Page 1

W W W. HV FKB H. DK

02 2 014

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

MED LIVREM OG SELER – HOLDES BUKSER OPPE

»Kommentar«: Det vigtige møde | – Man kan købe en Maserati! Kom med og se Den Blå Planet! | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Mesterskab for rollemodeller

|

20 år til deadline


Rejselegater til unge håndværkere Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejselegater til unge håndværkere med henblik på videreuddannelse i udlandet. De vigtigste betingelser:

· Alder under 30 år. · Svendebrev som håndværker eller dermed ligestillet bevis. · En plan for videreuddannelse i udlandet.

Formålet med studierejsen kan være undervisning på en skole eller en institution, praktik på en arbejdsplads, projektarbejde eller faglige konkurrencer. Der er mange muligheder. Eksempler på legater: · Møbel- og bygningsrestaurering i England og Italien · Praktik i snedkerværksted i Japan · Konditorkurser i Paris. Legatbeløbet afhænger af budgettet for det enkelte projekt. Det er sjældent under kr. 25.000 og undertiden op til kr. 100.000. Legatet skal være tildelt inden udrejse. Ansøgningsfrist hvert år 1. april. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger ved henvendelse til: Gurli og Paul Madsens Fond Advokat Søren Jenstrup Rådhuspladsen 4 – 1550 København V E-mail: sje@lett.dk www.haandvaerkerlegatet.dk


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Det vigtige møde En vinterkold torsdag morgen i januar samledes mere end 20 håndværkere og håndværksmestre på en kommuneskole på Amager. Anledningen var en indbydelse fra Københavns Kommune om at fortælle to skolers ottendeklasser deres egen historie om dét at være håndværker – sådan helt praktisk. Med projektet ”Erhvervsfortællinger” imødekommer kommunen blandt andre Haandværkerforeningens store ønske om, at folkeskoleeleverne også hører om de karrieremuligheder, der ligger i at blive håndværker – om perspektivet i, at de allerede efter tre-fire år er klar til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet – uden af den grund at have forskertset sig mulighederne for at læse videre. Der var tale om et pilotprojekt, og det er vores store håb, at projektet bliver gjort til en tilbagevendende begivenhed. Imens arbejder vi videre med at påvirke kommunens uddannelsesvejledere til at huske erhvervsuddannelserne som et værdigt, relevant og givende alternativ til andre ungdomsuddannelser. Lykkeligvis skorter det ikke på gode idéer og indspark hér under forhandlingerne om en kommende erhvervs-

FORSI DE N

uddannelsesreform. Rigtig mange peger på, at mødet med håndværket bør ske allerede i folkeskolen: Fagene sløjd og håndarbejde bør rehabiliteres, folkeskolerne skal alliere sig med et antal partnere blandt lokale håndværksvirksomheder, og det skal kræves af folkeskoleeleverne, at de kvalificerer sig til netop den erhvervsuddannelse, de forhåbentlig ønsker sig. Dette samspil – dette møde – mellem folkeskole og erhvervsuddannelser er helt afgørende for at skabe den reelle valgmulighed mellem ungdomsuddannelserne, således forhåbentlig understøttet af uddannelsesvejlederne. Hvad begejstrede, ildfulde, ambitiøse unge sjæle kan drive det til, fik vi et slående vidnesbyrd om i Aalborg kun få dage efter mødet med de lokale håndværkere på Amager. Her dystede hundredvis af landets dygtigste lærlinge om titlen som danmarksmester inden for deres respektive fag – med udsigt til at dyste med hele verden under verdensmesterskaberne i Brasilien i 2015. Gid, blot en lille del af den glød, vi oplevede i Aalborg, måtte forplante sig til enhver, der har indflydelse på at skabe fremtidens erhvervsskole.

PÅ ET LOFT I E N GA MME L E RH V E RV S E JE N D OM I UPLANDSGADE SIDDER MO RTEN VESTERGAARD KR I ST E N S E N OG F RE MSTILLE R BÆLTE R OG S ELER – EFTERSPURGT LANGT UD O VER LANDETS GRÆNSER – L ÆS H ISTORIE N SID E 22 (FOTO: H E N RIK NIELSEN)

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

3


Man kan få en meningsfuld og økonomisk aldeles givtig karriere som håndværker, lød det, da 22 håndværkere berettede om deres fag over for ottendeklasserne på to amagerkanske skoler.

– Man kan købe en Maserati! “Erhvervsfortællinger”, kaldte Københavns Kommune sit projekt, hvorunder et antal håndværkere og håndværksmestre skulle berette om deres fag og levevej over for ottendeklasserne på to skoler på Amager – Højdevangens Skole og Peder Lykke

4

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

Skolen. Og fortalt blev der, da guldsmeden, mureren, maleren, elektrikeren, tækkeren, VVS’eren, automekanikeren og mange flere af karsken bælg delte ud af deres drivkræfter og livserfaringer for at inspirere eleverne til at vælge andre uddannelsesveje


FOT O: HENRIK NIEL SEN

end gymnasiet. Langt de fleste medvirkende fik pointeret, at karrierevejen ikke stopper med en erhvervsuddannelse, men at mange uddannelser giver mulighed for at læse videre, hvis uddannelsen alligevel ikke passede – murermester Jan Elving efterlyste ligefrem, at flere valgte en håndværksuddannelse for at læse videre til bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt – der er simpelt hen brug for højtuddannede med en praktisk håndværkerbaggrund i bygge- og anlægssektoren. Og måtte man være i tvivl, er det allerede muligt i flere fag at tilvælge den såkaldte EUX-uddannelse, der samlet set supplerer erhvervsuddannelsen med en studentereksamen. I den kommende erhvervsuddannelsesreform ventes EUX i øvrigt udbredt til endnu flere fag.

