Popfabryk beleidsplan 2021 - 2024

Page 1

BELEIDSPLAN

2021 2024

PRODUCTIEHUIS VOOR FRIESE POPCULTUUR

“de eigenzinnige maker centraal”


2

Up North - Woe Blind Birds


INHOUD

1. inleiding

1.1 productiehuis voor friese popcultuur 1.2 fries, maar met de blik naar buiten 1.3 makers in de popcultuur

2. artistieke uitgangspunten 3. ondernemerschap 4. producties

5 9 10 11 14 15

4.1 coaching- en professionaliseringstraject 16 4.2 laboratorium voor talentvolle makers 4.3 interdisciplinaire producties

4.4 genre verbindende producties

5. promotie en zichtbaarheid 6. organisatie

4

6.1 personeel

20 23 24 26 27 30

6.2 huisvesting

31

6.3 mvo

31

7. financiĂŤn

31

colofon

fotografie Andre Fouche, Denise Janssens, Marc Quere, Maurice Hamming, Saris & den Engelsman, Mitch de Pon, Xanne Wijkamp en Rick Slagter.

vormgeving Rolina Nell.

3


1. INLEIDING Popfabryk is het productiehuis voor Friese popcultuur. Sinds 2009 ondersteunen we met succes Friese makers in hun artistieke en professionele ontwikkeling. Verrijking, verdieping en vernieuwing van de popcultuur zijn hierbij belangrijke uitgangspunten, evenals de interactie tussen popmuziek en andere kunstdisciplines. We gebruiken een brede definitie van popcultuur die alle muziekstijlen en kunstvormen raakt. Popcultuur is discipline overschrijdend en verbindend, van muziek, poÍzie, dans, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode, theater en de opzettelijke vermenging en onderlinge confrontatie van deze kunstvormen. Steeds meer makers zoeken de samenwerking en interactie met andere disciplines vanuit hun eigen artistieke achtergrond, de klassieke discipline indelingen zijn hier steeds minder op van toepassing. Dit vraagt om andere beoordelingscriteria, speelt met de verwachting van het publiek en vindt niet vanzelfsprekend plaats op een poppodium of in een theaterzaal. Popfabryk ondersteunt Friese makers in de popcultuur en gaat hierbij uit van maatwerk. We zetten hierbij onze expertise en netwerken in, betrekken samenwerkingspartners, trekken specifieke expertise aan en staan zo al jaren garant voor kwalitatieve producties in al haar verschijningsvormen. Popfabryk is een netwerkorganisatie en vormt een cruciale schakel binnen de keten van talentontwikkeling en professionalisering in de popcultuur die Fryslân rijk is. We werken samen met en sluiten aan op podia, opleidingen, festivals, organisaties, initiatieven, startups en ondernemers in het Friese en Noordelijke culturele veld. Co-creatie is hierbij een belangrijk ver4

Klanklandskippen


trekpunt. Popfabryk onderscheidt zich hierbij door de ontwikkeling en professionalisering van Friese makers in de popcultuur als vertrekpunt te hanteren. Popfabryk heeft als penvoerder van Up North en samenwerkingspartner in Hit the North het initiatief genomen voor het overkoepelende Platform Popcultuur Noord-Nederland; een breed Noordelijk samenwerkingsverband in de popcultuur. Het Platform Popcultuur Noord-Nederland heeft begin 2020 in samenwerking met We the North een aanvraag ingediend als ontwikkelinstelling binnen de Basisinfrastructuur (BIS), waarbij Popfabryk als penvoerder optreedt.

en het bijdragen aan een dynamisch Fries cultuur klimaat waarin die makers kunnen gedijen het uitgangspunt vormen; een kwalitatieve en kwantitatieve groei in nieuwe producties realiseren met de focus op een discipline en genre overschrijdende aanpak, waarbij popcultuur de dragende discipline is; investeren in Europese netwerken die gericht zijn op co-creatie in de popcultuur, waarbij Friese makers in een internationale context werken aan producties en deze presenteren; ten behoeve van het stimuleren en ondersteunen van talent naar en ter versterking van een professionele loopbaan, de gewenste uitbreiding van het team en het nieuwe overheidsbeleid, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie verder invulling geven; het verhaal van Popfabryk nadrukkelijker vertellen in het belang van de Friese makers.

Dit beleidsplan vormt de weerslag van de meer dan tien jaar ervaring van Popfabryk als productiehuis voor Friese makers, en de intensieve dialoog met Friese makers en organisaties en initiatieven in het Friese en Noordelijke culturele veld.

In de beleidsperiode 2021 – 2024 gaan we: • Friese makers in de popcultuur ondersteunen in hun artistieke en (verdere) professionele ontwikkeling, waarbij verrijking, verdieping en vernieuwing van de popcultuur en de interactie tussen popmuziek en andere kunstdisciplines het uitgangspunt vormen; • intensief samenwerken met podia, opleidingen, festivals, organisaties, initiatieven, startups en ondernemers in het Friese en noordelijke culturele veld ten behoeve van een sluitende keten voor talentontwikkeling van makers met een professionele ambitie en professionele makers, waarbij extra aandacht uitgaat naar ontwikkelingen in de urban culture; • de samenwerking intensiveren op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau, waarbij het creëren van mogelijkheden voor Friese makers

1.1 productiehuis voor friese popcultuur In de popsector zijn geen grotere instellingen die de talentontwikkeling voor makers structureel gestalte geven. Dit is van belang om de ontwikkeling, doorstroom en professionalisering van talent te bevorderen. Het benadrukt des te meer het belang van de productiehuizen voor popcultuur, die hierin een cruciale rol spelen. Jonge makers vinden hun weg van school of als autodidact naar de productiehuizen, waar ze hun eigen artistieke identiteit kunnen ontwikkelen. Aandacht voor zowel het proces en de ontplooiing, als marktwerking en cultureel ondernemerschap is hierbij integraal onderdeel van de werkwijze. Het aanbod van de productiehuizen vindt zijn weg naar de podia en festivals, door de verbondenheid van deze productiehuizen met de popsector en haar stakeholders. Ook internationaal laten de huizen 5


van zich horen. Geworteld in hun regio vertakken de producties zich door het hele land tot ver buiten de landsgrenzen. Popfabryk, het productiehuis voor Friese popcultuur, heeft een sterke regionale inbedding in Fryslân en daarmee haar eigen culturele realiteit, dat zijn weerslag heeft in het artistieke beleid. De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en waarden vormen hierbij een inspiratiebron. De Friese taal, cultuur en landschap spelen dan ook een belangrijke rol in de producties (o.a. De Domela Passie, FEAN, LJERKE,

6

Food for Thought

Klanklânskippen, Skeylja, Broken Brass Ensemble en Yakumo Orchestra). Popfabryk heeft haar basis in Leeuwarden, een stad die zich aan het profileren is als popstad. Ze sluit naadloos aan bij deze ambitie en vormt een belangrijke schakel in de keten van talentontwikkeling en professionalisering. Popfabryk laat talentvolle en professionele makers ontwikkelen en maakt ze zichtbaar, biedt ze een podium, produceert nieuw aanbod en draagt daarmee bij aan de doorlopende innovatie en vernieuwing binnen de Friese popcultuur.


Popfabryk opereert binnen de keten van talentontwikkeling in de popcultuur die Fryslân rijk is. Vanuit deze gedachte wordt samenwerking en aansluiting gezocht met podia, opleidingen, festivals, organisaties, initiatieven, startups en ondernemers in het Friese en Noordelijke culturele veld. De samenwerkingsverbanden zijn divers en uiteenlopend en vaak productie gerelateerd. Voor de komende beleidsperiode willen we de samenwerking met een aantal reguliere spelers in het culturele veld verder verstevigen en uitbreiden: • Ten behoeve van de talentontwikkeling en professionalisering van Friese en noordelijke makers in de popcultuur heeft Popfabryk het Platform Popcultuur Noord-Nederland geïnitieerd en een aanvraag gedaan als ontwikkelinstelling binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS). Platform Popcultuur Noord-Nederland is het samenwerkingsverband tussen Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Eurosonic Noorderslag en Into The Great Wide Open. • Als onderdeel van deze BIS aanvraag de samenwerking in Hit the North voortzetten; het coaching- en professionaliseringstraject voor talentvolle Friese muzikanten. Hit the North is het samenwerkingsverband tussen Popfabryk, Eurosonic Noorderslag, Into The Great Wide Open, POPgroningen en KC Drenthe en de drie Noordelijke Bevrijdingsfestivals. • Als onderdeel van deze BIS aanvraag de samenwerking in Urban Beats North vormgeven; het coaching- en professionaliseringstraject voor talentvolle Friese hiphop acts. Urban Beats North is het samenwerkingsverband tussen Popfabryk, Eurosonic Noorderslag, Urban House Groningen, POPgroningen, Friesland Pop, KC Drenthe, The Bake Shop, Simplon en Neushoorn.

