Page 1

THAI  BOND  MARKET  WEEKLY  REPORT   Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kindom of Thailand Contact : Bond Market Development Bureau (02-271-7999)

HighLights

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุน ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 15 ของกําไร จากปัจจุบันจ่ายเพียงร้อยละ 10 ของกําไร เพือ่ สร้างความเป็นธรรมให้กับผูล้ งทุนทั้งระบบ เพราะ ปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเสียภาษีที่แตกต่างกัน โดยบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ในขณะที่ลงทุนผ่านกองทุนรวม จะเสียภาษีเพียง 10% เท่านั้น

September 3, 2018

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง ภาวะเงินบาททีก่ ลับมาปรับตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ เนือ่ งจาก พบว่า เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาพักในตลาดพันธบัตรระยะสั้นของไทยมากขึ้น และอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่าประเทศอืน่ ในภูมิภาค ซึ่งอาจเป็น เพราะฐานะด้านต่างประเทศของไทยมีความเข้มแข็งมากกว่า ขณะทีบ่ างประเทศมีประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง จึงไม่จูงใจให้นกั ลงทุนนําเงินเข้าไปลงทุนเท่า ทีค่ วร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. ยังไม่ ได้อนุญาตให้ออก เสนอขายเหรียญดิจิทัลให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ ไอซีโอ (ICO) รวมถึง ผู้ทําหน้าทีเ่ ป็นไอซีโอ พอร์ทัล ( ICO Portal) เพราะอยู่ ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ พร้อมทั้งเตือนนักลงทุนให้ทําความเข้าใจก่อนการลงทุน เนือ่ งจากจากข้อมูลทีผ่ ่านมา นักลงทุนมีโอกาส ขาดทุนจากการลงทุนประเภทนี้ถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญีป่ ุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า BOJ จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคาร กลางยุโรปได้ดําเนินนโยบายการเงินแบบปกติแล้วก็ตาม โดยจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ที่ร้อยละ 0 และระยะสั้นไว้ที่ติดลบร้อยละ 0.1 ไปอีกระยะ เนือ่ งจาก เศรษฐกิจยังมีความผันผวน และการเดินหน้านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะทําให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทีร่ ้อยละ 2.0 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้อาจจะต้อง ใชเวลาทีม่ ากกวาคาดการณตอนตน Inflation Rate Inflation Rate Core Inflation Headlind Inflation

YoY(%) MoM(%)

2015 2016 2017

0.75% 0.00% -0.10%

Avg. Selling Rate (THB)

Thai Policy Interest Rate

CNY Source : BOT

YTD

32.9185 43.0921 38.5741 29.87 4.8434

USD GBP EUR JPY

2.80 3.20 4.30

Source : NESDB

Major World Currencies

GDP Forecast 2018

1.50%

1.0% -3.3% -2.2% 2.1% -4.1%

Next Meeting:

4.4 4.2 - 4.7 4.5

BOT NESDB FPO

19-Sep-2018

205.51

Source : BOT As of July 2018

Name

EQUITIES Index

SET NIKKEI DJIA S&P500 DAX HSI FTSE100

1,721.58 22,865.15 25,964.82 2,901.52 12,364.36 27,888.55 7,432.42

YoY(%)

1.75% - 2.00%

Source : MOC As of July 2018

Currency

INT'L RESERVE THAI (b.USD)

GDP Growth

American Interest Rate (Fed) British Interest Rate (BoE) European Interest Rate (ECB) Japanese Interest Rate (BoJ)

0.79 0.04 1.46 -0.05 0.8 - 1.6

Forecast

MACRO DATA

Policy Rate

Change(Wk) 17.76 263.38 174.47 26.83 -30.16 216.68 -145.07

OIL (USD/Barrel) BRENT WTI

Last Update : June 2018

1.60 1.08

77.42 69.80 PRECIOUS METALS (USD)

GOLD SILVER

As of August 31st , 2018

Source : Bloomberg

-6.60 -0.34

1,206.70 14.56 As of August 31st , 2018

PUBLIC DEBT DATA GOVT Bond

Public Debt Debt to GDP =

41.44%

Mutual Funds 2%

6,486,711.48 THB Mil. Oustanding Debt

(THB Mil.)

