Ondernemend Netwerk Noordoost 4-2022

Page 1

ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST DECEMBER 2022 NUMMER 44 n ACHTKARSPELEN MEER ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR HET DORP n NOARD EAST FRYSLÂN ZAKELIJKE STIMULERINGSLENING NOARDEAST FRYSLAN n DANTUMADIEL GRATIS ENERGIESCAN VOOR ONDERNEMERS DANTUMADIEL n TYTSJERKSTERADIEL DAG VAN DE ONDERNEMER ,,Toerist in Noordoost Friesland moet ‘wow-gevoel’ krijgen’’
08 ,,Toerist in Noordoost Friesland moet ‘wow-gevoel’ krijgen’’ 11 Heb jij Opfriesaanbod? 14 Team breidt uit met twee energiespecialisten 16 Ontrafel het mysterie van Dokkum WWW.DANTUMADIEL.EU WWW.NOARDEASTFRYSLAN.NL REGIONIEUWS NOARDEAST FRYSLÂN 26 Rebecca Slijver: kersverse wethouder met ambities voor Noardeast-Fryslân 31 Nieuw in de gemeente Noardeast – Fryslân 32 HIM Kollum: winkelen samen leuk maken 37 Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan 04 34 42 Kortere lijnen voor ondernemers in Dantumadiel 44 Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel DANTUMADIEL 42 TYTSJERKSTERADIEL 48 ‘Wat een rijkdom hebben we om ons heen in Tytsjerksteradiel’ 50 Dag van de Ondernemer 50 ACHTKARSPELEN 54 Meer activiteiten voor en door het dorp 56 Energiemarkten 57 Dag van de Ondernemer ALGEMEEN 25 Benvetti: tegels voor concurrerende prijzen 39 Thompson Vastgoedbeheer bouwt duurzaam met veel lef 41 JIM Adviseur meer dan alleen verzekeren 46 ‘Meer ruimte, alles duurzaam; dat geeft een échte boost’ 54 21 2 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST 2 | INHOUD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Mei-in-

De afgelopen 2 jaar waren in diverse opzichten roerig te noemen. Begin 2020 stond de gehele wereld op zijn kop toen vanuit China het coronavirus aan zijn verwoestende opmars begon. De wereld kwam letterlijk stil te liggen. Maatschappijen lagen plat, winkels moesten dicht en hele bedrijfsprocessen en logistiek kwamen stil te liggen. Dit duurt tot ver in 2021 en heeft in diverse bedrijfssectoren diepe sporen achter gelaten.

Het jaar 2022. De wereld vindt zijn weg langzaam weer en weet met het virus om te gaan. Maar dan is het maart van dit jaar. Rusland valt Oekraïne aan. En die gevolgen zijn over de hele wereld enorm vanaf de allereerste dag voelbaar. Olie-en gasprijzen rijzen de pan uit. Met Rusland als belangrijk gas- en olieleverancier gaan energieprijzen meerdere malen over de kop en de wereld krijgt te maken met hyperinflatie. Niet alleen de tank brandstof wordt duurder, ook de dagelijkse boodschappen zoals brood, groente en fruit worden veel duurder. Veel gezinnen komen in grote moeilijkheden. De energierekening is bijna niet meer te betalen, de wekelijkse boodschappen worden al maar duurder. Ik heb de meest schrijnende verhalen gehoord de afgelopen tijd.

Ook veel ondernemers hebben het moeilijk. En sommige bedrijfstakken hadden al zware jaren achter de rug vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. En dan komt deze klap er nog eens overheen. Bakkers, slagers, horeca en zwembaden sluiten de deuren vanwege de niet meer te betalen energierekeningen. Ondernemers betalen inmiddels vele duizenden euro’s per maand aan energie.

Het is een rare vicieuze cirkel waarin wij inmiddels zitten. Producenten schalen de productie af vanwege torenhoge energieprijzen en afnemende vraag. Dat drijft de prijs ook weer op.

De consument houdt de hand op de knip vanwege de huidige situatie. En onze overheid probeert om zoveel mogelijk de hoge energieprijzen te dempen, maar alles compenseren kan niet helaas.

Hoe het verder komt? Ik weet het niet. Het is een onzekere tijd. Ik vraag u dan ook, om ook als ondernemers onder elkaar, elkaar te helpen. Mei-inoar troch de tiid. Dat mei-elkoar dat is onze regio wel toevertrouwd en dat is ook onze kracht.

Klaas Agricola

Burgemeester Dantumadiel

© Copyright 2022. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST DECEMBER 2022 NUMMER 44 VOOR EN DOOR HET DORP EAST FRYSLÂN ZAKELIJKE STIMULERINGSLENING NOARDEAST FRYSLAN GRATIS ENERGIESCAN VOOR ONDERNEMERS DANTUMADIEL DE ONDERNEMER
‘wow-gevoel’ krijgen’’
,,Toerist in Noordoost Friesland moet
WWW.ACHTKARSPELEN.NL WWW.T-DIEL.NL
troch de tiid… Colofon Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Petra vd Veen, coördinator Netwerk Noordoost Redactie Klasina van der Werf Yke Bremer Alfred Lehmann Fotografie Siem Akkerman Ynte Koster Marit Anker Ruben van Vliet Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Scholma druk Bedum ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 3 ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST VOORWOORD |
oar

,,Lisdoddeteelt biedt kansen voor boer, bouw en milieu’’

In veel gebieden in Nederland zakt de bodem. Ook in de veenweidegebieden in Friesland. Dit komt voornamelijk omdat de grond stelselmatig ontwaterd wordt om de melkveehouderij tot dienst te zijn. Bodemdaling is schadelijk voor het milieu, de infrastructuur en leidt tot een hogere uitstoot van CO2 door veenoxidatie. En niet te zuinig. Tot wel 20 ton per ha per jaar. Dat strookt niet met de doelstelling in de klimaatwet. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet immers in 2050 met 95% gereduceerd zijn. Wetterskip Fryslân staat voor een groot probleem en wil het tij keren. Natte landbouw, de teelt van lisdodden, moet de oplossing brengen.

,,Het is duidelijk dat ons watersysteem opnieuw moet worden ingericht en dat het landgebruik op sommige plekken aangepast moet worden’’, zegt Otto van der Galiën, bestuurslid van Wetterskip Fryslân. ,,Het kunstmatig laag houden van het waterpeil is een onhoudbare situatie. Zo kan het niet langer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waarborgen is een watersysteem nodig dat wateroverschotten en - tekorten kan opvangen en het landgebruik in het veenweidegebied duurzamer en rendabel maakt. Onder nattere omstandigheden.’’

Mooi samenwerkingsverband

Wetterskip Fryslân is een van de partners van het project Better Wetter dat onder het ANNO verband valt en de mogelijkheden van nieuw landgebruik onderzoekt. Van der Galiën: ,,Het is een mooi samenwerkingsverband hier in de regio. De partners waar

wij mee samenwerken zijn de Gemeente Dantumadiel, ecologisch adviesbureau Altenburg & Wijmenga, de Friese Milieufederatie, Stichting Noardlike Fryske Wâlden, het Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân en niet te vergeten: Bouwgroep Dijkstra Draisma. Lag de nadruk in het begin op teelttechnische zaken, dankzij het bouwbedrijf gaan we een stap verder, namelijk naar een echt verdienmodel.’’

De teelt van lisdodden, ook wel bekend als tuorrebouten, rietsigaren met fluwelen bruine kolven die vroeger door de jeugd ‘gerookt’ werden, schijnt de oplossing te zijn. Van der Galiën: ,,In het Bûtefjild hebben we teeltbedden met lisdodde ingericht. De resultaten zijn goed. Lisdodde is een kansrijk gewas voor natte teelt en zorgt voor een toekomstbesten -

WETTERSKIP FRYSLÂN EN DIJKSTRA DRAISMA GAAN VOOR DUURZAAM
4 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

dig watersysteem. Met lisdoddeteelt, een interessant alternatief voor boeren, kunnen wij water bergen en vasthouden voor perioden van droogte. Lisdodde gaat de inzakking van de bodem tegen, beperkt de uitstoot van CO2, die is nu maar liefst 20 ton per hectare per jaar, en blijkt ook nog eens een perfect, milieuvriendelijk isolatiemateriaal te zijn.’’

Daar komt Bouwgroep Dijkstra Draisma in beeld. Vier jaar geleden begon het innovatieve bedrijf uit Dokkum met een onderzoek naar de isolatiewaarde van lisdodde. Na maanden van testen en ontwikkelen zette het bouwbedrijf de volgende stap: zelf lisdodde telen op 10 hectare eigen grond. Van der Galiën: ,,Omdat ze geloofden in het project. Sceptici klapten met de handen in de broekzakken. Dijkstra Draisma vatte de koe bij de horens.’’

Milieuwinst

Directeur Biense Dijkstra bouwt duurzaam. Zijn

aanpak, de filosofie van Bouwgroep Dijkstra Draisma, is een voorbeeld voor collega-ondernemers. ,,Er wordt veel over het telen van lisdodde gepraat. Het is een hype. Er zijn allerlei projecten in de rest van Nederland, maar die zetten geen zoden aan de dijk. Tuurlijk, je kunt er bier van maken en het als groente gebruiken, maar de toepassing van lisdodde als bouwmateriaal is veel interessanter, ook milieutechnisch gezien. Het mooie aan lisdodde is dat je niet alleen praat over een natuurlijke grondstof, maar ook over een driedubbele milieuwinst. Namelijk de bijdrage aan beperking van broeikasgassen en bodemdaling, milieuvriendelijk bouwen en het bieden van een alternatief verdienmodel voor boeren.’’

,,Wij hebben flink geïnvesteerd en veel bereikt. Lisdodde is kansrijk. Dat blijkt uit de proeven in onze klimaatkamers en dat laten wij ook in de praktijk zien. Zo hebben we lisdodde als isolatiemateriaal

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 5
energie voor elk deel van je onderneming +31 (0) 5 12 34 24 18 www.hosoil.nl Op zoek naar ’n ergonomische werkplek? www.dejongkantoormeubilair.nl Het adres voor ergonomisch kantoormeubilair. Bekijk ons aanbod Bocksmeulen 35, Dokkum T 0519 - 57 19 67

toegepast in het stationsgebouw in Feanwâlden en gebruiken we het binnenkort ook in onze energiezuinige hsb-woningen. Alle wanden worden met lisdoddevezels geïsoleerd. Lisdodde in plaats van cellulose, met een hoge isolatiewaarde, milieuvriendelijk, niet CO2 belastend, brandvertragend, schimmelbestendig. Prachtig.’’

Ook zorgt de lisdoddeteelt voor meer biodiversiteit, laat Dijkstra weten. ,,Lisdodde is aantrekkelijk voor vogels en andere dieren. Daarnaast kan oude lisdodde weer gebruikt worden als grondstof voor het groeien van nieuwe lisdodde; het is daarmee een volledig circulair product. Geen wonder dat er interesse is vanuit de markt, zeker gelet op de extra milieuvoordelen in vergelijking met andere biobased grondstoffen.’’

Er ligt in Friesland 800 hectare probleemgebied op Dijkstra Draisma te wachten. ,,Dat is niet allemaal bruikbaar. Maar als je bedenkt dat we van elke 100 hectare lisdodde, 700 woningen kunnen isoleren,

dan is er zeker toekomstperspectief. 8 x 700, dat is 5600 woningen… In potentie zou er maar liefst 25.000 hectare lisdodden geteeld kunnen worden in Nederland. Dat is onderzocht, uiteraard mede afhankelijk van de stimulatie van de overheid in de vorm van subsidies.’’

En, wil de boer het bedrijfsmatig telen? ,,De teelt van lisdodde is nu nog vrij onbekend. Maar je kent het gezegde… Als er 1 schaap over de dam is… Wij geloven heilig in een productieproces. Er is nog geen certificatie, geen bedrijfsmatige teelt, maar dat gaat er komen. Dat kan niet missen. Ook de Rabobank ziet perspectief als het gaat om biobased gewassen. Dat zegt wel iets.’’ Otto van der Galiën knikt. ,,Er moet iets veranderen in het veenweidegebied om samen met ondernemers een duurzame toekomst tegemoet te gaan. Lisdodde is volgens ons de oplossing. Het biedt kansen voor de boer, de bouw en het milieu. We moeten doorpakken.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 7
Biense Dijkstra en Otto van der Galiën hebben met Lisdodde iets moois in handen

,,Toerist in Noordoost Friesland moet ‘wow-gevoel’ krijgen’’

De regiomarketing voor de recreatieve sector van de vier gemeenten in Noordoost Friesland ligt sinds eind 2013 bij de toeristische ondernemers. De overkoepelende stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) maakt beleid en zorgt voor de verbinding en uitvoering. ,,Een nieuw bestuur, nieuwe uitdagingen, er liggen weer volop kansen’’, zegt voorzitter Cathrienus Herrema.

Vroeger was er de VVV. De ‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’ die in elke provincie in Nederland één of meerdere winkels had waar toeristen en dagjesmensen tips kregen om hun verblijf zo leuk mogelijk te maken. Maar dat was vroeger. Vreemdelingen in eigen land zijn er niet meer. We leven in een digitaal-tijdperk. De huidige toerist kan bijna al-

les online vinden. Prachtige websites, apps en social media verleiden de vakantieganger om ergens naar toe te gaan of om iets te ondernemen. Je wordt op een leuke manier aangezet om dingen te gaan doen en op ideeën gebracht waar je zelf niet opgekomen was. Dat is een fijne bron van inspiratie, maar de praktijk moet hetzelfde beeld laten zien.

GOEDE SAMENWERKING MET GEMEENTEN EN ONDERNEMERS IS DE KRACHT VAN RMT
8 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

,,Wie Noordoost Friesland bezoekt, moet het ‘wowgevoel’ krijgen. Zelf beleven dat folders, websites of facebookpagina’s niet alleen maar mooie praatjes zijn, maar dat het in onze regio echt fantastisch is. Wij helpen ondernemers bij de marketing en promotie. RMT, de stichting RegioMarketing Toerisme, is de spin in het web’’, vertelt Herrema.

,,Onze kracht is samenwerken. Aanjagen, verbinden en coördineren. Noordoost Friesland op de kaart zetten waarbij we inspelen op trends, nieuwe ontwikkelingen, de vragen en het aanbod van ondernemers in de regio. Dat doen we actief, maar uiteraard spelen de ondernemers zelf daar ook een belangrijke rol in. Nogmaals, het gaat om samenwerken. Je hebt ondernemers die heel bevlogen zijn, maar ook ondernemers die alleen maar op de winkel passen. De sterke kracht schuilt in het collectief. Samen er voor zorgen dat de aantrekkelijkheid van ons gebied voor de toerist verhoogd wordt, samen bouwen aan de promotie van onze regio. Maak je een zeiltocht door Friesland dan zie je niet alleen hoe mooi de natuur is, maar ontdek je ook leuke restaurantjes, hotels, campings, B&B’s, musea en winkels. Het gaat om versterken, om verbinden. Om cultuur en kwaliteit, gericht op spreiding en langer verblijf, om meer werkgelegenheid. Om spin-off. Niet alleen je eigen ding doen.’’

