Page 1

50

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

ONZE WIJK DOOR DE LENS VAN JOOP SNIJDER

Oktober 2009 Nummer 50

EXCLUSIEF VOOR DIT JUBILEUMNUMMER INTERVIEW MET DE SCHRIJVER JAN SIEBELINK HERINNERINGEN AAN ONZE WIJK De redactie van de penseel-

streek heeft een bijzondere ontmoeting met Jan Siebelink, schrijver van o.a. Knielen op een bed violen.

» pagina 14

bezorger vanaf eerste nummer: wouter brus » pagina 10

Onze illustrator heeft speciaal voor deze uitgave een animatie van Gustho getekend; blader in de rechteronderhoek van achter naar voor


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1850 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Ans de Groot 026 44 53 792

Illustraties: Vormgeving: Druk: Advertenties:

Jacqueline van Die Summit IT Consultants Nannieke Swart Drukkerij Gelderland Gerda Carbasius Weber 026 44 65 391 advertentie@penseelstreek.nl

Peter Arnold Leendert Combée Jan Fossen Nannieke Swart Dinant Wansink Bakenbergseweg 206 6814 MS Arnhem 026 4461551 redactie@penseelstreek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Elsbeth Kerssemakers Ente Sneek Ingrid Krispijn Roelie van Rossem Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459

Lidmaatschap 2009: € 10,00 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem. Website: www.penseelstreek.nl E-mail webredactie: info@penseelstreek.nl

Inleveren kopij Inleveren kopij uiterlijk 1 januari 2010. Verspreiding volgende wijkkrant: 22 tot en met 27 januari 2010. Het schema voor 2010 is op de website onder redactie te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Bakenberseweg 206. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie.

redactioneel door Dinant Wansink

Het 50ste nummer van de Penseelstreek is een feit. 12,5 jaar redactievergaderingen in grote en kleine kring, met of zonder bestuur gingen daaraan vooraf. Een feestelijk nummer is het geworden en ook één om terug te blikken. Onlangs geridderd auteur Jan Siebelink strikten we voor een interview met verhalen uit de oude doos. Zijn herinneringen aan de Hoogkamp en Sonsbeek komen aan bod. Een andere gast aan de redactietafel werd Joop Snijder, Arnhems fotograaf met veel ervaring in de ons omringende parken, maar u zult in de krant en op zijn website zien dat hij ook oog heeft voor charmes van de bebouwde omgeving. Gelukkig klom een aantal wijkbewoners in de pen voor straatgolf, een positief geluid over de medemens, het dagboek plus de kruidnotenactie en een mooie puzzel op de Kinderpagina. Tenslotte zijn er verschillende aankondigingen voor leuke activiteiten. Het bestuur deed dit keer een

mooie strik om de wijkkrant in de vorm van de kleurenomslag. De redactie wil de wijkvereniging bedanken voor jarenlange financiële en morele steun en belooft nog heel veel mooie kranten te zullen maken. Glasvezel In het vorige nummer kondigde ik een nieuwe actie voor glasvezel aan. Dertig mensen hebben daarop positief gereageerd. Dat is nog maar het begin van de ”pull” die we nodig hebben. Was u vergeten een mailtje met uw gegevens te sturen?, dinantwansink@gmail.com is mijn adres. In de komende maanden houd ik een kleine huis-aan-huis actie. Daarover wordt dan weer in de volgende krant bericht. In september vertelde onze staatssecretaris van Economische Zaken dat hij glasvezelprojecten wil gaan steunen en daarmee is er ook “push” voor een snel netwerk. In de volgende Penseelstreek meer!

SWOA thema- en inloopochtenden In samenwerking met de SWOA continueren we dit nieuwe seizoen de themaen inloopochtenden in het wijkcentrum “De Bakermat”. Op de themaochtenden komt er een thema aan de orde met een spreker of film, op de inloopochtenden bent u welkom voor een kop koffie, een gesprek waarbij meestal een korte video wordt gebruikt die genoeg discussie oproept en als afsluiting een kop soep. De ochtenden vinden plaats in de Bakermat van 10.15 tot 12.00 uur. De entree is € 3,- ; koffie en thee en de soep bij de inloopochtenden is bij de prijs inbegrepen.

zijn impressies weer en zal deze met dia’s toelichten. De Kibbuts Nes Ammim heeft als doelstelling “Het gesprek tussen Joden, Christenen en Palestijnen weer vlot te trekken". Dinsdag 24 nov : Inloopochtend Dinsdag 8 dec : Thema: Het oude Arnhem voor 1800. De heer Menno Potjer die verschillende boeken over de geschiedenis van Arnhem heeft geschreven zal daarover spreken en beelden laten zien. Disdag 22 dec : Inloopochtend die afgesloten wordt met lunch. Nadere mededelingen volgen.

Dinsdag 27 okt : Inloopochtend Dinsdag 10 nov : Thema: Relatie tussen Joden, Christenen en Palestijnen. Jaap Clifford, die dan juist is teruggekeerd uit de kibbuts “Nes Ammim” in Israel geeft

Voor meer informatie of hulp bij vervoer kunt u bellen naar: Fred Boessenkool Tel 4421739 Carolien de Zeeuw Tel. 4421861 Lineke Brinkman Tel. 3640376

Voortuinkeuringen KMTP/Groei en Bloei In mei , juni en juli hebben deskundige voortuinkeurders onze wijken bezocht. Aan de voortuinkeuringen zijn prijzen verbonden. Deze zullen worden uitgereikt door wethouder Jansen

van Ruimtelijke ordening op dinsdag 10 november om 20:00 uur in Bezoekerscentrum Sonsbeek. U bent van harte welkom. Dorry Evers en Maria Sijben


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Wat doen wij dat u niet (direct) ziet Door Ente Sneek

Een kijkje in de keuken, een blik achter de schermen Naar aanleiding van de gemeentelijke “Nota integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2010-2013” heeft het bestuur een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders om aandacht te vragen voor het opzetten van een multifunctioneel centrum (basisschool, buitenschoolse opvang, gebruik door SWOA, GGD, sportverenigingen, mogelijkheid tot maatschappelijke en culturele activiteiten) op de plaats van de huidige Pieter Brueghelschool. Dit kan enerzijds op korte termijn leiden tot aanzienlijke besparing op het uit te voeren noodzakelijke onderhoud van de Pieter Brueghelschool en anderzijds tot een levendig centrum van maatschappelijke en culturele activiteiten. Als eerste stap wordt gevraagd, mede namens de wijkvereniging Burgemeesterswijk, om een inventarisatie te maken van de wensen van instellingen en organisaties die bereid zijn hun medewerking te verlenen om op korte termijn (binnen 5 jaar ) tot realisatie van een dergelijke accommodatie te komen.

Tijdens de voorlichting vorig jaar over het asielzoekerscentrum Klein Warnsborn werd vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) het voorstel gedaan te komen tot een omwonendenoverleg om blijvend informatie-uitwisseling te bewerkstelligen en eventuele problemen te bespreken. Na uitblijven van informatie hierover is uit contact met het COA gebleken dat de functie van Klein Warnsborn een zogenaamde hotelfunctie is geworden. Dat wil zeggen dat aan asielzoekers overnachtingen worden geboden wanneer zij bij het nabijgelegen IND-behandelkantoor in Zevenaar moeten zijn voor de behandeling van hun asielverzoek. Klein Warnsborn is daarmee geen permanent asielzoekerscentrum meer. En dat verklaart tevens waarom u bijna geen asielzoekers meer ziet . Instelling van omwonendenoverleg lijkt daarmee dus niet zinvol. In juli 2009 is er een bijeenkomst geweest betreffende veiligheid in de wijk, samen met vertegenwoordigers van het bestuur van de wijkvereniging Burgemeesterswijk, de wijkmanager, de gebiedsagent en een vertegenwoordiger van de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem). De belangrijkste conclusies uit dit over-

SINT MAARTEN Dit jaar wordt er wederom een St. Maarten optocht georganiseerd door wijkvereniging de Penseelstreek. Op woensdag 11 november vertrekken we, net als voorgaande jaren, om 19:00 uur vanaf de hoek Breitnerstraat/Mesdaglaan (bij de brievenbus). Met voorop St. Maarten te paard en onder begeleiding van muziekvereniging “de Eendracht” uit Schaarsbergen, lopen de kinderen en hun ouders samen de route. Bij aanvang van de tocht wordt er warme chocolademelk geschonken en is er ook iets warms te drinken voor de ouders. Om de optocht niet bij het begin al uiteen te laten vallen, is het de bedoeling dat kinderen pas na afloop op eigen gelegenheid langs de deuren gaan. Het zou fijn zijn als u dit van te voren bespreekt

leg waren dat er in beide wijken weinig overlast aanwezig is en er ook weinig verkeersongevallen zijn. Tevens werd geconcludeerd dat het aantal woninginbraken weer stijgt. Het antwoord hierop is dat binnenkort gestart wordt met het preventieproject “geef de inbreker geen kans”; tevens wordt een presentatie georganiseerd over “digitale buurtpreventie”. Wij zijn echter niet alleen in de bestuurskamer actief maar ook daar buiten. Zo heeft u enige tijd geleden Frans Schoenmakers en mijzelf op de fiets door de wijk kunnen zien rijden, gewapend met pen en papier. Af en toe even een notitie maken, en daarna weer verder. Het resultaat daarvan ziet in het voorjaar als her en der de voorjaarsbloemen uit de grond schieten op plaatsen waar u dat tot dan toe niet heeft gezien

.

P.S. Voor het actueel houden van de website zoeken wij nog een of meerdere webredacteuren. Wij zien uw aanmelding met grote belangstelling tegemoet al is het maar om te informeren wat dat inhoudt en hoeveel tijd dat zal kosten (niet veel).

ACTIVITEITENKALENDER wo 4 november 10.00 - 17.00 uur, Diaconessenkerk Bazaar /Boekenbeurs za 7 november 10.00 - 17.00 uur, Diaconessenkerk Boekenbeurs

zo 8 november 16.00 uur, Diaconessenkerk Concert Capella Nadaillac

met uw kroost. Mogen de kinderen bij u aan de deur komen om snoep of andere lekkernijen op te halen? Zet dan om ongeveer 19:30, als de optocht is afgelopen, een kaars voor uw raam. Hiermee maakt u kenbaar dat de kinderen bij u mogen aanbellen. Tot de 11e! De jeugdcommissie van wijkvereniging de Penseelstreek.

wo 11 november 19.00 uur, St. Maarten optocht vr 13 november 16.00 uur, Bezoekerscentrum SonsbeekHistorische Herberg zo 22 november 15.00 uur, Diaconessenkerk, Concert On Score


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie (In het Koningsdal te Oosterbeek)

Uw leverancier voor nostalgische sferen: • Glas-in-lood • Geslepen glas • Gezandstraald glas • Hekwerken • Emaille objecten • Spiegels • Deuren en (raam)kozijnen Ideeën opdoen? Surf naar www.vanderstaaij.nl Telefoon: 06-12093864 Telefax: 026-3341575 Atelier: Utrechtseweg 172a, Oosterbeek

De specialist in rouwbloemen Wij adviseren u, ook bij u thuis, over de mogelijkheden. Altijd op de juiste tijd en plaats bezorgd in heel Nederland. Voor meer informatie: Cecilia Scharringa tel. 026 3709012 www.afscheidsbloemen.nl, Bosboomstraat 28, Arnhem Landelijk netwerk van bloembinders gespecialiseerd in rouwbloemen


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  5

50ste druk van onze wijkkrant Een impressie van de nummers 1 t/m 25 In januari 1997 komt de eerste wijkkrant De Penseelstreek uit. Deze gebeurtenis valt samen met de oprichting van onze wijkvereniging. De redactie bestaat dan uit Gertrude Kouwe, Marjan van Kleef en Trix Planting. Jeroen Kouwe heeft maar liefst de eerste 24 nummer vormgegeven. 24 keer een andere schilder uitgelicht, van wie een schilderij op de voorkant van De Penseelstreek te zien is. Opvallende rubrieken in de beginperiode zijn ‘Rubriek uit de natuur’ van Chris de Wilde waarin je o.a. kunt lezen welke vogels je zoal in je achtertuin aantreft en de rubriek ‘Een eigen huis’ van Stephan Mulder met allerlei adviezen over hoe je bijvoorbeeld je huis kunt beschermen tegen vocht.

door Jacqueline van Die (huidige illustrator). Er is in die tijd nog een aantal winkels in onze wijk, waaronder de wijkwinkel Casper (hoek Marislaan/Mauvestraat), die uitgeroepen wordt tot Top Supermarkt ’97 (nr. 4). Dat Casper erg populair was in onze wijken, blijkt ook uit het feit dat buurtbewoners een bedrag van maar liefst 3000 gulden hebben opgehaald om het echtpaar Van Huet een reischeque en 2 fietsen aan te bieden toen ze de winkel moesten sluiten. Nog een winkel die al geruime tijd weg is, was Cadeau. Deze winkel had naast allerlei cadeaus voor jong en oud ook prachtige bloemen en planten. Elk kwartaal was er wel een wijkbewoner die een bloemetje verdiende en dit werd door Cadeau gesponsord.

In nummer 2 wordt melding gemaakt van de 1e ledenvergadering in de Fatimaschool (‘t Panorama). Het blijkt dat een lage opkomst bij een ledenvergadering van alle tijden is, want er wordt zelfs een prijs uitgereikt aan de straat waarvan de meeste bewoners op de ALV aanwezig zijn. Een derde van de gezinnen is inmiddels lid van de wijkvereniging. Daarin is niet veel veranderd, helaas....

In het najaar van 1998 vindt het eerste straatfeest aan de Mesdaglaan plaats en krijgt de wijkruimte een nieuwe naam: Het Palet. De ontwikkelingen op het gebied van IT en automatisering gaan in een rap tempo. Werkten we begin 1999 nog met diskettes en uitdraai op papier, in het najaar heeft de wijkkrant een eigen e-mailadres en is in oktober 2000 de website van De Penseelstreek al bijna een feit.

De illustrator Willemien Brand plaatst haar eerste Gustho in nummer 2. Deze Gustho werd later geadopteerd

In 2000 vindt er een wijkfestijn rond de Pieter Brueghelschool plaats, in het kader van EK Voetbalwedstrijden in het Gelre-

Door Nannieke Swart

BLOEMCadeau is voor

Francis Goosen Francis Goosen rook iets en zei midden in de nacht tegen haar man: "ik vertrouw het niet, we gaan op zoek". Ze stapten in de auto en stonden 3 minuten later een aantal straten verderop een metershoge conifeerbrand te blussen. De bewoners konden rustig doorslapen want de tuinslang kwam van de buren. (Leendert Combée) Dit bloemcadeau is aangeboden door: De Linde Bloemsierkunst v. Lawick van Pabststraat 191 www.delindebloemen.nl

dome. Dit festijn trekt maar liefst 300 bezoekers. Het jublileumnummer 25 kondigt een nieuwe redactie aan, een nieuwe bestuurssamenstelling en een nieuwe vormgeving (Tanja Algra). De voorkant met schilderij maakt plaats voor een zoekplaatje; een foto van een straat of object uit de wijk. Onder de goede inzendingen wordt een wijnsurprise van Van Wessem (nu Tax Wijn) verloot. Leuk om alle oude wijkkranten weer eens door te bladeren en te constateren dat er, afgezien van de snelheid waarmee we nu handelen en wandelen, er niet eens zoveel is veranderd. Door alle jaren heen zijn nog dezelfde hoogtepunten te lezen: straatspeeldag, volleybaltoernooi, koninginnedag, St. Maartenoptocht. Telkens weer georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook op het gebied van verkeersveiligheid is er van alles te doen. En het probleem rondom de uitwerpselen van onze trouwe viervoeter houdt steeds de gemoederen bezig.

.

Hopelijk blijft onze wijkkrant De Penseelstreek (de papieren versie) nog lang bestaan

(Deze rubriek is terug van weggeweest)


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

back to the future of forward to the past Wederom een aangrijpend bericht uit het verleden van de Hoogkamp Door Peter Arnold

In 1997 kochten Angelique Schennink en Marcel te Brake de Mauvestraat 13 van oudtante Mien, die dit huis in 1970 geërfd had van haar voormalige verhuurder, Tjibbe de Jong. De heer de Jong had in 1935 het hele blok, dus de nummers 9 tot en met 15 gekocht voor 18.000 gulden, doch woonde later met zijn echtgenote en twee zonen alleen op nummer 13, waar ook zijn assurantiekantoor was gevestigd. Tevens werd hier een kamer verhuurd aan de zojuist al genoemde Diaconessenzuster Mien. Niemand kon toen vermoeden welk een leed hen te wachten stond… Als Marcel als kind bij tante Mien over de vloer kwam, voelde hij soms aan de reactie van de ‘grote mensen’ dat er in die tijd veel pijnlijke zaken hadden plaatsgevonden, waarover liever niet gesproken werd. En waarom moest er toch altijd een volwassene mee als hij naar de kelder ging? In dit aangrijpende verhaal leest u waarom…

materiaal bij zich had. Wiecher werd op 21 augustus 1944 opgepakt, omdat de Duitsers in de schuilplaats van de gearresteerde verzetsheld ‘Nico’ een compromitterende brief van hem hadden

te plunderen en achterblijvers op te pakken. Niet wetend wat de toekomst hem zou brengen, liet hij toen met potlood op de muur het volgende bericht voor zijn zonen achter:

7-10-‘44 Omgekomen? Behouden? Dan bij Jezus man en vader en vriend. Hartelijk gegroet en tot weerziens. Geve God voor allen hier boven in den hemel Dat is onze toekomst als het anker onzer hoop

