Pesti Ügyvéd / 2022. április

Page 1

FOLYÓIRAT A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA TAGJAINAK

· A TARTALOMBÓL ·

Eötvös 180: tudósítás a konferenciáról

– 6. oldal

Kamarai véradás: süti, csevej és 82 véradó

– 8. oldal

A Szalay utca 7. szám 127 éves története

– 13. oldal

BAJBAN ISMERSZIK MEG… ·

A magyar ügyvédség Ukrajnáért

Két nappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, elkezdődö az ügyvédi összefogás a menekültekért, újabb két nappal később pedig már a MÜK elnökségi ülésén volt téma az ukrán helyzet.

Az ügyvédi segítségnyújtásnak három pillére került meghatározásra. Így a Magyarországon működő országos segélyszervezeteknek címze 30 millió forint pénzadomány, a tárgyi adományok, aminek keretében a teljes magyar ügyvédség közreműködésével adománygyűjtésre került (és kerül a mai napig) sor a Kamara főépületében, illet-

ve jogi segítségnyújtás, jogsegélyszolgálat, aminek életre hívásával a MÜK és a BÜK lehetőséget és kereteket biztosíto arra, hogy az ügyvéd kollégák segítő szándéka és a kollégák segítségnyújtása megfelelő technikai támogato sággal, szerveze en történhessen – gyakorlatilag egy tudásbázist létrehozva. Cikkünk a 3. oldalon

Küszöbön az ingatlannyilvántartás forradalma

2023. február elsejétől jelentősen megváltozik azon ügyvédek feladata, akik az ingatlan-nyilvántartást érintő ügyekkel is foglalkoznak. Dr. Havasi Dezsővel, a munkacsoport vezetőjével beszélge ünk. – 10. oldal

Az egész napos ügyvédi munka után néha nem árt kicsit kiszellőztetni a fejünket. Dr. Rába Zsolt ezt a fajta kikapcsolódást emelte egészen magas szintre – a szó legszorosabb értelmében. – 18. oldal

· PUBLICISZTIKA · A világ valaha volt legjobb tévésorozata márpedig a ... – 12. oldal

· CÍMLAPSZTORI ·
2022. április · DR. RÁBA ZSOLT ÉS A HEGYEK · · DR. HAVASI DEZSŐ

A Vajda

„Mint Homér fölö a hét város, úgy vetélkedik ravatalodnál ügyvédi kar, politika, szépirodalom, zsurnalisztika, hogy melyik mondhasson magáénak” – mondta Eötvös Károly friss sírhantjánál 1916. április 16.-án Szathmári Mór országgyűlési képviselő.

Homérosz esetében lehete versengeni, mert nem volt egyértelmű, hogy a ködös múlt távolába vesző születés helyét hol is kelle keresni. Nem így Eötvösnél, akit – ahogy Hegedűs Géza fogalmazo –az egész ország a „Vajdának” neveze , becéze , gúnyolt vagy orákulumnak kijáró áhíta al tisztelt, aki vitán felül Mezőszentgyörgy szülö e.

Homérosszal így abban állhat meg a párhuzam, hogy legalább hét magyar település érezhe e sajátjának e reneszánsz embert. Mezőszentgyörgy a szülőföld, Pápa, a református kollégium, az ére ségi és a jogakadémiai évek, melyekből ke ő jut a Dunántúlra, három Kecskemétre. A diploma megszerzése után visszatér a pápai jogakadémiára tanítani. Majd Veszprém: i lesz patvarista, az első munkahely és a végső nyughely, ke ő közö hírlapalapító, aljegyző és közvádló királyi ügyész, majd a Deák-párt színeiben a választókerület képviselőjévé választják a királynék városában, néhány évvel később pedig több cikluson keresztül Nagykőrösön. Nyíregyháza a legnagyobb szakmai siker, Budapest pedig az ügyvédi iroda, a parlamenti képviselőség helyszíne.

Jól ragadta meg személyiségének reneszánsz jellegét a sírhant felle emlékező kortárs, hiszen valamennyi területen maradandót alkoto . Ha csak az eltelt évek számával mérjük, fényes politikai, azon belül is országgyűlési képviselői karriert tudhato magáénak, hiszen 1872-től – rövid megszakítással – egészen 1909-ig szolgálta több választókerület képviseletében hazáját a törvényhozásban. Ugyanígy a publicista is nagy hatást gyakorolt, hiszen Veszprém címmel hírlapot alapíto és szerkeszte ,

1872-től a Deák-párt központi lapjának, a Pesti Naplónak három éven keresztül vezércikkírója, elbeszéléseit rendszeresen közölte a Vasárnapi Újság, a legnagyobb ellenzéki lapnak, az Egyetértésnek pedig vezércikkírója, majd főszerkesztője volt.

Szépíróként is maradandót alkoto , mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében. 1861-ben a Vasárnapi Újságban megjelent A feltámado költő című verse, mely az egészen 1915-ig íródó szépírói karrier első állomása volt. 1910 végére a Révai Testvérek kiadóvállalata munkáiból 24 kötetet megjelentete . „Csodálatos az, hogy menynyi dicséretet bírt el” – fogalmazo visszaemlékezéseiben Révay Mór János, aki utóbb azt is elárulta, hogy a lustálkodásra hajlamos Eötvöst rendszerint egy-egy újabb ünnepséggel, tisztelgő írással lehete rávenni az alkotásra.

Külön öröm azonban számomra, a kései kollégának, hogy nemcsak az utókor, hanem kortársai is valamennyi közéleti szerepe közül az ügyvédi hivatást említe ék első helyen. Nem véletlen, hiszen a vérvád perben játszo szerepe nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi ismertséget is tovább erősíte e, illetve meghozta. Élethivatásnak választo a a jogi pályát:

„Én jogász leszek – mondám, független akarok lenni, s egyéb pályán ma nincs függetlenség. S ha majd egykor szabad lesz a nemzet: e pályán lehet legjobban szolgálni őt.”

Valamennyi területén az életnek, ahol megmuta a – a szó soros és átvi értelemben is – fajsúlyos egyéniségét, a szolgálat jellemezte. De talán mind közül legjobban – ha lehetek elfogult, – az ügyvédi, azon belül is a védői munkájában. A latinos műveltség, a jogászi logikus gondolkodás és a prókátori működéshez oly elengedhetetlen retorikai pallérozo ság együ esen voltak jelen, amihez társult még a nagyfokú hivatástudat és az elese ek iránti empátia. Ügyvédi léte fő művében olyan elese embereknek volt szószólója – felvállalva a korabeli közvélemény sokszor méltatlan megnyilvánulásait is – akiket a legsúlyosabb vádakkal ille ek. De mindvégig hi az ügy sikerében, aprólékos gondossággal tárta fel azokat a részleteket, melyet hét órás perbeszédében összefoglalva a vádlo ak javára fordíto , elérve a világra szóló felmentő ítéletet.

A kortárs és elismert író Mikszáth Kálmán már 1882 novemberében ekképp írt Eötvösről, mint a vérvádban érinte zsidók frissen megbízo védőjéről a Pesti Hírlap hasábjain: „A mi Eötvösünk éppen olyan, mint Jókainak valamelyik regényhőse, tud az mindent s kitelik tőle minden.”

Kosztolányi Dezső Halo ak c. versében így ír:

„Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.”

Az ünnepeltről is íródhato volna.

Pesti Ügyvéd 2022. ÁPRILIS 2 · ELNÖKI ÜGY ·
Dr. Tóth M. Gábor a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke

A magyar ügyvédség Ukrajnáért

Február 24-étől új időszámítás él Európában. Ukrajnát megtámadta Oroszország, és példa nélküli menekültáradat indult meg Magyarország felé is. Hazánk a legjobb arcát muta a: nagy odaadással és önzetlenül segítjük a hazájukat elhagyni kényszerült embereket. A munkából a magyar ügyvédség is kive e a részét.

Aháborúban minden megtörténhet. Ebben hasonlít a békére” – írta Gabriel Laub /1928–1998/ lengyel író. 2022. február 24-e Mátyás, Jázmin napja volt, ami egy tavaszváró, újrakezdést ígérő, maszkot hátra-hátrahagyó csütörtök lehete volna, mégis egy fekete napként vonult be a történelembe. Moszkvai idő szerint 06:00-kor Putyin orosz elnök hivatalosan is bejelente e az orosz katonai hadműveletet Ukrajnában, majd percekkel ezután rakétatámadás érte Ukrajna több területét, a fővárost, Kijevet is beleértve, és megtámadták az

Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határátkelőiket. Nem sokkal ezután az orosz hadsereg betört az országba. Az ukrán háború pedig lapzártakor már negyedik hete tart. A 3,2 millió fő menekült személyből 429 ezren érkeztek Magyarországra, de ez a szám a későbbiekben a 900 ezret is elérheti.

Az első napok

A háború első napját mély megdöbbenéssel éltük át, szinte elképzelhetetlen volt, hogy ez megtörténhet ma, a 21. századi civilizációban, még ha tudjuk

is, hogy a történelem – sokszor – megismétli önmagát. Aztán felocsúdva a történtekből, 2022. 02. 26-án jelent meg az első, majd második, majd harmadik poszt a Kollégák Facebook-csoportban, kezdve dr. Szajbert A ila kolléga úr írásával, aki ezen a szombat reggelen a következőket írta: „Sziasztok! Egy barátommal, Jaszevin Viktorral, aki ukrán ügyvéd, összefogtunk, hogy segítsünk az Ukrajnából menekülő embereknek az idegenrendészeti ügyek intézésében, pro bono alapon. Ha van olyan kolléga, aki csatlakozna, kérem, hogy írjon.”

