Dél-Dunántúli Gazdaság XXIV. évfolyam 1. szám

Page 1

Dél-Dunántúli

GAZDASÁG XXIV. évfolyam 1. szám 2022. február 4.

Együtt mûködünk!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

www.pecsikamara.hu/deldunantuligazdasag

fejlesztési erôforrások 20 22

ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK w w w. f a c e b o o k . c o m / p e c s i k a m a r a

w w w. y o u t u b e . c o m / p e c s i k a m a r aAJÁNLÓ

Dél-Dunántúli Gazdaság

10. OLDAL

MEGHOSSZABBODNAK A SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI HITELEK 11. OLDAL

ELKEZDÔDÖTT A MUNKA AZ ÉPÍTÔIPARI TECHNOLÓGIAI KLASZTERBEN

BARANYAI GAZDASÁG GÜNZER TAMÁS

12. OLDAL

SRL-P1000, A SMARTLAB KONCEPCIÓ

A HÓNAP ÜZLETEMBERE A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja ISSN 1419-8746 Kiadja:

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztô és Szolgáltató Nonprofit Kft. A kiadásért felel: Rabb Szabolcs Felelôs szerkesztô: Katona Petra Szerkesztôség: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 7602 Pécs, Pf. 109 Tel.: (72) 507-133, fax: (72) 507-152 E-mail: pbkik@pbkik.hu A szerkesztôbizottság tagjai: Császár Gergely, Piacsek László, Pohli Krisztina, Schmidt Enikô, Sörös Dávid Hirdetésvezetô: Háda Sándorné (20) 319-8563 Nyomdai elôkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió, Pécs Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs

17. OLDAL

Jobing Hungary Zrt. 21. OLDAL

ÜVEGES GÁBOR

DIGITÁLIS MUNKAERÔ TOBORZÁS

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. PBKIK honlap: www.pbkik.hu www.pecsikamara.hu

„BEZZEG A MI IDÔNKBEN...” LUSTYIK GYÖRGY

Címlap fotó: arvar.hu

23. OLDAL

3


4

Dél-Dunántúli Gazdaság

CÍMLAPSZTORI

ÚJ LENDÜLETTEL 2022-BEN Új év, új tervek, új kihívások – az idei év is így indul a baranyai gazdaságban, illetve a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A pandémia jelentôs nyomot hagyott az elmúlt két éven, az ebbôl kiinduló gazdasági változások a következô idôszakot is meghatározzák. Milyen kihívások elôtt áll a kamara 2022-ben, hogyan tudja segíteni a vállalkozásokat és a gazdaságot? Milyen tervekkel indulnak neki az évnek az egyes cégek? A válaszokat ebben az összeállításban összegezzük.

DR. SÍKFÔI TAMÁS „Fontos, hogy az arányaiban egyre kisebb helyi fejlesztési erôforrásokat a lehetô leghatékonyabban használjuk fel” A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, dr. Síkfôi Tamást arra kértük, foglalja össze: miként jellemezhetô a nemzetközi, hazai gazdaság a 2022-es év elején, a tágabb színtere-

DR. SÍKFÔI TAMÁS

ken zajló folyamatok hogyan hatnak a megye gazdaságára. — A pandémia folyamata és hatásai még komoly elemzésre várnak a világon, mind egészségügyi, mind gazdasági vonatkozásban. A pénzvilág profitja a válság alatt folyamatosan többszörözôdik, a világ pénzrendszerének digitalizációja várható. Az államok elképesztô ütemben adósodnak el. Az energiaárakat hatalmas haszonnal az égbe emelik, több „alternatív” profitá-

bilis zsákutcába terelik az emberiséget. Az IT-szektor akcelerációja tömegeket szorít ki a társadalmak perifériáira, a vegyvélelemipar gyors fejlôdése újabb és újabb globális civilizációs kihívásokat teremt meg. A hadiipari megrendelések veszélyes csúcsokat döntögetnek, a gyógyszeripar hatalmas fellendülést él meg. A magyar és az uniós fejlesztéspolitika az elmúlt 30 évben nem kedvezett a perifériáknak. A gazdaságfej-


CÍMLAPSZTORI lesztési zónák kijelölésével végre megjelent benne a térségi szemlélet, amely talán fékezni tudja az igen felgyorsult térségi polarizációt, az egyre erôsebben a fejlett térségek felé irányuló irracionális erôforrás-allokációt. Ahogy a világban, úgy itthon is folyamatosan növekszik a fejlett és perifériális térségek közötti különbség. Ezt a folyamatot még gyorsítja is a centrumokra koncentráló fejlesztéspolitika, mert a gyors fejlôdésû térségek növekvô mértékû infrastrukturális kiszolgálását fontosabbnak tartják, mint a perifériák felzárkóztatásával nyerhetô társadalmi, gazdasági hozamot, amely akár magasabb is lehetne. — A világjárvánnyal és annak hatásaival miként képesek megbirkózni a baranyai vállalkozások, ebben hogyan tud segíteni nekik a kamara? — A megye TOP 100 vállalkozása a pandémia alatt is fejlôdni tudott, a legnagyobb vesztes a mikro- és a kisvállalkozási szektor volt. A középvállalkozásokat komoly szélsôségek rángatták meg. Többségük eddig vette az akadályokat. Az állami segítség sokat jelentett, bár a korábban sohasem tapasztalt kihívás miatt nem mindig születtek racionális intézkedések. A kamarai munka követte a napi problémákat, rendkívül operatív volt a helyi piac szervezésétôl a szakmai segítségig, a kormányzat és az önkormányzatok felé irányuló elôkészítô, elemzô, véleményezô és lobbimunkában. Soha ennyi elismerést nem kaptunk, amelyek viszont az egész üzleti közösséget illetik. A válság kiélezte a munkaerôpiaci, a nyersanyag- és alkatrész-, valamint energiapiaci helyzetet. A gazdasági erôközpontok közötti kereskedelmi és pénzügyi háború mindezt elképesztôen fel is erôsítette. A világfolyamatok legnagyobb vesztese minden tekintetben az unió volt, válaszai szakmailag kétségesek, megkésettek, ideológiailag befolyásoltak voltak, míg a világ többi erôközpontja hatékonyabb volt. Mindemellett a rengeteg olcsó pénz, az elképesztô állami eladósodás világszerte hatalmas kockázatokat hordoz. Nagyon könnyen permanens válságba sodródhat a világ.

Dél-Dunántúli Gazdaság

5

„... A középvállalkozásokat komoly szélsôségek rángatták meg. Többségük eddig vette az akadályokat...”

A kamara továbbra is szakmai elemzô munkájával igyekszik feltárni a trendeket, a veszélyeket, a lehetôségeket a vállalkozások felé, igen rugalmas szolgáltatási rendszert alakított ki, ennek pl. része volt a gyakorlatilag ingyenes KKV Széchenyihitel-csomag, amely rengeteg kisvállalkozásnak segített a válságban. A kkv-szektor a legsérülékenyebb, ezért szervezzük, segítjük a klasztereket, az innovációs láncokat. — Miként alakul a PBKIK idei stratégiája, mely területekre irányul fókusz, kikkel/milyen szervezetekkel való kapcsolódás segíti a stratégia megvalósítását? — A világban, az unióban és itthon is erôteljes centralizációs folyamatok zajlanak nem kevés konfliktussal. Épp ezért nagyon fontos, hogy az arányaiban egyre kisebb helyi fejlesztési erôforrásokat a lehetô leghatékonyabban használjuk fel. Kamaránk sok éve kezdeményezi a legfontosabb intézmények fejlesztési koordinációját. Úgy tûnik, januárban az elsô lépés megtörténik, a megye, Pécs, az egyetem, a két gazdasági kamara és a fejlesztési kormánybiztos megállapodást ír alá errôl.

Terveink szerint a már csatlakozni kívánó megyei települések, városok számára nyílt lesz a megállapodás.

RABB SZABOLCS „Nem csökkenti az eredmény értékét, ha másokkal is megosztja az odavezetô utat” Milyen kihívások elé néz a PBKIK idén, mely kérdésekre, igényekre kell válaszokat találnia? – tettük fel a kérdést Rabb Szabolcsnak, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkárának. — A kamara küldetése a megyei gazdaság szolgálata, a szolidáris üzleti közösség erôsítése és szervezése. Minden szakmai feladatot az elfogadott kamarai stratégiai mátrix mentén szervezünk, a szakmai feladatrendszer fókuszában a vállalkozások és azok eredményessége áll. Elkötelezett és hittel végzett szakmai munkánk biztosítja a megyei gazdaság fejlesztését. A Covid-járvány, a technológiai fejlôdés, a munkaerôhi-


6

Dél-Dunántúli Gazdaság

CÍMLAPSZTORI

RABB SZABOLCS

ány mind a gazdaság újjászervezését teszi szükségessé. Kamaránk ennek a munkának a helyi, részben országosan is a motorja. A változások mentén a gazdaság érdekeit szolgáló fejlesztéseket, valamint belsô és külsô változtatásokat menedzselünk. A kihívások is mind a fentiekhez kapcsolódnak. Meg kell felelnünk a gazdasági szereplôk igényeinek, ezek komplexek és folyamatosan változnak. Most a finanszírozás, a humán erôforrás, a fejlesztési potenciálok menedzselése, a beszerzés és a költségek a legfontosabb vállalkozói kihívások. Idén is ezen témák mentén szervezzük a kamarai munkát. Évek óta ismétlem és számomra továbbra sem unalmas, evidencia: óriási erô rejlik a gazdaság szervezettségében. A legfontosabb feladat, hogy továbbra is életben tartsa a helyi cégek kooperációit a kamara. Kulcsfontosságú, hogy az érintettek mûködjenek együtt és tanuljanak egymástól. Az összefogás fenntartása érdekében a kamara továbbra is foglalkozik klasztereivel (Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, Építôipari Technológiai

Klaszter, Baranyai Gasztronómiai Klaszter), de a baranyai iparfejlesztési programot sem adja fel. A gazdaság szervezettségét alapvetô továbbra is fenntartani és erôsíteni. — Melyik sikeres programokat folytatja, illetve milyen új projekteket indít a szervezet? — Rengeteg a tennivalónk. Idén év elején is összeállítottuk vezetô kollégáimmal a kamara éves operatív tervét. Elsôdleges célunk a megyei gazdaságfejlesztés és ehhez minden kompetens partner megnyerése. A meghatározó területeink – nem fontossági sorrendben – a következôk: ◆ szakképzés és pályaorientáció; ◆ nemzetközi kapcsolatok szervezése és a hazai külföldi mûködô tôke megnyerése Pécs, valamint a megye számára; ◆ innovációs és iparjogvédelmi evangelizáció és tanácsadás; ◆ egyetemi partnerség keretében az egyetemi tudás és kapacitások helyi vállalkozások felé történô csatornázása, szervezése (technológia transzfer);

◆ a vállalkozások számára források

biztosítása, a kamarai Széchenyi Kártya Program bôvítése; ◆ új szakmai programok kidolgozása. Pécs és Baranya megye egyik legnagyobb problémája a fiatalok elvándorlása más versenyképesebb térségekbe. A megyei kiemelt entitások közös, kamarai koordinációval megvalósított #ajelenajövôd kampánya az elvándorlás csökkentését és hosszú távon a fiatalok visszavándorlását szolgálja. Több mint 100 vállalkozás bevonásával nyomtatott, közterületi és elektronikus felületeken jelentünk meg, bemutatva a helyi innovatív vállalkozásokat és az általuk nyújtott kreatív, 21. századi munkalehetôségeket. A kampányt a jövôben is folytatjuk. A hazai és a nemzetközi üzleti élet fenntartása érdekében létrehoztuk az ITT&MOST platformot, ahol ma már 24 országból 700 vállalkozás tárgyal egymással, folyamatos szakmai és külpiaci szemináriumokkal támogatva. Ezt a projektet folytatjuk idén is.


