Page 1

- ปกหน้า -

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

1


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

2


บทบรรณาธิการ “ ว ารสารพั ฒ นาชุ ม ชน ฉบั บ แรก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เราขอนําสารจากท่าน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่มอบให้ข้าราชการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้าย วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการสานต่อ งานพัฒนาชุมชนให้ก้าวสู่ปีที่ ๕๒ ต่อไป...พบกับ เสน่ห์ชุมชนสัมผัสวิถีชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม ที่บ้านหาดส้มแป้น...ตามต่อด้วย กถาพัฒนากร ตอนที่ ๔ ...หนึ่งวัน หนึ่งความคิด ที่ให้แง่ คิดดี ดี ...หัวโค้ง:ข้อกฎหมายการใช้รถยนต์...รู้ด้วยกัน งาน กจ. เสนอ“ความภูมิใจ )ที่ (ไร้กาลเวลา”.... “รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น” ใน ถากถางทาง สร้างสรรค์...แลหน้า เหลียวหลัง ที่บอกเล่าภาษา เวียดนาม ...ปกิณกะ :“เวลากับการทํางาน”... และปิ ด ท้ า ยกั บ การติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว โครงการ“Smart Lady Thailand”ผู้หญิงสวย ด้ว ยความคิ ด ...ขอต่ อ อี ก นิ ด...กั บ คอลั ม น์ ใหม่ “มุมเรื่องเล่า”... จบท้ายเล่มด้วยภาพกิจกรรม...

ทรงพล วิชัยขัทคะ บรรณาธิการ

เสน่ห์ชุมชน กถาพัฒนากร หนึ่งวัน หนึ่งความคิด หัวโค้ง รู้ด้วยกันงาน กจ. ถางทางสร้างสรรค์ สาระน่ารู้ ปกิณกะ วาทะเด่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มุมเรื่องเล่า ภาพกิจกรรม

วารสารพัฒนาชุมชน ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธานกรรมการอํานวยการ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ที่ปรึกษา นายพิสนั ติ์ ประทานชวโน นายมนตรี นาคสมบูรณ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

ฝ่ายภาพ

ออกแบบปก ออกแบบรูปเล่ม/พิสูจน์อักษร

นางรักใจ กาญจนะวีระ นางสาวชณัทสรณ์ โพธิปิ่น นางสาวฉัตรประอร นิยม นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ นายสรฤทธ จันสุข นางสาวนวพร พิมพา นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์ นายพีระ คําศรีจันทร์ นายธนชล คูณสวัสดิ์ นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์ นางสาวกฤติยา สวัสดิ์เมือง นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์ นางสาวศิริพร พรหมมา

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 6271, 0 2141 6328 โทรสาร 0 2143 8922

7 11 15 บทความหรือข้อเขียนในวารสารพัฒนาชุมชนเป็นความเห็นส่วนบุคคล 16 กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย 19 และไม่ผูกพันกับกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด 22 24 26 28 “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” 29 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 31 3 “วารสารพัฒนาชุ ม ชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย”    39


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

4


o´Â ÊÃÊÒʹ ÊÕe¾ç§ )¼Ù»Œ Ãa¾a¹¸( ËaÇ˹ŒÒ¡Åu‹Á§Ò¹ª‹ÇÂoíҹǡÒÃÏ )ªíÒ¹Ò­¡ÒþieÈÉ( ÊíÒ¹a¡§Ò¹eÅ¢Ò¹u¡ÒáÃÁ

˹ึ觵uÅÒÏ ÁËÒÇôi¶Õ ˌÒÊiº»‚æˋ§ËÅa¡ªaÂ㹪¹º· eʌ¹·Ò§«ึ觷o´ÂÒÇ·aé§e¤ÕÂé Ǥ´ »ÃaÇaµiÈÒʵÏÁÕ»ÃÒ¡®änj¨´¨Òà “¡ÃÁ¡Òþa²¹ÒªuÁª¹” 䴌Âื¹ËÂa´ ¨¹ÅuˌҷÈÇÃÃÉãˌ¡Å‹ÒÇ¢Ò¹ eÃÒ¡çeÅืo¡¾a²¹ÒÁÒ¹Á¹Ò¹ ¤Ç÷º·Ç¹µÃǨ·Ò¹Çi¨Ò󏵹 e˵uæˋ§¡Òá‹oe¡i´e¾Ãi´æ¾Ãǹa¡ e¡i´´ŒÇÂÃa¡Ë‹Ç§ãÂä·Â·u¡Ë¹ e¡i´e¾ืèo´aºo¸ÃÃÁ¹íҼٌ¤¹ e¡i´e¾ืèo»Åu¡»ÃaªÒª¹ä´ŒÊíÒ¹ึ¡ eÊÁืo¹Ë¹ึ觹éíÒ¤ŒÒ§¾Ã‹Ò§ãºË­ŒÒ eÊÁืo¹Ë¹ึ觴ÒÃÒ㹤ื¹´ึ¡ eÊÁืo¹Ë¹ึ觴ǧä¿ã¹»†ÒÅึ¡ ËÇÁ¼¹ึ¡Ê‹o§ÊNjҧ¹íÒ·Ò§ª¹ 㹤Ãa駹aé¹o¹ÒÃÂaÂa§¡ÅÒ´e¡Åืèo¹ 㹤Ãa駹aé¹æ´¹e¶ืèo¹Âa§ÊaºÊ¹ 㹤Ãa駹aé¹ “¡ÃÁ¡Òþa²¹ÒªuÁª¹” 䴌»˜¡¸§»Ãa¡Òȵ¹o‹ҧ§´§ÒÁ

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

5


ºÒ·Çi¶Õ¨a¡a¹´ÒÃÊa¡»Ò¹ä˹ ªÒÇ ¾ª .e¤Â¡ŒÒÇä»äÁ‹e¤Â¢ÒÁ ¹éíÒ¨aÅึ¡»†Ò¨a¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§¡çµÒÁ ªÒÇ ¾ª .¡çe¤Â¢ŒÒÁe¤Â½†Òä» ¹a蹡紌ÇÂou´Á¡Òó¨Ò¡Ça¹æá ·ÕèÁu‹§æµ¡eʌ¹·Ò§ÊÌҧeʌ¹ãËÁ‹ ·Ò§·Õ行ÒǵçÊً¼ÙŒË‹Ò§ä¡Å e¾ืèoÃaºãªŒe¾ืoè µi´µÒÁ¤ÇÒÁµŒo§¡Òà ˹ึ觵uÅÒÏ eËÁืo¹eÇÅÒÁÒ¾iÊÙ¨¹ NjҤíÒ¾Ù´ “ËŒÒÊiº»‚” ·Õè¡Å‹ÒÇ¢Ò¹ ¶ŒÒ¡ÃÁ¾a²¹ÊÒÁÒö¾Ù´ËÃืoÇi¨Òó ¡ç¨a·Ò¹·Ç¹¤ÇÒÁ¨íÒãˌ¤íÒ¹ึ§ ¤§¶ÒÁNjÒä˹¹éíÒ¤ŒÒ§e¤Â¾Ã‹Ò§¼Åึ¡ ä˹´ÒÃÒ¤ื¹´ึ¡¡ÒŤÃa§é ˹ึè§ ä˹´Ç§ä¿e¤Âʋo§»†Òo‹ҧµÃÒµÃึ§ Âa§Ê‹o§«ึ駺¹eʌ¹·Ò§ËÃืo¾ÃÒ§µ¹ ¡çÇa¹¹Õéo¹ÒÃÂaÂa§¡ÅÒ´e¡Åืèo¹ ¡çÇa¹¹Õéæ´¹e¶ืèo¹Âa§ÊaºÊ¹ æŌÇÇa¹¹ÕéeÃÒªÒÇ “¾a²¹ÒªuÁª¹” ¨a¡¸§ÂoÁ¨íÒ¹¹ËÃืo‹ҧäÃ?

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

6


มรดกทาางวัฒนธรรรม บ้านหาาดส้มแป้น จังหวัดระะนอง ภาพเด็ด็กน้อยสองคนนที่กําลังใช้สวิงเล็กๆ ไล่ช้อนปลากั อ นอย่ย่างสนุกสนานนริมท่าน้ําปากกเกร็ดทําให้ ม อนตกกอยู่ในภวังค์ไปชั ป ่วขณะ อดดเผลออมยิ้มลํําพังกับตัวเองงไม่ได้ ร้องตะะโกนถามด้วยความสงสั ย ย ผู้เขียนนั่งมองเหมื “หนูจับปลลาไปทําอะไรกกันครับลูก”....ทั้งสองหนุ่มเงยหน้ามองตตามต้นเสียงทีที่ร้องถาม แล้ล้วหันกลับไปมมองหน้ากัน แต่...ไม่มีใครตอบ...ไม่ ค ล ลดละความพย ยายาม ด้วยออยากรู้ว่าเธอจะตอบมาว่ากระไร....ผู้เขียนขยับตัวเองเข้าไปใกล้ ยิ่งขึ้น แล้้วถามอีกครั้ง “หนูจับปลาตัวเล็กๆ แบบบนี้ไปทําอะไไรครับ”.... “เอาไปขายครัรับ”...คราวนี้มีเสียงตอบ กลับมาจากกหนึ่งในสอง.....”ตัวเล็กแบบบนี้ขายได้เหรรอค่ะ”“ได้ครับ”“ขายให้เค้คามาซื้อไปปลล่อยครับ” ......หายสงสัย ก็เป็นไปตาามที่คาด....ถึงแม้ ง ไม่ค่อยชออบวิถีทางแบบบนี้ตามประสาคนชอบทําบุบญ ชอบซื้อปปลาในตลาดทีี่กําลังจะถูก เชือดต่อหนน้าต่อตาไปปลล่อยบ่อยๆ แต่ แ ก็ต้องตะโกนบอกตัวเองใในใจว่า...เอ้า ทางใครก็ทาางใครเน๊าะไอ้หนู ห เอ๊ย.... บางคนนมีกินมากเท่าไหร่ า ก็ยังไม่รู้จัจกั พอ แต่.....กับบางคน มีไม่ ไ พอแม้แต่จะกิ ะน อ งหวัด วันส่งต้ตนฉบับขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่เธอยังเดินทางแบบไไม่มีวันหยุด.... “ทํางัยดีต้องไปจั ระนองอีกแล้ แ ว” .....แหะะ แหะ (หัวเราะเบาๆ) เ แ วบอกกับตััวเองว่า “นั่นไม่ แล้ ไ ใช่ปัญหา” เพราะบันทึกเก่ ก าแก่ทาง วัฒนธธรรมยังมีอีกหลากหลายเรื ห ่อองราวที่น่าสนนใจ....และมี มากมมายเหลือเกินในจั ใ งหวัดเล็กๆ แห่งนี้ถึงจะะเขียนลงไป ติดกันถึ น งสองครั้ง แต่กับหมู่บ้านนี้ ตํา บลนีนี้ ในจังหวัด ระนออง พลาดไมม่ ไ ด้ เ ลยค่ ะ เดื อ นนี้ ไ ด้ ติ ดต่ อ มายั ง สํานักงานพัฒนาชุมชนจั ม งหวัดระะนอง ให้ช่วยพาเยี ย ่ยมชม พื้ น ที่ .....และก็ ได้ ไ รั บ ความ อนุ เ คราะห์ห์ จ ากท่ า น พัฒนาการจังหวัดระนอง นายไไกรวุฒิ ช่วยสสถิตย์ส่งลุง เสนอ นายวิทัศน์ชัชัย แก้วสม นักวิชาการพัฒนาชุ ฒ มชน ชํานาญกาาร กลุ่มงานสส่งเสริมการพพัฒนาชุมชน พร้อมน้องเอ็ม นางสาวพัณชิตา ชูททอง เจ้าหน้าที า ่สาวสวย น่ารักประจจําสํานักฯ จาากกลุ่มงานสารสนเทศให้นํนาพาผู้เขียนไไปยังจุดหมายยปลายทาง คืออหมู่บ้านโอททอปเพื่อการ ท่องเที่ยวตตําบลหาดส้มแป้น หมู่บ้านโอทอปที น ่เป็นความภาคภู น มิมใจของจังหวัวัด เรียกว่าใใครไปใครมาก็ต้องพามา เยี่ยมชมยังศู ง นย์เรียนรู้ทีท่ีนี่ค่ะ เมื่อลุลงเสนอพร้อมน้ ม องเอ็มพามมาถึงยังศูนย์เรียนรู้ฯ ...ก็ทําาให้ผู้เขียนหาายสงสัยเป็น ปลิดทิ้งว่าทํทาไม? เพราะะอะไร? ต้องเป็ป็นที่นี่.... .....ไม่นึกไม่ฝันว่วาจะได้มีโอกาาสเห็น... ภภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ผู้เขียน บ่บงบอกถึงอัธยาศั ย ยที่เป็นกันเอง น ไม่ถือเนืนื้อถือตัวความมน่ารักของเจ้าหน้าที่คนเกก่ง หนึ่งเดียวคคนนี้ขวัญใจ ชุมชนบ้านหาดส้ น มแป้น เจ้าของฉายยา “ขวัญใจชชาวบ้าน” อย่ อ างพี่อ้อย นางปั น ทมา ชูสสิิงห์ นักวิชาการพัฒนา