PUNKTEREDE MYTER Baggrunden for Københavns Kommunes initiativ – udvirket i samarbejde med Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn – er den velkendte, at alt for mange vælger gymnasiet med en mere eller mindre usikker fremtid foran sig frem for en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse giver kasse med det sammen – men tillæges måske knap den samme prestige eller status som en gymnasieuddannelse. Konsekvensen er på én gang en højere akademikerarbejdsløshed – og snarlig mangel på dygtig, faglært arbejdskraft. Knap 80 procent

Store billede og ovenfor: Kok Anton Schad, henholdsvis frisør Hanne Bertelsen indviede ottendeklasserne i deres respektive fag.

af en ungdomsårgang vælger gymnasiet. Nogle myter om erhvervsuddannelserne blev der da også punkteret under de to sessioner, som ottendeklasserne – opdelt i hold efter interesse, henholdsvis lodtrækning – nåede igennem. Ikke mindst fordommen om, at håndværkere nok ikke tjener ret mange penge, blev aflivet. »Jeg har en drøm om at købe den nyeste Maserati. Og det tror jeg faktisk, bliver muligt,« fortalte Maria

02 20 1 4

Søkvist, der som udlært elektriker er i færd med at tage el-installatøreksamen. Også hun var i tvivl om, hvad hun ville efter skolen – og valgte gymnasiet. Efter studentereksamen prøvede hun kræfter med el-installatørfaget i sin fars virksomhed – og fandt, at hun var landet på rette hylde.

FRIHEDEN Blandt murerne lærte eleverne, at man inden for mange håndværksfag

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

5


Murer Mattias Tesfaye lagde i isn fremstilling af murerfaget ikke mindst vægt på den frihed, der er forbundet med dagligdagen i mange håndværksfag.

selv kan påvirke, hvor meget man vil tjene, idet der ofte arbejdes på akkord. Og så er det forbundet med frihed og gode oplevelser at være håndværker. Om friheden fortalte murer Mattias Tesfaye om, hvordan man i murerfaget ind imellem finder sammen i sjak, der påtager sig separate opgaver hos murermestrene, og

6

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

blandt installatørerne fortalte Maria Søkvist og hendes far, Steen Søkvist, om de positive oplevelser med kunder, der føler sig vel hjulpet af den dygtige håndværker.

LANG VEJ ENDNU Vejen synes lang, inden trenden om at gå gymnasiet bliver brudt. Under to af sessionerne, som Hånd & Værk medvirkede i, svarede ni ud af 12 henholdsvis 12 ud af 15 elever, at de ville i gymnasiet. Enkelte var afklaret med, hvad de ville være – jordmoder eller læge – men ellers var de

02 20 1 4

fleste i syv sind om, hvad de forventede af fremtiden. I alt 22 håndværkere og håndværksmestre medvirkede dén torsdag morgen, og fra Københavns Kommune er forhåbningen, at projektet kan gentages – på disse skoler eller på andre københavnske folkeskoler.


AKTUELT Haandværkerforeningen besøger FN Byen Den 2. april kl. 16.00 indbyder Haandværkerforeningen til et eksklusivt besøg i FN Byen i Nordhavn. FN Byen er blevet et nyt arkitektonisk fyrtårn for København – tegnet af arkitektfirmaet 3XN. Kommunikationsrådgiver Eva Egesborg tager imod os og fortæller om både byggeriet og om FN som organisation både i Danmark og internationalt. Efterfølgende spiser vi middag på Restaurant Vietnam. Nærmere omtale af arrangementet i næste udgave af Hånd & Værk.

Gebyr overgår til grundejere Fra og med 2014 vil Københavns Kommune ikke længere opkræve det såkaldte dagrenovationsgebyr direkte hos de enkelte virksomheder. I stedet opkræves gebyret hos grundejerne. Dette gælder både for virksomheder beliggende på egen matrikel og virksomheder beliggende i ejendomme, hvor der også er boliger. For virksomheder beliggende, hvor der også er boliger, vil ændringen betyde, at anvendelse af den kommunale dagrenovationsord-

ning fremover vil være et anliggende mellem virksomhed og grundejer/udlejer. Det oplyser Københavns Erhvervsservice i en nyhedsmail til virksomhederne. Alle virksomheder har som hidtil mulighed for at bruge private renovatører. Fremover er det derfor kun det lovbundne administrationsgebyr, som opkræves direkte hos virksomhederne. Administrationsgebyret er i 2014 på kr. 750.-

Kommune indbyder til grønt samarbejde Har man gode idéer til både at spare energi og tænke grønt, er man velkommen i netværket Grønne Erhverv, der er et kommunalt netværk for virksomheder, der arbejder aktivt med klima og miljø. Netværket hjælper med “sparring og facilitering af samarbejdet” mellem virksomhederne og kommunen, ligesom virksomhederne kan få værktøjer og hjælp til markedsføring, der øges i takt med virksomhedens resultater – der i øvrigt kan offentliggøres på netværkets egen hjemmeside. Grønne Erhverv kan nåes på groenneerhverv@tmf. kk.dk.

Less is more. Også når det kommer til miljøbelastning Funktionalisme har altid drejet sig om at fjernet det unødvendige. Grøn funktionalisme skærer også unødvendige miljøpåvirkninger væk. Vi prioriterer langvarige miljøhensyn frem for kortsigtede gevinster, og det er sjældent man kan se det. Vi kalder det Intelligent Arkitektur. Du kan kalde det bæredygtigt byggeri. Se eksempler på bæredygtigt byggeri og intelligent arkitektur på ai.dk

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

7


MESTERSKAB FOR ROLLEMODELLER Danmarksmesterskaberne i januar i Aalborg bød på nybesøgsrekord. Det skaber store forventninger, når København står som vært i 2015.

Med 42.000 besøgende synes danmarksmesterskaberne i håndværk på vej til at blive velforankret del af erhvervsvejledningen for folkeskoleelever, og dermed er de på vej til at nå deres mål: At skabe positiv karma omkring erhvervsuddannelserne og F O T O : H Å N D & VÆ R K

8

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

1 0 20 1 3

de tekniske skoler – alt imens politikere og beslutningstagere drøfter fremtidens erhvervsskole. I alt 44 fag deltog som konkurrence- eller demonstrationsfag under årets DM i Skills, der 23.-25. januar blev afholdt i sports- og kulturan-


Undervisningsminister Christine Antorini overrakte præmier til mesterskabsvinderne – her detailslagter Rune Lunde Havgaard fra Aalborg. Nedenfor: VVS’ernes indmarch under afslutningsceremonien.

lægget Gigantium i Aalborg: Fra flisemurer til serviceassistent, fra kosmetiker til mediegrafiker. Statsminister Helle Thorning-Schmidt åbnede mesterskaberne torsdag, og undervisningsminister Christine Antorini sluttede dem lørdag med

præmieoverrækkelser. Med sin understregning af, at en studentereksamen ikke er så meget værd i sig selv – i modsætning til en erhvervsuddannelse – havde statsministeren lagt tonen an. På samme måde karakteriserede undervisningsministeren alle de 280 deltagere som rollemodeller for de ungdomsårgange, der står over for et uddannelsesvalg.

LOKALE OPGAVER Selv om mesterskaberne i høj grad er tilrettelagt med verdensmesterskaberne som forbillede – henset til opgaver, tiden til at løse dem og måden, de bedømmes på – var der heldigvis plads til dansk og lokalt islæt: Konditorerne havde til opgave at udføre et blikfang med udgangspunkt i DM i Skills, flisemurernes opgave havde baggrund i Picassos berømte maleri, Guernica, og tømrerne skulle på god gammeldags vis udføre en model af en tagkonstruktion anvendt i lokalt – og spændende – Utzon-byg-

02 20 1 4

geri. Alene optegningen af spærkonstruktionen var en faglig udfordring. Altimens et rockorkester forsødede tilværelsen for automekanikerne, og hvem, der ellers blev ramt, lød pludselig tonerne af Bryllupsmarchen, da kosmetikernes prøveresultater defilerede rundt i hallerne: De smukkeste brude! 29 blandt de medvirkende 44 fag var konkurrencefag, mens de sidste 15 var demonstrationsfag, herunder detailhandelsuddannelsen, socialog sundhedshjælperuddannelsen samt fag, hvor det ville kræve uforholdsmæssig store ressourcer at gennemføre deres respektive mesterskaber under DM i Skills.

SKILLS FOR FOLKESKOLEN Ud over mesterskaberne gennemførtes konkurrencer for udvalgte ottende- og niendeklasser fra hele landet. Her kunne eleverne i hold prøve kræfter med udvalgte håndværk. Og eleverne kom vitterlig fra hele landet

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

9


Kosmetiker, konditor, bager, murer, maler, elektriker, flisemurer, tømrer, brolægger, bygningssnedker og automekaniker – 11 ud af i alt 44 repræsenterede fag på årets DM i Skills.

– endog så sydligt som Lolland-Falster. Bag danmarksmesterskaberne står Skills Denmark – en dansk “filial” af World Skills, der hvert andet år arrangerer verdensmesterskaberne. Skills Denmark ledes af en bestyrelse med repræsention fra undervisningssektoren og fagenes organisationer med et antal tilforordnede fra blandt andre Undervisningsministeriet. Danmarksmesterskaberne finansieres væsentligst af sponsorater fra både organisationerne og leverandørerne. Haandværkerfor10

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

eningen i Kjøbenhavn var også i år blandt hovedsponsorerne. De lokale kommuner, regionen og erhvervsskolerne spiller en betydelig rolle for arrangementets gennemførelse, og Aalborg Kommune havde tydeligt lagt sig i selen for at leve op til forventningerne. Således forlød det, at samtlige kommuneskoler var blevet forpligtet til at besøge mesterskaberne med deres ældste elever. Herudover var gjort en indsats for, at også forældrene blev lokket ud til Gigantium, da forældrene selvsagt ikke er nogen uvæsentlig faktor, når

02 20 1 4

det gælder de unges erhvervsvalg. Mesterskaberne i 2015 finder sted i vores eget område – nemlig i Bella Center i København i dagene 8.10. januar. Med lige dele glæde og spændt forventning overtog Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev og regionsformand Sophie Hæstorp Andersen stafetten efter Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen og regionsformand Ulla Astman. Hver især delagtiggjorde politikerne det tusindtallige publikum i deres iagttagelser under afslutnings-


ceremonien lørdag. Mens undervisningsministeren især havde bidt mærke i detailslagternes opskrift på en scoremiddag, og Ulla Astman – gift med en håndværker – konstaterede, at håndværkere er folk, der kan “deres kram”, havde Thomas Kastrup-Larsen særlig noteret sig én oplevelse blandt mange: »Dagene har været en rejse i oplevelser for alle sanser. Men den største oplevelse har været at se, hvad der foregik i jeres øjne – deres gnist – mens I arbejdede så koncentreret,« lød det den lørdag i Gigantium.

Stafetten går til København – fv. børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev og regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, dernæst borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen og regionsformand Ulla Astman.

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

11


TOSCANA Otte dage med afgang 4. september. Pris kr. 7.395-8.390,- (se detaljer i teksten) inkl. flyrejse, overnatninger, diverse entréer, 1 x frokost og 7 x middag samt dansk rejseleder. 23 pladser. Rekvirer fuldt program hos Haandværkerforeningen på 3312 2717, hvortil tilmelding også sker. Kun få værelser tilbage!

Medlemsrejse:

TOSCANA

Årets rejse med Haandværkerforeningen går til det historiske, billedskønne Toscana. I år dropper vi bussen og flyver i stedet. UPS: Kun ganske få pladser!

Otte dage spækket med natur, kultur, historie og arkitektur – kombineret med prægtig gastronomi og godt selskab. Således lyder optakten til Haandværkerforeningens årlige rejse, der 4. september og otte dage frem går til det billedskønne, historierige Toscana i det nordlige Italien. Og vi får hele pakken med: Firenze, det skæve tårn i Pisa, fæstningsbyen Lucca – og tid til os selv. Vi indkvarteres på det firestjernede Grand Hotel Continental ved stranden i byen Tirrenia, der ligger centralt for alle ugens udflugter. På rejsens andendag besøger vi Pisa og oplever, hvordan det legendariske skæve tårn indgår i en næsten guddommelig treenighed med katedralen og det tusind år gamle baptisteri – dåbsbassinet.

12

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

Cinque Terre – de fem jorde – udgør fem fine landsbyer omgivet af prægtig natur. Her skal vi vandre ad Kærlighedsstien. Og så kommer Firenze! Firenze er som hovedstad i et svundent fyrstedømme kendt verden over for sin middelalder- og renæssancearkitektur – tilføjet italienernes fine fornemmelse for design og butiksindretning, hvilket gør byen til en helstøbt oplevelse af fortid og nutid. Vi ser Santa Croce-kirken og domkirken, der krones af den fantastiske kuppel, og vi skal opleve Piazza della Signoria og den berømte bro, Ponte Vecchio ved Arnofloden. På femtedagen besøger vi fæstningsbyen Lucca og ny-


PV 02 2013 EU.pdf

1

23/02/13

17.18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

der byens tårne fra den velbevarede ringmur. På hotellet skal vi nyde en toscansk aften. En hel dag er afsat til at opleve det bølgende toskanske landskab. Vi skal møde Teresa, der i det familiedrevede agriturismo vil byde os på en dejlig toscansk frokost med alle de lokale delikatesser. Vi har foreløbig 23 pladser til rådighed fordelt på to dobbeltværelser (kr. 7.395,- pr. person), otte dobbeltværelser med balkon (kr. 7.785,- pr. person) og tre enkeltvæferlser (kr. 8.390,- pr. person). Haandværkerforeningen er leveringsdygtig i det detaljerede program. Go’ tur!

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

13


FOT O: HENRIK NIEL SEN

20 ÅR TIL DEADLINE

14

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4


At finde den eneste ene. At blive iværksætter. At søge flest mulige oplevelser. Således lød den plan, den nu 39-årige cand.merc. og handelsskolelærer Nicolai Bille Krogh lagde, da han efter halvandet år havde taget lægernes dom til sig: At han efter al sandsynlighed vil have mistet synet som følge af en genetisk øjensygdom som 50-årig; en lidelse, der betyder, at øjencellerne går til grunde over tid. »Først ville jeg slet ikke acceptere det – endog i en sådan grad, at lægerne gik med til at foretage undersøgelserne en gang til. Men under en ferietur i Sydeuropa, hvor nogle venner og jeg havde lejet biler, skete det, at alt gik i sort for mig, da jeg kørte ind i en tunnel, og vi kørte galt. Da vidste jeg, at det var alvor.« Nicolai Bille Krogh kalder diagnosen, oplevelsen i tunnelen og den gradvise erkendelse af, at han meget vel mister synet, for sit livs wakeup-call.

FIRE FASER »Du gennemgår fire faser. Du benægter. Du anerkender. Du accepterer. Og du handler. Jeg fik overskud til at sige: Hvor er du heldig! Nu ved du, du har 20 år – hvad vil du bruge dem til? Dér som 25-30-årig har du stadig fremtiden for dig – karrieren, at stifte familie – og ”det skal nok komme alt sammen”. Alt for mange lever som om, livet varer evigt. Jeg havde en deadline. Fremtiden var nu.« En bekendt af familien talte dagene, til han skulle pensioneres; da begyndte livet, mente han. Kort før sin pensionsalder døde han af en hjerneblødning. »Hvis han havde vidst det 20 år inden, havde han nok

sagt sit job op meget før,« mener Nicolai Bille Krogh. Dén historie inspirerede ham til at nedfælde de tre mål, han ville nå, så længe han var ved godt helbred.

CHECK, CHECK OG (CHECK) Den eneste ene har han fundet og har en dejlig familie med tre børn. Det andet punkt – tilværelsen som iværksætter – turde også være værd at sætte kryds ved. Det tredje punkt – at opleve mest muligt – er i sagens natur langtfra nået. Go Dream – eller oplevelsesgaver.dk – er i dag en trecifret millionforretning med knap 40 medarbejdere. Virksomheden sælger oplevelser – oplevelser i gave- og pakkeform, pt. med omkring 300 forskellige varenumre på hylderne. Det kan være tur bag rattet eller som codriver i en Ferrarri, en tur bag styrepinden i et fly – eller såmænd et romantisk kroophold for to eller et wellness­ ophold. At søsætte og udvikle et sådant koncept kommer

Hvis du som 30-årig fik at vide, at du kun havde 20 år foran dig som fuldt funktionsdygtig, hvordan ville du så bruge dem? Nicolai Bille Krogh er i dag 39 og har næsten nået alle sine tre mål. Mød manden bag Go Dream, leverandør af oplevelsesgaver.

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

15


ikke unaturligt, handlingsplanens tredje punkt taget i betragtning. »Jeg vidste allerede fra starten, at tilværelsen som handelsskolelærer ikke skulle vare evigt, men frygten for at fejle som iværksætter – og komme tilbage til skolen og møde et ”hvad sagde vi?” holdt mig tilbage. Den frygt ændrede sig til en frygt for ikke at få prøvet drømmene af.« I 2007 overtog han, hvad han selv kalder skeletterne i skabet i en virksomhed, der var på vej mod konkurs. Virksomheden havde forsøgt at opdyrke et marked for oplevelser i gaveform.

BRED VIFTE

»Du gennemgår fire faser. Du benægter. Du anerkender. Du accepterer. Og du handler.«

»Trods alle advarsler – inklusive fra min egen mor – startede jeg hjemme fra køkkenbordet, fik betalt kreditorerne og begyndte forfra med at indgå aftaler og opbygge den fornødne tillid til de mennesker og virksomheder, der leverede oplevelserne. Det var da op ad bakke – med en egenkapital bestående af en kassekredit. Men jeg kunne ansætte den første medarbejder allerede efter første år,« fortæller Nicolai Bille Krogh. »Jeg tog i starten nok mest udgangspunkt i de oplevelser, jeg selv kunne ønske mig – såsom at finde en mand, der ikke var så glad for sin Ferrari, at han ikke turde låne den ud, så i begyndelsen var det nok lidt mandepræget. I dag spænder vi over en bred vifte af oplevelser for begge køn og alle aldre,« fortæller Nicolai Bille Krogh – antruffet i en hob af papkasser op til jul, hvor virksomheden skal hente 40 procent af sin årsomsætning. Selv om det er sent på eftermiddagen, summer her af aktivitet – her tales med kunder, pakkes varer og holdes regnskab med det alt sammen.

2.000 BUTIKKER Oplevelsesgaver.dk var i starten udelukkende en webshop. I dag kan Go Dream-oplevelser herudover købes i 2.000 butikker landet over. Den markante synlighed i detailhandelen er ikke mindst en avanceret form for

16

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4


»Vores mission er at få folk til at opleve livet – ”make it happen” – lad være med at udsætte alting,«

markedsføring; synligheden skaber tryghed og brand’er virksomheden. I Sverige og Norge findes virksomheden kun online. Indpakning og design er også afgørende, når det gælder troværdighed – troværdighed og eksklusivitet. Emballagerne bliver trykt i Kina, og for at sikre den tættest mulige dialog beskæftiger Go Dream naturligvis også en kinesisk talende konsulent. Gaveæskerne indeholder et katalog, en beskrivelse af den oplevelse, der venter den forventningsfulde modtager, og et gavekort med et ID-nummer og en indløsningskode til den eller de virksomheder, Go Dream har en aftale med. Til Go Dream er knyttet mindst to principper: Kunden må aldrig opleve, at en oplevelse er dyrere, end hvad andre kan købe den til. Og så gælder gavekortet uindskrænket i tre år.