Pesti Ügyvéd 3 2022. ÁPRILIS · A HÓNAP TÉMÁJA ·
ADOBE STOCK
FOTÓ:

És bizony a kollégák írtak és csatlakoztak. Percekkel később megjelentek a segítő posztjaik, mely szerint az egyik kolléga személyszállítást ajánlo föl, egy másik a saját o honát menekülő családoknak, majd egy harmadik a szakés nyelvtudását.

Még azon a napon egy külön csoportot hozo létre dr. Fodor Katalin kolléganő a „Kollégák Kárpátaljáért, Ukrajnáért” címmel, ahol a pár fős tagságból még azon a napon százhatvan fős tagság kerekede , majd megint egy másik kolléga létrehozo egy Excel-táblát a segítséget nyújtó kollégák nevével, elérhetőségével, nyelv- és szaktudásával. Azon a napon láthatóan az ügyvédség együ lélegze , és teljesen egyértelművé vált: segíteni szeretnénk, és fogunk. Mindenki átérezte azon emberek a sorsát, akik egy pillanat ala elveszte ék az életüket, az o honukat, a családjukat, a férjüket, a szerelmüket, a fiúgyermeküket – és egy szatyorral útnak indultak. Azt akkor még nem tudtuk, hogy milyen keretek közö és milyen formában segíthetünk, de mindenki te valamit, ahogy tudo – egyénileg, önként, családjával vagy egyedül. Mindezt nagyon-nagyon megható, bensőséges, tisztele eljes és méltóságteljes volt átélni. De Kölcsey Ferencet idézve tudtuk: „egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat, egyesíte erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges”.

A döntés

Ezért is fogadtuk örömmel 2022. február 27-én, vasárnap, hogy dr. Tóth M. Gábor elnök úr úgy döntö , hogy a 28-án, hétfőn megtartandó MÜK elnökségi ülésén a kollégák segítő szándékát kifejezi, a plénum elé tárja. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a kérdést megtárgyalta, és ennek eredményeként megszülete kedden a MÜK elnökségének nyilatkozata „Magyar Ügyvédség Ukrajnáért” címmel, melyet a MÜK 2022. 03. 01-én ado hírül tagjainak. A nyilatkozatban a MÜK kifejezte, hogy „mély aggodalommal kíséri figyelemmel az Oroszország katonai inváziója nyomán Ukrajnában kialakult háborús helyzetet. Az európai nemzeti ügyvédi kamarákkal együ a Magyar Ügyvédi Kamara kiáll amelle , hogy minden államnak tiszteletben kell tartania az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás egyetemes értékeit. Egy szuverén állam elleni katonai invázió a jogállamiság elleni nyílt támadást jelent, ezért a Magyar

Ügyvédi Kamara határozo an elítéli az Ukrajna ellen Oroszország által történt fegyveres támadást. Az Orosz Föderáció cselekedetei sértik a nemzetközi közjog alapvető elveit, valamint számos olyan megállapodást és nemzetközi egyezményt, amelyeknek az Orosz Föderáció maga is részese. A magyar ügyvédi kar szolidaritását fejezte ki mindenki, különösen ukrán ügyvéd kollégáink felé, akiket a jelenlegi események érintenek. Rögzíte e, hogy a magyar ügyvédség igyekszik segítséget nyújtani mindazoknak, akik erre rászorulnak. A Magyar Ügyvédi Kamara a pénzbeli és tárgyi adományokon túl jogi segítségnyújtást is biztosít tagjain keresztül, és üdvözöl minden kezdeményezést, amely valamely formában enyhítheti a kialakult helyzet következményeit.

Amikor mindenki segít

A segítségnyújtásnak három pillére került meghatározásra. Így a 3 0 000 000 forint pénzadomány, ami egy több részletben teljesítendő támogatás a Magyarországon működő országos segélyszervezeteknek, annak érdekében, hogy azok a támogatást a háború elől menekülő bajbajuto ak és rászorulók részére továbbítsák. Tárgyi adomány, aminek keretében a teljes magyar ügyvédség közreműködésével adománygyűjtésre került (és kerül a mai napig) sor a Budapesti Ügyvédi Kamara főépületében, ahova tartós élelmiszer, tisztálkodószer, vény nélkül kapható gyógyszer, valamint ágynemű és hálózsák érkeze a kollégák jóvoltából. Illetve jogi segítségnyújtás, jogsegélyszolgálat, aminek életre hívásával a MÜK és a BÜK lehető-

Pesti Ügyvéd 4 2022. ÁPRILIS · A HÓNAP TÉMÁJA ·

Mindenki átérezte azon emberek a sorsát, akik egy pillanat alatt elvesztették az életüket, az otthonukat, a családjukat, a férjüket, a szerelmüket, a fiúgyermeküket – és egy szatyorral útnak indultak.”

séget és kereteket biztosíto arra, hogy az ügyvéd kollégák segítő szándéka és a kollégák segítségnyújtása megfelelő technikai támogato sággal, szervezetten történhessen – gyakorlatilag egy tudásbázist létrehozva, ahol a kollégák önzetlenül, egymásra figyelve, odaadóan végzik a munkájukat pro bono, mára már 180 fős létszámmal.

Ez utóbbihoz, a jogsegély-kezdeményezéshez rekordgyorsasággal jelentkeztek a kollégák, amit így már Magyar Ügyvédség Ukrajnáért (angolul az egyszerűség kedvéért Hungarian Lawyers for Ukraine) néven neveztünk el. Az ukrán-orosz háborús helyzet elől nagy számban Magyarországra menekülők ügyeinek intézéséhez olyan kollégák jelentkezését várták, akik – szükség esetén gyorsan – segítséget tudnak nyújtani különböző hazai jogi kérdésekben vagy más módon. A jogsegélyt és a megkereséseket, a technikai há eret segítő, átfogó kollégák rendkívüli precizitással biztosítják azt az informatikai és infra-

strukturális há eret, ahol a beérkező megkereséseket nyilvántartják, értelmezik, akár lefordítják és továbbadják a csoport tagjainak, akik megadják a megfelelő jogi segítséget. A jogsegély megfelelő há erét (technikailag, informatikailag, tartalmilag) biztosítja a MÜK titkára, Baranyi Bertold; a BÜK külügyekért felelős elnökhelye ese, S. Szabó Péter; a BÜK Nemzetközi Bizo ságának elnöke, Jásdi A ila és Görgényi Orsolya, a BÜK nemzetközi ügyekért felelős titkára. Nagyon sok támogató kollégával dolgoznak együ – i hadd emeljem ki dr. Szajbert A ila és dr. Böröczky Anna kollégákat. A jogsegélyszolgálatot teljesítő kollégák már több mint 180-an vannak, ezért kelle egy Google-csoportos e-mailt létrehozni, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. Ezen keresztül tudnak kommunikálni a szervezőkkel és egymással is. A csoport i különböző felületeket is használ, ahová belépve egy helyen található minden hasznos és aktuális információ, témák szerint

logikusan csoportosítva. A beérkező segélykéréseket az ukraine@muknet. hu, vagy az ukraine@bpbar.hu e-mailcímre várják.

Terepen

A jogsegélyszolgálatot teljesítő kollégák rendkívüli odaadással végzik a munkájukat pro bono. A kollégák energiát, időt, fáradtságot nem kímélve mentek ki a pályaudvarokra (jellemzően a Keleti és Nyugati pályaudvarra), ahová információs lapokat, nyomtatványokat, tájékoztatókat vi ek, beszéltek a menekültekkel, és eligazíto ák őket. Volt olyan kolléga, aki „tolmács” felira al érkeze a Nyugatiba, és várta a hozzá segítségért fordulókat. Voltak olyan kollégák, akik egészen Záhonyig is elmentek jogsegélyszolgálatot teljesíteni, és olyan is volt, aki a hivatalokban állt helyt, és gyűjtö e a hivatal által rendszeresíte nyomtatványokat és tájékoztatókat. Nagyon sok kolléga a terepen teljesíte szolgálatot – nem lehet ezt eléggé megköszönni.

Az ügyek természetét illetően el lehet mondani, hogy az aktuális kérdés minden esetben a státusz (menedékes, menekült), a tartózkodás, a munkavállalás, a lakhatás, a bankszámlanyitás, az oktatás, az okmányok kérdése és ezek megoldása – de vannak rendkívül rendhagyó és szívszorító esetkörök is. Egy ukrán nő például a mátészalkai kórházban elhunyt, és az Oroszországban élő lánya érdeklődö arról, hogy miként tudja az édesanyja papírjait intézni, kikérni. Volt család, amelyik ukrán kisgyermek örökbefogadási szándékával kereste fel a jogsegélyt, és olyan eset is felmerült, ahol béranyasággal kapcsolatban kértek jogi tájékoztatást és segítséget. A kollégáknak minden egyedi esetre van tippjük, tudásuk, tapasztalatuk, információjuk, energiájuk, opciójuk, megoldási javaslatuk, és rendkívül gyors reakciójuk. A segítő kollégák, a szervezők, a kamarák, az ügyvédség áldozatos és fáradhatatlan munkája, ideje, energiája, türelme, figyelme, érdeklődése, szakértelme Ukrajnáért egy különleges, összehangolt, önzetlen öszszefogás, ami egyedülálló és páratlan.