Muurtekst in de kelder van Mauvestraat 13

In 1939 overleed mevrouw de Jong en bleef Tjibbe alleen achter met zijn zonen Wiecher en Hendrik. Bij het uitbreken van de oorlog schreven deze jongens reeds vlugschriften, voorlopers van wat later zou uitgroeien tot de illegale pers, o.a. de krant Trouw. Later waren ze betrokken bij de voorbereiding van de bevrijding van alle 150 gevangenen in de Koepelgevangenis, een ongekend Huzarenstuk! Tevens hebben ze veel illegale foto’s gemaakt om de gevolgen van de Duitse overheersing voor het nageslacht te bewaren (dankzij Mien is een deel hiervan in het Geldersch Archief ondergebracht). Tot het noodlot toesloeg. Hendrik werd op 27 juni 1944 in de trein gearresteerd, waarschijnlijk omdat hij bij een onverwachte controle belastend

gevonden. Wiecher is vervolgens op 03-12-1944 en Hendrik op 11-01-1945 gefusilleerd in Neuengamme, Duitsland, wegens vezetswerk voor de krant Trouw. Na de oorlog zijn hun namen uitgebeiteld in een herdenkingssteen, die oorspronkelijk in Amsterdam in de Westerkerk naast het CS stond opgesteld en nu in de Eusebiuskerk staat. Tijdens de verplichte evacuatie van de Hoogkamp in het najaar van 1944 vertrok Mien naar familie in Aalten en leefde Tjibbe alleen in de kelder, ongewis van het lot van zijn zonen. Hij weigerde zijn huis te verlaten, tot 7 oktober Duitsers en N.S.B.’ers in de straat verschenen om de huizen stuk voor stuk

ligt in het verzoenend sterven van onze Heiland trots al onze zonden Die ons van harte leed zijn Heeft u ook een ‘bericht uit het verleden’? Laat het de redactie weten; wij komen graag bij u langs voor een interview!


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  7

Penseelsteken (8) Respect Als het leven je zo toelacht, waarom dan eigenlijk steeds zo’n stekerig stukje typen…? We hebben ze weer even gezien. Langzaam lopend of rolstoelend gingen ze weer voor even fier door de Arnhemse straten. Gaven handen, kregen handen en soms konden ze de trots onderdrukken, veel vaker lukte dat gelukkig niet. Ouders zoemden in de oren van hun kinderen om de opvoeding nog completer te maken. Baretten in alle kleuren, medailles zo mooi en vooral ook zo veel dat je niet snapt hoe dat zo netjes blijft hangen. Als ik alleen al een naambordje krijg opgespeld hangt dat er al snel rommelig en uitgescheurd bij. Kransen van mensen uit steeds meer landen. De Duitse ambassadeur bleef -heel zorgvuldig- na het leggen van de krans net 10 seconden langer staan, nog net iets plechtiger kijkend dan de rest. Voor onder andere mijn generatie een logische stap dat hij er was. Stilte…., dan die trompet (plaatsvervangende zenuwen of het ook deze keer zuiver blijft). Doedelzakspelers die over de brug (van -te- ver) aan kwamen stomen. De herdenking op het Airborneplein was indrukwekkend. Weer even beseffen dat er meer is gebeurd dan het vellen van de bomen in de straat voor brandhout. Meer dan het aan diggelen schieten van de ruiten zodat er nu soms nog mooie naoorlogse glas-in-loodramen in zitten, opgebouwd uit glasrestanten. Maar goed, ze zijn weer voor even naar huis, deze sympathieke, stijlvolle en vaak ook guitig om zich heen kijkende mannen. Wij moeten het in de wijk nu weer even doen met onze voetbal- en hockeyveteranen. L.C. BEUKer Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer

buren van de wijk S.E.W. de Helling Wist u dat …… Vaak zie je zo’n rubriek in cluben buurtbladen. Maar aan “De Helling” is op deze manier nooit aandacht gegeven en veel mensen weten niet van het bestaan ervan. Daar gaan we nu iets aan veranderen; tenslotte bestaat “De Helling” dit jaar maar liefst dertig jaar en bevindt zich ook nog eens vlakbij in de buurt. Officieel heten we de Stichting Experimentele Werkplaats “De Helling”. De naam en organisatie komen voort uit de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij, die in 1978 jammer genoeg haar poorten moest sluiten. “De Helling”is paradoxalerwijze een werkgemeenschap van deelnemers/ vrijwilligers die geen werk (meer) hebben, zoals gepensioneerden, VUTters en personen die zich op toetreding van de arbeidsmarkt voorbereiden. Voor hen is “De Helling” een ontmoetingsplaats waar men op plezierige wijze iets van een ander kan leren en bovendien aan een ander iets leren. Kortom: uitwisseling van vakmanschap en vaardigheden. Bijvoorbeeld: houtbewerken, hout snijden, metaalbewerken, lassen, uurwerken construeren, modelstoommachines bouwen, sieraden maken, glas in lood, beeldhouwen, patchwork, boekbinden, computer, fotobewerken. Veel van deze activiteiten worden gezamenlijk en onder kundige begeleiding gedaan. Op de Helling helpen de deelnemers/vrijwilligers niet alleen elkaar, maar ze zetten zich ook in voor maatschappelijk zinvolle projecten, zoals het doen van restauratiewerkzaamheden voor non-profit organisaties, het reviseren van naaimachines voor derde wereld landen, het bieden van arbeidsgewenning voor personen die een plaatsje willen veroveren op de arbeidsmarkt. In het gebouw van de Helling zijn uitstekend geoutilleerde werkplaatsen en ateliers. Er is een gemeenschappelijke ruimte voor de pauzes. Daar ontmoet je ook de mensen die een andere vaardigheid beheersen. Voel je jezelf onzeker op een bepaald terrein, dan kun je kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod: Houtbewerken, lassen, metaaldraaien, gereedschapslijpen computer, fotobewerken. Kom beslist eens kijken in de Rozenstraat 49. We zien u graag komen! En …… kijk zeker eens op onze prachtige website www.dehelling-arnhem.nl

.

Peter van Onna en Jan Hettinga


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage

Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780www.eigenwijslijf.nl Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl

Els van Roon Bloemwerk w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem Te l e f o o n 0 2 6 4 4 2 6 5 0 8 elsvanroon@cs.com


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  9

"zij wel" Straatvolleybaltoernooi 2009 Door Dinant Wansink

Het is zondagavond en het stukje over het winnende Mesdaglaanteam tijdens het straatvolleybaltoernooi 2009 van onze wijk moet nog geschreven worden. Eerst even Studio Sport kijken. Hé, na een uur voetbal gaat het programma gewoon door. De programma’s van de TROS moeten plaatsmaken voor een live-uitzending van de finale van het Europese kampioenschap volleybal voor dames. Is dit de straf van het Commissariaat voor de Media voor de commerciële activiteiten van de Grootste Familie van Nederland? Nee hoor, er is weer een Oranjeteam dat geschiedenis kan gaan schrijven. De Nederlandse dames spelen tegen de topfavorieten Italië. Gaandeweg de partij zie je dat de coach van Oranje Selinger jr. de nodige sportpsychologie uit de kast moet halen om de Hollandse meiden het geloof te geven dat ze kunnen winnen. Na weer een foute service van een Oranjedame zwenkt de camera naar de bank van de coaches. Avital kijkt nerveus naar rechts. Daar zit de hulpcoach. Selinger’s gezicht spreekt boekdelen: “Weet jij dan niets?” Zelfbewust geeft de stagiair een knikje, hij zal vertellen hoe het voelt om eeuwige winnaars te verslaan. Daarop loopt Selinger naar de scheids, de palm van de horizontaal gehouden rechterhand op de toppen van de omhooggerichte linkerhand leggend. “Time out”. Er klinkt een schrille fluit ter bevestiging en de twee elkaar bekempende zestallen gaan ieder naar hun roerganger. De oranje hulpcoach begint. “Jullie kunnen het nog winnen meiden. Blijf erin geloven. Eén keer zullen de Italiaansen voor de eerste keer verliezen. Laat het deze keer zijn. Moet je voorstellen wat er dan gaat gebeuren. Twee weken geleden was ik bij mijn ouders in Arnhem Noord. Ze speelden daar toevallig net een straatvolleybaltoernooi. Al jaren won één straat de hoofdprijs, net zoiets als die bella donnas hier dus. Eén wisselbeker was al voorgoed bij dat team beland. Ze hadden hem ook sowieso al drie keer gewonen, maar boze tongen beweren dat ie zoek was geraakt.

Op papier waren ze ook dit jaar weer duidelijk de sterkste. Technisch net iets verfijnder en omdat je een winning team niet moet aanpassen ook beter op elkaar ingespeeld. Ze zagen er zelfs net iets beter uit. Eh, sorry meiden…ik bedoel …. ze hadden net dat tikkeltje meer lengte. Tot de finale liep alles gesmeerd en daar werd de Mesdaglaan hun tegenstander. Van dat team hadden ze de laatste jaren steeds met gemak gewonnen. Maar … deze middag zou het anders lopen. Alles lukte bij de underdog. De Mesdaglaanspelers slaagden er eindelijk in de strakke smashes en lepe prikballetjes te pareren. Ze wonnen beide helften met duidelijke cijfers. Het onmogelijke was mogelijk geworden en dat besef drong door tot zowel de overwinnaars als de verslagenen. Het zelfvertrouwen van de Mesdaglaners was voor lange tijd gesterkt en sommigen durfden zich op straat te vertonen in het eerste en enige Gustho T-shirt. De laan werd afgesloten en de Mesdaglaan was even een auto-vrijstaat onder het motto Veni, Vidi Vici. Avanti oranje, aan de slag, jullie kunnen het ook” Tot zover de hulpcoach Die had niet verteld waar de Mesdaglaan haar inspiratie had aangeboord. Dat zal ik dan maar verklappen. De coaches Frans en Willem peperden de spelers voor de finale nog eens het verhaal van de Oranje volleyheren in. Die hadden Olympisch goud gewonnen door de Italianen in Atlanta 1996 te verslaan. En wat had dat niet voor prachtigs teweeg gebracht. “De Oranjeheren kregen een rit per koets door Amsterdam en er was bijna weer een aantal woonboten gezonken. Het Nederlandse sportklimaat was voor jaren gezond en er werd flink in de topsport geïnvesteerd. Stel je voor, wat zal het onze laan ook op z’n kop zetten als wij die beker mee naar huis nemen vanmiddag.” Helaas zal het verhaal van de Oranje dames in 2009 niet tot inspirerend voorbeeld strekken tijdens het straatvolleybaltoernooi van de Penseelstreek in 2010. De Italiaanse dames wonnen in drie afgetekende sets

.

tekening: Willemien Brand

Nog even waar het dus echt om ging. De uitslag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mesdaglaan 2 Mauvestraat Ruisdaelstraat 1 Ruisdaelstraat 3 Nicolaas Maesstraat Weissenbruchstraat Mesdaglaan 1 Ruisdaelstraat 2 Voermanstraat Colenbranderstraat Bosboom / Poggenbeek Hobbemastraat

Bij het eerste jeugdstraatvolleybaltoernooi won de Mesdaglaan. Tweede was Bosboom/Poggenbeek en derde werd de Colenbranderstraat. De prijzen en een deel van de drankjes / hapjes van de middag werden beschikbaar gesteld door de winkeliers in de wijk: Tax wijnen, Bakkerij Hilvers en Albert Heijn.


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

De bezorging van onze wijkkrant Door Jan Fossen

Ans de Groot coördineert de verspreiding van de Penseelstreek. Wouter Brus is één van de bezorgers. Ik heb ze beide op de koffie omdat ze stoppen met hun werkzaamheden voor de Penseelstreek. Ze spreken elkaar voor het eerst. Wouter Brus(18) bezorgt al vanaf het prille begin (1996) de Penseelstreek in de Van Heemstralaan. Dat zijn dus bijna 50 nummers. Een bezorger van het eerste uur. De Van Heemstralaan bestaat uit zo’n 120 adressen. Een rekensom leert ons dat hij in die jaren een kleine 6.000 Penseelstreken heeft bezorgd. Genoeg reden om hem in het zonnetje te zetten.

Hoe is het zo gekomen?

‘Ik werd benaderd door een mevrouw, ik was toen een jaar of zes, zeven, en zij vroeg mij of ik de wijkkrant wilde rondbrengen. Dat vond ik wel leuk. Ik woon zelf ook op de Van Heemstralaan.’

Dus dat ben je gaan doen?

‘Ja. Op vrijdag werden de kranten hier altijd gebracht en dan bezorgde ik ze in het weekend. Soms iets later omdat ik bijvoorbeeld een proefwerkweek had. Dan werd ik wel eens door een oudere mevrouw aangesproken die vroeg wanneer de krant kwam, want haar vriendin had ‘m al en zij wilde hem ook lezen. Dan ging ik ‘m maar gauw rondbrengen. Bovendien vonden mijn ouders het ook beter, dan hoefden die kranten niet zo lang in de gang te staan.’

Leuk werk?

‘Ik vond het leuk om te doen. Je komt er dan achter dat je hele leuke brievenbussen hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een vogelhuisje. Of soms heel onhandige, bijvoorbeeld een spleet in de muur

Ans de Groot, zorgt ervoor dat de kranten bij de bezorgers komen

die nogal klein is waardoor je de krant altijd moet dubbelvouwen. Ook zijn er brievenbussen die meteen hard dichtklappen als de krant erin zit.’

Hoe lang deed je erover?

‘In het begin wel 1,5 uur. Inmiddels gaat het een stuk sneller omdat ik meer kranten in één keer kan houden en misschien ook wel sneller loop. Overigens ging ik altijd de kwastjes lezen tijdens het bezorgen, dan heb je tenminste wat te doen. Zo las ik daarin een keer dat een vriendin zich had aangemeld als oppas. Zij wist niet dat ik de kwastjes consequent las en toen ik haar vroeg of

ze ging oppassen werd ze rood. Dat was wel grappig. Ik heb ook eens meegemaakt dat een vrouw opendeed toen ik de krant erin stopte en vroeg ’krijg jij hier geld voor?’ Ik antwoordde bevestigend waarop zij haar tas haalde en mij wat geld gaf.’

Altijd goed

‘Ja. Ook woonde er ergens een kinderzenuwarts in de straat. Daar liep ik altijd zo snel mogelijk weer weg, ik wist niet precies wat ik mij bij dat beroep moest voorstellen, maar was er niet helemaal gerust op.


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  11

snel, ik schat dat we dat in een uurtje doen.’

Dat valt mee

‘Ja, maar van tevoren moeten de kranten ook uitgeteld worden, dat kost ook wel een uurtje. Daarnaast verstuur ik kranten via de post naar de wijkagent, de bibliotheek etc. En ik moet wel eens een telefoontje opvangen van mensen die de krant nou nóg niet gekregen hebben. Ik zeg dan altijd dat het kinderen uit de wijk zijn die de krant verspreiden en dat ie echt wel komt. Meestal is dat ook zo. De laatste tijd lijkt het wel of er steeds meer gebeld wordt, blijkbaar zijn sommige mensen erg gehecht aan de wijkkrant…’

Je hebt met de kinderen te doen?

‘Nou dat valt wel mee, ze verdienen er ook mee, maar ze mogen best even de tijd krijgen om de kranten te bezorgen. Wel heb ik enkele jaren geleden gevraagd of de kinderen een kerstbonus konden krijgen. Dat is goedgekeurd en wordt erg op prijs gesteld.’ Wouter: ‘Dat hebben we dus aan jou te danken?’ Ans: ‘Jazeker. Ik heb ook zelf wel eens de straat van mijn dochter gedaan, die was toen ziek. Werd ik ergens binnen gevraagd, of ik kon helpen met het openmaken van het hek van het bed dat in de kamer stond. Zo was ik dus erg nuttig bezig.’ Wouter Brus, bezorger van het eerste uur

En nu stop je?

‘Ja, ik studeer sinds kort in Amsterdam en kan het er niet meer bij doen. Dus ik heb het krantje overgedragen aan… ja aan wie eigenlijk?’ Ans: ’Aan Sophie Swart van de Bakenbergseweg.’ Ans de Groot zorgt ervoor dat in alle straten van de wijk iemand de Penseelstreek bezorgt. Zij heeft een lijst van kinderen die de bezorging doen en ze beheert een (kleine) wachtlijst. Tevens zorgt zij ervoor dat de kranten bij de bezorgers terecht komen. Er zijn zo’n 16 bezorgers. Bij haar worden de kranten vanuit de drukkerij aangeleverd. Zij rijdt met de auto langs alle bezorger, inmiddels toch

En je leert mensen kennen. al zo’n vijf jaar. Dat betekent dat zij per jaar 4 x 1800 kranten heeft bezorgd. In vijf jaar zijn dat zo’n 35.000 Penseelstreken.

Rembrandt is er niks bij

‘Dat kun je wel zeggen. Per keer krijg ik vele dozen thuisbezorgd die ik verdeel over verschillende pakketjes: voor iedere bezorger een pakket. Die breng ik meestal meteen op vrijdag rond, zodat de bezorgers genoeg tijd hebben om ze te bezorgen. De laatste tijd doe ik het samen met mijn man, de één rijdt, de ander brengt de kranten. Dat gaat best

‘Inderdaad, je hebt nogal wat contacten. Ook met het bestuur van de wijkvereniging en met de redactie.’

En toch stop je ermee?

‘Ach, ik doe dit nu zo’n vijf jaar en wil het wel overdragen. Het 50e nummer lijkt mij een mooie afsluiting. We zijn daarom op zoek naar een opvolger. Het kost bij elkaar zo’n vier uur in de drie maanden, dus dat is te overzien. Ik ga ervan uit dat we iemand vinden‘

.

PS: Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer heeft Willem Boiten uit de Van Ruisdaelstraat aangegeven de werkzaamheden van Ans de Groot wel over te willen nemen. Welkom Willem.


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Wim ten Westeneind Belastingadvies- en Administratiekantoor

Voor o.a.: • aangifte inkomstenbelasting • advies belastingplan Cattepoelseweg 279 6815 CD Arnhem T (026) 442 67 06 E wim.ten.westeneind@planet.nl


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  13

onze wijk in de jaren 30 (deel 2) Met dank aan de heer Otto Slooten uit de Breitnerstraat, plaatsen wij hieronder een gedeelte uit een folder van Bouwbedrijf Kleinendorst, die rond 1936 huizen uit onze wijk aan de man probeerde te brengen.


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

de waterval van jan siebelink “Ik koesterde misschien wel een diepe bewondering voor de mensen die op de Hoogkamp woonden.” Door Jan Fossen en Dinant Wansink

‘Met Jan Siebelink. Ik bel je vanwege dat berichtje over een interview. Ik weet niet zo veel plekken op de Hoogkamp die voor jullie wijkkrant interessant kunnen zijn, maar wel in het Sonsbeekpark’. Zo ontstond er afgelopen zomer contact met deze onlangs geridderde schrijver, nadat ik zijn uitgever had benaderd. Op 29 september ontmoetten we elkaar bij de Zwanenbrug in het Sonsbeekpark, we namen plaats op het lege terras van het Sonsbeek Paviljoen. ‘Wij noemden dit de theepit. Het was een soort theesalon, een beetje chique. Ik heb hier vroeger wel gedanst op feestjes van de kweekschool’.

U heeft in deze omgeving nogal wat wortels liggen..

‘Ik moest regelmatig bloemen afleveren op de Hoogkamp, daar zat ergens een bloemenzaak. Voor mij was de Hoogkamp een andere wereld, een wereld die ik niet kende. Ik kwam uit een eenvoudige kwekersfamilie. Ik keek op tegen deze buurt, ook letterlijk omdat het nogal een klim was.’ Het bloemstuk moest op de Hoogkamp worden bezorgd, een steile klim die zeker een omweg van een uur betekende. (…) Dat tientje van Weidema kon hij wel missen en hij liep ook nog de kans opgehouden te worden, een bestelling mee te krijgen voor de Hoogkamp. [Uit: Knielen op een bed violen] De namen van de bloemenhandelaren en de plekken van de winkels kan Siebelink niet terughalen. Het ergste was nog dat je steeds om je geld moest smeken en dat het dan voorkwam dat je wel je geld kreeg, maar dat dan van je verwacht werd dat je de bestellingen van de bloemenhandelaren ging bezorgen.

Jan Siebelink bij het Sonsbeek Paviljoen, vroeger de 'Theepit'

Dat betekende meer werk, zonder dat je eraan verdiende. ‘Nee, ik bewaar aan de Hoogkamp geen goede herinneringen. Terwijl het misschien wel een diepe bewondering was die ik koesterde voor de mensen die er woonden.’

In Engelen van het duister wordt de Van Heemstralaan genoemd

‘Ja, dat klopt. Voor mij staat de Van Heemstralaan symbool voor de Hoogkamp, de rijkdom en de mooie huizen. Ik heb daar ook een beeld van een huis bij dat misschien niet eens bestaat. In het boek heeft gigolo Casper inderdaad

een relatie met een alleenstaande vrouw daar. Casper vroeg waar ze woonde. ‘Aan de Heemstralaan.’ Alweer! De goudkust. Zou hij vandaag van zijn hele schuld afkomen? Schulden maken je afhankelijk. Hij zag het dagelijks, thuis. Rekeningen voor glas, rietmatten, glas, bloemisterijartikelen. Altijd afbetalen. (…) De taxi verliet de chique buitenwijk van de provinciehoofdstad, kwam in dat onbestemde gebied tussen de stad en het forensendorp Velp, in die periferie, waar de straatverlichting wat spaarzamer was, het


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  15

weg rechtsaf stijl omhoog. Ik weet nog precies bij welke boom.’ Ondertussen feliciteren we hem met zijn mijlpaal . Hij is geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw en kreeg de versierselen uitgereikt door minister Ronald Plasterk. Hij is daar duidelijk trots op. Hij kijkt even naar z’n jas, maar nee, het kruisje heeft hij niet op. ‘Het was een mooie bijeenkomst. En hebben jullie Nova nog gezien? Ze zijn uitgebreid bij mij thuis komen filmen.’ De aanleiding was de 50e druk van zijn boek Knielen op een bed Violen. Daar zit de overeenkomst met de wijkkrant, grappen wij later. Ook wij zijn met de 50e druk in de weer.

Jan Siebelink bij de waterval in het Sonsbeekpark

verkeer op dit uur gering, en de villa’s met rieten dak, alle hooggelegen, ver van de weg, er massief en verlaten uitzagen. [Uit: Engelen van het duister] ‘Als ik het geweten had dat ik tien jaar later een interview over de Hoogkamp zou geven, had ik dat beeld misschien niet zo vaak gebruikt’. In het begin van zijn schrijverschap kreeg Jan Siebelink contact met een telg van de familie van Krevelen, toentertijd een belangrijke man bij uitgever Meulenhoff. Hij heeft samen met hem zijn ouders bezocht die op de Middaghoogte woonden (hoek Bakenbergseweg – Jacob Marislaan). ‘Ook bewaar ik herinneringen aan het Diaconessenhuis. Ik kwam er regelmatig omdat mijn schoonvader daar lag. Een jaar na zijn overlijden kwam ik er weer langs, maar toen lag het ziekenhuis tegen de vlakte. Dat was een vreemd idee. Maar verder kwam ik eigenlijk niet op de Hoogkamp. Tegenwoordig heb ik er wel wat vrienden en kennissen wonen.’

En het Sonsbeekpark?

‘Ja, daar ging je heen met je vriendinnetje. Of met de tekenleraar. Ik had een hele leuke tekenleraar, mijnheer Kolvoort

die altijd overal roodborstjes bij tekende. Die nam ons mee naar het park en liet ons het standbeeld van Lorentz in perspectief tekenen. We gingen zitten in het

“Als ik had geweten dat ik tien jaar later een interview over de Hoogkamp zou geven, had ik dat beeld misschien niet zo vaak gebruikt” gras en tekenden vol overgave. Je deed het, want soms moest je het later op het schoolbord natekenen. Soms mochten we ook de vijver of de zwanen tekenen. Hij nam ons ook mee naar exposities, ik heb daar veel geleerd. Die man wist veel.’ ‘Toen mijn vader op sterven lag, nu alweer zo’n 40 jaar geleden, weet ik nog dat ik in het bos hierachter heb gebeden. Richting huidige ziekenhuis en bij de

Jan Siebelink vertelt gepassioneerd en zit er ontspannen bij. ‘De waterval. Dat is wel een mooi verhaal. Ik was idolaat van de Franse schrijver Julien Gracq en wilde hem graag interviewen. Hij was de laatste Franse surrealist en hij liet nooit journalisten toe. Tot ik hem heb geschreven dat ik goed bekend ben met het Sonsbeekpark en de waterval. En dat ik opgegroeid was in een orthodox protestants gezin. Dat vond hij blijkbaar interessant. Toen mocht ik langskomen.

Hoezo?

‘Dat is een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Toen Nederland capituleerde voor de Duitsers op 10 mei 1940, was Zeeuws Vlaanderen nog vrij. Franse soldaten hebben daar zes dagen gevochten, maar moesten toch opgeven. Hij was één van de soldaten. Hij moest vluchten en kwam terecht in Arnhem. Hij heeft toen één nacht geslapen onder de waterval. Toen ik daar een verhaal over las leek mij dat een mooi gegeven om eventueel mee bij hem binnen te komen’ We wandelen naar de waterval voor een foto, we lopen weer terug naar de Zwanenbrug en praten ondertussen over het succes van de schrijver, zijn honden, kleinkinderen die op bezoek zijn in Ede. De cirkel is rond en Siebelink neemt afscheid. Nee, hij hoeft het niet van tevoren te lezen, wil wel graag het resultaat zien. Dat beloven we en schudden hem de hand. Was getekend, Jan Siebelink

.


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Riekje Groothedde Bloembindster gespecialiseerd in grafbloemen

Uitvaartverzorging J. MIJNHART voor het verzorgen van begrafenissen en crematies

sedert 1911

Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen.

