf ley qy afpxy leI Pyr gujLfry jogy srikt rwK ley sn. eysy qoN pqf lwgdf hY ik kImq bhuq vwD bxdI sI, ijhVI Gtf ky spYktrm vycy qy bfhr dy bfhr pYsy vwty gey sn. jdoN Aus mfmly qoN hfly prdf hI cuwikaf jfx lwgf sI qF pRDfn mMqrI zfktr mnmohn

PAGE 20

isMG ny tYlIkfm mMqrI ey[ rfjf df pwK pUrdy hoey ikhf sI ik ies ny jo vI kIqf, mYnUM dws ky kIqf sI. Pyr ieh gwl krnI aOKI ho geI qF nf isrÌ ey[ rfjf df asqIÌf lYxf pY igaf, sgoN Aus nUM jylH vI Byjxf ipaf aqy Aus dy pfrtI pRDfn dI pfrlImYNt mY N b r DI knImo e I vI jy l H ByjxI pY geI. ies dy bfvjUd rwPV muwkx dI bjfey hor qoN hor vDdf igaf qy gw l ey [ rfjf qo N bfad sfbkf tYlIkfm mMqrI dieafinDI mfrn qw k jf phuMcI. Aus dy bfad ipClI vfjpfeI srkfr vyly dy tYlIkfm mMqrIaF dy nFa vI crcf ivwc af gey, ijnHF ivwcoN pRmod mhfjn dI mOq ho cuwkI hY, pr do hor hfly qwk pfrlImYNt ivwc iBRsLtfcfr dy iÉlfÌ bFhF Aulfr ky boldy hn. mfmlf eyQoN qwk vI sImq nf rih sikaf qy iewk mOky ieh kyNdr srkfr dI hoNd leI

Kqrf bx igaf, jdoN ÉËfnf mMqrI pRxb mukrjI aqy sfbkf ÉËfnf mMqrI pI[ icdMbrm afhmo sfhmxy KVy ho gey. pRDfn mMqrI aqy ÉËfnf mMqrI pRxb mukrjI dy ivdysL dOry AuWqy huMidaF ipwCoN iewk icwTI mIzIey qwk phuMc geI, ijs ivwc mukrjI ny ieh rfey idwqI hoeI sI ik jy ÉËfnf mMqrI huMidaF icdMbrm ny dKl idwqf huMdf qF ieh Gplf ruk skdf sI. ies icwTI nUM lY ky ivroDI iDr ny icdMbrm df asqIÌf mMgxf sLurU kr idwqf qy pRDfn mMqrI aqy kFgrs pRDfn leI siQqI nUM sMBflxf aqy srkfr nUM bcfAuxf aOKf ho igaf. Auh icwTI sfP kihMdI sI ik jdoN tYlIkfm mMqrI ey[ rfjf ies sfry Gply df kyNdrI Durf bixaf hoieaf sI, Aus vkq hr gwl ÉËfnf mMqrI icdMbrm dI mnËUrI nfl ho rhI sI qy jy Aus ny rokxf cfihaf huMdf qF rok skdf sI.

pR D fn mM q rI aqy kFgrs pRDfn dy dKl nfl ijvyNikvy N srkfr Au d o N qF bc geI, pr sfbkf ÉËfnf mMqrI aqy mOjUdf gRih mMqrI icdMbrm dy gwloN rwsf nhIN sI

lwQ sikaf. suprIm kort aMdr ijs jnqf pfrtI pRDfn subrfmnIam svfmI ny kys kIqf hoieaf sI, Aus ny ieh arjLI jf idwqI ik icdMbrm nUM vI Gply dy sfiËÈ kriqaF ivwc sLfml kIqf jfvy. adflqI kfrvfeI cldI rhI qy icdMbrm sfihb ieh kihMdy

rhy ik AunHF nUM adflq AuWqy pUrf Brosf hY. hux adflq ny vI afpxf hukm dy idwqf hY qy icdMbrm dIaF musLklF ipCly iksy vI smyN nfloN vD geIaF hn. dysL dI pfrlImYNt keI idn pRcUn dy kfrobfr ivwc iswDy ivdysLI invysL dy PYsly dy ivroD kfrn Twp rhI sI. hfly kwlH hI ies bfry sihmqI bxI sI ik ieh PYslf afm sihmqI bx jfx qwk rok ilaf jfvy. ies ipwCoN pfrlImYNt df jfm tuwt igaf sI. msF awDf idn kMm cwilaf qy jdoN aglf idn ciVHaf, icdMbrm bfry adflq df PYslf af jfxf krky nvF rwPV pY igaf hY. iewk vfr iPr pfrlImYNt jfm ho geI hY qy smuwcI ivroDI iDr iewko mMg kr rhI hY ik icdMbrm dI srkfr qoN CuwtI kr dyxI cfhIdI hY. Kud hfkm gwTjoV dy aMdr vI keI iDrF dI ieh rfey hY ik icdMbrm nUM lFBy kr dyx df vkq af igaf hY qy jy hux

vI nf kIqf igaf qF bfkI dy ZfeI sfl pUry krny aOKy ho jfxgy. srkfr df muKI aqy kFgrs dI pRDfn socF ivwc zuwby pey hn. bhuq sfry lok hn, ijhVy sRI icdMbrm dI ipCly keI sflF qoN iewk Bly pursL dy qOr AuWqy bVI iewjLq krdy rhy hn, pr hux AunHF leI vI ieh mMnxf aOKf hoeI jf irhf hY ik Aus df ksUr koeI nhIN. ipCly sfry smyN ivwc pRDfn mMqrI ny icdMbrm nUM vfr-vfr afpxI srpRsqI dy ky nf isrÌ Aus nU M bcfeI rw i Kaf hY , sgo N Kud nUM vI AulJxF df isLkfr bxfAux ivwc ksr nhIN rwKI. mfmlf hux ijs pVfa AuWqy phuMc igaf hY, pRDfn mMqrI leI icdMbrm nUM hor bxf skxf aOKf hY qy jy ajy vI Ausy nUM hI bcfAux qy lwgy rhy qF ho skdf hY srkfr hI nf bcy. cMgf iehI hY ik Aus qoN asqIÌf lY lvy pRDfn mMqrI. ■


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 21



ñóÕÆ ç¶ æ¼êó» çÆ ÕÔÅäÆ Ú¯ä» ÓÚ ÕðŶ×Æ ïÅç éÅéÆ mukqsr iËlyH dy iewk ipMz ivwc ros mujLfhrf krdIaF eI[ jI[ aYs[ skIm dIaF tIcr kuVIaF ivwcoN iewk tIcr nUM srpMc vwloN mfry gey QwpV dI gUMj sfry ihMdusqfn aMdr suxI geI hY. tI[ vI[ cYnlF ny jdoN ieh gwl sfry dysL ivwc crcf df muwdf bxf idwqI qF pMjfb dI akflI-Bfjpf srkfr dy muKI leI ies nUM axgOlI krnf aOKf ho igaf. Aus ny hukm kIqf aqy puils ny jf ky srpMc nUM igRÌqfr kr ilaf, pr kuJ plF ipwCoN jLmfnq dy ky ky bfhr vI kwZ idwqf igaf. igRPqfrI vI nftk ijhf jfpdI sI, ijvyN awKF puMJfAux dI rsm kIqI jf rhI hovy. ijhVI isry dI inKyDI Xog gwl sI, Aus df iewk muwZlf pVfa Auh sI, jdoN mujLfhrf krdIaF kuVIaF ivwcoN iewk nUM srpMc ny QwpV mfiraf sI. dUjf kuMzf ies lVI df ieh sI ik kol KVy puils vfly aPsr ieMJ qmfsLfeI bxy rhy, ijvyN kuJ Kfs iDafn Xog vfpiraf hI

nf hovy. AunHF ny vrdI pfAux vyly shuM knUMn dI pflxf dI cuwkI sI, iksy isafsI pfrtI jF Aus dy ipClwg srpMc nfl sFJ pflx dI nhIN sI cuwkI. AunHF nUM KVy pYr Aus srpMc nUM kflr qoN PV ky Qfxy iljfxf aqy bxdI knUMnI Dfrf aDIn bMd krnf cfhIdf sI. ies PrjL nUM Auh inBfAux qoN vFJy nhIN rhy, jurm krn vfly dy mddgfr bxy rhy aqy Aus nUM iKsk jfx df mOkf EnI dyr dyeI rwiKaf, jdoN qwk cuPyry qoN pY gey dbfa kfrn kfrvfeI krnI mjbUrI nhIN sI bx geI. srpMc aqy puils qoN bfad df ies vrqfry df inM d x Xog pVfa Auh hY, jdoN tI[ vI[ cYnlF ny muwK mMqrI dI pfrlImYNt mYNbr nUMh qoN ies df jvfb mMigaf. bIbI hrismrq kOr bfdl ny KLbr dI inMdf qF kIqI, pr nfl hI ies hrkq nUM jfieË TihrfAux dI vI pUrI vfh lfeI. Aus df kihx df ZMg ieh sI,

ijvyN srpMc nUM ieh kuJ krn leI kuwt Kfx vflI bIbI ny afp hI Auksfieaf hovy. jy hfkm iDr dy muKI prvfr dI nUMh df ieh vqIrf hY qF srpMc ivruwD kfrvfeI df vI bfhÜf arQ nhIN rih jFdf. AuDr srpMc df ivhfr ieh hY ik Aus ny bfad ivwc akflI dl dy dÌqr ivwc iewk sLoRmxI kmytI mYNbr nfl bYT ky kih idwqf ik Aus dI ipwT AuWqy bfdl prvfr hY qy hor iksy dI Aus nUM prvfh nhIN. ies

qoN bfad koeI sLwk nhIN rih jFdf ik Gtnf dy ipwCy QfpVf iks df hY? mukqsr sfihb iËlyH dy lok ies qrHF dy ivhfr bfry hor keI kuJ dwsdy hn. AunHF df kihxf hY ik rfj srkfr dy jLor AuWqy ijvyN-Dwky nfl srpM c IaF ijw q IaF geIaF sn, Aus ipwCoN ies srpMc vrgy DwkVsLfh lok kfÌI vwzI igxqI ivwc hfkm akflI dl nfl afx juVy sn. srpMcpMc qF AuWQy juVy hoxgy, lu-

iDafxy vrgy sLihr ivwc ieho ijhy bMdy XUQ ivMg dy ahudydfr vI bxf idwqy gey sn, ijhVy adflq ivwcoN bfhr DUh ky iewk mYijstryt nUM sfrI pRÈfsnI tIm dy ivcfly suwt ky kuwt skdy sn. jdoN aijhf krn vfly bMdy nUM adflqF dy dbfa hyT igRÌqfr hI krnf ipaf qF izptI muwK mMqrI jylH ivwc afp Aus nUM imlx igaf sI, qF ik Aus dI suKfvIN irhfiesL vgYrf dy pRbMD XkInI bxfey jf skx. nqIjy vjoN ies qrHF dI aF GtnfvF vDxIaF hI sn. dUjy pfsy ijs kuVI nUM QwpV mfiraf igaf hY , Au s df ibafn vI aKLbfrF ivwc Cipaf hY. Aus kuVI dy dfdy ny akflI lihr ivwc AudoN kYd kwtI hoeI hY, jdoN hfly suafrQI lIzrisLp vI awgy nhIN sI afeI aqy jgIrdfrF dI inwjI sYnf vrgy lwT-mfr srpMc vI akflI nhIN sn bxy. hYrfn hoeI Auh kuVI

puwC rhI hY ik akflI dl ivwc inGfr qF af sdkf hY, pr kI eydF dI burCfgrdI krn vfilaF nUM hux lok akflI mMn lYxgy? Aus ny ieh vI dwisaf hY ik Aus nUM qy Aus dy prvfr nUM DmkIaF iml rhIaF hn aqy jfn df KLqrf hY. mOjUdf mfhOl ivwc ieh gwl rwd vI nhIN kIqI jf skdI. sB qoN hYrfnI vflf vqIrf Aus iËlyH dI puils df hY ijs ny aprfD nUM hwQ pfAux qoN pfsf vwitaf sgoN kuVI qy hI koeI JUTf mUTf kys bxfAux dI gwl hox lwgI. muwK mMqrI nUM sfP krnf cfhIdf hY ik kI sMgq drsLn jF hor pRogrfm mOky amn knUMn dI juLMmyvfrI akflI srpMcF nUM hI sONp idwqI geI hY. jy nhIN qF srpMc ivrwuD sÉq kfrvfeI krnI bxdI hY nhIN qF pMjfb dy lok eyny ajy bygYrq nhIN ik DIaF iDafxIaF nUM puils vwloN vwjy QwpV iqMn mhIinaF qwk Bulf dyxgy ik iks dI sih ‘qy ieh Ëulm puils kr rhI hY.

PAGE 21


Punjabi Patrika

PAGE 22

I



Friday, December 16th, 2011

Let’s Talk Taxes - New BC Ferries Boss has Big Ship to Turn

n early December, B.C. taxpayers got to meet Mike Corrigan, the new President and CEO of BC Ferries. Let’s hope this new boss is nothing like his old boss, the freespending, million-dollar man David Hahn. Corrigan, formerly BC Ferries’ second-in-command, was promoted to the top job by the BC Ferries Board of Directors this week, who also limited his compensation package to 60 per cent of what Hahn earned. Of course, that’s about $600,000 annually that Corrigan will be paid. You’ll have to forgive taxpayers for not throwing a parade along the Inside Passage following this announcement—$600,000 is still a hefty amount of money to run a heavily-subsidized

PAGE 22

operation like BC Ferries. Just six years before Hahn joined the million dollar club, the same job earned him a much more reasonable $228,239. If ever there was a time for significant change at BC Ferries, it is now. The corporate culture created by Hahn has turned what was once a profitable operation into a moneyloser. His vision of BC Ferries as a boutique tourist operation does not fit with British Columbians’ view that ferries are an extension of the highway system. Tourists are nice, but they shouldn’t be the focus; moving people and goods should be. On Hahn’s watch, BC Ferries fell from a $49.9 million profit in 2006 to a projected $20+ million loss this year. Moreover, the corporation has run

The average user has been priced off the ferry, despite the corporation’s $150 million annual subsidy from B.C. taxpayers.

up its debt load to an esti- a year—putting them in mated $1.3 billion. the top five per cent of all Canadian income earnBut Hahn still earned $1.2 ers. While families and million a year and will seniors were struggling start retired life with an to pay ferry rates that annual pension valued at increased between 45 $315,000. and 80 per cent over eight Hahn seemed tone-deaf years, Hahn was approvto what British Colum- ing million dollar ad conbians are experiencing tracts at Rogers Arena. in terms of the global One of Hahn’s final acts recession. While wages was to double the fuel were frozen and jobs were surcharge to five per cent, being lost in the private making it even more exsector, 60 per cent of pensive for B.C. residents BC Ferries’ employees and businesses to take the earned more than $89,000 ferry.

As fares have skyrocketed, passenger trips are down 2.9 per cent this year and vehicle trips down 3.4 per cent, as drivers cut any discretionary travel plans. To stop the bleeding, BC Ferries is trying to convince the provincial government to allow them to cut 400 sailings a year on their major routes. This is the mess Corrigan has inherited from his old boss: slumping ridership, a bloated debt, growing expenses and a public that looks at BC Ferries’ operating philosophy with disdain. Corrigan announced at his hiring that he wouldn’t replace himself as Chief

Operating Officer, which he said should save BC Ferries about $600,000 a year. That is a positive, albeit small, step forward. The bigger battle for Corrigan will be to undo many of the decisions of the Hahn era and rebuild the public’s confidence in our ferry system. Ferries are a vital necessity in British Columbia. Many of our communities are completely dependent on having a robust, fairly-priced, well-run ferry system. Vancouver Island’s economy needs a good, reliable, inexpensive transportation link to the Mainland. This is the life-blood of many families in our province and hopefully Mike Corrigan’s BC Ferries will get back to putting those taxpayers’ needs ahead of lining their own corporate pockets.


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 23

FIRE RESCUE SERVICE IMPROVES RURAL INSURANCE RATES Many Abbotsford residents living in rural • within 305 meters (1000 feet) of a fire areas are now eligible to receive a signifihydrant with a minimum flow rate of cant cost reduction in their fire insurance 200 gallons per minute in addition to rates from the majority of insurers in domestic supply. Canada, announced Fire Chief Don Beer Commercial Properties this morning. A key objective of the Abbotsford Fire • located within 5 km (3 miles) of a responding fire station and; Rescue Service Master Plan was to improve fire protection for rural areas and this has been achieved through accreditation in “Superior Tanker Shuttle Service”. “Superior Tanker Shuttle Service” is an accredited systematic process that utilizes water tankers to transport water from a source location to the fire scene and is recognized as an equivalency to fire hydrant protection.

within 150 meters (500 feet) of a fire hydrant with a minimum flow rate of 400 gallons per minute in addition to domestic supply.

All personal and commercial properties within the urban core that meet both these requirements are afforded a significant reduction in property insurance. Many properties in the rural areas previously “During a review of the City’s fire insur- were not able to meet these minimum ance rating, Fire Underwriter’s Survey requirements based on the location of the (FUS) officials recognized that Abbotsford nearest fire hydrant. Fire Rescue Service had an excellent process in place for addressing fires in rural “The Abbotsford Fire Rescue Service conlocations,” said Beer. “FUS advised us that, ducted test runs under the observation of if accreditation for this type of alternate FUS officials,” said Beer. “We were able water supply could be achieved, local to achieve accreditation by demonstrating property owners would then be eligible that we can provide residents with the for improved fire insurance rates similar required access to an alternate supply of to those with municipal-type water supply water 24 hours per day and 365 days of the year and exceed the required water systems.” flow rate and duration for water supply.” Fire insurance ratings are based on many factors; however two of the main require- As a result of this accreditation many ments for personal and commercial proper- commercial and personal property owners outside the urban core may be eligible for ties are as follows: improved insurance rates. Personal Properties Residents are encouraged to contact their • located within 8 km (5 miles) of re- personal insurance providers to determine sponding fire station and; if their properties are now located within the improved fire protection areas.

Quick action by resident averts major fire

A

t 05:30 pm on Tuesday, December 06, 2011, the Abbotsford Fire Rescue Service (AFRS) responded to a kitchen fire in a residence on Godson Court. Fire crews arrived to find smoke and a small fire in the kitchen cupboards and were able to quickly extinguish the fire using portable extinguishers. The resident had been preheating cooking oil in

a wok on the stove and left it unattended for a short period of time. The oil ignited and the ensuing fire quickly extended to the hood fan and cupboards directly above the stove. The resident took the best possible action by smothering the fire in the wok using a pot lid and then calling 911. Her actions, combined with a quick response by Abbotsford firefighters kept the fire from becoming a major loss.

The Abbotsford Fire Rescue Service reminds citizens that unattended cooking is the number one cause of house fires and during this busy holiday season, we all need to be especially vigilant. As a result of this incident, the AFRS has replaced one green bulb with red on their holiday wreath outside Firehall #1. Damage from this incident is estimated at approximately $6000.

PAGE 23


PAGE 24

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

Provincial Nominee Program is Another Fast Track Immigration Option Provincial Nominee Programs (PNP) are accepting more immigrants than ever. CIC plans to admit approximately 40,000 immigrants under the PNP in 2011 The PNP allow provinces to nominate individuals who wish to immigrate to Canada and who are interested in settling in a particular province. Provincial Nomination is an important fast-track option to Canadian Permanent Residency. Each Canadian province and one territory have their own unique PNP. Requirements for each PNP differ as the programs are tailored to meet the province’s/territory’s specific needs. Provinces select nominees based on current labour needs and select applicants who will be able to effectively contribute to the community. Applicants who apply through the PNP must first receive a Provincial Nomination Certificate

PAGE 24

from the province or territory. Once a nomination is successful, an application must be made to CIC for a Permanent Residence Visa. Many applicants who do not qualify for the Federal Skilled Worker Program may be surprised to learn that they may qualify for a Provincial Nominee Program. Although the Federal Skilled Worker Program only accepts applicants who have eligible skilled work experience or a skilled job offer from a Canadian employer, many of the PNPs accept applicants who have work experience considered as semi-skilled. For example, Alberta Immigrant Nominee Program BC Immigrant Nominee Program, Saskatchewan Immigrant Nominee Program, etc have their semi-skilled Categories.. New rules were introduced in April 2011 to the Tempo-

rary foreign Worker Program and requirements for both potential employees and Canadian employers have become stricter. Foreign workers who need to apply for a Canadian Temporary Work Permit and Canadian employers who need to hire foreign workers are encouraged to use an experienced Immigration consultant/lawyer to avoid making costly mistakes. As the Federal Skilled Worker Program is accepting fewer applications this year, many applicants will have to find new programs in which to qualify for Canadian Permanent Residency and the Provincial Nominee Programs can provide a great opportunity for those applicants. Advance Immigration Solutions Inc. Rupinder Aulakh


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011

PAGE 25



ñÅð¶ìÅ÷ ðÅÜéÆåÆ çÅ éåÆÜÅ

igw

dVbfhf hlky dy ipMz dolf `c lok sBf dI mY N b r bIbI hrismrn kOr bfdl dy sMgq drÈn dOrfn afpxIaF mMgF mnvfAux afeIaF eI[ jI[ aYs[ vlMtIarF ivcoN iek lVkI birMdrpfl kOr dy akflI dl dy ihmfieqI iek srpMc duafrf mfry QwpV df mfmlf Au l Jdf jf irhf hY . ijw Q y ies mMdI Gtnf dI sBnF ny Gor inMdf kIqI hY AWuQy pMjfb rfj mnuwKI aiDkfr kimÈn ny rfj srkfr nUM noits jfrI kr idwqf hY. nËdIk afeIaF pMjfb ivDfn sBf dIaF coxF dy mfhOl `c ivroDI isafsI pfrtIaF nUM hukmrfn gT-

joV nUM inÈfnf bxfAux df Tos kfrn iml igaf hY aqy srkfr nUM smJ nhIN af irhf ik ies mfmly qoN iks qrHF plf Cuzfieaf jfvy. eI[ jI[ aYs[ aiDafpkF ny afpxIaF mMgF leI sMGrÈ qyË kr idwqf hY. AunHF vwloN Aup muwK mMqrI dI irhfieÈ sfhmxy smUihk qOr `qy afqm-hwiqaf krn dI DmkI idwqI geI hY. iesy dOrfn sMgq drÈn leI suKnf ablU ipMz ivc kIqy gey muwK mMqrI dy smfroh `c jo kuJ vfpiraf hY AunHF ny srkfr leI hor vI pRyÈfnIaF KVHIaF kr idwqIaF hn. suKnf ablU ipMz Aus lVkI df hY, ijs nUM dolf ipMz dy sMgq drÈn dOrfn bdslUkI df sfhmxf krnf ipaf sI. dwisaf igaf hY ik jdoN muwK mMqrI sMgq drÈn leI ies ipMz phuMcy qF iensfP aqy ruËgfr dI mMg kr rhy eI[ jI[ aYs[ aiDafpk vI AWuQy phMuc gey. AunHF df AWuQy phMucxf suBfivk hI sI aqy Ëfihr hY ik puils pRÈfsn nUM

KLbr hovygI ik sMgq drÈn dOrfn ieh aiDafpk vI phuMcxgy. lgdf hY ik muwK mMqrI ies mOky QwpV qoN apmfinq hoeI lVkI nUM Drvfs dyx aqy smuwcy mfmly nUM ÈFq krn df ierfdf rwKdy sn. iesy leI AunHF ienHF aiDafpkF dy vÌd nUM imlx dI rËfmMdI pRgtfeI hovygI. muwK mMqrI nUM imlx vfly vÌd `c ies ipMz dy kuJ lok aqy pIVq lVkI dy ipqf vI Èfml sn, ijhVy ieh ros drj krvfAuxf cfhuMdy sn ik QwpV mfrn vfly akflI dl dy hmfieqI srpMc iÉlfÌ pihlF qF puils ny koeI kfrvfeI nhIN kIqI pr jdoN kfrvfeI kIqI qF srpM c iÉlfÌ aijhIaF DfrfvF, lfeIaF ijnHF kfrn nfl hI Auh Qfxy `cNo hI Ëmfnq krvf ky bfhr af igaf. pMjfb dy muwK mMqrI vÌd dI nf qF iensfP pwKoN qswlI krvf sky aqy nf hI ruËgfr dy mfmly `c koeI XkIn idvf sky. gwlbfq dy nfkfm rihx dI KLbr ijAuN hI bfhr bYTy eI[ jI[ aYs[ aiDafpkF qy ipMz vfsIaF nUM

imlI qF Auh guwsy ivc af ky srkfr ivruwD nfary lfAux lwgy. dUjy sMgq drÈn leI jf rhy muwK mMqrI dy kfPly nUM AunHF Gyrn df Xqn kIqf. puils rsqf sfP krvfAux lwgI hoeI DUh GVIs qy kfPly dI iek gwzI tkrfAux nfl awT lVkIaF ËKmI ho geIaF hn. AunHF nUM hspqfl dfKl krvfieaf igaf hY. so aMq nUM mfmlf ÈFq hox dI QF hor BVk igaf hY. eI[ jI[ sI[ aiDafpkF ny aYlfn kIqf hY ik Auh muwK mMqrI dy hryk sMgq drÈn `c phuMcxgy. sfP hY ik afgfmI idnF `c puils nfl AunHF df tkrfa inÈicq hY qy srkfr leI nvIN isrdrdI pYdf ho geI hY. ieh shI hY ik ijnHF mMgF leI vÌd imilaf sI, Auh muwK mMqrI iek idn `c hI pUrIaF nhIN kr skdy sn. AunHF vwloN pRgtfeI asmrQqf smJ `c afAux vflI hY. pr ieh qF ivKfvfkfrI vI mMndy hn ik ieh kMm iek idn `c hI hox vfly nhIN. ies sbMD

