Popfabryk jaarverslag 2018

Page 1

inhoudelijk jaarverslag 2018Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Huisvesting

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Ontstaansgeschiedenis en visie Positionering en samenwerking Artistieke Commissie Promotie en publieksbereik Mvo

3. Producties

3.1 Europa 3.1.1 Excite 3.1.2 Stage Europe Network 3.1.3 Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! 3.1.4 Tandem 3.1.5 Food for Thought 3.2 Freesonica 3.3 Issue Wrestling 3.4 Klanklânskippen 3.5 Somnium 3.6 TalentLab 3.7 Up North 3.8 WINDOWLICKER

4. Financiën

pagina 1 3 4 4 5 6 7 8

8

8 8 10 10 11 11 12 15 15 17 17 19 20

20

Colofon

Fotografie Denise Janssens, Frouke ten Velde, Jantina Talsma, Marc Quere, Pablo ter Borg, Xanne Wijkamp Vormgeving Rolina Nell

pagina 1

1. Inleiding

Met Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018), culturele hoofdstad van Europa, als focuspunt heeft de Popfabryk een mooi en intensief jaar achter de rug, waarvan dit jaarverslag de weerslag vormt. Een jaar waarin het verticale zeefdrukproject WINDOWLICKER is gerealiseerd. Het productieplatform voor jonge Noordelijke makers in de popcultuur Up North van start is gegaan, waarbij de Popfabryk als penvoeder optreedt. Het ontwikkelingstraject voor opkomende bands en acts Hit the North is doorontwikkeld en eind 2018 is samengegaan met Freesonica. De Freesonica act YVI is een jaar lang intensief gecoacht en Esther de Jong en Tolls zijn verder ondersteund in hun professionalisering. De productie Issue Wrestling van Natasha Taylor is gerealiseerd in samenwerking met Explore the North en Jonge Harten en op beide festivals opgevoerd. De productie Somnium van Geert van der Velde is in samenwerking met het lichtfestival LUNA zeven keer gespeeld in Leeuwarden. FEAN, een samenwerking tussen het Friese Piiptsjilling en drie Belgische muzikanten, heeft geresulteerd in een release en optreden bij Explore the North. De Friese bands CIEL, Cosmute en The Homesick via EXCITE, het Europese netwerk van de Popfabryk, op festivals in Duitsland, Denemarken en Finland hebben gespeeld. De travelling residence tussen Leeuwarden en Chemilinsky (UA); Transmission met Friese en Oekraïense makers heeft plaatsgevonden. Met Food for Thought zijn


Friese en Duitse muzikanten en koks samengebracht in een uitwisselingsproject. Uit een samenwerking tussen Paard en Popradar uit Den Haag en Neushoorn, Friesland Pop en de Popfabryk de residence deZOO is ontwikkeld, waarbij de Popfabryk als projectleider optrad. Tot slot zijn via het TalentLab weer een aantal jonge Friese makers in de gelegenheid gesteld hun ideeën te verwezenlijken. Ook in 2018 heeft de Popfabryk met haar activiteiten duidelijk invulling gegeven aan de verbreding en verdieping van de popcultuur, waarbij de interactie tussen verschillende kunstdisciplines vorm heeft gekregen. Een jaar waarin de Popfabryk kansen heeft gegrepen en mogelijkheden heeft omgezet in concrete projecten en producties. Met minimale middelen is naar maximaal resultaat gestreefd, niet altijd resulterend in voldoende aandacht voor goede honorering van freelancers en artiesten. Duurzaamheid en Fair Practice Code zullen in 2019 daarom extra aandacht gaan krijgen. In dit jaarverslag worden alle Popfabryk activiteiten van 2018 beschreven met als basis het beleidsplan 2017 - 2020 en de daarin gestelde artistieke uitgangspunten en de operationele doelen. De Popfabryk ontwikkelt talent op het terrein van popcultuur. Zij realiseert vernieuwende professionele producties in Fryslân en bereikt daarmee een breed en nieuw publiek, in Fryslân, in Nederland en daarbuiten.

popfabryk & respublica fest (transmission - sasha boole)

pagina 2


2. Organisatie

De statutaire naam van de stichting is Fries Productiehuis Popcultuur, de verkorte handelsnaam is Popfabryk. Aan het hoofd staat het stichtingsbestuur, dat afgelopen jaar de volgende samenstelling kende: Albert van der Kooij (voorzitter), Sjouke Nauta (secretaris) en Rigt Oostenbrug (algemeen bestuurslid). Abelius Reitsma heeft in 2018 het bestuur verlaten en de functie van penningmeester is daarmee vacant. Afgelopen jaar is het niet gelukt hiervoor een geschikte kandidaat aan te trekken en voor 2019 is dit dan ook een aandachtspunt.

Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden gedelegeerd aan Paul Giesen, die sinds november 2014 zakelijk leider van de stichting is. De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur op het gebied van het inhoudelijk en het financiĂŤle beleid. De Code Cultural Governance dient als uitgangspunt voor de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen bestuur en zakelijk leider. Voor de administratie en boekhouding krijgt de zakelijk leider ondersteuning van administratief medewerkster Desire Hindriks. Het vaste medewerkersbestand, werkzaam voor de stichting is 0,72 fte. De medewerkers van de Popfabryk zijn gedetacheerd vanuit Friesland Pop. De Popfabryk hoeft hierdoor geen eigen personeelsadministratie te voeren. Daarnaast worden er per project projectleiders op freelance basis betrokken. In 2018 waren dit de volgende personen: pagina 3