(THB Mil.)

66% 65% 1%

873,223.210 0.000 914,646.770 411,075.730 503,571.040

FIDF Debt Prefunding SOE -G - NG

6,486,711.480

Total

Bot 8%

Financial Institution 3%

0.00 0.00 -4,251.39 -2,010.89 -2,240.50

6%

70.32

100%

32,542.59

140%

Insurance Company 28%

NR 16%

Baht Bond 1%

11-Jul-18 11-Jul-18 18-Jul-18

Corp Bond 26%

80%

15-Aug-18 15-Aug-18 22-Aug-18 5-Sep-18 12-Sep-18

60%

7%

24%

40%

4.0

10.50

3.9

10.00

3.8

9.50

3.7

9.00

3.6

8.50

3.5

8.00

3.4 ATR (LHS)

Average cost (RHS)

Source : PDMO as of Dec 2017

Spread over T-1 Date

97%

100%

4.1

11.00

GOVT Bond Auction Schedule Q4/FY2018 Tenor (Year)

Symbol

Auction Amount (THB Mil.)

Total Allocated CB+NCB (THB Mil.)

10 50 20 5 30

LB28DA

15 20 10

LB326A LB366A LB28DA

15,000 5,000 12,000 50,000 5,000 14,000 12,000 20,000

14,550 5,000 12,000 50,000 5,000 14,000

128%

114%

4.2

11.50

ATM (LHS)

Domestic Bond Market  Classified by Issuer

120%

%

12.00

Source : BOT as of May 2018

12,151,271 THB Mil.

% Share of GDP

ATM, ATR, Nominal Cost of Debt Goverment Debt Portfolio

Year

Contractual Funds 22%

Source : PDMO as of Apr 2018

Bond Market Cap. Size

Non‐ profit organization 1%

Other 1%

Depository Corporation 15%

-1,143.56

0%

9,265.130

Others

37,867.22 -55,567.33 -772.37

13% 0% 14% 6% 8%

379,903.380

SFIs

Household 4%

Chg. from Jan-18

%

4,309,672.990 4,216,238.440 93,434.550

GOVT - Domestic - Foreign

GOVT Debt Portfolio

Classified by Type of Investors

879,009  THB Mil

LB676A LB366A LB23DA LB466A

Allocated CB (THB Mil.)

14,100 4,800 11,650 50,000 5,000 13,500

NCB (THB Mil.)

450 200 350

500

BCR

2.40 1.01 1.37 1.39 1.63 2.43

G/O

AAY (%)

Spread (bps)

2.74 3.83 3.33 2.35 3.26 3.10

1,200 500 1,400

Min. (bps)

-6.13 12.10 3.24 -5.79 -4.33 0.31

-7.30 -8.28 -0.31 3.80 -9.86 -1.03

Max. (bps)

-5.30 11.92 5.49 8.20 0.74 0.97

Asian Fin.  Crisis

20%

G : Greenshoe option

12% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan‐18 Feb‐18 Mar‐18 Apr‐18

0%

Bank Loan /GDP

Equity/GDP

Bond Market / GDP

BOT

vs

Source : ThaiBMA

Electronic Bond Switching

3,323,531 THB Mil.

Destination Bond

Source Bond Date

Maturity Profile

7%

O: Overallotment

BOT Bond 28% Symbol

28-Nov-17

LB196A

Auction Amount (THB Mil.)

Tenor (Year)

Symbol

Allocated Amout (THB Mil.)

AAY

10,000

5 10 20 50

LB22DA LB26DA LB366A LB676A

3,561 874 2,210 3,355

1.96 2.39 2.95 3.45

GOV

Remark : Excluded P/N , TL

Govt Bond 38% 75%

≤1

14% 39%

25%

20%

20%

1<yr≤3

3<yr≤5

5<yr≤10

Spread over T-1 Spread (bps)

Min. (bps)

Max. (bps)

-0.24 -0.68 0.89 -3.96

1.96 2.39 2.93 3.40

1.97 2.40 2.96 3.47

Top 5 Most Active GOVT Bond

4,647,715 THB Mil.