IDÉER FRA ALLE SIDER Go Dreams samarbejdspartnere er lige fra håndplukkede nørder til professionelle virksomheder. Derfor hænder det, at Go Dream selv medvirker til at udvikle selve oplevelseskonceptet. De fleste idéer til oplevelser starter hos Go Dream selv. Her brainstormes, researches og hittes på blandt medarbejderne, der med vidt forskellig baggrund ”er de bedste i klassen”, som Nicolai Bille Krogh formulerer det. Men i løbet af de senere år er oplevelsesleverandørerne selv begyndt at henvende sig, ligesom også kunderne kommer med idéer.

»Vores mission er at få folk til at opleve livet – ”make it happen” – lad være med at udsætte alting,« fastslår Nicolai Bille Krogh. I starten af 2010 tog udviklingen for alvor fart. Nicolai Bille Krogh vidste, at han havde behov for en mentor eller læremester for at kunne fastholde, konsolidere og styrke virksomheden. Han så et TV-interview med Parkens tidligere topchef, Flemming Østergaard – selv iværksætter – og blev imponeret over, hvordan han – en mand, der på det tidspunkt ”lå ned” – tacklede situationen.

BESTYRELSEN »Jeg kendte ham ikke men skrev til ham, og han viste interesse. Vi havde tre intense møder, og han satte sig virkelig grundigt ind i virksomheden. I dag er han formand for vores professionelle bestyrelse, hvor vi også har Martin Thorborg og Soulaima Gourani som medlemmer foruden min bror.« Martin Thorborg er i offentligheden kendt som stifter af søgemaskinen Jubii, mens Solaima Gourani – med en baggrund i blandt andre A.P. Møller–Mærsk og HewlettPackard – i dag er selvstændig virksomhedsrådgiver. »Vi har en strategi, der består af et hårdt og et blødt mål. Det bløde er at skabe en livsstil à la Nike – altså ”Just do it”-filsofien. Det hårde er at skabe en omsætning på en milliard over fem år. Det ved jeg da ikke, om er realistisk, men for fem år siden forekom en omsætning på 100 millioner kroner bestemt heller ikke realistisk!« smiler Nicolai Bille Krogh.

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

17


»Jeg er nok ret forkælet. Jeg har kørt både en Ferrari og Lamboghini, fløjet i helikopter, fløjet i luftballon over Alperne og lagt et krydstogtskib til kaj ved Langelinie i en simulator.«

– Og punkt tre? Hvornår kan du sætte kryds ved det? »Jeg er nok ret forkælet. Jeg har kørt både en Ferrari og Lamboghini, fløjet i helikopter, fløjet i luftballon over Alperne og lagt et krydstogtskib til kaj ved Langelinie i en simulator,« siger Nicolai Bille Krogh uden selvfølgelig nogensinde at kunne sætte kryds ved punkt 3. Om godt 10 år fylder du 50? »Jeg har på nuværende tidspunkt mistet 40 procent af synet og har netop måttet opgive at køre bil. For 10 år si-

18

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

den mente jeg ikke, jeg kunne leve uden, men fokus skifter jo. Og så – jamen, dels har jeg forhåbentlig nået et niveau, hvor jeg kan tillade mig at købe hjælp, dels er der da altid håbet om, at man til den tid har udviklet teknologi, der kan redde bare en del af synet,« siger Nicolai Bille Krogh, der nu også anvender sine erfaringer til at holde foredrag for og inspirere andre – andre, der måske også har fået en deadline, og for hvem det gælder, at livet skal leves – nu.


DET VIDENSKABELIGE HJØRNE Torsdag den 27. marts kl. 18.00 i Laugshuset, Nørre Allé. Gæst: Lektor ved Institut for Strategi, Peter Viggo Jakobsen. Efterfølgende et traktement. Nærmere følger i kommende Hånd & Værk.

Det Videnskabelige Hjørne:

Frejdigt fremad – mod nye krige Vi hører ham i TV, vi læser hans kronikker og kommentarer i pressen, og har man tilmed mødt ham til et foredrag, så ved man, hvad der venter, når Haandværkerforeningens Videnskabelige og Kulturelle Hjørne inviterer ham til en foredragsaften i Laugshuset torsdag den 27. marts. Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne fordrer ikke særskilt medlemskab, og alle foreningens medlemmer er derfor velkomne. “Frejdigt fremad – mod nye krige”, kalder Peter Viggo Jakobsen, Ph.D., lektor ved Institut for Strategi under Forsvarsakademiet, sit foredrag, der er et tilbageblik på danske udenrigspolitik gennem de seneste 20 år. L U

K

A

S

Ø

J

E

Peter Viggo Jakobsen forsker inden for både dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, i international fred og sikkerhed og i konflikthåndtering. Bag sig har han en kandidat- og Ph.D.-grad i international politik; en baggrund, der har kvalificeret ham til at medvirke i bøger og fagtidsskrifter foruden som kommentator, når Danmark har deltaget i internationale aktioner i udlandet. Vi mødes kl. 18.00, og efter foredraget venter en middag. Yderligere detaljer følger i kommende udgave af Hånd & Værk, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen; Peter Viggo Jakobsen er en engageret og vidende foredragsholder. N

H

O

S

P

I

T A

L

Glæden ved at se · Grå stær · Tunge øjenlåg · Ny laserbehandling i stedet for briller · Ny undersøgelse af sukkersygeforandringer på nethinden · Retinalyze Software

LUKAS Ø J E N H O S P I TA L

02 20 1 4

Lukas Øjenhospital Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Telefon 3965 1203 Telefax 3965 1209 www.lukaseye.com info@lukaseye.com

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

19


F O T O : H Å N D & VÆ R K

Medlemsarrangement:

Besøg på Den Blå Planet Her er ikke sparet på de arkitektoniske virkemidler, selv om fokus rettelig må være på livet under vandet – giv jer god tid, inden I træder ind i Nordeuropas største og mest

