Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

LENTENUMMER

APRIL 2014 NR. 68 in dit nummer o.a.

 

Van de bestuurstafel De plek Buurtpreventieprojecten Zweefvlieger Ronald Termaat Wijncadeau Kort en Klein Landgoederen in de buurt Vogels houden van tuinen

3 4 5 6 9 12 14 15

Kleintje Natuur 16 Trimhockey bij Upward 17 Fietsen tegen kanker 17 Vioolreparateur Adrian Martig 20 Kwastjes 23 Op de thee bij.... 24 Penseelsteken 25 De Kleine Passie 28


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Arno Vonk Mesdaglaan 36 06 81462782 Redactieleden: Leendert Combée Artwin Nuhn Vincent Muller Reinier Zweers Maartje van den Berg Redactieadres: Mesdaglaan 27 6813 GL Arnhem 026 4437663 E-mail: redactie@penseelstreek.nl Vormgeving: Nannieke Swart www.summit-web.nl Druk: GLD Grafimedia Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877 / 06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Ingrid Krispijn Vera Deenen Koen Eggermont Secretariaat: Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459 Lidmaatschap 2014: € 12,50 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: NL67INGB0007819730 Bankrek.: NL44RABO0303996099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem Redacteur website: Noud van Zuijlen E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopij uiterlijk vr. 6 juni 2014. Verspreiding volgende wijkkrant: 20 t/m 25 juni 2014. Het schema voor 2014 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Mesdaglaan 27. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

redactioneel Door Artwin Nuhn, redactie

Bewegen

leiding van een deskundige gids en buurtgenoot. Een wandeling die duidelijk maakt hoezeer de natuur Een paar jaar geleden struikelde je om ons heen is bepaald door de buiten over groepen ouderen die zich energiek zwaaiend met een paar ontstaansgeschiedenis van de diverse landgoederen ten Noorden van loopstokken een weg baanden door het bos. Ik vond dat een wat vreemd Arnhem. En hoe zichtbaar de sporen zijn die deze geschiedenis in het gezicht. Maar Nordic Walking was landschap heeft getrokken. Dat zie je gezond, zo werd mij verteld. Je alleen als je erop uit trekt. Lopend. gebruikt nagenoeg al je spieren. En Of fietsend. Ooit hees ik mezelf iedereen deed het. Oke. Inmiddels en mijn dochter van 7 ’s morgens zie je ze nauwelijks nog. Zo gaat letterlijk voor dag en dauw in de het wel vaker met een hype. Maar jas en trok het bos in. Wild kijken. bewegen is nog steeds gezond. Ook Dat wild sprong halverwege onze voor ouderen, die daar vaak wat speurtocht in de ochtendschemer meer moeite voor moeten doen. twee meter links van ons luid Fantastisch dus dat er trimhockey knorrend uit het struikgewas. Tot is. Wist ik trouwens niks van. U leest er verderop meer over. En mooi onze immense schrik. En later tot onze geweldige vreugde. We hebben dus ook – het zij nog maar eens gezegd - dat we in deze Penseelstreek het er nog over. Waarmee maar is gezegd: wie beweegt die beleeft. wederom een prachtige wandeling hebben kunnen organiseren onder

Voorpagina  

Linksboven: Emma Sofia Tuente (Jacob Marislaan) met Opa Ludwig Frauenholz. Rechtsboven: Peer ter Steeg (Jan Vethstraat) met Oma Bets ter Steeg v.d. Ven. Linksonder: Dante Bosch (Breitnerstraat) met Oma Gerda Vos. Rechtsonder: Pleun Wildering (Jozef Israëlslaan) met Oma Akkelien Wildering-van der Kooi. Fotografie: Axel Nuhn

Vakantie delen? Na een slappe winter wacht ons een pracht van een zomer, zegt men. Die onwaarschijnlijke belofte stimuleerde de redactie om het juni-nummer nagenoeg in zijn geheel te wijden aan het thema 'vakantie'. Een blad vol met verhalen en foto’s van buurtgenoten over hun wensen, plannen en herinneringen als het om vakantie gaat. En ja, het gaat ook over principiële en noodgedwongen thuisblijvers. Maar dat lukt natuurlijk niet zonder u. Dus heeft u bijzondere verhalen, herinneringen en foto’s aan wat ooit uw vakantie was? Of juist spectaculaire plannen voor wat er deze zomer nog komen gaat? Laat het ons dan weten via redactie@ penseelstreek.nl. Bij voorbaat al enorm bedankt.


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Hans Alink, penningmeester wijkvereniging

In mei staat de algemene ledenvergadering gepland. Trots presenteer ik elk jaar tijdens die gebeurtenis aan de zes medebestuursleden, aan de twee leden van de kascommissie en aan één, soms twee, geïnteresseerde wijkbewoners (ooit, ik geloof in 2001, kwamen er zeventien!) de jaarrekening. Zes bladzijden getallen en hier en daar wat tekst. Een droge opsomming van de financiële aspecten van de verschillende wijkactiviteiten. Brede aandacht krijg je hier niet voor. In 2013 werd ik voor de toelichting op de jaarrekening 2012 zelfs verbannen naar de kelder van een gerenommeerd restaurant in onze wijk. Nu mag ik in dit nummer van onze onvolprezen wijkkrant 'Van de Bestuurstafel' doen. Ik dacht direct: "Hans, grijp je kans. Zo'n podium krijg je nooit meer". Enthousiast heb ik mij dus achter het toetsenbord genesteld om jullie te informeren. En om jullie te bewegen binnenkort royaal de minimale bijdrage van € 12,50 te betalen. De Penseelstreek heeft vier inkomstenstromen: adverteerders, een gemeentelijke bijdrage, contribuanten en deelnemersbijdragen aan de diverse activiteiten. In 2013 totaal zo'n € 30.000. Waar ging het geld naar toe? Nou, bijvoorbeeld naar bijdragen aan het 0ldtimerevenement, het kerstzingen, het bezoek aan Burgers' Zoo, de bui-

tenspeeldag, de Sint-Maartenoptocht, bestuurskosten, het Oranjecomité, de themaochtenden voor senioren, de buurtpreventie en nog veel meer. Neem de wijkkrant: het drukken en bezorgen van vier wijkkranten kost ruim € 8.100. Gelukkig hebben de adverteerders gezamenlijk zo'n € 6.000 gelapt, waardoor het tekort draaglijk is. En af en toe kopen we ook nog wat spullen, zoals een kookplaatje, soepketel (?), een megafoon en een verlengsnoer (€ 2,75 - Action). De uitgaven zijn dus zeer divers. Helaas hebben we in 2013 meer uitgegeven dan er binnenkwam: zo'n € 32.000. Een tekort van dik 6%. En dat is ons in 2012 ook al overkomen: ruim € 11.000 in de min. Gelukkig hadden we wat geld achter de hand om de tekorten te dekken. Onze dynamische en zeer gedreven voorzitter Frans vindt dan ook dat de teugels aangehaald moeten worden. "Bezuinigen", is zijn mantra. En geef hem eens ongelijk. Dus heeft het bestuur al een avond zitten ploeteren om tot een redelijke, sluitende begroting 2014 te komen. Dat viel niet mee, want we willen de leuke dingen blijven organiseren en faciliteren. Wat ons wel opviel was dat er aanzienlijk minder contributie uit de drie buurten is binnengekomen. Ruim € 1.200 minder dan in 2012 en de jaren

Uitnodiging Jaarvergadering 7 mei 2014 Het bestuur van de wijkvereniging nodigt u van harte uit voor de Jaarvergadering van de wijkvereniging, die zal worden gehouden op woensdag 7 mei 2014 in Restaurant TRIX (benedenzaal), Schelmseweg 1a, Arnhem. Aanvang 17.00 uur. De agenda met de bijbehorende stukken staan vanaf 20 april op onze website www. penseelstreek.nl. Aan de orde komen in ieder geval de bestuursmededelingen, de financiële stukken 2013 en de begroting 2014, de plannen van het bestuur voor dit jaar en de bestuurssamenstelling. U bent van harte welkom! Frank Jibben, secretaris

daarvoor. Het aantal gulle gevers daalt ook al jaren: van 908 in 2010 tot 744 in 2013. Dat moet dus anders. In 2014 blijven we de dingen doen zoals we altijd deden. Alleen een beetje minder. De begroting is nagenoeg in evenwicht. Maar de veronderstelling is wel dat de wijkbewoners weer wat massaler en royaler gaan bijdragen. Minimaal € 12,50. En van de 1.800 gezinnen (ca. 5.200 wijkbewoners) moet het toch mogelijk zijn om 900 bijdragen binnen te krijgen. Binnenkort ontvangen jullie weer de jaarlijkse oproep ter ondersteuning van de wijkactiviteiten. Een brief met een acceptgiro en bankrekeningnummers. "O ja", denk je dan, "laat ik in het weekend wat overmaken". Helaas blijft het dan te vaak bij dat voornemen. Vandaar mijn verzoek: vul die acceptgiro meteen in en ren naar de brievenbus. Of internetbankier direct die € 12,50. Dan zijn Hans en Frans weer dik tevreden. De concept-jaarrekening 2013 is vanaf medio april te vinden op www. penseelstreek.nl.

Wanneer vergadert het wijkbestuur?

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Wijkvereniging > Vergaderschema

Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen bij de gemeente?