SZERZŐ: dr. Zárai Eszter ügyvéd

Pesti Ügyvéd 5 2022. ÁPRILIS

Eötvös 180

AZ EMLÉKÜLÉSEN JÁRTUNK

Eötvös Károly politikus, országgyűlési képviselő, író, publicista – és nem utolsósorban ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja volt 1887 és 1914 közö . A tiszteletére, emlékének őrzésére 1990-ben alapíto a a BÜK a legmagasabb szakmai, hivatásrendi díját. 2022. március 11-én ünnepeltük Eötvös Károly születésének 180. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Budapesti Ügyvédi Kamara emlékülést szerveze , valamint egy, az ünnepelt életét bemutató kiállítással is készült, amelyen ritkán látható kordokumentumokat, régi fényképeket, írásokat mutat be.

Az emlékülést Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke nyitotta meg. Beszédében Eötvös ügyvédi hivatással kapcsolatos attitűdjét is méltatta. Elmondott gondolatainak összefoglalását a jelen lapszám elején olvashatják.

Miért írta meg Eötvös A nagy pert?

Előadásában Prof. Dr. Kövér György ezzel indokolta a korszakos mű megszületését: – De egyáltalán miért írta meg ezt a művét? Hiszen a perben védőügyvédi célját elérte, a vádlo akat fölmente ék. Az eszlári zsidók ellen emelt vádat nem sikerült bebizonyítani. A korabeli bűnügyi technika szintjén azonban a vád falszifikációján túl másra nem is nyílo mód a jog eszközeivel. A tiszadadai hol est és Solymosi Eszter azonosságát legfeljebb valószínűsíteni lehete , de az ítéletben nem ez a vélemény juto túlsúlyra. Ez Eötvöst láthatóan kielégíthetetlenül hagyta. Amikor 1903-ban már a nagy per megírása idején a budapesti orvosi kaszinóban előadást tarto a nagy per titkairól, egyértelműen megfogalmazta, hogy miért: „A nagy perben tudja mindenki: a fő kérdés az volt, hogy a Tisza hullámai fölvete e hol est az eltűnt leányé volt vagy sem. Én bennem a megygyőződés kifejlődö , hogy a hol este a leányé, és mivel azon sértés nem volt, gyilkosságról és egyéb tévképzelet szülte bűnről szó sem lehet.”

Empátia és felkészültség

Az, hogy milyen volt a stílusa, az nyilván ügyvédi körben rendkívül fontos – mondta el Prof. Dr. Stipta István

A nagy per címmel tarto előadásában. – I a mértékletességet hangsúlyozzák legtöbben. Az empatikus képessége szintén egy nagyon fontos eleme ennek az egész tárgyalásnak, azt írta róla a védőtársa, hogy ha szabólegényt véde , akkor a szabólegény életviszonyába élte be magát, ha egy földesurat, akkor annak a gondolkodását köve e. Erre kifejeze en törekede Nyíregyhá-

zán – ez A nagy perben világosan kiderül. Az ügyvédi integritásra, függetlenségre rendkívül kényes volt. A védői önérzetre rendkívül figyelt. Amikor A nagy perben az egyik védő meglehetősen nagy alázattal fordult a bíróság elnökéhez egy kérdésben, akkor odaszólt neki Eötvös: „Ne állj úgy, mint egy szegény ember!” Tehát képviselje a perbeli pozíció tekintélyét, az ügyészség, bíróság, ügyvédség egyenrangúságát. Közismert, hogy az orvosi kérdésben – a boncolás ügyében – igazán kitünte e magát. A boncolást vezető híres pesti orvosprofesszor egyszerűen csak „kollégának” nevezte.

Pesti Ügyvéd 6 2022. ÁPRILIS
· HÍREK ·

Legyen Eötvös Károly utca!

Mivel jelenleg közterület nem viseli a nevét, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján a BÜK elnöke kezdeményezte a fővárosnál a Hegedű utca átnevezését Eötvös Károly utcára, amely utca 9. száma alatt Eötvös Károly 1878-ban ügyvédi irodát alapított, 1878-tól 1916-ig itt élt és dolgozott.

Egy kiállítás képei

Az emlékülésen felszólalt M. Lovas Krisztina történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, akinek a segítségével jö létre a BÜK Protokolltermében az Eötvös Károly életét bemutató időszakos kiállítás. A tárlaton az ablakokra helyeze monumentális tablókon mutatják be Eötvös ügyvédi-írói-politikusi-publicisztikai munkásságát, valamint számos dokumentum és használati tárgy is felidézi emlékét. A kiállítás a virtuális térben is folytatódik. Ez megtekinthető a museumapgallery.hu/eotvos-karoly weboldalon.

Eötvös Károly a védői hivatásról

„A védő szeretettel járul a bűnöshöz. Kikérdezi, meghallgatja, türelemmel inti, oktatja, vigasztalja, óvja a kétségbeeséstől, felismeri mentségeit, s kikeres mindent, ami enyhíthet sorsán, s nyugalomra bírja az összetört lelket. Ami az orvosa kínlódó betegnek, ami a gyóntató atya a haldoklónak, az a védő a bűnösnek, akit a vád súlyos terhe nyom, s akit a védőn kívül mindenki elhagyott immár. A védőnek van tudása is, kötelességérzete is, van bátorsága is. Szembeszáll a közvádlóval, kárvallottak bosszúérzetével, a törvényszék tévedéseivel, a szakértők furfangosságával és a bírák elfogultságával. Föltárja a mentséget, ha van, s föl az enyhítő körülményeket, ha fennforognak. S az elítélt végighallgatja, megnyugszik a bíráskodásban, meghajlik az ítélet igazsága előtt, mert hiszen nem volt elhagyatva, neki is volt szószólója.”

Pesti Ügyvéd 7 2022. ÁPRILIS

Süti, csevej, véradás

Immár tizennegyedik alkalommal tartottak véradást február 24-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében.

Az újdonság varázsa ezú al sem maradt el, hiszen most első alkalommal szerveztek ilyet a Magyar Vöröskereszt közreműködésével.

A rendszeresen véradó ügyvédek és kamarai jogtanácsosok most sem maradtak távol, miképp első véradók is voltak a Kamara dísztermében. A nap végéig összesen 82-en adtak vért a BÜK-ben, ahol minden egyes véradó három beteg embernek segíte .

A jószolgálatiság melle a kamarai véradás egy társasági esemény is, ahol – kollégák által készíte – kiváló sütemények melle jókat beszélgethetnek a régen láto vagy az egymást újonnan megismert kollégák. Aki a februáriról lemaradt, az a szervezők tervei szerint augusztus 24-én pótolhatja majd be a kamarai véradás élményét.

Segítség a segítségben

A februári véradás során 32 000 forintnyi adomány gyűlt össze azokból az utalványokból, amit a véradásért „cserébe” kapnak a donorok. A szervezők tervei szerint ezeket – az augusztusival együ – idén is hajléktalanokat segítő Golgota Nappali Ellátó kapja majd, akik tavaly 70 adag készételt tudtak kiosztani ebből a  rászorulóknak az ünnepek ala .

Winkler Katalin

Egy ügyvédi irodában vagyok irodavezető, a kolléganőmmel közösen érkeztünk ide. Első véradó vagyok, de szerencsére jó élményekkel távozom majd innen. Azért jöttem el, mert segíteni szeretnék azoknak, akiknek vérre van szükségük. Magáról a véradásról a kamarai hírlevélből értesültem.

dr. Medve Zsuzsa

Rutinos véradónak számítottam, aztán hosszú idő kimaradt, most lényegében újrakezdem ezt az életemben. Megtetszett a gondolat, hogy a Kamarában is van véradás, amit nagyon fontosnak tartok, még ha az ember életében néha vannak is ennek akadályai. Öröm látni, hogy egyes kollégák még házi süteményekkel is készülnek a véradásra.

dr. Mór Baranyai Árpád

Ez a tizedik, a Kamarában pedig a harmadik véradásom, a Pesti Ügyvédben olvastam róla. Jó érzés valami jót tenni az emberekért, ráadásul ezeknek az eseményeknek van egy közösségformáló ereje is. Épp az előbb találkoztam például egy olyan kolléganővel, akivel 26 éve nem láttuk egymást, és akivel annak idején együtt dolgoztunk.

Pesti Ügyvéd 8 2022. ÁPRILIS · HÍREK ·

Irányelv a nemek közti

egyenlőségről

Az Európai Női Jogászok Egyesülete, az EWLA üdvözli, hogy az EU általános megközelítést fogado el egy olyan uniós irányelvről, amelynek célja a nemek közö i egyensúly javítása a tőzsdén jegyze vállalatok nem ügyvezető igazgatói közö , valamint a nők arányának növelése a gazdasági döntéshozói pozíciókban.

Bár ezen a területen történt előrelépés a nagyobb egyenlőség irányába, ez továbbra is túl lassú és egyenlőtlen az EU tagállamaiban. A rendelet elfogadása fontos előrelépés. Az EWLA különösen támogatja az egyenlőség megvalósítását célzó intézkedéseket. Ennek elérésének fontos tényezője, hogy minden nem képviseltesse magát a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatótanácsaiban. Az új irányelvjavaslat olyan átfogó intézkedéseket tartalmaz, mint például az alulreprezentált neműek arányára vonatkozó mennyiségi célkitűzés a tőzsdén jegyzett társaságok igazgatótanácsaiban, amely kimondja, hogy a társaságoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy 2027-re elérjék azt a minimális célt, hogy a nem ügyvezető igazgatói pozíciók 40%-át az alulreprezentált neműek töltsék be – vagy 33%-ot, ha az összes igazgatótanácsi tagot is figyelembe veszik.

Áprilisban éves rendes közgyűlés

A Kamara 2022. évi rendes –a határozatképtelenség miatt megismételt – közgyűlésének időpontja 2022. április 8., 9:00 óra, helyszín a Budapesti Ügyvédi Kamara Székháza.