“ววารสารพัฒนาชุ น มชน กรรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดดไทย”   

7


ชุมชนชํานาญการ น กลุลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ที่กําลังนั่งปั้นงานเเซรามิกไปพรร้อมๆ กับ ป้าๆ า สมาชิก กลุ่มเซรามิมิกดินขาว จนนแทบแยกไมม่ออกว่า คนไไหนเจ้าหน้าที่ คนไหนสมาาชิกในกลุ่ม...ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทําไม เธอผู้นี้จึง ได้ ไ ใ จพี่น้องชชาวบ้า นในชชุม ชนไปเต็ มๆ ม จนทุกคนนต่า งพร้อมใจจกันมอบฉา ยา “พัฒ นา กรขวัญ ใจ ชาวบ้าน” ให้เธอ ส ห์ล้นเหลือ ผู้คนต่างมีมิมิตรไมตรีต่อกัน ทําให้หหลายหน่วยงานในจังหวัด หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ ต่างร่วมกันบู น รณาการหยิยิบยกนําเอาสิสิง่ ดีดีภายในหมมู่บ้านไปเปิดเป็ เ นประเด็นเพืพื่อส่งต่อความมภาคภูมิใจอออกมาสู่ผู้คน ต่างถิ่นเสมมอ อีกทั้งของงดีของเด่นในนชุมชนที่ได้โอกาสออกไปอวดโฉมสายตาาผู้คนจนนํานักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยม เยียนชุมชนนไม่ขาดสาย และชุมชนทีที่ผู้เขียนกําลังกล่ ง าวถึงอยู่นีน้ีก็คือบ้านหาดดส้มแป้น ตําาบลหาดส้มแป้ แ น อําเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนนอง ตําบลเล็ล็กๆ ที่ถูกโอบบล้อมไปด้วยความงามจากธธรรมชาติของภภูเขานมสาว ซึ่งในอดีต เป็นพื้นที่ป่ปารกทึบ เอ กลักษณ์ที่สําคั า ญของชุมชนหาดส้ ช มแป้ป้น คือเป็นวิถีถีชุม ชนทําเหหมืองเก่า มีทัศ นียภาพที่ สวยงามแปปลกตาเป็นหมูมู่บ้านซึ่งตั้งอยูยู่บนเนินเขา(มมองไปมองมาเเหมือนตัวเองยืนอยู่บนหมู่บบ้านเนินเขาในนเมืองเฉินตู ประเทศจีน ที่เคยไปมาเเมื่อหลายปีกอนเสี อ่ ยอีก สดดชื่นมากมายคคะ)และมีกิจกรรมการท่ ก องเที่ยวที่แตกต่างจากพื้นที่ อื่นอุดมสมมบูร ณ์ไปด้วยทรั ย พยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ล ชุมชนยั ม งสืบสาานวัฒนธรรมมประเพณีดั้งเดิม และมี วัฒนธรรมทางด้านภาษษาโดยใช้ภาษาาปักษ์ใต้เป็นหลั ห ก บ้านหาดดส้มแป้น มีพืพ้ืนที่โดยประมมาณ 20 ตารางกิโลเมตร นอกจากคววามมีชื่อเสียงใในเรื่องของการทําเหมืองแแร่มากว่า 1000 ปีแล้ว ชุมชนนหาดส้มแป้นนยังมีทรัพยากกรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูบูรณ์ ทั้งป่าไม้ น้ําตก ลําห้วย ธารน้ําแร่ และบ่ แ อน้ําร้อน บรรพบบุรษชาวจีนในนสมัยเมื่อร้อยกว่ ย าปีก่อนได้้พากันอพยพตตามสายแร่มาาตั้งรกรากบนนพื้นที่ในหุบ เขาแห่งนี้ จึงเรียกที่นี่ว่ว่า “ห้วยชานเปียน” ห้วยซัมเปี่ยน หรือ “ห้วยซัมปา” จนเพี้ยนนมาเป็น “หาาดส้มแป้น” ดังที่เรียกกักันอยู่ในปัจจุบับนค่ะ ห้วยซัซัมเปี่ยน หรือห้ อ วยซัมปา หมายถึ ห ง "ลึกเข้าไปในหุบเขา" เพราะในนอดีต พื้นที่ แห่งนี้อุดมสมบู ม รณ์ไปด้ด้วยทรัพยากรรป่าไม้ เป็นแหล่ แ งต้นน้ําที่มีลําคลองไหหลผ่านตัวเมือองจังหวัดระนนอง มีดอก กล้วยไม้ป่าที า ่เกาะตามต้นไม้ น ใหญ่สวยงงามหลากหลาายสายพันธุ์ มีแร่ดีบุกเป็นทรั ท พย์ในดินที่ขขึึ้นชื่อลือนามมของจังหวัด และเป็นเศศรษฐกิจหลักทีท่ทําให้เกิดกาารก่อร่างสร้างเมืองในอดีต ตําบลหาดดส้มแป้นอยู่หห่างจากตัวจังหวั ห ดระนอง ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเข้าทางถนนเพชรเกษมมผ่านสวนสาธธารณะ หรือบ่บอน้ําแร่ร้อนรัรักษะวาริน เป็ เ นหมู่บ้าน ในชนบททีแวดล้ ่ อมไปด้้วยทรัพยากรททางธรรมชาติติที่หลากหลายย(เกริ่นนํากันมาเสี ม ยยืดยาวเพราะที่นี่บรรรยากาศเค้า สุดยอดจริงๆ ง ค่ะ) กลุ่มผลิ ม ตภัณฑ์เซรามิ ซ กดินขาววบ้านหาดส้มแป้ ม น “มรดกกแห่งภูมิปัญญ ญา” กลุ่มผลิตภัณฑ์เซราามิกดินขาวบ้านหาดส้ า มแป้น จ ซึ่งเป็ เ นสินค้าโอททอปและของงดี โอทอป ระะดับ 5 ดาว จ.ระนอง ประจํา ต.หหาดส้มแป้น อ.เมื อ อง จังหวััดระนอง สมมาชิกที่ร่วมผลิลิต เซรามิกบ้านหาดส้มแป้นส่ น วนใหญ่เป็นผู น ้สูงอายุ กลลุ่มแม่บ้านแลละ ประชาชนใในพื้นที่ ที่รวมตั ว วกันขึ้นมาเพื ม ่อร่วมกันผลิ ผ ตสินค้ากลุุ่ม เครื่ อ งใช้ เ ซรามิ ซ ก จากดิดิ น ขาว ในรู ปแบบทํ ป า มื อ หรื ห อ แฮนด์ เ ม ด (hand made)ก่ m อนนําไปจํ า าหน่ายเเพื่อสร้างรายไได้กลับเข้ามาาสู่

“ววารสารพัฒนาชุ น มชน กรรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดดไทย”   

8


ผู้ผลิต และะยังสามารถยึยึดเป็นอาชีพที่ สร้างเงิน สร้างงาน ให้ห้แก่พี่น้องในชุชุมชนได้เป็นออย่างดี นอกจจากเซรามิก (ceramic) จากบ้านหาดส้มแป้นจะะเป็นสินค้าโออทอปที่มีรูปทรงและสี ท สันทีท่สวยงามมีเออกลักษณ์ของความเป็น า นขาาว (ดินขาวสสามารถเก็บ ไทยแล้ว ตัวผลิตภัณฑ์ยัยงมีคุณสมบัติตพิ ิเศษที่โดดเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากดิ ได้ น าน คงทน ค ไม่ ขึ้ นรา)ซึ น ่ ง มี อ ยู่ ในพื้ น ที่ ต.หหาดส้ ม แป้ น จ.ระนอง เท่ า นั้ น กรมมวิ ท ยาศาส ตร์ บ ริ ก าร กระทรวงวิวิทยาศาสตร์และเทคโนโล แ ยี ได้นําดินขาาวชนิดนี้ไปวิวิจัยและผลกาารวิจัยพบว่า เป็นดินขาวทีที่มีคุณภาพ มากที่สุด และคุ แ ณภาพดีดีที่สุดในประะเทศไทย รวมมถึงในระดับเอเชี เ ย (Asia))เหมาะสําหรัรับการทําเซรรามิกแต่เดิม ที่ตําบลนี้มีมีการทําเหมืองแร่ อ ดีบุกในระหว่างที่มีการฉีดเหมืองเพืพื่อนําแร่ดีบุกขึ้นมาใช้ พบบดินขาวเป็นจํจานวนมาก เมื่อแร่ดีบุกราคาตกต่ ก ําลงจึ ล งได้มีการทําวิจัยกันอยย่างจริงจัง แลละเริ่มหันมาทํทําเหมืองดินขขาวนําออกขาาย มีการขอ สัมปทานเหมืองดินขาววต่อกันมาถึง 3 รุ่นรวมอาายุประมาณ 100 กว่าปี ปัปจจุบันมีการรทําเหมืองดินขาวอย่าง แพร่หลายใในตําบลหาดสส้มแป้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เซรามิ ซ กดินขาววบ้านหาดส้มแป้ แ น สินค้าโออทอประดับ 5 ดาว มีลูกค้าทั า ้งชาวไทย และชาวต่ างประเทศสัสั่ ง ซื้ อ กั น เข้ า มาเป็ ม น จํ า นว นมาก จนไมม่ ส ามารถผลิ ตได้ ทั น กั บ ค วามต้ อ งการรของลู ก ค้ า โดยผลิตภัณฑ์ ณ ส่วนใหญ่ผลิ ผ ตออกมาเป็ป็นเซรามิก(ceeramic) ประะเภทต่าง ๆ ที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเนน้นผลิตเป็น ของที่ระลึกด้ ก วยฝีมืออันประณี ป ต เหมาาะสมสําหรับใช้ ใ เพื่อเป็นของงที่ระลึกของฝฝาก “ขอบอกกว่าเสน่ห์ของงผลิตภัณฑ์ เซรามิกบ้านหาดส้ า มแป้ป้นนั้นอยู่ตรงคความละเอียดอ่ ด อนในการปประดิษฐ์ประดดอยนี่ล่ะคะ แแบบหนึ่งก็มีเพี เ ยงแค่ชิ้น เดียวเท่านั้นขึ้นรูปรังสรรรค์ชิ้นงานตตามอารมณ์คนปั น ้นให้อิสระะแห่งจิตวิญญาณเป็ ญ นผู้นําาพาศิลปะ” งานเซรามิ ง ก ที่นี่จึงไม่เหมื ห อนที่อื่นและะบ่อยครั้งที่มีลูลกค้าต่างประะเทศเกิดความมประทับใจจนนถึงกับเหมาหหมดทั้งที่งานยยังอยู่ในเตา บ่อยๆ (ขอเน้นว่าแบบเดีดียวก็มีเพียงหหนึ่งชิ้นเท่านั้น) และหากต้องการเพิ อ ่มเติมก็ ม ไม่สามารถถทําได้เหมือนเดิ น มอีกแล้ว นั่นล่ะเสน่ห์หสุดๆ ในช่วงจั ง งหวะการเดินทางของชีชีวิตหากเราสัังเกตสัก นิดเราจะค้ค้นพบบันทึกหน้ ห าสําคัญทางงวัฒนธรรม(cculture) แต่หนหลั ห งที่ เปรียบเสมือนดั่งประวัติศาสตร์ชุมชนน(Communitty History)ใให้เราทุก คนได้ สํ า เหหนี ย กเรี ย นรูรู้ ถึ ง ที่ ม าแห่ ง รากเหง้ า ทา งภู มิ ปั ญ ญา ดั่ ง เช่ น ลูกหลานบ้้านหาดส้มแป้ป้นที่ได้รับอัตลักษณ์(identity)ที่สําคัญของบรรพ ชนเป็นมรดดกตกทอดมายังลูกหลานในนปัจจุบัน และะต่างคนต่างเก็ก็บรักษา มรดกเหล่านี า ้ไว้เพื่อถ่ายทอดให้ ย ลูกหลานเด็ ห กๆ ที่กําลังเติบโตมมาในรุ่น ต่อๆ ไป ด้วยการสร้ ว างต้้นกล้าเล็กๆ ทางวั ท ฒนธรรมมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหลล่านี้ไว้ไม่ให้สญ ูญหาย.. หากท่านใดสนใจต้องการเดิ อ นทาางมาเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถถีีชีวิตที่ถ่ายทออดเรื่องราว เก่าแก่เหล่านี้สามารถติดต่อสอบถามมและขอรายลละเอียดข้อมูลได้ ล ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เบอร์ โทรศัพท์....077-8001366 แล้วพบกันต่ น อฉบับหน้าค่ะ