Zo’n 450 ondernemers in de toeristische sector in Noordoost Friesland hebben een band met RMT. Liesbeth Schievink kent ze bijna allemaal, ook de startende ondernemers die net komen kijken. Ze is ‘chef-vergaarbak’ zegt ze lachend. Ze stelt zich bescheiden op als het over haar rol gaat als coördinator, als regiomanager van RMT, maar de mensen in het veld kennen Liesbeth als een echte aanjager, een doener. ,,Ik ken graag de mensen voor wie ik werk, zit vaak aan de keukentafel en vind het mooi dat ik weet waar ik het voor doe. RMT is goed bezig en heeft in de loop der jaren flinke stappen gemaakt. Door onze manier van aanpakken is een professionele organisatie ontstaan waar alle recreatieve ondernemers en toeristische verbanden hun voordeel mee doen. Ons doel is Noordoost Friesland met al haar kwaliteiten

op de kaart te zetten en de gasten in het gebied van goede informatie te voorzien. De regiocoördinatoren voeren het uit, samen met het bestuur en de ondernemers. Maar poets de rol van de vier gemeenten in de regio niet uit hoor. Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel… De goede samenwerking met de wethouders en ambtenaren is goud waard. Denk ook aan de subsidieregeling Versnellingsagenda. Die biedt mooie kansen voor ondernemers. Dat heeft een positief effect op RMT.’’

,,Onze kracht is samenwerken. Aanjagen, verbinden en coördineren’’

Cathrienus Herrema: ,,De gemeenten tonen lef door de verantwoordelijkheid van regiomarketing voor de recreatieve sector bij ons neer te leggen. Gelukkig stellen we niet teleur. Een jaar geleden was er nog een evaluatie. Daaruit bleek dat het werk van RMT erg gewaardeerd werd. Dat sterkt ons in de gedachte dat we goed bezig zijn.’’

,,Maar stilzitten, dat is er niet bij’’, vult Liesbeth Schievink enthousiast aan. ,,We willen meters maken. Toekomst gericht bezig zijn. We zijn met z’n allen op de goede weg, zelfs tijdens Corona was het ‘bal’ en deden we het in de regio voortreffelijk. Maar er liggen nog voldoende uitdagingen op ons pad. We hebben ambities. Een streven om beter te worden, om te groeien. Steeds weer nieuwe dingen bedenken, aanhaken bij provinciale marketingcampagnes. Zoals de nieuwe campagne met als thema: Opfriesen. Frisse energie opdoen tijdens de koude, donkere dagen. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie om toerisme het hele jaar door te stimuleren. ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zei Johan Cruijff ooit. Met deze duurzame campagne laten we zien dat Friesland niet alleen mooi is in de zomer, maar ook in de herfst- en winterperiode.’’

rmtnof.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 9

Ga opfriesen!

Opladen zoals dat kan in Friesland. En dat gunnen wij meer mensen! Als Friese toeristische marketingorganisaties nodigen wij mensen uit hier lekker te komen opfriesen:

De R zit weer in de maand. De korte dagen, verpletterende regenbuien, donkere luchten en gure windvlagen. En het hoofdgerecht staat al op tafel: de winterblues.

Weet je waar jij aan toe bent? Even lekker opfriesen. Of je nu gaat wandelen, wapperen of badderen, iedereen kan het. Het enige wat je nodig hebt is de behoefte

om je kop leeg te maken en je neus in de wind te steken. Opfriesen, dat is opladen Friesland Style.

Opfriesen in Noordoost Friesland

Waar niet, zou je zeggen.We hebben een aantal tips voor je uitgelicht, die je zowel lekker in je vrije tijd kunt doen als samen met je collega’s of netwerk. Wandel een stuk van het Streekpad, doe de Dobbewandeling en schuif daarna lekker aan in Het lage Noorden, maak een tijdreis door Dokkum, beklim de nieuwe uitkijktoren

in het Lauwersmeer of ga nu echt onder de sterrenhemel op pad.
10 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
As ynwenner fan Fryslân binne jo ien fan de lokkichste minsken fan Nederlân. It moaiste lân op ierde, de Fryske mentaliteit; se meitsje elk seizoen moai en dêr genietsje wy tegearre fan. No is dêr in wurd foar: “opfriesen”.

En wist je dat voor veel Friezen een paar nachtjes weg in eigen regio ook echt opfriesen is? Uiteraard hebben we ook fijne accommodaties voor je op een rijtje gezet. Je vindt alles op www.eropuitinfriesland.nl/opfriesen

Bierenburgje erbij?

Brouwerij Dockum, Sonnema Berenburg en Visit Friesland hebben de handen ineen geslagen en wat moois gemaakt. Hier gaat je pompeblêdje harder van kloppen, rechtstreeks van Friese bodem: Bierenburg. Een fris en kruidig biertje met hartverwarmende toon van Sonnema Berenburg. De opfrieser is verkrijgbaar via de Kâld Kletske webshop, (Friese) horeca, slijterijen, recreatieparken en delicatessenwinkels.

Heb jij Opfriesaanbod?

Recreatie en toerisme is natuurlijk veel meer dan logies, horeca en natuurgebieden. Past de Opfrieser perfect in jouw winkel, heb jij een mooie Opfriesactiviteit of vermelden wij jouw Horecagelegenheid nog niet? Zoek dan contact met ons, maken we samen nog meer moois voor onze gasten, bezoekers en inwoners.

Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) is het platform dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals website en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk. Zie ook www.eropuitinfriesland.nl

Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de nieuwsbrief? Zie dan www.rmtnof.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 11
Dak & Zinkw erken Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking Zinkwerk Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl • Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl Drukwerk? Ons werk.

Regiodeal Noordoost-Fryslân

Subsidieregeling Versnellingsagenda

Heb jij een kansrijk projectidee voor de sector bouw, metaal, agrifood en/of recreatie en toerisme in Noordoost-Fryslân? Voor deze projecten die de economie stimuleren is geld beschikbaar uit de subsidieregeling Versnellingsagenda Je kunt tot 65% subsidie aanvragen voor jouw project!

Jij kunt subsidie ontvangen als:

Het project aansluit bij één van de zeven onderstaande programma's

Aanvragers 35% zelf financieren door inbreng van eigen middelen, arbeid, uren of bijdragen van derden

Het project maximaal drie jaar duurt en uiterlijk 31 december 2024 is afgerond

Aanvragers bij een subsidieaanvraag boven €5 000 samenwerken met ondernemers, onderwijsinstellingen en/of overheden

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN Wendbaar Vakmanschap Bouwen aan de bouw Arbeidsmobiliteit Bouwen aan metaal Ondernemers & Netwerk Toekomstbestendige Agri & Food Regiomarketing
Bekijk de d beoordelingskade op de websit
Noordoost-Fryslân bouwt met de Regiodeal aan een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is Een pakket aan projecten moet de economie laten groeien: de Versnellingsagenda Stichting Qop gaat samen met ondernemers, onderwijs en overheden aan de slag om de regionale groei in een versnelling te brengen.
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 13
Neem contact op met de adviseurs van Qop

Team breidt uit met twee energiespecialisten

Het onafhankelijke platform Ynbusiness wil Friese ondernemers helpen bij de groei van hun bedrijf. Steeds vaker stagneert die groei door problemen rond energie, zo merken de specialisten van Ynbusiness als zij bedrijven bezoeken. En dan gaat het niet alleen om een explosief gestegen energierekening, maar ook om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van energie en de regelgeving vanuit de overheid.

14 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
YNBUSINESS OVERSPOELD MET UITDAGINGEN RONDOM ENERGIE EN VERDUURZAMING:

“Sommigen zien door de bomen het bos niet meer”, zegt Albert Jan der Wal. Hij is deze week begonnen als specialist energie en duurzaamheid bij Ynbusiness, tegelijk met zijn collega Petra Wassenaar. Allebei gaan ze twee dagen per week op pad om bedrijven hierover te adviseren.

Net als de andere specialisten van Ynbusiness bieden Van der Wal en Wassenaar ‘eerstelijnshulp’: ze brengen de vraag in kaart en verwijzen door naar een partij die een oplossing kan bieden. “Energie en verduurzaming is voor de meeste bedrijven niet hun core business”, aldus Wassenaar. “Er is veel mogelijk, maar waar begin je mee?”

Complete plaatje in beeld

Het energieduo is gepokt en gemazeld in de materie. Van der Wal werkte eerder in de water-, wind- en zonindustrie, Wassenaar weet alles van biogas en zonnepanelen op daken en carports.

Dat betekent niet dat ze een ondernemer met een hoge energierekening linea recta naar een installatiebedrijf voor zonnepanelen doorverwijst, benadrukt Wassenaar. “Zeker niet. Wij pluizen uit wat voor dit bedrijf het beste is. Misschien valt er eerst nog heel wat energie te besparen of kan er gebruik gemaakt worden van de energie uit reststromen. We kijken altijd naar het complete plaatje.”

Samen met de ondernemer gaan de energiespecialisten op zoek naar “laaghangend fruit”, zoals Van der Wal het noemt. Het licht uitdoen en de kachel omlaag in ruimtes waar niemand is bijvoorbeeld. En de (tussen)deur achter je dichttrekken. “Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het in veel bedrijven niet. Wij kijken naar de gehele energiehuishouding en geven een zetje in de goede richting.”

Kosteloos de weg wijzen in het subsidiebos Ook met vragen over bijvoorbeeld milieuregels, energiebesparingsonderzoeken, teruglevering en subsidies kunnen ondernemers bij Ynbusiness aankloppen voor een kosteloos eerste advies. De energiespecialisten onderhouden nauw contact met de provincie, gemeenten, bedrijven en dienstverleners en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daardoor kunnen zij snel en efficiënt doorverwijzen.

Ynbusiness

Voor het team van Ynbusiness zijn de nieuwe specialisten een welkome aanvulling. Dat team bestaat uit specialisten in een aantal sectoren die voor Friesland belangrijk zijn (industrie, health, food & retail, recreatie & toerisme en agri) en specialisten die alles weten over innovatie, internationaal ondernemen, financieren en ondernemerschap. Zij werken intensief samen en vullen elkaar waar nodig aan.

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is ondernemers krachtig te ondersteunen bij de groei van hun bedrijf.

Via LinkedIn en Facebook deelt Ynbusiness de komende tijd updates over de ervaringen van de specialisten energie en verduurzaming en van ondernemers die door hen geholpen zijn.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 15
E: albertjanvanderwal@ynbusiness.nl E: petrawassenaar@ynbusiness.nl

Ontrafel het mysterie van Dokkum

Een primeur voor Dokkum: de eerste speurroute van City Sherlocks gaat door de straten en stegen van de Elfstedenstad Dokkum. Bezoekers en inwoners van Dokkum en omgeving kunnen aan de hand van de interactieve app de geheimen van de stad ontdekken.

Waan je als een echte Sherlock met deze ultieme speurervaring. Gewapend met de app wandel je langs de bijzondere gebouwen en plekken van de stad. Sinds mei is de app te downloaden in de Appstores. Inmiddels is de speurroute van Dokkum

al tientallen keer gedownload. Naast de route in Dokkum is er inmiddels ook een route in Eindhoven actief. Aan routes in Harlingen, Den Helder en op de Friese Waddeneilanden wordt momenteel hard gewerkt. Deze routes worden komende winter online

16 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

gezet. In het voorjaar zal een publiciteitscampagne rond deze nieuwe routes worden gestart.

Tijdens de route krijg je aanwijzingen, los je puzzels en raadsels op en ga je op zoek naar “clues” in de omgeving. Via deze aanwijzingen vind je zelf je route door de stad. “We hebben het niet eenvoudig gemaakt. Het moet een uitdaging zijn om de route te lopen. Tijdens de route los je zoekopdrachten, kennisvragen en foto-opdrachten op en zo verdien je voldoende aanwijzingen om tot slot van de route de eindopdrachten op te lossen. De opdrachtenroute is bij uitstek geschikt om met het hele gezin of een aantal vrienden te doen. De app zit boordevol wetenswaardigheden en ook Ut Dokkumer Stadsfrys komt terug in de app” – vertelt Edwin Zijlstra, initiatiefnemer van City Sherlocks.

Voor het ontwikkelen en uitzetten van de route is samengewerkt met verschillende partners en inwoners van Dokkum. “Met de subsidie vanuit de Versnellingsagenda hebben we een mooie opstap kunnen maken met de ontdekkingsspeurtocht in Dokkum. Het moet een route zijn voor en door de Dokkumers. Dit maakt het een unieke route met veel interessante informatie. Want weet jij wat Dokkum en de letter B met elkaar te maken hebben? Je ontdekt het allemaal met de City Sherlocks app!” De app is kosteloos te downloaden en je betaalt voor de route die je wilt lopen. Uiteindelijk moet de app routes door het hele land aanbieden.

Het idee van Edwin ontstond op een vakantie in Engeland, het land van Sherlock Holmes. “Met dit idee heb ik aangeklopt bij het team van Qop voor een mogelijke subsidie vanuit de Versnellingsagenda. Afgelopen zomer heeft wethouder Breeuwsma van Noardeast-Fryslân het officiële startsein gegeven en hebben we deze zomer een mooie start kunnen maken. Met de nieuwe routes die worden toegevoegd verwachten we een groeiend enthousiasme, misschien juist wel van Dokkumers die op bezoek gaan naar de Waddeneilanden”.

De routes blijven continu in ontwikkeling. Steden veranderen, dus ook de routes moeten regelmatig worden geüpdatet met nieuwe wetenswaardigheden, bijzondere plekken en of ideeën voor nieuwe raadsels en puzzels “We blijven up to date door steeds nieuwe, interessante dingen toe te voegen. Ook kunnen gebruikers van de app specifieke feedback geven. De route is nooit af, we blijven hem updaten en verbeteren met hulp van de opbouwende kritiek van de gebruikers. Tot nu toe hebben we veel positieve feedback ontvangen”.

naar de mogelijkheden van de subsidieregeling Versnellingsagenda? Neem contact op met de adviseurs van Qop via info@qop.nl | www.qop.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 17
Benieuwd

Ondernemen en zorginnovatie in Noordoost-Fryslân

Samen met regiopartners bouwt Kennislab Noordoost-Fryslân aan een Zorginnovatiecluster, met als doel een gezonde zorgeconomie in de regio. Het ‘ondernemen’ staat centraal binnen dit cluster. “Ondernemen, ondernemer zijn, ondernemend zijn, het zijn maar woorden. Toch staan deze woorden wel ergens voor: iemand neemt risico met tijd en geld om wat te bereiken.”- Sjoerd de Vries, projectleider Kennislab NOF.

