Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

LENTENUMMER APRIL 2013

NR. 64

in dit nummer o.a.

Van de bestuurstafel Energiek met Energie Warnsborncross Penseelsteken Autoliefhebber Max Kornman Hoogkamps eigen batman Vroeger & Nu Groot in klein werk

3 4 7 7 9 10 13 14

Enthousiaste filmclub 15 Sterke vrouwen 16 Wijkdichter gezocht 17 Bij de Buren 19 Van de Webredactie 21 Koninginnedag 23 Bloemcadeau 27 Muziek in de wijk 28


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1900 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Artwin Nuhn 026 4437663 Leendert Combée Artwin Nuhn Vincent Muller Reinier Zweers Mesdaglaan 27 6813 GL Arnhem 026 4437663 redactie@penseelstreek.nl

Vormgeving: Nannieke Swart www.summit-web.nl Druk: Drukkerij Gelderland Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877/06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Ingrid Krispijn Micha van Aart Vera Deenen Koen Eggermont Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459

redactioneel Door Artwin Nuhn, redactie

Krijskinderen en hangjongeren Ik ben in de Penseelstreek-buurt geboren. Het was 1964. Er waren verschillende gezinnen met jonge kinderen. Maar er waren nog veel meer oudere mensen. En kinderloze volwassenen. De opvattingen over wat gepast kindergedrag was verschilden sterk. Nu waren wij geen lieverdjes. Verre van. We gooiden sneeuwballen tegen ruiten, zand in vijvers, dakpannen tegen muren en stopten bananen in de uitlaat van de auto van mensen die we niet mochten. Dus was er geregeld onenigheid over ons optreden. Lawaaikinderen waren we. Luidruchtig en onopgevoed. Dat vonden die ouderen en kinderloze volwassenen. Terwijl de buurtgenoten met kroost hun kinderen juist graag de ruimte wilden geven om te ravotten. En bij ravotten hoort nu eenmaal geluid.

Nu is het 2013. In die 50 jaar is zeker het nodige veranderd. Er is veel meer klein grut in de buurt. Het wijkbestuur kent een heuse jeugdcommissie die bruist van de ideeën. En er zijn speeltuintjes geplaatst. En ja, kleine kinderen spelen nog steeds. Maar sommige dingen veranderen niet. Er is nog steeds geluidoverlast. Die komt nu van hangjongeren. Deze zijn speciaal op één plek te nadrukkelijk aanwezig. Gelukkig maar op één plek. En dat is ook niet zo vreemd. Want de openbare ruimte in onze buurten is voor tieners overwegend oninteressant, in tegenstelling tot in wijken als Klarendal en Malburgen. Daar hangen veel meer jongeren op straat. Zouden onze jongeren meer te doen moeten hebben in onze wijk? Misschien wel. Maar misschien ook niet. We zouden het hen zelf eens moeten vragen. Zou verrassende inzichten kunnen geven.

F O T O G R A F I E Fotografie voorkant: Leendert Combée Linksboven: Benthe Geuzebroek Rechtsboven: Len Combée Linksonder: Eline Geuzebroek

Rechtsonder: Isis Vrehe Fotografie achterkant: Esther de Graaf

Lidmaatschap 2013: € 10,00 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem. Redacteur website: Noud van Zuijlen Website: www.penseelstreek.nl

E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Inleveren kopij Inleveren kopij uiterlijk 31 mei 2013. Verspreiding volgende wijkkrant: 21-26 juni 2013. Het schema voor 2013 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Bakenberseweg 206. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie.

Classic komt er weer aan! Op zondag 8 september 2013 vindt voor de 3e keer het oldtimerevent Penseelstreek Classic plaats. In de ochtend wordt er een puzzeltocht gereden door de deelnemers waarbij vooral het samen door de prachtige omgeving toeren voorop staat. In de middag eerst de tocht door de wijk met aansluitend de ‘static show’ op het Mesdagveld. Hier zijn de auto’s te bewonderen en vertellen de eigenaren jou graag over hun trotse bezit. Uiteraard wordt het veld omgetoverd tot een gezellige plek met muziek, vertier voor de kinderen en een hapje en een drankje. Kijk op www.penseelstreek.nl voor meer informatie over dit evenement en om u alvast aan te melden voor de editie 2013. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via penseelstreekclassic@online.nl


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Hans Alink, penningmeester wijkvereniging

Het is een vreemde ervaring wanneer je als penningmeester meldt dat over het boekjaar 2012 een verlies van € 11.000 is geleden en je vervolgens van het bestuur bijna een staande ovatie krijgt. Mocht u nu de indruk krijgen met een onverantwoord bestuur van doen te hebben, dan moet ik u tegenspreken. Dit verlies was conform de begroting van 2012. Gepland dus. En gepland betekent in dit geval: uitgevoerd wat de wijkvereniging zich had voorgenomen, namelijk middels een groot aantal kwalitatief goede wijkactiviteiten de enigszins hoge reserves wat af te bouwen. Mission accomplished. Geld opmaken is niet zo moeilijk, maar om dit op een verantwoorde manier te doen en zodanig dat het ten goede komt aan alle wijkbewoners is minder eenvoudig. In ons geval betekent dit dat er een grote groep enthousiaste en creatieve vrijwilligers moet zijn die ideeën uitwerkt, begroot, plant en uitvoert. En gelukkig zijn er genoeg wijkbewoners die belangeloos die taak op zich hebben genomen en ook in 2013 weer zullen nemen. Binnenkort zetten we hen weer in het zonnetje.

Ook in 2013 gaan we nog eenmalig een beetje interen op ons vermogen. Zo’n € 6.000. Vanaf 2014 weer een sluitende begroting. In de begroting voor 2013 is wel opgenomen dat u weer, zoals altijd, royaal bijdraagt aan de financiering van alle voorgenomen activiteiten. Veel van die activiteiten die georganiseerd worden zijn inmiddels wel bekend. Door flyers, de wijkkrant en posters worden ze voortdurend onder uw aandacht gebracht. En mocht de informatie u niet bereikt hebben, dan biedt penseelstreek.nl alsnog de helpende hand. In de huis-aan-huis bezorgde/te bezorgen contributiebrief staat te lezen wat er zoal georganiseerd wordt en op welke wijze u uw geld kunt doneren. De minimale bijdrage bedraagt € 10,-. Een bescheiden bedrag voor de vele culturele, sportieve en informatieve activiteiten en het organiseren van sociale evenementen. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Uitnodiging jaarvergadering Onderstaand treft u de agenda aan voor de jaarvergadering van de wijkvereniging Penseelstreek. De bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 24 april 2013, aanvang 17.30 uur in Restaurant TRIX (benedenzaal), Schelmseweg 1a, Arnhem. Het bestuur nodigt u van harte uit aanwezig te zijn! Het bestuur nodigt u van harte uit aanwezig te zijn! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Bestuursmededelingen Goedkeuring van het verslag van de vorige jaarvergadering van 25 april 2012 Jaarverslag 2012 van het bestuur en verslagen 2012 van de diverse commissies Plannen bestuur en commissies 2013 Financiën: staat van baten en lasten 2012, begroting 2013 en verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. Bestuurssamenstelling. Ingrid Krispijn is periodiek aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen. Wat verder ter tafel komt. Sluiting.

De bijlagen behorende bij deze agenda (het verslag van de Jaarvergadering van 25 april 2012, het Jaarverslag 2012 en de financiële stukken) staan vanaf 15 april op de website www.penseelstreek.nl Frank Jibben, secretaris.

Drie man sterk Alp d’Huzes op In juni 2013 vindt weer Alpe d'Huzes plaats, een evenement waarbij de deelnemers zo vaak mogelijk de Franse Alpe d'Huez beklimmen om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Eerdere jaren is dit evenement een zeer groot succes geweest, waarbij in 2012 ruim € 32 miljoen sponsorgeld is opgehaald. Komend jaar zullen er tenminste 3 van onze wijkgenoten deelnemen in 1 van de 2 UMC St. Radboud teams. Het zijn Jeroen van Dillen (Jacob Marislaan), Roger Brüggemann (van

Ruisdaelstraat), en Stefan Steens (Hobbemastraat). Draagt u onderzoek naar kankerbestrijding en de zorg voor patiënten met kanker een warm hart toe? Bezoek dan hun sponsorpagina's. Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook - is van harte welkom. U kunt doneren aan hun teams of aan een van hen zelf. Iedere gesponsorde euro komt gegarandeerd bij KWF terecht. U zult de drie de komende maanden regelmatig zwoegend op de fiets voorbij zien komen. Denk dan aan de inspanning die hen te achten staat. En aan het doel dat zij willen bereiken. Om hen te steunen, google dan hun naam in combinatie met “actiepagina”.


