Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

Lente 2015


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Colofon

redactioneel

‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Arno Vonk Mesdaglaan 36 06 81462782 Artwin Nuhn Maartje van den Berg Judith Klaasse Vincent Muller Reinier Zweers Mesdaglaan 27 6813 GL Arnhem 026 4437663 redactie@penseelstreek.nl

Vormgeving: Nannieke Swart www.summit-web.nl Druk: GLD Grafimedia Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877 / 06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Frans Schoenmakers(vzt) Mariette van Vlerken (secr) Hans Alink (penn.m) Frank Jibben Ingrid Krispijn Koen Eggermont Secretariaat: Bosboomstraat 17 6813 KB Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 4435265 Lidmaatschap 2015: € 12,50 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: NL67 INGB 0007 8197 30 Bankrek.: NL44 RABO 0303 9960 99 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem Redactie website: Noud van Zuijlen en Mariette van Vlerken E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Door Artwin Nuhn, redactie

Verzamelaars Er zijn mensen die graag bewaren en er zijn weggooiers. Ik behoor tot de laatste categorie, mijn huisgenoten tot de eerste. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Ik vind bezit al snel een last. Terwijl zij denken: je kunt niet weten, misschien komt het nog van pas, hetgeen hen ertoe drijft om de meest buitenissige spullen aan de eigen bewaarcollectie toe te voegen. Ik ken zelfs mensen die ijzeren buizen in de tuin begraven omdat je nooit weet of je ze nog eens nodig hebt. En er dient zich - verdraaid nog an toe altijd binnen afzienbare tijd wel een situatie aan die hen gelijk geeft… als je maar lang genoeg wacht. Het is een ongelijke strijd.

Weggooiers zijn geen verzamelaars. Bewaarders wel. Zou nog de moeite waard zijn om daar een historisch sociologisch onderzoekje naar te doen trouwens. Dikke kans dat je dan vaststelt dat verzamelen mensen in het bloed zit. Een overblijfsel uit de prehistorie, toen verzamelen een zaak was van leven en dood. Nu is het niet veel meer dan vermaak. Hoewel… het is ronduit grappig wat je allemaal tegenkomt wanneer je daar aandacht aan wilt besteden in dit blad en een verkennend mailtje rondstuurt. We pikken er in dit nummer een paar uit. Maar er zijn er veel meer, weet dat!

Bij de voorpagina En toen schoot in maart de temperatuur ineens krap over de 15 graden heen. Zomaar. Lente! En dus vlogen velen meteen het terras op of de tuin in. Voor een schoffelbeurt, om onkruid te wieden, plantjes te poten of om een gloednieuw hek te plaatsen. Op de voorpagina ziet u de volgende buurtgenoten: Linksboven: Franz Bridié uit de Albert Cuypstraat Rechtsboven: Hennie Derkzen uit de Nicolaas Maesstraat Linksonder: Lieke de Nooijer uit de Joris van der Haagenlaan Rechtsonder: Margreet Michielsen uit de Voermanstraat (foto’s: Marie-Louise Markhorst)

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopij uiterlijk vr. 5 juni 2015. Verspreiding volgende wijkkrant: 22 t/m 28 juni 2015. Het schema voor 2015 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Mesdaglaan 27. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

Hoe kom ik aan materialen voor ons straatfeest? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Wijkvereniging > Materialen en voorzieningen


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Ingrid Krispijn, bestuurslid

Alhoewel de krokussen overal in de wijk hun bonte kleuren tentoonspreiden, lijkt de temperatuur nog niet van plan het voorjaar in te luiden. Nog elke ochtend kijk ik vanuit mijn slaapkamerraam uit over bevroren daken van garageboxen. Dat leidt in ieder geval wel af van de treurige aanblik die welig tierend onkruid op het terrein biedt. Helaas is de eigenaar van de garageboxen, de heer van Oldeniel, van mening dat onderhoud geen deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Dat dit leidt tot verloedering van onze woonomgeving deert hem helaas niet.

dersteuning blijven rekenen. Geweldig hoe het team van de Burgemeesterswijk en dat van onze wijk onder leiding van Fred Boessenkool ieder jaar weer kans ziet zoveel interessante onderwerpen te bedenken. Natuurlijk gaan we ook door met de vele andere succesvolle activiteiten die we sinds jaar en dag door de grote inzet van al onze vrijwilligers kunnen organiseren. Om onze vrijwilligers te bedanken organiseren we 23 april aanstaande vanaf 18.30 uur voor hen een gezellige avond met een drankje en een hapje bij restaurant Trix.

Nest-cam Maar nu het goede nieuws: terwijl ik dit stukje achter mijn pc zit te schrijven, hoor ik dat dit weekend de eerste lentedagen worden verwacht en dat betekent werk aan de winkel voor de groene overleggroep die in onze wijk actief is. De groep wil de gierzwaluwnestkastenactie een vervolg geven in de vorm van een gierzwaluwflat bij de Pieter Brueghelschool. De bedoeling is daar een nestcam te plaatsen, zodat de kinderen de broedende vogels kunnen zien. De wijkvereniging ondersteunt dit leerzame project met alle plezier.

Buurtpreventieproject Hoogkamp Met de voorbereidingen van het nieuwe buurtpreventieproject in de Hoogkamp gaat het goed. Naar verwachting krijgen de buurtbewoners in april huis-aan-huisbezoek van hun straatcontactpersoon met het verzoek mee te doen. Bij voldoende belangstelling - en daar rekenen we op - kunnen we dan nog voor de zomervakantie van start. Nadere informatie over alle buurtpreventieprojecten staat op onze onvolprezen website.

Themaochtenden Ook de zeer succesvolle themaochtenden voor senioren kunnen op onze on-

Ontwikkelingen rond het Palet De werkgroep die zich bezighoudt met een zinvolle invulling van het gebouw zal in elke aflevering van de wijkkrant kort verslag doen van de ontwikkelin-

gen. Het bestuur van de wijkvereniging volgt het proces met interesse. Bestuur Penseelstreek en Algemene Ledenvergadering Tijdens de Algemene Ledenvergadering wil het bestuur Jeannine Witteveen graag voordragen als nieuw bestuurslid. Tevens hopen wij u dan de beoogde nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. Vervolgens moeten wij dit jaar op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze gewaardeerde Hans Alink vindt het na al die jaren tijd om een opvolger te krijgen. Wij komen dan ook graag in aanraking met gegadigden die voldoende financiële kennis hebben om deze klus op zich te nemen. Hans blijft voorlopig wel aan als bestuurslid. Wij nodigen u allen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 23 april aanstaande van 17.30 tot 18.30 uur in restaurant Trix aan de Schelmseweg. Naast mededelingen van het bestuur en verkiezing van bestuursleden worden ook het jaarverslag 2014, het financiële jaarverslag 2014 en de begroting voor 2015 besproken. Ook de plannen van het bestuur voor 2015 komen aan de orde. We hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn.

GOUDEN EI IS GOED VOOR TAART Zin in Hilvers-taart? Ga dan Paas-zondag op zoek naar het gouden ei. Dat heeft de redactie van De Penseelstreek speciaal voor deze gelegenheid verstopt. Waar? Tsja, waar…. Laten we zeggen op een aansprekend plekje ergens in onze wijk. Onderstaande foto’s geven aanwijzingen over de plek. Heb je het ei gevonden? Gefeliciteerd! Lever het dan af bij Mesdaglaan 27. En win een heerlijke taart die zaterdag 11 april door Bakkerij Hilvers gratis ter beschikking wordt gesteld aan jou. Maar let op: zoeken kun je pas op zondag 5 april. Succes!


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Wijkteams en coaches helpen bij het regelen van passende hulp

Coach aan keukentafel is gids en ver trouwenspersoon Door Artwin Nuhn

foto: Marie-Louise Markhorst

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor een flink deel van de gezondheidszorg. Arnhem kiest voor de wijkgerichte aanpak. Met wijkteams. En met coaches die thuis komen om burgers met een hulpvraag terzijde te staan.

De gemeente Arnhem had al ervaring met wijkgericht werken. De aanpak bleek erg succesvol. Daarom koppelt de gemeente als het ware haar nieuwe verantwoordelijkheden voor zorg aan de wijkaanpak. Arnhem is verdeeld in acht gebieden. Die tellen elk ongeveer evenveel inwoners. Onze wijk zit in de gele groep. Elke groep heeft een wijkteam dat beschikt over ervaren coa-

Het wijkteam voor De Penseelstreekbuurten telt twee jeugdconsulenten (Suzan Bannink 06-10802175 en Esther van Hesteren 06-10734092) en twee consulenten Volwassenen en ouderen (Aafke Vermolen 06-10677909 en Maria van der Post 06-10505013). Zij komen indien gewenst bij u thuis. Het wijkteam volwassenen staat onder leiding van Karin Verlaan. Wijkteam Jeugd staat onder leiding van Sander ten Napel.

Eén ingang voor vragen en hulp: Voor meer informatie en hulp op het gebied van (jeugd-)zorg, welzi


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  5

Speciale themaochtend 14 april Behoefte aan meer informatie? Kom dan naar de speciale themaochtend op 14 april in De Bakermat, kruispunt Van Nispenstraat en Izaäk Evertslaan. Wijkregisseur Wendy Beufhof en teamleider Volwassenen Karin Verlaan lichten daar toe hoe de gemeente Arnhem de zorg voor haar burgers organiseert. En u kunt hen het hemd van hun lijf vragen.

ches voor álle leeftijden. Ze geven steun en advies over zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. Ze houden kantoor in het wijkcentrum van Klarendal. Daar kunt u naartoe. Maar ze komen ook bij u thuis als dat beter uitkomt. Veel mensen denken dat die nieuwe werkwijze is bedoeld om geld te besparen. Dat klopt. Althans voor een deel, meent leidinggevende van het wijkteam Karin Verlaan. Want we geven in Nederland al vele jaren gewoon teveel geld uit aan professionele zorg. “Maar belangrijker nog is het dat we burgers graag zoveel mogelijk in hun eigen kracht willen zetten. Dat doen we door bij inwoners met een hulpvraag op bezoek te gaan en samen de vragen in beeld te brengen. En door samen na te gaan wie allemaal zouden kunnen helpen.” Want veel vaker dan vroeger zullen burgers de komende jaren praktische oplossingen moeten zien te vinden voor problemen die vroeger vanzelfsprekend door professionals werden opgelost (zie ook kader). Bijvoorbeeld door ondersteuning te organiseren met medewerking van familie, vrienden en buurtbewoners. De coaches die bij mensen thuis komen, gaan trouwens niet over medische vraagstukken, benadrukt Karin. Daar is de huisarts voor. “We zijn geen hulpverleners. Zie ons als een gids die inwoners helpt om de beste weg te vinden naar de oplossing van

een hulpvraag. Vroeger hadden burgers vaak met een heleboel instanties te maken die onverhoopt soms langs elkaar heen werkten. samenwerkten. Dat moeten wij voorkomen.” De vragen van wijkbewoners hoeven overigens niet per se over gezondheid te gaan. Ook met problemen in de opvoeding van kinderen, de druk van mantelzorg, behoeften aan technische hulpmiddelen als een traplift, en met uit de hand gelopen schulden kunnen buurtbewoners bij de coaches terecht. Ze werken heel breed. Dat biedt nog een voordeel. De coaches krijgen letterlijk beeld van de thuissituatie. “Dan zie je veel sneller of er nog meer speelt dat om aandacht vraagt”, weet Karin. “Veel problemen blijven vaak verborgen. Door die zichtbaar te maken, kunnen we beter helpen.” En doordat de coaches Jeugd en Volwassenen heel nauw samenwerken in het wijkteam, kunnen zij hun werk goed op elkaar afstemmen.

Hoe kom ik aan thuishulp? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Hier wonen & leven > Zorg Al een beeld van de belangrijkste vragen in onze wijk? Teamcoach Jeugd Suzan Bannink is voorzichtig. “Ik kan daar niet veel over zeggen, want vertrouwen is in ons werk een groot goed.” Wel blijkt tijdens een ontmoetingsbijeenkomst in het gemeentehuis dat de problemen die in onze wijk voorkomen niet veel verschillen van die in andere wijken. Ook hier zijn er vechtscheidingen, worstelen ouders met opvoedingsproblemen, en komt dyslexie voor. Opvallend blijkt wel de omvang van schuldenproblematiek. Die is groter dan gedacht.

Waarom zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg? Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor een flink deel van de zorg en jeugdhulp. Dat is een besluit van de overheid. Die wil dat deskundige zorg voortaan vooral beschikbaar is voor mensen die absoluut een professional nodig hebben en niet zonder kunnen. Voor alle andere vormen van ondersteuning moeten mensen proberen terug te vallen op familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Zo wordt de zorg goedkoper. Dat moet wel, omdat de kosten die we in Nederland de laatste tientallen jaren uitgeven aan gezondheidszorg enorm zijn gestegen. Zozeer zelfs dat ze onbetaalbaar werden, zeker nu de bevolking zo vergrijst en de medische wetenschap steeds meer behandelmogelijkheden biedt waar mensen gebruik van willen maken. De huidige regering is de eerste die het lukt om die kosten voor zorg te beteugelen. Ze werkt met tal van ingrepen in de gezondheidszorg toe naar een samenleving waarin mensen daadwerkelijk samen leven, waarin mensen letterlijk zorg voor elkaar hebben. Eigenlijk een beetje zoals het vroeger was. Zij noemt dat de participatiesamenleving. Omdat gemeenten veel beter weten waar hun inwoners behoefte aan hebben dan de landelijke overheid, is het ook logisch dat gemeenten nu veel meer te zeggen krijgen over de zorg voor hun inwoners. Gemeenten op hun beurt volgen dezelfde redenering: wijken weten beter wat de wijkbewoners nodig hebben dan de ambtenaren in het gemeentehuis. Dus krijgen wijken meer te zeggen over alle onderwerpen die ertoe doen: van de zorg tot veiligheid en van communicatie tot het onderhouden van onze openbare leefruimte.

ijn, werk en inkomen kunt u kijken op www.zodoenwehetinarnhem.nl of bellen naar 088-2260000.


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van Geldersch Landschap & Kasteelen:

‘Mijn eigen tuintje is een holtpodzol’

Door Frederike Bloemers en Maartje van den Berg foto: Marc Pluimers

Het afgelopen jaar besteedde De Penseelstreek aandacht aan de landgoederen en natuurgebieden in onze omgeving. Die zijn voor een groot deel eigendom van het GLK, voluit Geldersch Landschap & Kasteelen. Als vervolg daarop fietsten wij op een grijze winterdag naar het sfeervolle 18e eeuwse huis Zypendaal om Peter van den Tweel te interviewen - bewoner van onze wijk én directeur-bestuurder van GLK. Peter is een enthousiast verteller met veel kennis over en hart voor - natuur en cultuurhistorie. Onze zorgvuldig voorbereide vragen konden al snel terzijde worden geschoven. ‘Ik ben hier een jaar of 6 geleden komen wonen. En toen ik een jaar later deze droombaan kreeg was dat na-

tuurlijk fantastisch. Nooit meer in de maandagochtend file. En daarnaast sowieso: hoe mooi je hier woont, in een unieke landschappelijke omgeving, dat vind je nergens.’ ‘Ja, de buurt weet wat ik doe en ik word er soms op aangesproken. Maar dat is eigenlijk alleen maar leuk want er spreekt betrokkenheid uit. Soms krijg ik kritische vragen over de kap van bomen, maar vaak gewoon reacties over hoe mooi het hier is. Dat is ook een van de voordelen van in Arnhem wonen – zou niet iedere stad in Nederland zo moeten zijn? In welke stad kan je door het park zó het centrum in lopen? Dat is een groot compliment, ook aan de bestuurders van Arnhem , die dat in deze tijd belangrijk vinden en in stand houden.’

Iedere boom een monument

‘Mijn eigen tuintje is een holtpodzol - ik ben een beetje bodemkundig geschoold - en die vind je op de rijkere zandgronden. De beste bosbouw-

gronden van Nederland. Dat is de reden dat we hier zulke prachtige grote en oude bomen hebben - en daar kom je meteen op een stukje emotie terecht, ook bij mij. Iedere boom is een monument, en daarom raakt het omhalen ervan mensen direct. Ik wil discussie niet uit de weg gaan. Maar iedere boom heeft een levensduur, en als die naar het einde gaat moet je toch gaan kijken of het nog veilig is en of je moet gaan verjongen. Want veiligheid staat voorop.’ ‘Neem nou de Schelmseweg, van Trix tot het kruispunt met de Amsterdamseweg en dan verder richting Oosterbeek. Daar vind je hele oude en prachtige beukenlanen, maar eigenlijk zijn ze op. Wij zijn al 10 jaar bezig om elke keer de slechtste bomen eruit te halen. Dat is afgelopen winter ook weer gebeurd, er moesten 40-50 bomen uit. Je ziet het aan de buitenkant niet, maar binnenin zijn die bomen helemaal rot. En dat is nou juist zo gevaarlijk, zeker langs


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  7

de weg en bij het fietspad. Dus we moeten deze stukken laan verjongen, daar is geen ontkomen aan. Als je uiteindelijk weer een laan in volle glorie terug wilt hebben, is het beter om alle bomen tegelijk te kappen en te herplanten. Dat is enorm ingrijpend natuurlijk, maar dan kun je daarna wel weer 100 jaar vooruit. Dat kun je mooi zien bij de sterlanen op Hoog Erf, achter pension Klein Warnsborn: de lanen onderling hebben een andere leeftijd maar de bomen in één laan zijn wel allemaal gelijk. Schitterend.’

Dicht is niks

‘Stad en land raken elkaar hier, in de parken en in de randgebieden, en daar hoort bij dat er intensief gebruik gemaakt wordt van de natuur. Wij willen mensen ook de mogelijkheid bieden om ervan te genieten. Want dicht is niks. Daarom hebben wij honden-losloopgebieden in de directe omgeving van woonwijken, zoals op Warnsborn, Mariëndaal en Zypendaal/Gulden Bodem. Maar er zijn grenzen: als je buiten die terreinen komt met een loslopende hond dan mag de boswachter daar tegen optreden - en dat doet hij ook. Trouwens, ook binnen de losloopgebieden zijn er regels, bijvoorbeeld dat jij en je hond niet van de paden af mogen, en dat je maximaal 2 honden tegelijk loslopend bij je mag hebben. Die regels zijn er niet voor niks, want zelfs honden die heel goed onder appèl staan kunnen ineens toch achter een haas of een ree aan gaan. Of achter vee - een boer is op zijn zachtst gezegd niet gelukkig als honden achter zijn koeien aan rennen. Hondenpoep kan ook ziektes veroorzaken bij kalveren. En laten we wel zijn: dit gedrag hóórt gewoon niet.’ ‘Dieren die rust nodig hebben trekken zich terug uit de drukste gebieden. De hoge recreatiedruk heeft dus wel degelijk consequenties. Toch, als ik hier ’s avonds nog een wandeling maak in de schemering dan staan de reeën op Warnsborn in de bosrand. Dus ze zijn er wel; dieren passen zich tot op zekere hoogte aan. Maar daarvoor is belangrijk dat die rustige gebieden er ook echt zijn. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid daarin nemen.’

