Page 1

Lars Due Arnov & Anne Boie Johannesson (red.)

Bogens forfattere er: - Christian Aalborg Frandsen - Michael Merrild - Lars Zimsen - Liselotte Poulsen - Søren Ocansey - Anna Mogensen - Hanne Heimbürger - Peter Andreas Tonnesen - Thomas Jensen - Pernille Wennich Christoffersen - Lars Ljungqvist - Lars Due Arnov (red.) - Anne Boie Johannesson (red.)

ISBN9788729000501

E  R DU PÅ

Virtuel undervisning i praksis

Virtuel undervisning i praksis

Hvert kapitel sætter fokus på centrale aspekter af virtuel undervisning, og på hvordan god virtuel undervisning bidrager til varierede undervisningsformer og kvalificerer elevernes læring og dannelse. I første del stilles der skarpt på potentialet og udfordringerne i forskellige formater, fx korte asynkrone aktiviteter, blended learning og virtuel samskrivning. Antologiens anden del videreformidler inspiration og eksempler fra STX, HTX, HHX samt HF og VUC.

E   R DU PÅ?

Er du på? giver masser af ideer og inspiration til virtuel undervisning. Den er skrevet af en række dygtige og erfarne gymnasielærere fra en bred vifte af uddannelser.

Praxis


Er du på? VIRTUEL UNDERVISNING I PRAKSIS FORORD KAPITEL 1: Er du på? Introduktion til virtuel undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

FORMATER KAPITEL 2: Kan man bare sætte strøm til klassen? Videokonference og hybridundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 KAPITEL 3: Læreren er væk – hvad gør vi så? Asynkrone læringsaktiviteter. . . . . 39 KAPITEL 4: Bliv bedre sammen. Virtuel samskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 KAPITEL 5: Når læring skal være fleksibel. Fjernundervisning . . . . . . . . . . . . . . . 64 KAPITEL 6: Det gode mix med NIKS. Blended learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 KAPITEL 7: Det gode møde. Virtuel vejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ERFARINGER MED VIRTUEL UNDERVISNING KAPITEL 8: Vi løfter i fællesskab. Erfaringer fra HF-e og VUC. . . . . . . . . . . . . . . . 104 KAPITEL 9: Brug mulighederne. Erfaringer fra STX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 KAPITEL 10: Udnyt det gennemhullede klasserum. Erfaringer fra HTX. . . . . . . . 131 KAPITEL 11: Supplement – ikke erstatning. Erfaringer fra HHX. . . . . . . . . . . . . . 140 FORFATTERPRÆSENTATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 LITTERATURLISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


FORORD Hvorfor skriver vi en antologi om virtuel undervisning midt i coronaperioden, hvor mange lærere er godt og grundigt trætte af undervisning bag skærmen? Og hvorfor netop nu, hvor det ser ud, som om der er lys for enden af tunnelen, og uddannelsesverdenen forhåbentlig er på vej tilbage til mere normale tilstande? Det er der flere grunde til.  For det første er formålet med denne antologi netop at viderebringe en masse ideer til, hvordan virtuel undervisning kan tilrettelægges, så den bliver mere motiverende og engagerende for både lærere og elever.  For det andet gik det allerede tidligt under coronaperioden op for os, at der ikke fandtes nogen dansksproget og letforståelig indføring i virtuel undervisning og tilhørende forskellige formater og aktiviteter. Det vil vi med denne antologi gerne råde bod på.  For det tredje mener vi, at virtuel undervisning, såvel aktuelt som fremadrettet, kan bidrage til varierede undervisningsformer og elevernes dannelse i en stadig mere digital og netværksbaseret verden. Det har derfor også været et delmål for arbejdet med denne antologi at få samlet op på gode erfaringer med virtuel undervisning, med henblik på hvordan virtuel undervisning kan tage sig ud i fremtiden – efter corona. Vi har valgt at kalde antologien “Er du på?”. Titlen refererer til den velkendte situation i videokonferencer, hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt eleverne er til stede: Har de logget på? Følger de med, eller laver de noget andet? Hører de, hvad jeg siger? Er de mentalt til- eller frakoblede? Desuden refererer titlen til, hvorvidt man som elev og lærer mentalt tilkobler sig muligheden for, at undervisning i større eller mindre grad kan være virtuel. Begge ovenstående forhold adresseres i større eller mindre omfang forskellige steder i antologien. 


FORORD | SIDE 7 Vi vil dog i samme ombæring gerne understrege, at analog undervisning og tilstedeværelse er uomgængelig i danske ungdomsuddannelser – og skal blive ved med at være det. Vi mener altså ikke, at virtuel undervisning og digitale læremidler skal dominere uddannelsesbilledet, og at alt skal gøres digitalt. Der er med andre ord i vores optik ikke tale om et enten-eller. Men vi mener, at virtuel undervisning kan bidrage til at sikre god variation og fleksibilitet og supplere elevernes almene dannelse. Bogen henvender sig til lærere, uddannelsesledere, pædagogiske konsulenter og andre interesserede på alle ungdomsuddannelser i Danmark. Det har derfor også været et mål med antologien både at tegne et bredt billede af, hvordan virtuel undervisning udføres i praksis, og hvordan den kan udvikles på forskellige uddannelser (STX, HHX, HTX, HF, HF-e og VUC). Der er rigtig meget inspiration at hente på tværs af de forskellige uddannelsesformer, og vi vil derfor appellere til, at man også læser bidrag fra andre skoleformer end den, man selv er tilknyttet.   Vi vil gerne takke bogens dygtige og engagerede skribenter, som alle også er praktikere. Den virtuelle undervisning i denne antologi er således ikke “tænkt” eller alene teoretisk funderet, men derimod afprøvet i praksis. Det sætter vi stor pris på. Tak for jeres bidrag og for jeres konstruktive input!  Antologiens første kapitel er en generel introduktion til virtuel undervisning, hvorefter de følgende seks kapitler sætter fokus på forskellige formater for virtuel undervisning – undervejs krydret med praktiske eksempler, handouts, modeller og gode ideer. Derefter følger fire kapitler med konkrete eksempler på virtuel undervisning og virtuelle undervisningsforløb fra forskellige skoleformer og fag. Det er vores håb, at læseren i løbet af disse 11 kapitler får inspiration og praktiske ideer til sin egen virtuelle undervisning. God fornøjelse med den videre læsning!

Lars Due Arnov og Anne Boie Johannesson, april 2021

Profile for Praxis

Er du på? - Indhold + Forord  

Er du på? - Indhold + Forord  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded