Rinki Vuosikertomus 2015

Page 1

Vuosikertomus

2015 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

www.rinkiin.fi


Uusi RINKI Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:stä tuli toukokuussa 2015 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Uusi nimi ilmentää uusia, aiempaa laajempia tehtäviä ja toiminnan ydintä, eli pakkausten kierrätystä. Kaupan ja teollisuuden lisäksi Rinki palvelee 1.1.2016 alkaen myös kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

L

aajennettu pakkausten tuottajavas­ tuu astui voimaan 1.5.2015. Ringin tehtävä on hoitaa pakkausten tuottaja­ vastuuta mahdollisimman kustannus­ tehokkaasti yhdessä viiden pakkausalan tuottajayhteisön kanssa. Uusista tehtä­ vistä kuluttajapakkauskeräyksen järjes­ täminen on merkittävin. Rinkiin on liittynyt noin 4 200 yri­ tystä, jotka kantavat lakisääteisen tuot­ tajavastuunsa Suomen markkinoille päätyvistä pakkauksistaan. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuot­ tajavastuujärjestelmän ansiosta suurin osa pakkausjätteestä kierrätetään.

Ekopisteverkosto syntyy Uuden jätelain ja pakkausasetuksen myötä nykyiset kuntien ylläpitämät pis­ teet ovat osin muuttuneet Rinki-ekopis­ teiksi. Rinki-ekopisteitä täydennetään 2 | RINKI vuosikertomus 2015

uusilla keräyssäiliöillä niin, että kai­ kissa pisteissä on vähintään lasi- ja kar­ tonkipakkausten sekä metallin keräys­ säiliöt. Noin 500 pisteessä vastaan­ otetaan myös muovipakkauksia. Kuluttaja voi siis palauttaa vähintään kolmea eri pakkausjätelajia kaikkiin Rinki-ekopisteisiin. Rinki-ekopisteverkosto kattaa 1 850 pistettä. Näistä 500 pisteessä kerätään myös muovipakkauksia. Verkostoon perustetaan kokonaan uusia Rinki-eko­ pisteitä noin 360 kauppojen yhteyteen. Näin kuluttajat voivat palauttaa pak­ kausjätteensä Rinki-ekopisteeseen ­kätevästi kauppareissun yhteydessä. Useissa Rinki-ekopisteissä on mah­ dollisuus palauttaa myös keräyspaperia ja tekstiiliä. Rinki tekee yhteistyötä pa­ perin tuottajayhteisöjen ja vaatteiden kierrätystä hoitavien organisaatioiden kanssa.

Suurin osa Rinki-ekopisteistä saa vih­­reän Rinki-ekopistekyltin. Keräys­ säiliöt tarroitetaan Ringin ilmeen ­mukaisilla lajitteluohjeilla kevään 2016 aikana.­ Kunnilla voi olla myös omia ekopis­ teitä. Kunnat voivat tarjota myös kiin­ teistöille pakkausjätteiden kiinteistökoh­­taista keräystä, mistä niillä on oikeus laskuttaa kiinteistöjä. Jos tuottajat tai kunta eivät järjestä kiinteistökohtaista keräyspalvelua, kiinteistöt voivat tilata sen yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ­­on kaupan ja teollisuuden omistama voit­ toa tavoittelematon palveluyritys. Yhtiö huolehtii siitä, että Rinki-ekopisteissä kotitalouksien kartonki-, lasi-, metallija muovipakkaukset saadaan talteen kierrätystä varten oikein lajiteltuna, ­tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla. Yhtiö rekisteröi tuottajavastuulliset yritykset, kerää niiltä rahoituksen pak­ kauskierrätystä varten ja tuottaa tilastoja sekä lain vaatimat raportit tuottajavas­ tuun toteutuksesta viranomaisille. Li­ säksi se tiedottaa pakkauskierrätyksestä ja Rinki-ekopisteistä sekä neuvoo ja aut­ taa yrityksiä ja kuluttajia.


Kotitalouksien pakkausten kiertokulku

Pakkauksia valmistava teollisuus Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat

Kierrätyslaitos: uusioraakaaineet

Rinki tuottaa yrityksille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille se tarjoaa 1.1.2016 alkaen

RINKI OY

kotitalouspakkausten kierrätykseen Rinki-ekopisteverkoston.

Yritysneuvonta ja asiakaspalvelu Pakkausjätteiden vastaanottoterminaalit

Pakkausten tuottajavastuu koskee

Pakkausmäärien tilastointi ja laskutus

Pakatut tuotteet

Kuluttajapakkauskeräyksen (metalli, kartonki, muovi ja lasi) sekä lasipakkausten kierrätyksen järjestäminen

suomalaisia yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja ­tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Tuottajavastuun tarkoituksena on muun muassa säästää

Kuluttajaneuvonta

luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Kun yritys tekee sopimuksen Ringin kanssa,

RINKIekopisteet 2016

se siirtää pakkauksia koskevan

Kauppa

tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille.

Kotitaloudet: lajiteltu

rinkiin.fi/yrityksille/ tuottajavastuu

Pakkauskierrätyksen vastuutahot TUOTTAJAVASTUULLISET YRITYKSET Pakkaajat ja pakattujen Sopimus tuottajamaahantuojat, vastuun siirrosta 1 M€ liikevaihtoraja. pakkausalan tuottajayhteisölle.

Suomen elinkeinoelämä ja pakkausala omistavat yhdessä Ringin Teknologiateollisuus ry

Öljy- ja biopolttoala ry Päivittäistavarakauppa ry

Lasikeraaminen teollisuus LTR ry Kemianteollisuus ry

RINKI OY Palveluyhtiö tuottajavastuullisille yrityksille ja pakkausalan tuottajayhteisöille. Tavoitteena tehokas pakkausten tuottajavastuun järjestäminen. Rinkiin on liittynyt oli 4 200 yritystä.

PAKKAUSALAN TUOTTAJAYHTEISÖT Vastaavat kierrätystavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupan Liitto

Suomen Pakkausyhdistys ry Muoviteollisuus ry

Elintarviketeollisuusliitto ry Metsäteollisuus ry

RINKI vuosikertomus 2015

| 3


Suurten muutosten vuosi V

uosi 2015 oli Ringille valmistautumista uusiin haasteisiin. Yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa suunnittelimme ja kilpailutimme Rinki-ekopisteverkoston, joka aloitti toimintansa 1.1.2016. Verkosta puuttui vuoden vaihteessa vielä pisteitä, mutta ne saadaan käyttöön kesän 2016 aikana. Siitä alkaa täysipainoinen operatiivinen toiminta ja pakkausasetuksen mukaisen verkon kehittäminen edelleen. Tavoitteemme ovat korkealla. Valtakunnallisen ekopisteverkoston suunnittelu ja toteutus on ollut vaativa tehtävä. Pakkausasetuksen vaatimukset täyttävän verkoston rakentamisessa keskeisiä tavoitteita ovat olleet kustannustehokkuus, hyvä palvelutaso kuluttajille ja korkeat materiaalisaannot. Käytännössä tämä on tarkoittanut pisteiden keskittämistä kauppojen yhteyteen, ­jossa ihmiset arjessaan liikkuvat. Kuluttajapakkausten keräyspiste­ verkosto kattaa noin 1 850 valikoitua Rinki-ekopistettä, 10 000 jätesäiliötä, 13 kuljetusten urakka-aluetta, satoja ­astiatyhjennyksiä päivittäin sekä paljon kuluttajaneuvontaa ja jatkuvaa parantamista. Rinki-ekopisteverkosto ei ole koskaan valmis, vaan sitä tulee kehittää jatkuvasti.

4 | RINKI vuosikertomus 2015

Yhtiö muutoksessa Rinki oli lähes 20 vuotta pakkaustiedon keräämiseen, tilastointiin, tuottajavastuullisten yritysten asiakaspalveluun ja edunvalvontaan keskittynyt ­yritys. Yhtiön vuotuinen liikevaihto oli ­vakaasti vajaat kaksi miljoonaa euroa. Viimeisten parin vuoden aikana teh­ täväkenttämme on laajentunut kattamaan kuluttajapakkausten keräyksen ja lasipakkausjätteen kierrätyksen järjestämisen Suomessa. Vuonna 2016 kauttamme kulkee moninkertainen liikevaihto aiempaan verrattuna. Muutos on koskenut yhtiön kaikkea toimintaa. Muun muassa yhtiön strategia, organisaatio ja taloushallinto on uudistettu. Vanha hyvä osaaminen on tallella ja sopeutettu toimimaan uudessa ympäristössä. Tehtävien laajentuessa ja kustannusten kasvaessa tehokkuus on nostettu laadun rinnalle entistä keskeisemmäksi tavoitteeksi. Henkilöstöltä pari viime vuotta ovat edellyttäneet suurta muutosvalmiutta. Kiitän Ringin työntekijöitä siitä tavasta, jolla muutokseen on suhtauduttu. Muutos on nähty edellytyksenä yhtiön menestymiselle. Tämä siitä huolimatta, että se on usein merkinnyt pienempiä

tai suurempia muutoksia entisiin käytäntöihin.

Rinki ja tuottajayhteisöt yhteisellä asialla Kuluttajapakkausten keräys- ja kierrätysvastuun siirtyminen kunnilta tuot­ tajille on moninkertaistanut tuottajavastuullisten yritysten asiakasmaksut parina viime vuonna. EU:n komission 2.12.2015 julkaisema kiertotalouspaketti ennakoi kustannusten kasvua edelleen, sillä kierrätysvaatimukset ovat kiristymässä. Ringin ja pakkausalan tuottajayhteisöjen tehtävänä on toteuttaa lainsäädännön asettamat vaatimukset hyvin ja tehokkaasti. Onnistumistamme voidaan mitata asiakasmaksuilla, kuluttajapakkausten keräysverkon palvelutasolla ja saavutettavilla kierrätysasteilla. Vuonna 2015 rakennettiin perusta, jolle Ringin kasvavaa uutta toimintaa on hyvä rakentaa. Kiitän kaikkia kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2015!

Juha-Heikki Tanskanen Toimitusjohtaja


Ringin tehtävät kattavat nyt myös kuluttaja­ pakkausten keräyksen ja lasipakkausjätteen kierrätyksen järjestämisen.

Heinäkuun 2016 loppuun mennessä Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1 850. Suurin osa Rinki-ekopisteistä varustetaan vihreällä kyltillä. Lisäksi keräyssäiliöt tarroitetaan Ringin ilmeen mukaisilla lajitteluohjeilla kevään 2016 aikana.

RINKI vuosikertomus 2015

| 5


Näin syntyi Rinkiekopisteverkosto Tiiviin valmistelun ja toiminnan jälkeen Rinkiekopisteverkosto alkaa olla valmis. Hankkeeseen osallistui Ringin lisäksi useita eri toimijoita. Aikataulu on ollut tiukka, mutta kesällä 2016 kaikki 1 850 Rinkiekopistettä ovat valmiina. Näissä 500 kerätään nyt myös muovia.

2013 >> 2014 > >>

• Jätelain 646/2011 tuottajavastuu­luku • Laki jätelain 646/2011 muutta­ tulee voimaan 1.5.2013. Laajennettu vastuu ei vielä koske pakkauksia. Rinki (tuolloin Pakkausalan Ympä­ ristörekisteri PYR Oy) ja tuottaja­ yhteisöt olivat mukana vaikuttamas­ sa lain syntymiseen. Tuottajayhteisöt ja Rinki käyvät keskusteluja ja pohti­ vat, kuinka neljän eri pakkausmateriaalin kuluttajapakkauskeräys voi­ daan toteuttaa yhtenäisesti.

• Syyskuussa 2013 alkaa vaihtoehtois­ ten uusien sjoituspaikkojen ja tie­ dossa olevien keräyspisteiden kartoi­ tus.

misesta tulee voimaan 27.1.2014. Pakkausten tuottajavastuun siirty­ mäaikaan ­saadaan pidennys 1.5.2015 saakka.

• 22.5.2014 allekirjoitetaan sopimuk­ set, joiden mukaan tuottajayhteisöt siirtävät Rinki Oy:lle kuluttajapak­ kauskeräyksen järjestämisen (kartonki, lasi, metalli ja muovi).

• Suomen Keräyslasiyhdistys ulkoistaa sopimuksella Ringille lasin kierrä­ tyksen järjestämisen.

• Kuluttajapakkauskeräyksen Ohjaus­ ryhmä perustetaan valvomaan kulut­ tajapakkauskeräyksen toteuttamista.

• Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014 tulee voimaan 10.7.2014. Asetus antaa mi­ nimipistemäärän ja sijoitusperiaat­ teet. Aikaa kuluttajapakkauskeräys­ järjestelmän toteuttamiseen jää vain 18 kuukautta. 6 | RINKI vuosikertomus 2015


>>>>>>> • Tuottajien vastuulle tulee kuluttajapakkausten keräyspisteverkosto.

• Keräyspisteiden määräksi tulee ­ 1 850 pistettä.

• Pakkausten uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteet tiukentuvat (2016 ja 2020). Pantillisille ja pantittomille pakkauksille on erilliset tavoitteet.

• 8 700 keräyspisteen kartoitus on

Katso R in k i - e lä hin ko osoitte piste est a :

ri n k kotitaloiin.fi/ rinki- ek uksille/ o p i st e e t tai soit a asiakas palv 0 8 0 0 1 elu u m m e 3 arkisin 3 888 lauanta 7–21, isin 9 –1 8

valmis, ja 1 850 keräyspisteen ­suunnittelu alkaa siten, että: jokaisessa yli 500 asukkaan ­taajamassa on vastaanottopaikka jokaisessa yli 10 000 asukkaan taajamassa on muovin keräyspiste muilla alueilla on vähintään ­jokaista kauppapaikkaa kohden yksi vastaanottopaikka.

• • •

• Suomeen saadaan yhteneväiset lajitteluohjeet. >>

RINKI vuosikertomus 2015

| 7


Kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta. Sen avulla minimoidaan materiaali­ hukka ja jätteen syntyminen sekä säästetään energiaa ja luonnonvaroja.

2015 >>>>>>>>>>>>>>

• Kesäkuussa solmitaan ensimmäinen sopimus kuntien pisteiden siirtämisestä Rinki-ekopisteverkostoon Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa.

• Rinki-ekopisteiden lopulliset paikat valitaan, ja niistä tehdään sopimukset kuntien jätelaitosten ja muiden tahojen kanssa. Neuvottelut kauppojen kanssa aloitetaan uusien pisteiden sijoittamisesta ja vanhojen kauppapisteiden jatkamisesta.

• PYRin hallitus hyväksyy uuden

t­ unnuksen ja yritysnimen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

• Jätelain laajennettu tuottajavastuu astuu voimaan pakkausten osalta 1.5.2015. Tuottajien järjestämät pakkausjätteen vastaanottoterminaalit kuntien ja yritysten keräämälle valtakunnallisten lajittelu­ohjeiden mukaisesti lajitellulle pakkausjätteelle avautuvat 1.5.2015.

• Toukokuussa Suomen Keräyslasiyhdistys ry ja Rinki valitsevat pantittoman lasipakkausjätteen käsittelijäksi ­Britanniassa toimivan URM UK Ltd T/A Berrymanin. Lasipakkausjäte ­kuljetetaan meriteitse Berrymanin Knottingleyssa sijaitsevalle lasin­ käsittelylaitokselle. Berryman valittiin kilpailutuksen kautta.

8 | RINKI vuosikertomus 2015


Kun pakkausjäte lajitellaan ohjeiden mukaan, pakkaukset päätyvät oikeisiin astioihin ja kierrätys sujuu.

M U OV IPA K

PA K L AS I

K AU KS ET tyhj

pullo

urkit, kuten jogurttip pakkaukset, en muoviset kapakkaukset • Elintarvikkeid to- ja valmisruo leikkele-, juus ukset voirasiat sekä saippuapakka ja nä ettyi poouiten litist • Pesuaine-, sham -purkit, miel -kanisterit ja • Muovipullot, reet -pussit ja -kää • Muovikassit,

kotitalo

tä tai sekajätet vipakkauksia • Likaisia muo sia kkauksia • PVC-pakkauk sten muovipa tteita tai yrity . maalit, • Muita muovituo aukset (esim sisältävät pakk tai painetta en jätteiden iden jäämiä aine ntasi vaarallist en a) paikkaku Vie vaarallist keet, hiuslakk lääk , öljyt kemikaalit, isteeseen. vastaanottop

luohjeet

T

t

• Lasi rkit pu • Lasi

lleja ampu uovia ja ja epullo sia, kuplam et) ionest ok kann injekt reitä, styr ujen pann kuten ja -kää en ja ksia, id ja au ilo se tt n pakk eja, -kas nut, ka uollo ) ss an nh ip sä hv neis eyde uovipu oat, ka te-esi • Terv a: esim. m iikkaa uunivu i koris vi m issa ta • Muo ia tai kera juomalasit, auks . iin pakk • Posl tioita (esim iikka smet as lit, in ko • Lasi llilasia sa . maa is . jo ta (esim • Kris ilasia (esim a kset n kkau si al tteide vät pa • Opa - tai peilila imia ten jä sisältä na lais arallis inetta • Ikku uja tai va asi va pa i nt ta pp iä ikkaku jääm • Lam a) pa neiden , hiuslakk ten ai et arallis lääkke Vie va lit, öljyt, n. aa teesee kemik ttopis no vastaa

AL EI SA

ME TA LLI SAA LAITTAA

tyhjinä, puhtaina ja

kuivina

METALLIPAKKAUKSE

T

• Säilyketölkit • Pantittomat juomatölkit • Metallikannet, -korkit ja -sulkimet • Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet • Maalipurkit • Paineettomat aerosol ipullot

lajitte lajittelet! www.rinkiin.fi/ Kiitos kun RINKI Oy • auskierrätys Suomen Pakk

KS E

TAA nnet LAIT rkit ja ka SAinAä, poista ko

kkauksia AA ia muovipa LAITTiä, SAA uden taita ja kuiv tyhj puh

AA EI SAA LAITT

K AU

KOTITALOUDEN PIENMETALLIESINEET

• Kattilat ja paistinpannut • Aterimet, sakset ja käsityök alut • Muut pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat ym.)

• Alumiiniset tuikkukynttilöid

en kuoret

AA AITT

I Oy elet! RINK lajitt rätys s kun skier Kiito kkau en Pa Suom

EI SAA LAITTAA • Muovia: esim. muovip usseja, -kasseja ja -kääreit ä, styroksia, kuplamuovia • Astian aukkoa suurem pia pakkauksia tai esineitä – vie ne kuntasi n

n.fi/la

jitteluo

hjeet

SAA LAITTAA

tyhjinä, puhtaina, kuivina

, litistettyinä ja sisäkkä

in pakattuina

• Aaltopahvilaatikot • Kartonkitölkit, esim. maitoja mehutölkit • Kartonkiset einespakkaukse t, kuivatuotteiden kartonk ipakkaukset • Kuivien tuotteiden kartonk ipakkaukset, esim. muroja keksipaketit • Paperipussit ja -kassit • Pizzalaatikot, munake nnot • Kartonkiset kertakäyttöasti at • WC- ja talouspaperirul lien hylsyt • Juomien pahviset monipa kkaukset, esim. sixpack

it ja salkut

• Muovia: esim. muovip usseja, -kasseja ja -kääreit ä, styroksia, kuplamuovia Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältäv ät pakkaukset (esim. kemikaalit, öljyt, lääkkee maalit, t, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältäv ät pakkaukset (esim. kemikaalit, öljyt, lääkkee maalit, t, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Oy • www.rinkiin.fi/lajit teluohjee

rinkii

SE T

EI SAA LAITTAA

ohjeistamaan paikkaa

Kiitos kun lajittelet! Suomen Pakkauskierrätys RINKI

w. • ww

KA RTON KIPAK KAUK

t

Kiitos kun lajittelet! Suomen Pakkauskierrätys RINKI

Oy • www.rinkiin.fi/lajit teluohjeet

>>>>>>>> 2016 • Keräysvälinetoimittajat valitaan:

­ ostoperusteisten säiliöiden toimitta­ n jaksi valitaan Flaaming Oy. Suomen Uusiomuovi ja Kuitukierrätys hank­ kivat puristimet ja etulastauskontit muovin ja kartongin keräykseen.

• Pakkausjätteen kuljetusurakoitsijat valitaan. Kuusi urakoitsijaa valitaan parinkymmenen tarjouksen joukosta.

• Aletaan toteuttaa ohjausryhmän ­hyväksymää kuluttajapakkaus­ keräyksen viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa. Päätetään valtakun­ nallisesta maksuttomasta puhelin­ asiakaspalvelusta.

• 1.1.2016 Rinki-ekopisteverkosto aloittaa toimintansa.

• Ekopisteverkoston täydentäminen jatkuu. Pisteitä varustetaan Rinkiekopistekylteillä. Kerättävät materiaalit vaihtelevat.

• Kuluttajia palvellaan puhelimitse ­ja verkkosivujen kautta. Facebookissa uusi pakkausjätteen keräysjärjestel­ mä kiinnostaa ja puhuttaa.

• Kaikki asetuksenmukaiset 1 850 ­ inki-ekopistettä ovat valmiina. R Näistä 500:ssa kerätään myös ­muovia.

• Rinki-ekopisteiden ulkoasu määritellään.

Pakkauskierrätyksestä kerrotaan osoitteessa rinkiin.fi ja Facebookissa sekä Twitterissä.

RINKI vuosikertomus 2015

| 9


Lasipakkauksille uusi elämä Pantittomien lasipakkausten tuottajayhteisö Suomen Keräyslasiyhdistys ry (SKY) solmi yhteistyösopimuksen RINKI Oy:n kanssa. Sopimuksella SKY siirsi lasin keräyksen ja kierrätyksen järjestämisen Ringille.

N

eljä pakkausalan tuottajayhteisöä, Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK), Suomen Uusiomuovi (SUM), MepakKierrätys Oy ja SKY, siirsivät kuluttajapakkausten keräyksen järjestämisen Ringille. SUK, SUM ja Mepak-kierrätys hoitavat kukin itse kierrätystoimintansa. – Muista tuottajayhteisöistä poiketen SKY katsoi, että on järkevää ulkoistaa koko ketju keräyksestä kierrätykseen yhdelle toimijalle, kertoo SKY:n toiminnanjohtaja Maija Peltola. SKY piti Rinkiä luontevana valintana yhteistyökumppaniksi, koska se edustaa samoja toimijoita kuin tuottajayhteisötkin. Pantillisten lasipullojen kierrätysketjusta kokonaisuudessaan vastaa edelleen Suomen Palautuspakkaus Oy.

38 lasipakkausjätteen vastaanottoterminaalia Rinki kilpailutti ja teki sopimukset lasipakkausjätteen vastaanottoterminaaleis 1 0 | RINKI vuosikertomus 2015

ta, siirtokuljetuksista ja kierrätyksestä alan eri toimijoiden kanssa. – Tehtävänämme on huolehtia, ­ että kokonaisuus toimii tehokkaasti ja ­tuottaa laadukasta tulosta, kertoo Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Toukokuun 2015 alusta 38 vastaan­ ottoterminaalia ympäri Suomen alkoi ottaa maksutta vastaan kuntien ja jätehuoltoyritysten keräämää lasipakkausjätettä. Välikuormauspaikkoina toimivat alueelliset terminaalit sijaitsevat jätekeskusten yhteydessä.

Uusiksi pakkauksiksi Lasipakkauksia ei maassamme enää valmisteta, joten ainoat kotimaiset kierrätysvaihtoehdot olisivat vaahtolasin ja lasivillan valmistus. Kuluttajilta kerätty pantiton lasipakkausjäte ei ole puhtaudeltaan kelvannut lasivillan valmistukseen, ja se onkin puhdistuksen jälkeen

päätynyt kierrätykseen muualle Eurooppaan jo ennen tuottajavastuun laajentumista. Ringin keräämän pantittoman lasipakkausjätteen käsittelijäksi valittiin Britanniassa toimiva URM UK Ltd T/A Berryman (www.berrymanglassrecycling.com). Lasipakkausjäte kuljetetaan Berrymanin Knottingleyssä sijaitsevalle lasinkäsittelylaitokselle puhdistettavaksi ja lajiteltavaksi. Täältä lasimateriaaliraaka-aine toimitetaan lasipakkaustehtaalle, joka valmistaa siitä pulloja ja purkkeja elintarvike­ teollisuuden käyttöön muuan muassa Heinekenille, Pernod Ricardille, ­Heinzille ja CocaColalle. – Berryman valittiin kilpailutuksen kautta. SKY:n ja Ringin tekemään valintapäätökseen vaikutti kaksi päätekijää: kustannukset sekä se, että käytetyt lasipakkaukset menevät uusien lasipakkausten raaka-aineeksi. Berry­manin Knottingleyn laitoksessa käsitellylle lasille on vuonna 2014 myönnetty EU:n End of Waste (EoW) -status. Siksi yrityksen käsittelemää ja loppuasiakkailleen myymää lasia ei luokitella jätteeksi. Berryman on meille kustannustehokas ja korkealaatuisen kierrätyksen turvaava vaihtoehto, Tanskanen perustelee. >>


Mikä lasi kelpaa keräykseen? Lasipakkausjätteen lajitteluohjeen mukaisesti hillopurkkien ja mehupullojen joukkoon ei saa laittaa lasiastioita, ­tasolasia, posliinia, keramiikkaa eikä terveydenhuollon lasipakkauksia, kuten injektionestepulloja, kemikaalipulloja ­ja ampulleja. Ne heikentävät lasimateriaalin laatua ja haittaavat kierrätystä.

RINKI vuosikertomus 2015

| 1 1


n. 10 000 tonnia

2

1 850 Rinkiekopisteessä

kerätään pakkauslasia. Lisäksi kunnat ja yksityiset yritykset järjestävät täydentävää keräystä.

1 25 000–30 000 tonnia

lasipakkauksia markkinoille/vuosi.

5

lasia päätyy sekajätteeseen

Vuonna 2015

2 200 tonnia

lasipakkausjätettä toimitettiin uusien lasipakkausten materiaaliksi Iso-Britanniaan.

3 4

Kierrätysvaatimus

27 %

(40 % v. 2020)

Kerätyn lasipakkausjätteen laatu tarkastetaan Tolkkisten satamassa. Kierrätys­kumppanille kelpaamaton lasi varastoidaan erikseen. Vuonna 2015

7 500 tonnia vastaanotetusta lasista päätyi maanrakennukseen.

Merikuljetus on kustannustehokasta Kierrätysmateriaaleja kuljetetaan kuten mitä tahansa teollisuuden raaka-ainetta. Merikuljetukset ovat tähän ekologinen ja kustannustehokas vaihtoehto.

12 | RINKI vuosikertomus 2015

Terveydenhuollon lasipakkaukset erikseen Berryman esikäsittelee keräyslasin ja toimittaa sen eteenpäin uusien lasipakkausten valmistukseen. Kierrätyskumppanille toimitettava lasipakkausjäte ei saa sisältää terveydenhuollosta peräsin olevia pakkauksia. Terminaaliverkostoon kertyvän lasipakkausjätteen laatuongelmaksi osoittautui materiaalin joukkoon päätyvät injektioneste- ja kemikaalipullot. Valtaosa vastaanotetusta materiaalista jouduttiin tämän vuoksi hyödyntämään maarakennuskohteissa vielä syksyllä 2015. Terminaaliverkostoon kertyvä lasipakkausjäte kuljetetaan Tolkkisten satamaan Porvooseen ja analysoidaan paikan päällä. Analyysin avulla erotellaan kierrätyskumppanille soveltuva materiaali ja terveydenhuollon pakkauksia sisältävä materiaali erilleen. Kierrätykseen soveltuvaa lasipakkausjätettä ker-

tyi joulukuun loppuun mennessä laivalastillinen, joka lähti Englantiin 29.12.2015.

Lajittelu ja laatu kohdilleen Pakkausasetus edellyttää, että lasipakkausten kierrätysaste kasvaa nykyisestä 27 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tuottajien tavoitteena on, että lasin käyttö maanrakentamisessa vähenee ja kierrätetyn lasipakkausten määrä kasvaa. Lasipakkausjätteen lajitteluohjeet ovat Rinkiekopisteissä ja verkkosivuilla osoitteessa rinkiin.fi/kotitalouksille/lajitteluohjeet.

lähde Suomen Keräyslasiyhdistys ry

Näin pantiton lasi kiertää


8 1 2

3

4

5

6

9

7

Ringin hallitus 2015 Antro Säilä 1

Ilkka Nieminen 4

Maija Heikkinen 7

Antro Säilä on Suomen Pakkaus­

Johtaja Ilkka Nieminen on päivittäis­

Maija Heikkinen on tehdasympäristö­

yhdistyksen toimitusjohtaja ja RINKI

tavarakaupan asiantuntija. Hän vastaa

kysymysten, kierrätyksen ja kierto­

Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Ennen

yhdistyksessä päivittäistavarakaupan

talouden asiantuntija.

Pakkausyhdistystä hän on toiminut

operatiiviseen toimintaan liittyvien

yli kaksikymmentä vuotta myynnin,

asioiden valmistelusta.

Jouni Lind 8 Teknologiateollisuus ry

Anna Vainikainen 5

Jouni Lind on kiertotalouden,

Suomen Pakkausyhdistys ry

Päivittäistavarakauppa ry

kehityksen ja edunvalvonnan tehtävis­sä metsäteollisuuden yrityksissä ­­ja järjestöissä.

Elintarviketeollisuusliitto ry Toimialapäällikkö Anna Vainikainen on

Matti Räisänen 2 Kaupan Liitto ry

Asiamies Matti Räisänen on perehtynyt

­resurssitehokkuuden ja kestävän kasvun erityisasiantuntija.

elintarviketeollisuuden yritysvastuun sekä erityisesti ympäristö- ja energia­ kysymysten erityisasiantuntija.

laajasti elinkeinoelämämme suurimman

Pekka Vuorela 9

Lasikeraaminen teollisuus LTR ry Työmarkkinajuristi Pekka Vuorelalla ­­

toimialan, eli kaupan, eri toimintoihin.

Jukka Malén 6

Juha Pyötsiä 3

Suomen Käyttömuovi Oy:n toimitus­

Kemianteollisuus ry

Metsäteollisuus ry

Muoviteollisuus ry

on monipuolinen kokemus lasikeraa­ misesta teollisuudesta.

johtajana Jukka Malénilla on muovin

Juha Pyötsiä on Kemianteollisuus ry:n

kierrätyksen vuosikymmenien koke­

vastuullisuusryhmän johtaja. Hän toimii

mus ja osaaminen.

myös Väriteollisuusyhdistys ry:n ja Pai­ noväriyhdistys ry:n toimitusjohtajana.

RINKI Oy:n henkilöstö 2015 Vuoden aikana Ringissä työskenteli keskimäärin 12 henkilöä, mikä vastaa 12,6 henkilötyö­vuotta. Kuluttajapakkaus­ keräyksen organisoinnissa työpanosta on täydennetty määräaikaisella henkilöstöllä. Yhtiön palkkakulut henkilö­ sivukuluineen olivat 1,15 miljoonaa € (2014: 0,98 miljoonaa €). Hallituksen jäsenille maksettu kokouskulukorvaus on 100 €/kokous.

RINKI vuosikertomus 2015

| 1 3


Keittiöissä lajitellaan Suomalaiskodeissa ollaan uuden tilanteen edessä, kun muovipakkausten keräys käynnistyy. Opeteltavaa riittää myös esimerkiksi lasipakkausten uusissa lajitteluohjeissa. Miten lajittelu keittiöissä sujuu?

1 4 | RINKI vuosikertomus 2015

A

amu alkaa suihkulla. Nestemäinen suihkusaippua on pakattu muovi­ pulloon, samoin shampoo ja hoitoaine. ­Pyykit koneeseen, luraus pyykinpesu­ ainetta muovipullosta ja eikun keittiöön aamupalalle. Leikkelesiivut päätyvät leivälle ja ­tyhjä muovipakkaus sekajät­ teisiin – näinhän tilanne kotona useim­ miten etenee. Nyt juoni on muuttunut: kuluttajien muovipakkausten keräys on käynnistynyt. – Esimerkkitapauksessa leikkele­ pakkaus kannattaa huuhtaista kylmällä vedellä ja laittaa kuivumaan. Kuumaa vettä saatikka pesuaineita ei ole järke­ vää käyttää, sillä tällöin kierrätys rasit­ taa liikaa luontoa, tuottajayhteisö Suo­ men Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini linjaa. Likaiseksi elintarvikepakkausta ­ ei kannata jättää. Se voi aiheuttaa ­

haju- ­ja hygieniahaittoja niin kotona, keräyspisteellä kuin loppukäsittely­ paikallakin. Soini muistuttaa, että terveen järjen käyttö on sallittua. – Mikäli tuntuu, että pakkausta on hankala saada puhtaaksi, niin sen pää­ tyminen sekajätteisiin ei ole katastrofi. Lähes kaikilla paikkakunnilla se hyö­ dynnetään energiajätteenä. Uudet ase­ tukset eivät velvoita kuluttajaa kierrättä­ mään muovipakkauksia, mutta ne tarjo­ avat hänelle tällaisen mahdollisuuden, Soini huomauttaa. Oma lukunsa ovat muovipakkauk­ set, jotka sisältävät vaarallisia nesteitä, esimerkiksi jäämiä öljystä tai jäähdytys­ nesteestä. – Niitä ei saa laittaa muovipakkaus­ keräykseen, vaan kunnat ovat osoitta­ neet niille oman käsittelyreitin.


Lasia ja kuitupakkauksia Toiminnanjohtaja Maija Peltola Suomen Keräyslasiyhdistyksestä kertoo, että kuluttajien lasipakkausten keräyksessä ongelmia ovat aiheuttaneet keräyssäiliöihin päätyvät vääränlaiset materiaalit. Säiliöistä on löytynyt ohjeiden vastaisesti muun muassa keramiikkaa, posliinia, jääkaappien lasihyllyjä sekä paistinpannujen lasikansia. – Tilannetta selittää osittain se, että toukokuun 2015 alussa tulivat voimaan uudet valtakunnalliset lajitteluohjeet, jotka ovat tiukemmat kuin monessa kunnassa aiemmin käytössä olleet. Kuluttajien lajittelurutiinien muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Peltolan mukaan tarvetta onkin tiedotukselle, esimerkiksi sen kertomiselle, mitä tapahtuu, jos säiliöön päätyy vääränlaista materiaalia. – Kerättävistä lasipakkauksista valmistetaan uusia lasipakkauksia. Jos mukana on vääränlaista materiaalia, jonka sulamispiste on toinen kuin lasipakkausten, valmistusprosessi hankaloituu. Lähtökohtana on, että keräykseen laitetaan vain tyhjiä lasipakkauksia, ei lasiastioita tai -esineitä, Peltola painottaa. Suomen Kuitukierrätys Oy:n kehityspäällikkö Eija Jokela puolestaan kertoo, että pitkään pyörinyt kartongin keräys toimii varsin hyvin.

– Mutta ei voi korostaa liikaa, että pakkaukset pitää aina litistää kunnolla. Esimerkiksi litistämätön aaltopahvipak­ kaus vie valtavasti tilaa keräyssäiliössä.

Ei metallia polttolaitokselle Mepak-Kierrätys Oy:n toimitusjohtajan Tapani Sieväsen mielestä kotitaloudet tarvitsevat metallia koskevia täsmäohjeita, koska kuluttajat eivät vielä tunne riittävästi metallipakkausten erinomaisia kierrätysmahdollisuuksia. – Metallipakkauksia ei ole koskaan järkevää laittaa sekajätteeseen. Metallihan voi kiertää ikuisesti. Sievänen huomauttaa, että metallisen elintarvikepakkauksen puhdistukseksi riittää huuhtelu kylmällä vedellä. – Vaarallisten tuotteiden pakkausten huuhtelua ja pesemistä tulee sen sijaan pääsääntöisesti välttää. Niiden käsittelylle on omat erityisohjeet, ja ne pitää aina viedä kunnalliseen vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Väriteollisuusyhdistys ry ja MepakKierrätys Oy ovat laatineet yhdessä ­kotitalouksille ohjeen, jolla ne haluavat edistää metallisten maalipakkausten kierrätystä sekä maalijätteiden turvallista hävittämistä. Mepak jatkaa myös yhteistyössä kunnallisten jätelaitosten ja yksityisten ympäristöalan palveluyritysten kanssa kotitalouksien metallijät-

teiden yhteiskeräystä, joka perustuu valtakunnalliseen lajitteluohjeeseen. – Kuluttajille on kätevää, kun koti­ talouksien metallipakkausjätteet sekä ­kattiloiden, paistinpannujen, tuikkukynttilöiden ja aterimien kaltaiset pienmetalliesineet voidaan laittaa metalli­ pakkausten kanssa samaan keräys­ astiaan.