“ววารสารพัฒนาชุ น มชน กรรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดดไทย”   

9


กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน -กลุ่มเซรามิกดินขาว -กลุ่มส่งเสริมอาชีพไม้กวาดดอกอ้อ -กลุ่มไข่เค็มพอกดินขาว

ข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านโอทอปท่องเทีย่ วบ้านหาดส้มแป้น ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาการจังหวัด ทีมงานเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง และพี่น้องชาวตําบลบ้านหาดส้มแป้นทุกท่าน

เครือข่ายท่องเที่ยวภายในชุมชน -กลุ่มโฮมสเตย์ -กลุ่มร้านอาหาร -กลุ่มรถสองแถว -กลุ่มรักษาความปลอดภัย -กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน -กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน -กลุ่มมัคคุเทศก์ -กลุ่มผู้จําหน่ายสินค้าตลาดริมคลองวัด หาดส้มแป้น -กลุ่มผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้อง

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน -วัดหาดส้มแป้น -ตลาดน้ําริมคลองวัดหาดส้มแป้น -ระนองแคนย่อน(ขุมเหมืองเก่า) -อ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้น -ดาดหินงาม -จุดชมวิว 360 องศา (ชมทิวทัศน์ และชม ทะเลหมอกหาดส้มแป้น) -ขุมเหมืองฮกหลง -น้ําตกหินเพิง -ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพชุมชนตําบลหาด ส้มแป้น -โรงรับซื้อแร่เก่าแก่

กิจกรรมการท่องเที่ยวทีน่ ่าสนใจภายในชุมชน -นั่งสองแถวชมเมืองนายเหมืองเก่า -เดินป่าศึกษาธรรมชาติพิชิตน้ําตกหินเพิง -ชมทัศนียภาพของ "ระนองแคนย่อน" (canyon) -พักโฮมสเตย์(Home Stay)เรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวบ้าน -ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน -สักการะพระบรมสารีริกธาตุ -จับจ่ายชื้อสินค้าและอาหารพื้นบ้าน -พักผ่อนหย่อนใจและชมทัศนียภาพ ที่สวยงาม ของอ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้น

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

10


เรื่องเล่าจากชาวดอย….ตอนทีส่ ี่

เด็กดอย มส 76 pipatcdd76@yahoo.co.th

ลําหวยแกว ไหลเอื่อย น้าํ ใสสะอาดแตปริมาณน้ํานอยเต็มที ทั้งๆที่อยูในชวงปลายฝน ตนหนาว มันทอดตัวไหลไปตามรองน้าํ ระหวางหุบเขา บางชวงก็กวาง บางชวงแคบแตลึก และนั่นคือเสนทางที่ผมขี่ เจามอเตอรไซคคูชีพผานมันมาแลวเมื่อเชานี้ … เมื่อถึงที่หมาย โดยไมตองรอใหใครสั่ง ทุกคนดูเหมือนจะรูหนาที่ของตนดีแลว ตางแยกยายกันไปเปน กลุม ใครที่ถือมีด ก็ตรงไปยังปาไผที่ขึ้นอยูเต็มไปหมด บางก็หายเขาไปในปารก สักครูก็ออกมาพรอมกับ ตนไมขนาดเทาตนขา ทยอยแบกออกมา อีกกลุมใหญที่ถือจอบ หายไปพรอมกระสอบปุย ชั่วครูก็ทยอยแบ กระสอบที่อัดแนนดวยทรายที่อยูแถวลําหวยมาวางเรียงกันไว ไม ไ ผ ถู ก ตั ด ผ า ซี ก เสี้ ย มปลายแหลม บางคนถางพื้ น ที่ เ ตรี ย มที่ จ ะป ก ไม ไ ผ เ พื่ อ ทํ า คั น ฝาย ชางเปนภาพของการทํางานที่สอดรับกันอยางยอดเยี่ยม ทุกคนรูหนาที่และทํางานของตนอยางไมรูจักเหนื่อย พอหลวงสั่งงานลูกบานบางเปนบางครั้ง กอนที่แกจะลวงลงไปในยาม หยิบใบตอง กับยาฉุนพันเปนมวนใหญ จุดสูบอยางสบายใจ กอนที่จะหันไปทํางานของแกตอ แตละคนทํางานอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย งานคืบหนาไปมากแลว ดวงอาทิตยลอยสูงขึ้นทุกขณะ แตละคนเหงื่อผุดพราวเต็มใบหนา แตไมมีทีทา ออนลาใหเห็น พอหิวน้ําก็กมลงไปวักน้ําจากลําหวยดื่มแก กระหายแลวก็ลงมือทํางานตอ เสียงตอกหลักสําหรับทําคันกั้น ดังอยูเปนระยะ ทอนไมถูกนํามาวางซอนกัน เปนลําดับคะเนวาสูงพอแลวก็ตอกหลักยึดใหมั่นคง อี ก ครู ใ หญ พ วกที่ ข นกระสอบทรายก็ ท ยอยกลั บ มาพร อ มหน า แต ล ะคนชุ ม เหงื่ อ กั น ทั่ ว หน า เมื่ อ คั น กั้ น ฝายแข็ ง แรงดี แ ล ว พวกหนุ ม ๆ ก็ ข นกระสอบทรายมาวางเรี ย งเป น ชั้ น อย า งเป น ระเบี ย บ มันสูงขึ้นทีละชั้น ทีละชั้น ประติมากรรมฝมือชาวปาเริ่มเปนรูปรางทีละนิด ขณะที่น้ําเมื่อถูกกั้นก็เริ่มเออสูงขึ้น เชนกัน เสียงหัวเราะครืนใหญ เมื่อหนุมหนึ่งแกลงโยนกระสอบทรายลงน้ํา มันกระเซ็นเปยกกันทั่ว เรียกเสียง “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

11


หัวเราะพอไดคลายเหนื่อยไปบาง ฝายน้ําลนกอตัวเปนรูปรางมากขึ้นทุกขณะ กระสอบทรายเรียงเปนชั้น อยางเปนระเบียบสูงขึ้นเกือบหนึ่งเมตร ขณะที่น้ําจากลําหวยก็เออสูงตามมาทีละนอย เสียงหัวเราะจากการเยาแหย หยอกลอขณะทํางาน ผอยคลายและดูไมอนาทรตอความสกปรกและ เปยกปอน นั่นเลยสักนิด ทุกคนดูจะพึงพอใจตอผลงานที่เกิดขึ้นจากน้ําพัก น้ําแรงของตัวเอง … .ตะวัน เคลื่อนคลอยผานศีรษะไปแลว…โดยที่ลืมไปดวยซ้ําวาอาหารมื้อเชายังไมตกถึงทองเลยสักนิด… ชั่วครูใหญ…กระสอบทรายลูกสุดทายถูกจัดวางใหเรียบรอย….งานที่ลงแรงมาดวยความเหนือ่ ยยาก… บัดนี้มันสําเร็จลงแลวดวยแรงกายและพลังของชาวบาน…พอหลวงเดินมาใกล..กอนจะโอบไหล..โดยไมตองมี คํากลาวใดๆ ..ทุกคนยิ้มอยางเปยมสุข.. ภาพที่ ทุ ก คนยื น ยิ้ ม ชู กํ า ป น อย า งผู ช นะ…เหนื อ ฝายตั ว นั้ น …เราเก็ บ สิ่ ง ของก อ นที่ จ ะชั ก ชวนกั น ออกเดิน…บายหนาสูหมูบาน…เสียงหัวเราะ หยอกลอตลอดเสนทาง บงบอกถึงความรูสึกที่อยูเบื้องลึกภายใน ใจของแตละคนไดอยางดี… กลางลานบ า น ..ใต ร ม ไม ..ข า วที่ ห อมกรุ น ..น้ํ า พริ ก หนุ ม ไข ต ม …ที่ ว างอย า งง า ยๆ บนใบตอง… ใช มื อเป บ แทนช อน ..แม ห ลวงตั ก ผัดนกที่แ กบรรจงทํา อยา งสุดฝ มื อใสหอข า วใหผม…และแจกจา ยไปทั่ ว ทุกคน…ชางเปนมื้อที่เอร็ด อรอยเหลือเกิน…เรากินขาวไปพลาง คุยกันไปพลาง “ถาหัวหนามาที่นี่อีก…แวะมาหาพวกเรานะครับ…” หนุมนอยคนหนึ่งเอยขึ้น “ครับ..”ผมตอบขณะที่ขาวยังอยูเต็มปาก “ผมเคยบอกกับพอหลวงไวครั้งหนึ่งวาจะเขามาเดือนละครั้ง..แตมาเห็นพวกเราทํางานวันนี้แลว ผมคง ตองมาบอย ๆ แลวละครับ” ผมวาตอ “หัวหนาอยาลืมไกนะครับ” พอหลวงพูดขึ้นมาลอยๆ ผมเคี้ยวขาวพลางนึกวาเผลอไปสัญญาอะไร กับแกไวอีกหนอ….ออ..นึกออกแลว “ครับ อีกไมนานหรอก ผมประสานสถานีทดสอบพันธุสัตวไวแลว หัวหนาแกใจดีมาก คงอีกสักเดือน ผมจะนํามาแจกให” อิ่มขาวแลว พอหลวงเดินหายเขาไปในบาน สักครูก็ออกมาพรอมหอของบางอยางในมือ “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