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Hier wonen & leven > Digitaal loket gemeente Arnhem


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

De plek Onpeilbaar smerig Ik ben opgegroeid in deze wijk. Als kind was mijn wereld vol bijzondere plekken, in huis en daarbuiten. Zoals dat voor ieder kind geldt. Het Witsenbultje, sluippaadjes achter huizen en tennisbanen langs, de drie hoge dennenbomen langs de rand van wat wij “de open plek in het Gravinnenbos” noemden, de kleuterschool aan de Weissenbruchstraat waar een te strenge juf me onder dreiging van iets verschrikkelijks veters leerde strikken… Maar de vijver, ja, de vijver was waarachtig met afstand de meest indrukwekkende plek van alle. Aan de Gerard Douweg, weggestopt in een haast vergeten hoek van de bewoonde wereld, op de grens van de Hoogkamp en de Gulden Bodem, teruggetrokken achter kreupelhout en struikgewas, een spookachtige drinkplaats voor wild die de entree van het bos flankeerde. Geheimzinnig. Smerig. En onpeilbaar. Want waar nu hier en daar vriendelijk kroos de bodem van het poeltje aan het zicht onttrekt en reigers op één poot geduldig vissen naar kikkers, dreven toen – ruim 45 jaar terug – vette oliekringen op het oppervlak. Water leek geen water maar een teerachtige substantie die je bij aanraking niet meer losliet en meezoog naar donkere diepten. Een poel van verderf was het. Ik gooide er wel eens steentjes in. Die trokken trage kringen terwijl bubbelend gas zich een weg naar de oppervlakte zocht. Ik wist zeker dat ik iets engs zou wakker maken. De brandvijver noemde men het. Waarschijnlijk ooit gegraven om snel bluswater beschikbaar te hebben. Maar boze tongen beweerden dat er mensen in verdronken waren. De vijver… als ik er nu langs fiets, kan ik nog steeds alleen steels naar de plek kijken. Je weet nooit wat zich plots aandient… Artwin Nuhn


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  5

Vier buurtpreventieprojecten van start Op 27 januari vond de start plaats van vier nieuwe buurtpreventieprojecten rond de Van Heemstralaan en in de Sterrenberg. Op die avond was de informatiebijeenkomst in de Diaconessenkerk en dat leverde volgens sommigen sinds lange tijd weer een volle bak op. Doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven en inbrekers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten wat er in uw directe woonomgeving gebeurt en elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Buurtpreventie is dus een informatieproject; wijkbewoners zijn de oren en ogen van de politie. En de politie informeert de bewoners gericht over wat er in hun wijk speelt rondom crimineel gedrag, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Buurtpreventie is niet ‘eigen rechter’ spelen en is ook niet zoiets als een burgerwacht. De politie is en blijft de sterke arm der wet. Al een aantal jaren draait in een deel van de wijk Gulden Bodem rondom de Van Ruysdaelstraat een buurtpreventieproject. Dat functioneert tot volle tevredenheid van wijkbewoners en politie. Een aantal ‘slechte ervaringen’ met het dievengilde is voor een aantal wijkbewoners rond de Van Heemstralaan en in de Sterrenberg de aanleiding geweest om de koppen bij elkaar te steken om ook met een buurtpreventieproject van start te gaan. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op vier afzonderlijke projecten. De vier buurtpreventieprojecten zijn als volgt omschreven: Van Heemstralaan-Zuid, bestaande uit Van Heemstralaan t/m nrs. 54/55, een paar huizen uit Van Ruysdaelstraat, Bakenbergseweg even nrs. 72 t/m 118, Izaak Evertslaan even nrs., Frans Halslaan, Rembrandtlaan en Joh. Vermeerstraat (deels).

Meedoen met Hoogkamp-project? Nu in de wijken Gulden Bodem en de Sterrenberg een aantal buurtpreventieprojecten loopt wordt het tijd om te kijken of we ook zoiets van de grond kunnen tillen in de Hoogkamp. Een buurtpreventieproject moet niet te groot en niet te klein zijn, daarom ligt het voor de hand de wijk, inclusief de Joris van der Haagenlaan, op te delen in 4 of 5 deelgebieden. Per gebied zoeken we een buurtpreventiecoördinator en per straat één of meer straatcontactpersonen. We zoeken dus nogal wat mensen, die bereid zijn hun steentje bij te dragen. Maar zoals altijd maken vele handen licht werk. En van een veilige woonomgeving heeft iedereen profijt! Wie mee wil doen met het opzetten van het buurtpreventieproject in zijn straat/buurt kan contact opnemen met Frank Jibben, tel. 3515459 of Ingrid Krispijn, tel. 4455907, of per email bestuur@penseelstreek.nl. Het ligt in de bedoeling om ergens in mei voor het eerst met de voortrekkers bij elkaar te komen.

Van Heemstralaan-Noord, bestaande uit Van Heemstralaan vanaf nrs. 56/57, Gerard Douweg, Bakenbergseweg even nrs. 120 t/m 180 en een klein stukje Van Ruysdaelstraat. Sterrenberg-Zuid, bestaande uit Bakenbergseweg oneven nrs. 15 t/m 79, Colenbranderstraat, Tooropstraat, Weissenbruchstraat, Gabriëlstraat t/m nrs. 26/39 en Bauerstraat. Sterrenberg-Noord, bestaande uit Poggenbeekstraat, Gabriëlstraat vanaf nrs. 28/41, Bosboomstraat, Apolstraat, Jacob Marislaan oneven nrs. en Bakenbergseweg nrs. 8185. In elke straat zijn er één of meer straatcontactpersonen en per project is er een buurtcoördinator. Als u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dat doen door een bericht te sturen naar het e-mailadres van uw buurtpreventieprojecten, te weten: buurtpreventieheemstrazuid@gmail.com buurtpreventieheemstranoord@gmail.com buurtpreventiesterrenbergzuid@gmail.com buurtpreventiesterrenbergnoord@gmail.com U krijgt dan nadere informatie over het functioneren van uw buurtpreventieproject. Deelname is gratis. En alle emailadressen worden uitsluitend voor dit project gebruikt; uw privacy is gewaarborgd. Heeft u geen e-mail, dan kunt u contact opnemen met uw straatcoördinator. Wilt u weten wie dat is, dan kunt u bellen met ondergetekende. Frank Jibben, e-mail bestuur@penseelstreek.nl tel. 3515459 (graag na 19.00 uur)


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Buurtgenoot Ronald Termaat zweefvliegend naar de wereldtop

"K ampioen worden zit in jezelf, niet in anderen"

Door Marie-Louise Markhorst

Iemand vroeg me laatst: “Wist jij dat wij een Europees kampioen in de wijk hebben? Hij heet Ronald Termaat en is Europees kampioen zweefvliegen”. Dat wist ik niet. En ik denk met mij een hoop andere wijkgenoten. Tijd dus om deze kampioen voor de Penseelstreek te interviewen.

Zweefvliegen, dat is vliegen als een vogel, zonder motor. Om in de lucht te blijven, maken zweefvliegers net als vogels gebruik van thermiek. Dat is lucht die opstijgt. “Die stijging voel

warme lucht opstijgt, in een koudere luchtlaag terecht komt en condens vormt. “Ik weet dus ook heel veel van het weer af. Dat leer je tijdens de opleiding tot zweefvlieger”, zegt Ronald.

“Ik mocht nog niet brommer rijden, maar kon al wel solo in een zweefvliegtuig rond Terlet vliegen”

Paplepel Ronald vertelt veel en graag over zijn grote passie. Het zweefvliegen werd hem met de paplepel ingegoten. “Ik vlieg al 34 jaar. Mijn vader doet aan zweefvliegen en als kind ging ik al geregeld met hem mee. Toen ik officieel les mocht nemen op mijn 14e kon ik het al aardig goed. Ik mocht nog niet brommer rijden, maar kon al wel solo in een zweefvliegtuig rond Terlet vliegen. Op mijn 16e haalde ik mijn zweefvliegbewijs. Dat mag je, net als bij je rijbewijs, zelfstandig vliegen.” De langste vlucht vanuit Nederland is 1000km. Die heeft Ronald in 2004 gevlogen vanaf Terlet met keerpunten in Noord-Nederland en MiddenDuitsland en weer terug naar Terlet. In principe keer je altijd weer terug naar het veld waar je gestart bent. Maar soms lukt dat niet. Dan moet de piloot een buitenlanding maken. Het liefst ergens op een ander vliegveld of in een weiland.

je als je aan het vliegen bent”, vertelt Ronald Termaat (48). “Maar er staan geen bordjes onderweg die je wijzen waar de thermiekbellen zitten. Dus waar je heen moet om in de lucht te blijven, leid je af door bijvoorbeeld naar andere zweefvliegers te kijken. Als je die ziet stijgen zit daar thermiek. Ook aan vogels kan je dat zien; roofvogels, meeuwen, zwaluwen. Maar je ziet het vooral aan de wolken.” Een wolk ontstaat doordat