No.

Symbol

TTM.

Outstanding Value (THB Mil.)

1 2 3 4 5

LB22DA LB26DA LB206A LB226A LB21DA

8.81 4.81 3.81 4.31 2.33

206,292 228,246 125,345 202,592 306,104

10<yr≤50

Source : ThaiBMA as of September 3rd, 2018

Total Trading Value (THB Mil.)

435,737 425,135 272,335 270,437 254,144

% of Total Trading value

T/O (เท่า)

16.14% 15.75% 10.09% 10.02% 9.41%

2.11 1.86 2.17 1.33 0.83

Source : ThaiBMA ( Oct 1st,2017 - Aug 7th ,2018 )

GOVT Yield Curve Movement Date

3Yr

5Yr

10Yr

20Yr

50Yr

5%

Today

2.01

2.28

2.74

3.30

3.81

4%

Last week Last month Beginning of 2018

1.99 1.92 1.61

2.31 2.21 1.87

2.72 2.72 2.55

3.26 3.33 2.96

3.81 3.86 3.42

3.81% 50-yr 3.30% 20-yr 2.74% 10-yr 2.28% 5-yr 2.01% 3-yr

3% 2% 1%

MPC

1.5%   Source : ThaiBMA (As of September 3rd ,2018)


Foreign Yield

SWAP Interest Rate Swap IRS

4.00

THAI US Singapore

3.50 3.00

1-yr

2-yr

5-yr

7-yr

10-yr

US

%

2.36

2.57

2.77

2.82

2.88

EU

%

-0.23

-0.12

0.45

0.75

1.09

JAPAN

%

0.04

0.07

0.13

0.19

0.29

THAILAND

%

1.20

1.40

1.94

2.20

2.44

1-yr

2-yr

5-yr

2.50 2.00

UK

1.50

EURO

1.00

JAPAN

0.50

Cross Currency Swap CCS

0.00 3m

‐0.50

6m

2‐yr

5‐yr

10‐yr

30‐yr

Unit : %

‐1.00

3M

6M

2yr

5yr

10yr

7-yr

10-yr

2.180/2.095

2.415/2.340

-0.25

-0.24

-0.23

-0.47

-0.52

-0.53

-0.52

1.210/1.160 1.415/1.345 1.950/1.890

THB/USD

%

EUR/CBS

Mid

-0.32

-0.29

JPY/CBS

Mid

-0.43

30yr

US

2.09

2.26

2.64

2.76

2.88

3.05

UK

0.38

0.48

0.73

1.03

1.42

1.76

Credit Default Swap CDS

6M (bps)

1-yr (bps)

2-yr (bps)

5-yr (bps)

7-yr (bps)

10-yr (bps)

EURO

-

0.75 -

0.68 -

0.58 -

0.01

0.62

1.27

US

9.45

9.50

10.10

14.95

21.26

27.59

JAPAN

-

0.14 -

0.13 -

0.15 -

0.07

0.11

0.85

UK

5.05

5.10

7.99

19.91

29.96

41.27

THAILAND

1.29

1.50

1.90

2.28

2.74

3.40

JAPAN

5.88

6.85

9.42

28.99

42.34

50.87

Singapore

1.52

1.58

1.71

2.06

2.40

2.93

THAILAND

11.40

12.48

19.75

49.50

71.02

89.77

th

Source : ThaiBMA , Reuters (As of September 3rd, 2018)

Source : Reuters (As of Jun 25 , 2018)

Non-Residence Holding NR Holding Weekly

Peers Comparison

Non-Resident Holding (THB Million)

% Share of Thai Bond Market Cap.