12


“เมื่อเชา เจาลูกชายผมไปดักนกไดมาหลายตัว หัวหนาเอากลับไปดวยนะครับ”

แกวาพลาง

สงหอใบตองในมือมาให “ไม ต อ งหรอกครั บ พ อ หลวงเก็ บ เอาไว กิ น เถอะ” ผมตอบปฏิ เ สธ ดู แ กผิ ด หวั ง ที่ ผ มปฏิ เ สธแก เสียอยางนั้น.. “ครับ ..ขอบคุ ณมากครับพอ หลวง” ผมเปลี่ยนใจกระทัน หัน กอ นจะเอื้อมมื อไปรั บ และยกมือ ไหว ขอบคุณ แกยิ้มอยางออนโยน บายคลอยมากแลว ….. “ผมตองลากลับกอนนะครับ ทุกคน” ผมหันไปบอกกับชาวบานที่ยังนั่งอยูรอบๆ “สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับทุกคน ผมกลับกอนนะครับ ไวมีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมอีก” ผมบอกลา กอนที่จะเดินกลับมาที่เจามอเตอรไซคคูชีพ พอหลวงลุกเดินตามมาสง แกเดินมาโอบไหลอยางรักใคร “ผมกลับกอนนะครับพอ” “แลวกลับมาเยี่ยมที่นี่อีกนะ” “ครับ” ผมขี่ ร ถจากมาด ว ยความรู สึ ก ที่ เ ต็ ม ตื้ น นั บ เป น โอกาสดี ที่ ผ มได มี โ อกาสมาทํ า งานในพื้ น ที่ ที่ยากลําบาก... แมฮองสอน ....พื้นที่พิเศษ ที่ตองการความทุมเท ความตอเนื่องในการทํางาน ซึ่งนั่นถือเปน สิ่งที่ทําให พัฒนากรอยางผม มั่นใจไดวาการทํางานที่ตอเนื่อง จะสงผลดีตองานพัฒนาชุมชนของเรา …..แลว ผมจะกลับมาอีก....

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

13


จบภาคแรก

(ชื่อบุบคคล สถาานที่ เหตุการรณ์ในเรื่องนีนี้ เป็นบุคคลจริง สถานนที่จริง ที่ยังงคงรอการพัฒ ั นา รอควาามช่วยเหลือ หากท่านใใดสนใจที่จะสร้ ะ างอาคารรเรียนเพือ่ ใหห้เด็กได้มที ี่เรียน มีอนาคคตทาง ก กษา เขขายังรอควาามหวังอยู….) การศึ … ่

โปรดติดตามงานเขี ด ยนชุดต่อไป…..เรียกเขาว่า...

“พัฒนากร” ฒ ..เร็วๆ นี้

“ววารสารพัฒนาชุ น มชน กรรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดดไทย”   

14


233 3. Learnin ng  togethe er  is  a  m must  for  e every  com mmunity.        

เรียนรูรูด วยกันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ ง ่งสําหรับทุกชุ ก มชน   การเรียนรู ย เ ปนสิ่งสําคั า ญ เพราะทํทําใหเกิดปญญา ญ ยิ่งมีคนมาาอยูรวมกันมากก ๆ ในชุมชน  

น มากขึ้นเปนทวีคี ูณ ยิ่งตองเรียนรู ผูนําชุมชนต ม องตระหหนักอยูเสมอววา ทําอยางไรรจึงจะสงเสริมให ม คนในชุมชชนไดมาเรียนรู น ด วยกันอยาง สม่ําเสมอแและตอเนื่อง ยิ่งปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอยยางรวดเร็ว เททคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปมมาก ถาหากเราาไมเรียนรู   เราจะลาหลััง ไมทันกับโลกกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เรียนรูรูด วยกันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ ง ่งสําหรับทุกชุ ก มชน ไมมียกเว ย นแมแตชชุุมชนเดียว ผูนําชุมชนจะตตอง ม โดยยึดหลั ห กการมีสวนร น วมของคนใในชุมชน หากกทุกชุมชนทําได ไ ชุมชนก็จะ จัดกระบวนนการเรียนรูใหหเกิดขึ้นในชุมชน เปนชุมชนแแหงการเรียนรูและเปนชุมชนแห ช งปญญาาอยางแนนอนน evelopmeent.  234. Where  there  is  change, there   is  de            

เมืมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยอมเกิดการพัฒนาา

ก ่ยนแปปลงยอมเกิดการพัฒนา คนนที่ไมยอมรับการเปลี ก ่ยนแปปลงจึงไมคอยพัฒนา เมื่อมีการเปลี า หน อยางไร ก็กจะคิดและทําอะไรแบบนั า ้น อยางนั้น โดยไม โ คิด  ทั้งวิธีคิดแลละวิธีทํางาน เคยคิดและทําอะไรแบบไห ที่จะทําอะไไรใหม ๆ ใหหดีข้ึนเลย ชุมชนและสังคมที่เจริ จ ญแลว จะมีมีการเปลี่ยนแแปลงตลอดเววลา ทําใหเกิดดการพัฒนาอยาง  า ง จะไมมอะไรเปลี อี ่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวาเดิม จึงไมเกิดการ เปนระบบแและตอเนื่อง ในขณะที่ชุมชนนและสังคมที่ลาหลั พัฒนา ถึงจะพั จ ฒนาก็พัฒนาไปไมถึงไหนน     ผูนําคือบุ อ คคลสําคัญที ญ ่สุดที่จะทําให ใ เกิดการเปลีลี่ยนแปลง ในนการเลือกผูนนํํา จึงตองพิจารณา จ ธ ว สิ่งที่จะตองพิจารรณาเปนพิเศษษก็คือวิธีคิดแลละ องคประกออบหลายอยาง นอกจากเปปนคนดีมีคุณธรรมแล วิสัยทัศนของผู อ นํานั่นเองง (อานตอฉบับหนนา) ขออขอบคุณ Mr.KKim Robertson และ Mrs.M Mary Robertsonn,Missionaries ชาวนิวซีแลนดด ประจําจังหวัวัดสุพรรณบุรี ที่ใหขอคิดและคําแนะนําที่เปนประโยชนในการเขี ใ ยนบทความครั้งนี้เปนอย น างดียิ่ง

“ววารสารพัฒนาชุ น มชน กรรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดดไทย”   

15


ö¤a¹æáÂa§·ÂoÂoo¡ÁÒµi´¡a¹º¹·Œo§¶¹¹eÃืèoÂæ ¨¹·u¡Ça¹¹Õé ËÅÒ¤¹äÁ‹¡ÅŒÒ·Õè¨a¢aºÃ¶ 4Ōo oo¡ÁÒ¨Ò¡ºŒÒ¹e¾ÃÒaöµi´ÁÒ¡¡¡ ¤ืo¶ŒÒ¨a㪌ö 4Ōo µŒo§oo¡¨Ò¡ºŒÒ¹µaé§æµ‹eªŒÒÁื´ Ão¨¹eªŒÒµÃً äÁ‹ä´Œ e¾ÃÒa¹a蹤ืoö¨aµi´ ¡ÅaººŒÒ¹ËÅa§eÅi¡§Ò¹¶ŒÒäÁ‹oo¡¨Ò¡·Õè·íÒ§Ò¹¡‹o¹eÇÅҡ経o§Ão¨¹¤èíÒÁื´ä»eÅ ´ŒÇ¢Õée¡Õ¨仨o´æª‹e»Åืo§¹éíÒÁa¹+¡Ò« º¹¶¹¹e¡ืoº·u¡eʌ¹·Ò§ ·Õèæ·º·u¡¤¹¨a¾Ù´e»š¹eÊÕ§e´ÕÂÇÇ‹Ò o¤-µÃµi´ ¢¹Ò´Ça¹ËÂu´ÃÒª¡Òà ¨aä»ä˹Âa§µŒo§¤i´æŌǤi´oÕ¡ NjҷÕèeÃÒ¨aä»ÁÕ¤¹¹iÂÁä»ÁÒ¡äËÁ oa¹e¹ืèo§¨Ò¡¶ŒÒ ¤¹¹iÂÁÁÒ¡¡ç¨aæˋ¡a¹ä»·aé§Ã¶e¡‹ÒöãËÁ‹ ¼Å¡ç¤ืo ö-o¤-µÃ-µi´ ËaÇo¤Œ§©ºaº¹Õé ¨ึ§¢o¹íÒe¡Ãç´¤ÇÒÁÃٌ eÅ硹ŒoÂe¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃ㪌ö·aé§Áืoe¡‹Ò ÁืoãËÁ‹ ÁÒeʹoãˌ·ÃÒº¡a¹¾oÊa§e¢» ”¢aºÃ¶»‡ÒÂæ´§ ¤¹oืè¹Áo§æŌÇoi¨©Ò 仡i¹¢ŒÒÇ¡ÅÒ§Ça¹ e¨o´‹Ò¹µíÒÃǨ ¢ŒÒÇ¡ÅÒ§Ça¹Áืéo¹a¹é ÃÒ¤Ò澧“ ¢aºÃ¶»‡ÒÂæ´§ oo¡ä»¡i¹¢ŒÒÇ¡ÅÒ§Ça¹·Õè e¨o´‹Ò¹ µíÒÃǨºo¡Ç‹Ò¼i´ e¾ÃÒae»š¹»‡ÒÂæ´§ æÅa¡çe¨ŒÒ¢o§äÁ‹ÂoÁŧ ÊÁu´eŋÁ洧NjҨaä»ä˹ ¨ao´¹·aé§ãºÊaè§ æÅa Âึ´ãº¢aº¢Õè eÃืèo§¹Õé¨ÃÒ¨Ãeµืo¹ÁÒÇ‹Ò “ã¤Ã·ÕèÂa§¢aºÃ¶»‡ÒÂæ´§oÂًº¹¶¹¹ã¹»˜¨¨uºa¹ µŒo§»¯iºaµiµÒÁ¡®ËÁÒÂÊíÒËÃaºÃ¶»‡Ò 洧o‹ҧe¤Ã‹§¤Ãa´ Ái©¹a鹨a¶Ù¡e¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨµÃǨ¨aº¡uÁ䴌 e¾ÃÒa»‡ÒÂæ´§ µÒÁ¡®ËÁÒ ÁÕänje¾ืèo¢ÒÂËÃืo «‹oÁe·‹Ò¹aé¹ ·Õ輋ҹÁÒ¼‹o¹¼a¹ãˌ e¾ÃÒa¡ÃÁ¡Òâ¹Ê‹§·Ò§º¡ ¼Åiµ»‡Ò¢ÒÇäÁ‹·a¹” e»š¹e˵uãˌÁÕ¤¹µi´»‡ÒÂæ´§ ÅÒ¡»‡Ò¡a¹ÂÒÇe»š¹e´ืo¹ºÒ§¤¹ËÅÒÂe´ืo¹ )e·‹Ë¹Ò¹) (Åo§æoºËÒ¢ŒoÁÙÅ·ÃҺNjÒÃoeÅ¢·aeºÕ¹·Õ赌o§¡Òëึè§ Âa§äÁ‹¶ึ§æµ‹eʌ¹´ÕeÅÂoÂً䴌¹Ò¹ (Âa§äÁ‹ÂoÁeÊÕÂÀÒÉÕãˌ桋漋¹´i¹e»š¹¨íҹǹÁÒ¡ µ‹oÁÒ ·Ò§o¸iº´Õ¡ÃÁ¡Òà ¢¹Ê‹§·Ò§º¡ 䴌oo¡ÁÒÂื¹Âa¹æŌÇÇ‹Ò »‡Ò¢ÒÇÊÒÁÒöoo¡ãˌ䴌o´ÂeÃçÇ æÅa¢oãˌe¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕµíÒÃǨ·íÒ¡Òà ¡Ç´¢a¹¨aº¡uÁö»‡ÒÂæ´§o‹ҧe¢ŒÁ§Ç´ «ึ觨a¾ºeËç¹Ç‹Ò e¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨ䴌·íÒ¡ÒõÃǨµÃÒ¨aº¡uÁö»‡ÒÂæ´§ o‹ҧµ‹oe¹ืèo§ ¨ึ§¢oeÃÕ¹ãˌ¼ÙŒ·ÕèÂa§ãªŒÃ¶»‡ÒÂæ´§oÂً ËÒ¡Âa§ÁÕ»˜­ËÒäÁ‹ä´Œ»‡Ò¢ÒÇ ¡Ãu³Ò»¯iºaµiµÒÁ¡®ËÁÒ eÃืèo§»‡ÒÂæ´§ãˌ¶Ù¡µŒo§ 1.µŒo§Å§ÊÁu´¤Ù‹Áืo»Ãa¨íÒö·u¡¤Ãa駷Õ㪌ö 2.Çiè§ä´ŒÃaËNjҧ¾ÃaoÒ·iµÂ¢ึ鹶ึ§¾ÃaoÒ·iµÂµ¡ 3.»‡ÒÂæ´§µŒo§e»š¹»‡Ò¢o§¡ÃÁ¡Òâ¹Ê‹§·Ò§º¡ o‹Ò㪌»‡ÒÂæ´§»ÅoÁ ¨ึ§eÃÕ¹ÁÒãˌ·ÃÒºo´Â·aèÇ¡a¹

