__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

Pepingen zomert

25 Erfgoed, voetbal in Beert

41 Mantelzorg


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort

Pesticiden: zonder is gezonder!

14

Kunst in Pepingen 2008

28

Milieuhinder... ?

15

Pepingen zomert 2008

30

BUITENkans geeft vrouwen op het

Wie energie bespaart, wint altijd!

16

A la carte 2008 een vormingsaanbod

platteland

Minder telefoonboeken

16

voor verenigingen uit Vlaams-Brabant

Het huis van het kind

03

31

een 2 kans.

03

Mogelijkheden van zonne-energie

17

Met de steun van de Pepingse

Defecte straatlampen?

03

Wonen op zonne-energie

17

cultuurraad

31

ACTIVITEITENKALENDER

32

Kruiswoordraadsel

34

de

Onze jubilarissen van de voorbije maanden

04

Lokale Economie Het vlaamse Agentschap Ondernemen

Burgerzaken

(VLAO) is het aanspreekpunt van de

Reisplannen? 

05

Vlaamse overheid voor ondernemers.

18 Kinderopvang

Politie

Vrije Tijd

Preventie 

06

Mobiliteit Belbus

07

Openbare Werken

Bibliotheek

Kinderschuur

36

Opvang tijdens de zomermaanden

36

Leesgroep

18

De leeszomer van Vlieg

18

Quiz ???

18

Borstkankerscreening in Pepingen

Bibliotheekweek 2008

19

Nieuw wapen in de strijd tegen

Welzijn

De Laureaten van de poëziewedstrijd 2008

baarmoederhalskanker

38 39

Werken in de gemeente

0819

Geniet van de zon met gezond verstand! 39

Gegevens nutsmaatschappijen

08

Met uw peuter naar de bib

19

Goed gesprek beter gevoel

Aanvraag aardgasaansluitingen

09

Vakantieregeling

19

Sport Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

40

OCMW

Sportsnack

20

Mantelzorgtoelage

41

Energie besparende maatregelen. Overzicht

Sportbeleidsplan

20

Gezinszorg in Pepingen

41

fiscale voordelen en premies 2008 voor

Activiteiten

21

Telefoonster

42

Juridische dienst

42

Iedereen heeft recht goed te wonen

42

Lokaal Sociaal Beleidsplan

43

Maak jij graag het verschil?

44

particulieren

09

Erfgoed in de kijker Voetbal in BEERT!

23

Het geheugen van de streek

27

Leefmilieu Groenafval verminderen...

13

Zwerfvuil en sluikstorten... hinderlijke kwalen

Cultuur Cursusreeks: 14

Kennismaken met de barok

27

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Luk Bohez Foto’s binnen: gemeentediensten – Mark Sluys – Godelieve Deschuyffeleer Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02/356 58 84, Fax. 02/356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


I

nfo kort

Het huis van het kind Landelijke

workshops, vormingsavonden en

Thuiszorg is,

oudergroepen georganiseerd.

met steun van

Daarnaast wordt vanuit het huis

peutermassage en postnatale Gym in

de provincie

ook kraamzorg georganiseerd.

Groep.

Vlaams-

Dit is gespecialiseerde hulp aan

Brabant,

huis door een verzorgende na een

jonge ouders samen met hun baby

gestart met

thuisbevalling of ziekenhuisbevalling. De

ervaringen kunnen uitwisselen met

een nieuw

kraamverzorgende helpt het gezin bij de

andere ouders. Elke 2e en 4e dinsdag

initiatief in het

verzorging van de baby, het huishouden,

van de maand van 14u tot 16u.

Pajottenland: Het Huis van het Kind. Het Huis van het Kind is een inloophuis

bod.(start begin juli) • Workshop rond babymassage,

• “Babybabbels”, een praatgroep waar

de opvang van de andere kindjes en is een grote steun bij de vele vragen die

Meer info:

jonge ouders hebben.

Meer informatie en data van het zomerprogramma vind u op

waar (aanstaande) ouders terecht kunnen met alle vragen van kinderwens

Begin juni starten we met het

tot kleuterklas. We werken hiervoor

zomerprogramma :

samen met deskundigen op het

• Prenatale informatiereeks “Van bolle

www.landelijkethuiszorg.be Vragen , interesse?

terrein, vroedvrouwen, Kind en Gezin,

buik tot kleine spruit” voor zwangere

Huis van het Kind,

osteopaat,…

“koppels”. In deze 6-delige reeks

Vollezelestraat 2a/bus 1,

In het Huis worden prenatale consultaties

komen de verschillende aspecten

1755 Oetingen-Gooik, 054/32 39 53,

door een vroedvrouw gehouden,

van zwangerschap en bevalling aan

kraamzorgpajottenland@kvlv.be

BUITENkans geeft vrouwen op het platteland een 2de kans.

Defecte straatlampen?

Niet alle vrouwen hebben de kans gekregen om te studeren en/of een job uit te oefenen. Vroeger gebeurde het al wel eens dat meisjes thuisbleven van school om in het gezin of in het ouderlijk bedrijf te helpen. Eenmaal getrouwd kwamen er kinderen, was er het eigen huishouden en was studeren of het zoeken van een job geen echte prioriteit meer. Andere vrouwen zijn gestopt met werken omdat het moeilijk te combineren was met de kinderen. U kan de PBE steeds melden dat een

Misschien herkent u zichzelf hier in ? Misschien bent u ondertussen al boven de 50 en wilt

bepaalde straatlamp defect is.

u toch terug aan de slag ? Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waar

Het project ‘BUITENkans’ probeert de zogenaamde ‘herintreedsters’ een 2de kans te geven.

het lichtpunt zich bevindt: straatnaam,

Er worden vaste jobs gecreëerd in eigen streek, met uren op maat van u en uw gezin.

huisnummer, …

Leeftijd heeft geen belang. Meer info: Tel. 016/62 99 99 Meer info:

Fax. 016/62 98 98

tel. 0497/ 827 419 (Marleen Lefevre)

Email info@pbe.be

of mail naar mlefevre@kvlv.be

Website www.pbe.be

Het project BUITENkans is een plattelandsproject van Groep KVLV voor de ganse provincie

De PBE zal dan het gesignaleerde defect

Vlaams-Brabant en is mogelijk dankzij steun van Europa.

zo snel mogelijk verhelpen.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


I

nfo kort

Onze jubilarissen van de voorbije maanden 50 jaar

104 kaarsjes voor

• 08/01/2008: Walravens Marcel &

Elza Vercruysse

Vanderscheuren Yvienne • 11/01/2008: Cromphout Julien & Devalckeneer Jeanne • 05/04/2008: Cornelis Robert & De Jonghe Cecile

In het woon- en zorgencentrum Mater Dei in Heikruis werd op 22 mei 2008 de 104de verjaardag van Elza Vercruysse

60 jaar

gevierd.

• 13/04/2008: Vandersteen Marcel & Sorgeloos Jeannette

Elza is in Lennik en omstreken vooral gekend als Elza van den drukker, ze verbleef in haar geboortedorp tot 2001. Daarna is ze om gezondheidsredenen naar het Woon- en Zorgcentrum Mater Dei gekomen. Elza werd geboren in Lennik op 22 mei 1904 als jongste in een gezin van 6 kinderen. Haar vader was drukker en had een winkel. In de drukkerij leerde Elza haar echtgenoot Urbain Demeulemeester kennen, die er werkte als meestergast. Ze trouwden in 1942 en samen namen ze de familiezaak over. In 1988 gingen ze op pensioen en lieten in Lennik een huis bouwen. Haar man overleed in mei 1991. In haar weinige vrije tijd ging ze graag naar het voetbal kijken, speelde ze toneel en was ze actief in allerlei katholieke verenigingen.

65 jaar • 31/12/2007: Vranckx Jean & Harnie Seraphine

Elza is ondertussen overleden. Wij betuigen dan ook onze innige deelneming aan de familie. Foto: Elza Vercruysse samen met haar kamergenote Julia Van Nerom.

Irma De Boeck werd honderd • In het Centrum Vander Stokken werd de honderdste verjaardag gevierd van Irma De Boeck. Ongeveer tien jaar geleden heeft zij haar intrek genomen in het centrum. Irma De Boeck werd in Dworp geboren in een gezin van 12 kinderen, maar kwam snel in het Halse gehucht Essenbeek wonen. Zij huwde met Jozef Goffin en kreeg 2 kinderen. De honderdjarige is steeds huisvrouw gebleven en tijdens de tweede wereldoorlog ging ze veel hout sprokkelen in het Hallerbos. In haar leven is zij ook 17 maal verhuisd. Zij is nog steeds een levenslustige dame die het goed kan uitleggen. Op onze vraag wat zij doet om honderd jaar te worden, was haar antwoord dadelijk klaar: “Blijven ademen”.

Proficiat aan de hondjarige Irma ! Gemeentelijk infoblad • juni 2008


B

urgerzaken

Reisplannen? Ga je deze zomer op reis naar het buitenland? Vergeet niet om je reisdocumenten aan te vragen! Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart,

Voor minderjarigen (-18 jaar):

voor andere landen heb je een geldige reispas en

• via de gewone procedure: 41 euro

eventueel een visum nodig. Een visum vraag je aan via

• via de spoedprocedure: 210 euro (aflevering binnen 24 uur)

de ambassade van het land van bestemming.

Mee te brengen: Indien je naar het buitenland reist, heb je mogelijk een

• uw identiteitskaart

reispas nodig. De reglementeringen verschillen van

• twee recente foto’s (kleur maar met bleke achtergrond)

land tot land. De gemeente Pepingen kan u daarom

• uw oud paspoort (indien u er één heeft)

alleen vrijblijvend informatie geven. Om te weten te

• identiteitskaart of kinderpasje voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook

komen welke reisdocumenten u nodig heeft, kunt u

persoonlijk aanwezig zijn.

surfen naar de website van de federale overheid (www.diplomatie.be).

IDENTITEITSKAART

Op die website vindt u een overzicht van de nodige

Als je identiteitskaart vervalt op het ogenblik dat je in

reisdocumenten. U kunt best ook contact opnemen met

het buitenland bent, vraag je voor je afreis een nieuwe

de ambassade van het land van bestemming.

elektronische identiteitskaart aan. Dit geldt ook voor

De contactgegevens vindt u eveneens op de site.

kinderen die op reis hun twaalfde verjaardag vieren. De oproepingskaart ontvang je voor het verlopen

REISPAS

van de oude identiteitskaart. De productie van een

Een reispas is vijf jaar geldig en

elektronische identiteitskaart neemt 3 tot 4 weken in

vraag je persoonlijk aan.

beslag vanaf het moment van aanvraag op de dienst

Op de dienst bevolking kan je een

bevolking, wacht dus niet te lang om je aanvraag in te

aanvraagformulier invullen en

dienen! Opgelet! Minderjarigen moeten bij de aanvraag

geef je twee recente foto’s af. Het

vergezeld zijn door een ouder.

verlengen van een reispas is niet mogelijk: wanneer je reispas niet

Mee te brengen

meer geldig of bruikbaar is, lever

• uw oproepingskaart

je het oude paspoort in.

• twee recente foto’s (kleur of zwart/wit maar met bleke achtergrond)

Een reispas vraag je best zo vlug mogelijk aan want de normale procedure neemt

Tarief:

zo’n 8 à 10 werkdagen in beslag.

• via de gewone procedure: 16 euro

Opgelet! Minderjarigen moeten bij de aanvraag vergezeld

• via de spoedprocedure: 93,12 euro (aflevering binnen

zijn door een ouder.

3 werkdagen) • via een dringende spoedprocedure: 145,15 euro (aflevering

Tarief: Voor meerderjarigen: • via de gewone procedure: 79 euro • via de spoedprocedure: 248 euro (aflevering binnen 24 uur)

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

binnen 2 werkdagen)


B

urgerzaken

Reis Wijs

het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met

Ga je binnenkort op reis? De brochure ‘Reis Wijs’ en de site www.diplomatie.be geven je

de foto.

antwoorden op concrete vragen en stellen je enkele tips voor over dingen die de reiziger zou moeten weten. Dan ben je klaar om te vertrekken!

Mee te brengen:

Welke reisdocumenten heb je nodig om naar het buitenland te gaan? Wat is de

• een recente pasfoto van uw kind (kleur of zwart/wit

reglementering betreffende je huisdieren of de wagen? En hoe zit het met de beveiliging

maar met bleke achtergrond)

van de woning tijdens jouw afwezigheid? Zijn er nog enige formaliteiten te vervullen voor

• het kinderpasje (identiteitsstuk) van uw kind

het vertrek? Ben je goed verzekerd? Hoe zit het met het ziekenfonds? Moet ik veel geld

• de gegevens van een contactpersoon voor

meenemen op reis?

noodgevallen

Over deze en vele andere reisvragen kom je meer te weten in de brochure ‘Reis Wijs’.

• de echtgescheiden of gescheiden levende ouders

Die kan je bekomen op de dienst bevolking.

moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Indien de persoon, die zich aanbiedt,

VOORLOPIG IDENTITEITSDOCUMENT

niet over het hoederecht beschikt, moet hij/zij in het

Na voorlegging van een attest van verlies/diefstal (met

bezit zijn van een ondertekende toestemming van de

foto) en één recente pasfoto, kan je via een speciale

persoon die wel over dit hoederecht beschikt.

procedure een voorlopig identiteitsdocument krijgen dat geldig is voor de duur van je reis. Hiervoor kom

Tarief:

je persoonlijk naar de dienst bevolking, waar je de

1,25 euro

nodige documenten krijgt om in Brussel of Leuven (provinciebestuur) je voorlopig identiteitsdocument af te halen.

Volmacht reistoelating minderjarige Als een minderjarige reist in gezelschap van vrienden

MINDERJARIGEN

of familie, of alleen met moeder of alleen met vader,

Identiteitsbewijs (kinderpasje)

neemt hij/zij best een reistoelating mee waarin

Wanneer een kind, jonger dan twaalf jaar, naar een

bevestigd wordt dat ze mogen reizen met deze

land reist waar geen reispas vereist is, moet het een

personen. De ouders of voogd mogen deze toelating

Meer info:

identiteitsbewijs op zak hebben.

zelf schrijven of je kan ook een voorgedrukt document

dienst bevolking

Het identiteitsbewijs kunt u aanvragen door een

invullen op de dienst bevolking. In beide gevallen

Greta Verelst

formulier in te vullen op de dienst bevolking.

moet de handtekening gewettigd worden op de dienst

tel. 02.383.14.22

en is twee jaar geldig of tot de leeftijd van twaalf jaar.

bevolking waar de volmachtgever officieel ingeschreven

Greta.verelst@pepingen.be

Opgelet! Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet

staat.

P

olitie

Preventie Intergemeentelijke preventiemedewerker

0

alcoholbeleid. De aanwerving

alcoholpreventie”. Sinds 1 oktober

Alcohol en drugs zijn ernstige

van een Intergemeentelijke

2007 neemt mevrouw Joke DE MIL

maatschappelijke problemen,

preventiemedewerker “Drugs en

uit Galmaarden deze taak op zich.

waarbij preventie heel wat

Alcohol” sluit hierbij perfect aan.

ontsporingen kan voorkomen of

De Bestendige Deputatie van

verhelpen. In deze zin wensten

Vlaams-Brabant kende dan

Taken/ opdrachten van Joke:

de gemeentelijke overheden van

ook een subsidie toe voor het

• Het in kaart brengen van

Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,

pilootproject Pajottenland

de specifieke knel- en

Lennik en Pepingen te komen

“intergemeentelijke

verbeterpunten in het

tot een ingebed lokaal drug- en

samenwerking inzake drug- en

werkgebied.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


P

olitie

scholen, horeca, bevolking, lokale

leerkrachten, organisatie van

instanties, verenigingen,…).

overleg en opleiding voor de

• Het opstarten van lokaal overleg.

Mega-agenten, organisatie van

• Uitwerken van preventie-

de Mega-fuif,…

acties binnen het werkgebied naar de verschillende sectoren

• De ondersteuning van de horecainstellingen in de uitbouw van

(onderwijs, uitgaansleven,…).

een huishoudelijk reglement.

• De organisatie of coördinatie van

• Ondersteuning en uitbouw van

informatiecampagnes (bv. Infoavonden, infostanden op markten

een fuifbeleid. • Vroeginterventie: opvang

of beurzen) en van regelmatige

en doorverwijzing naar

bijeenkomsten waar ouders hun

gespecialiseerde begeleiding. Contactgegevens:

ervaringen met het druggebruik van hun kinderen kunnen

Hebt u vragen omtrent drugs of

Joke De Mil

visietekst inzake alcohol- en

uitwisselen en dit in nauw overleg

druggebruik?

Intergemeentelijke

drugpreventie.

met bestaande initiatieven.

Bent u geïnteresseerd om een

alcohol- en drug-

drugbeleid op te starten in uw

preventiemedewerker

vereniging?

Pajottenland

Gelieve dan contact op te

Bruneaustraat 120

Mega-project: verzorgen

nemen met de alcohol- en

1755 Kester

betrokken partners (preventie,

van ouderavonden, opleiden

drugpreventiemedewerker!

Tel.: 054/31 01 98

hulpverlening, politie/justitie,

van nieuw deelnemende

• Het ontwikkelen van een

• Het ontwikkelen van een

• De ondersteuning van de scholen

preventieplan op korte, middellange en lange termijn.

in de uitbouw van hun drugbeleid. • De coördinatie van het

• Netwerkvorming met alle

e-mail: joke.demil@gooik.be

M

obiliteit

Belbus Wenst u zich te verplaatsen op een moment dat er geen

Hoe reserveren?

vaste buslijnen zijn? Neem dan de belbus van De Lijn!

Om een rit met de belbus te reserveren, moet u de belbuscentrale minstens 2 uur vooraf contacteren.

Wat is een belbus?

De telefonist helpt u graag verder en brengt uw

• De belbus rijdt alleen op aanvraag. Vooraf reserveren

reservatie meteen in orde. De belbus pikt u dan op het

is dus noodzakelijk. • Op basis van de aanvragen, stippelt de computer de

afgesproken moment op aan de afgesproken halte. Bij een reservatie heeft de belbustelefonist volgende

meest efficiënte reisweg voor de aanwezige passagiers

gegevens nodig:

uit. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee met de belbus.

• naam of klantnummer;

Alle belbusjes zijn uitgerust met een lift.

• de dag en het gewenste uur van vertrek;

• De belbus kan stoppen aan alle haltes met een

• de naam van de gemeente en de op- en afstaphalte;

haltebord van De Lijn in haar belbusgebied. Ze rijdt

• of u wilt overstappen op de trein.

Contactgegevens:

niet volgens een vaste route of dienstregeling, en

U kunt maximaal 7 dagen vooraf een rit reserveren.

Tel.: 016 / 31 37 00

stopt alleen aan haltes die op voorhand werden

Fax: 016 / 31 37 05

aangevraagd. Hoewel de belbus geen taxi is die van

Openingsuren belbuscentrale

deur tot deur rijdt, kunt u kriskras reizen doorheen

De belbuscentrale in Vlaams-Brabant is bereikbaar:

slechthorenden en

het hele belbusgebied.

• op weekdagen van 6.00 tot 19.00 uur;

mensen met een afasie

• op zaterdag, zondag en feestdagen van 9.00 tot

kunnen reserveren

16.00 uur.

via fax)

• De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de belbus. De belbus is dus even voordelig.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

(alleen doven,


O

penbare

W

erken

Werken in de gemeente In de Eikstraat, J. Demaegtstraat en Molenstraat werden versleten betonvakken vervangen door betonplaten met een degelijke fundering. In de J. Demaegtstraat werden ook twee waterslikkers geplaatst.

Het dak van de oude kantine op het gemeentelijk voetbalplein werd vernieuwd.

Het bestuur kocht een verreiker aan voor

De toegang van de begraafplaats in Bogaarden werd

het laden en lossen van materialen.

heraangelegd in klinkers.

Gegevens nutsmaatschappijen : Voor u nog even op een rijtje gezet, de gegevens van de Nutsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van Pepingen:

0

PBE Gewestelijke Zetel

Steenweg op Asse 196 1540 Herfelingen

Tel. 054/56.66.57

www.pbe.be

Afdeling Havi-TV

Noordkustlaan 10 1720 Dilbeek

Tel. 02/466.22.22

VMW

Assesteenweg 116 1750 Lennik

Tel. 02/454.00.60

www.vmw.be

Belgacom

Arkenvest 2 1500 Halle

Tel. 02/360.19.00

www.belgacom.be

Infrax – Interelectra

Trichterheideweg 8 3500 Hasselt

Tel. 078/35.30.20

www.infrax.be

Riobra

Oude Baan 148 3210 Lubbeek

Tel. 016 /62.99.76

www.riobra.be

Telenet Operaties

Lierseweg 4 2800 Mechelen

Tel. 0800/66.801

www.telenet.be

Aquafin

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

Tel. 03/450.45.11

www.aquafin.be

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


O

penbare

W

erken

Aanvragen aardgasaansluitingen Aangezien het beheer van de gasleidingen van de gemeente Pepingen

www.infrax.be een aanvraagformulier invullen (uiterst rechts op de web-

overgedragen werd naar Infrax, moet u via deze instantie uw aanvraag in-

site vindt u: Snelmenu/Aanvraag aansluiting).

dienen.

Bijkomende inlichtingen kunt u verkrijgen via de infolijn van Infrax op het nummer 078/35.30.20 (elke werkdag van 8-20u en zaterdag van 9-13u), of

U kan uw aanvraag via een aanvraagformulier indienen (verkrijgbaar bij

op de gemeentelijke dienst Openbare Werken - Tel. 02/383 14 25.

de dienst Openbare Werken – 02/383.14.25) of u kunt ook via de website

R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Energiebesparende maatregelen. Overzicht fiscale voordelen en premies 2008 voor particulieren Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be en vul uw postcode in. Bijna alle fiscale voordelen en premies zijn cumuleerbaar. Fiscale voordelen (Federale overheid)

• Maximum per woning en per jaar voor alle maatregelen samen: 2.650 euro (geïndexeerd) voor het inkomstenjaar 2008, aanslagjaar 2009,

Belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen Volgende maatregelen komen in aanmerking: 1. Vervanging van oude stookketel door condensatieketel of onderhoud van een stookketel;

• Voor het plaatsen van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen is het maximum bedrag (geïndexeerd) opgetrokken tot 3.440 euro. • Voor maatregel 9, de bouw van een passiefhuis, bedraagt de belastingsvermindering gedurende

2. Installatie van een geothermische warmtepomp;

de tien volgende jaren telkens 600 euro (het

3. Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing

geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2008

of superisolerende beglazing;

bedraagt 790 euro).

4. Plaatsing van dakisolatie; 5. Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling;

BTW-tarief bij renovatie Een woning renoveren kan aan een BTW-tarief van 6%

6. Uitvoering van een energieaudit in de woning;

(woningen ouder dan 5 jaar) i.p.v. 21%.

7. Installatie van een zonneboiler;

Deze maatregel is ook interessant voor

8. Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen;

energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie,

9. Passiefhuis met passiefhuiscertificaat.

zonneboiler, fotovoltaïsche cellen, vervangen van centrale verwarmingsketel …

• Zowel nieuwbouwwoningen als renovaties komen in aanmerking voor belastingsvermindering. Alleen bij de vervanging van stookketels worden

Meer info:

nieuwbouwwoningen uitgesloten.

02 57-257 57

• Voor maatregel 1 tot 8 bedraagt de belastingsvermindering 40% van de factuur (incl. btw)

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

infotax@minfin.fed.be mineco.fgov.be


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Premies Vlaamse overheid

• voorwaarden: o.a. bepaald maximuminkomen, kadastraal inkomen van maximaal 1.200 euro,

Subsidieregeling voor fotovoltaïsche zonneenergie in Vlaanderen

woning minstens 20 jaar oud, facturen voor te leggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie.

• systeem van productiesteun voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen); • voor elke 1000 kWh opgewekte elektriciteit ontvangt de eigenaar een groene stroomcertificaat; • elk certificaat kan bij de netbeheerder ingeruild

Renovatiepremie • voor eigenaars-bewoners of eigenaars die hun woning minstens negen jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK);

worden tegen een gegarandeerde waarde van 450

• onder meer van toepassing voor dakisolatie,

euro gedurende 20 jaar vanaf de inwerkingstelling

vloerisolatie, muurisolatie, vervanging van

van de installatie;

ramen met enkele beglazing door ramen met

• groenestroomcertificaten worden aangevraagd bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt (VREG).

hoogrendementsbeglazing, plaatsing van condensatieketel, zonneboiler en warmtepomp; • premie wordt berekend aan de hand van de ingediende facturen, 30% van de aanvaarde kostprijs;

Meer info:

• voorwaarden: o.a. bepaald maximuminkomen,

02 553 13 79

woning minstens 25 jaar oud, investering van

www.vreg.be

minstens 10.000 euro.

info@vreg.be Meer info:

Verbeteringspremie voor woningen

016 24 97 77

• voor huurders en verhuurders, die een overeenkomst

www.bouwenenwonen.be

hebben met een sociaal verhuurkantoor;

wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

• voor verbeteringswerken (o.a. dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitaire installatie, elektrische

Premies netbeheerders

installatie, gevelwerken, ...);

• premies verschillen van netbeheerder tot

• per bouwonderdeel is een vast premiebedrag voorzien;

netbeheerder; • in Pepingen worden de premies gegeven door PBE en/of INFRAX • bepaalde premies gelden enkel voor bestaande woningen (= minstens 10 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet)

Wie is uw electriciteitsnetbeheerder? PBE

Pepingen

Meer info (+ aanvraagformulieren): PBE: 016-62 99 13 reg@pbe.be www.pbe.be

10

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


R

uimtelijke

Maatregel

O

rdening en

premie

isolatie en ventilatie

S

tedenbouw

Meer weten over alle premies in uw gemeente?

dakisolatie voor bestaande woning

4 euro/m2 met geregistreerd aannemer 2 euro/m2 doe-het-zelf

Bel gratis naar het nummer 1700 of surf

kelderisolatie voor bestaande woning

4 euro/m2 met geregistreerd aannemer 2 euro/m2 doe-het-zelf

subsidies en calculatoren) voor een volledig

buitenmuurisolatie voor bestaande woning

4 euro/m2 met geregistreerd aannemer 2 euro/m2 doe-het-zelf

energiebesparing in uw gemeente. Op deze

vloerisolatie op volle grond voor bestaande woning

4 euro/m2 met geregistreerd aannemer 2 euro/m2 doe-het-zelf

hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing

10 euro/m2

hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbele beglazing

10 euro/m2

hoogrendementsbeglazing voor nieuwbouw

10 euro/m2

sanitair warm water zonneboiler

75 euro/m2 collectoroppervlakte (min. 525 euro - max.1.500 euro)

overzicht van alle premies voor website kunt u bovendien berekenen hoe snel u bepaalde investeringen kunt terugverdienen. De brochure ‘Energie besparen bij u thuis – premies voor energiebesparing in 2008’ kunt u gratis verkrijgen in de bibliotheek of op het gemeentehuis. U kunt de brochure ook bestellen of downloaden

verwarming condenserende aardgasketel voor nieuwbouw of bestaande woning

125 euro

condenserende stookolieketel voor nieuwbouw of bestaande woning

125 euro

warmtepomp type bodem/water of water/water

210 euro/kVA compressorvermogen (min.850 euro - max.1.680 euro)

warmtepomp type lucht/water of lucht/lucht

210 euro/kVA compressorvermogen (min.850 euro - max.1.680 euro)

warmtepomp type directverdamping/water

210 euro/kVA compressorvermogen (min.850 euro - max.1.680 euro)

thermostatische radiatorkranen voor bestaande woning

5 euro/stuk

energiezuinige woningen E-peil 70 voor nieuwbouw woning

850 euro

E-peil 70 voor nieuwbouw appartement

300 euro

E-peil 75 voor nieuwbouw woning

750 euro

E-peil 75 voor nieuwbouw appartement

250 euro

E-peil 30 voor nieuwbouw woning

1.500 euro

E-peil 30 voor nieuwbouw appartement

500 euro

Premie KVBG (koninklijke vereniging van belgische gasvaklieden).

• Vlaams Energieagentschap (VEA):

De KVBG geeft een premie van 125 euro voor gesloten

1700 (gratis) of energie@vlaanderen.be of

HR+gaskachels (type C) (minstens tot eind maart 2008)

www.energiesparen.be

Andere nuttige informatie

(informatie en brochures over energiebesparing, Meer info:

hernieuwbare energie, premies, energieprestatieregelgeving,

02-383 02 34

energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur)

www.gasinfo.be • Dialoog vzw: 016-23 26 49 of info@dialoog.be of www.dialoog.be (informatie, vorming en publicaties over duurzaam bouwen)

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

naar www.energiesparen.be (rubriek

op de website www.energiesparen.be of via het gratis nummer 1700.


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Provinciale energiepremies in Vlaams-Brabant voor dak- en buitenmuurisolatie, superisolerende beglazing en zonneboiler

350 euro/installatie

De provincie geeft bovenop de premies van de

• voor particulieren, openbare besturen, scholen,

netbeheerders en onder dezelfde voorwaarden een

• verhoogde premie voor huurwoningen en onder bepaalde inkomensgrens: • nieuwbouw én bestaande woningen; • plaatsing door geregistreerde aannemer; bedrijven en verenigingen.

bijkomende premie voor het plaatsen van dak- en buitenmuurisolatie, superisolerende beglazing of

Hoe vraagt u de premie aan?

zonneboiler.

Om de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen werkt de provincie samen met de

Dakisolatie

netbeheerders. U vraagt de premie aan via

• 1,25 euro/m² met max. van 400 euro; • verhoogde premie voor

uw netbeheerder. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van de netbeheerder, waarop alle

huurwoningen en onder bepaalde

specifieke voorwaarden staan vermeld.

inkomensgrens: 1,75 euro/m² (zelf

U stuurt dit op naar de netbeheerder, samen met een

geplaatst) of 2,25 euro (geplaatst

duplicaat van de factuur en eventueel een attest van de

door aannemer) ;

aannemer. De netbeheerder verwerkt uw aanvraag en

• enkel voor bestaande

laat u schriftelijk weten of u in aanmerking komt. Kort

woningen (minstens 10

nadien ontvangt u de premie van de netbeheerder.

jaar aangesloten op het

Om de bijkomende provinciale premie te ontvangen

electriciteitsnet)

hoeft u zelf geen initiatief te nemen. Op

• plaatsing door geregistreerd aannemer of doe-het-zelf; • het isolatiemateriaal dient een

basis van de gegevens die de provincie van de netbeheerder krijgt, ontvangt u van de provincie een vooringevuld formulier. U checkt de

warmteweerstand of R-waarde van

gegevens, vult uw rekeningnummer in en

minimum 3 m2 K/W te halen;

bezorgt het formulier ondertekend binnen de drie

• voor particulieren, openbare besturen, scholen, bedrijven en verenigingen.

maanden terug aan de provincie. Indien u in aanmerking komt voor de verhoogde premie voegt u de gevraagde bewijsstukken bij de aanvraag.

Superisolerende beglazing

U ontvangt dan ook de provinciale premie.

• 10 euro/m² met max. van 150 euro; • verhoogde premie voor huurwoningen en onder bepaalde inkomensgrens: 20 euro/m² met max. van 300 euro • niet voor nieuwbouw, enkel bij vervanging van enkel Meer info over de

of dubbel glas; • plaatsing door geregistreerd aannemer;

Dak- en muurisolatie of

• de warmtedoorgangscoëfficiënt of de U-waarde van

Provinciale dienst

de beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m K; 2

• enkel voor particulieren. Zonneboiler:

wonen@vlaamsbrabant.be

• Voor aanvragen die bij de netbeheerder worden

wonen@vlaamsbrabant.be

12

infolijn: 016-62 99 13

Bij uw netbeheerder kan u ook terecht voor

ingediend tot en met 31/08/2008: 75 euro/m

andere energiepremies (hoogrendements- en

collector, minimum € 625;

condensatieketel, warmtepomp ...). Alle informatie

2

016- 26 73 10

Voor PBE:

website: www.pbe.be

016-26 76 67

Provinciale dienst wonen,

infolijn: 078 35 30 20

via email: reg@pbe.be

leefmilieu,

Superisolerende beglazing:

Voor INFRAX: website: www.infrax.be

provinciale energiepremies zonneboiler:

Waar kan u terecht voor de aanvraagformulieren ?

• Voor aanvragen die bij de netbeheerder worden ingediend vanaf 01/09/2008:

over energiepremies en fiscale voordelen vindt u op de website: www.energiesparen.be

250 euro/installatie;

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


L

eefmilieu

Groenafval verminderen … Zet uw grasmaaisel aan het werk!

Compostvaten: aan te vragen via de milieudienst

Tips om grasmaaisel te voorkomen en thuis te

De gemeente Pepingen wil met het aanbieden van compostvaten tegen een democratische

verwerken:

prijs inwoners stimuleren om GFT-afval te composteren.

- Bemest uw gazon met mate

Voor € 24,79 kan u als inwoner van Pepingen het volgende bekomen:

- Begiet uw gras zo weinig mogelijk

- een compostvat,

- Bespaar tijd met de mulchmaaier

- een beluchtingstok,

- Maai uw gazon op de juiste hoogte

- een brochure over hoe thuiscomposteren

- Geef uw gras een vruchtbare bodem - Zaai een traaggroeiend grasmengsel

Compost: hoe gebruiken?

- Composteer uw gras met inzicht

Compost gebruik je in de eerste plaats om de bodem

- Bestrijd mos met compost

te verrijken met organisch materiaal. Het organische

- Minder onkruid? Mulchen!

materiaal is het voedsel voor de wormen en ander bodemleven. Door het graven van gangen en het

Het gratis tipboekje omtrent het voorkomen en

vermengen van het organische materiaal met de

verwerken van grasmaaisel is te verkrijgen op de

fijne gronddeeltjes die ze mee opeten, bouwen ze

milieudienst.

aan de humusrijke kruimelstructuur. Dit maakt kleibodem lichter en beter bewerkbaar, zorgt

Thuiscomposteren: ook voor jou interessant?

ervoor dat zandgrond beter water vasthoudt en

Bijna 40% van de Vlaamse gezinnen composteert

Plantenwortels kunnen er zich goed ontwikkelen en

thuis zijn groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

vinden water, lucht en voedsel.

voorkomt grondverlies door water- en winderosie. De

Thuiscomposteren is dan ook niet moeilijk. Wat plaats in de tuin voor een compostvat of –bak is bijna alles wat

Hieronder enkele toepassingen van compost.

je nodig hebt.

• Bloemperken: strooi tussen bloemen en struiken

Je bespaart er flink mee op je afvalfactuur en het is goed voor het milieu. Waarom naar het containerpark rijden, als je zelf compost kan maken? Thuiscomposteren brengt op, zowel voor je

een compostlaagje van 1 tot 2 cm dik. • Gras: strooi in het voorjaar een fijn laagje compost over het gazon. Gebruik daarvoor zo’n 2 tot 3 kg/m² • Bomen en struiken: dek de grond onder de kroon

portemonnee als voor je tuin die met gezonde compost

van (fruit)bomen of struiken af met een compostlaag

helemaal opfleurt.

van 1 tot 3 cm dik. • Moestuin: meng vóór het planten of zaaien 3 tot 5 kg/m² oppervlakkig door de grond. Dek nadien de bodem af met ½ cm compost. • Bloembakken: plant uw bloemen in een mengsel van één deel compost en twee delen gewone tuinaarde. Voeg per 10 liter grond bijkomend 50 g meststof toe. • Tuinaanleg: verdeel vóór u de tuin aanlegt met gazon, vaste planten, bodembedekkers, … 6 tot 8 kg/m³ oppervlakkig over de grond en werk de compost 10 cm in. • Nieuwe aanplantingen: vul vóór u struiken en

Meer info: Infobrochures rond

(fruit)bomen plant het plantgat met 1 deel compost

composteren zijn

en 3 delen grond.

te verkrijgen bij de milieudienst of op www.thuiscomposteren.be.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


L

eefmilieu

Zwerfvuil en sluikstorten… hinderlijke kwalen Zwerfvuil? Indevuilbak!

Sluikstorten

Met regelmaat van de klok wordt door de

Bij sluikstorten wordt alles gecontroleerd op

gemeentediensten zwerfvuil opgeruimd dat

identiteit van de eigenaar en geverbaliseerd. Als u

schaamteloos in de bermen wordt gedeponeerd.

een sluikstorter aan het werk ziet, doet u er goed

Zwerfvuil hoort thuis in de vuilbak. Afval zomaar op

aan dit te melden bij de lokale politie of milieudienst

straat gooien is toch absurd als er een eenvoudige

(02/383.14.24).

oplossing bestaat? De gemeente beschikt over een goed uitgerust Daarom de slogan “bang van vuilbakken?”. Als u iemand

containerpark waar u terecht kan met uw

ziet die zwerfvuil veroorzaakt, vraag hem dan of hij

verschillende soorten afval.

misschien bang is van vuilbakken! Wat nu nog een slogan is, moet een echte reflex worden. Zwerfvuil? Indevuilbak!

Pesticiden: zonder is gezonder! Waarom zonder pesticiden? Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van

planten te leggen, een gronddoek aan te brengen. Groenten kunnen worden beschermd met een folie. Vruchtwisseling werkt preventief t.o.v. sommige ziekten/aantastingen.

mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen.

Waarheen met bestrijdigsmiddelen en hun lege verpakkingen? Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. Bestrijdingsmiddelen en hun lege verpakkingen horen thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet meer

Daarom weren de Vlaamse gemeenten pesticiden uit

gebruikt en die vergeten in een hoekje staan.

het openbaar groen, en dit al sinds 2004. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden

Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de

kleuren de bermen. In de parken vind je graspaden en

KGA-inzamelplaats op het containerpark brengen.

is er meer onderbegroeiing.

Tweemaal per jaar wordt het KGA ook ingezameld aan

Onkruidbranders, borstel- en veegmachines

huis via de chemocar die telkens op twee plaatsen halt

verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de

houdt. De juiste data van deze ophalingen zijn terug te

heraanleg van een park of straat wordt rekening

vinden op de ophaalkalender.

gehouden met een pesticidenvrij beheer. Meer info

Kies in elk geval voor het

Voor meer nuttige tips

Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een

milieu en voor de toekomst

waarmee je de natuur

oproep op jou om het gebruik van pesticiden in huis en

van onze kinderen, en

respecteert en in de

tuin te beperken of stop te zetten.

giet geen dergelijke schadelijke

eerste plaats je eigen gezondheid, surf naar

Maar wat is dan het alternatief?

producten in de

www.zonderisgezonder.be.

Onkruid kun je wieden of schoffelen, of beletten dat

gootsteen!

wonen@vlaamsbrabant.be

het ontkiemt: door een laag houtsnippers tussen de

14

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


L

eefmilieu

Milieuhinder…? Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel

en etalageverlichting op het moment dat er weinig

dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring

mensen zich op straat begeven. Je kan gebruik

van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar

maken van een tijdsschakelaar.

direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof

Om de problematiek omtrent lichthinder

stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en

in de kijker te zetten, organiseerde

trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve

onze gemeente op zaterdag 15 maart

als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet

2008 de “ 5de Nacht van de Duisternis in

gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit

Pepingen”. Deze activiteit werd opgezet in

leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring,

samenwerking met Bond Beter Leefmilieu

gezondheidsklachten of aantasting van materiële

(BBL), de Vereniging voor Sterrenkunde

goederen.

(VVS), de vzw Preventie Lichthinder, de sterrenkundige vereniging Mercurius

Vormen van hinder en hoe ze te voorkomen.

Halle, Vakantiegenoegens Pepingen en de gemeentelijke milieuadviesraad.

Lichthinder is de overlast die de mens ondervindt van kunstlicht. Lichtvervuiling is een verhoogde helderheid

De sterrekundige vereniging Mercurius Halle zorgde voor een educatief programma

van de nachtelijke omgeving door kunstlicht.

omtrent sterren en planeten. Vakantiegenoegens Pepingen verzorgde een duisternis-

Lichtbronnen die te fel schijnen, te veel en verkeerd

wandeling doorheen de Pepingse natuur.

licht uitstralen, in de verkeerde richting of op het verkeerde moment schijnen,... veroorzaken strooilicht

Tijdens deze nacht zorgde de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij ervoor dat

of storend licht en geven op die manier aanleiding tot

de straatverlichting in Bogaarden gedoofd werd tot 23 uur. De Pepingse bevolking werd

lichtvervuiling.

opgeroepen om mee te werken door de buitenverlichting te doven zodat kon geproefd worden van de donkerste nacht van het jaar.

Via enkele eenvoudige tips, die bovendien energiezuinig en budgetvriendelijk zijn, kan je als burger mee de

Geluidshinder

lichtverontreiniging aanpakken:

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de

• Monteer het verlichtingstoestel best bovenaan bij het

belangrijkste vormen van hinder.

verlichten van een gebouw. Het licht straalt dan naar beneden en zo voorkom je lichtverstrooiing in de

In het ‘Milieurapport’ van Vlaanderen werd burenlawaai

atmosfeer.

duidelijk ingedeeld als een aparte bron van

• Besteed voldoende aandacht aan de plaats van het

geluidshinder. Het geeft aan dat dit onderwerp op zich

verlichtingstoestel, namelijk zo dicht mogelijk bij het

toch de nodige aandacht verdient.

te verlichten gebouw of object.

Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren heel

• Houd het vermogen van een lamp zo laag mogelijk. Zo vermijd je overbelichting.

wat hinder kan voorkomen of voor een snelle en goede oplossing van geluidshinder kan zorgen. De enige

• Scherm felle lampen altijd goed af.

effectieve bestrijding van geluidsoverlast begint bij de

• Vervang klassieke gloeilampen door energiezuinige

veroorzaker ervan. Een goede communicatie en sociaal

spaarlampen. • Koppel de verlichting aan een bewegingsdetector of

gedrag kunnen deze vorm van hinder verhelpen. Hou er rekening mee dat u misschien ook af en toe eens voor

tijdsschakelaar. Op die manier brandt het licht alleen

wat geluidsoverlast zorgt, wees dus verdraagzaam ten

wanneer het nodig is.

opzichte van uw buren.

• Reflectoren zorgen voor gratis licht en schijnen enkel

U kunt nagaan vanwaar de hinder komt, wanneer ze

wanneer ze nodig zijn. De plaatsing van reflectoren

voorkomt en hoe dikwijls. Als het probleem zichzelf niet

kan nuttig zijn bijvoorbeeld bij de oprit van een huis.

oplost kan u met uw buren praten om een oplossing te

• Nachtreclame ziet niemand. Doof daarom reclame-

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

vinden voor de hinder.


L

eefmilieu

Geraakt u er niet uit, dan kan u zich wenden tot de

• Strafwetboek

politie, die zal trachten te bemiddelen. In laatste

• Gemeentelijke politieverordening

instantie kunt u zich nog richten tot de vrederechter.

Wat te doen bij hinderklachten? Geurhinder

In het geval van lokale burenhinder (storende muziek,

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in

doe-het-zelf activiteiten, hanengekraai, vuurtje stoken

hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of

in de tuin) probeert u best in eerste instantie in dialoog

schadelijk voor hun welzijn beoordelen.

te treden met uw buur. Misschien is hij of zij niet op de hoogte van het feit dat er zich een probleem stelt,

Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd

of misschien onderschat hij of zij het probleem. Als

voelt zijn gedrag wijzigen, hetzij door klacht in te

praten niet helpt, kan u de hulp inroepen van een

dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in

bemiddelaar. U kan hiervoor een beroep doen op

de tuin, enz. Ruim 15 % van de bevolking in Vlaanderen

de wijkagent of milieuambtenaar van uw gemeente.

is op één op andere manier gehinderd door geurtjes

Zij kunnen uw buur wijzen op de milieuwetgeving

afkomstig van allerlei activiteiten.

die van toepassing is en kunnen aansturen op een

De mate van de hinder wordt meestal bepaald door

aanvaardbare oplossing.

eventuele piekconcentraties waar men aan blootgesteld worden.

De gemeente beschikt over een centraal meldpunt

Op dit ogenblik bestaat er in Vlaanderen

voor milieuklachten dat altijd bereikbaar is. Tijdens de

geen geharmoniseerd juridisch kader inzake

kantooruren vertegenwoordigd door de milieudienst

geurhinderbestrijding. Er bestaan echter wel

(02/383.14.24) en buiten de kantooruren door de

een aantal relevante juridische regelgevingen en

lokale politie. Hier kunt u terecht met uw klacht.

beleidsdocumenten die geurbeperkende maatregelen bevatten.

Alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd

• Milieuvergunningendecreet

in MKROS, het MilieuKlachten Registratie en

• Afvalstoffendecreet

OpvolgingsSysteem, opgesteld door de Vlaamse

• Mestdecreet

Overheid.

• Burgerlijk wetboek

Wie energie bespaart, wint altijd! Enerzijds geniet u van een lagere energiefactuur.

Overzicht energiebesparende maatregelen,

Anderzijds krijgt u heel wat premies en fiscale

zie pag 9 tot 12, rubriek Ruimtelijke Ordening

voordelen voor een aantal energiebesparende

en Stedenbouw.

investeringen. Tot slot wint ook het milieu.

Minder telefoonboeken U kreeg onlangs ook de dikke telefoongids thuis? En

edities van de Witte en de Gouden Gids. Vanaf volgend

u vindt hem overbodig omdat dergelijke gegevens

jaar blijft u dan bespaard van dit overtollige papierafval.

ook op internet te vinden zijn? Surf dan naar de

Het is simpel, vergt nauwelijks een inspanning, maar

informatiepagina van ‘1207’ (www.1207.be) en klik

het maakt wel een groot verschil! Als 90 % van de

aan bij ‘Wilt u liever geen papieren gids?’. Vul er uw

gezinnen niet langer een telefoongids op zijn stoep wil,

adresgegevens op het formulier in en en uw naam

dan is dit 5.000 ton papier bespaard.

wordt geschrapt van de distributielijst voor de volgende

16

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


L

eefmilieu

Infosessies: Mogelijkheden van zonne-energie

Iedereen heeft de mond vol over duurzame energie

Praktische informatie

en alternatieve technieken om energie op te wekken.

Datum: 16 september 2008, van 19.30 u. tot 21.30 u.

Zonne-energie is beter voor het milieu, want bij

Locatie: Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4,

de productie komen geen schadelijke stoffen in de

1670 Pepingen

atmosfeer. Weet jij welke mogelijkheden er bestaan en

Prijs: gratis

hoe een zonnepaneel werkt? En weet je wat verder de

In samenwerking met: Gemeente Pepingen, milieu-

voor- en nadelen van zonne-energie zijn? En waar kan

adviesraad Pepingen, cultuurraad Pepingen en Woon

je premies bekomen en wat zijn de fiscale voordelen?

winkel Pajottenland (onder voorbehoud)

Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze

Op voorhand inschrijven is aangewezen.

informatiesessie.

Wonen op zonne-energie Johan De Kegel maakt al 10 jaar gebruik van een

Praktische informatie

thermische zonnecollector en vertelt je graag meer

Datum: 20 september 2008, van 13.30 u. tot 15.30 u.

over zijn ervaringen. Op deze manier krijg je zicht op

Locatie: Architectenbureau Johan De Kegel

de voordelen en de mogelijke beperkingen. Ook vanuit

J. Demaegtstraat 14, 1673 Beert

Johan’s beroepspraktijk als architect leren we iets over

Prijs: gratis

de voor- en nadelen van zonne-energie en komen we

Op voorhand inschrijven is aangewezen.

te weten wat de voorwaarden zijn om zo’n systeem te plaatsen.

Informatie en inschrijven: Inschrijven gebeurt bij Arch’educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse. T 02 454 54 01 E info@archeduc.be www.archeduc.be

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


L

okale

E

conomie

Het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. U, als ondernemer, kan er bijvoorbeeld met volgende vragen terecht : • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid? • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen? • U zoekt een vestigingsplaats of Contactgegevens:

uitbreidingsmogelijkheden ? • U zoekt financiering voor het starten van uw

Vlaams-Brabant Philipssite 5 – Ubicenter

• Waar nodig verwijst het VLAO door naar de juiste overheidsinstelling en instanties. • Bij het VLAO staat een team van deskundige en onafhankelijke accountmanagers tot uw beschikking. • Zij zijn uw tussenpersoon bij uw contacten met verschillende Vlaamse administraties en zoeken samen met u naar een oplossing.

onderneming of voor een nieuw project ?

3001 Leuven

• U wil innoveren met de hulp van de overheid ?

Voor wie?

Tel 016 31 10 50

• U wil investeren in milieu- of energievriendelijke

Het Vlaams Agentschap Ondernemen is er voor elke

technologie ?

Fax 016 31 10 51

• U zoekt begeleiding bij een dossier ?

infovlbr@vlao.be

ondernemer in Vlaanderen : • een starter; • een reeds ervaren ondernemer; • een buitenlandse investeerder;

Koloniënstraat 56

VLAO is uw eerste toegangspoort tot de overheid.

1000 Brussel

• De begeleiding is kosteloos en VLAO is gebonden aan

• een micro-onderneming.

Hoofdzetel

• een groot bedrijf;

een strikte confidentialiteit.

Tel 02 227 60 20

• De accountmanagers komen graag voor een eerste

Fax 02 227 60 11

gesprek tot bij u.

info@vlao.be

Het VLAO gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap, informeert u en adviseert u.

V T rije

ijd

Bibliotheek: Leesgroep

Quiz ????????

De volgende bijeenkomst van de leesgroep is voorzien

Hou je van kwissen? Wil je uw kennis wel eens op een

voor het najaar 2008

ludieke manier testen? Dan is onze kwis wel iets voor jou en je vrienden.

Meer info

Op vrijdag 24 oktober 2008 om 20u organiseren de

www.bibliotheek.pepingen.be

bibliotheek in samenwerking met de cultuurraad in zaal de kring een kwis voor Pepingenaren en

De Leeszomer van Vlieg

geïnteresseerden ouder dan 15 jaar. Groepjes van max. 4 personen kunnen zich voor 13 oktober 08 inschrijven

Ken jij Vlieg al? Vlieg is het maffe insect dat kinderen tot 12 jaar

bij de Cultuurdienst of in de bibliotheek. De inschrijving

op een speelse manier warm maakt om aan cultuur te doen.

is pas definitief na betaling van 2 Euro per persoon.

Deze zomer gaat ‘Vlieg op wereldreis‘ en iedereen mag mee. Meer info

18

In de bibliotheek kan je meedoen met deze

vrijetijdsdienst op 02/383.14.38

zomeractie. Dit kan vanaf zaterdag 28 juni tot en

maya.vanholder@pepingen.be of

met zondag 31 augustus.

de bib 02/360.33.60 pepingen@bibliotheek.be

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Bibliotheekweek 2008 De laureaten van de poëziewedstrijd 2008

De Bib. Het leven van A tot Z. Ook dit jaar wil de Bibweek (11-19 oktober) het

Met uw peuter naar de bib

bibliotheekimago een duw in de rug geven. We

Ter gelegenheid van haar/zijn verjaardag ontvangt

proberen nieuwe jonge gezinnen te overtuigen en

elke 2-jarige een aantrekkelijk verjaardagskaartje

trouwe leden te verwennen

met uitnodiging voor een bezoekje aan de bib.

Iedereen is welkom op onze verwendag op zaterdag

In de bib krijgen ze GRATIS een geschenkje

11 oktober van 10 tot 12.30u.

(rugzakje met boekje) . Met dit project wil de bibliotheek jonge ouders

Waarom komen jonge gezinnen niet naar de bib?

aanmoedigen om met hun peuter naar de

Eén reactie: geen tijd

gevarieerd aanbod: je hoeft echt niet te kunnen

Wij zijn ervan overtuigd dat de bib in zekere zin tijd kan

lezen om de eerste stap naar de bibliotheek

schenken. Het hele gezin vindt er iets naar zijn gading,

te zetten. Prentenboeken, aftelrijmpjes,

niemand verdoet er zijn tijd, je blijft er zo lang je wil,

liedjesboeken en voorleesverhalen kunnen elk

je gaat er zo vaak je wil, je neemt mee wat je wil en

kind boeien, zelfs de allerjongsten

leest, luistert of kijkt wanneer jou dat uitkomt. Bibtijd

Kleuters vinden het heerlijk om zelf op zoek

is kwaliteitsvolle tijd om samen met het hele gezin van

te gaan naar een boek. In de bib gaat een hele

te genieten.

wereld voor hen open. Onderzoek wijst uit dat

bibliotheek te komen. In de bib is er een groot en

contact van jongs af aan met boeken en versjes het leren lezen, rekenen en schrijven later veel gemakkelijker maakt. De bib wil hiertoe haar steentje bijdragen.

Vakantieregeling Lezers die tijdens hun vakantie (juni tot september) boeken willen ontlenen voor een langere periode kunnen dit bij de uitlening aanvragen

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Sport: Sportsnack Op donderdag 10 januari is de sportdienst gestart met

2de en 3de graad van het basisonderwijs kennis kunnen

de sportsnack (Sportieve Naschoolse Actie voor Kids).

maken met verschillende sporten: bumball, hockey,

Meer dan 50 kinderen hebben deelgenomen aan dit

volleybal, aerobic, jump, badminton, rope-skipping,…

initiatief dat in samenwerking loopt met de Stichting

Na de paasvakantie tot half juni was het de beurt aan

Vlaamse Schoolsport, Bloso en de Pepingse scholen en

de 1ste graad en de kleuters.

kinderschuur. In 10 lessen hebben de kinderen van de

Sportbeleidsplan Sinds 1 januari 2007 is er een nieuw decreet voor sport in voege getreden, houdende de subsidiëring

De voornaamste doelstellingen die het sportbeleid zullen bepalen zijn de volgende:

van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen - beleid.

1. Stimulering en ondersteuning van de sportverenigingen: - De sportdienst en sportraad zijn momenteel

Om aanspraak te kunnen maken op de jaarlijkse

druk bezig aan het opmaken van een nieuw

subsidies van Vlaanderen (1,5 euro per inwoner)

subsidiereglement dat voldoet aan de kwalitatieve

dienen de gemeenten aan een aantal voorwaarden te

voorwaarden uit het decreet. Dit om de

voldoen. Zo moet iedere gemeente beschikken over een

verenigingen beter en specifieker financieel te

autonome sportraad, er moet een sportgekwalificeerd

kunnen ondersteunen.

ambtenaar / sportfunctionaris in dienst zijn en er moet een sportbeleidsplan worden geschreven voor 6 jaar.

- Tegen 2009 wil men één gemeentelijke uitleendienst maken waar alle Pepingse verenigingen (jeugd-cultuur-sport) gebruik van

De gemeente Pepingen beschikt sinds juni ‘95 over een sportraad, vorig jaar werden de statuten herbekeken en

kunnen maken. - De komende 6 jaar wil de gemeente ook

de sportraad hersamengesteld.

vormingen en bijscholingen organiseren voor de

Sinds januari van dit jaar is er een halftijds

clubbegeleiding.

sportfunctionaris aangesteld en het jaar 2007 zal herinnerd worden als een planningsjaar voor het sportbeleidsplan.

2. Stimulering en ondersteuning van anders georganiseerde sport.

De gemeente heeft tijdig een sportbeleidsplan,

Hieronder verstaan we het organiseren van activiteiten

goedgekeurd door sportraad, college en gemeenteraad,

voor onder andere schoolgaande jeugd, het stimuleren

ingediend bij de Minister voor sport en hiervoor een

van sportdeelname aan activiteiten van derden en op

positief advies gekregen.

bovenlokaal niveau.

De inhoud van het plan diende bepaald te worden door

3. Stimulering en ondersteuning van toegankelijkheid

middel van interactie door verschillende betrokkenen.

en diversiteit.

Zo waren er de vergaderingen van de sportraad

- Het stimuleren van senioren om deel te nemen

voor de impulsen van de sportclubs en werd er een

aan sportactiviteiten buiten de gemeente.

Sportdienst

grootschalige enquête rondgestuurd voor de mening

- Het zelf organiseren van activiteiten voor senioren.

Sportdienst Pepingen

van de Pepingenaar.

- Het bevorderen van sportparticipatie van

Franciska Dekens

kansengroepen aan lokale en bovenlokale

Ninoofsesteenweg 116

De resultaten uit die bevragingen werden door de

1670 Pepingen

stuurgroep verwerkt per hoofdstuk van het decreet

Dit zijn een aantal doelstellingen om onder andere de

02/383 14 36

en gegoten in doelstellingen die uiteindelijk de basis

toegankelijkheid van sport te bevorderen.

sportdienst@pepingen.be

vormen van het sportbeleidsplan.

20

activiteiten.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

4. Meerjarenplanning sportinfrastructuur

impulssubsidie die ingaat vanaf 2009. Deze

De voornaamste doelstelling die in dit hoofdstuk past, is

subsidie ondersteunt de kwaliteitsverhoging van de

de realisatie van een sporthal. Door middel van zo een

jeugdsportbegeleider in de sportclub en is bepaald

sporthal zullen bovenvermelde doelstellingen sneller

voor 6 jaar.

en gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden en zal het sportbeleid en sportleven in de gemeente wellicht

6. Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de

heropleven.

communicatie strategie van de sportdienst. Daartoe

De gemeente heeft dan ook een aanvraag ingediend

behoren volgende doelstellingen: het regelmatig

bij de Vlaamse Overheid om beroep te kunnen doen op

bijwerken van de sportpagina op de gemeentelijke

het Vlaams Infrastructuurplan. Volgens dit plan worden

website, het uitbrengen van een sportgids en een

overheid en gemeente partners in het realiseren van

vrijetijdsbrochure. Dit laatste in samenwerking met

sportinfrastructuur.

de jeugd- en cultuurdienst.

Ook voor het aanleggen van een kunstgrasveld is een aanvraag ingediend.

Het volledige sportbeleidsplan 2008-2013 is te downloaden van de gemeentelijke website, rubriek

5. Het vijfde hoofdstuk van het plan zal in het najaar geschreven worden en handelt over een

dienst – sportdienst of eveneens aan te vragen via de sportdienst.

Activiteiten Maart

richting Oostende te trekken voor de jaarlijkse

Sportdag in Elingen in samenwerking met de

avonturendag. Deze dag wordt georganiseerd door

jeugddienst en ’t Clubke.

de Sportregio Pajottenland in samenwerking met de

Animatiedag in Bogaarden in samenwerking met de

gemeentelijke sportdiensten van het Pajottenland.

jeugddienst en de Kinderschuur.

In de voormiddag konden ze proeven van verschillende aangepaste strandspelen. Een ‘kite’ in de lucht houden

April

bleek een heuse opdracht, hockey in het zand was

Avonturendag Oostende.

moeilijker dan verwacht en de voetbal moest deze keer tegen de paal in plaats van ertussen. In de namiddag werd de teamspirit bij de verschillende groepen getest door teambuilding activiteiten met als hoogtepunt de ‘zeerafting’. Zowel de meisjes als de jongens lieten zich niet doen door de koude watertemperatuur en in rubber boten trotseerden zij de woelige golven. Na een koude douche en een warme chocolademelk werd iedereen omstreeks 19u terug afgezet op het gemeenteplein. Curve bowl tornooi De sportdienst richtte op 22 april een curve bowl tornooi in voor de personeelsleden van de gemeente en het OCMW en dit in het kader van de gezondheidsmaand. Curve bowl is een bolspel met Engelse roots dat in dezelfde familie thuishoort als petanque. Curve bowl

Op donderdagmorgen 3 april stonden 14 Pepingse

wordt gespeeld op een groene mat van 14 op 1.82

jongeren klaar om, samen met een 40-tal anderen,

meter.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

ijd


V T rije

ijd

De moeilijkheid en de uitdaging zitten in de kunst om de bowls zo dicht mogelijk bij het doelballetje (jack) te rollen. Het zwaartepunt van de bol ligt echter niet in het midden van de bol maar opzij waardoor de baan van de bol een bocht maakt op het einde. 7 ploegen namen het tegen elkaar op. Een ploeg van de technische dienst had op het einde van de namiddag het meeste punten en werd dus de winnaar van het tornooi.

Mei

geopend door het gemeentebestuur en door Ann

Personeelssportdag

Haesebroeck, inwoonster van Beert, bronzen

De jaarlijkse sportdag voor het gemeente- en OCMW-

medaillewinnares roeien op de Olympische spelen van

personeel werd dit jaar georganiseerd in de gemeente

1982 en finaliste van het één-programma Eeuwige

Herne. Tussen 9 en 16u konden de meer dan 500

Roem.

deelnemers zich uitleven in onder meer volgende sporten: badminton, petanque, curve bowl, latino, stepaerobic, zelfverdediging, fietsen, kaatsen, karate… Meer dan 300 personeelsleden hebben deelgenomen aan de wandelingen en fietstochten en hebben op deze manier Herne leren kennen. Ondanks de puike prestatie van de dames in het ludiek tornooi, zo snel mogelijk met 4 personen het hindernissen-springkasteel oversteken, kon Pepingen geen wisselbeker mee naar huis nemen. De 10de editie van de personeelssportdag zal volgend jaar doorgaan in en rond het sportcentrum van Ternat. De verschillende toestellen van de Fit-o-meter staan Fit-o-meter

opgesteld langs een parcours van 3 km dat doorheen

Naar aanleiding van het behalen van de 4 sterren

het centrum van Pepingen loopt met vertrek en einde

tijdens de beweegmaand april vorig jaar, beloofde

aan jeugdclub Jungle.

het gemeentebestuur een Fit-o-meter te plaatsen in Pepingen.

Het parcours en een infobrochure van de Fit-o-meter

Een jaar later, tijdens de afsluiting van de

kan afgehaald worden op het gemeentehuis.

gezondheidsmaand, werd de Fit-o-meter officieel

Agenda sport Animatiedagen: 3/07, 24/07, 31/07, 7/08, 19/08, 28/08 8/07: Inline-happening Galmaarden 7/09: de Gordel 25/09: Scholenveldloop 5/10: Jeugdsportival Hofstade 9/10: Regionale seniorensportdag te Lennik 23/11: Kleuterhappening Gooik

22

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Erfgoed in de kijker Voetbal in BEERT! Velen onder u zullen er reeds iets over horen vertellen hebben…, en, inderdaad, het klopt als een bus. F.C. Beert heeft bestaan! Heeft gespeeld! Heeft geleefd! Een echte voorloper dus van het huidige Beert City en F.C. Pepingen. En ik wil alvast beginnen met fors te getuigen dat het om geen ordinaire caféploeg ging. Verre van daar. Beert zelf en het omliggende had voldoende redenen om zeer fier te zijn op hun ploeg en… dat gebeurde ook. Vooraleer verder te gaan wil ik graag bekennen dat ik haast met de moed der wanhoop op stap ben gegaan om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, te gaan aankloppen her en der, om zo te zeggen op mijn knieën ben gaan zitten om bv aan foto’s te geraken van die jonge kerels van toen, die voor zoveel gezond voetbalspektakel hebben gezorgd tijdens die bange oorlogsjaren uit W.O. II.

Van links naar rechts boven: Wyns Julien, Harnie Victor, Lanneer Marcel, Dedoncker Alfons, Borremans Marcel, Bodart. Onderaan: Devos Maurice, Lanneer Emiel, Vanhoedenaeghe Lucien, Fauck Gustaaf, Bonnewijn Jef (boerke).

Anderzijds moet ik ook toegeven dat op een gegeven moment het geluk werkelijk aan mijn zijde heeft

Hun stichtingsjaar of –datum???

gestaan. Hoezo? Wel, verleden jaar kon ik op een

Kan ik niet precies achterhalen, maar algemeen mogen

rommelmarkt in het omliggende de hand leggen op de

wij aannemen dat het initiatief, de eerste ideeën rond

repro’s van een honderdtal oorlogskranten, zo’n dertig

een mogelijke creatie ervan zijn opgedoken vlak voor de

jaar uitgegeven door “Het Laatste Nieuws”.

aanvang van WOII. Ik heb trouwens geruchten kunnen

Komt daarbij dat ik sindsdien toch regelmatig deze

opvangen dat tijdens de algemene mobilisatie in 1939

schat (want dit betekent het voor mij) sporadisch nog

(vanaf de maand september) er in Beert en omgeving,

kan aanvullen met originele kranten uit die periode.

zo’n tweeduizend soldaten ingekwartierd lagen. Ze

Sommige onder hen verkeren weliswaar in een eerder

behoorden tot het Regiment der Carabiniers.

lamentabele toestand, maar met hier en daar plakwerk (haast een collage) te verrichten, krijgen zij toch min

De regel? Waar plaats was werd deze van

of meer hun oorspronkelijke vorm terug. Net zoals bij

overheidswege in beslag genomen door de

restauratie van een schilderij.

legeroverheid. Zo waren er een honderdtal

Vandaar dat ik dus met bijna honderd procent

gekazerneerd in de danszaal van Leonard DEVOS. Het

zekerheid kan garanderen dat behaalde uitslagen

merendeel onder hen waren Brusselaars en naar het

tegen de verschillende tegenstanders absoluut met

schijnt hebben zij zich al die weken tegoed gedaan aan

de werkelijkheid overeenstemmen. Maar, je moet

de bockpils van de brouwerij DEBOECK uit Halle. En dit

er wel rekening mee houden dat tijdens die jaren het

aan 60 centiemen per glas. Wat zou je willen?

merendeel der ‘gazetten’ slechts vier bladzijden telde, gezien de heersende papierschaarste. Er waren wel

Niets of niemand heeft dat rijpingsproces kunnen

een paar uitzonderingen. En hiermee bedoel ik dan die

intomen. Zelfs de inval op 10 mei 1940 niet. Inderdaad!

dagbladen die eerder een goede band hadden met de

Amper een paar maanden na de vlucht en de terugkeer

bezetter. Nadere details wil ik hierover niet geven, want

van velen uit Frankrijk vatte men de stier stevig bij de

dat gegeven behoort tot het domein der vaderlandse

horens, zodat zelfs aan de competitie van het Vlaams

historie.

Voetbalverbond (VVB) ’40-’41 kon worden deelgenomen.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Kan je het je voorstellen? In dergelijke omstandigheden, temidden van twijfels en de grootste

• Van een gebeurlijk ondervoorzitterschap wordt nergens gewag gemaakt.

onzekerheid toch aan de uitbouw van een voetbalploeg

• Het secretariaatswerk werd verzorgd door Nicolaas

beginnen. Een terreein zoeken, uitrustingen aankopen

CLAES. Een figuur die ongetwijfeld een hoofdrol

en… rekruteren. Gelukkig heeft het aan kandidaat-

heeft gespeeld tijdens het hele bestaan van de club.

spelers blijkbaar nooit gelegen.

Is trouwens nog niet zolang geleden overleden in

Chapeau zou ik zeggen.

Brugge, waarnaar hij kort na de oorlog verhuisde ten gevolge van beroepsbezigheden (firma Marblon)

Beelden jullie het zich eens goed in dat de

• De schatbewaarder was Frans DECAMPS, gemeente-

ontspanningsmogelijkheden toen uiterst beperkt

onderwijzer en een telg uit de overbekende familie

waren. En ik denk dan aan de hele reeks cafés waar

Decamps, als eigenaars van de fameuze windmolen

men naast pintelieren, de kaarten legde, op een

op Kattenhol. Spijtig genoeg compleet ontmanteld in

doodversleten biljarttapijt zijn kunsten moest tonen. En, daarmee was de kous af.

de loop van 1941. • Hun trainer was MACQUESTIAUX, tenminste tijdens de oorlogsjaren. Militair geschoold, die er duchtig de

Wie waren nu die stichters, of liever, durvers?

pees op legde. En op dinsdag, en op donderdag… het veld op.

Volgende namen heb ik alvast kunnen achterhalen: • Pol DEHAEN was de allereerste voorzitter. Een

Deze groep torste in feite de zwaarste

gerenommeerd schrijnwerker die spijtig genoeg

verantwoordelijkheden op haar schouders. Mandaten

amper na één jaar van dit mandaat moest afzien, te

zoals een materiaalmeester en een terreinverzorger

wijten aan zijn verhuis naar Lembeek.

waren officieel niet ingevuld. Het waren daarentegen de

• Werd het tweede jaar opgevolgd door Filip DESMECHT, eveneens een kei qua schrijnwerk. • Edgard VAN WICHELEN (die later nog burgemeester

spelers zelf die bij onderlinge afspraak de job uitvoerden. Van een dokter die de club begeleidde was evenmin sprake en over eventuele constructie van een kantine

van Beert zou worden) zou het van Filip hebben

(of wat er als zodanig voor zou kunnen doorgaan) bleef

overgenomen.

steevast onaangeroerd. Toch kon de club rekenen op zekere inkomsten, maar hierover later meer. De thuismatchen lagen vast op zondag om 15u. Aan de ingang kon je alvast Célestin CLEMENT aantreffen die er nauwgelet op waakte dat het toegangsgeld (2 à 3 BEF) effectief betaald werd. Het aantal betalende toeschouwers per match varieerde rond een honderdtal. Slechts bij topwedstrijden werd de kaap van tweehonderd gemakkelijk gehaald en zelfs overschreden. En dan denken we bv aan de matchen tegen Pamel, Liedekerke, Tollembeek… Ik heb lang met de overtuiging rondgelopen dat F.C. Beert over een bij-, een spot-, een toe- of een roepnaam beschikte, doch dat blijkt niet het geval te zijn geweest, al gold dat wel zo voor andere ploegen uit die reeks(en).

De allereerste Fanionploeg: v.l.n.r. boven: supporter (?), Vanhoedenaeghe Lucien, Ophals Jean (supporter), Claes Nicolas, François Pické (bestuurslid), Wyns Julien, Decamps

Ik zou een reeks personen tekort doen, die naast het bestuur ook hun steentje bijdroegen. Een soort

Frans (bestuurslid, secretaris), Vanwichelen René, Vanwichelen Gaston, supporter (?),

vrijblijvende omkaderingsploeg als het ware. Hun namen?

Van Wichelen Marcel, Seutin. Onderaan: Descamps Albert, Walravens Adrien, Debroyer

• … DEDOBBELEER, alias de zwakke… in de volksmond

François, Walravens Jef, Meulepas Julien.

24

aldus betiteld.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

• Leonard DEVOS, brouwersgast bij Deboeck te Halle, later fabrieksarbeider in het pannenkot te Lembeek. Herbergier en uitbater van een dorpsdanszaaltje in het centrum van de gemeente. • Oscar WALRAVENS, bediende in ‘Les Forger de Clabecq’ • en zeker de guitige Frans PICKE niet vergeten. Een gewone arbeider als métier, tevens de gelegenheidsarbiter van F.C. Beert en degelijk als dusdanig officieel erkend. • Lucien WIJNANTS die tijdens kouwlijke wintermaanden er zorg voor droeg steeds een goed verborgen flesje bij te hebben met de klassieke druppels erin. Hart- en spierverwarmend! Wat anders dan de misdadige drugs en afgeleiden van tegenwoordig.

Reserveploeg: v.l.n.r. boven: Van Vlaenderen (den Boy), ????, Struelens Maurice,

• Jean OPHALS en Maurits DEBELDER, niet alleen

Schepens Julien, Struelens Jean. Onderaan: Descamps Albert, ????, ????,

hondstrouwe supporters, maar ook helpers waar nodig.

Van Wichelen Marcel, Vandroogenbroeck Jean. Het allereerste voetbalplein situeert zich in de weide van René VANWICHELEN, gelegen dicht in de buurt

gummibanden voorradig) of buurttram. Uitzonderlijk

van de eigendom van Baron Pecqsteen Camberlain.

verre verplaatsingen kon via het huren van een

Deze locatie heeft amper een half jaar standgehouden

brouwerswagen!

en op verzoek van die edelachtbare verplaatst. geweest. Noodgedwongen moest men dus uitwijken.

Waar grepen de vergaderingen plaats, dacht u?

Nu was de Trepkens aan bod. Oefenterrein incluis. Het

Natuurlijk in één der talrijke cafés die Beert toen nog

bijhorende gebouw was multifunctioneel. Inderdaad.

rijk was. Keuze te over. Overtuig u zelf maar. Ik heb

De thuisploeg moest zich aan- en uitkleden in de

weet van:

keuken. De bezoekers in een afgescheiden plaats

• het café van de familie Descamps (Soe van de Muil’n)

binnen het café. Zich wassen daarentegen moest

• bij Jean Pauwels en Jeannetteken

gebeuren in een lokaal onderaan de trappen gelegen.

• bij Clement Agneessens (Klemang de smet)

Ordinaire wateremmers als basis. En waar de arbiter

• bij Filip Walravens (ba Lippe Sjiek)

werd gelogeerd is mij een volkomen raadsel.

• “In ‘t Verloren Hoeksken” (ba Virginee Vanderelst en

De uitrusting van de ploeg?

• “De Groene Jager” (ba de Trepkes)

Het bestuur had gekozen voor een lichtblauwe en

• ba Frans Struelens (café + danszaal + smid +

Geluidshinder!! Toen al!! Zou DE oorzaak van zijn

Louis Clement)

zwarte trui. De broek was zwart. De reserveploeg

ijzerwinkel) !!

daarentegen moest het hebben van de mogelijke

• ba Leonard Devos (café + danszaal)

restanten. Meestal een witte broek, bij gebrek aan

• café Boon (ba boentje)

beter. Armoe troef dus op dit vlak!

• “In de Pïeszje”

Gezien de kas karig gevuld was, vielen alleen de truien

• café Jef Luyckx en Marie Carlier (d’n twientroppel)

en de schoenen voor rekening van de club. Voor

• café Lot

broeken, kousen en resterende, waren de spelers

• café Vandevelde-Desmet (bareel Hondzochtstraat)

aangewezen op de inzet, de vindingrijkheid en de

• café Vleminckx (onbewaakte overweg, richting

beroepsbekwaamheid van de moeders (breien, stikken, knippen, naaien…) Opgeborgen in schamele plunjes werden de verplaatsingen afgewerkt via fiets (voor zover

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

Dassenbos) • café ???? (even verder gelegen, maar andere gegevens ontbreken)


V T rije

ijd

En zeggen dat deze momenteel zonder enige

Bismarck: “…er wordt nooit zoveel gelogen als na

uitzondering alleen nog als dusdanig terug te vinden

een jachtpartij, gedurende een oorlog, en voor een

zijn in het herinneringsalbum van de “ouderen”.

verkiezing…”

Akkoord, bij sommige onder hen kan je wel nog

Hoe het uiteindelijk afliep? Lucien kwam met het

sporen terugvinden op basis van raam- en/of

begeerde document toch wel naar huis zeker!

deurstijl, onuitgewiste muurschilderingen (reclame) e.d., maar dit is dan ook maar een zeer schrale

Een ander verhaal.

troost.

Tijdens het eerste jaar waarin het concert plaatsgreep waren er ook meisjes van de partij.

Ik had het eerder al over hun ‘inkomsten’. Waaruit bestonden die dan?

Helaas! De toenmalig heersende bekrompenheid

Naast het gebruikelijk toegangsgeld voor het

haar greep, zodat deze laatste -tijdens de vroegmis-

bijwonen van de match, greep er telkenjare een

een onverbiddelijk veto had uitgesproken tegen dit

traditioneel concert plaats in het zaaltje van

gebeuren.

Leonard Devos, waar men zich ook kon bezatten

Een excommunicatie haast. Stel u voor: “…

(voor de geoefenden uiteraard) aan een faro van

onschuldigen naar den diepen afgrond sleuren…”.

het Huis Deboeck (60 centiemen) en/of een glas

Zijn woorden! Natuurlijk was die uitspraak niet in

gerstenat van de brouwerij Wielemans (70 à 75

dovemansoren gevallen. Tamtamgeroffel zorgde

centiemen).

voor de nodige heisa. Doch, ook in omgekeerde zin.

En… hoe kon het anders! Een drama waarin René

Iemand moet hem gewaarschuwd hebben, want

Vanwichelen de hoofdrol vertolkte en een klucht

tijdens de hoogmis werd over afgrond met geen

waardoor François Pické op een onnabootsbare

woord meer gerept.

schalkse wijze jong en oud, groot en klein, aan het

Best zo, want de groep rond Lucien had unaniem

schaterlachen kon brengen. De regie was, zoals

beslist, uit protest, in groep de kerk te verlaten,

steeds, in handen van Alfons Dedobbeleer die zijn

indien Van Espen het zou hebben aangedurfd deze

‘kunnen’ ook bewees tijdens dat andere concert ten

misplaatste beoordeling opnieuw op te rakelen.

binnende Rooms-Katholieke Kerk had de hersenen van de dienstdoende pastoor Van Espen zodanig in

voordele van de fanfare Ste-Cecilia Beert-Bellingen, waarin hij tevens optrad als muziekmeester

Wordt vervolgd!

vooraleer het toneeldoek werd weggetrokken

V. Decorte, Bellingen

(persoonlijk herinner ik mij hierover alleen de voorstellingen in de zaal van “Pie Jef”). Aan dat concert bij Leonard Devos zijn trouwens andere pittige voorvallen verbonden. Om te beginnen moest je -ingevolge de strikte desiderata van de bezetter- een toelating hebben van de Kommandatur te Brussel, om het concert te mogen uitvoeren. De aanvraag daartoe moest uiteraard op voorhand worden ingediend. Een taak waarmee Lucien Vanhoedenaghe zich gelastte. Voor een welbepaalde uitvoering had hij evenwel niet om toelating gevraagd. Niettemin had hij zijn stoute schoenen aangetrokken en zicht ter plekke begeven. Uiteraard was de kans groot dat hij bot zou vangen… De Duitse bediende-soldaat bleef tevergeefs zoeken naar de bedoelde aanvraag, aangezien Lucien mordicus bleef staande houden ze wel te hebben ingediend. Doet mij denken aan de woorden van

26

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Het geheugen van de streek Elke streek heeft haar eigen ziel, haar eigen identiteit. Dit wordt mee

netwerkbanden opgestart door Breedbeeld dienen structureel te worden

bepaald door het aanwezige erfgoed, zeg maar het geheugen van de

verankerd. Een gemeenschappelijk aanvoelen van de noodzaak of het

streek. Binnen het Pajottenland blijkt het erfgoed qua belang, spreiding

nut van een gezamenlijk erfgoedbeleid groeit binnen het overleg van

en karakter zeer homogeen samengesteld zonder grote discrepantie

Pajottenland+. Er wordt gewerkt aan een breed platform voor overleg,

tussen extreem waardevol of laagwaardig erfgoed. Het erfgoed in het

planning en projectwerking.

Pajottenland kent ook een optimale spreiding tot in de verste uithoeken van onze streek.

Buiten de lokale overheden is ook de inbreng van de andere actoren in het erfgoedveld noodzakelijk: lokale musea, heemkundige kringen,

Binnen de regio bestaat er tot nu toe eerder een zwakke traditie van

bibliotheken, kerkfabrieken, scholen, particuliere archiefbewaarders,

gestructureerde samenwerking op erfgoedvlak. Wel bestaat er informele

etc. Zij vormen immers het noodzakelijke draagvlak voor een

en ad-hoc samenwerking die functioneert haast zonder ondersteuning

gemeenschappelijke erfgoedwerking en de voorwaarde voor het slagen

van bovenaf. Het is tijd dat er gewerkt wordt aan een geïntegreerd

ervan.

erfgoedbeleid voor deze plattelandsstreek. Kristof De Cuyper Het Breedbeeldproject van de provincie Vlaams-Brabant is geruime tijd

Bestuurslid van Pepingse cultuurraad

afgesloten en het erfgoed in het Pajottenland bleef verweesd achter. De

CULTUUR Cursusreeks: Kennismaken met de barok Arch’educ, gemeente Pepingen, Pep-in-Gen, Kunst Praktische informatie:

Informatie en inschrijven:

Concerten Pepingen en Rosario hebben opnieuw de

Data:

Inschrijven gebeurt bij Arch’educ,

handen in elkaar geslagen voor een cursusreeks. In

5 november, 12 november, 19 november,

Stationsstraat 70, 1730 Asse.

deze cursus leer je kijken naar kunst en luisteren naar

26 november, 3 december, 10 december,

T 02 454 54 01

muziek uit de barok.

13 december (museumbezoek) en

E info@archeduc.be

19 januari (concert in Bever).

www.archeduc.be

1600 en 1750 bundelt.

Locatie:

Je inschrijving is definitief na overschrij-

Rubens, Monteverdi, Bach en nog zoveel andere

Ontmoetingscentrum Ter Loo

ving van het cursusgeld op rekening-

grootheden maakten van de barok één van de

Kareelstraat 6, 1674 Pepingen

nummer 001-4088276-93 met vermelding

in het Dorp, Kunstencentrum Mansveld, Klassiek

De barok is een kunststijl die de kunst(vormen) tussen

meest intrigerende kunstperiodes uit de westerse

van de cursus en de naam van de cursist.

geschiedenis. Tijdens deze cursusreeks krijg je een

Begeleiding:

Via de website www.archeduc.be kan je ook

totaalbeeld van deze kunststijl, we gaan ook dieper

Geert Boxstael

online inschrijven.

beeldhouwkunst, architectuur, muziek, literatuur, dans

Prijs:

Betaal slechts de helft van het cursus-

en toneel.

24 euro (+ 5 euro museumbezoek +

bedrag via opleidingscheques.

ticket concert)

Voor informatie en bestelling:

in op de verschillende kunstvormen: schilderkunst,

Een gedetailleerd programma van de cursusreeks kan

T 0800 30 700

je opvragen bij Arch’educ.

www.vdab.be/opleidingscheques

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Kunst in Pepingen 2008 ArtsElingen – Pep-In-Gen – Kunst in het Dorp – Klassieke Concerten Kunst In Pepingen (kortweg KIP) staat voor de krachtenbundeling van de 3 Pepingse Kunstkringen en Klassieke Concerten. Elk van de verenigingen behoudt in het samenwerkingsproject zijn eigenheid. We zijn ervan overtuigd dat we door een gemeenschappelijke inzet de kunstparticipatie in onze gemeente aantrekkelijker kunnen maken en de deelneming aan de diverse kunstuitingen kunnen verhogen. De diversiteit van visies van de 4

dragen voor uit eigen werk met op de achtergrond zachte

verenigingen werkt stimulerend en prikkelt de collectieve

muziek.

creativiteit. De succesvolle cultuuruitstap naar de Stichting Folon te Terhulpen en naar “Furament 2008” te Tervuren, is

Fotografen: P. Bardijn, S. Schollaert, L. Bohez, V. Peeters, I.

hiervan een duidelijk bewijs.

De Decker, J. Decreton, F. Claessens, I. Vanden Steen, M. Van Roy, F. Mommen, E. Devries, A. Van der Oost, Cl. Herremans,

De gezamenlijke aanpak van de 4 verenigingen bewees

P. Van Laethem, H. Desmet, L. Cromphout.

haar doelmatigheid bij de reeks cursussen in Pepingen

Keramisten: L. Desmet, D. Buidin, M. Cocquyt, T. Deweerdt,

over beeldende kunst en muziek die we samen met

Th. Lebrun, C. Kiriluk, G. Dejonghe, L. Vanderkelen, I.

volkshogeschool Arch’’’’educ hebben opgezet. Beide

Vandevelde.

cursussen waren in een mum van tijd volgeboekt.

Dichters,: Ch. Ducal, B. Deben, E. Wauters, B. Schreurs, R. Broodcoorens en de Haiku-kern van Brabant met

Dit samenwerkingsproject krijgt de volle steun van het

gitaamuziek van.J.Vanderschueren.

gemeentebestuur en de cultuurraad.

Locatie: Kunstencentrum Mansveld Volg tot uw vreugde, genoegen en plezier regelmatig de

Oudenaaksestraat 4 te 1671 Elingen (Pepingen)

activiteiten van “Kunst in Pepingen”. op zondagen 22 & 29 juni, 6 & 13 juli – van 14 tot 18 u Volkshogeschool Arch’’’’educ.

laatste dag: poëzie vanaf 19 u (reservatie gewenst).

In samenwerking met “Kunst in Pepingen” organiseert volkshogeschool Arch’’’’educ opnieuw in het najaar een

PEP IN GEN 2008

cursusreeks over beeldende kunst en muziek in Pepingen.

Een uitgelezen wandeling (4 km) door het open landschap

Het wordt een fascinerende ontdekkingstocht naar de

van het Pajottenland brengt ons in nauw contact met

raakvlakken van deze twee kunstuitdrukkingen in de periode

hedendaagse beeldende kunst van het Collectief Pep-In-Gen

van de Barok. Inlichtingen over de twee cursussen in

en een gezelschap artistieke gasten. Het is een bijzonder

Pepingen:

parcours: onder meer lopen we boven op de vroegere

02 454 54 01 of info@archeduc.be

ArtsElingen 2008 Dit jaar begint de kunstzomer in Elingen. Fotografen, keramisten en dichters hebben een afspraak in de Hoeve Mansveld. Van 22 juni tot 13 juli wordt het publiek verrast door een eigenzinnige visie op het thema “Ver en Dichtbij”. De fotografen brengen beelden uit verre landen, uit het nabije Pajottenland en uit de directe leefomgeving van de mens. De keramisten boetseren de zinnelijke klei, materiaal van alle tijden, in een hedendaagse expressie. De dichters

28

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

trambedding, krijgen uitzicht over uitgestrekte weiden

door Art déco. Deze bouwstijl is alom tegenwoordig op de

Info

temidden een opmerkelijke bomenpracht en wandelen via

locatie die ook opengesteld wordt op open monumentendag

Bart Desmet

een nostalgische buurtweg naar ons vertrekpunt terug. Het

op 14/09/08 met als thema 20ste Editie – 20ste Eeuw. Dit jaar

0497 41 18 91

is een vlechtwerk van kunst en natuur doorweven met een

is de link naar het dorp opnieuw een sociocultureel project

www.kunstinhetdorp.be

vleugje dorpshistoriek. Deze editie sluit de cyclus af van in

waarbij de kunstenaars betrokken worden in het organiseren

totaal 6 wandeltentoonstellingen door de 6 deelgemeenten

van workshops voor kinderen die in het orthopedagogisch

van Pepingen. Volgend jaar start een nieuw project. Speciale

centrum huize Terloo in Bellingen verblijven. De

aandacht wordt zoals steeds geschonken aan de catalogus

deelnemende kunstenaars zijn overwegend afkomstig uit de

van de tentoonstelling: daarin worden de kunstwerken

provincie Vlaams-Brabant.

getoond zoals ze zijn geïntegreerd in de natuur. Ter gelegenheid van deze jubileumeditie wordt een exclusieve

Beelden, schilderijen, keramiek, foto’s, textiel, video- en

verzamelbox uitgebracht waarin de 6 kunstboeken samen

groeninstallaties worden tentoongesteld op

kunnen worden gebundeld.

zaterdag 06/09/08 van 19u30 tot 22u00: Openingsnocturne Het Collectief Pep-In-Gen bestaat ook 15 jaar en viert dit

met muzikale omlijsting

door de Belgisch-Armeense muziekgroep ARAX uit te

zondag 07/09/08 van 11u00 tot 18u00: Tentoonstelling

nodigen voor een uitzonderlijk optreden.

met om 16u00 literair café

zondag 14 /09/08 van 11u00 tot 18u00: Tentoonstelling en Reserveren tijdens de tentoonstelling. van 17 augustus tot en

open monumentendag in de gemeente Pepingen

met 31 augustus 2008

Locatie: Ontmoetingscentrum Ter Loo

alle dagen van 14 tot 18 uur (wandelschoenen!)

Kareelstraat 6 a, 1674 Bellingen

Locatie: De Schuur, Ninoofsesteenweg 145, Pepingen

Klassieke Concerten – Kryptos Quartet

(centrum) - kunstenaars aanwezig op zondagen

Het Kryptos Quartet werd opgericht in januari 2002 en bestaat uit vier jonge

Meer info:

muzikanten van diverse afkomst

Luk Wets, 02 396 28 17, www.pep-in-gen.be

maar met een zelfde passie voor het strijkkwartet die geen taal behoeft.