Ondernemers en kennispartners werken samen aan innovatieve ‘diensten en producten’ die goed zijn voor de samenleving in Noordoost-Fryslân.

Mei Inoar

Een van de initiatieven is ‘Mei Inoar’; een digitaal ‘mienskips-platform’ dat noodzakelijke (digitale) woon- en zorgdiensten toegankelijk maakt. In dit project werken we samen met Zorgboerderij Mariën Zathe & de welzijnsorganisaties in NOF.

“Binnen dit project ontwikkelen we een mienskipplatform, waar slimme, woon en ‘mienskip’ diensten te vinden zijn. Deze diensten dragen bij aan een leven lang thuis kunnen blijven wonen met een hoge kwaliteit van leven voor de inwoners in de regio.” –Jordy Plantinga, projectleider Kennislab NOF

Het digitale platform richt zich op de ‘mienskips’diensten in de omgeving. De diensten worden aangeboden door partners op het gebied van welzijn,

18 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

beweging en (digitale) vaardigheden. De website geeft een toegankelijk overzicht van de diensten die worden aangeboden in de omgeving. Inwoners en zorgprofessionals kunnen activiteiten vinden op het gebied van gemeenschap, leefbaarheid en welzijn. Voorbeelden zijn de burenhulpdienst, het maatjesproject, de formulierenbrigade en de beweegtuin. Binnen 3 klikken ben je bij de juiste contactpersoon in je directe omgeving

Slimme oplossingen voor wonen en zorg Een andere dienst op het platform is het realiseren van de volkstuin voor de buurt, vanuit zorgboerderij de Mariën Zathe. Zorgondernemers Eelke Broersma en Ienske Meindertsma zijn de eigenaren. Ze zien veel mogelijkheden om de Mienskip te betrekken binnen de dagelijkse gang van zaken bij de Mariën Zathe. Er wordt intensief samengewerkt met de moestuinvereniging van Kollumerzwaag.

Daarnaast zetten ze stevig in op slimme oplossingen voor wonen en zorg. “De Mariën Zathe is een verbouwde zorgboerderij met allerlei nieuwe technologieën in de appartementen van de bewoners. Juist door de toepassing

van zorgtechnologie zetten we op de creatie van een eigen ‘Fjildlab’. Hierin kunnen we de zorgtechnologie toepassen, testen en bekendmaken in de gemeenschap. Op deze manier willen we de zorgtechnologie toegankelijker maken voor de inwoners van NOF.”- Eelke Broersma, eigenaar Mariën Zathe

Het doel is dat de Mariën Zathe uitgroeit tot een soort Fjildlab. Een plek waar docenten, studenten, professionals, maar ook burgers kunnen komen, kennis maken met slim wonen en slimme zorg en meedenken over het verbeteren ervan en het betrekken van de omgeving.

Het project ‘Mei Inoar’ wordt ondersteund vanuit het Leader (een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland) en het zorginnovatiecluster wordt ondersteund vanuit de Versnellingsagenda NOF.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Jordy Plantinga via j.plantinga@kennislabnof.frl.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
“Slimme oplossingen voor wonen en zorg”
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 19
“Samen proberen, samen ontwikkelen en leren van elkaar”
Doorvaart 18A, 9101 RE Dokkum | 0519 - 22 14 05 | info@allprint.nl Groots in specialistische bedrukkingen! De Wygeast 23 9294KP Oudwoude Netherlands E-mail: info@promass.nl Website: www.promass.nl

,,Hedendaagse ondernemer heeft strategisch adviseur nodig’’

Wie bij Van Wieren & Vellinga over de drempel stapt, wordt gelijk geraakt door een gigantisch schilderij van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Het doek in de entreehal, De Denker, is een blauwdruk van de filosofie van de accountants en belastingadviseurs uit Dokkum. Het weerspiegelt de nieuwe rol van Van Wieren & Vellinga. ,,Dit is de accountant van de toekomst’’, zegt Frans van Wieren, wijzend op een man die diep in gedachten verzonken is.

De wereld van de accountancy ziet er in vergelijking tot een paar jaar geleden heel anders uit. De moderne accountant is nog steeds een expert in cijfers, maar is vooral denker. Een meedenker. Een strategisch adviseur die de klanten raad geeft op het gebied van niet-financiële informatie. Frans van Wieren: ,,Traditioneel houden accountants zich bezig met de winst- en verliesrekening en de balans. Dat is nog steeds zo, maar oude cijfers, waaraan niets valt bij te sturen, daar ligt de focus niet op. Natuurlijk willen ondernemers graag weten hoe ze er cijfermatig voor staan, maar ze weten zelf wel hoe de paarden lopen. Een beetje ondernemer werkt digitaal en heeft 24/7 online toegang tot de boekhouding en actueel inzicht. Onze focus verschuift steeds meer van beoordelen naar adviseren. Maar vergis je niet. De niet-financiële informatie waarover wij adviseren, is wel degelijk van belang voor de bedrijfsvoering. Voor het voortbestaan van een onderneming. Uiteindelijk kom je toch weer bij de cijfers terecht. Maar dan via een omweg.’’

Wat heeft de klant nodig om succesvol te ondernemen? Van Wieren & Vellinga kruipt in de huid van de ondernemer. ,,Persoonlijk contact is enorm belangrijk. Door goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van een bedrijf, processen te begrijpen en te horen wat er speelt, kun je als accountant nog beter adviseren, tijdig bijsturen en de ondernemer helpen de juiste koers aan te houden.’’

Frans van Wieren noemt bedrijfsopvolging, een ondernemerstestament en duurzaamheid als voorbeelden. ,,Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor elke organisatie. Verduurzamen wordt steeds noodzakelijker vanwege wetten en regels. Nu nog hebben vooral grote bedrijven er mee te maken, maar

ook het MKB ontkomt er niet aan. Dat gaat verder dan je lampen vervangen door ledverlichting. Het gaat om het verduurzamen van je hele bedrijfspand, maar ook om het product en het productieproces. Hoe ziet dat er uit, moet ik investeren, werk ik met duurzame grondstoffen die recyclebaar zijn, koop ik milieuvriendelijk in of moet ik op zoek naar een andere leverancier? Hoe is mijn transport ingevuld, denk bijvoorbeeld aan elektrisch rijden. Zijn er subsidieregelingen mogelijk? Elk bedrijf heeft zo zijn eigen duurzaamheidsuitdagingen en wordt verplicht daarover te rapporteren. Daar gaan we samen mee aan de slag. De hedendaagse ondernemer heeft behoefte aan een accountant die dichtbij staat en de belangen optimaal behartigt. Dat is Van Wieren & Vellinga.’’

www.vanwieren-vellinga.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
MODERNE ACCOUNTANT IS ‘DE DENKER’ VAN BEELDHOUWER AUGUSTE RODIN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 21

Van Dijk Bouwbedrijf: altijd vraag naar kwaliteit

Kwaliteit staat bovenaan bij Bouwbedrijf Van Dijk aan de Zoom 13 in Surhuisterveen. ,,En daar blijft altijd vraag naar”, aldus eigenaar Karst Jan Pool, die het bedrijf sinds 2016 leidt samen met Elle Binne Luimstra.

De afgelopen zes jaar hebben de beide eigenaren het bedrijf naar een hoger niveau getild. In 2018 werd het bedrijf uitgebreid met een houtskelet productiehal. ,,Hier maken we prefab onderdelen voor de woningen in eigen beheer. We kunnen zo zelf bijvoorbeeld snel kozijnen en HSB produceren, waarvoor op de markt lange wachttijden zijn. In onze eigen spuiterij wordt per jaar zo’n honderd kilometer aan hout gespoten ”, aldus Pool.

Het werkgebied van Van Dijk strekt zich uit van Friesland, Groningen tot Drenthe. ,,We doen veel

aan nieuwbouw, waaronder villa’s in het luxere segment. Daarnaast zitten we in de kleinschalige seriematige bouw. We werken aan verschillende bouwprojecten in met name de drie noordelijke provincies.”

Pool laat ondertussen de grote hallen zien, waarin door een deel van de dertig werknemers van Van Dijk druk gewerkt wordt. ,,Sinds dit jaar zitten we ook in het naastgelegen pand, dat gebruikt wordt voor opslag en magazijn. Zo hebben we ons bedrijf de laatste jaren steeds verder uitgebreid.”

22 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Druk

De vraag naar bouwwoningen is nog steeds groter dan de bouw aan kan, aldus Pool ,,Het is druk, druk, druk. Toch denk ik dat de markt wat gaat afzwakken en daar is op zich niets mis mee. De afgelopen jaren zijn alle beschikbare bouwterreinen wel volgebouwd. Bij de overheid ligt de taak om te zorgen voor nieuwe bouwkavels of inbreidingsmogelijkheden. Onze branchevereniging Bouwend Nederland, maar ook wij als bouwondernemingen zijn druk in overleg hierover met overheidsinstanties, maar dat vergt tijd.”

De veelzijdigheid van Bouwbedrijf Van Dijk maakt het bedrijf heel flexibel, legt Pool uit. ,,We bouwen zowel traditioneel als met houtskeletbouw. We hebben het tekenwerk en de productie in eigen hand en dat is een groot voordeel. We kunnen producten sneller leveren doordat we ze zelf maken. We zitten niet aan modellen vast en kunnen alle kanten op en dat is een groot voordeel voor de klant in deze tijd van tekorten aan bouwmaterialen.”

Uitdagingen

Nieuwe regelgeving in de bouwwereld zorgt voor uitdagingen, aldus Pool. ,,Bij de aanvraag van bouwvergunningen moeten we voortaan weer een stikstofrapport meesturen met daarin details over de verwachte stikstofuitstoot tijdens de bouw van woningen.”

De Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) komt er eveneens aan. ,,Het moet de kwaliteit van de bouw vergroten. De controle komt voortaan bij speciale kwaliteitsborgers te liggen in plaats van bij de gemeente. Het zorgt voor extra nadruk op kwaliteit en behoorlijk meer administratief werk, maar er kan ook sneller gestart worden met de bouw door de nieuwe regelgeving omdat het vergunningentraject behoorlijk verkort wordt. Het biedt kansen, want kwalitatief goede bedrijven zullen veel minder moeite met de transitie hebben.“

Verder krijgt digitalisering veel aandacht bij Van Dijk. ,,We werken met i-pads op de bouw, waarmee we ter plekke foto’s kunnen maken en snel kunnen doorsturen. Maar ook aan het digitaliseren van de urenbriefjes wordt gewerkt.”

Duurzaam bouwen is één van de speerpunten binnen de Feanster bouwonderneming. ,,Duurzaam bouwen is belangrijker dan ooit. Welke bouwproducten en isolatiematerialen gebruik je? Binnen ons eigen bedrijf is dat van belang, maar we dragen dit ook uit richting ons opdrachtgevers. De ecologische foodprint die je achterlaat, probeer je zo klein mogelijk te houden.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 23
Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart. nl Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Benvetti: tegels voor concurrerende prijzen

Naast tegels verkoopt Benvetti ook alle tegelbenodigdheden, zoals lijm en egalisatiemortel. ,,Maar we doen ook aan een stukje sanitair met de verkoop van inbouw wc’s”, vertelt Berdina, terwijl ze de showroom aan de Reitsmastrjitte 48 laat zien. ,,De showroom is iedere werkdag open, maar we hebben het liefst dat klanten op afspraak komen. Een deel van onze collectie is te bezichtigen in de showroom, maar via www.benvetti.nl kunnen de tegels ook online worden bekeken en besteld. We leveren door heel Nederland. De klant mag de tegels ook afhalen natuurlijk.”

In de collectie van Benvetti zitten veel keramische wand- en vloertegels. ,,Op onze website geven we uitleg over onze tegels en de verschillende kwaliteitssoorten die we hebben. De klant wordt goed en eerlijk voorgelicht, zodat ze bij levering niet voor verrassingen komen te staan.”

Naast de gangbare tegels, zijn op het moment de kleurrijke Marokkaanse en Portugese tegels heel gewild”, legt Berdina verder uit. ,,De Marokkaanse tegels

– ook wel zelliges genoemd - zijn handgemaakt en verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren van wit, grijs, zwart en beige tot groen, blauw of roze. De tegelvorm varieert van vierkant tot langwerpig en kan op verschillende manier worden aangebracht op de muur. Zo is het visgraatmotief op het moment heel populair. De Portugese tegels hebben vaak aparte patronen, die mooi te combineren zijn met witte, zwarte of antraciete tegels. ”

Bijzonder in de collectie is het keramisch pakket. ,,Dit zijn tegels met een houtlook. Sommige houtlooktegels hebben zelfs een voelbare nerf, waardoor ze de uitstraling en sfeer van hout heel dicht benaderen, maar alle voordelen hebben van tegels, die gemakkelijk te onderhouden zijn.”

Benvetti is dé plek voor tegels. ,,We hebben tegels in alle soorten en maten. Het belangrijkste is dat we hele mooie prijzen hebben voor elke beurs. We verkopen bijvoorbeeld ook restpartijen tegen hele aantrekkelijke prijzen en zo hebben we voor ieder wat wils.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 25
Van exclusief tot gangbaar: bij Benvetti Tegels in Harkema zijn allerlei vloer- en wandtegels te koop voor hele concurrerende prijzen, aldus eigenaresse Berdina, die Benvetti samen met haar man Hilbrand Benedictus runt.

Rebecca Slijver: kersverse wethouder met ambities voor Noardeast-Fryslân

26 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Rust en ruimte: dat zijn de sterke punten van de gemeente Noardeast-Fryslân. ,,En daarom willen we inzetten op kleinschalig ecotoerisme, waarbij natuur en lekker uitwaaien centraal staan”, aldus de kersverse wethouder Rebecca Slijver, die naast recreatie en toerisme, ook duurzaamheid in haar portefeuille heeft.

Veel van haar tijd als wethouder gaat naar duurzaamheid en energienood. ,,Met de hoge energieprijzen zijn duurzaamheid en de energietransitie belangrijker dan ooit. De energienood neemt een grote plek in mijn agenda in, legt Slijver uit. ,,We hebben te maken met mensen die niet weten hoe ze de energierekening moeten betalen. De nood is hoog, ook bij sportverenigingen en dorpshuizen.”