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

16


”ä´Œ»‡Ò·aeºÕ¹ãËÁ‹µoŒ §¹íÒä»e¨iÁ )»´·o§ºa§eÅ¢ 7 e¨µ¹Ò¨a·íÒãˌeËÁืo¹eÅ¢ 1 ËÃืoµ¡æµ‹§»´ºa§»‡Ò ·aeºÕ¹“( ö·íÒ»‡ÒÂ溺¹Õéoa¹µÃÒÂÁÒ¡ ÁÕËÅÒ¤a¹·Õè·íÒ»‡ÒÂ溺¹Õé »ÃÒ¡¯Ç‹Òe»š¹Ã¶o¨Ã ö¢¹ÂÒºŒÒ ¢¹¢o§e¶ืèo¹ e¨µ¹Ò´a´æ»Å§»‡Ò·aeºÕ¹ãˌ´ÙµaÇoa¡ÉÃËÃืoeÅ¢äÁ‹ªa´e¨¹ËÃืo·íÒãˌe¢ŒÒ㨼i´ ¡Ò÷íÒ»‡Ò·aeºÕ¹溺¹Õé e¨µ¹ÒäÁ‹´Õ e¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨÊÒÁÒö´íÒe¹i¹¡ÒõÃǨÊoºæÅaËÃืo¨aº¡uÁ¶ึ§ºŒÒ¹¾a¡ä´Œ. ”Ç‹Ò´ŒÇÂãºÊa觨ҡ¡ÒÃ㪌»‡Ò¾aº" e»š¹»Ãae´ç¹¡a¹ÁÒËÅÒÂÃÒÂæŌÇeÃืèo§»‡Ò¾aº»‡ÒÂeoÕ§ ¢aºÃ¶ä»e¨oµíÒÃǨµa駴‹Ò¹ ºo¡Ç‹Ò·íÒ¼i´ e¹ืèo§¨Ò¡ãªŒ 漋 ¹ »‡ Ò Â¾a º 䴌 o´Â樌 § ¢Œ o ËÒ¡Ãa·í Ò ¼i ´ eÃืè o § "äÁ‹ µi ´ µÃึ § 漋 ¹ »‡ Ò Â·aeºÕ  ¹¡a º µa Ç Ã¶ )»‡ Ò ÂeoÕ Â § "( ¶ึ§æÁŒÇ‹ÒeÃÒ¨ae¶Õ§Njҵi´µÃึ§æÅaeËç¹ä´Œªa´e¨¹ äÁ‹º´ºa§µaÇoa¡ÉÃoaäÃeÅÂæÅa»‡Ò·aeºÕ¹¡çäÁ‹ä´Œ¾aºeoÕ§ŧÁÒ ¡ç¶ืoNjҼi´e¹ืèo§¨Ò¡e»š¹Åa¡É³a·ÕèäÁ‹µi´µÃึ§ ÊÃu»¤ืo µÒÁ¡®¡Ãa·Ãǧ ¡íÒ˹´Åa¡É³a ¢¹Ò´ æÅaÊÕ¢o§æ¼‹¹ »‡Ò·aeºÕ¹ö ¾.È 2547.¢Œo 3 “漋¹»‡Ò·aeºÕ¹öãˌµi´µÃึ§änj㹷Õè·ÕèeËç¹ä´Œ§‹Ò·Õè˹ŒÒö˹ึè§æ¼‹¹ æÅa ·Õ跌ÒÂö˹ึè§æ¼‹¹ enj¹æµ‹Ã¶¨a¡ÃÂҹ¹µËÃืoö¾‹Ç§ãˌµi´µÃึ§·Õ跌ÒÂö˹ึè§æ¼‹¹ ¡Òõi´µÃึ§æ¼‹¹»‡ÒµŒo§äÁ‹ ¡Ãa·íÒã¹Åa¡É³a·ÕèÇaÊ´u·ÕèÂึ´æ¼‹¹»‡Ò¹aé¹oÒ¨»´ºa§ËÃืo»´·aºµaÇoa¡ÉûÃa¨íÒËÁÇ´ ËÁÒÂeÅ¢·aeºÕ¹ æÅa µaÇoa¡Éúo¡ªืèo¡Ãu§e·¾ÁËÒ¹¤ÃËÃืo¨a§ËÇa´ æÅaµŒo§äÁ‹¹íÒÇaÊ´uËÃืoÊiè§oืè¹ã´äÁ‹Ç‹Ò¨a¡‹oãˌe¡i´æʧÊNjҧËÃืo eÃืo §æʧËÃืo äÁ‹ ¡çµÒÁ ÁÒ»´·a º ºa§ ËÃืoµi´änj㹺Ãiedzã¡ÅŒe ¤Õ§¡aºæ¼‹¹»‡Ò·aeºÕ¹ö¨¹äÁ‹ÊÒÁÒö Áo§eËç¹µaÇoa¡ÉûÃa¨íÒËÁÇ´ ËÁÒÂeÅ¢·aeºÕ¹ ËÃืoµaÇoa¡Éúo¡ªืèo¡Ãu§e·¾ÁËÒ¹¤ÃËÃืo¨a§ËÇa´” ¤íÒÇ‹Ò “µi´µÃึ§”µÒÁ¾¨¹Ò¹u¡ÃÁä·Â©ºaº ÃÒªºa³±iµÂʶҹ ¤íÒÇ‹Ò µÃึ§ ¤ÇÒÁËÁÒÂ]µÚÃึ§ [¡ .·íÒãˌoÂً¡aº ·Õè eª‹¹ µÃึ§µa»Ù µi´µÃึ§¤ืoµi´ãˌoÂً¡aº·Õè ¶ŒÒ漋¹»‡Òµi´oÂًº¹°Ò¹·Õè¾aºeoÕ§䴌 ¡ç¨aäÁ‹µi´µÃึ§µÒÁ¡®ËÁÒ o´Â¡Ãoº»‡Ò·aeºÕ¹¾aºeoÕ§ ¶ŒÒ´a¹eoÕ§µo¹µíÒÃǨµÃǨ ¡ç¨a樌§Ç‹Ò äÁ‹µi´µÃึ§änj㹷Õè·ÕèeËç¹ä´Œ§‹ÒµÒÁ ¡®ËÁÒ ¡çoÒ¨¶Ù¡¨aºä´Œ ·Ò§·Õè´Õ o‹Ò㪌¡Ãoº»‡Ò¾aºeoÕ§ÁÒãʋ漋¹»‡Ò·aeºÕ¹ö e»š¹¡ÒôշÕèÊu´ ”ä¿«Õ¹oœ ¶ึ§æÁŒ ¡Á .e¤ŒÒ¡íÒ˹´e¾Õ§ ÊÕ¢o§æʧ¡aºÇaµµ e·‹Ò¹aé¹ ¡ÒÃ㪌ä¿Ã¶ ( ¡®ËÁÒÂNjҴŒÇÂeÃืèo§o¤Áä¿Ã¶Ï (ËÒ¡ e»š¹ä»ä´Œ¡ç¢oãˌe»ÅÕ蹨ҡ俫չoÅãˌÁÒe»š¹o¤Áä¿æººe´iÁæ e¹ืèo§¨Ò¡ä¿«Õ¹oŹaé¹æʧÊNjҧ¨ŒÒÁÒ¡ eÁืèoæʧ e¢ŒÒµÒ·íÒãˌæʺµÒæÅaµÒ¾ÃaèÇÁaǪaèÇ¢³a·íÒãˌ¼ÙŒ¢aº¢ÕèËÃืo»ÃaªÒª¹¼ÙŒãªŒÃ¶ãªŒ¶¹¹ä´ŒÃaº¤ÇÒÁe´ืo´ÃŒo¹æÅaʋ§¼Å ãˌe¡i´ouºaµie˵u䴌§‹Ò æÅa»˜­ËÒoืè¹æ µÒÁÁÒ