`c aslIaq ku J ho r hI ibafn krdI hY. ijwQoN qwk ies mfmly `c iensfP df sbMD hY, Auh vI pihlF qoN hI qYa irhf hY. 29 mfrc dy bIbI hrismrq kOr dy sMgq mfrc `c srkfr ivruwD nfary lfAux vfly iqMn nOjvfnF nUM igRPqfrI ipwCoN ds idn jylH `c rihx bfad hI adflq qoN Ëmfnq imlI sI. Aus smfroh `c Dfrimk ÈKsIaqF BrUxhwØiqaf ivruwD BfÈx dyx `qy ‘nMnI CF` muihMm dI qfrIÌ krn phuMcIaF sn. jdoN ik byruËgfr pI[ tI[ afeI[ XUnIan dy ienHF nOjvfnF ivruwD Dfrimk BfvnfvF nUM Tys phuMcfAux dI Dfrf vI lfeI geI. Auh ibnHF iksy nfl DoKf DVI kIqy smfroh `c afpxy purfxy pihcfx pwqr ivKf ky dfKl hoey sn pr Dfrf AunH F `qy DoKf DVI dI lfeI geI. aiDafpkf dy QwpV mfrn vflf srpMc Qfxy qoN hI Ëmfnq `qy bfhr af igaf. sfP hY ik srkfr byruËgfr nOjvfnF dI afvfË bMd krn `qy qulI hoeI hY aqy byruËgfrF `qy Dwkf krn vfly

afpxy ihmfieqIaF leI vwKry imafr rwKdI hY. eI[ jI[ sI[ aiDafpkF df mfmlf srkfr dI lfrybfË nIqI kfrn isKr `qy phuMicaf hY. 2003 `c iqMn hËfr aiDafpk srb iswiKaf aiBafn qihq Tyky `qy BrqI kIqy gey sn. iek hËfr mhIny `qy ienHF nUM skUlF qoN bfhr rih gey bwicaF nUM pVHfeI dI pRikiraf `c Èfml krn df kMm sONipaf igaf sI. ky N d r bM d ho x bfad jdoN ienHF ny pwkIaF srkfrI nOkrIaF leI muihMm CyVI qF ienHF ivcoN bhuiqaF kol muwZlIaF ÈrqF pUrIaF krdIaF ivwidak XogqfvF nhIN sn. qd srkfr ny ikhf ik AunHF nUM srkfrI eI[ tI[ tI[ kflj qoN eI[ tI[ tI[ izplomf lYx bfad nOkrIaF idwqIaF jfxgIaF. hux srkfr afpxy ies vfady qoN iPr geI hY. srkfr dI lfry lf ky smF lMGfAux vflI nIqI df hI nqIjf hY ik awj ies nUM ienHF aiDafpkF dy roh df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh roh hukmrfnF nUM mihMgf pvygf. ■

PAGE 25


PAGE 26

PAGE 26

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 27

Canadian household net worth declined by 2.1% worth was $180,100 in the quarter, down The total value of household assets from $184,700 in the previous quarter declined 1.4% ($109 billion) in Q3 and $185,900 in Q1 which had marked as weakness in financial asset vala record high. cont’d on page 30

T

he market value of Canadian household net worth declined by 2.1% ($134 billion) in the third quarter of 2011 to $6.2 trillion. The deterioration of household balance sheets follows the 0.3% ($19 billion) decline seen in the previous quarter that pulled net worth from the record high seen in first quarter of this year. Per capita net

PAGE 27


PAGE 28

PAGE 28

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 29

PAGE 29


Punjabi Patrika

PAGE 30

cont’d from page 27

ues more than offset the continued strength from non-financial assets. The market value of household financial assets (which include equities, bonds and pension assets) fell 3.6% ($157 billion) as the S&P/TSX composite price index plunged 12.6% in the quarter. Non-financial assets provided a partial offset to this decline, rising 1.4% ($48 billion) from the levels seen in Q2/11 as Canada’s housing mar-

PAGE 30



ket strength continued to support real estate values (real estate accounts for 87% of the asset class) in the quarter. One the other side of the ledger, total household liabilities grew by 1.5% ($24 billion) to $1.6 trillion. Credit market debt (which includes mortgages, consumer credit and loans only and accounts for 99% of liabilities) growth moderated to 1.6% in the quarter, down

from 1.9% in the previous period. The expansion of credit balances was led by a $25 billion (1.6%) increase in mortgage debt reflecting continued strength in housing market activity while consumer credit & loans expanded by $6 billion (1.0%). The combination of the continued growth in credit market debt and the decline in both assets and net worth resulted in the household credit market debt-to-asset and credit market debt-

Friday, December 16th, 2011

Accounts indicates that the federal government’s move to tighten mortgage rules earlier in the year made some headway in curbing the growth in household liabilities, which posted its slowest annual pace of accumulation since Q1/02 at 6.1% in Q3. That said, credit growth continues to outpace the growth of disposable income while the continued financial market Today’s release of the turmoil has weighed on National Balance Sheet the asset side of the balto-net worth ratios rising to 20.1% and 25.2%, respectively (from 19.5% and 24.4%, respectively in Q2), each representing a record high. Further, with personal disposable income holding flat in the quarter, the oft-cited household credit market debt-to-personal disposable income ratio also established a new record high at 150.8%.

ance sheet, resulting in further deterioration in household leverage ratios. The Bank of Canada once again noted in the recent release of the Financial System Review, as well as yesterday’s speech by Governor Carney, that the rising indebtedness of Canadian households has weakened their overall financial position and increased vulnerability to adverse economic shocks such as decline in home


Friday, December 16th, 2011

prices or a deterioration of only a modest cooling of labour market conditions. real estate markets and the (eventual) stabilization of We expect credit growth the financial markets will to continue to moderate go some way to improving over the forecast horizon, household finances and which combined with our help to ensure that these expectation of only mod- risks do not materialize. est increases in interest rates starting in the sec- a.. Canadian household net ond half of 2012 should worth declined by 2.1% keep the costs of servicing ($134 billion) in Q3/11 to the elevated debt loads $6.2 trillion. manageable. As well, our expectation of continued b.. Financial assets fell improvement of Canadian 3.6% resulting from the labour market conditions, weakness in financial markets in the quarter while

Punjabi Patrika 

PAGE 31

non-financial assets increased by 1.4%. c.. The combination of rising credit market debt (+1.5%) and the declines in both assets and net worth pushed the household credit market debtto-asset and net worth ratios up to record highs of 20.1% and 25.2%, respectively. David Onyett-Jeffries Economist, (416) 974-6525

PAGE 31


PAGE 32

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

GOVERNMENT OF CANADA TO CREATE CANADA–INDIA RESEARCH CENTRE OF EXCELLENCE

T

he Honourable Gary Goodyear, Minister of State (Science and Technology), today launched the competitive process for the new Canada–India Research Centre of Excellence. This competition will support one centre with $15 million in funding over five years to strengthen research collaboration between Canada and India.

“Global connections between universities and colleges drive research and innovation, which ultimately grow the knowledge economy,” said Minister of State Goodyear. “That is why our government is proud to launch the new Canada–India Research Centre of Excellence.” The successful team will receive $3 million annually, over five years, to create partnerships that

PAGE 32

accelerate the exchange of research results between Canada and India in areas of strategic importance to both countries. Funding for the $15-million initiative, administered through the Networks of Centres of Excellence program, was announced in the 2011 federal budget.

The new centre is expected to take advantage of existing partnerships to more rapidly achieve results that can be applied to productivity, economic growth or public policy and improve the quality of life in both countries. Building on the government’s wider strategy to increase ties between Canada and India and enhance Canada’s international role as a research leader, the centre will also provide training opportunities for students in both countries.

“Finding solutions to today’s research challenges calls for a collaborative approach that transcends international borders,” said Suzanne Fortier, Chair of the Networks of Centres of Excellence Steering Committee and President of the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. “Our world is very interconnected, and successful research has to cultivate partnerships wherever talent and resources are found.” The Networks of Centres of Excellence program forges partnerships between universities, industry, government and notfor profit organizations. Its goal is to turn Canadian research and entrepreneurial talent into economic and social benefits for all Canadians.


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 33



ÕÆ êÅÇÕ ÓÚ ÇÂÕ Ô¯ð ë½ÜÆ ðÅÜêñචçÆ Ã³íÅòéÅ ÔË? jdoN

Gr nUM awg lwgI hoeI hovy, EdoN iksy vI ho s L m M d bM d y leI pihlf kMm ieh huMdf hY ik Auh Jwgf sVn qoN bcfAux df Xqn kry. sLrfrqI qoN sLrfrqI bMdf vI ieho ijhy vkq sMjIdf ho jFdf hY. hYrfnI huMdI hY ik ijhVI gwl afm afdmIaF dy mfmly ivwc kih skxI sMBv nhIN. pqf nhIN ikAuN, Aus dy hfkm hfly vI sLrfrqF qoN bfjL nhIN af rhy. Auh idn bhuq ipwCy rih gey, jdoN sovIaq POjF nUM aÌgfinsqfn ivwcoN kwZx leI AunHF ny amrIkf qy hor sfmrfjI dysLF dy iesLfry AuWqy afpxy mulk nUM jhfd df awzf bxfieaf sI. jdoN iewk vfrI sovIaq POj aÌgfinsqfn ivw c o N inkl geI qF ijhVy mujfihdIn ny swqf sMBflI, Auh pfiksqfn dy hfkmF nUM hjLm nhIN sn hoey. eysy leI AunHF ny qfilbfn df kwtVpMQI lsLkr iqafr kIqf qy mujfihdIn dI jVH puwt ky AunHF df kfbl AuWqy kbjLf krvfieaf sI. iPr Auh vI

rfs nf afey qy jdoN Auh kfbl qoN bfad sMsfr AuWqy ieslfm df JMzf JulfAux leI amrIkf qwk hmly krvfAux lwg pey, Aus ipwCoN hr iksy nUM smJ jfxf cfhIdf sI. amrIkI POj ny AunHF ivruwD pfiksqfn ivwcoN awzf bxf ky lVfeI lVI qF ies dysL dy hfkm doglI Kyz Kyzx dy rfh pY gey. hux Auh bVI burI qrHF Psy gey hn. iewk pfsy qfilbfn AunHF nUM ieslfm nfl gwdfrI krn dy qfany dy ky bMdUk dI nok AuWqy rwKI bYTy hn qy dUjy pfsy amrIkf ny buwkl dy swp mMn ky vgfh mfrn df mn bxf ilaf hY. aijhf rfqoN rfq nhIN vfpiraf, ipCly krIb awDf dhfkf dy sflF dOrfn hoieaf hY. ies dOrfn cfhIdf qF ieh sI ik pfiksqfn dy hukmrfn afpxf Gr sVn qoN bcfAux leI kuJ krdy, pr Auh muMbeI vrgy dihsLqgrd kfry krvfAux dy afhry lwgy rhy . zy i vz ko l mY n hy z lI AurP dfAUd iglfnI dy PVy jfx nfl AunHF dI sfrI Kyz

byprd ho geI qy AunHF dI KuÌIaf eyjMsI dy muKI df nFa vI amrIkf ivwc muMbeI vfly mukwdmy dy aMdr afpxf hor pwkf ieslfmI dihsLqgrdI df qfxf buxn dy kMm ruwJy rhy.

ipCly mhIinaF dOrfn pfiksqfnI mUl df iewk amrIkI bfiÈMdf gulfm nbI PfeI amrIkI eyjMsIaF dy kfbU af igaf. Auh pfiksqfnI KuÌIaf eyjMsI afeI[ aYs[ afeI[ koloN kroVF rupey lY ky AunHF leI amrIkf dy aM d r ksL m Ir

dy jhfd dy nFa hyT dihsLqgrdI dy sMprk EQoN dI kFgrs aKvfAuNdI pfrlImYNt dy aMdr qwk bxfeI iPrdf sI. muwZly qOr ‘qy Aus ny ienHF dosLF nUM rwd kIqf, pr jdoN sbUqF dy Gyry ivwc iGr igaf qF Aus nUM iekbflIaf ibafn dyxf ipaf, ijs nfl hu x Au s qo N vw D pfiksqfn dI hkUmq ktihry ivwc af geI hY. pfiksqfn dI srkfr aqy KuÌIaf eyjMsI ies df ijhVf KMzn krdI hY, Auh mMinaf hI nhIN jf skdf, ikAuNik gulfm nbI PfeI df Pon lgfqfr KuÌIaf eyjMsI afeI[ aYs[ afeI[ dy vwzy aPsrF nUM GuMmdf irhf sI qy EDroN vI ieh KVkfieaf jFdf irhf sI. sbUq qF zyivz kolmYn hYzlI dy kys ivwc vI pwky sn, pr PfeI dy mfmly ivwc pfiksqfn bfry Ehlf hI koeI nhIN rih igaf. ieh iewk hor mOkf sI, jdoN pfiksqfn dI srkfr aqy eyjMsIaF nUM Gr sMBflx df Xqn krnf cfhIdf sI, pr AunHF ny nvIN sLrfrq jf kIqI

hY . jdo N aÌgfinsqfn dI smwisaf bfry jrmnI dy sLihr bon ivwc sMsfr pwDr dI kfnPrMs ho rhI sI, EdoN kfbl ivwc awgV-ipwCV bMb Dmfky ho gey qy swT qoN vwD mOqF ho geIaF. aÌgfinsqfn dy rfsLtrpqI hfimd krjLeI nUM kfnPrMs ivcfly Cwz ky afpxy dysL prqxf ipaf. jdoN Auh vfps afey qy af ky sfrI irport leI geI qF AunHF sfPL ikhf ik sbUq dwsdy hn ik Dmfky ieh vI pfiksqfn ny krvfey hn. hux sMsfr Br ivwc koeI vI krjLeI dI gwl AuWqy ikMqU nhIN kr irhf. afKr ikAuN sfrI dunIaF nUM krjLeI dI gwl swc jfpdI hY qy pfiksqfn df pwK TIk nhIN jcdf? ies df kfrn pfiksqfn df hux qwk df irkfrz aqy rvweIaf hY. muMbeI df dihsLqgrd hmlf qF bhuq ipwCy rih igaf, jdoN kfbl ivwc BfrqI dUq Gr aqy nfl lwgdIaF iemfrqF nUM inÈfnf bxfieaf igaf sI, sbUq EdoN vI pfiksqfn dI sLmUlIaq

dy imly sn. Aus dy bfad amrIkf aqy kuJ XUrpI dysLF dy dUqGrF aqy shfieqf vfly smfj syvI sMgTnF AuWqy hmly kIqy gey, EdoN vI kfqlF dI pY V pfiksqfn ivw c jf ky inklI sI. ijhVy qfilbfnI, hkfnI jF iPr al kfiedf dy DiVaF ny AunHF gunfhF dI ijLMmyvfrI leI sI, AunHF ny vI pRYs not pfiksqfn ivwcoN jfrI kIqy sn. sfP hY ik Auh sfry pfiksqfnI KuÌIaf eyjMsI dI srpRsqI hyT aijhf kr rhy sn. ies vkq pfiksqfn dI hkUmq bfhroN vI iGr cuwkI hY qy Gr ivwc vI Auh surwiKaq nhIN . rfsL t rpqI jL r dfrI nUM ielfj dy bhfny dubeI nUM dOVnf pY igaf hY. Aus dysL ivwc iksy vkq kuwJ vI vfpr jfx dy aMdysLy jLfhr kIqy jf rhy hn. iek hor POjI rfj plty dI sMBfvnf vI ho skdI hY. so pfiksqfnI nyqfvF nUM afpxf Gr sMBflx dI loV hY nf ik bfhr pMgy lYx dI. ■

PAGE 33


PAGE 34

PAGE 34

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011

Gas Tax Funding to Upgrade Bailey Landfill

ABBY WRESTLING CLUB PRESENTS:

T

“Our Government is proud to invest in Chilliwack’s next-generation gas extraction system, a project that will contribute to the economy and improve the environment through innovative technologies,” said Mark Strahl, MP for Chilliwack–Fraser Canyon, on behalf of the Honourable Denis Lebel, Minister of Transport, Infrastructure and Communities. “Through programs like Canada’s Gas Tax Fund, we are supporting key infrastructure projects that create local jobs and enable our communities to continue to grow and prosper.”

Reg Matc istration h Sta a rts a t 9:00 am 3rd ANNUAL t 10: 00 a m WRESTLING TOURNAMENT

ABBY INVITATIONAL

Unique gas extraction system will improve air quality hanks to $3.5 million from the federal Gas Tax Fund, residents across the region will benefit from improved air quality with the ad dition of a new gas extraction system at the Bailey Landfill.

PAGE 35



WRESTLING www.abbywrestlingclub.com

abbywrestlingclub13@hotmail.com

Saturday December 17th 2011

AG. REC CENTRE 32470 HAIDA DRIVE ABBOTSFORD, BC ALL PARTICIPANTS MUST BE BC WRESTLING REGISTERED MEMBERS! BCSSWA RULES TO BE USED

Coaches: Gregory Gutsu Haslan Garcia Tournament Directors: Ashok Sharma Brett Larson

In addition to innovative gas extraction technology, this project will see the design and construction of a trench network in the southern and northeast areas of the site between 2011 and 2014. This project will result in cleaner air by reducing air pollution and helping lower greenhouse gas emissions. “This is an example of how the Gas Tax Fund is supporting innovative technology, in this case helping to deal with methane gas from the landfill,” said Barry Penner, MLA for ChilliwackHope. “I hope that someday a way can be found to use the gas rather than simply flaring it.” “Thanks to our federal and provincial governments and the UBCM, this grant from the Gas Tax Fund will cover the full estimated cost of the project,” said Chilliwack Mayor Sharon Gaetz. “This new system will help reduce greenhouse gas emissions and improve air quality across the region, both of which are priorities for Chilliwack residents.” The Gas Tax Fund is a tripartite agreement between Canada, British Columbia and the Union of British Columbia Municipalities (UBCM) that delivers infrastructure funding to local governments primarily for capital projects that lead to cleaner air, cleaner water or reduced greenhouse gas emissions. Each year, the Government of Canada provides $2 billion from the Gas Tax Fund to municipalities across Canada. UBCM administers the Gas Tax Fund in British Columbia in collaboration with Canada and British Columbia. On October 4, 2011, the Government of Canada tabled legislation to ensure the Gas Tax Fund will provide permanent funding to municipalities beyond 2014. “There is broad support for reducing greenhouse gas emissions from local government operations, but there is a cost to achieving this goal,” said UBCM President Heath Slee. “Local governments in BC appreciate federal investment through the Gas Tax Fund to fund green technology for our facilities.”

Draw Master: Linda Tegart

BC (Novice) WEIGHT CLASSES 6 BC SCHOOL AGE GROUP DIVISIONS GRADES 1–3: WEIGHT POOLED -GIVE EXACT WEIGHT FOR REGISTRATION GRADES 4–5: WEIGHT POOLED -GIVE EXACT WEIGHT FOR REGISTRATION GRADES 6–8: MIDDLE SCHOOL WEIGHT DIVISIONS GRADES 9–10: JUNIOR SCHOOL WEIGHT DIVISIONS GRADES 11–12: SENIOR SCHOOL WEIGHT DIVISIONS

Novice Outstanding Matches Cash Prizes

ELITE WRESTLERS TEAM SPECIAL EVENTS: CASH PRIZES 1ST TEAM: $800 2ND TEAM: $600 ENTRY: $200

EXACT WEIGHT (KG): 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 72, 80, 86, 92

Gudwara Sahib S & D Concrete Pacific Diesel Kalgidhar Darbar Labhi Dhaliwal

Tejinder & Narinder

Rupinder (Bittu) Deveshar & Raman Dhillon

Jit Singh Sidhu

Raj & Onkar

Rekhi Trucking Jaswinder

Vancouver

Guru Nanak Sikh Temple Surrey • Mid Valley Insurance • Transworld Travel • Marnor Holding • Brar Super Labor Contractor • S&B Landscaping Kuldip Jhand Manager GMC • AT Auto Repair Shop - Satpal Sharma • Saab Electric • Sunlife Insurance • Mid Valley Sand & Gravel • Beesla Trucking (Vancouver) Jerry Fencing - Gurmukh Benning • Toor Construction • Satwinder Dhaliwal Lakha • S P Auto - Raju Dhudike • Parminder Tatla Lamme • Raju Moga New Era Trucking (Abbotsford) • Master Nachattar Singh • Gurjeet Sahota (Surrey) • Bajwa Farm - Harjit Bajwa • Otal Farm - Skindar Otal • Mona Cloth House Super & Super Enterprises - Paul Dhudike • Patna Sweet & Chatt House • Indo Canadian Mean Shop • Sidhu & Associate • Super Save Roofing - Harpal Mann Garcha Meat Shop • Active Roofing - Sukhy Gill • Inderjit Dhillion • Inderjit Sidhu • Ranjit Mangat • Swarn Singh Gill • Good Luck Truck & Trailer Repair GL Farm LTD Charn Litt • J&J Framing Jarnail • Balwant Singh Sidhu • Hakam Singh Brar • Canadian Topline • Guru Nanak Jewelers • Brar Money Exchange Khatra & Company • High Class Plumbing • Swing Optical • Fruticana Abbotsford • Daljit Sidhu • Jati Sidhu • Gurcharn Sidhu (Dalla) • BP Auto Care Tip Top Hair Studio • Mann Tire Service • Shinder Gill • Dave Gill • Chawla Auto Sales • Blue Moon Farm LTD • Sukhwant Dhindsa Satwinder Sidhu Dhamma • Manhor Bakery • Modin Singh Dhillion • LP Tires • J&J Auto • Buta Rama • Saxbee Insurance - Parmjit Gill Punjabi Mail Shere Punjab

Punjabi Patrika

Hamdard

Akal Gardian Designed and Printed by Advantage Print & Graphics 604-855-6900

PAGE 35


Punjabi Patrika

PAGE 36

ÇòÕäÅ ê³ÜÅì

Çå¼Ö¶ àÆÕ¶

hrcMd isMG ‘bfgVI’

kulvIr isMG zfnsIvfl

ivkxf pMjfb lwigaf, jIhny lYxf lY lE af ky ihMd idaF hfkmF ny, ieh rwK ‘qf kMgfl bxf ky sMn sMqflI iehy awD ivwcoN vwiZaf ihmfcl, hirafxf iPr ivwcoN kwiZaf krdf kmfeIaF ikrsfn iehdf Qwikaf iehny sB cuwky, iehnUM iksy ny nf cuwikaf somy luwt ley lUqIaF lf ky ivkxf pMjfb lwigaf…………. suxI nf pukfr iehdI iksy srkfr ny qoV idwqf lwk iehdf krjLy dy Bfr ny pihlF vI ivdysLIaF ny bVf iehnUM luwitaf awj ijMnf pr nf sI pihlF iehy twuitaf BuMjy swuitaf arsL qoN lfh ky ivkxf pMjfb lwigaf…………. dysL dI ajLfdI iehdy iksy kMm afeI nf iehdy isr AuWqy pwg iksy ny itkfeI nf bMbF qy imjLfielF AuWqy lf idwqf jLor ey qF hI ikrsfn-kfmf hoieaf kmjLor ey pwg lfh leI sLfhF ny isroN Zfh ky ivkxf pMjfb lwigaf…………. cfry pfsy luwt-vwZI mwcI hf-hf kfr ey jfgdy ny cor aqy suwqI srkfr dy kIqf nf ielfj koeI jy srkfr ny bhuqf icr bcxf nI icr dy bImfr ny ‘cMd’ dsdf ey swcIaF suxf ky ivkxf pMjfb lwigaf, jIhny lYxf lY lAu af ky ihMd idaF hfkmF ny, ieh rwK ‘qf kMgfl bxf ky.

ÕÇòåÅ nvpRIq kOr (mogf) sunfAux lwgI sF jwg bIqIaF hwz bIqI afpxI hI suxf bYTI, iËkr krnf sI cfnxIaF rfqF df bfq kflI rfq dI pf bYTI. gwl iCV peI sI bhfrF dI, mY gËl KËfvF dI gf bYTI. nhIN sI mOsm KfmoÈ hoieaf, mYN afpy hI mfqm mnf bYTI. afey sn Auh cFeI imlx mYƒ mY mfXUs ieMnF ƒ krf bYTI. abfd hY hly qwk pRIq qyrI, hfie mYN ikE drd jgf bYTI. snfAux lwgI sF mYN lokF dy roxy, nvpRIq gfQf drdF dI suxf bYTI.

PAGE 36

Friday, December 16th, 2011



åËù âÅñð» ç¶ éÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÇêÁÅð jsvMq kOr ‘ivrk’ gfilb klF aYbtsPorz solHF solHF GMty rhyN, GroN bfhr hfxIaF. qYnMU zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF.

qMdUrF ivwc sVy kdoN, BwTIaF jlfAuNdy ny nyhiraF qoN zry kdoN, bwqIaF buJfAuNdy ny. ijnHF dy mhwlF Qwly, KVy QMmH bx ky aklF dy aMnHy sfƒ, awKIaF idKfAuNdy ny.

kdy nf twbr rl ky bYiTaf, ivwc kYnyzf af ky, kdy nf qwqI rotI KfDI, qfjLI dfl bxf ky. sfrf sfrf idn kryN, kMm kfr hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF.

pfxI df glfs ijhVy, mridaF ƒ dyx nf loV vyly AuhI duwD pwqIaF ipafAuNdy ny. coxF ipCoN kdy BYVy, cfh vI nhINE puwCdy votF vyly GrIN swd, lwsIaF CkfAuNdy ny. lIzr aqy sfD sdf, dyx muMzy lwkVF dy bMjrF coN lokF qfeIN, mwCIaF PVfAuNdy ny. sfzI kOm dy ÈhIdF dIaF PotoaF ƒ inMddy moieaF dIaF afp inwq, mtIaF iDafAuNdy ny. puils vfly ny BjfAuNdy kfrF, dfrU nfl rwj ky rKvfly hI kfƒn dIaF, DwjIaF AuzfAuNdy ny. QF-QF qy sfD ny , dukfnF Kol bYT gey DrmF dy nF qy pfpI, hwtIaF clfAuNdy ny. dfrU pfxI CkI jFdy, som rs afK ky jl qorI kih ky sfD, mwCIaF CkfAuNdy ny. aYNvy nhIN pMjfbIaF dy kol kfrF koTIaF ieh idn rfq kMmF Auqy, bwKIaF BnfAuNdy ny. aYsI pwCmF dI pfx cVHI, pMjfb dI jvfnI `qy isroN lfh ky pwgF kMnIN, nwqI puafAuNdy ny. isr cVH ky kYnyzf dyKo, ikvyN awj boldI buwiZaF dy nfl lokIN, bwcIaF ivafAuNdy ny. gRMQ sfihb AuqoN hux, cOr Gwt Juldy sfDF isroN lokI vwD, pwKIaF JulfAuNdy ny. dunflIaF dy PfierF vFgU, ihwk pfV lMGdIaF 'kulvIr` ijhy gwlF jdoN, swcIaF suxfAuNdy nyÍ

ÕÇòåÅ ismrjIq aroVf (mogf) aY aKOqI swiBak iensfno aYny vI siBak nf bxo ik quhfzI ieh swiBaqf quhzy idmfg ƒ bxf dyvy inpuMsk qy Kf jfvy quhfzy sB kuwJ qy Cf jfvy quhfzI ijMdgI ivwc QoQfpn bnfvtIpx, bVf hI Gfqk huMdy bhuqI PUM PF dbfa qy byloVI cODr afE Kuwly akfÈ `c AuWzIey loVIdI aËfdI qy swiBaqf dy nfl nfl hwQF `c hwQ ivcfrF nfl ivcfr joV ky

idn vyly qUM swuqf rihMdff, kMm qy lfvyN rfqF, idl dI guwJI bfq vy swjxf, ikhVy vyly afKF. CuwtI iewk vI nf, lYx nUM iqafr hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF. AuzIkF dy ivwc lMG jFdI ey, sfrI sfrI rfq vy, Gr af ky nf krdf swjxf, koeI vI gwl bfq vy. rhNy PonF AuWqy puwCdf qUM, hfl hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF. iehdy nfloN cMgf huMdf, anpVH jy qUM huMdf, KyqF dy ivwc kMm kr lYNdf, rfqIN Gry qUM huMdf. hux sYNtF df vI lfvyN qUM ihsfb hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF. zflrF bgYr mMinaf, gujLfry nhIAuN huMdy vy, kwly zflr vI qF ijMd dy shfry nhIAuN huMdy vy. KusLI nhIN KRId huMdI, zflrF dy nfl hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF. lMiGaf vylf hwQ nhIN afAuxf, ‘ivrk’ qYnUM smJfvy, sbrF dy nfl kr kmfeI, mfieaf nfl nf jfvy. jwg AuWqy afAuxf nhIN, bfr bfr hfxIaF, qYnUM zflrF dy nfl, ho igaf ipafr hfxIaF.