Ieder zijn eigen specialiteit

‘De 3 E’s: economie, ecologie en erf-

goed zijn voor GLK volstrekt gelijkwaardig. Wij zoeken altijd naar het ‘ensemble’: de best mogelijke combinatie van huis, tuin, park en (land)goed. Bij ons geen wilde natuur; wij herstellen waar mogelijk de historische cultuurlandschappen, inclusief bijvoorbeeld paden, zichtassen en bomenlanen. Want parken zijn natuurlijk gewoon groen erfgoed. We kiezen voor herstel naar de hoogtijdagen van het betreffende landgoed, en vaak laten we ook andere fases van de historie zien.’ ‘Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, GLK: het is soms verwarrend dat er drie terreinbeheerders zijn. Maar iedereen blinkt uit in zijn eigen specialiteit. Waarom zouden er anders zoveel automerken zijn? Of supermarkten? De accenten liggen anders. En we doen veel samen. De basis is ons terreinbeheer, maar er is méér samenwerking, bijvoorbeeld bij wildbeheer, toezicht en vakantiehuisjes. Dat heeft ook met mensen te maken – wij weten elkaar gelukkig goed te vinden.’

Niet vanzelfsprekend

‘Iedereen vindt het normaal dat onze terreinen gratis zijn. Maar eigenlijk moeten we ons er bewust van zijn dat dit helemaal niet zo normaal ís. Wandelen en fietsen als basisvoorzieningen in onze gebieden blijven wat ons betreft altijd gratis. Maar we onderzoeken of we voor extra zaken of evenementen misschien wél geld kunnen gaan vragen. Onze financiële middelen lopen terug en het kost heel veel geld om alles mooi en veilig te houden. We moeten er goed over nadenken: betaald parkeren lijkt ons bijvoorbeeld geen goed idee omdat mensen dan misschien maar ergens in het bos gaan parkeren…’ ‘Ik zie de komende twintig jaar een aantal wezenlijke vragen op ons afkomen. Die gaan over drinkwater, gezondheid, duurzaamheid. We moeten breed de krachten bundelen om daar oplossingen voor te vinden. Neem nu eens drinkwater. Dat is een eerste levensbehoefte, en het moet daarom in Nederland volgens de wet zo goedkoop mogelijk worden geproduceerd. Vaak wordt het gewonnen onder natuurterreinen omdat het water daar zo mooi schoon is - en blijft, want wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunst-

mest, etcetera. Voor waterzuivering hoeven dan dus minder kosten worden gemaakt. Waarom zou daar in de toekomst geen vergoeding tegenover staan die ten goede komt aan het beheer van de natuur op die terreinen? Iets vergelijkbaars geldt eigenlijk voor gezondheid en natuur – natuur kan een positief effect hebben op de gezondheid, en dus de kosten van de gezondheidszorg verlagen. We betalen ook allemaal opcenten van de wegenbelasting, dat is toch eigenlijk hetzelfde?’

Maak het praktisch

Iedereen kan bijdragen. ‘GLK richt zich op inwoners van Gelderland, en dan nog specifiek op gezinnen met jonge kinderen en grootouders met kleinkinderen. We vernieuwen ons blad om het nóg aantrekkelijker te maken. Maar ook los van GLK kunnen we allemaal bijdragen aan de diversiteit van de natuur in onze eigen omgeving, om te beginnen in onze tuin. Maak het praktisch. Planten laten uitbloeien en de zaden laten staan voor de kneu en de dwergmuis. Bladeren laten liggen en hekken maken met grote openingen voor de egel. Bessendragende struiken voor de vogels, en bloeiende planten voor vlinders en bijen. Is nog leuk om te doen ook.’

Meer weten? Meer weten? U kunt de aankondigingen van excursies en andere activiteiten van het GLK tegenwoordig ook vinden op www.penseelstreek.nl.

Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen bij de gemeente?

Kijk op www.penseelstreek.nl

onder Hier wonen & leven > Digitaal loket gemeente Arnhem


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Kunst en atelierroute 2015 Bent u ook zo nieuwsgierig naar wat er allemaal voor kunstzinnigs gemaakt wordt in onze wijken? Dan kunt u op 6 en 7 juni uw hart ophalen tijdens de kunsten atelierroute. Ruim dertig kunstenaars van de buurten Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem en het Burgemeesterskwartier exposeren die dagen recent werk, grotendeels in hun eigen atelier. Hun deur staat wagenwijd voor u open. In een ontspannen persoonlijke sfeer genieten van kunst op een steenworp afstand van uw woning. U wilt natuurlijk meer weten! Dat kan. Bezoek vanaf 1 mei de speciale website www.kar2015.nl , waar alle bijzonderheden te vinden zijn. Eind mei ligt als extra de speciale ‘Kunst en Atelier Route’-folder met alle deelnemers, de bezoekadressen inclusief plattegrond, op uw deurmat.

Kogel gezondheidcentrum door de kerk

KORT E Penseelstreek Classic viert lustrum Op zondag 6 september 2015 vindt alweer de 5e editie plaats van het oldtimerevent Penseelstreek Classic. Het 1e lustrum dus voor een wijkactiviteit waar autoliefhebbers en andere wijkbewoners van harte welkom zijn. De organisatie gaat van dit lustrum iets speciaals maken. Wat? Dat blijft nog een verrassing, maar er wordt uiteraard weer een mooie tocht uitgezet. En aansluitend is er ’s middags op het Mesdagveld voor jong en oud weer van alles te doen. Kortom: noteer 6 september alvast in uw agenda. En beleef het mee! Penseelstreek Classic 2015: daar bent u toch ook bij?

Mooie tuinen kijken op 21 juni

In 2013 besteedden wij tweemaal aandacht aan de herbestemming van de Heilig Hartkerk tot gezondheidcentrum. Gestreefd werd toen naar opening in 2015 en juist toen wij als redactie vonden dat het toch wat stil bleef, verrees daar plots een metersgroot bord. Er gaat nu dus echt iets gebeuren. Als het goed is zijn de eerste vakmensen zelfs al ‘ter kerke gegaan’ als deze Penseelstreek op uw deurmat ploft. Begonnen wordt met restauratiewerkzaamheden. De echte bouw moet nog vóór de bouwvak van start gaan. Intensief overleg met gemeente en provincie heeft zowel de herbestemming tot gezondheidscentrum mogelijk gemaakt, als het verkrijgen van een pittige subsidie voor instandhouding van de monumentale kwaliteiten van het kerkgebouw. Speciaal voor onze kerk is architectenbureau SatijnPlus in de arm genomen. Een vraag die iedereen bezighield: “Komen er ook huisartsen?” Ja, die komen er, maar hoeveel en wie mag nog even niet worden gepubliceerd. Naast de reeds bekende invulling door fysiotherapeuten, audiciën en psychotherapeuten wordt een mooie balans beoogd van reguliere eerstelijnszorg en de zeer actuele ‘anderhalvelijnszorg’, waarin specialisten buiten de muren van het ziekenhuis werken. Verder wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van complementaire zorg als acupunctuur en voedingsadvies en van afgeleiden als yoga en (andere) meditatievormen. (Vincent Muller)

Ieder jaar organiseert de vereniging Groei en Bloei een open tuinendag, waarbij tuineigenaren hun tuin openstellen voor iedereen die ook van tuinieren houdt. Dit jaar vindt die dag plaats op 21 juni tussen 11.00-17.00 uur in tuinen van de buurten Hoogkamp, Gulden Bodem, Sterrenberg en Burgemeesterskwartier. Een flink aantal enthousiaste tuineigenaren heeft zich al aangemeld, maar de vereniging is nog op zoek naar meer tuinen. Dus… bent u trots op uw tuin? En vindt u het leuk uw passie te delen? Neem dan contact op met Els de Weijer (06-24548551) van de Commissie Open Tuinen. De adressen van alle tuinen die meedoen kunt u begin juni vinden op de website van Groei en Bloei www. arnhem.groei.nl.


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  9

EN KLEIN Help mee aan spetterend Oranjefeest!

Het Palet: hoe staat het ermee? In ons januari-nummer las u over de plannen rond het voormalig schoolgebouw Het Palet in de Witsenstraat. De werkgroep Wijkbedrijf Het Palet heeft inmiddels bij de gemeente Arnhem aangegeven het gebouw te willen huren. Op de eerste oproep voor eventuele huurders van een ruimte in de school hebben zich heel wat enthousiaste bewoners gemeld. Een kleine bloemlezing: huiswerkbegeleidingklas, cursussen, muzieklessen en werkgroepen, er is een plan voor een kleinschalig lunchcafé en/of een theehuis in combinatie met mensen met een beperking, er zijn plannen voor het aanbieden van sociale activiteiten in een ontmoetingsruimte voor de buurt, een repaircafé, etc.. Veel ZZP-ers blijken een werkruimte te willen huren, permanent of tijdelijk. Ook is er belangstelling voor het huren of kopen van seniorenwoningen die op langere termijn zouden kunnen worden gerealiseerd. Zodra de afdeling Onderwijs van de gemeente heeft besloten wat het wil doen met het gebouw, hoopt de werkgroep te spreken met wethouder Elfrink. Heeft u ook belangstelling om een ruimte te huren? Mail dan naar: Wijkpalet@gmail.com.

Karate in de Montessorischool Net als voorgaande jaren moet ook Koningsdag 2015 een onvergetelijke dag worden. Daar kan het Oranjecomité niet alleen voor zorgen. Daarom zoekt het vrijwilligers (ouders of kinderen boven de 12 jaar) die het leuk vinden om op maandag 27 april a.s. kinderen te begeleiden bij spelletjes of te helpen bij de opbouw of het opruimen van het voetbalveldje achter de Pieter Brueghelschool. Een uurtje hulp… van 8.30-9.30 uur (opbouw), van 10.00- 11.00 uur of 11.00-12.00 uur (kassa of stormbaan), van 10.30- 11.30 uur of 11.30-12.30 uur (diverse activiteiten) of vanaf 12.30 uur (afbouw). Geef even aan waar je voorkeur naar uitgaat. Ken je zelf nog iemand die ook graag een uurtje meehelpt? Laat het weten. Opgeven kan door je naam, adres en telefoonnummer te mailen naar oranjecomite@penseelstreek.nl.