A közgyűlési anyagok az Alapszabály előírása szerint már olvashatók a Kamara honlapján (Szakmai portál – Kamaránk –Közgyűlések – A soron következő közgyűlés).

Digitális Ügyvédakadémia

A Budapesti Ügyvédi Kamara informatikai fejlesztésének részeként 2022. március 1. napjától az Oktatási Bizottság megnyitotta a Digitális Ügyvédakadémia virtuális kapuit, így a jelenléti képzések időszaki felfüggesztésének ideje alatt is lehetősége van oktatóinknak arra, hogy szakmai ismereteik átadásával segítsék kollégáink munkáját. A folyamatosan bővülő, nem kredit-

pontos oktatási anyagok korlátlanul elérhetőek a BÜK aktív tagjainak az ugyvedikamara.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követően a „Képzés” menüpont alatt.

Kérdéseiket és észrevételeiket az oktatasinfo@bpbar.hu e-mail-címre várjuk! Köszönet oktatóinknak a képzési anyagok elkészítéséért!

Minden kollégát szeretettel várunk!

Pesti Ügyvéd 9 2022. ÁPRILIS · HÍREK ·

Küszöbön az ingatlannyilvántartás „forradalma”

DR. HAVASI DEZSŐ

2023. február elsejétől jelentősen megváltozik azon ügyvédek feladata, akik az ingatlan-nyilvántartást is érintő ügyekkel foglalkoznak. Az új, elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer közelgő bevezetésének apropóján dr. Havasi Dezsővel, a munkacsoport vezetőjével beszélgettünk.

– Ön az utóbbi időszakban rendkívül sokat foglalkozott az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerrel. Hogyan lett a vonatkozó munkacsoport vezetője?

– Az utóbbi másfél-két évben valóban sokat foglalkoztam az új, elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerrel. A Magyar Ügyvédi Kamara egyik elnökhelyetteseként Bánáti János elnök úr engem bízott meg azzal, hogy hozzak létre egy, az ingatlan-nyilvántartás új rendszerének kialakítását segítő munkacsoportot. Ennek feladata a megszülető törvény, illetve kormányrendelet véleményezése, amit 2020 júniusa óta folyamatosan megtettünk. Akkor tartottunk egy indító megbeszélést az Igazságügyi Minisztériumban, ahol ismertették a születendő törvény mögötti koncepciót. Mi gyakorlatilag a nemzetközi gyakorlatot követjük, hiszen világszerte látható, hogy az ingatlan-nyilvántartás rendszere egyre inkább a digitális térbe kerül.

– Mik lesznek a legfontosabb jogszabályi változások?

– A legfontosabb talán az, hogy az ingatlan-nyilvántartás kódexjellegűvé válik, vagyis az eddig szétszórt ágazati jogszabályok helyett egy törvény fog rendelkezni róla. Ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyv ingatlannyilvántartásról szóló fejezetét néhány paragrafusra redukálták, ezzel párhuzamosan pedig egy körülbelül 95 paragrafusból álló törvénytervezet született. Ezt a tervezetet véleményeztük mi a munkacsoporttal 10-15 napon belül, majd összeültünk a Minisztériumban, ahol rajtunk és a minisztériumi felelősökön kívül a bíróságok és a közigazgatás is képviselték magukat. Ezeknek az egyeztetéseknek köszönhetően készült el 2021 áprilisában a véglegesnek szánt

Pesti Ügyvéd 10 2022. ÁPRILIS · SZAKMAI INTERJÚ ·

törvénytervezet, ami a Parlament elé került. Végül megszületett a törvény, ami 2023. február elsején lép hatályba. Ezt követően várjuk a végleges végrehajtási rendelettervezetet, ami részleteiben határozza meg, milyen jogok és tények, illetve adatok jegyezhetők be, és mik a kivételek.

– Mik lesznek a legnagyobb változások az ügyvédek számára?

– Az új eljárásban megmaradt az ügyvédkényszer, vagyis az ügyvéd, jogtanácsos közreműködése – néhány elhanyagolható kivételt leszámítva – továbbra is kötelező az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Ez nagy eredmény, hiszen akár a környező országokban is látjuk, hogy sok helyen közjegyző szükséges az ingatlanügyletek lebonyolításához. Az új rendszerben a jogi képviselő, aki elkészíti az okiratot és benyújtja a Földhivatalhoz, gyakorlatilag az állami nyilvántartási rendszerben tud közvetlen módon szerkeszteni, és hivatali dolgozó közreműködése nélkül, másodperceken belül el tudja érni a jogváltozást. Ezt a lehetőséget viszont csak azok az ügyvédek kapják meg, akik hajlandóak részt venni egy képzésen. Ez egy négy-hatórás elméleti, és egy azonos tartamú gyakorlati tanfolyam lesz, ami után egy vizsgát is kell tenni, illetve vizsgafeladatként sikerrel be kell tudni adni egy, az ingatlan-nyilvántartást érintő ügyet.

Ezeken túlmenően ott van a biztosítás kérdése: mivel mindenki követhet el hibát, így az ingatlanügyekkel is foglalkozó ügyvédeknek magasabb felelősségbiztosítási összeget kell vállalniuk. A jelenlegi káreseményenkénti 15 millió forintos biztosítást minimum 50 milliósra kell növelni, ami azzal is jár, hogy nagyságrendileg megduplázódik a jelenlegi, tízezer forint körüli biztosítási havidíj. Ezek a változások arra fogják késztetni a kollégákat, hogy átgondolják, menynyire szeretnének ingatlanügyekkel foglalkozni, milyen gyakorisággal fordul elő praxisukban ingatlanügylet, esetleg inkább más szakterületekre koncentrálnak, ilyen jellegű megkeresés esetén pedig egy kollégát ajánlanak maguk helyett. Mindemellett fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a fentiek korántsem teljesíthetetlen követelmények, melyek azonban végső soron mind az ügyvédek, mind pedig az ügyfelek biztonságát szolgálják.

– Ez a változás egyben azt is jelentheti, hogy nem minden ügyvéd tud majd például lebonyolítani egy ingatlan-adásvételt?

– Így van. Jelenleg nagyságrendileg

18 ezer aktív ügyvéd van Magyarországon, akik adott esetben mind eljárhatnak a Földhivatalban, az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az azzal kapcsolatos szabályváltozások után viszont könnyen lehet, hogy csak 10-12 ezer olyan ügyvéd lesz, aki le tud bonyolítani például egy ingatlan-adásvételt. A Minisztérium azt is egyértelművé tette, hogy az elektronikus ingatlan-nyilvántartás minden,

Az ügyvédi karnak hatalmas felelőssége lesz abban, hogy jól használja az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert

az ügyvédeket érintő részét a Kamarának kell megszerveznie és lebonyolítania. Jelenleg ott tartunk, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden kamarai előkészítő lépést, intézkedést elfogadott. Az ügyvédi karnak hatalmas felelőssége lesz abban, hogy jól használja az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, hiszen ha tömegesen rosszul használják azt, esetleg visszaélnek vele, akkor könynyen elvehetik ezt a lehetőséget az ügyvédségtől.

NÉVJEGY

dr. Havasi Dezső

– Mi történik akkor, ha valaki – véletlenül, esetleg szándékosan – hibázik?

– A kötelező oktatáson, illetve vizsgán, valamint a megemelt összegű felelősségbiztosításon felül az Igazságügyi Minisztérium döntéshozóinak harmadik feltétele az volt, hogy legyen fegyelmi szankciója annak, ha valaki szándékosan vagy súlyos gondatlanság miatt követ el műhibát. Emiatt került bele a legutóbbi ügyvéditörvény-módosításba önálló fegyelmi büntetésként az ingatlan-nyilvántartási eljárástól való, legfeljebb ötéves eltiltás. Ha az adott ügyvédet más fegyelmi ügy miatt kizárják a Kamarából, akkor ez az ötéves eltiltás az újrafelvételtől kezdve számít.

Mikor indul el a képzés, és mit lehet arról tudni?

– A mintegy 146 paragrafusból álló kormányrendelet vélhetően áprilisban kerül elfogadásra, mi májusra szeretnénk összeállítani az oktatási csomagot, és ezután elkezdeni a képzést. Ez egy online kurzus lesz, ami 4-5 órányi elméleti anyagot tartalmaz majd, de emellett további segédanyagok is elérhetőek lesznek, valamint élőszavas előadásokat is tervezünk tartani. Az oktatást és a vizsgát valamennyi területi kamara díjmentesen biztosítja majd a tagjai számára.

Az új ingatlan-nyilvántartási eljárásra jogosult ügyvédek előregisztrációja 2022. szeptember elsejétől indul a területi kamaráknál, a hatálybalépés napja azonban 2023. február elseje lesz. Az ügyvédeknek így több hónapjuk lesz arra, hogy felkészüljenek a változásra.

1976-ban végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Elsőként a Rába Vagon- és Gépgyár Jogi osztályán dolgozott jogi előadóként, a jogi szakvizsga letétele után jogtanácsosként. Ezt követően szövetkezeti jogi területen dolgozott, majd a Kereskedelmi és Gazdasági Kamara regionális titkára volt. A 99. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség tagjaként egyéni ügyvédként, majd a Havasi Ügyvédi Iroda alapítójaként 1989 óta számos gazdasági társaság, vegyesvállalat létrehozásában, átalakításában működött közre. Ezzel egyidejűleg jogi tanácsadással, cégképviselettel segíti az egyéni és társas vállalkozások tevékenységét. Szakterülete a gazdasági és kereskedelmi jog, valamint beruházási és ingatlanügyletek.