Kunst in het Dorp

Deze ultieme vorm van musiceren

“Kunst in het Dorp” is een multidisciplinaire tentoonstelling

met zijn onuitputtelijk repertoire

waar een twintigtal kunstenaars aan deelnemen. Het

blijft altijd een grote uitdaging en het

evenement wordt georganiseerd door de werkgroep “Kunst

belangrijkste streefdoel binnen deze

in het Dorp” en de vzw Bellingahaim. Deze socioculturele

bezetting is natuurlijk het zoeken

vereniging legt de nadruk op heemkunde en het behoud van

naar een eigen klank. De naam

natuur en patrimonium in de streek. “Kunst in het Dorp”

“Kryptos” verwijst naar deze zoektocht, naar het onthullen

Hanna Drzewiecka - 1ste viool

stimuleert de confrontatie tussen beginnende en gevorderde

van het “verborgene” achter de partituur. Het repertorium

Elisabeth Wybou- 2de viool

kunstenaars. Het forum wordt georganiseerd in en vanuit

gaat van klassiek tot hedendaags, en omvat ook minder

Vincent Hepp - altviool

het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen waarbij de

bekend werk en Belgische hedendaagse componisten.

Anthony Gröger - cello

deelnemers hun kunstwerken integreren in de verschillende ruimtes en de tuin van het kasteelklooster. Een aantal

Na het concert wordt u uitgenodigd ten huize van Rita en

kunstenaars engageren zich in een groepswerk geïnspireerd

Johan Dekegel voor een hapje, een drankje, een babbel met de muzikanten en om uw verwondering over zoveel muzikale schoonheid de vrije loop te laten.

zaterdag 20 september om 20u

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

Locatie: Kerk Beert

Meer info en aanmelding:

De toegangsprijs bedraagt 12 euro

Jean Pierre Lievens

+65’ ers betalen 10 euro

02 356 24 07

Jongeren onder de 12 jaar gratis.

jplievens@scarlet.be


V T rije

ijd

Pepingen zomert 2008 Een hele zomer feest Het startschot

deelgemeente haar eigen dorpsfeest, er vinden in de

4 juli: Viering Vlaamse Feestdag

zomer ook verschillende buurt- en straatfeesten plaats.

Het startschot voor ‘Pepingen Zomert’ wordt gegeven

En dat kunnen we alleen maar aanmoedigen!

op vrijdag 4 juli. Vanaf 20u is iedereen welkom op het gemeenteplein van Pepingen (voor het gemeentehuis).

Wil je weten wat er deze zomer in je buurt georganiseerd wordt? Kom op 4 juli naar de start

Op het programma:

van ‘Pepingen Zomert 2008’!

• een toespraak door de schepen van cultuur • een optreden van de concertband

Een greep uit het aanbod:

“Theobalduszonen” uit Bogaarden

5 juli

Buurtfeest Eikstraat Beert

• voorstelling van het programma

20 juli

Tuinfeest Pepingen

25, 26, 27 juli

Dorpsfeest Bogaarden

• een optreden van KOKher

1, 2, 3 augustus

Halfoogstfeesten Bellingen

• lekker eten en drinken

2 augustus

Buurtfeest Plutsingen/Teleweide/

Geilinck

‘Pepingen Zomert 2008’

De feestzomer

22 tot 25 augustus Feestend Beert

Dat Pepingen een hele zomer lang kunstdorp is, dat

6 september

kon je al lezen. Maar wist je al dat Pepingen ook een

5, 6, 7 september Kermis Elingen

hele zomer lang feestdorp is? Niet alleen heeft elke

Zie kalender verderop.

Kermis Kerkstraat/Vroembos

Organiseer je zelf een buurt-, straat-, of dorpsfeest? Dan heb je enkele plichten… • Een schriftelijke aanvraag, gericht aan het college, minstens één maand vooraf is verplicht! • Vermeld in je aanvraag: datum en tijdstip, plaats, naam en adres verantwoordelijke, een korte omschrijving, welke straat wanneer dient afgesloten, of er een barbecue wordt gehouden, of er een PBEaansluiting nodig is, of er dranken geserveerd worden. • Signalisatie wordt aangebracht door gemeentediensten volgens het voorstel van de politie. Tijdelijk geplaatste verkeersborden en hekkens moet je als organisator zelf

• de gemeente kan de tent komen plaatsen, tafels en

meteen na de activiteit verwijderen of afdekken!

banken vervoeren… maak hiervoor wel tijdig duidelijk

• Voor een barbecue gelden specifieke regels i.v.m.

afspraken

brandveiligheid. informeer je tijdig!

• ook de provincie Vlaams-Brabant heeft een

• Respecteer de geluidsnormen

uitleendienst (met een nog groter aanbod). via de

• Denk aan Sabam en billijke vergoeding als je muziek

provincie kan je ook gebruik maken van ‘herbruikbare

laat spelen of een optreden organiseert

bekers’. Handig en ecologisch. • Via de provincie kan je een gratis

30

Maar maak zeker ook gebruik van je rechten!

vrijwilligersverzekering bekomen.

• de gemeentelijke uitleendienst is er ook voor jou.

• De gemeente bekijkt momenteel in samenspraak met

Je kan hier o.a. volgend materiaal uitlenen: een

de cultuurraad de mogelijkheid om ook een financiële

veiligheidspakket (brandblussers, pictogrammen…),

ondersteuning te bieden. Alle organisatoren worden

tafels, banken, tenten, podium, nadars…

hiervan zeker op de hoogte gehouden!

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

A la carte 08

ijd

een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant Arch’educ en Vormingplus Oost-Brabant hebben een nieuw vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant klaargestoomd.

De folder

Verenigingen worden vaak omschreven als het cement

De folder is verkrijgbaar op de cultuurdienst van

van onze samenleving. Terecht. Nergens zijn meer

Pepingen (en in het folderrek op het gemeentehuis).

mensen - vrijwillig en onbezoldigd - in de weer met

Je kan de folder ook downloaden via www.archeduc.be

de ‘verzoeting’ van die samenleving. En dat verdient

(klik door op het icoontje van ‘A la Carte’).

ondersteuning. De Vormingplus-centra van hun kant hebben de opdracht om (niet-beroepsgerichte)

Een greep uit het aanbod:

vorming aan te bieden waarmee mensen hun kennis

• Stoomcursus: evenementen, wat komt er bij kijken?

en vaardigheden kunnen vergroten om actief deel te

• Een projectdossier schrijven

nemen aan het maatschappelijk gebeuren.

• Het vrijwilligersstatuut en verzekering • Een vzw-statuut voor mijn vereniging?

In het voorjaar 2006 peilde Vormingplus naar de

• Vzw-wetgeving

vormingsnoden van de lokale verenigingen. Vele

• Financiële rapportering voor verenigingen volgens de

verenigingen schuiven dezelfde vormingsvragen

nieuwe vzw-wetgeving

naar voor. Vandaar dat we - in het kader van efficiënt

• Vrijwilligersbe(ge)leid(en)

werk - binnen een gemeente of regio aan een groep

• Vergadertechnieken

verenigingen een aanbod kunnen presenteren.

• Zeg eens nee! • Klare taal schrijven

Zelf een menu samenstellen?

• Creatief en efficiënt schrijven

Arch’educ bracht een folder uit waaruit kan gekozen

• Archiefzorg

worden. Uiteraard staan niet alle mogelijke vormingen

• Administratie op PC

vermeld in deze folder. Is je vereniging dringend op

• E-zine opmaken

zoek naar een vorming over een ander onderwerp of

• Website bouwen

wil je de inhoud van een bestaande vorming aanpassen

• Haal meer uit Ms Word

op maat? Geen probleem: in onderling overleg wordt bekeken wat mogelijk is.

Met de steun van de Pepingse cultuurraad Ben je met je vereniging geïnteresseerd in één van de vormingen en wil je graag inschrijven? Laat dit dan zeker weten aan de cultuurdienst! Indien er voldoende belangstelling is, betaalt de cultuurraad de cursus!! Voorwaarden: • je vereniging organiseert de cursus, maar stelt ze open voor niet-leden. Met andere woorden: iedereen mag deelnemen

De cultuurdienst

• je vereniging verzekert het minimum aantal deelnemers

Ninoofsesteenweg 116

(deze staan vermeld in de folder, meestal is dit 8 personen)

1670 Pepingen

• op je eigen promotie vermeld je: “met de steun van de cultuurraad van Pepingen”

tine.degroote@pepingen.be

• de cultuurraad mag ook promotie maken voor de cursus

tel: 02-383 14 36

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


A

ctiviteitenkalender

juni – juli – augustus - september JUNI zaterdag 21 juni 2008

Pepingen

10.00 u

13de Roefeldag voor kinderen tussen 6 en 13 jaar - Pepingen

zondag 22 juni 2008

Elingen

14.00 u

ArtsElingen 2008: “Ver en Dichtbij” - Kunstencentrum Mansveld - www.mansveld. be

vrijdag 27 juni 2008

Pepingen

21.00 u

T-dansant - Hof Ter Mols - Landelijke Gilden Pepingen

zondag 29 juni 2008

Bogaarden

09.00 u

Oefenjumping Ruiterclub Dandeleon - Terrein Molenstraat

Elingen

14.00 u

ArtsElingen 2008: “Ver en Dichtbij” - Kunstencentrum Mansveld - www.mansveld.be

Pepingen

11.30 u

Zomerbarbecue - Hof Ter Mols - Landelijke Gilden Pepingen

Heikruis

11.30 u

Mater Deï – Tuinfeest – barbecue – trampoline - springkasteel

donderdag 3 juli 2008

Bogaarden

13.00 u

Animatiedag op speelweide i.s.m. De Kinderschuur

vrijdag 4 juli 2008

Pepingen

19.00 u

Pepingen Zomert - 11-juliviering - Gemeenteplein - Gemeentebestuur Pepingen

zondag 6 juli 2008

Elingen

14.00 u

ArtsElingen 2008: “Ver en Dichtbij” - Kunstencentrum Mansveld - www.mansveld.be

woensdag 9 juli 2008

Bogaarden

19.00 u

Ontmoetingsgelegenheid in De Karre - Vrienden van Bogaarden

van 11 tot 21 juni 2008

Beert

Chiro Karreveld gaat op kamp naar Geel

zaterdag 12 juli 2008

Heikruis

Mini-voetbaltornooi Reinaertsvrienden + Gratis openlucht TD Terrijst

zondag 13 juli 2008

Heikruis

JULI

Inter-Pepingen cup Reinaertsvrienden Terrijst

Elingen

14.00 u

ArtsElingen 2008: “Ver en Dichtbij” - Kunstencentrum Mansveld - www.mansveld.be

zaterdag 19 juli 2008

Bogaarden

21.00 u

Jaarmarktfuif in de tent op de Molenstraat Bogaarden

zondag 20 juli 2008

Pepingen

11.30 u

Barbeque achter de Pastorie+ volksdans en kinderanimatie – GARPE-Tuinfeestcommitee

Bogaarden

11.00 u

Trekker Trek - Molenstraat Bogaarden

Pepingen

15.00 u

Wielerwedstrijd Pepingen - Nieuwelingen

maandag 21 juli 2008

Bogaarden

10.00 u

26ste Jaarmarkt Bogaarden - Molenstraat

donderdag 24 juli 2008

Beert

14.00 u

Animatiedag op speelweide i.s.m. De Schavuit

vrijdag 25 juli 2008

Bogaarden

30 jaar dorpsfeesten Bogaarden

zaterdag 26 juli 2008

Bogaarden

30 jaar dorpsfeesten Bogaarden

zondag 27 juli 2008

Bogaarden

30 jaar dorpsfeesten Bogaarden

donderdag 31 juli 2008

Beert

Animatiedag op speelweide i.s.m. De Schavuit

vrijdag 1 augustus 2008

Bellingen

Halfoogstfeesten Bellingen

zaterdag 2 augustus 2008

Bellingen

Halfoogstfeesten Bellingen

Beert

Tornooi F.C. Beert City (8 Ploegen)

Bellingen

Halfoogstfeesten Bellingen

Beert

Tornooi F.C. Beert City (8 Ploegen)

AUGUSTUS

zondag 3 augustus 2008

Bellingen

14.00 u

KWB-Barbecue - Ontmoetingscentrum Ter Loo

dinsdag 5 augustus 2008

Elingen

14.00 u

Animatiedag op speelweide i.s.m. De Kinderschuur

zondag 10 augustus 2008

Pepingen

woensdag 13 augustus 2008

Bogaarden

19.00 u

Ontmoetingsgelegenheid in De Karre - Vrienden van Bogaarden

donderdag 14 augustus 2008

Pepingen

19.00 u

Openingswedstrijd jeugdtornooi - Terrein FC Pepingen

vrijdag 15 augustus 2008

Pepingen

09.30 u

Jeugdtornooi FC Pepingen - Terrein FC Pepingen

zaterdag 16 augustus 2008

Pepingen

09.30 u

Jeugdtornooi FC Pepingen - Terrein FC Pepingen

zondag 17 augustus 2008

Pepingen

09.30 u

Jeugdtornooi FC Pepingen - Terrein FC Pepingen

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

maandag 18 augustus 2008

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

dinsdag 19 augustus 2008

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

Elingen

14.00 u

Animatiedag op speelweide i.s.m. De Kinderschuur

Pepingen

18.00 u

Bloedafnames Pepingen - Parochiezaal Pepingen

woensdag 20 augustus 2008

32

Hunt Down Fest III in jeugdclub Jungle

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


A

ctiviteitenkalender

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

donderdag 21 augustus

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

van 21 tot 25 augustus 2008

Elingen

‘t Clubke gaat op kamp naar Stavelot

vrijdag 22 augustus 2008

Beert

Gigadance met DJ Regi en DJ Pat Krimsons (2Fabiola)

Pepingen zaterdag 23 augustus 2008

Pepingen zondag 24 augustus 2008

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be Zeepkistenrace - Rommelmarkt - Levensgrootkickertornooi - Seniorennamiddag - Bietrock

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

Beert

Kermiswedstrijd - Voetbalveld F.C. Beert - Getrouwde - Niet Getrouwde dames en senioren

Beert

Eetrestaurant + Mountainbike-tocht - ‘80 versus ‘90 (Gratis Fuif met DB Haifax)

Pepingen maandag 25 augustus 2008

14.00 u

Beert

14.00 u

Beert

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be Kindernamiddag - Touwtrekken en Zotte Maandagfuif met optreden “Zware Jongens (NL)”

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

dinsdag 26 augustus tot en met zondag 31 augsustus

Pepingen

14.00 u

Kunstwandeltentoonstelling - Pep-In-Gen - Schuur Vander Stokken - www.pep-in-gen.be

donderdag 28 augustus 2008

Bogaarden

14.00 u

animatiedag op speelweide

30 en 31 augustus 2008

Beert

35-jarig bestaan Chiro Karreveld (tent feestend Beert) met o.a. wereldrecord Twister

SEPTEMBER vrijdag 5 september 2008

Elingen

21.00 u

Kermis Elingen - Summerending fuif - Zwarte Molenstraat

zaterdag 6 september 2008

Elingen

21.00 u

Kermis Elingen met artiesten + fuif

Bellingen

17.00 u

Jaarlijks Eetfestijn - Gepensioneerden Pepingen - Zaal De Nieuwe Kring

Bellingen

19.30 u

Kunst in het Dorp - Openingsnocturne - Ter Loo - Bellingahaim - www.kunstinhet dorp.be

Bellingen

11.00 u

Kunst in het Dorp - Tentoonstelling en literair café - Ter Loo - Bellingahaim - www. kunstinhetdorp.be

Elingen

11.00 u

Kermis Elingen met barbecue en animatie

Bellingen

11.30 u

Jaarlijks Eetfestijn - Gepensioneerden Pepingen - Zaal De Nieuwe Kring

woensdag 10 september 2008

Bogaarden

19.00 u

Ontmoetingsgelegenheid in De Karre - Vrienden van Bogaarden

vrijdag 12 september 2008

Heikruis

19.30 u

Kaartavond Koejonnen - HALO Club - Cultureel Centrum

Pepingen

17.30 u

Bloedafnames Herne - Pepingen

zaterdag 13 september 2008

Beert

19.30 u

KWB-wijnproeven en spuwemmerexpositie - ‘t Zaaltje Beert

zondag 14 september 2008

Bellingen

11.00 u

Kunst in het Dorp - Tentoonstelling - Ter Loo - Bellingahaim - www.kunstinhetdorp.be

Bellingen

11.00 u

Open Monumentendag - 20ste editie 20ste eeuw - Ter Loo - www.openmonumenten.be

Bellingen

11.00 u

Eetfestijn OKRA Bellingen - Zaal De Nieuwe Kring

Bellingen

17.30 u

Eetfestijn - Gepensioneerdenbond Bogaarden - Zaal De Nieuwe Kring

Herfelingen

17.00 u

Eetfestijn - Vrijwillige bloedgevers Herne-Pepingen - BAVO Centrum Herfelingen

Beert

20.00 u

Kryptos Quartet - Klassieke Concerten Pepingen - Kerk Beert

zondag 7 september 2008

zaterdag 20 september 2008

Elingen zondag 21 september 2008

15 jaar ‘t Clubke

Bellingen

11.30 u

Eetfestijn - Gepensioneerdenbond Bogaarden - Zaal De Nieuwe Kring

Herfelingen

11.30 u

Eetfestijn - Vrijwillige bloedgevers Herne-Pepingen - BAVO Centrum Herfelingen

Pepingen zaterdag 27 september 2008

zondag 28 september 2008

Open Straat Dag (randanimatie voor kinderen en jongeren door de jeugdraad + OCMW)

Bellingen

17.30 u

Eetfestijn - Chiro Karreveld Pepingen - Zaal De Nieuwe Kring

Beert

17.30 u

Spaghettifeest Muziekatelier Allegro - Zaaltje Beert

Bellingen

19.00 u

Kaartnamiddag en Petanque - Ter Loo Bellingaheim - Bellingen

Bellingen

11.00 u

Eetfestijn - Chiro Karreveld Pepingen - Zaal De Nieuwe Kring

Beert

11.30 u

Spaghettifeest Muziekatelier Allegro - Zaaltje Beert

Bellingen

19.00 u

Kaartnamiddag en Petanque - Ter Loo Bellingaheim - Bellingen

Heikruis

08.00 u

Auto - Zoektocht - Landelijke Gilde Heikruis - Cultureel Centrum Heikruis

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


V T rije

ijd

Kruiswoordraadsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wedstrijdreglement 1. Oplossing per gewone post of per e-mail overmaken aan volgend adres: Cultuurdienst Pepingen Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen tine.degroote@pepingen.be Vergeet uw contactgegevens hier niet aan toe te voegen 2. De inzendingen moeten ten laatste op 1 september 2008 in het bezit zijn van de redactie 3. De uitslag verschijnt in de volgende uitgave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 Oplossing kruiswoordraadsel vorige 4 pepingen leeft: 5 Met dank aan V. Decorte uit Bellingen! 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 1 A A N V O E R E N B A D D O E K 1 2 L A V E R U R U G U A Y A V E 2 8 3 I S R D I V G I N S E T 3 9 4 B T F E R N E S S E E L E N E 4 5 I G IJ O C O L A L 5 10 6 H O N D Z O C H T S T R A A T 6 A A R D E N 7 11 7 H O M E E E A 8 A O N O N N L S P A T E L 8 12 9 L G P K T I E T P E R L E 9 13 10 O L I E R A R E E I M U S 10 11 IJ L A M A N D U S I N S 11 14 12 S K U A N L H R O O S A 12 M S S E O S P I K 13 15 13 T 14 I A B T Y F L I P P E R S 14 16 15 L O E I E N U A N A G R A M 15 17 16 L O O G K R U I D R R O H O 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 E N U T I T A N I A S A U S 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

De letters in de gele vakjes vormen, achter elkaar gelezen, het woord dat wij voor ogen hebben.

