Page 1

w w w. hv fkb h. dk

08 2 012

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

skønhed kan flettes – I møbelklassikernes tjeneste

»Kommentar«: Barske tider venter | Kommuner skal tænke i mindre klumper | Event i høj karat lyst – afskærmet og trygt | Nørdede dage på Det Kgl. | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Åbent og


En af Danmarks mest spændende erhvervsskoler Syv forskellige indgange fører til over 30 forskellige erhvervsuddannelser Kurser og efteruddannelse Virksomhedstilpassede kurser HTX - Teknisk Gymnasium Se meget mere på

www.tec.dk Teknisk Erhvervsskole Center Afdelinger på Frederiksberg og i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre

Hvfor_0210.indd 1

20-01-2010 10:34:40


KOMM E N TA R

barske tider venter Noget tyder på, at vores regering ikke rigtig vil os – vil håndværket, vil de små og mellemstore virksomheder. Det er næsten med større undren end fortvivlelse, at man dykker ned i årets Finanslovforslag: Hvordan kan det hænge sammen, at en regering, der bekender sig til vækst, ønsker større beskæftigelse og vil sikre flest mulig unge en uddannelse, tilsyneladende arbejder stålsat og ufortrødent i stik modsat retning? De knap 9.000 praktikpladssøgende vil næppe føle sig hjulpet af regeringens forslag om at fjerne bonus- og præmieringsordningerne, der har holdt hånden under antallet af lærepladser gennem de seneste år. Hvad værre er, vil man overlade finansieringen af skolepraktikken til virksomhederne gennem en forhøjelse af AER-bidraget. Samlet set ligger heri et signal om, at man på længere sigt heller ikke vil vekseluddannelsesprincippet, som Danmark er kendt og beundret for – og som lande, der ikke har det, er på vej til at indføre. Dernæst afskaffer man overnight den boligjob-plan, der notorisk har givet beskæftigelse i de mindre håndværksvirksomheder. Oprindelig kunne installationsbranchen glæde sig over, at pengene i stedet skulle anvendes til en energirenoveringspulje; glæden blev kort-

FORSI DE N

robert s øren s en

varig, for tankerne herom synes droppet med Finanslovforslaget. Næste tidsler er fohøjelse af virksomhedernes bidrag til finansiering af syge medarbejdere, og endelig indføres en såkaldt arbejdsskadeafgift. Med andre ord: Midt i en periode med stigende ledighed og mangel på lærepladser gør man det dyrere at ansætte arbejdskraft og beskæftige elever. Hvad er da regeringens svar på de samfundsøkonomiske udfordringer? Det samme som i fjor: Mirakelmidlet er “statslige investeringer”, hedder det. Danske og internationale undersøgelser har gang på gang slået fast – i en grad, så det ligner en floskel – at ny vækst og beskæftigelse nu engang bedst skabes af de små og mellemstore virksomheder – ikke af den offentlige sektor. Med forelæggelsen af Finanslovforslaget for 2013 har regeringen for alvor kastet fløjlshandsken over for de små og mellemstore virksomheder. Som håndværksvirksomheder ser det ud til, at vi har en forklaringsopgave af dimensioner, om vi da ikke allerede taler for døve øren.

M e d r attanpalmen og hvad d er af kan b li ve i sta n ds ætter thomas bruun ols en da n sk m ø b e lku nst. Læs portr ættet sid e 8 (foto: hen ri k Ni els en )

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


Kommuner skal tænke i mindre klumper Små- og mellemstore virksomheder ude lukkes effektivt fra at byde på opgaver, når stadig flere kommuner vælger at udbyde deres opgaver i store klumper.

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn mener ikke, det er fair konkurrence, når kommuner i deres udbudsform på forhånd udelukker små og mellemstore virksomheder fra at byde på opgaverne, særlig ikke når kommunerne uden sammenligning er de største indkøbere. Nu vil Haand­værkerforeningen inspirere kommunerne i hovedstadsområdet til at udbyde på en måde, så også SMV’erne får en chance, og der kan sikres en god og fair konkurrence. Derfor har Haandværkerforeningen sendt Hånd-

værksrådets katalog “7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik” samt et idékatalog til effektive uddannelsesklausuler ud til kommuner i hovedstadsområdet. Med initiativet ønsker Haandværkerforeningen at få skabt en konstruktiv dialog om kommunernes udbudspolitik. ”Udbyd opgaver på betingelser, som SMV’erne kan opfylde”, lyder et af de syv bud. Kommunen bør nøje overveje, hvilke krav der stilles til tilbudsgivernes likviditet, for det kan være en økonomisk dårlig løsning for kommunen at presse tilbudsgiverne på deres likviditet. Eksempelvis risikerer tilbudsgiveren at skulle låne penge til mellemfinansieringen, hvilket i sidste ende slår igennem på tilbuddets pris. Kommunen bør aldrig standardisere sine udbudskrav, men skal i stedet tilpasse kravene, så de passer til den konkrete opgave og opgavens størrelse.

Lærlingeklausuler Det gælder også, når kommunerne bruger uddannelsesklausuler og indskriver krav om lærlinge i udbudsmate-

4

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


la rs magn us c hri sten s en – efterlys er eks emp l­ er bla n dt medlemm ern e på uhen s i gtsmæs s i ge udbudsformer i komm un ern e.

rialet. Håndværksrådet har udgivet et idékatalog om effektive uddannelsesklausuler, som kommunerne med fordel kan skele til, hvis man ønsker at anvende klausulredskabet. I kataloget lægges der vægt på, at det altid skal bero på en konkret vurdering, inden man lægger klausuler om lærlinge ind i udbudsmaterialet. Kommunerne bør undgå at bruge krav om nettotilvækst af lærlinge i klausulerne, da sådanne krav er et direkte benspænd for de virksomheder, der i forvejen har (mange) lærlinge. Endelig peger kataloget på, at fagentrepriser er den sikreste og smidigste vej til flere lærepladser, da fagentrepriserne tiltrækker de små og mellemstore virksomheder og dermed holder fast i SMV’ernes tradition for at bære et meget stort uddannelsesansvar i form af lærepladser.

Vil i dialog Hovedformålet med henvendelserne er at få startet en dialog og få iværksat en kontinuerlig kontakt med den enkelte kommune. Derfor vil Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn følge op med personlig kontakt til kommunerne i håb om, at en møderække kan blive sat i stand. Dialogen er allerede i gang med Københavns Kommune, og i slutningen af september mødes repræsentanter fra Haandværkerforeningen med direktøren for Københavns Ejendomme Gyrithe Saltorp, og på mødet vil Københavns Kommunes valg af udbudsformer blive diskuteret. Baggrunden for mødet er Københavns Kommunes

udmelding om, at de bebudede skolerenoveringer ifølge forlydender skal udbydes i større klumper. »Man kan ikke andet end have respekt for kommunernes ønsker om at udbyde mest rationelt – det drejer sig om skattekroner. Byggesagsstyringen er naturligvis også nemmere, når man kan overlade det meste af det operative ansvar til en hovedentreprenør. Men hunden bider sig selv i halen, når et helt segment af virksomheder, der er ramt af lavkonjunktur, udelukkes fra et så stort marked som den offentlige sektor,« siger Haandværkerforeningens erhvervspolitiske konsulent, Lars Magnus Christensen.

Også andre brancher Nu handler udbud som bekendt om andet end bygge- og anlægsområdet. »Vi vil søge indflydelse på, hvordan opgaver og leverancer inden for andre berørte brancher bliver berørt – lige fra levering af udstyr til handicappede til serviceydelser,« fortsætter Lars Magnus Christensen. Derfor søger Haandværkerforeningens erhvervspolitiske konsulent eksempler på udbud og udbudsformer, der er faldet medlemmerne for brystet. Eksemplerne behøver ikke alene at hidrøre fra Københavns Kommune, men må gerne komme fra alle hovedstadsområdets kommuner. Lars Magnus Christensen kan kontaktes på tlf 4127 2838 samt på email christensen@hvfkbh.dk.

0 8 2 0 1 2 HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

5


event af høj karat ”M ind your va lues“, kald er Annette Da m sine bid r ag ti l skt. loy e .

mar ie- Loui s e Kri stensen taler om smelted ød s syn ergi og d e t, d er gå r ta bt, ve d ikke læn gere at vær e ... tilført et ikke r inge a n strøg af hu mor .

» M ine vær ker er et samspil mellem et mate r iale o g dets egensk abe r, objektets form, hi stori e og d e konfli ktfyldte mod sætnin ger, der kan opstå i mellem d e m,« for kla rer Si gne Fr ese Bülow a n d e rse n – og bi drog blandt andet med en let oper ati on smaske – i tungt bly.

6

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

Der lød vild jubel fra de bageste rækker, da oldermand Mette Saabye efter en lang og spændende dag – fredag den 24. august – offentliggjorde navnet på modtageren af Skt. Loye-Prisen 2012: Blandt de fem nominerede valgte juryen at pege på Annette Dam, uddannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Norge. Derpå overrakte H.K.H. Kronprinsesse Mary den fornemme pris på 100.000 kroner. Prisoverrækkelsen var kulminationen på en lang og spændende dag indledt med et daglangt seminar om smykker – om hvad smykker betyder for os i forskellige kulturer, om formidling af smykker og om samarbejdet mellem producent og designer. Seminaret havde 120 deltagere. Dagen var også et fyrtårn i Guldsmedelaugets smykke- og & korpusevent, hvorunder publikum helt frem til slutningen af september kan besøge en bred vifte af åbne værksteder i København – se selv på www.guldsmedelauget.dk og klik på “Events”. Under sin tale dén eftermiddag hos Designmuseum Danmark i Bredgade causerede Mette Saabye over sit næsten 600 år gamle laug, og over, hvordan en moderne laugsbestyrelse kan medvirke til at formidle og synliggøre sit fag – at åbne branchen og kundernes øjne for, hvad der er godt håndværk. En dag af denne beskaffenhed – og en så bred medvirken blandt laugets medlemmer – ligner da også en kraftpræstation; en kraftpræstation, som en lang række fonde og sponsorer har valgt at understøtte. Skt. Loye-Prisen ligger i direkte i tråd med bestyrelsens bestræbelser. Prisen blev indstiftet i 1989 med sigte på at fremme initiativer i et ældgammelt fag – at tilfø-


FOTO : HENRIK NIELSEN

HKH Kronprinsesse Mary overrakte 24. august årets Skt. Loye-Pris efter en spændende seminardag med Guldsmedelauge t som vært. Men dermed er årets smykke- og korpusevent langt fra forbi.

HKH kron p ri n s es s e ma ry overra kte Guldsmedelaugets skt. loye-p ri s ti l smykkekun stn er An n ette Da m – bag dem th. olderma n d Mette Sa a bye.

je det noget, det ikke havde i forvejen, som Mette Saabye formulerede det. Derfor syntes det at ligge lige for at præsentere publikum både for de værker, som de fem smykkekunstnere er nominet for, og for laugets Skt. Loye-Samling, der omfatter værker af tidligere prismodtagere. Efter prisoverrækkelsen ledsagede Mette Saabye såle-

des kronprinsesse Mary ned i udstillingen – tillige med et gevaldigt følge af medlemmer, gæster, andre interesserede – og ikke mindst presse. Øvrige nominerede var Birgitte Signe Frese Bülow Andersen, Marie-Louise Kristensen, Helen Clara Hemsley og Birgitte Holmsteen.

0 8 2 0 1 2 HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

7


Skønhed kan flettes FOTO : HENRIK NIELSEN

Måske lå der lidt af en provokation i, at landpostbuddets søn, hvis ophav ikke lige var nogen handyman, slog over i et håndværk kort efter sin studentereksamen. Men det skulle være et håndværk, hvis metode var varig, hvis slutprodukt gerne måtte være bæredygtigt, og som ikke lod sig spille af banen af en tilfældig teknologisk udvikling. En tilværelse som militærnægter knyttet til Roskilde Museum med deraf mangfoldige bekendtskaber med sjældne mennesker bragte Thomas Bruun Olsen (43) sammen med en møbelfletter – eller rigtigere endnu: En kurvemagermester – i Sorø, der solgte ham et møbel, hvis sæde skulle flettes. Det lærte Thomas Bruun Olsen sig – tilsyneladende til kurvemagermesterens så store tilfredshed, at han fik en opgave med hjem – én til – og én til. Nogenlunde samtidig med, at den soranske kurvemagermester lagde op, etablerede Thomas Bruun Olsen sig som selvstændig i København og kunne overtage en del af værktøjet fra værkstedet i Sorø – alt sammen i starten af 1990’erne.

Byggede i Hillerød Værkstedet blev underleverandør til håndværksmestre, snedkerier og møbelforretninger, flyttede til Birkerød i lokaler, der var en kende større, indtil også disse rammer sprængtes, og Thomas Bruun Olsen i 2007 tog det store skridt og byggede eget værksted i Hillerøds industrikvarter – lige på toppen af de hede økonomiske konjunkturer. Men allerede da var visionen at bevæge sig opad i fødekæden: Som leverandør til slutbruger.

8

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

rud thyges en s model 7512 fra s eri en a f kon gemø bler.


Eller: Fra Indonesien til Wegner. I Hillerød tager Thomas Bruun Olsen og hans medarbejdere sig kærligt af møbelklassikere, der med nyt flet får tilføjet nok en generations levetid.

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

9


Krisen var i den grad behjælpelig med at rydde ud i kundebasen, men Thomas Bruun Olsen fik gearet sin virksomhed til de nye tider – og sit nye fokus. I dag løser værkstedet opgaver for eksempelvis kirker, myndigheder og andre ejere af større mængder møbler med fletværk. – Hvad der fænger ved dét håndværk?

Respekten for originalen »At arbejde med materialerne. At skabe den rette farvevandring – de naturlige mønstre i flettet. At udsøge sig, hvad der skal laves – og udføre det korrekt og i en kvalitet og med en autenticitet, der yder respekt for det oprindelige, det originale.« Thomas Bruun Olsen taler velovervejet, snart sagt filosoferende. Hans arbejdsmark er fremdeles de danske møbelklassikere fra de sene 1920’ere og frem. På værkstedet finder vi Poul Kjærholm, Kaare Klint, Børge Mogensen og 10

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

Thomas Bruun Ols en m ed s i n væs en tli gste råva r e: Ratta n pa lmen .


Wegner – og et særligt hjerte har Thomas Bruun Olsen fået for Rud Thygesen og Johnny Sørensens kongemøbler, der blev kåret som vindere under en udstilling i anledning af kong Frederik IX’s 70 års fødselsdag i 1969, og som på sindig måde skaber en symbiose mellem de ”gamle” møbelklassikere og vor egen tids funktionalisme. Stole og sofaer – og hvad der senere blev tilføjet af varianter – står rigtig mange steder, herunder på Christiansborg, men de produceres ikke længere, de agtes måske ikke tilstrækkeligt, og en dag vil vi ikke længere kunne vedligeholde dem. Det råder Thomas Bruun Olsen bod på ved dels at erhverve nogle af dem, dels opbygge et beredskab til at kunne tage sig af dem. Et beredskab – ja, for Thomas Bruun Olsen vil gerne levere mere end det rene flet. Helst vil han være hovedentreprenør for den samlede istandsættelse. I huset har han en dygtig møbelsnedker, og i sit netværk har han håndværkere med de kompetencer, som værkstedet ikke selv er besiddelse af, men som til gengæld deler værkstedets nidkærhed, eller som Thomas Bruun Olsen selv formulerer det: En urokkelighed.

Bi rgi t Møller i færd med n yt flet i pa p i rga rn ti l ka a re Kli n ts ki rkestol .

Hovedgrupperne Thomas Bruun Olsen inddeler sit materiale i store hovedgrupper: Der er papirgarnet, et treslået papirstov, der leveres af Randers Reb, og som i mangt og meget har afløst søgræs. Papirgarnet anvendes eksempelvis på Børge Mogensens Folkestol og Wegners Y-stol i kuvertflet. Størst er dog flet fra Rattanpalmen – en palme, der vokser i Indonesien – tilsyneladende i en særlig kieselholdig jord, der giver rørene en stivhed og elasticitet, der gør det muligt at bygge lige fra både, ballonkurve – endog vognchassis’er – til at flette et sæde med, hvilket alt sammen har stået på i århundreder. Fra palmetræerne afskæres stængler – svarende til jordbærplanternes stiklinger – der forarbejdes i junglen og derpå udskibes. Her er tale om et hav af sorter, hvoriblandt blot et par er relevante.

Den kritiske proces Denne forarbejdning eller modning er en kritisk proces. Det er her, materialets udseende bestemmes, og Thomas 08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

11


Bruun Olsen har brugt megen energi på at specificere og få leveret den kvalitet, han ønsker sig. Eksempler ude fra lagret dokumenterer, hvordan forarbejdningen kan forekomme tilfældig og uskøn – eller resultere i denne harmoniske, gyldne overflade, der tilføjer møblet den skønhed, det var tiltænkt. Af rørenes indre – marven, så at sige – frembringes peddigrør; af overfladen kantskårne sjener, hvis naturlige lysgyldne overflade har gjort dem til Thomas Bruun Olsens fornemmeste materiale. Gennem sin hollandske leverandør har han specificeret sjenernes rette dimensioner: 6 mm i bredden og 1,4 mm tykke. Endelig hænder det, at værkstedet arbejder med gjorde – vævede bånd i hør – og nævnes skal også flaglinen: »Hans Wegner skabte Flaglinestolen, hvor han prøver at eftergøre en bestemt siddestilling, han oplevede i en strandklit – sådan godt gravet ned i sandet. Her har vi fået Århus Possementfabrik til at hjælpe os med at udføre en ny flagline,« fortæller Thomas Bruun Olsen. Flaglinen består af en kerne i nylon omvundet med en hæklet strømpe og dæktråde af hør. Hvori består kunsten – ud over håndelaget?

Hvid, grøn og brun »At læse sit parti af rattan og at sætte flettet sammen, så farveforløbet og mønstret bliver rigtigt,« siger Thomas Bruun Olsen og nævner hvid, grøn og brun som rørenes changerende grundfarver. Herudover skader det afgjort ikke at være godt bekendt med det enkelte møbels tektonik – måden, det er sat sammen på. Thomas Bruun Olsens første møde med et møbel går med at beskrive det i alle detaljer og opnå enighed med

Er ma n ba re en smule bi dt a f klas s i sk møbeldes i gn og gode materi a ler er Thomas Bruun Ols en s ”bagloka le“ li dt a f et skatka mm er.

12

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


m e st e r se lv i fæ rd m e d B ørg e M o g e ns e n s B M 61. Ku n st e n li gg e r bl a n dt ande t i at sk abe d e n re t t e fa rv e van d r i n g i sj e n e r n e .

sin kunde om, hvordan resultatet skal blive: Skal møblet renses i bund? Skal der foretages limarbejde, eller skal en sarg skiftes ud? Når parterne er enige, kan arbejdet gå i gang – man indleder i forreste, venstre hjørne og bliver ved, til man er færdig, smiler Thomas Bruun Olsen. Sigtet er at nå den kvalitet, som arkitekten havde i tankerne, da han designede sit møbel. Arbejdsgangen indledes med at fugte rørerne og lade dem suge en smule vand. Det gør dem bøjelige – og de forbliver i den form, man bøjer dem i.

»Vi har selv oplært alle vore medarbejdere gennem årene, for der findes ikke nogen uddannelse i faget. Det har ført til en drøm om, at nogen engang ville sætte sig i spidsen for at skabe uddannelsesmuligheder for de helt små fag. Ellers risikerer vi at miste den håndværksmæssige viden, der skal være med til at sikre vores kulturarv,« siger Thomas Bruun Olsen.

Savner uddannelsestilbud Bruun Olsen Flet beskæftiger i dag – foruden sin møbelsnedker – Birgit Møller samt to medarbejdere, der har værksted hjemme. Som stort set samtlige medarbejdere – både i dag og tilforn – har Birgit Møller en ganske anden tilgang til faget – hun er bankuddannet.

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

13


FOTO : J ACOB SCHOU NIELSEN / SCANPI X

N i e ls Bje r r e- Poulsen – gæst i d e t v i d e n skabe lige h jør ne d e n 28. o k to b e r .

Det videnskabelige hjørne:

En amerikansk eftermiddag Det er hele verdens anliggende, når amerikanerne vælger ny præsident. Hvad vil den nye præsidents udenrigspolitik føre med sig? Styrer han den amerikanske økonomi i en retning, så den påvirker vore europæiske økonomier positivt eller negativt? Og vil han nyde den fornødne tillid i sin egen befolkning?

Præsidentvalgkampen er udtryk for en noget anden politisk kultur, end vi kender til herhjemme. Stift bekendtskab med den – og få endnu mere ud af mediernes omfangsrige dækning af det amerikanske valg dette efterår. Haandværkerforeningens Kulturelle og Videnskabeli-

BRILLEBAD RENE BRILLER

Hver morgen dyppes BRILLEN i badet, og stel og glas er rene – Så enkelt er det! Samme bad bruges i 1 måned. Ring 3828 9095!

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

HUSUM SPECIAL OPTIK 14

Frederikssundsvej 302 A, 2700 · hso@nypost.dk HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK


De t amerik anske præsident valg – søndag den 28. oktober kl. 15.00 i Laugshuset, Nørre Allé, med ass. professor Niels Bjerre-Poulsen som gæst samt “overdådigt amerikansk kagebord” serveret af Flemming Sandholm, Grannys House. Pris kr. 160,-. Tilmelding på 3312 2717 senest fredag den 19. oktober.

ge Hjørne hjælper på vej på overordentlig kvalificeret vis. Klubben – der ikke kræver særskilt medlemskab – har formået associate professor ved Syddansk Universitet, Niels Bjerre-Poulsen, til at sætte den amerikanske valgkamp i historisk og politisk perspektiv. Det sker i Laugs­ huset på Nørre Allé søndag den 18. oktober kl. 15.00. Niels Bjerre-Poulsen et kendt navn fra radio og TV og vil med sin evne for formidling berette og svare på spørgsmål om valgmænd, primærvalg, swingstater og caucuses. Niels Bjerre-Poulsen har en Ph.D. såvel fra University of California som fra Københavns Universitet. Inden sin tiltræden på Syddansk Universitet var han blandt andet

leder af Center for Amerikanske Studier på Handelshøjskolen i København (CBS), offentliggjort adskillige artikler og gæsteundervist både i Danmark og udlandet. I 2005 modtog han FUHU’s Formidlingspris for sin evne til at nå publikum. Og der hører mere til denne eftermiddag! Det Videnskabelige Hjørne har således entreret med Grannys House i Søborg, hvorfra konditor Flemming Sandholm vil servere overdådige uddrag af klassisk, farverig amerikansk kagekunst – pies, cakes og så fremdeles – med baggrund i sine egne gamle, amerikanske opskrifter – erhvervet i forbindelse med sine ophold i staterne. Således turde både sjæl og legeme være fristet.

FRIHED TIL AT VÆRE MIG SELV // To diskusprolapser // Ekstrajob som vicevært // Telefonen aldrig slukket James Nystrand

Indehaver, Supermaling.dk

DANA ER FOR DEM, DER GØR DET For os er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. I er med til at skabe grundlaget for den udvikling, hele samfundet bygger på. Og vi brænder for at understøtte jeres ambitioner. At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv. Så meld dig ind i dag. BESØG www.dana.dk

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


Åbent og lyst – afskærmet og trygt

For knap 90 millioner kroner er Danners Hus i Nansensgade blevet grundigt istandsat og moderniseret. Lys, luft og åbenhed kombineres med afskærmethed, tryghed og fællesskab.

16

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


Bille d er ne d ette opslag: ”stad se stu en“ eller festsale n med d e fine marmor er ed e fe lte r , d et mar k ante vnd u esparti – og dannertegne t, d er nu blive r malet op.

Åbenhed og afskærmethed. Fornyelse og fastholdelse. Således lyder ledetråden bag de omfattende istandsættelsesarbejder af ejendommen, der siden opførelsen i 187374 har dannet ramme om kvindeliv – i sin tid om kvinder rundet af barske sociale vilkår uden et sted at bo, senere krisecenter for voldsudsatte kvinder og i dag en organisation, der rummer både et krise- og videncenter med 35 medarbejdere, 264 frivillige og med i alt 18 husog hjerterum til voldsudsatte kvinder og børn. Om ikke sønderslidt havde huset behov for en modernisering og en indretning, der udnyttede husets muligheder bedre til medarbejderne og indvånernes bedste. Det var nok aldrig tanken, at Stiftelsen skulle fremstå som et palæ, men med fornemme bygningsdetaljer, højt til loftet og fine dimensioner, henledes tanken i hvert fald på et. Det understreges, når arkitekt, maa., Anne Lene Jørgensen, Varmings Tegnestue, og organisationens forholdsvis nytiltrådte direktør, Susanne Philipson, præsenterer det imposante indgangsparti, der nu igen er husets hovedindgang. Det understreges, når gæsten føres ind i “stadsestuen” – en to etager høj sal med ny marmorering, staffering af vægfelter med grisailleagtig skyggeeffekt, og det understreges af en dæmpet, men bestemt tilstedeværende farvepalet af fem hovedfarver – en farveholdning fastlagt i fællesskab og udmøntet i konkrete kulører af indretningsarkitekten.

Ville gerne åbne »Vi ville gerne åbne huset – samtidig med at holde det afskærmet, og vi ville sikre, at de værdier, vi bygger vores arbejde på, og husets historie blev indføjet i istandsættel-

sen,« fortæller Susanne Philipson, der selv får et kontor sat i en kulørfuld bonderosa på første sal. Siden 1979 – da et kvindeoprør formåede at få nedrivningsplanerne til at kuldsejle – har huset været sporadisk istandsat. Først af de oprørske kvinder selv i begyndelsen af 1980’erne, siden – sine steder – i 1996. Dernæst har huset været præget af skiftende tiders moderniseringsmantraer: Linoleumgulve, forsænkede lofter og så fremdeles samt af farver, der hørte en græsrodstid til. Ejendommen er fredet, og således melder sig alle de bevaringsmæssige dilemmaer, som bygherre, arkitekt og håndværkere altid er beskæftiget med i disse ejendomme. Der er ikke tale om en tilbageførelse til 1879 – næsten tværtimod – men om at istandsætte og modernisere i takt med husets eget sprog. Som kilder er anvendt gamle fotografier, og der er foretaget farveafdækninger.

Gemmestederne Udenfor anlægges en lille terapihave, der gør det muligt for centrets beboere at finde deres eget lille fredelige gemmested, og med fliser i skiffer som “sokler” er opført terrasser, der hælder ned mod den frigjorte kælder, der således nu er blevet til en parterre. Dernæst præger afrensningen af facaden efter gommachemetoden, den elegante, nysmedede vindfløj nordgavlen med Danners logo og 08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


s olen s lå r n æsten ha mm ers høi sk i n d over de n yren overede gulve.

18

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


årstallet for istandsættelsen og de fine, rekonstruerede pinakler på alle gavle. Pinaklerne fremgår af gamle billeder, men har ikke været her i nyere tid. Anne Lene Jørgensen glæder sig især over, hvordan det er lykkedes at udføre afrensningen, så stenene endnu har en changerende patina. Alle facadens fuger er kradset ud, og der er udført nye kehlede fuger. Det sker med et opvarmet jern, der gør fugen stærkere, når den er størknet. Indenfor har høje glas(brand-)døre erstattet tidligere tiders lukkethed med smukke lysindfald til følge, gulvene er blevet afdækket og genlagt – brugbart træ fra gulve, der ikke kunne reddes, er blevet genbrugt – og enkelte trapper er blevet udluset. I stueetagen er parketgulvene fjernet. »Det gør ikke noget, at man kan se sømhullerne efter parketten, eller man kan se udlusningerne. De dokumenterer husets historie,« noterer Anne Lene Jørgensen. I gangarealerne er også monteret ny belysning – store, smukke lamper, der udsender i lys i noget, der kunne minde om en blid tåge. Over alt er indlagt kabler til IT og netværk.

Må let ha r i kke været at ”føre ti lbage”, men at skabe en overen s stemmels e mellem det op ri n deli ge bygn i n gsudtryk og vor egen ti d. Øverst: Bagest i haven a n es kon turern e a f den komm en de tera p i have.

18 boliger I husets sydfløj – facaden ud mod H.C. Andersens Boulevard – indrettes først og fremmest kontorer og samtaleværelser til medarbejdere – herunder pædagoger og psykologer – og husets brugere. I den tværgående nordfløj er indrettet 18 boliger – nu med eget thekøkken og selvstændigt bad. Thekøkken, ja – for centret har vægtet den balance, der bør være imellem muligheden for at trække sig tilbage og for at indgå i et støttende fællesskab. Derfor er der indrettet fælles køkken og spisestue på hver etage. På første sal er der mulighed for at lægge boligerne midlertidigt sammen ved at åbne en dør imellem dem. På øverste etage er indrettet et mindre kontorlandskab og bibliotek og et “helle” for husets frivillige samt et “kreativt rum”, der kan benyttes af alle. I taget er Veluxvinduerne udskiftet med fine nye, runde vinduer i støbejern. I kælderen er sket nogle af de største fornyelser. Også her er indrettet boliger, men tidligere tiders oppulen-

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

19


te rørføringer er gemt væk, her er lagt nye, lyse fliser, og boliger og fællesarealer har fået udgang til den lukkede have, der udover terapihaven nu også rummer en skolestue, så børn, der opholder sig længere tid i centret, kan få skoleundervisning.

Stadsestuen … eller salen I fløjen ud mod H.C. Andersens Boulevard er monteret nye ruder i lydglas; i nordfløjen af energiglas. Vinduerne er malet med linolie. Stadsestuen – eller snarere stadse-salen – påkalder sig særlig opmærksomhed. Her er paneler og dørkarme – inklusive dørindfatninger – marmoreret på ny. Gamle billeder afslører blandt andet, at her i en periode har været anvendt sort, at de nederste paneler var en sandstensimitation, og at dørene har været ådret. Farveafdækningerne afslører imidlertid, at dørene ikke har været ådret på opførelsestidspunktet. Seneste farveholdning har været gul med en gullig marmorering. Nu møder vi stilfærdige grå nuancer tonet i retning mod rød i stafferingerne og en næsten stoflig gråsort marmorering. Det fine loft med de små rødlige rosetter har været her stedse. »Tidligere måtte man gå igennem salen for at komme fra den ene ende af fløjen til den anden. Med et nyt gangareal rundt om salen i begge etager kan salen nu lukkes af, så den bliver mere anvendelig til arrangementer og foredrag,« fortæller Susanne Philipson, der glæder sig over, at her nu også er installeret moderne AV-udstyr; fra panelerne, der skjuler radiatorerne, kan trækkes et lærred op, der mørklægger salen. Det smukke loft med sine rosetter blev sat i stand i 1996. Det store vinduesfag ud mod H.C. Andersens Boulevard er endnu udsmykket med det markante kvindetegn. Det forbliver her – det står ikke til diskussion – og bliver tværtimod malet op. Krisecentrets beboere og medarbejdere har siden 2010 været genhuset i det gamle Musikkonservatorium i den anden ende af H.C. Andersens Boulevard. I oktober ventes de tilbage – til et så godt som nyt åbent, lyst – og afskærmet, trygt hus.

a r ki t ek t A n n e Le ne Jørgensen (t v.), va rm i n gs t e gn estu e, og d ir ek tør su sa n n e P h i li ps on, danne r hu se t, har a r b e j d e t f r e m imod visionen om et åbent, a fsk æ rm e t hu s.