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

20

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

moderne akvarium, Den Blå Planet. Byggeriet manifesterer sig sig som en tidevandsbølge, som man kommer nærmere og nærmere, og indenfor bliver man som opslugt af en hvirvelstrøm. 3XN har stået for de futuristiske streger, der naturligvis illuderer havets væsen. Hurtigt efter åbningen i fjor blev Den Blå Planet udråbt til en af Nordeuropas største seværdigheder – og har man ikke allerede taget Planeten i øjesyn, så indbyder Haandværkerforeningen nu til stævnemøde med de 20.000 fisk og havdyr i de 53 akvarier fyldt med syv millioner liter vand. Det sker mandag den 3. marts, hvor vi mødes kl. 18.00 foran hovedindgangen, Jacob Fortlingsvej 1 i Kastrup. Dyreparken omfatter lige fra Nordens papegøjer til regnskovens krybende væsener, fra søheste til blæksprutter, fra hajer til piratfisk. Det er en helt særlig fornemmelse at sidde bænket, altimens en rokke lægger sig til hvile på havbunden – over dig.


DEN BLÅ PLANET Mandag den 3. marts kl. 18.00. Mødested: Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup. Pris kr. 360,- inkl. entré rundvisning og et “Stjerneskud” på restaurant Kystens Perle. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 24. februar.

Vi vises rundt af en kompetent guide – med anvendelse af elektronisk udstyr, der gør, at vi man med garanti kan høre, hvad der bliver sagt – og hvad mere er: Vi kommer bag om akvarierne og beser det ekstremt avancerede tekniske anlæg, der sørger for at bevare og bestandig finjustere det helt afgørende klima. Den Blå Planet afløste i fjor Danmarks Akvarium ved Charlottenlund. Her åbnede akvariet i 1939. Det nye an-

læg er fremdeles finansieret af Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune, ligesom Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har ydet en donation til opførelsen. Efter mødet med dyrene rykker vi få minutters gang over i Kystens Perle, hvor der venter os et stjerneskud – et spiseligt et af slagsen, forstås.

Brug passiverne aktivt Med mindre din virksomhed adskiller sig

– dermed får passiverne en aktiv rolle i virk-

radikalt fra alle andre, er der mere fokus på

somhedens drift.

selve driften end på balancen. Men måske

Vi tilbyder en rådgivning, som kommer rundt om både gælds-

er det på tide at tænke lidt utraditionelt og få øjnene op for nye finansielle muligheder?

Lad balancen bidrage til driften af din virksomhed

pleje, finansiering, investering og forsikring. Det giver det fulde overblik til at vurdere, hvordan

Der kan være friværdi i ejendommen, som med fordel kan

balancen bedst optimeres. Og vi kommer

aktiveres, eller der kan være behov for at

gerne med vores anbefaling.

tilpasse virksomhedens finansielle struktur

Erhverv København - telefon 44 55 46 00

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

21


»Jeg vil lave noget, ingen andre laver; der skal være en grund til at være på markedet.«

D

er fornemmes lidt oprørskhed i det her. En udfordring af det pæne, det strømlinede, det almindeligt gangbare. Men det er også stil. En stil med historie til. Først og fremmest er det håndværk. Et håndværk, der er båret af forbilleder og bestemte idéer udført i autentiske materialer. Det handler om at gå med seler og livrem. Endelig ikke samtidig; det kunne forbillederne – guldgraverne, bjergbestigerne, nybyggerne – aldrig finde på. For dem gjaldt det om at frembringe noget, der kunne holde; det skulle være robust, simpelt og funktionelt.

FILMEN Her er lidt råt, her på loftet i Uplandsgade. Nedenunder hersker firmaet Wrenchmonkies, der ombygger og costumizer motorcykler; et miljø, der egentlig passer lejeren på loftet meget godt. Morten Vestergaard Kristensen, hedder han. Sit firma kalder han For Holding Up The Trousers; et navn, der i al sin enkelthed modsvarer de produkter, der bliver til heroppe: Seler, livremme og

22

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

med tiden lidt tekstiler og formentlig en eller flere tasker. Navnet er et citat fra en ordbogsdefinition og fortæller på den ærligst mulige vis, hvad produkterne er beregnet til. Morten Vestergaard Kristensen (27) er vokset op i Ho ved Blåvand. Hans forældre er begge keramikere, og selvfølgelig eksperimenterede han tidligt med ler, men det var ligesom ikke hans materiale. I stedet ville han være filminstruktør. Efter otte måneder på Filmhøjskolen i Ebeltoft rykkede han til København, for vil man noget med film, er det nu engang her, det foregår. Samtidig erkendte han, at en tilværelse som filminstruktør måske alligevel ikke var i harmoni med hans temperament. I stedet vaktes interessen for tøj – tøj med en historisk værdi; en interesse inspireret af netop film – “periodefilm” – som han selv betegner dem; film med udgangspunkt i barske miljøer som det tidlige Amerika eller den ufremkommelige natur. En del fascinationen lå i, hvordan alene beklædningen kunne skabe maskulinitet og så i dette fokus på funktionalitet frem for udseende.

LÆDERARBEJDET I hjemmet i Ho havde hans mor undervist i læderarbejde, og Morten havde på et tidspunkt givet sig til at lege med læderrester og værktøj. Det var da blevet til et bælte. Dén aktivitet tog han nu op igen i København. Her var måske hans medium; han øvede sig – først i at frembringe noget, der var anvendeligt, siden at indbygge de historier, han ønskede at fortælle. Det lykkedes at afsætte lidt af produktionen hos en bekendt, der havde åbnet butikken Mall i Jægersborggade.