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Actieve wijkbewoners wijzen weg naar

E ner g iek met ener g ie Door Reinier Zweers

Op vrijdagavond 15 maart ben ik met frisse sneeuw in het gezicht en nieuwe kouderecords achter de rug op weg naar Marnix Bakker en Sanne Meelker aan de Mesdaglaan voor isolatietips. Dat is wel nodig in deze schier eindeloze winter. Tijd voor mij om de energiebesparing weer eens tegen het licht te houden. Ik ben benieuwd of onze mooie oude huizen eigenlijk wel een beetje energieneutraal zijn te krijgen. Naast isoleren lijkt de eigen energieopwekking me ook wel wat: een wat autarkisch bestaan trekt me wel. Daarbij zie ik het aantal zonnepanelen langzaam maar zeker toenemen in onze wijken. We kunnen blijkbaar eenvoudig kleine energieproducenten worden. Minder gebruiken Als ik aanbel, klinkt de mechanische bel uitnodigend. De eerst besparingstip is dan al binnen, leer ik later op de avond, want de oude elektrische bel is bewust onklaar gemaakt. Dat scheelt een paar kWh per jaar. Marnix en Sanne zijn kenners – werktuigbouwer en bouwkundige - en vertellen uitgebreid hoe hun huis is aangepakt. Ze zijn de tweede bewoners, dus er was een hele slag te slaan. Het begin bestond uit goed isoleren. Duurzaam word je immers vooral door minder te gebruiken, weet ik. Marnix en Sanne hebben dat grondig aangepakt. Als eerste is de oude ketel vervangen door een hoog rendement ketel. Verder is overal dubbel glas gezet en zijn de vloeren, muren en dak geïsoleerd. De muren zijn geïsoleerd door aan de binnenzijde een isolatiemuur te plaatsen tegen de buitenmuur. Dat is nieuw voor mij, ik kende alleen het opvullen van de spouw. Het geheel werkt in elk geval goed. In huize Bakker worden alleen de ruimtes warm waar je verwarmt. Smeets-truien Dat Marnix en Sanne kenners en doeners zijn, merk ik in het wat geavanceerdere energiewerk dat aan hun woning is verricht. De 16 zonnepanelen hebben zij zelf op het dak gelegd en leveren per jaar een klein surplus op in kWh. In ons energiegesprekje gaan we nu even de diepte in

en wordt berekend wat de totale energie footprint is van de woning. Naast de kWh aan elektriciteit moet je ook je m3 aan gasverbruik meerekenen. Ik leer dat in deze vergelijking 4 kWh gelijk staat aan 1 m3 gas. Als we dit sommetje maken aan tafel blijkt dat de familie nog niet neutraal is. Het gasverbruik moet nog verder omlaag. De ambitie om dit te halen is er zeker en onlangs is ook nog de spouwmuur voorzien van isolatie. We nemen nog de laatste goede maatregelen door uit de oude tijd, zoals de deur achter je dicht doen, een gordijn ophangen voor een tochtdeur, het licht uitdoen en de verwarming s ’avonds laag zetten. Marnix en Sanne hebben die maatregelen geautomatiseerd door drangers op de deuren, lampen met bewe-

gingsmelders en een geprogrammeerde thermostaat. En als je van Mart Smeets truien houdt kan je nog meer besparen natuurlijk. Duurzaam water Ook het waterverbruik is duurzamer gemaakt bij Marnix en Sanne. Het regenwater is afgekoppeld en wordt opgevangen in een 1000 liter ton. Die kom je in de wijk vaker tegen, weet ik na de afkoppelacties van een 5 jaar geleden, maar ook hier kunnen we in de wijk nog stappen zetten. Marnix en Sanne gebruiken het regenwater niet alleen voor de tuin maar spoelen er ook het toilet mee door. Marnix en Sanne zijn gemotiveerd door een soort uit idealisme gedreven hobby


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  5

d u u r z a a m l e v e n e n w o n e n THEMAOCHTENDEN BAKERMAT

Door Wieke Lameris, werkgroep ouderen

De werkgroep “Themaochtenden” van de wijkverenigingen “Penseelstreek” en “Penseelstreek” presenteert u met veel plezier het programma voor de komende maanden. U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten. De ochtenden beginnen met koffie waardoor er, naast de bespreking van het onderwerp, ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden plaats iedere tweede dinsdag van de maand, ’s morgens van 10.15 tot 12.00 uur in één van de zalen van “De Bakermat”, van Nispenstraat 139. De kosten voor de bijeenkomsten worden voor het grootste deel door de wijkverenigingen betaald; van bezoekers vragen we een bijdrage van € 3,- (incl. koffie). Graag met gepast geld betalen.

Programma tot en met juni 2013 14 mei, Wil de ware Jezus opstaan! Classicus Paul ten Berge tracht antwoord te geven op de volgende vragen: In welke Griekse/Romeinse/Joodse wereld is Jezus eigenlijk geboren? Welke kenmerken van het christendom zijn uiteindelijk succesvol geweest (en waarom)? Waarom heeft Constantijn de Grote in de 4e eeuw uiteindelijk voor het christendom gekozen? Hoe was de positie van de vrouw in het begin van het christendom? blijkt. Als bouwkundigen weten ze wat te doen . Ik vind het knap. Mocht u, zoals ik, wat beren zien, dan kan de gemeente Arnhem wellicht verder helpen met de website www.zonatlas.nl. Hierop kan je direct zien of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Maar er zijn natuurlijk meer en andere manieren om aan je energie te werken. De website www. milieucentraal.nl staat vol met goede tips. Hoogkamp deelt De wijk wat duurzamer maken is een oprechte wens en Sanne is dan ook met andere Hoogkampers een initiatief gestart in de wijk, Hoogkamp deelt. Op de website van de penseelstreek kan je hier meer over vinden www.penseelstreek.nl.

Als ik in de kneuterige maartse sneeuw terug loop naar de Mauvestraat stel ik mijn eigen ambitie. Alle kWh van het dak of ik koop het van de buren of bij de windmolen en de kubieke meters gas gaan naar 1300!

11 juni, Chinees porselein Lodewijk van Citters hield ruim een jaar geleden voor ons een enthousiast ontvangen lezing over de schilder Hendrick Avercamp en enkele winterschilders. Ditmaal zal hij spreken over een andere fascinatie: Chinees porselein. Hij laat zien waar en hoe in China het eerste porselein werd gemaakt, hoe dit "blauw" al eeuwen geleden naar Europa en dus naar de Nederlanden werd geëxporteerd en hoe wij, vooral in Delft, ons eigen porselein gingen maken. Vanzelfsprekend heeft hij veel mooie afbeeldingen die zijn verhaal ondersteunen.


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21 H K

M

G

B

Hans Mini Klus Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u). Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

/ campers benzine / diesel

bestel

/

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  7

Van H eemstralaan winnaar winterse Warnsborncross

Penseelsteken (22) OVERHANGERS

Door Dinant Wansink

Zondag 10 maart 2013 werd de de achtste Hoogkamp driebuurtenrun gelopen binnen het programma van de Warnsborncross. Zo'n veertig wijkbewoners verschenen aan de start van deze zware cross over de heide, door het bos en langs de sprengen van het mooie natuurgebied ten noorden van onze wijk. Het decor was dit keer geheel wit. De omstandigheden waren dus - zoals gewoonlijk - weer buitengewoon. Door de regenval eerder in de week was het parcours erg nat geworden. Bovendien waren een paar flinke klimmetjes in de cross opgenomen, zodat er zeker in deze editie meer van de lopers gevraagd werd dan plat stampwerk. Loopgroep Arnhemia, de organiserende vereniging uit ArnhemZuid, had een puike organisatie neergezet. De loopgroep zette veel mensen op het parcours in en de deelname was aan een maximum gebonden om de natuur te beschermen. Voor de jeugd was er na het volbrengen van hun 1,2km een paashaas van chocola. De volwassenen kregen een kopje bouillon om weer op temperatuur te komen. Bij het start- en finishpunt werd de tijd gemeten, werden de lopers door een spreekstalmeester aangemoedigd en klonk tussendoor gezellige Hollandse muziek. Dit jaar leverde de van Heemstralaan net als vorig jaar het snelste team. Na handicap kwamen zij tot 12222 punten. De Mesdaglaan met 14796 punten eindigde als tweede vlak voor de Voermanstraat en de Bakenbergseweg. De drie van Heemstralopers - Martin Mommersteeg, Maarten Kole en Jan van Dellen - schaarden zich alle drie bij de eerste zes van de individuele ranglijst die werd aangevoerd door Hans Rootzant van de Bakenbergseweg. De van Heemstralaan maakte het trio overwinningen vol dat hen voorgoed in het bezit brengt van de wisseltrofee, "de gouden schoen".