Voor een deel komt de nationale overheid met hulp voor particulieren en ondernemers door het instellen van een energieplafond en met tegemoetkomingen in de energiekosten. ,,Daarnaast zetten we als gemeente in op directe hulp bij het verduurzamen. De ljochtbus is één van de maatregelen om mensen te helpen om de energierekening snel naar beneden te krijgen. De ljochtbus komt langs om kieren en naden te dichten, isolatiemateriaal aan te brengen en led-lampen te verstrekken. Er worden energiebesparende maatregelen doorgevoerd, die direct verlichting brengen. Maar we verstrekken ook kortingsbonnen voor minima, waardoor ze geholpen worden om een goede wasmachine of koelkast aan te schaffen met een A-label.”

,,Als gemeente kunnen we helpen door scans aan te bieden om snel de staat van woningen in kaart te brengen en bewoners ideeën voor verduurzaming aan te dragen. We verstrekken ook informatie over subsidiemogelijkheden, we hebben energiecoaches in dienst en kunnen als gemeente een renteloze lening aanbieden voor grote investeringen als een warmtepomp of zonnepanelen. Zo proberen we mee te helpen en mee te denken met onze inwoners.”

Verduurzaming van woningen en bedrijven kan al snel veel energie besparen, aldus Slijver. ,,Het streven is om in 2050 energieneutraal te zijn. Door simpele maatregelen als de kachel een graadje lager te zetten overdag maar ook ’s nachts, kun je al energie besparen.”

Sportverenigingen en dorpshuizen kunnen ook rekenen op de steun van de gemeente. ,,We hebben de eerste

mailtjes al binnen van dorpshuizen die er over denken om dicht te gaan in de winter. Je ziet grote verschillen. Sommigen zijn al jaren bezig met verduurzaming en anderen hebben nog weinig gedaan. Als gemeente kunnen we helpen door een éénmalige verduurzamingslening te verstrekken, de subsidiemogelijkheden op een rijtje te zetten en te helpen met de aanvragen.”

Toeristen aantrekken Noardeast-Friesland is prachtig, aldus de wethouder, die altijd binnen de gemeentegrenzen heeft gewoond. ,,Het gebied langs de dijk, met onder andere Holwerd, Paesens-Moddergat, Wierum, Ternaard en Hogebeintum, komt de komende jaren in de schijnwerpers te staan binnen ons toeristische beleid. We willen meer toeristen trekken, maar ze ook langer in dit gebied houden. Inzetten op seizoenverlenging is nodig door mensen in elk weertype iets aan te bieden. Wat doe je bijvoorbeeld als het regent? We zetten in op het ontwikkelen van ideeën die uit de mienskip komen.”

Overleg met buurgemeenten en de provincie Groningen is van groot belang, benadrukt Slijver. ,, We kijken over de grenzen. We kunnen elkaar versterken. Een voorbeeld is Op paad lâns ’t Waad. We moeten kleine toeristische punten en hotspots creëren van Lauwersoog tot Harlingen, waar mensen een kopje koffie kunnen drinken of het toilet kunnen bezoeken. Het blijkt dat dat soort punten nu veel te weinig aanwezig zijn. Kunstwerken, zoals de twee vrouwen op de dijk bij Holwerd, zijn eveneens trekpleisters. Daar hebben we er meer van nodig.”

Het aantrekkelijker maken van de Elfstedenstad Dokkum is ook een speerpunt in het toeristische beleid. ,,We zijn onder anderen bezig met het Harddraverspark, waar recreatie en sport samenkomen als versterking van de binnenstad. Zo willen we mensen naar Dokkum trekken, die vervolgens ook de regio intrekken. We moeten proberen om de toeristen langer aan deze kant van de Waddenzee te houden, voordat ze doorreizen naar de eilanden.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 27

Een ‘verfrissend’ bezoek aan Fortuin Dockum BV

“Innovation is Key”. Aan het woord is René Alkema, commercieel directeur bij Fortuin Dockum B.V.

Het college van B&W van Noardeast-fryslân is op 27 september op bedrijfsbezoek bij Fortuin. En na een rondleiding door de pepermuntfabriek in Dokkum, nemen René Alkema en directeur Operations Bert Postma het college mee in de historie en visie van het bedrijf.

De kenmerkende geur van pepermunt is voor veel mensen verbonden aan Dokkum. Het bedrijf is dan ook al sinds 1842 gevestigd in deze Elfstedenstad. In die tijd is Fortuin uitgegroeid van banket- en

suikerbakker tot expert op het gebied van pepermunt. Specialisatie: ‘frismakers’. Fortuin is een trots bedrijf dat alle mint-gerelateerde producten in de wereld kan maken. Dit zorgt voor ruimte voor maatwerk (private label), op het gebied van verpakking, receptuur en stempel.

Fortuin heeft 59 vaste medewerkers in dienst en zo’n 40 uitzendkrachten. Het exporteert naar 20 landen. Bij de consument is Fortuin vooral bekend van de drie eigen sterke merken: Fortuin, DF en Wilhelmina.

Wilhelmina heeft een naamsbekendheid van 99% in Nederland. Het pepermuntje met het koninklijke portret van Wilhelmina erop is bezig aan een stevige

28 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

verjonging. Zo is het muntje sinds 2020 helemaal Vegan. En ook de verpakking doet mee. Die is tegenwoordig van papier: duurzaam en volledig recyclebaar. Hiermee zorgt Fortuin voor een plasticreductie van in totaal maar liefst 31.000 kg per jaar. Ook de andere merken blijft Fortuin continu innoveren: “innovation is key”.

Hoe belangrijk innoveren is, bleek tijdens de corona crisis. Met een omzetdaling van meer dan 40% moest het bedrijf zich opnieuw uitvinden. Er werd o.a. ingezet op singlepacks en de sales werden niet op beurzen gedaan, maar op afspraak en online vanuit een speciaal daarvoor gebouwde studio. Het beviel goed.

Momenteel moet op andere ontwikkelingen worden ingespeeld. De beschikbaarheid van grondstoffen en verpakkingsmaterialen zorgt voor een prijsopdrijvend effect. Ook de hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt zijn uitdagingen. Een sterke focus op het versterken en verbeteren van de

organisatie is belangrijk. Alkema: “Een crisis-oplossing zit hem altijd in: anders denken en samen.”

Fortuin gelooft in de kracht van samenwerking. Sinds 1982 zit Fortuin in dezelfde holding als Hellema Koekjes uit Hallum. Samen zetten zij mooie stappen voorwaarts op het gebied van o.a. productontwikkeling, voedingsmiddelentechnologie en ict. Ook hierdoor kan Fortuin kwaliteit op het hoogste niveau leveren.

Bij de verpakkingslijn komt het college in gesprek met een groep mooie mensen van leer-werkbedrijf Dokwurk. Nog zo’n plezierige samenwerking.

Het college is trots op Fortuin Dockum BV, dat weet te innoveren en constant vernieuwt. Dat Fortuin daarbij de samenwerking zoekt met andere, veelal lokale, partijen, juicht het college toe. Dat is de kracht van de regio, de kracht van Fortuin.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 29
“Een crisis-oplossing zit hem altijd in: anders denken en samen.”

Samen stappen ondernemen

Westersingel 49A, 9251 HG Burgum 0511-200200 | okepc.nl | info@okepc.nl Uw ICT-specialist! Uw ICT-specialist! ICT-diensten | netwerkbeheer development | beveiliging computers | reparatie | telecom
ondernemer, waar dit ons ook brengt.
hun ambities
ideëen
Wij staan naast de
Graag praten wij met onze klanten over
en
en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Nieuw in de gemeente Noardeast – Fryslân

We mogen wederom een aantal mooie nieuwe winkels en ondernemers in de gemeente verwelkomen. Heeft u tips voor deze rubriek? Meld het dan bij Ingrid Vellinga; i.vellinga@noardeast-fryslan.nl

Café ’t Hoekje Ferwert

HEGEBEINTUMERDYK 1, FERWERT

Brant Jan Heidstra gaat zelfstandig verder als eigenaar en uitbater van Eetcafé en Cafetaria ’t Hoekje in Ferwert. Op 1 augustus kocht uitbater Heidstra het pand op de hoek van de Hegebeintumerdyk en de Hoofdstraat van “Dorpscoöperatie Eetcafé Ferwert U.A.”. Deze coöperatie werd in 2016 opgericht om het historische eetcafé voor het dorp te behouden.

Bij ’t Hoekje kan men terecht voor een drankje en een hapje. De snacks van het bijbehorende cafetaria ’t Hoekje kan men meenemen of nuttigen in het café of op het terras. Heidstra heeft zich de

afgelopen jaren ontpopt als een actieve uitbater: er moet “Wille yn Ferwert” zijn. En zo maakte hij met het café al tal van activiteiten mogelijk, waaronder een zeer succesvolle zeepkistenrace. Maar ook avonden met het Nut, Meet & Greets, proeverijen, glamourbingo, feesten en partijen, en avonden in het kader van Formule 1, voetbal, klaverjassen, dansen en breien. Hij nodigt mensen uit om nog meer activiteiten te organiseren, zodat er “Wille yn Ferwert” blijft.

Meer info over openingstijden op www.t-hoekje-ferwert.nl en facebook/ instagram Het Hoekje Ferwert

Proost Kollum!

VOORSTRAAT 85, KOLLUM

Peter Aantjes en Gerda de Haan zijn de trotse eigenaren van Proost Kollum! Op 25 november hebben zij hun winkel aan de Voorstraat 85 in Kollum geopend. Bij Proost Kollum, met als slogan “Wijn, bier en meer”, kun je terecht voor kwaliteitswijnen en speciaal bieren“, vertellen de eigenaren. “Maar ook vruchtensappen, nootjes, chocolaatjes en een kaasje en worstje hebben we in ons assortiment. En wij hebben wijn- en bierpakketten klaarstaan in de winkel, ideaal als cadeau. Maar iets samenstellen naar eigen wens kan natuurlijk ook. We nemen alle tijd om iedereen te voorzien van een goed advies.”

Door hun passie voor goede wijnen en speciaal bier is het idee om een eigen winkel te starten zo’n 1,5 jaar geleden ontstaan. Ze komen beiden uit een heel andere tak van sport; de financiële dienstverlening en de ICT. Peter heeft ter voorbereiding de ondernemersschool gevolgd, een initiatief van de gemeenten in Noordoost Friesland i.s.m. Qredits. Hier leerde hij de basisbeginselen van het ondernemen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes en leuke aanbiedingen? Volg dan Proost Kollum! op Facebook of Instagram of kijk op www.proostkollum.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 31

HIM Kollum: winkelen samen leuk maken

32 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

De Voorstraat van Kollum is authentiek en straalt sfeer uit, vinden Arjen Mout en Sierd Henk de Bruin, het voorzittersduo van de plaatselijke ondernemingsvereniging HIM. ,,Maar het kan altijd beter en daarom kijken we hoe de winkelstraat aantrekkelijker gemaakt kan worden.’

,,Ondernemen doe je niet alleen, maar met z’n allen. We moeten het als middenstanders en ondernemers samen leuk maken voor onze bezoekers en de toeristen”, aldus de beide leden van de ondernemingsvereniging. ,,We doen dat als HIM heel concreet door activiteiten in en rond het Kollumer winkelcentrum te organiseren, zoals de kerstmarkt, de bouwvakfestiviteiten, de sinterklaas intocht en sint-maartenviering. Daarnaast behartigen we de belangen van ondernemers, onderhouden we contacten met de gemeente, overleggen we met nieuwe, potentiële ondernemers, maar zorgen we ook voor een stukje aankleding en versiering van het centrum. Onze taak is wat dat betreft veelomvattend en we zijn het hele jaar bezig met ideeën om de Voorstraat gezellig en aantrekkelijk te maken.”

Toekomst

Op het moment wordt er hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de Voorstraat in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân en Plaatselijk Belang Kollum. ,,De gemeente heeft een extern onderzoeksbureau ingehuurd. Zij kijken met hele andere ogen naar het centrum en ze hebben in kaart gebracht wat de zwakke en sterke punten zijn van de Voorstraat. Meer groen is één van hun aanbevelingen. Wij vinden het heel belangrijk dat er voldoende parkeerplekken in de Voorstraat blijven, zodat de bezoekers de auto voor de winkeldeur neer kunnen zetten. En de parkeerterreinen moeten duidelijker vindbaar zijn. Op het moment is het voor een toerist of bezoeker die niet bekend is in Kollum, niet altijd even snel duidelijk waar ze hun auto kunnen parkeren. Dat auto’s, maar ook voet- en fietsgangers, het centrum goed moeten kunnen blijven bereiken is de rode draad in het beleid van HIM.”

Toeristen

Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer toeristen Kollum weten te vinden, vinden Mout en De Bruin. ,,Het aantal overnachtingsplekken in de omgeving is enorm gestegen de laatste jaren. Maar ook de

vaarroute door Kollum is verbeterd. Kollum, met een verzorgingsgebied van zo’n 18.000 mensen, is op die manier een mooie uitvalsbasis voor toeristen naar de mooie wereld van rust en natuur rondom het winkeldorp. Het is belangrijk om de toerist langer in het dorp te houden en daarbij speelt een goed winkel- en horeca-aanbod een belangrijke rol. We zijn heel blij met de komst van bijvoorbeeld de nieuwe bier- en wijnwinkel Proost in de Voorstraat. De komst van grand café Wald is ook een prachtige aanvulling. Mensen blijven langer om te eten of een terrasje te pakken. Maar ook de aanwezig van de kringloopwinkel is niet te onderschatten. Zo vorm je samen een aantrekkelijk aanbod voor de bezoekers.”

Bang voor leegstand zijn ze niet, maar de huidige tijd van hoge energieprijzen maakt het wel belangrijk om realistische te blijven wat de toekomst betreft, aldus het voorzittersduo. ,,We snappen dat sommige ideeën geparkeerd worden, maar je moet wel vooruit blijven kijken. We zitten er als HIM bovenop en houden altijd een stip aan de horizon om naar toe te werken. Je moet daarbij in de eerste plaats naar je eigen voorzieningen in Kollum kijken, maar ook de samenwerking opzoeken met de omgeving. Samen kun je de regio sterker maken.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 33

College van B&W gemeente Noardeast- Fryslân op bezoek bij DOKWURK

Sociaal Ontwikkelbedrijf; activeren en re-integreren Dokwurk is een sociaal ontwikkelbedrijf, dat mensen in de regio Noardeast Fryslân met een afstand tot werk, helpt om deel te kunnen nemen aan de

Onlangs is het college van Burgemeester en Wethouders op werkbezoek geweest bij Dokwurk. Doel van het bezoek was het bespreken van de nieuwste ontwikkelingen met aansluitend een rondleiding langs de verschillende productiehallen. Het college werd ontvangen in de “huiskamer” van Dokwurk, in het hart van het bedrijf. Directeur Jan Knol; “Het nieuwe pand past als een jas. Waar je ook kijkt, overal is reuring”.

arbeidsmarkt. De werkwijze is gericht op ‘ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling, waarbij iedereen gelijk is en er altijd gekeken wordt naar ieders mogelijkheden. De medewerkers van Dokwurk zijn gedetacheerd bij bedrijven in de omgeving of

34 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

werken op een beschutte werkplek binnen één van de productieafdelingen in Dokkum en Kollum. Ook begeleiden ze mensen met een indicatie naar werk. Er wordt intensief samengewerkt met ondernemers uit de regio om de deelnemers in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee te laten doen in de maatschappij. Mensen activeren en re-integreren staat voorop.