Sinds eind vorig jaar biedt een gespecialiseerde sportschool karatelessen aan voor kinderen en volwassenen vanaf 16 jaar in de gymzaal van de Montessorischool aan de Nicolaas Maesstraat. De trainingen zijn iedere woensdag van 20.0021.30 uur. Het woord karate betekent letterlijk "lege hand". Het is een soort boksen. Je maakt gebruik van je handen en voeten. Daarmee ontwijk je de aanval van je tegenstander en zet vervolgens je eigen aanval in met stoten, slagen en trappen. De sportschool beoefent de stijlgroep Wado-Kai, de weg van de vrede. Je kunt gebruikmaken van twee gratis proeflessen. Voor de eerste lessen heb je nog geen karatepak nodig. Sportkleding is voldoende aanwezig. Benieuwd? Kom naar de training of bel 026-4423642. E-mailen kan ook: h.kreijtz@chello.nl.

Meester Geurt neemt afscheid In juni 1974 begon hij op de Sterrenberg in de derde klas als meneer Buitenhuis. Komende mei neemt meester Geurt afscheid van basisschool 't Panorama. Ruim 40 jaar meester op de Hoogkamp, dat betekent dat heel wat mensen uit de wijk hem kennen. En dat klopt ook. Hij is in die jaren bij al zijn leerlingen op huisbezoek geweest en heeft dus heel wat huizen hier van binnen gezien. “Die huisbezoeken waren voor mij het hoogtepunt. Ik voelde me altijd als een koning onthaald.” Hij zal het lesgeven wel erg gaan missen. Maar hij heeft gelukkig al plannen voor na zijn pensionering. “Ik wil graag vrijwilligerswerk gaan doen bij het Openlucht Museum. En muziek maken, slagwerk. Dat lijkt me mooi.” Op 30 april zal het afscheid van de collega’s zijn, en op 1 mei is het afscheidsfeest voor de kinderen en de ouders. Een receptie wil hij niet. Maar als oud-leerlingen en ouders nog een persoonlijke boodschap hebben voor meester Geurt, dan kan dat via geurtkrant@bspanorama.nl. Er wordt namelijk een krant gemaakt als afscheidscadeau. En hoe dikker die is, hoe beter. (Marie-Louise Markhorst)


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72 Heeft u (ver) bouwplannen? Suzanne Nagtegaal helpt u uw woondromen te realiseren! Neem voor meer informatie of een gratis eerste gesprek gerust contact op met buroBois architectuur. Coehoornstraat 35 Arnhem info@buroBois.nl 0617454312

Bois architectuur

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl website: www.apolloathome.nl/maakreizen 1e PRIJS BIJ VERKIEZING BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR 2012

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

/ campers benzine / diesel

bestel

/

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

H K

M

Hans Mini Klus Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u). Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  11

De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Bijzondere bio-dynamische witte tart zelfs de logica van ervaren wijndrinker

Tenminste houdbaar tot? Door Vincent Muller, met medewerking van Erik Tax

Over wijn moet je niet praten, die moet je drinken. Maar voor de witte Savennières van Nicolas Joly - wijnbouwer, schrijver en dé pionier van de biologischdynamische wijnbouw - maken we een uitzondering. De druif is biologisch-dynamisch geteeld, de grond wordt geploegd door een paard, de wortels van de struiken reiken tot vier maal dieper. En de eerste 10 jaar is het vocht niet te drinken. Maar daarna… Wijn is soms net kunst! Waarom vermeldt een wijnetiket eigenlijk geen houdbaarheidsdatum? Wijn is niet gepasteuriseerd en bevat geen kunstmatige conserveringsmiddelen. Dat vráágt toch om bederf? Verkeerd bewaarde wijn is inderdaad al gauw ‘stuk’ en het is een hardnekkig misverstand dat wijn met de jaren altijd beter wordt. Maar de echte reden is trivialer: volgens de wet is het voor dranken met meer dan tien procent alcohol (een prima conserveringsmiddel) niet verplicht. Daarmee zou de vraag feitelijk beantwoord zijn, maar juist over de ‘houdbaar-

heid’ van wijn is zoveel meer te vertellen.

Gefascineerd

Dat rode wijnen langer kunnen (soms moeten) worden bewaard dan witte of roséwijnen is algemeen bekend. Een prachtige uitzondering hierop vormen de witte Savennières van Nicolas Joly. Al ben je geheelonthouder of met een pak Aldi-huiswijn al dik tevreden, tien tegen één dat je gefascineerd raakt zodra je je ver-

diept in Joly’s ideeën over de viticulture (wijnbouw) en de vinificatie (het eigenlijke wijnmaken).

Kosmische invloeden

Na een economische studie en een carrière als investment banker trad Nicolas Joly in de voetsporen van zijn familie, als eigenaar van Château de la Roche aux Moines bij het dorpje Savennières (Loirestreek). Het chateau is op zichzelf al bijzonder, omdat hier sinds het jaar 1130 onafgebro-


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  13

toeneemt naarmate je je erin verdiept. Wijn is soms net kunst! Overigens, het volgen van de natuur en het beperken van onnatuurlijke hulpbronnen gaat in de biodynamische wijnbouw véél verder dan in de al wijder verbreide biologische landbouw. Veel ervan mag zweverig klinken en ontbeert wetenschappelijk bewijs. Maar feit is dat sinds Joly de biodynamische landbouw propageert, ook wereldberoemde wijnhuizen als Comtes Lafon, Chapoutier en zelfs Romanée-Conti de biodynamische werkwijze openlijk hebben omarmd en met verrassend veel succes enkele van hun beste wijnen op deze wijze produceren.

Heerlijk combineren Niet alleen brengt een paard minder schade toe aan de bodem dan een tractor, het warmbloedige dier geeft via zijn aura ook energie door aan de wijnstokken. En zo wordt van de drie clos (afzonderlijke wijnvelden) enkel geoogst wat de natuur de wijnmaker gunt. Joly raakte dermate into biodynamische wijnbouw dat hij er verscheidene standaardwerken over schreef. Inmiddels laat hij zich geen wijnmaker meer noemen maar Assistent van de Natuur. Voorwaar iets om over na te denken. ken(!) druiven worden geteeld, steeds alleen van het ras chenin blanc dat zich hier zeer thuis voelt. Het chateau leverde goede wijnen, gemaakt op de gangbare manier. Maar Joly werd ongelukkig van de toenemende mechanisatie en het toevoegen van allerlei hulpstoffen. Dat leverde weliswaar drinkbare wijnen op, maar die beschouwde hij als zielloos. Rond 1980 liet hij zich inspireren door het gedachtegoed van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie en de biologisch-dynamische landbouw. Hij gooide de werkwijze volledig om: kunstmest en pesticiden werden verbannen en het land minimaal bewerkt, zodat het bodemleven en de natuurlijke dynamiek behouden blijven. Ook wordt sterk rekening gehouden met kosmische invloeden, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat de wijngaarden alleen nog worden geploegd met hulp van een paard.

Enorm potentieel

De door de natuur geschonken oogst wordt, wederom zonder kunstgrepen of toevoegingen, gemaakt tot wijnen die behoren tot de beste witte wijnen ter wereld. Dat predicaat verdient met name de Clos de la Coulée de Serrant. Maar ook de Clos de la Bergerie (AOC Roche aux Moine) en Les Vieux Clos (AOC Savennières) zijn uitzonderlijk goed. Dankzij het hoge zuur van de chenin-blancdruif en de onderscheidende vinificatie, waarbij onder meer de gisting anders verloopt, hebben deze wijnen een enorm potentieel en kunnen ze met gemak 20 jaar en zelfs langer worden bewaard. Sterker: de eerste jaren zijn ze dermate complex en hardzuur dat ze domweg niet te drinken zijn! Minimaal tien jaar hebben ze nodig om zich te ‘openen’. U begrijpt inmiddels dat we het niet over beginnerswijntje hebben. Dat niet zozeer vanwege de prijs als wel omdat de waardering

Hier geen vage proefnotities als “een grootse complexiteit en rijke neus, met noten van ceder, wilde roos en perzik”, maar de vakterm mineraliteit mag niet ontbreken. Hij geeft simpel gezegd de mate aan waarin je proeft op welke bodemsoort de druif groeide. Dankzij de biodynamische teelt ontwikkelen zich de wortels van Joly’s wijnstokken veel beter: ze groeien tot viermaal dieper, in dit geval in de lei-achtige bodem. Dat komt de opname van de voor een ware Grand Vin zo essentiële mineralen en zouten enorm ten goede. En zo komen deze Savennières geweldig tot hun recht op de zeer lange termijn. De strakdroge jaargangen van 1990 tot 2003 zijn nu mooi op dronk en laten zich heerlijk combineren met paté, zachte romige kazen en magere vis met een witte-wijnsaus. T.H.T. op een wijnetiket? Op die van Nicolas Joly zou “niet gebruiken vóór” eerder op zijn plaats zijn… Deze bijzondere wijn is verkrijgbaar bij Tax Wijnhandel op de Jacob Marislaan.