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  7

Eens, tijdens een wedstrijd in Hongarije, was Ronald in een natuurgebied in een weiland geland. Maar omdat er brand had gewoed in dat gebied, werd het net op dat moment onder water gezet. Het pad waar hij overheen moest om bij zijn vliegtuig te komen, stond al aardig onder water. “We dachten dat we er nog wel doorheen konden met de aanhanger om het vliegtuig op te halen. Op dat moment kwam er net een kudde koeien aan gelopen. Die zakte een heel eind weg in de modder. De weg was dus echt niet meer begaanbaar. Toen hebben we als echte Nederlanders met heiplaggen een dam gemaakt om alsnog ons vliegtuig op te kunnen halen.” Indrukwekkend Tijdens wedstrijden gaat het er om wie het snelst een bepaalde route vliegt en weer terugkomt. Op zijn 17e vloog Ronald zijn eerste wedstrijd en werd meteen eerste. In 2006 werd hij Nederlands kampioen. In 2007 volgde de Europese titel. In 2008 was hij tweede op de wereldkampioenschappen. Tijdens de EK van dit jaar in Frankrijk is hij als vierde geëindigd. En hij is zojuist teruggekomen van de Afrikaanse kampioenschappen waar hij derde is geworden. De laatste jaren heeft niemand hem kunnen verslaan op de NK. Hij zit al 20 jaar in de Nederlandse kernploeg. Een indrukwekkende kampioen dus. Elke seconde telt “Ik denk dat ik er zo goed in ben omdat ik constant wil leren van mijn fouten. Als het misgaat wijt ik dat niet aan de omstandigheden, maar aan iets dat ik zelf niet goed heb gedaan. Ik kan snel inschatten hoe ik optimaal gebruik kan maken van de omstandigheden. Daarnaast kan ik heel goed focussen. Tijdens een wedstrijd neem je elke tien seconden een beslissing hoe je effectief kunt vliegen. Als ik tijdens een wedstrijd even de aandacht laat verslappen, kan me dat een paar seconden schelen. Dat lijkt heel weinig, maar die kunnen zomaar het verschil maken tussen winnen of verliezen. >

“O, gooi maar uit het raam” Ik heb een bucket list. Dingen die ik nog een keer wil doen voor ik doodga. Daar staan zaken op als: Naar New York Gaan, Zingen In Een Band, Massachusettes In De Herfst Zien, Vliegen Met Een Zweefvliegtuig en Parachutespringen. Zweefvliegen; al jaren riep ik dat me dat fantastisch leek om een keer te doen. Afgelopen augustus was het zover. Voor mijn verjaardag kreeg ik een tochtje met een zweefvlieger cadeau. Wat een fantastisch idee. En wat een bijzondere ervaring was het. Ik mocht plaatsnemen achter piloot Wiebe. Een tikje gespannen en vooral opgewonden. We werden omhooggetrokken met een lier. Het moment dat de lier losliet, zakte het vliegtuig onmiddellijk een stuk omlaag. Alsof je in een lift zit die heel snel daalt. Een niet zo heel aangenaam gevoel. Er klonken piepjes; hoge piepjes om aan te geven dat we stegen en lage piepjes wanneer we daalden. En dat stijgen en dalen wisselden elkaar in hoog tempo af. Aanvankelijk vond ik het zicht op de A50 en de Veluwe adembenemend mooi, evenals het uitzicht op mijn geliefde Hoogkamp en ons huis. Het draaien in de thermiekbel op zoek naar goede stijging, gecombineerd met het steeds maar stijgen en dalen, was echter dermate heftig voor mijn ingewanden dat ik de verjaardagstaart van die ochtend omhoog voelde komen. Ik kon niets anders meer doen dan die taart in gewijzigde vorm in een meegenomen diepvrieszakje deponeren. Op mijn vraag wat ik nu met dat zakje met riekende inhoud moest doen, antwoordde de piloot laconiek: “O, gooi maar uit het raam”. En dat deed ik dus. Ietwat beschroomd en hopend dat niemand mijn verjaardagstaart op zijn hoofd zou krijgen. Gelukkig vlogen we op dat moment niet meer boven de Hoogkamp maar boven het bos. De rest van het tochtje heb ik niet meer echt meegekregen. Ik was te druk bezig met mijn maag. Groot was de opluchting toen ik eenmaal weer op de grond stond. Hoe fantastisch ik het zweefvliegen ook vond, mijn bucket list telt inmiddels twee zaken minder. Parachutespringen hoef ik namelijk ook niet meer. Marie-Louise Markhorst


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Vlucht boven onze wijk

> Ik heb vorig jaar in Zuid-

Afrika het Afrikaans kampioenschap op 1 punt verloren. Dat is ongeveer zes seconden. Dus na negen dagen vliegen had ik maar zes seconden achterstand op de winnaar. Dan heb ik toch dingen fout gedaan en ga ik nadenken waar ik het beter had kunnen doen. Ik wil altijd graag overal de beste in zijn.”

“Als het misgaat wijt ik dat niet aan de omstandigheden, maar aan iets dat ik zelf niet goed heb gedaan” Topsport Zweefvliegen is topsport. “Hoewel je rustig zit, is het toch voor je lichaam behoorlijk inspan-

nend. Je moet je steeds concentreren. Er zijn grote temperatuursschommelingen. Omdat je de hele tijd beweegt, zet je je de hele tijd schrap. Je moet pedalen intrappen, sturen. En dat zo’n zes tot acht uur achter elkaar. Daar heb je een goede conditie voor nodig.” Net als alle topsporters moet ook Ronald veel trainen. Dat doet hij elke dag gemiddeld twee uur om zijn techniek te onderhouden, om zijn conditie op peil te houden en om mentaal sterk te blijven. Vrijwel alle vakanties en ieder weekend met mooi weer wordt er gevlogen. In de zomeravonden en winterzondagen worden er met de buurtfietsclub (de DAFC) de nodige kilometers gemaakt. Want hij wil heel graag wereldkampioen worden. Dat zit er nog wel in denkt hij. “Ik kan dit nog heel lang blijven doen.”

Wetenswaardigheden • Een zweefvliegtuig heeft tussen de 15 • •

• •

en 26 meter spanwijdte en weegt met inzittenden max 850 kg. Om sneller te kunnen vliegen nemen wedstrijdtoestellen tot 250 liter water mee als extra ballast. In de 19e eeuw werd het eerste zweefvliegtuig gebouwd door Sir George Cayley; in juli 1853 werd de eerste bemande zweefvlucht gemaakt. De piloot was echter niet Cayley zelf, maar zijn koetsier. Omdat Duitsland na WO I geen vliegtuigen meer mocht bezitten, legden de Duisters zich toe op het ontwikkelen van zweefvliegtuigen. Tegenwoordig komt 90% van de zweefvliegtuigen uit Duitsland. Voor een nieuw zweefvliegtuig mag je een kleine ton neerleggen. Zweefvliegen lijkt gevaarlijk, maar is door de strenge veiligheidsmaatregelen minder gevaarlijk dan bijvoorbeeld paardrijden. In Nederland zijn er 44 zweefvliegclubs en circa 3.800 zweefvliegers.


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  9

Zaterdag 5 april 2014 doneren wij voor elke fles wijn die u bij Tax Wijn koopt 1 euro aan Stichting Jaimy Houd uw brievenbus in de gaten voor meer informatie over deze sponsoractie

Jacob Marislaan 20 Arnhem | 026 443 35 41 | info@taxwijn.nl

Wijncadeau voor Jacques Beentjes

Initiator en motivator van het trimhockey op Upward Als vader van twee jonge hockeygrietjes sta je menig zaterdag al langs het veld wanneer menigeen zich nog eens behaaglijk omdraait. Maar deze zaterdag valt dat niet echt mee. Het zaalhockeyseizoen net afgelopen en het veldhockey nog niet echt begonnen, moet er vandaag om 08:15 verzameld worden voor een inhaalwedstrijdje… Koud! Vroeg! Gelukkig ben ik hier vandaag niet alleen om mijn dochter aan te moedigen. Ik ben in functie, als Penseelstreekredacteur. Mijn geklaag over tijdstip en kou verstomt zodra ik een veld verderop door de nog over het kunstgras hangende ochtendmist een peloton hockeyers ontwaar. Onderscheidende tenues ontbreken, maar hun aantal wijst op zeker twee teams. Ze lopen zich warm voor - zo voorspelt het beeld - een epische krachtmeting. Al naderend lijkt de grijze mist hardnekkig over de hoofden te blijven hangen. Allengs blijkt dat echter aan de heersende haarkleur te liggen... Welkom in de energieke wereld die Trimhockey heet. Hier geen dartele paardenstaartmeisjes, maar krasse knarren (m/v) die zich al sinds 25 jaar onder Jacques Beentjes’ bezielende leiding wekelijks herinneren dat ze ‘destijds’ verdienstelijk hockeyden – en nu nog, zij het op een iets verstandiger tempo. Te midden van zo’n 25 trimhockeyers overviel uw redacteur Jacques deze zaterdag in alle vroegte met de vraag of hij het Wijncadeau wilde accepteren, als blijk van erkenning voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Gelukkig kan Jacques (82 jaar en wijkgenoot sinds decennia) niet alleen van zijn sport genieten, maar ook van een goed glas wijn. Santé Jacques, in alle opzichten! Lees elders in dit nummer meer over recreatief hockeyen voor veteranen/senioren bij Upward. (Vincent Muller, redactie) Dit WIJNCADEAU is aangeboden door TAX Wijn, Jacob Marislaan 20. Kijk eens op www.taxwijn.nl. Ken jij ook iemand die een WIJNCADEAU verdient? Mail je suggestie naar redactie@penseelstreek.nl.