Geert van der Velde Freesonica Bente Hout Excite/ Food for Thought Jan Kleefstra FEAN Kim Dekker WINDOWLICKER Wander Wouda deZOO Evelyn Andoh Up North - Woo Blind Birds In 2018 heeft de Popfabryk ook weer een stage mogelijkheid geboden. Gezien de personeelsomvang van de Popfabryk is er ruimte om een stagiaire voor twee dagen per week te begeleiden. In samenwerking met Friesland Pop is er daarom een gedeelde stageplek aangeboden, waardoor een stagiaire een aantal dagen per week bij Friesland Pop en een aantal dagen per week bij de Popfabryk ervaring kan opdoen. De Popfabryk draagt hiermee bij aan de overdracht van kennis en ervaring op toekomstige entrepreneurs in de culturele sector. Daarnaast bieden stagiaires de Popfabryk actuele kennis en inzichten uit de praktijk en een link met het onderwijs. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit: stichtingsbestuur

artistieke commissie

zakelijk leider

administratie

projectleider freesonica

projectleider excite / eu

projectleider producties


2.1 Huisvesting De Popfabryk heeft geen eigen kantoorruimte maar maakt naar tevredenheid gebruik van een flexplek bij Friesland Pop. 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie De Popfabryk ontwikkelt sinds 2009 talent op het terrein van popcultuur. De Popfabryk wil een platform bieden voor creatieve talenten om te excelleren. Dit wil zij realiseren door talenten uit te dagen om hun grenzen te verkennen en ze aan te sporen tot vernieuwing. Geen fabriek voor standaardproducten, maar een productiehuis voor innovatieve en creatieve concepten. Verbreding en verdieping van de popcultuur is een belangrijk uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar interactie tussen verschillende kunstdisciplines. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde,

kunstuitingen is het hoofddoel van de Popfabryk. Alle projecten bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande aanbod in Fryslân. Nieuwe projecten van de Popfabryk worden vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van talenten, maar ook aan eigen producties waarvoor creatieve makers worden gescout. Bij alle producties wordt daarbij vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik. De producties en ondersteuningstrajecten van de Popfabryk dienen daarnaast bij te dragen aan het ondernemerschap van de makers en hen te helpen bij het verwerven van economische zelfstandigheid. De Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden ondersteunen deze missie van de Popfabryk met financiering voor de periode 2017 - 2020. De Popfabryk heeft zich tot doel gesteld om Friese producties te realiseren die zich landelijk kunnen meten met het aanbod van de productiehuizen voor popcultuur. Kijkend naar het gerealiseerde volume, het jaarlijkse publieksbereik, internationalisering van de activiteiten, de kwaliteit van onze producties en de afname van die producties op gerenommeerde podia en festivals, stelt het stichtingsbestuur vast dat de Popfabryk sinds haar oprichting in 2009 ruimschoots slaagt in haar doelstellingen. Voorbeelden van gerealiseerde producties in de afgelopen jaren zijn: Issue Wrestling, Food for Thought, deZOO, Transmission, WINDOWLICKER, FEAN, Je denkt dat het komt, Somnium, LJERKE, Hjir, Yakumo Orchestra, Space Invaders, Klanklânskippen, Broken Brass Ensemble, Skeylja, Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht, OpKomst, Explore the North, Eins,Zwei Drie Fjouwer!, Freesonica en Excite.

popfabryk & geert van der velde (productie somnium)

pagina 4


2.3 Positionering en samenwerking De Popfabryk maakt onderdeel uit van de landelijke infrastructuur van productiehuizen voor popcultuur. Deze productiehuizen zijn: Paradiso Melkweg Productiehuis (West-Nederland), Productiehuis ON (Oost-Nederland) en de Popfabryk (Noord-Nederland). De focus ligt op de versterking en uitbreiding van de bestaande infrastructuur voor talentontwikkeling, waarbij afstemming, aansluiting op en samenwerking met andere culturele organisaties, instellingen, opleidingen en initiatieven gestalte krijgt. De Popfabryk positioneert zich binnen de Friese culturele infrastructuur graag als spin in het web. Projecten worden ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners waaronder zowel non-profit als marktpartijen. Friesland Pop is hierbij een belangrijke partner. Waar Friesland Pop zich als popkoepel richt op de breedte, richt het productiehuis zich op het talent met een professionele ambitie. De Popfabryk past daarbij in de keten van talentontwikkeling die in Fryslân zeer professioneel en breed opgebouwd is. De Popfabryk heeft in die keten de doelstelling om de talentvolle makers in Fryslân te ondersteunen met het verwezenlijken van hun professionele ambities. Afgelopen jaar is de samenwerking op Noordelijke schaal geïntensiveerd met het productieplatform Up North voor jonge noordelijke makers in de urban- en popcultuur en het ontwikkelingstraject voor opkomende bands en acts Hit the North. Het samenwerkingsverband We the North heeft hierin een stimulerende rol gespeeld. Met deze toegenomen Noordelijke focus is de ambitie van de Popfabryk als productiehuis voor Noordelijke popcultuur weer actueel. pagina 5

popfabryk & up north (productie woe blind birds)


Om de reikwijdte van producties verder te vergroten en talentvolle makers kansen te bieden, is ook de samenwerking met landelijke en Europese partijen uitgebreid. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van praktische (productieondersteuning, techniek, management etc.) als inhoudelijke aard zijn (choreograaf, theatermaker, componist etc.). Noordelijke samenwerkingspartners in het afgelopen jaar bij diverse projecten waren met name: Explore the North, Grafisch Atelier Friesland, Tsjinlûd, VHDG Leeuwarden, LUNA Festival, Cowboy Killers, Heksenhamer, POPgroningen, K&C Drenthe, Garage TDI, Urban House Groningen, Minerva Academie voor Popcultuur, Keunstwurk, Podium Asteriks, Neushoorn, Noordelijk Film Festival, Nordic Wave, Welcome to The Village, Excelsior Recordings, LF2018, Into the Great Wide Open, Eurosonic Noorderslag, Freeze Festival, Bevrijdingsfestival Friesland, Slow Food Youth Network Fryslân, FryslânDOK en natuurlijk Friesland Pop.

worden aangespoord om plannen in te dienen of worden gevraagd om een plan van de Popfabryk gestalte te geven. In de nieuwe beleidsperiode heeft de Popfabryk bij nieuwe producties ingezet op samenwerkingsverbanden met belangrijke presenterende instellingen in Noord-Nederland. Zo wordt met Explore the North, het festival voor muziek en verhalen op onvermoede plekken in Leeuwarden, jaarlijks een coproductie gerealiseerd die zijn première beleeft op Explore the North en daarna nog uitgezet wordt op festivals en podia in binnen- en mogelijk buitenland. Ook in 2018 hebben we een gezamenlijke open-call gedaan voor Friese makers in de popcultuur. Hierop zijn acht plannen ingediend, waarvan er vier zijn geselecteerd en uitgenodigd voor een pitch. In acht minuten konden de makers het plan presenteren aan de Artistieke Commissie bestaande uit Judith Blankenberg (Grand