Dr. Havasi Dezső a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, és tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság bírói karának, valamint jogi szakvizsga cenzor.

Pesti Ügyvéd 11 2022. ÁPRILIS

A világ legjobb sorozata

„Nálam a puska van, nálad az aktatáska, de mindke en ugyanazt a játékot játsszuk” – hangzik el minden idők legjobb sorozatában. A Drót (The Wire) nemcsak szerintem a 21. század legjobb tévésorozata, de a BBC szerint is, pedig ők az ítélethirdetésük elő megkérdeztek erről 206 televíziós újságírót is. A legnagyobb nemzetközi filmértékelő platformon, az IMDb-n jelenleg 321 ezer értékelés után 9,3 ponton áll az HBO több mint tíz éve befejeze sorozata.

Afenti idézetet amúgy egy tanú mondja a bírósági meghallgatásán az ellenérdekű fél ügyvédjének. Maga a tanú abból él, hogy drogdílereket rabol ki Baltimore azon negyedeiben, ahová a tisztes polgár be nem teszi a lábát, az ügyvéd pedig a drogkereskedőket képviseli, akiknek munkakörükből adódóan semmilyen morális dilemmát nem okoz, ha valakit el kell tenni láb alól a zökkenőmentes üzletmenet biztosítása vége . Már ebből az egy kiragado jelenetből is látszik a Drót egyik zseniális húzása: nincsenek jók és rosszak – emberek vannak, akik próbálnak boldogulni a saját életükben azokkal a lapokkal játszva, amik juto ak nekik.

Nincs idegesítőbb annál, amikor valaki egy filmet, pláne egy sorozatot akar a másikra tukmálni, a Drót mia viszont még ezt a hálátlan szerepet is megéri felvenni. Pedig az öt évadot megélt sorozat kere örténete első hallásra nem is állhatna távolabb a magyar mindennapoktól, hiszen miről is szól a Drót? Arról, hogy (jellemzően) feketék árulják a drogot Baltimore-ban, miközben próbálják őket elkapni a rendőrök. Ha most arra gondol, hogy látványos akciók és üldözések lesznek, sajnos el kell szomorítanom: a Dró al kapcsolatos leggyakoribb kritika éppen annak lassúságára vonatkozik. Ez azonban csak a felszínen van így: ez a sorozat azért lehet ennyire erős, mert ennyire mélyen egy szociológus könyvéből sem ismerhetnénk meg a modern nagyváros működését, különösképpen annak árnyékosabb oldalát. Egy sorozat megnézésére pedig mégiscsak könnyebb rávennie magát az embernek, mint vaskos szociográfiák olvasgatására.

A görög dráma melle az emberek vs. intézmények a Drót állandó toposza. Az intézmények, melyek megváltoztathatatlanok, érinthetetlenek, diszfunkcionálisak, mégis hatással vannak lényegében mindenki életére – ismerős ez valahonnan? Intézmények pedig nemcsak o vannak, ahol keressük őket, de a bűnszervezetek működésében is, aminek az egyik vezetője beiratkozik a közgazdasági egyetemre, hogy jobban megértse az áruk, a piac és a kereslet-kínálat viszonyait. A diszfunk-

pos újságíró, David Simon, valamint az előbb gyilkossági nyomozóként, később tanárként dolgozó Ed Burns rakták öszsze – mindke en Baltimore-ban éltek és dolgoztak. A hitelességét emelle az is növeli, hogy a stábban a legritkább esetben akadnak hivatásos színészek, annál inkább volt rendőrök, politikusok és valódi bűnözők. Utóbbiak egyikét mellesleg maga Stephen King nevezte a tévében felbukkant valaha volt legfélelmetesebb nőnek, márpedig ha valakinek, akkor neki van fogalma a rémisztő karakterekről.

cionális intézmények az egyéni ambíciókkal kéz a kézben pedig biztosítékot adnak arra, hogy a világ nem fog megváltozni.

A címét a rendőrség telefonos lehallgatásairól kapó Drót még abban az érában készült, amikor a sorozatoknak nem volt ilyen kultusza, az HBO kábelen jö , a Netflix pedig egy DVD-kölcsönző volt. A sorozat ekkoriban is sok szempontból különcnek számíto , hollywoodi forgatókönyvírók helye például egy napila-

A Drót tele van jogi csatározással, ügyvédekkel, ügyészekkel, bírókkal és az igazságszolgáltatás különböző lépcsőfokain álló emberekkel, de nem e ől lesz érdekes. A karakterek és a történetmesélés módja az, ami mélyen, zsigerileg megérteti a nézővel a világ működését. Hogy mitől lesz erőszakos egy gyerek. Hogy miért megy bele valaki olyan üzletekbe, amikbe nem kéne. Hogy a ól még, hogy a legrosszabb arcok is tudnak érzelmesek lenni, ugyanúgy rossz arcok maradnak. Hogy a politikusok nem minden esetben azért szúrnak ki valakikkel, mert ki akarnak. És még sorolhatnám. A Drót maga a nagybetűs élet, aminek legfontosabb tanulságai Magyarországon is éppen ugyanannyira érvényesek, mint a szebb napokat láto Baltimore-ban.

SZERZŐ: Vida Ferenc, a Pesti Ügyvéd szerkesztője

Pesti Ügyvéd 12 2022. ÁPRILIS
· PUBLICISZTIKA ·
FOTÓ: HBO

Döntvénygráf segíti az ügyvédek munkáját a Jogtáron

Új, vizuálisan megjelenített kapcsolati háló segíti a bírósági döntések keresését a Jogtárban

A Wolters Kluwer Hungary Kft. az idei évben különösen nagy hangsúlyt fektetett a döntvénykeresés fejlesztésére, hiszen amellett, hogy önmagában is fontos, hogy egy-egy információ minél könnyebben megtalálható legyen, a korlátozott precedensrendszer bevezetésével még alapvetőbbé vált a releváns döntések átláthatóvá tétele. Ennek részeként a Döntvénytárban található bírósági döntések kapcsolati hálójának feltérképezéséhez új funkció került bevezetésre: gráf rajzolódik ki az egyes dokumentumok megnyitását követően. A döntvényekhez tartozó gráf kétféle kapcsolatot mutat az egyes Döntvénytárhoz tartozó anyagok között. Egyfelől vizualizálja, ezáltal könnyen átláthatóvá, valamint egy kattintással elérhetővé teszi

az ügytörténetet, másfelől megmutatja az ún. szerkesztett határozatokkal való kapcsolatot.

Ügytörténet kapcsolat

A gráf kirajzolja a Bírósági Határozatok Gyűjteményébe tartozó egyedi érdemi határozatok ügytörténetét, ennek segítségével végig követhetjük egy adott eset bírósági rendszerben megtett útját. A gráf dobozai az ügyszámokat tartalmazzák, bármely elemre kattintva megnyílik az adott határozat szövege.

Szerkesztett határozatok és azok alapjául szolgáló egyedi érdemi határozatok kapcsolata Az ún. szerkesztett döntések alatt a Kúria korábbi elvi iránymutatási eszközeit (EBH, EBD), illetve a Kúria és más bíróságok különböző folyóiratokban közzétett szerkesztett határozatait (BH, BDT, KGD, AVÉ) értjük.

A gráf megrajzolja a szerkesztett határozat és az annak alapjául szolgáló egyedi érdemi határozat közötti kapcsolatot, így azt, ha valamely egyedi érdemi határozat alapján elvi bírósági határozat (EBH) vagy elvi bírósági döntés (EBD), bírósági határozat (BH), BDT, KGD vagy AVÉ született. A gráf megmutatja, ha egy döntésből több szerkesztett döntés is született, de olyan variációt is meg tud jeleníteni, ha a gráf több eleme is szerkesztett döntés alapját képezte.

Igényeljen

Ügyvéd Jogtár® Prémium hozzáférést, és próbálja ki a Döntvénygráf működését! Regisztráció az ingyenes hozzáféréshez itt:

http://landing.wolterskluwer.hu/ szakmai-jogtar-demo

shop.wolterskluwer.hu
2 hetes, ingyenes

Személyi hírek

Ügyvédi tevékenységét

szünetelteti

dr. Balogh Csilla

ügyvéd 2022. 02. 18.

dr. Dienes Andrea

kamarai jogtanácsos 2022. 02. 01.

dr. Horváth Rita Petra

kamarai jogtanácsos 2022. 01. 15.

dr. Karácsonyi Mónika

ügyvéd 2022. 03. 01.

dr. Kiss Nikoletta

ügyvéd 2022. 03. 01.

dr. László Ildikó

ügyvéd 2022. 02. 07.

dr. Maklári Róbert

ügyvéd 2022. 03. 01.

dr. Pálosi-Magyari Melinda

ügyvéd 2022. 02. 01.

dr. Papp-Miclea Veronica Anita kamarai jogtanácsos 2022. 01. 01.

dr. Pópa Nikoletta

alkalmazott ügyvéd 2022. 02. 01.

dr. Pozsik Ádám

ügyvéd 2022. 01. 15.

dr. Rózsa Judit

kamarai jogtanácsos 2022. 02. 07.

dr. T. Tóth Zsófia

ügyvéd 2022. 03. 01.

dr. Tóth Tekla ügyvéd 2022. 02. 01.

dr. Vétek Attila

kamarai jogtanácsos 2022. 02. 08.

dr. Zilahy Krisztina ügyvéd 2022. 02. 01.

