Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

HERFSTNUMMER OKTOBER 2012

NR. 62

in dit nummer o.a.

Bloemcadeau 2 Van de bestuurstafel 3 Perikelen Witsenstraat 4 Opening Sizahuis 5 Nieuwbouwproject in onze wijk 7 Stemgedrag wijkbewoners 9 Van de webredactie 10 Themaochtenden Bakermat 11

Penseelsteken 11 Nederlands kampioen jongleren 13 Afscheid dokter Diehl 14 Kunst in de wijk 18 Oldtimer evenement 19 Bij de buren 21 Buitenspeeldag 27 Actie Trix voor wijkbewoners 27


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1850 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Artwin Nuhn 026 4437663 Leendert Combée   Artwin Nuhn Nannieke Swart  Bakenbergseweg 206 6814 MS Arnhem 026 4461551  redactie@penseelstreek.nl

Vormgeving: Summit IT Consultants Nannieke Swart Druk: Drukkerij Gelderland Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877/06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Ingrid Krispijn Micha van Aart Vera Deenen  Koen Eggermont Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459

Lidmaatschap 2012: € 10,00 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem. Redacteur website: Noud van Zuijlen  Website: www.penseelstreek.nl

E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Inleveren kopij Inleveren kopij uiterlijk 4 januari 2013. Verspreiding volgende wijkkrant: 25 - 30 januari 2013. Het schema voor 2013 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Bakenberseweg 206. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie.

redactioneel Door Leendert Combée, redactie

DWDD: de wijk draait door

De straatspeeldag was perfect georganiseerd en heel goed bezocht.     Betrokken ouders onderzoeken of er animo is voor opnieuw een middelbare school in onze wijk.     De halve wijk is nog aan het uitbuiken na de geslaagde running dinners.

Het zwerfvuil is weer opgeruimd. Tijdens de opruimactie bleek de wijk overigens brandschoon maar bij de drukke toegangswegen zijn in twee uur tijd wel twaalf vuilniszakken gevuld. De oldtimers zijn (helaas) weer van het Witsenveldje na een heel geslaagd evenement.

We hebben een Nederlands kampioen jongleren in de wijk; misschien lukt het ons daarom wel zo goed om met tientallen vrijwilligers alle ballen in de lucht te houden!

Verkiezingsposters zijn weer van de ramen maar wie waren de mensen achter de getelde stembriefjes?     Dokter Diehl werkt zijn opvolger in.

Op naar het herfst- en winterseizoen.

F O T O G R A F I E

Linksonder: Tijn & Bo Jaspers Rechtsonder: Sebastiaan van Sandijk Fotografie achterkant: Frank Jibben, Ruben Ruwhof en Ewoud Vogels

Fotografie voorkant: Leendert Combée Linksboven: Joke Alkema   Rechtsboven: Rob Bodt 

BLOEMCadeau Voor

Amsa en Shewan Ibrahim van Pizzeria La Bella  

In de vorige Penseelstreek hebben we snacks van verschillende zaken in en rondom de wijk getest. De test was niet eerlijk omdat niet dezelfde snacks met elkaar werden vergeleken. De redactie van de Penseelstreek heeft spijt van deze publicatie en biedt daarom haar excuses aan Amsa en Shewan Ibrahim van Pizzeria La Bella aan. De bloemen werden gelukkig geaccepteerd.  (de redactie van de Penseelstreek)

Dit bloemcadeau is aangeboden door: De Linde Bloemsierkunst Van Lawick van Pabststraat 191; www.delindebloemen.nl


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Frans Schoenmakers, voorzitter wijkvereniging

DE TOEKOMST VAN UW WIJK Het wijkgesprek op 19 juni jl. met 25 wijkbewoners en onze wijkwethouder Martijn Leisink en een aantal ambtenaren heeft inmiddels geleid tot een brief van de gemeente aan alle wijkbewoners. De nieuwe website www.meedoenindewijk gaf u daarbij tot 1 oktober de mogelijkheid om uw wensen, ideeën en opmerkingen over onze wijk op deze site in te voeren. Alle bewoners konden daar weer digitaal op reageren. De gemeente gaat er nu, samen met de wijkvereniging, een concreet wijkactieplan van maken! Dit plan gaan we dan de komende jaren in goed overleg met de gemeente en onze nieuwe wijkregisseur Wandy Beukhof mogelijk uitvoeren. ACTIVITEITEN NAJAAR – WINTER De komende maanden organiseren onze wijkbewoners weer diverse leuke activiteiten. Op 9 november weer de feestelijke St. Maartenoptocht. De maandelijkse themaochtenden voor senioren in De Bakermat zijn inmiddels druk bezochte dinsdagmorgens. De familie Kobessen en Clifford zorgen dat er weer een mooie kerstboom op de hoek bij de Van Heemstralaan-Bakenbergseweg komt te staan met…. kerstzang op vrijdag 21 december om 19.30 uur. De familie Tiemens uit de Breitnerstraat heeft nu al een fantastische dennenboom hiervoor beschikbaar gesteld. Tot slot bij ‘’goed slecht vriezend weer’’ een mooie grote schaatsbaan voor de jeugdigen op het Witsenveld. ZORGEN VAN DE WIJK Iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur verzorgt De Penseelstreek voor de 3 tot 6 jarigen uit onze wijk gezellige gymnastiek activiteiten onder leiding van professionals in de zaal van het

Palet aan de Witsenstraat. Helaas is de deelname erg teruggelopen. Vera Deenen en Ingrid Krispijn van het bestuur gaan daar nu actie op ondernemen.  De uitbreiding c.q. uitbouw van de gymzaal-locatie is bijna afgerond. Hopelijk leidt de uitbreiding van deze locatie niet tot overlast in de wijk en voor de bewoners in de directe omgeving. Het bestuur zal dit kritisch blijven volgen. LAATSTE NIEUWS Nieuwe wijkactiviteit voor 15-18 jarigen Vanaf vrijdagavond 2 november tot 28 februari is er wekelijks een inloopavond voor deze jongeren. De kleine vernieuwde zaal bij de Diaconessekerk is dan iedere vrijdag van 20.00 tot 24.00 uur open. Bas Rosenberg, Thijs Lucker en Tijmen Dijk gaan, ondersteund door een aantal ouders en de gemeentelijke jongerenwerker, daar een gezellig wintertreffen organiseren. Veel succes! Tafeltennistafel verhuisd van het Palet naar 't Panorama Op 21 september heeft het bouwbedrijf Scheerder (die de uitbouw van de gymzaal uitvoert) ervoor gezorgd dat de tafeltennistafel op het terrein van het Palet is verplaats naar de speelplaats van basisschool 't Panorama. Het was ooit een geschenk van de wijkvereniging aan het Palet, maar het gebruik door de jeugd was nihil. We wensen de kinderen van   't Panorama veel plezier ermee!

A v o nd j e d i neren i n de m esda g laan Samen dineren in de wijk… we berichtten daar al eerder over in dit blad. De Mesdaglaan heeft de boodschap goed begrepen. Eind augustus beleefde het running dinner in deze statige straat een recordopkomst. Meer dan 40 straatgenoten beleefden drie heerlijke geanimeerde gangen, voorafgegaan door een gezamenlijke borrel en wederom samen afgesloten met een glaasje en een hapje in de achtertuin. Meer foto’s zien? Kijk op www.penseelstreek.nl.


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

De perikelen rond de gymzaal aan de Witsenstraat Door Frank Jibben, secretaris wijkvereniging

De ontwikkelingen rond de gymzaal aan de Witsenstraat brengen de gemoederen in de wijk in beweging en maken de tongen los. We zetten daar graag een aantal dingen op een rijtje. Begin dit jaar kregen de vaste gebruikers van de gymzaal van de gemeente te horen dat er mogelijk in het nieuwe seizoen niet langer ruimte voor hen zou zijn. De gemeente was naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor twee tafeltennisverenigingen, Tios en Oldra, die elders in de stad van hun plek verdreven waren en was van plan om de nodige uren vrij te maken in de gymzaal aan de Witsenstraat. Ook de wijkvereniging, die al sinds jaar en dag op zaterdagmorgen en maandagavond voor diverse sportieve activiteiten gebruik maakt van deze gymzaal, kreeg die boodschap. Dat leverde boze reacties op. En spoedoverleg met wethouder Gerrie Elfrink. Die had er begrip voor dat het toch wel ongewenst is een typisch wijkgebonden activiteit te verplaatsen naar ´elders´. In goed overleg met de tafeltennisverenigingen en met wat schuiven, passen en meten is er vervolgens een rooster uitgerold waarbij de wijkvereniging haar sportieve activiteiten ongewijzigd kan voorzetten. Andere gebruikers zijn wel verplaatst naar elders, maar alles is in goed overleg en uiteindelijk naar tevredenheid gegaan. Ook voor de komende jaren zijn toezeggingen gedaan waar wij als bestuur van de wijkvereniging tevreden mee zijn. De tafeltennisverenigingen hebben behoefte aan een kantine, met een horecafaciliteit, voor de gebruikelijke sociale en clubactiviteiten. Die was er niet; daarom wordt er een aanbouw aan de achterzijde van de gymzaal gerealiseerd. Ook worden meteen wat extra parkeerplaatsen gemaakt. Directe aanwonenden zullen daar wellicht zicht op hebben en er individueel bezwaar tegen hebben. Het bestuur van de wijkvereniging heeft echter,

vanuit het algemeen belang van de wijk, geen bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning. Het gebruik van de kantine met een bar kan tot overlast leiden. Daarom moet er, zoals voor elke sportkantine, een horecavergunning afgegeven worden. In die vergunning kunnen bepalingen worden opgenomen om de overlast te beperken. Een aantal direct aanwonenden is -begrijpelijk- bang voor overlast. En overlast is ook iets dat het bestuur van de wijkvereniging wil voorkomen. Daarom houden wij op dit punt de vinger aan de pols en zullen zo nodig in nader overleg met de tafeltennisverenigingen, de gemeente en de direct aanwonenden zoeken naar een oplossing waar iedereen mee moet kunnen leven. Daarmee zijn de twee tafeltennisverenigingen, wat ons betreft, welkom als nieuwe gebruikers van de gymzaal aan de Witsenstraat. Het voegt wat toe aan het sportaanbod dichtbij huis met mogelijkheden voor jong en oud, want nieuwe leden uit de wijk zijn van harte welkom.   Ingekomen mail