Samenwerking is voor de Popfabryk niet alleen belangrijk in het realiseren van projecten en producties, maar ook in het opbouwen en uitwisselen van expertise. Deze expertise en netwerken kunnen weer ingezet worden voor de ontwikkeling van talentvolle makers. 2.4 Artistieke Commissie Voor het vormgeven van het artistiek inhoudelijk profiel van de Popfabryk wordt er gewerkt met een wisselende Artistieke Commissie. De Artistieke Commissie adviseert over producties die de Popfabryk initieert of ondersteunt. Talentvolle makers popfabryk & respublica fest (transmission - sasha boole)

pagina 6


Theatre), Adri Schokker (Snow Video) en Talitha Stijnman (Paradiso Melkweg Productiehuis). De pitch was openbaar en de makers konden elkaar vragen stellen en na afloop in gesprek treden met elkaar en het panel. Er is een voorstel geselecteerd, dat vervolgens door de Popfabryk en Explore the North samen met de maker verder onderzocht wordt op realiseerbaarheid in 2019. Aan alle makers, die voor de open-call plannen ingediend hebben maar die niet uitgenodigd zijn voor de pitch, is de mogelijkheid geboden om feedback te krijgen op hun plan. Naast artistieke overwegingen wordt er in de keuze van producties gekeken naar professionaliteit, ambitie en opgebouwde ervaring van de makers. Ook speelt de mate van verkoopbaarheid van de productie een rol. Er wordt daarom een kosten-batenanalyse gemaakt van de productie als geheel. De zakelijk leider heeft hier een belangrijke rol in. Hoewel artistieke criteria van groot belang zijn, wordt een project niet gestart voordat de zakelijk leider vertrouwen heeft in de return-on-investment, dit kan zowel financieel, promotioneel als artistiek zijn. De selectiecriteria die gehanteerd worden zijn: • focus op sterk onderscheidende en kwalitatieve ideeën; • oorspronkelijkheid en authenticiteit; • verbondenheid met de regio; • innovatieve waarde van het plan; • hoge professionele ambities van de makers; • bereikt artistiek basisniveau wat moet blijken uit het opgebouwde portfolio; • voldoende referenties en netwerk binnen het artistieke veld; • product-markt combinatie; • return-on-investment en follow-up van project en artiest. pagina 7

2.5 Promotie en publieksbereik De Popfabryk is in eerste instantie een producerende organisatie en niet direct een programmerende of presenterende instelling. De producties, zowel groot als klein, en de bands en acts die participeren in Freesonica en Excite worden veelal geprogrammeerd op podia en festivals zowel in Fryslân, Nederland als Europa. De band, act of productie staat hierbij centraal. Het publieksbereik van de Popfabryk producties en participerende bands en acts is groot, mede door de podia en festivals waar deze te zien en te horen zijn, terwijl het puliek veelal onbekend is met de Popfabryk. Voor de Popfabryk is de bekendheid onder het grote publiek overigens niet de eerste prioriteit, haar focus ligt op de bekendheid onder de Friese makers en op de zichtbaarheid voor samenwerkingspartners, financiers en sponsoren. Ter indicatie is een inschatting gemaakt van het indirecte publieksbereik van de Popfabryk met de optredens van de Freesonica acts, optredens binnen het Excite netwerk, de producties Somnium, Issue Wrestling, WINDOWLICKER, FEAN, Food for Thought, Transmission, deZOO en presentaties via het TalentLab. In 2018 hebben zo’n 65.000 mensen een Popfabryk productie bezocht, hierbij de online activiteiten niet meegerekend. De Popfabryk is actief op Twitter en Facebook. De website (www.popfabryk.nl) is actueel. Met het in werking treden van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we het adressenbestand van de nieuwsbrief opgeschoond en een exclusiever karakter gegeven. Deze exclusieve nieuwsbrief, met speciale aanbiedingen is in 2018 vier keer verschenen. Perscontacten en samenwerkingsverbanden zijn


verder aangehaald en bij ondersteuningstrajecten en samenwerkingsproducties was de Popfabryk goed zichtbaar. 2.6 Mvo De Popfabryk ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit betekent dat de Popfabryk meer rekening is gaan houden met de effecten, hoe gering soms ook, van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. De Popfabryk heeft in de bedrijfsvoering de volgende uitgangspunten in acht genomen: Lokaal waar mogelijk: benodigde diensten en producten worden zoveel mogelijk betrokken bij lokale aanbieders. Duurzaamheid: producten met duurzame eigenschappen hebben de voorkeur boven wegwerp en/of milieu belastende producten. Mens- en diervriendelijk: activiteiten en keuze van producten houden rekening met de gevolgen voor mens en dier. In de praktijk heeft dit geleid tot wisselende keuzes, door verschillende belangen te wegen. Verder zal de Popfabryk de ontwikkelingen rond de Fair Practice Code nauwlettend volgen en meer aandacht besteden aan goede honorering van freelancers en artiesten. In producties als FEAN, Issue Wrestling, Food for Thought en Transmission, is een duidelijke maatschappelijke relevantie verwerkt.

3. Producties

De producties van de Popfabryk vormen de kern van de bedrijfsvoering. De organisatie is daarom zo ingericht dat ze flexibel en projectmatig kan opereren, met een minimum aan overheadkosten. Het belangrijkste doel van de projecten is talentontwikkeling. Door het inhoudelijk, productioneel en financieel ondersteunen van makers leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten in Fryslân.

3.1 Europa De Popfabryk richt de blik naar buiten en zoekt actief de samenwerking op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Uitgangspunt hierbij is het creëren van mogelijkheden voor talentvolle makers en daarmee bijdragen aan een dynamisch Fries cutuurklimaat waarin die makers kunnen gedijen. 3.1.1. Excite Excite: Exchange of International Talent in Europe. Dit Europese uitwisselingsprogramma van de Popfabryk bestaat sinds 2009. Begin oktober 2016 is er na een intensive periode van overleg en schrijven een aanvraag ingediend bij Creative Europe. Halverwege 2017 is deze aanvraag positief beoordeelt en ontvangt het netwerk voor twee jaar financiële ondersteuning van de Europese Unie. De deelnemende partners in het Excite netwerk zijn:

popfabryk & tsjinlûd (productie fean)

pagina 8


• • • • • • • • •

Go North in Schotland – www.gonorthfestival.co.uk Music:LX in Luxemburg – www.musiclx.lu KulturUngdom in Zweden – www.kulturungdom.se SØRF in Noorwegen – www.sorf.no Poppunt in België – www.poppunt.be Popfabryk in Nederland – www.popfabryk.nl Ora in Denemarken – www.ora.dk RockCity in Duitsland – www.rockcity.de TAMK in Finland – www.lostinmusic.fi