Meer informatie op www.grafbloemen.nl Jozef Israëlslaan 27, 6813 JA Arnhem Tel. 026 - 44 20 221 / 06 464 27 287

Hoofdkantoor Reuvensweg 2 6861 XJ Oosterbeek tel. (026) 333 30 29 fax (026) 334 00 08

Rouwcentra Oosterbeek Arnhem Wageningen Heteren

e-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  17

Golfbaan op de Van Heemstra? ‘n Week of twee geleden verschenen er op de groenstroken van de Van Heemstralaan en Zypendaalseweg glimmende platte metalen objecten. Een paar dagen later zagen we dat er in enkele van de objecten roodwitte paaltjes waren geplaatst. Wij speculeerden over de bestemming van deze “platvormen”. Het lijkt op een opstapplaats, want er zit ook een soort opritje aan vast. Het zal een bushalte in wording zijn want de bus gaat hier tijdelijk rijden omdat de komende maanden de Bakenbergseweg op de schop gaat. Er was nog een andere suggestie: het nog niet zo bekende straatgolf doet z’n intrede: want wie goed gekeken heeft; de platen hebben ook een hole. En de afstand tussen de ene “golfplaat” en de andere, niet al te groot, kan voor de geoefende speler een prachtige hole in one worden. Wij wensen de golfer en de reiziger succes en wachten de ontwikkelingen af. Martin Raanhuis Rembrandtlaan 31

Ingezonden brief Op een mooie vrijdagmiddag in juni stap ik op de fiets om naar de stad te gaan. Mesdaglaan uit, Bakenbergseweg af en de Van Law. Van Pabst. naar beneden. Ter hoogte van AH schrik ik van een auto die dwars de weg over steekt. Ik moet remmen, heftig remmen, zo heftig dat ik over de kop sla en beduusd midden op de straat terecht kom. Onmiddellijk veel mensen om me heen, een werknemer van AH met de ehbo kist en de betadine, zo maar een heer die z’n boodschappenmand naast me neer zet en m’n bloedende slaap begint te deppen

met ijsblokjes. Waar dat ijs nu zo gauw vandaan kwam? Zeker een half uur heeft hij naast mij staan deppen.

Je vraagt je af of de apotheek er is voor de mensen of is het misschien andersom?

Een dame van de zaak op de hoek kwam met een glas water en een stoel, weer iemand anders belde de ambulance….Weer later bracht de buurvrouw mij naar Velp bij de huisartsen post en heeft daar heel geduldig een uur moeten wachten. Kortom hartverwarmend al deze spontane hulp!.

Alle akelige berichten in de media ten spijt, wil ik langs deze weg een positief geluid laten horen. Alle mensen die om mij heen stonden en mij spontaan verzorgd en geholpen hebben wil ik graag langs deze weg bedanken. Fantastisch!!

De apotheek op de hoek kon helaas geen hulp verlenen, bij navraag had niemand ehbo kwaliteiten, ze hadden geen vleugelpleisters en lijm om mijn wond dicht te plakken kon alleen afgegeven worden op recept.

Met mij gaat het verder goed behalve een zwart/blauw/paars oog. Els Dirksen Mesdaglaan.


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  19

Joop Snijder, fotograaf Als inwoner van Arnhem-Zuid was het voor mij een genoegen om meer bekend te worden met uw wijken. Veel verder dan het afrijden van de Bakenbergseweg en de Izaak Evertslaan was ik nooit echt gekomen. Als fotograaf vond ik het een bijzondere opdracht. Als landschapsfotograaf bevindt ik mij veel in de natuur en voor mij zijn Sonsbeekpark, Mariendaal, Warnsborn en Park Gulden Bodem bekend terrein. De combinatie van zoveel natuur in de wijk hebben mij geinspireerd om de foto's te maken, die hier aan u getoond worden. Hoewel mijn werk nationaal en internationaal wordt gebruikt, blijf ik het heerlijk vinden om mooie plekjes te vinden in mijn eigen stad. Zoals gezegd ben ik landschapsfotograaf en mijn werk is te vinden op de website www.joopsnijder.com. Mijn werk wordt gebruikt in boeken, reclamefolders, internet en onlangs mocht ik mijn werk exposeren in de Hortus Arcadie in Nijmegen. De foto's die ik gemaakt heb van uw wijk zijn terug te vinden op mijn website en kunnen nabesteld worden. U kunt mij mailen via penseelstreek@ joopsnijder.com voor prijzen en formaten.


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Fundamentele gezondheid (h)erkennen: Workshops en 8 weekse aandacht Training: Mindfulness, in de maalstroom van het leven Mindful Eten NU www.:akkeraandachttraining.nl / akker@tiscali.nl / 06-51063206

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg

Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

L . P. M . va n R o o n

B e l a s t i n g e n e n a d m i n i s t r at i e s Ik verzorg graag uw aangifte en administratie Zowel particulier als ondernemer Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem telefoon 026 4426508 loekvanroon@cs.com

SCHOONHEIDSSALON Van Lawick van Pabsstraat 116 Tel: 026 - 44 53 061

• Onderhoud SCHILDERSBEDRIJF • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  21

50ste druk van onze wijkkrant Een impressie van de nummers 26 t/m 49 Door Peter Arnold

Het artikel ‘De verdwenen winkels op de Hoogkamp’ in uitgave 26 leidde tot een hausse aan ingezonden aanvullingen, weemoedige herinneringen en (soms pikante) anekdotes; de redactie houdt zich trouwens nog steeds aanbevolen voor eigen initiatieven om de wijk betreffende kopij in te sturen… Ook voor de toekomstige nummers blijven we uw hulp dus nodig hebben! Op 12 augustus 2003 werd het in Arnhem 35 ºC in de schaduw (hadden we recent niet ook zo’n uitschieter?) en vond een interview plaats met de internationale bezoekers van camping Warnsborn (nr. 27). In de winter ‘03/’04 werd onze wijk dusdanig geplaagd door leden van het Inbrekersgilde, dat de wijkagent preventieve tips moest geven (nr. 28). In dat nummer stond overigens tevens te lezen waarom een kledingzaak uit Oss in de jaren ’60 in pension Warnsborn een ondergoed- & zwembroekenshow hield… De zomeruitgave van 2004 leerde waarom A. Martig van de J. Israëlslaan 127 paardenhaar uit Mongolië gebruikt bij de reparatie van strijkstokken voor cello of viool. En de ‘Special Market Garden’ in het

herfstnummer werd door alle wijkbewoners van jong tot oud van A tot Z gespeld. Gelukkig konden 60 jaar na dato nog vele verhalen voor het nageslacht bewaard worden! Tot en met nummer 33 kwamen wederom spontane bijdragen over oorlogsherinneringen bij de redactie binnen… In die Penseelstreek werd trouwens ook ‘de kleine IJstijd’ in maart 2005 besproken: er was toen zoveel sneeuw gevallen, dat in de Mesdaglaan een ijsbar en op het Witsenveldje een iglo gebouwd konden worden! De glossy bijlage bij nummer 34, een uitnodiging voor de eerste Kunst- & Atelierroute op 06-11-05, bleek in de daarop volgende uitgave representatief te zijn geweest: bronzen beelden, fraaie viltwerken en schitterende schilderijen legden een kunstzinnige glans over onze wijk. In het zomernummer van 2009 kon u lezen dat de tweede route eveneens zeer geslaagd was (nr. 49). In maart 2006 begon het eerste gemor over het afkoppelen van het regenwater van het riool door de gemeente Arnhem gestalte te krijgen en nadien volgden nog vele artikelen en bijdragen over dit onderwerp… De samenwerking met onze in heel Nederland bekende Arnhemse Loes-

je leverde vanaf uitgave 38 tal van prachtige covers op. Bijvoorbeeld: Wadi’s… We kunnen het water beter zelf naar de zee dragen (nr. 39), Veel Buurt, Weinig Winkel (nr 40) en Buiten… Gewoon beter (nr. 41). Het nieuwe jaar 2008 werd ingeluid met een nieuwe look (de redactie werd wekenlang lastig gevallen met de vraag welk Bestuurslid hiervoor geposeerd had…), mede ter stimulering van de nieuwe website www.penseelstreek.nl in dezelfde lay-out. In nummer 44 aandacht voor het werkbezoek van de burgemeester in onze wijk en een special over de kunstwerken van Egon Pieko aan de Weg langs Klim en Dal 1. Doordat onze vormgever Nannieke één van deze foto’s op haar PC had bewaard, is overigens een nadien van hem gestolen beeld later weer opgespoord! En gelukkig is het op 28-11-’08 onthulde beeld van Paulus de Boskabouter, waarover u alles kon lezen in het afgelopen januari nummer, ook slechts tijdelijk ontvreemd geweest… Sommigen vreesden reeds de terugkeer van de familie Flodder (nr. 48)

.

Adverteren in deze wijkkrant?

Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Gerda Carbasius Weber, 026 - 4465391.

Formaat

Afmetingen br x h (in mm)

Eenmalig

Heel jaar (4 nrs)

1/2 liggend

176 x 133,7

€ 110,-

€ 350,-

1/4 liggend

176 x 65,1

€ 60,-

€ 200,-

1/4 staand

86,2 x 133,7

€ 60,-

€ 200,-

1/8 liggend

86,2 x 65,1

€ 40,-

€ 115,-

1/16 liggend

86,2 x 30,75

€ 22,-

€ 60,-


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Interim management volgens Adactum is mensen meenemen in een veranderingsproces door het creëren van draagvlak en door de cultuur van de organisatie als uitgangspunt te nemen.