Üç î˺ êËçÅ Ô¯ÂÆ ò¶ ñ¯ÕÅ amrjIq kOr ‘sLFq’ zYltf

jd mYN pYdf hoeI vy lokf. mYQoN vwD mF roeI vy lokf. mYnUM vyK ky mwQy vwt pfey, vIr smyN igwDy, BMgVy pfey, nf hI lorI, nf hI guV dI BorI, twbr sfrf iewdF sON igaf, ijwdF susrI sON geI vy lokf, mYQoN vwD………

â¯ñÆ ò¶ Õ°ÔÅð¯ î¶ðÆ hrbMs kOr ‘bYNs’ zolI vy kuhfro myrI mVIaF ‘c lfh idAu, icx-icx lwkVF dy AuWqy lMmI pf idAu, bflx srIr hoieaf hwzIaF suafh vy, msl igaf ey koeI sfry myry cfa vy, zolI AuWqy rwK ky vy awg nUM mcf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. AUT glL twlI pf ky lY cwly brfqI vy, lwg geI ey awj myry sIny AuWqy tfkI vy, suwBr suafr myrf kwPx bxf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. ikhVI gwloN cMdrI ieh ruwsI qkdIr vy, pY geI mYnUM ipwtxI ikAuN swp dI lkIr vy, lfsL bx geIaF hux swDrF jlf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. ijMny sI quPfn sfry myry AuWqy Juwl gey, myry cMdrI dy sfry cfa AuWqy zwul gey, myrI arQI qy myrI syj vy sjf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. awQrI juafnI jIhdf husn juafn sI, KLbr nf myry mihlIN ijAuNdI mr jfxdI, ijMdgI df BFzf BMn Xfd vy krf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. myiraF nsIbF df ieh ipaf kurlfAux vy, mfipaF ny idwqI sjf cwlI BugqfAux vy, rwb dI kcihrI ‘c qfrIK myrI pf idAu, zolI vy kuhfro myrI……………. icwq krdf klyjf cIr ky ivKf idaF, Jok idaF BwTI ivwc kwjIaf mukf idaF, ilK idAu vIro vy khfxIaF bxf idAu, zolI vy kuhfro myrI mVHIaF ‘c lfh idAu.

Õ¯Çôô pvn ‘igwlF vflf’ aYbtsPorz

jMmdI nUM kdy awk ctfAuNdy, ijAuNdI nUM kdy mwt ‘c sI pfAuNdy, hux qF sfieMs juwg hY afieaf, pihlF hI bs mfr mukfAuNdy, kd imlU iehnUM Zoe Ivy lokf. mYQoN vwD………

aMbr ivwc hux mYN vI jfAuN, puwqF vfrI vMzx pqfsy, cfvlf, sunIqf vFg AuzfrI myry vfrI ikAuN KflI kfsy, lfAuN, afKx ieh qF pwQr afieaf, mYN vI hux nf ipwCy rihxf, rojL idhfVy sux sux qfhny, bws hux mYN nf hI aMdr bihxf, ijMd asfzI awDmoeI vy lokf. mYN vI KIvI hoeI vy lokf. mYQoN vwD………… mYQoN vwD……… AuWTo bdlo afpxI soc purfxI, DI nfl ieh kfxI vMz ikAuN, rl ky isrjIey hux nvIN khfxI, DI-iDafxI vwl krdy kMz ikAuN, DI puwq qoN vwD hY ipafrI, hr Kyqr ivwc snmfn ilafvF, hr QF AuWqy jfvy siqkfrI, iPr vI mYN ipafr nf pfvF, loko DI nUM mfrnf Cwzo, DUVF ‘c iksmq KoeI vy lokf. “sLFq” kry arjLoeI vy lokf, mYQoN vwD………… mYQoN vwD………….

krdF hF koisLsL, pYVF AuWqy pYr Dr mMjlF nUM pfAux vflf rfh njLrI afieaf nhIN. puwtI hY plFG hfly eyzI vI nhIN kfhlI koeI ieh vI nhIN jo lwiBaf Auh iQafieaf nhIN. sihj pwky imwTf Pl huMdf ey sbr df, AuWcIaF KjUrF nUM mYN hwQ kdy pfieaf nhIN. nIivaF dy nfl nIvF ho ky hF qurn vflf, AuWicaF nUM nIvF kdy ho ky mYN bulfieaf nhIN. JUTIaF mYN sLohrqF nUM pfAux leI nf awgy KVHF, aYvyN aKLbfrF ivwc Poto lgvfieaf nhIN. kfPly dy nfl qurF pr vwKrI pihcfx hY, ieh vI nhIN ik iksy ny mYnUM qF slfihaf nhIN. hwlf-sLyrI dyx vfly bVy Xfr-bylI myry, rwKdy ny mfx ijnHF idl ‘coN Bulfieaf nhIN. XfrF nf Xrfny sfzy pwkI iewt vrgy bhuiqaF nUM aYvyN kdy Xfr qF bxfieaf nhIN. dyxdfr ‘igwlF df pvn’ bVf swjxf df ijnHF df qF hfly igaf krjL cukfieaf nhIN.


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011

ö÷ñ gurbcn kOr ‘iZwloN’ mihroN mogf aYbtsPorz pqJV ho igaf hY smF qyry ipafr df. vt geIaF awKF nUM sI pl nf shfrdf. ibRhf, drd, qnhfeI pwly pY geI. irhf nf XkIn koeI qyry iekrfr df. afeI nf bhfr ngmF kI gfey bulbul, sohxf Puwl JV igaf hY iKVI gulËfr df.

ÃÅè» çÆ îÇÔî»

moh qoV AuWT jfvF, Guwg vsdy sLihr ivwcoN. KUbsUrq mMjr nUM Aukf hI ivsfrdf. sohxy pl hfisaF dy KMB lf ky AuWz gey. lgdf nf pqf koeI iksy vI ivhfr df. ngmyN qyrI cuwp dy shfry nhIN jFdy hux. jFdy vyly ‘iZwloN’ alivdf kihky sfrqf.

JUTy ksLt lokF dy hrdy af PUkF mfr pfxI keI krdy af iPr jybF notF nfl Brdy af qvIq lokF hwQ PVfAuNdy ny sfD hvf ‘c qIr clfAuNdy ny,

keI aMdr bV bV gwjdy af iPr slvfrF pf-pf Bwjdy af, lokF nUM ipwCy lfAuNdy af iPr bRhm igafnI khfAuNdy af.

ieh hMmrF ivwc JUTy lYNdy ny inwq ey[ sI[ Qwly bihMdy ny bx rfijaF vfgUM rihMdy ny iehnF lokI ipwCy lfey ny zyry mihlF ijhy bxfey ny,

gurpRIq ‘cihl’ (imsLn)

keI isLkfgo vfly sfD bVy lokF hotl dy ivwc afx PVy sfD iPr mIzIey nfl lVy, pfxI pYrF qy nI pYx idMdy swcy bMdy nUM kol nI bihx idMdy

koeI kMblI vflf koeI BUrI vflf koeI iPrdf sfD kqUrI vflf koeI kwiZaf GroN mjLbUrI vflf sB cMm dIaF Pyr clfAuNdy af lokF nUM buwDU bxfAuNdy af.

keI muwC-Puwt sfD kuvfry af kflI aOzI ivwc lYx njLfry af ksL bwbU mfn qIr mfry af sfD awg bbUlf hoieaf ey swc iks ny kdoN lukoieaf ey,

iewk isr qy klgI lfAuNdf sI gurUaF ijhy kwpVy pfAuNdf sI lokF dIaF BfvnfvF BVkfAuNdf sI iPr mrnoN vI Auh zr igaf ey Jwt Bwj ky aMdr bV igaf ey.

kbjLf gurU GrF qy krdy af golk nfl jybF Brdy af, nf rwb dy koloN ieh zrdy af dohIN hwQIN pfp kmfAuNdy af swcy rwb nUM idloN BulfAuNdy af

ÒÒö ìÔîÆ å¯º ÁÜî¶ð ÇóØU igafnI kyvl isMG ‘inrdosL’ mflvy ivwc ipMz Cwqyafxy iek PkIr sI rihMdf. kuwl ielfkf Aus dy qfeIN syLK bhmI kihMdf, mukqsr dI jMg ijwq gurU jI, ipMz Ciqafxy afey. bYrfVF qnKfhF mMgIaF afpxy rMg idKfey. Ausy smyN iek sudfgr, dsvMD lY ky afieaf, Bytf rwKky siqgur awgy, crnI sIs invfieaf. gurF ikhf dwso kI lYxf, iswKI? jF qnKfhF! eyQy kr ihsfb quhfzf, jfeIey Pyr agfhF. kyvl ieko dfn isMG ny, dfn iswKI df mMigaf. bfkI sB bYrfVF qFeI, mfieaf nfgxI zMigaf. dy qnKfhF bfkI sB Dn, DrqI dy ivwc dwibaf. gupq KjLfnf gupq ho igaf, muVky Pyr nf lwiBaf. AuWQy syLK bhmI ny sI, aMimRq gurF qoN Cikaf. nF Aus df ajmyr isMG sI dsm gurF ny rwiKaf. ikAuN qusF ny Drm bdilaf? puwiCaf afx murIdF. “supny ivwc vI asIN nhIN sI, rwKIaF kdy AumIdF.” awigAuN ieAuN ajmyr isMG ny, afiKaf Tok vjf ky. “JUT boilaf aOrMgjyb ny, ksm kurfn dI Kf ky. Cwl kpt leI pfk kurfn nUM mohrf Es bxfieaf. aYpr gurU goibMd isMG jI ny, ies df mfx vDfieaf iewjq kIqI dsm gurU ny, aOrMgjyLb rulfeI. eysy dy leI gurU dI iswKI mn myry nUM BfeI. myrI njLr ‘c dsm, gurU df jwg ivwc koeI nf sfnI. Aus vrgI ‘inrdosL’ iksy nf kIqI ey kurbfnI.

ÕÇòåÅ

bUbny sfD ieh bVy pKMzI ey iehnF lfeI JUT dI mMzI ey ipMzF dI hr iewk zMzI ey, jFdI sfDF dy zyry aY ieh Gwt sfDU-vwD lutyry aY

sfDF dI mihmf suxfvF mYN nf swc kihxoN GbrfvF mYN bIbIaF dy qfeIN smJfvF mYN JUTy sfDF nUM mMnxoN hwt jfvo, lfhf nfm bfxI df Kwt jfvo. loko ieh bfby awj dy af

iGr ky rih geI hF afpxy hI ieklfpy aMdr. KuMBF vFg AuWgdy bfby af Buwl igaf hY cyqf mYnUM KusLboeI bhfr df. srkfrF qfeIN dyx zrfvy af lIzr bihx iehnF dI qfby af jI rhI hF aMdr vfly sulGdy aihsfs nfl keI aPsr iehnF qoN zrdy af, kI gux gfvF swjxF qyry ikrdfr df. jQydfr vI pfxI Brdy af. hr pfsy iKwlrI hY mihk qyry hfisaF dI. koeI buwlf af ky myrf mn nhIAuN Tfr df.

PAGE 37



rfjivMdr rONqf(mogf) asIN kuVIaF icVIaF, cfhuMdIaF aMbrI AuWzxf cuMgIaF BrnIaF lMbI prvfË BridaF ruk jFdy ny KMB dumyl qy jfky. cfvF rIJF jËbfqF dy supny

pINdy lokI KuwzVy Do-Do ky iPr dwsdy duwKVy ro-ro ky keI bIbIaF mUhry ho-ho ky sfDF dIaF lwqF GuwtdIaF ny lfh sLrm hXf prF suwtdIaF ny

iqwp iqwp ho ky ËËb ho jFdy ny bfpU dI icwtI pwg dy Èmly ivwc

jdoN mrdy sfD lPMgy af iPr QF-QF huMdy dMgy af lokI aYvyN sUlI tMgy af kMm sfry pMjfb df ruwkdf ey rwb jdoN iksy sfD nMU cuwkdf ey

myry ipMz dy pRfiemrI skUl `c Kuwly aMbrIN

‘prIq’ ny sfDF dI mihmF dwsI ey pVH sfrI dunIaF hwsI ey gwl solF afny swcI ey jo ivwc aKLbfrF Cipaf ey kwcf icwTf sfDF df dwisaf ey’

ÒÒ×òÅÚ¶ ì¯ñU

Õ°³âÅ Ö¯ñ· îŶ éÆ å¶ðÅ ê¹¼å êðç¶Ã¯º ÁÅÇÂÁÅ (òÆð ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø Ç×¼ñ ç¶ éÅî!)

tftF qy bYTy kmiraF dy izwgx qoN zrdy Auqskqf nfl vyNhdy ny, bx rhI gurduafry dI cOQI mMiËl

ÇêÁÅð¶ îÅäÕ ù rqn ‘nfrMg’

ibwkr isMG ‘Kosf’ srI Puwl vrgf hOlf mihbUb jd ‘PuwlF dI potlI’ bx jfvy qF iPr PuwlF df Bfr vI bfhvF nUM sMBflxf aOKf ho jFdY afpxI mMjLl qoN Btky rfhI nUM klIaF dy hfisaF df PuwlF dI mihk df lflc dy ky vrcfieaf nhIN jf skdf Puwl kdy muskfAuxf nhIN Buwldy pr mnuwK hwsxf Buwl jFdf hY imwqrF-snyhIaF dy rty rtfey hmdrdI Bry bol do pl dI qswlI bx skdy hn pr virHaF df afsrf nhIN bxdy tuwty hoey kwc dy tukVy Pyr kdy vMgF bx ky nhIN Cxkdy ijLMdgI dy ivsLfl kYnvs `qy ipafry-ipafry rMg Brn vflf icwqrkfr jd alop ho jFdf hY qF Aumr Br AunHF qsvIrF dy rMg awQrUaF ivwc Guldy rihMdy hn bUhy AuWqy cOmuwKIey dIvy bfl ky BfvyN ikMnI lMmI AuzIk krIey alop hoey ichry Pyr kdy njLrI nhIN afAuNdy. gvfcy bolF nUM suxn leI kMnF ny Aumr Br qrsdy rihxf hY

mulK rfj bjfj ‘pRymI’ (golyvflf) ivwc kYnyzf jf puwqr imhnq kIqI BfrI imwl `qy lwgf, trwk clfieaf, Cwz afieaf srdfrI pihlI pqnI dy geI DoKf, dUjf ivafh krvfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq prdysLoN afieaf

qwk qYnUM iKV AuWTdy sI hr iek bwcf buwZf nfrI hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI afAux sfr styjF qy sI jd vfr bMdy dI gfAuNdf bIr rs nUM sux sux ky sB nUM josL pUrf Br afAuNdf hux rihMdI dunIaF qwk qyrI avfjL guMjygI ipafrI hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI

qwk qYnUM sfry sI sohixaf mfxk mfxk krdy suxdy icwq lfky sI nhIN sI sfh vI AuWcI Brdy ivafh krvf ky gey dovyN, vhutI eyar port qoN BwjgI KV ky ivwc KfVy dy lfAuNdf sI qUM hyk inafrI myrI kihMdf iewk nf suxI, cfcy dI kfr ‘c vVgI hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI pMjfh hjLfr zflr dy ky, KihVf msF Cuzfieaf qyrI TyT pMjfbI peI mfxkf hr idl qy hY CfeI kuMzf KolH mfey nI qyrf puwq prdysLoN afieaf qUM ijwQy vI KV jFdf cVH jFdI KusLI svfeI cVHnf sfl sI KusLIaF df qYN lfAuxI rOxk BfrI gorI nfl lv mYirj kIqI, puwqr hoey cfr hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI lVky Aus ny puils swdI, sFB ilaf Gr-bfr siBafcfr pMjfbI nUM qyrf nhIN ivCoVf Buwlxf bwicaF df bMnqf Krcf jwj ny, vKq jfn nUM pfieaf Gft pUrI hoxI nhIN brfbr nhIN iksy ny qulxf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq prdysLoN afieaf myly gLdrI bfibaF dy ‘coN geI rUh hY mfr AuzfrI ptvfrI lwgf Cwz nOkrI, lwKF lf ky afieaf do nMbr df bixaf pYsf, hwQoN Aus gvfieaf Puwl cugxy nUM igaf kYnyzf, kMizaF nUM hwQ pfieaf kuMzf KolH mfey nI, qyrf puwq prdysLoN afieaf buwZy mfpy, aYsLF Cwz, af ky, ijMLdgI dfa `qy lfAuNdy afpxf dysL, klcr Buwlky ipwCoN keI pCqfAuNdy dsF sflF dI kIqI imhnq, guaf ky vfps afieaf ‘pRymI’ kuMzf KoilHaf mF ny, roNdf puwqr sIny lfieaf

hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI Cwz XfdF ipafr dIaF ho igaf qUM awKIaF qoN Auhly dunIaF roNdI Cwz igaf qUM mfxkf mn sB dy sI moh ley ivwc dysL ivdysLF dy qyrI hr QF sI srdfrI hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI sI qUM bfdsLfh klIaF df qyrf gfAux df ZMg nvylf hux cMgf lwgxf nhIN ‘rqn’ jI mfxk dy ibn mylf rhygf hr mn ipafrf qUM ZuwzIky vflf khy ilKfrI hux njLr qUM afAuxf nhIN mfxkf lwBU dunIaF sfrI

PAGE 37


Punjabi Patrika

PAGE 38

×ñå åðÆÇÕÁ» éÅñ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÇÃàÆ÷éÇôê ԯ¶×Æ Õ˺Ãñ-ÜËÃé ÕËéÆ

mOtrIal:-kYnyzf dy iemIgRysLn mMqrI jysn kynI ny afiKaf hY ik ijMnF lokF ny Prfz krky jF JUT dws ky kYnyzf dI nfgirkqf jF pI[ afr[ kfrz hfsl kr ilaf hY AunHF qoN ieh vfps lY ley jfxgy . Au n H F ho r ikhf ik 6500 aijhy lokF dI jFc cwl rhI hY. AunHF ikhf ik sO qoN vwD dysLF dy lok eyQy afey

hn. kYnyzf AunHF sfiraF nUM svIkfr krdf hY pr ijhVy Prfz krky afAuNdy hn jF glq zfkUmYNtF dy shfry kYnyzf af cuwky hn AunHF nUM kYnyzf df kfnUMn brdfsLq nhIN krygf. kY n y z f srkfr kfnU M n aqy inXm, anusfr kMm krdI hY. kynI ny ikhf ik iemIgRysLn mihkmf bfrzr eyjMsI aqy hor surwiKaf PorsF nfl iml



ky jFc kr irhf hY. ieh vI pqf lwgf hY ik 4400 lokF ivwcoN ijnHF ny sQfeI rhfiesL df drjf pRfpq kr ilaf hY 1400 dy lgBg afpxIaF arËIaF vfps lY cuwky hn. kYnyzIan istIjLnisLp koeI ivkrI vflI cIjL nhIN hY.

ÁÅð. ÃÆ. ÁËî. êÆ. ÓÚ À°µÚÆ ê¼èð Óå¶ Ô¯ð Á½ðå ÁÅëÆÃð» çÆ ÷ðÈðå afr[ sI[ aYm[ pI[ dy nvyN kimsLnr bOb pflsn ny ies sMsQf ivwc AuWcy pdF qy hor aOrqF aiDkfrIaF dI loV ‘qy

jLor idwqf hY. AunHF df kihxf hY ik sMquln kfiem rwKx leI ies sMsQf ivwc Gwto-Gwt 38 pRqIsLq aOrqF df hoxf jLrUrI

ëËâÇðñ ñÆâðÇôê çÆ ç½ó ÓÚ ôÆñÅ ÕÅêà Ãí 寺 Á¼×¶

BfvyN PYzirl ilbirl pfrtI dy pRDfngI ahudy leI dOV ivwc kfÌI smF hY iPr vI jo awj dOV cwl rhI hY nyqfvF ivwc AunHF ivwcoN sB qoN awgy cwl rhI hY sfbkf kyNdrI mMqrI sLIlf kfps. aMqirm nyqf bfb rya

gIaF aqy PIsF ivwc vfDf hoeygf aqy pRfeIvyt kMpnIaF hux vflIaF shUlqF pRdfn nhIN krngIaF. aY m [ pI[ aOlIvIaf coa ny srkfr dI

mO t y r Ial:-blfk ikAU b Y k hY. sÉq PYsilaF ivwc aOrqF pfrtI dy nvyN lIzr zyndI bulMd avfË dI kmI hY. Ial pfiely ny ikhf hY ik knjrvyitv pfrtI aqy aYn[ zI[ pI[ kfrn hI sfzI pfrtI ipwCy peI hY. Auh dubfrf qoN pfrtI df aks bhfl krn pfilsI dI inMidaf kridaF leI Xqn krngy. pfrtI dI ikhf hY ik sI[ aYn[ rylvyjL kuwl mYNbrisLp df 38 pRqIsLq aqy grfAU N z bs sy v f df qjrbf icMqf jnk irhf hY.

mYNbrF ny hI cox ivwc Bfg ilaf sI. Xfd rhy ik kYnyzIan pfrlImYNt ivwc ikAUbYk rfj dIaF 75 rfeIizMgF hn blfk ikAUbYk hmysLf hI vwKvfdI prcfr krky ies rfj ivwcoN kfÌI sItF lY jFdI rhI hY aqy qIjy nMbr dI pfrtI bx jFdI sI. pr ies

ieh idn kYnyzf leI iek vwzf ieiqhfsk XfdgfrI idvs sI. kYnyzf ieMglYNz dy aDIn sI aqy kYnyzf bfry kfnUMn vI ieMglYNz ivwc hI bxdy sn. hux qwk vI kYnyzf dI mhfrfxI hI knUMnI qOr ‘qy kYnyzf dI

trFto:-istI dy mflI Gfty nUM pUrf krn leI bs ikrfey ivwc 15 sYNt vfDy df pRsqfv kIqf jf irhf hY. BfvyN ajy pRsqfivq vfDf 10 sYNt hI dwisaf jf irhf hY pr tI[ tI[ sI[ dy cyarmYn df kihxf hY ik BfvyN mY istI vwloN pRsq-

fivq 10 sYNt ‘c vfDy nfl qF sihmq hF pr jykr vDIaf kuafltI dIaf syvfvF dyxIaF hn qF QoVf hor XfnI ik 15 sYNt vfDf krnf cfhIdf hY. 5 sYNt hor vfDy nfl istI nUM 15 imlIan zflr hor imlxgy. istI vwloN 62 bwsF aqy strIt

pRmuwK hY BfvyN ieh ahudf hux nf mfqr kyvl kfÊËF ivwc hI hY jdoN ik kYnyzf dI pfrlImYNt hux afpxy dysL bfry pUrn qOr qy kfnUMn bxf skdI hY aqy pUrI qrHF PYsly lYx ivwc ajLfd hY.

ÕËé¶âÅ Õ°¼ñ ðÇøÀ±ÜÆÁ» çÅ çà êzåÆôå çÅ î¹ó òöìÅ Õð ÇðÔÅ ÔË-ÕËéÆ kYnyzf dy iemIgRysLn mMqrI ny sMXukq rfsLtr dy 60vyN sQfpnf idvs ‘qy ikhf hY ik kYnyzf XU[ aYn[ E[ dIaF kilafxkfrI XogqfvF aqy ey j M s IaF ivw c vw D qo N vw D Xogdfn pf irhf hY. AunHF ikhf

ik eysLIaf aqy aÌrIkf dy riÌAUjIaF dI kuwl igxqI df ds pRqIsLq kYnyzf muV vsybf kr irhf hY. hYqI ivwc 40 pRqIsLq aOrqF aqy bwicaF dy muV vsyby ivwc shfieqf kIqI geI. ilbIaf qoN byGr

PAGE 38

cuwkxy hoxgy. jnyvf qoN bolidaF sRI stIvfrz ny ikhf ik 2020 qwk vfqfvrx sMBfl leI kOmFqrI smJOqf hox df smF bhuq iËafdf dUr hY. sRI mYgins df kihxf hY ik sfƒ qu r M q kdm cu w k x dI lo V hY.  ipCly sfl asIN 2005 vFg sB qoN vwD grm sfl ivc rhy. ies sfl asIN dyiKaf ik afritk Kyqr dI brP qyËI nfl Kur rhI hY. ieh sB kuJ vfqfvrx sbMDI gwlbfq ivc pRmuwK hoxy  cfhIdy sn, pr asIN zrbn ivc ies ƒ nhIN AuTfieaf.  AuhnF df kihxf hY ik hu x siQqI  iblku l

PYzirl ilbirl nyqf dI cox dOV ivwc EntorIE dy mu w K mM q rI migM t I dy Brf sLfml hox dI crcf hY. ies qo N ielfvf skft bR f eIsn vI mYdfn ivwc hn pr ienHF sfiraF nflo N mu w K mu k fblf bfb rya qy sLIlf kfps df hI jfpdf hY.

vfr meI dIaF coxF dOrfn ies rfj ivwc aYn[ zI[ pI[ nUM 59 rfeIizMg ‘qy ijwq hoeI ies qrHF aYn[ zI[ pI[ dysL dI muwK ivroDI pfrtI bx geI 103 sItF nfl aqy blfk ikAUbYk clI geI cOQy nMbr dI pfrtI dI pwDr qy.

kfrF dy rUtF ivwc vI kmI kIqy jfx nfl kuJ mdd imlygI. iPr vI syvfvF dy vrqmfn pwDr nUM kfiem rwKx leI 15 sYNt vfDf hI loVINdf hY bs ikrfey ivwc.