Wanneer vergadert het wijkbestuur? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Wijkvereniging > Vergaderschema


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

VERZAMELAARS KEN Verzamelen. In de Dikke van Dale staat als tweede betekenis: uit liefhebberij bijeenbrengen. Wie heeft het niet ooit gedaan of doet het nog steeds? Schelpjes op het strand, mooie stenen, postzegels, voetbalplaatjes... Ik zelf was vroeger een grote ABBA-fan en had plakboeken vol plaatjes die je voor 10 cent kon kopen bij de sigarenboer. Ruilen hielp de verzameling compleet te maken. Ruilen is hét middel om de gaten in de verzameling te vullen. Vroeger ging dat via beurzen. Tegenwoordig via internet. Google maar eens het woord ‘ruilbeurs’. Van modelauto’s tot bierviltjes, van postzegels tot champagnecapsules, en van speeltjes uit een surprise-ei tot Victoriaanse poëzieplaatjes. De ouderwetse ruilbeurzen of rommelmarkten bestaan nog steeds. Die blijven voor een verzamelaar onweerstaanbaar. Je weet immers niet wat je tegenkomt. En als je geluk hebt, tik je iets waardevols op de kop voor

Henk van den Brand: oorlogsmemorabilia Henk van den Brand (79) uit de Ruisdaelstraat kreeg als tienjarige jongen in 1945 bij de bevrijding een baret van een Canadese soldaat. En daarmee was de grond gelegd voor zijn zeer omvangrijke collectie oorlogsmemorabilia. Hij heeft een grote verzameling petten, baretten en uniformen, speldjes, insignes… De meeste spullen heeft hij gekregen. Hij wijst op een lijst. “Wat hier ligt bijvoorbeeld heb ik gekregen van de veteraan die altijd bij ons logeerde tijdens de Airborneherdenking. De man is vorig jaar helaas overleden. Hij heeft zijn spullen uit de oorlog aan mij nagelaten. Het is me heel dierbaar.” Zelf was Henk tijdens zijn diensttijd Zee Milicien Marinier, daarna actief voor de vereniging van oud-mariniers. Daardoor heeft hij heel wat contacten die hem helpen bij zijn verzameling. Met de oud-mariniers wilde hij in originele Dungereekleding (de uniforms van de Amerikaanse mariniers) de Airbornetocht lopen. ‘Die uniforms heb ik gekocht in dumpzaken. Daar vond ik natuurlijk ook spullen om aan mijn eigen verzameling toe te voegen.” Via het Airbornemuseum, waar Henk al jaren vrijwilliger is, komt ook nog wel eens iets zijn kant op. “We hadden voor een expositie foto’s van operatie Market Garden. Daar zat een dubbele afdruk tussen. Die mocht ik hebben. En veel mensen weten dat ik dit verzamel. Dus als ze bij het overlijden van een familielid op zolder dingen uit de oorlog vinden waar ze zelf niets meer mee willen doen, ben ik altijd heel blij als ze aan mij denken.” De verzameling is niet compleet. Daar streeft hij ook niet naar . “Er moet wel altijd wat te wensen overblijven.” Eén van die grootste wensen die hij nog heeft is een parachutistenhelm van de Slag om Arnhem.

Marijn Hutter: stenen Marijn Hutter (9) van de Bakenbergseweg verzamelt stenen. Het begon allemaal een paar jaar geleden tijdens een vakantie in Italië. “Ik was op het strand een zandkasteel aan het graven en toen vond ik deze steen.“ Hij laat een stukje amethist zien. “Nu heb ik er veel meer, ook fossielen. Ik heb van mijn opa een vissenfossiel gekregen. Die is ook heel mooi.” Het stenen verzamelen zit in de familie. “Papa verzamelt ook stenen. Hij woonde vroeger in Zuid-Amerika. Daar kon je hele mooie stenen vinden. Hij heeft er al heel veel. En opa heeft er nog meer. Ik verzamel ze omdat ik ze zo mooi vind.” Hij weet er al behoorlijk veel vanaf. Van een aantal stenen weet


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  15

NEN GEEN STOP

1 euro. Inwendig juichend maar met een onbewogen gezicht neem je de vondst in ontvangst. Wat een kick! Zegt dit je niks? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk geen verzamelaar. Weet je wel waar ik het over heb, en lees je dit zittend in een klein hoekje van een overvolle kamer waarin je bank, stoelen en vloer nog nauwelijks door de spullen heen ziet? Dan ben je waarschijnlijk een ziekelijke verzamelaar, ook wel hoarder genoemd. Hoarders vinden zichzelf overigens niet ziek. Het is alleen een probleem dat ze beperkte ruimte hebben om hun verzameling te stallen. Want weggooien is onmogelijk. RTL4 besteedde in de serie Mijn Leven in Puin aandacht aan deze mensen. De mensen die ik voor dit stuk interviewde, waren geen hoarders. Wel verwoede verzamelaars. En ze hadden één ding gemeen: hun ogen glinsterden wanneer ze over hun verzameling praatten. Marie-Louise Markhorst

Betty van Dijk: wc-trekkoorden Betty van Dijk uit de Breitnerstraat is een rasverzamelaarster. Ze verzamelt van alles. In haar huis staan haar verzamelingen met veel smaak tentoongesteld. En ze verwisselt ze ook graag. Op dit moment bijvoorbeeld staat veel in het teken van Pasen en zijn de uitgebreide collectie haasjes en eieren te zien. Haar meest bijzondere en aparte verzameling is die van porseleinen wc trekkers. Ze heeft er ongeveer 94 en ze hangen, hoe kan het anders, op haar toilet. “Ik ben uit nostalgie begonnen met het verzamelen van deze trekkers. Wij hadden er vroeger zo een op de wc. Nu hebben we zo’n moderne pot, met een drukknop, niks aan.” De trekkers zijn allemaal anders, met een tekst er op, met een ribbeltje, met een dopje. Ze vindt ze op rommelmarkten, waar ze altijd heel graag rondsnuffelt. “Vroeger zat er een Ebbers op de plek waar nu de Lidl is. En daaronder had je een grote kelderruimte waar elke zaterdag een rommelmarkt was. Op een zaterdag stond daar een verkoper, en die had een hele kluwen van die trekkers. Volgens hem afkomstig van een kleuterschool die gesloopt was. Ze zaten vreselijk in de knoop. Ik mocht de hele kluit voor tien gulden meenemen. Je begrijpt zeker wel hoe blij ik daar mee was. Mijn man heeft met eindeloos geduld al die kettingen uit elkaar gehaald.” De mooiste uit de verzameling is een Engelse wc-trekker, met Pull er op.”Een hele stevige, lekker robuust, daar houd ik van.” Het is tegenwoordig niet makkelijk om er nog aan te komen. Ze zijn bijna onbetaalbaar geworden. Gelukkig verzamelt Betty nog veel meer. “Verzamelaars zijn gevaarlijke mensen. Ze kennen geen stop.”

hij de namen te noemen: “Dit is een beryl, een mooie groene steen en dit is een heliodoor, die is geel. En dit is een morganiet, die is roze. Voor school maak ik nu een werkstuk over diamanten, want dat vind ik ook heel mooie stenen. Ik vind het ook heel leuk om er meer over te weten.” Hij heeft ze bij elkaar liggen op een plank. “Er liggen er ook nog een paar bij mama in huis.” De meeste stenen heeft hij gekregen. “Van opa krijg ik steeds mooie stenen. En mijn tante had mij ook een heel mooie gegeven. De mooiste steen die ik heb is een amethist. Die is paars met allemaal punten en als het licht erop valt dan glinstert hij heel mooi. Hij was van mijn opa. Ik vroeg of ik hem mocht hebben en dat mocht.”


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Vervolg 'Verzamelaars kennen geen stop', p. 14/15

Penseelsteken(30) Klimop

Herman Palm: ansichten, prenten, foto’s, souvenirs

Herman Palm (65) uit de Poggenbeekstraat verzamelt al bijna zijn hele leven. “Mijn vader was verzamelaar, ik ben ermee groot gebracht. Mijn vader verzamelde onder andere ansichtkaarten van zijn geboorteplaats Apeldoorn. Ik ging dus ansichten verzamelen van mijn geboorteplaats Beverwijk. Naast ansichten verzamel ik ook prenten, foto’s en souvenirs, alles wat met Beverwijk te maken heeft.” Zijn collectie ansichten is indrukwekkend: zo’n 45.000 stuks. Ze zitten in tientallen albums. Niet allemaal van Beverwijk, ook van andere zaken zoals watermolens (een voorvader was molenaar), stoommachines, gevangenissen, doktershuizen. Voor zijn pensionering was Palm huisarts in de wijk. “Ik had in mijn praktijk op de Mauvestraat een paar ingelijste oude ansichten van Arnhem hangen. Daar hing een briefje bij met de vraag of mensen aan mij wilden denken als ze oude ansichtkaarten hadden die ze wilden wegdoen. Dat leverde mij in de loop van de tijd heel wat ansichtkaarten op. Die kon ik dan weer ruilen op verzamelaarsbeurzen waarmee ik mijn eigen collectie uitbreidde.” Herman heeft twee boekjes uitgebracht met oude prenten uit Beverwijk, allemaal afkomstig uit zijn collectie. De verzamelwoede is inmiddels minder groot dan vroeger. “Ik ben een beetje verzadigd. Ik kom niet veel meer tegen dat ik nog wil hebben. Wel heb ik zoveel materiaal over Beverwijk verzameld, dat ik tegenwoordig lezingen geef over historisch Beverwijk. Daar gaat nu het grootste deel van mijn tijd in zitten.”