20

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


de har medvirke t Restaureringen af huset er sket i et partnerskab med Realdania og er derudover støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og Nordeafonden. Murerarbejdet er udført af O.P. Nedergaard/K.A. Hansen, Jakon har stået for tømrerarbejdet, Hovedstadens Tagentreprise for taget, Peter Munck & Søn A/S for malearbejdet og Glenco for teknikken. Bygherrerådgiver var Rambøll A/S, og Varmings Tegnestue har været totalrådgiver.

farv e h o ld n i n ge n b le v drøft e t i fæ lle ssk a b, m e n d e t e n d e li g e ku l ørva lg b le v fast l agt af i ndre t n i n gsa r i tek te n – + P e de rse n .

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


Nørdede dage på Det Kgl. Der stilles helt forskellige krav, om man fremstiller hatte til brug på film, i TV eller teatret. Særlig til film kræves den allerstørste omhu og præcision, mens hatte til brug på teatret skal kunne klare voldsomt dagligt slid. TV er sådan – midt imellem. Modist og hattemager, engelske Jane Smith (71) har prøvet det hele. Gennem 40 år har hun fremstillet og syet hatte til store spillefilm, Londons mange teatre og til en bred vifte af TV-serier på BBC – fra TV-serien Onedin Linien til filmene om Harry Potter. Just nu er hun i gang med hatte til en kommende film – ”The Invisible Woman” – om den engelske romanforfatter Charles Dickens, der vist ikke var helt så kærlig og hengiven – endsige tro – en ægtemand, som hans sociale sindelag måske burde tilsige. I nogle augustdage tog hun sig dog tid til at være gæ-

steunderviser for foreningen af danske hattemagere og modister, for hvem hun er en stjerne på himlen i sit fag. »Jeg var stødt på hendes navn rigtig mange steder i faglig sammenhæng, og da jeg læste, at hun tilmed udbød kurser, overvejede jeg at deltage i et. Så opstod tanken om, at hun jo kunne komme herover og undervise os alle,« fortæller formanden for Danske Modister og Hattemagere, Mathias August Borg. – Og det ville hun gerne. »Jeg har undervist på forskellige art schools siden 1993, og jeg lærer selv noget hele tiden. At fremstille hatte er et fag uden regler, og jeg kan stadig overraskes over nye måder at gøre tingene på,« fortæller en spillevende Jane Smith, for hvem det nærmest var et tilfælde at hun blev modist: Hun studerede selv på en art school og udførte skulpturer i så forskellige materialer som sten og træ, da hun stiftede bekendtskab med faget – blev fænget af det og hurtigt fik sin første filmopgave omkring 1970 – såmænd en Tudor-hat til skuespilleren Richard Burton. Snart derefter blev hun fast knyttet til BBC, indtil strukturændringer gjorde, at hun nedsatte sig som selvstændig freelancer.

Specialet er historiske hatte Et af hendes specialer er historiske hatte og kyser og med en formidabel evne til at huske, sondre og perspektive-

en gelske Ja n e smi th s ætter i kke fa rten n ed trods s i n e 7 1 å r. i dette efterå r udvi der hun s i n egen modi stskole.

22

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


FOTO : HENRIK NIELSEN

Foreningen af modister og hattemagere har haft besøg af et stilfærdigt verdensnavn blandt modister og hattemagere – mød den historiske hat og kyses mester!

re har hun gennem alle årene suget til sig af al den historiske viden, som de dygtige og ekstremt omhyggelige filmresearchere har afdækket – film for film, TV-serie for TV-serie. Der stilles nemlig gevaldige krav til historisk korrekt præcision, understreger Jane Smith – manglende detaljer eller modehistoriske ukorrektheder vil snart nok blive påpeget af et krakilsk publikum. Ikke desto mindre ville vi – om vi rejste tilbage i tiden – ikke genfinde præcis de hatte eller kyser, vi eksempel-

vis oplever i storfilmen ”Stolthed og fordom” – bygget på Jane Austens klassiske roman. »Formen og stilen skal være historisk pinlig korrekt. Men for hver film eller teaterforestilling skaber scenografen sin egen farvepalet og måske små justeringer, der bliver kendetegnende for lige præcis dén film eller dén forestilling,« fortæller Jane Smith.

Ikke megen dansk erfaring En særlig disciplin stod på programmet under det fire

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


dage lange kursus, som Det Kgl. Teater lagde rammer til – og som mere end 90 procent af den 12 medlemmer store forening havde tilmeldt sig. »Jane har arbejdet med stråhatte; dem er vi ikke så vant til i Danmark. Men Jane kan også fremstille forme – både i træ og polystyren. De er dyre at købe, og det kunne vi godt tænke os at indbyde hende til en anden gang,« fortæller Pernille Rode, medlem af foreningen og leder af hattemagerværkstedet på Det Kgl. Teater. Hvad er så det med strå? Jane Smith og Pernille Rode præsenterer en kyse udført i strå. Stråene stammer fra en bestemt type hvede, der typisk dyrkes i Italien til netop dette formål – og har været dyrket i århundreder. Råmaterialet er meterlange flettede borter, der syes sammen og under syning lader

h at te m age rvæ r kst e d e t på d e t kg l . t e at e r va r fo r e n stu n d o m da nn e t ti l sko le . f v. M ath i as Au g u st b o rg, Ja n e sm i th o g P e r n i lle ro d e.

24

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

sig forme. Til stråhatte anvendes blandt andet palmestrå – de er stivere og sværere at arbejde med – men også fibre fra annanas, sisal og kokus er egnet til formålet.

Starter ny skole Kysen her (billedet forrige side) var typisk i 1810; metoden til at fremstille den har været kendt i mindst fire århundreder før. Det er dog ej sådan, at først var hatten i strå, siden i filt – filt har været kendt under en eller anden form siden 1500-årene, noterer Jane Smith, der udtrykker stor anerkendelse af, at den lille danske forening har kunnet samles om at arrangere et kursus af denne art – en glæde, som Pernille Rode og foreningen deler. Trods sin alder intensiverer hun sin kursusvirksomhed fra dette efterår i egne, udvidede lokaler.


AKTUELT Ingen skal dø alene Hvorfor kommer vi til verden med mennesker omkring os – men meget vel tager herfra alene? Det spørgsmål har været noget af drivkraften bag Jenny, Birthe og Karens engagement som vågekoner organiseret af Røde Kors. Journalist Helle-Vibeke Riisgaard står bag tre rørende udsendelser på DR 2 om et antal danskeres sidste dage og timer med vågekonerne som stilfærdige støtter. De første to udsendelser bringes tirsdag den 25. september kl. 14.15 og 15.40– den sidste torsdag den 4. oktober kl. 15.35. Her møder vi blandt andre Karen – der er identisk med Plejehjemmets tidligere viceforstander, Karen Schødt!