34

Horizontaal

Vertikaal

1. boemeltrein - fooienpot 2. grote voorliefde voor

1. regen (volkstaal) – door stank vergaan – medeklinker 2.

katten – iemands afstammelingen in rechte lijn – klinker

oneerlijke persoon, heler – klinker – echtgenoot van Hera

3. uitgebreid lager onderwijs – etage – uitroep van

(Gr. Myth.) 3. klompje – medeklinker – niet raak – in de

verwondering of ongeduld – grap, kwinkslag – medeklinker

hoogste mate gelukkig 4. klein kind (omgek.) – Romeins

– met volledige titel 4. Japanse munt – raken, treffen –

getalteken – dit is, dat is – uitdrukking van verbazing –

medeklinker – onjuist 5. het Oude Testament – behoudens

klinker 5. een keer – secretaris/generaal – alleen, enkel

weglatingen – gemeente in Zeeland – medeklinker

– wereldgezonheidsorganisatie 6. soort kinderspel –

– gebabbel 6. vader – eerste onbekende grootheid in

medeklinker – destijds een Portugese kolonie – medeklinker

rekenkunde, algebra – soortelijk gewicht – graaf van

7. internationale vliegtuigkentekens voor Ijsland –

Vlaanderen (1280-1305) – mast om zeil op te houden 7.

medeklinker – wit gemaakt – nietig persoon – klinker 8. om

tak of spruit – onechte kinderen 8. rijksgrens – verleden

die men algemeen lacht – dubbele klinker – tussenwerpsel,

deelwoord – tijdelijk – injectie in de ader 9. half – Chinese

Gr.-Lat. vreugderoep – Duitse adelaar 9. hertengeslacht

afstandsmaat – medeklinker – titanium – aanwijzend

– gemeente in O-Vlaanderen – anagram van ‘feit’ –

voornaamwoord 10. sport van een stoel – welig groeien – pin

medeklinker 10. dubbele klinker – Europese Gemeenschap

die in iets past 11. klinker – medeklinker – internationale

voor Kolen en Staal – Franse Republiek – klinker –

vliegtuigkenletters voor Finland – klinker – Belgische fabriek

Nederlands normalisatie Instituut 11. oud vrouwtje – streek

voor oorlogswapens – bovenste laagje sneeuw, inmiddels

op grondgebied van Halle gelegen – medeklinker 12. klinker

ijs geworden 12. neon – niet genoemd (Lat.) – medeklinker

– koppelwerkwoord – voorzetsel – klinker – slaghout in

– medeklinker – overspelige (man of vrouw) – bezittelijk

cricketspel 13. tegenover – medeklinker – chemische

voornaamwoord 13. medeklinker – beschrijving van de

stof om insecten te doden – bepalend lidwoord – gek 14.

dieren – plaats van afslag in golfspel – medeklinker 14. zoon

hoofdstad van Letland – nadrukkelijke belofte – in staat tot

van Izaak & Rebekka – bejaarde man of vrouw – rubidium

werken – klinker 15. Frans goud – maanstand – medeklinker

– vrouwennaam 15. troefnegen – Waalsgezinde – omstreeks,

– directeur – Esperanto – Oost/Indië 16. medeklinker –

omtrent 16. grappig, komisch – klinker – medeklinker

(oudste) zoon van de tsaar, m.n. de troonopvolger – bleek- of

– tantalium – oostzuidoost 17. Deutsche Schlaf- und

lichtrood 17. woning van een kapelaan – steunpunt of pilaar,

Speisewagen Gesellschaft – al te dik – vlak strijken.

in de vorm van een forse mannengestalte

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


K

inderopvang

Kinderschuur

Wat stond er zoal op het programma de voorbije maanden in de Kinderschuur: Krokusvakantie 2008: Over de (ijs)bloemetjes en de (ijs)bijtjes” Buiten was het nog koud en kil, maar toch droomden we stilletjes al van de lente. In de schuur bleef het niet bij dromen. We ontwierpen (ijs)bloemetjes in grappige vormen en felle kleurtjes. We vlogen mee de lucht in met een paar energieke insecten, weliswaar met een jas en een sjaaltje aan.

Paasvakantie 2008: Week 1: “Gekke maskers” Met carnaval konden we verschillende maskers bewonderen. Carnaval was dan wel al bijna voorbij, maar de ideetjes waren volop aan het broeden. Die week knutselden we grappige maskers voor groot en klein. Dierenmaskers, maskers met verschillende gelaatsuitdrukkingen, reuzen maskers, maskers in verschillende materialen…

April: gezondheidsmaand Week 2: “Stripfigurenland”

Ook de Kinderschuur nam deel aan de

Tijdens de 2de week van de vakantie vertoefden we

gezondheidsmaand die dit jaar volledig in het teken van

in Stripfigurenland. We kropen in een stripverhaal

“veiligheid” stond.

tussen de vele kadertjes waar iedereen een eigen

Er werden 2 thema woensdagnamiddagen

tekstballonnetje kreeg. We liepen heel wat bekende

georganiseerd.

De Kinderschuur

stripfiguren tegen het lijf, zoals Jommeke, Suske en

• Tijdens de eerste woensdag werkten we rond

Ninoofsesteenweg 145

Wiske, Kiekeboe,… In de verte hoorden we schorre

“brandveiligheid” met het volgende programma:

1670 Pepingen

kreten van één der grappigste stripfiguurtjes: Urbanus.

allerlei educatieve gezelschapsspelen voor groot

tel: 02-356 96 92

en klein, knutseltijd waarbij we kleurplaten rond

kinderschuur@pepingen.be

brandveiligheid versierden, we ontdekten een paar belangrijke evacuatierichtlijnen, voor de allerkleinste was er een verkleedmoment met brandweermanpak helm en brandweerattributen. Als afsluiter kwam Jules, de handpop, op bezoek om zijn zegje te doen over brandveiligheid. • Op de laatste woensdag van de maand kwam het thema “veiligheid” aan bod met volgende activiteiten: de kinderen ontdekten de (juiste) inhoud van een EHBO koffertje, de lagere school kinderen leerden aan de hand van een quiz en de pijn- en gevarendoos wat er gevaarlijk in huis kan zijn. De kleuters luisterden naar een voorleesverhaaltje rond verzorgen waarbij een gek spookje heel wat gevaren op een rij plaatste.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


K

inderopvang in de voormiddag langskomen om er te genieten van een lekker Kinderschuur ontbijt. Deze dag was er zowel voor kinderen die in de toekomst naar de Kinderschuur willen komen, als voor kinderen die reeds ingeschreven zijn. Iedereen was welkom! Het was natuurlijk het uitgelezen moment om rustig alle lokalen van “De Kinderschuur” te bewonderen. Je kon kennis maken

Opendeurdag 2008

met de voltallige begeleiding en coördinator. Voor de

Zaterdag 17 mei deed de schuur de deuren een dagje

kinderen was er een springkasteel, mini ballenbad,

extra open want dan ging de opendeurdag door. Je kon

schminkhoek, ballonanimator,…. voorzien.

Opvang tijdens de zomermaanden: De Kinderschuur & gemeentelijke speelpleinwerking 30 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

JULI 3 10 17 24 31

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

AUGUSTUS 30 31 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

• van 14 tot 18 juli: “Spelletjesweek”

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

• van 11 tot 15 augustus: “Onderwaterland” • van 18 tot 22 augustus: “De Kinderschuur in een

Afrikaans kleedje” • van 25 tot 29 augustus: “Superhelden”

Kostprijs? Voor de speelpleinwerking gelden dezelfde tarieven als

Waar?

voor de Kinderschuur:

In de Kinderschuur, Ninoofsesteenweg 145 en in de

• 2,60 euro minder dan 3 uur in de opvang

school Harten Troef, Boekhoutstraat 1 in Pepingen

• 3,90 euro tussen 3 uur en 6 uur • 7,60 euro meer dan 6 uur in de opvang

Tijdstip?

Meerdere kinderen uit eenzelfde gezin tegelijk

Opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en dit

aanwezig in de opvang krijgen een korting van 25%.

tussen 7u en 19u, activiteiten van 9u tot 17u

Hoe inschrijven?

Wat?

Tijdens de openingsuren van de Kinderschuur – tel.

Vakantieopvang met elke week een ander thema:

02.356.96.92.

• van 30 juni tot 4 juli: “De Egyptische schuur”

Inschrijven voor de gemeentelijke speelpleinwerking is

• van 7 tot 11 juli: “Reptielen”

nog mogelijk, graag tijdig reserveren!

Animatiedagen tijdens de vakantiemaanden Om de speelweiden beter bekend te maken bij de Pepingse kinderen, organiseert

• 28 augustus van

de jeugddienst – in samenwerking met de jeugdraad, de sportdienst, de

14.00 u. tot 16.00 u.

Kinderschuur, De Schavuit en de jeugdverenigingen – tijdens de zomermaanden

speelweide Bogaarden

opnieuw animatienamiddagen op de gemeentelijke speelweiden. Op volgende dagen wordt er gezorgd voor een gevarieerd spelletjesprogramma:

Voor wie?

• 3 juli van 13.00 u. tot 16.00 u speelweide Bogaarden i.s.m. De Kinderschuur

Voor kinderen van 2,5 tot

• 24 juli van 14.00 u. tot 16.00 u speelweide Beert i.s.m. de schavuit

12 jaar

• 31 juli van 14.00 u. tot 16.00 u. speelweide Beert i.s.m. de schavuit • 5 augustus van 14.00 u. tot 16.00 u. speelweide Elingen

Meer info?

• 19 augustus van 14.00 u. tot 16.00 u. speelweide Elingen i.s.m.

Op de jeugddienst bij Maya Van Holder, tel. 02.383.14.38,

De Kinderschuur

36

email: maya.vanholder@pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


K

inderopvang

Speelpleinwerking ‘de Schavuit’ Waar? In de chirolokalen van Beert

Tijdstip? Opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tussen 7u30 en 18u, activiteiten vanaf 9u30.

30 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

JULI 3 10 17 24 31

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3

28 4 11 18 25

Wat?

weer elke woensdagnamiddag met de Lijn (€ 1 vanaf

• Speciale opvang voor kleuters

6 jaar) naar de speeltuin van Mong Blok (€ 2,50 voor

• Medewerking aan gemeentelijk animatiedagen op

een drankje en/of ijsje).

24/07 en 31/07 op de speelweide te Beert

Kostprijs?

3 10 17 24 31

29 5 12 19 26

AUGUSTUS 30 31 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Hoe inschrijven? via Veerle Agneessens, Trapkensstraat 4, 1673 Beert,

Vieruurtje is in de prijs begrepen. Boterhammetjes voor

speelpleintje@hotmail.com, tel. 0472/59.89.39 (Veerle

’s middags worden van thuis meegebracht. Bij droog

Barbé) of 0478/21.93.50 (Veerle Agneesens).

de

2 9 16 23 30

GEBRUIK DE KOEPONGS !

1 kind: € 6, 2 kind: € 5, vanaf 3 kind: € 4 ste

29 5 12 19 26

AUGUSTUS 30 31 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

de

Don Bosco speelplein Halle Waar? Terreinen Don Bosco school, Lenniksesteenweg 2 te Halle

JULI 30 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3

Tijdstip?

en/of ijsjes apart te verkrijgen mits betaling bij

Opvang voor kinderen tussen 3 en 15 jaar van 7u30 ‘s

inschrijving).

28 4 11 18 25

tot 18u, activiteiten van 9u tot 16u30.

Hoe inschrijven?

Wat?

Voor meer info op website:

Indeling leeftijdsgroepen & spelmogelijkheden

www.speelpleindonboscohalle.be. (zie inschrijvingen), of bel 0472/43.26.25 (Toon) of tijdens de vakantie

Kostprijs?

02/380.50.81.

€ 2,00 per dag voor inwoners van Pepingen (drankjes

Pinokkio De mini-crèche Pinokkio, Ninoofsesteenweg 108, biedt dagopvang aan maximum 14 kinderen van 0 tot 3 jaar en dit dagelijks van 7u tot 18u. Voor meer info kan u contact opnemen met de coördinator Kristel Stoffels - tel. 02.306.47.59.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

30 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

JULI 3 10 17 24 31

AUGUSTUS 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 if you wish 1 2 Create 3 PDF with 25GO2PDF 26for free,27 28to remove 29this line, 30click here 31to buy Virtu


W

elzijn

Geen leeftijd, geen taboe

Borstkankerscreening in Pepingen Over borstkanker bestaan nog heel wat misverstanden. Misschien komt dat doordat velen er liever niet over praten. Toch is gebleken dat net dat praten levens kan redden. Als we borstkanker uit de

wordt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd waarbij alle vrouwen van 50 tot 69 jaar recht hebben op een tweejaarlijkse gratis screeningsmammografie. Zij kunnen via een voorschrift van huisarts of gynaecoloog een gratis screeningsmammografie laten uitvoeren in een erkend centrum.

taboesfeer halen, zullen vrouwen het makkelijker

Voor vrouwen uit onze gemeente die niet via deze weg

hebben om over hun

een screeningsmammografie hebben laten uitvoeren,

zorgen te praten en zich

komt er een rechtstreekse uitnodiging waarin er

te laten onderzoeken. Borstkanker treft in Vlaanderen ongeveer één op negen vrouwen vóór hun 75ste levensjaar. Het risico stijgt met het

een concrete afspraak voorgesteld wordt om zich te laten screenen in de mammobiel (dit is een rijdende screeningseenheid waar u een mammografie kan laten nemen). De afspraak kan nog gewijzigd worden door te bellen naar het gratis nummer dat op de brief staat.

ouder worden. Meestal doet de ziekte zich voor bij vrouwen vanaf 50 jaar. Vroegtijdig opsporen kan door

De mammobiel zal op 14,15 en 16 juli 2008 in onze

je te laten onderzoeken en zelf goed bewust te zijn van

gemeente staan op het gemeenteplein.

je borsten en veranderingen vlug op te merken. Door een mammografie (= een foto van de borsten) kunnen

Wij, alle vrouwelijke raadsleden van het gemeente- en

heel kleine letsels die nog niet voelbaar zijn (tot 5 maal

OCMW-bestuur, willen alvast een voorbeeld geven en

kleiner) opgespoord worden.

moedigen al onze vrouwen aan om naar hun borsten te laten kijken! Op borstkanker staat geen leeftijd,

De Vlaamse regering heeft van de strijd tegen

iedereen kan ermee geconfronteerd worden, stel

borstkanker een prioriteit gemaakt. Om de vrouwen

die tweejaarlijkse borstcontrole niet uit en laat je

te stimuleren zich regelmatig te laten onderzoeken,

regelmatig onderzoeken!