’t Palet staat nagenoeg leeg. Toch idioot dat ik tijdens het typen over ’t Palet pas in de gaten heb dat de naamgeving een relatie heeft met onze penseelstreek. Gelukkig heb ik het excuus dat ik hier pas 15 jaar woon. Het gebouw staat leeg. Dat roept onmiddellijk de vraag op wat er moet gebeuren met ’t Palet. Of beter: wie er iets gaat doen met ’t Palet. Normaal wordt er gewacht tot de klimop uit de WC-potten komt en de ramen in de rotte kozijnen zweven. In onze wijk niet. Het gebouw stond nog geen week leeg of allerlei hechte en minder stabiele groepjes wierpen zich op. Uit één idee is het eenvoudig kiezen. Maar wat te doen met deze verzameling beetje rijp en erg groen? En van wie is het? En wie bepaalt uiteindelijk wat er komt? Het meest dominante groepje? Het idee waarmee de huur wél kan worden opgebracht? Wat ‘de wijk’ het liefste wil? Ideeën genoeg: seniorenwoningen, jeugdsoos, kantoorruimte voor zzp-ers, repair café etcetera. En waar ideeën opborrelen ontstaat discussie. Veel discussie. Tussen de creatievelingen en de groep die de huur op moet brengen, tussen oud en jong, tussen de innovatieven en de niets-willers. Dan hoor je te zeggen: dat is goed, discussie in de wijk is goed. En op het moment dat we zeker weten dat iedereen het oneens is met elkaar, vragen we het ‘de gemeente’. Maar de gemeente wil nu juist dat bewoners het samen zelf uitzoeken. De gemeente wil meer ‘loslaten’, maar de bewoners-belangengroepjes ook… Tijd om het ‘de wijk’ te vragen. De wijk… wie zijn dat? Is dat het actieve zichzelf eenvoudig mobiliserende groepje van veelal ex-onderwijzers? Of andere adviseurs van de zielenroerselen die vaak zeker denken te weten dat ze het zeker weten. Of moeten we de hele wijk mee laten beslissen: een enquête of noem het een verkiezing. De meeste stemmen gelden, ook al is de opkomst 53%. Het lijkt de gemeente wel. Waarom regelt de gemeente het - inclusief inspraakbijeenkomsten en meedenksessies - eigenlijk niet gewoon? Ik vind ’t Palet-project nu al geslaagd. Maar let op: voor je het weet komt de klimop alsnog uit de WC-potten. L.C. BEUKer Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  17

De plek © Google

'het VELDJES' BESTAAN NIET MEER Is het sluipende ouderdom of mijn gebrek aan zoons, als ik me afvraag wat jochies van rond de tien, twaalf tegenwoordig uitspoken als ze niet met school, sport, muziek of andere stichtelijke zaken bezig zijn. Ze liggen toch niet allemáál te gamen? Toch lijkt het of je ze minder ziet; skateboardend, fikkie stokend of op het schooldak klimmend. Als geboren Hoogkamper (Sterrenberg) was ik veel buiten. Mijn vriendjes en ik kenden de luxe van een stukje buurt dat nog niet af was. Tweeduizend hobbelige en slechts met onkruid beplante vierkante meters, waar de Toorop- en Weissenbruchstraat zich elegant omheen krulden. Dit veldje heette “Het Veldje”. Even prozaïsch als effectief. Eromheen liep een smal, uitgesleten paadje dat zich perfect leende als crosscircuit. Wat hebben we daar een kilometers gemaakt! Per oude fiets of – hoogst illegaal - per afgeragde Flandria of Mobylette. Onvergetelijk waren ook de hutten die we er bouwden en de tientallen fikkies die we stookten, en waaraan niet zelden ook de zojuist gebouwde hut ten prooi viel. We moeten verantwoordelijk zijn geweest voor tonnen CO2 en fijnstof. Maar gelukkig bestonden die toen nog niet. Het Veldje grondig platgebrand hebbende en met de rook nog in de kleren schoof je aan bij het diner, waar je moeder - hoe verrassend - vroeg of je soms weer vuurtjes gestookt had. Wat een rijkdom, zo’n morsig terreintje in de buurt. Zonder voorgeprogrammeerd vertier en zonder rubbertegels die jongensknietjes de kans op een leerzame schaafwond ontnemen. Helaas is Het Veldje niet meer. De teloorgang heb ik niet meer als kind hoeven meemaken. Maar in 1986 werd vergunning verleend voor de bouw van zes keurige twee-onder-een-kappers. Daarmee was de buurt definitief uitontwikkeld. Maar gold dat ook voor de vele twaalfjarige jochies na mij? Geen wonder dat ik ze minder buiten zie. Vincent Muller


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Sleutel & Slotenservice

Garage cranevelt

Inbraak beveiliging

• • • • •

Inbraakwerende veiligheidssloten met SKG keurmerk voor deuren, schuifpuien, ramen en dakvensters.

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem

Cilindertrekken, de nieuwe inbraakmethode! Vervang uw cilinders voor de nieuwe serie, vanaf € 38,- p.st. Buitenverlichting, met schemerschakelaar of bewegingsmelder.

tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Alarmsystemen met automatische doormelding naar bijvoorbeeld uw mobiele telefoon.

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Muller Techniek Arnhem

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Al meer dan 30 jaar beveiligingsspecialist Gratis vrijblijvende offerte

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen

Bakenbergseweg 11-1 6814 MA Arnhem

Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

Telefoon (026) 351 06 31 Email info@mtabeveiliging.nl

van Lawick van Pabststraat 97

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  19

BEZOEKADRES

Mercatorweg 18 6827 DC Arnhem

T F

+31 (0)26 384 01 84 +31 (0)26 384 01 80

POSTADRES

postbus 5235 6802 EE Arnhem

E I

info@gldgrafimedia.nl www.gldgrafimedia.nl

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

KORT E

Warnsborncross

Gierzwaluwflat op de Pieter Brueghelschool

Zondag 8 maart werd de twintigste Warnsborncross gehouden. Zo’n 35 wijkgenoten liepen die dag één van de vier uitgeschreven afstanden. Editie 2015 gaat de boeken in als een zeer zonnige. Hele families bivakkeerden op meegebrachte kleden langs het finishdeel van het parcours (het zandweggetje omhoog over de heide achter “t Pannekoekhuis”). Kinderen klommen in de oude solitaire dennenbomen met hun kronkelende takken. Zwoegende sportievelingen werden tegelijk hartelijk binnengehaald. Trouwe viervoeters hadden de ochtend van hun leven; wel lekker lang buiten, maar niet alleen voor het “uitlaten” en die obligate wandeling. Wijkgenoten ontmoetten oude bekenden of maakten kennis met nog onbekende buurtbewoners. Het was het gevoel als van het eerste buurtfeestje na de zomervakantie.... O ja, en hoe verliep de loopwedstrijd, die zwaarste cross van Nederland? Als de organisatie een beetje hip was geweest, had ze de cross trouwens al lang omgedoopt tot trailrun. Maar hip wil ze niet zijn, dus er waren ook geen medailles of lintjes... Er was een chocolade paashaas voor elk kind en een kopje warme bouillon voor de andere lopers. Ook zin om volgend jaar mee te doen? Geef het even aan me door en je wordt tevoren gewaarschuwd: dinantwansink@gmail. com. (Dinant Wansink)

Oplossing voor verkeerschaos bij scholen Na een voorbereiding van meer dan een jaar hebben de Montessorischool en de Pieter Jongelingschool samen met de buurt een oplossing gevonden voor de dagelijkse verkeersproblemen in de Nic. Maesstraat en de Van Goyenstraat bij het halen en brengen van de kinderen. Dat is in het verleden wel vaker geprobeerd. Maar toen leken veiligheid van de kinderen en het woongenot van de aanwonenden twee onverenigbare belangen. Nu is het gelukt die patstelling te doorbreken, tot vreugde van alle betrokkenen inclusief de gemeente. De werkgroep werd begeleid door een extern bureau en bestond uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Na uitgebreid inventarisatiewerk heeft de groep een plattegrond opgesteld. Die

Vorig jaar werden naar aanleiding van een oproep in dit blad meer dan 25 nestkasten voor gierzwaluwen in onze buurt geïnstalleerd. Om dit een vervolg te geven worden binnenkort 10 tot 14 nestkasten opgehangen op de hoge Noord-Oostgevel van de Pieter Brueghelschool, aan de Bakenbergseweg tegenover de kerk. Een heuse gierzwaluwflat in wording dus. Een groep kinderen zal de komende maand op school al bezig gaan met het thema natuur in de buurt. Nestkastjes timmeren staat op het programma, er zal een insectenhotel worden ontworpen en gebouwd, en de kinderen krijgen les over die bijzondere stadsvogel: de gierzwaluw. Op 30 april, als misschien de eerste gierzwaluwen net aankomen vanuit hun winterverblijf in Afrika, wordt de gierzwaluwflat officieel geopend. De gierzwaluwflat is een initiatief van vrijwilligers uit de buurt en van de Vogelwerkgroep Arnhem, maar zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van een enthousiaste leerkracht en de conciërge van de school. Daarnaast is er voor dit project een financiële bijdrage ontvangen van Vogelbescherming Nederland. (Maartje van den Berg)

maakt duidelijk waar de ouders van kinderen van verschillende groepen hun auto het beste kunnen parkeren om van daaruit naar school te lopen en terug. Bovendien is een éénrichtingverkeerplan gemaakt. Aan ouders is gevraagd dat aan te houden. Het éénrichtingverkeer is al vele jaren in gebruik in die straten. Alle aanwonenden weten dat en houden daar probleemloos rekening mee. Als laatste maatregel is bedacht dat de gehele stoep aan de schoolzijde autovrij wordt op schooldagen tussen 08.15 en 15.30 uur. Auto’s mogen daar dan niet meer parkeren, ook niet half op de stoep. In de Nicolaas Maesstraat en het noordelijk deel van de Van Goyenstraat zijn twee Kiss-and-Ride-zones aangewezen waar ouders hun kinderen afzetten en direct weer doorrijden. Met behulp van de gemeente worden deze stroken gemarkeerd.