• Als onderdeel van deze BIS aanvraag de samen-

werking in The Electronic North vormgeven; het coaching- en professionaliseringstraject voor talentvolle producers. The Electronic North is het samenwerkingsverband tussen tussen Popfabryk, Eurosonic Noorderslag, Neushoorn, Simplon, Kunst & Cultuur en Friesland Pop. Voor de laboratoriumfunctie, als onderdeel van de BIS aanvraag, waar talentontwikkeling van jonge Friese makers met een professionele ambitie binnen de popcultuur centraal staat, wordt de samenwerking in Up North voortgezet en verdere aansluiting gezocht bij het afstudeerjaar van de Academie voor Popcultuur en het Friesland College. Waarmee ze jonge talenten aan Fryslân bindt. Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Up North is een samenwerking tussen Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. Voor interdisciplinaire producties wordt er naast bovengenoemde partijen samengewerkt met onder andere Media Art Friesland, VHDG, Noordelijk Film Festival, Schouwburg De Lawei, Stadsschouwburg De Harmonie, Tryater, Explore the North, Simmerdeis, Heksenhamer, SELF.collective en New Noardic Wave. Met de genre verbindende producties wordt er naast bovengenoemde partijen samengewerkt met onder andere Tsjinlûd, Cowboy Killers, Snoet & Smoel, Deep Grooves, FryslânDOK, Podium Asteriks, Minerva Academie voor Popcultuur, Oranjewoud Festival, Welcome to the Village, MadNes Festival en Into The Great Wide Open. Popfabryk maakt onderdeel uit van het Fries Popnet. Fries Popnet is een overleg tussen Fries7


8

Transmission - YVI


land Pop, Iduna, Bolwerk, Neushoorn, Podium Asteriks, Minerva Academie voor Popcultuur, D’Drive en Popfabryk, dat afgelopen jaar tevens het nieuwe event Friese Lente heeft geïnitieerd. Popfabryk werkt aan versterking van het Fries Popnet, met meer aandacht voor popbeleid onder andere op het vlak van de Fair Practice Code. Popfabryk maakt onderdeel uit van het Directeurenoverleg Leeuwarder Culturele Instellingen (DOLCI) en heeft de intentie hiervan ook de komende vier jaar in te participeren. Ten behoeve van Friese makers is het Makers Overleg geïnitieerd door LW2028. In het Makers Overleg participeren Popfabryk, New Noardic Wave, Keunstwurk, VHDG, Tryater en Explore the North. Het Makers Overleg initieert bijeenkomsten en faciliteert eigenzinnige Friese makers ten behoeve van hun ontwikkeling.

Popfabryk is geworteld in Fryslân, maar opereert actief in noordelijke verbanden. Afgelopen jaren is de samenwerking op noordelijke schaal verder geïntensiveerd. Het samenwerkingsverband We the North heeft hierin een stimulerende rol gespeeld. Met deze toegenomen noordelijke focus is de ambitie van Popfabryk als productiehuis voor noordelijke popcultuur, weliswaar in een andere vorm, toch weer actueel. Popfabryk heeft het overkoepelende Platform Popcultuur Noord-Nederland; een breed Noordelijk samenwerkingsverband in de popcultuur, geïnitieerd en als penvoerder hiervoor een aanvraag gedaan in de BIS. 1.2 fries, maar met de blik naar buiten Popfabryk richt de blik naar buiten en zoekt actief de samenwerking op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Uitgangspunt hierbij is het creëren van mogelijkheden voor makers in de popcultuur en daarmee bijdragen aan een dynamisch Fries cultuurklimaat waarin die makers kunnen gedijen.

Popfabryk maakt onderdeel uit van de landelijke infrastructuur van productiehuizen voor popcultuur. Deze productiehuizen zijn: Paradiso Melkweg Productiehuis (West-Nederland), De Nieuwe Oost (Oost-Nederland), De Coöperatie (Midden-Nederland) en Popfabryk (Noord-Nederland). In het Landelijk Overleg Productiehuizen krijgt de onderlinge samenwerking vorm, wordt ervaring en expertise uitgewisseld en informatie gedeeld. Via het Landelijk Overleg Productiehuizen zijn we indirect verboden met POP.nl en de Popcoalitie. De diversiteit aan producties vraagt om een even divers netwerk aan samenwerkingspartners op nationaal niveau, daar waar deze producties de wens en ambitie hebben de Friese grenzen te overstijgen. Popfabryk zal gestaag verder werken aan het opbouwen van relaties met relevante podia en festivals in Nederland. Popfabryk is verankerd in een lokale en Friese context, en opereert tegelijkertijd in een globaliserende wereld. Een fenomeen dat ook wel glokalisme wordt genoemd. Makers voelen een sterke lokale identiteit, en worden tegelijkertijd beïnvloed en geïnspireerd door de wereld die zich aan hen ontvouwd. Popfabryk stimuleert de interculturele uitwisselingen in de context van de lokale omgeving. Fryslân richt hierbij de blik naar boven en heeft het gevoel dat de grens van Noord-Europa onder hen ligt. Het noorden staat symbool voor rust, ruimte, vrijheid, ontdekkingskracht, avontuur en de poëtische leegte van het landschap. In alle diversiteit wordt een gemeenschappelijkheid gevoeld, gedeeld en onderzocht. Net als het Noordelijk Filmfestival en Explore the North, legt Popfabryk in haar producties vaak de link met dit Noorden, waarmee een artistieke verwantschap wordt gevoeld.

9


Popfabryk maakt onderdeel uit van het Europese netwerk Excite: Exchange of International Talent in Europe. Dit Europese uitwisselingsprogramma bestaat sinds 2009 en ontving afgelopen jaren Europese ondersteuning via Creative Europe. Excite biedt speelplekken, ervaring, kennis en netwerken voor aanstormende Friese acts in Europa en voor aanstormende Europese acts in Fryslân in samenwerking met Welcome to the Village en Explore the North. Doel van dit Europese samenwerkingsverband is talentontwikkeling en professionalisering van Friese acts binnen een Europese context. In de laatste jaren worden de Europese Excite acts in toenemende mate gekoppeld aan Friese acts/makers om in een korte residence rond Friese festivals tot een gezamenlijke productie te komen en te presenteren. Deze ontwikkeling gaan we voortzetten en verder intensiveren, waarbij we nieuwe festival partners gaan betrekken waaronder Simmerdeis in Drachten, als residence plek voor een Fries/Europese samenwerking.

werken met Friese makers, met het Friese landschap als vertrekpunt.

Excite heeft de ambitie om in de komende jaren opnieuw een aanvraag in te dienen bij Creative Europe en haar activiteiten verder uit te breiden. Vooruitlopend daarop dienen we een aanvraag in bij de Preparatory Action Music Moves Europe voor onze Excite residence producties.

Met Stage Europe Network, Excite en Music Export Fryslân hebben Popfabryk en Friesland Pop door onderlinge samenwerking en afstemming een mooie keten gevormd voor Friese acts richting Europa en soms verder.

Popfabryk wil de internationale mogelijkheden voor Friese acts en makers verder ontwikkelen zowel binnen het Excite netwerk als daarbuiten. Naast Excite zoekt ze ook in haar producties de samenwerking met internationale partners, zoals dit het geval was bij onder andere; Food for Thought, FEAN, WINDOWLICKER, Transmission, LJERKE en Skeylja. In samenwerking met het Oranjewoud Festival willen we jaarlijk een residence rond Klanklânskippen organiseren, waarbij internationale makers samen10

Popfabryk coördineert momenteel nog het Stage Europe Network als onderdeel van de overdracht van dit netwerk naar Friesland Pop. Stage Europe Network richt zich op een jongere groep muzikanten, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen jongeren uit verschillende Europese landen en de eerste muzikale stappen in Europa. Friesland Pop opereert nu al in dit netwerk en zal vanaf de nieuwe beleidsperiode de coördinatie hiervan overnemen. Wij blijven in de zijlijn betrokken als het gaat om de artistieke ontwikkeling van talentvolle muzikanten met een professionele ambitie. Friesland Pop voert de regeling Music Export Fryslân uit waarbij acts ondersteuning kunnen krijgen bij buitenlandse optredens. Popfabryk heeft hierbij een adviserende taak.

1.3 makers in de popcultuur Popfabryk richt zich op getalenteerde, gemotiveerde en ambitieuze Friese makers in de popcultuur. Hierbij gaat het om makers met een intrinsieke motivatie en het vermogen om zijn of haar vaardigheden door te ontwikkelen naar een hoger niveau met popcultuur als vertrekpunt. Deze makers weerspiegelen de diversiteit, dynamiek, het avontuur en de kracht van de Friese popcultuur. Cultuurmakers op zoek naar vernieuwing en een discipline overstijgende benadering, die Popfabryk optimaal benutten om zichzelf te ontwikkelen en tot bijzondere producties te komen.


Juist voor hen hebben we meerwaarde. We werken, naast (semi) professionele makers, vooral met jonge talenten met een onderzoekende houding in de popcultuur. Deze talenten vormen samen de vertegenwoordiging van een nieuwe generatie cultuurmakers. In het Noorden zijn de mogelijkheden voor die jonge makers in de popcultuur beperkt (speelplekken, financiele ondersteuning, netwerken, exposure) om een professionelecarrière op te bouwen en te behouden. We zetten daarom in op het versterken van de startkwalificaties en de doorontwikkeling en ondersteuning van deze makers met een professionele ambitie. Hierbij gaat het om de alumni van de Academie voor Popcultuur, de afgestudeerden aan de verschillende MBO opleidingen en autodidacten die zich onderscheidend weten te manifesteren. Willie Darktrousers “Ik

wou weg uit Friesland, naar een grotere stad, een meer ‘multiculturele’ omgeving, waar meer te doen is en waar ik me verder kon ontwikkelen.”

Daarnaast worden er producties gemaakt met professionele makers, die echter vaak in hun levensonderhoud voorzien met een ‘bijbaan’. Er zijn slechts enkele makers in de Friese popcultuur die kunnen leven van hun artistieke producties zoals bijvoorbeeld een Meindert Talma. Illustrerend citaat uit een projectvoorstel voor de open call van Up North: “Daan Bandringa is kunstenaar,

filmmaker en organisator. Hij is 31 jaar oud en is werkzaam in de bouw. Hij is voornamelijk actief in de restauratie van oude panden. Chico Ricardo is producer, sound designer en -engineer. Hij is 34 jaar oud en werkt in de elektrotechniek, zijn werkzaamheden bestaan uit het samenstellen van onderdelen voor grotere machines. En ik (Jelmer Terwal) ben muzikant en creatief den-

ker, ik ben 30 jaar oud en werkzaam in de post- en reclameverspreiding. Ik doe het voorbereidende werk; het samenstellen van de pakketten, de routes voorbereiden en deze in de betreffende transporten laden. Wij zijn alle drie afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool, Academie voor Popcultuur te Leeuwarden en we zijn alle drie ook woonachtig in Leeuwarden. Wij doen dus allemaal heel verschillend werk en wat dus totaal niets te maken heeft met de studie die wij gedaan hebben. En dat is dan ook de voornaamste reden waarom wij samen werken aan dit project.”

2. ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN Popfabryk is het productiehuis voor Friese popcultuur. We gebruiken een brede definitie van popcultuur die alle kunstvormen raakt. Verrijking en verdieping van de popcultuur is een belangrijk uitgangspunt, evenals de interactie tussen popmuziek en andere kunstdisciplines. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde, kunstuitingen is het uitgangspunt van Popfabryk. Al haar producties bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande (podium) aanbod in Fryslân. Nieuwe producties van Popfabryk worden vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van Friese talenten, en aan eigen producties waarvoor creatieve Friese makers worden gescout. Bij alle producties wordt gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik. Verder is er oog voor de mate waarin de producties en ondersteuningstrajecten bijdragen aan het ondernemerschap van de makers en ze helpt bij het verwerven van economische zelfstandigheid. Popfabryk opereert binnen de culturele context van 11


12

Ravijn - Hilbrandt


Fryslân, dat zie je terug in het artistiek beleid. Het is een gebied met een bijzondere geschiedenis met interessante verhalen. De Friese taal, cultuur en landschap spelen dan ook vaak een belangrijke rol en inspireren tot bijzondere producties en publiekservaringen. Popfabryk kijkt bij ideeën voor producties vanuit artistiek oogpunt naar de mate waarin deze: • eigenzinnig en authentiek zijn; • een innovatieve waarde hebben; • verbonden zijn met de regio; • de grenzen van de popcultuur onderzoekt; • discipline of genre overschrijdend of onderzoekend zijn; • overeenkomen met het artistieke profiel en/of ambitie van de maker(s); • aansluiten bij de uitvoeringsvaardigheden van de makers; • zeggingskracht heeft en het beoogde publiek weet te beroeren, te prikkelen of te verrassen. Deze begrippen zijn niet alleen onderhevig aan maatschappelijke en culturele veranderingen, maar krijgen pas betekenis binnen een van tevoren bepaalde context. Popfabryk opereert hierbij binnen de context van de Friese en noordelijke popcultuur. Vanuit deze context wordt de interactie en samenwerking gezocht met landelijke, Europese en internationale makers en organisaties. Popfabryk vindt deze interactie en samenwerking belangrijk om artistieke uitwisseling en groei bij de betrokken makers te stimuleren, voor de verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden, uitbreiding van het (inter)nationale netwerk van de betrokken makers en organisaties en het realiseren van presentatieplekken buiten Fryslân. Voor het mede vormgeven van het artistiek beleid wordt een steeds wisselende Artistieke Commissie aangesteld, die adviseert inzake de producties die Popfabryk initieert of ondersteunt. Makers worden aangespoord om plannen in te dienen of worden gevraagd om een plan gestalte te geven. Binnen de Artistieke Commissie zijn altijd verschillende disciplines vertegenwoordigd 13


zodat de breedte van de popcultuur zich manifesteert. Verder worden er doorgaans professionals gekoppeld aan de makers in de vorm van coaches. De expertise van de coaches sluiten aan bij de ontwikkelvraag van de makers, zodat een op maat toegesneden traject ontstaat. De coaches komen zowel uit het Noorden als elders uit Nederland.

3. ONDERNEMERSCHAP De financiering van kunst- en cultuur staat al geruime tijd onder druk. Dit heeft gevolgen gehad voor de bandbreedte van het aanbod en de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector. Ook in de muziekindustrie worden minder risico’s genomen en er wordt nauwelijks geïnvesteerd in talentontwikkeling. Bij podia staat de exploitatie onder druk en daarmee de programmering van opkomend talent en risicovolle programmering. De mogelijkheden in de markt zijn afgenomen. Met de steun van de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân heeft Popfabryk zich weten te ontwikkelen tot een weliswaar relatief klein, maar daadkrachtig en slagvaardig productiehuis voor Friese popcultuur. Het budget wordt daarbij kosteneffectief ingezet met een zo hoog mogelijk rendement voor Friese makers. Met een toegenomen noordelijke focus is de ambitie van Popfabryk als productiehuis voor noordelijke popcultuur, weliswaar in een andere vorm, toch weer actueel. De BIS biedt in de beleidsperiode 2021- 2024 plek aan vijftien ontwikkelinstellingen. Popfabryk als penvoerder van het Platform Popcultuur NoordNederland, in samenwerking met We The North, wil hier invulling aan gaan geven.

14

Klanklandskippen

Bij de beoordeling van ideeën voor nieuwe producties, zowel groot als klein, staat de balans tussen de aard van de productie, de daarmee samenhangende


kosten en de mogelijkheden om daarvoor voldoende middelen te genereren (bij het publiek en bij andere partijen) centraal. Het nemen van risico’s om invulling te geven aan de eigen ambities is hierbij onderdeel van het ondernemerschap. Popfabryk, mede gefinancierd door publieke gelden, moet deze risico’s vanuit haar functie beperken en strategieën ontwikkelen voor als een dergelijk risico optreedt. Bij ideeën voor nieuwe producties wordt dan ook een kosten-batenanalyse gemaakt. Hoewel artistieke uitgangspunten van groot belang zijn, wordt een productie niet gestart voordat er vertrouwen is in de return-on-investment, dit kan zowel financieel, promotioneel als artistiek zijn. Popfabryk kijkt met het oog op ondernemerschap naar de mate waarin de productie: • in staat is tot het genereren van publieke gelden; • toezeggingen kan krijgen van presentatieplekken voor afname; • bij gebleken succes doorgezet kan worden; • bij tegenvallende externe financiering toch in aangepaste vorm gerealiseerd kan worden; • bijdraagt aan het ondernemerschap van de makers en ze helpt bij het verwerven van economische zelfstandigheid; • door de makers wordt gedragen (inzet van eigen tijd, geld, middelen, netwerken etc.). Producties worden in de markt gezet door samen te werken met strategische partners die de expertise en netwerken hebben op specifieke terreinen. Zo wordt er samengewerkt met onder andere Excelsior Recordings, 3S Music, Denovali Records, Laaps Records, Veer Agency en Atlas Agency. Bij het in de markt zetten van producties is de Fair Practice Code een belangrijk aandachtspunt, waarbij de betaling van makers hoog op de agenda staat.

Het ondernemerschap is niet alleen een belangrijk onderdeel van de eigen producties, maar is tevens aandachtspunt bij de ondersteuningstrajecten van muzikanten en makers. Popfabryk kiest bij de uitvoering van producties bewust voor het aantrekken van startups en jonge professionals. We bieden ze een podium, interactie met andere professionals, ontwikkelingsmogelijkheden, netwerk, portfolio-opbouw en betaalde opdrachten. Soms ontstaan hier weer nieuwe initiatieven uit als bijvoorbeeld Veer Agency en Maaiveld. Ook is er in de bedrijfsvoering aandacht voor terugkoppeling en informatie richting makers en ZZP-ers over onder anderen facturering, rechtsvormen, de Fair Practice Code, BTW en de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). We dragen dan ook niet alleen bij aan de ontwikkeling van creatief talent in Fryslân maar leveren ook een bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve industrie.

4. PRODUCTIES De producties van Popfabryk vormen de kern van de bedrijfsvoering. De organisatie is daarom zo ingericht dat het flexibel en projectmatig kan opereren, met een minimum aan overheadkosten. Het belangrijkste doel van de producties is talentontwikkeling en professionalisering. Door het inhoudelijk, productioneel en financieel ondersteunen van makers levert Popfabryk een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van talenten en het binden van talenten aan Fryslân. Dit beleidsplan omvat de beleidsperiode 2021 – 2024. Popfabryk is vanuit haar visie en functie gebaat bij een flexibele en actuele opstelling en schetst daarom vier werklijnen die de komende beleidsperiode gerealiseerd worden. 15


4.1 coaching- en professionaliseringstraject Popfabryk is de Friese partner in het coaching- en professionaliseringstraject Hit the North, voor talentvolle Friese muzikanten zodat ze op een professionele, zelfvoorzienende manier leren opereren binnen het clubcircuit. Per provincies worden er drie acts voorgedragen voor deelname. Elke act wordt gekoppeld aan een coach die hen maandelijks begeleidt. De in totaal negen acts volgen daarnaast tijdens vier werkweekenden een intensief programma vol workshops,

16

Up North - Esther de Jong

panels, netwerkmomenten en showcases. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: ontwikkelen van een eigen artistieke identiteit, ontwikkelen van een langetermijnvisie met daarbij behorende planning, netwerken opbouwen, kennis overdracht van professionals uit de muziekindustrie, opzetten en voeren van een financiĂŤle administratie, financieringsmogelijkheden, publiciteit, management en bookings. Bij de uitvoering worden externe professionals en start-ups ingezet. Het traject is maatwerk en sluit nauw aan bij de ontwikkelingsvraag van de acts. De professionals die betrokken zijn, kunnen dan ook per jaar wisselen.


