Nøglen 1, teksthæfte

Page 1

Elena Eriksen

Birgit Birch Henriksen

Mariann Horsted Rolsted

Nøglen

til FVU-dansk, trin 1

TEKSTHÆFTE Praxis

INDHOLD

Kapitel 1: SUNDHED OG TRIVSEL  Velkommen på Julemærkehjem. Julemærkehjemmene, december 2020 ............ 4 Smerter? Find ud af, om du skal til lægen. Samvirke 2021, februar 2021 ........... 8 Kapitel 2: MADKULTUR, KLIMA OG KRYDDERIER  11 gode råd: Sådan spiser du klimavenligt. samvirke.dk, august 2019 12 Krydderiernes saft, kraft og blodige historie. Lime maj 2021 16 Kapitel 3: ARBEJDSLIV  Overskudsagtig butiksassistent. Netto, oktober 2022 20 Til læreren .............................................................. 22

Sundhed og trivsel

Velkommen på

JulemærkehJem

For børn, der har brug for en ny start

NØGLEN TIL FVU-DANSK TRIN 1 · TEKSTHÆFTE Sundhed og trivsel 4
© Shutterstock
Modelfoto.

JULEMÆRKEHJEMMET FJORDMARK

Tlf. 7467 8727

JULEMÆRKEHJEMMET HOBRO

Tlf. 9852 1933

JULEMÆRKEHJEMMET KILDEMOSE

Tlf. 4774 9135

JULEMÆRKEHJEMMET LILJEBORG

Tlf. 4630 4200

JULEMÆRKEHJEMMET SKÆLSKØR

Tlf. 5819 4967

SÅDAn KOmmeR DIT BArN PÅ JulemærkehJem

Der er fem Julemærkehjem i Danmark, og dit barn får ophold på det Julemærkehjem, der hører til jeres kommune. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du vil høre mere om et ophold på Julemærkehjem. Eller du kan hente et ansøgningsskema på vores hjemmeside julemaerket.dk/ansog

Vi glæder os til at høre fra dig.

NØGLEN TIL FVU-DANSK TRIN 1 · TEKSTHÆFTE 5 JULEMÆRKEHJEMMENE · 2020

Her fåR bøRn en Ny sTArt

Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives. Børn, der føler sig forkerte, og som har brug for hjælp til at håndtere mobning, ensomhed og lavt selvværd. Et ophold på Julemærkehjem varer i 10 uger og er et gratis tilbud til børn mellem 7-14 år.

ET OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM

På Julemærkehjemmene bliver børnene en del af et fællesskab med sammenhold, støtte og omsorg fra de andre børn og voksne. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og hjælper det til at udvikle sig. Nye fællesskaber, tydelige rammer og den rigtige blanding af sund mad og motion hjælper børnene til at finde deres styrker og lære nye måder at se sig selv og verden.

EN SPÆNDENDE HVERDAG

Der er bevægelse, leg og fælles aktiviteter på Julemærkehjemmene hver dag. Børnene møder voks-

Sundhed og trivsel NØGLEN TIL FVU-DANSK TRIN 1 · TEKSTHÆFTE 6
Fotos: Julemærkehjemmene

ne, der har tid, og som hele tiden støtter dem i at tro på sig selv og arbejde med det, der er svært.

Børnene går i skole, mens de er på Julemærkehjem. I skolen er børnene delt i små hold, som giver plads til ro, fordybelse og nærvær. Det giver mange af dem fornyet lyst til at komme tilbage i skole. Vi samarbejder med børnenes hjemskoler, og børnene arbejder med de opgaver, deres klassekammerater derhjemme også skal løse.

TÆT SAMARBEJDE MED FORÆLDRE

Vi arbejder også tæt sammen med børnenes forældre, som får mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden før, under og efter børnenes ophold. Vi inddrager forældrene i, hvordan vi arbejder med børnene, og hvordan deres barn udvikler sig under opholdet på Julemærkehjem. Det giver forældrene de bedste forudsætninger for at støtte deres barn efter opholdet.

Før ophold: Har god tro på sig selv

36 %

Et år efter ophold: Har god tro på sig selv

73 %

Modelfoto. © Shutterstock

Jeg havde ikke rigtig nogen venner – de andre kaldte mig bare grimme ord. Arvid, Viktor og Oliver er blevet mine rigtig gode venner på Julemærkehjemmet. Jeg kan være mig selv her, og der er altid mange, der spørger, hvordan jeg har det.

CHRISTIAN, 11 ÅR

NØGLEN TIL FVU-DANSK TRIN 1 · TEKSTHÆFTE JULEMÆRKEHJEMMENE · 2020
BØRNENE UDVIKLER SIG PÅ JULEMÆRKEHJEM
7

NøglentilFVU-dansk,trin1 Teksthæfte

AfElenaEriksen,BirgitBirchHenriksenogMariannHorstedRolsted

Forlagsredaktion:SaraJuulClausenogHelleLehrmannMadsen Grafiskdesignogtilrettelæggelse:JytteWest/Westdesign

Omslag:JytteWest/Westdesign

Billeder:s.4,7,16,17,18og21:Shutterstock,s.6:Julemærkefonden, s.8og9:PeterEhlers,s.12:COLOURBOX,s.14:COOP,s.20:SallingGroup

Satmed:NotoSansm.fl.

ISBN:978-87-290-1025-8

TryktpåAmberGraphic120g

Tryk:LivoniaPrint

PrintedinLatvia2023

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Se mere på copydan.dk.

Praxis

Praxis.dk webshop.praxis.dk

© Praxis A/S, 2023

Du står her med nøglen til FVU-dansk i hånden. Nøglen er et grundbogssystem til FVU-dansk, og dette teksthæfte er til trin 1. Ud over teksthæftet findes der et tilhørende opgavehæfte med engagerende opgaver, der lægger op til sproglig bevidsthed og refleksion over egen læring. Temaerne i trin 1-materialet belyses gennem et nutidigt, varieret og inspirerende tekstudvalg og hedder Sundhed og trivsel, Madkultur, klima og krydderier og Arbejdsliv. Nøglen er tilrettelagt for såvel kursister med dansk som andetsprog som for kursister med dansk som modersmål.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.