úéà¯ðÆú ÃÈìÅÂÆ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÕÅðê¯ð¶à ÃËÕàð ù ÃìÇÃâÆÁ» ç¶ ×¼ë¶

PrfsLr ienstIicAUt vwloN sfrI iek irport ivwc dwisaf hoey riÌAUjIaF leI kYnyzf igaf hY ik EntorIE rfj ivwc 200 hor riÌAUjIaF vfsqy 1991 qoN 2009 qwk sUbfeI dr KolHx lwgf hY. riÌAUjIaF df muV vsybf nIqI kYnyzf dI purfxI nIqI hY ijs qy hfrpr kY l igrI:-kY l igrI dy Au srkfr cldI rhygI. Wqr pUrb ivwc vfeIt hfrn stysLn dy nyVy pYdl cwlx vfly lFGy ‘coN lMG rhI iewk

srkfr ny kfrporyt sYktr nUM 27[7 iblIan zflr dIaF sbiszIaF idwqIaF hn jdoN ik afm jnqf nUM bhuqf lfB

nhIN idwqf. ies qrHF hr iek nfgirk nUM 124 zflr sflfnf df tYks vwD dyxf ipaf.

àð¶é ÔÅçö ÓÚ é½ÜòÅé ê³ÜÅìä çÆ î½å

òÅåÅòðä Çò×Åó ð¯Õä ñÂÆ ÕËé¶âÅ å°ð³å Õçî Ú¹¼Õ¶

trFto- hflFik kYnyzf dy vfqfvrx mMqrI nvIN vfqfvrx sbMDI sMDI Auqy sihmqI 2015 qwk bx jfx dI sMBfvnf pRgt kr rhy hn, pr vfqfvrx  mfmilaF dy mfihr df kihxf hY ik jykr asIN ies gRih ƒ bcfAuxf hY qF sfƒ qurMq kfrvfeI krnI hovygI. iek mIzIaf smUh nl gw l kridaF  ieM t rnY È nl XUnIan Pfr kMËrvyÈn afP nycr  sRI stIvfrz mYgins df kihxf hY ik hflFik sfƒ afs hY ik kuJ hox vflf hY, pr sfry mulkF aqy pRfeIvyt sYktr AudXog ƒ qurMq kdm

kihxf hY ik hux pfrtI aYn[ zI[ pI[ dy brfbr af geI hY.

àð»à¯ ÓÚ éò¶º ÃÅñ çÅ å¯ÔøÅ ìà ÇÕðŶ ÓÚ Ô¯Â¶×Å òÅèÅ

ÒÃà¶àà ÁÅø òËÃà îÇéÃàðÓ çÆ H@òƺ ò𷶠׳ã

80 vrHy pihlF kYnyzf nUM pUrn rfsLtr nhIN sI mMinaf jFdf pihly mhF XuwD ipwCoN ieMglYNz ny kY n y z f nU M ‘sty t s afÌ vYst minstr’ df dsqfvyjL sONipaf ijs aDIn kYnyzf nUM pUrn rfsLtr mMinaf igaf.

ny pfrtI mYNbrF nUM ikhf hY ik nyqf dI cox dI dOV ivwc idlcspI nfloN sfnUM sfiraF nUM iml ky pfrtI df guafcy vkfr nUM hfsl krn ivwc idlcspI lYxI cfhIdI hY. meI dI cox ivwc pfrtI dI kfrguËfrI hux qwk dIaF sfrIaF coxF nfloN mfVI rhI jdoN pfrtI nUM muwK ivroDI iDr hox dy ruqby nUM guafAuxf ipaf. bfb rya df

ìñÅÕ ÇÕÀ±ìËÕ ç¶ éò¶º é¶åÅ â¶éÆÁñ êÅÇÂñ¶

¶Áðê¯ðà ç¶ Çé¼ÜÆÕðé éÅñ î¹ôÕñ» ÓÚ Ô¯Â¶×Å òÅèÅ

kYnyzf srkfr vwloN trFsport kYnyzf dI jfiedfd vycx aqy eyarportF nUM inwjI hwQF ivwc dyx nfl dysL dy dUr-durfzy dy vsnIkF nUM muÈklF afAux-

Friday, December 16th, 2011

spÈt hY. jykr asIN afpxf jIvn bcfAu x f hY qF sfƒ qurMq kdm cuwkxy pYxgy.  AuhnF df kihxf hY ik byÈwk sfzy  vfqfvrx mMqrI pItr kY N t ny 194 mu l kF dy  zrbn ivKy hoey sMmyln ivc ikhf ik sfƒ qurMq kdm cuwkx dI loV hY aqy kudrqI sMquln kfiem krnf hovygf. AuhnF ikhf ik ieh gwlbfq sfzy leI muÈikl ho skdI hY, sfƒ 2015 qwk iksy  smJOqy Auqy phuMcx dI afs hY, pr hflfq awj Krfb hn. 

19 sflf dI krnYl kOr brfV df sQfink ryl nfl hfdsf ho igaf. lVkI hspqfl jf ky dm qoV geI. ieh lVkI bfGy

purfxy (mogf) eyrIey dy Qrfj ipMz dI sI jo ipCly sfl hI kYnyzf afeI sI.

ÕËé¶âÅ ÓÚ ×ðÆìÆ å¶ ÁîÆðÆ ÓÚ êÅóÅ òÇèÁÅ

trFto:-iek nfmk koafpRysLn aYz zIvylpmYNt sMsQf vwloN jfrI kIqI rIport ivwc bIqy 30 sflF nfloN hux kYnyzf ivwc amIrI aqy grIbI ivckfr pfVf ikqy ijLafdf viDaf hY.

ies df kfrn arQ ÈfsqrI sMsfrI krn aqy tYknOlojI df psfr dw s dy hn. ies dy kfrn hI akUpfeI lihr AuWTI hY. amrIkf dy mukfbly kYnyzf ivwc 1995 qoN hI

grIbI aqy amIrI ivwc pfVf vDdf quiraf af irhf hY. tI[ zI[ bYNk dy arQ ÈfsqrI krYg gjYzr anusfr sUcnf qy tYknOlojI ny nIm inpuMnqf nOkrIaF df Gfx kIqf hY.

Õ½î»åðÆ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð» çÅ êzÃåÅò ÕËé¶âÅ ç¶ êÆàðà ԳëðÆ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ kOmFqrI mnuwKI aiDkfr idvs dI 63vIN vrHy gMZ qy bolidaF ilbirl pfrtI dy iewk nyqf zOmIink bIlfky ny ikhf ik ieh iewk kOmFqrI zYkolyrysLn

hY mnuwKI aiDkfrF df aqy ies dy pihly KrVy nUM kYnyzf dy pItrs hMPrI ny iliKaf sI. ieh dsqfvyjL sfnUM nslvfd aqy vwKvfd qoN bcf ky mnuwKI

jIvn nUM surwiKaf pRdfn krdf hY aqy ies nUM ibhqr bxfAux leI shfeI hY.


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 39

Raj Hundal Attends “Stuff the Bus” Event in Surrey

O

n December 9, Raj Hundal, NDP Candidate for Surrey-Tynehead attended the “Stuff the Bus” event organized by the Surrey Christmas Bureau at the Comfort Inn and Suites in Surrey. The Surrey Christmas Bureau assists hundreds of low-income families with children under the age of 16. Through the Hamper and Adopt-A-Family programs these families receive food certificates, toys, gifts, warm clothing and household items. In addition, the Surrey Christmas Bureau matches sponsors with nearly 250 families who have children with unique challenges and considerations. As Surrey continues to grow, and as the economy’s instability lingers, each year there is a greater need for the ser-

vices they provide. Roop Kooner, General Manager of Comfort Inn and Suites in Surrey accepted unwrapped toys, gifts, warm clothing and household items at the hotel. Raj Hundal said, “Surrey Christmas Bureau in collaboration with Comfort Inn and Suites must be applauded for their continuing efforts and hard work in the community.”

“The donations provide much needed help for families in need,” said Raj Hundal. “It is with great pleasure that I extend my personal thanks to the organizers for putting this together,” said Raj “this kind of initiative will have a tremendous impact on families and their children.” ■

PAGE 39


PAGE 40

PAGE 40

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 41

poh 61213012             









ishq TIk, afrQk lfB, Brf qoN suwK, cMgy lokF nfl imlfp, ivwidaf ivwc sPlqf, pqnI nfl axbx. dsMbr 22, 23, 31; jnvrI (2012) 1, 2, 10, 11 asLuwB.





ishq TIk, Dn-lfB, GrylU prysLfnI, Xfqrf ivwc ksLt, pqnI-suwK, kfrobfr bdlx nfl lfB. dsMbr 18, 19, 24, 27, 28; jnvrI 5, 6, 7 asLuwB.





ishq TIk, Dn-hfnI Xog, cMgy lokF nfl myl, suKmeI Xfqrf, pqnI-suwK, kfrobfr TIk. dsMbr 22, 23, 31; jnvrI 1, 2, 10, 11 asLuwB.



You may not have much choice when it comes to changes somebody else wants to make. Nor may you fully understand why. It might seem unrealistic or overly romantic to you. They will be determined, so best you go along with it. Eventually a more balanced perspective of future possibilities will emerge with benefits attached.

Relationships with others can take a new path. This could bring new friends into your life or involve you with a different group of people that will have an expanding effect. There can be dominance associated with others. Don’t be afraid to question any level of obligation expected of you. Ensure your wishes are taken into account.

Work required of you won’t ease up so you will have to find ways of weaving social activity into this somehow. Contact from others will increase to mid January. There could be some surprises but be careful you do not allow this to put extra pressure on you that won’t be of much value. You need to be selective about what you do.

There can be new pleasures in store for you this Christmas. You are in a good position to act as you want but it might mean you need to muster some braveness to do so. The reactions you get can be surprising and not necessarily negative. This can be part of opening up a whole new world with many future possibilities.

A new pattern of activity can establish itself this Christmas with the family. Your level of personal obligation needs to be carefully considered, especially if you are tempted to take on more. Others can be determined to do things their way and this could put pressure on what you wish to establish. Sort this out with discussion.

You can find yourself amongst more people and something about it could feel like the past. Things that are normally not discussed could be, giving you even more to analyse later. To mid January you need to concentrate on getting things in place that involve other people, including family, that will create a secure, balanced basis.

You need to be practical about the money you spend by thinking about just how long any pleasure would last as a result. Something associated with generating income would be a better choice. This could mark the beginning of gaining pleasure in a different way. You might also need to look at what benefits health.

The New Moon is in your sign on Christmas Day, bringing new beginnings to you personally and very likely a new routine for these celebrations in your life into the future. The day itself should be highly pleasurable and perhaps reminding you of the past in some way. At the basis though there is something very different.

Venus moves into your sign where it will stay until mid January. Focus on whatever gives you a sense of personal peace or balance. If you need more rest, have more rest. Don’t feel guilty about making these decisions. If you don’t take responsibility of this, no one else will. Spend some money on yourself. It will do wonders.

Involvement in a new group of people can be mentally stimulating even though there can be a lot you know you are unaware of. Be vague towards any pressure applied to take on certain obligations and it will pass. You could unexpectedly come across something you have always wanted. It can now become your choice.



vfXU-ivkfr, Dn-lfB, AuqsLfh ivwc vfDf, dusLmx blvfn, pqnI-pwK qoN shfieqf, kfrobfr TIk. dsMbr 20, 21, 29, 30; jnvrI 8, 9 asLuwB.



This could be one of the best Christmas’s you have had in a while. Pleasure is limitless, which probably means you will indulge way too much. Think of the waistline as weight will go on easily but will not be so easy to remove. Don’t worry about those who are mysterious – that will move on. It could be more about freedom than anything else.



ishq TIk, afrQk lfB, inwjI-jn-sihXog, bMDU-suwK, sMqfn vwloN icMqf, kfrobfr TIk. dsMbr 16, 17, 24, 25, 26; jnvrI 3, 4, 12, 13 asLuwB.



You can start to have some fun, although as one type of responsibility begins to lessen, another can take over and this can be something you don’t expect. Contact with friends or involvement with a group of people can certainly be enjoyable as well as having big differences from one situation to another. Variety is the spice of life.



pyt Krfb, Dn-lfB ho ky hfnI, bMDU-suwK, suwKdfeI vkq, gupq dusLmx df BY. dsMbr 16, 17, 24, 25, 26; jnvrI 3, 4, 12, 13 asLuwB.





ishq Krfb, Dn-lfB, dosqF imwqrF qoN shfieqf, sMqfn-pwK qoN swuK, pqnI-suwK. dsMbr 18, 19, 26, 27, 28; jnvrI 5, 6, 7 asLuwB.





ishq Krfb, Dn-lfB ho ky hfnI, cMgy lokF nfl myl , pqnI-suwK, kfrobfr ivwc lfB. dsMbr 20, 21, 29, 30; jnvrI 8, 9 asLuwB.





kwP/vfXU-ivkfr, swjxF-imwqrF qoN swuK, kfrobfr TIk, jfiedfd df lfB. dsMbr 22, 23, 31; jnvrI 1, 2, 10, 11 asLuwB.





ishq TIk, kfrobfr ivwc lfB, nvI Xojnf, sMqfn-pwK suwB, pqnI pwK qoN lfB. dsMbr 16, 17, 24, 25, 26; jnvrI 3, 4, 12, 13 asLuwB.





ishq TIk, afrQk lfB ho ky hfnI, swjxF-imwqrF qoN mdd, kfrobfr TIk. dsMbr 18, 19, 26, 27, 28; jnvrI 5, 6, 7 asLuwB.

 pyt Krfb, vpfr ivwc hfnI, pqnI-ksLt, mn prysLfn, mhIny df aKIr TIk. dsMbr 20, 21, 29, 30; jnvrI 3, 9, asLuwB.



PAGE 41


PAGE 42

Punjabi Patrika 

êzñå Ã ð§é Õðé çÆ Ã¶òÅ BD اචîÅÇêÁź çÆÁź ÃñÅÔÕÅð ÕÅÀ°ºÃñź 鱧 Çîñä×ÆÁź ×zźàź À°êñìè ÕðÅÀ°ä ìÅð¶ ÃîÞ½åÅ sUbf srkfr aqy bI sI mYzIkl aYsosIeysLn ivckfr iek mhwqvpUIrn pUrn smJOqf hoieaf hY| ies smJOqy aDIn bI sI dy sfry hspqflF ivc pRsUq smyN grBvqI iesqrI nUM byhosL krn jF suMn krn dIaF syvfvF 24 GMty iml skxgIaF| ies smJOqy `qy aml krn leI $2[5 imlIan dy PMz pRvfn kIqy gey hn jo aYsosIeysLn dy nf Krc kIqy gey PMzF ivcoN iml skxgy|

ÁÅð ÃÆ ÁËî êÆ òµñ¯º íÅðÆ îÅåðÅ ÇòÚ ÁÃñÅ ìðÅîç sUh imlx `qy afr sI aYm pI ny vYnkUvr dy aYn Auwqr ivc 300ku iklomitr dI dUrI qy siQq aLykisjL krIk dI kimAunitI `coN BfrI mfqr` ivc aslf brfmd kIqf hY| asly ivc 45 rPlF aqy do hYNzgMnF sLfml hn| bhuqIaF rPlF imltrI dIaF asflt rPlF vrgIaF hn| POjI sMjoaF aqy hjLfrF rONd vI pRfpq hoey hn| ieh vI ikhf jf irhf hY ik ieh kYnyzf ivc smwgl hoeIaF hn| afr sI aYm pI kfrporl zYn moskfluk ny ikhf ik vDyry pVqfl jfrI hY| BfvyN ies asly df sbMD iksy gYNg nfl nhIN jfpdf pr aprfDI ipCokV vfl ivakqIaF qoN vI puwC igwC kIqI jf rhI hY

ÇòÇçÁÕ ÇÜÇñ·Áź 鱧 òè¶ð¶ ë§â Çîñä çÆ ÁÅà ìµÞÆ skUl ijLilHaF nUM AupryitMg gRFtF dI vMz nUM kfxI hox qoN bcfAux leI vMz dy qrIikaF nUM bdilaf igaf hY| ieh pRgtfvf sUby isiKaf mMqrI jOrj aYbt vwloN ivktorIaf ivKy kIqf igaf hY| 2011-12 dOrfn sUby vwloN Auprokq PMzF leI $4[721 iblIan idwqy gey sn aqy 2012-13 ivc ieh PMz $4[724 kIqy jfx dI afs hY| bdly qrIky aDIn pyNzU skuLl ijLilHaF, Coty Coty ijLilHaF, aqy grIb bwicaF nUM kfPI lfB hox dI afs kIqI jf rhI hY| qbdIlIaF df AudysL AuplbD PMzF dI vMz sFvIN,sMqulq aqy inafey-Xukq bnfAux hY| ijMnHF ijLilHaF ivc ividafrQIaF dI igxqI Gt rhI hY AuMnHF dy ihqF df pUrf iDafn rwiKaf jfvygf |

aYbtsPorz dy keI skUlF dIaF mfipaF dI slfhkfr kfAuNslF ny Kyz mYdfnF leI loVINdf sfjLosfmfn KrIidaf sI qF jo ividafrQIaF nUM Kyzx leI vwD qoN vwD shUlqF AuplbD krfeIaF jf skx| imsLn ivc vI eydF hI hoieaf sI| sUbf srkfr ny aijhIaF kfAuNslF dI srfhnf kridaF ieMnHF dI mflI shieqf krn df PYslf kIqf hY| aYbtsPorz dy aijhy iqMn skUl hn – afgstn tRYzIsLnl aYilmYNtrI, bfrotfAun aYilmYNtrI aqy zYroc aYilmYNtrI | ieMnF nUM kRmvfr $30,000, $10950 aqy $8000 imlxgy|

ÕÇæå å½ð å¶ Á×òÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ Á½ðå çÆ ÕÔÅäÆ ìäÆ ÇÂÕ ì°ÞÅðå ipCly idnI lYNglI dI iek aOrq ny rfq smyN swrHI dI pwb ivc KfDf pIqf pr aglI svyr Auh bRYznr dy rYst sQfn qy jfgI| Auh srHI qoN bRYznr stfp qy ikvyN afeI, buJfrq bx geI hY| puils vwloN kIqI puwC pVqfl krn qy vI kuJ pqf nhIN lwgf ik kOx Aus nUM iewQy ilafieaf, kox Aus dy gihxy gwt lY igaf, Aus nfl kI kuJ kIqf , kI kuJ vfpiraf , ieh sB kuJ | Aus aOrq nUM vI pqf nhIN ik Auh swrHI qoN bRYznr dy rYst sQfn qy ikvyN af geI| ieh qF Aus nUM jfg afAux qy hI pqf lwgf aYbtsPorz pils ies guwQI nUM sulJfAux leI hr sMBv Xqn kr rhI hY aqy pbilk nUM apIl kr rhI hY ik jy iksy nUM ies vfrdfq bfry koeI sUh hovy qF Auh puils nfl sMprk krn dI Kycl kry| sMprk nMbr hY : 604-859-5225|

ñËëàÆé˺à ×òðéð Üéðñ òµñ¯º AG 鱧 ÇÃµÖ ÔËðÆà¶÷ ÇîÀ±÷ÆÁî çÅ À°çØÅàé iswK hYrItyjL gurduafrf sfihb dI sLqfbdI sfl dy smfgmF df afKrI smfgm 17 dsMbr nUM hYrItyjL gurduafrf sfihb ivKy hovygf| ies idn 2 vjy dupihry bI sI dy lYPtInYNt gvrnr jnrl mfnXog stIvn puafieNt iswK hYrItyj imAUjLIam df AudGftn krngy| imAUjIam ivc iswK afvfsIaF aqy AuMnHF nfl sbMDq qsvIrF aqy iswK swiBafcfr nUM drsfAuNdIaF vsqF df pRdrsLn hovygf|

ÃðÕÅð é¶ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ ÇðÔÅÇÂôÆ Õ¶Áð ç¶ éò¶º ð¶à صà ÁÅîçé àËñÆòÅÂÆÜ Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ î§×Æ srkfrI vkIl vwloN adflq ivc idwqy bynqI pwqr ivc òÅñ¶ ì÷°ðן ñÂÆ ñÅÔ¶ò§ç Ô¯ä׶ Gwt afmdn vfly ijhVy bjLurg bI sI dy irhfiesLI kyar ivc irh rhy hn,AuMnHF nUM hux $600 pRqI sfl df lfhf hovygf| | awj klH irhfiesLI kyar df lfB lY rhy bjLurg nUM irhfiesL aqy Kfx pIx dy Krcy vjoN afpxI afmdn df 80%qwk df ihwsf dyxf pYNdf hY aqy AuMnHF kol Ptukl KricaF leI $275 bcdy hn| nvyN kfnUMn aDIn Auh $325 afpxy kol rWK skxgy| ies qrHF PYzrl srkfr vwlON jI afeI aYs ivc vDfey $50 aijhy bjLurgF kol hor rih jfxgy| ieh vfDy dI afigaf bI sI srkfr vwloN idwqI geI hY| ieh nvyN ryt PrvrI 1, 2012 qoN lfgU hoxgy| PAGE 42

mMg kIqI hY ik atfrnI jnrl stYnly kwp dy dMigaF dy kiQq dosLIaF ivruwD ho rhI adflqI kfrvfeI nUM tYlIvfeIjL krnf cfhuMdI hY| pRImIar ikRstI klfrk ny vI pihlF aYlfn kIqf sI ik Auh cfhuMdI hY ik adflq dI kfrvfeI afm lokF nUM ivKfeI jfvy | krFAUn dy bulfry nIl mYkYNjLI ny ikhf ik ieh pihlI vfr hY ik srkfr ny iksy adflqI kfrvfeI nUM tYilivXn `qy ivKfAux dI afigaf mMgI hovy| LBfvyN sfry dMgfkfrIaF dI insLfn dyhI nhIN kIqI jf skI pr kuJ dy ivruwD kfrvfeI ho rhI hY bfkIaF dIaF PotOaF pRkfisLq kIqI jf rhIaF hn qF jo lok AuMnHF dI pCfx krn ivc puils dI shfieqf kr skx|

Friday, December 16th, 2011

òè¶ð¶ ïÅåðÆÁź 鱧 ÁÅÕðÇôå Õðé ñÂÆ éòź êz¯×ðÅî aYbtsPorz eyarport vwloN iek nvF pRogrfm cflU kIqf igaf hY ijs ivc vDyry XfqrIaF nUM afkrisLq krn leI ienfm aqy avfrz dyx dI iprq pfAux df PYslf kIqf igaf hY | jdoN vI koeI XfqrI ies eyarport qoN Auzfx dI vrqoN krygf, Auh afpxf nF hPqfvfrI ienfmF dI sUcI ivc afpxf nF drj kr skygf| ienfmF ivc vfpsI Xfqrf df hvfeI itkt, igPt tokrI, afeI pOZ, rYstfrYNt dy igPt kfrz aqy sMgIq smfgmF dy itkt sLfml hn| ies pRogrfm df mMqv vYnkUvr eyarport df mukfblf kridaF vDyry XfqrIaF nUM aYbtsPorz eyarport nUM vrqx leI pRyrxf hY| aiDkfrIaF ny ies mMqv dI pRfpqI leI ienfm dyx dI iprq pfAux df PYslf kIqf igaf hY|

ÃÈÞ å¯º üÖä¶ é¶åÅ lokpfl dI mMg leI aMnf hjLfry dI tIm df aMdoln hux iewk PYslfkun pVfa AuWqy puwj igaf hY. agly idnF ivwc ies nfl sbMiDq ibwl AuWqy bihs kIqI jfxI hY. ibwl df iewk KrVf pfrlImYNt ny pihlF stYNizMg kmytI nUM sONipaf sI. iPr jdoN aMnf hjLfry df vrq quVvfAuxf sI qF Aus dI tIm vwloN qjvIjL kIqf igaf KrVf vI Ausy kmytI nUM sONp idwqf igaf. jdoN AuWQoN ivcfr krn qoN bfad ieh KrVf mMnjLUr krky pfrlImYNt nUM ivcfr leI Byijaf igaf qF pqf lwgf ik ies AuWqy AuWQy vI koeI sihmqI nhIN sI bx skI. ieh bhu-igxqI df dsqfvyjL sI. Aus bhu-igxqI ivwc vI awgoN muwidaF AuWqy eyny mqByd sn ik jy AunHF sfiraF nUM ivcfr gocry ilafAuxf sLurU kr dyeIey qF ieh Gwt-igxqI df pfs kIqf KrVf jfpdf hY. jdoN stYNizMg kmytI df ieh ivvfd Biraf dsqfvyjL pfrlImYNt ivwc afieaf aMnf hjLfry ny ies nUM jnqf nfl iewk hor DoKf krfr dy ky nvyN vrq df aYlfn kr idwqf. ieh jMqr mMqr df Aus df Drnf aqy vrq pihlIaF qoN vwKrI iksm df sI. pihlI vfrI ies mOky AunHF ny sfrIaf rfjsI pfrtIaF dy afgUaF nUM lokF sfhmxy af ky iewko mMc qoN afpxI gwl kihx df mOkf pysL kr idwqf. sfrIaF muwK pfrtIaF dy afgU jdoN AuWQy afey qF kFgrs BfvyN nhIN afeI, bfkIaF ivcfly kuwJ mwuidaF AuWqy sihmqI dy nukqy vI inwKr ky sfhmxy af gey. iewk muwdf sI[ bI[ afeI[ df sI, ijs bfry BfrqI jnqf pfrtI qoN ibnF bfkI sfry sihmq sn ik Auh lokpfl dy dfiery ivwc afAuxI cfhIdI hY. Bfjpf dy rfjsI gwTjoV dy mohrI sLrd Xfdv ny qF bybfkI nfl ieh vI kih idwqf ik AunHF dI srkfr vyly vI ies jFc eyjMsI dI durvrqoN kIqI jFdI rhI hY. AudoN srkfr dI agvfeI ikAuNik vfjpfeI-azvfnI joVI dy hwQ sI, ies krky ieh iswDf dosL AunHF dovF AuWqy lfieaf igaf sI. aijhy hflfq ivwc jdoN Bfjpf afgU arux jyqlI ny ies nUM bfhr rwKx dI gwl khI qF ies qoN jLfhr sI ik Auh aijhI durvrqoN df rfh KuwlHf rwKxf cfhuMdy hn. dUsrf mfmlf pRDfn mMqrI df sI, ijs bfry hor sfry sihmq sn, jnqf dl XU[ dy afgU sLrd Xfdv dI vwKrI rfey sI ik Kud pRDfn mMqrI dy aDIn kuwJ mihkmy iswDy qOr AuWqy huMdy hn jy bfkI mihkimaF dy ieMcfrj mMqrI jvfbdyh bxfAuxy hn qF pRDfn mMqrI nUM vI ies qoN Cot idwqI jfx df koeI arQ nhIN inkldf.