CÍMLAPSZTORI A válság ideje alatt elindítottuk a #Heti1Helyi kampányt annak érdekében, hogy felhívjuk a helyi lakosok és vállalkozók figyelmét arra, mit tehetnek azért, hogy túléljék ezt az idôszakot. A kezdeményezés egyre népszerûbb és a visszajelzések szerint mind többen kihasználják a helyi lehetôségeket. Tavasszal elindul a kkv-innovációs központ projekt a helyi vállalkozások kezdeményezésére és kapacitásaikra építve. A közeljövôben új unikális kamarai programokkal is találkoznak majd a vállalkozások, mint podcastsorozat, virtuális tanácsadási rendszer, új képzési és szakmai fórumok.

InnoTeq Kft. „Megnôtt a virtuális, távoli jelenlétet biztosító informatikai megoldások jelentôsége, amihez hatékony segítséget nyújtunk” Eredményes és rendkívül izgalmas évet zárt 2021-ben a vizualizációs megoldások és kiterjesztett valóság fejlesztésé-

vel foglalkozó pécsi InnoTeq Kft., amely új területekre is belépett. RENDES PÉTER ügyvezetô több sikeres munkájukat is kiemelte. — 2021 szeptemberében megnyílt a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézmûves Alkotóház, a kiállítás teljes informatikai rendszerét és megoldásait az InnoTeq Kft. biztosította. A Green Aura kiterjesztett valóság mobilapplikációt a Pécsi Tudományegyetem részére fejlesztettük, ez egy terepasztalon fôleg pécsi vállalatok környezetbarát megoldásait mutatja be. Új ügyfelünk, a Lafarge Cement Magyarország Kft. 10 éves jubileumi nyílt napjára élményalapú információs terminált készítettünk, amelynek segítségével az érdeklôdôk virtuálisan bejárhatták a cementgyárat, miközben megismerkedhettek a folyamatokkal. A SonGas Kft.-nek belsô használatú rendszert hoztunk létre a papír alapú munkafolyamatok vezetésére és hatékony támogatására. Örömteli hír, hogy cégünk második díjat nyert a Jinan New Growth Drivers International High-level Talents Innovation and Entrepreneur-

Dél-Dunántúli Gazdaság

7

ship Contest európai divíziójának döntôjében. Az esemény célja a technológiai innováció fellendítésén túl az volt, hogy a vállalkozások, így az InnoTeq is, lehetôséget kapjon arra, hogy nemzetközi porondon mutathassa be megoldásait. Az év folyamán több pályaorientációs és az informatikát népszerûsítô eseményen is közremûködtünk, ezeken fiataloknak mutattuk be az izgalmas munkánkat. — Milyen fejlesztésekben gondolkodnak, ill. ezek közül realizálódik-e valami 2022-ben? — Új fejlesztés lesz idén a Mecsek Discovery Center kiállításának létrehozása, ami számos korszerû informatikai megoldással segíti a látogatóknak a Mecsek és a természet felfedezését, megértését. Élményalapú DIVIT megoldásainkat választották a Magyar Géniusz utazókiállítás informatikai hátteréül is, a kiállítás 7 vidéki helyszínen mutatja be 60 múzeum válogatott anyagait. Több közigazgatási, államigazgatási projektünk is folytatódik 2021ben, új funkciók, új modulok vannak tervezés alatt.

RENDES PÉTER ÉS BÍRÓ LÁSZLÓ


8

Dél-Dunántúli Gazdaság — A jelenlegi gazdasági környezetet tekintve milyen kihívásokkal néznek szembe és ezekre milyen megoldásaik, válaszaik vannak? — Tavaly az IVSZ szervezésében részt vettünk több rendezvényen és workshopon, amelyek fókuszában az IT-cégek HR-kihívásai álltak. Ezek során sok hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak a területen, amiket beépítünk a mindennapokba. A vírushelyzet miatt állandósult a hibrid munkavégzés a cégnél, a kollégák részben home office-ban, részben pedig az irodában végzik feladataikat. Ez az új forma jól mûködik, nem ment a hatékonyság rovására. Mind a cég, mind pedig a munkatársaink is profitálnak a bevezetett rendszer rugalmasságából, így ezt a jövôben is megtartjuk. Az elmúlt idôszak során a virtuális, távoli jelenlétet biztosító informatikai megoldások jelentôsége is megnôtt, amihez hatékony segítséget nyújtanak megoldásaink.

ENVIROINVEST ZRT. Bevételnövelés, üzletágfejlesztés 2022-ben A három cég jogutódjaként 2010-ben alakult pécsi Enviroinvest Zrt. három üzletágat – környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, biotechnológia –

KOVÁCS ÁRPÁD LÁSZLÓ

CÍMLAPSZTORI üzemeltet. KOVÁCS ÁRPÁD LÁSZLÓ vezérigazgatót elôször a tavalyi év rövid értékelésére kértük. — Az Enviroinvest Zrt. a 2020-as évihez képest csak kis mértékben tudta növelni a bevételeit. A koronavírus hatása még 2021-ben is befolyásolta a tevékenységet. A 2021. évi bevételnövelést a K+F fejlesztésekkel értük el. — Melyek lesznek az idei év feladatai? Mit terveznek megvalósítani? — A zrt. 2022-ben a bevételek növelését tervezi, amelyhez mind a három üzletágunkat fejleszteni kívánjuk. Stratégiai üzletágnak tekintjük a biotechnológiát. A fejlesztések közül a legfontosabb a fágterápiás növényvédelemhez a biopeszticidek gyártása. A környezetvédelem területén ismételten bevezetjük a szén-dioxid-kereskedelmet, a hulladékgazdálkodási üzletág az e-hulladék hasznosítását és az alkatrész-kereskedelmet fejleszti. — Esetleg a vállalat részt vesz-e pályázaton? — Az Enviroinvest Zrt. 2022-ben 2 db pályázaton biztosan részt vesz. Az egyik a GINOP Plusz-2.1.1-21 pályázat, amelyen környezetbarát perzisz-tens baktériumfágokat fejlesztünk a dió Xanthomonas betegség elleni védekezésére. A másik pályázat a GINOP Plusz-1.2.3-21, amelynek keretében a fágalapú biopeszticidek gyártástechnológiájának kialakítását és a laborató-

rium villamosenergia-költségeinek csökkentését valósítjuk meg. — Milyen kihívásokkal néznek szembe (akár a jelenlegi gazdasági környezetet tekintve), és ezekre milyen megoldásaik, válaszaik vannak? Esetleg ki vagy milyen szervezet segítségére, együttmûködésére számíthatnak? — Tekintettel arra a tényre, hogy a környezetvédelmi tanácsadás területén kevés a megrendelések száma, egyedi megoldásokra törekszünk. A saját fejlesztésû technológiákat kívánjuk értékesíteni a magyar, illetve a külföldi piacon. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok olyan változásokat idéznek elô, amelyek a tevékenység átszervezését igénylik. Emellett elôkészítjük az állami feladatokhoz történô kapcsolódás lehetôségeit is. A koronavírus negatív hatásai ellenére is folytatjuk az Indiában, a biotechnológia területén elindított munkákat. Az Enviroinvest Zrt. kapcsolódik a BIOPESZTICID Kft. startup vállalkozásához. A BIOPESZTICID Kft. Ázsiában végzi a fág alapú peszticid (rizs megbetegedés elleni szer) szabadföldi kísérleteit és az engedélyeztetést. Vállalatunk munkatársai elôkészítik a biopeszticidek gyártását. A feladatok megvalósításához szükséges az egyetemekkel és a Magyar Külügyminisztériummal való együttmûködés.


CÍMLAPSZTORI

Dél-Dunántúli Gazdaság

M&M Computer Kft. Komplex informatikaiinfrastruktúra-tervezési, -kivitelezési és -üzemeltetési szolgáltatások fejlesztése és erôsítése A pandémia okozta, a gazdaság számos területén mutatkozó megtorpanás ellenére a korábbi évekhez hasonlóan sikeres gazdasági teljesítményt tudott felmutatni és számos szakmai területen erôsítette tevékenységét az informatikai szolgáltatásokat nyújtó, illetve informatikai fejlesztésekben, projektekben közremûködô pécsi M&M Computer Kft. – összegezte a vállalkozás tavalyi évét SZAPPANOS GÁBOR ügyvezetô. — Szakembereink a már megszokott magas szakmai színvonalon végezték feladataikat, ennek többek között a felhalmozódó szakmai tapasztalat és a folyamatos szakmai képzés volt az alapja. A 2022-es terveink között szerepel, hogy az eddig is jelentôs és erôs informatikai szolgáltatási területet – ezen belül komplex informatikaiinfrastruktúra-tervezési, -kivitelezési és üzemeltetési szolgáltatásainkat – tovább kívánjuk fejleszteni és erôsíteni. Így biztosítva megrendelôink, partnereink számára azokat a szolgáltatásokat, amiket az évek során megszoktak társaságunktól, és amelyek igénybevételével hatékonyan tudnak koncentrálni a feladataikra. — Milyen fejlesztésekben gondolkodnak, ill. ezek közül realizálódik-e valami 2022-ben? Esetleg részt vesznek-e pályázaton? — Társaságunk a korábbi években sikerrel pályázott és nyert el forrást a GINOP-2.1.2 sz. K+F pályázaton, amely keretében egy bluetooth beacon management platform, web bluetooth eseménykezelô framework továbbfejlesztését végeztük. A munka szakmai zárása az elôzô évben megtörtént. Idei tervünk részben e GINOP-pályázatunk szakmai elemeire, tapasztalataira épülô új GINOP Plusz-2.1.1-21 „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” pályázaton történô részvétel, pályázatunk benyújtása épp a napokban történik meg. Társaságunk az elôminôsítésen sikeresen túljutott, így joggal bízhatunk ab-

SZAPPANOS GÁBOR

ban, hogy a most benyújtandó pályázatunk (amelynek összköltsége több mint 100 millió Ft, tárgya pedig „nocode ipari IoT platform továbbfejlesztése ipar 4.0 alkalmazási fókusszal”) bírálata sikeres lesz. Emellett a napokban megjelenô GINOP Plusz-1.2.3-21 „A mikro-, kisés középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítô fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetû régiókban” kiírás keretében újabb forrásra pályázunk, ennek olyan beruházások megvalósításának támogatása a célja, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, így segítségével infrastruktúra-fejlesztést és -felújítást, továbbá tervezési munkáinkat segítô mérôrendszerek beszerzését kívánjuk megvalósítani ebben az évben. — Jelenleg milyen kihívásokkal néznek szembe és ezekre milyen megoldásaik, válaszaik vannak? Kinek/minek a segítségére, együttmûködésére számíthatnak ebben? — Több kihívással is szembesülünk, ezek egyike a minôségi szakemberállomány megtartásának és javadalmazásának kérdésköre, hiszen csak a megfelelô bérezés biztosításával tudjuk magas szakmai színvonalon teljesítô kollégáinkat alkalmazni és ezáltal kiváló minôségû szolgáltatásokat nyújtani partnereink felé. De ez a kérdéskör szorosan összefügg a másik „örökzöld” témával, az árbevétel/profit/hatékonyság kérdéskörével, hiszen ennek pozitív hozadékából tudjuk a tervezett

fejlesztéseinket, beruházásainkat végrehajtani és szakembereink számára biztosítani az elvárt bérszínvonalat. A velünk együttmûködô nagy informatikai gyártókkal is folyamatosan keressük az új szakmai, szolgáltatási megoldásokat, ezáltal még hatékonyabban megjelenni az informatikai szolgáltatások területén. Együttmûködéseink, szakmai kapcsolatrendszerünk széles és szerteágazó, ezzel biztosítva azt, hogy társaságunk naprakész információkat tud – nem csak az informatika területén – nyújtani, illetve kapni, segítve a magunk, valamint a gazdaság, az informatikai vállalkozások, a piaci szereplôk munkáját is. Társaságunk számos szakmai szervezet tagja, ilyen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (ezen belül kamarai küldött és IT bizottsági tag is), alapító tagja vagyunk a pécsi illetôségû Információmenedzsment Innovációs Klaszternek is, amely tagjai között számos fejlesztôcég található. Továbbá vállalatvezetôként tagja vagyunk az IVETÁR (Informatikai Vezetôk Társasága) Egyesületnek is, ahol a vezetôk már számos szakmai-fejlesztési kérdésben fejtették ki véleményüket. Mindezen közös munkák, találkozások, egyeztetések során informáljuk egymást, segítséget nyújtunk tagjainknak, adott esetben munkát is biztosítunk, továbbá együttmûködünk számos projektben, támogatva egymás tevékenységét, közvetve pedig erôsítve Baranya megye gazdaságát. K.T.

9


10

Dél-Dunántúli Gazdaság

KAMARAI HÍREK

MEGHOSSZABBODNAK A SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI HITELEK Meghosszabbodnak a hazai vállalkozások újraindítását segítô hiteltermékek a Széchenyi Kártya Programban. Egy 100 millió forintos, tehát átlagos méretû beruházási hitel esetén a teljes futamidô alatt egy kisvállalkozás 25 millió forintot tud megspórolni a piacon elérhetô hitelekhez képest. Ez akár több mint 200 ezer forinttal kisebb havi törlesztôt jelent a Széchenyi Kártya Programnak köszönhetôen. Az elmúlt csaknem 20 évben a Széchenyi Kártya Program bizonyította, hogy hozzájárul a magyar vállalkozások stabil mûködéséhez, ezáltal biztosítva munkát és megélhetést a magyar családoknak. A sikeres védekezés után a gazdaság újraindításával a vállalkozások igényei is megváltoztak, így a Széchenyi Kártya Program konstrukciói 2021 nyarán megújultak. Az Újraindítási Hiteleket eddig közel 30.000 vállalkozás igényelte több mint 920 milliárd forint értékben, amelybôl 15 ezer hitelügylet már leszerzôdésre is került 370 milliárd forint összegben, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a magyarok az elôttünk álló évtized nyertesei legyenek. A speciálisan a vállalkozások újraindítását segítô Széchenyi Kártya Program konstrukciók iránt rendkívül nagy érdeklôdés mutatkozott az elmúlt hónapokban, a vállalkozások további fejlôdéséhez szükség van az államilag támogatott hitelekre. Éppen ezért a vállalkozók visszajelzése alapján az Innovációs és

Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett a kormány meghosszabbította a program keretében elérhetô kedvezményes hitelek igénylési lehetôségét. Az SZKP GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati mûködés fenntartásához, fejlôdéséhez szükséges forrásokat, lehetôvé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási forrásokhoz jutását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a mûködés újraindításában, és a jövôbeli növekedés feltételeinek biztosításában. Az SZKP GO! kedvezményes, a futamidô végéig fix kamatozású hitelei 1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig igényelhetôek a magyar kis- és középvállalkozások megerôsítése érdekében. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! ● Szabad felhasználású 2 éves futamidejû folyószámlahitel. ● 1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben. ● Fix nettó 2,5% kamat/év. Széchenyi Likviditási Hitel GO! Maximum 3 éves futamidejû, szabad felhasználású forgóeszközhitel. ● 1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben. ● Fix nettó 2,5% kamat/év. ●

Széchenyi Beruházási Hitel GO! Maximum 10 éves futamidejû beruházási hitel. ● 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedô összegben. ● Fix nettó 1% kamat/év. ●

Széchenyi Turisztika Kártya GO! ● Szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejû, kifejezetten a turisztikai szektorban mûködô vállalkozások részére kialakított folyószámlahitel. ● 1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben. ● Fix nettó 0,5% kamat/év. Széchenyi Lízing GO! ● Lízingkonstrukció, amely felhasználható agrár és nem agrár célú eszközbeszerzések, így például új vagy használt haszongépjármû, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására. ● 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedô összegben. ● Fix nettó 2,5% kamat/év. Széchenyi Mikrohitel GO! ● Beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agrár beruházási célok finanszírozására. ● Kezdô vállalkozások is igényelhetik. ● 1 millió forinttól 50 millió forint összegben. ● Fix nettó 0,5 % kamat/év. Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! ● Maximum 10 éves futamidejû, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására felhasználható beruházási hitel. ● 1 milliótól 1 milliárd forintig terjedô összegben. ● Fix nettó 1% kamat/év. Ügyintézés a kamarában: Pécs (Széchenyi Lízing GO! és Széchenyi Mikrohitel GO! csak Pécsett) +36 20 376 01 70 Komló +36 20 318 40 80 Mohács +36 20 344 50 04 Szigetvár +36 20 359 63 04 Baranyában 2021-ben összesen több mint 14,5 milliárd összegben történt hitelkihelyezés. Így közel 480 vállalkozáshoz jutott kezdvezményes pénzügyi forráshoz. A legnépszerûbb termék a megyében a Folyószámlahitel és az Agrár Széchenyi Kártya volt.


KAMARAI HÍREK / PROJEKT

ELKEZDÔDÖTT A MUNKA AZ ÉPÍTÔIPARI TECHNOLÓGIAI KLASZTERBEN Az Építôipari Technológiai Klaszter (ÉTK, menedzsmentszervezet: PBKIK) évindító ülésen szép számmal képviseltették magukat a klasztertagok. A találkozón a tagok beszéltek a jövôbeni terveikrôl, elképzeléseikrôl. Köztudott, hogy 2021-ben országosan erôs volt az építkezési kedv, gombamódra nôttek ki a földbôl az új építésû ingatlanok,

emellett jelentôs volt az ingatlanfelújítások száma is. A tagok pozitívan tekintenek a jövôbe, és remélik, hogy ez a tendencia kitart az idei évben is. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy minden tag gyakorlatilag hónapokra elôre le van kötve, nincsen szabad kapacitásuk. Egy-

Dél-Dunántúli Gazdaság elôre úgy tûnik, hogy egy nem elhanyagolható problémával azonban továbbra is meg kell küzdeniük, ez pedig nem más, mint a szakemberhiány. Csak remélni tudják, hogy a jövôben ez meg fog oldódni. Az ülésen még szó esett az Épít-Ésszel verseny 2022-es kiírásáról is, amely a PBKIK koordinálásával fog megvalósulni. Az ÉpítÉsszel egy szakmaismereti verseny a baranyai 6-7. osztályos tanulók számára az építôipari szakmák megismertetése és népszerûsítése céljából. Az elhangzottak alapján tartalmas évnek néznek elébe a klaszter tagjai. Az ÉTK-ról bôvebben olvashatnak a https://epitoipariklaszter.hu/ oldalon.

VENDÉGLÁTÓ TERÜLETTEL BÔVÜLNEK A SZAKMAISMERETI VERSENYEK A több mint 10 éves hagyománnyal rendelkezô kamarai szakmaismereti versenyek sora 2022-ben a vendéglátó ágazatban lévô szakmák népszerûsítését célzó versennyel bôvül. Az „Ide süss!” verseny a Baranyai Gasztronómiai Klaszterrel együttmûködve 3 fordulós, sok interaktív feladattal teli esemény a pályaválasztás elôtt álló általános iskolásoknak szól. A verseny során pincér, a szakács és a cukrász szakmákkal ismerkednek a résztve-

vôk, és gasztronómiai trendekkel, alapanyagokkal, eszközökkel találkoznak. A verseny egy része online, egy része pedig jelenléthez kötött gyakorlatias feladatokból áll. Cél egyrészt az, hogy minél többen találkozzanak és ismerjék meg a vendéglátás ágazatba tartozó szakmákat és kapjanak kedvet a területhez, másrészt hogy a pályaválasztási döntés minél megalapozottabb legyen. A verseny részletei a palyavalasztasbaranya.hu/szakmaismereti versenyek menüpontban találhatók.

A FENNTARTHATÓ TURIZMUSÉRT GRÚZIÁVAL EGYÜTTMÛKÖDVE A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az EU-Georgia Business Council együttmûködésében megvalósuló „Building a sustainable tourism market between Georgia and Hungary” c. projekt keretében baranyai turisztikai és élelmiszeripari vállalkozásoknak biztosít lehetôséget Grúzia gazdasági, turisztikai, üzleti és vállalkozói környezetének megismeréséhez és üzleti kapcsolatok kialakításához online szakmai programokon és egy tanulmányúton történô részvétellel. A projekt megvalósítására az EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC) program keretében kerülhet sor, mely az Európai Unió finanszírozásában és a EUROCHAMBRES koordinálásával zajlik. Az EU4BCC projekt célja a fenntartható gazdasági fejlôdés és a munkahelyteremtés

támogatása a keleti partnerség országaiban azáltal, hogy elôsegíti a kkv-k versenyképességét és növekedését – különösen a kereskedelmi kapcsolatok elômozdításával, külpiaci megjelenési lehetôségekkel és a külföldi befektetések ösztönzésével az uniós vállalatokkal való üzleti kapcsolatok ápolása révén. A projektrôl bôvebb információ a központi honlapon található: https://connectingcompanies.eu/ Az utóbbi idôszak változásait követôen a kamara fokozott figyelmet fordít régiónk turisztikai fejlesztésére, ezért különbözô szakmai rendezvényeket szervezünk a helyi vállalkozások számára a nemzetközi piacra lépési és partnerségi együttmûködések kialakítására, melyre a projektben történô részvétel is remek lehetôséget nyújt.

Grúzia távlati gazdasági fejlôdését kedvezô geopolitikai helyzetére alapozza, tekintve, hogy az országnak fontos tranzitszerepe lehet a Kaszpi-tengeri gáz európai exportjában. Az ország 2009 óta él az EU Keleti Partnerség kínálta lehetôségekkel, melynek eredményeként az ország gazdasági kapcsolatai az EU tagállamokkal is fejlôdésnek indultak. Kiemelt hangsúlyt kap a turisztikai szektor fejlesztése is: 2018-ban már több mint 8.6 millió külföldi látogatott el az országba; és a kormány jelenleg is nagy hangsúlyt fektet a turizmus fellendítésére. Ennek érdekében sok ország állampolgárai számára egyoldalú vízummentességet biztosítanak, fejlesztik a magashegyi infrastruktúrát (kis repülôterek építése, síközpontok létrehozása, felújítása) és országszerte nagy volumenû szállodaépítési projekteket valósítanak meg. Örömmel várják az EU-ból érkezô megkereséseket és potenciális üzleti partnereket. A projekt is éppen ezért kifejezetten a turisztikai és kapcsolódó szektorokban érintett grúziai és magyar vállalkozások kapcsolatfelvételét és üzleti, kereskedelmi kapcsolatok kialakítását kívánja támogatni.

11


12

A HÓNAP ÜZLETEMBERE

Dél-Dunántúli Gazdaság

GÜNZER TAMÁS A PANDÉMIA ALATT IS TUDOTT NÖVEKEDNI A MAGYAR BOR NAGYDÍJAS GÜNZER TAMÁS PINCÉSZETE Egy kiváló neszmélyi chardonnay mellett a villányi Günzer Tamás Pincészetének 2018-as Mátyás Cuvée-je lett a Magyar Borszakírók Köre által odaítélt Magyar Bor Nagydíj 2021 nyertese. Ez egy olyan megmérettetés, ahová nem lehet nevezni, itt a borszakírók válogatják ki a forgalomban lévô borok közül azt a 12-t, amelyeket megversenyeztetnek egymással. Plusz ok a büszkeségre, hogy egyedülálló módon e pincészet két bora is bekerült a 12-es körbe. De a tavalyi év más sikereket is tartogatott a villányi pincészet számára. Günzer Tamástól elôször azt kérdeztük, hogy mit jelent egy ilyen elismerés a boros szakmában. — A pincészetnek egy óriási megtiszteltetés és elismerés, ami nyugtázza, hogy megérte a befektetett munka és jó irányba halad a pincészet. Azért fontos, hogy ezeken a komoly megmérettetéseken jól szerepeljünk, mert az eredmények a késôbbiekben nagyon sokat számítanak a bor megítélésében. Tehát ennek jelentôs súlya és rangja van, hiszen azzal, hogy a bor bekerül egy ilyen toplistába, fölhívja magára a figyelmet. Ezektôl lesznek közkedveltek és népszerûek a borászatok borai. — Mit jelent, hogy jó irányba halad a pincészet? — Olyan bort kell készíteni, ami populáris és amit kedvelnek a fogyasztók. Hiába van egy borászatnak egy „öntörvényû” stílusa, hogy márpedig az én boraim ilyenek és csak ilyenek lesznek, azt nem díjazza a közönség, illetve a boros szakma. A mi stílusunk is változik. Érzékeljük, hogy melyik bort kedveli jobban vagy kevésbé a fogyasztó, ennek megfelelôen használjuk pl. a hordókat is. Szépen finomítjuk a technológiát, az eszközöket, az alapanyagokat... Az utóbbi években igen jelentôs borok születtek Villányban. — Akkor, ha jól értem, nemcsak jó borásznak kell lenni, hanem jó üzletembernek is, át kell látni az igényeket, a trendeket, alkalmazkodni

kell az idôjáráshoz stb. Egy igazán komplex dolgot kell egy kézben tartani. — Pontosan. Ezeknél a kategóriájú boroknál elengedhetetlen, hogy prémium minôségû szôlôt termesszünk. Egyébként ez a borunk, ami most nyert, egy olyan helyen lévô szôlôbôl készül, aminek mesebeli a fekvése. Tehát a legfontosabb a kiváló alapanyag, majd a jó technológia, egy tüzetes, precíz pincemunka, mert ahhoz, hogy egy bor tiszta ízû és zamatú legyen, ragyogó tisztaság kell. Az is kulcsfontosságú, hogy hogyan, miben, hol érleljük a bort. Állandó páratartalomra és állandó hômérsékletre van szükség, és az sem mindegy, hogy milyen hordókat használunk. Rengeteg kis apró részlete van a borkészítésnek, ha bárhol hibázunk, biztos, hogy sérül a végeredmény. — A borokat nemcsak megtermelni kell, hanem el is adni az ôt megilletô módon. — 700 ezer palack borunk van, de ennek viszonylag kis százalékát adja ez a prémium bor. Több mint 20 féle bort forgalmazunk. A prémium borunkat elsôsorban a pincészetnél, valamint több mint 20 éve a villányi történelmi pince-

soron lévô pincénkben kínáljuk, illetve éttermekben kerülhet az asztalra. Tavaly még tovább fokoztuk a vendéglátást, a pincészetünknél nyitottunk egy exkluzív négy évszakos borteraszt melegkonyhával, itt már nagyobb rendezvényeket is tudunk tartani. — A pandémia mindenkinek az életét felforgatta. Önök miként tudtak megbirkózni az elôadódó nehézségekkel? — Ránk nem volt negatív hatással a pandémia, ugyanis több lábon állunk. A vendéglátás mellett számos borkereskedôvel és áruházlánccal is direkt kapcsolatban vagyunk, így a járvány alatt még meg is tudtunk erôsödni, hiszen a borfogyasztás ugyanúgy megmaradt ebben az idôszakban is. A palackosborértékesítésben a kedvelt borokra fókuszáltunk. Van például könnyû fehérborunk és rozénk is, amire jelentôs a kereslet. Ezért is növeltük meg a siklósi borvidéken a szôlôterületeink nagyságát. — Tavaly Günzer Tamás Pincészete lett Magyarország legszebb szôlôbirtoka. Milyen terveik vannak, hogyan fejlesztik a családi vállalkozást, amelyben már a gyermekei is szerepet kaptak? — A területek nagyságát már nem, a szálláslehetôséget azonban mindenképp szeretnénk fejleszteni. A vendéglátást is még profibb szintre akarjuk hozni, a borteraszunkat rendezvényekkel megtölteni. A halnapjainkon nem ritka, hogy 300-400 vendég is étkezik az udvarunkban. És van még egy igen nagy tervem, szeretnék az Év bortermelôje lenni. Már tavaly is közel voltam hozzá. Büszke vagyok rá, hogy 2019-ben az Év pincészete lettünk, az is óriási dolog volt. A sikereimben a gyermekeimnek is jelentôs szerepük van, a lányom a marketingmunkában jeleskedik, illetve részt vállal a vendéglátásban is. A fiam mint fôborász szintén már ötödik éve dolgozik a pincészetben, ô felel a borokért. Én foglalkozom a szôlôkkel, a feleségem a két vendéglátó pincével, így áll össze a családi vállalkozás. K.T.


PROJEKTEK

A KÖVETKEZÔ SZINTRE LÉPETT AZ AMULET PROJEKT A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az általa menedzselt Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter közös projektje, az AMULET szintet lépett. Az AMULET projekt célja, hogy jelentôsen hozzájáruljon a CO2-kibocsátás csökkentéséhez az EU-ban a kkv-k szerepének megerôsítésével. A 2021 szeptemberében indult projekt eddigi szakaszában kiosztották a feladatot 13 projektpartnernek. Megtörtént a projekthez szervesen kapcsolódó szakértôi munkacsoportok tag-

jainak összegyûjtése. Ezek a szakértôk fogják a projekt során az egyes kihívásokra adott megoldási javaslatokat szakmai szempontokból elemezni és véleményezni. A kihívások olyan kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó feladatok, amelyek so-

Dél-Dunántúli Gazdaság rán egy adott problémára keresnek megoldást. Ezen megoldások vezetnek majd el a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. A projekt abba a szakaszába lépett, melyben összegyûjtik a megoldandó problémákat, amelyeket aztán a 2022 februárjában induló nyílt felhívásra jelentkezô kkv-k oldanak meg. Az AMULET-rôl bôvebben olvashatnak angolul a https://amulet-h2020.eu/ oldalon.

KARRIER 4.0 – VÁLLALKOZÓI ISMERETEK, AGILIS TANULÁS, ONLINE MENTORÁLÁS Mi az az agilis tanulás? És hogy lehet egy online platformon önállóan vagy akár csoportban is tanulni? Mindezt mentorok támogatásával? Ezekre a kérdésekre ad választ a Karrier 4.0 projekt, valamint a projekt keretében létrehozott online tanulási platform. És ezt ismerhették meg a január közepén tartott workshop résztvevôi. Mirôl szól a Karrier 4.0 projekt? A jelenlegi trendek, például a digitalizáció, a demográfiai vagy az éghajlatváltozások új követelményeket támasztanak a fiatalok számára a készségek és képességek tekintetében. E kihívásokhoz való alkalmazkodás elôsegítése érdekében jött létre a projekt, ami a jelenlegi trendeket használja fel arra, hogy innovatív, agilis tanulási koncepciót hozzon létre a fiatalok és az ôket támogató mentorok számára. A projekt során a Ruh Universität Bochum (RUB) által vezetett konzorcium egy digitális tanulási platformot és keretrendszert hozott létre (https://app.career4.eu/), ahol a mentorok a korábbi projektek kapcsán a vállal-

kozói ismeretek oktatása területén bevált gyakorlatok segítségével készítik fel a fiatalokat vállalkozás indítására. A kamara részt vett a platform kialakításában és tesztelésében, valamint a tanagyag-fejlesztésben, most már a magyar nyelvre fordítás zajlik. A kétnapos programon részt vettek a mostani és a korábbi projektekben közremûködô mentorok, vállalkozások és a Pécsi Tudományegyetem munkatársai is. A projekt, valamint az online platform alapjául szolgáló koncepciók és eszközök ismertetése mellett dr. Cseh Judit elôadásában szó volt arról, hogy mi állhat egy vállalkozásindítás hátterében motivációként, milyen elakadások, kihívások jelentkezhetnek, de felmerült az is, hogy a közeljövô milyen eddig ismeretlen hivatásokat tartogat. Emellett a résztvevôk megismerhették a projekt ke-

retében létrejött, mind a mentorok, mind a tanulni vágyók számára hasznos tananyagokat, a következô tartalmakkal: ● agilis projektmenedzsment nem csak szoftverfejlesztôknek, ● konstruktív visszajelzés, ● design thinking, ● kommunikáció-menedzsment, ● önszervezés. Ezek a tartalmak segíthetik a mentorokat abban, hogy még jobbá váljanak, de a fiataloknak is hasznosak lehetnek, akár a mindennapok, akár egy vállalkozás alapítása, szervezése kapcsán. A projekt lassan a végéhez közeledik, így szerettük volna szélesebb körben is bemutatni az eredményeket: az online platformot, a tananyagokat, és lehetôségeket, amelyek nyitva állnak mind a tanítani, mind a tanulni vágyók elôtt. Ugyanis az online platform élete nem ér véget a projekttel, valójában akkor kezdôdik csak igazán. A célunk az, hogy élettel töltsük meg, minél többen használják, minél több mindenre. Mi már látjuk benne a lehetôséget: hasznos felület lehet a pályaorientáció és a vállalkozóvá válás támogatása terén.

13


14

Dél-Dunántúli Gazdaság

TURISZTIKAI MELLÉKLET


Dél-Dunántúli Gazdaság

A felhívás az MKIK és a PBKIK között megkötött GFA-KA-ITM-12/2021/TK/15 számú támogatási szerzôdés alapján megvalósuló 570. Pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység megvalósítása címû programfeladathoz kapcsolódóan került megjelentetésre.

15


16

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

Napjaink vállalkozásainak egyik fô eleme

a biztonság lett, hiszen 2019 gyökerestül változtatta meg az eddigi ismereteinket arról, milyen az, ha emberek közé megyünk.

Az ipari szféra átalakult, sok üzlet indult hanyatlásnak, míg új piaci rések keletkeztek. Minden vállalkozás elengedhetetlen eleme lett a védekezés. De vajon mit nyújthat a gôztechnológia a modern kornak és miért is érdemes befektetni: ■ A gôztechnológia 100+ °C-on fertôtlenít, ezzel mérve csapást a kórokozókra. ■ Kevés a fenntartási költsége. ■ Környezetbarát. ■ Praktikus, hatékony, egyre többek által keresett innováció. A Prosis mobilgépei használhatók vendéglátásban, fuvarozásban, orvosi rendelôkben és minden olyan vállalkozás számára elengedhetetlenek, melyek gondosan odafigyelnek arra, hogy szolgáltatásaik makulátlan terekben zajlhassanak. Megéri beszerezni meglévô cégbe, illetve építhetô köré olyan vállalkozásokat kiszolgáló üzlet, melyek takarítást, fertôtlenítést igényelnek.

A piac még nem telített, kérj további információt: office@prosis.hu +36 20 455 4272 +36 30 653 5232


BARANYAI GAZDASÁG

Dél-Dunántúli Gazdaság

SRL-P1000, a Smartlab koncepció egy újabb állomása valósult meg A GEOCHEM Kft. közel tíz éve kezdett el dolgozni a Smartlab nagyságrendet fed le a 10 Darcy – 0.1 nanoDarcy tartománykoncepción, melynek lényege, hogy olyan, a világ bármely ban kiváltva három hagyományos permeabilitásmérô eszközt. pontjára kihelyezhetô autonóm, nagymértékben automatizált, A mérések során alkalmazható max. 150 °C hômérséklet és 0technikusi szinten mûködtethetô kôzetfizikai laboratóriumot 1000 baros köpenynyomás-tartomány lehetôvé teszi a geolóalakítson ki, mellyel a cég globális laboratóriumi szolgáltatásra giai környezetben fennálló körülmények modellezését, így a alkalmassá válik. A koncepció lényeges eleme, hogy a mérés és kôzetfizikai méréseket valódi rezervoárkörülmények között a mérések értelmezése egymástól elválaszttudjuk elvégezni. ható, így a mérési eredmények szinte azonElsôsorban nem a kifejlesztett mûszer érténal a világ bármely pontján hozzáférhetôk kesítésére, hanem az azzal elvégzett szolés értelmezhetôk. A mérés, mivel bárhol törgáltatási tevékenységre helyezôdik a hangténhet, szükségtelenné teszi a minták súly, mely gyakorlatilag egy teljes laboratóhosszú idejû raktározását, szállítását, valarium tevékenységét váltja ki. A fejlesztés somint megszûnnek a szállítással kapcsolatos rán fontos szempont volt az is, hogy a mûkorlátozásból adódó problémák is. Így az szer felhasználóbarát legyen. Letisztult forügyfél nagyon sok idôt és pénzt takaríthat mája annak köszönhetô, hogy a cég munmeg, gyakorlatilag megvalósíthatja a „dekatársai nemcsak mûszert állítanak elô, hasign as you go” szerint történô nyersanyagnem folyamatosan mérnek és ehhez kapkutatás tevékenységét. Kiegészítve a csolódóan fejlesztenek is, látják, hogy hol Smartlabot VR és AR eszközökkel, mind az szükséges változtatni. A GEOCHEM Kft. oktatás, mind a szerviztevékenység jelentôs munkatársai a fejlesztések során megfelelô része távolról is elvégezhetôvé válik. partnereket keresnek egyes hiányterületek A fejlesztés elsô eleme a Smart kivitelezéséhez, így került a képbe az ORQA Reservoir Laboratory (SRL) megvalósítád.o.o, amely elsôsorban az elektronikai fejsa, mely gyakorlatilag egyetlen mérési folyalesztésekben vett részt, jelentôs mértékben maton belül alkalmas adott nyomáson és bôvítve a területen szerzett ismereteit, valahômérsékleten, azaz rezervoár körülmények mint alvállalkozóként az SPR Kft., amely a között a porozitás, permeabilitás, akusztikus gépészeti tervezésben és kivitelezésben játA koncepciót bemutató, hullámterjedés, elektromos és hôvezetô tuszott fontos szerepet. már piaci értékesítésre is alkalmas SRL-A1000 készülék lajdonságok mérésére. Egy korábbi fejleszReményeink szerint a mûszer egy éves, már tés révén megvalósult az akusztikus mérés éles méréseket is magába foglaló próbaidô(SRL-A1000, ld. a képen) és most lassan próbaüzemi fázisba ér szakot követôen legkésôbb 2023-ra teljes értékû berendezésaz Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttmûködési ként funkcionál. A próbaidôszak során véglegesítjük a veProgram 2014–2020 a kis- és középvállalkozásokat támogató zérszoftvert, Smartlab rendszerbe integrálódik az értelmezés, B-light konstrukciójának Permeameter címû projektje módosítjuk azokat az elemeket, amelyek funkcionalitását még (HUHR/1602/2019-LPP3-001) keretében a horvát ORQA d.o.o javítani lehet és végül kialakul a mûszer végleges változata. együttmûködésével megvalósuló fejlesztés eredményeként elA jövô feladata elsô körben az akusztikus mérés rendszerkészült SRL-P1000 univerzális HPHT permeaméter. be integrálása, azaz az SRL-AP1000 mûszer létrehozása, ezt A fejlesztés eredményeként egy eszközben valósítottuk követôen a hôvezetô képesség és elektromosellenállás-mérés meg a tranziens elvû („pressure falloff” és „pressure pulse integrálása, mellyel végsô soron megvalósul a megálmodott decay”) és a steady-state elvû permeabilitás-, valamint a poroSRL. zitásméréseket. Így a vizes és gázos permeabilitás-mérés 12 Dr. Fedor Ferenc cégvezetô, Geochem Kft.

17


18

Dél-Dunántúli Gazdaság

KERESKEDJÜNK!

ELMARADTAK A CÉGES RENDEZVÉNYEK, DE SOKAN RENDELTEK ÉTTEREMBÔL AZ ÉV VÉGÉN Talán a vendéglátásban érdekelteket hozta az egyik legnehezebb helyzetbe a koronavírus világjárvány. Amellett, hogy hónapokig zárva kellett tartaniuk, a korlátozások enyhítésével a megváltozott étterembe járási szokásokhoz is igazodniuk kell. A forgalmat tekintve hogyan alakult a tavalyi év vége, milyen új megoldásokat vezetnek be a vendégek visszaszerzéséért? – ezekrôl kérdeztük három pécsi belvárosi étterem vezetôjét. TELEKY ZOLTÁN, Teleky Catering — Vállalkozásunk fô tevékenysége a catering, az év végi céges rendezvények jelentôsen meghatározzák az éves árbevételünket. Már az elmúlt két év közepén tudtuk, hogy nem lesz annyi év végi rendezvényünk, mint korábban. November elején kezdték visszamondani a cégek a lekötött idôpontokat, minden pénteki, szombati foglalást törölnünk kellett, sôt a kitelepüléseket is. Csak egykét cég fogadását tudtuk megcsinálni. Novemberben a régióban, a megyében is megemelkedett a fertôzöttek száma, így a cégvezetôk nem merték megkockáztatni a bulikat, ahol esetleg átadják egymásnak a vírust a kollégák. Viszont a karácsonyi elviteles ételeket tekintve 2021 a legerôsebb évünk volt, és a szilveszter is jól sikerült. — Milyen tanulságokat vontak le ebbôl, ami a további mûködést is befolyásolja? — A Covid miatt jelentôsen megváltoztak az étteremlátogatási szokások, a tematikus napjainkon például megsokszorozódik az árbevétel, és nem helyben fogyasztják, hanem inkább hazaviszik az ételt. Az egész világon jelentôs az infláció, azt tapasztalom, hogy ha a vendéglátósok akarják érvényesíteni az áraikban az emelést, azt nagyon nehezen fogadják el a fogyasztók. Idén továbbra is sze-

retném folytatni a tematikus napokat, mert erre van igény. Látható, hogy egyre kevesebb idôt szánnak fôzésre az emberek, mert rengeteg idôt vesz igénybe, viszont igénylik a házias ízeket. Én ezt tudom az asztalukra varázsolni.

kodni kell a változásokhoz, ezért mint lehetôséget megtartjuk a kiszállítást. Én egyelôre a hibrid megoldásban látom a jövôt, nem szeretném elengedni sem az eddigi vonalat, sem egy teljesen új irányzatot venni.

MISETA ZOLTÁN, Blöff Bisztró

NAGY KATALIN, Pezsgôház étterem

— A nyár és az ôsz is nagyon jól alakult a Blöff Bisztróban, viszont október végén-november elején egy jelentôs törés keletkezett és bátortalanabbak lettek az emberek. Az idôjárás és a vírushelyzet miatt elmaradtak a vendégek, viszont az ételkiszállítást továbbra is igényelték. Ezt azért tartottuk meg, mert jelenleg is bizonytalan a helyzet, és ha ismételten be kell zárni, akkor már egy bejáratott rendszerrel tudjunk tovább mûködni. A házhoz szállításokon nagyon jól látszott, hogy elkezdtek megint két lépést visszalépni az emberek. Ez az értékesítési forma az elmúlt két évben jelentôsen átalakította a vendéglátást, sok törzsvendégünk azóta is inkább otthonra rendeli az ételt, és nem jön be az étterembe. Az is elmondható, hogy a korábbi években jellemzô céges rendezvények elmaradtak, csak nagyon minimális létszámmal rendeztek ilyet a cégek. Sajnos már nem áldoznak erre, inkább mást adnak ajándékba a dolgozóknak. A karácsonyi idôszak egyébként jól alakult, a 2020-ban létrehozott karácsonyi tálas ajánlatunkat most is biztosítottuk, ez iránt jelentôs érdeklôdés mutatkozott. Szilveszteri rendezvényt nem tartottunk. — Hogyan lehet reagálni ezekre a hektikusan változó helyzetekre? — Megpróbál kitartani az ember, amíg vége nem lesz ennek a vírushelyzetnek, és fenntartja a klasszikus éttermi vonal lehetôségét. Alkalmaz-

— A 2020-as évhez hasonlóan nagyon sokan kértek elvitelre ételt karácsonykor, a személyes jelenlétet igénylô vendéglátás azonban nem jött vissza. Emellett a vírushelyzetre hivatkozva a decemberre elôre lefoglalt összes céges rendezvényünket lemondták. Volt, aki azt mondta, hogy több kisebb részletben kéri kiszállítással az ételt, de sokan home office-ban dolgoztak, emellett rengeteg megbetegedés is volt, így ezeket is visszamondták. Mivel tudtuk, hogy december végén lejár a Pezsgôházra kötött bérleti szerzôdésünk, á la carte módon nem is tartottunk nyitva. Készültünk az új feladatra, mert augusztustól egy másik üzletet kezdtünk üzemeltetni. Viszont mi is összeállítottunk egy karácsonyi ajánlatot, amelyet nagy mennyiségben rendeltek a vendégeink. Akik ragaszkodtak hozzánk, az állandó jó minôség és a tisztességes mennyiség miatt tették ezt. A megrendelések 70–80 százaléka évek óta visszatérô vendégektôl érkezett. — A tapasztalatok birtokában hogyan kezdik a mûködést egy új helyen? — Ez nem egy hagyományos vendéglátóhely, egy munkahelyi és oktatási intézményben lévô önkiszolgáló éttermet és kávéházat üzemeltetünk az egyetemen, amit nemcsak az ott dolgozók látogathatnak, hanem bárki. Ezt a helyet kevésbé érinti a vírushelyzet, így itt várhatóan nem lesznek lezárások.


SZAKMA

Dél-Dunántúli Gazdaság

AZ ÁLTALA KÉPVISELT VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETET SZERETNÉ ÁTADNI Ahogy minden építôipari vállalkozó, úgy a Kasztor Kft. ügyvezetôje, KOVÁCS BALÁZS szobafestô-mázoló, tapétázó mester is azok közé tartozik, akit nem egyszerû feladat rövid idôre, egy beszélgetés erejéig leültetni. Az új évhez közeledve két tárgyalás között sikerült, de ezalatt is többször megszólalt a telefonja. — Még a szüleim alapították annak idején a vállalkozásunkat, amelyben én már lassan 28 éve mint festô tevékenykedem – avat be a kezdetekbe beszélgetésünk elején. — Éveken át kézilabdáztam, a TÁSI-ba jártam. Azt követôen egy akkoriban indult, jó lehetôségeket adó kereskedelmi szakközépiskolába felvételiztem, amirôl lecsúsztam. Gyerekként idônként elmentem dolgozni az anyai nagyapámmal, Berta Szabó Jenôvel, aki ismert szobafestô volt, ezért a jelentkezési lapomon második helyen ezt, az elôzôtôl teljesen más szakmát jelöltem meg, így kerültem a szakképzô iskolába. Azóta már egyértelmûvé vált, az eltelt évek bebizonyították, nekem ez az utam, ezt kell csinálnom. A szakmunkásvizsga letételét követôen már önállósította magát, 17 évesen a ballagási pénzébôl egy furgont, meg szerszámokat vett. Húszéves korára már ismerték a nevét és a munkáját, tudták, ki az a Kovács Balázs. Volt olyan idôszak, 18 és 24 éves kora között, amikor 7-8 embert foglalkoztatott. Akkoriban az sem nem jelentett gondot, hogy jól képzett szakembereket alkalmazzon, akik megfeleltek az általa támasztott magas követelményeknek. Késôbb leérettségizett, majd korkedvezménnyel a mestervizsgát is letette. Az eltelt években már maga is részt vett a mestervizsgáztatásban vizsgáztatóként és vizsgabizottsági tagként egyaránt. — Az alkalmazottaimtól ugyanazt a magas színvonalú munkát követelem meg, amit magamtól is elvárok – folytatja. — A hírnevünk szájhagyomány útján terjed, megrendelôink ajánlanak bennünket a barátaiknak, ismerôseiknek, rokonaiknak.