GOVT Bond

763,504

6.165%

BOT Bond

126,983

1.023%

SOE Bond

0

0.000%

89

0.001%

535

0.004%

891,111

7.193%

Issuer

Foreign Bond Corp Bond

TOTAL

Percentage share of Non‐resident Holding in Local Government Bond 45%

Indonesia 37.79 %

40%

Jun 18

35%

Malaysia 28.90 %

30%

Mar 18

25% 350,000

Thailand

2018

300,000

20%

93,249

250,000

Net Sell 39,836.87  Mil.

200,000 84,003

104,038

150,000

GOVT

23,052

BOT

16.1% As of  August 31st 2018

15%

80,325Mil. ‐40,488Mil.

Korea 11.57 % Mar 18

100,000

117,144

50,000

10%

196,463

129,454

113,010

96,738

45,963 29,642

0

10.91%

‐100,506

Mar 18

‐6,203

5%

‐8,757

‐71,124

Japan

36,278

15,548

‐53,807

‐50,000

29,820

52,804

‐64,104 ‐37,994

‐100,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Source : PDMO (As of August 31st, 2018)

Source : PDMO (As of August 31st, 2018)

https://asianbondsonline.adb.org/

BAHT BOND IFIs , 

103,337 HB Mil.

THE OUTSTANDING BAHT BOND

Credit Rating 

Classified by issuers based on TTM THB Mil.

69

MOFL % (Government)

20,000

39 9

41 53 37

11

NN2PC %

WOORI KEXIM

9 8

WOORI

%

KEXIM

EDL‐Gen

2

MOFL MOFL

0 2019

2020

l.

19

(20,160 THB Mi ) % l.

(41,862 THB Mil.)

19

%

2021

%

5

%

5

EDL‐Gen %

3

NN2PC EDL‐Gen

MOFL EDL‐Gen

KEXIM

8

KEXIM

Hana

5,000

2018

EDL‐Gen

(9,000 THB Mi )

KNM KEXIM CABEI

MOFL

9%

l.

EDL‐Gen

MOFL

NN2PC

(20,160 THB Mi )

%

KEXIM

HANA

10,000

%

% %

l.

MHBK

& CGIF

(41,862 THB Mil.)

& CGIF (42,189  THB Mi l.)

NN2PC

14

Credit Rating 

EDL‐Gen (41,862 THB Mil.) %% (33,815 THB Mil.) (9,000 THB Mi ) (30,656  THB Mil. ) %

%

%

International

41

%

(32,315 THB Mil.)

MOFL (Government)

13

%

(32,315 THB Mil.)

(Government) International IFIs ,  Credit Rating  International & CGIF Credit Rating 

31

71,022 THB Mil. 

15,000

31

MOFL (Government)

.

%

15

& CGIF

EDL‐Gen NN2PC IFIs ,  Non‐Gov’t 10% International 7% 8% Credit Rating  (6,500 THB Mil.) MOFL (6,500  THB Mil ) & CGIF (9,000 THB Mil .) IFIs , 

CLMV

25,000

IFIs , 

International

MOFL

MOFL

MOFL

2022

2023

2024

NN2PC %

EDL‐Gen EDL‐Gen MOFL

2025

2026

MOFL 2027

3

3

%

EDL‐Gen MOFL 2028

1

%

MOFL

%

MOFL 2029

%

NN2PC 2030

2031

Source : ThaiBMA (As of August 8th, 2018)

2032

Jun-18

Mar-18

Dec-17

Jun-17

Sep-17

Mar-17

Dec-16

Jun-16

Sep-16

Mar-16

Dec-15

Jun-15

Sep-15

Mar-15

Dec-14

Jun-14

Sep-14

Mar-14

Dec-13

Jun-13

Sep-13

Mar-13

Dec-12

Jun-12

Sep-12

Mar-12

Dec-11

Jun-11

Sep-11

Mar-11

Dec-10

Jun-10

Sep-10

Q4

Mar-10

Q3

Dec-09

Q2

Jun-09

Mar-09

Q1

Sep-09

0%

‐150,000

Thai Bond Market Update 3 Sep 18  
Thai Bond Market Update 3 Sep 18  
Advertisement