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 43

PAGE 43


PAGE 44

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

Ü°ðî» ù ð¯Õä ñÂÆ-ê¹ÇñÃ å¶ êìÇñÕ ÃÇÔï¯× ÷ðÈðÆ a

mrIkf dy inAU mYksIko sU b y ivc 1976 ivc ‘krfeIm stOprjL’ nF hyT puils dy iek XUint dI sLurUafq hoeI sI ijs kol lok tYlIPon rfhIN iksy aprfDI dIaF srgrmIaF bfry gupq jfxkfrI dy skdy sn. ieh qjrbf ey n f sPl ho i eaf ik hux aMqrrfsLtrI pwDr ‘qy koeI dysLF ivc puils dy

‘krfeIm stO p rjL ’ ivBfg huMdf jf irhf hY. sB nUM pqf hY ik pu i ls, Ku P Iaf jfˆ c bx cuwky hn. eyjMsIafˆ aqy adflqI pRxsfzy dyÈ dy afm lok inwqflI df gTn jurm rokx leI idn vwD rhy jurmfˆ qoN bhuq kIqf igaf hY, pr ieh swc icMqq hn. lwutFˆ, Kohfˆ, corIafˆ, vI srv-pRvfinq hY ik smfj JgVy, agvf, kql, DoKfDVI ivc huMdy jurmfˆ nUM smfj mdd afid dy nfl-nfl sPYdpoÈfˆ ibnfˆ rokxf sMBv nhIN hY. ies vloN kIqy jfˆdy afriQk jurm leI puils aqy lokfˆ ivckfr qyËI nfl vwD rhy hn. amn ‘dosqfnf sMcfr` sQfipq hoxf Èfˆ q I nfl jIvn ijAu x dy ËrUrI hY. adflqfˆ vloˆ kysfˆ dy cfhvfn lokfˆ df nwk ivc dm PYsly jldI hoxy cfhIdy hn. vwDdIafˆ jf rhIafˆ aprfiDk Gtnfvfˆ df iek bhuq vwzf kfrn ieh hY ik puils aqy lokfˆ ivckfr dosqfnf vfqfvrn sQfipq nhIN kIqf jf sikaf. puils dy aPsr aksr ieh iÈkfieq krdy hn ik lok puils dI mdd nhIN krdy. mujirmfˆ iKlfP mUMh nhIN Koldy. Auh kfnUMn dIafˆ AulJxfˆ qoN kqrfAuNdy hn aqy aprfDIafˆ dIafˆ nËrfˆ ivc nhIN afAuxf cfhuMdy. ies dy nfl hI ieh vI swc hY ik lok puils dI iZwlI, rfjsI, pwKpfqI aqy iBRÈt kfrguËfrI sbMDI vI ÈMkf ivc rihMdy hn. mujirmfˆ ivruwD puils dI mdd krn vfly (ienPfrmr) nUM muKbr, jfsUs, tfAUt afidk ivÈyÈxfˆ nfl durkfrn jfˆ BMzx df purfxf irvfj hY jo ajy qwk vI pRcwilq hY. tfAUt khfAux dI smfijk nmoÈI qoN bcx leI vI bhuq sfry lok puils df sfQ dyx qoN tflf vwtdy hn. iek gwl ieh vI hY ik puils dy keI aiDkfrIafˆ aqy vkIlfˆ dI kfrjkuÈlqf ivc ajy qwk eynI pRpwkqf nhIN afeI ik jfxkfrI dyx vfly df nfˆa gupq rwKx nUM XkInI bxfieaf jf sky aqy kys dI PfeIl df swc jwg Ëfihr nf kIqf jfvy. smfj ivc nfˆa nÈr ho jfx dy zr qoN afm bMdf puils aqy mujirmfˆ ivckfr iek kVI bxn qoN Gbrf jfˆdf hY. aijhy mfhOl ivc CfqI qfx ky jo K m Au T fAu x vfly qfˆ ikqy lwiBafˆ nhIN lwBdy aqy vfrdfqfˆ krky mujirm kwCfˆ

PAGE 44

vjfAuNdy iPrdy hn. vfrdfqfˆ dy cÈmdId gvfh vI ‘mYnUM kI` dI soc nfl GysÜ vwt Cwzdy hn. muKbr hox dI nmoÈI qoN Auh bcxf cfhuMdy hn. bVI ivcfrgI vflI gw l hY ik pMjfb ivc ajy qwk puils ivc kuJ aijhy Bwdr-purÈ vI izAUtIafˆ sMBflI bYTy hn jo vfrdfq dI sUh imlx `qy kfrvfeI sLurU krn qoN pihlfˆ vfrdfq krn vfilafˆ nUM tYlIPon krky mOky qoN nws jfx leI sU i cq kr idM d y hn. aijhy ivc sfzy lokfˆ df puils qMqr qoN AuiTaf Brosf sOiKafˆ hI smJ pY jfˆdf hY. agfˆhvDU dyÈfˆ ivc puils aqy inafˆ pRxflI ies krky hI sfzy dyÈ nfloN iËafdf kfmXfb hY ikAuNik afm jnqf puils qoN nhIN zrdI sgoN puils nUM afs-pfs dyK ky aqy AunHfˆ nfl gw l krky su r w i Kaq mihsUs krdI hY. EQy smfj ivroDI ansrfˆ dy kfry rokx leI puils aqy adflqI inËfm `qy Brosf kIqf jfˆdf hY, ikAuNik Auh inËfm afpxI BrosyXogqf bxfeI rwKx leI inrpwK ho ky iensfP krdf hY. skUlI ivwidaf ivc bwicafˆ nUM puils aPsrfˆ df siqkfr krn dy pfT pVHfey jfˆdy hn. pVH f ey jfˆ d y Au n H f ˆ pfTfˆ dI iswiKaf amlI iËMdgI ivc kfrgr vI sfibq huMdI hY, ikAuNik puils vfly inrpwK aqy azol rih ky afpxy PrË adf krdy hn. rfjnIqI qoN pRyirq mnmwq vfly bMidafˆ df rfj EQy nhIN cwldf. kfnUMn dy rfj qihq AWuQy puils vfilafˆ nUM ‘rfjsI akfvfˆ` dy hwQToky nhIN bxn idwqf igaf. AunHfˆ smfjfˆ ivc adflqfˆ dy jwjfˆ dy PYsly qfˆ ‘rwb dy hukm` ijMnI aihmIaq rwKdy hn ikAuNik Tos inafˆ pRxflI aqy jwjfˆ dI Xogqf aqy kfrjÈYlI `qy pwKpfq krfAux vflIafˆ ÈkqIafˆ df koeI pRCfvfˆ nhIN pYx idwqf jfˆdf. afm jnqf nUM iensfP imldf hox krky puils aqy nfgirkfˆ ivckfr pfVf Gwt hY. puils dI mdd

lYx qoN ziraf nhIN jfˆdf. ieh TIk hY ik jrmnI, brqfnIaf, sivtËrlYˆz, Prfˆs, kYnyzf, amrIkf ijhy ivksq dyÈfˆ ivc vI puils lokfˆ qoN hor sihXog leI apIlfˆ krdI rihMdI hY pr EQy puils df kMm krn df qrIkf inrlyp aqy qrkÈIl hox krky inafˆ psMd lok puils dI mdd lYx jfˆ mdd krn nUM afpxy hwk aqy PrË nfl joV ky dyKdy hn. jfxkfrI dyx vfly nUM muKbr jfˆ puils df sUhIaf hox dI smfijk nmoÈI aqy asurwiKaqf df zr nhIN huMdf, ikAuNik mujirm dI Aus qwk kdy phuMc nhIN ho skdI. amrIkf dy inAU mYksIko sUby ivc 1976 ivc ‘krfeIm stOprË` nfˆ hyT puils dy iek XUint dI sLurUafq hoeI sI ijs kol lok tYlIPon rfhIN iksy aprfDI dIafˆ srgrmIafˆ bfry gupq jfxkfrI dy skdy sn. ieh qËrbf eynf sPl hoieaf ik hux aMqrrfÈtrI pwDr `qy keI dyÈfˆ ivc puils dy ‘krfeIm stOprË` ivBfg bx cuwky hn. amrIkf ivc hI krfeIm stOprË aPsrfˆ ny bIqy 35 sflfˆ ivc pMj lwK qoN vDyry doÈI kfbU kIqy aqy AunHfˆ bfry jfxkfrI dyx vfilafˆ nUM (DMnvfd leI) 40 lwK zflr qoN vwD dI rfÈI idwqI jf cuwkI hY. kmfl dI gwl ieh hY ik krfeIm stOprË nUM tYlIPon krn vfly dI pCfx bfry puils vfilafˆ nUM vI kuJ pqf nhIN huMdf. jfxkfrI dyx vfly nUM iek koz nMbr dy idwqf jfˆdf hY. Aus vloN idwqI jfxkfrI puKqf sfibq ho jfx mgroN Aus koz nMbr `qy nkd ienfm Byj idwqf jfˆdf hY. sfnUM lwgdf hY ik afly-duafly ivc njfieË hiQafrfˆ nfl lYs corfˆ, lutyirafˆ, glImuhwly `c hmlfvrfˆ, nÈweIafˆ afidk dI burCfgrdI vwDdy jfx df iek kfrn pu i ls aqy adflqI pRbMD dI iZwlI kfrguËfrI qfˆ hY hI pr lokfˆ aqy puils ivckfr dUrI kfrn ‘bÜdI `qy qyl` pYˆdf jf irhf

sqpfl jOhl hY aqy amn-kfnUMn dI ieh smwisaf ivkrfl huMdI jf rhI hY. rfh-vfty huMdIafˆ luwtfˆ Kohfˆ dIafˆ vrfdfqfˆ `qy ajy kfbU pYˆdf nËr nhIN af irhf ijs kfrn sfzf iKwqf awqvfd dy iBafnk dOr vrgy iek hor zrfAu x y kfˆ z dI zU M G I Kw z ivc Dwsdf jfp irhf hY. pMjfb ivc lutyirafˆ nfl puils mukfbly hox dIafˆ Kbrfˆ imlx lwg peIafˆ hn. ies vrqfry dy AuBfr nUM bhuq sMjIdgI nfl lYx dI loV hY. smfj nUM isiKaq krky mujirmfˆ nfl hmdrdI nf krn leI iqafr krn dI loV hY. mfpy afpxy (nÈweI) puwqfˆ dIafˆ ivgVIafˆ afdqfˆ nUM CupfAux dI bjfey vwzy ijgry nfl puils aqy smfj syvI sMgTnfˆ nfl AunHfˆ dy kfrnfimafˆ bfry sfˆJ pfAux dI afdq bxfAux. qd hI AunHfˆ dy Bly aqy suDfr leI kuJ kIqf jf skdf hY. puils nfl sihXog krn vfly smfijk sM g Tnfˆ aqy ivakqIafˆ nUM nPrq dI ingHf nfl dyKx dI sMkIrn soc iqafgxf ËrUrI hY. puils dI srgrmI qoN ibnfˆ cOigrdy ivcoN mujirmfˆ df sPfieaf nhIN ho skdf ijs krky smfj nU M puils nfl dosqI krnI hI pvygI. puils df dosq muKbr nhIN sgoN sfry smfj df dosq mMinafˆ jfxf cfhIdf hY. vwD gey aprfDfˆ qoN spwÈt hY ik puils dy ‘zMzy df zr` hux kMm nhIN kr irhf ijs krky iswiKaq aqy smrwQ puils aiDkfrI pYdf kIqy jfxy cfhIdy hn jo afpxI sUJ dy bwlbUqy lokfˆ nfl dosqI pIZI krn aqy mujrmF nUM slfKF ipwCy qfVn leI Tos jfxkfrI jutfAux leI XqnsLIl rihx. ■


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

Aamir Khan names son after Maulana Azad

PAGE 45

Another feather in Yash Chopra’s cap

Bollywood couple Aamir Khan and Kiran Rao have named their newborn son Azad Rao Khan after scholar and freedom fighter Maulana Abul Kalam Azad, Aamir's "great grand uncle".

Yash Chopra recently received an award conferred on him by the Madhya Pradesh government in the memory of Kishore Kumar, on the occasion of the singer's birth anniversary.

"Hey guys, most excited to share with y'all that we have finally chosen a name for our baby boy...Azad. Azad Rao Khan. I left the final choice to Kiran, and she has named him after my great grand uncle Maulana Azad, the great freedom fighter, whom the family is most proud of," Aamir revealed on social networking site Facebook.

The award was given to him for making socially relevant films for so many years. It was naturally an overwhelming moment for the thespian as he recalled the time he had worked with the late singer. Past recipients of the prestigious award have been Hrishikesh Mukherjee, Gulzar, Shyam Benegal and Amitabh Bachchan.

Ekta Kapoor's mad-rush for Riteish-Genelia wedding Sonam Kapoor spills the beans on the rap-

My dad is crazy: Sonam Kapoor

prochement with Abhay Deol, says she has always been in touch with him

On Saturday, Mumbai Mirror reported how Sonam Kapoor and Abhay Deol were all set to work together yet again in Rajkumar Santoshi's next. And while, many thought that this was a big step for the young actors since their fallout after the release of Aisha, Sonam herself revealed that it wasn't her but her father who was upset with Abhay's unsavoury remarks about him. In fact, Sonam told Mumbai Mirror that she always thought Abhay was 'the most talented actor' and that they had stayed in touch even when 'he was in Spain shooting for Zindagi Na Milegi Dobara'.

Priyanka Chopra proud of sister Parineeti Mumbai: Actress Priyanka Chopra can`t stop showering praise on her cousin Parineeti`s performance in her debut film "Ladies v/s Ricky Bahl". "Proud of my baby sis Parineeti Chopra! u go girl! More Power to the Chopras!!" Priyanka wrote on microblogging site Twitter. In the film, Ranveer cons girls for a living but finally finds his right match in Anushka Sharma. Apart from Anushka and Parineeti, the film also stars Aditi Sharma and Dipannita Sharma.

She is producing one film each with Riteish Deshmukh and Genelia D'Souza and wants to finish them off before their d-day. It's common knowledge now that Riteish Deshmukh and Genelia D'Souza will be tying the knot next year. While the marriage date is not declared as yet, if sources are to be believed, it would be around February 2012.

Jha to direct Rangam remake

While there have been reports that K V Anand is likely to remake one of this year's blockbusters, "Rangam", which was "Ko" in Tamil, with Ranbir Kapoor in Bollywood.

We learn that it will be filmmaker Prakash Jha who has been signed on to direct the Hindi version. The producers of "Rangam" of the film to a Bollywood had sold the rights producer who has firmed

the deal with the "Rajneeti" director.

PAGE 45


Punjabi Patrika

PAGE 46



ÍÒ Á∆ È‘∆∫ «Ú‘Ò : ’À‡∆È≈ ’À¯

¡≈«÷’≈ ’À‡∆È≈ ’À¯ È∂ ‡∞º‡∂ «ÁÒ Á∂ ‡∞’Û∂ ‹ØÛ Ò¬∂ ‘ÈÕ √ÒÓ≈È Â∂ ‰Ï∆ Ú≈Ò∂ √≈∂ ◊∞˜≈∂ ÍÒ Ì∞ºÒ ’∂ ¿∞‘ ’≥Ó ”⁄ Ó√»¯ ‘ÀÕ «¬’ºÒ∆ ‘∆Ø«¬È ‘∆ È‘∆∫ ’À‡ ª ’«‘≥Á∆ ’‘≈¿∞∫Á∆ ¡≈¬∆‡Ó ≈‰∆ Ú∆ ω ◊¬∆ ‘ÀÕ “Ù∆Ò≈ ’∆ ‹Ú≈È∆” ¡≈¬∆‡Ó ¿∞√ Á∂ Ú ¡≈ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ª ’À‡ «‹‘≈ ’ج∆ ÚÍ≈’ «¬È√≈È ‘∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¡≈«¬È Óπ÷‹∆ «‹‘≈ ÈÚª «ÈÁ∂Ù’ Ú∆ ’À‡∆È≈ Á∂ ÚÍ≈’ ’؉ ˘ Ó≥È «◊¡≈ ‘ÀÕ “Ú∂’ ¡ºÍ «√º‚” Ú≈Ò∂ ¡≈«¬È È∂ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ «¯ÒÓ ”⁄ ‰Ï∆ ’Í» Á∂ √≈‘Ó‰∂ ’À‡∆È≈ ’À¯ ˘ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ’À‡∆È≈ Á≈ √À’‡∆ ª Â≥◊ ¡≈ ⁄πº’≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ’ج∆ «ÈÓ≈Â≈ ’À‡ ˘ È≈«¬’≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À Â∂ ’ج∆ ¡≈¬∆‡Ó Á∂ ‹ÒÚ∂ ¿∞√ ÂØ∫ ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Í Â∆’ª ‘∆ ÷≈Ò∆ È‘∆∫ ‘ÈÕ ’À‡∆ ÷πÁ Ú∆ λ’-λ’ ’∂ ’ÁÓ ËÈ≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú∂Ò∂ ¿∞√ Á≈ ˜Ø «¯ÒÓ “¡◊È∆ÍÊ” ”Â∂ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞√ È≈Ò √≥‹» Â∂ ««Â’ ‘ÈÕ «¬’ ‘Ø ÈÚ∆∫ «¯ÒÓ “«¬Ù’˜≈Á∂” Ú∆ ’À‡∆È≈ ’ØÒ ‘ÀÕ “Ë»Ó-C” Ú∆ ¿∞‘ ’ ‘∆ ‘À Â∂ Ó‘ºÂÚÍ»È «¯ÒÓ “¬∂’ Ê≈ ‡≈¬∆◊” Ú∆ ¿∞√ È∂ ’È∆ ‘ÀÕ ÏØÈ∆ ’Í» Á∂ ÍπºÂ ¡‹È ’Í» ˘ ‘∆Ø Ï‰≈¿∞‰ ‹≈ ‘∆ «¯ÒÓ ”⁄ ’À‡∆È≈ È∂ ÓπΠ¡≈¬∆‡Ó ’∆Â≈ ‘ÀÕ È≈Ò Á∆ È≈Ò ’À‡∆È≈ ÷≈√ «Ú¡≈‘ ÍzØ◊≈Óª ”Â∂ Ú∆ √‡∂‹ ’’∂ ’Ó≈¬∆ ’∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ? ’À‡∆È≈ ’À¯ Â∂ √≥◊∆ Ú∆‚∆˙ ”⁄! ‹∆ ‘ª! ¡Ò∆ ˜¯ Á∂ ÈÚ∂∫ ¡ÀÒÏÓ ”⁄ ’À‡ Á∂ ‹ÒÚ∂ Ï≈’Ó≈Ò ‘ÈÕ ◊ºÒ «¬Ú∂∫ √∆ «’ “Ó∂∂ ÏzÁ ’∆ ÁπÒ‘È” «¯ÒÓ √Ó∂∫ ¡Ò∆ È∂ «’‘≈ √∆ «’ «¬‘ «¯ÒÓ Í≥‹≈‘ ’ØÛ ÂØ∫ ÚºË ÚÍ≈ ’∂◊∆ Â∂ ’À‡∆È≈ È∂ «’‘≈ √∆ «’ È‘∆∫, Â∞≥ ¡Ò∆ È∂ «’‘≈ √∆ «’ Òº◊∆ Ù ª ’À‡∆ È∂ Ù Ò≈ Ò¬∆ √∆ «’ ‹∂ Í≥‹≈‘ ’ØÛ ÂØ∫ ÚºË ÚÍ≈ «¬√ «¯ÒÓ È∂ ’∆Â≈ ª ¿∞‘ ¡Ò∆ ˜Î Á∆ Ú∆‚∆˙ ”⁄ Óπ¯Â ’≥Ó ’∂◊∆Õ ¡Ò∆ Ù «‹ºÂ ⁄πº’≈ ‘À Â∂ ’À‡∆È≈ Ú∆ Ó≈‚Ò Ï‰ ’∂ Ù ¡Á≈ ’È ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ

√≥◊∆ «¬’ ¡«‘√≈√ ‘À ‹À’Ò∆È ÎȪ‚∆˜

Friday, December 16th, 2011

√ØÈÓ È≈Ò È≈≈˜ Ìß√≈Ò∆

«ÈÓ≈Â≈-«ÈÁ∂Ù’ √ß‹∂ Ò∆Ò≈ Ìß√≈Ò∆ È∂ ’È ‹Ω‘ ¡Â∂ √ØÈÓ ’ͱ «÷Ò≈Î ÓØ  ⁄≈ ÷Ø Ò ∑ «ÁµÂ≈ ‘À ¢ ¡√Ò ”⁄ Ìß √ ≈Ò∆ ’È Á∂ ÙØ¡ “’ΩÎ∆ «ÚÁ ’È” ”⁄ √ØÈÓ ÚÒØ∫ Ìß√≈Ò∆ Á∆ Ï∂«¬µ˜Â∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ ’≈È ’≈Î∆ Á∞ ÷ ∆ ‘À ¢ “’Ω Î ∆ «ÚÁ ’È” Á∆ «¬’ «’Ù ”⁄ √Ú≈Ò-‹Ú≈Ï ÁΩ≈È ’È ‹Ω‘ È∂ √ØÈÓ ÂØ∫ Í∞µ«¤¡≈ «’ ‹∂’ Â∞√∆∫ «¬’ √Ú∂ √Ω∫ ’∂ ¿∞·Ø ¡Â∂ Â∞√∆∫ √ß‹∂ Ò∆Ò≈ Ìß√≈Ò∆ ω ‹≈˙ ª √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ’ßÓ «’‘Û≈ ’Ø◊∂? «¬√ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ √ØÈÓ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ «˜ßÁ◊∆ ”⁄Ø∫ “ÏÒÀ’” ¡Â∂ “Ï«Ò¿± ” ß ◊ ‘‡≈¿∞ ‰ ∂ ⁄≈‘ª◊∆¢ Ô≈Á ‘∂ «’ √ß ‹ ∂ Ò∆Ò≈ Ìß √ ≈Ò∆ Á∆ “ÏÒÀ ’ ” ¡Â∂ “√ªÚ∆¡≈” ÁØ ‘ ª «ÎÒÓª ȱ ß Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ’Ø ¬ ∆ √ÎÒÂ≈ È‘∆∫ «ÓÒ∆ √∆¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‹ÁØ ∫ √Ø È Ó È∂ Ìß √ ≈Ò∆ Á∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ Ó˜≈’ ¿∞ ‚ ≈«¬¡≈ ª ¿∞ ‘ Á∞ ÷ ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬’ «¬ß ‡ «Ú¿± ”⁄ Ìß √ ≈Ò∆ È∂ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ ÌÛ≈√ ’µ„∆¢ ¿∞ √ È∂ √Ø È Ó ¡Â∂ ’È È± ß ÷± Ï ÒÂ≈«Û¡≈¢ Ìß √ ≈Ò∆ È∂ «’‘≈, ÓÀ È ± ß È‘∆∫ Òµ◊ÁÀ Ó∂  ∂ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ì≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  «ÎÒÓ’≈ ¡≈͉∆¡ª «ÎÒÓª ”⁄ ß◊ª Á∆ ÚÂØ∫ ’Á≈ ‘À¢ “√ªÚ∆¡≈“ ’Ò≈ Á≈ «¬’ Ù≈ÈÁ≈ ÈÓ± È ≈ ‘À ¡Â∂ ‹∂ ’  ’È È± ß «¬‘ √Ófi È‘∆∫ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ª «¬‘ ¿∞ √ Á∆ Íz ∂ Ù ≈È∆ ‘À ¢ ÓÀ ∫ «¬√ ”⁄ ’∞ fi

È‘∆∫ ’ √’Á≈¢ ‹∂ ’  ¿∞ √ ȱ ß “√ªÚ∆¡≈” «¬’ Ï«Ò¿± «ÎÒÓ Òµ◊Á∆ ‘À ª «¬‘ ¿∞√ Á≈ Ï⁄ÍÈ≈ ‘À ¢ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ìß √ ≈Ò∆ È∂ √ØÈÓ ”Â∂ «ÈÙ≈È≈ √≈Ë«Á¡ª «’‘≈ «’ ÍÂ≈ È‘∆∫ √Ø È Ó È∂ «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï «’¿∞ ∫ «ÁµÂ≈¢ ¿∞ √ ȱ ß «¬‘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞ ‘ ¿∞ √ «¬È√≈È Ï≈∂ ◊µÒ ’ ‘∆ ‘À, «‹√ È∂ ¿∞√ 鱧 ¡µ‹ «¬√ Ó∞’≈Ó ”Â∂ Í‘∞ ß ⁄ ≈«¬¡≈ ‘À ¢ ◊µÒ ’È Ú∂ Ò ∂ ¿∞ √ ȱ ß ¡≈͉∆ ‘µÁ ¡ß Á  «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆¢ ¿∞ ‘ Óß È ∂ ‹ª È≈ Óß È ∂ , “√ªÚ∆¡≈” ¿∞ √ Á∆ «˜ß Á ◊∆ Á∆ ¡«‘Ó «ÎÒÓ Ï‰∆ ‘∂ ◊ ∆¢ «‹ß È ∆ ¿∞ ‘ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ÷± Ï √±   Ș ¡≈¬∆, ˙È∆ ¿∞ ‘ «Î ’Á∂ È‘∆∫ ¡≈ √’∂ ◊ ∆¢ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ «ÈÁ∂Ù’ ¿∞√ ”Â∂ «¬ßÈ∆ «Ó‘È ȑ∆∫ ’Á≈¢