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl website: www.apolloathome.nl/maakreizen 1e PRIJS BIJ VERKIEZING BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR 2012

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

/ campers benzine / diesel

bestel

/

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

H K

M

Hans Mini Klus Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u). Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  11

De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com

E l s v a n Ro o n B l o e m w e r k w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6 813 G R A r n h e m Te l e f o o n 0 2 6 4 42 6 5 0 8 elsvanroon@upcmail.nl


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Verkiezingsuitslag Stembureau 12 Hieronder de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in Stembureau 12 (het Baken). Uitslag in volgorde van grootte, tussen haakjes de uitslag bij de Tweede Kamer verkiezingen: . VVD: 271 (365) . D66: 260 (223) . Groen Links: 90 (69) . SP: 93 (49) . PvdA: 86 (249) . CDA: 74 (65 . Christen Unie: 46 (20) . Partij voor de Dieren: 29 (35) . Arnhemse Ouderen partij: 23 (50 Plus: 3) . Trots: 5 . Libertaire Partij: 4 . Zuid centraal: 4 . Sociaal Lokaal: 2 . Verenigd Arnhem: 1 . OPA: 1 . CD: 1 . Blanco: 3 . Ongeldig: 1 Totaal: 994 uitgebrachte stemmen (bij Tweede Kamer verkiezingen: 1125). Het opkomst-% is niet zuiver meer in te schatten, nu het zo is dat alle Arnhemmers in ons bureau mogen stemmen. En Hoogkampers gaan dus ook elders stemmen. Toch kan het opkomstpercentage in de Hoogkamp wel ongeveer worden vastgesteld op 90%. Eén Hoogkampse was zo aardig het Stembureau na 21.00 uur te helpen bij het uitvouwen en tellen van de stembiljetten, waarvoor dank. Dick Tiemens, voorzitter van Stembureau 12

Meehelpen met Koningsdag Koningsdag 2014 staat (bijna) voor de deur. De Oranjecommissie van de Penseelstreek zoekt daarom weer vrijwilligers (ouders of kinderen boven de 12 jaar) die het leuk vinden om op zaterdag 26 april a.s. kinderen te begeleiden bij spelletjes of ons te helpen bij de opbouw van het voetbalveldje achter de Pieter Brueghel school. Het gaat om een uurtje hulp van 8.30-9.30 uur (opbouw), van 10.0011.00 uur of 11.00-12.00 uur (kassa of stormbaan), van 10.30-11.30 uur of 11.30-12.30 uur (diverse activiteiten) en vanaf 12.30 uur afbouw. Als je aangeeft waar je voorkeur naar uitgaat (tijd en bijv. stormbaan, schminken, spelletje, op- of afbouw) houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Weet je zelf nog een belangstellende, dan is die natuurlijk ook van harte welkom. Mail je naam, adres en telefoonnummer naar oranjecomite@penseelstreek.nl. Dank.

KORT E Waardevolle bomen De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle bomen in de stad. Ruim 800 bijzondere vrijstaande bomen staan nu op de “Waardevolle bomenlijst 2013”. Voor het kappen van deze bomen is een vergunning nodig. Voor alle andere niet meer. Dat heeft de Gemeenteraad onlangs besloten. De maatregel past in het streven van de gemeente naar minder regels voor burgers en bedrijven. De waardevolle bomen staan overigens niet alleen in gemeentelijke plantsoenen of parken, maar ook bij bewoners in de tuin. Zij zijn geïnformeerd en krijgen van de gemeente eenmaal per drie jaar een gratis controle van de boom aangeboden. Meer weten? Kijk dan op www.arnhem.nl en zoek onder de term waardevolle bomen. Over dergelijke bomen is onlangs een mooi boek verschenen. Het heet “Bomen over Arnhem” en biedt de Arnhemse bomenliefhebbers een schat aan informatie. Het boek is voor €17,50 te koop in de Arnhemse boekhandels.

Hulp nodig? Heeft u soms het gevoel dat u zo nu en dan wel wat hulp kunt gebruiken? Bijvoorbeeld bij klusjes in en om het huis of het doen van een boodschap? Of vindt u het prettig als er iemand meegaat naar het ziekenhuis om u te begeleiden? Dan kunt u contact opnemen met de stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. De vrijwilligers staan klaar om u te helpen! De stichting is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 026-3703540.

TV Schaarsbergen experimenteert Tennis Vereniging Schaarsbergen wil graag nieuwe leden en start daarom een nieuw experiment: elke donderdagavond van 19.30-22.30 uur is er een open toss avond waar niet-leden voor €5,- met elkaar en met leden kunnen tennissen. Een gastvrije manier van kennismaken met tennis en TV Schaarsbergen. Tegen de zomer zal de vereniging bekijken hoe dat is gegaan. Meer informatie vindt u op www.tvschaarsbergen.nl.


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  13

EN KLEIN

Get yourself, 2GetThere!

Arnhem wandelt tegen kanker Op 17 en 18 mei 2014 vindt de SamenLoop voor Hoop Arnhem plaats. In dit weekend wordt op Cranevelt 24 uur gewandeld in de strijd tegen kanker. Sinds 1985 worden jaarlijks zo’n 6.000 gelijksoortige evenementen gehouden over de hele wereld. Teams wandelen in estafetteverband een etmaal rondjes op een atletiekbaan en laten zich sponsoren. Maar belangrijker nog dan geld is het herdenken van dierbaren die aan kanker zijn overleden of die volop bezig zijn de ziekte te overwinnen. Naast de 24-uurs wandelestafette is er een uitgebreid programma voor mensen die niet meewandelen. Zo kunnen zij de wandelaars aanmoedigen, zullen er diverse artiesten optreden en zijn er activiteiten voor kinderen. Ook staan op het terrein marktkraampjes van de teams waar zij spullen verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan KWF Kankerbestrijding. Vorm een team en meld je aan. Meld je ook aan als het niet lukt om iemand te strikken. Dan zoekt de organisatie wandelpartners voor jou. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.samenloopvoorhoop.nl of bel 06 58991212 of 06 51561818.

Allereerst willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Burak Yildirim en Kirsten Onderwaater, jongerencoaches bij 2GetThere. Sinds kort werkt 2GetThere met een wijkgerichte aanpak. Dit houdt in dat wij met z’n tweeën aanspreekpunt zijn voor bewoners en organisaties in de wijk. De jongerencoaches van 2GetThere werken in opdracht van de gemeente Arnhem. Ze begeleiden jongeren van 16 t/m 26 jaar richting een passende opleiding en/of werk. Op dit moment zijn er 14 jongerencoaches actief. De afgelopen jaren hebben wij bijna 700 jongeren begeleid, waarvan meer dan 80% succesvol is uitgestroomd. Dat wil zeggen dat ze weer naar school gaan, een baan hebben en soms een combinatie van die twee. Ons doel is de zelfstandigheid van de jongeren te bevorderen. Alle jongerencoaches zijn ervaringsdeskundig en zelf ook nog jong, waardoor wij dezelfde taal spreken. Aanmelden kan via www.2getthere.info. Je kunt zelf je jongerencoach kiezen. Tijdens de coaching ben jij aan zet, je bent niks verplicht. Meer informatie? Kijk op onze site!

Beste redactie, Sinds 45 jaar woon ik in de Breitnerstraat met heel veel plezier. Dat het zo'n bijzonder leuke straat is met liefdevolle behulpzame mensen heb ik meer dan ooit ervaren toen ik onlangs een vervelende beenbreuk heb opgelopen. Door alle hulp van de hele buurt ben ik in staat om thuis te revalideren. Een buur doet zomaar mijn was, de ander brengt mijn stokken terug naar het ziekenhuis, weer een ander gaat mee voor controle, boodschappen worden zonder te vragen gedaan en er zijn zelfs overburen die geregeld kwamen kijken of ik wel veilig in bed lag ‘s avonds! Waar vind je dat? Zegt het voort, zegt het voort, wat een buurtbewoners, wat een straat, wat een wijk! Ik hoop gauw  op te knappen en er nog lang te mogen wonen. Liefs van Betty van Dijk

Tuinonderhoud nodig? Hoeve Klein Mariëndaal heeft sinds kort een tuingroep. De enthousiaste deelnemers in deze groep willen graag met onze hovenier tuinen onderhouden en groenklussen doen bij bewoners. Heeft u een tuinklus? Bel dan 026 3332532 of mail naar info@hoevekleinmariendaal.nl. Kijk ook eens op www.hoevekleinmariendaal.nl


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

L a n d g o e de r e n i n on z e b uu r t

Door Maartje van den Berg, redactie

Wandelen met de   boswachter Peter Palstring laat u de bijzondere plekken op landgoed Warnsborn zien en vertelt erover op woensdagavond 7 mei. Hij organiseert voor Geldersch Landschap geregeld een excursie door het gebied, maar dit keer speciaal voor de lezers van De Penseelstreek. En dat is niet alleen maar wandelen, maar ook veel anekdotes, vragen stellen en beantwoorden. En kijken, heel veel kijken. Het is een van de mooiste gebieden van Nederland, omdat het zo ontzettend divers is. Wilt u meedoen met de excursie? Meldt u zich dan aan via www.penseelstreek.nl/ boswandelen en kom op woensdagavond 7 mei om 19.00 uur naar de parkeerplaats tegenover Camping Warnsborn, Bakenbergseweg 257. De excursie duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Voor leden van Geldersch Landschap is de excursie gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5 ter ondersteuning van de activiteiten van het Geldersch Landschap.

