Ondernamen Lopikerwaard juni 2015

Page 28

We schrijven begin mei. Het lentezonnetje doet al goed haar best en Schoonhoven ligt er prachtig bij. Aan de Lekdijk passeren we eerst het zwembad, waarna al gauw een vlag met de tekst ‘De mooiste plek aan de lek’ opdoemt. Een terechte slogan, want Camping Jachthaven Wilgerak is inderdaad een prachtig gelegen recreatiegebied aan de mooie oevers van de Lek. In een Schoonhovenspecial kan een kennismaking met spiksplinternieuwe eigenaar Hans Brandenburg natuurlijk niet ontbreken.

NIEUW IN DE REGIO

Brandenburg is een bekend gezicht in

opknappen. De eerste stap was het

zijn wensen in vervulling te laten gaan.

Oudewater en ook bij OnderNamen

vernieuwen van de jachthaven. Daarna

Het seizoen is inmiddels geopend:

Lopikerwaard. Jarenlang runde hij

volgde de camping, door middel van

van 1 april tot 1 oktober is Branden-

samen met zijn broer hun eigen bedrijf

het verplaatsen van de vaste gasten

burg klaar zijn gasten voor dit jaar

in vlees. Twee jaar geleden verkoch-

naar nieuwe plekken met water, elek-

te ontvangen. De werkzaamheden

ten ze de zaak. ‘Thuis zitten is voor mij

triciteit en riolering. Hierdoor hebben

worden stilgelegd in deze periode.

echt geen optie. Ik móet bezig blij-

we nu prachtige nieuwe plaatsen voor

‘In november, als het seizoen weer is

ven’, aldus Brandenburg. ‘Mijn boot

passanten.’ Het is duidelijk zichtbaar

gesloten, pakken we de boel weer op

lag hier al jaren in de jachthaven, dus

dat Brandenburg de boel grondig

en gaan we door met het doorvoeren

ik kwam hier regelmatig. Na het ver-

op de schop neemt. De graafmachi-

van alle veranderingen. Ik heb er echt

kopen van de zaak bereikte mij het

nes rijden af en aan en er lopen een

een meerjarenplan van gemaakt. De

bericht dat de camping en jachthaven

heleboel werklieden rond. ‘Ik laat een

camping en jachthaven zullen altijd

te koop stonden. Van het een kwam

heleboel werk doen door mensen uit

een lopend project blijven, waar ik zo

het ander en mijn ondernemersbloed

de omgeving; een echte regionale

lang mogelijk mijn bijdrage aan wil

kruipt waar het niet gaan kan. Ik kocht

samenwerking dus!’

blijven leveren. Ik hoop er namelijk

Camping Jachthaven Wilgerak en

een nóg mooiere plek aan de Lek van

sinds november 2013 ben ik officieel

Er is nog genoeg te doen op het ter-

eigenaar van deze fantastische plek’.

rein en Brandenburg heeft een hele-

OP DE S

OP

te maken!’

boel plannen. ‘We pakken beetje bij beetje het hele terrein aan. Zo gaan

De camping en jachthaven bestaan

we van de winter beginnen met de

al sinds 1968. Sinds die tijd was er

aanleg van nieuwe sanitaire voorzie-

weinig veranderd aan de indeling en

ningen. Maar het eerste plan is het

voorzieningen op het terrein. Tot de

verbreden van de jachthaven, waar-

komst van Brandenburg als eigenaar.

door er ruimte ontstaat voor 35 extra

Lekdijk oost 3

‘De afgelopen twintig jaar is er eigen-

boten. Wie weet met wat voor plan-

2871AD Schoonhoven

lijk niet meer gerenoveerd. Alles was

nen we daarna nog komen!’ Met vier

T: 0182 382 836

verouderd. Op het moment dat ik

hectaren grond tot zijn beschikking is

E: info@wilgerak.nl

eigenaar werd, ben ik begonnen met

er in ieder geval ruimte genoeg om

W: www.wilgerak.nl

28 | ONDERNAMEN LOPIKERWAARD JUNI 2015

W

Tekst | Veerle Huinen - Fotografie | Aschwin Snel

CAMPING JACHTHAVEN WILGERAK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.