Friese bands die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan Excite zijn Daily Bread (2009), Greyline (2010), BlackboxRed (2011), Pioneers of Love (2012), MAASK (2013), The Future’s Dust (2014), Sväva en Yuko Yuko (2015), Bastard Sugar en Stuart Mavis (2016), Abdomen en FUNC (2017). In 2018 heeft CIEL op het SPOT Festival in Denemarken gespeeld, Cosmute bij Lost in Music in Finland en The Homesick bij het Reeperbahn Festival in Duitsland. Elke partner selecteert een band en verplicht zich om twee speelplekken te garanderen in eigen land. Op deze manier krijgt Fries talent de mogelijkheid om op te treden in diverse Europese landen. Vice versa kan het Friese publiek kennismaken met opkomende bands uit Europa. In 2018 speelde het Deense IDA KUDO op Welcome to the Village voor een enthousiast publiek. De band heeft een interview gedaan met 3voor12 Friesland en heeft bij Noardewyn gespeeld. Het Belgische SHHT en de Schotse band Bloodlines hebben op het Freeze Festival gespeeld, waarvan een korte videoregistratie is gemaakt die terug is te vinden op de website van Excite. Eind 2018 is het onduidelijk of het Freeze Festival in 2019 kan plaatsvinden en zullen we mogelijk op zoek moeten naar een pagina 9

popfabryk (excite - ciel)


nieuwe speelplek om aan onze Excite verplichting te kunnen voldoen. Er zijn in 2018 drie Friese bands gepromoot in Excite. Dit waren The Homesick, Ciel en Cosmute. Ciel en Cosmute zijn hierbij geselecteerd door de Europese partners. The Homesick is speciaal geselecteerd voor het Reeperbahn Festival in Duitsland. In het kader van Excite is een songwriters-camp georganseerd rond -en in samenwerking met- Welcome to the Village. De week bood een veelzijdig programma aan songwriters met Tilde Hjelm uit Zweden, Georges B. Delicate uit Luxembourg, Michelle Hindriks uit Friesland en Sainey Gibba uit Finland, die workshops kregen aangeboden van coaches uit het Excite netwerk zoals: Joona Pietikaïnen uit Finland, Joe McAlinden

uit Scotland Coaches, Ico Balt uit Friesland en Peter Nordenström uit Sweden. De week leverde de deelnemers ervaring, kennis en netwerk op. Zo gaat Tilde Hjelm uit Zweden haar nieuwe album opnemen in Glasgow met de Schotse coach Joe McAlinden. Er heeft een Excite overleg plaatsgevonden in Hamburg rond om het Reeperbahn Festival. 3.1.2. Stage Europe Network (SEN) Stage Europe Network is een samenwerkingsverband van zeven organisaties uit Nederland, Noorwegen, Duitsland, IJsland, Polen, Estland en Frankrijk. In 2016 heeft de Popfabryk een koppeling tot stand gebracht tussen de Rotterdamse partner in Stage Europe Network en Friesland Pop. In 2017 is Friesland Pop de Nederlandse leading partner geworden in dit netwerk, dat zich richt op talentontwikkeling van jonge bands en acts. De Popfabryk heeft ondersteuning geboden bij de overdracht en bij een subsidieaanvraag bij Erasmus+. Door een personeelswisseling bij Friesland Pop springt de Popfabryk eind 2018 bij zodat de opgebouwde expertise niet verloren gaat en de continuïteit in het netwerk gewaarborgd blijft. In 2019 zal de Popfabryk daarom samen met Friesland Pop optrekken in het Stage Europe Network. 3.1.3. Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! (EZDF!) Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! (EZDF!) was een samenwerking tussen bands en beeldmakers uit Leeuwarden, Rotterdam, Bremen en Hamburg. Het betrof de bands Abdomen (Leeuwarden), Standup ‘69 (Rotterdam), John Monday en WegoEGO (Hamburg) en Yellowtree en Havington (Bremen). Betrokken fotografen waren Xanne Wijkamp, Denise Janssens

popfabryk (excite - cosmute)

pagina 10


en Bart Postma (Leeuwarden), Christel de Wolff (Rotterdam) Malte Uchtmann (Hamburg), Leonie Hiller en Constantin Lliopoulos (Bremen). Christel de Wolff, die een minor deed aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, heeft een selectie gemaakt uit het fotomateriaal rond het project voor een boekpublicatie en expositie. Tijdens Eurosonic Noorderslag 2018 was de expositie te zien bij galerie Unexpected in Groningen in combinatie met ‘huiskameroptredens’. De expositie is nog aangeboden aan het FryslânPhoto Festival, die hierin niet wilde samenwerken, omdat het niet uitsluitend Friese fotografen betrof. De boekpublicatie is op aanvraag beschikbaar. EZDF! was een productie van de Popfabryk (Leeuwarden) in samenwerking met de Popunie (Rotterdam), Musikszene Bremen e.V. (Bremen) en RockCity Hamburg e.V. (Hamburg). 3.1.4. Tandem Tandem Fryslân is ontwikkeld rond LF2018. Tandem Fryslân vergemakkelijkt de uitwisseling van ervaringen binnen de context van Europa. Het programma stimuleert het zoeken naar innovatieve oplossingen door het bouwen van langdurige samenwerkingsverbanden tussen culturele actoren werkend in Fryslân en andere regio’s in Europa. De Popfabryk is in dit kader een partnerschap aangegaan met RespublicaFEST uit de Oekraïne. Het traject bestond uit drie bijeenkomsten en de uitvoering van ons gezamenlijk project Transmission. Kick-off Meeting van 9 tot 13 maart in Praputnjak in Kroatië, Intrim Meeting van 16 tot 19 juli in Leeuwarden en de Final Meeting in Leeuwarden van 19 tot 24 november. Daarnaast heeft er een placement plaatsgevonden van 20 pagina 11