Î؇◊ Ø ≈z Î∆ Ó∂≈ ÍÀÙÈ ‘À : √≥È∆ Á∆«Í’≈ Í≈Á»’ÈØ √øÌÒØ ÈΩ‹Ú≈ÈØ Ùz ∆ Òß ’ È √π ≥ Á ∆ ‹À ’ Ò∆È ÎȪ‚∆˜ ˘ √≥◊∆ È≈Ò ’≈Î∆ Ò◊≈¡ ‘ÀÕ √≥◊∆ ¿∞√ Á∂ Ò¬∆ «¬’ ¡«‘√≈√ ¡Â∂ «ÁÒ ÂØ∫ «È’Ò‰ Ú≈Ò∆ «Óº·∆ ËπÈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √Ú∂∂ ¿∞µ·Á∂ ‘∆ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞‘ √≥◊∆ √π‰Á∆ ‘À, «Î ⁄≈‘∂ ¿∞‘ √ج∆ ”⁄ ‘ØÚ∂ ‹ª ¡≈͉∆¡ª «ÎÒÓª Á∆ Ù»«‡≥◊ ’ ‘∆ ‘Ø Ú ∂ Õ ’¬∆ Â∑ ª Á∂ √≥ ◊ ∆ ”⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ º÷‰ Ú≈Ò∆ ‹À’Ò∆È ¡È∞√≈ ¿∞√ Á≈ Î∂Ú«‡ Ï≈Ê»Ó ÈßÏ “·ß‚∂ ·ß‚∂ Í≈È∆ √∂ È‘≈È≈ ⁄≈‘∆¬∂” ‘ÀÕ ‹À’Ò∆È ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ Ì≈Â∆ √≥◊∆ √Ó≈‡ ¬∂. ¡≈. «‘Ó≈È È≈Ò «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¿∞√ ˘ ¡≈͉≈ «¬≥‚∆¡È «Ó¿±˜∆’Ò Ó≈¬∂√ÂzØ Ó≥ÈÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞√ ¡È∞√≈ ¿∞‘ «√Î √≥◊∆ ‘∆ È‘∆∫ ⁄Á∂ ‘È, √◊Ø∫ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √πª È≈Ò ‹≈Á» «Ï÷∂Á∂ ‘ÈÕ ‹À’Ò∆È ÷πÁ ◊∆ ◊≈¿∞‰ ”⁄ Ú∆ «ÁÒ⁄√Í∆ º÷Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ‹∂’ ¿∞√ ˘ ÓΩ’≈ «ÓÒ∂ ª ¿∞‘ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ √πÍ√‡≈ ««Â’ ØÙÈ È≈Ò «‚¿± ‡ ◊≈¿∞ ‰ ≈ Í√≥ Á ’∂ ◊ ∆Õ ‹À ’ Ò∆È ‹ÒÁ∆ ‘∆ ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “‘≈¿± √ Îπ Ò -B” ”⁄ «Á√∂ ◊ ∆Õ «ÎÒÓ Á∂ «ÈÓ≈Â≈ √≈«‹Á ÷≈È Á∂ È≈Ò Âª ‹À’Ò∆È Á∆¡ª ȘÁ∆’∆¡ª Á∂ ⁄⁄∂ ’≈Î∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Ø ‘∂ ‘È, ‘∞‰ ª √≈«‹Á Á∆ ÌÀ‰ Î≈‘ ÷≈È Á∂ È≈Ò Ú∆ ‹À’Ò∆È Á∆ ’≈Î∆ ⁄≥◊∆ ÁØ√Â∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ ÁØ√Â∆ Ú∆ «¬≥È∆ ‚±≥ÿ∆ «’ ¿∞‘ Í√ÈÒ ¡Â∂ ÍzØÎÀÙÈÒ Óπº«Á¡ª Ò¬∆ ¿∞√ ÂØ∫ ÓÙÚ≈ Ú∆ ÒÀ‰ Òº◊∆ ‘ÀÕ

PAGE 46

Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ «Ïº◊ ÏzÁ √≥È∆ «Á˙Ò Á∂ Î؇Ø◊z≈Î∆ È≈Ò ◊»Û∑∂ Ò◊≈¡ Ï≈∂ Ù≈«¬Á ‘∆ Ï‘∞Â∂ ÒØ’ª ˘ ÍÂ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡≈͉∂ «¬√ ÙΩ’ Ï≈∂ ÷πÒ≈√≈ ’Á∂ ‘ج∂ √≥È∆ Áº√Á∂ ‘È, ““¡√∆∫ ‹Ø ◊À‹∂‡√ «¬√Â∂Ó≈Ò ’Á∂ ‘ª, ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â √≈‚∆ «˜≥Á◊∆ ˘ ¡≈≈ÓÁ≈«¬’ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È Í ’∞fi ¡«‹‘∂ ◊À‹∂‡√ Ú∆ ‘È ‹Ø √≈˘ «¬’ Úº÷∆ ‘∆ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ «Ò‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ó∂∂ Ò¬∆ «¬’ ’ÀÓ≈ «¬’ ¡«‹‘≈ ‘∆ ◊À‹∂‡ ‘À «’¿∞∫«’ Î؇Ø◊z≈Î∆ ÓÀ˘ Ï‘∞ Í√≥Á ‘ÀÕ”” ¡≈͉∂ «¬√ ÙΩ’ Ï≈∂ «Ú√Â≈ ”⁄ Áº√Á∂ ‘ج∂ √≥È∆ ’«‘≥Á∂ ‘È, ““Ó∂∆ «ÁÒ⁄√Í∆ ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ ‘∆ Î؇Ø◊z≈Î∆ ”⁄ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ «¬√ ÙΩ’ Á∆ Í≈ÒÈ≈ ’Á≈ «‘≈ ‘ªÕ ÓÀ˘ Î؇ؘ «÷º⁄‰≈ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÍÒª ˘ ’ÀÁ ’È≈ Í√≥Á ‘ÀÕ ÓÀ∫ «ÏȪ «˜¡≈Á≈ Â’È∆’∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ Î؇Ø◊z≈Î∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ √∆Õ”” √≥È∆ È∂ Áº«√¡≈, ““Ï≈¡Á ”⁄ ÓÀ∫ ¡≈͉∆¡ª «ÎÒÓª Á∆ Ù»«‡≥◊ ÁΩ≈È ‚∆. ˙. Í∆. (‚≈«¬À’‡ ¡≈Î Î؇Ø◊z≈Î∆) È≈Ò ÏÀ·‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ «√º÷‰ Òº◊≈Õ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ˘ Íπº¤Á≈ «’ ÓÀ˘ «’√ Â∑ª Á∂ ÒÀµÈ˜ª Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¡Â∂ Úº÷Úº÷ Â∑ª Á∂ ÒÀµÈ˜ª ÂØ∫ «’√ Â∑ª Á∂ «¬ÎÀ’‡√ ‘≈√Ò ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ”” √≥È∆ ’«‘≥Á∂ ‘È, ““’∞ÁÂ, ΩÙÈ∆ È≈Ò «÷Û∂ «ÁzÙª ˘ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ’ÀÓ∂ ”⁄ Ï≥Á ’È≈ Í√≥Á ’Á≈ ‘ªÕ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ Â∂ Ϻ«⁄¡ª È≈Ò ‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ¿∞È∑ª ÍÒª ˘ ’ÀÓ∂ ”⁄ Á∂÷‰ Á≈ ÓΩ’≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ‹Ø «˜≥Á◊∆ Ì Â∞‘≈‚∂ È≈Ò «‘≥Á∂ ‘ÈÕ √≥È∆ «Á˙Ò ¡◊Ò∂ √≈Ò Á∆ Ù∞»¡≈ ”⁄ ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “¡≈¬∆ ÒÚ «È¿± ¬∆¡” ”⁄ ÁÙ’ª ˘ «Á÷≈¬∆ Á∂‰◊∂Õ «ÎÒÓ ”⁄ ’≥◊‰≈ ‰≈¿∞Â, «ÈÙ·≈ ÏÀÈ‹∆, Íz∂Ó ⁄ØÍÛ≈ Óπº÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈ ‘∂ ‘ÈÕ «ÎÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ Óπ≥Ϭ∆ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡Ó∂«’∆ Ù«‘ª «È¿±Ô≈’ Â∂ «Ù’≈◊Ø ”⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √≥È∆ «Á˙Ò Á∆ «¬’ ‘Ø «ÎÒÓ «‹√ Á∆ Ù»«‡≥◊ «¬√ √≈Ò Á∆ Ù∞»¡≈ ”⁄ ‘ج∆ √∆, «Ò∆˜ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ ¡‡’ ◊¬∆ ‘ÀÕ “ÓØ‘ºÒ≈ ¡º√∆” Ȫ Á∆ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ √≥È∆ «Á˙Ò «¬’ √≥√«’z ¡«Ë¡≈Í’ Á∆ ̱«Ó’≈ È≈Ò ¡≈͉∂ „≈¬∆ «’ÒØ Á∂ ‘ºÊ Ú≈Ò∆ ¡À∫◊∆ ÓÀÈ Á∆ «¬Ó∂‹ ÂØÛÈ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ √È Í «ÎÒ‘≈Ò «¬√ «ÎÒÓ Á∆ «Ò∆˜ ‹ÒÁ∆ ‘؉ Ú≈Ò∆ È‘∆∫ Òº◊Á∆Õ

“Ï∂’ ’∂ Ï≈¡Á” È∂ Á∆«Í’≈ Í≈Á»’ØÈ Á≈ «⁄‘≈ ÓπÛ ⁄Ó’≈«¬¡≈ ‘À Â∂ «¬Ë ¡«ÌÙ∂’ Ϻ⁄È È≈Ò ÈÚƒ ¡≈¬∆ ¿∞√ Á∆ «¯ÒÓ “÷∂Ò∂∫ ‘Ó ‹∆¡ ‹≈È √∂” Á∆ «ÍØ‡ Ú∆ ÚË∆¡≈ ‘؉ È≈Ò Ï≈Ò∆Úπº‚ Á≈ Ó≥»‘ ¿∞√ Á∂ Á ÚºÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ Í«‘Òª ¡≈Ò∆¡≈ ω ’∂ ÁÙ’ª Á∂ «ÁÒ ”⁄ Ú√∆ Á∆«Í’≈ Á≈ ¡≈Ù»ÂØÙ Á∆ «¯ÒÓ “÷∂Ò∂∫ ‘Ó ‹∆¡ ‹≈È √∂” ”⁄ ’ÒÍÈ≈ ÁºÂ≈ Á≈ «’Á≈ Ú∆ Á∆«Í’≈ Ò¬∆ «¬«Â‘≈√’ ‘Ø «ÈºÏÛ «‘≈ ‘ÀÕ √º⁄∆ ’‘≈‰∆ ”Â∂ ¡≈Ë≈« Í∆∆¡‚ «¯ÒÓ ”Â∂ ¿∞‘ Ú∆ ¡≈Ù»ÂØÙ «‹‘∂ Í∆∆¡‚ «¯ÒÓª Á∂ Ó≈«‘ «ÈÁ∂Ù’ È≈Ò, ª «Î Á∆«Í’≈ È≈Ò «¬‘ Ï∆ «‘≈ √≈Ò ÷πÙ◊Ú≈ Ô≈Áª Â∂ ¡«‘Ó ÍÃ≈ÍÂ∆¡ª È≈Ò √Ó≈Í ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÁØ «¯ÒÓª Á∆ √¯ÒÂ≈ ‘∆ ‘À «’ Á∆«Í’≈ ‘π‰ Ï≈’∆¡ª ˘ ÌπÒ≈ ’∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ È≈Ò ÓΩ‹Ó√Â∆ ’È Òº◊ ͬ∆ ‘ÀÕ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ‰Ï∆ ’Í» È∂ ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ √ø√≈ ÁΩ∂ ÂØ∫ Í∑ª ’ «ÁºÂ≈Õ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ª ¿∞‘ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ Ú∆ «˜¡≈Á≈ «È÷≈ ¡≈͉∆ ’Ò≈ ”⁄ «Ò¡≈¬∆ ‘ÀÕ ’ج∆ Ó≥È∂ ‹ª È≈ Ó≥È∂ Í «¬‘ Ú∆ √⁄≈¬∆ ‘À «’ ⁄≈‘∂ Á∆«Í’≈ ‘π‰ «√Ë≈Ê Ó≈«Ò¡≈ ˘ «ÁÒ Á∂ ⁄πº’∆ ‘À, «Î Ú∆ «’Â∂ È≈ «’Â∂ ‰Ï∆ ’Í» Á∆ ÿ≈‡ ¿∞√ ˘ Û’Á∆ Ó«‘√»√ ‘πøÁ∆ ‘ÀÕ Á∆«Í’≈ ‘π‰ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ Ì≈Ù‰ Á∂ ’∂ √Ïø˪ Á∂ «√Ò«√Ò∂ ”⁄ √Ófi≈ ‘∆ ‘À «’ ÈΩ‹Ú≈È «Í¡≈ √Ïø˪ ˘ ◊øÌ∆Â≈ Í»Ú’ ÒÀ‰Õ Á∆«Í’≈ ˘ Áπº÷ ‘πøÁ≈ ‘À «’ ¡º‹ Á∆ Í∆Û∑∆ Á∂ ÒØ’ «Èº’∆ «‹‘∆ ˆÒÂ∆ Â∂ Ï◊À √Ø«⁄¡ª √Ó«fi¡ª ¡≈͉∂ «Í¡≈∂ √≈Ê∆ ˘ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ ˆÒÂ∆ Â∂ Ó≥fiË≈ ”⁄ ¤º‚ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ Á∆«Í’≈ «¬‘ ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò Ï≈¡Á ”⁄ ͤÂ≈Ú≈ ‘πøÁ≈ ‘À Â∂ ÂÁ º’ ’≈¯∆ Á∂ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘πøÁ∆ ‘À ª «¬‘∆ «√º‡≈ «È’ÒÁ≈ ‘À «’ ‹ª ª ‰Ï∆ ÂØ∫ ¿∞‘ Ï‘π Áπ÷∆ ‘À ª ‹ª «Î ÿ≈‡ Û’ ‘∆ ‘ÀÕ


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 47



Impaired Driving: Some drivers still need reminding over the holiday season Be a Good Host - Make sure your friends live to remember the good cheer. Have a variety of alcohol-fee beverages like pop, juice, coffee, tea or even trendy “mocktails” on hand. Make sure some of the guests have agreed to be designated drivers and will not consume any alcohol. If you are concerned that any of your guests are impaired, call a taxi or offer the spare bed or the couch. A disagreement over safety with a friend is better than risking the alternative.

Call Home Anytime - Young people like Christmas parties, too. Often they don’t want to admit that they or their friends drink or use drugs if it means their parents will be angry. To them it’s worth the risk to drive or ride with a driver who is impaired. A “family contract” agrees that the kids can call home at any hour for a safe ride home.

Drug Impairment – Be aware of anyone who is impaired by Role Modelling – Parents, remember your kids watch and something other than alcohol, whether it’s medications or learn from you. It’s important that you demonstrate safe and illegal drugs such as marijuana. Mixing alcohol and drugs healthy driving behaviours at all times. Don’t drive impaired can be lethal for all road users.

With the number of deaths and serious injuries caused by impaired drivers down by almost half in the past year, why is it still important to remind people not to drive while impaired?

A

llan Lamb, President and COO of the BCAA Road Safety Foundation says it is because a significant number of drivers still get behind the wheel of a vehicle after they’ve become impaired by alcohol or drugs. “There is an increase in social events at this time of year and a large number of those driving impaired are coming from the company of friends, colleagues and family,” stated Lamb. “It is simply not an option to drive impaired or to allow someone you know may be impaired to leave your company and get behind the wheel of a car.” In 2009, the BCAA Road Safety Foundation helped establish Alexa’s Team in memory of Alexa Middelaer who was killed by an impaired driver in May of 2008. Over the past three years the team has grown to over 400 RCMP and municipal police officers from all regions of the province. In November, Premier Christy Clark announced that alcoholrelated motor vehicle deaths had been reduced by 40 per cent during the one-year period under Canada’s toughest penalties for impaired driving. Premier Clark also announced a commitment to help fund another tool for police, a mobile road safety bus that will focus on impaired driving education and enforcement. The BCAA Road Safety Foundation and the Middelaer family are encouraged by these two announcements and are pleased that British Columbians are working to save the lives of their friends, neighbours, co-workers and family members.

OUR HOLIDAY GIFT TO YOU

Referring to the recent court ruling on the immediate roadside prohibition ruling, Lamb reminds drivers that police are enforcing impaired driving laws and any driver that blows over .08 will still face the possibility of charges under the Criminal Code.

HOLIDAY GIFT

Here are a few tips from the BCAA Road Safety Foundation to keep you, your friends and family members safe on the roads this holiday season: Plan Your Night Out - Leave the car at home and take public transit, taxis or arrange for a designated driver service. You can even call a tow truck to take you and your car home. If the party is at a friend’s house, plan to spend the night and drive home the next day after the effects of the alcohol have worn off.

200

$

service credit

LIMITED TIME BEFORE XMAS

JOIN TODAY ON ANY REGULAR UNLIMITED PLAN AND GET A GIFT FROM WIND.

Be a designated driver – Take turns being the designated driver - when it’s your turn, stick to beverages without alcohol.

PAGE 47


PAGE 48

Punjabi Patrika 

ie

ÃÅîðÅÜÆ êzì³è ÔË òè ðÔÆ ÁìÅçÆ çÅ ÕÅðé

kwqI akqUbr 2011 nUM sMsfr dI abfdI 7 arb ho geI hY. bIqy 13 sflF ivwc sMsfr dI abfdI ivwc iewk arb df vfDf hoieaf hY. pwCmI pRblqf dIaF ipClIaF do sdIaF ivwc ijs qyjLI nfl sMsfr dI vsoN ivwc vfDf hoieaf hY, pihlF kdy nhIN hoieaf. sMn 1804 ivwc sMsfr dI vsoN isrÌ iewk arb sI. sfl 1922 ivwc do arb, 1959 ivwc iqMn arb, 1974 ivwc cfr arb, 1987 ivwc pMj arb, 1999 ivwc Cy arb aqy 2011 ivwc swq arb ho geI hY. ieh aMkVy sMkyq dy rhy hn ik sfmrfjI ivvsQf dy nfl qyjLI nfl vsoN ivwc vfDf hoieaf hY qF vsoN ivwc vfDf hor qyjL ho igaf hY. kuwJ ieh dlIl dy skdy hn ik vsoN ivwc vfDf ivigafnk AuWnqI Kfs krky ibhqr ishq sM B fl ivvsQf aqy ibhqr dvfeIaF aqy ielfjF kfrn hoieaf hY ikAuNik hux Gwt lok CUq dIaF bImfrIaF nfl mr rhy hn aqy aOsqn Aumr vD rhI hY pr jy ieh dlIlF TIk huMdIaF qF ivkfssLIl dysLF dy mukfbly ivwc ivksq dysLF ivwc abfdI ijLafdf vDxI cfhIdI sI ikAuNik AuWQy ishq sMBfl dI ivvsQf ijLafdf cMgI hY. dvfeIaF aqy ielfj vI ijLafdf cMgy hn aqy aOsqn Aumr vI ijLafdf hY pr hoieaf Ault hY. ivkfssLIl dysLF dI vsoN ivksq dysL dy mukfbly bhuq ijLafdf vDI hY. Audfhrx vjoN 2050 ivwc abfdI 9[3 arb hox dI BivwKbfxI hY Bfv hux nfloN vsoN ivwc 2[3 arb vfDf ho jfeygf. ies ivwcoN 97 PIsdI vfDf ivkfssLIl dysLF dI vsoN ivwc hoeygf jdoN ik ivksq dysLF dI vsoN ies vfDy ivwc isrPL 3 PIsdI Xogdfn pfeygI.

sfmrfjI nIqIaF aqy vsoN df afps ivwwc irsLqf hY. ies df PYslf Bfrq aqy cIn dI vsoN dI qulnf krky kIqf jf skdf hY. Bfrq ny sfmrfjI sMsfrI krn dy ivkfs df nmUnf apxfieaf hY aqy Bfrq dI vsoN lgfqfr aqy byrok vDI jf rhI hY. sMn 1949 ‘c cIn ivwc smfjvfdI ienklfb afAux qoN bfad cIn ny iewk vwKry ivkfs df nmUnf apxfieaf hY. cIn ny dyiKaf ik vD rhI abfdI AuplbD vsIilaF ‘qy ijLafdf boJ pfAuNdI hY aqy ies df nqIjf lokF dy jIvn pwDr df izwgxf inkldf hY. sfl 1974 ivwc cIn ny iewk bwcf nIqI lfgU kr idwqI. pirvfrF nUM AuqÈfihq kIqf igaf ik Auh

PAGE 48

Friday, December 16th, 2011

isrÌ iewk bwcf hI pYdf krn. ijLafdf bwcy pYdf krn vfilaF ‘qy jurmfnf lgfieaf igaf. ies nIqI dy nqIjy vjoN cIn dI vsoN bhuq hI Gwt rÌqfr nfl vDI hY. ieh ikhf jf irhf hY ik jy cIn iewk bwcf nIqI nf lfgU krdf qF cIn dI vsoN 40 kroV hor vD jfxI sI aqy sMsfr dI abfdI 2007 ivwc hI 7 arb qwk phuMc jfxI sI. sMn 2050 ivwc cIn dI abfdI 1[45 arb hox dI BivwKbfxI hY. ies df Bfv hY ik Aus vyly sMsfr dy hr Cy lokF ivwcoN iewk cInI hovygf jdoN ik 1660 qoN 1700 qwk sMsfr dy iqMn lokF ivwcoN iek cInI huMdf sI. dUjy ÈbdF ivwc cIn ny sMsfr dI vsoN ivwcoN afpxf kwul ihwsf awDf kr idwqf hY. dUjy pfsy Bfrq ivwc abfdI byrok aqy lgfqfr vDI jf rhI hY. sfl 1974 ivwc 33 kroV qoN vD ky 50 sflF qoN vI Gwt smyN ivwc iewk arb ho geI. sfl 2050 ivwc Bfrq dI abfdI cIn dI abfdI nfloN vI ijLafdf ho jfvygI. ijs qyjLI nfl BfrqI sLihrF dI abfdI vD rhI hY, Aus dI imsfl sMsfr ivwc Gwt hI imldI hY. sMn 1947 ivwc idwlI dI abfdI isrÌ sfZy swq lwK sI jo hux zyZ kroV nfloN vI vDx lwgI hY. vsoN df ieMnI qyjLI nfl vDxf kudrqI vsIilaF ‘qy bhuq ijLafdf boJ pf irhf hY. jMgl qyjLI nfl kwty jf rhy hn. pfxI df pwDr nIvF hoeI jf irhf hY. pfxI qy hvf pRdUisLq ho rhy hn. ieh ikhf jFdf hY ik cMgy vfqfvrx leI lgBg 17 PIsdI rkbf jMglF hyT hoxf cfhIdf hY pr idwlI dy nyVy AuWqrI Bfrq dy rfjF ijvyN hirafxf qy pMjfb ivwc isrÌ 4 PIsdI rkbf jMglF hyT rih igaf hY. vD rhI vsoN nUM Kurfk aqy pfxI AuplbD krvfAuxf qF iewk cuxOqI hY pr ienHF leI pKfinaF df pRbMD krnf vI koeI sOKI gwl nhIN. ipMzF ivwc vI ieh iewk vwzI smwisaf bx rhI hY. ipMzF dI byËmIn vsoN leI pKfny leI jgHf lwBxI vI cuxOqI bxdI jf rhI hY. kuJ smF pihlF aMgryjLI itRibAUn dy iewk pwqrkfr ny afpxI iewk irport ivwc sfzf ies smwisaf vwl iDafn idvfieaf sI. ies gwl ivwc ijLafdf sLwk dI guMjfiesL nhIN ik byrok vD rhI vsoN ny lokF dy jIvn pwDr nUM hor Qwly zyigaf hY. iek hor aMkVf jo vD rhI abfdI dy ruJfnF nUM spsLt krdf

zf: svrfj isMG hY Auh hY PritltI ryt, ies df arQ hY ik aOsqn iek mF ikMny bwcy pYdf krygI. ivksq dysLF ivwc ieh Gwt hY aqy ivkfssLIl dysLF ivwc ijLafdf. Bfrq ivwc PritltI ryt sMsfr dI aOsq nfloN ijLafdf hY jdoN ik cIn ivwc Gwt hY. aOsqn 2[1 hY. Bfrq ivwc 2[68 hY jdoN ik cIn ivwc 1[77 rUs ivwc 1[56 jrmnI ivwc 1[36 aqy amrIkf aqy kYnyzf ivwc bhuq vwzf Prk hY. amrIkf ivwc 2[05 aqy kYnyzf ivwc 0[63 hY. ieh aMkVy ijwQy ies gwl dI pusLtI krdy hn ik PritltI ryt smfijk ivkfs df cMgf sUck hY, AuWQy ieh vI drsfAuNdy hn ik jy srkfr dI nIqI lok BlfeI vflI hY qF PritltI ryt Qwly af jFdf hY. PritltI ryt dy aMkiVaF qoN iehI aMdfjLf lfieaf jf skdf hY ik afAux vfly smyN ivwc qulnfqmk qOr ‘qy ivksq dysLF nfloN ivkfssLIl dysLF dI vsoN ivwc bhuq vwzf vfDf hovygf aqy ivksq dysL afpxIaF mnuwKI sLkqI dIaF loVF pUrIaF nhIN kr skxgy. ies leI ivkfssLIl dysLF qoN ivksq dysLF vwl pRkfÈ hor vD jfvygf. Audfhrx vjoN kYnyzf nUM afpxI mnuwKI sLkqI pUrI krn leI hr sfl afpxI kwul vsoN (iqMn kroV) dI iewk PIsdI vsoN (3 lwK) lok bfhroN mMgvfAuxy pYxgy. srmfeydfrI ny mnuwKF df amfnvIkrn krky AunHF nUM ijxsF bxf idwqf hY. jdoN vI iksy ijxs dI AuplwbDqf (pYdfvfr) vD jFdI hY qF Aus dI kImq Qwly af jFdI hY. sfmrfjI ivksq dysL ivkfssLIl dysLF nUM mnuwKI ijxsF pYdf krn vflIaF PYktrIaF (kfrÉfny) vjoN dyKdIaF hn. ijMny ijLafdf mnuwK Auh pYdf krngy, Auny hI sfmrfjI dysL ssqy Bfa ‘qy AunHF nUM vrq skxgy. kuJ lokF nUM afpxy dysLF ivwc iljf ky vrqxgy qy bfkIaF dI imhnq nUM AunHF dy dysLF ivwc hI vrqxgy. afpxy dysLF nUM qF Auh qulnfqmk qOr ‘qy sfP suQry rwKxgy pr ivkfssLIl dysLF nUM pRdUsLx nfl Br dyxgy. sfzy kol ikAUbf aqy cIn vrgy ivkfssLIl dysLF dIaF AudfhrxF hn jo afpxy lokF nUM sfmrfjIaF dIaF cflF qoN bcf rhy hn. Bfrq nUM vI sfmrfjI sMsfrIkrn dy ivkfs dy nmUny nUM apxfAuxf cfhIdf hY qF hI sfzI byrok vD rhI vsoN dI smwisaf hwl ho skygI. ■