KOVÁCS BALÁZS

Minden szavából érzôdik, nagyon szereti a szakmáját, mert mindig új értéket teremthet, minden munkát úgy készíti el, mintha a saját lakását festené ki. — Ennek a szakmának az igazi szépsége, hogy mindig más és más emberekkel találkozhatok, örömet okozhatok nekik egy-egy szépen kifestett lakással, házzal. Jó érzékem van a színekhez, jól tudok bánni velük, legtöbbször elfogadják az ötleteimet, javaslataimat. Szerintem annál nagyobb öröm nincs, mint amikor a megrendelôknek tetszik, amit csináltunk – emeli ki. Mint mondja, tíz évvel ezelôtt a szakember-utánpótlásuk kinevelése ér-

dekében kezdett el tanulókkal foglalkozni. A cél az volt, hogy megpróbálja átadni a következô generációnak az általa képviselt vállalkozói szemléletet, mentalitást, plusz értéket, mindazt, ami egyedivé teszi a céget. Ennek legfontosabb elemei a magas színvonalon, pontosan, határidôre elvégzett munka, valamint a megrendelôk által támasztott igények kiszolgálása, ami elengedhetetlen feltétel a bizalom kialakításához. A tanulói között olyan is akadt, akinek sikerült azonosulnia ezen elvárások többségével, és a Szakma Kiváló Tanulója országos döntôjén, a Szakma Sztáron is jó helyezést ért el. A többiek közül csak néhányam maradtak a szakmában. Jelenleg öt tanulójuk van. — Sajnos mára egy sakk-matt helyzet alakult ki, a tanulóink között alig van olyan, aki az életét szobafestôként képzeli el, ezért egyelôre nagy kérdés számomra, miként oldom meg – majd ha arra sor kerül – a cégen belül a szakember-utánpótlást – ad hangot véleményének. — Szerencsémre jelenleg még több olyan munkatársam van, akik már hosszú ideje velem dolgoznak, ismerik az általam támasztott elvárásokat. Van közöttük olyan, aki több mint egy évtizede dolgozik a cégnél. A szakemberutánpótlás lehetôségeként ajánlás alapján veszek fel új munkatársakat. Kovács Balázs kitér arra is, hogy az utóbbi idôben az is megfigyelhetô, egyre többen hajlandók várni egy jó szakemberre és megfizetni a minôségi munkát. Az ô megrendelôik is ezek közé tartoznak. Alvállalkozóként az általuk képviselt értékeket valló vállalkozásokkal, vállalkozókkal állnak kapcsolatban. Jelentôs részben azonban a Baranyában élô magánembereknek dolgoznak. Ötven, hatvan kilométeres kör az, ahol még elvállalnak munkákat, hogy estére mindenki a családjával lehessen. Persze olyan esetben, ha egy régebbi megrendelôjük kéri fel ôket arra, fessék ki például a balatoni nyaralóját vagy a gyereke pesti lakását, neki nem mondanak nemet. Sz.K.

19


20

Dél-Dunántúli Gazdaság

#EENCanHelp

AKÁR 2250 EURÓNYI TÁMOGATÁS A KKV-K SZELLEMITULAJDON-JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE Az Európai Bizottság és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által támogatott Ideas Powered for Business kkv-alap olyan, az unió területén mûködô kis- és középvállalkozásoknak (kkv) szól, amelyek szellemitulajdon-jogi stratégiájukat kívánják fejleszteni és szeretnék megvédeni szellemitulajdon-jogaikat nemzeti, regionális vagy EU-szinten. A támogatás 2022ben is elérhetô és azoknak a kkvknak segít, amelyek a szellemitulajdon-jogaikat szeretnék érvényesíteni.

Szellemi tulajdonának védelme elengedhetetlen a digitális korban. Ez az egyetlen jogszerû módja annak, hogy megakadályozható legyen az egyedi ötletek, termékek vagy szolgáltatások engedély nélküli másolása vagy felhasználása. A szellemi tulajdon védelme számos különbözô vagyontárgyra terjedhet ki, beleértve a védjegyeket, a formatervezési mintákat, a szabadalmakat, a vállalati arculatot, a termékeket, a szolgáltatásokat és a folyamatokat. A 2022. január 10-én megnyílt pályázat során egy-egy vállalkozás legfeljebb 2250 eurónyi visszatérítést nyerhet

el – ez a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenység típusától (pl. védjegyoltalom, formatervezési mintaoltalom, szabadalom) függôen 50–90 százalékos visszatérítést is jelenthet. A kkv-alap pályázattal kapcsolatban további információk az alábbi oldalon érhetôk el: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/ online-services/sme-fund További információ: dr. Liber Noémi liber.noemi@pbkik.hu Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

NEMZETKÖZI ÜZLETI PARTNERKERESÔ RENDEZVÉNYEK A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network irodája folyamatosan biztosítja a hozzáférést a térség vállalkozói részére díjmentes nemzetközi üzletember találkozókon való részvételre. Idén az elsôk között – márciusban – rendezik meg a Cycling Europe nemzetközi üzletember-találkozó, melynek célja, hogy összekapcsolja az alábbi területeken tevékenykedô szakembereket, üzletembereket: ● E-bicikli és mobilitás; ● Kerékpáros közlekedés számára készült parkolórendszerek; ● Új anyagok és technológiák; ● Kerékpárgyártók és ellátási láncok;

Fenntarthatóság és körforgásos gazdaság. A tárgyalási platform egész márciusban rendelkezésre áll arra, hogy elôre lefoglalt B2B tárgyalások során online találkozzanak és tárgyaljanak potenciális üzleti és projektpartnerekkel. Az esemény idôtartama alatt (egész márciusban) csütörtökönként 10 és 12 óra között lehetôség van szakmai elôadásokat meghallgatni a fent felsorolt területeken és témákban.

A részvétel és regisztráció díjmentes, a platformon korlátlan számú elôre leszervezett tárgyalás lebonyolítható online. Annak érdekében, hogy a lehetséges üzleti partnerek biztosan összetalálkozzanak, a regisztráció folyamán

fontos, hogy minél részletesebben fogalmazzák meg a résztvevôk üzleti ajánlataikat. Egy céges profilhoz fel lehet vinni többféle ajánlatot is, pl. disztribútort, franchise-partnert, projektpartnert, fejlesztôt, gyártót, alapanyagot keres/kínál. Mind a regisztrációhoz, mind az üzleti ajánlatok megjelenítéséhez és a tárgyalások jelöléséhez segítséget nyújtanak a kamarai kollégák. További információ és regisztráció elérhetô az alábbi linken: https://cycling-europe.b2match.io/


MUNKAERÔ

Dél-Dunántúli Gazdaság

Jobing Hungary Zrt. DIGITÁLIS MUNKAERÔ-TOBORZÁS – HAMAROSAN A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA IS RÉSZT VESZ A KIVÁLASZTÁSBAN A koronavírus-járvány nemcsak a foglalkoztatásra, hanem a munkaerô-toborzásra is jelentôs hatással van, a személyes találkozások áthelyezôdtek az online térbe, ami nem kedvez a jelölt képességeinek minél alaposabb feltérképezéséhez. Egy oktatással, HR-es tevékenységgel foglalkozó pécsi vállalkozás vezetôje, ÜVEGES GÁBOR a járvány kitörésekor arra gondolt, hogy az eddiginél sokkal hatékonyabban lehetne a munkaközvetítés szolgálatába állítani a digitális technológiát, ezért egy programozóval, Mondovics Mihállyal létrehozták a jobing.hu modern álláskeresô platformot. Itt saját ágazati kompetenciatesztjeikkel mérik a meghirdetett pozíciókra jelentkezôk képességeit, ezáltal megbízóik számára pontosabb képet tudnak adni a potenciális munkatársakról. — Nemcsak toborzással szeretnénk foglalkozni és nem kizárólag önéletrajzokat gyûjteni az állást kínáló cégek számára, hanem releváns jelölteket ajánlani, hogy az általunk kifejlesztett tesztek segítségével egy platformon keresztül lehessen elvégezni a toborzást és a kiválasztást – foglalja össze röviden a Jobing szellemiségét Üveges Gábor. — A Magyar Coach Egyesület elnökségével, munkapszichológusokkal, HR-tanácsadókkal közösen kifejlesztett 15 különbözô ágazati teszt segítségével nemcsak a fehérgalléros munkakörökre jelentkezôk soft skilljeirôl kaphatunk teljesebb képet, hanem akár a betanított munkákra pályázókról is. Ezek az online tesztek különbözô játékokat, feladatokat tartalmaznak, 20 perc alatt kitölthetôk, ezáltal egy komplex riport keletkezik, aminek eredményét a kitöltô is látja, így ô is visszajelzést kap magáról, a fejlesztendô területeirôl. Arra is van lehetôség, hogy a hirdetô cég a jelentkezô szakmai tudását is tesztelje a platform segítségével. Ezzel a módszerrel számos olyan tulajdonságra derül fény, amire egy be-

ÜVEGES GÁBOR

szélgetés alapján nem biztos, így sokkal pontosabb képet tudunk adni a jelöltrôl. — Milyen jellegû állásoknál alkalmazható ez a fajta álláskeresés? — Az irodai munkáknál korábban is bevett gyakorlat volt egy kiválasztási rendszer során, hogy teszteket végeztetnek a munkavállalókkal, viszont mi úgy állítottuk össze a sajátjainkat, hogy igazodjon az egyes ágazatokban jelentkezôk digitális kompetenciaszintjéhez is. Így a feladatokon, játékokon keresztül tudjuk mérni többek között a monotonitástûrést, a precizitást, a memóriát, a numerikus gondolkodást. A közelmúltban például bôrmûveseket, szabókat, bérszámfejtôket is tudtunk közvetíteni, de decemberben több pincér és szakács is a mi módszerünkkel talált állást. — Milyen a fogadtatása az újfajta állásközvetítésnek? — Azt látjuk, hogy a kompetencia alapú kiválasztásé a jövô. Ebben vagyunk mi frissek, ám vegyes a módszer fogadtatása. A modern cégek, amelyek már hallottak hasonlóról, nagyon örülnek a szolgáltatásunknak, viszont van egy olyan vállalkozói réteg, amelynek több információra van szüksége. Sokan még nem számolnak a fluktuációs költ-

séggel, hogy mennyibe kerül egy munkavállaló felvétele és elbocsátása, ha nem válik be, hogy újra hirdetni kell stb. De ha sikerül tudatosan kiválasztani a számukra legmegfelelôbb jelöltet, akkor éves szinten milliókat tudnak spórolni ezzel. Számoltunk azzal, hogy vegyes fogadtatás kíséri az innovatív ötletünket és az elterjesztéséhez idô kell, hiszen még Nyugat-Európában sincsenek hasonló álláskeresô portálok. A jelszó most a türelem, de azért az biztató, hogy a 2021 szeptemberi piacra lépésünk óta hónapról hónapra megduplázódik a megkeresések száma. — Maga az álláskeresési folyamat hogyan zajlik? — A jobing.hu ugyanúgy munkaerô-toborzással és -közvetítéssel foglalkozik, mint más állásportálok, a hirdetô vállalkozások megfogalmazzák az igényeiket, erre keresünk jelentkezôket, mint ahogy az álláskeresôk is feltölthetik hozzánk az önéletrajzaikat. A tesztek online kitöltésével egészül ki a folyamat, illetve több szolgáltatást is kapcsoltunk a platformhoz. Az online állásinterjút egy videochat biztosítja, mert a HR-esek arról panaszkodtak, hogy rengeteg idô megy el azzal, hogy személyesen fogadják a jelentkezôket, ezzel napi egy-másfél óra üresjárat keletkezik a munkaidejükben. Ezt az alkalmazást nem is kell letölteni, az álláskeresô akár a telefonján is be tud jelentkezni. A Jobing ügyfelein kívül is lehetôvé tettük a tesztek elérhetôségét, mivel sok cégnek megvannak a bejáratott toborzópartnerei, amelyektôl nem szeretnének megválni, ezért egy külön platformon (www.skillhub.hu) meg is tudják vásárolni a teszteket. — Hogyan lehet még fejleszteni ezt a szolgáltatást? — Jelenleg egy mesterséges intelligenciát kutató céggel dolgozunk együtt, velük szeretnénk egy következô szintre emelni a technológiát. Emellett párhuzamosan a tesztet is több nyelvre fordíttatjuk, ugyanis vannak külföldi megkereséseink is. K.T.

21


22

Dél-Dunántúli Gazdaság

MI ÚJSÁG?

MISCHLER CUKRÁSZDA & BISZTRÓ A MISCHLER BISZTRÓ UTÁN HAMAROSAN ÚJ CUKRÁSZDA ÉS CUKRÁSZMÛHELY NYÍLIK Néhány hónappal ezelôtt nyitott az igazán látványos Mischler Cukrászda & Bisztró a pécsi Árkád bevásárlóközpont emeletén, de a földszinten mûködô cukrászda is fogadja a vendégeket. Sôt, amikor MISZLER MIKLÓSTÓL, az egységeket mûködtetô vállalkozás vezetôjétôl várjuk a Mi újság? kérdésre a választ, egy új cukrászmûhely és a hozzá tartozó cukrászda közeljövôbeni megnyitásával is rá tud licitálni az elôzôekben ismertetett korántsem elhanyagolható teljesítményre.