Werkgeluk

De inzet is participeren, meedoen op ieders niveau. Voor een deel van de mensen is dat bij Dokwurk in bijvoorbeeld productiewerk, schoonmaak of groenvoorziening, maar voor steeds meer mensen is dat extern bij één van de vele partners / ondernemers. Dat kan bijvoorbeeld de bibliotheek zijn maar ook een bollenteler, industriële productie of de supermarkt. Voor de meeste mensen geldt dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Dokwurk zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen ontwikkelpad blijft en hierin begeleidt wordt. Voorop staat: ga het doen want met alleen praten, kom je er niet. Als mensen eenmaal hun plek hebben gevonden, dan blijken ze iedere keer weer enorme betrokken, loyale medewerkers te zijn.”

Presentatie

en rondleiding

Directeur Jan Knol neemt het college mee in een mooie presentatie over de stand van zaken en de ambities van Dokwurk voor de toekomst. Het sociaal ontwikkelbedrijf heeft een duidelijke missie: ‘het ondersteunen van inwoners binnen de regio Noardeast Fryslân met werk- en leer-/ontwikkelvraag-

stukken. Meedoen in de regionale arbeidsmarkt, dat is wat telt! We bieden interne én externe werk- en ervaringsplekken, passend bij ieders talent, ambitie en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij blijven we als professionele partner meebewegen met de veranderende vraag- en marktomstandigheden’. Dokwurk is financieel gezond met een (bijna) energie neutrale foodprint. Als het gaat om regionale betrokkenheid aangaande ontwikkeling en werk pakt Dokwurk haar rol in de ‘mienskip’. De mens staat centraal, ontwikkeling staat voorop.

Na de presentatie volgt de rondleiding. Het college gaat in gesprek met de afdelingsleiders, coaches en de medewerkers. Na afloop bedankt Jan Knol het college voor het uitgebreide bezoek. Burgemeester Kramer spreekt uit onder de indruk te zijn van de hoeveelheid werk dat bij Dokwurk verzet wordt. Het college is trots op Dokwurk en blij met de zeer prettige samenwerking.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 35

Een warmtepomp is een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas te gebruiken, onttrekt een warmtepomp de warmte uit lucht of (grond)water voor de verwarming.

Bijlstra Installaties adviseert en installeert de warmtepomp die het beste bij u past. Daarbij garanderen we hoogste kwaliteit en de beste service.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Hogedijken 22 9101WV Dokkum www.bijlstra.nl Tel: 0519 22 17 90

Joh. Bosgra BV Hurdegaryp

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals en particulieren het adres voor alle tuin- en parkmachines, gereedschappen, werkkleding, aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf met ervaren en gedreven medewerkers adviseren wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf. In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte machines worden onderhouden, gerepareerd en gekeurd door ervaren monteurs.

Woudweg 19, 9257 RM Noar dbur gum T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl www.vanderwalhout.nl RM Noar dbur gum ooierij.nl wal-boom ooierij.nl • Tuinhout • Bouwmaterialen • Haardhout • Houtsnippers • Speeltoestellen • IJzerwaren • Tuingereedschap • Handgereedschap • Lariks €Douglas r ging r akken versnippe •
Woudweg 19, 9257 RM Noar dbur gum T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl www.vanderwalhout.nl RM Noa (0511) 33 info@vanderwal-boomrooierij.nl .vande wal-boomrooierij.nl • Tuinhout • Bouwmaterialen • Haardhout • Houtsnippers • Speeltoestellen • IJzerwaren • Tuingereedschap • Handgereedschap • Lariks €Douglas • Boomve • Bomen • Takken versnipperen • Stobben f • Hoogwerker •
Installaties
Stobben frezen
Hoogwerker
Klepelwerkzaamheden
Klepelwerkzaamheden Klaar voor de toekomst! Met een warmtepomp van Bijlstra
0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl
Groots in buiten
www.bosgra.nl
Uw partner voor tuinmachines, gereedschap en nog veel meer
Persoonlijk advies nodig? Kom langs of bel ons op 0511 – 472025. Voor gehele assortiment zie www.bosgra.nl

Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan

Sta jij aan het roer van een mkbbedrijf, non-profitorganisatie of een sportvereniging? En beheer je daarmee panden die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken? Dan kun je in een aantal gevallen gebruik maken van de Stimuleringslening.

Dat is een lening met een lage rente, waarmee je werkzaamheden kunt financieren die het pand energiezuiniger en toekomstbestendiger maken. Denk hierbij aan isolatie, het aanschaffen van een HR combiketel, het verwijderen van een asbestdak, het plegen van onderhoud of het slopen van een oud schuurtje dat al jaren in de weg staat.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je doet de aanvraag namens een stichting, vereniging of mkb-bedrijf.

De organisatie is eigenaar of hoofdgebruiker van een bestaand pand of sportterrein Dit pand of sportterrein bevindt zich in de gemeente Noardeast Fryslân.

De lening kent een maximaal bedrag van € 50.000,-. De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd ten tijde van de aanvraag.

De organisatie staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel en heeft een KvK-nummer.

Je hebt niet meer dan 10 medewerkers in dienst.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 37
nodig bij je aanvraag?
5224 924 Email:
voor meer informatie op www.snn.nl/stimuleringslening-zakelijk Let op: geld lenen kost geld
Hulp
Tel: (050)
leningen@snn.nl Kijk
Auto Oostra Zoom 17 9231 DX Surhuisterveen www.auto-oostra.nl info@auto-oostra.nl Tel: 0512-360818 Mobiel: 06-30470770 Rp_Visitekaartje_V1.indd 1 01-09-17 19:00 HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP! Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, innovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Het KeukenKEUKENS, BADKAMERS & TEGELS Meer dan 1.000 m2 nemen Cor Bruining Verkoopadviseur RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035 info@rpkeukensensanitair.nl www.rpkeukensensanitair.nl Rp_Visitekaartje_V1.indd 1 01-09-17 19:00 € 7.695,excl. montage en installatie RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035 www.rpkeukensensanitair.nl Openingstijden: Ma 13:00 tot 18:00 Di t/m Do 09:00 tot 18:00 Vr 09:00 tot 21:00 HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP! Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, Bezoek onze showroom! € 4.950,excl. montage en installatie Meer dan 1.000 m2 inspiratie! KEUKENS, BADKAMERS & TEGELS Bezoek onze showroom! www.rpkeukensensanitair.nl KEUKENS, BADKAMERS & TEGELS Meer dan 1.000 m2 inspiratie! Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035

Thompson Vastgoedbeheer bouwt duurzaam met veel lef

Thompson Vastgoedbeheer staat er op z’n visitekaartje. De naam doet vermoeden dat Marten Thompson in de ‘vastgoedhandel’ zit, huizen koopt en verhuurt, maar niets is minder waar. Thompson, gevestigd in Surhuizum, is een bouw- en aannemersbedrijf en houdt zich bezig met onderhoud, verbouw, renovatie, nieuwbouw en advies. Duurzaamheid is daarbij de rode draad.

,,Daar ontkom je in deze tijd ook niet aan’’, zegt Thompson. ,,Ik vind het mooi. Je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, maar het vraagt ook om creativiteit en soms een flinke dosis lef. Meer dan bij traditionele bouw heb je bij duurzaam bouwen oplossingen nodig die niet voor de hand liggen. Dat vind ik prachtig. Ik hou van uitdagingen en wil het beste voor de klant. Zoveel mogelijk rekening houden met het milieu, qua grondstoffen en materialen, maar ook goed nadenken over het gebruik van een gebouw. Nadenken over besparen in water en energiekosten, over leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit creëren. Kinderopvang Zien, met 17 locaties, kan daarover meepraten.’’

,,Weet je, duurzaam bouwen moet goed zijn voor het milieu, maar ook voor de gebruikers. Denk daarbij ook aan subsidiemogelijkheden. De overheid wil graag de klimaatdoelstellingen halen en er is heel wat mogelijk. Zoals subsidie op zonne-energie of isoleren. Onlangs hebben we een bedrijf van een nieuw dak voorzien en de spouwmuren geïsoleerd. De kosten vielen reuze mee doordat wij goed advies gaven. Ook dat is een meerwaarde van ons bedrijf. Tevens zijn we erkend SBB-leerbedrijf. Opleiden van jongeren in de bouw is erg belangrijk voor de toekomst van onze branche. Daar werk ik graag aan mee.’’

Over advies gesproken. De Gemeente Tytsjerksteradiel heeft Marten Thompson benaderd om advies met kostenraming te maken voor het ombouwen van een basisschool. Inmiddels is de rapportage gereed. ,,Prachtig om ons daar mee bezig te houden. Dat past helemaal bij ons bedrijf’’, zegt Thompson.

,,Het idee is om woonunits in de school te bouwen. Studio’s met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. Daarbij hebben we uiteraard naar de milieuvriendelijke aspecten gekeken. Naar duurzaamheid. Zonnepanelen op het dak, warmtepompboilers, isolatie… Maar ook of het pand straks aan de huursubsidie-eisen voldoet. Het plan ziet er veelbelovend uit. Het is afwachten of het gerealiseerd kan worden, maar wij hebben er een goed gevoel bij.’’

marten@thompsonbouwadvies.nl/06-41033413
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 39
40 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

JIM Adviseur meer dan alleen verzekeren

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om stil te staan bij jouw verzekeringen. Je wilt natuurlijk geen risico’s lopen en onvoldoende verzekerd zijn. Ook wil je niet te veel betalen. ‘Ons bin zuunig’. Dat is geen typische karaktereigenschap van Zeeuwen, maar geldt voor alle Nederlanders. Niemand zit op een gladde verkoper te wachten als het om verzekeringen gaat. Meedenken met een ondernemer, persoonlijke aandacht en maatwerk… Daar draait het om.

José Bronsema geeft graag wat meer kleur aan het verzekeringsvak en saai is ze absoluut niet. Juist het tegenovergestelde. Ze heeft lef, is zelfverzekerd, geeft een eerlijke kijk op zaken, denkt mee en is een expert op het gebied van bedrijfsverzekeringen. Dat laatste is zeker belangrijk.

,,Doordat ik zelf ondernemer ben - en dan bedoel ik niet mijn werk als verzekeringsadviseur maar als mede-eigenaar van een transportbedrijf - ben ik een goede sparringpartner voor ondernemers. Ik denk mee en ga graag in gesprek om bedrijfsrisico’s uit te sluiten. Ik heb veel ervaring en spreek duidelijke taal. Bij mij weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan. Ook als het om specialistische zaken gaat, ben je aan het juiste adres. Ik werk samen met een netwerk van specialisten. Denk aan arbodienstverleners, veiligheidsdeskundigen, hypotheekverstrekkers en zakelijke financiers, dat geeft mijn bedrijf een toegevoegde waarde.’’

‘Jim’ is jullie

Het bedrijf van José Bronsema heet JIM Adviseur, gevestigd in Stroobos. De naam is niet voor niets gekozen en weerspiegelt de filosofie van José. ‘Jim’ in het Fries is jullie. ,,Ik wil er voor jullie ondernemers zijn. Een ondernemer en zijn bedrijf leren kennen, mijn creativiteit gebruiken, mijn gezonde boerenverstand en niet werken met een strak beleid of proces. Verzekeren is meer dan alleen verzekeren. Persoonlijk contact, korte lijnen, een goede relatie opbouwen en alles uit de kast halen voor het beste advies, dat is JIM Adviseur. Samen ondernemen. Ik kom graag

langs om te kijken of je geen onnodige verzekeringen hebt. Of je onderverzekerd bent, dubbel verzekerd of dat je teveel betaalt. JIM Adviseur zorgt voor maatwerk. Voor kleine en grote bedrijven, in Noord-Nederland.’’

Arbeidsrisico’s

José Bronsema is ook gecertificeerd risicomanagement consultant. Zij brengt arbeidsrisico’s binnen een onderneming helder in beeld en geeft adviezen om deze beheersbaar te maken. Dat is niet hetzelfde als risico’s verzekeren. Er kunnen risico’s geïnventariseerd worden die niet verzekerbaar zijn maar wel de continuïteit van een bedrijf kunnen bedreigen.

,,Werkgevers in Nederland zijn verplicht om een ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ te hebben’’, vertelt José. ,,Een RI&E. Daarmee zorg je voor een veilige en gezonde werkvloer voor je medewerkers. Met een goed risico-inventarisatie en evaluatie rapport voldoe je aan de Arbowet. JIM Adviseur kan je helpen om zo’n rapport op te stellen. Het op orde hebben van een RI&E voorkomt boetes van de overheid, je verkleint het risico op ziekteverzuim en aansprakelijkheid. Een dergelijk rapport is zeker geen sinecure. Het is een ‘moetje’. Gezonde en veilige organisaties zijn succesvoller. Ik lever graag een bijdrage aan dat succes.’’

www.jimadviseur.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 41

Kortere lijnen voor ondernemers in Dantumadiel

Wat betekent de ambtelijke ontvlechting van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel voor de ondernemers in Dantumadiel? Projectleider Govert van Oudenaarden en bedrijvencontactfunctionaris Maja Zijlstra zijn realistisch. ,,Het is niet zo dat de nieuwe organisatie er per 1 januari 2024 staat, maar deze datum is voor Dantumadiel wel het startpunt waarna het steeds beter gaat worden.’’

Het is voor Govert van Oudenaarden zelf ook wennen. Hij werkt al lang voor de gemeente, maar sinds 2010 in het belang van beide gemeenten (Dantumadiel/Dongeradeel). Maja Zijlstra werkt sinds vier jaar als bedrijvencontactfunctionaris in Dantumadiel en merkt dat bij sommige ondernemers het gevoel

bestaat dat het ontvlechten van de gemeente niet goed is voor Dantumadiel. Maja: ,,Velen weten niet dat wij lid zijn van de K80, een netwerk waarin kleine gemeenten zijn vertegenwoordigd. Ook gemeenten die met ontvlechting te maken hebben gehad. Mét succes. Voor deze gemeenten blijkt het beter te wer-

42 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

ken als ze dichter bij de mensen staan.’’ Bovendien zoekt de gemeente Dantumadiel de samenwerking volgens Govert nog steeds op. ,,Vooral bij zaken die de inwoners niet direct raken, zoals ICT.’’