Laugenes Opvisning for tredie gang For tredie gang samler de københavnske “livsstilsfag” alle kræfter og gennemfører tirsdag den 6. november Laugenes Årlige Opvisning, og rigtig glædeligt er det, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte også i år har givet tilsagn om at ville overvære opvisningen. Opvisningerne vil blive afviklet på dagen kl. 15.30 og 18.00. I opvisningerne medvirker blandt andre frisørmestrene, skræddermestrene, buntmagerne og guldsmedene. Hånd & Værk beretter nærmere om arrangementet i oktober-udgaven.

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

RENSNING & REPARATION AF PRISMEKRONER E.A. Fogh Krystalbelysning Mere end 60 år med prismer

Tlf. 33 11 45 00 • 51 23 12 74 Mail: e.a.fogh@mail.dk • www.eafogh.dk

KOM-SO M - DU- ER “Kom-Som-Du-Er” – klubben for alle medlemmer af Haandværkerforeningen – indleder sin sæson mandag den 15. oktober kl. 18.30 og afholdes som vanligt i Laugshuset, Nørre Allé 19F. Nærmere omtale af aftenens menu og programlagte indslag kan læses i næste udgave af Hånd & Værk.

HAANDVÆRKERFORENIngen Kom-Som-Du-Er 08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


Besøg på Frederiksberg Rådhus Onsdag den 24. oktober kl. 16.00, Smallegade 1, Frederiksberg. Oplæg ved borgmesteren, rundvisning. Pris kr. 250,- der omfatter toretters middag på Belis Bar, Rådhuskælderen, drikkevarer ikke inkl. Tilmelding på 3312 2717 senest den 17. oktober.

FOTO : CHRISTIAN RINGBÆK / SCANPI X

Medlemsarrangement:

Frederiksberg Rådhus

I 1866 opførtes det første rådhus på Frederiksberg på hjørnet af Falkonér Allé og Howitzvej, men en voksende forvaltning nødvendiggjorde inddragelse af to skoler på nabogrundene. I 1935 udskrev kommunen en ar-

• • • • • • • •

kitektkonkurrence, hvorpå arkitekt Henning Hansens nuværende rådhus blev opført på adressen Smallegade 1. Hurtigt gik det ikke. Byggearbejderne blev først indledt i 1941, og besættelse og materialemangel betød, at bygge-

Bearbejdning af glas Servicearbejder Ejendomsservice Renoveringsopgaver Butiksruder lagerføres Facader, indgange, vindfangspartier i aluminium og hærdet glas Sikringsopgaver (EDB-centraler mv) SKAFOR-godkendt – mekanisk sikring

Vi sætter kunderne i centrum – døgnet rundt Glarmestrenes Døgnvagt – 70 100 100

Zederkop A/S • Høffdingsvej 16 • 2500 Valby • T 3630 2010 • F 3630 5095 • Web www.zederkop.dk

26

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


riet trak yderligere i langdrag. Således blev det først indviet i 1953. Arkitekten døde undervejs, og arbejdet blev ført videre af arkitekterne Carl Nimb og Helge Holm. Trods dets adresse er der bestemt ikke noget smalt over det imposante hus: 120 meter langt og 60 meter bredt er det, og fra det 60 meter høje rådhustårn har man en herlig udsigt til København – ja, helt ud til Øresundsbroen. Stik modsat – i kælderen – kan Frederiksberg-borgerne glæde sig over et veludbygget stadsarkiv med arkivalier helt tilbage fra 1700-årene – byggende på kommunens egne sager såvel som på donationer fra borgere, foreninger og virksomheder. Onsdag den 24. oktober – vi mødes kl. 16.00 – er medlemmerne af Haandværkerforeningen budt indenfor til et par spændende timer. Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj, vil tage imod og berette om Frederiksberg og kommunens udfordringer, hvorpå Helga Mohr fra Frederiksberg Stadsarkiv vil være vært ved en rundvisning. Undervejs beretter hun historien om Frederiksberg Rådhus. Vil man have læst lektier hjemmefra, kan det anbefales at besøge www.frederiksberg.dk og finde frem til Stadsarkivet. Her finder man blandt andet en tidslinie spændende fra oprettelsen af Landbohøjskolen i 1858 frem til kommunens 150 års fødselsdag i 2008. Klik på billederne og læs de korte historier. Efter oplæg og rundvisning serveres medlemmerne for en toretters menu i Belis Bar beliggende i rådhuskælderen. Køkkenet er italiensk.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

HAANDVÆRKER FO RENINGENS BANKO – Har sæsonstart mandag den 1. oktober og blive afholdt den første mandag hver måned helt frem til marts. Vi spiller banko i Festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 København NV, kl. 19.00. Du kan vinde mange flotte præmier både i bankospillet og det sideløbende kinesiske lotteri. Undervejs kan købes vin, øl, vand og kaffe.

HAANDVÆRKERFORENIngen Banko 08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


AKTUELT Gå ikke glip af Det Videnskabelige Hjørne! Det er endnu ikke for sent at tilmelde sig Det Videnskabelige Hjørnes temaaften om ”Dem og os“ onsdag den 26. september – en aften i Laugshuset på Nørre Allé med be-

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59 gis@soekvistdk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

søg af tidligere biskop i København, Erik Norman Svendsen, og Margit Svendsen. På programmet står en samtale om et af tidens store politiske og folkelige spørgsmål: Forholdet til vore nye medborgere af muslimsk herkomst. Er fredelig sameksistens overhovedet mulig? Ofte er fronterne i debatten herom trukket skarpt op i et ”dem og os“. Begge har rejst meget i Mellemøsten og har ført samtaler med både kristne og muslimer. Arrangementet indledes kl. 18.00 og følges af et ”mellemøstligt“ traktement, og alle medlemmer af Haandværkerforeningen er velkomne. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 17. september. Læs mere i forrige udgave af Hånd & Værk.

BRIDGE – et kortspil med intelligensen som værktøj Du styrker din logiske sans, stimulerer din fantasi, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Lyder det som en reklame for et lederkursus på topplan? Det er det ikke. Det er, hvad du får ud af at spille bridge – det mest geniale spil for et makkerpar. Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49, og sæsonen indledes den 4. september. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Poul Fogh (tel. 4588 4251 eller 5195 6088; mail: fogh.poul@gmail.com). Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Som noget nyt spilles nu om bronzepoints. Kontingent pr. semester (2) er kr. 350,-.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Bridge

28

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012


NYT FRA KLUBBERNE Ny dato for Cirkusrevy teaterklubben

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420 Teaterklubben har af tekniske årsager måttet flytte klubbens overværelse af Cirkusrevyen 2013. Således er datoen ændret fra torsdag den 6. juni til tirsdag den 27. august.