Geen ‘drones’ deze keer, maar seniorenadviseurs die met zonnebril en opgezette kraag door de wijk zijn gewandeld. Ik stel me voor dat zich dan een klasje uitverkoren senioren voortbeweegt met het tempo van een gemiddelde senior, met de brilsterkte van een gemiddelde senior, met de onhandige schoenen van een gemiddelde senior, met de gemiddelde bandenspanning in de rollator van de gemiddelde senior en - omdat ze het al heel vaak voor Jan met de korte achternaam hebben gedaan - met een benedengemiddeld seniorenhumeur. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de lijst met gebreken; van de wijk welteverstaan. Maar ging het om scheve tegels door boze boomwortels? Nee. Om aanstootgevende schuttingtaal? Nee. Om -gebaseerd op het vlekkenplan bij de beleidsnotitie- onvoldoende TNT-brievenbussen in onze wijken? Nee. Om geluidsoverlast? Nee (wie heeft z’n TV harder aanstaan..). Om straten en trottoirs die slecht verlicht zijn? Nee. Om het gebrek aan losloopplaatsen? Nee. Was eenzaamheid een issue? Nee. Te weinig vitaminen in de maaltijdservice dan? Ook niet. Wat was dan nu wél de belangrijkste constatering? (tromgeroffel…) Niet bij één adres, nee bij méééérdere adressen (huisbezoeken zaten ook in de opdracht) kwam naar voren dat er overlast is van overhangers. Dan gaat het niet om “overhangende jeugd”. Ook mijn overhangende buik zou bij een gemiddelde senior niet misstaan. Nee, er is sprake van overhangend groen. En dat is nog niet alles, want het is overhangend groen uit particuliere tuinen! Als je de vinger op de zere plek legt –zo hebben de seniorenadviseurs geleerd- moet je dat precies doen…. Zo zie je maar. Het is goed dat ze er zijn de seniorenadviseurs, want dit hadden we zelf nooit als knelpunt kunnen verzinnen. Maar als je na een grondige inspectie niet verder komt dan overhangend groen, dan schreeuw je van de daken “u woont in een fantastische wijk”. Vervolgens vouw je als ervaren seniorenadviseur je rollator weer in je Mazda en denkt: ..shit…. L.C. BEUKer Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

tuinaanleg tuinonderhoud tuinontwerpburo Oosterbeek • Tel 026 33 33 134 • www.lensenhoveniers.nl Wij zijn Exclusief Geselecteerd door De Tuinen van Appeltern

Actief in uw wijk! Sweerts de Landasstraat 27 026 - 355 21 00

www.stmakelaars.nl arnhem@s-t.nl

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780www.eigenwijslijf.nl Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl

De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com

Els van Roon Bloemwerk w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem Te l e f o o n 0 2 6 4 4 2 6 5 0 8 elsvanroon@upcmail.nl


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  9

Max Kornmann: wijkbewoner, autoliefhebber en garagist Toen de auto’s eind jaren tachtig meer op elkaar gingen lijken, verslapte zijn belangstelling. Dat was ook de periode waarin hij meer aandacht moest besteden aan zijn opgroeiende kinderen. Hij repareerde vooral auto’s voor bekenden. Totdat hij door een vriend aangestoken werd door het Rolls Royce-virus. Tijdens de eerste Penseelstreek Classic kwam Max langs met zijn prachtige witte Rolls Royce Corniche II uit 1983 (cabriolet). In 2012 waren de weersvoorspellingen beter en konden Max en Roos hun andere pareltje meenemen: een Rolls Royce 20/25 (twenty-twentyfive) uit 1934 (zie foto). Rolls Royce wilde met de 20/25 een andere markt aanboren dan haar (grotere) voorganger. Dit kleinere model was bedoeld voor eigenaren die zelf wilden rijden. Het merendeel van de klanten liet zich echter toch rijden door een chauffeur. Bij Rolls Royce werd een rijdend chassis (inclusief alle mechaniek) besteld, en vandaar ging het chassis naar een carrosseriebouwer naar keuze van de klant. De 20/25 van Max is gebouwd door James Young. Tijdens de oorlogsjaren is veel documentatie bij Rolls Royce in Goodwood verloren gegaan, maar gelukkig niet in dit geval. Max heeft alle documentatie bij de auto, zoals het aankoopbewijs en de complete onderhoudshistorie. Dit wordt door liefhebbers enorm op prijs gesteld. Uit de documentatie blijkt dat de auto is geleverd in Engeland en rondom de oorlogsjaren met de eigenaar naar Canada is verhuisd. Max heeft haar sinds 2007 in zijn bezit en probeert er zo vaak mogelijk van te genieten.

Door Ewoud Vogels

Max Kornmann is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij is in 1952 geboren en groeide op in Presikhaaf en Elderveld. Sinds 2006 woont Max samen met zijn vrouw Roos en 6 kinderen aan de Tooropstraat. In het dagelijks leven is Max eigenaar van Garage Kornmann, een onafhankelijk APK-keuringsstation op ‘t Cranevelt). Jaarlijks keurt hij tussen de 2.500-3.300 auto’s, dus met zijn kennis zit het wel goed! Als zoon van een autorijschoolhouder was de liefde voor wielen en mechanica direct aanwezig. Met de kennis van de MTS (en later HTS, onder andere autotechniek) was zijn interesse voor bromfietsen snel gewekt. Zo combineerde hij een frame van een Royal Nord (Belgische bromfiets) met een snel Kreidler motorblok om te racen. Korte tijd later kocht hij voor fl. 700,- zijn eerste auto. Het was een Opel Coupé en zijn ouders mochten er niets van weten. Hij parkeerde zijn auto dus een straat verder. Daarna volgden de auto’s elkaar snel op. Met name Amerikaanse en Italiaanse auto’s konden zich in zijn belangstelling verheugen. Max draaide zijn hand niet om voor het verwisselen van een motorblok. Een auto bleef nooit langer dan een paar maanden in zijn bezit. Dan verruilde hij deze weer voor een andere.


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

S t e r r e n k u n d i g e M a r c v a n d e r Va l k l e g

H oo g kamps ei g en batman ge mogelijkheden biedt voor vleermuisonderzoek.”

Door Vincent Müller

Vanwaar je fascinatie voor vleermuizen? “Ik was niet altijd al specifiek geïnteresseerd in vleermuizen, maar de natuur in het algemeen boeit me zeker al sinds mijn vroege jeugd. Ik studeerde sterrenkunde in Utrecht en dat leidt vaak tot een carrière als theoretisch wetenschapper. Maar ik had de behoefte om meer praktisch bezig zijn en wilde voor deze en komende generaties graag iets aan de leefomgeving verbeteren. Dat is toch een stuk boeiender dan te berekenen dat het heelal over een miljard jaar misschien weer ineenstort. Zo raakte ik sinds 1988 onder meer betrokken bij milieuorganisaties en startte ik met met enkele collega’s een adviesbureau voor duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Duidelijk, maar we zitten hier nu voor de voor vleermuizen… “In 2004 begon ik in mijn huidige baan bij een ecologische adviesbureau in Culemborg. Zelf streek ik neer hier op de Hoogkamp. Mijn werk brengt me door heel Nederland en soms ook daarbuiten en onze opdrachtgevers zijn overheden maar ook particuliere ondernemingen zoals projectontwikkelaars. Ik raakte meer en meer betrokken bij projecten waar, zeg maar, kennis over vleermuizen nodig is. Als snel boeiden ze me enorm. Een mooie bijkomstigheid was dat juist dat de omgeving van Arnhem geweldi-

We komen dichterbij het antwoord. Wat maakt de vleermuis nu zo bijzonder? “Het is eigenlijk maar een piepklein zoogdiertje en z’n lichaamsbouw is sowieso uniek. Hun wendbaarheid, het feit dat je ze normaal, tijdens hun vlucht in de schemering niet goed kunt zien en de manier waarop het zich in het donker oriënteert, met echolocatie, maakt ze best mysterieus. Wat ook heel bijzonder is: tijdens de winterslaap, die wel zeven maanden kan duren, laten vleermuizen hun lichaamstemperatuur dalen tot zo’n 4°C, soms zelf nog verder. Dat doen ze om kostbare energie te besparen, die anders nodig is om warm te blijven. Tijdens de winterslaap worden vleermuizen wel een paar keer wakker maar dat moet vooral niet geforceerd gebeuren, bijvoorbeeld door mensen. Wakker worden betekent: schrikken, snel opwarmen en vluchten. Dat is natuurlijk niet best voor de energiereserve en vaak zijn de gevolgen dan ook fataal. Vleermuizen zijn niet voor niets streng beschermd; de stand is nog steeds te laag en ze zijn vooral nuttig en interessant!” Je hebt van je beroep je hobby gemaakt? “Nu je het zegt… Ja, naast mijn werk ben ik bijvoorbeeld sinds een paar jaar voorzitter van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Vermeld in je stukje zeker onze website www.VleGel.org! Met zo’n 125 vrijwilligers doen we veel aan onderzoek en tellingen, proberen de leefomstandigheden voor de vleermuis te verbeteren en geven voorlichting.” Zeg ‘vleermuis’ en je hoort over vampiers en verdwaalde beesten in dameskapsels... “Haha! Gelukkig weten de meesten inmiddels wel dat dat volslagen onzin is. Wie hier in de buurt in z’n achtertuin of op straat een béétje oplet ziet tussen april, mei en september vanaf de schemering dagelijks wel vleermuizen vrolijk

rondfladderen, meestal dwergvleermuizen. Dat je ze nu veel meer ziet dan tijdens het dieptepunt van de vleermuizenstand in de jaren ’80 maakt vleermuizen waarschijnlijk ook minder eng. De kans dat een gezonde vleermuis in je haar vliegt is eigenlijk nul. Wat hebben ze er ook te zoeken? Liever plukken ze per avond honderden mugjes en ander vliegend spul uit de lucht. Met een paar vleermuizen in je tuin zit je ‘s avonds dus een stuk lekkerder buiten. O ja, zin in bloed heeft sowieso geen enkele in Europa levende soort.” Enkel voordelen dus? “Bijna. Soms ervaren mensen overlast van vleermuizen en dan meestal in huis. Die overlast is weliswaar subjectief. want vleermuizen zijn in beginsel onschadelijk en ongevaarlijk. Ze knagen niets stuk en dragen geen ziektes over, zoals ratten en duiven dat wel doen. Feit is wel dat twee van de in Nederland voorkomende soorten het rabiësvirus bij zich kunnen dragen, wat bij een beet hondsdolheid kan veroorzaken. Gelukkig komt ook dat maar zelden voor. Mocht je ooit een dode vleermuis vinden of een levende die zich anders dan normaal gedraagt, bijvoorbeeld op de grond liggend of ongecoördineerd vliegend, is het goed om zich via internet te informeren over wat wel en niet te doen.”