Ondernemersonderzoek

Volgend jaar start de gemeente met een ondernemersonderzoek, een soort nulmeting om te zien waar Dantumadiel nu staat. Alle ondernemers kunnen aangeven wat goed gaat, wat beter kan, maar ook wat ze willen en wat de gemeente voor ondernemers moet doen. ,,Ambtenaren hebben soms

geen idee waar ondernemers behoefte aan hebben. Daarom is het belangrijk dat we dat aan de ondernemers zelf vragen’’, aldus Maja die door de burgemeester ook wel de smeerolie tussen gemeenten en ondernemers wordt genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Dantumadiel ook een detailhandelvisie samengesteld samen met de ondernemers in Damwâld, Feanwâlden en De Westereen. ,,We vinden het belangrijk dat de ondernemers met ons meedenken. Tegelijkertijd hoop ik meer zichtbaar te zijn voor de ondernemers. Wat dat betreft is de samenwerking met de ondernemersvereniging in Dantumadiel perfect. Ik raad ondernemers dan ook altijd aan om lid te worden van de ondernemersvereniging.’’

Minder

stroperig Het doel van de nieuwe organisatie is dat de lijnen in Dantumadiel weer kort worden en dat er meer aandacht is voor de inwoners en de ondernemers. Govert: ,,We willen als gemeente meer kantelen naar de ondernemers en we zijn ervan overtuigd dat het beter gaat als je kleiner bent.’’ Het is Maja haar taak om ervoor te zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk antwoord krijgen op hun vragen. ,,We hopen dat processen die nu stroperig zijn in de toekomst niet meer lang duren’’, stelt Maja die zelf jarenlang ondernemer is geweest en als geen ander weet hoe vervelend het is als je bij de gemeente tegen muren oploopt. ,,’Nee’ is ook een antwoord. Een ondernemer moet weten waar hij of zij aan toe is’’, stelt de bedrijvencontactfunctionaris. Het valt haar op dat mensen uit De Wâlden van oudsher de mentaliteit hebben van ‘wy rêde ús sels’. ,,Maar wij zijn er juist om mensen te helpen.’’ Daarbij functioneert Maja als een soort wegwijzer die binnen de gemeente precies weet welke ambtenaar een ondernemer voor een bepaalde vraag nodig heeft. ,,Dan is het een voordeel dat je een kleine gemeente bent en dat we hier met elkaar in één gebouw zitten.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 43 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL
"We willen als gemeente meer kantelen naar de ondernemers en we zijn ervan overtuigd dat het beter gaat als je kleiner bent"

Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel

44 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Vorige winter ontstond tijdens een vergadering van het Economisch Platform het idee om alle ondernemers van Dantumadiel een uitgebreide energiescan aan te bieden. Het Economisch Platform (EP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de 3 ondernemersverenigingen en het LTO. Eens per kwartaal worden hier gezamenlijk de economische ontwikkelingen van Dantumadiel besproken. Eventuele knelpunten worden op tafel gelegd en indien mogelijk aangepakt. Ook beoordeeld het EP de aanvragen voor het ondernemersfonds. Dit fonds ontstond jaren geleden met als doel gezamenlijk investeringen te kunnen doen die het ondernemersklimaat in Dantumadiel versterken. Het fonds wordt gevuld met een klein gedeelte van de zakelijke OZB belasting.

Op het moment van eerder genoemde vergadering was er nog geen oorlog en het woord ‘energiearmoede’ moest nog uitgevonden worden. Wél was er al het besef dat we bewuster om moesten springen met onze fossiele brandstoffen en dat Nederland rond 2050 geheel duurzaam en CO2 neutraal moest zijn.

De achterliggende gedachte voor het aanbieden van deze energiescan was om de ondernemers een handig document te geven met daarin alle energiebesparende maatregelen voor hun bedrijfspand. Deze konden ze vervolgens in de toekomst stapsgewijs verder zelf laten uitvoeren. De tijd bepaalde anders en plots werd de scan niet meer een handig document voor de toekomst maar een basis voor het heden. We moesten niet in de toekomst verduurzamen maar wel nú meteen!

De ondernemers werden aangeschreven en via social media en krant geïnformeerd. Er bleek enorm veel animo te zijn. Er werd een lokaal bedrijf in de arm genomen voor het uitvoeren van de informatie gesprekken en het in schaal brengen van het pand en de eerste afspraken werden snel gemaakt.

Voor een goed bespaaradvies werden de bestaande thermische schil (dak, gevels, kozijnen, beglazing en vloer) van het bedrijfspand en de technische installaties opgenomen. Verduurzamen van het bedrijfspand kan door middel van het (extra) isoleren van deze schil of het aanpassen/uitbreiden van de technische installatie. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van PV-panelen, luchtwarmtepomp en infraroodverwarming.

Op basis van de verworven gegevens werd een uitgebreid rapport opgesteld met daarin een advies over de beste besparingen en welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden.

Voor de energiebesparende maatregelen zijn subsidies beschikbaar (ISDE-subsidie). Wanneer er binnen een jaar 2 of meer maatregelen worden getroffen is de subsidie het hoogst. Kijk op

de website van de rijksoverheid voor meer informatie www.rvo.nl Ook de site van de Kamer van Koophandel biedt een overzicht van subsidies en regelingen voor verduurzaming: www.kvk.nl

Voor ondernemers (en inwoners) die geen investeringsruimte hebben zijn er via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen af te sluiten. Ook Dantumadiel heeft hier een eigen pagina met informatie over duurzaam maken en eerste woning kopen. Het woord ‘lening’ zou eigenlijk beter vervangen kunnen worden door ‘investering’ want deze investering zal zichzelf snel terugverdienen. www.svn.nl/gemeente/Dantumadiel

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL | 45

‘Meer ruimte, alles duurzaam; dat geeft een échte boost’

Ze zitten in Burgum, hebben een werkgebied in heel Noord-Nederland en ze zijn absoluut allround op het gebied van installatietechniek. Bouma Technisch Installatiebedrijf kan dan ook helpen bij water, gas, c.v., elektrische installaties, sanitair, maar ook de levering en aanleg van airco en zelfs zink- en dakbedekkingen. Onlangs verhuisde het bedrijf zélf naar een nieuw pand. Financieel directeur Dieta Holwerda vertelt.

Zoals het vaak gaat bij bedrijven met een lange historie: bij de oprichting in 1936 door Bouwe Bouma zag het portfolio er nog behoorlijk anders uit. Het bedrijf was toen vooral actief met het onderhouden van haarden en kachels. Pas na 1966 is het familiebedrijf, onder leiding van de twee zonen Bob en Bouke geleidelijk uitgegroeid tot het huidige allround installatiebedrijf met ongeveer 75 medewerkers. Dieta

Holwerda begon er 25 jaar geleden als administratief medewerker en klom uiteindelijk op tot financieel directeur. Samen met Bernard de Vries (algemeen directeur) voert ze nu de directie. “Dat gaat heel goed”, zegt Holwerda. “Bernard is een echte techneut en stuurt daarom de technische- en commerciële zaken in; ik concentreer me op de HR-zaken (human resources, red.) en de financiën.”

BOUMA TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VERHUISDE NAAR BURGUM
46 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Allround

Er is een goed gevulde portefeuille; de markt weet het bedrijf duidelijk goed te vinden, maar Bouma heeft ook vele vaste relaties. “Ik denk dat wij ons op twee punten onderscheiden”, zegt Holwerda. “Ten eerste hebben we alle facetten voor de installatietechniek in eigen huis. Wij kunnen daarmee op een prettige manier schakelen met de wensen van de klant en de klant volledig ontzorgen. Een voorbeeld is onze kennis van gebouwbeheersystemen. Hiermee kunnen we op afstand installaties aansturen en bijvoorbeeld in een vroeg stadium gebreken constateren. Wij hebben bekwame mensen in ons bedrijf die zelf gebouwbeheerssystemen kunnen ontwerpen, bouwen en installeren. Hiermee onderscheiden wij ons als installatiebedrijf. Een tweede punt is dat wij allround installatiebedrijf zijn voor woningbouw, utiliteit en industrie; ook voor de eindgebruiker van een pand is dat gewoon erg prettig werken.”

Dat Bouma als installatiebedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft vindt Holwerda geen ‘unique selling point’. “Nee, het zou niet zo moeten zijn dat je je daarvoor op de borst wil slaan. Wij doen alles zo duurzaam mogelijk, puur omdat wij gewoon vinden dat dit in deze tijd volstrekt logisch is.” Daarbij werkt Bouma niet alleen aan grote projecten zoals fabriekshallen en andere bedrijfsruimten, maar worden ook de kleine pareltjes gewaardeerd, aldus Holwerda. “Wij hebben enthousiaste mensen in dienst. Die vinden het óók leuk om eens een oud kantoorpand of een woonhuis helemaal te verduurzamen.”

Boost

Een extra uitdaging was toch wel het betrekken van een nieuwe locatie in Burgum. En dat betekende: vertrekken uit Sumar. “Dat klopt. En helemaal niets ten nadele van Sumar; wij hebben er jaren heel fijn kunnen ondernemen. We zochten echter aanzienlijk meer ruimte en dat vonden we in Burgum, in het pand, waar voorheen Auto Schat was gevestigd. Dat hebben we helemaal gerenoveerd en verduurzaamd en ik mag wel zeggen: het is écht een kick om nu zoveel ruimte hebben. Meer werkruimte, minder lawaai, meer licht; alles duurzaam; ik merk dat het ons hele team een echte boost geeft.”

Verduurzaming van gebouwen is nu wel de core business geworden, want zo’n beetje alles rondom installatietechniek is er tegenwoordig op gericht om schoner, zuiniger en efficiëntere gebouwen te krijgen. “We zijn uiteraard trots op ál ons werk, maar als ik zo uit de losse pols wat voorbeelden moet geven dan denk ik aan het volledig gasloze appartementencomplex Sminiabosk in Burgum, waar 18 appartementen zijn gebouwd die voorzien zijn van de laatste duurzame technieken. We doen ook veel interessante dingen in Almere, Leeuwarden, Drachten en eigenlijk overal in de noordelijke provincies, plus Flevoland. Dat we de laatste tijd veel werkzaam zijn in Burgum is wel extra voordeel. Ten eerste scheelt dat met de huidige brandstofprijzen flink aan reiskosten, maar ook voor onze mensen die in de regio wonen is het wel eens fijn om een tijdje dichterbij huis te zitten.”

Toekomst

De toekomst ziet de directeur rooskleurig in. Wanneer we de woorden ‘stikstof’ en ‘pefas’ laten vallen zegt Holwerda dan ook: “Dat zijn uiteraard zeer serieuze problemen. Maar voor alles bestaan óók oplossingen. Vanuit mijn financiële expertise zie ik wél een serieus probleem als het gaat om de woningmarkt. Zoals bekend ligt daar vraag en aanbod mijlenver uit elkaar en wanneer je kijkt naar de tekorten en de kwestie van de leveringsproblemen, maar óók de inflatie, dan zie je dat het lastig is op te lossen. Wie nu een huis bestelt heeft over anderhalf jaar wellicht een heel ander bedrag te betalen. Dat maakt alles erg onvoorspelbaar.”

https://www.bouma-installatie.nl/

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 47
48 | TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
Tytsjerksteradiel’
WETHOUDER TYTSY WILLEMSMA:
‘Wat een rijkdom hebben we om ons heen in

Binnen de grenzen van de gemeente Tytsjerksteradiel is veel te zien en te beleven voor zowel de eigen inwoners als toeristen. ,,Wat een rijkdom hebben we om ons heen, maar de kwaliteit van het aanbod mag beter en diverser”, aldus wethouder Tytsy Willemsma, die recreatie en toerisme in haar portefeuille heeft. Samen met ondernemers en inwoners van haar gemeente wil ze Tytsjerksteradiel de komende jaren naar een hoger toeristisch niveau tillen.

In de gemeente zijn drie gebieden aangewezen, die de komende jaren een extra impuls verdienen. ,,Trynwâlden, De Alde Feanen/Earnewâld en het Burgumer Mar zijn aangewezen als speerpunt in ons toeristische beleid. We willen ondernemers faciliteren bij hun ideeën. Voor goede plannen van één of meerdere ondernemers trekken we geld uit als gemeente. We hebben daar een speciaal potje voor gereserveerd. Je zou het aanjaaggeld kunnen noemen. De komende drie jaar is er 45.000 euro beschikbaar per jaar”, legt Willemsma uit, die op deze manier de ondernemers een extra zetje wil geven.

Om aan te geven dat de recreatieve sector een enorm groeipotentieel heeft in Tytsjerksteradiel wordt er ook een extra medewerker recreatie en toerisme gezocht. ,,We hebben meer menskracht nodig op dit gebied binnen de gemeente.” Het aanbod moet niet alleen naar een hoger kwalitatief plan worden getrokken, maar moet eveneens breder worden. ,,We hebben prachtige wandel- en fietspaden, maar hebben ook in de winterperiode een aanbod van activiteiten nodig. Door de seizoenverlenging blijven er ook toeristen komen in de herfst- en wintermaanden.”

Inwoners

De investeringen in de recreatieve sector komen niet alleen de toeristen ten goede, maar zorgt ook voor een aantrekkelijke leefomgeving van de eigen bewoners van Tytsjerksteradiel, benadrukt Willemsma. ,,We willen bijvoorbeeld meer met het Burgumer Mar doen. We hebben geld beschikbaar voor een pontje van Burgum naar Sumar, waardoor fietsers een rondje kunnen maken. Het Burgumer Mar moet in het algemeen meer onder de aandacht worden gebracht en de relatie met Burgum mag groter. Vanuit het dorp is daar ook een initiatiefgroep Burgum 2040 mee bezig. Het Burgumer Mar moet als het ware ‘dichter’ naar Burgum worden gehaald. ”

Ook richting Leeuwarden liggen er kansen, vindt Willemsma. ,,De Grote en Kleine Wielen liggen vlakbij. Verder is Park Vijversburg een parel binnen onze gemeente, waar we meer mee kunnen doen.”

Over de grenzen

Tytsjerksteradiel kijkt over haar grenzen als het gaat om recreatie en toerisme. ,,Je kunt het niet alleen doen als gemeente, maar je moet met elkaar voor een afwisselend aanbod zorgen. Je kunt zo samen het gebied in het Noordoosten van Friesland versterken. We werken daarbij nauw samen met Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. We hebben de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en twee Nationale Parken – namelijk het Lauwersmeer en de Alde Feanen – vlakbij te liggen. Maar ook de Elfstedenstad Dokkum en het coulissenlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden liggen om de hoek. We moeten samen gasten binnen onze gemeentegrenzen halen en ze naar elkaar doorverwijzen. Zo maken we de hele regio sterker.”