Wat dacht u van Warnsborn, Groot Erf, Boschveld, Mariëndaal, Lichtenbeek en Vijverberg? Stuk voor stuk mooie landgoederen tussen Arnhem en Oosterbeek. Al deze landgoederen bij elkaar noemen we Mariënborn, naar het gelijknamige klooster waartoe ze vroeger behoorden.

landen gehaald werden, hoe rijker je was. Zo ontstonden de landgoederen. Nu heeft de rijkdom hier niets meer met geld te maken. Wat resteert is een enorme rijkdom in boomsoorten. En het feit dat vele oude bomen rond 1850 geplant zijn, en dus ruim 150 jaar oud zijn. Die bijzondere bomen doen het overigens prima in ons koude kik'De landgoederen in deze omgeving kerlandje. De bomen en struiken die ontstonden rond 1850, toen de spoor- niet tegen vrieskou konden, stonden lijn van Amsterdam naar Arnhem in potten. Deze haalde men dan in de aangelegd was', vertelt Peter Palstring. winter binnen, in de Oranjerie van het Hij woont op de Hoogkamp en is voor oude landhuis Groot Warnsborn. Nu Geldersch Landschap & Kasteelen is de Oranjerie in gebruik als feest(GLK) vrijwillig educatief boswachter zaal, ontvangstruimte. in dit gebied. 'Plotseling was je een 'Een ander kenmerk van een landgoed heel stuk sneller in Arnhem. En weer is, dat er vaak lange lanen met rijen beukenbomen staan', vertelt Peter terug in Amsterdam als het moest. Palstring. 'Als iemand echt rijk was, Met de koets en/of de trekschuit, de waren het rijen met eiken. Of hadden vervoersmiddelen uit die tijd, deed je de lanen aan beide kanten een duber al snel 2 dagen over.' De rijkelui uit het westen wilden graag bele rij of meer bomen staan. Ook dat vertelde iets over de status van de buiten de stad kunnen wonen. In de omgeving van Arnhem lieten zij grote eigenaar.' landhuizen bouwen en daarbij hoorde Verder hebben alle landgoederen hun natuurlijk een grote tuin. Het was meer een park. Hoe groter de tuin, des eigen bijzonderheden. Zo was Warnsborn één van de eerste eigendommen te rijker iemand was. En de bomen van GLK. Het is bekend van het hotel moesten ook vooral bijzonder zijn. Groot Warnsborn. Wist u dat Anne Ook hiervoor gold: hoe meer “exotiFrank daar in 1942 gelogeerd heeft? sche” bomen die vanuit verre buiten-


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  15

VOGELS HOUDEN VAN TUINEN Vogels maken blij en geven je een gevoel van vrijheid. Als we geen vogels horen of zien in onze wijk, moeten we ons zorgen maken. Ze horen erbij. In onze tuin, in een park, op het platteland en in de natuur. Het getik van een specht, het felle lied van de roodborst Lijster of de rustgevende zang van de merel bij ondergaande zon… deze geluiden zijn dankzij de vele tuinen met bomen en struiken in onze omgeving vaak te horen. Zelfs als u weinig onderhoud wilt hebben aan uw tuin en u kiest voor veel bestrating, probeer dan toch een strookje groen voor vogels te bewaren.

Op Lichtenbeek en Westerheide is het heel rustig en heb je de meeste kans om reeën tegen te komen. Dassen en vossen leven hier ook, maar omdat dat nachtdieren zijn, zie je ze niet zo snel. Mariëndaal heeft een “groene bedstee”; een dubbele beukenhaag van 400 meter lang. Hoog Erf is in zes stukken verdeeld door lanen die aangelegd zijn in de vorm van een ster. En de Vijverberg is met de vele vijvers en beekjes en bruggetjes leuk voor kinderen. De naam Geldersch Landschap & Kasteelen zult u zeker kennen. Afgaande op de typerende witte hekken aan de ingangen van de landgoederen en natuurgebied die onze wijk omzomen, kunnen we GLK gerust ‘de buurman van de hele wijk’ noemen. Maar ook ver buiten onze wijk - verspreid over heel Gelderland, zijn meer dan 135 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen toevertrouwd aan de zorg van GLK. Met steun van meer dan 40.000 donateurs, fondsen, sponsoren en bedrijvenrelaties wordt dit Gelders erfgoed beheerd en geëxploiteerd. U begrijpt dat donateurs van groot belang zijn, opdat iedereen van deze prachtige gebieden kan genieten, nu en in de toekomst.

Meer weten? Meer weten? Kijk dan eens op internet en raadpleeg bijvoorbeeld de websites www.glk.nl/word-donateur en www.glk.nl/evenementen.

Vogels zijn met weinig al tevreden, als ik de deskundigen mag geloven. Eén van hen is Wieneke de Waard. Zij is tuinvogelconsulente voor de vereniging Vogelbescherming, zelf in de Burgemeesterswijk woonachtig en graag bereid om haar kennis met geïnteresseerde wijkgenoten te delen. Zij doet dat op 24 april aanstaande in restaurant Trix tijdens een speciale voorlichtingsavond. Wieneke zal ons dan aan de hand van een diashow laten zien op welke manier we een tuin vogelvriendelijk kunnen maken. Zij zal in haar voordracht ook aandacht besteden aan de soort grond, de stand van de zon, de soort planten en struiken en aan de seizoenen waarin sommige planten en struiken bloeien en vrucht dragen (denk aan besjes!). Dat is immers voor de vogels eveneens van belang. Na een korte pauze zal ze vragen beantwoorden. Neem daarom materiaal mee, vooral foto’s of schetsen van uw tuin, zodat u uw vragen kunt illustreren! Desgewenst kan Wieneke ook een keertje bij u langskomen voor een pasklaar advies. Dat kost u dan €25,-, waarmee u niet Wieneke zelf (want zij is vrijwilligster) maar de Vogelbescherming steunt. Overigens is deze avond voor u geheel kosteloos. Het staat u natuurlijk wel vrij om na afloop wat aan de Vogelbescherming te doneren. Frederike Bloemers

Gratis advies over vogels in uw tuin? Ziet u graag vogels in uw tuin, maar wil het nog niet zo lukken? En wilt u graag weten wat u daaraan kunt doen? Kom dan naar de voorlichtingsavond op donderdag 24 april om 19.30 uur a.s. in de Herenkamer in restaurant Trix, Schelmseweg 1a. Geeft u zich vooraf dan wel even op. Liefst per e-mail via frederike@bloemers.net. Maar bellen kan eventueel ook: 026-4426219. Aan de voorlichtingsavond zijn geen kosten verbonden, behalve voor uw eigen consumpties.


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Column

Kleintje natuur in de buurt

Het Maarts viooltje

Jouw geur in mijn lakens

Als dit blad verschijnt is maart bijna voorbij. Maar geen paniek: het Maarts viooltje ontleent zijn naam weliswaar aan de maand maart, maar bloeit nog tot in mei (en begint soms in september gewoon weer). Het is één van de vroegst bloeiende vaste planten in onze tuinen en daardoor een symbool voor het voorjaar. En wat een schatje! De plant blijft laag en de bloemetjes zijn klein maar fijn, met een mooie blauw-paarsige kleur en een lekkere geur. Aan die geur ontleent het Maarts viooltje overigens ook zijn Latijnse naam ‘Viola odorata’. De natuurlijke geurstof uit deze viooltjes wordt ook tegenwoordig nog gebruikt bij het maken van verfijnde parfums (in goedkopere geurtjes gebruikt men een synthetische vervanger). Ook kent het Maarts viooltje een lange geschiedenis in de volksen alternatieve geneeskunde. Het helpt bijna overal tegen – echt waar – zoekt u het maar eens na op internet! In het wild is het Maarts viooltje helaas op de meeste plaatsen vrij zeldzaam geworden. Het is een plant van bosranden, beschaduwde slootkanten en onder heggen die in Nederland inheems is. U kunt het Maarts viooltje dus ook prima op half-beschaduwde plekken in uw tuin planten; een mooi fris groen tapijtje met paarse bloemetjes is het resultaat (en als u goed rondkijkt zult u zien dat het al in veel tuinen in onze buurt aanwezig is). Vlinders en bijen zijn er blij mee: vooral vroeg in het voorjaar, als er verder nog weinig bloeiende planten zijn, is het Maarts viooltje populair bij insecten. Neem Maartse viooltjes alstublieft niet mee uit het wild. Het plantje is bij de betere plantenhandel gewoon te koop. Gek trouwens: de Oude Grieken associeerden het Maarts viooltje met de godin van de liefde, Aphrodite - waarschijnlijk vanwege de zoete geur. En in het christendom hoort het viooltje juist weer bij Maria en symboliseert het kuisheid en zuiverheid. Misschien zijn die zaken dan toch minder uitsluitend dan men wel denkt? En o ja: wie het eerste Maarts viooltje in het voorjaar vindt, zal zijn grootste wens vervuld zien worden… Maartje van den Berg