Loppuuko keittiöstä tila? Vaan palataanpa vielä keittiöön, kodin sydämeen, joka toimii yleensä myös elintarvikepakkausten kierrätyksen ­komentokeskuksena ja varastona. Eikö vaarana ole, että nyt, kun myös muovipakkaukset tulevat keräyksen piiriin, keittiöistä loppuu yksinkertaisesti tila? Jokela vinkkaa, että kannattaa pyrkiä ainakin siihen, että materiaaleja ei ­varastoisi pitkään kotona. Jos vaikkapa kerrostalossa on ulkona eri materiaaleille keräysastiat, pakkauksia on fiksua viedä aina ulos mennessään kierrätykseen. – Itse asun omakotitalossa. Minulla on varastohuoneessa eri materiaaleille tarkoitetut isot kestokassit. Kun lähden kauppareissulle, ne on kätevä ottaa ­mukaan ja tyhjentää keräyspisteeseen. – Jos tahtoa vaan riittää, jokainen ko­ti­­ talous keksii varmasti itselleen hyvin sopivat ratkaisut, Eija Jokela miettii.

RINKI vuosikertomus 2015

| 1 5


Näkymät vuodelle 2016 Vuoden vaihduttua kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä vastaavat tuottajavastuun mukaisesti pakkaavat ja pakattuja tuotteita ­maahantuovat yritykset, eli tuottajat. Kaupan ja teollisuuden Rinki-ekopisteverkosto on aloittanut toimintansa.

R

inki-ekopisteverkosto toimii täy­ dellä teholla vuonna 2016. Kulutta­ japakkauskeräyksen myötä pakkausten tuottajavastuu Suomessa asettuu ­lähemmäksi eurooppalaista tasoa.

1

Uusia Rinkiekopisteitä

Vuoden tärkein tavoite on saada verkko täysin valmiiksi asetuksen edellyttämäl­ lä pistemäärällä ja varmistaa toiminnan laatutaso. Pidemmällä tähtäimellä tavoit­ teena on nostaa palvelutasoa ja kehittää verkostoa entistä kustannustehokkaam­ maksi sekä tiivistää yhteistyötä eri toi­ mijoiden kanssa. Uudet pisteet avataan useimmiten kauppojen tai liikekeskus­ ten yhteyteen hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Uu­sien ekopisteiden sijainneis­ ta tiedotetaan, kun pisteen paikka var­ mistuu ja kaikki tarvittavat luvat sekä sopimukset on saatu kuntoon. Tiedon lähimmän Ringin ekopisteen sijainnista saa verkkosivuilta tai kulutta­ jille maksuttomasta asiakaspalvelusta. 1 6 | RINKI vuosikertomus 2015

2

Kuluttajat oppivat käyttämään verkkoa

Pakkausjätteen oikea lajittelu on tär­keää, koska vain oikein lajiteltua ­pakkausjätettä voidaan kierrättää materiaaliksi uusien tuotteiden valmista­mista varten. Ringin keräys­ säiliöissä on lajitteluohjeet. Lisää ­opastusta ­lajitteluun saa verkkosivuilta ja kuluttajille maksuttomasta asiakas­ palvelusta. Vuoden 2016 aikana ­arvioidaan tarpeet muuhun kulutta­jien lajitteluneuvontaan sekä tehdään ­suunnitelmat sen toteutukseen.

3

Kuluttajapakkauskeräys osaksi Ringin operatiivista toimintaa

Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, ­jolloin kuluttajapakkauskeräys on Rin­ gin tehtävänä. Kuluvan vuoden aikana siirrytään verkoston rakentamisesta sen käyttöön ja jatkokehittämiseen. Keräyk­ sen järjestäminen organisoidaan osaksi Ringin normaalia toimintaa.

Rinki-ekopisteverkoston rakenta­ minen on viimeisen kolmen vuoden aikana aiheuttanut tuottajille merkittä­ vää kustannusten nousua. Laajennetun ­tuottajavastuun kokonaiskustannukset vuonna 2016 ovat yli 20 miljoonaa ­euroa. Kun kuluttajapakkausjärjestel­ män toiminta vakiintuu, vastaavaa kus­ tannusten nousua ei ole näköpiirissä.

4

Kansainvälinen yhteistyö

Rinki on jäsenenä EXPRAssa, joka on eurooppalaisten laajennetun tuottajavas­ tuun alaisten pakkaajien ja pakkauskier­ rättäjien kattojärjestö. Tätä kautta pyri­ tään vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön. Myös pohjoismainen yhteistyö on tärke­ ää. RINKI sekä vastaavat yhtiöt Ruotsis­ ta, Norjasta ja Islannista tapaavat sään­ nöllisesti. Pohjoismailla on myös yksi paikka EXPRAn hallituksessa.


kuva iStockphoto

EXPRA on eurooppalaisten laajennetun tuottajavastuun alaisten pakkaajien ja pakkauskierrättäjien kattojärjestö. Expran tavoitteena on edistää tuottajavastuun tehokasta toteutumista kaikissa jäsenmaissa ja vaikuttaa EU-lainsäädäntöön. Rinki ja Ruotsin vastaava organisaatio FTIAb ovat olleet EXPRAn jäseniä joulukuusta 2014 lähtien. Yhdessä Norjan Grönt Punkt Norgen kanssa pohjoismainen edustus ja vaikuttaminen on vahvaa. EXPRAn jäseninä on 23 maata. www.expra.eu Rinki-merkki annetaan kevään aikana pakkaajien käyttöön. Merkin käytöstä laaditaan käyttöohjeet ja annetaan esimerkkejä. Merkin tarkoitus on myös inspiroida yrityksiä kehittämään kierrätettäviä pakkauksia.