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  21

EN KLEIN Wijncadeau  

Bezorgers van het eerste uur zwaaien af

Yvonne Corbey

v.l.n.r.: Felix, Arthur en Franka Corbey

Na ruim 15 jaar stopt de familie Corbey uit de Witsenstraat met het rondbrengen van de Penseelstreek. De redactie wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Als blijk van waardering mochten wij twee mooie flessen van Tax Wijn overhandigen aan Yvonne, die als moeder vaak in de weer was om haar drie kinderen te helpen met het bezorgen van de wijkkrant en de flyers. “Wij hebben het lang gedaan en met veel plezier. Nu de kinderen zijn gaan studeren, is het tijd om het stokje over te dragen.” Wij vroegen Felix, Franka en Arthur naar hun herinneringen en de tips die zij hebben voor

de volgende generatie jonge bezorgers. Felix die nu bij de NS werkt in de elektrotechniek begon met het bezorgen toen hij negen was en heeft het tot zijn veertiende gedaan. “Het was een mooi zakcentje”, vertelt Felix. “Ik weet niet meer precies hoeveel ik verdiende, het waren nog guldens. Maar ik weet nog wel dat ik altijd aan het rekenen was hoeveel ik per krantje verdiende. Ik spaarde of kocht elektronicacomponenten. Maar soms kocht ik ook wel wat snoep bij de Shell. Mijn tip voor de jonge bezorgers: zorg dat je een karretje meeneemt waar je alle krantjes in kan doen, dat scheelt veel tillen en heen en weer lopen.” Zijn zus Franka studeert tegenwoordig HBO Verpleegkunde in Leiden. “Ik weet niet meer wanneer ik begon met bezorgen. Ik was wel zo jong dat ik de vergoeding die je voor het bezorgen kreeg als behoorlijke inkomsten zag. Ik vond het altijd leuk om op het begin van de avond te bezorgen, wanneer het net donker was. Op een tijd dat de meeste mensen de gordijnen nog niet dicht hebben. Dan kon je de woonkamers in gluren en zien wat mensen aan het doen waren of welke programma’s ze keken zonder dat ze jou zagen. Het viel me altijd op dat in zo’n straat bijna iedereen hetzelfde keek op bepaalde tijdstippen.” Haar broer Arthur is de jongste van het stel en begon met het bezorgen in groep 6 van de basisschool. Hij stopte toen hij 18 was. “Ik liep af en toe samen met mijn zus, maar meestal alleen. We hadden de Mauve, de Van Gogh, de Apol en de Jacob Maris. Die verdeelden we altijd onderling… Op een gegeven moment ben ik de fiets gaan gebruiken, dat ging sneller en gaf natuurlijk minder gesjouw.” Arthur studeert nu Liberal Arts en Sciences in Utrecht. (Arno Vonk)

Zou ik dichtbij yogalessen kunnen krijgen? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Sport & recreatie > Sport/recreatie in de buurt


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Klaas Spijker bedwingt wekelijks met handen en voeten moeilijk maar fascinerend instrument

Kerkorgel als orkest Door Dinant Wansink

Penseelstreker Klaas Spijker uit de Breitnerstraat heeft een bijzonder beroep. Hij speelt met heel veel plezier op het kerkorgel. Iedere zondagmorgen verzorgt hij een optreden tijdens de dienst in de Lutherse kerk (Spoorwegstraat achter de Media Markt); oefenen doet hij op het pijporgel thuis. ‘De liefde voor het orgel heeft Klaas niet van een vreemde. Als derde uit een familie van vijf kon hij niet wachten tot hij, net als zijn grote broers, op orgelles mocht. “Ikke ook!” Het orgelspel fascineerde de jonge Klaas door de moeilijkheidsgraad van het bespelen van een zo groot instrument. Na al die jaren is Klaas nog steeds gefascineerd, nu vooral ook door het ingenieuze mechaniek dat een kerkorgel tot zo’n veelzijdig muziekinstrument maakt. In de kamer aan de Breitnerstraat staat een heel mooi pijporgel ter grootte van een flinke kast tot aan het plafond. Het orgel heeft een elektrisch motortje dat de lucht door één of meer van de ongeveer 150 pijpen blaast. Elke pijp is een handgemaakt houten instrument, dat een toon geeft als er lucht door wordt geblazen. Toetsen op twee klavieren voor de handen en een hele set pedalen voor het voetklavier leiden de lucht naar de juiste pijpen. Een orgel heeft verschillende series pijpen met elk een eigen klankkarakter: fluiten, trompetten, violen etcetera. Een componist als César Franck beschouwde het orgel als een symfonisch instrument: “mon orgue, c'est mon orchestre”. Klaas speelt zowel in de Lutherse Kerk als in de Gereformeerde Koepelkerk op het Jansplein. Een deel van het spel op zondag bestaat uit de begeleiding van samenzang. De Lutherse kerk heeft een meer muzikale traditie. Een favoriete componist is Bach, een Lutheraan die natuurlijk veel muziek voor het orgel heeft gecomponeerd. Tijdens een zondagsdienst wordt heel wat orgel gespeeld. Ten eerste als begeleiding van de samenzang, maar er zijn ook verschillende momenten dat alleen het orgel te horen is. Voor de meer dan 1000 liederen uit het Liedboek is begeleidingsmateriaal beschikbaar. Maar als het nodig is, schrijft Klaas ook zelf muziek: een liedbewerking, fuga of motet voor koor. Dat vindt hij meer een ambacht dan een kunst. Traditioneel zijn organisten ook echte improvisatoren. Op de podia wordt tegenwoordig voornamelijk gecompo-

neerde muziek uitgevoerd en vormen Jazz en kerkmuziek plekken waar de kunst van het improviseren voortleeft. Met deze vaardigheid probeert Klaas tijdens de dienst in te spelen op de sfeer en de omstandigheden van het moment. Je moet voor een goede begeleiding het publiek goed in de gaten houden en niet alleen via de spiegel waarmee de organist kan spieken. Het is dan ook zaak voor Klaas gefocused te blijven en zich te laten inspireren door de stemming van de dienst. De muziek kan het verhaal van de preek ondersteunen. Met muziek kun je iets “zeggen” waarvoor woorden tekort schieten. Wekelijks oefent Klaas zo’n acht uur ter voorbereiding van de zondagse dienst. De oefenuren zijn ook werkelijk nodig om de stukken voor de zondag onder de knie te krijgen. Van spel buiten de dienst, zoals voor een concert


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  23

“waar je ook wat gekke dingen kunt doen”, komt het weinig. Klaas verheugt zich op de paasnacht (4 april) waarbij de Lutherse kerk in samenwerking met zangers, dansers, theatermakers en andere creatievelingen een voorstelling gaat maken vanuit het aanknopingspunt 'een worsteling'. Orgel spelen vereist een behoorlijke beheersing en daarmee veel oefening. De aanslag en het loslaten van de toets zijn bepalend voor de vorming en het verloop van de toon en vraagt om controle. Beheersing is ook vereist, omdat beide handen ieder onafhankelijk van elkaar moeten kunnen spelen. Vaak gaat het bij mooie orgelmuziek om meerdere onafhankelijke melodielijnen die tegelijkertijd gespeeld worden. Voor de voeten is er ook een behoorlijk klavier waar de twee voeten – meest samen – ook nog een partij kunnen vormen. En dan nog wordt het aantal melodielijnen niet beperkt door het aantal ledematen, want vingers zijn in staat eigen taken te vervullen. In huize Spijker vormt sowieso het aantal melodielijnen geen beletsel. Zoon Mathijs van 12 jaar is een talentvolle organist in opleiding. Quatre-mains muziek voor het orgel bestaat er al, maar met quatre-pieds wordt het wel erg dringen geblazen.

Kleintje natuur in de buurt

De Pimpelmees

U kent hem wel. In de Nationale Tuinvogel Telling 2015 eindigde de pimpelmees met zijn blauwe petje op nummer 4 (de top 3 bestaat al jaren uit huismus, koolmees en merel). Van oorsprong een bosvogeltje heeft hij zich uitstekend aangepast aan een leven in de nabijheid van de mens. De naam pimpelmees lijkt simpel: hij heeft een blauw petje, en we kennen allemaal het woord 'pimpelpaars'. Maar taalkundigen hebben ontdekt dat de naam pimpelmees ouder is dan het woord pimpelpaars. Dus waarom heet een pimpelmees dán een pimpelmees? Heeft het te maken met 'pimpelen' (borrels drinken)? Zou kunnen, denken taalkundigen, want dat gaat over kleine borreltjes, en het is ook een klein meesje (ervan uitgaande dat de pimpelmees geen stille drinker is). Maar er is nóg een mogelijkheid, namelijk dat 'pimpel' een afgeleide is van het Latijnse 'papilio' (vlinder), en dat het verwijst naar het drukke gefladder van de pimpelmees.

Door een toets in te drukken, stroomt lucht in de windlade onder alle pijpen van de betreffende toon. Door een register te openen, kan de lucht via de pijp van het gekozen register ontsnappen. Uit: Ksenia Bönig, Das große Buch der Orgel

Wat is dat voor kunstwerk op de hoek van de Mesdaglaan? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Cultuur > Kunst in de wijk

De pimpelmees is beroemd onder Engelse biologen. Zowel roodborstjes als pimpelmeesjes hadden in Engeland begin 20ste eeuw geleerd dat ze de vette voedzame room bovenuit de door de melkboer rondgebrachte flessen konden pikken. Na de 2de Wereldoorlog kwamen echter aluminium foliedoppen in zwang. Roodborstjes leerden daar nooit mee omgaan, maar al begin jaren '50 hadden alle pimpelmeesjes in Engeland geleerd hoe ze die doppen konden doorprikken om alsnog de room te bereiken. Dit is onder biologen een beroemd voorbeeld geworden van een uitzonderlijk snel leerproces binnen een populatie: de mezen leerden aan elkaar hoe het moest. En omdat ze na de broedtijd vaak in gemengde en wisselende groepjes in een groter gebied rondzwerven, verliep dat leerproces heel snel. Tenslotte: pimpelmezen zien, net als de meeste zangvogels, veel meer UV-licht dan wij. Slim, want zo zien ze elkaars gele en blauwe kleuren wel feller, maar zijn ze toch voor roofdieren (en voor ons) minder opvallend omdat die geen UV-licht kunnen zien. Een soort geheime boodschap. Wat schuilen er toch weer een boel wetenswaardigheden achter zo'n simpel vogeltje. Maartje van den Berg