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s / bestel / campers benzine / diesel

Eduard van beinumlaan 2 6815 GD Arnhem tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68 Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  23

Dagboek

Vanaf 2004 hebben wij pizzeria La Bella onder ons beheer en vanaf maart dit jaar wonen wij ook boven de pizzeria. “Ons” bestaat uit mijzelf, mijn man en onze 2 zoons. De jongens zijn 9 en 11 en zitten op basisschool de Pieter Brueghel en genieten al volop van de vrienden de ze gemaakt hebben en merken net zoals wijzelf, de vriendelijkheid van de buurt. Onze vaste klanten begroeten ons als we ze op straat tegen komen en we hopen dat dat niet alleen bij de vaste klanten blijft maar ook door vrienden die we zullen maken op de Hoogkamp. Mijn oudste zoon houdt ervan om gitaar te spelen en volgt daarin ook lessen. De jongste van de twee is echt een ontdekkertje, speelt heel veel in de buurt met al zijn vriendjes en komt af en toe ongewenst binnenlopen in de keuken van de zaak op de druk-

ste dag van de week, namelijk dinsdag (onze pizzadag). De twee houden ook van sport en volgen lessen in teakwondo. Ze willen binnenkort ook gaan voetballen bij SML. De hobby/ passie van mijn man is vooral de pizzeria waarin hij zijn meeste energie steekt. Samen proberen we de sfeer in de pizzeria gezellig te houden zodat de buurtbewoners en de medewerkers er graag komen. Het belangrijkste voor ons is dat wij ons in een prettige leefomgeving bevinden waarin onze kinderen op een veilige en leuke manier kunnen opgroeien samen met de nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Dit maakt ons erg gelukkig! Ik geef de pen door aan mijnheer Etienne Journie aan de Josef Israelslaan. Amsa (Pizzeria La Bella)

Kaldi Arnhem | Weverstraat 13 B | 6811 EL Arnhem | 026-4436208 | arnhem@kaldi.nl

g rin ve n e le bo offi in e n ez e k l ge d pj i.n Te van s ko kald i w. at gr ww

En wat drinken we na het eten? Een Brazil, Guatemala of Java? Espresso, koffie of een heerlijke thee? U kunt bij ons ook terecht voor delicatessen bij de koffie, servies, koffie-en theeaccessoires, en espressomachines. En..........u drinkt bij ons de lekkerste cappuccino van Arnhem en omgeving!

KOFFIE & THEE

KOFFIE & THEE

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Prikbord Boekenbeurs Diaconessenkerk

wijncursus

Tijdens de jaarlijkse Bazaar in de Diaconessenkerk op 4 november a.s. wordt ook nu weer de bekende boekenbeurs georganiseerd. Aansluitend is er zaterdag 7 november van 10 tot 16:00 uur nog een extra speciale uitverkoop tegen bodemprijzen om de grote voorraad af te slanken. Voor weinig geld kan je jezelf of een ander verrassen met een mooi boek. In de loop van het jaar worden de aangeboden boeken voor de verkoop geselecteerd op kwaliteit en onderwerp. Om het aanbod actueel en interessant te houden is regelmatig vernieuwing nodig. Door het aanbod van leden uit de wijkgemeente en andere bewoners die af en toe grote opruiming houden, lukt het meestal goed een voor jong en oud aantrekkelijke markt te houden. De opbrengst gaat naar goede doelen en het jeugdwerk. U kunt met onderstaande personen contact opnemen voor het aanleveren of ophalen van uw overtollig geworden schatten. Ze zijn van harte welkom. Jan Siert Wiersema, Burgmeestersplein 21, tel.4420720, en Tjissie Clifford 4439160.

Concert diaconessenkerk Op 8 november om 16.00 uur geeft Capella Nadaillac haar slotconcert in de Diaconessenkerk. Het programma bestaat uit klassieke muziek van de Renaissance tot de 20ste eeuw. Capella Nadaillac, genoemd naar het gehuchtje Nadaillac in de Dordogne in Frankrijk waar het koor negen dagen vertoefde, is een projectkoor dat jaarlijks in de zomerperiode concerten geeft in verschillende grotere en kleinere Romaanse kerken in Frankrijk. Een intensieve voorbereiding zowel in Nederland als in Frankrijk gaat daaraan vooraf zodat een ambitieus programma uitgevoerd kan worden. Het programma wordt iedere keer weer met groot enthousiasme ontvangen door het franse publiek en levert jaarlijks nieuwe uitnodigingen op. Dit jaar bracht onze concerttournee ons naar de grote kathedraal Saint Front van Périgueux en naar de prachtige Romaanse kerkjes van Montagrier, Saint Pardoux en Gurat. Het koor wordt bijgestaan door een instrumentaal trio bestaande uit een fluitist, cellist en pianist. Zij verzorgen de intermezzi tussen de koorblokjes. Het geheel staat onder leiding van Joke Brandsma. De toegang tot het concert is vrij, na afloop zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor de onkosten. Na het concert wordt een glas wijn geschonken om de feestelijke afsluiting van het Frankrijkproject te vieren. Lidy Boessenkool

samen koken voor oudere wijkbewoners Vanaf 1 oktober 2009 biedt AC Het Dorp workshops ‘samen koken’ aan, speciaal voor oudere wijkbewoners (met een lichte lichamelijke beperking) die het leuk vinden om te koken en het daarnaast gezellig vinden om dat samen te doen. Elke dinsdag- en donderdagochtend zijn wijkbewoners vanaf 9.30 uur welkom om gezamenlijk een maaltijd te gaan koken. De maaltijden zijn gevarieerd. Zowel hollandse pot als diverse buitenlandse gerechten. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor eigen inbreng en ideeën van de deelnemers. De ochtend begint met een lekker kopje koffie of thee. Onder begeleiding van een medewerker van het AC gaan we vervolgens koken. Iedereen kan daarbij doen wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Aan het eind van de ochtend kunnen we dan gezamenlijk genieten van eigen bereide, gezonde maaltijd. Interesse of meer weten? Neem dan contact op met Jeanneke Bruning, teamleider AC Het Dorp – De Tra 026-354 99 00.

orkest zoekt nieuwe leden Het RBO (Rijnstad Begeleidings-orkest) is een nieuw orkest in de regio Arnhem/Nijmegen en begeleidt (vooralsnog) de uitvoeringen van het Rijnstad Vocaaltheater te Arnhem. Er staan twee programma’s gepland: • Een concert voor Unicef (benefietconcert) op zondag 25 oktober. Dit concert vindt plaats in Musis Sacrum, Arnhem. Op het programma staan verschillende medleys van musicals, zoals Jesus Christ Superstar en Les Misérables. Van dit concert wordt een CD opname gemaakt. • In het voorjaar van 2010 gaat het Rijnstad Vocaaltheater de musical Jesus Christ Superstar uitvoeren. De repetities hiervoor starten op 7 maart. Voor beide programma’s zoeken we nog violen, altviolen, cellisten en hoorns. Het orkest bestaat uit goede amateurs, muziekstudenten en enkele professionele musici. Reacties kunnen gestuurd worden aan judy. vanderlijke@hetnet.nl

Wil Scholten is wijkbewoner van de Penseelstreek. Vanaf vrijdag 23 oktober gaat hij voor Volksuniversiteit Arnhem een basiscursus over wijn verzorgen. Onder de naam ‘Wijnen uit de hele wereld’’ neemt hij de deelnemers vijf avonden mee op wereldreis naar de belangrijkste wijnlanden. Dat zijn natuurlijk Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Duitsland, maar ook de Verenigde Staten, Argentinië, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. Onderdelen van de cursus zijn de techniek van het proeven, het leren benoemen van wat men proeft, belangrijke druivenrassen, vinificatie, maar ook de achtergronden van kwaliteitsindelingen van wijnen. Elke avond worden tien wijnen geproefd. Hier horen rode, witte wijnen bij, maar ook rosé, dessertwijnen en versterkte wijnen. De cursus wordt gegeven in de Coehoorn, Coehoornstraat 17 te Arnhem en is van 20.00-22.00 uur. Men kan zich opgeven via de website www.volksuniversiteit.nl/arnhem. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0264422363

gratis inloopspreekuur computer- en internetvragen In de bibliotheek in de Koningsstraat is iedere dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur een inloopspreekuur voor mensen die computer- en internetvragen hebben. Het spreekuur wordt bemenst door vrijwilligers van SeniorWeb. Daarnaast is de bibliotheek dit najaar van start gegaan met een Internetcafé. Iedere eerste maandag van de maand in de bibliotheek in de Koningsstraat, iedere derde maandag in de bibliotheek Kronenburg, telkens van 10.00 – 12.00 uur. Tijdens het internetcafé wordt telkens één onderwerp behandeld. Voor het programma zie de krant of de agenda op www.biblioarnhem.nl -> Activiteiten. Voor beide activiteiten geldt; het is gratis, iedereen is welkom, u hoeft geen lid van de bibliotheek of van SeniorWeb te zijn en het credo is dat domme vragen niet bestaan !