RINKI vuosikertomus 2015

| 1 7


Tilastot, hinnat  ja tilinpäätös S

uomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tavoitteena on sille siirrettyjen tehtävien tehokas hoitaminen. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen. Ringin toiminta rahoitetaan tuottajavastuullisten yritysten vuosimaksuilla ja tuottajayhteisöiltä laskutettavilla palvelumaksuilla.

Kierrätysmaksut nousivat Tuottajayhteisöt päättävät vuosittain pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa. RINKI kerää kierrätysmaksut tuottajavastuullisilta yrityksiltä ja tilittää ne lyhentämättöminä tuottajayhteisöille. Kierrätysmaksut ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, mikä johtuu laajennetusta pakkausten tuottajavastuusta. Tuottajien vastuulla on ollut 1.5.2015 lähtien pantittomien kuluttajapakkausten kierrätys ja 1.1.2016 alkaen kuluttajapakkausten keräyspisteverkon ylläpito.

18 | RINKI vuosikertomus 2015

Ringin vuosimaksut ennallaan Yritys maksaa Rinkiin liittyessään kertaluonteisen liittymismaksun sekä vuosimaksun, jotka molemmat perustuvat yrityksen liikevaihtoon. Maksuilla katetaan Ringin palvelut asiakasyrityksille. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa pakkausmateriaalin tilastointi, neuvonta, tiedottaminen, tilastojen toimittaminen viranomaiselle ja pakkaavan elinkeinoelämän edunvalvonta. Rinki pystyi pitämään liittymis- ja vuosimaksunsa ennallaan vuonna 2015 tehostamalla toimintaa ja kilpailuttamalla toimintoja.

Tarkempi raportointi Pakkaustietojen ilmoituslomake uudistui vuonna 2015. Siihen tuli muun ­muassa yritys- ja kuluttajapakkauksille omat rivinsä eriteltyinä sekä tarkennus-

ta puupakkauksille. Tarkemmin eriteltyjen pakkaustietojen avulla laajennetun tuottajavastuun toteutus pohjautuu oikeaan pakkausmäärätietoon. Uudella lomakkeella saadaan tarkempaa tietoa eri pakkaustyypeistä, volyymien jakautumisesta ja uudelleenkäytöstä pakkaustyypeittäin. Rinki raportoi yritysten ilmoittamat tiedot kokonaistilastona eteenpäin suomalaiselle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka vuorostaan välittää tiedot EU:lle.


Tuottajavastuun kokonaiskustannukset (euroa) 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

2012 2013 2014 2015 2016 (Ringin ennuste)

Pakkausten kokonaiskäyttö (T) 2013 ja 2014, Suomi ja Ringin asiakkaat 2014 Suomi *

Tilinpäätös 2015

Y

2014 RINKI 2013 Suomi 2013 RINKI 0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000

n Markkinoille laskettu

n Uudelleenkäyttö *Ringin arvio

Markkinoille saatetut pakkaukset ja kierrätys 2013

materiaali lasi muovit paperi, kartonki, aaltopahvi metallit

pakkausjäte (tonnia)

kierrätys (tonnia)

82 153

63 122

117 750

26 751

258 674

252 399

51 490

42 135

puu

206 619

31 029

YHT.

716 686

415 436

Pakkausjäte on käytöstä poistettua pakkausmateriaalia ja pakkauksia. Uudelleenkäytettävät pakkaukset ovat pakkaus­jätettä vasta sitten, kun niitä ei voi enää valmistella uudelleenkäytettäväksi. Pakkausten valmistuksessa syntyvä tuotantohylky tai muu tuotantojäte ei ole pakkausjätettä. Markkinoille saatetut pakkaukset: Uudet ja uudelleenkäytettävät pakkaukset. ­ Pakkausten kokonaiskäyttö: Markkinoille saatet­tujen pakkausten määrä, jokainen käyttökerta.

htiön liikevaihto oli 3,2 miljoonaa € (2014: 2,14 miljoonaa €). Tulos oli 449 538 € (liiketulos ennen rajoituseriä ja veroja) (2014: 341 295 €). Taseen loppusumma 31.12.2015 oli 2,47 miljoonaa € (31.12.2014: 1,97 miljoonaa €). Yhtiö oli 31.12.2015 velaton. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 369 853 € (2014: 286 126 €) jätetään voittovarojen tilille. Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä osinkoa ei jaeta. Yrityksen voitto on siirretty yrityksen pääomaan. Pääoma käytetään asiakkaiden hyväksi siten, että vuosimaksuja on laskettu 14,5 % vuodelle 2016, ja kuluttajapakkauskeräyksen toteuttamista jatketaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Pakkausten kokonaiskäyttö ja uudelleenkäyttö 2013 materiaali

kokonaiskäyttö (tonnia)

uudelleenkäyttö (tonnia)

uudelleenkäyttöaste

pakkausjäte (tonnia)

lasi

110 900

28 747

26 %

82 153

muovit

353 554

235 804

67 %

117 750 258 674

paperi, kartonki, aaltopahvi

278 184

19 510

7%

metallit

570 921

519 431

91 %

51 490

puu

457 325

250 706

55 %

206 619

1 770 884

1 054 198

60 %

716 686

YHT.

RINKI vuosikertomus 2015

| 1 9


st k

Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahant tuottajaävä iirt tuojat (LV > 1,0 M €). teisöille. s a t j yh se otta u i ty a t yr i n s k ii Liittymällä Rin kauk k a vastuunsa p

RINKI

Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö. Materiaalineutraali – tavoitteena pakkausten tuottajavastuun tehokas toteutus.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Mikonkatu 15 B, 00100 Helsinki p. 09 616 230, faksi 09 6162 3100 www.rinkiin.fi

FB: Rinkikierratys Twitter: @Rinki_kierratys

TUOTTAJAYHTEISÖT

Kukin tuottajayhteisö vastaa oman materiaalinsa tuottaja­vastuun toteutumisesta viranomaisille.

Julkaisija Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Toimitus Otavamedia OMA Oy Valokuvaajat Riikka Hurri, Tommi Tuomi ja Arto Wiikari/Otavamedia sekä Olli Häkämies, Pekka Kiirala, Atte Lakinnoro ja Aki Loponen.

YRITYKSET