Kunstklubben på auktion KUnstklubben

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122 Onsdag den 12. september – dette blads udgivelsesdag – indleder Kunstklubben sin nye sæson med et besøg hos Bruun Rasmussens auktionslokale i Bredgade. Auktionsfirmaet indleder dette efterår med en stor auktion med fokus på møbler tegnet af møbelarkitekten Finn Juhl, der i år ville være fyldt 100 år. Medlemmerne vil opleve en unik samling af hans verdenskendte møbeldesigns.

Undervejs fortæller en af Bruun Rasmussens sagkyndige om Finn Juhl. Kl. 19.30 serveres en Mørbradgryde i den nærliggende Café Amadeus.

Søndagsvandring ved Skarresø VANDREklubben

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Både smuk natur og gammel danmarkshistorie venter medlemmerne af Vandreklubben, når de med udgangspunkt fra Skarresø Camping ved Jyderup søndag den 23. september vandrer omkring Skarresø, Prinsesseholmen, Astrup Gods og Mølleskoven. I dette område opførte Valdemar Atterdag en af de fem kongelige møller, der skulle opstemme vandet i Åmose Å og Halleby Å. Dagen afsluttes med frokost på Bromølle Kro omkring kl. 13.30. Næste vandreture er planlagt til 21. oktober, 25. november og 12. januar i det nye år.

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn:

Konditormester Allan Andersen, Irlandsvej 55, 2200 København N Indmeldt v. Adam Pade Malermester Patrick Henriksen, Drivkær 18, 2650 Hvidovre Malermester Daniel D. Eltvedt, Rådhusvej 7, 3. tv., 2920 Charlottenlund Malermester Christina Christiansen, Bodilsgade 6, 3. tv., 1732 København V Malermester Jan Jensen, Mågens Kvarter 17 B, 2620 Albertslund Malermester Michael Krøll, Bøgehegnet 26, 2670 Greve Malermester Mark Kongebro, Sundbyvestervej 89, kld., 2300 København S Malermester Kenneth Egesby Linke, Haderslevvej 16 D, 3000 Helsingør

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

30

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

08 2012

Malermester Daniel Dobie Pedersen, Fruerhøj 12, 2970 Hørsholm Malermester Thomas Pedersen, Egevangshusene, 2630 Taastrup Alle indmeldt v. Københavns Malerlaug Buntmagermester Erik Simonsen, Lærkevangen 23, 2750 Ballerup Indmeldt v. John Marthin Mensendiechlærer Anne Birthe Dahl Olsen, Vejlesøparken 23, 2., 2840 Holte Indmeldt v. Finn Borg Larsen Praktiserende læge Tine Sonne-Holm, Gammelgårdsallé 1, st. th., 2665 Vallensbæk Str. Selvstændig terapeut Cecilia Strunge Buch, c/o Far­ sund, Arnesvej 14, 2700 Brønshøj Overlæge, dr. med. Jytte Bieber Nielsen, Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup Møbelsnedker Jannik Grage, c/o Mühldorff, Lyneborggade 4, st.tv., 2300 København S Psykoterapeut Ann-Mai Nolsøe, Karlslunde Mosevej 38, 2690 Karlslunde Indmeldt v. Nancy Riis Fysioterapeut Linda Køppen, Skovbovænget 51, 3500 Værløse Indmeldt v. Hans-Henrik Sønnersgaard Direktør Kim Køppen, Skovbovænget 51, 3500 Værløse Indmeldt v. Hans-Henrik Sønnersgaard Advokat Michael Nathan, Åbrinken 64, 2830 Virum Leder Trulle Jansberg, Tagensvej 83 A, 3. tv., 2200 København N Indmeldt v. Lene Dalgaard Mediegrafiker Bergur Dalsgaard, Ådalsvej 63, st.tv., 2720 Vanløse Aut. kloakmester Jens Christophersen, Kongelundsvej 294, 2770 Kastrup SushiMaster Casper Flindt Benthien, Jagtvej 90, 2. tv., 2200 København N


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRONNINGENS TVÆRGADE 2 A 1302 KØBENHAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KONTORTID: MAN-TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKTI ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Claus Johnsen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STYR E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Oldermand, konditormester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

Niels Roth Oldermand, snedkermester

D I R EK T I O N

Peter Steen Mortensen Murermester

Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

TRYK Rosendahls

Næste nummer udkommer onsdag den 10 oktober. Redaktionen slutter tirsdag, den 18. september.

08 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I HAANDVÆRKERFORENINGEN Onsdag 12/09 Kunstklubben · Damernes Kegleklub Torsdag 13/09 Bowlingklubben Søndag 16/09 Haandværkerforeningen: Byvandring Mandag 17/09 Golfklubben: Toscana Tirsdag 18/09 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 19/09 Skyde- og Kegleklubben · Gourmetklubben Torsdag 20/09 L’hombreklubben Søndag 23/09 Vandreklubben Mandag 24/09 Danseklubben Tirsdag 25/09 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 26/09 Det Videnskabelige Hjørne · Skyde- og Kegleklubben Torsdag 27/09 Bowlingklubben · Golfklubben Fredag 28/09 Haandværkerforeningen: Lysfest Lørdag 29/09 Teaterklubben Søndag 30/09 Vi Frivillige Mandag 01/10 Haandværkerforeningen: Banko Tirsdag 02/10 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 03/10 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 04/10 L’hombreklubben Fredag 05/10 Golfklubben: Klubmesterskab Søndag 07/10 Gourmetklubben Mandag 08/10 Danseklubben Tirsdag 09/10 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 10/10 Damernes Kegleklub Torsdag 11/10 Teaterklubben · Bowlingklubben Søndag 14/10 Musikklubben Mandag 15/10 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 16/10 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 17/10 Kunstklubben · Skyde- og Kegleklubben Torsdag 18/10 Gourmetklubben · L’hombreklubben Søndag 21/10 Vandreklubben Mandag 22/10 Danseklubben Tirsdag 23/10 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 24/10 Haandværkerforeningen: Frederiksberg Rådhus Torsdag 25/10 Bowlingklubben · Golfklubben Søndag 28/10 Vi Frivillige Tirsdag 30/10 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

A l henvende l se t il : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 08 2012  

Fagblad om håndværk og medlemsblad for medlemmerne af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you