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika

PAGE 49



íÅðå ÓÚ ÇÃ¼è¶ Çòç¶ôÆ Çéò¶ô ìÅð¶ ÃðÕÅðÆ ê¼Ö? ipCly idnIN Bfrq dy muwK aKLbfrfˆ ivc pMny dI ieÈiqhfrbfËI duafrf kyˆdr srkfr ny afpxI soc muqfibk pRcUn vpfr `c iswDy ivdyÈI invyÈ sbMDI PYsly qoN hox vfly Pfieidafˆ bfry afm lokfˆ nUM jfxU krvfAux dI koiÈÈ kIqI hY. kyˆdr srkfr anusfr ies PYsly nUM aml ivc ilafAux nfl iksfnfˆ dI afmdn vDygI, Kpqkfrfˆ nUM ssqIafˆ vsqUafˆ imlxgIafˆ aqy dyÈ ivc ruËgfr dy mOky vDxgy. jykr kyˆdr srkfr duafrf iKafl kIqIafˆ geIafˆ ieh iqMny gwlfˆ aml ivc af jfˆdIafˆ hn qfˆ ies nfl Bfrq dy lokfˆ df bhuq Blf hovygf, pr ipClf qjrbf aqy hux dy hflfq ienHfˆ sMBfvnfvfˆ qoN ienkfrI hn. Bfrq srkfr dy vxj aqy AudXog mMqrfly dy AudXog nIqI aqy AuWnqI ivBfg duafrf 6 julfeI, 2010 nUM ivcfr-crcf leI jfrI kIqy gey iek prcy ‘bhu-mfrkf pRcUn vpfr ivc iswDf ivdyÈI invyÈ` dyÈ ivc pRcUn vpfr dy vwK-vwK pihlUafˆ AuWqy roÈnI pfAuNdf hY. ies anusfr hux qwk sbËIafˆ aqy Plfˆ dIafˆ kfrporyt mMzIafˆ ivc Kpqkfrfˆ qoN vsUlI jfˆdI kImq

ivc Auqpfdkfˆ df ihwsf nhIN viDaf. kfrporyt pRcUn ivkryqf isrPL ‘ey` gryz Auqpfdn dy QoVHy ijhy ihwsy dI KrIddfrI krdy hn jo iksfnfˆ dy kuwl Auqpfdn df mfmUlI ijhf ihwsf bxdf hY. afm krky kfrporyt pRcUn ivkryqf Coty iksfnfˆ nfl, AunHfˆ df QoVHf Auqpfdn aqy AunHfˆ qoN KrIddfrI krn dy Krcy iËafdf hox kfrn, vpfr nhIN krdy. ies dy bfvjUd iksfnfˆ aqy Kfs krky Coty iksfnfˆ nUM ienHfˆ dyÈI-ivdyÈI kfrporyt Grfixafˆ nfl vpfr ivc hox vfly sMBfvI Pfieidafˆ df Zol vjfAux ivc koeI ksr bfkI nhIN CwzI jf rhI. ijwQy hux qwk ieh kfrporyt pRcUn ivkryqf iksfnfˆ qoN iswDf mfl KrIddy hn, AuWQy Auh iksfnfˆ nUM dyr nfl Bugqfn krdy hn aqy aKIrly smyˆ jdoN iksfn afpxy Auqpfdn nUM ikqy hor nf vyc skdy hox qfˆ kImqfˆ Gtf idMdy hn. ieh ivkryqf KyqI ijnsfˆ dy vËn aqy imafr dy pwDr ivc iksfn ivroDI qbdIlIafˆ krdy hn aqy iksfnfˆ nUM idwqy gey krËy AuWpr ivafj dIafˆ AuWcIafˆ drfˆ vsUldy hn. ies qoN ibnfˆ Bfrq ivc Pl aqy sbËIafˆ dI kfÈq Qwly dy kuwl rkby df isrP 2

PIsdI ihwsf hI hY. jykr ies pfsy vwl jfx buwJ ky iËafdf Ëor idwqf igaf qfˆ Bfrq dI awj dI awD-pcwDI anfj surwiKaf vI Éqry ivc pY skdI hY. Coty AudXogfˆ aqy iksfnfˆ dy ihwqfˆ dI rfKI krn leI ieh gwl bhuq pRcfrI jf rhI hY ik ivdyÈI iswDy invyÈ nfl KuwlHx vfly vwzy stor 30 PIsdI Auqpfd Coty AudXogfˆ aqy iksfnfˆ qoN hI ÉrIdxgy, pr vxj mMqrfly dy pyprfˆ qoN pqf lgdf hY ik sMsfr vpfr sMsQf duafrf iqafr kIqIafˆ geIafˆ ksvwtIafˆ AuWqy pUrf Auqrn leI ieh 30 PIsdI KrIddfrI ËrUrI nhIN ik Bfrq ivwcoN hI kIqI jfvy, sgoN dunIaF dy iksy vI dyÈ ivwcoN kIqI jf skdI hY. jykr ieh KrIddfrI Bfrq qoN ibnfˆ hor dUjy dyÈfˆ qoN kIqI jfvygI qfˆ ies nfl Coty AudXog aqy iksfn jo pihlfˆ qoN hI anykfˆ aOkVfˆ Jwl rhy hn hor vwzIafˆ musIbqfˆ ivc iGr jfxgy. iksfnfˆ nUM AunHfˆ dIafˆ Pslfˆ dI vwD kImq dyx sbMDI iek hor bhuq mhwqvpUrn pwK ivcfrn dI loV hY. sLurU-sLurU ivc iksfnfˆ nUM AunHfˆ dIafˆ Pslfˆ dIafˆ QoVHIafˆ vwD kImqfˆ duaf ky srkfr KyqIbfVI ijnsfˆ dy sbMD ivc Gwto-Gwt smrQn muwl nIqI

nUM alivdf kihMdI hoeI iksfnfˆ nUM lMby smyˆ ivc bylgfm mMzI dy rihm `qy Cwz dyvygI ijs nfl kfrporyt KyqIbfVI leI rfh KolHx ivc srkfr nUM sOK ho jfvygI. lMby smyˆ ivc iksfnfˆ nUM vwD kImqfˆ imlx dI guMjfieÈ ies leI vI Kqm ho jfvygI ik ies PYsly anusfr iswDf ivdyÈI invyÈ krn vflIafˆ kuJ ku kfrporyÈnfˆ dI iek qrHfˆ dI iejfrydfrI sQfpq ho jfvygI. invyÈ krn vfilafˆ df muwK AudyÈ afpxy nPy nUM hI vDfAuxf huMdf hY aqy jdoN invyÈ krn vfly iejfrydfr hox qfˆ iksfnfˆ dI Èryafm luwt nUM nhIN roikaf jf skygf. iewQy ieh dwsxf vI AuWicq hovygf ik sMn 2007 ivc amrIkf dI vflmfrt kfrporyÈn nUM 379 iblIan amrIkn zflr aqy Prfˆs dI kyryPor kfrporyÈn nUM 123 iblIan amrIkn zflr dI afmdn bfhrly dyÈfˆ ivwcoN afpxy kfrobfr qoN hoeI sI. srkfr duafrf bhu-mfrkf pRcUn vpfr ivc iswDy ivdyÈI invyÈ df dwisaf igaf dUjf Pfiedf Kpqkfrfˆ dy sbMD ivc hY ik AunHfˆ nUM imafrI aqy ssqIafˆ vsqUafˆ imlxgIafˆ. ijwQoN qwk ies invyÈ duafrf hoNd ivc afey vwzy storfˆ

AuWpr ivkx vfly Auqpfdfˆ dy imafr df svfl hY Aus sbMDI imldf qjrbf kuJ hor hI dwsdf hY. Bfrq ivc KyqIbfVI Kyqr ivc vrqy jfx vfly bIj, Kfdfˆ, kItnfÈk aqy ndIn nfÈk dvfeIafˆ aqy kuJ hor pdfrQ ijhVy bhu-kOmI kfrporyÈnfˆ vwloN dUjy dyÈfˆ qoN ilafˆdy jfˆdy hn, AunHfˆ dy vrqx nfl qrHfˆ-qrHfˆ dy nuksfn huMdy af rhy hn ijnHfˆ ivwcoN vfqfvrn pRdUÈx ivc ho irhf vfDf aqy Aus dy mnuwKfˆ aqy jIv-jMqUafˆ dI iËMdgI AuWpr mfrU asr iswDy aqy spwÈt qOr AuWqy dyKy jf rhy hn. srkfr dy ies dfavy df dUjf pwK jo Kpqkfrfˆ leI ssqIafˆ vsqUafˆ dy imlx nfl sbMDq hY, Auh vI gYr-vfijb hY ikAuNik sLurU-sLurU ivc qfˆ Kpqkfrfˆ nUM ssqIafˆ vsqUafˆ imlxgIafˆ, pr lMby smyˆ ivc ienHfˆ kfrporyÈnfˆ df invyÈ krn df muwK afdyÈ afpxy nPy nUM vDfAuxf hox kfrn pRcUn ivkryqfvfˆ df AujfVf krn AuprMq ienHfˆ kfrporyÈnfˆ dI iejfrydfrI sQfpq hox kfrn Kpqkfrfˆ qoN AuWcIafˆ kImqfˆ vsUlIafˆ jfxgIafˆ. ies sbMD ivc afKrI dwisaf igaf Pfiedf ruËgfr dy sbMD ivc hY . srkfrI dfaivafˆ

(zf: igafn isMG pRoPYsr arQ ivigafn XUnIvristI pitaflf)

anusfr ies invyÈ dy afAux nfl 1 kroV lokfˆ nUM nvfˆ ruËgfr imlygf. ies nvyˆ imlx vfly ruËgfr ivc AunHfˆ Coty AudXogfˆ aqy iksfnfˆ nUM vI igx ilaf igaf hY ijnHfˆ qoN 30 PIsdI vsqUafˆ KrIdx dI gwl khI geI hY . Au h qfˆ pihlfˆ hI svY-ruËgfr ivc hn. jykr ieh vsqUafˆ bfhrly dyÈfˆ qooN KrIdIafˆ geIafˆ, ijs dIafˆ bhuq iËafdf sMBfvnfvfˆ hn, qfˆ iPr ies dwsy gey ruËgfr df kI bxygf? Bfrq dy ieiqhfs ivc ies gwl df sfP iËkr hY ik eIst ieMzIaf kMpnI Bfrq ivc vpfr krn afeI sI, pr ies dy nqIjy vjoN Bfrq nUM lMbf smfˆ ieMglYz ˆ dI gulfmI hMzfAuxI peI. ieh kMpnI awg lYx afeI Gr vflI bx ky bYT geI sI aqy ieMglYˆz Bfrq AuWpr lMbf smfˆ rfj krdf irhf. so, bhu-mfrkf pRcUn vpfr ivc ivdyÈI iswDy invyÈ sbMDI ley gey PYsly nUM muV qoN ivcfrn leI pfrlImYˆt, sUbf asYˆblIafˆ aqy mIzIaf ivc BKvIN aqy sMjIdf bihs clfeI jfvy aqy Aus qoN bfad hI koeI ZukvF PYslf ilaf jfvy.

PAGE 49


Punjabi Patrika

PAGE 50

Employment



Friday, December 16th, 2011

Employment cont’d

tr@k fr`ievr dI loV

k`imE~ dI loV EYbtsPorf iv@c rsbyrI Experienced Class 1 Driver Eqy bilaUbyrI dI prUinMg Wanted. qzrbyk`r kl`s 1 fr`ievr dI vI- Eqy bMnx v`ilE~ dI loV hY|  tryn cl`aux leI loV hY| cMgI qnK`h kMm dy c`hv`n s@jx hI Pon krn: id@qI j`vygI| hor j`xk`rI leI Pon 604-807-3240 Services cont’d kro: 778-549-6210

Help Wanted General Farm workers required on berry farm. Duties include harvesting, cultivation, sorting, spraying, lifting berry containers, pruning, tying as well other general farm work duties. Must be productive. Should be able to work with farm machinery and be able to work in difficult weather condition. 40-70 hrs/week. Up to 14 month term. Beginning April 15, 2012 $10.25/hr. Fax resume to 604-850-7612 or mail to Kahlon Farms Ltd. 262 Columbia St. Abbotsford, BC V2T 5X6

Help Wanted General Farm workers required. Duties include harvesting, cultivation, planting, spraying, sorting, pruning, handling fruit containers, tying as well other general farm work duties. Must be productive. Work in difficult weather condition. 40-70 hr/week. Up to 8 month term. Beginning Feb. 15 , 2012 $9.50/hr. Wage Rate to be adjusted for minimum wage increases during work period. Fax resume to 604-850-7612 or mail to Kahlon Farms Ltd. 262 Columbia St. Abbotsford, BC V2T 5X6.

k`imE~ dI loV lokl PryimMg kMpnI nUM k`imE~ dI qurMq loV hY| qnK`h qzrby Enus`r id@qI j`vygI| nvyN k`imE~ nUM vI tryinMg id@qI j` skdI hY| hor j`xk`rI leI Pon kro: 604-8075075

Help Wanted Local Truck Reapair shop is looking for a commercial mechanics with at least 3-5years experience, and will be paid  $15 - $25 / per hour. For more information, Call: (604) 625-1133

Farm Workers Wanted Farm Workers Wanted for P&B Growers. $9.56 per hour. Must be hard working and energetic and willing to work in all weather conditions. Duties include: planting, weeding, harvesting and pruning. 50-60 hrs / week starting end of February. Fax Resume to 604-852-8812

Farm Workers Wanted For pruning, tying, weeding and harvesting. Physically demanding work. Starting February 15, 2012. $9.56/ hr, 40-60 hrs. Fax resume to 604-856-9747. Mail to Bathe Farms Ltd. 695 Ross Road, Abbotsford, BC, V4X 2M6

House/Land for Sale Land for Sale 78 acres bare land for 2.1M, 42acre for 1.2M, Sumas, WA, 10 min from Abbotsford border, ideal for blueberries, also land available in Abbotsford. Call: 778-552-7701

 isvl  @101.7 FM           I        Eqy somv`r nUM 4-5 vjy S`m q@k E`pxI E`v`j surjIq klsI n`l|  

pMj`bI t`eIipMg/ tR~slySn Punjabi Typing / Translation

For Punjabi Translation and typing, Contact us. pMj`bI iv@c iksy vI iksm dI t`eIipMg j~ tr~slySn krv`aux leI sMprk kro:

604-825-3560 j~ 604-855-0035 Noor Appliances Repair / Tent Rental $25 Service Charge appliances repair appliances       National Appliance Repair Services

hr qrHR~ dy Epl`ieMs PrIzr, Pir@j, stov, v`Sr, fr`ier, m`eIkrovyv, 5 bYfrUm, 2 1/2 b`QrUm, 2 bYfrUm ifS v`Sr Eqy eyEr kMfISnr dI Help Wanted irpyEr krv`aux leI imQn nMU Pon Khaira Farms, 245 Bradner Road, dI lIgl bysmYNt, rYnovytf, skUl kro: 778-552-1962 Eqy ijm (klIErbru@k eyrIE`) dy V4X 2J5 required general farm workers. Duties include harvesting, nyVy, klfIsYk 'qy siQq hY| kImq hoeing, sorting, pruning, tying as $357,900 hor j`xk`rI leI Pon well other general farm work duties. kro: 778-241-9192 Must be productive. Should be able to work with farm machinery and be able to work in all weather conditions. Work term is from February 27th to December 15th. 40-50 hours per week, $9.56/ hr. Please fax resume to 604-856-1728.

Gr ivk`aU

Services hymkuMf lrinMg sYNtr

G@t pVHy ilKy j~ EnpVH nMU fr`ieivMg lrinMg 1, 4, 5 j~ 7 idv`aux dI g`rMtI, hr qrH~ dyu P`rm vI Brdy h~, knyfIEn istIzniSp kl`s~, eyEr Workers Wanted bryk, ieMtrprytr qy tr~slytr leI Farm and Nursery Workers needed vI j~dy h~| Pon: 778-241-1413 j~ for 8 months starting January 20, 604-852-0410 2012. Duties include pruning & Paradise Decorations tying berries, planting, weeding, and harvesting berries. Wage $9.56 per pYr`f`eIj fYkorySnj hour, 40 to 50 hours per week. Fax hr KuSI dy mOky ijvyN ivE`h, resume to 604-850-3210. jnm-idn p`rtI dy mOky 'qy Mount Lehman Fruit Growers fYkorySn krv`aux leI sMprk Ltd., 2179 Mount Lehman Road, kro: 778-245-1276 j~ 778317-8252 j~ vYbs`eIt 'qy j`A: Abbotsford, BC V4X 2L7 www.paradisedecoration.com

PAGE 50

Passport Canada set to introduce security-enhanced passport

P

assport Canada will start issuing higher-security electronic passports, or ePassports, to Canadians next year. With the ePassport, Canadians will have the option of getting a new, security-enhanced passport that is valid for five years, starting next year, or a 10-year passport, starting in early 2013.

its new fee-for-service proposal to accompany the new 10-year ePassport. Canadians are invited to have their say on this proposal.

As always, Passport Canada is striving to strike the best possible balance between security, service and cost. In fact, the proposed fee for a 10-year ePassport is actually lower, per Today, in accordance with year of validity, than the the User Fees Act, Pass- fee for the current 5-year port Canada is unveiling passport.

The proposal and all supporting documentation may be found at www. passportcanada.gc.ca/consultations. A Canadian passport is the only reliable and universally accepted travel and identification document available to Canadians who want to travel abroad. The more secure ePassport is a document that benefits all Canadians by protecting our national security. ■


Friday, December 16th, 2011

j

Punjabi Patrika

PAGE 51



ïÈðêÆ Ö¶åð çŠóÕà å¶ ìðåÅéÆÁÅ çÅ ê˺åóÅ

rmnI dI cFslr aM j y l f mfrkl ny ikhf hY ik XUroËon df sMkt dUsry ivÈv XuwD qoN bfad df sB qoN gMBIr sMkt hY. AunHF ieh icqfvnI vI idwqI hY ik jy XUro asPl ho jFdf hY qF sfrf XUrp hI asPl ho jfvygf. hor afgUaF ny vI aijhI nftkI ÈbdfvlI df pRXog kIqf hY, ijvyN ‘XUrp dI hoNd nUM Kqrf` aqy sMGI XUrp dI mOq df sMkyq` afid. ies sMkt dy smyN XUrp dy isafxy, sMvydnÈIl lokF df iekwTy hoxf bxdf hY, pr XUrp Èfied kdy vI aYnf vMizaf hoieaf nhIN sI, ijMnf ies vkq ids irhf hY. CV XMqr, gupq smJOqy, gupq gTjoV afid dIaF aPvfhF PYl rhIaF hn. XUrp jrmnI df hY, dy ÈMky pYdf kIqy

jf rhy hn, XUnfn aqy ietlI dy swiBafcfr bfry ivaMg ksy jf rhy hn, brqfnIaf aqy PrFs dy ivvhfr nUM inMidaf jf irhf hY. ies sMkt dy smyN sB qoN iËafdf crcf df ivÈf brqfnIaf hY. brqfnIaf aqy XUroËon dyÈF dy ivckfr iek qrHF dI lPËI jMg iCVI hoeI hY. brqfnIaf XUroËon df mYNbr nhIN hY. Aus ny XUrpIn XUnIan dy mYNbr dyÈF dI iek sFJI mudrf XUro jfrI krn dI ivroDqf kIqI sI. Aus `qy ielËfm lfieaf jf irhf hY ik ies sMkt dy smyN mdd krn dI bjfey Auh nfjfieË dÉlaMdfËI kr irhf hY. brqfnIaf dy pRDfn mMqrI zyivz kYmrUn dy briln dOry smyN ‘df PfeInYNÈIal tfeImË` ny iliKaf

sI, “PrFs qy jrmnI nUM ieh ivÈvfs hY ik ies sMkt dy smyN brqfnIaf ku J Pfiedf krn dy bjfey Au l tf nu k sfn kr irhf hY.” ies dOry smyN jrmnI dy aÉbfrF ny sÉq itwpxIaF kIqIaF sn, ijvyN ‘iek ibmfr sfmrfj` aqy “hux brqfnIaf XUrpIn XUnIan ivc kI kr irhf hY?” sLurU qoN hI brqfnIaf XUrpIn XUnIan nUM Èwk dI nËr nfl dyKdf irhf hY. ies vyly hkUmq kr rhI torI pfrtI XUnIan nUM iGRxf hI krdI rhI hY ijs krky gvFZI dyÈ vI ies nUM psMd nhIN krdy. hux ies dI alihdgI hor vI vD geI hY, ikAuNik ies `qy doÈ lwg irhf hY ik ieh XUrp dy sMkt pRqI nf-pwKI rveIaf apxf irhf hY. brqfnIaf dy pR D fn mM q rI kY m rU n qy ivw q mMqrI jfrË Esborn ny ikhf hY ik XUrp dy sMkt kfrn hI brqfnIaf dI afriQkqf sMBl nhIN rhI. ies kQn kfrn dyÈ ivc vI qy XUrpI dyÈF ivc vI brqfnIaf srkfr dI alocnf hoeI hY. sfry jfxdy hn ik jy XUroËon df sMkt hwl nhIN huMdf qF XUrp dy bfkI dyÈ vI pRBfvq hoxgy Auh vI jo ies dy mYNbr nhIN hn. brqfnIaf dI hfkm torI pfrtI dyÈ dIaF afriQk smwisafvF df doÈ XUroËon `qy lf rhI hY, jo afpxI iËMmyvfrI qoN

Bwjx df Auprflf mfqr hY. ‘df inAU stytsmYn` ny iliKaf hY ik brqfnIaf dy arQcfry dIaF muÈklF XUro sMkt sLurU hox qoN pihlF dIaF hI hn. Esborn dy ies kQn, “dyÈ dI afriQk mMdI qy byruËgfrI XUro sMkt dy kfrn vDI hY” dy jvfb ivc mYgËIn ny iliKaf hY ik ies dI iËMmyvfr Aus dI kPfieqI afriQk nIqI hY. Esborn dy ies ibafn ik brqfnIaf idvflIaf hox iknfry hY, ny vI KpqkfrF dy hONsly psq kIqy hn. PrFs dy pRiswD aÉbfr ‘df mONz` ny iliKaf hY ik jy brqfnIaf kuJ kr nhIN skdf Gwto-Gwt cuwp qF ho jfvy. afpxy sMpfdkI ivc aÉbfr ny ikhf hY ik brqfnIaf dI doglI nIqI XUrp nUM idnoN idn Qwly lY jf rhI hY. PrFs dy rfÈtrpqI sfkoËI ny ikhf ik Auh brqfnIaf dy ivvhfr qoN bhuq duKI hY. XUrpIn XUnIan dy afgUaF dI iek mIitMg ivc Aus ny ikhf, “quhfzI nukqfcInI aqy quhfzy afdyÈF qoN asIN bhuq duKI ho gey hF.” PrFs aqy jrmnI ny sfry XUrp ivc iek ivwqI tYks lfAux df suJfa idwqf sI. brqfnIaf ny ies nUM ieh kih ky nkfr idwqf ik ieh ies dy vpfr nUM nuksfn phuMcfeygf. ies pRqI XUro dyÈF ivc iqwKf pRqIkrm hoieaf hY. jrmnI dI kirÈcIan zYmokrYitk XUnIan

dy nyqf vflkr kOzr ny ikhf hY, “brqfnIaf BfvyN XUro mudrf XUnIan df mYNbr nhIN hY, XUrp df ËrUr mYNbr dyÈ hY. XUrp dy ivkfs ivc ihwsf pfAuxf Aus dI iËMmyvfrI bxdI hY. pr Auh ies iËMmyvfrI qoN Bwj irhf hY. Auh isrÌ afpxy svfrQ bfry hI soc irhf hY koeI ihwsf pfAux qoN ienkfr kr irhf hY. asIN Aus nUM Bwjx nhIN dyvFgy.`` asl ivc kYmrUn brqfnIaf dy XUrp nfl irÈqy bfry soc irhf hY. brqfnIaf dy itwpxIkfr vI svfl puwC rhy hn, brqfnIaf afKr cfhuMdf kI hY? kYmrUn df XUrp pRqI nËrIaf kI hY? kYmrUn ny XUro dyÈF vwloN kIqy jf rhy AuprfilaF nUM kflpink ikhf hY ijs `qy itwpxI kridaF aÉbfr gfrzIan ivc im[ aYÈ ilKdf hY, “Auh kflpink gwlF nUM rwd krdf hY pr ieh nhIN dws irhf ik Aus df ‘nYtvrkz XUrp` df supnf kdoN qy ikvyN pUrf hovygf. Aus dy sfQI zYnIal iPkl ny ‘df tfeImË` ivc iliKaf hY ik nYtvrkz XUrp mfeIkrosfPt vFg KuwlHf hovygf nf ik aYpl vFg bMd. afKr ies df mqlb kI hY? nYtvrkz XUrp brqfnIaf dy ihwqF nUM ikvyN sFB ky rwKygf? XUro Ëon nfl ikvyN juVygf? jdoN kdy cIn nfl gwlbfq krnI hoeI qF kOx krygf?” torI pfrtI dy keI afgU vI kYmrUn dy ivvhfr

hsn srUr qoN KuÈ nhIN hn. Auh afpxI kulIÈn sfQI ilbrl zYmokryitk pfrtI nfl sMbMDF nUM lY ky icMqq hn. tY l IgrfP df sfbkf sM p fdk cfrls mU r ‘df spY k ty t r` ivc ilKdf hY kYmrUn nUM “mMnxf hovygf ik XUrp df sMkt brqfnIaf leI iek mOkf lY ky afieaf hY. Aus nUM XUro Ëon dy bcfa leI koeI isafsq jF pYsf nhIN Krcxf cfhIdf.” ies smyN jdoN ik XUro Ëon dy krËy df BUq XUnfn, afierlYNz, purqgfl qoN cwl ky spyn, ietlI qy hor dyÈF vwl nUM vD irhf hY, jrmnI `qy dbfa vD irhf hY ik Auh kyNdrI XUrpI bYNk nUM aiDkfr dyvy ik Auh loVvMd dyÈF nUM AuDfr dyvy. AunHF dy srkfrI bFz KrIdy. ies ivcfr df jrmnI dy isafsqdfn ivro D kr rhy hn. Au n H F df iKafl hY ies nfl iswky df psfr vD jfvygf. ivÈlyÈk icqfvnI dy rhy hn ik Kqrf vDdf jf irhf hY. jrmnI ny jy afpxy ivcfr nf bdly qF XUro luVHk jfvygf qy nfl hI XUrp dI sfrI mMzI vI. af rhI ikRsms nUM XUrp dy lok ieh hI duaf mMgxgy ik XUrp leI nvF sfl sLuB hovy qy rwb brqfnIaf nUM isafxp dyvy. ■