LONDON Morten rejste til London for at gå på London College of Fashion, men droppede hurtigt ud, for det var jo netop


[bælte (til herrer), ofte af læder] På et loft i et gammelt værksted i Uplandsgade bliver fremstillet seler, livremme og tekstiler med en historie. Mød For Holding Up The Trousers.


ikke fashion – mode – han ville studere. I stedet blev han ansat hos Tender Co., en lille virksomhed, der blandt andet syer tekstiler i denim, lærred og uld. Også her er udgangspunktet historisk med forbilleder i den engelske industrielle revolution. »Det var helt fantastisk. Firmaet blev nærmest min læreplads, og vi arbejder stadig sammen,« fortæller Morten Vestergaard Kristensen, der ikke desto mindre vendte tilbage til København efter et år. Så meget rigere. Så meget mere bevidst om, hvad han ville fylde sit liv med. Og han var om sig. Evnen til at gribe mulighederne, når de var der, skabte ham kontakter i lige fra Japan til USA, og han investerede tid og penge i at besøge modemessen Bread & Butter i Berlin, hvilket også kastede kontakter af sig i Tyskland. Her sidder han så. På loftet i Uplandsgade. »Jeg vil lave noget, ingen andre laver; der skal være

24

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4


en grund til at være på markedet,« understreger han og nævner eksempler på, hvad der – udover det historiske budskab – gør hans produkter enestående: Lige fra riffelremme brugt under 2. Verdenskrig købt hos en ældre mand på Hawaii til farverige knapper i keramik fremstillet herhjemme af hans forældre. Oprindelig har knapperne formentlig været fremstillet i et metal, men med den rette brænding kan kerarmikknapperne holde til alt. Hertil kommer, at kvaliteten og materialerne i øvrigt skal være ubetvivlelige. Med livremmene fulgte selerne – først seler i læder, dernæst seler med elastik. Læderet indkøber han fra Sverige; det er naturgarvet uden brug af krom. Det er både naturvenligt og giver stærkere farver. Morten får hele huder hjem, skærer dem ud i omtrentlig form og arbejder sig derpå frem til det færdige produkt – altid uden skabelon. »Det betyder, at en rem måske kan blive en lille smule uperfekt, hvilket dermed gør den unik. Læder er et levende materiale, og man skal kunne se, at livremmen er håndlavet,« kommenterer Morten. Bæltespænderne er engelske og tyske.

Store billede forrige side: Læderet ”skæres til“ i den tykkelse, Morten Vestergaard Kristensen gerne vil have den. Nedenfor: Seler er den lille virksomheds andet ben. Nedenfor: Grisestemplet fra Morten Vestergaard Kristensens barndomshjem er en del af virksomhedens identitet. Til højre knapper udført i keramik.

GRISESTEMPLET Tekstilerne på væggene er enten prototyper eller produkter fremstillet af eller i samarbejde med Tender Co. i England. Morten Vestergaard Kristensen vil gerne gå ad denne vej og skabe sine egne fortolkninger af eksempelvis de klassiske, højtaljede jeans. Tallet “3715” er poncet ned i bælterne. Tallet er en del af virksomhedens identitet ligesom det træsnitslignende billede af guldgraveren, der hviler ud. »Jeg fandt et efterladt grisestempel på gården, hvor jeg voksede op, og syntes, det underbyggede historien. “3715” har været gårdens nummer hos slagteriet,« fortæller Morten, hvis mor rentegnede motivet af guldgraveren. Produktionen er i dag så vel i gang, at han forsøger sig med halvårskollektioner; designs, der starter i hovedet, fæstnes på papir og afprøves i materialerne. Ud over direkte kontakter med forhandlere foregår

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

25


»Jeg sælger gerne til private, men det er sjovest at sælge til butikker. Det er et skulderklap hver gang.« den afgørende del af markedsføringen på nettet. Her er der plads til at give den historie ord, der er søgt indbygget i det enkelte produkt.

SKULDERKLAPPET »Jeg sælger gerne til private, men det er sjovest at sælge til butikker. Det er et skulderklap – en anerkendelse – hver gang,« siger Morten Vestergaard Kristensen. Et skulderklap har også været diverse medieomtaler, senest i det eksklusive, tyske “The Heritage Post”, der skildrer livsstilsprodukter. Hvordan tegner fremtiden sig for den lille virksomhed? Endnu sørger et job ude i byen for, at Morten Vestergaard Kristensen får smør på brøddet, selv om virksomhe-

26

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

den her i Uplandsgade tager mere og mere tid. Det skaber da grobund for optimisme. »Jeg overvejer at tage en skrædderuddannelse gennem Danmarks Tekniske Tilskærerakademi for at få en dybere forståelse af faget og udvikle flere produkter. Hvis det går godt, kunne man jo etablere et egentligt værksted,« siger Morten Vestergaard Kristensen, for hvem det også er afgørende, at produktionen finder sted i Danmark. »Det handler både om min holdning som almindelig forbruger og om at kunne styre processen fra start til slut.« Det er endnu tidligt på aftenen. Foran ham ligger en ordre på 30 par seler … til Tyskland. For Holding Up Your Trousers kan blandt andet besøges på www.fhutt.com


Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet Bestyrelsen for A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har til uddeling i 2014 bevilget to legatportioner à kr. 75.000,- fra ”Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet”. Ansøgere skal have modtaget svendebrev som håndværker og skal være udlært i en virksomhed, der er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ansøgningen skal være bilagt kopi af svendebrev, en redegørelse for ansøgerens rejse- og videreuddannelsesplan, budget herfor samt eventuelle anbefalinger og andet, der kan belyse ansøgningen. Overrækkelse af legaterne sker ved den årlige medaljefest på Københavns Rådhus den 13. maj 2014. Skriftlig ansøgning sendes senest den 7. april 2014 til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K, der også står til rådighed med yderligere oplysninger.


KOM-SOM-DU-ER Mandag den 17. februar kl. 18.30 i Laugshuset, Nørre Allé. Aftenens gæst: Fhv. kammertjener Anker Andersen. Pris kr. 90,- inkl. aftenens menu samt kaffe og te.

Kom-Som-Du-Er:

Kammertjeneren – II. del I november besøgte forhenværende kammertjener Anker Andersen Kom-Som-Du-Er. Under det velbesøgte arrangement nåede han at berette om sin tid som kammertjener for kong Frederik IX og prins Henrik – og ikke længere. Aftenens gæster lod sig ikke nøje – de ville høre mere. På opfordring har Anker Andersen derfor lovet at komme på ny for at berette om perioden, fra dronning Margrethe tiltrådte og frem til hans afgang. Igennem 40 år var Anker Andersen i Kongehusets tje-

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 28

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4

neste. Han blev udlært skrædder, men valgte en militær karriere. I 1959 blev han hentet til Amalienborg som livrist. Gennem årene ledsagede han kongefamilien på et utal af rejser verden rundt. Aftenens menu står på frikadeller med stuvet hvidkål samt kaffe/te og kage til en pris af 90 kroner. Drikkevarer kan købes til de som sædvanlig fornøjelige priser. Ved flygelet underholder Allan Steen, og der afholdes naturligvis kinesisk lotteri.