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

17


ÊíÒËÃaºeÃืèo§o¤Áä¿Ë¹ŒÒö ÁÕ¡®ËÁÒÂæÅa¡®¡Ãa·Ãǧ ´a§¹Õé ¾.Ã.º.¨ÃҨ÷ҧº¡ ¾.È .2522 ÁÒµÃÒ 11 ã¹eÇÅÒÁÕæʧÊNjҧäÁ‹e¾Õ§¾o·Õè¨aÁo§eË繤¹ ö ËÃืoÊi觡մ¢Çҧ㹷ҧ䴌o´Âªa´æ¨Œ§ÀÒÂã¹ÃaÂaäÁ‹ ¹Œo¡NjÒ˹ึè§ÃŒoÂˌÒÊiºeÁµÃ ¼ÙŒ¢aº¢Õ赌o§e»´ä¿ËÃืo㪌æʧÊNjҧµÒÁ»ÃaeÀ· Åa¡É³a æÅae§ืèo¹ä¢·Õè¡íÒ˹´ã¹ ¡®¡Ãa·Ãǧ ÁÒµÃÒ 148 ¼ÙŒã´½†Ò½„¹ËÃืoäÁ‹»¯iºaµiµÒÁÁÒµÃÒ 11 µŒo§ÃaÇÒ§o·É»ÃaºäÁ‹e¡i¹ËŒÒÌoºҷ ”ä´ŒÃaºãºÊa觨ҡe¨ŒÒ¾¹a¡§Ò¹¨ÃҨÓ ÁÕ¢Œo¶¡e¶Õ§ʧÊa¡a¹ÁÒ¹Ò¹æŌÇNjÒeÁืèo䴌ÃaºãºÊaè§ãˌ仪íÒÃa¤‹Ò»ÃaºeÇÅÒ·íÒ¼i´¡®¨ÃÒ¨ÃæŌÇäÁ‹ä»¨‹Ò¨ae»š¹äà äËÁ ¢ÂíÒãºÊa觷ié§ä´ŒËÃืoe»Å‹Ò ºÒ§¤¹ºo¡äÁ‹e»š¹ä÷ié§ä»eÅ ʋǹºÒ§¤¹ºo¡µŒo§¨‹ÒÂäÁ‹o‹ҧ¹aé¹µ‹o·aeºÕ¹ äÁ‹ä´Œ ¨Ò¡¢Œo¡®ËÁÒ ¶ŒÒ¤u³äÁ‹ä»ªíÒÃa¤‹Ò»Ãaº ¶ืoNjÒe»š¹¡Òý†Ò½„¹äÁ‹ä»ªíÒÃa¤‹Ò»ÃaºµÒÁãºÊaè§ ÁÕ¤ÇÒÁ¼i´oÕ¡¢ŒoËÒ˹ึè§ µŒo§ÃaÇÒ§o·É»ÃaºäÁ‹e¡i¹ 1,000 ºÒ· )ÁÒµÃÒ 155 ¾.Ã.º.¨ÃҨ÷ҧº¡Ï ( ¹o¡¨Ò¡¹Õé¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹÁÕoíÒ¹Ò¨¨a´¡Òáaº¼ÙŒ¢ºa ¢ÕËè Ãืoe¨ŒÒ¢o§Ã¶µÒÁÁÒµÃÒ 141 ·Çi ´a§¹Õé 1. ¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹÁÕoíÒ¹Ò¨oo¡ËÁÒÂeÃÕ¡¼ÙŒ¢aº¢ÕèËÃืoe¨ŒÒ¢o§Ã¶ãˌä»ÃÒ§ҹµaǵ‹o ¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹµÒÁ ʶҹ·ÕèÇa¹ æÅaeÇÅÒ·ÕèÃaºuã¹ËÁÒÂeÃÕ¡¹aé¹ æŌǾ¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹ¨ae»ÃÕºe·Õº»ÃaºµÒÁ¡®ËÁÒ 2. ¶ŒÒ¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹ㪌oíÒ¹Ò¨oo¡ËÁÒÂeÃÕ¡¼ÙŒ¢aº¢ÕèËÃืoe¨ŒÒ¢o§Ã¶ãˌä»ÃÒ§ҹµaÇ µ‹o¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹ æŌÇäÁ‹ÁÒµÒÁ¹a´ ¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹ¨a樌§ä»Âa§¹Ò·aeºÕ¹öËÃืo¹Ò·aeºÕ¹¢¹Ê‹§·Ò§º¡ãˌ§´ÃaºªíÒÃa ÀÒÉÕ » Ãa¨í Ò »‚ Êí Ò ËÃa º ö¤a ¹ ¹aé ¹ änj e »š ¹ ¡Òêaè Ç ¤ÃÒÇ ¨¹¡Ç‹ Ò ¼ÙŒ ä ´Œ Ãa º ãºÊaè § ¨aÁÒ¾º¾¹a ¡ §Ò¹ÊoºÊǹµÒÁ ËÁÒÂeÃÕ¡æÅaªíÒÃa¤‹Ò»Ãaºãˌ eÃÕºÌoÂeÊÕ¡‹o¹ ¾¹a¡§Ò¹ÊoºÊǹ¨ึ§¨a樌§ä»Âa§¹Ò·aeºÕ¹ãˌ·ÃÒºe¾ืèoãˌ ¼ÙŒ¹a鹪íÒÃaÀÒÉÕ»Ãa¨íÒ»‚ÊíÒËÃaºÃ¶¹aé¹µ‹oä» ´a§¹aé¹ ã¤Ã䴌ÃaºãºÊa觡ç¤i´eÊÕÂNjҶ١ËÇ ·íÒãˌ¶Ù¡µŒo§´Õ¡Ç‹Ò ä»eÊÕ¤‹Ò»Ãaº«a¨a䴌äÁ‹ÁÕ»˜­ËÒÀÒÂËÅa§

พบกันใหม่ฉบับหน้า

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

18


งานพัฒนาชุมชน : ความภูมิใจ )ที่ (ไร้กาลเวลา สวัสดีทานผูอานที่เคารพรักทุกทาน เนื่องในโอกาสวันกําเนิดเกิดกรมการพัฒนาชุมชนเวียนมา บรรจบครบ 51ป จึงขอมอบบทกลอนที่เพียรแตงมาขอบคุณชาวพัฒนาชุมชนและผูมีสวนรวมในงานการพัฒนา ชุมชนทุกทานแทนการเขียนบทความปกติสักฉบับนะครับ หวังวาคงจะชวยเปนแรงบันดาลใจเล็กๆ บนความ ยิ่งใหญในงานพัฒนาชุมชนที่พวกเราทุกๆ คนรวมกันสรางสรรคเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตลอดระยะเวลา หลายสิบปที่ผานมาก็แลวกันนะครับ.. กําเนิดกรมฯ )พช (.ปนี้ มีกลอนให แตงดวยใจ แตมดวยจิต ที่คิดฝน หากโดนใจ กด LIKE ใหแลวกัน มอบกํานัล ใหทานชื่น ฟนเรี่ยวแรง….. ขอบคุณที่ ..บุกเบิกทาง สรางคุณคา สรางศรัทธา ประชาชน ทุกหนแหง จากหนึ่งเดียว กลายเปนสิบ เปนรอยแรง สรางชุมชน ใหเขมแข็ง และรมเย็น... สรางพลัง ..ชุมชน พึ่งตนได พัฒนา ผูยากไร พนทุกขเข็ญ รวมผูคน บมปญญา ฝาลําเค็ญ กอเกิดเปน กลุมเครือขาย ไปทั่วแดน... สรางอาชีพ เพิ่มรายได ขยายผล สรางโอกาส ใหชุมชน นับหมื่นแสน สรางแหลงทุน หนุนชวยกัน ยามขาดแคลน สรางนักวาง..แผนชุมชน สรางคนดี.....

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

19


สรางผูนํา..การเปลี่ยนแปลง ทุกแหงหน พัฒนา ชุมชน บนวิถี.. ความพอเพียง ..พอตัว ..และพอดี.. ทําหนาที่ สืบสาน งานพัฒนา… นําพลัง ..ภูมิปญญา มาสรางสรรค ผลิตภัณฑ..ชุมชนไทย ไปทั่วหลา )สูสากล( ศูนยเรียนรู ศูนยประสาน..งานพัฒนา ชวยนําพา ความรุงเรือง สูเมืองไทย... จากวันนั้น ..ถึงวันนี้ มีคายิ่ง ทุกทุกสิ่ง ที่ทานทํา มีความหมาย เราทุกคน จะจดจํา มิเสื่อมคลาย จารึกไว เปนตํานาน ของแผนดิน..... ในวันนี้ ..พวกเรา ยังเดินตอ งาน พช .ยังกาวไป ไมจบสิ้น เดินตามรอย แหงพอหลวง ของแผนดิน ทั่วทุกถิ่น จับมือรวม รวมพลัง..... ไมสําคัญ ..วาใคร เดินนําหนา ไมสําคัญ ..วาซายขวา หรือตามหลัง สําคัญที่ ...กําลังใจ มีใหกัน รวมสรางฝน กาวเดินไป ใหถึงดาว... อาจจะหก..ลมบาง ในบางครั้ง อาจจะพลั้ง พลาดไป ในบางกาว อาจจะหยุด เดินบาง ในบางคราว แตจงกาว สูตอไป ในเสนทาง... ใจ ..ดวงนี้ นอมพลีให ไทยทั้งผอง เขา ..สูงปอง กองพาด มิอาจขวาง ใจ ..ดวงนอย รอยเปนหนึ่ง ถึงปลายทาง เรา ..จะสราง ..ความภูมิใจ ใหแผนดิน…

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

20


แมยากเย็น เชนไร อยาไดทอ จงสานตอ อุดมการณ งานทั้งสิ้น สรางความสุข ..เพื่อ..คนไทย ทั้งแผนดิน สรางรอยยิ้ม ..ไปทั่วถิ่น แผนดินทอง... จงยืนหยัด สรางฝน อันยิ่งใหญ จงรวมใจ ทําสิ่งชอบ ตอบสนอง จงทดแทน คุณแผนดิน ถิ่น..ขวานทอง ทั้งปกปอง ศาสนา องคราชัน..... รวมพลัง..สรางสรรค สูวันใหม หลอมดวงใจ เปนหนึ่งเดียว เก็บเกี่ยวฝน รวมแบงปน ..ความสุข กันและกัน เติมเต็มฝน ..ใหแผนดิน ถิ่นเมืองไทย..... ใหความสุข ..จงมี แดปวงทาน ใหความคิด ..จงเบิกบาน ปานฟาใส ใหชีวิต ..อบอุน จํารูญใจ ใหปญญา ..ผุดผองใส ไปชั่วกาล... เกียรติภูมิ ..สูครอบครัว ที่ทานรัก เกียรติศักดิ์ ..สูตระกูล ที่สืบสาน เกียรติยศ ..สูตัวทาน ตราบเทานาน เกียรติประวัติ ..สูลูกหลาน ปานน้ําริน... กาวหนาไป บนเสนทาง ที่สรรคสราง ทุกกาวยาง องอาจ ทั้งศาสตรศิลป หวังสิ่งใด สัมฤทธิ์ผล เปนอาจิณ อยารูสิ้น หยาดน้ําใจ มิตรไมตรี ..... ...เทอญ...

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

21


กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเคลื่ อ นงานคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการภายในระดั บ หน่ ว ยงาน )IPA( มาตั้งแต่ พ.ศ .๒๕๔๙ และได้จัดกิจกรรมประเมินผล พร้อมกับจัดสรรรางวัลจูงใจให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุผล ในปี พ.ศ .๒๕๕๖ ได้ให้รางวัล ”หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดีเด่น “กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับส่วนกลาง รวม ๒๐ รางวัล หลังจากที่ได้คัดเลือก หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดีเด่น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้ดําเนินการ คัดเลื อก ”หน่วยงานผลงานนวั ตกรรมดีเด่น “จํานวน ๕ หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานดีเด่นและสามารถริเริ่ ม สร้างสรรค์กิจกรรม และผลงานทางวิชาการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุ เป้าหมาย โดยหน่วยงานอื่นสามารถนํานวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ มีเกณฑ์ และ กิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดีเด่น จํานวน ๒๐ หน่วยงาน เข้ารับการตรวจประเมินผลงานนวัตกรรมตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยทุกหน่วยงานได้ยื่นสมัครครบทุกหน่วยงาน หลังจากนั้น ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานผลงาน นวัตกรรมดีเด่น ประกอบด้วยกรรมการ ๗ คน คือ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธาน รองอธิบดีทุกท่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการกองแผนงานเป็นเลขานุการ ซึ่งการ คัดเลือก ”หน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น “กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๕๖ มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์เชิงระบบของบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างและ พัฒนาองค์ ความรู้ เชิ งวิ ชาการและองค์ ความรู้ใ หม่ เพื่อสร้ างคุณค่างานพัฒนาชุ มชน กําหนดเกณฑ์ การตรวจ ประเมินผลและรูปแบบและวิธีการประเมินผลงานนวัตกรรมตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ มีเกณฑ์การให้ คะแนน ๕ ด้าน ดังนี้ ๑ (การพัฒนา แนวคิด รูปแบบการดําเนินงานและผลผลิตตามเป้าหมายที่กําหนด )เกิดนวัตกรรมอะไร( โดยพิ จ ารณาจาก นวั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายและกระบวนการ ที่กําหนดทั้งหมด (2ผลลัพธ์การดําเนินงานที่ส่งผลต่อการประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน (2.1ผลต่อลูกค้าหลัก โดยพิจารณาจาก (1 )มีทะเบียนลูกค้าหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงงานตามข้อเสนอโครงการริเริ่ม สร้างสรรค์ (2)มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหลักก่อนและหลังการดําเนินงาน “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