Elhunyt 

Békyné dr. Hüse Ágnes

ügyvéd (74) 2022. 01. 14.

dr. Andreides József ügyvéd (75) 2022. 01. 28.

dr. Hamar Sándor ügyvéd (75) 2022. 01. 08.

dr. Martini Jenő jur. et med . (80) 2022. 02. 23.

dr. Rajmon László Zsolt ügyvédjelölt (57) 2022. 01. 17.

Ügyvédi tevékenységét folytatja

dr. Csuka Péter ügyvéd 2022. 01. 15.

dr. Góg Zsuzsanna ügyvéd 2022. 01. 01.

dr. Lay Márta ügyvéd 2022. 02. 12.

dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd 2022. 01. 17.

dr. Pintér Edit kamarai jogtanácsos 2022. 03. 01.

dr. Vigh Adrienn alkalmazott ügyvéd 2022. 02. 02.

dr. Zelei András kamarai jogtanácsos 2022. 02. 13.

Kamarai tagságáról lemondott

dr. Biczó Zsuzsa ügyvéd 2021. 12. 31.

dr. Denich Ágnes kamarai jogtanácsos 2022. 01. 25.

dr. Harsányi Orsolya

kamarai jogtanácsos 2022. 01. 07.

dr. Korda Csaba

ügyvéd 2021. 12. 31.

dr. Lakner Szilvia

kamarai jogtanácsos 2022. 01. 31.

dr. László Kálmán ügyvéd 2021. 12. 31.

dr. Molnár Enikő

ügyvéd 2022. 03. 31.

dr. Molnár Réka

ügyvéd 2022. 01. 28.

dr. Pataky Klára

ügyvéd 2021. 12. 31.

dr. Pócsiné dr. Magyar Rózsa Mariann kamarai jogtanácsos 2021. 12. 31.

dr. Szőke T. László

ügyvéd 2022. 03. 31.

dr. Vámosi Anna Rozália

ügyvéd 2021. 12. 31.

dr. Velti Kinga

kamarai jogtanácsos 2022. 01. 12.

Kitűnőre, jelesre szakvizsgázottak 2022. márciusi eskütétel

dr. Bojda Lilla kamarai jogtanácsos JELES

dr. Kurucz Gréta

kamarai jogtanácsos JELES

A tartalomért felel: dr. Tóth M. Gábor, elnök Felelős szerkesztő: Bus István

Szerkesztő: Vida Ferenc

Kiadó: Manager Invest Bt.

E-mail: pestiugyved@thecontentist.hu Tartalomgyártás és layout: The Contentist

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjairól és nyilvántartottairól naprakész információk a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján, az Országos Ügyvédi Nyilvántartásban az alábbi elérhetőségen találhatóak: www.magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/

Nyomda: EDS Zrínyi Zrt. 2600 Vác, Nádas utca 8.

Felelős vezető: Vágó Attila vezérigazgató

Pesti Ügyvéd 14 2022. ÁPRILIS · BÜK TAGSÁG ·
FOLYÓIRAT A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA TAGJAINAK

„Nemcsak téglafalakat építe ünk, hanem önbizalmunknak erős várát”

A BÜK ÉS A SZALAY U. 7. TÖRTÉNETE

„Múlt hó 28-án kelt becses leveledre válaszul közölhetem, hogy fő- és székváros közönségének azon határozatát, mely szerint a Budapesti Ügyvédi Kamara részére, az V. ker. Szalay és Szemere utcák sarkán fekvő telket díjmentesen átengedte folyó hó 1-jén 33921. szám ala jóváhagytam.”

Budapest, 1893 évi május hó 6-án

Hieronymi Károly belügyminiszter

ABudapesti Ügyvédi Kamara 1893. január 23-án regnáló elnöksége dr. Hodossy Imre elnök és dr. Nagy Dezső titkár vezetésével egy kérelmet fogalmaztak meg Budapest fő- és székváros Tanácsának. Az egymás után felsorakoztato érveknek és a jó kommunikációs készségüknek köszönhetően a 300 négyszögöl területű területet ajándékként kapta meg a kar. Érdekesség, hogy a kérelemben 4 lehetséges telket is felkínált a kar a fővárosi tanácsnak:

1. Alkotmány utcában 1053 hr. sz. a

2. Szalay utcában 1031 – 1039 / 4 hr. sz. a.

3. Szalay utcában 1031 – 1039 / 8 hr. sz. a.

4. Markó utcában 1071 hr. sz. a.

Az ügyvédek jó érvelőképessége és a főváros segítőkészsége meghozta eredményét, és a fenti idézet szerint az ajándékozás hónapokon belül megtörtént.

A kordokumentumok elárulják, hogy az 1895. február 28-án tarto rendkívüli

közgyűlésen előterjeszte ék a leendő székház építésének részletes számadatait. Az ebben foglaltak szerint a kivitelezésre a segélyalap tőkéje is szükséges, melyet a közgyűlés elfogado . A ház felépítésére egy házépítő bizo ságot hoztak létre, akik a Korb és Giergl építészirodát kérték meg a kivitelezésre. A szerződésben kikötö ék, hogy az épület 1896. május elsejére legyen lakható és használható, illetve ne lépjék túl a költségvetést.

A közgyűlésen 260 000 osztrák-magyar forintot állapíto ak meg a székház felépítésére. Ebből a segélyalap 81 ezer forintot biztosíto , 185 ezer forintot pedig communalis kölcsönként vet fel a kamara, 50 évre. A segélyalapot később, a székház felépülése után az ügyvédi kar tagjai önerőből kezdték el visszatölteni.

A telek tisztítási és építkezési folyamatait 1895. március 15-én kezdték meg.

A munkafolyamatok gyorsan zajlo ak, az alapkőletétel a házépítő bizo ság jelenlétében 1895. május 21-én megtörtént.

„Nagy jelentőségű nap volt ez kamaránk-

ra nézve”: az 1895. évi kamarai beszámoló, melyet a kamara a királyi igazságügyi miniszter úrhoz elküldö , ezzel az idéze el erősíti meg, hogy az alapkő nemcsak az épület alapköve, hanem azé a megerősödö szellemé is, ami közösséget kovácsolt a budapesti ügyvédekből, és erőt ado ahhoz, hogy maguknak saját székházat építsenek.

„Nemcsak téglafalakat építe ünk, hanem önbizalmunknak erős várát, emlékeztetőt arra, hogy az egészséges közszellem, az összetartás gyorsan tud megvalósítani oly alkotásokat, melyek röviddel az elő még az ábrándok országába tartozónak monda ak.” Ezeket a gondolatokat, eszméket leírták és az alapkőbe zárták, így helyezték el a Szalay és a Szemere utca által határolt 300 négyszögöl nagyságú területen.

Az alapkő letétele gyorsabb munkafolyamatokat eredményeze , így a falak felhúzása után 1895. év őszére az épület tető alá került, és télen tovább tudták folytatni a belső terek megépítését és berendezését. Az épület májusra elkészült, de az avatóünnepséget, házfelavató közgyűlést 1896. szeptember 20-án tartották meg, párhuzamot húzva az ezer évvel azelő történt honfoglalással és annak megemlékezésével.

dr. Hodossy Imre a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, 1893.

Pesti Ügyvéd 15 2022. ÁPRILIS
· IN MEMORIAM ·
FOTÓ: BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA, WIKIPEDIA

Acélmackó az irodában

Egy széfre, páncélszekrényre vagy trezorra minden ügyvédi irodának szüksége van. De mi alapján érdemes ezek közül választani, és egyáltalán mi a különbség köztük? A kérdésekre dr. Prekopp Tamás, a TREZOR-LIKTOR Zrt. projektmenedzsere ad választ.

kategóriát az „E”-től egészen az „O” fokozatig terjedő a páncélszekrények képviselik. Minél magasabb a betűjelzés, annál nagyobb összegű biztosítást lehet kötni ezekre a vagyonvédelmi eszközökre.

Védelmi kombinációk

Az irodában tarto értékek eltulajdonítása elleni védekezés leghatékonyabb formája a kombinált, vagyis a mechanikai (biztonsági ajtók, ablakok, rácsok, értéktárolók) és elektronikai (elektronikai jelzőrendszer, távfelügyelet, videókamerás őrzés) védelem együ es alkalmazása. A fizikai védelem tényleges feladata ugyanis nem a behatolás vagy az értékek eltulajdonításának biztos megakadályozása, hanem a késleltetés, miközben az elektronikai rendszer – akár csendesen, akár szirénázva – riaszt.

Széf vs. páncélszekrény

A széf egy egyszerű, szimpla vagy dupla falú lemezszekrény, melynek zárszerkezete jellemzően egy-két, legfeljebb három irányba záródik, és szakszerű rögzítését 5000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon kell megoldani. A páncélszekrény ezzel szemben a széfnél robusztusabb, nehezebb, többnyire betonnal, illetve a gyártók által titokban tarto speciális anyagokkal megerősíte , dupla falú, általában három, inkább négy irányba záródó értéktároló, amit minden esetben 10 000 N (1000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez kell rögzíteni. A széfeket alapvetően a következő csoportokba soroljuk: bútorszéfek, fali, valamint padlószéfek.

Az ajtók záródnak!

Az értéktárolók ma már sokféle zártípussal rendelhetőek a klasszikus, ké ollú és letapogatás ellen véde mechanikus záraktól az elektronikus, számtárcsás és időkésleltetős típusokon keresztül egészen a biometrikus, pl. ujjnyomatscannerrel felszerelt és elektronikus vagy kulcsos nyitásmechanizmussal kombinált modellekig. Bizonyos zárak „pánikfunkcióval” is rendelkeznek: közvetlen fenyegetés esetén a választo , 6 számjegyű kód után egy 7. szám lenyomásával észrevétlenül pánikjelzést lehet küldeni a távfelügyeleti központnak. Külön kategóriát képeznek a tűzálló szekrények, melyek konstrukciótól függően akár 180 perces tűzállóságot is biztosítanak.