Info Wie meer informatie wil over borstkankeropsporing kan terecht bij zijn huisarts of gynaecoloog, bij het screeningscentrum VUB (tel. 02/477.56.16) of bij vzw LOGO Pajottenland/ Zennevallei (02/582.75.91) info: www.gezondheid.be en www.borstkanker.net

38

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


W

elzijn

Preventieberichten Nieuw wapen in de strijd tegen baarmoederhalskanker In België wordt jaarlijks bij ongeveer 600

bepaalde soorten HPV’s kan het vaccin toch nog een

vrouwen baarmoederhalskanker geregistreerd

bescherming bieden want herbesmetting komt vaak

en sterven 270 vrouwen aan de gevolgen van

voor. Uit de huidige studies blijkt een bescherming

de ziekte. Er zijn nu in ons land twee vaccins

van minstens 5 jaar met deze vaccins.

beschikbaar tegen de voornaamste (maar dus bij de overgrote meerderheid van de gevallen van

Uitstrijkjes blijven noodzakelijk

baarmoederhalskanker een rol spelen, met name

De bescherming tegen baarmoederhalskanker die de

HPV 16 en 18. Deze vaccins, maken het mogelijk

huidige vaccins bieden is jammer genoeg geen 100 %

in 70 % van de gevallen baarmoederhalskanker te

maar slechts 70 %. Bovendien zijn er minder frequent

vermijden.

voorkomende vormen van HPV die met de huidige

niet alle) humane papillomavirussen (HPV) die

vaccinatie nog niet gedekt zijn. Dat heeft tot gevolg

Wie vaccineren?

dat een vrouw die gevaccineerd is toch nog uitstrijkjes

De ideale leeftijd om te vaccineren is voor de eerste

moet laten afnemen.

mogelijke blootstelling aan HPV’s. Dat betekent dus voor de leeftijd van de eerste seksuele betrekkingen,

Vaccin tegen HPV

rond de leeftijd van 12 jaar. In de praktijk wordt de

Best vóór eerste geslachtsbetrekkingen (12 jaar)

vaccinatie uitgevoerd door injectie van drie aparte

maar ook voor andere leeftijdsgroepen (overleg met

doses gespreid over een periode van 6 maanden. Ook

uw arts).

bij vrouwen die reeds seksuele contacten hebben

Reeds terugbetaling tussen 12 en 15 jaar. Uitstrijkjes

gehad en zelfs reeds in contact zijn geweest met

blijven noodzakelijk.

Geniet van de zon met gezond verstand! 1. Zonlicht is heerlijk, maar… teveel is ook niet goed.

zon het afweersysteem van de huid. En dat bevordert

Ha! Daar is ‘ie eindelijk! De zon! De natuur komt weer tot

meest agressieve vorm.

het ontstaan van huidkanker met het melanoom als zijn

leven. Alles groeit en bloeit. Maar weet je dat de zon niet alleen goed is voor de natuur

2. Volg de zonnetips!

maar ook voor jou? Zon is gezond. Veel huidziekten, zoals

Wil je op een gezonde manier van de zon genieten? Volg

psoriasis, verbeteren door het zonlicht. Breuken genezen

dan deze eenvoudige zonnetips.

sneller en wie met gewrichtspijnen kampt, heeft daar

1. Beperk je blootstelling aan UV-stralen.

in de zomer vaak wat minder last van. De zon activeert

2. Stel je huid niet bruusk bloot aan de zon maar laat ze

vitamine D in ons lichaam. En tenslotte werkt de zon ook als een natuurlijk anti-depressivum. Wie wordt er niet

langzaam gedurende meerdere dagen wennen. 3. Natuurlijk smeer je je rijkelijk in met zonnecrème.

vrolijk van zonlicht!

Vooral na het zwemmen. Doe dat regelmatig maar

Zon is dus gezond voor je. Maar… teveel zonnebaden is

bedenk dat insmeren géén vrijgeleide is om langer in

jammer genoeg ook weer niet goed. Het kan sommige oogziekten, zoals cataract uitlokken. En het is niet goed

de zon te blijven! 4. Koop de juiste zonnecrème. Kies voor een factor die

voor je huid. Die wordt sneller ouder. Huidziekten als

aangepast is aan je huidtype. De ene huid is gevoeliger

acné kunnen verergeren. En bovendien verzwakt een

dan de andere en verbrandt dus sneller. Vooral mensen

overdreven blootstelling aan de ultravioletstralen in de

met zeer lichte ogen, een lichte huid en blond haar

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


W

elzijn

hebben daar last van. Ook zwangere vrouwen moeten

een extreem hoge dosis ultraviolet stralen, waartegen je

extra opletten. Hoe gevoeliger je huid, hoe hoger de

geen enkele bescherming hebt.

factor zonnecrème moet zijn! Ook als je nog niet zo lang

Dus… hoe minder zonnebank hoe beter!

in de zon bent geweest, gebruik je best een wat hogere factor. Vraag raad aan je arts of apotheker. 5. Luister naar het weerbericht. De weerman vermeldt

5. Hou huidvlekken in het oog! Bekijk nauwkeurig je huidvlekken. Merk je dat een

altijd de UV-index. Ligt die boven de 6? Dan is zonnen

huidvlek er anders uitziet dan vroeger? Besteed daar dan

uit den boze!

aandacht aan en maak een afspraak met je arts. Doe dat

6. Blijf uit de zon tussen 11 uur en 15 uur.

zeker als het gaat om snelle veranderingen.

7. Bescherm je huid door in de schaduw te gaan zitten.

Maar waar moet je nu precies naar kijken? Een goede

Of draag een hoed of pet. Bescherm je ogen met een

vuistregel is de zogenaamde ABCDE-regel. Dat betekent

goede zonnebril en kies voor aangepaste kleding.

dat je elke huidvlek controleert op Assymetrie, Boord,

8. Let op de weerkaatsing van de zon: aan het water, op het strand en in de sneeuw verbrand je véél sneller. 9. Wees voorzichtig met medicatie: bij sommige antibiotica bijvoorbeeld mag je absoluut niet in de zon.

Color, Diameter en Evolutie. Ga naar je arts als je het volgende opmerkt in je huidvlek : • Assymetrie : Als je een denkbeeldige lijn trekt door het midden van de huidvlek, dan zijn de twee helften ongelijk.

3. Bescherm je kind tegen te veel zon De huid van kinderen is heel kwetsbaar. Kinderen

• Boord : De rand van de huidvlek is niet egaal, maar ziet er grillig uit of is verhoogd. De boordrand vertoont inkepingen.

verbranden hierdoor gemakkelijker en de aangerichte

• Color (kleur) : De huidvlek is veranderd van kleur. Of de

schade herstelt minder vlot. Kinderen die regelmatig

huidvlek heeft verschillende tinten bruin, zwart, roze,

verbranden, lopen trouwens meer risico om later als

rood of wit.

volwassene melanoom te ontwikkelen. Wees dus extra

• Diameter : De vlek is groter geworden

voorzichtig en neem naast de vorige tips ook nog de

• Evolutie : De vlek is veranderd in de tijd. De vlek jeukt of

volgende maatregelen:

bloedt.

1. Bescherm kinderen met een goede zonnebril, een hoedje of petje en een droog T-shirt. 2. Laat ze zoveel mogelijk in de schaduw spelen: onder een boom, parasol of zonnescherm.

Huidkanker voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Volg daarom de zonnetips, of je nu op vakantie bent, sport beoefent of buiten werkt. Hou eveneens veranderende huidvlekken in het oog,… want vroegtijdige opsporing van

4. Geen zon en toch een bruin kleurtje? Info

In een zomer zonder zon naar de zonnebank? Het kan.

www.euromelanoma.org

Maar zonnebanken leveren wel

huidkanker doet de overlevingskansen toenemen.

Goed gesprek, beter gevoel Kanker brengt een patiënt en zijn familie van streek. De ziekte

In het programma “Goed gesprek, beter gevoel” kan je tot

zorgt voor heel wat emoties, zware behandelingen en alle

6 individuele gesprekken van 50 minuten hebben met een

gevolgen daaruit.

psycholoog om je te helpen door de moeilijke fases van de ziekte

Patiënten en familie zitten met allerlei vragen : hoe moet ik

heen te komen. Deze consultaties zijn volledig gratis en zijn

omgaan met de diagnose, hoe gaan anderen om met hun ziekte,

bedoeld voor mensen met kanker en hun familie.

wat met mijn partner, hoe vertel ik het aan de kinderen, …

40

Om de patiënten en hun familie te helpen zoeken naar een

Wil je hierover meer weten?

antwoord op deze vragen heeft de Stichting tegen kanker een

Contacteer dan Mia Meutermans, psychologe,

netwerk van psychologen.

op het nr. 0472/71.23.67.

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


O

cmw

OCMW-berichten Mantelzorgtoelage Vanaf 1 mei 2008 start het OCMW met het toekennen van een mantelzorgtoelage van €25/maand. Deze premie is een vorm van maatschappelijke erkenning voor de vele stille werkers die zorgbehoevenden uit ons dorp verzorgen. Het belangrijkste voor mantelzorgers is wellicht de steun van Om de zorg langer te kunnen volhouden is het tegengaan

Waaraan moet je voldoen als zorgbehoevende ?

van het sociale isolement cruciaal. Daarom is ook het

Gedomicilieerd zijn in Pepingen

contact met het OCMW belangrijk om informatie, vragen,

Niet verblijven in een instelling (rusthuis, MPI, …)

… betreffende thuiszorg uit te wisselen.

Hulpbehoevendheid aantonen door

derden, door effectieve hulp of een bemoedigend woord.

Vanaf 65 jaar : een medisch attest van de huisarts

Wat is mantelzorg ?

Van 21-65 jaar : een attest van blijvende invaliditeit van

De opvang en thuisverzorging van een zorgbehoevende.

tenminste 80% Minder dan 21 jaar : een attest van blijvende

Wie is mantelzorger ?

ongeschiktheid van tenminste 80%

Iedere persoon die een ziek of zorgbehoevende persoon thuis verzorgt en aan bepaalde voorwaarden voldoet,

En als verzorgende ?

kan de mantelzorgtoelage aanvragen.

Minimum 18 jaar zijn Zelf geen zorgbehoevende zijn

Wat is een mantelzorgtoelage ?

Familie zijn tot en met de derde graad

Een financiële tegemoetkoming die wordt toegekend

Niet-familieleden kunnen ook aanspraak maken op de

Meer info?

aan een mantelzorger als stimulans voor de

toelage wanneer :

Surf naar www.pepingen.be

vrijwillige inzet die wordt geleverd bij de opvang

- de zorgbehoevende geen familie heeft

of contacteer Hilde

en thuisverzorging van een zorgbehoevende die in

- de familie buiten de provincie woont

Turtelboom (02.356.32.24)

Pepingen woont.

- de familie de zorg niet op zich neemt

van het OCMW Pepingen.

Gezinszorg in Pepingen De regionale dienst gezinszorg in Pepingen, iets voor jou ? Na een opname in het ziekenhuis terug naar huis of

Het “thuis zijn” staat centraal en samen met de

wens je hulp in het huishouden bij de geboorte van een

mantelzorgers (partner, kinderen, vrienden, buren, …)

kindje ? Of lukt het wegens gezondheidsredenen, een

en eventuele andere professionele hulp trachten wij

handicap, … niet meer om het huishouden alleen rond

er voor te zorgen dat je in je vertrouwde omgeving kan

te krijgen ?

verblijven.

De dienst gezinszorg Welzijnskoepel West-Brabant, waarvan ook OCMW Pepingen deel uitmaakt, kan een

Meer info?

antwoord bieden op je hulpvraag.

Voor meer info of een concrete hulpvraag kan je terecht bij het OCMW :

Het aanbod bestaat uit hulp bij lichaamsverzorging,

Kerkstraat 2 - 1670 Pepingen

huishoudelijke hulp o.a. was, strijk, maaltijden bereiden,

Tel. nr. 02/356.32.24

boodschappen en beperkt onderhoud van de woning.

Contactpersoon : Hilde Turtelboom

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


O

cmw

Telefoonster De kinderen hebben hun eigen leven, de kleinkinderen

jij je inzetten tegen de eenzaamheid ? De vrijwilligers

worden groter, vrienden vertrekken, verhuizen of gaan naar

krijgen regelmatig vorming en ontvangen € 0,50 per

het rusthuis, … De eenzaamheid wordt langzaam groter.

telefoongesprek.

Doe je graag eens een “klapke” ? Wil je wel eens met iemand anders praten dan de dokter, poetsvrouw, postbode ? Meer info?

Dan is Telefoonster Pajottenland iets voor jou.

Voor meer info kan je

Vrijwilligers bellen je regelmatig op om te horen

steeds contact opnemen

hoe het is, wat er die week allemaal gebeurd is, …

met Jean-Pierre Schoukens

Telefoonster is volledig gratis.

(Coördinator Telefoonster) 0475/51.32.91 of

Interesse ?

telefoonster.pajottenland@

Telefoonster Pajottenland zoekt nog steeds

telenet.be

vrijwilligers voor Pepingen. Ben jij geëngageerd, wil

Juridische dienst Je eigenaar wenst je huurovereenkomst op te zeggen.

Je bedrijf gaat failliet.

Wat zijn je rechten?

Hoe verloopt de procedure?

Je voelt je benadeeld als consument.

Voor je iets onderneemt, is het absoluut noodzakelijk een

Tot wie moet je je wenden?

eerste juridisch advies in te winnen. Het gaat om juridische eerstelijnsbijstand : praktische

Je moet voor de rechtbank verschijnen.

inlichtingen, juridische informatie of een verwijzing naar

Hoe verloopt de gerechtelijke procedure?

een gespecialiseerde organisatie. Dit eerste advies door juridisch geschoolde vakmensen is volledig gratis, ongeacht

Je hebt schulden en je komt er niet meer uit.

je inkomen.

Hoe vermijd je allerhande procedures? Je wil scheiden.

Raad nodig ?

Wat zijn de mogelijkheden?

Neem contact op met het OCMW op het nr. 02/356.32.24.

Je echtgenoot betaalt de alimentatie niet.

Wij regelen graag een afspraak.

Wat kan je ondernemen?

Iedereen heeft het recht goed te wonen Meer info

Heb ik recht op een premie bij het plaatsen van een

huurwoningen. Advies bij het opknappen en renoveren

Woonwinkel Pajottenland

nieuwe verwarming ?

van een woning. Raming van renovatiekosten.

Kammeersweg 2

Hoe pak ik het vochtprobleem in mijn huurwoning aan ?

Hulp bij het opmaken van een bouwaanvraag voor

1570 Galmaarden

Waar vind ik een huurwoning beneden de € 500 ?

verbouwingswerken

tel. nr. 054/34.32.62

Ik wil zo lang mogelijk in mijn eigen huis blijven wonen.

info@woonwinkel

Wat kan ik doen ?

pajottenland.be

Voor meer informatie kan je je wenden tot de Woonwinkel Pajottenland - die vind je elke donderdag

Wat kan de Woonwinkel Pajottenland voor

van 10u tot 12u in het OCMW, Kerkstraat 2 te Pepingen

je doen ? Informatie, begeleiding en dossieropvolging bij premies Advies en informatie over de huurwet, sociale leningen, sociale woningen. Informatie over goedkope

42

Gemeentelijk infoblad • juni 2008


O

cmw

Lokaal Sociaal Beleidsplan In ons dagelijkse leven zitten we met vele praktische

Bedoeling is om de gemeentelijke en OCMW-diensten

vragen en botsen we op veel dingen die we in orde

beter bekend te maken, duidelijke en ruime informatie

moeten brengen, zoals:

te verstrekken en een goede communicatie met jong en

• Hoe moet ik mijn pensioen aanvragen?

oud tot stand te brengen. Daarom is het belangrijk om

• Heeft mijn baby spuitjes nodig om gezond te blijven?

een sterk partnerschap tussen de gemeente, OCMW,

• Kom ik in aanmerking voor een sociaal

verenigingen en bevolking te realiseren.

telefoontarief? • Waar kan ik terecht als ik mijn energierekening niet meer kan betalen? • Kan ik levenslang in mijn eigen woning blijven

De Pepingenaren hebben in elk geval reeds hun steentje bijgedragen door hun deelname aan de enquête.

wonen? Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 is een

Benieuwd?

Om er zeker van te zijn dat iedereen een gelijke toegang

basisplan voor iedereen in Pepingen die mee wil

Het Lokaal Sociaal

krijgt tot een menswaardig leven, heeft de Vlaamse

werken aan het welzijn van elke inwoner, dat verder

Beleidsplan en de resultaten

Overheid opdracht gegeven aan elke gemeente een

kan en zal worden aangepast aan de behoeften van de

van de enquête kunnen

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN op te stellen.

bevolking. Het zal de basis vormen voor de oprichting

worden ingekeken op het

van het Sociaal Huis in 2009.

OCMW en het gemeentehuis.

Meldingskaart Omschrijving van het probleem: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

43


O

cmw

Maak jij graag het verschil ? Word dan vrijwilliger bij het OCMW van Pepingen. Je bijdrage maakt een echt verschil voor de mensen die op jou kunnen rekenen. Wij zoeken vrijwilligers voor onze zeer goed draaiende mindermobielencentrale. Als chauffeur vervoer je mindermobiele mensen, dit zijn mensen die zelf niet meer met de wagen rijden en moeilijk het openbaar vervoer kunnen nemen. Hiervoor ontvang je een kilometervergoeding en ben je volledig verzekerd.

Of ben je het echt sociale type ? Dan kan je steeds lid worden van het Pepingse Telefoonsterteam. Ouderen

Zijn kinderen echter meer iets voor jou ? Ben je een

opbellen om hen opnieuw wat meer te betrekken bij het

Interesse?

echte verteller ? Of ben je liever op de baan met de

Pepingse sociale leven, om hun eenzaamheid wat te

Voor meer inlichtingen bel

kinderkoets ?

verzachten.

Marleen Decuyper op het

Geef dan een seintje aan Kristel Stoffels van

Meer informatie in het artikel in deze Info Pepingen en

nr. 02/356.32.24 of mail naar

Pinokkio op het nr. 02/306.47.59

bij Jean-Pierre Schoukens op het nr. 0475/51.32.91 of

marleen.decuyper@ocmw.

of mail naar ocmw.pepingen@telenet.be.

mail naar telefoonster.pajottenland@telenet.be.

pepingen.be.

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)................................................................................................................................................... Adres (*)....................................................................................................................................................................... Telefoonnummer.......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*)............................................................................................................................................

◯ defecte openbare verlichting

◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

44

Infoblad juni 2008

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:

Gemeentelijk infoblad • juni 2008

Profile for Pepingen

Juni 2008  

Pepingen Info Juni 2008

Juni 2008  

Pepingen Info Juni 2008

Profile for pepingen
Advertisement