De Friese acts, die hiervoor door professionals uit het pop culturele veld gescout worden, hebben vaak eerder de Kleine Prijs van Fryslân gewonnen. Popfabryk sluit met Hit the North dan ook aan op de Kleine Prijs van Fryslân, dat door Friesland Pop wordt georganiseerd en zet met de acts vervolgstappen in hun artistieke en professionele ontwikkeling. Bij Hit the North is het vertrekpunt dat alle muziekstijlen in de pop; hiphop, metal, elektronisch, techno, folk, singer-songwriter, indie, grime, pop, etcetera, kunnen participeren. We constateren echter dat vanuit Friesland weinig onderscheidende acts uit de hiphop en elektronische scene zich manifesteren. Als onderdeel van de BIS aanvraag zijn, samen met de partners in het Platform Popcultuur Noord-Nederland, de trajecten Urban Beats North en The Electronic North ontwikkeld die bij toekenning van de BIS aanvraag vanaf 2021 worden opgestart. Op provinciaal niveau gaan we in gesprek met initiatieven en organisaties die aan de basis van de hiphop en elektronische muziek staan. We zien hierin ook een belangrijke rol voor onder andere Friesland Pop weggelegd. Hit the North wordt georganiseerd vanuit Eurosonic Noorderslag, Into The Great Wide Open, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Popfabryk. Bij Urban Beats North zijn Eurosonic Noorderslag, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Friesland Pop, Popfabryk, Simplon, Neushoorn, The Bake Shop en Urban House Groningen betrokken. The Electronic North is een samenwerking tussen De Nieuwe Oost, Eurosonic Noorderslag, Neushoorn, Simplon, Kunst & Cultuur, Friesland Pop en Popfabryk. De Friese acts die participeren in Hit the North, Urban Beats North en The Electronic North bieden we speelplekken tijdens Friese Lente, de aftrap van het pop-culturele veld met ST≥RT en we ijveren voor meer

aandacht en speelmogelijkheden voor deze acts bij de podia van het Friese Popnet en de Friese festivals. Het zou een mooi streven zijn van de Friese podia en festivals als ze een bepaald percentage van de programmering invullen met Friese makers en die zouden betalen volgens de Fair Practice Code. In het kader van het coaching- en professionaliseringstraject willen we in ieder geval een aanvraag indienen of ondersteunen bij het Fonds Podiumkusten bij de regeling Nieuwe Makers voor Esther de Jong. Dit doen we in samenwerking met Excelsior Recordings en festival Into The Great Wide Open. De Nieuwe Makers regeling is voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject van twee jaar te ontwikkelen. Met Esther de Jong werkten we al samen in het kader van Hit the North en Up North en dit zou een goede volgende stap zijn in haar ontwikkeling. De producties die voortkomen uit dit traject koppelen we aan onze productie tak. In de nieuwe beleidsperiode zullen we mogelijk in 2023 met een andere Friese maker in de popcultuur ook zo’n stap gaan zetten. Popfabryk heeft het initiatief genomen voor de Friese Vinyl Club. De Friese Vinyl Club zet talentvolle Friese acts op de plaat en geeft ze zo een fikse steun in de rug. De Friese Vinyl Club komt tot stand in samenwerking met Neushoorn, Snoet & Smoel, Deep Grooves en Friesland Pop. Er worden per jaar vier Friese acts uitgenodigd voor de Friese Vinyl Club. De 12” bevat exclusieve nummers en artwork van een Friese act en wordt gereleased tijdens een show in Neushoorn. Friesland Pop heeft een video-project waar jonge Friese filmmakers gekoppeld worden aan talentvolle acts uit de provincie, om te komen tot een videoclip. 17


18

Excite - FUNC


Uitgangspunt is een mooie locatie in Friesland waarbij deze locatie ook goed tot zijn recht komt. In samenwerking met New Noardic Wave gaan wij hierop een vervolg ontwikkelen, waarbij het gaat om semiprofessionele Friese acts en filmmakers. Met BeeldRuis gaan we deze makers een platform bieden en productioneel ondersteunen, waarbij de samenwerking meer moet zijn dan de som der delen. We onderzoeken of een videoclip meer kan zijn dan beeld bij geluid en of muziek meer kan zijn dan geluid bij beeld. De videoclip benaderen we hierbij in de breedste zin van het woord waarbij het bijvoorbeeld ook een game kan zijn. Uitgangspunt is een synergie die tot stand komt uit het proces tussen beeldmakers en muzikanten, waarbij we in zowel beeld als geluid het gangbare willen overstijgen. We zien BeeldRuis als een stap naar een grotere productie, aansluitende bij de deelregelingen UpStream en Immerse\Interact van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gedurende het proces werken we dan ook samen met de makers toe naar een vervolgstap. Popfabryk maakt deel uit van Europese netwerken, waarvan het eerder genoemde Excite de belangrijkste is. Ze biedt hiermee speelplekken, ervaring, kennis en netwerken voor aanstormende Friese acts in Europa en voor aanstormende Europese acts in Fryslân. Popfabryk wil de Europese mogelijkheden voor acts verder ontwikkelen zowel binnen de bestaande netwerken als daarbuiten. De Friese acts die participeren in de Europese netwerken van Popfabryk komen vaak voort uit het coaching- en professionaliseringstraject Hit the North en vormen hiermee een directe schakel in de keten. De acts in de Europese netwerken wordt naast een optreden op een festival, vaak nog een studiosessie, een interview en waardevolle lokale contacten geboden. Popfabryk bepleit in Excite de implementatie van een artist-in-residence model, zoals we in Fryslan

steeds vaker hanteren, waarbij de Europese Excite acts gekoppeld worden aan Friese acts/makers om in een korte residence rond Welcome to the Village en Explore the North tot een gezamenlijke productie te komen en te presenteren. De acts worden vaak vergezeld van opkomende talenten in de muziekindustrie als managers, booking agents, geluids- en lichttechnici en popfotografen. Voor de opkomende talenten in de muziekindustrie worden tevens extra programmaonderdelen opgezet in overleg met de betrokken festivals. Voor de beleidsperiode 2021 - 2024 willen we in het kader van Excite ook nieuwe noordelijke festival partners gaan betrekken waarbij we naar een artist-in-residence model streven. De partners in het Excite netwerk zijn: • Go North in Schotland • KulturUngdom in Zweden • Music:LX in Luxenburg • Ora in Denemarken • Popfabryk in Nederland • Poppunt in België • RockCity in Duitsland • SØRF in Noorwegen • TAMK in Finland De festival verbonden aan deze partners, en showcase plek voor de in Excite participerende acts, waaronder onze Friese acts, zijn: • XPONORTH in Schotland • Millerntor Gallery in Duitsland • MS Dockvile in Duitsland • Live At Heart in Sweden • SPOT Festival in Denemarken • Lost in Music in Finland • Sonic City in Belgie • Sorveiv in Noorwegen • Sonic Vision in Luxenburg 19


• Welcome to the Village in Nederland • Explore the North in Nederland Popfabryk is voorstander van het delen van de aanwezige Europese contacten in het Friese pop culturele veld en neemt initiatief om dit inzichtelijker te maken en uit te wisselen. Coaching- en professionaliseringstraject in meetbare eenheden: • organisatie van vier inhoudelijke bijeenkomsten van het Platform Popcultuur Noord-Nederland; • drie Friese pop acts participeren jaarlijks in het Hit the North traject; • twee Friese hiphop acts participeren jaarlijks in het Urban Beats North traject; • drie Friese producer participeren jaarlijks in het The Electronic North traject; • presentatie van voornoemde acht acts bij NOORD; dé plek voor de Noord-Nederlandse popcultuur tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen; • jaarlijks realiseren van een presentatieplek van voornoemde acts bij Friese Lente en ST≥RT; • intentie voor tweejaarlijkse ondersteuning van een Friese maker in de Nieuwe Makers regeling van het Fonds Podiumkunsten; • jaarlijks twee producties met Friese muzikanten en filmmakers in BeeldRuis; • jaarlijkse vinyl releases van vier Friese acts door de Friese Vinyl Club; • participatie in drie bijeenkomsten van Excite; • drie Friese acts gaan de grens over met Excite; • drie Friese acts werken samen in een residence met drie Excite acts rond noordelijke festival als Welcome to the Village, Explore the North en Simmerdeis. 4.2 laboratorium voor friese makers in de popcultuur 20

Naast een productiehuis dat eigen producties ontwikkelt, is Popfabryk ook een incubator die kennis, ervaring en netwerk deelt met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. We geven advies over projectmanagement, de mogelijkheden tot financiering en stellen ons netwerk beschikbaar. Regelmatig wordt hierbij ook een kleine financiële bijdrage beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de realisatie van een kleine productie. Met het beschikbaar stellen van een kleine budget wordt een steun in de rug geboden voor innovatieve ideeën. Voor Popfabryk is dit TalentLab voor nieuwe makers tevens een belangrijke mogelijkheid om nieuwe talenten te scouten. Deze laboratorium functie leent zich bij uitstek dan ook om specifiek nieuwe makers vanuit de urban cultuur te ondersteunen en te scouten. We zijn bij deze groep makers nu nog onvoldoende in beeld en zullen proactief de relatie met initiatieven in de urban cultuur gaan verstevigen. De samenwerkingspartners zijn zo divers als de ideeën van de makers en dit zorgt vaak voor nieuwe, soms onverwachte, samenwerkingspartners. We willen een nauwere aansluiting bij het afstudeerjaar van de Academie voor Popcultuur en het Friesland College, door middel van bijvoorbeeld gastcolleges en werkopdrachten, zodat deze groep jonge makers ons nog beter weet te vinden. Talentvolle nieuwe makers in de popcultuur kunnen hun ideeën en plannen voorleggen. Op basis van het plan en de vraag bepaalt Popfabryk, binnen de mogelijkheden die ze heeft, in welke vorm er ondersteuning kan plaatsvinden. Steeds vaker wordt er in dit kader een beroep gedaan op ons, door talenten die hun eigen ideeën willen realiseren en hier zelf de regie over willen blijven voeren. Bestaande trajecten voor talentontwikkeling sluiten hier onvoldoende op aan, aangezien deze vaak geen maatwerk kunnen