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

diep arnhem / kleine studio / groot werk 20 ontwerp en communicatie / dieparnhem.nl jaar mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren

raM Marcel te Brake en zijnleteam. t c rB e a k e ne njiz .maet

We duiken de komende maanden diep de eigen archieven in. Op zoek naar 20 jaar opmerkelijk werk, hilarische gebeurtenissen en schaamteloze anekdotes. Beleef het mee op Facebook!

opmaak_adv_penseelstreek kaars.indd 1

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

26-11-2014 17:28:22


KWASTJES VREEMD BEZOEK AAN HUIS? U doet toch niet zomaar uw voordeur open? Gebruik een intercomsysteem voor meer veiligheid. Woning intercom vanaf € 179,00 Tel. 026 3510631 Muller Techniek Arnhem zie ook onze advertentie in deze Penseelstreek. OVERBLIJFKRACHTEN GEZOCHT Heb je zin om tegen vergoeding één of meerdere dagen per week te helpen bij het overblijven van de kinderen op de Pieter Brueghelschool aan de Bauerstraat/Bakenbergseweg? Neem contact op met Pia Bolhuis Tel. 06-21934588 FEESTJE???!!! DJ MATT Examenfeest, Verjaardag, Zomerfeest, Wijkfeest, Klassenfeest, Sweet 16, Sweet 18, Discofeestje, Preparty, Personeelsfeest, Housewarming, Afterparty, Benefietfeest, etc. Kijk voor alle feestmogelijkheden op de website: www.djmatt.nl of bel met Matthijs: 06-36505516 Prijsindicatie: vanaf 25 euro per uur GEVRAAGD Gevraagd voor Terre des Hommes winkel: Kinder-, dames- en herenkleding, speelgoed, boeken, curiosa, huishoudelijke artikelen (in goede staat). Afgifte: Dominique Baints, Van Ruisdaelstraat 43, tel. 0263703447. Graag eerst even bellen. Opbrengst verkoop: kansarme kinderen in de Filippijnen.

GEZOCHT: OVERHEMDEN Uw overtollige overhemden in alle kleuren en maten, bloemetjes, strepen, ruiten, effen of gekleurd. Mijn moeder maakt er prachtige quilts voor de kleinkinderen van. szwiarda@gmail.com TE HUUR (SPANJE) Te huur (Spanje) Huis in Estartit - Costa Brava Zee, zon, cultuur, natuur, golf. 6 pers., 3 slk., 2 badk. Zonnesterras Prachtig uitzicht en een zwembad. Voor-en naseizoen: 3 weken=2 betalen. Tel.: 026/4426212 h.broekhuizen49@upcmail.nl ADVOCAAT NODIG? Bent u op zoek naar een goede advocaat, die snel en integer werkt, hart voor uw zaak heeft en staat voor uw belang? Casus Advocaten, Rozenstraat 47 A in Arnhem. Wij staan u graag bij in echtscheidingen, alimentatiekwesties,omgangsregelingen, letselschadezaken, hippisch recht en Arbeidsongeschiktheidskwesties. www.casus-advocatennlnlarb eidsongeschiktheidskwesties! www.casus-advocaten.nl VERTICUTEERMACHINE professioneel, elektrisch Huur: dag € 15, weekend € 25 (Boels c.s. ruim 2x zo duur) Fam. Muller, Jacob Marislaan (06) 229 255 24 PIANOSTUDIO FERMATE Pianolessen voor beginners en gevorderden. Van Lawick van Pabststr. 5 willemijnvanrijn@gmail.com docerend musicus , lid KNTV 026-3629869/06 23762033 www.willemijnvanrijn.nl

Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  25

Wilt u een kwastje plaatsen? KLEURRIJKE SCHILDERIJEN

Houdt u van kunst, kom dan kijken in mijn thuisgalerie! Mijn werk is helder, kleurrijk, mooi ingelijst en heel verschillend. Graag wel even een afspraak maken. Ria van der Meulen, Tooropstraat 28 026 4454602 TE KOOP Electrische heggenschaar, nieuw, snoeien tot 3,5 meter hoogte, ook geschikt voor bodembedekking, draaibaar snijblad voor ideale snoeistand, 900 Watt, snijlengte 41 cm Voor € 55,- (was € 90,-) Tel 026-4422755

Voor slechts 1,50 euro per advertentie! De tekst mag ca. 30 woorden bevatten en wordt zonder afbeeldingen/logo's geplaatst. Commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten 10 euro. Tekst graag mailen naar redactie@penseelstreek.nl Het bijbehorende bedrag kunt u in een envelop inleveren op Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het juiste bedrag worden niet geplaatst. Zie pag. 2 voor sluitingsdatum inleveren voor het volgende nummer.

TE HUUR

CURSUS LEEF!

Gezellig familiechalet; Haute Nendaz, Wallis, Zwitserland. Geschikt voor 6-7 personen. Groot zonneterras met schitterend uitzicht. Zomer: wandelen, mountain-bike, golf. Winter: sneeuwzeker skigebied Quatre Vallées. Info en foto’s: www.chaletlabuche.nl Fam. van der MeerNahuijsen Van Heemstralaan 24 tel. 026 3516596

Eindelijk eens leren omgaan met die stress, angst of negatieve gedachten? Schrijf je dan nu in voor de cursus ACT, Mindfulness en Compassie in het najaar. Locatie: Mesdaglaan 34. Voor meer info: www.yvonnelooijschelder.com

GEVRAAGD: BREIGAREN Voor de handwerkgroep van verzorgingshuis de Biesdel in Velp restanten breigaren. Wij breien o.a. mutsjes, dekentjes voor projecten in Oost-Europa en Nepal. Liesbeth Steenaert Gabriëlstraat 11 tel. 026-3510166

TE HUUR (ITALIË) Mooie appartementen in authentieke boerenhoeve op het Toscaanse platteland. - 30 kilometer van Florence - rustig gelegen - met zwembad Nog diverse weken beschikbaar in 2015! Info: www. italiaanseboerenhoeve.nl

Kan ik iemand een plezier doen met mijn oude camera? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Prikbord


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 72

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C V erpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Manuele therapie Handtherapie Oedeemtherapie CranioFaciaaltherapie Handspalken Dry Needling Medical taping Kaakfysiotherapie Rugscholing en -training Groepstraining(jong en oud) Begeleiding bij kanker Sportblessures


Nummer 72 DE PENSEELSTREEK  27

Rustpunt Massages * ontspanningsmassage – verrassend afwisselend * hotstone massage – heerlijk warm * pulsing – ontspanning met kleding aan * zwangerschapsmassage - goed voor jou en je kindje * basiscursus ontspanningsmassage – privécursus voor twee Koert Sondorp – Tooropstraat 41 Arnhem – 06 232 777 62 – arnhem@rustpuntmassages.nl – www.rustpuntmassages.nl KvK 09199532

Flow Afscheidsbloemen is uitgegroeid tot Flow Bloemisten op een nieuwe locatie aan het Oremusplein 4. Een sfeervolle speciaalzaak om uzelf of iemand anders te verwennen! • Creatieve boeketten • Bruidsbloemen • Arrangementen • Afscheidsbloemen • Bedrijfsbloemwerk • Bloemwerk voor evenementen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem Tel. 026 3517148/06 25202523 cscharringa@flowbloemisten.nl

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


D e K l e i n e Pa ss i e Door Lieke Wansink (14) en Atty Wansink (12)

Op zondagavond hebben we een interview gedaan met Felix van de Weerdt (9) uit de Nicolaas Maesstraat . Hij is een acteur en zit op de Arnhemse Montessori School in groep 5. Hij speelt onder andere de hoofdrol in de serie Jesse’s wereld, die vorig jaar in de herfstvakantie op TV was.

Wat heb je vanmiddag gedaan? Vanmiddag ben ik naar Amsterdam geweest. Daar speelde ik in een reclamespotje voor blindengeleidehonden. Ik moest een autistisch jongetje spelen. Het spotje duurt 35 seconden, maar het opnemen twee dagen. Donderdag ging ik er ook naar toe, dus toen kreeg ik vrij van school. Hoeveel uur mag je werken? Ik mag maximaal vier uur per dag werken. Ik heb één keer drie weken achter elkaar gewerkt, twee weken in de paasvakantie en een week erna. Toen kreeg ik wel huiswerk van school mee naar de set. Hoe heb je de rol gekregen? Ik ben naar een casting geweest, daar moest ik acteren. Uit de 55 jongens ben ik gekozen voor Jesse’s wereld. Maar voor het spotje met de blindengeleidehond hebben mensen mij gezien op tv en ben ik gevraagd of ik mee wilde spelen. Heb je nog in andere films of series meegespeeld? Ja, in Moordvrouw en in Mannenharten heb ik een rolletje als figurant en ik speel ook in Flikken Maastricht. Toen mocht ik op de foto met Viktor Reinier, één van de hoofdrolspelers. Mijn eerste rol was in de film Vrij. En ik speel dus ook nog in de reclame voor blindengeleidehonden. Die is nu op de tv. Wat vind je het leukst aan acteren? Het leukste aan acteren vind ik dat je nieuwe mensen ontmoet, het is altijd heel gezellig. En ik vond het vanmiddag ook heel leuk dat ik met de hond kon spelen. Heb je een blooper meegemaakt ? Ja, vanmiddag nog. Ik heb het stokje een keer laten vallen een twee keer laten liggen. Heb je tips voor kinderen die ook willen acteren? Ja, wees vooral niet zenuwachtig en doe goed je best.

Penseelstreek72  

Wijkkrant Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem in Arnhem

Penseelstreek72  

Wijkkrant Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem in Arnhem

Advertisement