S E J T S A W K Bungalow te huur

e 6-persoons Onze gerieflijk staat 300 alow op Texel vakantiebung van nd en is te huur m van het stra een or t begin april vo eind oktober to idweek . weekend of m of n ee midweek Prijs €140 voor le he 60 voor een weekend en €2 dy ie Fred en Li week. Informat l 4421739. Boessenkool, te

Yoga - sprankel rk) op (Diaconessenke In de Bakermat vond en d, donderdaga maandagavon tend. woensdagoch m voor een ko el rte w Je bent van ha atie or meer inform proefles. Kijk vo et kel.nu of bel m op www.spran (06 11375989) Berenice Smits

Lundia kastonderdelen te koop ,50 x 40) à € 15 4 zijstukken (2 ,15 € 30 x 60) à 2 zijstukken (2 -,5, x 30) à € 10 planken (50 40) à € 7,50 x 0 4 planken (5 x 60) à € 10,4 planken (80 49 Tel. (026) 325 80

TE HUUR familiechalet Ons gezellige Wallis, Haute Nendaz, Zwitserland. tzicht. Schitterend ui en haard, Ruime living, op slaapkamers, zonneterras, 3 garage. 2 badkamers, : wandelen, Zomervakantie golf mountainbike, : sneeuwzeker Wintervakantie tre Vallées. skigebied Qua zet. usvakantie be Kerst- en krok che.nl bu tla le www.cha ’s: to fo en fo In eer-Nahuijsen Fam. van der M 6 tel. 026 351659

kookkriebels aurant voor Huiskamerrest es! gezellige dam eerstraat 13 Johannes Verm tober • vrijdag 30 ok vember • vrijdag 27 no bels.nl www.kookkrie

Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  25

Wilt u een kwastje plaatsen?

te leen

lf 5 leuntafels We hebben ze or een feest, en aangeschaft vo uikt e als ze ongebr vinden het zond Ze zijn voor een aan. in de garage st per ng ( € 5,- p.st kleine vergoedi keer) te leen. essenkool, Fred en Lidy Bo 739 raat 15, tel 4421 Poggenbeekst

te koop ed met eenpersoonsb Splinternieuw eschermer matras, matrasb ofd, m de bo en tt la diening voor ho en afstendsbe . en voeteneind 2 83 23 € 100,- tel. 44 r. in, l.n te en Spreek uw naam g. ik bel u teru

zin om te sporten

?

iets wen (jong en Leuke club vrou Niveau ekt versterking! zo ) ng jo r de in m me wel rijk, enthousias niet zo belang 0 tot vond van 20.3 Elke dinsdaga lspel, binatie van ba 21.30 uur. Com g en BBB. conditietrainin jken? er te komen ki Zin om een ke op met: Neem contact e, tel. 351 49 69 Ingrid ten Berg

Rustpunt Massages nning pa

(h)eerlijke onts

massage, * integratieve nnend heerlijk ontspa arm sage, lekker w * hotstone mas vol en ig sage, stev * freehandsmas t 15 Van Goghstraa Koert Sondorp, 06 232 777 62 massages.nl www.rustpunt

STIJLVOL OP VAKANTIE? ker hier Dan moet je ze en .... jk ki eens gaan ontpellier M en Avignon, Nîmes recte nabijheid liggen in de di Rivoire, Gîtes et van Mas de la tes. chambres d’hô

styling workshop interieur

6

2, 026 44 54 72

kleur &

aktijk. Therorie en pr dag bij id m ag Elke zaterd elname. voldoende de len. p. incl. materia Kosten € 85,- p. s. er deelnem Min. 8, max. 12 534114 en 21 Info: José 06 3641 Sandra 06 4123

ismakogie en. ier van beweg Een betere man er. le ze de is met Maak eens kenn , en ng feni Eenvoudige oe te passen in e to d tij overal en al leven. het dagelijkse e: Meer weten zi ie.nl www.ismakog 026 4432544 Interesse? tel: Lies Bloema

te Koop koop Ter inspiratie te en aangebod : van 001 t/m 2009) 9 jaargangen (2 Textiel plus. ed/ mers, zien er go Totaal 33 num 625 euro. Tel. 02 ongebruikt uit. 4438968

toarmina

: Kijk voor info op .com re oi riv la www.masde Jan Vethstraat

Voor slechts anderhalve euro per advertentie! Wees erop attent dat de redactie geen kwastjes accepteert met meer dan 30 woorden, of met afbeeldingen. Meer commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen) kosten tien euro. Tekst en bijbehorend bedrag kunt u samen in een envelop inleveren op het redactieadres, Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het bijbehorende juiste bedrag zullen niet worden geplaatst.Zie pagina 2 voor sluitingsdatum van het inleveren van het volgende nummer.

ocante Bloemen en Br tjes en oude spulle - leuke nieuwe autjes - originele cade t ke stuk n op maa -zijden bloem tussen ngs! Do en vr Kom gerust la 170 of bel 026 4453 14.00 en 18.00 l menarnhem.n www.zijdenbloe 190 kenbergseweg Wil Radder, Ba


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 50

Heidi Bremer mr.

Breitnerstraat 98 6813 HS Arnhem (026) 472 15 15 info@heidibremer.nl

administraties

& belastingadvies

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C Verpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Wybenga & Weijl Makelaars PERSOONLIJK & BETROKKEN G.A. van Nispenstraat 3 6814 JA ARNHEM Tel.026 - 44 35 719 Fax 026 - 44 21 591 Bekijk ook eens onze website voor het actuele aanbod

WWW.WYBENGA.NL


Nummer 50  DE PENSEELSTREEK  27

Kinderstreken Kruidnoten = pepernotenactie

Woordzoeker De woorden staan van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, schuin en van beneden naar boven.

Wij doen dit jaar mee met de kruidnotenactie van ZOAvluchtelingenzorg. ZOA is een organisatie die vluchtelingen in Azië en Afrika helpt. Elk jaar organiseert ZOA een kruidnotenactie, waarvan de opbrengst gaat naar een project. Dit jaar is de opbrengst voor de opbouw van een school in Liberia. Een zak kruidnoten van 500 gram kost € 2,=. Daarvan gaat de helft naar het goede doel! Niet duur en ze zijn echt lekker. Alle kinderen uit de wijk kunnen meedoen met het verkopen van de kruidnoten! Je kunt bij ons een intekenlijst ophalen en zoveel mogelijk verkopen aan je ouders, grootouders, buren, etc! Wij verzamelen de lijsten en het geld en dan kun je bij ons de kruidnoten ophalen.

Als je alle woorden hebt weggestreept blijven er letters over, die achter elkaar gelezen een zin vormen. Veel succes.

optocht ans hoogkamp krant

wijk penseel respect brief

jubileum sintmaarten werk vijftig

kwast

Kruiswoordraadsel vertikaal 1.Wat is de achternaam van de jongen die de wijkkrant in de Van Heemstralaan heeft bezorgd? 2. Welke straat heeft het eerste jeugdstraatvolleybaltoernooi gewonnen? 3. Wat is de achternaam van de voorzitter van de wijkvereniging? 4. Hoe heet de bekende schrijver (achternaam) die in dit blad geinterviewd is? 5. Wat was de naam van de wijksupermarkt die ooit in onze wijk heeft bestaan?

Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je (met je ouders?) dit ook voor je eigen school wilt organiseren. Zit je op de basisschool of op de middelbare school en heb je zin in deze actie, dan kun je ons bellen. Onze school, ’t Panorama doet ook mee! Dus als je op ’t Panorama zit (groep 5 t/m 8) dan heb je al een intekenlijst gehad. En voor alle grote mensen in de wijk: koopt u dit jaar vooral uw kruidnoten via deze actie! Meer over ZOA en de kruidnotenactie staat op www.zoa.nl. Alvast allemaal bedankt!! Marlis en Lidewij te Hennepe Mesdaglaan 37 026 - 4424143

horizontaal 1.Hoe heet deze krant, de ............. 2. Welke sport wordt beoefend op de Van Heemstralaan? 3. Welke stichting organiseert ochtenden voor ouderen in onze wijk? 4. Wat is de voornaam van de mevrouw die voor de verspreiding van de Penseelstreek zorgt? 5. Wat verkopen Marlis en Lidewij te Hennepe?

Als je deze krant hebt gelezen, kun je deze puzzel vast wel oplossen. De puzzels zijn gemaakt door Sophie Swart en Bas van der Steenhoven. Dank jullie wel!


Penseelstreek50  

ONZE WIJK DOOR DE LENS VAN JOOP SNIJDER EXCLUSIEF VOOR DIT JUBILEUMNUMMER INTERVIEW MET DE SCHRIJVER JAN SIEBELINK HERINNERINGEN AAN ONZE WI...

Penseelstreek50  

ONZE WIJK DOOR DE LENS VAN JOOP SNIJDER EXCLUSIEF VOOR DIT JUBILEUMNUMMER INTERVIEW MET DE SCHRIJVER JAN SIEBELINK HERINNERINGEN AAN ONZE WI...

Advertisement