leveren, terwijl dit voor Popfabryk het uitgangspunt vormt. We hebben de infrastructuur en kennis om deze individuele talenten in de popcultuur te helpen in het realiseren van hun ideeën. Voor de laboratoriumfunctie, waar talentontwikkeling van jonge Noordelijke makers met een professionele ambitie centraal staat, wordt de samenwerking in Up North voortgezet. Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Up North maakt voor de nieuwe cultuurplanperiode 2021 - 2024 onderdeel uit van de BIS aanvraag namens het Platform Popcultuur Noord-Nederland, en wordt mede gefinancierd door We The North. Popfabryk is penvoerder. Vanuit het interdisciplinair laboratorium Up North worden er kleinschalige producties gemaakt. De producties worden geïnitieerd en geproduceerd door respectievelijk Popfabryk, Urban House Groningen en Garage TDI. Hierbij neemt iedere producent steeds een productie voor zijn rekening en treden de twee anderen op als coproducent zodat de kennis en ervaring in het maakproces optimaal benut worden. De drie producenten leggen in de producties verschillende accenten overeenkomstig het eigen profiel (popcultuur, urban, dans en theater). De jonge makers kunnen hierbij zelf kiezen bij welke producent ze aan de slag willen. In de laboratoriumsetting worden de makers uitgedaagd de samenwerking te zoeken met makers uit andere disciplines en het experiment aan te gaan. Per productie wordt er samen met de makers gekeken wat er nodig is om tot een goede ontwikkeling en eindresultaat te komen. Uit het netwerk wordt de juiste expertise aangetrokken en worden er specifieke samenwerkingsverbanden aangegaan voor het

maakproces en de uitvoering van een productie. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van meer praktische aard (productieondersteuning, techniek, management etc.) als artistiek inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, regisseur, componist etc.). Hierbij kiezen we naast de meer ervaren professionals bewust ook voor young-professionals, zodat we met Up North ook bijdragen aan de talentontwikkeling van deze brede groep noordelijke makers en cultureel ondernemers. Up North is een samenwerking tussen Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling voor interdisciplinaire makers in de urban- en popcultuur. Als presentatieplekken zijn aan Up North onder andere verbonden Simmerdeis, Explore the North, Friese Lente, Art of Wonder en Urban Sources. Dit netwerk willen uitbreiden met presentatieplekken in de rest van Nederland, zodat deze makers meer gezien kunnen worden. Als repetitielocaties werken we onder andere samen met Simplon, Garage TDI, Neushoorn en Westerkerk. Laboratorium voor Friese makers in de popcultuur in meetbare eenheden: • jaarijkse organisatie van vier inhoudelijke bijeenkomsten van Up North; • twee Friese makers/acts/collectieven participeren jaarlijks in het Up North traject; • twee Friese Up North producties per jaar, die negen keer worden opgevoerd in het Noorden; • twee Drentse en twee Groningse Up North producties per jaar, die drie keer worden opgevoerd in Fryslan; • jaarlijks realiseren van een Up North presentatieplek bij Friese Lente, Simmerdeis, De Broeikas en 21


22

De Domela Passie - Meindert Talma


Explore the North;

• ondersteuning van minimaal vier Friese makers/acts/collec-

tieven in de realisatie van hun eigen (kleinschalige) TalentLab ideeën, met extra aandacht voor initiatieven uit de urban scene.

4.3 interdisciplinaire producties Steeds meer makers zoeken de samenwerking en interactie met andere disciplines vanuit hun eigen artistieke achtergrond. Popfabryk wil deze creatieve talenten een platform bieden om te excelleren, door ze uit te dagen hun grenzen te verkennen en aan te sporen tot vernieuwing. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde, kunstuitingen staat dan ook centraal. Popcultuur is hierbij discipline overschrijdend en omvat onder meer muziek, poëzie, dans, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode, theater en de opzettelijke vermenging en onderlinge confrontatie van deze discipline. Alle producties bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande aanbod in Fryslân. Nieuwe producties van de Popfabryk worden vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd: • Een idee van een talentvolle maker dat ondersteund en ontwikkeld wordt; • Een idee van Popfabryk zelf, mogelijk in samenwerking met andere organisaties, waarvoor talentvolle makers worden gescout. Popfabryk werkt bij nieuwe producties bij voorkeur samen met presentatie-instellingen en festivals in Fryslân. Deze samenwerkingsverbanden zullen variëren per productie, gezien de uiteenlopende verschijningsvormen van de producties. Met Explore the North; het festival voor muziek en verhalen op onvermoede plekken in Leeuwarden, is de intentie uitgesproken jaarlijks een coproductie te realiseren die zijn première beleeft op Explore the North en daarna nog een jaar lang uitgezet wordt op festivals en podia in binnen- en mogelijk buitenland. De producties laten zich moeilijk kaderen in kalenderjaren en 23


hebben mede door de mate van afhankelijkheid van cofinanciering een wisselende starttijd. Binnen de nieuwe beleidsperiode zal Popfabryk minimaal twaalf producties initiëren en produceren (Interdisciplinair en/of genre verbindend). De omvang en duur van deze producties, zijn afhankelijk van de ideeën die hieraan ten grondslag liggen. Voorbeelden van meest recent gerealiseerde interdisciplinaire producties zijn onder anderen De Domela Passie, Ravijn, Issue Wrestling, Somnium, LJERKE en Space Invaders. Popfabryk heeft de afgelopen jaren verschillende producties van Meindert Talma ondersteund en mogelijk gemaakt, waaronder Jannes van der Wal, Je denkt dat het komt en De Domela Passie. In dit proces is de stichting Meindert Talma vormgegeven, die nu fungeert als aanvrager voor nieuwe producties. Wij blijven ook de komende jaren in de zijlijn deze eigenzinnige Friese maker waar nodig ondersteunen. Interdisciplinaire producties in meetbare eenheden:

• jaarlijks minimaal één Friese productie, in principe in coproductie met Explore the North;

• deze productie is minimaal negen keer te zien op

podia of festivals, dan wel andere presentatieplekken.

4.4 genre verbindende producties Popfabryk onderscheidt binnen de producties ideeën van makers die niet zozeer een interdisciplinaire invalshoek hebben, maar zich richten op het verbinden van genres waardoor iets nieuws ontstaat. De producties FEAN, WINDOWLICKER, Yakumo Orchestra en het Broken Brass Ensemble zijn hiervan goede voorbeelden. Bij WINDOWLICKER zijn Leeuwarder zeefdruk 24

Up North - Nina Iggy


collectief Cowboy Killers gekoppeld aan beeldend kunstenaar Stefan Hoffmann. Samen ondernamen ze een zoektocht naar het spanningsveld en de dialoog tussen kunst en vormgeving met zeefdrukken als gezamenlijk medium. Ook bij de genre verbindende producties zijn dezelfde uitgangspunten van kracht, zoals genoemd bij de interdisciplinaire producties. Ook hierbij gaat Popfabryk verbindingen aan met presentatie-instellingen en festivals in Fryslân. Zo stond het recentelijk gestopte Freeze Festival aan de bakermat van het Yakumo Orchestra. Popfabryk heeft in samenwerking met 3S Music het Yakumo Orchestra vervolgens verder ondersteund en op de kaart gezet met optredens bij onder anderen Festival Mundial, Noorderslag, Oerol, Zwarte Cross en als hoogtepunt het Glastonbury Festival in Engeland. Bij alle producties is er oog voor de mogelijkheden die Europese en internationale samenwerking biedt. Niet alle producties hebben echter de intentie, ambitie en/of mogelijkheden een dergelijk samenwerking vorm te geven. FEAN was een productie met Friese en Belgische muzikanten, Food for Thought een productie met Friese en Duitse muzikanten en koks, Transmission een productie tussen Friese en Oekraïense muzikanten en beeldmakers waarbij de producties vaak gestalte kregen als artist-in-residence. Voor de nieuwe beleidsperiode gaan we samen met het Oranjewoud Festival jaarlijk een residence rond Klanklânskippen organiseren, waarbij internationale makers samenwerken met Friese makers rond Piiptsjilling en The Alvaret Ensemble aangevuld met jonge onderzoekende muzikanten. Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en een podium voor experiment met het Friese

landschap als inspiratiebron. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. Er wordt gestreefd naar verstilling, versobering en eenvoud, een tegengeluid met intensiteit, bezinning en concentratie. Iedere editie is het een avontuur, zowel voor de makers als voor het publiek. Het resultaat van de residence wordt gepresenteerd op het Oranjewoud Festival, en daarnaast is er een jaarlijkse release van het geproduceerde materiaal. In dit kader blijven we ook The Alvaret Ensemble ondersteunen, een collectief gevormd rond de Friesen Romke Kleefstra, Sytze Pruiksma en dichter Jan Kleefstra. Een ensemble omdat er steeds weer andere muzikanten aan het collectief toegevoegd worden. De residence tijdens het Oranjewoud Festival draagt bij tot interessante artistieke uitwisseling, naamsbekendheid en een groter en nieuw publieksbereik. KOMPOST – komposities voor koptelefoons – is in 2019 geïnitieerd en heeft als doel de Friese (elektronische) experimentele muziekscene te voeden, stimuleren, ondersteunen en zichtbaarder te maken. Vijf dagen lang wordt een (jonge) eigenzinnige Friese componist/muzikant op een specifieke locatie uitgenodigd om het experiment aan te gaan met geluid en werk te maken speciaal ontwikkeld voor koptelefoons. Na een week wordt het werk gepresenteerd aan het publiek. We willen hiermee aanjager zijn voor Friese geluidskunst en muzikaal talent dat zich niet plooit naar pop-structuren. Makers opereren in een omgeving waar de termen geluid en muziek uitwisselbaar zijn en creëren een compositie die eerder bevraagt dan bevestigt. De productie komt altijd tot stand binnen de context van een festival, zoals MadNes, Media Art Friesland, Explore the North, waarmee een groter en nieuw publiek wordt bereikt. Na alle live presentaties worden de vier composities in samenwerking met een label op vinyl uitgebracht. 25


Genre verbindende producties in meetbare eenheden: • jaarlijks minimaal één Friese productie, in principe in coproductie met het Oranjewoud Festival; • jaarlijks vier Friese componisten/muzikanten die een compositie maken op locatie in de context van een festival; • deze productie zijn gemiddeld vier keer te horen op podia of festivals, dan wel andere presentatieplekken en worden digitaal of op vinyl gereleased.