tot 27 juli waarbij de collega van RespublicaFEST een week mee heeft gedraaid bij de Popfabryk en vice versa van 24 tot 30 augustus een week in Kiev bij RespublicaFEST. Transmission, a traveling residence, vond plaats van 30 augustus tot 9 september, startend in Khmelnytskyi en eindigend in Leeuwarden, met tussenstops in Lviv, Wroclaw en Leipzig. Met de twee muzikanten YVI (NL) en Sasha Boole (UA), twee filmmakers Jan Martien Dekker (NL) en Oleksandr Kokhan (UA), fotograaf Denise Janssens en journalist/producent Bente Hout (NL) en Alona Dmukhovska (UA). Beide muzikanten hebben gewerkt aan nieuw materiaal en beide filmmakers hebben aan een documentaire over het project gewerkt. Een preview van de documentaire was te zien op het Noordelijk Filmfestival en maakte onderdeel uit van Nije Eagen. Samen met een live optreden van YVI en Sasha Boole was de preview ook te zien op Explore the North, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Oekraïense Ambassade in Nederland. In 2019 zal de documentaire vertoond worden bij FryslânDOK op NPO2 en zullen beide muzikanten een showcase geven op Eurosonic Noorderslag. Voor 2019 werken we aan nieuw gezamenlijk project. 3.1.5. Food for Thought Food for Thought betekent letterlijk ‘voedsel tot nadenken’ en verwijst tevens naar de gelijknamige singel van de band UB40 uit 1980. Daarmee is het de perfecte titel voor een bijzonder Duits-Nederlands project met de ingrediënten ‘eten’ en ‘muziek’ en een vragende houding als vertrekpunt. Met het project leggen we de verbindingen tussen voedsel en muziek binnen een Duits-Nederlandse context. We brengen jonge muzikanten en koks samen gedurende een week in


Leeuwarden en in Hannover. Deelnemende muzikanten waren onder andere Tolls en Delore uit Leeuwarden en Neotropic en Hagelslag uit Hannover. Het project vond in Leeuwarden plaats van 10 tot 16 december, met een presentatie op vrijdag 14 december bij Neushoorn als onderdeel van het Freeze Festival. In februari 2019 vindt het project plaats in Hannover. De Popfabryk en MusikZentrum Hannover hebben als doel het bevorderen van de actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling voor, door en met jonge makers op het gebied van popcultuur en produceren gezamenlijk Food for Thought. In Leeuwarden is hierbij intensief samengewerkt met Neushoorn, Slow Food Youth Network Fryslân en met Friesland Pop. 3.2. Freesonica Freesonica is het coachings- en professionaliseringstraject van de Popfabryk voor Friese muzikanten, die op een professionele, zelfvoorzienende manier willen leren opereren binnen het Nederlandse clubcircuit. Jaarlijks worden minimaal twee talentvolle Friese acts begeleid. In 2018 was dit YVI en is er een proefstart gemaakt met de metalband Torrential. Verder zijn Esther de Jong en TOLLS, die eerder deelnamen aan Freesonica, afgelopen jaar verder ondersteund bij de stappen die ze hebben gezet richting een label (Excelsior) en de release van een album. De begeleiding bestond uit intensieve coaching, brainstormsessies, workshops en masterclasses met aandacht voor de volgende punten: • het verder ontwikkelen van een eigen (artistieke) identiteit; popfabryk & musikzentrum hannover (productie food for thought)

pagina 12


• het ontwikkelen van een langetermijnvisie met daarbij behorende planning; • kennisoverdracht met professionals uit de muziekindustrie; • het opzetten en voeren van een financiële administratie; • alternatieve financieringsmogelijkheden; • samenwerkingen bevorderen met professionals (muzikanten, producers, videomakers, grafisch vormgevers etc.); • feedback op presentaties: optredens en opnames; • management en bookings; • PR & social media training. Bij de uitvoering van Freesonica zijn in 2018 de volgende professionals ingezet: Ton van der Werf (coaching en management), Geert van der Velde (coaching en management), Jonathan Sipkema (videoclip) en Paul Ankersmit van Uncle P Bookings & Management. Acts die afgelopen edities hebben geparticipeerd in Freesonica zijn onder anderen: Esther de Jong, Pendants, Abdomen, Tolls, Bastard Sugar, Sväva, Flying Trashcans, The Future’s Dust, Maask, Daily Bread, A Silent Express, Pioneers of Love en Monstertux. Meerdere van deze bands stonden de afgelopen jaren in de finale van de Grote Prijs van Nederland en op Eurosonic Noorderslag. In 2018 heeft de Popfabryk opnieuw bijgedragen aan de ontwikkeling van Hit the North, waarin ook eerder twee Freesonica acts hebben geparticipeerd. De inzet van de Popfabryk om Freesonica en Hit the North integraal op te zetten en uit te rollen over Friesland, Groningen en Drenthe is gerealiseerd en Freesonica zal met ingang van 2019 samengaan met Hit the North. Popfabryk vervangt daarmee Friesland Pop in dit pagina 13

samenwerkingsverband, dat verder bestaat uit POPgroningen, K&C Drenthe, Into the Great Wide Open en Eurosonic Noorderslag. De Freesonica act YVI uit de editie van 2018 is genomineerd voor Excite in 2019 en krijgt daarmee kans zich verder te ontwikkelen richting Europa. YVI YVI, artiestennaam van Diederick Brandsma, heeft in 2018 een enorme professionele ontwikkeling doorgemaakt. Als zanger en bandleider begon hij aan het Freesonica traject met zijn kersvers opgenomen debuutalbum. Al gauw werd duidelijk dat er voor het uitbrengen van dat album nog geen goed plan was ontwikkeld. Samen met zijn coach Geert van der Velde is gewerkt aan een nieuwe meerjarige planning voor 2018 en 2019 en het bedenken van de samenstelling van een team rondom de band. In de eerste helft van 2018 lag de nadruk daarbij vooral op het onderzoeken en verkennen van het werkveld waarin Brandsma zich met YVI wil begeven. In deze periode zijn er verschillende verkennende gesprekken gevoerd met mensen uit de muziekindustrie. Daar is uiteindelijk een samenwerking uit voortgekomen met Paul Ankersmit van Uncle P Bookings & Management. Tevens bracht YVI zijn debuutsingle Hometown uit, een ode aan zijn thuisstad Sneek, met bijbehorende videoclip. De clip ging in première op het gerenommeerde muziekblog The Daily Indie. Het materiaal voor de clip werd gefilmd op Vlieland en geregisseerd door Friese filmmaker Jonathan Sipkema. De clip werd verkozen tot videoclip van het jaar tijdens de Friese Pop Awards. In de tweede helft van 2018 lag voor YVI de nadruk op het


uitvoeren van het album releaseplan, waaronder een tournee in het buitenland met shows in Duitsland, Polen en Ukraine. YVI was tevens een van de meest geboekte acts tijdens de Popronde en speelde maar liefst drieëntwintig keer door heel Nederland. De band werd hierna uiteindelijk ook geboekt op het eindfeest van de Popronde in de Melkweg in Amsterdam, een bevestiging van de zeer geslaagde tournee. In april 2019 brengt YVI zijn debuutalbum officieel uit. Daarvoor is inmiddels ook een tweede videoclip voor het nummer We’ll Live Along verschenen, met sfeerbeelden, door de band zelf gefilmd tijdens hun Popronde tournee. Het debuutalbum A Few Words of Comfort zal worden gepresenteerd in Hedon in Zwolle waar Brandsma momenteel woonachtig is.