MISZLER MIKLÓS

— Tulajdonképpen egy váratlan eseményt követôen tudtuk megnyitni az Árkádban a cukrászda-bisztrót: a pandémiás idôszak a vendéglátó szektort érintô negatív hatása miatt zárt be az elôzô bérlô, így felszabadult a hely. Korábban többször egyeztettünk az Árkád menedzsmentjével, mert szerettük volna bôvíteni a földszinti egységünket, mivel ott olyan jelentôs a forgalmunk, hogy sokszor ülôhelyhiánnyal küzdünk. Az új hely új lehetôségeket is kínált, ezért nemcsak egy cukrászda, hanem egy étterem is helyet kapott a területen, úgy, hogy még fagylaltot is árusítunk.

Pécsett nincs még egy hely, ahol egyszerre érhetô el e három szolgáltatás. Amiatt is érdekes még a Mischler Cukrászda & Bisztró, mert az Árkádban ez az egyetlen olyan hely, ahol kiszolgálás van. A kínálatunkban francia desszertek, olasz alapanyagból készült fagylaltok és egy klasszikus magyaros konyha szerepel. Szintén újszerû az Árkádban, hogy alkoholos és alkoholmentes koktélok is szerepelnek az itallapon. — Ön is említette, hogy a pandémia nem kedvezett a vendéglátásnak. Akkor mondhatni, hogy bátorság volt ennek az egységnek a megnyitása? — Az élet fogja eldönteni, hogy ez most nagy bátorság és egy jó befektetés volt vagy hogy nem láttuk át megfelelôen a szituációt. Minden egyes apró korlátozás után egyértelmûen forgalomcsökkenés tapasztalható. De bizakodóak vagyunk, hogy lassan magunk mögött tudhatjuk a vírust, illetve van egykét olyan kormányzati intézkedés a bérekkel kapcsolatosan, ami remélhetôleg hosszabb távon segíteni fogja a költést. Akár a nyugdíjakat érintô változásokra is gondolhatunk, mert szép számmal vannak nyugdíjas vásárlóink, vendégeink is. Az eddig létrehozott vállalkozásaink mind mûködnek, ebben az esetben is hosszú távú bérleti szerzôdést kötöttünk. Reménykedve nézek a jövôbe, emiatt is fejlesztjük folyamatosan a vállalkozásunkat. — Mi lesz a következô lépés? — Még az idei év elsô felében szeretnénk átadni az új cukrászmûhelyünket, ahol egy új cukrászdát is nyitunk Pécsett az egyetemi városrészben. 2018 végén vásároltuk meg az ingatlant, majd elindult a tervezés, a tendereztetés és 2020 ôszén kezdtük el az építkezést. Az üzemet rendkívül céltudatosan terveztük meg, ez már egy olyan cukrászüzem lesz, ami lényegesen nagyobb lesz a korábbinál. Hûtôkamrákkal, mélyhûtôkamrával, hatalmas terekkel, újabb gépekkel, nagyobb felületekkel, ez vár-

hatóan hosszú évekre biztosítja számunkra a hátteret ahhoz, hogy megfelelô mennyiségû süteményt tudjunk termelni és azokat ideális körülmények között tárolni. És ha már az ember létrehoz egy cukrászüzemet, fôleg az egyetemi városrészben, akkor ehhez szerintem egy cukrászda is dukál. Egy galériás helyet kell elképzelni, kerthelyiséggel, klasszikus cukrászdai miliôvel. Azt gondolom, hogy egy vállalkozást mindig kell fejleszteni. Rengeteg pénzt forgatunk vissza a beruházásokba és hiteleket is vállalunk. A jövô abban van, hogy mind jobbá váljunk a humán erôforrás és az infrastruktúra tekintetében, mert csak így tudunk egyre igényesebb termékeket, szolgáltatásokat létrehozni. Magam kifejezetten a minôségi, adott koncepció szerint összeállított dolgokban hiszek, ez vonatkozik egy ingatlanra és egy süteményre is. A vásárlók is mind jobban igénylik a magas színvonalat, már nem elég egy valahogyan berendezett üzlet vagy egy „így is jó lesz” gondolatisággal elkészített sütemény. Ha ízvilágban, állagokban, megjelenésben olyat tudunk nyújtani, amivel a vendégek fogyasztási igénye is egyre magasabb szintre fejlôdik, annak hatásaként ôk is a minôségi szolgáltatásokat fogják keresni. — A fejlesztéseket tudatos stratégia szerint hajtják végre vagy maga az élet mutatja meg, hogy mi lesz a következô lépés? — Elsôsorban az élet, a fejlôdés diktálja, mert hiába tervezgetek, ha nincs meg a háttere. 2015-ben létrehoztuk a cukrászdát az Árkád alsó szintjén, ez egy-két év alatt gyorsan felfutott. Olyan nagy lett a forgalmunk, hogy egy-egy idôszakban gondot okozott, hogy annyi terméket tudjunk termelni vagy megfelelô körülmények között tárolni, amennyire kereslet van. Ez korlátozta a kapacitásainkat, ezért merült fel az új cukrászmûhely megépítésének igénye. Figyelni kell a változásokra, mert ezek megmutatják a következô lépést. K.T.


„BEZZEG AZ ÉN IDÔMBEN..."

Dél-Dunántúli Gazdaság

DR. LUSTYIK GYÖRGY SZAKEMBEREK, TÔKEERÔ, STRATÉGIA, KAPCSOLÓDÁSOK – VILÁGSZÍNVONALÚ CÉG LETT A PÉCSI VÁLLALKOZÁS Dr. Lustyik György Gábor Dénes-díjas fizikus, biofizikus, kutató 1988-ban még az Egyesült Államokban alapította meg biotechnológiai vállalkozását, a Soft Flow-t, amelyet hazaköltözése után olyan sikeresen mûködtetett, hogy 2016-ban megvásárolta a globális élelmiszerpiacon jelen lévô, az élelmiszerminôség és -biztonság javítását szolgáló FOSS Analytical. A vállalat ma is Pécsett mûködik, egy nemzetközileg elismert K + F Kiválósági Központtá nôtte ki magát. Dr. Lustyik Györgyöt arról kérdeztük, miként építette fel a világcég érdeklôdését felkeltô vállalkozását. — Az én utam két szempontból eltér az általános vállalkozói életúttól: egyetemi kutatói háttérrel érkeztem a vállalkozói világba és akkor kezdtem el aktívabban mûködtetni a céget, amikor nyugdíjba mentem a Pécsi Tudományegyetemrôl az Orvostudományi Kar egyik intézetének igazgatóhelyetteseként. Még az USA-ban szereztem vállalkozási tapasztalatot meghívott vendégkutatóként, a fônököm létrehozott egy vállalkozást, amelyben én is aktív szerepet vállaltam. Már akkor is látszott, ami ma a baranyai gazdaság élvonalában lévô cégeknél: a hozzáadott értéket elôállító vállalkozások tudnak fejlôdni. Emellett szakemberekre és tôkeerôre is szükség van a sikeres vállalkozáshoz. — Mitôl lett sikeres a Soft Flow, milyen alapelveket érvényesítettek a mûködtetése során? — Ezt a vállalkozást a feleségemmel együtt csináltuk, a sikerünk egyik alappillére pedig az a stratégia, amelyet a kezdetekben építettünk fel, majd kidolgoztunk egyfajta operatív modellt a mûködésre. Elôször is kell hogy legyen a vállalkozás mögött egy ötlet. A Soft Flow-nál élelmiszerbiztonság céljára, illetve a gyógyszeriparnak teszteléshez fejlesztettünk termékeket, valamint egy speciális terület, a flowcitometria számára szoftvereket. Alapvetô, hogy készítsünk egy néhány éves gazdasági és pénzügyi tervet. Erre azért van szükség, mert a tervek elkészítésével meg lehet ismerni a világot, a tervet be kell illeszteni egy hazai és nemzetközi környezetbe. A másik fontos kérdés a tôkeerô. Sokan hangoztatják, hogy a világon sokkal több pénz van, mint amennyire

szükség van a gazdaság mûködtetéséhez. De ennek a pénznek itt kell lennie. Tévedésnek tartom azonban azt, hogy állami támogatásokra – ingyen pénzre – van szükség ahhoz, hogy sikeres legyen egy vállalkozás. Én inkább Bojár Gáborral értek egyet, hogy káros, a versenyképességet torzító hatása van. A Soft Flow is nyert pályázatokat és bankhiteleink is voltak, amivel fölfutott a cég. A legfontosabb pénzügyi segítséget azonban az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság pályázata jelentette, annak idején hétmillió forintot nyertünk egy OMFB pályázaton – a 90-es években ez elég sok pénz volt –, de olyan kikötéssel, hogy a pályázat lezárása után 3 évvel vissza kellett fizetni 100%-ban, kamatmentesen. Erre a lehetôségre ma minden baranyai vállalkozásnak, amelyiknek jó ötlete van, szüksége lenne, a kamarának, a városnak és a bankrendszernek meg kellene állapodnia abban, hogy ezt valamilyen bankkölcsön formájában biztosítani tudják. Ha végignézünk akár a pécsi gazdaságtörténeten, láthatjuk, hogy azok tudtak elôremenni, akik kockáztattak. A jó kockázatok azonban mindig megtérültek. Tehát a tôkeerôt az én megítélésem szerint ma is elô lehet teremteni, viszont ennek mikéntjérôl alapos szemléletváltásra lenne szükség. — Említette a szakembereket, mint a sikeres vállalkozás fontos tényezôit. — A megfelelô szakemberek megléte elengedhetetlen. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert Pécsett van olyan egyetem, amely biztosítja számunkra a szakmai utánpótlás hátterét. Viszont szükséges, hogy a kvalifikált szakembe-

reket anyagilag is megbecsüljük. A Soft Flow-nál arra a következtetésre jutottunk, hogy a nemzetközi viszonyokhoz kell igazítanunk a béreket, így legalább a Nyugat-Európában, az Európai Unióban elért fizetéseknek mintegy 60%-át kell adnunk, hogy itt tudjuk tartani a minôségi munkaerôt. Emellett, ha valaki a nemzetközi piacon akar az élvonalba kerülni, akkor mindenképpen szükséges részt vennie hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi hálózatokban. Ott kell lennie azokon a területeken és azon a szinten, akár személyesen, akár a mun-

katársak által, kiállításokkal, anyagokkal, amiben sikeres akar lenni. El kell mennie azokra a fórumokra, ahol megismerheti a többieket, és valamivel ki kell tûnnie közülük, hogy észrevehetô legyen. — Mindaz, amit itt elmondott, azt mutatja, hogy nem elég a szakmában kiválónak lenni, meg kell tanulni menedzselni a céget is. — Ez így van, fontos, hogy vállalkozási ismereteket is tanuljunk, de mi például közgazdászokat is alkalmaztunk a cégünk mûködtetésénél. Nem biztos, hogy mindenkinél mûködik az általam ismertetett modell, viszont azt láttam, hogy azok, akik ezt követték, sikeresek lettek. K.T.