NYT FRA KLUBBERNE Lang tur er på 12 kilometer; kort tur på otte kilometer Efter strabadserne kører medlemmerne ind til Kgs. Lyngby, hvor der spises frokost på Postpub Bjælkestuen – pris kr. 205,- pr. person inkl. øl, vin eller vand. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest den 17. februar.

Indstigning til Grønnegård TEATERKLUBBEN

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420 Nærer man ønske om at blive aktivt medlem af Teaterklubben, har klubben endnu billetter til et enkelt “indstigningsarrangement”, nemlig Grønnegårdsteatrets fo­ restilling den 13. august. Herudover melder klubben udsolgt for så vidt angår sæsonens mange forestillinger. Klubben afholder generalforsamling onsdag den 21. maj.

Vandring i og omkring Kgs. Lyngby VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Prinsessestien langs Mølleåen, Lyngby Åmose, Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen. Således lyder nogle af de interessepunkter, som medlemmerne af Vandreklubben møder under vandreturen søndag den 23. februar. Medlemmerne mødes på p-pladsen bag Traktørstedet Den Gamle Have kl. 10.00.

Generalforsamling hos Fy & Bi GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Restaurant – og hotel – Fy & Bi, Valby Langgade 62 i Valby, danner mandag den 17. marts rammen om Gourmetklubbens generalforsamling. Medlemmerne mødes kl. 18.00, og klubben er vært ved en lettere anretning inkl. kaffe og the. Nærmere vil følge pr. brev eller email, men tilmeldinger er velkomne allerede nu på 3312 2717 og senest 10. marts. Endelig minder klubben om sit eksklusive besøg hos Peter Beyer Chokolade den 20. februar. Tilmeldingsfristen er 13. februar. Læs nærmere i forrige nummer af Hånd & Værk.

HAANDVÆRKERFORENINGENS BEGRAVELSESKASSE Årsmøde Afholdes tirsdag den 25. marts 2014 kl. 12.00 i Haandværkerforeningen, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K Alle medlemmer af begravelseskassen inviteres hermed til at deltage i årsmødet.

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

29


NYE MEDLEMMER I henhold til lovenes § 9 meddeles, at følgende er optaget som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Direktionssekretær Elsebet M. Tvede, Helsingeøvej 45 B, 3220 Græsted Indmeldt v. Torsten Jagd Dir. Henrik Christensen, Kirkestræde 1, 4040 Jyllinge Indmeldt v. Niels Christiansen Direktør Bertel Jensen, Dorfstrasse 12, CH-3778 Schönried, Schweiz Indmeldt v. Niels Christiansen Grafisk designer Morten Bak, Ved Kagså 66, 2730 Herlev Grafisk designer Kirsten Gjerding, Nørre Sideallé 2 st. tv., 2200 København N Direktør Ole Land Nielsen, Ole Borchs Vej 8, 2500 Valby Arkitekt Rasmus Lassen, Nørre Allé 19 E, 2.tv., 2200 København N Sognepræst Elisabeth Bøtkjær, Æblevej 8, 2400 København NV Indmeldt v. Jette Paulisen Malermester Martin Nielsen, Kurvemagerstien 13, 2300 København S Indmeldt v. Lena Krogh Petersen

Tømrermester Kristian Iversen, Fælledvej 311, 2791 Dragør Psykolog Lise Knudsen, Højen 24, 4000 Roskilde El-installatør Søren Pedersen, Fuglsangpark 50, 3520 Farum Malermester Anette Jensen, Præstegårdsvej 1, 4632 Bjæverskov Malermester Bettina Jensen, Vordingborgvej 503, 4683 Rønnede Begge indmeldt v. Københavns Malerlaug Frisørmester Dennis Rasmussen, Falkonér Allé 58 A, 4.tv., 2000 Frederiksberg Indmeldt v. Niels Christiansen Malermester Svend Poulsen, Strandvejen 48, 4654 Faxe Ladeplads Malermester Brian Kofoed, Østerled 40, 3720 Aakirkeby Begge indmeldt v. Per Vangekjær Vicedirektør Peter Frey Jørgensen, Ganehøj Allé 1, 3660 Stenløse Indmeldt v. Robert Sørensen VVS-installatør Johnny Brandt, Vestholmvej 4, Annisse Nord, 3200 Helsinge Indmeldt v. Lars Oscar Jönsson

Glasskade Hærværk

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT 70 100 100 Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.

30

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

02 20 1 4


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade T RYK Rosendahls

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Konditormester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer mandag den 10. marts. Redaktionen slutter torsdag, den 20. februar.

02 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N Mandag 10/02 Danseklubben Tirsdag 11/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 12/02 Damernes Kegleklub Torsdag 13/02 Teaterklubben · Bowlingklubben Mandag 17/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 18/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Kunstklubben Onsdag 19/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/02 L’hombreklubben · Gourmetklubben · Vinklubben Søndag 23/02 Vandrelkubben Mandag 24/02 Danseklubben Tirsdag 25/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 26/02 Det Videnskabelige Hjørne Torsdag 27/02 Bowlingklubben Fredag 28/02 Teaterklubben Søndag 02/03 Globetrotterne: Trankebar Mandag 03/03 Banko Tirsdag 04/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 05/03 Teaterklubben · Skyde- og Kegleklubben Torsdag 06/03 L’hombreklubben Mandag 10/03 Danseklubben Tirsdag 11/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 12/03 Damernes Kegleklub · Vandreklubben: Generalforsamling Torsdag 13/03 Bowlingklubben Lørdag 15/03 Billardklubben: 15 års jubilæum Mandag 17/03 Kom-Som-Du-Er · Gourmetklubben: Generalforsamling Tirsdag 18/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 19/03 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/03 L’hombreklubben Søndag 23/03 Vandreklubben Mandag 24/03 Danseklubben Tirsdag 25/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Torsdag 27/03 Bowlingklubben Søndag 30/03 Teaterklubben

A L HE N V E NDE L SE T IL : 32 HAAN E NNH AV H A A N D VÆ R K EDVÆ R F ORRKEENRFO I N GREE N I NI GKEJNØ BI EKJNØHBAV • DNR .

02R 20 T VÆ G A1 4D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 02 2014  
Hånd & Værk 02 2014  

Månedsmagasin fra Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn om det gode håndværk

Advertisement