Biztosítás

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az egyes hazai és külföldi gyártású értéktároló szekrényeket különböző kategóriákba sorolja „A”-tól egészen „O” fokozatig, melyek ún. ajánlo kockázatvállalási értékhatára 500 000 forin ól egészen 800 millióig terjed.

A legalacsonyabb kategóriába az „A” besorolású lemezszekrények tartoznak, ezeket követik a biztonsági szekrények.

„B”-től „D”-ig találjuk a bútor-, fali és padlószéfeket, végül pedig a legerősebb

Amennyiben elektronikai jelzőrendszerbe kö etjük a szekrényünket, akkor a kockázatvállalási értékhatár megduplázódik a MABISZ A – MABISZ G kategóriák közö . A MABISZ I kategóriától a biztosítói kockázatvállaláshoz kötelező az elektronikai jelzőrendszerbe kötés. Csakis olyan értéktároló szekrényt válasszunk, amelyik rendelkezik MABISZ-ajánlással! Fontos megjegyezni, a ól még, hogy van egy MABISZ által ajánlo értéktárolónk, egy esetleges betöréses lopás esetén nem fizet a biztosító, csak akkor, ha a szerződési feltételek szerint kötö ük meg a  biztosítást.

Hová tegyük?

Akár fali, akár padlószéfet vásároltunk, csak tégla- vagy betonfalba, illetve bizonyos vastagságú betonágyba helyezhetjük el. A beszerelést mindenképp szakember végezze el, különben nem lehet majd biztosítást kötni a trezorra.

A falba vagy padlóba süllyesztett típusok jelentik az egyik legbiztonságosabb megoldást. Mivel ez esetben a széftestből a falburkolat miatt mindössze csak az ajtó hozzáférhető, a támadási felület sokkal kisebb, és a falba építés miatt a lehetséges támadási módszerek is csökkennek.

A bútorszéfeket vagy a páncélszekrényeket minden esetben olyan félreeső helyre rakjuk, ahol nagy méretű támadóeszközök (pl. feszítővasak, kalapácsok, emelőrúd) alkalmazása nehézkes, vagy a szűkös hely miatt lehetetlen.

Pesti Ügyvéd 16 2022. ÁPRILIS · SZABADIDŐ
FOTÓ: ADOBE STOCK

A tavasz fesztiválja

Kétévnyi kényszerszünet után idén végre élőben is visszatér a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Az 1981ben alapíto , tavaly online formában megvalósult kulturális fesztivál idén 17 napon keresztül, 100 helyszínen, nem kevesebb mint 170 programmal várja a látogatókat.

Olvasni

KÖNYV

BERNARD LECOMTE

KGB – A szovjet titkosszolgálatok története

Európa egyik legkomolyabb múltra visszatekintő összművészeti seregszemléje idén megújult koncepcióval jelentkezik. A tavalyi online verzió után idén április 29-től végre a személyes találkozás lehetőségét kínálhatja fel 17 napon át, mintegy 100 helyszínen, közel 170 eseményen keresztül. A szervezők valódi városi fesztivált ígérnek, amelyet immár hét kerüle el együműködve valósítanak meg.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 42. kiadásának programjai korunk és környezetünk jelenségeit járják körül művészeti és kulturális eszköztárral. Sok közülük lehetőséget nyújt a bekapcsolódásra, a közös tapasztalat megélésére, a formák kialakítására, így a szervezők várakozásai szerint igazán egyedi, izgalmas és kortárs lesz a fesztivál. A fesztivál egyik mottója az Együ a város! – a kerületek találkozása, hiszen akkor lehet igazán kiteljesíteni a városi élményt, ha

BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL Programok

a programok belakják azokat a helyszíneket is, ahova korábban nem juto el a fesztivál. Most, tavasszal a belváros melle a kevésbé szem elő lévő városrészek felé is nyit a fesztivál, többek közt felfedezhetjük a  XV. kerület köztereit és a Budapesti Közművek o ani telephelyét éppúgy, mint a Római-part történeteit és az egykori Goldberger gyárat Óbudán, vagy a XXII. kerületben lévő Art Quarter Budapest alkotóházat és a budafoki pincéket, udvarokat.

Az idei Tavaszi Fesztivál egyik kiemelkedő programjának ígérkezik Wéber Kata a Vígszínházban május 4-én és 5-én látható, Pieces of a Woman című drámája Mundruczó Kornél rendezésében, a lengyel TR Warszava előadásában. A női sorsokat, az örökérvényű bűn és bűnhődés témakörét a #metoo korában vizsgáló történet eredeti színpadi feldolgozását a legrangosabb lengyel díjakkal ismerték el.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai között vannak ingyenesen látogatható, előzetes regisztrációhoz kötött események, illetve előre megvásárolt belépőjeggyel látogathatók. A programokról és a belépéssel kapcsolatos információkról a fesztivál honlapján tájékozódhatnak. www.btf.hu

1917: Cseka néven megalakul a KGB elődje, azaz a szovjet titkosrendőrség. A bosszúálló Lenintől kezdve tömeggyilkosok hosszú sora vonul fel ezen történet véres lapjain, de felsorakoznak a kettős ügynökök és a mesterkémek is. Sokak számára bizonyára újdonság lesz a Münzenberg-hálózat, a „cambridge-i ötök”, a Vörös zenekar vagy a „Farewell”-ügy krimibe illően izgalmas története és még sok száz elképesztően izgalmas eset leírása: vagyis a 20. század történelme.

Corvina Kiadó

MARGARET ATWOOD

Rendbomlás

A kötet novellái gondosan albumba rendezett pillanatfelvételekként mesélik el a kanadai Nell sorsát az ötvenes évektől napjainkig. Nellnek már kiskamaszként meg kell birkóznia anyja veszélyeztetett terhességének nehézségeivel, majd jóval fiatalabb húga mentális gondjaival. Fiatalkori én- és útkeresése után társra talál, és egy gyökeresen új életforma felfedezése során gyökeresen új problémákkal szembesül, végül pedig idősödő szüleihez fűződő viszonyát kell átgondolnia.

Hétköznapiságukban is sokrétű történetek, melyekből szinte észrevétlenül áll össze egy nő képe, aki szüntelenül keresi az utat egy új egyensúly felé.

Jelenkor Kiadó

DEIRDRE MASK

Címek könyve

A mindennapokban a világ legtermészetesebb dolgának vesszük, hogy van lakcímünk, pedig ez egyáltalán nem volt mindig így. Sőt rengeteg helyen most sincs így. Hogyan élnek enélkül milliók a harmadik világ nyomornegyedeiben, és mi a helyzet a nagyvárosok hajléktalanjaival? Mi a címek története, és hogyan szövi át életünket utcáink, tereink elnevezése? Deirdre Mask lenyűgözően izgalmas könyvében mindenre fény derül. Cser Kiadó

Pesti Ügyvéd 17 2022. ÁPRILIS
· KULTÚRA ·
FOTÓ: TR WARSZAVA

„Hajlamosak vagyunk túlságosan komolyan venni saját magunkat”

Az egész napos ügyvédi munka után néha nem árt kicsit kiszellőztetni a fejünket. Dr. Rába Zsolt ezt a fajta kikapcsolódást egészen magas szintre emelte, hiszen amikor a koronavírus mia i lezárások okán nem mehet el Nepálba hegyet mászni, akkor nekivág a Kéktúra teljesítésének.

Vissza tud emlékezni arra a pillanatra, amikor szerelembe esett a hegymászással?

– Pontosan vissza tudom idézni: 1994

novemberében éppen egy nomád afrikai túráról értem haza Szombathelyre, ahol egy kávézó teraszán lapozgattam egy National Geographicot. A magazinban egyszer csak megláttam egy

képet, ami az Annapurnát ábrázolta, miközben a felkelő nap sugarai éppen megsütik azt. Miután hosszú idő után el tudtam szakadni a fotó látványától,

felhívtam azt a barátomat, akivel előtte együtt végigsátraztuk Afrikát, hogy egy év múlva mi az Annapurnára megyünk. Egy év múlva ott is voltunk, pontosan azon a helyen, ahonnan az a fénykép készült.

– Honnan jött az Afrika iránti rajongása?

– Ezt nem tudom olyan pontosan felidézni, mint a hegymászást, egyszerűen csak amikor valaki kiejtette a száján az Afrika szót, bennem mindig meg-

jelent az a bizonyos bizsergés. Ennek hatására elkezdtem régi Afrika-térképeket gyűjteni, még a felfedezés előtti és alatti időszakból – az ókori görögök például úgy képzelték el a kontinenst, mint az emberi szervezetet, aminek a közepén van egy hatalmas tenger.

– Visszatérve az Annapurnához: hogyan kerültek végül Nepálba?

– Még abban az évben, ’94-ben olvastam egy hirdetést a Magyar Hírlapban, amiben egy Nomád Szafari nevű uta-

Pesti Ügyvéd 18 2022. ÁPRILIS · SZABADIDŐ ·

zási iroda kínált akkor egzotikusnak számító utakat, ők vittek ki minket. Az Annapurna 4130 méter magasan fekvő alaptáborához fel lehet sétálni egy trekkingútvonalon, ez lényegében egy magashegyi túrázás. Nepálban tavaly negyedszerre voltam, és idén ősszel megyek ötödjére.

– Időközben – ha jól számolom – eltelt 27 év. Mi minden változott ez alatt Nepálban?