Geachte redactie, Vooralsnog weet ik niet of dit een item is om in de Penseelstreek te plaatsen maar ik wil het toch eens onder de aandacht brengen. Reeds 25 jaar ben ik woonachtig in de wijk. Mijn zoon is hier opgegroeid en ik woon hier met veel plezier, een mooi stukje Arnhem om te wonen. Nadat ik nu voor de tweede keer bijna omvergereden ben op het trottoir, verbaast het mij steeds weer dat het een nieuwe trend lijkt te worden. Ik woon in de Josef Israëlslaan aan het plein bij bakker Hilvers. Als ouders naar school rijden of naar de bakker en ze komen hier op het plein, zie ik steeds vaker dat zij doodleuk mét hun kind op het trottoir fietsen, geen erg goed voorbeeld. Niet alleen ouders maar ook andere bewoners jong en oud, het trottoir wordt als rijbaan door fietsers en zelfs bromfietsers gebruikt. Ook in de Mesdaglaan en de Jacob Marislaan wordt vaak op het trottoir gefietst. Al regelmatig heb ik deze mensen hier persoonlijk op aangesproken. De reactie is vaak erg vijandig soms krijg ik gelijk maar men blijft deze nieuwe trend volgen, en fietst vrolijk verder. Gezien we hier allen verantwoordelijk voor zijn vind ik het niet een zaak om bij de wijkagent of de politie neer te leggen. De verkeersregels zijn duidelijk hierover, BROM- en of FIETSEN OP HET TROTTOIR IS NIET TOEGESTAAN. Het ergert me maar het is bovendien erg gevaarlijk. Moet er eerst een kind of een oudere bewoner of huisdier aangereden worden, het is mijzelf al twee keer (bijna) overkomen, ik kwam met de schrik vrij. Door begroeiing is er geen overzicht op wat en wie er aan komt. Je bent niet veilig meer op het trottoir, dat kan toch niet. Ik maak me hier grote zorgen over als deze trend zich voortzet. Ik wil hier graag aandacht voor vragen, maar weet niet goed in welke vorm dat zou kunnen. Wel weet ik dat iedereen zou moeten inzien dat dit geen goede ontwikkeling is in deze mooie wijk. Het trottoir zou gebruikt moeten worden waar het voor is gemaakt namelijk om OVER TE LOPEN. Jong en oud en alle dieren kunnen zich dan weer veilig op het trottoir begeven. Graag wil ik hiermee een poging doen om het onder de aandacht te brengen in de wijk. Met vriendelijke groet, M. van Schadewijk


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  5

Siza-huis opent in Weissenbruchstraat

ACTIVITEITENKALENDER Di 9 oktober 10.15-12.00 uur Themaochtend Trends in de gezondheidszorg (pag. 11) Wo 7 november 10.00-18.00 uur Bazar en boekenmarkt Diaconessenkerk (pag. 24)    Za 9 november 10.00-17.00 uur Boekenmarkt Diaconessenkerk (pag. 24) Za 9 november St. Maartenoptocht (t.z.t. website) Di 13 november 10.15-12.00 uur Themaochtend Arnhemse monumenten (pag. 11) Zo 18 november 11.30 uur in Groot-Klimmendaal Koffieconcert Eendracht (pag. 17)    Zo 18 november 15.00 - 18.00 uur in het Posttheater Jubileumconcert Big Bounce Band (pag. 21) Di 11 december 10.15-12.00 uur Themaochtend Geen dag zonder Bach (pag. 11)

Door Caroline de Winkel, bewoner

Op 8 juni 2012 was het eindelijk zover. De Weissenbruchstraat 10 en 12 werd officieel geopend. In deze gloednieuwe Siza-huizen die zijn gebouwd op de plek waar vroeger de kleuterschool stond, wonen mensen met een verstandelijke beperking midden in wijk. Het mooie van het openingsfeest is dat het met en door de bewoners zelf is georganiseerd. Arjen de Jong, Caroline de Winkel en Peter Schierboom zaten namens de bewoners in de organisatie. Zij zijn volwaardige gesprekpartners geweest in de besprekingen voor het feest en hebben een actieve rol gespeeld in de organisatie ervan. De 3 bewoners zitten met elkaar om tafel en bespreken wat zij van de opening hebben gevonden. ‘Erg gezellig, leuke muziek, lekkere hapjes, leuke mensen, gezellig druk’ zijn de woorden die daarbij naar voren komen. Ze benoemen ook dat ze hier gezellig wonen. ‘In een gewone buurt en niet tussen gehandicapten’. Dat ze zich welkom voelen in de buurt wordt benadrukt door het volgende verhaal. In de straat woont een stel met 2 jonge kinderen. De kinderen hebben samen met hun ouders pompoenplantjes gekweekt. Op de opening is een stek cadeau

gegeven met de mededeling dat zij graag willen komen helpen met oogsten. ‘Op zo’n moment voel je dat je er echt bij hoort’. Wat de bewoners op het feest terug hebben gehoord van de gasten is dat men het zo leuk én goed had gevonden dat de bewoners zelf het openingswoord, de speeches en het slotwoord hadden verzorgd. Vanzelfsprekend zijn de directeuren ook aan het woord geweest, maar in een minder prominente rol dan normaal bij een opening gebeurt. Opvallend in de voorbereiding en tijdens het feest was dat ze het gevoel hadden dat iedereen gelijk was. ‘Iedereen hielp bij de voorbereiding binnen zijn eigen mogelijkheden. Het was leuk om je huis vol te hebben met je vrienden, familie en kennissen. Het was een drukke maar erg gezellige dag’. De voldoening is groot door alle complimenten die ze hebben gekregen over de organisatie. Tot slot willen de 3 afgevaardigden iedereen hartelijk bedanken voor het helpen bij de voorbereidingen van het feest. Daarnaast bedanken ze iedereen, die het feest met hen heeft gevierd, hartelijk voor hun komst en de mooie geschenken die ze hebben mogen ontvangen.

Vr 14 december Afscheid huisarts Guido Diehl (pag. 14) Za 15 december 17.00 - 20.00 uur Kerstmarkt Schaarsbergen (pag. 24) Vr 21 december 19.30 Kerstzang hoek Van Heemstraaan/Bakenbergseweg

g y m v o o r pe u ters en kle u ters Op zaterdagochtend wordt er voor de peuters en kleuters een gymochtend georganiseerd in de gymzaal bij ’t Palet. Deze gymles wordt geleid door een drietal enthousiaste docenten, die elkaar afwisselen. De groepen bestaan uit maximaal 10 kinderen, waardoor er voldoende individuele aandacht is. De verschillende activiteiten worden op een speelse manier aangeboden. Iedere week is er een thema, aan de hand waarvan bewogen wordt; te denken valt hierbij aan tikspellen, balspellen, atletiekoefeningen en lekker klimmen en klauteren! Op zaterdagochtend zijn er 2 groepen: Tussen 10 en 11 uur zijn de jongste kleuters in de leeftijd van 3½ jaar t/m 4 jaar aan de beurt. Tussen 11 en 12 uur zijn de oudere kleuters van 5 en 6 jaar aan de beurt. Opgeven voor de gymochtenden gaat per half jaar. Van januari t/m de zomervakantie en van aug./september t/m december. Tussentijds instromen is mogelijk, indien de groepsgrootte het toelaat. Halfjaarlijks ontvangen de ouders een factuur. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zullen niet boven de 3,50 euro per keer uitkomen. Opgeven kan vanaf heden bij: Vera Deenen, tel. 0648962964, e-mail: veravanprooyen@hotmail.com.


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

De specialist in rouwbloemen Wij adviseren u, ook bij u thuis, over de mogelijkheden. Altijd op de juiste tijd en plaats bezorgd in heel Nederland. Voor meer informatie: Cecilia Scharringa tel. 026 3709012 www.afscheidsbloemen.nl, Bosboomstraat 28, Arnhem Landelijk netwerk van bloembinders gespecialiseerd in rouwbloemen


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  7

Prachtig nieuwbouwproject op randje van gulden bodem en hoogkamp Buiten naar binnen halen en andersom Door Artwin Nuhn, redactie

Slopen en zelf bouwen… het was niet de opzet. Maar toch kwam het ervan en het resultaat mag worden gezien. Rick de Kraker en Floortje Tielens over hun verborgen paradijs in Arnhem. In oktober organiseren Rick en Floortje - beiden vroege veertigers en getogen Hoogkampers - een week lang vrije inloop in hun nieuwe huis. Mooi gebaar naar de buurt, die zo positief meeleefde met het bouwproject ondanks de stevige overlast van zwaar bouwverkeer. Sinds de dag van de sloop van de oude bungalow die zo lang leegstond, is Floortje vrijwel dagelijks op haar eigen terrein aanwezig. “Je zou je verbazen hoeveel mensen blijven staan om een praatje te maken”, bekent de trotse eigenaresse van het nieuwe pand aan de G. Douweg wanneer we op een zonovergoten zondagmiddag de bouwplaats in ogenschouw nemen, blikje Sinas in de vuist, andere hand in de zij. En om haar woorden nog maar eens te onderstrepen melden zich onverwacht de zoveelste bezoekers om de hoek.

“We wilden zoveel mogelijk gevoel van vrijheid ervaren. Bovendien wilden we als het ware de natuur naar binnen halen.” Een tijdje al waren Rick en Floortje op zoek naar een ruimbemeten onderkomen op de Hoogkamp of de Gulden bodem. Na 8 jaar Rijkerswoerd wilde het stel graag terug naar hun roots. Maar dan wel vrijstaand. “Want de ruimte en de vrijheid die we daar gewend waren wilden we niet kwijt.”