De wijken van de Penseelstreek zijn gezegend met een eigen enerverend crossparcours. Bij de kruising Amsterdamseweg/Schelmseweg schiet je met je mountainbike de bossen van Warnsborn in, waarna je de paaltjes volgt met het driehoekje en de twee bolletjes. Je passeert de boerderij van Jan van Loenen en Camping Arnhem, om na een tijdje bij Papendal uit te komen. Het nogal modderige crossparcours van Papendal brengt je dan langs de noordkant van de spoorlijn naar Mariëndaal en vandaar naar huis. Dat is twintig kilometer in ongeveer een uur. Leuker is het om het terrein van Papendal te verlaten en via de duiker onder het spoor koers te zetten naar Wolfheze en Heelsum. De Italiaanseweg na Kasteel Doorwerth is in dat geval een pittig intermezzo. Via Heveadorp en de Bilderberg cross je naar Papendal terug en via de duiker kom je weer op het eerste parcours. De twee rondes hebben de vorm van een acht en tellen samen veertig kilometer. Trek er twee uur voor uit. Ik ben aan die grote ronde verslaafd geraakt en niet zo'n beetje ook. Pink Floyd, Marco Borsato en Frank Boeijen vergezellen mij daarbij. En dan wil ik nogal eens luid meezingen, met name als ik mij onbespied waan, zoals je dat ook doet in bad of onder de douche. Neem bijvoorbeeld "Hier komt de storm" van Frank Boeijen. Het lied begint nogal gezapig: "Het was windstil op een zondag toen ik besloot later vrij te zijn". Maar allengs wordt het heftiger: "Waar blijft de storm, waar blijft de bliksem, het vuur gloeit onder de vulkaan". Om dan te besluiten met de mijns inziens meest hartstochtelijke versregels van het vaderlandse repertoire: "ik wil jouw geur in mijn lakens, ik wil jouw gezicht in mijn spiegel, ik wil jouw hand op mijn lichaam, ik wil jouw gefluister in mijn oren, ik wil jouw hart op mijn tong". Tot mijn vaste zangrepertoire behoort ook "De Verzoening" van Frank Boeijen, met de prachtige strofen "of was het die hyena die jakhals die wacht tot ik neerval en waarvan ik dacht dat het een vriend was". Op de Heelsumse heide - het eenzaamste gedeelte van de crossronde - veroorloof ik mij zelfs de ontroerende verzen "Bemin mij, streel mij, heel mij, heb me lief". Maar wie is er in Nederland onbespied, wanneer ben je nog écht alleen? Want ik lees ze wel, die kleine annonces in de Gelderlander, met teksten als "Half augustus, Italiaanseweg, oude grijze man op crossfiets, voor mij een jonge God, ik wil mijn geur in jouw lakens, ik wil mijn gezicht in jouw spiegel, meld je alsjeblieft". Ach, een heel nieuw - minstens zo enerverend - parcours ligt dan voor je. Een heel andere tak van sport. Ik denk er wel over na, maar voorlopig hou ik het toch maar bij de crossfiets… Dick Tiemens


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  17

Trimhockey voor enthousiasten 'op leeftijd'

Door Vincent Muller (redactie)

Op sportpark De Bakenberg beschikt de Arnhemse Mixed Hockey Club Upward over een mooie en een steeds beter geoutilleerde accommodatie waar de almaar toestromende jeugd de gelegenheid krijgt om het hockeyen onder de knie te krijgen. Upward werd in 1923 opgericht en heeft zo inmiddels ‘de leeftijd der allersterksten’ bereikt. Maar wie er een kijkje neemt op de zaterdag - de speeldag voor de jeugd - wordt getroffen door het jeugdig enthousiasme waarmee jongeren de sport beoefenen. Bezoekt men het park op een willekeurige woensdag, zaterdag of zondag rond 9.00 uur, ontmoet men er de “trimhockeyers” die zich met minstens evenveel elan op het veld vermaken; met of zonder hockeyervaring en het hele jaar door, tenzij sneeuw of ijs de velden echt onbespeelbaar maken. Het instituut trimhockey kan

zelf inmiddels ook terugblikken op 25 jaar historie, want al in september 1989 kwamen de eerste drie(!) mannen bijeen; geen van drieën met enige hockeyervaring. Het waren gewoon vaders van hockeyende kinderen die, aangestoken door de sportiviteit van de jeugdspelers, zelf ook (weer) in beweging wilden komen. Het werd een doorslaand succes: anno 2014 zijn er bij Upward zo’n 80 vrouwen en mannen in de leeftijd 45 tot 80+ actief (waaronder die van het eerste uur!), verdeeld over drie trimhockeygroepen op de woensdag-, zaterdag- en zondagochtend. Heeft u belangstelling voor deze recreatieve vorm van hockey? Kom dan op een van genoemde ochtenden een kijkje nemen en kijk op www.upward.nl (klik op hockey in de groene balk bovenaan en dan op Trimhockey).

Bedwing de Mont Ventoux voor een glimlach

Jaarlijks trappen sportieve fietsers heel wat af tegen kanker. Tijdens landelijk bekende acties als Alpe d'huZes worden enorme bedragen bijeen gefietst voor patiëntenverenigingen en onderzoek. Maar wist u dat we dicht bij huis ook zo’n sympathiek initiatief kennen? Stichting Jaimy van Boxel organiseert namelijk dit jaar de tweede editie van Ventoux4Jaimy. U hoorde of las vast al eens over de stichting en haar goede werk voor kinderen met kanker. Zo niet, dan kent u toch wel haar oprichter, Hein van Boxel. Als vaste kracht van de Shell aan de Bakenbergseweg is Hein immers al jaren een bekend gezicht in de wijk. Stichting Jaimy zet zich - kort gezegd - in om de vijf kinder-oncologische centra in Nederland te voorzien van geld en goederen (in het bijzonder speelgoed). Zo kan het verblijf voor de patiëntjes iets minder zwaar zijn. Dit onder het alleszeggende motto “laat kinderen met kanker even gewoon kind zijn”. Vanuit die wens zal zaterdag 13 september 2014 een groep onverschrokken fietsers de mythische Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk bedwingen. Niet zómaar een stevige fietstocht: pas na een klim van bijna 25 kilometer, over een spectaculair parcours met een gemiddelde stijging van 7,5%, wordt de ruim 1.900 meter hoge top bereikt. Een top die niet zelden met sneeuw bedekt is en die niet te missen is boven het prachtige landschap van de Drôme en de Vaucluse. Dit wetende verbaast het niet dat de klim over De Kale Berg al vijftien maal werd opgenomen in de Tour de France en daarnaast in tal van andere wielerklassiekers. Bent u ook een serieuze fietser met doorzettingsvermogen en het hart op de juiste plaats, kijk dan op ventoux4jaimy.nl of stichtingjaimy.nl. Of loop de komende dagen even binnen bij de Shell. Hein overtuigde de redactie er al van dat het ook deze september een paar onvergetelijke en zeer dankbare dagen worden. Want een glimlach terugbrengen op het gezicht van een kind, daar fiets je je toch graag voor in het zweet? (Vincent Muller, redactie)


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

BEZOEKADRES

Mercatorweg 18 6827 DC Arnhem

T F

+31 (0)26 384 01 84 +31 (0)26 384 01 80

POSTADRES

postbus 5235 6802 EE Arnhem

E I

info@gldgrafimedia.nl www.gldgrafimedia.nl

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  19

diep arnhem / kleine studio / groot werk ontwerp en communicatie / dieparnhem.nl mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren

opmaak_adv_penseelstreek.indd 1

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

17-01-2014 09:09:57


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Over Violen en de Wölbungshobel Door Reinier Zweers, redactie

Soms stuit je onverwacht op een wijkgenoot met een heel bijzonder beroep. Adrian Martig is er zo een. Al 17 jaar repareert hij in een onopvallende werkplaats violen. Een gesprek over hout, lak, haar en fijnzinnig masseren.

Op een zeer vroege lente-vrijdagochtend bezoek ik Adrian Martig, vioolreparateur van Arnhem en omstreken. Zijn werkplaats op de hoek van de Van Goghstraat en Jozef Israëlslaan is bij dit deel van de wijk en het vioolminnende deel van Arnhem en omstreken vast goed bekend. Bij mijzelf, wat verderop wonend in de Mauvestraat en meer van de piano, niet zo erg. Ik ben dan ook behoorlijk nieuwsgierig en stap met blij gemoed binnen. Ik hoop wat te horen over Adrian, het ambacht en een viool. Ben niet echt een kenner. We hebben afgesproken dat Adrian gewoon doorwerkt onder het gesprek; dat gaat ook prima en levert een paar mooie werkfoto’s op. Het wordt voor mij in elk geval een bijzonder informatief gesprek: Adrian is een vakman én een fijn gastheer.

De viool Een viool bestaat uit een vurenhouten blad met een kast en hals, meestal van Esdoornhout. Er zit een ondergrens aan de kwaliteit van het hout dat wordt gebruikt in de vioolbouw en voor het vurenhout is dat hout afkomstig van een boom midden in het bos en bij voorkeur staande in gebieden vanaf 1400 m boven NAP. Je wordt dus zomaar niet vioolboom. Een belangrijk gebied voor de leverantie van dit hout in Europa zijn de Vogezen. Het betere esdoornhout komt van de Balkan, onder andere Bosnië. Adrian weet niet waarom. C’est un fait. Tenslotte: de mooiste violen worden van gevlamd Esdoornhout gemaakt. De nerf van het hout gaat niet recht, maar in golven omhoog. Ik ken het effect van mijn eigen (eiken)houten vloer. Mooi!