- Neushoorn / Leeuwarden - Musykfabryk / Heerenveen Pers selectie Première de nostalgische single hometown van YVI (http:// www.thedailyindie.nl/in-premiere-de-nostalgische-singlehometown-van-yvi/) Nieuwe video: YVI (https://3voor12.vpro.nl/update~33c71c27f6f8-4d70-8dad-3fb3f9db302b~nieuwe-video-yvi~.html) Nieuwe release: YVI (https://3voor12.vpro.nl/update~1e5e72fb-7926-43bf-abbb-02561f6c524d~nieuwe-release-yvi~.html)

Selectie van optredens - Eurosonic Noorderslag / Groningen - Podium Asteriks / Leeuwarden - Melkweg / Amsterdam - Popronde / Den Haag, Enschede, Deventer, Alkmaar, Rotterdam, Emmen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht, Venlo, Tilburg, Dordrecht, Haarlem, Den Bosch, Groningen, Woerden, Eindhoven, Wageningen, Almelo, Gouda, Nijmegen - Tolhuistuin / Amsterdam - Hostel HAL Atelierhaus & Honorary / Leipzig (DE) - HART Hostel & Art / Wrocław (PL) - RespublicaFEST / Khmelnytskyi (UKR) - Theaterfestival Boulevard / Den Bosch - Poppodium Grounds / Rotterdam - Hedon / Zwolle - Het Burgerweeshuis / Deventer - Vera / Groningen - Breminale / Bremen (DE) - Bevrijdingsfestival / Leeuwarden popfabryk (freesonica - yvi)

pagina 14


Friese en Oekraïense songwriters bundelen krachten (https://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/artikelen/overzicht/2018/september/reisverslag-transmission.html) Info YVI Web: www.yvimusic.com www.facebook.com/weareyvi Video: www.youtube.com/watch?v=kHGd7ZEQVog www.youtube.com/watch?v=_tfNrlYOlx4 3.3 Issue Wrestling Lets get ready to rrrrumble! Er zijn twee gangbare strategieën om met maatschappelijke problemen om te gaan: negeren of op de spits drijven. De van oorsprong Leeuwarder kunstenaar Natasha Taylor onderzoekt een derde weg: het adresseren van maatschappelijke kwesties aan de hand van showworstelen. Deze speelse derde weg noemt zij Issue Wrestling. Showworstelen is bij veel mensen bekend als ‘Amerikaans Worstelen’. Een showworstel-icoon is Hulk Hogan, de Amerikaanse worstelaar die vooral in de jaren ’90 een grenzeloze populariteit kende. Het showworstelen is een vorm van performance art en theater, met elementen van worstelen en andere vechtsporten. Het gaat om het simuleren van een vechtsport wedstrijd, doorgaans aan de hand van scripts. Veel worstelwedstrijden kennen een good guy en een bad guy. Het publiek wordt van te voren warm gemaakt met teasers, waarbij de worstelaars hun grieven over hun tegenstander via trash talking uiten. Publiek juicht tijdens een wedstrijd hun held uit volle borst toe en laat ook duidelijk haar afkeuring blijken bij een daad van de schurk. pagina 15

Begin juni was Natasha Taylor in Leeuwarden om in gesprek te gaan met de inwoners. Interessante, passende en urgente verhaallijnen uit deze gesprekken vormen de basis voor de worstelshow rondom het thema Culturele Hoofdstad. Prangende issues verworden tot attributen en personages in de tentoonstelling en performance. Issue Wrestling biedt een alternatief podium voor maatschappelijk debat. Debat heeft vaak een grimmig karakter, tegenstellingen worden bevestigd zonder dat partijen elkaar lijken te naderen. Taylor onderzoekt of een showworstelwedstrijd op een speelse manier een brug kan slaan tussen tegenstellingen en een open gesprek kan stimuleren. Issue Wrestling is een initiatief van Natasha Taylor en een coproductie van Popfabryk, Explore the North en Jonge Harten. Natasha Taylor was één van de veertien makers die een plan indiende voor de open call van de Popfabryk en Explore the North. In september 2018 was er opnieuw een open call voor Friese makers in de popcultuur. 3.4 Klanklânskippen Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats, een podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Een platform voor onderzoekende makers, waarbij de typerende muziekstroom, die vaak als modern-klassiek, neo-classical of post-ambient wordt omschreven en balanceert op de spannende grens van de avant-garde en klassieke muziek, uitgangspunt vormen. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. Er wordt gestreefd naar verstilling, versobering en eenvoud, een


tegengeluid met intensiteit, bezinning en concentratie. Iedere productie is een avontuur, zowel voor de makers als voor het publiek. Producties en projecten geïnitieerd vanuit het platform komen tot stand in samenwerking met diverse lokale, nationale en internationale partners, waarbij de basis wordt gevormd door de Friese makers rond Tsjinlûd, Alvaret Ensemble en Piiptsjilling. Het borduurt voort op eerdere producties als Seeljocht (2011), Skeylja (2012), Japan (2015) en LJERKE (2016).