Inmiddels is het alweer een half jaar geleden dat de sloopkogel door de oude bungalow sloeg. Vele decennia bood het onderdak aan een arts. Daarna stond het geruime tijd leeg. Potentiële kopers zagen op tegen de renovatieklus. Rick en Floortje besloten daar op advies van de architect helemaal niet aan te beginnen. En trokken een eigen ontwerp op, een fraaie combinatie van steen, hout en metaal die onmiskenbaar in het oog springt voor de argeloze passant. En dat zijn er heel wat op een dag. Zo onooglijk als het straatje lijkt op de grens tussen Hoogkamp en Gulden Bodem, zo druk kan het er zijn. Menigeen gebruikt het als afstekertje richting Schelmseweg of bos. “We vielen meteen voor dit plekje”, blikt Rick terug op hun eerste kennismaking met de kavel. “Het voelt vertrouwd, onze ouders wonen hier nog, evenals veel vrienden en kennissen. Bovendien is het dicht bij de stad, de scholen, de tennisvereniging en we hebben toch het gevoel dat we in het bos wonen. Fantastisch!” In het ontwerp moesten beide Arnhemmers rekening houden met allerlei bouwvoorschriften. Maar het resultaat stelt hen

meer dan tevreden. Twee verdiepingen telt het pand. Zes meter hoog mocht het zijn. Die wettelijk toegestane ruimte is nagenoeg volledig benut. De nok reikt daarmee een stuk verder dan die van de oude bungalow. Boven zijn de keuken en woonkamer gesitueerd met een prachtig hoog plafond en enorm veel glas, beneden liggen de slaapkamers en badkamers. Voor een geweldige ruimtebeleving boven heeft het stel zeer bewust gekozen. “We wilden zoveel mogelijk gevoel van vrijheid ervaren. Bovendien wilden we als het ware de natuur naar binnen halen.” Dat is gelukt door het woongedeelte van het huis te richten naar het bos en door samen met architect Geert Gerritsen van Bouwkunsten veel doorlopende houten balken toe te passen in het ontwerp. Binnen is ‘t vurenhout, buiten Lariks. Zo lijkt het pand als je er langs loopt soms net zelf een bos. “En dat was precies de bedoeling.” Gelukkig toeval: bouwbedrijf Van Mourik uit Ophemert bleek een toegewijd specialist in hout als bouwmateriaal en was erop gebrand om een prachtig project af te leveren. (vervolg op pagina 9)


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

tuinaanleg tuinonderhoud tuinontwerpburo Oosterbeek • Tel 026 33 33 134 • www.lensenhoveniers.nl Wij zijn Exclusief Geselecteerd door De Tuinen van Appeltern

Actief in uw wijk! Sweerts de Landasstraat 27 026 - 355 21 00

www.stmakelaars.nl arnhem@s-t.nl

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage

Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780www.eigenwijslijf.nl Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl

De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com

Els van Roon Bloemwerk w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem Te l e f o o n 0 2 6 4 4 2 6 5 0 8 elsvanroon@upcmail.nl


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  9

(vervolg van pagina 7)

ste m g edra g w i j kbew o ners Voor een beter inzicht in wat er zoal rondzingt in de bovenkamers van ons Hoogkampers, bij deze de uitslag van de Tweede kamer Verkiezingen in de Hoogkamp, Stembureau 12 in het Baken.

Rick ontving een grappig mailtje van de tennisvereniging: "De nieuwe tennispasjes zijn er. Ik stond er mee voor jullie ehm, jullie gat, zal ik maar zeggen. Het zag er niet naar uit dat jullie daar wonen op dit moment, al zag ik wel een brievenbus."

Zo besloten de bouwers samen met Rick en Floortje om bij nader inzien binnen geen metalen bouten te gebruiken in de spanten, maar houten verbindingspennen. Binnen is de bouw halverwege september goeddeels klaar, men ligt dus ruim voor op de planning. Dit dankzij de actieve en betrokken aannemer met zijn vakkundige en enthousiaste werknemers. Buiten lijkt de tuin nog het meest op een slordige zandverstuiving. “We weten nog niet precies wat we ermee gaan doen”, lacht Rick. “ En het budget is wel zo’n beetje op. In ieder geval blijft het natuurlijke reliëf in de tuin gehandhaafd, want dat vinden wij het karakteristieke van Arnhem Noord." En er komt een terras op de mooiste plek naast het huis. Opvallend detail is bovendien de bedevaartsmuur - vijf meter breed en één meter hoog – naast de voordeur. Daar vinden allerlei beeldjes en plaquettes die Floortje heeft verzameld een eigen plek. Soms in een nis geplaatst, dan weer zorgvuldig ingemetseld. De verkoop van hun oude huis verliep stroef maar gaf het gezin tijd voor het

ontwerpen van hun droomhuis. Gedurende de bouw verbleven Rick en Floortje samen met hun zoons Jaran (13) en Kantar (11) het afgelopen jaar wisselend op de camping te Schaarsbergen, in hun ouderlijk huis of in het huis van buurtgenoten die zelf vakantie vierden in het buitenland. Inmiddels zijn ze dus wel toe aan de doop van hun eigen nieuwe huis. Vóór half oktober zal het pand worden opgeleverd. “Ondanks de bouwoverlast zijn de mensen hier in de buurt heel positief geweest. Dat voelt zó warm en welkom!" bekent Floortje. De bouw trok de afgelopen maanden nogal wat bijkijks. Van sloop en bouwput van 4 meter diep tot het pannenbier. Voortdurend bleven mensen staan kijken. “Die willen vast zien hoe het geworden is en dat kan binnenkort.”

Uitslag in de officiële landelijke partijvolgorde: 1. VVD: 365 2. PvdA: 249 3. PVV: 33 4. CDA: 65 5. SP: 49 6. D66: 223 7. Groen Links: 69 8. Christen Unie: 20 9. SGP: 1 10. Partij voor de Dieren: 35 11. Piraten partij: 1 12. Mens & Spirit: 6 13. Nederland Likaal: 0 14. Libertaire Partij: 0 15. Democratisch politiek keerpunt: 0 16. 50 Plus: 3 17. Liberaal Democratische Partij: 1 18. Anti Europa partij: 0 19. SOPN: 1 20. Partij voor de Toekomst: 0 Blanco: 2 Ongeldig: 2 Totaal uitgebrachte stemmen: 1125 Het opkomstpercentage is niet zuiver meer in te schatten, nu het zo is dat alle Arnhemmers in ons bureau mogen stemmen. En Hoogkampers gaan dus ook elders stemmen. Toch kan het opkomstpercentage in de Hoogkamp wel ongeveer worden vastgesteld op 90%. Stembureau 12 bestrijkt het gebied ten noorden van de Jacob Marislaan, inclusief de Joris van de Haagenlaan, alsmede de woningen gelegen aan de noordkant van de Schelmseweg. Het gaat daarbij om ongeveer 1250 kiesgerechtigden. Een aantal Hoogkampers was zo aardig het Stembureau na 21.00 uur te helpen bij het uitvouwen en tellen van de stembiljetten, waarvoor dank. Hartelijk gegroet door medewijkbewoner Dick Tiemens voorzitter van Stembureau 12 blij met de terugkeer van het rode potlood… want stemmen is ook een kwestie van gevoel ....


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Wat zullen we morgen eens doen? De Agenda op de website van De Penseelstreek Door Noud van Zuijlen, redactie website www.penseelstreek.nl Binnenkort een dagje vrij en geen idee wat te doen? Hoe zullen we het komende weekend eens doorbrengen? Wanneer was ook alweer die IVNwandeling die pas op de site werd aangekondigd? Kijk eens in de Agenda op onze website. Wie weet staat daar het antwoord op uw vraag! Hoe werkt het? Klik op Agenda bovenaan het scherm en zie wat er verschijnt. Hieronder bij wijze van voorbeeld de Agenda van oktober 2012 (voor zover deze op 19 september was bijgewerkt).

Links bovenaan het scherm prijkt nu het woord Agenda en rechts bovenaan staat een aantal symbolen (meer informatie over de symbolen volgt verderop). Daaronder staan kolommen met per activiteit: weekdag en datum of weekdagen en data van–tot naam van de activiteit waar de activiteit plaatsvindt. Klik vervolgens op een activiteit waarover u meer wilt weten, bijvoorbeeld op zondag 14.10 de Paddestoelenwandeling.

komen. Klikken we in dit geval op het woord “hier”, dan belanden we op de website van Bezoekerscentrum Sonsbeek. De link brengt ons rechtstreeks naar de plek waar meer over de Paddestoelenwandeling verteld wordt. Wat betekenen de symbolen? De symbolen die rechts bovenaan het scherm Agenda en het scherm van elke activiteit verschijnen, hebben de volgende functie: Hiermee kunt u de inhoud van het scherm als pdf-bestand opslaan op uw eigen computer. Hiermee kunt u de inhoud van het scherm afdrukken. Hiermee kunt u de inhoud van het scherm e-mailen aan iemand die u erop wilt attenderen. Hiermee kunt u de inhoud van het scherm kopiëren naar een andere elektronische agenda. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat u bijgewerkte informatie in (het betreffende onderdeel van) de agenda automatisch toegestuurd kijgt. Als u op dit symbool klikt, keert u terug naar de complete Agenda.

Nu ziet u links bovenaan het scherm de naam van de activiteit en rechts bovenaan weer enkele symbolen (waarover verderop meer). Ook verschijnen wat meer details over plaats en tijd in beeld. Daaronder staat extra informatie. Deze bestaat dikwijls uit een verwijzing naar een plek waar u meer over de activiteit te weten kunt

Wanneer kijken? De eerste afbeelding hierboven toont de Agenda van oktober 2012 voor zover deze op 19 september was ingevuld. In de loop van de maand komen daar ongetwijfeld aanvullingen bij. Raadpleeg dus steeds de Agenda zo kort mogelijk vóór de datum waarover u informatie wilt. 


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  11

THEMAOCHTENDEN BAKERMAT

Penseelsteken (20)

Door Lidy Boessenkool, werkgroep ouderen

NIET TE DOEN!

