Ondernamen Lekstroom juni 2015

Page 35

In de kantine van Ron Missler B.V. hangt een mooie grote foto van een stukje centrum van Utrecht bovenaf. Ron kan zo al drie daken aanwijzen die hij en zijn jongens hebben gedaan.

INTERVIEW

RON MISSLER: ‘IK BEN ERG TROTS OP DE JONGENS.’ Weinig zo aanstekelijk als iemand

met lange dagen waarop we ook niet

een installatiebedrijf. Nou, dan zit ik al

die met enthousiasme over iets weet

zulke prettige dingen hebben gezien.

enthousiast in Den Dolder bij hen op

te vertellen. En Ron Missler wordt

Wel was er achteraf slachtofferhulp en

kantoor.’ En dat enthousiasme werkt:

enthousiast van zijn installatiebedrijf.

alle jongens kregen persoonlijk een

‘Negen op de tien keer krijg ik de

Samen met zijn vrouw Sylvia - hoe

speldje. Ik ben erg trots op de jongens.’

klant binnen. Ik maak een offerte zo

kan het ook anders in een familiebe-

uitgebreid dat ze eigenlijk niet meer

drijf - vertelt hij over de vele verschil-

om me heen kunnen,’ lacht hij.

lende klanten. Van leuke opdrachten in monumentbeheer tot de zware klus voor de MH17: ze doen het allemaal.

Tekst | KIM VAN DEN WETERING - fotografie | ASCHWIN SNEL

De core business is het loodgieters- en

‘Het is een stukje verslaving.’ .

VER

M

AM L E EDRIJ Naast Ron en zijn vrouw werken er bij het bedrijf hun zoons, een broer en hun schoondochter. Beiden lachen:

dakwerk. Verder doen ze installatie, van

Ze zijn een hecht team. De sfeer is

‘We hebben het buiten werk met

zonnepanelen, rioleringen en plaatsen

goed, er is vertrouwen en het bedrijf

elkaar ook áltijd over werk. Het is een

van waterontharders - ‘dat gaat groot

kent nog altijd 0.1% ziekteverzuim.

stukje verslaving.’

worden in de toekomst.’ Opdracht-

‘De jongens werken helemaal zelf-

Over een paar jaar wil Ron wel wat

gevers zijn onder andere VIOS Bouw-

standig en gaan net als ik voor kennis,

minder gaan werken. Zijn vrouw moet

groep en onderhoud Utrecht/Amster-

betrouwbaarheid en efficiëntie. Ik heb

nog zien of hem dat inderdaad lukt,

dam, Bouwbedrijf Elbertse Houten,

op plaatsen gewerkt waar ze zeven,

maar een van hun zoons staat in elk

BAM Woningbouw Nieuwegein, Van

acht keer per dag naar de groothandel

geval klaar om het bedrijf over te

Wijk

enkele

gingen om spullen te halen. Nou, dat

nemen, zodat Ron Missler B.V. in de

particulieren, en onderhoudscontrac-

Vastgoedonderhoud,

gebeurt hier niet.’ Ze hebben plezier

familie blijft.

ten voor onder meer zorginstelling

in hun werk en dat loont: ‘We hebben

Abrona, Dienst Vastgoed Defensie en

laatst een nieuwe jongen aangenomen

woningcorporatie Mitros, waar hij zelf

waar bij zijn vorige werkgever geen

jaren heeft gewerkt. ‘Ik vind het heel

land mee te bezeilen viel. Maar sinds

erg leuk om ondernemer te zijn, ik doe

hij hier werkt: goud waard.’ Dat zegt

het nog elke dag met plezier. Het is

genoeg over de sfeer bij het bedrijf.

alleen wel meer zorg; de crisis viel ook

R

M

.V.

Veluwehaven 45

ons erg zwaar.’

Nieuwe klanten krijgt Ron via tevre-

3433 PW Nieuwegein

Ook zwaar maar wel een eer was de

den huidige klanten, en door zijn oren

t.: 030-6000369

installatie voor de onderzoekszaal van

open te houden. ‘Ik hoorde bijvoor-

e.: info@ronmissler.nl

de MH17. ‘Dat was een erg heftige klus

beeld dat Abrona op zoek was naar

www.ronmissler.nl ONDERNAMEN LEKSTROOM JUNI 2015 | 35


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.