Bij mijn vraag over de strijkharen maak ik de fout zelf in te vullen dat de snaren van de viool van paardenhaar zijn. Dat klopt niet, paardenharen zitten op de strijkstok en niet op de viool…. Wel leuk om vervolgens te horen dat een bos strijkstokpaardenhaar al gauw €1.000,- per kilo kost en je voor de kwaliteit moet vertrouwen op de blauwe ogen, kennis en reputatie van de leverancier. Wantrouwigen kunnen Brussel vragen hier maar eens een mooie norm voor te verzinnen. Goed, verder met de snaren: er is keuze waarbij er onder de gebruikers een strijd is ontstaan of de van oudsher van schapendarmen gemaakte snaren vervangen moeten worden door kunststof snaren. De kwaliteit van deze laatste is goed. Ze zijn heel stabiel en je hoeft dus minder vaak te stemmen. Maar goed, het is kunststof… Verder zijn er nog stalen


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  21

snaren die veel voor de cello worden gebruikt en bij lichte muziek zoals jazz. Het ambacht Hoe word je nu vioolreparateur? Wel, voor de opleiding moet je dan abroad. Niet te exotisch, maar bijvoorbeeld naar Duitsland (Mittenwald) of naar Cremona in Italië. Deze laatste stad is trouwens het mekka van de vioolbouw, zoals u wellicht al wist. Kijk maar eens op wikipedia. Adrian zelf heeft zijn leerschool gehad in Zwitserland, samen met 11 leerlingen verdeeld over 4 jaar in een ambachtelijke opleiding met veel praktijk. Adrian maakt overigens zelf geen violen, hij repareert ze. Bovendien verhuurt en verkoopt hij violen. Naast de viool gaat het om de altviool, de cello en de contrabas. De regio van klanten is groot: in onze wijk, de stad Arnhem maar ook tot aan Nijmegen, de Achterhoek en specifieke klanten in Twente en Utrecht. Adrian werkt met een breed scala aan specifieke gereedschappen,

waaronder veel soorten lijmklemmen en een Japanse zaag: die ziet eruit als een slagersmes maar dan als zaag. Hier kan je heel precies mee werken. Dan is er nog een minischaafje (zie foto), die heel charmant op zijn Duits een Wölbungshobel heet. Voor het fijnzinnig masseren van het vioolhout. Daarnaast beschikt Adrian over een apothekerskast aan kleurstoffen, hars en alcohol (foto). Want wat blijkt: de lak voor violen wordt

“Je wordt zomaar niet vioolboom ... het betere esdoornhout komt van de Balkan. Adrian weet niet waarom. C'est un fait” zelf gemaakt. Dit doe je door hars en kleurstoffen op te lossen in alcohol. In plaats van alcohol kan je ook lavendel- of rozemarijnolie gebruiken. Lijnolie kan ook, maar dat heeft een langjarig uithardingsproces (soms wel 10 jaar) waardoor de klank van de viool kan veranderen. Het is maar dat u het weet. De muziek Adrian is naast reparateur zelf ook violist. Jarenlang speelde hij hobbymatig in een orkest, maar nu niet meer. Adrian speelt nog wel in een

kamermuziek ensemble en treedt hiermee regelmatig op. Het ensemble heet Septime. Er is zelfs een cd en een website: www.septime.nl. Ook heeft Adrian twee keer gespeeld op de muziekdagen in de wijk in de Diaconessenkerk. Adrian speelt ook graag Klezmer; Joodse volksmuziek uit Oost-Europa met viool, klarinet en accordeon. Op het klassieke terrein houdt Adrian van romantische muziek, en zijn aanraders zijn: strijkkwartetten van Antonin Dvorák, zoals het “Amerikaans strijkkwartet” in F-groot, en van Franz Schubert “Der Tod und das Mädchen” in D-klein. Voor de bekende violisten in de wijk om te beamen of te betwisten, voor de mainstream om eens naar te gaan luisteren. Dat laatste geldt voor mij. De werkplaats De werkplaats aan de Jozef Israëlslaan is overzichtelijk met goed zicht op straat. De aanloop is echter beperkt. Toen een paar jaar geleden stomerij Zeyrek vroeg of Adrian als steunpunt wilde dienen in de wijk, bleek dat dan ook prima te passen. Drie maal per week wordt de was gehaald en gebracht en dat levert prettige extra aanloop op. Nu, na 17 jaar praktijk aan de Jozef Israëlslaan, heeft Adrian een vaste stek met een groot vioolliefhebbersnetwerk ontwikkeld. En wij hebben een mooi en bijzonder ambacht in de wijk. Meer weten over Adrian Martig? Kijk op de website: www.martigvioolservice.nl


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

van Lawick van Pabststraat 97

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  23

KWASTJES STEUN TERRE DES HOMMES U kunt Terre des Hommes steunen door: Kleding, speelgoed, boeken, cd's dvd's, curiosa, huishoudelijke artikelen die u over heeft (in goede staat) te doneren. Afgifte: Dominique Baints, van Ruisdaelstraat 43, tel.nr. 026-3703447 Graag eerst even bellen. Met de opbrengst van de verkoop steunt u kansarme kinderen in de Filipijnen.

PIANO TE KOOP Een mooie, klassieke piano te koop. Zo goed als nieuw. Merk: Wendl & Lung Zwart, hoogglans Vijf jaar oud, jaarlijks gestemd door Hollander Pianoatelier. Vraagprijs: € 2.850,(nieuw: € 4.100,-) Wilt u komen kijken en luisteren? Bel: 06 51 285568 Fam. Swart

TE KOOP Twee mooie grote party tenten voor slechts 100,- euro per stuk. Geïnteresseerd? Tel. 06.50560724 Frans Schoenmakers

Wilt u een kwastje plaatsen?  Voor slechts 1,50 euro per advertentie! De tekst mag ca. 30 woorden bevatten en wordt zonder afbeeldingen/logo's geplaatst. Commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten 10 euro. Tekst graag mailen naar redactie@ penseelstreek.nl Het bijbehorend bedrag kunt u in een envelop inleveren op Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het juiste bedrag worden niet geplaatst. Zie pag. 2 voor sluitingsdatum inleveren voor het volgende nummer.

EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW GELUID Start nog dit voorjaar met pianolessen. Voor alle leeftijden, diverse mogelijkheden. Informeer bij: de pianoles, docente: Lenette Tuijtel tel. 026- 4453848 e-mail: lenettetuijtel@ upcmail.nl website: http://members. upc.nl/l.tuijtel/

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Wijkvereniging > Materialen en voorzieningen REMEDIAL TEACHER AANGEBODEN In mijn praktijk bied ik met name begeleiding aan kinderen met leerproblemen. Kinderen kunnen worden geholpen met rekenen, lezen (en bijkomende problemen zoals dyslexie), spelling en algemene leervaardigheden. Voor meer informatie: Remedial Teaching Praktijk PiP Esther Lubbers Mauvestraat 68, Arnhem Mobiel 06-39 32 20 90 E-mail: esther@rtpraktijkpip.nl Website: www.rtpraktijkpip.nl

Basisschool de ASV organiseert een tweedehandsbeurs voor speelgoed, kinderkleding en andere kinderartikelen. Zaterdag 12 april 2014 Van 12.00 tot 14.00 uur Op de Arnhemse School Vereniging, Brugstraat 6 (zijstraat Utrechtseweg) Inbreng inschrijven via 2ehandsbeurs@gmail.com

TE HUUR Verticuteermachine professioneel, elektrisch huur: dag € 15 weekend € 25 (Boels c.s. ruim 2x zo duur)

Hoe kom ik aan materialen voor ons straatfeest?

TWEEDEHANDSBEURS

instructie, brengen/ halen in overleg Fam. Muller, Jacob Marislaan (06) 229 255 24 PIANO PLUS Samen musiceren rond de piano. Voor pianisten met wat speelervaring. Bekijk de website van de pianoles: http://members. upc.nl/l.tuijtel/ of bel/mail voor meer informatie naar Lenette Tuijtel tel. 026- 4453848 e-mail: lenettetuijtel@ upcmail.nl

GARAGE OPRUIMING Heemskerk Tafeltennistafel opklapbaar en op wielen. Weinig gebruikt. € 50, tel. 026 4434597

TE HUUR Gezellig familiechalet; Haute Nendaz, Wallis, Zwitserland. Geschikt voor 6-7 personen. Groot zonneterras met schitterend uitzicht. Zomer: wandelen, mountainbike, golf. Winter: sneeuwzeker skigebied Quatre Vallées. Info en foto’s: www.chaletlabuche.nl Fam. van der Meer-Nahuijsen Van Heemstralaan 24 tel. 026 3516596

Zou ik dichtbij yogalessen kunnen krijgen?

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Sport & recreatie > Sport/recreatie in de buurt

Zijn hier fysiotherapeuten in de buurt? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Gezondheid > Fysiotherapie


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

DING DONG

OP DE THEE BIJ...