26

Excite - Cosmute

5. PROMOTIE EN ZICHTBAARHEID Popfabryk is in eerste instantie een producerende organisatie en niet zo zeer een programmerende of presenterende instelling. De producties zowel middelgroot als klein en de acts die participeren, worden veelal geprogrammeerd op de bekendere podia en festivals zowel in Fryslân, Nederland als Europa. De act of productie staat hierbij centraal en wij als producerende en ondersteunende organisatie raken hierbij snel op de achtergrond. Het publieksbereik van de producties en


acts is groot, mede door de podia en festivals waar deze te zien en te horen zijn. Het publieksbereik ligt hierbij jaarlijks rond de 65.000 mensen, terwijl het publiek veelal onbekend is met ons. De promotie en zichtbaarheid van Popfabryk komt vooral tot uiting in de samenwerking met andere partijen. Participatie, co-creatie en eigenaarschap zijn belangrijke middelen om bekendheid en draagvlak te creëren onder makers in de popcultuur. Popfabryk wil een nauwere aansluiting bij het afstudeerjaar van de Academie voor Popcultuur en het Friesland College, om deze groep te informeren over en te betrekken bij de mogelijkheden die we ze te bieden hebben. Ook willen we proactief de relatie met initiatieven in de urban cultuur verstevigen, zodat de mogelijkheden die we bieden breder zichtbaar worden. Popfabryk is vanzelfsprekend actief op Twitter, Instagram, heeft een Facebook account, een actuele website, digitale nieuwsbrief en verstuurd met enige regelmaat persberichten. Daarnaast wordt bij alle ondersteuningstrajecten en samenwerkingen afgesproken dat we in alle uitingen zichtbaar zijn. Voor de afzonderlijke producties en trajecten wordt de marketing uitgevoerd en vormgegeven door jonge professionals of start-ups, waarbij de betreffende act of productie centraal staat. Hierbij draagt Popfabryk er zorg voor, dat professioneel promotiemateriaal als; foto’s, video’s, biografieën, items en online-content, beschikbaar is voor afnemers (podia, festivals, etc.). In de periode 2021 - 2024 willen we nadrukkelijk verder werken aan onze zichtbaarheid onder Friese makers en ons hiermee duidelijker positioneren in het culturele veld in Friesland, het Noorden en daarbuiten. Popfabryk stelde zich bescheiden op, maar de kwantiteit en kwaliteit van de producties en het belang

dat we spelen voor Friese makers in de popcultuur, mag en moet nadrukkelijker verteld worden in het belang van diezelfde makers. Daarnaast vraagt de dialoog met urban makers met een professionele ambitie om extra en gerichte aandacht en inspanning van onze kant. Voor marketing en communicatie is het gewenst uren beschikbaar te hebben en een young-professional aan te trekken.

6. ORGANISATIE De statutaire naam van de stichting is Fries Productiehuis Popcultuur, de verkorte handelsnaam is Popfabryk. Popfabryk, geïnitieerd vanuit Friesland Pop, is op 28 januari 2008 opgericht en ontwikkelt sinds 2009 talent op het terrein van de popcultuur. De stichting heeft tot doel het organiseren, ontwikkelen en in stand houden van een productiehuis op het terrein van de popcultuur ter ondersteuning en bevordering van de popcultuur in Fryslân respectievelijk Noord-Nederland en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Popfabryk werkt met het bestuur-model. Bij het bestuur-model liggen alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het bestuur. Het bestuur-model past vooralsnog bij de omvang van de organisatie. Het stichtingsbestuur heeft de volgende onbezoldigde leden: Albert van der Kooij (voorzitter), Sjouke Nauta (secretaris), Silvie Drees (penningmeester) en Rigt Oostenbrug (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden met een volledige volmacht gedelegeerd aan de zakelijk leider. De zakelijk leider legt vier keer per jaar verantwoording af aan het bestuur op het gebied van het inhoudelijk en het financiële beleid. Ook al zijn 27


28

Somnium - The Black Atlantic


bestuurstaken gedelegeerd aan de zakelijk leider, het bestuur blijft in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk en financieel beleid en de uitvoering. Het bestuur is bekend met de Governance Code Cultuur en past deze toe.

raad van advies

stichtings bestuur zakelijk leider

administratie

Het bestuur geeft ruimte aan betrokkenheid van belanghebbenden. De stichting kent statutair een Raad van Advies die tot taak heeft het gevraagd en ongevraagd verlenen van advies aan het bestuur met betrekking tot het beleid en de activiteiten van de stichting in de ruimste zin. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door het bestuur. De Raad van Advies vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar. De Raad van Advies heeft in het verleden de vorm aangenomen van een vaste Artistieke Commissie. Vanaf 2014 werken we met verschillende Artistieke Commissies die worden ingevuld door wisselende professionals met specifieke expertise. Popfabryk is constant in dialoog met het veld en neemt de bevindingen hiervan mee in haar beleid en activiteiten. Mede door het gesprek over de toepassing van de Governance Code Cultuur, zijn we ons weer bewust geworden van de mogelijkheid dit ook vorm te geven middels een Raad van Advies. We gaan de Raad van Advies daarom herinrichten en hierin meteen stappen zetten op het vlak van Diversiteit & Inclusie. In 2024 willen we een diverse en inclusieve Raad van Advies hebben, bestaande uit minimaal vier personen die zelf maker zijn in het popculturele veld. Tijdens het jaarlijkse gesprek over de toepassing van de Governance Code Cultuur, zullen we de voortgang hiervan monitoren. Zowel het bestuur als de Raad van Advies werken met een rooster van aftreden en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit:

projectleider productie

communicatie

projectleider excite / eu

projectleider productie

Popcultuur is per definitie geworteld in de samenleving en vormt daarvan de muzikale weerslag. De Code Diversiteit & Inclusie wordt vanzelfsprekend omarmt, maar dit neemt niet weg dat er belangrijke aandachtspunten zijn. Popfabryk geeft zelf de Code Diversiteit & Inclusie vorm door aandacht voor en uitvoering van een evenwichtige genderbalans in bestuursleden, personeel, freelancers en makers waarmee gewerkt wordt. Deze balans is bij de eigen activiteiten en producties evenwichtig. We hebben een open houding in de samenwerking naar zowel kleine als grote partners in het Friese en Noordelijke veld, werkend vanuit diverse disciplines en genres. Door de samenwerkingsverbanden bereiken we met onze producties een groot en divers publiek. We werken bijvoorbeeld samen met Eurosonic Noorderslag, maar ook het Oranjewoud Festival, Media Art Friesland en Simmerdeis. Popfabryk is partner in het Europese netwerk Excite en coรถrdineert nu nog Stage Europe Network. We realiseren jaarlijks residence projecten en uitwisselingen waarbij Friese makers een samenwerking aangaan met makers uit andere delen van Nederland, Europa en verder. Momenteel werken we ook aan een kleine productie met Friese makers en bewoners van het AZC Drachten in het kader van Fair Saturday. Afgelopen jaar liep een uitwisselingsstudent uit India stage bij Popfabryk. 29


In het Noorden zijn subgenres in de popcultuur zoals bijvoorbeeld urban en electronic kleiner in omvang dan in het westen van het land. We constateren dat we op het vlak van de urban culture extra stappen moeten gaan zetten om de aansluiting te vinden bij deze makers. Door samenwerking aan te gaan met Urban House Groningen in Up North hebben we een eerste goede stap gezet in het ontwikkelen en delen van kennis. Diversiteit & Inclusie heeft onze aandacht in de activiteiten, maar dit kan nooit succesvol worden als de organisatie dit niet ook zelf weerspiegelt. Hoewel de bestuurssamenstelling uiteenloopt in leeftijd, achtergrond, gender, en dit ook het geval is bij de makers en freelancers waar we mee werken is de culturele diversiteit beperkt. Met het opnieuw vormgeven van de Raad van Advies, meer specifieke aandacht te geven aan urban culture middels TalentLab en Urban Beats North en ook onze communicatie gerichter in te zetten, willen we stappen zetten op het vlak van Diversiteit & Inclusie. 6.1 personeel De dagelijkse werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de zakelijk leider van de stichting. Dit is Paul Giesen, die sinds november 2014 bij Popfabryk werkzaam is. Voor de administratie en boekhouding krijgt de zakelijk leider ondersteuning van de administratief medewerkster Desire Hindriks. Het totale medewerkersbestand van de stichting was de afgelopen jaren 0,72 fte, maar dit is onvoldoende gebleken in relatie tot de werkpraktijk. Voor de beleidsperiode 2021-2024 willen we daarom de de volgende uitbreiding realiseren: • zakelijk leider van 18 uur per week naar 20 uur per week; • administratief medewerkster blijft 8 uur per week; • nieuw aan te stellen communicatiemedewerker voor 8 uur per week. Hiermee komt het vaste medewerkersbestand op 1 fte. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit Fries30