De werkgroep “Themaochtenden” van de wijkverenigingen “Penseelstreek” en “Penseelstreek” presenteert u met veel plezier het programma voor de komende maanden. U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten. De ochtenden beginnen met koffie waardoor er, naast de bespreking van het onderwerp, ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld, ook op het stembureau in Het Palet (zie pag. 9 van deze wijkkrant). Met een geschat opkomstpercentage van 90%; hulde! Maar wie zijn nu die mensen achter de stemmen. Vroeger was alles eenvoudig. Als je een koe had stemde je CDA, als je het goed had VVD en als je het te goed had PvdA (want bereid om voor de vorm wel een ietsepietsje te delen).

De bijeenkomsten vinden plaats iedere tweede dinsdag van de maand, ’s morgens van 10.15 tot 12.00 uur in één van de zalen van “De Bakermat”, van Nispenstraat 139. De kosten voor de bijeenkomsten worden voor het grootste deel door de wijkverenigingen betaald; van bezoekers vragen we een bijdrage van € 3,- (incl. koffie).

Programma najaar 2012 9 oktober Trends in de gezondheidszorg Elly Bruijns, voorheen geriater in Rijnstate, geeft informatie over de huidige stand van zaken in de gezondheidszorg. Met name wordt ingegaan op aspecten van over- dan wel onderbehandeling van ouderen. Welke kansen en bedreigingen kunnen wij verwachten in de toekomst? 13 november Enkele hoogtepunten onder Arnhemse monumenten Annick van Beukering, lid van het Comité Open Monumentendag Arnhem, zal in vogelvlucht enkele Arnhemse bijzondere monumenten de revue laten passeren. Nu eens niet Zypendaal of het Duivelshuis, maar monumenten die in soort en/ of voormalige functie niet meteen voor de hand liggen. Gelardeerd met beeldmateriaal hoopt ze u te kunnen verrassen met enkele bouwstenen van onze bijzondere stad. 11 december Geen dag zonder Bach Barend Samsom, oud-directeur van zorginstellingen en muziekliefhebber, is van jongsaf aan met de muziek van J.S. Bach vertrouwd geraakt. Sinds 1980 klinkt er iedere morgen bij het ontbijt een Bach-cantate in zijn huis. In zijn lezing, waarin hij veel muziekvoorbeelden laat horen, zet hij uiteen hoe het zo gekomen is en wat hij bijzonder aan Bach’ s muziek vindt. Voor meer informatie en eventuele hulp bij vervoer: Fred en Lidy Boessenkool, tel. 4421739, Titia Schreuder, tel. 4432040 of Mia Speekenbrink, tel. 3701794

Tegenwoordig is het veel lastiger. Er zijn 33 PVV-stemmers terwijl ik zoveel Henk&Ingrid’s niet ken… D66 kreeg 223 stemmen. Zoveel pijprokende Saabrijders zijn er toch niet? Ze hoeven in ieder geval de achteruitkijkspiegel niet te gebruiken; D66, en nu vooruit. De SP moet het doen met 49 stemmen. Zijn er nog zoveel mensen met een stencilmachine in de kelder? Over de Christenunie met 20 stemmen wil ik niet teveel zeggen; snel kwetsend. “De” politiek luistert als het goed is naar “het volk” en zegt “ja en amen”. Gelukkig vindt een overgrote meerderheid “ja” voldoende. De PvdA is de tweede partij in de wijk. Dat is niet moeilijk om je voor te stellen. Want als je mooi en groot woont dan gun je het de bewoners van het Broek wel dat hun accu’s en motorblokken drie per week rond de containers worden weggehaald in plaats van één keer. De SGP kreeg 1 stem. Te hopen dat deze ene stem van een vrouw komt, dan is het helemaal helder dat het een vergissing was. De VVD is met 365 stemmen de grootste op dit moment. Maar wie zijn dat? Een aantal kun je er misschien wel aanwijzen maar er zijn zo langzamerhand meer VVD-stemmers met een gat in hun sneaker dan met een parelketting; lastig cluppie. Mens&Spirit. Waar wonen die? In hun gedachte kunnen ze overal zijn. Ti…ta… Tovenaar het is raar, ’t is raar maar waar. Drie stemmers op de 50plus-partij; daar had meer in gezeten als ik zo eens om me heen kijk! Groenlinks had 65 stemmen. Ssssst…let op…….die komen keihard terug! Zij hebben de wind(molens) in de rug. Er wonen 35 mensen (Partij voor de Dieren) die het prima vinden dat bij alle onderwerpen in de Tweede Kamer de dieren er aan de haren bij worden gesleept; dát vind ik juist een misstand. Zo ga je niet met dieren om. Laten we voortaan allemaal een verkiezingsposter voor het raam hangen. Dan kunnen we de vooroordelen bevestigen of ontzenuwen. Zonder posters is het niet te doen! L.C. BEUKer Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Fundamentele gezondheid (h)erkennen: Workshops en 8 weekse aandacht Training: Mindfulness, in de maalstroom van het leven Mindfulness en zingeving www.akkeraandachttraining.nl/info@akkeraandachttraining.nl Telefoon 06-51063206

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C Verpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  13

Nederlands kampioen jongleren Rik Sietzema (17): “Het is wel iets geks wat ik doe” Door Marie-Louise Markhorst

Rik Sietzema is Nederlands kampioen jongleren Freestyle met drie voorwerpen. Dat is een heel bijzondere prestatie, vooral als je bedenkt dat hij pas zeventien jaar is. Inmiddels treedt hij geregeld op met zijn jongleeract. In oktober zijn er weer Nederlandse kampioenschappen jongleren. Daar doet hij ook aan mee. “Ik wil dit jaar winnen met de beste jongleeract van Nederland. Zo’n act maken is meer dan alleen jongleren. Ik oefen ook op houding en hoe het eruit ziet. Toen ik twaalf was ben ik er mee begonnen. Ik heb het geleerd van mijn broer, die kon met drie ballen jongleren. Binnen een half uur kon ik dat ook. Dus ik heb er kennelijk aanleg voor. Daarna ben ik heel veel gaan oefenen. Soms wel twee of drie uur per dag. Ik heb ook op de circusschool gezeten. Eerst in Utrecht, en toen we in 2008 naar de Weissenbruchstraat in Arnhem verhuisden bij jeugdcircus Poehaa in de stad. Het meeste heb ik geleerd via internet en van andere jongleurs die ik heb leren kennen op jongleerdagen en festivals. Ik heb daar ook vrienden aan over gehouden, over de hele wereld. Ik treed op bij festivals en op galashows en kinderfeestjes. Soms ook in het buitenland. Ik ben pas gevraagd voor een galashow in Israel. Helaas is dat in april en dat valt midden in de eindexamens. Daar kan ik jammer genoeg niet heen.” Rik zit in de zesde klas van het Stedelijk Gymnasium. Je zou verwachten dat een gymnasium student naar de universiteit gaat om de studeren. Hoe zit dat dan met de plannen om op een cruiseschip te gaan jongleren? “Ik ga ook eerst studeren, misschien iets met marketing. Dan heb ik iets achter de hand voor als ik niet meer kan jongleren. Mijn ouders zagen het eerst als een leuke hobby. Maar sinds ik ook echt aan het optreden ben zijn ze er heel enthousiast over. Ik verdien er ook een aardig zakcentje mee. Na mijn studie, als ik een jaar of vierentwintig ben wil ik fulltime optreden. Liever niet in het circus maar op cruiseschepen en in het bedrijfsleven op corporate events. ” Hij oefent nu elke dag minstens een half uur. Trucs die hij al heel lang doet zitten er wel goed in, maar nieuwe trucs zijn ook snel weer uit zijn systeem als hij die niet blijft oefenen. Nieuwe trucs haalt hij uit boeken, van internet of van andere jongleurs. “Ik vraag dan of ik die truc ook mag gebruiken. Bijvoorbeeld een truc met vijf kegels die dan op een speciale manier achter mijn rug om gaan. Het is moeilijk uit te leggen. Op mijn website www.riksietzema.com staan een paar filmpjes en foto’s van verschillende optredens waar ik met lichtkegels jongleer. Zelf heb ik nog geen speciale trucs bedacht, daar ben ik minder goed in. Ik zou heel graag met zeven kegels willen kunnen jongleren. Het is me al wel een keer gelukt, alles 1 keer op-

Rik Sietzema: "Ik wil dit jaar winnen met de beste jongleeract"

gooien en weer vangen, maar ik zou het ook heel graag in een show willen doen. Normaal gesproken jongleer ik altijd met ballen, ringen en kegels. In mijn show werk ik nooit met vuur, ook omdat dat meestal niet mag vanwege de veiligheid. Ik jongleer wel als één van de weinige jongleurs in Nederland met lichtkegels. Deze kegels kan ik programmeren op tijd en kleur, waardoor ik jongleershows in het donker geef die synchroon lopen op de muziek. Het zou supercool zijn om een keer met een bekende dj samen een show te maken.” Ambitie om met Holland’s got Talent mee te doen heeft Rik niet. Het is niet zijn stijl. Hij zou daar liever een keer als gast optreden dan meedingen met een hoop anderen naar een plaatsje in een finale. Dan zou hij misschien even bekend zijn, maar uiteindelijk doet hij het liever op zijn eigen manier. gemaakte afspraken hier nagekomen worden! O ja, ik heb hier veel minder last van zeeziekte…


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

“Dokter” Diehl geeft na 36 jaar huisartsenstokje door aan Debby Kok ‘Mensen zijn niet echt veranderd’ Door Artwin Nuhn, redactie

Spreekkamer vanaf 7 uur open. Nooit te beroerd om ’s avonds nog even langs te rijden voor een gesprekje. Na 36 jaar betrokken dienst geeft Guido Diehl aan het eind van het jaar zijn praktijk over aan Debby Kok. ‘Ik heb echt van elke dag genoten.’ Een gesprek. Aan de late kant komt hij zijn spreekkamer binnenwaaien. ‘Sorry hoor, ik stond nog met bietjes in de handen. Snij ik me ook nog aan die dunschiller. Nou ja…’ Na een bewogen periode van maar liefst 36 jaar in Arnhem-Noord neemt Guido Diehl (63) op 14 december definitief afscheid als huisarts. Een afscheid dat hij vorig jaar al een beetje inzette door zijn praktijk – 2500 patiënten groot - administratief over te doen aan zijn drie collega’s en bij hen in loondienst te komen. Sinds mei deelt hij de kamer met Debby Kok (36), zijn opvolger die inmiddels aardig wat patiënten voorbij heeft zien komen en al van menigeen het vertrou-

"Ik houd van mensen, ben een mensenmens en een zorgtype. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik anders had kunnen werken dan in de zorg."

weer kinderen kregen. Daar bouw je een relatie mee op. Er zijn mensen in mijn praktijk die 70 zijn en hun hele leven maar twee huisartsen hebben gehad… moet je je eens voorstellen… dat kom je bijna niet meer tegen. Dan is het ontzettend belangrijk om zeker te weten dat zij bij je opvolger in goede handen zijn.’

wen heeft gewonnen. Die nieuwe is een goeie keus, zeggen ze dan. Guido: ‘Dat is erg prettig, want ik ben vergroeid geraakt met al die mensen. Ik heb gezinnen zien opgroeien waarvan de kinderen zelf

Op 1 januari 1977 maakte Guido Diehl zijn opwachting in de praktijk van dokter Brunt aan de Van Heemstralaan, kleine strenge man, snorretje, kraakstem, een majoortype maar een ongeëvenaarde kei in diagnostiek. Drie maanden later stond Guido er alleen voor, 28 jaar jong.