PAGE 51


Punjabi Patrika

PAGE 52

k

Friday, December 16th, 2011



lkwqy dy inwjI qy srkfr dI sFJI mflkI vfly ey[ aYm[ afr[ afeI[ hspqfl

ÕñÕ¼åÅ ÔÃêåÅñ çÅ ç¹Ö»å

ivwc vfpry iBafnk hfdsy ny nwby qoN vwD mrIjLF qy hspqfl dy amly dIaF jfnF lY leIaF

hn. ies hfdsy df smu w c f vyrvf pVH ky ieMJ pRqIq huMdf hY ik ishq syvf pRdfn krn

vfly ies nfmxy vfly hspqfl nymF-kfnUMnF nUM iCwky ‘qy tMg ky bkfiedf aYP[ afeI[ afr[ drj kyvl muwK mMqv bxf rwiKaf sI. kr leI geI hY qy awDI drjn dy pRbMDkF ny surwiKaf dy sfry hspqfl dy ijs qihÉfny qoN qoN vwD nUM igRÌqfr vI kr ilaf awg dI sLurUafq hoeI, Aus dI igaf hY . ies hspqfl df AusfrI ibnF afigaf ley kIqI lsMs rwd krky Aus nUM sIl geI sI. Aus nUM pfrikMg leI kr idwqf igaf hY. pRDfn mMqrI, vrqx dI QF Aus ivwc gYs rfsLtrpqI qy dUjIaf aihm dy islMzr qy dUjf jldI awg sLKsIaqF vwloN imRqkF dy vfrsF PVn vflf sfjLo-smfn iekwTf nfl hmdrdI pRgt kIqI geI kr rwiKaf sI. hwd qF ieh ik hY qy kuJ nkd muafvËf dyx dy jdoN qihÉfny ‘coN DUMaF inklxf aYlfn vI kIqy gey hn. sLurU hoieaf qF mrIjLF dy vfrsF qy afly-duafly dIaF JuwgIJONpVI bsqIaF dy vsnIkF vwloN hspqfl dy surwiKaf gfrzF qy dUjy amly nUM cyqn krfAux ‘qy vI axgihlI qoN kMm ilaf igaf. AunHF vwloN mrIjLF nUM AuWQoN surwiKaq bfhr kwZx df koeI Auprflf nf kIqf igaf.

ies Gtnf df Pfier ibRgyz vfilaF qy pu i ls dy isvl pRsLfsn nUM vI sUcnf kfÌI pwCV ky idwqI geI. ies axgihlI df jo nqIjf inkilaf, Auh sB dy sfhmxy hY.

ies duKFq nfl juVy kuJ hor qwQ vI sfhmxy afey hn. rfj srkfr dy keI aihm aihlkfr vI ies hspqfl dy pRbMDkI bo r z dy mY N b rF ivw c sL f ml sn. Auh bkfiedf ies dIaf mIitMgF ivwc ihwsf lYNdy sn, pr AunHF ivwcoN kdy iksy iewk ny vI hspqfl dy su r w i Kaf pRbMDF ivclIaF kmjLorIaF bfry ieqrfjL nhIN sI jqfieaf. hHux AunHF ivwcoN keI iewk kih rhy hn ik Auh borz dy huxy-huxy mYNbr bxy hn qy AunHF ny aijhf hfdsf vfprn bfry kdy soicaf vI nhIN sI. Auh socdy vI ikvyN?

hux pwCmI bMgfl dI muwK mMqrI mmqf bYnrjI vwloN hfdsy dI ipClIaF KwbIaF srkfrF qoN inaFiek jFc dy afdysL dy idwqy lY ky hux qwk dI srkfr dIaF gey hn. ies ‘qy pRbMDkF ivrwuD keI aihm rfjsI qy pRÈfsink pRbMDkF koloN ssqy ielfj dI shUlq hfsl krdIaF rhIaF hn. jdoN AunHF nUM ies hfdsy leI ijL M m y v fr kmIaF-kmjL o r IaF bfry puwiCaf igaf qF AunHF ny ikhf ik AunHF nUM ies bfry koeI jfxkfrI nhIN sI ik hspqfl dy pRbMDk nymF-kfnUMnF dI AulMGxf kr rhy hn.

EXPERT MORTGAGE ADVICE WHERE AND WHEN YOU WANT

Meet with a mobile CIBC Mortgage Advisor when and where it’s convenient for you, for expert advice to help you make the best mortgage decision. ✓ No obligation mortgage advice ✓ Convenient, one-on-one service that comes to you ✓ A mortgage solution that fits your lifestyle ✓ Fast, easy mortgage pre-approval so you can shop with confidence

Talk to your local mobile CIBC Mortgage Advisor today. For a mortgage on your terms contact: Jaspreet (Rittam) Brar Call 604 673-2379 or toll-free 1 866 814-6627 Email jaspreet.brar@cibc.com Languages spoken: Punjabi, Hindi and English www.cibc.com/mortgages

All mortgages are subject to credit approval. Certain conditions and restrictions apply. “CIBC For what matters.” and “It’s worth a talk.” are trademarks of CIBC.

PAGE 52

pw C mI bM g fl qy Kfs krky klkwqy qy ies dy nfl lwgdy dUjy vwzy ngrF dy hspqflF qy eyQoN qwk ik nfmxy vfly srkfrI mYzIkl kfljF nfl juVy hspqflF ivwc nv-jMmy bwicaF dIaF vwzI igxqI ivwc mOqF hoeIaF sn. qd rfj dI muwK mMqrI mmqf bYnrjI ny ieh kih ky ijLMmyvfrI qoN pwlf JfV ilaf sI ik hspqflF dy amly qy srkfr df ies ivwc koeI ksUr nhIN. vfrsF vwloN ienHF bwicaF nUM AudoN hI hspqfl ivwc ilaFdf igaf sI, jdoN AunHF dI hflq nfjLk ho cuwkI sI. ies vrqfry qoN ieh gwl sfhmxy af jFdI hY ik rfj ny sBnF lokF nUM ishq syvfvF pRdfn krn dI afpxI muwZlI ijLMmyvfrI qoN pUrI qrHF mUMh Pyr rwiKaf hY. ies dI ijLMmyvfrI hux ijs inwjI sYktr nUM sONpI geI hY, Auh ishq syvfvF pRdfn krn nfloN munfPLy nUM vwD pihl idMdf hY. ■


Punjabi Patrika

Friday, December 16th, 2011



PAGE 53

ÁîðÆÕÅ çÅ ÕðÈð ÇÚÔðÅ ì¶éÕÅì amrIkf, ijs nUM ‘XUnfeIitz sty t s afÌ amY i rkf’ vI ikhf jFdf hY , iek ky N d rI PY z rl sM i vDfn vflf dy È hY ijs df muKI rfÈtrpqI hY. AupjfAU ËmIn, kudrqI Kixj pdfrQ, diraf aqy hor bhuq sfry vsIilaF kfrn amrIkf ivrfsqI qOr `qy hI iek amIr dyÈ hY. 17 sqMbr 1787 nUM brqfnvI bsqIvfd qoN KudmuKqfrI pRfpq krky afpxf sMivDfn bxf ky iek mËbUq dyÈ hoNd ivc afieaf sI. ipCly 225 sflF dy lMby arsy qoN lfqInI amrIkf, kYrIbIan iÉwqy dy dyÈF aqy pihly qy dUjy sMsfr jMg `c KUb kIqI luwt rfhIN sMsfr aMdr iek ÈkqIÈflI rfj bixaf awj mMdy df mfiraf amrIkf jo kdy dUjy dyÈ dy lokF nUM BuwKmrI nfl qVPdy qy mrdy lokF nUM dyK dyK KuÈ huMdf sI, ‘Gr `c lwgI awg` kfrn burI qrHF iqlmlf irhf hY qy DrnfkfrIaF `qy lfl imrcF dy Gol dI sprya kr irhf hY. kfrporyt jgq aqy bYNkF dI luwt ivruwD puramn aM d o l nkfrIaF dy jmhU r I aqy buinafdI hwkF nUM iCwky tMg, axmnuwKI ivvhfr dIaF GtnfvF awj sfry amrIkf ivc vyKIaF jf skdIaF hn.

qwk Byj ky amrIkf dy pihly bfiÈM d y , ey È IafeI nsl dy lokF df kqlyafm krky AunHF dIaF ËmInF `qy kbËy kr ley. XUrpI pRvfsI lutyiraF nfl hI iBafnk ibmfrIaF, cyck aqy hor mhFmfrI PYlfAux vflIaF ibmfrIaF dy dfÉly kfrn, lwKF mUl vfsI mr gey. ienHF XUrpI gory lutyiraF ny AuqrI amrIkf dy aslI mUl vsnIkF df nfmo-inÈfn hI imtf idwqf. dunIaF aMdr jdoN gu l fmdfrI Xu w g hO l I-hO l I Kqm ho irhf sI qF 17vIN aqy 18vIN sdI dOrfn XUrp dy vpfrIaF ijnHF ivc XhUdI vI sn, aÌrIkf qy kYrIbIan KyqrF `coN lwKF kfly aPrIkn qy kYrIbIanF nUM AunHF dI iewCf dy Ault gulfm bxf ky psLUaF vFg nUV ky amrIkf dIaF mMzIaF `c vyicaf igaf.

jgdIÈ isMG cohkf krËf 12 Krb zflr qoN vD igaf. 2012 qwk ieh vwD ky 16[7 Krb zflr ho jfvygf. amrIkf ivc do pfrtIaFirpbilkn aqy zYmokrYitk pfrtI-vfro-vfrI ijwq ky af jFdIaF hn. ieh do pfrtI rfj amrIkf dy pUMjIpqIaF aqy kfrporyt jgq nUM tYksF ivc BfrI CotF idMdf hY. Ebfmf srkfr vwloN 2010 dOrfn pUMjIpqIaF nUM ieh CotF jfrI rwKx df PYslf ilaf hoieaf hY. ieh CotF iek Krb zflr qoN vI vwD dIaF hn. afpxI pR s frvfdI nIqI kfrn du nIaF dy kudrqI soimaF qy kbËy krn leI amrIkf vwloN ierfk, aÌgfinsqfn, nfto dI BfeIvflI aDIn lIbIaf aqy mwD eyÈIaf ivc CyVI jMg aqy pYNtfgn `qy huMdf Krcf KrbF zflr qoN vI vwD ho irhf hY. ies sMkt kfrn amrIkI arQcfry dI vfDf dr 1[5 PIsdI dy afspfs hI KVo geI hY.

mnuwKI slyvrI, ijhf klMkq DMdf, gulfmF pfsoN muÌq psLUaF vFg ibnF iksy shUlq dy kMm krvfAux dy kfly kfrnfimaF nfl sfmrfjI amrIkf dy ieiqhfs dy pMny ajy vI afpxI dfsqfn suxf rhy hn. hux amrIkf aqy XUrp, jIamrIkf vrgy ivksq dyÈ 20 dyÈF rfhIN, ijhVy ipCly aMdr sqMbr 2008 qoN sLurU idnIN kfn (PrFs) ivc juVy hoieaf mMdf ajy rukx df nF sn, mMdy nUM tflx leI qy ies nhIN lY irhf. sgoN amrIkI sMkt nUM hwl krn dI QF grIb pUMjIvfdI afriQk mfihr ies aqy ivkfs ÈIl dy È F isr dunIaF df sB qoN vwD ivksq afriQk mMdvfVy `c inklx lwdx leI nvyN-nvyN mnsUby aqy jmhUrIaq df alMbrdfr leI bVIaF Ëflmfnf kPfieqI GV rhy hn, pr ienHF lukIaF khfAux vflf amrIkf, ijs afriQk nIqIaF rfhIN ies ikÌfieq vflIaF dlIlF ivruwD dy vwzy-vzyry jo cfr sdIaF df hwl lwB rhy hn. am- awj sfrI dunIaF dy ikrqI AWuT pihlF XUrp qoN AuqrI amrIkf dunIaF df sB qoN vwzf KVHy hoey hn. lwKF dI igxqI rIkf ivc dfKl ho e y sn, arQcfrf hY. krYizt ryitMg ivc AudfrvfdI nIqIaF ivruwD AunHF ivcoN brqfnIaf srkfr anusfr hux amrIkf eyeyey lokF df roh hr pfsy AumV ny 10 hËfr prUÈIan aqy qoN Gt ky eyey+ rih igaf hY. ipaf hY. amrIkf ivc koeI 50,000 qoN vwD mujrm aqy ies vyly amrIkf srkfr df Èihr aYsf nhIN, ijwQy lok kYdIaF nUM 1607 qoN 1614 ruËgfr aqy shUlqF leI ipCly iqMn mhIinaF qoN sMGrÈ nf kr rhy hox. jurmF dy sMsfr ivc amrIkf dunIaF ivc sB qoN Aupr, 2[3 imlIan mujrm, kml iZwloN (aYbtsPorz) Bfv 100 bflg ipw C y iek mujrm hY. bsqIvfd dy Xuwg "qfieaf Qozy Zfb afly Jony aMdr pihlf aqy dUjf sMsfr ƒ pwqf lpyt pY geI lwgdI "qu s IN Cy mhIinaF ƒ ro n y jMg, ijs ivc 5 kroV qoN vwD aY” ZMgIaF dy kuldIp ny jUpy E keI suMzIaF qF ieMnIaF lokIN mfry gey sn, pUMjIvfdI ƒ ikhf . BYVIaF pUry pMj pMj sfl nhIN pRbMD dI hI dyx sI. awj sMsfr Au ieh shurI dI smJ nI inkldIaF , hux dyK lE tf- aMdr mnuwKqf dy sB qoN vwzy afAuNdI , Jony vyly af inkl hxIE tfhxI hoeIaF iPrdIaF kfql sfmrfjI amrIkf dy dI ey 6 mhIny pqf nhIN ik- ny” gfmy GdFry ky ny rUVIaF krUr ichry qoN nkfb lwQ cuwkf wQy rihMdI af” jUpy ny dfVHI imwDdy iPrdy votF vfilaF vwl hY. awj sMsfrIkrn pUrI qrHF hwQ krky ikhf . asPl ho igaf hY. KurkidaF ikhf .

Dt¢Rq

PAGE 53


Punjabi Patrika

PAGE 54

Kumon Honours Hard-working Students

T

he Abbotsford Kumon Math and Reading Centre recently honoured its students at Galaxy Bowl. Students were recognized for academic and personal achievements throughout the year, with the focus being on students’ dedication to daily practice in the Kumon programmes. All of the students from the centre were invited to take part in the bowling event which was followed by the awards event. Ribbons, medals, trophies, and plaques were given out to various students for aca-

Friday, December 16th, 2011



demic success, programme completion, academic milestones, perseverance in doing homework every day, as well as long-term commitment. Following last year’s tradition, students gave back to the community by bringing in non-perishable items for the Abbotsford Food Bank. “We are so very proud of how hard our students have worked and what our students have accomplished,” said Shirley Tam,instructor and owner of the Abbotsford Kumon Math and Reading Centre located on Trethewey. “When you

think about students being so dedicated to doing Kumon studies every single day of the year, or close to every single day of the year, you can’t help but admire their tenacity. Many students do both subjects which makes it even more amazing! They are developing excellent study skills and work habits which will benefit them in school and in life.” More information on the Kumon programmes and additional pictures from both events are available at www.kumonabbotsfordclearbrook.com.

ÁËìÆ ðËÃÇñ§× Õñµì ç¶ êÇÔñòÅéź é¶ ÕÆåÆÁź Çܵåź çðÜ

dsMbr 7-8-9 nUM aYs[ aYP[ XU[ ivwc 30vF slfnf rYsilMg tUrnfmYNt vfr aOn Plor krvfieaf igaf. 1000 dy krIb skUlF dy pihlvfnF ny afpxy jOhr idKfey. aYbI rYsilMg klwb dy 25 rYslrj ny ihwsf ilaf aqy 22 mYzl ijwq ky klwb d nfm AuWcf kIqf. ijs df ishrf koc girgrI guqsU aqy koc hYsilm grsIaf nUM imldf hY. dsMbr 7- golz mYzl-GURLEEN, POOJA, PARVEZ, TANJOT, EKNOOR, ARMAAN, ANMOL, Silver Medal - SAHIL, GAURAV, CAMRAN,

DECEMBER 8 - Gold MedalsHARMAN, NAVDEEP, Bronze Medals - SHIV, SAHIB, RAHUL, MICKEY. DECEMBER 9 - Gold Medals-DAVE, AMRIT, MATT. Silver Medal - AMANVEER Bronze Medals - AUSTIN, NICHOLAS. DECMBER 11 - atfrnI jnrl mfeIkl zI jONg aqy kOslr moa igwl ny aYbI rYsilMg klwb ivwc af ky mubfrkF idwqIaF.

ÁÖ½åÆ Ü¯åôÆÁ» ù é¼æ êÅÀ°ä çÆ ÷ðÈðå

mihMdr rfm Puglfxf

sMsfr pwDr ‘qy sMsfrI krn dIaF nIqIaF qihq dysL aMdr rfjnIqk aqy afriQk ivvsQfvF aDIn pYdf hoeIaF hflqF qihq lok ivroDI nIqIaF nfl anykF qwq BoÜI-BfÜI jnqf dI afriQk aqy smfijk luwt kr rhy hn. ienHF qwqF ivwc aKOqI Drm, bfby, sfD, zyrydfr, pfKMzI, qMqrkfr Éfskr joqsLI afid sLfml hn. awj dIaF pYdf kIqIaF afriQk, smfijk, rfjnIqk hflqF hfkmF nUM sfiraF pfisaF qoN rfs af rhIaF hn. hfkm lok awj dIaF avsQfvF df lfhf lY ky coxF vyly guxFGtfE df hr hrbf vrq ky ijwq hfsl kr lYNdy hn aqy sLurU ho jFdI hY jnqf dI luwt. jdoN qwk jnqf nUM huMdI, afpxI luwt df QoVHf-bhuq pqf lwgdf hY, AudoN qwk bhuq dyr ho cuwkI huMdI hY. ies luwt ivwc awK ivhUxy, aKOqI pVHy-ilKy, anpVH lokF df ksUr nhIN huMdf pr chuM idsLfeI dysL dI jnqf nUM gumrfh kr rhy

PAGE 54

hfkmF df gumrfhkMun ksUr huMdf hY. iesy iqkVmbfjLI nfl hfkm lok afpxI isafsI Aumr qF lMmI kr lYNdy hn pr ieh hfkm ies ivvsQf rfhIN afpxI hoNd Kqm kr bYTdy hn. BoÜI-BfÜI jnqf nUM luwtx vfilaF dI ies dysL ivwc Gft nhIN hY. lokF nUM afpxI iksmq dy shfry ijAUx leI rwb ivwc ivsLvfs rwKx leI, ipCly krmF dy Pl Bogx leI, rwb jo krdf hY, cMgf hI krdf hY, iksmq ‘c jo imlxf hY iml hI jfxf hY, prmfqmf sB df pflxhfrf hY, rwb koloN mMgo. iensfn kuJ nhIN dy skdf, rwb nf mfry bMdy dy mfiraF bMdf nhIN mrdf, ieh sB iswiKafvF AunHF lokF vwloN grIb BuwKI jnqf nUM idwqIaF jFdIaF hn ijnHF nUM Kfx nUM rjvIN rotI imldI hY, ijnHF kol ijAUx jogy jF ies qoN vwD sfDn hn, AunHF dI koTI ivwc dfxy huMdy hn qy AunHF lokF dy kmly vI isafxy huMdy hn. ieh sfrIaF nsIhqF dIaF gwlF AunHF

lokF nUM PurdIaF hn ijhVy iqMny vyly iZwz Br ky zkfr mfrdy hn. dysL aMdr BoÜI-BfÜI anpVH jnqf dI joqsLI afpxI kuMzI lgf ky pU r I-pU r I lu w t krdy hn. Auh aksr lokF nUM quhfzI ijLMdgI suDr jfvygI, dusLmx mfq Kf jfvygf, prysLfnIaF Kqm ho jfxgIaF, vsIkrx nfl ijs nUM mrjLI afpxy kfbU hyT kr lvo, ipafr ivafh sPl ho jfxgy, dwibaf Dn imlygf. sONkx qoN Cutkfrf, ipafr ‘c DoKf, ivdysL jfx leI. afpxy ibjLns ‘c sPl hox leI, nOkrI pRfpqI leI, puwqr pRfpqI krn leI, pyRimkf dy Gr vfly kfbU krn leI, ihpnotfeIjL krn leI, ivafh krvfAuxf jF quVvfAuxf hovy, afpxf guaficaf ipafr vfps pfE, gRih klysL dUr krfE, qlfk lYx leI imlo, mukwdmy ijwqx leI imlo, muMzf pRfpq krn leI imlo, pRym ivafh leI afpxy GridaF nUM vws ivwc krn leI, GMitaF ivwc pRyimkf/pqnI

dOVI afvygI, ipafr/muhwbq isry cVHfE, ipafr ivwc DoKf hovy, bImfrI qoN mukqI, jfdU-tUxf, kIqf-krfieaf, afpxy dusLmx nUM afpxy sfhmxy qVPdf dyKo, kflf ielm CwzidaF hI dusLmx nUM qVPidaF dyKo, JFisaF rfhIN lu w t dy hn. Au p ro k q sfrIaF bImfrIaF/alfmqF qo N injfq duafAux leI rMg-brMgy joqsLI pUrIaF grMtIaF-vrMtIaF idMdy hn. ienH F grM t IaF-vrM t IaF dIaF vMngIaF dyKo, hlÌIaf ibafn lvo, grMtI 1000 PIsdI, koeI PIs nhIN, grFitz hwl, jo sfzf kIqf, mUMh mMigaf ienfm pfE, kflI ikqfb rfhIN 100 PIsdI hwl, sfDvI durgf dyvI qoN hr pRkfr dI smwisaf df hwl, ajmyr sLrIP qoN Gr bYTy smwisafvF df hwl, pYsy idwqy kM m ikAu N nhIN ho i eaf Ku w l H I cuxOqI, pYsy kMm qoN bfad, nf koeI sLkqI, ds mhF ivwidaf dy mfhr, kfly ielm df kmfl, sfry ielmF nUM KuwlHI cuxOqI, muslmfn

sL k qIaF dy by q fj bfdsL f h, mhFkflI qy sfrIaF dyvIaF dI ikrpf rfhIN pMjfb ivwc Gr bYTy sfry bfibaF qy qFqrkF nUM KuwlHI cuxOqI, sfzy qoN pihlF kMm krn vfly nUM mUMh-mMigaf 41 lwK df ienfm imlygf. ieh joqsLI afpxy ies gorK DMdy ivwc sfDvI muslmfn sLkqIaF dy pYgMbr, mhFkflI qy sfrIaF dyvIaF, sfry dyvqy qy dyvIaF ienHF joqsLIaF nUM sihXog idMdIaF/idMdy hn. ienHF sfry DrmF dy dyvqy qy dyvIaF dI ienHF puwTy kMmF ivwcoN nF dI vrqoN ‘qy iksy nUM vI koeI ieqrfjL nhIN hoieaf. joqsL dy vpfr ivwc sfry joqsLI afpxf vpfr vDfAux leI sfry dyvI-dyviqaF dI pUrI-pUrI vrqoN krdy hn. ies DMdy ivwc puwTy iswDy kMm ienHF shfry hI isry cVHfey jFdy hn. hux svfl pYdf huMdf hY ik ieh joqsLI afpxf ieh gorK DMdf ikvyN sPl krdy hn, ijs DMdy ivw c lo k F dIaF DIaF, BY x F, pqnIaF nUM vws ‘c krnf, qlfk

dyxf, vsIkrx krnf, sLryafm aÉbfrF qy ibjleI mIzIaf dI pYsy dy ky vrqoN krdy hn. kI hr iksm dy mIzIey aqy joqsLIaF dI smfj pRqI vI koeI ijLMmyvfrI bxdI hY. ies gorK DMdy ivwc ienHF joqsLIaF dIaF DIaF, BYxF, mfvF, pqnIaF dy nfl mIzIaf vI sLfml hY. aKLbfrF qy tI[ vI[ cYnl ies smfj ivroDI DMdy nUM pUrf-pUrf sihXog dy rhy hn. pYsf kmfAux dI Kfqr smfj dI hflq bfry iksy nUM koeI iPkr nhIN. smfj aMdr jfgdy qy sMquilq aqy qrksLIl lokF nUM aijhy joqsLIaF dy ies gorK DMdy nUM nwQ pfAuxI cfhIdI hY. mIzIaf vfilaF nUM vI jgfAuxf cfhIdf hY ik quhfzI ijLMmyvfrI isrÌ afmdn kmfAu x f nhIN smfj aMdr burfeIaF pRqI vI quhfzI ijLMmyvfrI hY. ibjleI mIzIaf nUM vI ijLMmyvfrI smJxI cfhIdI hY.


Friday, December 16th, 2011

Punjabi Patrika 

PAGE 55

PAGE 55


PAGE 56

PAGE 56

Punjabi Patrika 

Friday, December 16th, 2011

December 16th, 2011  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for the Fraser Valley

Advertisement