Het culturele aanbod in de regio moet worden vergroot door in te zetten op meer activiteiten en landschapskunst, aldus Willemsma. ,,Onze culturele identiteit moeten we uitdragen. De beleving en de geschiedenis kunnen we meer benadrukken en zo trekken we meer mensen naar ons toe. Ook de eigen bewoners kunnen we nog meer laten zien van de rijkdom die we hier om ons heen hebben.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 49 ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL
”We moeten samen gasten binnen onze gemeentegrenzen halen en ze naar elkaar doorverwijzen. Zo maken we de hele regio sterker.”

Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 18 november was de Dag van de Ondernemer. Ook in Tytsjerksteradiel werd deze dag gevierd en wel met een ondernemersontbijt. Hiervoor waren een tiental ondernemers uit de gemeente uitgenodigd. Het ontbijt vond plaats in de ontvangstruimte van het bedrijf Sonac in Sumar. Wethouder Tytsy Willemsma heette namens het college van burgemeester en wethouders de ondernemers welkom en sprak haar waardering uit voor hun inzet en betekenis van en voor de werknemers en inwoners van onze gemeente.

Gastheer Richard Dijkstra van Sonac gaf de een korte toelichting op de activiteiten die Sonac uitvoert. “Alle grondstoffen die het bedrijf binnenkomen worden verwerkt tot (half)producten die worden verkocht.

Er is geen restproduct”, zo vertelt Dijkstra. Er blijft alleen schoon water over dat wordt geloosd op het PM-kanaal. Sonac heeft daarmee een circulaire bedrijfsvoering. Het bedrijf werkt aan plannen tot een verdere energiebesparing van de bedrijfsprocessen.

Energievraagstuk

Het gespreksonderwerp tijdens het ondernemersontbijt was het actuele energievraagstuk. Een groot probleem voor ondernemers waar hoge energieprij-

zen en daardoor ook beperkte beschikbaarheid voor bepaalde grondstoffen en producten een hoofdrol spelen. Sieger Dijkstra, voorzitter van VNONCW MKB Noord Nederland, was samen met Marianne Waanders te gast bij het ondernemersontbijt. Hij ging nader in op hoe VNONCW MKB Noord als werkgeversorganisatie strijdt voor de ondernemersbelangen bij het kabinet. Mede door die inzet zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers voor een grotere groep bereikbaar. Hij ziet dat de aandacht en waardering voor ondernemers in het politieke krachtenveld wel eens ondersneeuwt. Dat is onterecht! Het MKB is de economische motor van Nederland.

50 | TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Albert Jan van der Wal, duurzaamheidsadviseur van Ynbusiness, vertelde de aanwezige ondernemers dat zij vanaf nu ook bij Ynbusiness kunnen aankloppen voor vraagstukken op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van het bedrijfspand en productieprocessen. Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Meer informatie over de steunmaatregelen is te vinden op de website: https://www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/hulp-bij-energiekosten

Bedrijfsbezoeken

Na het ondernemersontbijt hebben Sieger Dijkstra en Marianne Waanders van VNONCW MKB Noord Nederland en Jan Sijtsma, economisch medewerker van de gemeente, nog een drietal ondernemers bezocht.

Jack Jager van B&J uit Burgum: een groothandel in meststoffen, potgrond, graszaden, potterie en gewasbeschermingsmiddelen.

• Jan Willem Stob en Boy Biemans van Solidd Steel Structures uit Sumar: expert in zware staalbouw zoals de bouw van bruggen, stuwen, sluizen, kranen en toepassingen voor de offshore-industrie.

• Kees en Rintje Noppert van het Maxima Centrum in Burgum: een bedrijfscentrum waar 21 ondernemers in zijn gevestigd.

Belangrijke aandachtspunten welke de ondernemers benoemden in de gesprekken:

• Waardering voor MBOers is belangrijk. Arbeidsethos van (jonge) starters op de arbeidsmarkt is een aandachtspunt

• Ondernemers moeten in de regio meer samenwerken om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Denk daarbij innovaties en de energietransitie

• Vermindering regeldruk

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 51
Jan Willem Stob en Boy Biemans geven tekst en uitleg aan Marianne Waanders en Sieger Dijkstra. Rintje en Kees Noppert nemen een taart in ontvangst van Sieger Dijkstra. Jack Jager vertelt trots over de eigen producten van B&J.

denken | bouwen | leven

Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons exibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

MJ Borger transport bv - Voor al uw containertransport - Verhuur van containers voor afval van 10 t/m 40 kuub - GMP gecertificeert voor agrarische produkten Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl
Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit.

Meer activiteiten voor en door het dorp

meer doen als ondernemers in Buitenpost: dat is de insteek van de retailcommissie van de Business Club Buitenpost (BCB).

willen activiteiten vanuit het dorp en voor het dorp organiseren”,

Het centrum van Buitenpost gaat volgend jaar op de schop. Voor een groepje ondernemers aanleiding om afgelopen april de retailcommissie op te richten, aldus voorzitter Wijbenga en eigenaar van Stationsrestauratie De Orient. ,,Met de opknapbeurt van het centrum op komst, wilden we daarop inhaken als ondernemers. We zijn gaan brainstormen met elkaar tijdens een ondernemersontbijt in mei van dit jaar. We willen laagdrempelige activiteiten organiseren om meer mensen naar Buitenpost te trekken. Dit is goed voor de retailers – de winkels met een toonbank –maar het brengt ook saamhorigheid en verbinding in het dorp. We willen de samenwerking opzoeken met verenigingen en die een podium geven. Maar we willen ook nadenken over mooie verlichting in het centrum. Zo gaan we samen aan de slag met laagdrempelige initiatieven en ideeën, waardoor je draagvlak creëert en zo bouwen we onze activiteiten heel rustig op in samenwerking met het dorp.”

De eerste activiteit van de retailcommissie in september - ‘Kleintje Buitenpost’ – was een groot succes. ,,Het was een gezellige middag in het centrum van Buitenpost met muziek, kraampjes, eten, drinken en gezelligheid. En in december hebben we de Sinterklaasactie, waarbij bezoekers aan Buitenpost leuke prijsjes kunnen winnen. We willen zo ieder jaar vier activiteiten op de rol zetten. Begin 2023 gaan we weer met elkaar om tafel en dan gaan we ideeën uitwerken voor het nieuwe jaar”, vertelt Wijbenga over de plannen van de retailcommissie van de BCB.

Blij

De werkgroep centrumplan Buitenpost is blij met de komst van de retailcommissie, die zich in wil zetten voor de promotie van het winkelcentrum. ,,We zijn blij dat de retailers hun eigen ideeën op tafel leggen en de samenwerking met elkaar en andere partijen in het dorp opzoeken”, aldus werkgroepvoorzit-

54 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
Samen ,,We aldus voorzitter Thom Wijbenga. RETAILCOMMISSIE BUITENPOST:

ter Tjeerd Douma. ,,We hebben gekeken naar wat er moet gebeuren om het Buitenposter centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers en omwonenden. De plannen zijn uitgewerkt in een schets. Door delen autovrij te maken, zoals de Kerkstraat en het Nijensteinplein, en met meer terrassen en groen, hopen we dat het bezoekers uitnodigt om langer te blijven. We zien ook veel leegstand en we hopen dit in te vullen met woningen en andere functies. Het Nijensteinplein moet een gezellige plek worden waar mensen kunnen zitten op het terras en waar plaats is voor evenementen en optredens. De plannen zijn goedgekeurd door de gemeente Achtkarspelen, die er ruim twee miljoen euro voor heeft uitgetrokken. In de loop van volgend jaar wordt hopelijk begonnen met de uitvoer. De nutsbedrijven hebben laten weten dat er eerst nieuwe gas- en waterleidingen moeten worden gelegd en daarna kan het centrum verder worden opgeknapt.”

De werkgroep blijft voorlopig bestaan om, samen met de gemeente en ondernemers, de plannen rondom de opknapbeurt van het centrum te begeleiden. ,,Drie extra ondernemers uit de Kerkstraat hebben zitting genomen in de werkgroep 2.0, zoals ik die noem. De plannen liggen er in grote lijnen,

maar in details kunnen we nog meedenken over de uitvoering”, aldus Douma. ,,Wat voor materialen worden er gebruikt, waar komen de plantenbakken te staan: over dat soort vragen kunnen we samen meedenken.”

Verbinding Verbinding zoeken met elkaar staat centraal, aldus de Wijbenga en Douma. ,,De gemeente investeert in de stenen, de ondernemers zorgen voor aanbod en activiteiten en de inwoners en bezoekers van Buitenpost investeren in de ondernemers. Op die manier hou je elkaar in stand.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 55

Energiemarkten

Hoe gaan ondernemers in Achtkarspelen om met de hoge energieprijzen? Die vraag stond woensdagavond centraal op de Energiemarkt op het gemeentehuis in Buitenpost. Ondernemers gingen het gesprek met elkaar aan, maar een eenduidige oplossing vinden voor de torenhoge energierekening blijkt nog niet zo eenvoudig.

De Energiemarkt werd georganiseerd door de verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente. Volgens wethouder Jouke Spoelstra zijn er genoeg schrijnende gevallen in Achtkarspelen, maar financiële steun vanuit de gemeente zit er niet in. “Der is gjin pûde jild oer dy’t nei de gemeente kaam is. Allinne yn it ferbinen mei-elkoar, kinst wol helpe.” Wel is er een energiecoach voor het MKB beschikbaar gesteld.

“VEEL VRAGEN”

Dat laatste was dan ook het idee achter de avond in Buitenpost. “Er komen veel vragen vanuit ondernemers en er is urgentie”, aldus Jos Blom van het Achtkarspelen Bedrijven Contact. “We proberen een oplossing te bieden voor de korte en de lange termijn, al kunnen wij als ondernemersvereniging alleen faciliteren.”

Tijdens de bijeenkomsten waren er verschillende standhouders op het gebied van verduurzaming, advisering en financiering. Ook zijn de regelingen nader toegelicht.

Actuele stand van zaken Hoe ga je als ondernemer om met energie nu de prijzen ‘door het dak’ gaan? Moet er snel geschakeld worden en zo ja, hoe geef je dat dan vorm? Ga ik investeren, waarin en met welk geld? Wat houdt de TEK-regeling en het energieplafond in en wie komt waarvoor in aanmerking?

Voor de actuele stand van zaken betreft de regelingen kan er contact worden gezocht met de duurzaamheidsadviseurs van YnBusiness (www.ynbusiness.nl) of via www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten. Daarnaast is er een energiecoach voor het MKB voor 8 uur per week beschikbaar gesteld, zie het kader hieronder.

Ook aan de slag met energie besparen in uw bedrijf? Neem dan contact op met Yoris Mac-Kenzie (Energiecoach MKB): +31 6 500 501 69, yoris.mac-kenzie@leeuwarden.nl

56 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Dag van de Ondernemer

Met bloemen en taart ging wethouder Jouke Spoelstra (Economische Zaken) op de Dag van de Ondernemer op bezoek bij keukenzaak KüchenTreff. Het ondernemerspaar opende op 16 mei j.l. hun deuren in Buitenpost. “Het pand van Haagen Hobby stond al een tijdje leeg en het is mooi om te zien dat het weer in gebruik is genomen door dit keukenbedrijf’, geeft de wethouder aan. “Met een prachtige showroom sluit het ook aan bij het plan om meer sfeer in het centrum van Buitenpost te creëren.”

KüchenTreff

Sebastiaan en Loekie zijn de eigenaren van Küchen Treff en we mogen wel zeggen dat keukens hun passie zijn. ‘Ik heb 10 jaar in de keukenverkoop gewerkt en wilde graag mijn eigen visie volgen”, aldus Sebastiaan. Het voormalige pand van Haagen Hobby voldeed aan de wensen van het stel. ‘Geen mega-showroom, maar een showroom waar je als klant de volle aandacht hebt van de adviseur. Daarnaast is de ligging van Buitenpost ideaal: half uurtje van Groningen en Leeuwarden’. “We voelen ons hier ook enorm welkom geheten door de bestaande winkeliers. Mede daarom hebben we besloten om ook gelijk mee te doen met de BCB-Retailcommissie en stappen we ook in de Werkgroep 2.0 voor verdere uitwerking van de herinrichting van het centrum van Buitenpost. Daarnaast steunen wij ook enkele sportverenigingen door middel van sponsoring. Wij zitten hier goed op onze plek!”

Ondernemersontbijt

Eerder op de ochtend was er in het gemeentehuis een ontbijt voor een aantal ondernemers uit de gemeente. Aanwezigen wa -

ren onder andere de ondernemersverenigingen van de gemeente en bedrijven zoals Wadro, Tiko Kinderopvang, Land Transport en VDM Woningen. Wethouder Jouke Spoelstra heette iedereen welkom en sprak zijn dank uit aan alle bedrijven en ondernemers van Achtkarspelen. ‘Ondernemers zorgen in de gemeente niet alleen voor werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan het voorzieningenniveau, de sponsoring van sportieve en culturele activiteiten en de algehele leefbaarheid’, aldus de wethouder. Tijdens het ontbijt was er een presentatie van QOP over de mogelijkheden van de Versnellingsagenda en werd door MKB Cyber Campus het project ‘Digitaal veilig ondernemen en werken’ onder de aandacht gebracht. Daarnaast werden er algauw onderlinge verbindingen en koffieafspraken gemaakt.

Het (h)eerlijke ontbijt tijdens deze ochtend werd verzorgd door Bar-Bistro 2Span uit Buitenpost waar Aaron en Riska de scepter zwaaien. Deze jonge ondernemers openden hun deuren afgelopen mei en raken in de omgeving steeds bekender met hun horecaconcept.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 57

Frisia Groep denkt anders en doet anders

Er zijn mensen die al snel door de bomen het bos niet meer zien. Niels Douma is anders. De directeur van de Frisia Groep in Burgum denkt altijd in kansen. ,,Het gras bij de buurman is groener, maar bij ons natuurlijk niet’’, lacht Niels. ,, Als het niet linksom kan, gaan we rechtsom. We denken vaak anders en doen soms anders. Maar het eindresultaat is top. Aan kwaliteit doen we geen concessies.’’

Of het nu om boomverzorging gaat, tuinontwerp, onderhoud, het aanleggen of inrichten van een tuin of innovaties zoals daktuinen; de Frisia Groep zorgt voor kwalitatieve en duurzame oplossingen. ,,Al onze projecten worden met grote zorg en vakmanschap uitgevoerd, op maatschappelijk verantwoorde wijze, uiteraard rekening houdend met het milieu.’’