In 2018 hebben de makers rond Piiptsjilling een internationale editie gerealiseerd als artist-in-residence onder de titel FEAN. Piiptsjilling bestaat uit Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuydervelt. Dit collectief bestaat inmiddels tien jaar en heeft meerdere nationale en internationale releases op haar naam staan. Voor de artist-in-residence zijn drie Belgisch muzikanten uitgenodigd. Joachim Badenhorst een Belgisch jazzklarinettist en -saxofonist, bekend om zijn improvisaties. De Franse, maar in België wonende Sylvain Chauveau maakt minimale composities voor akoestische instrumenten, elektronica en zang. De muziek van Annelies Monseré was aanvankelijk gebaseerd op piano en meestal instrumentale. Met het ontdekken van haar stem, werd zang een zwaartepunt. Muzikaal, experimenteerde ze met verschillende instrumenten zoals een cello, gitaar, xylofoon en melodica. Op woensdag 4 en donderdag 5 april kwamen de makers samen in de Thomastsjerke in Ketlik, waarbij zowel een artistieke als thema gerelateerde uitwisseling plaatsvond, resulterend in een opnamesessie. Het opgenomen materiaal is gemixt en gemasterd door Rutger Zuydervelt en uitgebracht bij Moving Furniture Records. Het album is gereleased bij Explore the North in Leeuwarden. Voor 2019 staan nog een aantal live optredens gepland. FryslânDOK heeft het project op de voet gevolgd en de documentaire die dit oplevert zal in 2019 op NPO2 worden uitgezonden. De productie van FEAN is in handen van Jan Kleefstra van de Stichting Tsjinlûd, die hierbij de Popfabryk heeft gevraagd de productie te ondersteunen en te faciliteren.

popfabryk & tsjinlûd (productie fean)

pagina 16


3.5 Somnium Somnium is een audiovisuele voorstelling van The Black Atlantic - het muzikaal pseudoniem van zanger en muzikant Geert van der Velde - die je meevoert in een zorgvuldig geënsceneerde droomwereld. Het is een wereld met onvoorspelbare en ondoorgrondelijke elementen geïnspireerd door de verhalen van de Japanse auteur Murakami, en geënt op stijlmiddelen en ideeën uit het sciencefiction genre. Waar eindigt de werkelijkheid en begint de droom? Somnium beweegt zich in dit schemergebied tussen droom en werkelijkheid. Het is een ambitieuze totaalervaring van speciaal gecomponeerde live muziek, geluidscollages, veldopnames, lichtprojecties en dans. Somnium is in de voorgaande jaren opgevoerd bij Noorderzon in Groningen, Explore the North in Leeuwarden en Schouwburg De Lawei in Drachten. In 2018 is Somnium zeven keer gespeeld bij lichtfestival LUNA in Leeuwarden. Het aantal gerealiseerde shows komt daarmee op eenentwintig. Ondanks de vele positieve reacties is Somnium moeilijk weg te zetten, de voorstelling is te weinig pop en ook weer net te weinig kunst, maar wel een mooie afwijkende cross-disciplinaire show. Daarnaast blijkt de afmeting van de inflatable, die twaalf bij twaalf meter aan vloeroppervlak nodig heeft, voor veel podia in het popcircuit niet plaatsbaar. Er ligt momenteel een uitnodiging van het hedendaagse dansfestival ZELYONKA in Kiev (UA) om Somnium daar in juni 2019 te spelen. pagina 17

3.6 TalentLab Naast een productiehuis dat eigen producties ontwikkelt, is de Popfabryk ook een incubator die kennis, ervaring en netwerk deelt met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. De Popfabryk geeft advies over projectmanagement, de mogelijkheden tot financiering en stelt haar netwerk beschikbaar. Soms stelt de Popfabryk een kleine financiële bijdrage beschikbaar voor de realisatie van dergelijke projecten. Met het beschikbaar stellen van een klein budget wil de Popfabryk een steun in de rug zijn voor innovatieve ideeën. Voor de Popfabryk zijn deze micro-budgetten een belangrijke mogelijkheid om nieuwe talenten te scouten. Talentvolle nieuwe makers op het gebied van de popcultuur kunnen hun ideeën en plannen voorleggen aan de Popfabryk. Op basis van het plan en de vraag bepaalt de Popfabryk, binnen de mogelijkheden die ze heeft, in welke vorm er ondersteuning kan plaatsvinden. In 2018 zijn de volgende makers/ initiatieven door de Popfabryk ondersteund: Jonathan Sipkema - Wild Winds De Friese band Seewolf werkte afgelopen jaar aan het opnemen van hun debuutplaat Moonwater, die komend jaar zal verschijnen. Eerder brachten ze al de negen minuten durende single Wild Winds uit. Tijdens een residentie van twaalf dagen, voorafgaand aan Explore the North, komen filmmaker Jonathan Sipkema en de Mexicaanse danser Diego Robledo bij elkaar, om samen een korte film te maken met Wild Winds als soundtrack. De live presentatie vond plaats tijdens Explore the North.


Wild Winds kwam tot stand in nauwe samenwerking met Asteriks in Residence. https://seewolf.nl Jamila Faber - Lupus Lupus gaat over de wolf die we allemaal in ons hebben. De stem in je hoofd die je zegt dat je het niet kunt, die je saboteert. De wolf is bij de één bloeddorstiger dan bij de ander, maar we hebben allemaal een eigen wolf. Hij is nooit ver weg, en je weet nooit wanneer hij toeslaat. Lupus was te zien tijdens het LUNA Festival. www.jamilafaber.nl Douwe Dijkstra en de sneue vertoning - Leipzig Er was al een tijdje sprake van dat Douwe Dijkstra en de sneue Vertoning naar het buitenland zouden gaan, maar afgelopen jaar is de daad bij het woord gevoegd. Het Friese necropop duo heeft in Nederland het genre enigszins op de kaart gezet. Tijd om de horizon te verbreden dus. Het duo is een maand lang in Duitsland geweest, in Leipzig om precies te zijn om nieuw materiaal te schrijven en de Duitse markt te verkennen. www.facebook.com/DouweDijkstraendesneuevertoning/ Rosan Vloedgraven - Kitty Kitty Foster Audiovisuele performance opgevoerd bij Friday Night in Groningen als onderdeel van haar afstudeerwerk aan de Academie voor Popcultuur. https://www.facebook.com/FSTRKTTN/ Pyke en Esther de Jong - deZOO De popsectoren in Den Haag en Leeuwarden willen de banden