Guido Diehl met zijn opvolger Debby Kok

‘Ik heb het vak geleerd in Lunteren en Otterlo. Daar deden huisartsen echt alles zelf. In mijn eigen praktijk wilde ik graag een gezinshuisarts zijn. Iemand die gemakkelijk benaderbaar is, niet van 8 tot 5 bereikbaar maar de hele week. En die ook een vertrouwenspersoon voor patiënten is.’ Dat laatste ging heel gemakkelijk. Huisartsen draaiden in die jaren in feite hun eigen winkel. Guido: ‘Je was dag en nacht beschikbaar, ook in het weekend. En je ontving mensen aan huis, niet zoals nu in een groepspraktijk in een wijkgebouw. Bovendien speelt de kerk in veel gezinnen al jaren een veel minder


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  15

belangrijke rol dan pakweg 50 jaar geleden. Patiënten komen dan veel eerder met levensvragen bij hun huisarts. Levensvragen die helemaal niets met de medische kant van ons vak te maken hebben maar wel ontzettend belangrijk zijn.’ Het paste al die jaren goed bij de rol die hij zelf wilde vervullen. ‘Ik houd van mensen, ben een mensenmens en een zorgtype. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik anders had kunnen werken dan in de zorg.’

"Onze praktijk kent aardig wat oudere mensen. Voor hen is een gesprek vaak nog belangrijker dan voor jongere mensen. Daar moet je tijd voor maken." Natuurlijk is er veel veranderd sinds die beginjaren. De administratieve last weegt veel zwaarder nu, evenals de druk van de voortdurende bijscholing. Ook de verantwoordingsplicht is groter. Allerlei instanties bemoeien zich met de huisartsenpraktijk. Terwijl diezelfde instanties vaak veel meer op afstand staan. ‘Er is nauwelijks nog persoonlijk contact. Toen ik begon, kwam de directeur van de zorgverzekeringsmaatschappij op de fiets naar mij toe voor een kop koffie.

Afscheid op 14 december Op 14 december neemt Guido Diehl als huisarts afscheid van zijn patiënten en relaties met een receptie in de kasteelboerderij van het Openluchtmuseum. ‘Dat lijkt me een mooie locatie, vooral rond die tijd. En de kinderen kunnen met het trammetje rijden. Hebben zij ook wat leuks te doen.’

Gezellig dat je hier komt werken, zei hij. Waar kom je vandaan?’ Dat is nu onvoorstelbaar.’ Maar de patiënten van 1977 en die van 2012 zijn niet wezenlijk veranderd. En de manier waarop Guido werkt evenmin. ‘Ik wil er voor de mensen zijn. En die mensen zijn nog steeds mensen met hun mensenproblemen. Natuurlijk zijn ze wat mondiger. En sommigen stappen met informatie van internet de spreekkamer binnen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Prima toch als patiënten meedenken?’ Die houding heeft hem in al die jaren veel vertrouwen opgeleverd. Dat is ook wat Debby in haar eerste maanden in Guido’s praktijk het meeste opviel. ‘Mensen zijn hier heel tevreden, over de zorg, over de communicatie. Je voelt dat er veel vertrouwen is, meer dan ik in andere praktijken heb meegemaakt. Dat wil ik voortzetten. Ik wil graag een arts zijn die er is voor de mensen. Onze praktijk kent aardig wat oudere mensen. Voor hen is een gesprek vaak nog belangrijker dan voor jongere mensen. Daar moet je tijd voor maken. Mede daarom wil ik drie dagen werken en geen vijf. Met drie kleine kinderen thuis houd ik zo een gezonde balans tussen werk en privé. En kan ik het meeste voor patiënten betekenen.’ Wat de scheidend huisarts na al die jaren het meeste is bijgebleven? Peinzende blik: ‘Het eerste kind dat ik heb mogen halen, denk ik. Dat was in Otterlo, onder wonderlijke omstandigheden trouwens. De boerin die moest bevallen liep voortdurend heen en weer en stond maar te vegen op de deel… ik dacht: vrouw, ga nu toch eens zitten. Maar toen ze eenmaal lag, was het kind er binnen een uur. En over de naam maakte ze zich ook niet al te druk: het werd Henk omdat er al een Piet, Jan, Klaas, Kees en Teun in het gezin rondliepen.’ Ook zijn eerste euthanasie staat hem nog enorm helder voor de geest. ‘Maar misschien hoort dat ook wel bij mij hoor: alle indrukwekkende gebeurtenissen blijven bij mij, ik weet ze nog allemaal.’ Poseren voor een foto doen beide artsen het liefste voor de brede afbeelding van park Sonsbeek aan de muur. Die kreeg Guido van de boer, al ruim voor diens dood toegezegd aan de huisarts. Bang voor het zwarte gat? ‘Welnee’, zegt Guido beslist. ‘Ik geef nog les aan coassistenten

In vogelvlucht Debby Kok (36) studeerde medicijnen in Maastricht en werkte vervolgens op verschillende afdelingen in het ziekenhuis in Utrecht. Na haar huisartsenopleiding in Nijmegen heeft Debby vijf jaar als waarnemend huisarts gewerkt in verschillende praktijken in en om Arnhem. Debby is ook moeder van drie kinderen. ‘Beide ervaringen helpen me enorm in de begeleiding van patiënten. Ik ken het vak. En ik weet wat het is om een baby of een peuter thuis te hebben met gezondheidsklachten.’ Debby deelt straks de praktijk met haar drie collega’s. Een extra arts die het wegvallen van Guido compenseert wordt nu geworven. in het ziekenhuis, ik ben lid van het tuchtcollege, ben betrokken bij het Toon Hermans huis voor oncologiepatiënten…’ En je zit met je handen in de bietjes… Glimlachend: ‘Zullen we het maar niet over het huishouden hebben?!’ Komend weekend gaat de scheidend huisarts samen met zijn vrouw en twee eigen assistenten een lang weekend naar Parijs. Op een plezierige manier hun jarenlange en trouwe samenwerking bezegelen. Dat plezier zal hij nog het meeste missen, moet hem op de drempel van zijn spreekkamer van het hart. En de talloze gesprekjes met al die mensen natuurlijk. ‘Wil je wel geloven dat ik in de afgelopen 36 jaar ’s morgens geen dag met tegenzin het licht heb aangeknipt in de spreekkamer? Geen dag. Van elk moment heb ik genoten. Hoe gaat het trouwens met je moeder?’ Inderdaad, geen spat veranderd.


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Uw makelaar voor succes!

n

Amsterdamseweg 124

n

6814 GH Arnhem

n

telefoon 026 - 351 92 00

n

fax 026 - 442 12 31

n

www.petradekleermaeker.nl

n

info@petradekleermaeker.nl


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  17

H o e v e K le i n Mar i ë ndaal

De onlangs opgeleverde kapschuur van Hoeve Klein Mariëndaal is genomineerd voor de nationale Green Building Award. Een prijs voor de meest innovatieve daktuin of groene gevel. Het publiek mag meestemmen voor haar favoriete project. De onlangs opgeleverde kapschuur op landgoed Mariëndaal is een prachtig

duurzaam gebouw opgetrokken uit hout met een sedumdak en zonnepanelen. U kunt een blik werpen op de kapschuur vanaf het ernaast gelegen terras van de theeschenkerij, geopend van woensdag t/m zondag. Projectleider Ellen Oomen vertelt: “we krijgen hele enthousiaste reacties op de kapschuur. Het is een mooi landschappe-

lijk ingepast gebouw. Alle bezoekers zijn er van onder de indruk. Ook de bijen van onze bijenstal zijn trouwens heel blij met het sedumdak. Voor meer informatie over Hoeve Klein Mariendaal: www.hoevekleinmariendaal.nl

eendra c ht w o rdt 7 5 j aar ! Muziekvereniging EENDRACHT is een actieve, bloeiende vereniging met een eigen opleiding voor meest jeugdigen. Het instant houden van een muziekvereniging kost veel geld. Te denken aan: instrumenten, uniformen, het opleiden van de leerlingen en de huisvesting. Onze muziekvereniging geeft concerten voor donateurs en werkt mee aan festiviteiten in Schaarsbergen en op de Hoogkamp, o.a. Koninginnedag, de Kerstmarkt en de Lampionoptocht. Ook verzorgen we serenades voor jubilea van onze sponsors en donateurs. Op 1 oktober 2013 bestaat EENDRACHT 75 jaar! Om deze mijlpaal te gedenken heeft onze Muziekvereniging een jubileumcomité opgericht. Het doel is wat geld bij elkaar te krijgen om een jubileumconcert te geven en eventueel (als we genoeg geld hebben) een cadeau aan te bieden aan EENDRACHT, b.v. enkele nieuwe muziekinstrumenten. Door teruglopende subsidies van de Gemeente Arnhem en een vergrijzing onder onze donateurs proberen wij middels

deze actie nieuwe donateurs en sponsors Wilt u meer weten van Eendracht, kijk te werven. Een eenmalige gift is natuurlijk dan eens op onze website www.eendrachtschaarsbergen.nl of kom luisteook van harte welkom. ren bij ons koffieconcert op zondag 18 november a.s. in de theaterzaal van Groot Wilt u zich opgeven als donateur (voor Klimmendaal, aanvang 11.30 uur (toeminimaal € 10,- per jaar), uw donatie verhogen, sponsor worden of een gegang gratis). sprek met het jubileumcomité, neem dan contact met ons op of stuur een berichtje Contactpersonen: naar ons e-mailadres (jubileumeen Jan Bosman ( tel. 0653689216) en Willy dracht@hotmail.com). van Westeneng (tel. 0623544002) Gironr. Muziekvereniging Eendracht 714678 (actiecomité)