Wist u dat… •

de 350 in Nederland levende vogelsoorten op vier manieren worden geteld, terwijl er voor de 20 soorten vleermuizen op maarliefst twaalf telsystemen werden ontwikkeld vleermuizen meestal maar één jong per jaar voortbrengen en wel 20 jaar oud kunnen worden u vleermuizen in winterslaap nooit wakker moet maken. Dat kan ze fataal worden. u voor meer informatie, ook bijvoorbeeld wanneer u een dode of verzwakte vleermuis vindt, terecht kunt op websites als www.VleGel.org


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  11

t zich toe op studie van vleermuizen

Batman on his mission, bij de ijskelder in Warsborn. Beschermd als ze zijn zat een kijkje binnen er helaas niet in.

Over soorten gesproken: een vleermuis is dus niet gewoon een vleermuis? “Zeker niet. In Nederland leven zo’n twintig soorten, wereldwijd een veelvoud daarvan. De gewone dwergvleermuis is hier met kop en schoudertjes de meest talrijke, maar stuk voor stuk zijn ze streng beschermd door de Flora- en faunawet. Wat we niet precies weten is hoeveel vleermuizen er in ons land uiteindelijk in totaal leven. Dat is dan ook een van de speerpunten van ons onderzoek.”

Hoe vind jij je vleermuizen en hoe onderscheid je ze? “Kenners weten wel waar vleermuizen kunnen rusten, zich voortplanten of overwinteren. Dat laatste bijvoorbeeld in vorstvrije en - afhankelijk van de soort - meer of minder droge ruimtes, zoals kerkzolders of ijskelders. Hier vlakbij is een prachtige overwinteringsplek: de gerestaureerde ijskelder op landgoed Warnsborn, vlakbij hotel Groot Warnsborn. Op verzoek van het Geldersch Landschap tel ik daar ook jaarlijks de winterslapende vleermuizen. Voor het uiteindelijke localiseren en determineren heb ik een aardig arsenaal aan hulp-

middelen op zak. Lampjes en spiegels natuurlijk, maar ook de ‘bat finder’. Dat is een ontvangertje dat de heel korte ultrasoongeluiden die de vleermuis tijdens de vlucht uitstoot om zich te oriënteren, omzet in voor de mens hoorbare en eventueel vertraagde tonen. Aan de verschillen in toonhoogte en geluidspatroon laat zich al een aantal soorten herkennen.”


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C Verpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Theo Hegeman Arnhem Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  13

VROEGER & NU – zoek de verschillen O verhan g ers 2 . 0

door Vincent Muller, redac tie

Au! Elders in deze uitgave las u het al: werden u en ik – de hele wijk eigenlijk, toch even lelijk op de vingers getikt door de Senior Adviseurs van onze gemeente. Wat mot dat ook, met al dat omineus uit (particuliere!) tuinen hangend groen? De snoeischaar erin, en als dat niet baat de kettingzaag! Nee, dat was vroeger wel anders. Onze bomen waren nog verlegen twijgjes en er stond er geen grasspriet uit het gelid… En áls een bevoegde instantie of oplettende burger (die had je toen nog) dan eens een toevallige overhanger ontwaarde, volgde onverwijld gepaste maatregelen.

▲ En áls een bevoegde instantie of oplettende burger (die had je toen nog) dan eens

een toevallige overhanger ontwaarde, volgde onverwijld gepaste maatregelen. (Plaats van handeling is de Mesdaglaan)

▼ Diezelfde Mesdaglaan, luttele uren na het kordate optreden van de

Sterke Arm. Rust, Reinheid & Regelmaat hersteld!

Weer de Mesdaglaan, april 2013. Geen overhanger te zien, mogelijk dankzij de uitblijvende lente. Maar de vervaarlijk voortwoekerende beuken zullen iedere zichzelf respecterende seniorenadviseur in elk geval slapeloze nachten bezorgen?


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Jeugdcommissie wordt ververst. Wie heeft zin om erbij te komen?

Groot in klein werk Door Artwin Nuhn

De jeugdcommissie is bezig met een complete vernieuwing. En ideeën voor aanvullende activiteiten zijn er genoeg. Maar zonder helpende handen geen lol. Dus moeders en vaders…. Vera Deenen zit nog volop in het kleine grut. Twee jaar geleden kwam de Limburgse van geboorte na 16 jaar Utrecht op de Hoogkamp terecht en wilde wel wat doen voor de wijk. Inmiddels maakt ze onderdeel uit van het wijkbestuur en is zij contactpersoon voor de jeugdcommissie. Vooral omdat ze activiteiten voor kinderen belangrijk vindt. Maar de klus weegt zwaarder dan ze dacht. Een complete generatie jeugdcommissieleden stroomt binnenkort om allerlei verschillende redenen uit en moet worden vervangen. En liefst meer dan dat. “We willen naar een grotere jeugdcommissie”, legt Vera uit. “Meer mankracht betekent meer gezelligheid, meer schouders waarover we de werklast kunnen verdelen, en we kunnen dan ook meer activiteiten organiseren.” Ideeën zijn er genoeg. Tot op heden organiseerde de commissie altijd twee feesten: de St. Maarten optocht en de buitenspeeldag. Met name die laatste was vorig jaar met 120 deelnemertjes een groot succes. Maar er zijn ook plannen voor een vossenjacht voor de iets oudere kinderen en spannende Haloween-activiteiten. Die blijken in andere wijken, zoals De Paasberg die zich goed met de onze laat vergelijken, bijzonder goed aan te slaan. “Daar hebben we dan wel een bredere bezetting in de commissie voor nodig”, meent Trix Klaren. Zij is de enige die overbleef uit de oude jeugdcommissie. Bovendien zijn bij dergelijke activiteiten ouders nodig die willen bijspringen. Maar dat valt nog niet mee. Trix: “Onze wijken zijn kinderrijk. We hebben drie basisscholen. Die zitten allemaal bomvol. En ouders vinden het ontzettend

leuk wanneer er activiteiten voor kinderen worden georganiseerd. Daar komen ze ook enthousiast naar kijken. Het zou geweldig helpen wanneer ze dan ook even zouden bijspringen.” Ze weet zeker dat er genoeg ouders zijn die dat best willen. En terecht. “Want het is zo geweldig mooi om te zien hoeveel plezier die activiteiten kinderen bezorgen. Dat is onbetaalbaar.” De jeugdcommissie richt zich vooral op kinderen tot ongeveer 12 jaar. Voor oudere jeugd bieden onze wijken nagenoeg niets. “We hebben het wel eens gehad over een frisdisco”, vertelt Vera. “Maar eigenlijk hebben we geen idee of zoiets zou aanslaan. En of tieners überhaupt wel behoefte hebben aan activiteiten. We weten het niet.” Daarom zou een breder samengestelde jeugdcommissie wellicht onderzoek kunnen doen onder tieners in de wijk naar hun behoeften. “Of er dan ook activiteiten uit zouden voortvloeien, hangt dan natuurlijk van de resultaten van zo’n onderzoek af”, aldus Vera.