22


(3)นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีผลต่อลูกค้าหลักอย่างชัดเจน (4)นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อลูกค้าหลัก (2.2ผลต่อการแก้ไขสถานการณ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก (1)นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนํามาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ระบุตามโครงการฯได้ (2)มีการเปรียบเทียบผลการแก้ไขสถานการณ์ของหน่วยงานก่อนและหลังดําเนินการ (3)นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อการแก้ไขสถานการณ์ที่ระบุตามโครงการฯ (3การนําผลการดําเนินงานไปทดลองใช้ ปฏิบัติจริง ๓ .๑ (มีการนํานวัตกรรมไปทดลองใช้ ปฏิบัติจริง กับกลุ่ม หรือพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มหรือพื้นที่ เป้าหมายเดิม ๓.๒ (มีการนํานวัตกรรมไปทดลองใช้ ปฏิบัติจริงกับกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเดิม (4 การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน องค์ ค วามรู้ แ ละเป็ น แบบอย่ า ง )Best Practice ( กับกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่อื่น 4.1 (มีการจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นทางการ (4.2มีเอกสารจัดการความรู้, Best Practice (4.3มีช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็นสาธารณะในวงกว้าง (5นิทรรศการผลงานนวัตกรรม (5.1ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าสนใจ (5.2ความสอดคล้อง เชื่อมโยงของข้อมูลการนําเสนอนวัตกรรม (5.3ความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ทั้ง ๒๐ หน่วยงาน ได้ นํ าเสนอผลงานของตนเองด้วยการบรรยายต่อคณะกรรมการและการแสดง นิทรรศการ หน่วยงานที่มีผลงานนวัตกรรม มีกระบวนการและรูปแบบที่ชัดเจน สื่อสารได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ”หน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น “มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ สพจ .หนองคาย กับนวัตกรรมโครงการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมชุมชนมุ่งสู่ สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน รางวัล รองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่ สพจ .ยโสธร กับนวัตกรรมโครงการ OTOP MART YASOTHON และ สพจ .เพชรบูรณ์ กับนวัตกรรมโครงการเพชรบูรณ์เข้มแข็ง ปฏิบัติการที่ 2ขับเคลื่อนรูปแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ สพจ .เชียงราย กับนวัตกรรมโครงการเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชน ก้าวหน้า นักพัฒนามีความสุข และ สพจ .ชุมพร กับนวัตกรรมโครงการ OTOP ชุมพร สู่สากลด้วยการตลาด อิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Marketing : E-Marketing) “ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดีเด่น ๒๐ หน่วยงาน และรางวัล หน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับรางวัลก็อย่าได้น้อยอกน้อยใจ ยังมีโอกาส ให้เราได้ชิงชัยในปี ๒๕๕๗ ขอให้ปฏิบัติการอย่างจริงจัง แล้วชัยชนะจะเป็นของเรา กําลังใจให้หน่วยงานครับ” “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

23


สาระนารู 

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

24


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

25


“เวลากับการทํางาน” นายสันติ เที่ยงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ เดื อ นตุ ล าคม พ .ศ .๒๕๕๖ มาเยื อ น พร้ อ มกั บ อากาศที่ แ ปรปรวน จนสุดคาดคะเน วันหนึ่งมี ๓ ฤดู ตอนเช้าอากาศเย็นสบาย สาย ๆ อากาศร้อนมาก ๆ ตกบ่ายคล้อยฝนก็ตก ช่าง เป็นอะไรที่เหนือคําบรรยายจริง ๆ ไม่มีใครควบคุมธรรมชาติได้ แต่ธรรมชาติควบคุมเราได้ นี่คือ ”อานุภาพฟ้า “ อย่างแท้จริง แต่ ช่ า งเถอะ อะไรจะเกิ ด มั น ต้ อ งเกิ ด ทุ ก สรรพสิ่ ง ในโลกย่ อ มเป็ น ไปตามลิ ขิ ต ฟ้ า กํ า หนด ไม่ มี ใ ครฝื น ชะตาฟ้ า ได้ สุ ด แล้ ว แต่ ก รรม ”ของแต่ล ะคนที่ ทํ า ไว้ เหมื อ นพระพุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ตที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า กมฺมุนา วตฺตตีโลโก )สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม( ฉันใดก็ฉันนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมได้ เพราะฉะนั้ น ”เวลาของชี วิ ต “ที่ เ หลื อ จึ ง มี คุ ณ ค่ า อย่ า งมหาศาล หลายคนคิ ด ได้ เ ร็ ว ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็ว สามารถปรับตัวเองให้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเท่าทัน แต่ในโลกความเป็นจริงจะ มีใครคิดได้ก่อนกัน นั้น ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครทราบได้ ผู้เขียนคิดว่า ถ้าย้อน ”เวลา “ได้อยากจะทําสิ่งดี ๆ ที่ไม่ได้ทํา อี ก มากมายในชี วิ ต ยั ง ติ ด ค้ า งผู้ ค นอี ก มากมาย แต่ ไ ม่ มี ใ ครย้ อ นอดี ต ย้ อ นเวลาได้ ผู้ เ ขี ย นก็ เ ช่ น กั น เคยมีผู้รู้กล่าวไว้ว่า มีสิ่งสําคัญ ๔ ประการ ที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ ๑. ก้อนหิน.....เมื่อได้ขว้างออกไปแล้ว ๒. คําพูด.......เมื่อได้พูดออกไป ๓. เวลา........เมื่อผ่านพ้นไป ๔. โอกาส.....เมื่อสูญเสียมันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๓ ”เวลา “ทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวันคือ ๒๔ ชั่วโมง แต่ทุกคนใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไม่เท่ากัน บางคนเวลาเพียงเสี้ยววินาทีสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ให้กับประเทศได้อย่าง มหาศาล แต่บางคนใช้เวลาชั่วชีวิตไปกับการหายใจทิ้งไปวันๆ เป็นเรื่องแปลกแต่จริง สําหรับชีวิตการรับราชการ ของพวกเรา ชาว พช .นั้น ในการทํางานรับราชการในกรมการพัฒนาชุมชน เราจะพบว่า คน พช .มีเวลาทํางาน เหมือนกับส่วนราชการอื่น ๆ แต่ความยากในการทํางานยากกว่า ใช้เวลามากกว่า ดังนั้น คน พช .จึงหมดเวลาไป กับการใช้เวลาสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ กับกลุ่ม/องค์กรกับผู้นําชุมชนที่ต้องทํางานร่วมกัน สมัยก่อน เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว พัฒนากร/พัฒนาการอําเภอ ต้องลงพื้นที่ มากกว่านั่งอยู่สํานักงาน เพราะงาน พช .อยู่ในหมู่บ้าน ไม่ได้อยู่บนโต๊ะ จะทํางานต้องไปหมู่บ้าน ต้องสร้างสัมพันธ์ ต้องสร้างความคุ้นเคย จนชาวบ้านเชื่อถือและศรัทธา จึงจะได้งาน กล่าวคือ ต้องพูดกัน ต้องเห็นหน้ากัน ต้องเป็นตัวจริง เสียงจริง เท่านั้น กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง หมดเหล้าไปหลายขวด บางทีคุยกันจนดึกต้องนอนค้างในหมู่บ้าน สมัยนี้ รูปแบบการทํางานเปลี่ยนไป ”ต้นทุน “ที่บรรพบุรุษคน พช .สร้างไว้เริ่มเสื่อมมนต์ขลัง เสียแล้ว เพราะวิธีการทํางานของคน พช .เปลี่ยนไป บางคนเคยชินกับการใช้โทรศัพท์ รูปแบบความสัมพันธ์กับ ผู้นําชุมชน กับชาวบ้าน เป็นไปในลักษณะหลวมๆ ทํางานตามหน้าที่ ขาดความจริงใจ หมดเวลา บ้านใคร บ้านมัน เพราะฉะนั้น ”เวลา “ที่จะปฏิสัมพันธ์กันจึงใช้เวลาน้อยลง “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

26


กล่าวถึงเวลาทํางาน พช .ในยุคปัจจุบัน ต้องถือว่า ”การบริหารเวลา “เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น อย่างมาก เนื่องจาก ”งานเยอะ คนน้อย “เพราะฉะนั้นเราต้องทํางานแข่งกับเวลา ทํางานเชิงรับอย่างเดียว ก็แทบ จะทําไม่ทันอยู่แล้ว ดังนั้น เรือ่ งที่น่าคิดสําหรับพี่น้องชาว พช .ก็คือว่า จะทํางาน พช .อย่างไรให้สําเร็จอย่างมี คุณภาพ ภายใต้ข้อจํากัดด้านเวลา เราน่าจะทําเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ ? เหลียวหลัง ๑ .ทบทวนปัญหา/อุปสรรคของการทํางานในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน คนในองค์กร ทุกคนต้อง รับรู้ และเปิดใจ )Open Mind (คุยกัน ทุกคนต้องยอมรับความจริงร่วมกัน ไม่ใช่โทษกันไป โทษกันมา หรือหา คนรับผิด แต่เป็นการแก้ไขเพื่อที่จะขจัดปัญหาขององค์กรพช.กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และยึดหลักการมีส่วนร่วม)Participation (เพื่อเตรียมรับกับงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒ .ถอดบทเรียนเป็นเอกสารรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร แลหน้า ๑. จัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน ๒. สร้างทีมงาน(Teamwork) ให้มีขวัญ/กําลังใจ และเกิดความฮึกเหิม พร้อมที่จะต่อสู้งานหนัก ๓. กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกัน เป้าหมายต้องชัดเจนว่าจะทําอะไร ? ทําที่ไหน ? ทําเมื่อไหร่? ทําอย่างไร? และโดยใคร? ๔ .สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน)Learning Organization (ในลักษณะ พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน ๕. กําหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องเป็นแผนทีมที่ทกุ คนในองค์กรร่วมกันคิด ภารกิจ แต่ละคน แต่ละอําเภอ แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ต้องชัดเจน ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ว่าใครจะทําช่วงไหน อย่างไร? ๖. กําหนดแผนการตรวจ/ติดตามงาน อย่างเป็นระบบและชัดเจน ๗. กําหนดระบบการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และชัดเจน ๘. ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของงานทางสื่อทุกประเภท ๙. กําหนดค่าของงาน และผลตอบแทน ทีช่ ัดเจน เปิดเผย และเป็นธรรม โดยประกาศให้ทุกคน ทราบโดยทั่วกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนี้ เป็นความเห็นส่วนตัว มิได้ผูกพันกับองค์กร ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการนําไป ประยุกต์ใช้ตามที่เห็นสมควร เฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ผู้เขียนคิดว่า เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่ง การเริ่มต้นการทํางานในปีงบประมาณใหม่ พวกเราควรเริ่มต้นการทํางานแบบมืออาชีพ เราจะมีความสุขกับการ ทํางานและไม่สับสนกับชีวิต เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ร่างกาย องค์ความรู้ และมีแผนการ ทํางานที่ดีชัดเจน ปฏิบัติได้ จะนําพาความสําเร็จมาสู่องค์กร พช .ได้ในที่สุด ”การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง “ขอให้คน พช .ทุกท่าน มีความสุขกับการทํางาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครับผม..