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

K unst in de wijk

Jacqueline Leijenaar in haar nieuwe atelier

Door Jeanne Ram

De hangmat voor het atelier met veranda ziet er uitnodigend uit. Je zou er zo in weg willen doezelen. Het is prachtig nazomerweer maar Jacqueline Leijenaar is met andere dingen bezig. In het atelier achter haar woonhuis in de Isaak Evertslaan, heeft ze alles voorhanden voor haar grote passie: het maken van sculpturen in brons, steen of klei en het creëren van pasteltekeningen. ‘Sinds april dit jaar kan ik over deze ruimte (50m2) beschikken, het is voor mij dé plek waar ik creatief bezig kan zijn. Eind september ga ik hier voor het eerst lesgeven, dat is een grote uitdaging.’ In no-time hadden acht belangstellenden zich ingeschreven voor een cursus waarin het handvormen met klei centraal staat. Jacqueline verheugt zich op een enthousiaste groep waarmee ze ambachtelijk aan de slag kan gaan.

voor mode ebde weg maar er kwam iets anders voor in de plaats: een gezin met twee dochters maar ook het plezier in het volgen van creatieve opleidingen als boetseren, beeldhouwen en glazuren. Keramiek Bij het Keramisch opleidingscentrum in Gouda leerde ze de kneepjes van het vak. ‘Het toepassen van glazuurtechnieken is een ambacht op zich, het is vaak een proces van nadenken, proberen, problemen tegenkomen, nieuwe pogingen doen, net zolang totdat je tevreden bent.’ Na deze uitspraak loopt ze naar de kastenwand waar ze achter de grote schuifdeuren een doos tevoorschijn haalt met losse platen waarop proeftegeltjes met glazuur zitten. Het lijkt wel een glazuurbibliotheek want op alle platen staan de betreffende (glazuur)recepten vermeld: basisrecepten én de stoffen die ze heeft toegevoegd, daarnaast de temperatuur en de oventijd. ‘Ik vind het een spannende materie, de samenstelling van glazuren is chemisch gezien een complex gebeuren, het proces luistert heel nauw. Zo moet de hoeveelheid van de stoffen die je gebruikt, precies kloppen Als je er één gram naastzit, krijg je een andere glazuur dan je voor ogen had.’

"Ik heb een man in

de kast staan die nog even moet wachten."

Tekenen Als kind was ze altijd aan het tekenen of met stoffen bezig. Niet verwonderlijk dat ze later koos voor de kunstacademie in Arnhem, richting mode-illustratie. ‘In 1986 kwam ik van de academie maar het was in die tijd niet gemakkelijk in deze sector een vaste baan te vinden. Ik was tamelijk verlegen en wist niet goed hoe ik me moest verkopen in die snelle én harde wereld. Het bleef dan ook bij freelance opdrachten.’ De liefde


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  19

Naakten Anatomie heeft haar altijd gefascineerd en bij alles wat ze maakt, is het menselijk lichaam een onuitputtelijke bron voor haar creaties. ‘Het verveelt nooit, het is de essentie van mijn werk. Als iemand ontdaan is van kleding, blijft de kern over, daar gaat het mij om. Daarbij bedoel ik niet of iemand slank, dik of mooi is. Dat is helemaal niet interessant’, zegt ze terwijl ze wijst op liggende en staande beelden die nog moeten worden afgewerkt. Ondertussen zet ze de glazuurrecepten weer op hun plaats en wijst: ‘In de kast heb ik een man staan die nog even moet wachten voordat ik een glazuurkeuze maak, ik ben nu aan het experimenteren met objecten van papierklei en porselein.’

Op mijn vraag of haar dochters een creatieve aanleg hebben, reageert ze:’Mijn oudste dochter van zestien is heel muzikaal, klassiek gericht, ze speelt harp in een orkest en mijn jongste van veertien kan goed koken, zij zit bij een kookclub en kan daar heerlijk haar energie kwijt. Ze vinden het overigens erg leuk wat ik doe en bepaalde beelden mag ik van hen niet verkopen, daar zijn ze teveel aan gehecht. Als ik iets verkoop, breng ik het meestal zelf naar de koper(s). Ik vind het iedere keer weer bijzonder wanneer ik dat mag doen; het aanschaffen van kunst is iets heel persoonlijks, dat geeft een extra dimensie.’

Door de grote ramen en schuifpui zijn ook de door Jacqueline gemaakte torso’s zichtbaar die buiten op de veranda staan tussen houten stoelen en kuipplanten. Zo sluit de ‘binnen- en buitenwereld’ mooi op elkaar aan en is de harmonie voelbaar. Samen met haar man heeft ze het ontwerp en de inrichting van het atelier zelf bedacht en het uiteindelijke resultaat voldoet in alle opzichten aan haar verwachting. ‘De tuin gaan we in het najaar herinrichten, dat doen we ook helemaal zelf.’.

In januari start weer een nieuwe cursus op de donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kosten voor 12 lessen: € 180,- . Koffie en thee zijn inbegrepen. Bij voldoende belangstellig kan ook les worden gegeven op een andere ochtend. Kijk ook op de website voor meer informatie: www.jacquelinesart.nl

H et o ldt i m ere v ene m ent, een m o o i feestj e v o o r yo u n g en o ld Door Frank Jibben, secretaris wijkvereniging

Zondag 2 september stond de wijk weer een beetje in het teken van auto´s; oldtimers, youngtimers, bijzondere auto´s en alles wat daar bij komt kijken. Het was leuk, gezellig, mooi weer, druk bezocht en dus geslaagd! Al vroeg verzamelden de eerste auto´s zich op het veldje aan de Mesdaglaan voor de foto-puzzel-rit door de omgeving van Arnhem. In totaal hadden zich ruim 50 auto’s aangemeld en het was weer van alles wat. Stoere Zweden, Italiaanse schoonheden, Engelse roadsters, glimmende Amerikanen, degelijke Duitsers en frivole Fransen. Om half elf vertrok iedereen voor een rit, die ons uiteindelijk naar Terborg bracht. Het weer werkte mee, dus bij de cabrio’s kon het kappie eraf. De fotopuzzel kostte (mij in ieder geval) de nodige hoofdbrekens; de Achterhoek kent zoveel mooie plekjes dat het een hele klus was om de foto’s ervan in de goede volgorde te zetten. De lunchstop was bij de firma Potomac, het oldtimer- bedrijf van medeorganisator en wijkbewoner Roy Bolks. En het was weer smullen, zowel de voortreffelijke lunch als de soms heel bijzondere auto’s in de showroom.

een oude open legertruck, een DUKW voor de kenners, een oud leger amfibie voertuig uit 1942! De belangstelling was groot en het gejuich van de kinderen bij terugkeer overstemde het toch imposante motorgeluid. Een heuse jury beoordeelde de auto’s en vond -net als iedereen- de Bugatti T37 uit 1926 (!) de meest bijzondere auto, met op de tweede plaats de o zo herkenbare Kever uit 1957 en als Na de lunch was het gauw weer terug richting Arnhem, want er derde de allerliefste van het spul, de knalrode Fiat 500 uit 1967. stond nog meer op het programma. Bij ’s Koonings Jaght was Een paar honderd wijkbewoners kwamen in de loop van de een korte verzamelstop ingelast en mochten we ons verheugen middag even kijken naar al het moois dat er stond uitgestald. in de warme belangstelling van de bewoners. Daarna ging het Dat leverde leuke verhalen met de trotse eigenaars en dierbare in een lange stoet naar de wijk, moesten er nog de nodige slin- herinneringen op. “In zo’n auto zijn we getrouwd” of “Wij hadgers door de wijk worden afgelegd, waarna alle auto’s zich opden vroeger thuis ook zo’n auto, ’t was de eerste van m’n vader” stelden voor de ‘static show’ op het veldje aan de Mesdaglaan. of “Toen ik nog studentje was, had ik er ook zo één, alleen niet Daar stonden ook de nodige horecaondernemers klaar om de zo mooi als deze” of ..... deelnemers aan de rit en alle wijkbewoners die een kijkje kwamen nemen te voorzien van een hapje en een drankje. Voor de Kijk voor alle foto’s vooral op onze website www.penseelstreek. kinderen was er de draaimolen, de skelterbaan en het onvermij- nl/classic en wie het evenement volgend jaar niet wil missen delijke springkussen. Uit de Platenbus klonk de lekkere gouwe moet nu alvast de datum in z’n agenda noteren:   ouwe muziek. En wie wilde kon een ritje door de wijk maken in 8 september 2013.