land Pop. Popfabryk hoeft hierdoor geen eigen personeelsadministratie te voeren. Het personeelsbeleid maakt onderdeel uit van het beleid hierin van Friesland Pop en volgt de CAO-welzijn. Gezien de relatief kleine omvang, heeft deze personeels constructie met Friesland Pop vooralsnog de voorkeur. Er heeft sinds 2014 geen periodieke salarisverhoging volgens de CAO-welzijn meer plaatsgevonden. In het licht van de Fair Practice Code gaan we dit repareren. Popfabryk is een echte projectorganisatie. De organisatie heeft geen werkplaats of podium met eigen faciliteiten. Per productie wordt bekeken wat er nodig is om tot een goed eindproduct te komen. Uit ons netwerk wordt de juiste expertise aangetrokken en worden er samenwerkingsverbanden aangegaan voor de uitvoering van een productie. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van meer praktische aard (productieleider, productieondersteuning, techniek, management etc.) als artistiek inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, regisseur, componist etc.). Popfabryk neemt hierbij de Fair Practice Code als vertrekpunt, waarbij we de door SENA geadviseerde dagprijs van € 250,- voor de uitvoerende werkzaamheden van de muzikanten/ makers hanteren. Daar waar het gaat om de talentontwikkeling van makers met een professionele ambitie en de optredens in deze context plaatsvinden hanteren we andere bedragen. Uitgangspunt is dan een onkostenvergoeding van minimaal € 50,- per maker en/of € 250,- per act. Momenteel ontwikkelt ook POPnl een richtlijn voor de Fair Practice Code in de popsector in relatie tot talentontwikkeling, we zullen dit op de voet volgen en ons beleid daarop afstemmen.


Popfabryk draagt in haar producties niet alleen bij in de artistieke ontwikkeling en professionalisering van Friese makers in de popcultuur, maar diezelfde makers zijn veelal ZZP-ers die bijvoorbeeld als technici, productieleiders, componist, (toer)manger, fotograaf, boeker hun inkomen aanvullen en via ons aangetrokken worden bij de uitvoering van producties. Popfabryk biedt stagemogelijkheden voor studenten van de Academie voor Popcultuur, Friesland College, Stenden en Friese Poort. We dragen hiermee bij aan de overdracht van kennis en ervaring op toekomstige entrepreneurs in de culturele sector. Daarnaast bieden stagiaires actuele kennis en inzichten vanuit het onderwijs op de praktijk. 6.2 huisvesting Popfabryk heeft geen eigen kantoorruimte, geen werkplaats of podium met eigen faciliteiten. We zijn een flexibele productiegerichte organisatie met een postbus, die op basis van de op dat moment lopende producties en behoefte wisselend ruimte gebruikt/ inhuurt bij partnerorganisaties als bijvoorbeeld Friesland Pop (kantoorruimte), Neushoorn (oefenruimte), Westerkerk (productieruimte), Snoet & Smoel (studio), Zalen Schaaf (productieruimte) en artist-in-residence producties realiseert op locatie tijdens de Friese Lente en festivals als Simmerdeis, Oranjewoud Festival, Media Art Friesland, Explore the North, MadNes en Welcome to the Village. Ondanks de aanwezigheid van voldoende maak- en presentatieruimte, constateren we in Leeuwarden een gebrek aan laagdrempelige betaalbare ruimtes voor makers in de popcultuur. De vraag die zich dan ook doorlopend aandient is of we in samenwerking met een aantal partners niet zelf een dergelijke voorziening moeten gaan realiseren? In de komende jaren gaan we de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan onderzoeken.

6.3 mvo Popfabryk ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit betekent dat er meer rekening wordt gehouden met de effecten, hoe gering soms ook, van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Naast het hanteren van de Fair Practice Code neemt Popfabryk in de bedrijfsvoering de volgende uitgangspunten in acht: • Lokaal waar mogelijk: benodigde diensten en producten worden zoveel mogelijk betrokken bij lokale aanbieders. • Duurzaam: producten met duurzame eigenschappen hebben de voorkeur boven wegwerp en/of milieubelastende producten. • Mens- en diervriendelijk: activiteiten en keuze van producten houden rekening met de gevolgen voor mens en dier op de langere termijn. In de praktijk zal dit leiden tot wisselende keuzes, afhankelijk van de verschillende belangen. Zo is de bankrekening overgegaan naar de Triodos bank en worden kantoorartikelen groen ingekocht. Verblijfskosten kunnen worden gedeclareerd op basis van duurzame, biologische/ vegetarische producten. We ijveren in samenwerkingsverbanden en bij partnerorganisatie voor het zoveel mogelijk toepassen van bovenstaande uitgangspunten als ook het hanteren van de Fair Practice Code.

7. FINANCIËN De financiële basis van Popfabryk wordt gevormd door een bijdrage van de Gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Met de aanvraag namens het 31


32

FEAN - Piiptsjilling


Platform Popcultuur Noord-Nederland als ontwikkelinstelling in de Basisinfrastructuur, zijn bij honorering de noordelijke samenwerkingstrajecten Hit the North, Up North, Urban Beats North en The Electronic North met cofinanciering van We the North financieel gedekt. De positie van Popfabryk als penvoerder en als productiehuis voor specifiek Friese makers in de popcultuur dient parallel daaraan nu juist versterkt te worden. Popfabryk heeft te maken met een toenemende vraag van Friese makers die aankloppen voor ondersteuning. Makers die het zeer moeilijk hebben om van hun artistieke praktijk in Friesland in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het beschikbare budget van Popfabryk komt deze Friese makers ten goede in hun artistieke ontwikkeling, dan wel in hun nevenactiviteiten als ZZPer. Popfabryk volgt dan ook met overtuiging de Fair Practice Code, maar vindt dat de fondsen en overheden die dit tevens promoten de financiĂŤle consequentie hiervan mede moeten ondervangen. Bij een gelijkblijvend budget en strevende naar eerlijke beloning, kunnen we minder Friese makers ondersteunen. Voor een gezond Fries makers klimaat is gewoonweg meer budget nodig. We zijn de afgelopen jaren ondernemend geweest, hebben Up North opgezet en Hit the North doorontwikkeld tot zijn huidige vorm. We hebben het initiatief genomen voor het Platform Popcultuur Noord-Nederland en zijn penvoerder van de gezamenlijke aanvraag voor de Basisinfrastructuur. We hebben afgelopen jaar onder andere de succesvolle productie De Domela Passie van Meindert Talma gerealiseerd met financiĂŤle ondersteuning van onder andere het Fonds Podiumkunsten. We zijn blijvende samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere Explore the North, Welcome to the Village, Media Art Friesland, Oranjewoud Festival, Simmerdeis en ondersteunen (incidenteel) makers initiatieven als SELF.collective, Heksenhamer en Podium Asteriks bij plannen en subsidieaanvragen. We opereren in Europese netwerken als Excite, maken onderdeel uit van het Fries Popnet en DOLCI en het Landelijk Overleg Productiehuizen. We zijn groot geworden, maar klein gebleven. Nu is het tijd om een beetje te groeien. 33


PORTFOLIO VAN A-Z alvaret ensemble 2016 – 2024 | Het Alvaret Ensemble is een ensemble gevormd rond de muzikanten Greg Haines, Romke Kleefstra, Sytze Pruiksma en dichter Jan Kleefstra. Een ensemble omdat er steeds weer andere muzikanten aan het collectief toegevoegd worden. In 2020 is het album Ea van het Alvaret Ensemble bij het Franse Laaps Rec uitgebracht. De opnames van dit album vonden plaats in Leeuwarden. avalance 2011 – 2012 | Audiovisueel laboratorium om nieuw talent uit het noorden een podium te geven. Want er is veel goede beeldcultuur, maar het aantal prominente presentatieplekken is beperkt. broken brass ensemble 2012 – 2014 | Friese brassband gebaseerd op de New Orleans traditie. Broken Brass Ensemble combineert invloeden van de traditionele New Orleans brass met muziekgenres als hiphop, balkan, funk, blues en fanfare tot een eigen herkenbare en explosieve mix. Gaat sinds 2015 zelfstandig verder. de domela passie 2019 - 2020 | Op 18 november 2019 was het een eeuw geleden dat Domela Nieuwenhuis, grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland, is overleden. Aanleiding voor Meindert Talma om deze bijzondere productie te maken over ‘ús ferlosser’. De documentaire over de Domela Passie is uitgezonden en nog te zien bij FryslânDOK op NPO2. de dingen die vallen 2011 | Een muzikale, fysieke en multimediale performance met hoge risico’s en een onvermijdelijke climax. Een beatboxer, een breakdancer, een elektronisch muzikant en een audiovisueel kunstenaar ontleden de gedachten en emoties die een mens meemaakt bij een catastrofe. de snackbar 2014 – 2015 | Tijdelijk Te Gebruiken leegstaande (winkel) ruimte voor (pop) culturele doeleinden. In de Snackbar worden kunstenaars en muzikanten aan elkaar gekoppeld die samen twee weken aan het werk gaan. Aan het eind van de werkperiode is er een opening voor publiek waarbij het resultaat wordt getoond.