– Amikor először voltam ott, még a  hindu istenkirályság volt a hivatalos államforma, és a király uralkodott. Utána jött egy zűrösebb időszak, az elmúlt 3-4 évben viszont szerencsére megint nyugodtabbak a körülmények. Amikor először voltam ott, még olajmécsessel világítottak, ma már kúsznak felfelé a villanypóznák a hegyre. Ahol régen csak ösvények voltak, és jakok szállították a terheket, ott mostanra kavicsos, bár göröngyös utakon, de jár a busz és a teherautó. Az elmúlt 27 év alatt nagyon sokat változott Nepál, a nepá-

li emberek azonban ma is ugyanolyan fantasztikusan vendégszeretők, mint közel három évtizeddel ezelőtt voltak.

– Mit adnak Önnek ezek a túrák? Mit hoz belőlük haza magával?

– Bárhová is menjek, mindig fontos az, hogy megismerjem az ország lakóit, az embereket. Az én útjaim sokkal kevésbé szólnak a teljesítményről. Bár tavaly már 6000 méter fölé másztam, mégis azt mondom, az volt abban a túrában a legjobb, hogy fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg alatta. Négy nepáli serpával töltöttünk együtt két-három hetet, az ő családjuknál vacsoráztam, együtt aludtunk. Ezek a barátságok az idő próbáját is kiállták, hiszen mióta tavaly novemberben hazajöttem, nincs olyan reggel, hogy valamelyikük ne írna rám egy üzenetet.

– Ha a sok-sok emlékezetes élmény közül ki kellene emelnie egyet, melyik lenne az?

– Valóban sok emlékezetes pillanat

volt az elmúlt 27 évben. Az egyik ilyen az volt, amikor megérkeztünk egy faluba, elsőként abban a szezonban. Akkor még sem áram, sem víz nem volt. A helyiek annyira megörültek nekünk, hogy összeszaladtak annál a háznál, ahol laktunk, előkerültek a hangszerek, és egész éjjel énekeltek és táncoltak. Azon az éjszakán egyszer kimentem az udvarra és felnéztem az égre, amin megláttam a Tejutat, olyan sok csillaggal, mint azelőtt még soha. A mai napig beleborzongok, ha rágondolok és szerencsére sok hasonló élményben volt még részem.

– Hogyan készül egy-egy túrára?

– A koronavírus okozta utazási korlátozások miatt az elmúlt két évben sokat voltam Magyarországon, ezért elkezdtem megcsinálni az Országos Kéktúrát. Ezt az 1168 kilométert egy év alatt be is fejeztem, ami elég volt arra, hogy hatezer méteres magasság fölé menjek, ennél többre azonban nem. Most éppen a Dél-dunántúli Kéktúrát járom éppen, emellett pedig igyekszem rendszeresen látogatni az edzőtermet is. Három éven belül szeretném megcsinálni a teljes, 2550 kilométeres Kékkört.

– Mi az, amit mindebből a világlátásból kamatoztatni tud az ügyvédi praxisában?

– Az egyik legrosszabb dolognak tartom a mi szakmánkban, hogy hajlamosak vagyunk túlságosan komolyan venni saját magunkat. Ha valamit megtanít ez a szakma, az az, hogy valami sosem fekete vagy fehér, hanem a kettő között egy árnyalat. Sokszor létezhet többféle igazság, amit polgáris ügyvédként nem árt észben tartani.

NÉVJEGY

Dr. Rába Zsolt

1. Az Országos Kéktúra legszebb pecsételőhelye a Csobánc tetején

2. Egy kosárfonó nő a nepáli Solukhumbu régióból

A dr. Bánáti János irodájában töltött ügyvédjelölti évek után 1995 júniusában kezdte el egyéni ügyvédi praxisát. Tíz évig a büntetőjoggal foglalkozott, a családalapítást követően váltott a polgári jog területére, azon belül elsősorban egészségüggyel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, többnyire a kórházak oldalán. Ezenkívül dolgozik még alapítványoknak, illetve alapítványok fenntartásában működő cégeknek, egyetemeknek.

Pesti Ügyvéd 19 2022. ÁPRILIS
3. Esküvőn elkapott pillantás, Moshi, Tanzánia 1. 2. 3.

Közelkép: Biricz Melinda

„Biricz Melinda a BÜK egyik motorja” – mélta a egy kamarai forrás interjúalanyunkat és munkáját. Melinda valóban mindenhol o van, és tevékenyen részt vesz a Budapesti Ügyvédi Kamara életében. A megbeszélt interjú is csúszik néhány percet, és ugyan eszünkben sincs ezt számon kérni Melindán, mégis szabadkozik.

– Igen, és ez először történik a Budapesti Ügyvédi Kamara történetében. Elnök úrral és a kollégákkal sokat foglalkoztunk a vitrinekkel, a tablókkal, a kiállítás fizikai megjelenítésével. De ezú al – összefogva a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusával, M. Lovas Krisztina történésszel – elkészült a tárlat virtuális kiterjesztése is. Érdemes megnézni a kiállítást a helyszínen, de a honlapot is ajánlom mindenki figyelmé-

Egyébként: mi a pontos pozíciód a Kamaránál?

– Hivatalosan informatikai menedzser vagyok, de tulajdonképpen, ha úgy adódik, bármihez közöm lehet. Nagyon sok probléma megoldásában részt veszek, és kifejeze en szeretem is a kihívásokat és a változatosságot.

Éppen mi jö közbe?

– Egy hirtelen összehívo megbeszélés, melyre technikai eszközöket és online platformot kelle biztosítani. De sikerült mindent előkészíteni…, ez történt az elmúlt 9 percben.

– Nem véletlenül említe ék veled kapcsolatban, hogy te vagy a Kamara egyik motorja.

– Nahát, ilyen szépet mondtak? Nos, valóban elég szerteágazó a munkám, és van is mit csinálni a Kamarában a napi nyolc órában. Ami néha akár tizenke ő is lehet.

Például az Eötvös180 kiállítás vitrinjeinek a lábát is lefeste ed.

– Valóban, a kiállítás elő i este lá uk, hogy a vitrinek lába egy kicsit már kopo , és nem muta ak túl szépen. Ekkor az egyik kolléganő fiókjából előkeríte ünk egy zöld filcet, és lefeste em vele a vitrinek kopo részeit. Örülök, hogy a festés melle érdemi munkával is hozzá tudtam járulni a kiállításhoz, amely ilyen szépre sikerült.

– A kiállítás kapcsán érdemes megjegyezni, hogy kiterjed az online térre is.

A Kamara heti elektronikus hírlevelét is te írod-szerkeszted.

– A hírlevél elkészítése a hét fénypontja számomra – és nem azért, mert pénteken készül. Néha sok munka van vele, néha kevesebb, de nagyon szeretem. Több mint tízezer fős a címlistánk, és hatvan százalék fele i a megnyitási arány – ebben a műfajban ez nagyon jónak számít, és büszke vagyok rá, hogy ennyien elolvassák.

Hogy kerültél a Kamarához?

– Vidéken nő em fel, művelődésszervezőként dolgoztam, mielő Budapestre költöztem. Az Államigazgatási Főiskola elvégzését követően olyan helyet kerestem, ahol az o megszerze tudást kamatoztathatom. Így kerültem a Budapesti Ügyvédi Kamarához, még azokban az időkben, amikor Bánáti János volt az elnök. A könyvtárban vállaltam munkát, és egy kicsit úgy érzem, bele is ragadtam a könyvtárosi munkába. Aztán ahogy telt az idő, magam mögö hagytam a könyvtárat, szolgáltatási menedzser és hatósági ügyintéző vált belőlem. A könyvtárban töltö évek

ala a munka melle elvégeztem a jogi egyetemet, ami egészen különleges volt számomra, hiszen gyakorlatilag egy jogi szakkönyvtárban tölthe em a mindennapokat.

– Ezek szerint dr. Biricz Melindával beszélgetünk most.

– Nos, igen.

– Hogyhogy nem le él gyakorló jogász?

– Sokáig terveztem, hogy majd az ügyészségen fogok dolgozni. De az igazság az, hogy a Kamara révén belelá am az összes társhivatásrend munkájába, és végül azt gondoltam, a legjobb lesz, ha a közigazgatási jogot választom, ami szakmailag teljesen kielégít.

– Azt is megtudtuk rólad, hogy a szabadidődben a szabadtüdős merülést gyakorlod, sőt, oktatod is. – Nagy szenvedélyem a szabadtüdős merülés. Egy átlagos ember körülbelül 1-2 percig képes visszatartani a lélegzetét, a szabadtüdős búvárkodásnál ezt a határt igyekszünk kitolni, hosszabb időn keresztül víz ala maradni, és több méter mélyre merülni egy levegővel. Ebben a sportban az emberi határok igencsak próbára vannak téve.

– A laikusnak erről A nagy kékség című Luc Besson-film jut az eszébe. – Pontosan: ez a film jól megragadja ennek a sportnak a lényegét. Ebben a sportban a legfontosabb és legnehezebben edzhető eszköz az agyunk, hiszen meg kell tanulni kontrollálni és pozitív energiába fordítani az érzéseinket. A legfontosabb szerepe tehát a koncentrációnak van, mely nemcsak az érzelmek kontrollálását segíti elő, hanem a merülés hatékonyságát is nagymértékben megnöveli. Az edzések során szerze tapasztalatokat pedig remekül tudom hasznosítani a hétköznapok során.

– Mi a mélységi rekordod?

– Egy levegővétellel 42 méter mélyre merülni.

– És mennyi ideig tudod visszatartani a levegőt a víz ala ?

– Több mint négy percig.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.