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

27


“๑ ตุลา” โดย สุนันทา ภู่สุวรรณ์ (ผู้ประพันธ์) ๑ ตุลา เวียนมา อีกคราแล้ว งาน พช. เคยเจ๋งแจ๋ว อยู่แถวหน้า ลุกว่าครึ่ง ศตวรรษ ได้ผา่ นมา ด้วยอุดมการณ์ ทายท้า มารวมกัน “รักชนบท อดทน ประสานงาน” เพื่อปลายทาง ชุมชน ต้องเข้มแข็ง แม้วันนี้ ระหว่างทาง ลมพัดแรง ขอพี่น้อง จงแข็งแกร่ง ต้านแรงลม ไปให้ถึง จุดหมาย ให้คึกคัก เราคือนัก พัฒนา มาแต่ไหน “พัฒนา คือสร้างสรรค์” จําขึ้นใจ ก้าวต่อไป อย่าง “ สิงห์ ”กล้า พัฒนาชุมชน  

“กรมการพัฒนาชุมชน” โดย สามารถ เมฆกล่อม กรม – อยูคูพนี่ อง

มวลประชา

การ – วิวฒ ั นพัฒนา รอบดาน พัฒนา – กาย จิตพา เปนสุข  ชุมชน – รวมรักษบาน สุขล้ําความพอเพียง  กรม – รวมคิดหารวม ปวงชน  การ – กระบวนสองยล รวม-รู  พัฒนา – ฝาความจน จอง, เจ็บ  ชุมชน – ใหญเล็ก

ผูรวมสรางสันติชน

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

28


SMART LADY Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด )ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว( สําหรับโครงการคัดเลือกผู้นําสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “SMART LADY Thailand ผู้ หญิ งสวย ...ด้ วยความคิ ด” ดํ าเนิ นการคั ด เลื อ กผู้ ห ญิ ง ทั่ ว ประเทศ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ ร้ อ มตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกําหนด เปิดบ้านต้อนรับผู้ผ่านเข้ารอบ ๓๐๐ คนจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่การฝึกอบรมพิเศษ อย่างเข้มข้นใน SMART LADY CAMP ๒๐๑๓ ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้ใช้เวลาร่วมกัน ๓ วัน ๒ คืน เพื่อเสริมทักษะ ความเป็นผู้นํา ก่อนที่จะคัดเลือกเหลือเพียง ๑๒ ตัวแทนสู่รอบสุดท้ายในโครงการ "Smart Lady Thailand" ราย การเรียลลิตี้เพื่อผู้หญิงรายการแรกในเมืองไทย โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา ห้องประชุมวายุภักดิ์ ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ สําหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ สาวๆ Smart Lady ทั้ง ๓๐๐ คน ต่างได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ใน หลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ตนเอง การทํากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความสามารถมากมายมาให้การอบรม อีกทั้งยังมีการเสวนาของ ครูใหญ่ประจําบ้าน Smart Lady Thailand คุณ ตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ซึ่งเป็นแขกพิเศษที่มาร่วมให้ข้อคิดและแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้ ที่เข้าร่วมอบรม จากการอบรมคณะกรรมการจึงได้ทําการการตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบ Smart Lady ๑๖ คน เพราะเนื่องจากผู้เข้ารอบต่างมีคะแนนสูงใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้หญิงทั่วประเทศ และจําเป็นต้องมี การตัดสินในรอบสุดท้ายอีกครั้ง จากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เพื่อให้เหลือเพียง ๑๒ คน เท่านั้น ที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "Smart Lady Thailand" เรียลลิตี้เพื่อผู้หญิงรายการแรกในเมืองไทย และการตัดสินรอบสุดท้ายจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเฟ้นหาผู้หญิงที่ มีความสามารถ ๑๖ คน ให้เหลือ ๑๒ คน ที่จะเข้าสู่บ้าน Smart Lady Thailand เป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในโครงการ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย... ด้วยความคิด โครงการคัดเลือกผู้นําสตรีรุ่นใหม่ กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ได้แถลงข่าวเปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๒ คนสุดท้ายที่เป็นตัวแทนผู้หญิงทั่วทั้งประเทศเข้าร่วม โครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้มาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว สาวๆทั้ง ๑๒ คนที่ผ่านเข้ารอบในโครงการนี้ ภายในงาน นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน อันได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ทรูวิชั่นส์ และ เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ มี ก ารเปิ ด ตั ว คณะกรรมการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ ะมาให้ ค วามรู้ แ ก่ ๑๒ ผู้เข้ารอบสุดท้าย อาทิ ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์, อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, ดร. เมทินี พงษ์เวช, ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม, ดลชัย บุณยะรัตเวช รวมถึงทีมโค้ชที่จะมาให้ความรู้และสร้างศักยภาพด้านการพัฒนา เช่น ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์, ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์, ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, จุรีพร ไทยดํารงค์, สินี จักรธรานนท์ เป็นต้น ตลอดจนกูรู ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาสุขภาพ ได้แก่ สกลรัตน์ ทวีนุช และภูริ หัสดิน หรือ เชฟร็อค “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

29


สําหรับตัวแทน Smart Lady Thailand ทั้ง ๑๒ คน จะอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม เพื่อเรียนรู้ อบรม ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกด้านจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายสาขา และแขกรับเชิญพิเศษชื่อดังในแต่ละสัปดาห์ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้าน บุคลิกภาพ การคิดและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การร่วมกันทําโครงการจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการอยู่ร่วมกันในบ้าน จะมีครูใหญ่ประจําบ้าน คุณตั๊กมยุรา เศวตศิลา และทีมครูผู้ช่วย เป็นผู้คอยดูแล อาทิ คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล เป็นต้น ทั้งนี้ ๑๒ Smart Lady Thailand จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆ ซึ่งจะมี ครูใหญ่ ครูผู้สอน วิทยากรบ้าน และคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมตัดสิน รวมถึงผลคะแนนโหวตของผู้เข้าแข่งขันด้วยกันเอง และจากการ โหวตของคนทางบ้านซึ่งคิดเป็น ๑๐% ของคะแนนทั้งหมด ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัลตําแหน่ง ป๊อปปู ล่า โหวต จะได้รับรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนอีก ๑๑ คน จะ ได้รับรางวัลคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทด้วย เมื่อผู้เข้ารอบทั้ง ๑๒ คนช่วยกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคม จนได้โครงการ ที่ดีที่สุด และชนะใจคณะกรรมการแล้ว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมีเงินทุนสําหรับจัดตั้งโครงการภายหลังออก จากบ้านสมาร์ทเลดดี้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ ใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ มาร่วมลุ้น ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกําลังใจ และร่วมโหวต ให้กับตัวแทนผู้หญิงไทยจากทั่ว ประเทศทั้ง ๑๒ คน ที่ผ่านเข้าโครงการ SMART LADY THAILAND รายการเรียลลิตี้เพื่อผู้หญิงรายการแรกใน เมืองไทย ที่ได้รับโอกาสทําโครงการเพื่อสังคมและพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้าน มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ตลอด ๑ เดือนเต็มโดยเริ่มออกอากาศวันแรก ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทาง ทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้ ๖๐ และ HD ๑๑๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือชมออนไลน์ผ่านทาง www.smartladythailand.com/live พร้อมทั้งประมวลสรุปกิจกรรมทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๔๕ – ๒๒.๓๕ น. (ยกเว้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ออกอากาศเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

ทั้งนี้ รวมโหวตโดยพิมพ S ตามดวยหมายเลข สงมาที่ ๔๘๒๗๓๙๙ สามารถติดตามขาวสาร และรายชื่อ ผูเขารอบในโครงการ "Smart Lady Thailand" ทางเว็บไซต www.smartlady-thailand.com หรือ Facebook smartladythailand ***นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

                 

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

30


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

31


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

32


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

33


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

34


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

35


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

36


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

37


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

38


ภาพกิจกรรม

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

39


ภาพกิจกรรม

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

40


ภาพกิจกรรม “วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

41


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

42


ภาพกิจกรรม

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

43


“ÀÙÁiÀÒ¤” .....สงขาว โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

“เปนปลื้ม ^0^”

“พจ. รับมอบโลรางวัลชนะเลิศ”

เปดตัว นอง“โรสนาเดียร ซาดา” 1 ใน 12 ผูหญิงสวย ดวยความคิด “Smart lady Thailand” 

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

44


“อาลัยรัก จากใจ ...ผอ.วิจิตร ธรรมฤาชุ”

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

45


“อาลัย..ผอ.วิจิตร ธรรมฤาชุ” เช้าวันจันทร์ ที่ 23 ก.ย.2556 วันที่พวกเรา พีน่ ้องชาว สภว...ช๊อค...เมื่อได้รับ ข่าวว่า ผอ.วิจิตร ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลด้วย อาการติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากนั้นก็ได้แต่ รอฟังข่าวและภาวนาให้ ผอ.ดีขนึ้ ตกบ่าย...ก็มารูข้ ่าวอีกครั้งว่าอาการ ผอ.ไม่ดีขึ้น ตอนนี้เข้าห้อง ไอ.ซี ยู แล้ว...แสดงว่า สิ่งที่เราภาวนาไม่เป็นผลเลยเหรอ... ผอ.หนักขึ้น...เย็นวันนี้ พวกเราพี่น้องชาวสํานัก ส่งสริมภูมิปัญญา ฯ ต่างก็พากันไปดู อ าการ ผอ. ที่ โ รงพยาบาลด้ ว ยความเป็ น ห่ ว ง วั น ต่ อ ๆ มา ทุ ก ๆ วั น พวกเรา รวมทั้ ง ผู้บริหาร เพื่อนๆ ต่างสํานักฯ รวมทั้งผู้ประกอบการที่รักและเคารพท่าน ต่างก็พากันไปนั่ง เฝ้ารอดูอาการท่านหน้าห้อง ไอ.ซี.ยู ทัง้ ๆ ทีร่ ู้ว่าไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้เลย ดูอาการท่าน คงเจ็บ คงปวด ทรมาณ ดิฉัน คิดว่าพี่ ๆ น้องๆ หลาย ๆ คนคงคิดเหมือนกันว่าถ้าแบ่งเบาความเจ็บปวดของท่านมาได้ พี่ๆ น้ อ งๆ เราทุ ก คน คงจะยิ น ดี เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ท่ า นหายจากการเจ็ บ ปวด หรื อ เจ็ บ ปวดน้ อ ยลง แต่ นั่ น มั น เป็นได้แค่ ความคิด...ความจริงสิง่ ที่พวกเราทําได้ในขณะนั้น คือภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ และปาฏิหารย์ ถ้ามีจริง เย็นวันพฤหัสที่ 26ก.ย 56 .พวกเราได้ข่าวอีกครั้งว่าอาการท่านวิกฤต ...ให้พวกเราไปให้ถึง โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะท่านจะจากพวกเราไปแล้ว... เวลา 19.30น .มันคือฝันร้ายจริงๆ ผอ.ไปจากเราแล้ว ...ไปจากเราจริงๆ เหรอ ...ช๊อคและเศร้าที่สุด ผอ .จากพวกเราไปเร็ว เกิน ไป มัน เหมือ นฝัน ร้า ย สร้า งความตระหนกตกใจ แก่ญ าติๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว สภว .และ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องสูญเสียคนดีและคนเก่ง...ท่านได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับ ไม่มีแม้คําร่ําลา ท่านเป็นคนสุขมุ เยือกเย็น ทุม่ เท เสียสละ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม รักลูกน้อง และ ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ดิฉันแอบชื่นชมและยกย่องท่านเสมอมา เพราะท่านคือ...คนดีและคนเก่ง สมศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องทํางานรับใช้ประชาชนอย่างใกล้ชิด และข้าราชการทีด่ ีของแผ่นดินคือต้องเป็นคนดี และคนเก่ง การพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ผอ .คะ ...ผอ .เหนื่อยมามากแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ ผอ .จะได้ พักผ่อน...หลับเถอะนะคะ..หลับให้สบาย ...ผอ.คนดีและคนเก่ง ขออนุภาพแห่งกรรมดีที่ท่านได้ประกอบไว้ระหว่างที่มีชิวิตอยู่ และบุญกุศลที่ญาติมิตรอุทิศให้ จงเป็น อานิสงค์ส่งผลสนองให้ท่านประสบสุขในสัมปรายภพอันแสนสงบด้วยเทอญ “อาลัยยิง่ ” กัญจนพรรณ การะศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

46


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

47


“วารสารพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย”   

48

October november  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you