34

Yakumo Orchestra


de zoo 2018 - 2020 | De popsector in Den Haag en Leeuwarden wil de banden aanhalen, kennis en ervaring delen en de mobiliteit van muzikanten tussen beide steden vergroten. Uit de samenwerking tussen onder andere Neushoorn en het Paard, ontstond het idee voor een residence van een week in beide steden. Popfabryk coördineert de week in Leeuwarden. Verder zijn betrokken Friesland Pop en Popradar. eins zwei drie fjouwer! 2014 – 2017 | Eins Zwei Drie Fjouwer! is een bijzonder Duits-Nederlands project met muzikanten, fotografen en videomakers. Er zullen jonge creatieve Friezen in participeren die meegaan naar Rotterdam, Bremen en Oldenburg. Er is een lang weekend in Leeuwarden georganiseerd met workshops, optredens, masterclasses, akoestische sessies, opnames etc. excite 2009 – 2024 | Het Europese netwerk van Popfabryk, dat Friese acts de grenzen over helpt. Het netwerk bestaat uit negen Europese organisaties en elf festivals. explore the north 2011 – 2015 | Explore the North is het festival voor muziek en verhalen op bijzondere plekken in de historische binnenstad van Leeuwarden. Na 2015 als zelfstandige stichting verder. fean 2018 - 2020 | FEAN is de artist-in-residence van Klanklânskippen; multidisciplinaire broedplaats en podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. De documentaire rond FEAN is uitgezonden en nog te zien bij FryslânDOK op NPO2. food for thought 2018 - 2019 | Food for Thought betekent letterlijk ‘voedsel tot nadenken’ en verwijst tevens naar de gelijknamige single van de band UB40 uit 1980. Daarmee was het de perfecte titel voor een bijzonder Duits-Nederlandse productie met de ingrediënten ‘eten’ en ‘muziek’ en een vragende houding als vertrekpunt. Wet hebben de verbindingen gelegd tussen voedsel en muziek binnen een Duits-Nederlandse context. freesonica 2009 – 2018 | Frieslands langstlopende professionaliseringstraject voor acts. Jaarlijks worden twee tot drie talentvolle Friese pop-acts begeleid, met als

doel om Friese acts op een professionele, zelfvoorzienende manier te laten opereren in het muzikale veld. In 2018 samengegaan met Hit the North. friese vinyl club 2020 - 2024 | De Friese Vinyl Club zet goede Friese acts op de plaat en geeft ze zo een fikse steun in de rug. De Friese Vinyl Club is een initiatief van Popfabryk, Neushoorn, Snoet & Smoel, Deep Grooves en Friesland Pop. Er worden per jaar vier Friese acts uitgenodigd voor de Friese Vinyl Club. heksenhamer sessies 2013 | Improvisatie Sessies van kunstenaarscollectief Heksenhamer. hit the north 2018 - 2024 | Hit the North is een samenwerking tussen popkoepels, festivals, podia, kennisinstellingen en media uit de drie noordelijke provincies, met als doel de professionele ontwikkeling van noordelijke acts te stimuleren en de infrastructuur duurzaam te verstevigen. hjir 2014 – 2016 | Hjir is een muziekdocumentaire waarin drie Friese acts centraal staan. De acts zijn gefilmd op historische Friese locaties, waarbij deze locaties en de omgeving ook een actieve, auditieve rol kregen in de opnames. De documentaire is uitgezonden en nog te zien bij FryslânDOK op NPO2. issue wrestling 2018 | Lets get ready to rrrrumble! Maatschappijkritisch showworstelen bij Explore the North en het Jonge Harten Festival. Natasha Taylor onderzoekt het adresseren van maatschappelijke kwesties aan de hand van showworstelen. Issue Wrestling is een coproductie van Explore the North en Popfabryk jannes van der wal 2016 – 2017 | Een audiovisuele show van Meindert Talma en simultaandammen met zesvoudig wereldkampioen Harm Wiersma over de dam-legende Jannes van der Wal. je denkt dat het komt 2017 - 2018 | Een audiovisuele voorstelling naar aanleiding van de gelijknamige roman en album van Meindert Talma, een coproductie met Explore the North, waar de show ook in première ging. klanklânskippen 2015 – 2024 | Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en 35


36

een podium voor experiment met het Friese landschap als inspiratiebron. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. Kern van Klankl창nskippen zijn de Friese dichters en muzikanten rond de groep Tsjinl청d.

lenk 2010 | Een Europese samenwerking tussen de Roemeense filmmaakster Adina Pintilie en de Friese muzikanten van Lenk; een nieuw project van componist Jos Blomsma.

kompost 2019 - 2024 | KOMPOST wil de Friese (elektronische) experimentele muziek scene voeden, stimuleren, ondersteunen en zichtbaarder maken en draagt bij aan het versterken van het artistieke klimaat in Friesland. Vier keer per jaar wordt er een Friese componist/muzikant uitgenodigd voor een residence op locatie van vijf dagen in de context van een festival.

ljerke 2016 | LJERKE is de artist-in-residence van Klankl창nskippen; multidisciplinaire broedplaats en podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Muzikanten uit Friesland werken samen met Noorse geluidskunstenaars en muzikanten. LJERKE is een samenvoeging van leeuwerik in het Fries en Noors.

Hjir - Sv채va


mash my bits up 2010 | Sampling, downloaden, remixen, mash uppen; illegaal en piraterij of juist een spannende culturele beweging? Tijdens Mash My Bits Up wordt getoond wat kunstenaars en muzikanten allemaal kunnen creëren met deze nieuwe technieken. ode aan de serenes 2013 | Een ode aan The Serenes op Welcome to The Village met Jacob de Greeuw (Johan), Jelle Paulusma (Daryll-Ann), Maurits Westerik (GEM), Anne Soldaat en William Seen’s Transport Music. op komst 2012 | Popfotografie in de binnenstad van Leeuwarden. Een fotomanifestatie over jong Fries talent en dóór jong Fries talent. platform popcultuur noord-nederland 2019 - 2024 | Met het Platform Popcultuur Noord-Nederland gaan we expertise, netwerken, draagvlak, genres en disciplines in de popcultuur verbinden en ons gezamenlijk inzetten voor de doorontwikkeling van deze makers en acts in de popcultuur en drempels slechten. De kern wordt gevormd door Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Eurosonic Noorderslag, Into The Great Wide Open en Popfabryk.

jocht’ (Fries voor Zeelicht) is een collectief van gelijkgestemde muzikanten en kunstenaars uit Noord-Europa en Noord-Amerika. De groep is door Popfabryk en Into The Great Wide Open bij elkaar gebracht als artists-in-residence op het Into the Great Wide Open festival. skeylja 2012 | Audiovisuele voorstellingen op Oerol op basis van muzikale improvisaties. Elf kunstenaars verbleven een week in IJsland en brengen het opgenomen materiaal mee naar Terschelling. Door middel van improvisatie sessies ontstaat een dialoog waaruit collectieve klank- en beeldlandschappen ontstaan. somnium 2015 – 2019 | Somnium is een audiovisuele voorstelling van The Black Atlantic, artiestennaam van zanger en muzikant Geert van der Velde. Het is een ambitieuze koptelefoon voorstelling van speciaal gecomponeerde muziek, geluidscollages, veldopnames, lichtprojecties en moderne dans die samen een zorgvuldig geënsceneerde droomwereld tot leven wekken. sound = vision 2009 | Het afsluitende feest van het Noordelijk Film Festival werd georganiseerd door Popfabryk. Speciaal hiervoor hebben beeldkunstenaars uit het VJ collectief Nou & Herkauw samen met vormgevers en muzikanten van de Academie voor Popcultuur een eenmalige performance ontwikkeld.

ravijn 2019 - 2020 | De band Hilbrandt maakte in coproductie met Explore the North en Popfabryk een razende, futuristische kerkdienst voor de motorracer die stil bleef staan. De groep neemt jou mee het Ravijn in, om daar de stem te horen, je helm af te zetten, te transformeren en, uiteindelijk, stil te staan.

stage europe network 2014 - 2020 | Europese netwerk gericht op de samenwerking van jonge muzikanten uit verschillende Europese landen en de eerste muzikale stappen buiten het eigen land. Friesland Pop neemt de coördinatie hiervan over in de nieuwe beleidsperiode.

rgb neighbours 2010 | Buren Noorwegen en Zweden presenteren zich met hedendaagse film- en videokunst. Speciaal voor deze editie van RGB Neighbors organiseert de Popfabryk een bijzonder muzikaal programma met Buro Lamp&Kap en DJ Mies Elektries.

talentlab 2009 – 2024 | Met het beschikbaar stellen van kennis, ervaring, netwerken en een klein budget in de vorm van cofinanciering, wil Popfabryk een steun in de rug zijn voor innovatieve ideeën van (jonge) eigenzinnige makers in de popcultuur.

samling label day 2011 | Nederlands jongste en meest spannende label verzorgt op Explore the North een label day, gepresenteerd door Popfabryk.

transmission 2018 - 2019 | Een traveling-residence in het kader van Tandem Fryslân in samenwerking met RespublicaFEST uit Oekraïne. De documentaire over de residence; Soort van Hetzelfde is nog te zien bij FryslânDOK op NPO2.

seeljocht 2011 | Het artist-in-residence project voor Into The Great Wide Open. ‘Seel-

37


38

Hit the North - Delore


up north 2018 - 2024 | Een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de urban- en popcultuur. windowlicker 2018 | WINDOWLICKER is een verticaal zeefdruk project van Leeuwarders zeefdruk-collectief Cowboy Killers en beeldend kunstenaar Stefan Hoffmann op de ramen van panden in de binnenstad van Leeuwarden. Een zoektocht naar het spanningsveld en de dialoog tussen kunst en vormgeving. yakumo orchestra 2015 – 2016 | Yakumo Orchestra is een uniek Fries samenwerkingsverband tussen Yakumo, vocalist Hiltje Andringa en een aantal klassiek geschoolde muzikanten. Hypnotiserende tracks gecombineerd met live percussie en blazers. ykaro 2010 | Ykaro is een visuele muziekvoorstelling van It langstme en de Dea. Het publiek beleeft Ykaro als een ritueel, waarbij de toeschouwer fysiek wordt meegenomen op een intense en intimiderende reis.

39


POSTBUS 2585 8901 AB LEEUWARDEN INFO@POPFABRYK.NL WWW.POPFABRYK.NL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.