Wie wil? De jeugdcommissie wordt ververst en is volop in opbouw. Naast Trix zijn inmiddels ook Els Burgmeier en Deirdre van As toegetreden. Nog drie leden erbij en de club kan vers van de lever van start. Wie wil erbij? En wie heeft zin om tijdens een activiteit even wat hand- en spandiensten te verrichten? Kleine moeite (je bent er vaak toch al samen met je kind) en voor velen een groot plezier! Meld je voor beide rollen aan bij veravanprooyen@hotmail.com


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  15

K wastje leidt tot entho u siaste f ilmclu b

Tafeltennissen In Arnhem Noord

Bijna 10 jaar geleden verhuisde ik met man en kind van 4 jaar vanuit een nieuwbouwwijk in Papendrecht naar De Hoogkamp. Wat een contrast tussen die kale polders daar en de mooie parken en bossen hier! Ook over de wijk en de mensen die er woonden was ik al gauw zeer te spreken. Aangezien veel van mijn vrienden in het westen waren achtergebleven, zocht ik naar een manier om snel mensen te leren kennen. Al gauw viel De Penseelstreek in de bus en bracht mij op het idee een “kwastje” te plaatsen met de tekst: “Werkende moeder wil iets anders als werken en zorgen: wie gaat er mee naar de film?” Ik had nog wel even bedenkingen (zouden zich geen hijgerige stalkers-in-spe melden?), maar ik besloot dat die vast niet De Penseelstreek lazen. Per kerende e-mail ontving ik 6 of 7 enthousiaste reacties, allemaal vrouwen (hoewel er geen verbod op mannelijke aanmelding in de tekst viel te lezen) en bijna allemaal ook werkende moeders. Eén dame mailde: “Ik ben boven de 60, is dat een probleem?”. Ik antwoordde haar: ”Als dat voor u geen probleem is: ook niet voor mij”. In december 2004 ging de filmclub van start volgens een simpele formule. Iedere laatste woensdag van de maand zoekt iemand van de club een film uit, meestal uit het aanbod van het filmhuis, en mailt haar keuze rond. We bezoeken de film en praten na in een aanpalend café. Soms wordt er gediscussieerd over de film, maar dat hoeft niet per se; we hebben ook voldoende andere gesprekstof. Het succes van de club is volgens mij de vrijblijvendheid: kun je een keer niet, wil je je buurvrouw meenemen of wil je afhaken om wat voor reden dan ook, no problem. Zo blijft het al ruim 8 jaar aangenaam met een afwisselende groep van 10 à 12 vrouw, waaronder nog 4 dames van het eerste uur. Ons 5-jarig bestaan hebben we gevierd in een in de buurt gelegen huiskamerrestaurant. Ik ben De Penseelstreek ondertussen dankbaar voor de uitbreiding van mijn Arnhemse contacten en het up-to-date houden van mijn filmkennis. Corrie ter Veer

De gymzaal aan de Witsenstraat, hoek Breitnerstraat heeft het afgelopen halfjaar een aanbouw gekregen voor een tafeltennisvereniging. Door stadsvernieuwing waren twee verenigingen op zoek naar een nieuwe locatie. De al meer dan 75 jaar bestaande vereniging TIOS moest in september 2012 haar locatie aan de Roompotstraat in Presikhaaf verlaten voor wijkverbeteringen. En de al meer dan 60 jaar bestaande vereniging OLDRA moest al in 2002 haar mooie verbouwde zaal en kantine aan de Dr. Kuiperstraat op de Geitenkamp verlaten voor nieuwbouw. OLDRA heeft vervolgens bijna 10 jaar “tijdelijk” in de zaal van de Saksen Weimar kazerne gespeeld, maar moest ook daar weg voor nieuwe plannen. Sinds 2006 zijn vele locaties besproken en weer verworpen en na lang onderhandelen is het geld dat de gemeente had gereserveerd om beide verenigingen tegemoet te komen, besteed aan het geschikt maken van de gymzaal voor tafeltennis en de bouw van een gezamenlijk verenigingsgebouw aan de Witsenstraat. Achteraf is ons gebleken dat het overleg van de gemeente met omwonenden en gebruikers van de zaal niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, waarvoor onze excuses. Wij zijn erg blij dat we eindelijk een vaste locatie hebben. De twee verenigingen hebben besloten een fusie aan te gaan om zo als sterkere vereniging slagvaardiger te kunnen opereren onder de naam TIAN, Tafeltennis In Arnhem Noord. Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan het verwezenlijken van de bouwplannen, het afronden van de contracten en de fusie. De komende tijd zijn er nog veel inrichtingsactiviteiten af te ronden maar we hebben er zin in mede omdat we eindelijk weer lekker kunnen tafeltennissen. Naast recreatief tafeltennis doen we met verschillende teams mee in de competities van de NTTB en de ABTF. Sportiviteit en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel. En natuurlijk staan we open voor nieuwe leden en is het bespreekbaar om ons nieuwe verenigingsgebouw beschikbaar te stellen voor wijkactiviteiten. Op de dinsdag- en woensdagavond vanaf ca. 20.00 bent u welkom om de sfeer te proeven of een balletje te slaan; op de donderdag- en vrijdagavond zijn er meestal wedstrijden te bekijken. U kunt voor informatie contact opnemen met onze secretarissen, Joop Jansen 026-4431762 of Ruud Regtvoort 026-3516510


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

STERKE VROUWEN

Interieurarchitecte Anita Haver (52)vindt inspiratie in betaa

D e wil om ona f hankelijk te blijven Door Marije Meijer

Anita is 52 jaar, alleenstaand en moeder van twee kinderen. Zij werkt al sinds 1991 als zelfstandige en heeft sindsdien al vele ruimten ingericht. Van verzorgingshuizen en scholen tot vakantiewoningen en particuliere woningen. En van grotere kantoren tot intiemere ruimtes. ‘Het is meer dan kleuren bij elkaar zoeken en even wat meubels neerzetten. Het is juist het zoeken naar de mogelijkheden van een ruimte en de uitdaging om deze optimaal te benutten door de juiste belichting, materialen en indeling op functies. Daarnaast weet ik of wensen bouwkundig kunnen en is technisch inzicht daarbij nodig.’ Onafhankelijk De ondernemersgeest heeft ze niet van een vreemde. Haar ouders waren ook zelfstandig ondernemers en hadden een bedrijf in radiatordecoraties, waarbij radiatoren zonder verlies van hun functie aan het interieur aangepast werden. Eigenlijk een beetje in de zelfde beroepsgroep. Anita was ondernemend en creatief in haar jeugd en de kunstacademie was een logische stap. Na vijf jaar studie werkte ze bij diverse bedrijven. Maar toen de kinderen kwamen en parttime werken binnen die bedrijven nog niet of nauwelijks mogelijk was, startte ze haar eigen bedrijf. Stoppen met werken was immers geen optie. ‘Ik wilde blijven werken. Ik zoek graag naar

Advies nodig voor nieuw interieur? Profiteer van de btw-verlaging van 19% naar 6% op adviestarief. Kijk voor meer informatie op: www.interieurarchitecte.nl of bel 026 – 445 12 68

een uitdaging en vind het fijn om iets voor mezelf te hebben. Destijds was dit wel een bijzondere stap. Het was heel gewoon om thuis te blijven. Maar ik heb altijd de wil gehad om onafhankelijk te blijven. Dat geeft mij voldoening. Het is ook gewoon goed voor je eigenwaarde om iets voor jezelf te hebben. Dat geef ik mijn kinderen ook mee. Ik ben daarnaast ook altijd actief geweest op de sportclubs en scholen van de kinderen. Dat doe je gewoon als moeder en bewoonster van een wijk, althans dat vind ik.’ Mijn kracht In haar kantoor staat een enorme kast met stalen van vloerbedekking, boeken van diverse meubilairmerken en inspirerende mappen over verlichting. Een trapje leidt naar de kleine bovenverdieping in het kantoor. Deze staat vol met diverse soorten gordijnen. Al die informatie gebruikt Anita dagelijks. ‘Ik heb geen eigen kenmerken waaraan je mijn inrichting herkent. Ik denk dat mijn kracht er meer in zit dat ik de ruimte praktisch en functioneel inricht. Dat het daarnaast ook mooi is, spreekt vanzelf. Ik

ben pas tevreden als mijn opdrachtgever blij is. Zo zeiden ze laatst op een kantoor dat helemaal is ingericht volgens het principe van ‘Het Nieuwe Werken’, dat ze er echt vrolijker van werden. En ze zelf hadden bedacht dat ze niet meer op de oude manier kerst konden vieren in deze nieuwe sfeer. Dat vind ik een mooi compliment.’ Het alledaagse leven inspireert Anita. ‘Naast de vakbeurzen en commerciële praatjes zijn alle plekken waar ik kom voor mij een inspiratiebron. Een restaurant, een woning van naasten, maar ook vakantiebestemmingen leveren een nieuwe kijk op en geven mij ideeën.’ Vrijwillig project Ook in haar vrije tijd zet Anita haar kennis soms vrijwillig in. Wat begon als kleine geste is uitgegroeid tot een groots traject: het Toon Hermans Huis. Dit huis wordt momenteel ingericht aan de Eusebiusbuitensingel als inloophuis. Mensen die in aanraking komen met kanker, als patiënt, naaste of in een andere vorm, kunnen daar terecht. ‘Het is een mooi project. En ik geniet enorm


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  17

Gezocht: bevlogen wijkdichter

ald en onbetaald werk

blijven van de belangloze samenwerking tussen de diverse Arnhemse ondernemers. Het is dankbaar werk. Daar loop ik graag wat harder voor.’ Verder is Anita volop actief bij de soroptimistenclub. Een vrouwenclub van werkende vrouwen die bij elkaar komen, kennis delen en daarnaast zich inzetten voor goede doelen. ‘We richten ons altijd op een goed doel in onze omgeving en een goed doel verder weg. Dit jaar organiseren we een verwendag voor vrouwen uit een blijfvan-mijn-lijf-huis in Arnhem en financieren we een project in India waar vrouwen een fabriekje opzetten voor het maken van maandverband.’ Nieuwe studie De uren in de week worden met deze activiteiten en hobby’s van de kinderen goed gevuld. Toch zijn de crisistijden wel merkbaar en is er wel minder werk. ‘Ik heb goede hoop dat de BTW-verlaging door het kabinet ervoor kan zorgen dat mensen en ondernemers advies blijven inwinnen. Maar ik wil daarnaast mezelf ook blijven ontwikkelen en ben met een HBO-studie Facility Management begonnen. Weer terug in de schoolbanken. Is even wennen, maar geeft me ook weer veel nieuwe energie.’