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Theo Hegeman Arnhem Salvatorplein/Bakenbergseweg

Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

• Onderhoud SCHILDERSBEDRIJF • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  21

bi j d e buren

Van 8 tot 80 Door Leendert Combée

Wie zijn de bewoners van de Scheuderhuizen aan de Kemperbergerweg (hoek Schelmseweg) en de Bakenbergseweg (naast de ingang van SML en Upward)? Soms kom ik een bewoner in de straat tegen die iedere keer weer enthousiast wordt van mijn oude auto, maar wie wonen er nog meer? Ik heb een afspraak met hoofd wonen van de Schreuderhuizen mevouw Elly van Reij. Het gesprek begint meteen met een indrukwekkend feit. De bewoners komen er vaak als kind binnen en wonen er hun hele verdere leven. Het gaat om bewoners met een verstandelijke beperking die een hechte band met elkaar hebben omdat ze elkaar dus vaak al erg lang kennen. Ook het personeel werkt er vaak al erg lang wat de verbondenheid tussen bewoners, hun ouders en het personeel versterkt. Er is een groep kinderen/jong volwassen (ca. 40 bewoners van 8 tot 23 jaar; locatie Kemperbergerweg) en een groep volwassenen/ouderen (ca. 40 bewoners van 20 tot 80 jaar; locatie Bakenbergseweg). De kinderen gaan overdag naar het speciaal onderwijs en de volwassenen naar de dagactiviteiten (Vlamoven) of ze werken in de tuin. Daarna komen ze weer “thuis” en doen ze activiteiten op het terrein of in de omgeving. Fietsen, het bos in, naar de sportclub, naar de stad etcetera. Soms onder begeleiding maar vaak zelfstandig. Het is een open instelling. De meeste bewoners hebben contact met hun ouders/familie. Ze gaan er soms naar toe of de familie komt bij hen op bezoek. Het is niet zo dat de Schreuderhuizen in het weekend nagenoeg leeg zijn. Het merendeel van de bewoners is er ook in het weekend. De instelling is ongeveer 90 jaar geleden opgericht door de heer Schreuder voor de rijkere ouders die een kleinschalige instelling

wilden met een school op de locatie; als tegenhanger van de grote instellingen in die tijd, die veelal werden opgericht door de kerken. Sinds de jaren 70 is met de komst van de Awbz de zorg van de Scheuderhuizen voor iedereen toegankelijk. De kleinschaligheid is gebleven. Bij het weggaan staat Cora met fietshelm op haar hoofd in de deuropening. Ze kijkt me vrolijk en een beetje vragend aan….. waarom zeg ik niks…..ze is vandaag toch jarig! Als je geïnteresseerd bent geraakt en zin hebt om actief te worden als vrijwillig(st)er kun je contact opnemen met José Faassen (0264436142)

Op de maandagavond wordt al meer dan 12 jaar stepsles gegeven in de gymzaal van het Palet (Witsenstraat) aan een groep vrouwen tussen de 20 en 55 jaar onder leiding van een gediplomeerde steps/pilateslerares. De kosten zijn heel beperkt omdat het hier een wijkactiviteit betreft. Inmiddels bestaan de lessen uit een combinatie van steps en pilates, met de nadruk op pilates en de verwachting is dat in de toekomst de gehele les uit pilates zal bestaan. Inmiddels is er weer ruimte voor nieuwe cursisten! Mocht je interesse hebben om mee te doen aan deze lessen, stuur dan een e-mail met je naam en adres naar steps@penseelstreek.nl.

De Big Bounce band wordt dit jaar 30 en dat wordt gevierd met een spetterende matineevoorstelling op zondag 18 november in het Posttheater. Zoals u misschien nog uit eerdere berichtgeving in de Penseelstreek weet, versterken vele buurtgenoten deze swingende band. Zo wonen bijna de gehele zangsectie (waaronder leadzangeres Nicole Reijmer), een van de trompettisten en een saxefoniste, op de Hoogkamp. Ze gaan er een echt feestje van maken, waarbij typische bigbandmuziek wordt afgewisseld met zwoele jazz en funky popsongs, ondersteund door bijzondere multimedia effecten. Als speciale gasten zijn saxofonist Ad Colen en Hammond organist Jeroen Prinsen uitgenodigd. De Big Bounce Band brengt een aanstekelijk geheel in een ongedwongen sfeer, waarbij de voorstelling uiteindelijk tot een opzwepende, swingende en uiteraard dansbare climax zal komen. Komt dat zien en beleven! De Big Bounce Band, zondag 18 novemer, 15:00-18:00 uur,   Posttheater Arnhem. Kaarten reserveren: www.bigbounceband.nl

STEPS/PILATES IN DE WIJK

De Big Bounce Band - jubileumvoorstelling


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s bestel

/ campers

/

benzine / diesel

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

STILL POINT, natuurgeneeskundige praktijk

Behandeling van (chronische) fysieke en psychologische aandoeningen. Behandelwijzen zoals: • Quantum Touch • Auriculotherapie (Westerse ooracupunctuur) • Voedingstherapie • Gesprekstherapie Om u kennis te laten maken met mij en mijn therapieën nodig ik u graag uit voor een gratis behandeling. Ger Santing, Tooropstraat 27, Arnhem. Telefoon 06 4620 8743, E-mail: g.santing@chello.nl

Aangesloten bij de BATC nr. BR-1385, ingeschreven in het RBNG-register licentienr. 203538R.


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  23

S c h o o n staat net j es Loont ‘t de moeite om de wijk eens schoon te vegen?! Dacht ’t wel. Ruim 12 volle vuilniszakken was de smerige oogst van een kleine twee uur struinen langs bermen en paden op de laatste dag van augustus. De wijk zelf bleek brandschoon, op een verdwaald ijsstokje na. Maar de inventaris van een aantal drukke toegangswegen was indrukwekkend. Wat bezielt mensen… pastic zakjes, koffiebekers, ijspapiertjes, glazen flessen Wodka, werkhandschoenen, plastic paardjes, wieldoppen, shampoo, tandenborstels, blikjes ook, heel veel blikjes. En flesjes, met inhoud. En ga zo maar door. Meest bijzondere vondst: een volle handttas in de berm van de Schelmseweg! Nog een vaststelling: we drinken in dit land een angstwekkende hoeveelheid Red Bull. Geen wonder dat mensen zich zo opgefokt in het verkeer gedragen. Over een half jaar doen we dit weer. Houd de Penseelstreek goed in de gaten en doe de volgende keer lekker mee. Nog een ideetje: maak eens een verkeersbord of een straatnaambordje schoon. Want ook dat is zorg dragen voor je wijk. "Vandaag waren we bij mijn vader in de Mesdaglaan. Mijn man ergerde zich aan de groen uitgeslagen verkeersborden en besloot ze even schoon te maken. Jammer genoeg kon hij niet bij het bovenste bord komen, maar daardoor is het ter plekke wel goed te zien dat schoonmaken geen overbodige luxe is! Rechts een foto van dit burgerinitiatief! Wij woonden 22 jaar op de Bakenbergseweg en volgen de gebeurtenissen in de wijk nog graag, o.a. in de Penseelstreek. Mijn vader van 96 jaar woont nog zelfstandig en met veel plezier op de Mesdaglaan, waar de sociale controle nog bloeit!" Vriendelijke groeten, Marianne Opentij

m i ddelbare s c h o o l ter u g i n o n z e w i j k ? In de genoemde, relatief kinderrijke wijken liggen verscheidene grotere basisscholen, waar overwegend kinderen uit de eigen buurt naartoe gaan. Samen leveren ze jaarlijks zo’n 150 tot 180 achtstegroepers af. Daaronder veel leerlingen die sinds 2006 naar grote scholen, ver buiten de eigen woonomgeving moeten.

In 2006 sloot de middelbare school aan de Warnsbornlaan definitief haar deuren, om plaats te maken voor woningen. De school – die velen zich nog zullen herinneren als het KGL – fuseerde en betrok een nieuw gebouw aan de Bernhardlaan, twee wijken verderop. Een aantal ouders met kinderen op basisscholen in de wijken Hoogkamp-Burgemeesterswijk, Heijenoord-Lombok, Schaarsbergen en ook Oosterbeek vindt dat nog steeds erg jammer en denkt dat de tijd rijp is voor terugkeer van een kleinschalige locatie voor regulier middelbare onderwijs. Hiertoe is het initiatief “Middelbare school terug in onze wijk” gestart.

Eerst inventariseren De initiatiefnemers denken dat dat anders kan. Maar hoewel de grondwet het iedereen toestaat om een nieuwe school op te richten is dat zeker niet wat deze ouders primair willen. Een dependance van een bestaande school kan een uitstekend alternatief zijn, maar ook zover is het nog lang niet. Eerst zal worden geïnventariseerd hoeveel mensen het idee an sich interessant vinden en of er binnen de gelederen mensen zijn met kennis en ervaring om samen het idee verder uit te werken. Hiertoe is de website www.schoolarnhemnoord.nl geopend, is een flyeractie gestart en worden de wijkverenigingen, lokale media en uiteraard scholen benaderd.


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Prikbord Goede boeken gevraagd voor de jaarlijkse boekenmarkt in de diaconessenkerk

Tijdens de jaarlijkse Bazar op woensdag 7 november wordt ook dit jaar weer een grote boekenmarkt georganiseerd van 10.00 tot 17.00 uur in het wijkcentrum de Bakermat onder de Diaconessenkerk. Na het succes van vorige jaren zal deze ook nog op zaterdag 9 november open zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Voor weinig geld kan je jezelf en anderen dan verrassen met een mooi boek of boekwerk voor jong en oud gerangschikt naar verschillende thema’s: van ontspannen tot studieus. De boeken zijn thematisch gerangschikt. In de loop van het jaar wordt de nieuwe aanvoer in ontvangst genomen en geselecteerd op kwaliteit en onderwerp. Om het aanbod interessant en actueel te houden, is regelmatig vernieuwing nodig van de voorraad. Door het aanbod van bewoners uit de wijkgemeente, en van andere bewoners die af en toe grote opruiming houden, lukt het meestal goed een aantrekkelijk aanbod te houden. De werkgroep boekenmarkt nodigt u uit de komende weken onze voorraad te verrijken met boeken die u wel kwijt wilt, en die nog verkoopwaardig zijn. U kunt met onderstaande personen contact opnemen voor het aanleveren of ophalen van uw overtollig geworden schatten. Bij voorbaat dank. Jan Siert Wiersema, 026-4420720 , Tjissie Clifford 4439160, of bij de koster Nina Niemeijer 06-40723541