aanhalen, kennis en ervaring delen en de mobiliteit van muzikanten tussen beide steden vergroten. Tijdens een korte brainstormsessie tussen vertegenwoordigers van een aantal instellingen uit beide steden, waaronder Neushoorn en het Paard, ontstond het idee voor een residence als eerste stap naar een nauwere samenwerking. Tijdens de Haagse Popweek (oktober) en de week van de Friese Popcultuur (december) heeft er in beide steden een artist-in-residence plaatsgevonden. Gedurende die week werkten beide acts gezamenlijk aan nieuw materiaal, dat is opgenomen en tijdens de afsluiting van de betreffende week live gepresenteerd. Naast de focus op samenwerking en het maken van nieuw materiaal stond ook de verkenning van de popscene in beide steden centraal. Voor de eerste editie van deZOO verkende Esther de Jong (Leeuwarden) samen met Haagse singersongwriter Pyke de muziek scène tijdens de Haagse Popweek en ging Pyke op zijn beurt rond het Freeze Festival naar Leeuwarden. De residence kwam tot stand in nauwe samenwerking met: Paard, Neushoorn, Friesland Pop, Popradar den Haag en de Popfabryk. Bente Hout en Kim Dekker - Maaiveld Hoe vorm je als artiest een sterke, eigen visie? Hoe verantwoordt je je artistieke product? Wat is ervoor nodig om iets unieks te kunnen maken? En hoe stippel je op basis daarvan vervolgens een eigen koers uit? Tijdens Maaiveld werden inspirerende presentaties en pagina 18


coachingsgesprekken met professionals georganiseerd, waarin bovenstaande vragen aan bod kwamen. Wanneer je tot een duidelijke visie weet te komen, zijn de resultaten vaak geloofwaardiger en steek je sneller met je kop boven het maaiveld uit. Een leerzame middag voor artiesten, bands, boekers, managers en organisators. Maaiveld kwam tot stand in nauwe samenwerking met Friesland Pop. 3.7 Up North Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit de Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de urban- en popcultuur.

rekening en treden de twee anderen op als coproducent zodat kennis en ervaring in het maakproces gedeeld worden. De drie producenten leggen in de producties verschillende accenten overeenkomstig het eigen profiel. De jonge cultuurmakers kunnen hierbij kiezen bij welke producent ze aan de slag willen. In de laboratorium setting dagen we de jonge cultuurmakers uit de samenwerking te zoeken met cultuurmakers uit andere disciplines en het experiment aan te gaan. Per productie wordt er samen met de jonge cultuurmakers bekeken wat er nodig is om tot een goede ontwikkeling en productie te komen. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van meer praktische aard (productieondersteuning, techniek, management etc.) als artistiek inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, regisseur, componist etc.). Hierbij kiezen we bewust ook voor jonge opkomende talenten aan het begin van hun professionele carrière, waarbij we met Up North ook bijdragen aan de talentontwikkeling van deze groep Noordelijke makers.

We realiseren in gezamenlijkheid een interdisciplinair laboratorium waarin jonge cultuurmakers kunnen experimenteren en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het interdisciplinair laboratorium worden er, gedurende de projectperiode september 2018 tot januari 2020, negen kleinschalige producties gerealiseerd. De producties worden respectievelijk geĂŻnitieerd en geproduceerd door de Popfabryk (Friesland), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Drenthe). Hierbij neemt iedere producent drie producties voor zijn pagina 19

popfabryk & up north (productie - nina iggy)


De eerste lichting makers die in 2018 aan het werk zijn gegaan bestaat uit Esther de Jong, Desta Matla, Tim Verbeek, Nina Visser en de band Woe Blind Birds. 3.9 WINDOWLICKER WINDOWLICKER, het verticaal zeefdrukproject van Leeuwarders zeefdrukcollectief Cowboy Killers en beeldend kunstenaar Stefan Hoffmann, op de ramen van leegstaande panden in de binnenstad van Leeuwarden, is met succes gerealiseerd in 2018 tijdens LF2018. Naast werk gemaakt door Stefan Hoffmann en de Cowboy Killers, bestaande uit Stefan Sloot, Wytse Sterk en Jelle van Gosliga, zijn acht (Europese) gast kunstenaars/vormgevers uitgenodigd om een werk in Leeuwarden te realiseren. De gast kunstenaars/vormgevers zijn: Jan Hamstra, Niels Post, Joris Diks, Henning Rosenbrock & Markus Mengeler (DE), Holger Stark & Tanja Zimmerman (DE), Mara Piccione & Tineke Meirink, Iwona Jarosz (PL) en Anuli Croon. Iedere kunstenaar/ vormgever heeft in 2018 een maand de tijd gekregen om een site-specific werk te realiseren. Gedurende het jaar heeft dit twaalf werken opgeleverd. Het project ging op zoek naar het spanningsveld en de dialoog tussen kunst en vormgeving, gaf experiment de ruimte en droeg bij aan een positieve en uitdagende uitstraling van de binnenstad. Het onderzocht de dialoog met het publiek, de reclame en beeldcultuur. Er is een publicatie gemaakt over het project met informatie over de deelnemende kunstenaars/vormgevers en het werk dat ze gerealiseerd hebben, dat op aanvraag beschikbaar is.

4. Financiën

De Popfabryk, het Friese Productiehuis voor Popcultuur, heeft een sterke regionale inbedding in Fryslân en daarmee haar eigen culturele realiteit. Dit vormt enerzijds de kracht van de Popfabryk, maar maakt het anderzijds soms lastig de aansluiting op landelijk niveau te bewerkstelligen. Subsidieregelingen zijn niet altijd toegankelijk voor Popfabryk producties in verband met de financieringsstructuur of een beperking in de kwantiteit van aanvragen binnen een kalenderjaar. De Popfabryk kiest er daarom in toenemende mate voor om makers te ondersteunen bij aanvragen die via een rechtsvorm van de maker zelf lopen. Dit deel van de cofinanciering bij producties raakt hiermee uit beeld in het financieel jaarverslag van de Popfabryk. Deze keuze draagt echter bij aan het ondernemerschap van de makers en legt een grotere verantwoordelijkheid voor het financieel slagen van de productie bij de maker zelf. Naast de ondersteuning van de Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden, heeft de Popfabryk in 2018 voor haar producties een bijdrage ontvangen van LF2018, Creative Europe, Erasmus+, Fonds Cultuurparticipatie, Goethe Institut, Het Nieuwe Stadsweeshuis, Omrop Fryslân, Mondriaanfonds en Stokroos. Het financieel jaarverslag wordt op verzoek toegezonden. pagina 20Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden info@popfabryk.nl www.popfabryk.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.