Meer weten over de vrijwilligersprojecten van Anita? Kijk voor meer informatie over het Toon Hermanshuis op www.thharnhem.nl. Of kijk voor meer informatie over het soroptimistenclub op www.soroptimist.nl

Sinds januari 2000 is er sprake van een Dichter des Vaderlands. Gerrit Komrij was de eerste. Daarna volgden Driek van Wissen en Ramsey Nasr. Momenteel valt Anne Vegter die eer te beurt. Hun gedichten zijn vaak moeilijk te doorgronden. Voor nationale dichters is dat natuurlijk ook een Conditio sine qua non. De officieuze Stadsdichter van Arnhem heet Jesse Laport. Hij staat dichter bij de burger en dus roepen sommige strofen al een begin van herkenning op. De Wijkdichter is een nog onbekend fenomeen. Laat de Penseelstreek daar nu eens landelijk mee debuteren. Bij deze stel ik de vacature open: wijkdichter Sterrenberg / Gulden Bodem/ Hoogkamp. De poëzie van de wijkdichter is begrijpelijk en toegankelijk. Maar natuurlijk ook weer geen simpele rijmelarij. Daar hebben we de Wijksinterklaas voor. Het dichterschap is een roeping. Solliciteren is dus niet aan de orde. Eenieder zende zijn en haar gedichten in. Kijk op de website hoe. Die dichters worden dan beoordeeld en gevat in een Longlist en een Shortlist. De wijkdichter wordt uitverkoren en geroepen. En dan als voorbeeld en stimulans ook maar meteen de eerste inzending.

WIELERGELUK Toen ik als kind op de radio hoorde van de mannen van de fietsen van de cols wilde ik dat ook En toen ik later veel later al in de veertig met zoon diezelfde cols besteeg huilde ik onstuitbaar tranen met tuiten Ik was weer kind Geluk kan vaak zo tastbaar zijn Dick Tiemens


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Amsterdamseweg 124

6814 GH Arnhem

telefoon 026 - 351 92 00

www.petradekleermaeker.nl

info@petradekleermaeker.nl

Uw makelaar voor succes!


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  19

Bij de buren Puur eten en drinken bij Hoeve Klein Mariëndaal

Door Leendert Combée

Wat een prachtige plek en wat een schitterend verbouwde kapschuur. Er zitten niet voor niets aardig wat gasten in de Theeschenkerij van Hoeve Klein Mariëndaal als ik een afspraak heb met coördinator Jan Hassink. De Hoeve ligt vlak naast onze wijken. Je steekt de Amsterdamseweg over tussen Het Dorp en de Schelmseweg, loopt linksaf op het geasfalteerde bospad op, gaat rechtdoor en dan zie je de boerderij al in de diepte liggen. Het is een zelfstandige stichting die eigenaar is van de zorgboerderij/theeschenkerij. Naast vrijwilligers en beroepskrachten werken er iedere dag ook ongeveer 10-15 mensen met een beperking. Die noemen zij de “deelnemers”. Zij werken in de tuin, in de theeschenkerij en verzorgen de dieren, zoals ezels en kippen. De deelnemers komen er voor hun dagbesteding. ’s Avonds gaan ze weer naar hun beschermd-wonenproject van Siza of gewoon naar huis.

In de theeschenkerij kun je op een aantal dagen in de week/ weekend terecht voor borrel, lunch, koffie en taart. Binnenkort opent de horecavoorziening ook een eigen groentewinkel met biologische spullen uit eigen tuin: groenten, honing en chutneys. Het is ook mogelijk om een groenteabonnement af te sluiten. Een vergaderruimte huren in de kapschuur? Dat kan ook. Het is echt een prachtige plek om eens te gaan kijken… en eten/drinken natuurlijk. Er zijn al klassen van basisscholen in de buurt die bij Hoeve Klein Mariëndaal hun klassenfeest organiseren. Over een tijdje is het mogelijk om met ezels (met picknickmanden) over het landgoed te trekken. Deelnemer Herman geeft rondleidingen op het erf maar ook verder op het landgoed Mariëndaal. En meer welkom kun je je niet voelen, want Herman staat al een half uur voor de afgesproken tijd te popelen om z’n verhaal te vertellen… Meer weten? Kijk op de website www.hoevekleinmariendaal.nl. Of ga gewoon eens langs.


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Fundamentele gezondheid (h)erkennen Therapie, Training en Life coaching Mindfulness Based Interventions www.akkeraandachttraining info@akkeraandachttraining.nl | Tel 06-51063206

• Onderhoud SCHILDERSBEDRIJF • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  21

Hoe populair is onze website?

Meest geliefde (sub)secties In de volgende tabel staat de top-5 van (sub-)secties gedurende het afgelopen kwartaal.

Door Noud van Zuijlen, redactie website www.penseelstreek.nl

In het vorige nummer van de Penseelstreek ging het over het aantal bezoeken aan de “voorpagina” van de website. Nu aandacht voor de andere pagina’s. Hoe dikwijls worden deze bekeken? Welke zijn het populairst? Organisatie De pagina’s van de website zijn georganiseerd in secties en categorieën. De verschillende secties staan horizontaal bovenaan de voorpagina. Naast “Nieuws” zijn het: Hier wonen & leven, Voorzieningen, Cultuur, Agenda, Wijkkrant, Wijkvereniging, Prikbord en Contact. Wie op een van deze secties klikt, krijgt onder de balk met secties de bijbehorende categorieën te zien. Elke categorie die je aanklikt, bevat hier een aantal subcategorieën (links onder elkaar te zien). Statistieken Welke secties worden het meest bekeken? Welke (sub) categorieën krijgen het meeste bezoek? Om hier een beeld van te krijgen, zijn de statistieken op twee manieren bekeken: over de lange termijn en over het afgelopen kwartaal. Dat blijkt verschil uit te maken. Zie bijvoorbeeld de onderstaande tabel met de top-5 van de secties. Ze staan in de volgorde van populariteit over de lange termijn. Het aantal bezoeken in het eerste kwartaal 2013 in de rechter kolom zou een andere volgorde opleveren.

Top 5 (sub)secties 1

Buslijnen in de buurt

2

Afval

3

Burgerzaken (gemeente Arnhem)

4

Algemene informatie gemeente Arnhem

5

Digitaal loket gemeente Arnhem

Onze website blijkt dus een zeer gewild vehikel voor informatie over en contact met de gemeente te zijn. Daarnaast is het niet verbazingwekkend dat “Buslijnen in de buurt” en “Afval” veel bezoekers hebben gehad. In beide gevallen brengen het einde van het ene jaar en het begin van het volgende immers de nodige veranderingen met zich mee. Favoriete bericht Wat was het meest bekeken bericht van het afgelopen kwartaal? Zoals altijd waren de fotoreportages heel populair. Maar met stip op nummer 1 staat het nieuwsbericht “Gratis strooizout voor iedereen”. De tweede plaats wordt bezet door nieuws over het Hoogkamp Deelt café en ook onze nieuwe columnist doet het uitstekend met een derde plek.

Secties lange termijn top-5 Voorzieningen Wijkkrant Hier wonen & leven Cultuur Wijkvereniging

aantal hits 1e kwart 2013 403 509 449 313 472

Blijkbaar was er het afgelopen kwartaal relatief veel belangstelling voor dingen die de wijkkrant betroffen. Daarbij blijkt het vooral te zijn gegaan om de sluitingsdata voor het inleveren van kopij en eerder verschenen nummers van de Penseelstreek. Mogen we hieruit afleiden dat veel wijkbewoners een bijdrage aan de inhoud van het blad willen leveren? Daar zou de redactie beslist geen bezwaar tegen hebben!

Digitale Nieuwsbrief De redactie van de website attendeert belangstellenden op belangrijke nieuwtjes door middel van digitale nieuwsbrieven via e-mail. Het aantal abonnees neemt gestaag toe en benadert inmiddels de 300. Ook verschijnen digitale nieuwsbrieven steeds vaker. Bent u geïnteresseerd? Rechts bovenaan de voorpagina van www.penseelstreek.nl kunt u zich aanmelden.


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl

Flow Afscheidsbloemen is uitgegroeid tot Flow Bloemisten

op een nieuwe locatie aan het Oremusplein 4. Een sfeervolle speciaalzaak om uzelf of iemand anders te verwennen! • Creatieve boeketten • Bruidsbloemen

• Arrangementen

• Afscheidsbloemen

• Bedrijfsbloemwerk

• Bloemwerk voor evenementen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem Tel. 026 3517148/06 25202523

cscharringa@flowbloemisten.nl


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  23

30 april laatste koninginnedag Op dinsdag 30 april 2013 zal voorlopig de laatste Koninginnedag plaatsvinden. Reden te meer om er dit jaar een extra knalfestijn van te maken! En om deze bijzondere Koninginnedag een extra koninklijk tintje te geven willen we alle kinderen uit de wijk dan ook vragen als koning of koningin verkleed te komen!