Zomaar aanbellen en kijken wat het gesprek wordt… Het is en blijft een mooie formule die nooit verveelt. Ook niet voor Marije Meijer (zelf van de Hoogkamp) die wij “de bult” af stuurden, op zoek naar de gastvrijheid van De Gulden Bodem. Ding dong… Het is woensdagmorgen 19 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, waarop ik eens ga buurten in de Gulden Bodem. Kijken of ik ergens zomaar een kopje thee mag drinken en kennismaken met een wijkgenoot. De Hobbemastraat is mijn startpunt. Het eerste huis. Wel iemand thuis, maar heel druk met thuiswerken en naar ik begreep nog een hele to do list daarbij, dus helaas. Het volgende huis zijn de schilders bezig, eigenaren zijn beiden werken. Kan gezellig worden, maar ik sla dit toch over. Het derde huis is raak. Bert Kalf, wonen-

de aan de Hobbemastraat 19, is thuis. Hij was zojuist toe aan een kopje koffie en de krant. Hij schenkt met plezier een kopje thee voor mij in, die gewoon al klaar staat in de theekan. Een warm welkom, een warme kennismaking. Fijne plek Bert woont samen met zijn vrouw, Ria, al ruim 39 jaar op deze fijne plek. Geboren en getogen in Baarn vervulde hij zijn dienstplicht bij de luchtmacht in Schaarsbergen. Ze woonden een jaar in Arnhem. Na een

uitstap richting Twente bleek al gauw dat Arnhem voor hen een ideale woonomgeving zou zijn. Hij praat voluit over zijn stem die hij vanmorgen meteen heeft uitgebracht en over het wonen in Arnhem. Hij geniet van de vele natuurparken om Arnhem heen en vond het een ideale uitvalsbasis voor zijn oude baan in Utrecht. “Ik ben sinds 8 jaar met pensioen en vermaak me volop met vrijwilligerswerk voor Amnesty International met voorlichting op scholen, hardlopen; zelf en het lesgeven daarin, en kleine hand- en spandiensten


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  25

verlenen in de buurt en thuis.” Voordat Bert met pensioen ging werkte hij in het onderwijs. Jarenlang. Begonnen als docent wiskunde en uiteindelijk directeur van een MAVO-school. In 1986 maakte hij de overstap naar het MBO (later bekend als Amarantis) in Utrecht. Daar was hij leraar informatica en later kwam daar wiskunde en coördinatorenwerk bij. Een leuke en gevarieerde baan. Na zijn pensioen viel hij nog voor menigeen in op de school bij afwezigheid van leraren. Op nog wat contacten van toen na, is de tijd van het lesgeven nu echt wel voorbij. Vrolijk springen Maar dat is niet erg, er is genoeg te doen, aan de dagplanning van hem en zijn vrouw te horen. Het huis van Bert en Ria is gezellig: ik zie veel boeken, beeldjes en zelfs speelgoed van hun kleindochter wat goed vindbaar is in de kast. In de tuin zijn een trampoline en een schommel aanwezig. Voor de kleindochter, maar ook voor de buurtkinderen. Die mogen hier ook vrolijk springen en spelen zolang de tuin verder heel blijft. “De straat is behoorlijk verjongd de afgelopen jaren. Een aantal buren is nog zoals vele jaren geleden; we vormden daar zelfs een huiskamerkoor mee en zongen gedisciplineerd. Het is nu vooral een rustige straat. Maar als het nodig is, staat men voor elkaar paraat.” De thee is op, de foto gemaakt. Ik stap weer op en fiets de bult op. Was een gezellige morgen zo. Marije Meijer

Is hier ergens een peuterspeelzaal?

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Onderwijs e.d. > Kinderopvang in de buurt

Penseelsteken (26) Voor Paal!  Als er een stekker aan zit, wil ik het hebben. Niets mannelijks is mij vreemd. Maar nu de kelder inmiddels vol ligt met apparaten moet deze boy op zoek naar andere toys. Een auto met een stekker misschien. Aan de auto’s zal het niet liggen. Eerst zagen ze er uit als een Renault Twingo of een Fiat Multipla, als een meerpersoons scootmobiel dus. Tegenwoordig hebben ze de accu’s ingebouwd in auto’s die ook als zodanig te herkennen zijn. Daar zit het probleem niet. Ook het feit dat je na het opladen vervolgens lekker stilletjes nietsvermoedende katten en fietsers de stuipen op het lijf jaagt is geen reden om de wenkbrauwen te fronsen. Ook het stoere rokende motorgeluid kun je er zelf wel bij denken. Stoer gedrag is immers beeldvorming, daar hoeft geen geluid aan te pas te komen. Een Ray Ban is ruim voldoende. Daar is allemaal overheen te stappen en dat is ook aan de eigenaar. Maar wat als je bij zo’n type in de straat woont? Niks aan de hand zou je denken, je hoort hem of haar niet aankomen en niet weggaan. Het zijn tegenwoordig geen types meer met geitenwollen sokken of types die de hele avond biologisch-dynamische linzenboertjes laten; en wat dan nog. Nee, het gaat om de straat. Die was in het kader van ‘Buiten Gewoon Beter’ fraai en goed bedacht aangelegd. Klinkers er in, mooi aangeplant, lantaarnpalen in stijl enzovoort enzovoort. Maar wanneer de buren een accuwagen aanschaffen, komt er snel daarna een busje de straat in rijden, worden er twee tegels met een stekker in gestraat en een bord geplaatst. Het ergste moet dan nog komen. Een oerlelijke blauwe paal. Voor het meest onbenullige straatmeubilair wordt een prijsvraag uitgeschreven, zo niet voor de oplaadpaal. Blauw, hoekig, blijkbaar niet te integreren in een lantaarnpaal en met lampjes die in een science fiction-film niet zouden misstaan. Beste buren, jullie auto is leuk maar je staat ook voor (de) paal. L.C. BEUKer

Wat is dat voor kunstwerk op de hoek van de Mesdaglaan?

Kijk op www.penseelstreek.nl onder Cultuur > Kunst in de wijk

Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 68

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C V erpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16


Nummer 68 DE PENSEELSTREEK  27

Rustpunt Massages * ontspanningsmassage – verrassend afwisselend * hotstone massage – heerlijk warm * pulsing – ontspanning met kleding aan * zwangerschapsmassage - goed voor jou en je kindje * basiscursus ontspanningsmassage – privécursus voor twee Koert Sondorp – Tooropstraat 41 Arnhem – 06 232 777 62 – arnhem@rustpuntmassages.nl – www.rustpuntmassages.nl KvK 09199532

Flow Afscheidsbloemen is uitgegroeid tot Flow Bloemisten op een nieuwe locatie aan het Oremusplein 4. Een sfeervolle speciaalzaak om uzelf of iemand anders te verwennen! • Creatieve boeketten • Bruidsbloemen • Arrangementen • Afscheidsbloemen • Bedrijfsbloemwerk • Bloemwerk voor evenementen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem Tel. 026 3517148/06 25202523 cscharringa@flowbloemisten.nl

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


D e K l e i n e Pa ss i e Het tweede in de nog jonge serie interviews van ‘kleine’ buurtbewoners, over hun verhoudingsgewijs grote passie. Ditmaal is het zelfs een dubbelinterview, met twee kokende zussen. Door Valérie Muller (12), met assistentie van Vincent Muller, redactie

Else (8) en Lena (11) Bathoren wonen sinds een paar jaar aan de Weissenbruchstraat. Allebei gaan ze naar de Heijenoordschool, maar Lena gaat volgend jaar naar het Beekdal Lyceum. De zusjes zijn gek op lekker eten maar zeker evenveel op het klaarmaken. Wat vinden jullie zo leuk aan koken? (E & L) Je leert nieuwe smaken kennen en nieuwe dingen eten. Hoe zijn jullie ermee begonnen? (L) Onze vader kookt veel en hij vroeg een keer of we niet eens wilden helpen. (E) Als je in een restaurant eet, met een open keuken, dan wil je graag weten hoe het allemaal werkt. Wat koken jullie zoal? (L) We koken niet alleen maar we bakken ook. Maar vooral koken we. En dan is het vaak pasta, pizza of viskoekjes. Wat is het leukst om te koken? (L) Ik vind vooral pizza leuk, omdat je er elke keer wel weer iets anders op kan doen. (E) Cupcakes bakken vind ik eigenlijk wel het leukst. Die kun je steeds maar weer anders versieren.

Else (Links) en Lena kneden het deeg voor de verse pasta.

Ik hoorde dat jullie zelfs je eigen worsten maken. (L) Onze vader heeft een rode machine en daar doe je in een pijp gehakt in en dan komt het er weer uit met een velletje eromheen. Willen jullie later iets doen met koken? (E) Ja, maar ik twijfel nog wel een beetje tussen kapper en kok. Maar ik denk toch wel kok. (L) Ik ook, maar ik twijfel tussen paardrijden en kok. Als er bij jullie vrienden of familie komen eten, koken jullie dan ook? (L) Als het vrienden met kinderen zijn wel, dan maken we bijvoorbeeld pizza en zitten we met zijn allen in de keuken. (E) Ik help dan ook wel eens mee, maar als er met Kerst familie komt eten, dan wordt het meestal wel een beetje erg ingewikkeld en dan help ik meestal niet. Heel erg bedankt voor dit leuke en lekkere ;) interview! Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden.

Ken of ben jij ook iemand met een Kleine Passie? Meld je via redactie@penseelstreek.nl!

Penseelstreek68  

Wijkkrant Hoogkamp - Sterrenberg - Gulden Bodem | Arnhem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you