Reunie Arentheem Mavo /Havo Presikhaaf De locatie Havo Mavo Presikhaaf / Arentheem college is opgehouden te bestaan. Sinds mei 2012 zijn leerlingen en personeel opgegaan in het Arentheem college, locatie Titus te Velp. In verband met het ophouden te bestaan van de locatie Middachten, willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met als gevolg dat voor de laatste maal een reünie word georganiseerd op de locatie Middachten. Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober van 17.0023.00, uiteraard op de oude locatie aan de Middachtensingel 12 te Arnhem.   Je kunt je daarvoor opgeven door 6 euro over te maken op rekeningnummer 89.22.85.680 t.n.v. reünie Havo Mavo Presikhaaf.   Als je foto's hebt zou je die dan willen mailen, evenals ideeën voor deze reünie, naar : jmx@roc.a12.nl. Voor meer informatie kunt u zicht richten tot: Jochem Muller (voorzitter organisatie comite), 06 22 19 29 80 Rene Walraven (lid van de organisatie comite), 06 22 95 52 62

Bazar en boekenmarkt in Diaconessenkerk De Bazar en Boekenverkoop in de Diaconessenkerk is op woensdag 7 november van 10.00 uur tot 18.00 uur. Al vele jaren is de verkoping van gebruikte materialen, kleding, speelgoed en boeken een groot succes geweest en we hopen dat de resultaten dit jaar ook weer goed zijn om de uitgekozen Goede Doelen, zoveel mogelijk te ondersteunen. De commissie heeft in overleg met de Diaconie, gemeenteleden en eigen inbreng een drietal Goede Doelen uitgekozen. Aan reacties vanuit het werkgebied, blijkt dat er tevredenheid heerst over de Goede Doelen voor 2012: • Bijdrage te leveren aan verbeteringen van de zalen in de Bakermat om deze qua inrichting en kleur een modern uiterlijk te geven. Laat de Bakermat een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners in de wijk. • Financiële ondersteuning aan het herstel van de muur om de Joodse Begraafplaats. • Toon Hermanshuis. Het Toon Hermanshuis in Arnhem wil dé ontmoetingplaats en wegwijzer zijn voor (ex)kankerpatiënten, hun partners, kinderen, familie, vrienden en nabestaanden in Arnhem e.o. (www.thharnhem.nl).  De inbreng van goederen komt goed op gang, maar meer goederen en boeken zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de goederen iedere maandagmorgen inleveren in de hal van de kerk. Zijn er veel goederen dan kunnen we ook in overleg andere oplossingen bedenken. De komende weken worden de vrijwilligers geïnformeerd en worden hier en daar de posters opgehangen om zoveel mogelijk aandacht in de hele wijk te krijgen en de bewoners te vragen om de Bazar en Boekenmarkt te komen bezoeken. Wij hopen u daar ook te ontmoeten om uw bijdrage voor de Goede Doelen te geven. Henk Sijbrandij sijbrandijhf@gmail.com, tel. 0644266859

Kerstmarkt Schaarsbergen Op zaterdag 15 december kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur weer heerlijk in de kerstsfeer komen op de Kerstmarkt in en rondom de Dorpskerk aan de Kemperbergerweg te Schaarsbergen! Het is inmiddels een mooie traditie geworden en de markt trekt elk jaar weer meer bezoekers. Voor de kinderen is er een Kerstlampionoptocht die om 17:00 uur start bij ’t Pannekoekhuis halverwege de Kemperbergerweg en aansluitend is er wat lekkers en een programma speciaal voor kinderen in het Dorpshuis achter de kerk. Buiten zijn er weer diverse kraampjes waar van alles te koop en te zien is. Het ezeltje rijden voor de kinderen was afgelopen jaar zo leuk dat we dat dit jaar ook weer aanbieden! Vanzelfsprekend kunt u ook genieten van lekkere (winterse) hapjes en drankjes. In de warme en in kerstsfeer gebrachte Dorpskerk is een doorlopend programma van kerstmuziek, uitgevoerd door diverse koren. Kortom: het wordt weer een sfeervolle en gezellige kerstdrukte in Schaarsbergen. Entree en parkeren zijn gratis. Iedereen is van harte welkom!


Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  25

S E J T S A W K HULP HUISHOUDELIJKE AANGEBODEN 4) met udelijk hulp (3 Ervaren huisho ek op ies heeft nog pl nt re fe re e ed go aak voor schoonm de maandagen en/of strijken. Bel of mail naar   06 34196822 of m co o. ennykom@yaho

Wilt u een kwastje plaatsen? TAORMINA

en Brocante Zijden Bloemen maakte mstuk of opge oe bl i oo m n Ee gen wens? vaas naar uw ei or u. Ik maak het vo trouwlocaties. Ik versier ook tevoren. . Bel even van m ko el w jd lti A website: Kijk ook op mijn l menarnhem.n www.zijdenbloe 190 kenbergseweg Wil Radder, Ba 0 tel. 026 445317

ENDERWIJS

ZANGSCHOOL SPEL

je van zingen en 11 jaar, houd 7 de en ss tu Ben je kom dan eens g beter leren, aa gr t he je il enderwijs van en w ngschool Spel Za et m en ak m kennis vens. Marjolein Berk men zingen, , leer je ook sa ek ni ch te ng za Naast euwe liedjes. Je tuurlijk veel ni na en n ze le p. n note en in een groe hebt alleen les

Voor slechts anderhalve euro per advertentie! Wees erop attent dat de redactie geen kwastjes accepteert met meer dan 30 woorden, of met afbeeldingen. Meer commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten tien euro. Tekst en bijbehorend bedrag kunt u samen in een envelop inleveren op het redactieadres, Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het bijbehorende juiste bedrag zullen niet worden geplaatst. Zie pagina 2 voor sluitingsdatum van het inleveren van het volgende nummer.

rmatie: Voor meer info wijs.nl ool-spelender www.zangsch 2 of 026 333597

' s K o o n i n g s Ja g ht a c t i ef woonachtig zijn, maar zeker ook voor mensen uit de omliggende wijken. U bent van harte welkom, zeker met (klein)kinderen! De Boshut en Boerderij Over het terrein van De Boerderij kunt u een wandelingetje maken om zo de dieren te voeren, te aaien of te knuffelen, ideaal voor kinderen en bewoners van ’s Koonings Jaght. Alle dieren hebben een hoog ‘aaibaarheidsgehalte’. Naast de Boerderij staat de Boshut, een ruimte waar bezoekers (bewoners, ouders, omwonenden, fietsers, wandelaars etc.) langs kunnen komen voor bijvoorbeeld een kopje koffie of dat verfrissende ijsje in de zomer. Activiteiten Tevens is De Boshut te huur voor diverse activiteiten. De ruimte is ideaal voor (kinder-)verjaardagen, vergaderingen, feestjes etc. De kosten zijn € 25,- per dagdeel, exclusief consumpties. ’s Koonings Jaght is een groene wijk in Arnhem-Noord, dichtbij de Veluwe, te bereiken via de Koningsweg. Op ’s Koonings Jaght - onderdeel van Siza - staan o.a. woningen en activiteitencentra voor mensen met een verstandelijke handicap. ’s Koonings Jaght organiseert gratis activiteiten voor mensen die daar

Openingstijden Boshut Maandag t/m donderdag van 09:30 – 16:00 uur Vrijdag van 09:30 – 12:00 uur Zondag van 11:00 – 16:00 uur, naast de koffie is er dan ook heerlijke zelfgemaakte appeltaart.


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 62

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl website: www.apolloathome.nl/maakreize 1e PRIJS BIJ VERKIEZING BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR 2012

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen


buitenspeeldag 2012

  Onder auspiciën van Nickelodeon, Scouting NL, Jantje Beton en Veilig Verkeer NL werd op 13 juni de Buitenspeeldag georganiseerd. In de voorbereidingsweken regende het bijna dagelijks, we waren dan ook blij verrast tot 17:00 uur geen buien op de buienradar te zien. De voorspelling kwam uit, het was een gezellige warme, droge middag. Om 14 uur stonden de kinderen te dringen bij het welkomsttentje. De jeugdcommissie deelde zo snel ze konden heliumballonnen en adreskaartjes voor de ballonnenwedstrijd uit. Daarna verspreiden de kinderen zich over het Witsenveldje. De meisjes en een enkele jongen werden aangetrokken door Madame Sheila. Zij stoomde de jongens en meisjes in een workshop “rode loperact” klaar voor een spetterend optreden. Sjiek aangekleed en mooi opgemaakt flaneerden ze over de catwalk voor een enthousiast publiek. Rondom de doelpalen werd in de workshop “slagwerk” fanatiek op specie-emmers getrommeld. Verderop het veld hebben de kinderen een cupcake versierd en opgegeten.

Nummer 62 DE PENSEELSTREEK  27

In het knutseltentje maakten de kinderen een ontwerp voor de Penseelstreekvlag. De mooiste tekening wordt gedrukt als vlag. Deze vlag wordt bij ieder jeugdevenement van de “wijkvereniging Penseelstreek” gehesen. Om 15.00 uur werd het Witsenveld officieel geopend door de voorzitter van de wijkvereniging, Frans Schoenmakers. Na het hijsen van de vlag ging een honderdtal ballonnen de lucht in. De wind waaide in de richting van Overijssel, getuige de 10 kaartjes die retour kwamen. Marijn Hutter heeft de wedstrijd gewonnen. Zijn kaartje kwam terecht in Saasveld (Overijssel), 74 km hier vandaan. Marijn heeft een lekkere taart gewonnen. Met een opkomst van 130 kinderen was het echt een buiten- speelfeest. Komen jullie volgend jaar weer? Zonder hulp van vrijwilligers kan deze middag niet georganiseerd worden. Wil je als ouder meehelpen? Meld je aan: jeugdcommissie@penseelstreek.nl. Tot ziens in 2013 op woensdag 12 juni. (Trix Klaren)

✂ Restaurant Trix heeft speciaal voor u als wijkbewoner een kennismakingsmenu samengesteld. Wilt u hier gebruik van maken, knip dan de bon uit. De voorwaarden kunt u lezen aan de

linkerkant.


Penseelstreek 62  

Wijkkrant Hoogkamp, Gulden Bodem, Sterrenberg, Arnhem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you