Al met al een gevarieerd aanbod dat is afgestemd op zowel de oudere als de jongere kinderen. Het gehele festijn vindt plaats op het veld naast de Pieter Brueghelschool aan de Bauerstraat. Programma maandag 30 april 2012 10.00 uur Vrijmarkt en optocht van versierde fietsen 10.30 uur Start van diverse activiteiten 11.00 uur Uitslag taartbakwedstrijd 12.30 uur Einde Koninginnedagfeest 2012 Koekenbakkers gevraagd! Ook dit jaar wordt weer een taartbakwedstrijd georganiseerd. Deelnemers worden verdeeld over drie categorieën: kinderen tot en met 5 jaar, kinderen van 6 t/m 12 jaar en kinderen van 12 jaar en ouder. Taarten kunnen tot 11.00 uur worden ingeleverd bij de informatiestand. Na de beoordeling door de jury, worden de taarten aangesneden en uitgedeeld. Hulpouders Om een en ander in goede banen te leiden, zijn wij nog op zoek naar hulpouders die voor maximaal 1 uur een activiteit kunnen begeleiden. Vind je het leuk om mee te helpen? Meld je dan aan bij één van onderstaande oranjeleden. Tot Koninginnedag!

Activiteiten Verder biedt het programma dit jaar de bekende mix tussen oude tradities en nieuwe spelletjes. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat de draaimolen zijn rondje draait en de pony’s klaarstaan voor een ritje. De stoere kids uit de wijk kunnen zich dit jaar storten op een heuse ‘Super Survivalbaan’. Alle kinderen kunnen hun prachtig versierde fietsen showen in de optocht en uiteraard kunnen de kleedjes wederom worden uitgerold op de vrijmarkt*.

Ilse Bloemen, Marcel Spanier, Jan van Dellen, Judith Klaasse, Machiel Maseland, Marije Roelandse, Barbara Sybrandy, Barbara van der Wagen * Regels voor de vrijmarkt kun je vinden op www.penseelstreek.nl

Running Dinner Bakenbergseweg Eind januari vond voor de 2e keer een running dinner plaats voor al degene die wonen aan de Bakenbergseweg tussen de Colenbrander en Tooropstraat. Ondanks de woning crisis is er veel verhuisd in ons blok. Er zijn in de laatste vier jaar zeven nieuwe stellen komen wonen! Alle uitgenodigde 20 volwassenen waren erbij. De welkomstborrel vond plaats met zijn allen op één adres. Daarna proefden we op twee plekken van de overheerlijke voorgerechten. Het hoofdgerechten werden weer verdeeld op twee andere locaties in andere groepjes. Iedereen had zijn kooktalenten aangesproken. Tot slot verzamelden we weer met zijn

allen op een adres voor de koffie/ thee met allerlei zelfgemaakte zoetigheden. De sfeer was ontspannen en er was alle gelegenheid om elkaar nader te leren kennen en te spreken en dat is bijzonder in deze tijd met bijna allemaal drukke banen. Er is belangstelling om het volgend jaar te herhalen. Wie weet houden we een barbecue met alle kinderen in de middenberm! Zo zie je maar weer dat die hele brede berm in het midden van onze straat geen belemmering hoeft te zijn om ook de contacten met je overburen warm te houden.

Namens alle deelnemers Anne Mieke Biessels en Madeleine Corstens


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Prikbord Concert in het donker

Ontspannen in Schaarsbergen

Gemiddeld worden Nederlanders tegenwoordig 78 jaar oud. Op zondag 21 april organiseert Red Shoe Sessions een concert in het absolute donker. muZIEum, het ervaringsmuseum over zien en niet zien in de Stadsschouwburg, stelt haar donkerbeleving ter beschikking voor een anders dan anders editie van de Red Shoe Sessions.

Het dorpshuis te Schaarsbergen heeft in de persoon van Jeske Alblas-van de Kamp en een nieuwe beheerder. En meteen ook een nieuw bedrijf. Centrum voor Yoga en Mindfulness heet het, of kortweg YES.

De editie van zondag 21 april zal intiem en bijzonder zijn, net zoals de andere Red Shoe Sessions. Maar één ding is anders: je kunt de artiesten niet zien. Een concert in het donker geeft dat de ervaring van livemuziek een nieuwe dimensies krijgt. Wie er komen optreden houdt de organisatie nog geheim. Ook dat komt neer op blind vertrouwen. Het concert vindt plaats in het muZIEum in de Stadsschouwburg van Nijmegen. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Je wordt naar je zitplaats in het donker begeleid door een blinde gids. De entree is € 10,-. Kaarten kun je reserveren via http://www.redshoesessions.nl/sessions/session36

Tijdelijk andere wijkregisseur Wijkmanager Wendy Beukhof is gedurende lange tijd uit het arbeidsproces. Haar vervangster is Noortje Ruisbroek – tel 3775136. Mailadres: noortje.ruisbroek@arnhem.nl.

Meer weten over autisme?

Heeft uw zoontje een vriendje met PDD-NOS? Werkt u samen met een collega met autisme? Of heeft iemand anders in uw omgeving, bijvoorbeeld uw kind, zus, vader, vriend of kennis een vorm van autisme? En wilt u meer weten over wat het precies inhoudt om autisme te hebben? Dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond ‘Meer weten over autisme’. Geen twee mensen met een vorm van autisme zijn gelijk. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze de wereld anders beleven dan u. Hierdoor kan iemand met autisme zich anders gedragen dan u wellicht gewend bent. Dat kan misverstanden opleveren en voor onzekerheden zorgen bij de persoon met autisme, maar ook bij u. Indigo en de Bibliotheek Veluwezoom organiseren op dinsdagavond 23 april van 19.00 tot 20.30 uur een voorlichtingsavond. U krijgt antwoord op veelgestelde vragen als: hoe vaak komt autisme voor, welke verschillende vormen van autisme zijn er, wat zijn de kenmerken van autisme, wat zijn de gevolgen voor de omgeving en hoe kan men het beste rekening houden met iemand met autisme? Adres: Wagnerlaan 2 te Arnhem. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Indigo 026 – 312 44 83 of info@indigogelderland.nl.

Het leven betekent voortdurende verandering. We leven vaak op de automatische piloot in de hectiek van alledag. Door met aandacht te leven, ben je je bewust van wat er gebeurt en kun je een moment pauze inlassen om vervolgens bewust te handelen of bewust niet te handelen. Zowel met het beoefenen van de yoga als van de mindfulness ontdek je enerzijds je eigen mogelijkheden en anderzijds leer je om te gaan met je eigen grenzen. Het is ook de balans hervinden tussen inspanning en ontspanning voor lichaam en geest. Yogalessen zijn op maandag van 18.30-19.30 uur en woensdag van 13.00-14.00 uur. De cursus Mindfulness start op zaterdag 6 april en is van 9.00-11.30 uur gedurende acht weken. Aanmelden voor cursussen kun je via, tel. 026-4422860 of per mail contact@centrumyes.nl. Meer informatie vind je op www.centrumyes.nl.

Buurtgenoot over Bomans Buurtgenoot Jac Aarts heeft een nieuw boek over het werk van schrijver Godfried Bomans gepubliceerd. Honderd jaar geleden werd schrijver, voordrachtskunstenaar en tv-programmamaker Godfried Bomans geboren. Veel is over deze schrijver bekend. Maar vaak ontbreekt in de berichtgeving de diepgang. Jac Aarts zoekt die wel. In zijn vijfdelige serie Bomans studies doet hij verslag van zijn onderzoek. Onlangs verscheen een nieuw deel in de serie onder de titel “De tweede verdieping”. Het boek bevat 26 artikelen over het werk van Bomans. Aarts zelf voerde de redactie.

Sporten bij Groot Klimmendaal Voor een gezond en fit lichaam is het belangrijk om voldoende te bewegen. Voldoende beweging verkleint de kans op aandoeningen als hart- en vaatziekten. Ook uw conditie verbetert, waardoor u allerlei activiteiten makkelijker en langer kunt volhouden. Daarnaast kan bewegen heel plezierig zijn en veel voldoening geven. Zintens is een sportcentrum dat een sportprogramma voor u op maat maakt. En vervolgens beslist u zelf hoe vaak en wanneer u komt sporten. Het sportcentrum is een onderdeel van RMC Groot Klimmendaal. Zintens is gevestigd in gebouw A van de Heijenoordseweg 5 in Arnhem. In de fitnesszaal staat een scala aan apparatuur waarmee u op een prettige manier aan uw conditie kunt werken. Altijd onder professionele begeleiding. Naast fitness kunt u ook samen sporten in groepen. In april starten er weer nieuwe groepen: yoga, circuittraining, ontspanningstraining en buitensporttraining in de prachtige bossen rond het sportcentrum. Iedereen kan lid worden van sportcentrum Zintens. Ook mensen met overgewicht, een hoge leeftijd, een handicap of een beperking. Informeer en kom gerust vrijblijvend een keer kijken. Als u nu lid wordt, sport u de eerste maand GRATIS. Bel voor meer informatie naar 026-352 62 59 of kijk op www.zintens.nl.