23


24

Dél-Dunántúli Gazdaság

SPORT ÉS GAZDASÁG

RENDECZKI LAJOS AKIT A VITORLÁZÁS ÖNFEGYELEMRE TANÍTOTT Több mint negyven éve a vitorlázás szerelmese Rendeczki Lajos pécsi fodrász, aki évtizedek óta a kamara Fodrász Mestervizsga Bizottságának elnöke, éveken keresztül a pécsi nôi fodrászcsapat versenyzôinek trénere volt, tanítványai magyar bajnoki címet is szereztek, de világbajnokságokon is eredményesen szerepeltek, és aki ezzel a szenvedélyével valószínûleg egyedül van a városban dolgozó szakemberek között. Nyugdíjasként sem mondott le a jelentôs fizikai felkészülést igénylô mozgásformáról, és hogy kedve szerint vízre szállhasson, rendszeresen edz otthon. — Már kisgyerekkoromban csodáltam a Balatonon ringó hajókat, de közvetlen közelrôl Orfûn találkoztam a vitorlázással, illetve a vitorláshajóval. 1980ban kerültem a Pécsi Orfûi Vitorlás Egyesületbe, azóta ott vitorlázom rendszeresen, de van élményem a balatoni és a tengeri vitorlázással kapcsolatban is. — Mi ragadta meg ebben a sportban? — Mindig vízimádó voltam. A ‘70-es években Székely Tóni barátom, aki a szöuli olimpián indult, válaszolta arra a kérdésemre, hogy miként lehetne elkezdeni vitorlázni, hogy jöjjek az egyesületbe. Ma is annyiszor szállok vízre, amennyiszer az idôm engedi. Most már sokkal többet ki tudok járni, mert a nyugdíj mellett csak heti két napot dolgozom. Viszont a vitorlázás egy komoly fizikai erôfeszítést igényel, megfelelô alapedzettség kell hozzá. Ezért mindennap edzek otthon. Kívülrôl úgy néz ki, hogy ülünk a vitorlásban, fúj a szél és megy a hajó. De ahhoz, hogy a hajó haladjon, és jó irányba tartson, illetve ne boruljon föl, nagyon erôs hasizom és fôleg combizom szükséges. Persze ugyanúgy kell a karizom is, hogy meg tudjunk küzdeni az elemekkel. Mi nem az ún.

napozós, azaz tôkesúlyos és kajütös hajókkal szeljük a vizet, mint amilyeneket a Balatonon látni, hanem kimondottan sporthajókkal. Ezekben keményen kell dolgozni ahhoz, hogy állva maradjanak. Ennek ellenére persze számtalanszor felborulnak. – Mit tanult meg a vitorlázás által? — Az önfegyelmet említeném, amit kötelezô betartani, mert ha nem így teszünk, akkor jönnek a gondok, a problémák. A boom úgy fejbe verheti az embert, hogy akár komoly sérülést is lehet szerezni, vagy fel is borulhatunk. Ezért idegileg és lelkileg is oda kell figyelni. Az önfegyelem egyébként nemcsak a sportban nyilvánul meg, hanem a munkában, az egész életünkben is. Ha például kitûzünk valamilyen célt magunk elé, akkor azt igyekszünk a lehetô legjobban megvalósítani. — A vitorlázás magányos sport vagy társakkal ül a hajóban? — Amivel vitorlázom, az egy kétszemélyes hajó, de egyedül is lehet menni vele. Kis szélben egyedül is elboldogulok, de komolyabb légáramlatnál már mindenképpen két emberre van szükség az irányításához. Itt már a másik

emberre is oda kell figyelni, ezt a tapasztalatot szintén át lehet vinni az élet más területeire is. — És hogy szeret menni: egyedül vagy valaki mással? — Nagyon szeretek egyedül menni, mert így teljesen ki tudok kapcsolni. Akkor csak a természet, a szél, a víz, a levegô, a napsütés vesz körül, és talán furcsán hangzik, de olyankor szinte beszélgetek a hajóval. Fôleg akkor tudtam így feltöltôdni, amikor az egész heti munka után egyedül kimentem egy vagy másfél órára a vízre. Azután már jöhetett a társaság is. Mert valójában nem magányos sport a vitorlázás, a társaságban az a jó, hogy kiváló beszélgetéseket folytatunk, és ha kell, segítünk egymásnak. — Versenyeken is indult? — Régebben indultam versenyeken, most már csak mint versenyrendezô vagy mint versenybíró veszek részt ezeken a programokon. A versenyeken a fô motiváció inkább a részvétel volt, nem a minél jobb helyezés elérése. Egyszemélyes hajóval elértem egy-két jó eredményt, utoljára két évvel ezelôtt kétszemélyes hajóval nyertünk egy regatta versenyt, amire azért büszke vagyok. — Van-e valaki, akivel megszerettette a vitorlázást, akinek átadta a tudását? — A fiammal szerettettem meg ezt a sportot, ô nagyon jól vitorlázik. A mai napig is hajóra száll és sorban nyerik a versenyeket. Most már azzal a hajóval versenyeznek, amivel én mentem. Roppant nagy öröm számomra végignézni, végigélni a sikerüket úgy is, mint szülô és úgy is, mint sportbíró. — A vitorlázás, az együtthajózás mennyiben támogatja a kapcsolatépítést, akár az üzleti kapcsolódásokat? — Üzleti kapcsolatról ebben az esetben nem nagyon lehet beszélni, viszont az emberi kapcsolataink megerôsödtek, hisz egymásra vagyunk utalva. Ha valaki beleborul a vízbe és valami probléma történik, a világ legtermészetesebb dolga, hogy megyünk és segítünk menteni. Ez az egymásra utaltság egyébként az egész életünket is jellemzi. K.T.


HIRDETÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

Sok hasonlóság és még több különbség a belföldi és a külföldi munkavállalás terén A HR-Rent által kínált pozíciókat a sokszínûség jellemzi Egy munkaerô-kölcsönzô élete sohasem az állandóságról szól. Folyamatosan változnak a piaci körülmények, a kereslet, a kínálat vagy éppen az egész globális közeg, ahogy történt ez két évvel ezelôtt is. Mindenhez gyorsan kell alkalmazkodni és a lehetô legjobbat nyújtani. A HR-Rent is így dolgozik, gyorsan és rugalmasan reagálva a változásokra, teszik mindezt belföldön és külföldön egyaránt, ami pedig két egyáltalán össze nem vethetô terület. Vagy mégis? Új munkahelyen kezdeni mindig nagy váltás. Függetlenül attól, mi volt elôtte – másik munkahely, tanulmányok, vagy éppen hosszabb ideje tartó álláskeresés –, szinte mindenkiben merülnek fel kételyek. A HR-Rentnél ezeket segítenek eloszlatni, legyen szó külföldi vagy belföldi elhelyezkedésrôl. Az itthoni és a határon túli munkavállalás között rengeteg különbséget találunk. Mások a felkínált pozíciók, a munkahelyek száma, a munkakörnyezet és természetesen a fizetés is. Munkavállalás külföldön A HR-Rent leginkább Ausztriában és Németországban kínál különbözô pozíciókat az álláskeresôknek, de a tágabb cégcsoport segítségével lehetôség van más országokban is elhelyezkedni. A külföldre kölcsönzöttek leginkább szakmunkás és betanított pozíciókban tudnak munkát vállalni, a németek és az osztrákok is nagyon meg vannak elégedve a magyarok szakmai tudásával, hozzáállásával. A legtöbb pozícióba folyamatosan keresik a munkatársakat, így szinte lehetetlen le-

csúszni róluk. Külföldi munkavállalás esetén a szállás ügyintézésében, a kiutazás megszervezésében is segít a HR-Rent, illetve a további teendôk tekintetében is bátran lehet keresni ôket. A fizetések egészen változatosan alakulnak, de az összességében elmondható, hogy havi szinten akár kétszer akkora összeget is meg lehet keresni, mint belföldön hasonló pozíciókban. Munkavállalás belföldön Pécsi székhelyû cégként a HR-Rent partneri állományának jelentôs része a déldunántúli régióhoz köthetô, de olykor szinte az egész ország területérôl merül fel igény a megbízható munkavállalókra. Itthon a betanított munkák mellett jóval több a lehetôség a szellemi munkában jártas álláskeresôknek, hiszen a cégek egyre többször bíznak meg munkaerôközvetítôt az irodai pozícióik betöltésére. A legtöbb ilyen a gyártó, a logisztika, a kereskedelem és az IT területén van, de az autóipar is élen jár. Ezekben a munkakörökben többször már igencsak tapasztalt és specifikus ismeretekkel, valamint diplomával rendelkezô emberre van szükség. Viszont annak sem kell izgulnia, aki szakmával rendelkezik, hiszen hazánkban lakatosra, hegesztôre, villanyszerelôre, élelmiszeripari, CNC-s szakemberre, raktárosra és targoncavezetôre is mindig szükség van. A sort természetesen itt sem lehet bezárni, a HR-Rent pedig akár már 24 órán belül felkínál lehetôségeket a munkavállalóknak és partnereinek egyaránt.

„A közös pont az, hogy minden munkavállalónknak szüksége van ránk. Függetlenül attól, hogy itthon vagy külföldön vállalt munkát, senkinek nem engedjük el a kezét. Jöhet váratlan helyzet, munkaváltási igény, azokat mi a munkavállalókkal együtt igyekszünk minél hamarabb megoldani. Aki tehát egyszer a HR-Rent nagy családjának tagja lett, többé már nem marad egyedül” – jegyezte meg Kutyáncsánin Jevrem, a HR-Rent üzletágvezetôje. A HR-Rent a külföldi és belföldi elhelyezésben is a legjobbra törekszik. A HRRent kollégái tehát mindenkit biztatnak: térjenek be a pécsi irodájukba, beszélgessenek a lehetôségekrôl, garantáltan nem fogják megbánni!

25


26

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS / MELÓ-DIÁK

Kisgyermekkel otthon lévôk szövetkezete: 2022 FOGLALKOZTATÁSI ÚJDONSÁGA BEVÁLT ALAPOKON A diákmunka módszertanával, a kisgyermekes munkavállalók sajátosságaira építve létrejött egy új atipikus foglalkoztatási forma. Ez a kisgyermekkel otthon lévôk szövetkezete. A Kisgyermekes Déli Szomszédok szakértôjét kérdeztük ennek elônyeirôl. A tavalyi év egyik foglalkoztatási újdonsága, hogy a kisgyermekkel otthon lévô szülôk rugalmas keretek között, kedvezô közterhekkel térhetnek vissza a munka világába. Ez az új foglalkoztatási forma lehetôséget teremt a vállalatok számára a kisgyermekesek támogatására, munkaerôként való megtartására. A kisgyermekkel otthon lévôk szövetkezete azért jött tehát létre, hogy kedvezô és biztonságos feltételeket biztosítson a gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítô ellátásban részesülô, gyermekével otthon maradó személyek alkalmazásához. A Viapan Group HR-szolgáltató cégcsoport tagja, a Kisgyermekes Déli Szomszédok szövetkezet részérôl Keserû Dénes, a pécsi kirendeltség vezetôje mondta el, melyek e foglalkoztatási forma elônyei. „A kisgyermekes szövetkezeti tagok foglalkoztatása hasonló a diákmunkához: azaz rugalmas, biztonságos, és a cég a ledolgozott órák után költségszámlát kap. A szövetkezet tehermentesíti a vállalatot a toborzási, adminisztrációs feladatok alól is. Gyakori félelem, hogy akinek kisgyermeke van, sûrûn kényszerül kiesni a munkából. A szövetkezeti foglalkoztatás erre is megoldás. A munkavállalók pótlása minden körülmények között megoldható (például betegség esetén azonos vagy más atipikus foglalkoztatású munkavállalóval), így a kisgyermekes kolléga nem veszíti el állását és a cég érdekei sem sérülnek.” Keserû Dénes azt is hozzátette: a fent ecsetelt biztonságot többek között az úgynevezett teljesítési csoport koncepciója jelenti. Ez azt takarja, hogy a felmerült munkaerôigényt a Kisgyermekes Déli Szomszédok szövetkezet, illetve a Viapan Group akár több munkavállalóval fedi le. További megoldási lehetôséget biztosít az, hogy ez a lehetôség jól kombinálható a többi szövetkezeti foglalkoztatási formával (diák, nyugdíjas). Így a megbízónak nem kell tartania a munkaerô hiányából adódó kiesésektôl, leállásoktól. Szezonális, ideiglenes munkaerôigényre tehát az egyik legjobb megoldás a kisgyermekkel otthon levôk bevonása, de akár a meglevô, gyest töltô munkaerôt is lehet foglalkoztatni ebben a mindenki számára kedvezô konstrukcióban. További információért forduljon bizalommal Keserû Dénes kirendeltségvezetôhöz: keseru.denes@viapangroup.com +3620 569 7004
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.