Anders denken, anders doen. Dat snijdt hout bij de Frisia Groep. Het familiebedrijf - met vestigingen in Burgum, Groningen, Assen en Hoorn - onderscheidt zich door specialisaties. Zo wordt er o.a. geadviseerd op natuurinclusiviteit, voeren ze boomonderzoeken uit met speciale apparatuur, denk aan picus-metingen, een soort röntgenfoto’s van bomen, trekproeven om met behulp van een computer te bepalen wat de stabiliteit van een boom is en maken ze natuur- en retentiedaken. Niels: ,,Met retentiedaken lossen wij de watertoets op voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Op deze daken zit een computertje die de waterbalans op het dak beheert. Indien nodig wordt er 24 uur voor een bui vertraagd

water vanaf het dak afgevloeid op het riool. Vervolgens wordt het water tijdens deze bui gebufferd op het dak, waardoor het rioolstelsel wordt ontzien.’’

Tal van opdrachtgevers

Over werk heeft de Frisia Groep niet te klagen. Overheden, bedrijven, instellingen, particulieren, tal van opdrachtgevers maken van de diensten van de Frisia Groep gebruik. Het bedrijf, dat sinds 1696 bestaat en ooit als kleine kwekerij in Burgum begon, is uitgegroeid tot een familiebedrijf van formaat. Frisia groeit en bloeit, maar de bloeiende economie heeft ook dorre kanten. Er is zoveel werk dat er nauwelijks genoeg mensen zijn om alle opdrachten uit te voeren.

,,De arbeidsmarkt is krap’’, zegt Niels. ,,Dat is een landelijk verschijnsel, ook in de groensector is de vraag naar personeel groot. Vergrijzing speelt daarbij een rol en er is minder nieuwe aanwas bij vakopleidingen. Wij zetten ons in om jongeren te enthousias-

58 | 8KTD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

meren voor het groen door bijvoorbeeld het verzorgen van gastcolleges op scholen. De wereld mooier maken met groen, dat is wat we doen. Maar blijkbaar is dingen met je handen doen tegenwoordig niet sexy. Terwijl ons werk echt prachtig is.’’

Open Hiring

De Frisia Groep, innovatief en onderscheidend, denkt een deel van het personeelstekort op te lossen door middel van ‘Open Hiring’. Niels: ,,Wie op zoek is naar een baan kan zich bij ons aanmelden. Daar hebben we speciale dagen voor. Je hoeft geen sollicitatiebrief te schrijven, geen sollicitatiegesprek te voeren, er zijn geen opleidingseisen en niemand vraagt naar je cv. Wie interesse heeft, meldt zich en mag aan de slag zodra er plek is. Wat je dus krijgt, is dat er tijdens die ‘Open Hiring Dagen’ werkers binnen komen die gemotiveerd zijn, die interesse hebben in de

groenbranche, maar zich anders niet zouden melden omdat ze tegen sollicitatieprocedures opzien. Wij denken vanuit de kracht van personen. Een ‘gelikte’ sollicitatiebrief is voor ons van ondergeschikt belang. Het gaat er om dat je graag aan de slag wilt. Het is ons doel om mensen die aan de kant staan of iets anders willen kansen te bieden.’’

En, werkt het? ,,Ja, ik kan ondernemers echt aanraden om ‘Open Hiring’ toe te passen. De eerste ronde heeft ons 7 mensen opgeleverd. Die gaan bij ons werken met de mogelijkheid om door te stromen, met zicht op een vast contract. Weet je, niets groeit vanzelf. Dat geldt voor de natuur, maar ook voor mensen. Wij bieden iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.’’

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST 8KTD | 59

Compact training

Persoonlijke e ectiviteit vergroten en meer zelfinzicht in slechts 6 dagen tijd!

Herken je deze vragen ook? Ik wil vooruit, op welke wijze maak ik de meeste impact?

Mijn persoonlijke doelen; hoe kan ik ze realiseren?

Waarom reageer ik zoals ik reageer, zijn er meer mogelijkheden?

Hoe kan ik optimaal samenwerken met mijn collega’s/leidinggevende?

Hoe kan ik het gedrag van anderen beter begrijpen?

In slechts 6 dagen tijd gaan we hier e ectief mee aan de slag!

Bij een training van NLP-Proactief leer je: Je persoonlijke e ectiviteit te vergroten Je onbewuste en bewuste processen herkennen en bij te sturen (als jij dat wil) Gemakkelijker contact te leggen met je medemens

Menselijk gedrag en keuzes van anderen beter begrijpen Succesvol met je eigen doelen aan de slag te gaan

Reserveer nù je plek voor de eerstvolgende training in januari, via www.nlp-proactief.nl

It Sud 20, 9283TV Surhuizum M
E: marten@thompsonbouwadvies.nl
: 06-41033413

Reclame naast irritant ook gevaarlijk?!

Zonder advertenties is het internet een totaal andere plek. Wie naar nu.nl surft, moet de smalle kolom met nieuws zoeken tussen de fel gekleurde geanimeerde aandachtstrekkers. Uiteraard moeten webbeheerders ook ergens van leven, dat gunnen we iedereen. Advertenties zijn dan de makkelijkste manier om inkomsten te genereren.

Als gebruiker is reclame op internet echter niet alleen vervelend, het gaat ook steeds meer over privacy. Reclamebanners bevatten vele zogenaamde trackers die je gegevens en voorkeuren verzamelen tot een persoon profiel. Wanneer een huisgenoot zoekt naar een nieuwe vaatwasser, krijgt de rest van het gezin ineens allerlei soortgelijke advertenties.

Malvertising

Naast irritant kan het toestaan van advertenties ook gevaarlijk zijn. Bij malvertising probeert men je computer te infecteren via reclamebanners. Op een pc of laptop horen consequente updates en beveiligingssoftware dit op te merken en te blokkeren, maar dat gaat soms maar net goed. Ook doen advertentiebanners zich regelmatig voor als legitieme update die je zou moeten installeren.

Vele mensen hebben daarom een adblocker op hun apparaat geïnstalleerd. Na installatie

worden bekende advertentieservers en trackers geblokkeerd d.m.v. een browser-plug-in. Een pagina als nu.nl lijkt voor iemand die voor het eerst een adblocker gebruikt haast onherkenbaar.

Centrale oplossing

Het nadeel van deze adblockers is dat ze per apparaat of zelfs per browser moeten worden geïnstalleerd en onderhouden. Een gemiddeld huishouden heeft tegenwoordig al heel wat apparaten in gebruik. Daar zijn ook apparaten bij waarop een ad-blocker niet helemaal of helemaal niet werkt, denk aan smartphones, tablets en smart-TV’s.

Door de functie van de adblocker te verplaatsen naar het netwerk, werkt de blokkade ineens voor elk apparaat en kan op één centrale plaats worden beheerd. Op de meeste routers is een dergelijke functie niet beschikbaar. Daar kan een project als Pi-Hole verandering in brengen. Deze gratis software kan op een Raspberry Pi (zeer compacte mini pc) in het netwerk draaien, of kan worden geïnstalleerd als extra functie op een NAS-server.

Ondernemersrisico

In bedrijfsomgevingen is het centraal filteren van advertenties, trackers en andere ongewenste inhoud misschien nog wel belangrijker dan thuis. Bij Oké-PC IT adviseren wij organisaties een met de router geïntegreerde filteroplossing die nog (veel) verder gaat dan de Pi-Hole. Daarbij wordt een maatwerkprofiel gemaakt, zelfs hele landen en werelddelen kunnen worden geblokkeerd.

Helemaal waterdicht zijn de filters niet: Zo is de de reclame op YouTube in de vorm van een filmpje. Ook de in deze column aanwezige sluikreclame komt gewoon binnen ;-) . Bijkomend voordeel van het centraal filteren is dat dit tot 25% van het netwerkverkeer scheelt. Dit komt de netwerksnelheid en gebruikerservaring voor iedereen ten goede.

Ronald Zijlstra , Oké-PC IT ronald@okepc.nl | 0655375311

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 61

Gastvrijheid ontzorgt

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het bekende spreekwoord. Dat geldt niet alleen in de zorg, maar ook in de horeca. Preventie en gastvrijheid worden niet vaak in één zin genoemd. Wat mij betreft zou dat wel moeten.

Werk jij preventief aan de relatie met je collega’s, medewerkers en klanten? Denk je na over hoe je onrust, communicatiemisverstanden en conflicten vóór kunt blijven? Of ben je, in de drukte van alle dag, steeds bezig om achteraf brandjes te blussen?

Door te anticiperen kun je je gastvrijheid vergroten. Niet alleen voor klanten, maar ook voor je collega’s. Met een pro-actieve houding ontzorg je nieuwe medewerkers en ondervang je problemen. Zo hebben wij in De Pleats voor (jong) nieuwe personeel een filmpje over hoe hun eerste werkdag eruitziet. Voorkomt zorgen en stress en zorgt voor een goede start. Met een grotere gastvrijheid naar klanten tot gevolg.  Een ander voorbeeld. Hoe bejegen je elkaar? Even terug naar de zorg. Veel klachten in een ziekenhuis komen voort uit het feit dat patiënten zich niet respectvol behandeld voelen. Ook dat is in de horeca niet anders. Door hier aan de voorkant afspraken over te maken en met nieuw gedrag te oefenen, kun je veel gedoe achteraf voorkomen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de begroeting of hoe te handelen bij een klacht.

Communicatie is dus een krachtig preventief middel. Door duidelijke te communiceren voorkom je dat je veel zorg moet plegen. Denk aan een klantgerichte website met begrijpelijke taal en goede zoekfuncties. Scheelt veel mailtjes, telefoontjes en misverstanden. Het meest krachtige gastvrije medicijn is echter oprechte persoonlijke aandacht. Aandacht voor de omgeving en voor processen, en vooral voor elkaar.

Je kunt niet alle problemen vermijden. Maar een gezonde organisatie heeft wel meer weerstand.

Voorkomen is beter dan genezen.

Drs. Geesje Duursma

Ondernemer en gastvrijheidseconoom www.geesjeduursma.nl

COLUMN
62 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Houthandel Barkmeijer

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

houthandel
Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V. Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07 E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl houthandel
Dé houthandel van Noardeast-Fryslân. Houten gevelbekleding Deuren Houtbewerking
Dokkum www.raadsma.nl IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF KENNIS IS KUNNEN BEVESTIGINGEN VEILIGHEID GROENVOORZIENING POSTBOXEN GEREEDSCHAPPEN . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 .

Articles inside

Column: Gastvrijheid ontzorgt article cover image

Column: Gastvrijheid ontzorgt

2min
page 62
Column: Reclame naast irritant ook gevaarlijk?! article cover image

Column: Reclame naast irritant ook gevaarlijk?!

3min
page 61
Frisia Groep denkt anders en doet anders article cover image

Frisia Groep denkt anders en doet anders

4min
pages 58-59
Energiemarkten article cover image

Energiemarkten

4min
pages 56-57
Retailcomissie Buitenpost: Meer activiteiten voor en door het dorp article cover image

Retailcomissie Buitenpost: Meer activiteiten voor en door het dorp

3min
pages 54-55
Dag van de Ondernemer article cover image

Dag van de Ondernemer

3min
pages 50-51
Wethouder Tytse Willemsma: ‘Wat een rijkdom hebben we om ons heen in Tytsjerksteradiel’ article cover image

Wethouder Tytse Willemsma: ‘Wat een rijkdom hebben we om ons heen in Tytsjerksteradiel’

3min
pages 48-49
Bouma Technisch Installatiebedrijf: ‘Meer ruimte, alles duurzaam; dat geeft een échte boost’ article cover image

Bouma Technisch Installatiebedrijf: ‘Meer ruimte, alles duurzaam; dat geeft een échte boost’

4min
pages 46-47
Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel article cover image

Gratis energiescan voor ondernemers Dantumadiel

3min
pages 44-45
Kortere lijnen voor ondernemers in Dantumadiel article cover image

Kortere lijnen voor ondernemers in Dantumadiel

3min
pages 42-43
JIM Adviseur meer dan alleen verzekeren article cover image

JIM Adviseur meer dan alleen verzekeren

3min
pages 40-41
Thompson Vastgoedbeheer bouwt duurzaam met veel lef article cover image

Thompson Vastgoedbeheer bouwt duurzaam met veel lef

2min
page 39
Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan article cover image

Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan

1min
page 37
College van B&W gemeente Noardeast- Fryslân op bezoek bij DOKWURK article cover image

College van B&W gemeente Noardeast- Fryslân op bezoek bij DOKWURK

3min
pages 34-35
HIM Kollum: winkelen samen leuk maken article cover image

HIM Kollum: winkelen samen leuk maken

3min
pages 32-33
Nieuw in de gemeente Noardeast – Fryslân article cover image

Nieuw in de gemeente Noardeast – Fryslân

3min
page 31
Een ‘verfrissend’ bezoek aan Fortuin Dockum BV article cover image

Een ‘verfrissend’ bezoek aan Fortuin Dockum BV

3min
pages 28-29
Rebecca Slijver: kersverse wethouder met ambities voor Noardeast-Fryslân article cover image

Rebecca Slijver: kersverse wethouder met ambities voor Noardeast-Fryslân

4min
pages 26-27
Benvetti: tegels voor concurrerende prijzen article cover image

Benvetti: tegels voor concurrerende prijzen

2min
page 25
Van Wieren & Vellinga: "Hedendaagse ondernemer heeft strategisch adviseur nodig’’ article cover image

Van Wieren & Vellinga: "Hedendaagse ondernemer heeft strategisch adviseur nodig’’

6min
pages 21-23
Ondernemen en zorginnovatie in Noordoost-Fryslân article cover image

Ondernemen en zorginnovatie in Noordoost-Fryslân

3min
pages 18-19
City Sherlocks: Ontrafel het mysterie van Dokkum article cover image

City Sherlocks: Ontrafel het mysterie van Dokkum

3min
pages 16-17
Ynbusiness overspoeld met uitdagingen rondom energie en verduurzaming: Team breidt uit met twee energiespecialisten article cover image

Ynbusiness overspoeld met uitdagingen rondom energie en verduurzaming: Team breidt uit met twee energiespecialisten

3min
pages 14-15
Ga Opfriesen! article cover image

Ga Opfriesen!

3min
pages 10-11
Goede samenwerkingen met gemeenten en ondernemers is de kracht van RMT: "Toerist in Noordoost Friesland moet ‘wow-gevoel’ krijgen’’ article cover image

Goede samenwerkingen met gemeenten en ondernemers is de kracht van RMT: "Toerist in Noordoost Friesland moet ‘wow-gevoel’ krijgen’’

5min
pages 8-9
Wetterskip Fryslân en Bouwgroep Dijkstra Draisma gaan voor duurzaam: "Lisdoddeteelt biedt kansen voor boer, bouw en milieu’’ article cover image

Wetterskip Fryslân en Bouwgroep Dijkstra Draisma gaan voor duurzaam: "Lisdoddeteelt biedt kansen voor boer, bouw en milieu’’

5min
pages 4-5, 7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.