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  25

S E J T S A W K HULP HUISHOUDELIJKE AANGEBODEN trouwbare Ervaren en be e hulp met goed huishoudelijke urt) bu de in n kt al jare er (w s ie nt re fe re ) voor te (2 dagdelen im ru g no t ef he . schoonmaken nl ijssen@online. Mail naar fam.le

GA

, KIES VOOR YO KIES VOOR JEZELF

n yogalerares Gedipl. ervare en in prettige geeft yogaless een maximum privésfeer, met n er Tevens worde van 4 cursisten. ven ge ge n syogalesse en: zwangerschap ijd st Le . yogalessen le ta na st po en d oensdag avon dinsdag- en w r uu 0 .0 van 20.00 tot 21 529 10 75 6 02 : Info illigen.nl Bieneke@verw eg 7-1 Bakenbergsew ging g bij Vereni conditietrainin SML (niet van het Rekreatiesport bal) voet nditie willen wat aan uw co Had u altijd al en de zinnen aar gezellig ev doen? Of zom ar een dure geen zin om na verzetten? Of drie keer n gaan? Kom da n! fitnessclub te sp ons mee orte vrijblijvend met 0 tot .3 20 n va agavond nd aa m re de en Tijd: ie lve op feestdag 22.00 uur, beha Palet et H l oo n basissch va al za ym G : Plaats ntact op ? Neem dan co en et w r ee m Wilt u 29795 cobson, 026-44 met: Wilfred Ja

Voor slechts anderhalve euro per advertentie! Wees erop attent dat de redactie geen kwastjes accepteert met meer dan 30 woorden, of met afbeeldingen. Meer commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten tien euro. Tekst en bijbehorend bedrag kunt u samen in een envelop inleveren op het redactieadres, Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het bijbehorende juiste bedrag zullen niet worden geplaatst. Zie pagina 2 voor sluitingsdatum van het inleveren van het volgende nummer.

/STOEPTEGELS? OVERTOLLIGE TUIN

voor onze graag ophalen Wij komen ze haarsbergen. moestuin in Sc kom. en teil erg wel Ook is een zink d@gmail.com r Wind, lvdwin Lisette van de ail.com szwiarda@gm Sandra Wiarda,

INGEN

RIAMS' SCHILDER

een mooi verrijken met jken. Wilt u uw huis ar mijn werk ki na n da m ko ij, schilder ijk, divers, gen zijn kleurr Mijn schilderin i ingelijst. papier en moo op doek of op bellen. en elkom. Wel ev U bent altijd w 2 len, 026 445460 Ria van der Meu nl n. lderinge www.riamschi

KLASSIEK ZANGLES ga Annette Stallin og alt/zangpedago ed. lid KNTV en N

gogen

ver. v. zangpeda

KOOP OUDE WASTAFEL TE een verbouwing is In verband met en, an kr et m (compleet l fe ta as w de ou l en erwand, spiege marmeren acht . ro eu 30 op. Prijs planchet) te ko 0 54 18 telefoon 026 35

EN

BUITENSCHILDER

allinga.nl as@annette-st 71 tel. 06 275127 31 Scheidiuslaan

k er in Oosterbee aan de rijnoev . augustus op 17 juli en 25 nmelden: aa Informatie en l no ie orderwerf.n www.annemar

T

AAF GEZOCH FASHION FOTOGR

site Voor mijn web ty.com fashionisapar e naar iemand di ben ik op zoek n mij va 's to fo s outfit ijk el ek w er ve onge eresse: or meer info/int Vo . en ak m il w 39 bel 06 345854 haik Suzanne van Sc

PIANOLES n pianospelen? Wil je ook lere en met Of weer beginn pianospelen? site van Kijk op de web

ODEN

CHER AANGEB EMEDIAL TEA

R

Wilt u een kwastje plaatsen?

me k bied ik met na In mijn praktij m n kinderen et begeleiding aa en . Kinderen kunn leerproblemen n (en ze le n, en met rekene ie), ex sl worden geholp dy s oblemen zoal en. ed bijkomende pr gh di e leervaar en m ge al en g spellin rmatie: Voor meer info P hing Praktijk Pi Remedial Teac s Esther Lubber hem rn A , 68 at Mauvestra 06-39 32 20 90 tijkpip.nl esther@rtprak

TE HUUR miliechalet Ons gezellig fa land. Wallis, Zwitser Haute Nendaz, 6-7 personen. Geschikt voor end uitzicht. ras met schitter Groot zonneter ike, golf len, mountainb llées. Zomer: wande ebied Quatre Va ig sk r ke ze uw che.nl Winter: snee www.chaletlabu Info en foto’s: eer-Nahuijsen Fam. van der M laan 24 Van Heemstra 596 16 35 tel. 026 gmail.com @ en marjon.nahuijs

de pianoles

l rs.upc.nl/l.tuijte http://membe s. ng la of kom eens

Tafeltennis

in de wijk

een balletje te Kom langs om nnisverening slaan bij tafelte TIAN. in D sdag- en :00. nden vanaf 20 woensdagavo 2. at stra Gymzaal Witsen ie: Voor informat Regtvoort 026secretaris Ruud 3516510


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 64

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl website: www.apolloathome.nl/maakreize 1e PRIJS BIJ VERKIEZING BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR 2012

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen


Nummer 64 DE PENSEELSTREEK  27

BLOEMCadeau Voor

Lara van de Kerkhof

Rommeltjes opruimen op zondag Lara van de Kerkhof (9) legt haar kleurrijke weekagenda voor me op tafel. “Kijk, hier staat het: zondag rommeltjes opruimen.” Niet dat ik daaraan twijfelde. Maar het is toch best ongebruikelijk dat een meisje van 9 met grijper en vuilniszak in de hand ieder weekend ruim een uur door de wijk struint om de troep van anderen op te ruimen. Voor Lara van de Van Goyenstraat niet. Ruim een jaar geleden ontdekte ze dat de berm van menige snelweg veel lijkt op een openbare vuilnisbelt. Die vaststelling inspireerde haar tot een wekelijkse opschoonactie in de Gulden Bodem, haar eigen buurt. “Het is niet bar en boos”, nuanceert haar vader Alexander die steevast meeloopt. “Maar als je goed kijkt ligt in iedere straat ontzettend veel klein afval. Lipjes van blikjes, zakdoekjes, sigarettenpeuken, kauwgom, dierenplaatjes van AH… En van die plastic verpakkingen van rietjes die op drinkpakjes zijn geplakt kunnen we inmiddels wel een huis maken.” Bovendien is de directe omgeving van de Montessorieschool en het stierenveldje een rijke vindplaats. Lara vindt het stom dat kinderen en volwassenen spullen die ze niet meer nodig hebben zomaar om zich heen gooien. “Je kunt dat ook in je zak stoppen en thuis in de vuilniszak doen.” Op school vinden ze haar werk hartstikke goed. En in haar buurt ook. We werden immers getipt door een stille bewonderaar. “Dank voor de mooie bloemen”, zegt ze bij het afscheid. Toch nog één vraagje: “Vind je het ook zo leuk om je eigen kamer op te ruimen?” De verlegen glimlach spreekt boekdelen. (Artwin Nuhn, redactie)

Dit bloemcadeau is aangeboden door: De Linde Bloemsierkunst Van Lawick van Pabststraat 191; www.delindebloemen.nl


Muziek in de wijk Mijn fascinatie heeft heel lang bij de klassieke muziek gelegen. Vanaf mijn 10e jaar speel ik dwarsfluit en piano en de dwarsfluit heeft gewonnen. Althans in zoverre dat ik daar een conservatoriumopleiding voor heb gedaan. Mijn droom was spelen in een symfonieorkest. Die heb ik waar gemaakt. Ik heb een jaartje of 20 in verschillende orkesten gespeeld, van het Gelders Orkest (klassiek) tot het Metropole Orkest (jazz en pop). Ik heb veel gereisd met een kamerorkest in Duitsland. Daarnaast heb ik altijd met ontzettend veel plezier kamermuziek gespeeld. Eigenlijk heb ik het vak geleerd in een blaaskwintet waarin ik 10 jaar speelde. Inmiddels werk ik voor het Metropole orkest als educatief medewerker en ben ik docent muziek op het Titus Brandsma College. Ik heb me weer verdiept in popmuziek om met leerlingen te kunnen spelen en vind dat erg leuk. De fluit pak ik nog regelmatig op om te spelen in één van mijn trio’ s Les Trois Muses en Trio Alankara. Fluitspelen voelt nog steeds als ‘thuiskomen’. Informatie over deze ensembles of over dwarsfluitles kun je vinden op www.esther-muziek.nl Esther de Graaf

Penseelstreek 64  

Wijkkrant voor de wijken De Hoogkamp, Sterrenberg en De Gulden Bodem in Arnhem-Noord

Penseelstreek 64  

Wijkkrant voor de wijken De Hoogkamp, Sterrenberg en De Gulden Bodem in Arnhem-Noord

Advertisement