Ondernemend Netwerk Noordoost 4-2021

Page 1

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST DECEMBER 2021 NUMMER 40

Repos Graveer- en Freestechniek n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

‘Afstand tot werk of

‘Als ondernemer moet

Maxima Centrum

‘Voor de mensen die

opleiding? Wij helpen!’

je positief blijven’

Burgum: Ondernemen,

méér hulp nodig hebben’

Ontmoeten en Meer


22| |INHOUD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

NOARDEAST FRYSLÂN

08 04 ‘Voor de mensen die méér hulp nodig hebben’ 12 ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie 14 Bammenommetjes en wandeloverleg

26 24 ‘Afstand tot werk of opleiding? Wij helpen!’ 29 De Dag van de Ondernemer 30 Wervingscampagne personeel McDonald’s Dokkum groot succes

TYTSJERKSTERADIEL

DANTUMADIEL

38 41 Kaaskoperij Damwâld breidt uit 43 Ondernemersprijs Dantumadiel 2021

48 51 Maxima Centrum Burgum: Ondernemen, Ontmoeten en Meer 53 Nieuwe watervilla’s voor Waterpark Zwartkruis

ACHTKARSPELEN

ALGEMEEN

61 58 ‘Voor de mensen die méér hulp nodig hebben’ 63 Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht

16 19 ‘De wens van de klant staat voorop’ 23 Dokkum en omgeving in de bloei 36 ‘Wij nemen milieuvriendelijk letterlijk’

W W W. N OA R D E A S T F R Y S L A N . N L

W W W. DA N T U M A D I E L . E U


ONDERNEMENDNET NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN || 3 ONDERNEMEND WERK NOORDOOST VOORWOORD

Vraag en aanbod De economie draait momenteel op volle toeren. Dat hadden we door de coronapandemie niet verwacht. Ook in Noordoost Fryslân merken we na jaren van krimp veel belangstelling voor onze regio. De woningen gaan als warme broodjes over de toonbank en bouwgrond is snel verkocht. Ook zien we dat steeds meer mensen uit andere delen van het land naar onze regio trekken. Dat is positief. Toch maken wij ons ook zorgen. Want zijn er nog wel genoeg betaalbare woningen voor onze jongeren? We hebben hen keihard nodig om onze dorpen leefbaar te houden en bedrijven toekomstbestendig. Als gemeentebesturen doen we er alles aan om de vraag en het aanbod in evenwicht te krijgen. Maar dat is niet eenvoudig. De woningnood is in heel Nederland hoog. Het is niet alleen gekte op de huizenmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. Er is ontzettend veel vraag naar personeel. In Noordoost Fryslân staan er honderden vacatures open. Je zou dan ook verwachten dat er weinig werkzoekenden zijn. Toch constateren we dat dit niet zo is. Nog steeds leven teveel jongeren van een bijstandsuitkering. We moeten deze jeugd weer perspectief bieden. Daar kunnen we als overheid en bedrijfsleven samen wat tegen doen. Dat begint bij een passende baan en uiteindelijk een eigen huur- of koopwoning. Ik roep u hierbij graag op om met ons de hand aan de ploeg te slaan. Leid deze jongeren voor nu en de toekomst op tot goede en gemotiveerde arbeidskrachten. Daar help je niet alleen jouw bedrijf mee. Maar de hele lokale economie, ons aller welzijn en welvaart. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor.

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Simon Bosma, Communicatieadviseur Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Klasina van der Werf Johanna Kommerie Yke Bremer Fotografie Siem Akkerman Ynte Koster Marit Anker Ruben van Vliet Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma

In deze editie van dit magazine staat de arbeidsmarkt centraal. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Klaas Agricola Burgemeester gemeente Dantumadiel

Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Scholma druk Bedum © Copyright 2020. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W . T- D I E L . N L

W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L


4

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

MET EEN PASPOORT VOL SKILLS DE ARBEIDSMARKT OP

‘We gaan jouw kwaliteiten valideren’ “Je staat misschien wel veel dichterbij een hoger diploma dan je zelf denkt.” Raymond Steenkamp, directeur van Libereaux, gooit er meteen maar een flinke trigger in. Tachtig procent van de werkenden voelt geen urgentie om de eigen positie op de arbeidsmarkt eens tegen het licht te houden. Deels omdat ze denken: ik heb niet de juiste papieren, dus ik kan maar beter blijven zitten waar ik zit. “Zonde!”, aldus Steenkamp. Samen met ROC Friese poort Bedrijfsopleidingen heeft Libereaux daarom subsidie aangevraagd bij de Versnellingsagenda voor het project ‘Valideren, relevant worden en blijven voor werk’.

“We hebben deze subsidie ontvangen. We gaan inwoners uit

jou een goede vakman of vakvrouw? Welke kwaliteiten heb jij, waar

Noordoost-Friesland stimuleren om gericht aan hun ontwikkeling

je jezelf niet eens bewust van bent? Die kunnen we waarderen

te werken”, vervolgt de directeur. Daarvoor is een optimale dia-

en erkennen: valideren. We maken gebruik van een persoonlijk

loog tussen die individuele inwoners, het onderwijs en de arbeids-

Ontwikkelportfolio, zeg maar een paspoort voor jouw route op de

markt nodig. “Die dialoog gaat twee richtingen op. Aan de eerste,

arbeidsmarkt.” Werkgevers vragen in vacatures echter nog steeds om

richting onderwijs, werken we samen met ROC Friese Poort: het

diploma’s, een persoonlijk ervaringspaspoort is nog nieuw. “Daarom

vormgeven van een optimaal vrijstellingenbeleid. Flexibilisering

gaan we in gesprek met werkgevers. Om hun vraag naar personeel in

van onderwijs is een essentiële voorwaarde voor het loskrijgen

te vullen is het nodig een andere kijk te krijgen op inzetbaarheid. Wat

van de arbeidsmarkt. Als die tachtig procent die nu geen urgentie

zijn de vaardigheden en kwaliteiten van je huidige werknemers? Wat

voelt, hoort dat de kwaliteiten die ze hebben veel waardevoller

heb je daarnaast nog nodig? Wat moet daarvoor ingezet worden?”

zijn dan ze denken én worden erkend binnen het onderwijs, gaan er deuren open. Dan is de route naar een diploma veel korter en

Steenkamp vervolgt: “Ondernemers in deze regio vertellen mij: ‘als hij

de mogelijkheden naar geschikt werk veel groter.”

maar een goede kop heeft’, of: ‘als hij maar een hamer kan vasthouden, de rest leren we hem hier wel’. Als je kritische kerncompetities

Je eigen Ontwikkelportfolio

zoals leergierig zijn of handig zijn beheerst, red je het al binnen zo’n

“Nu associëren volwassenen jezelf blijven ontwikkelen vaak met

bedrijf. Die competenties moeten wel ergens opgeschreven en

‘terug naar school’. Dat is niet meer zo. We kijken naar: wat maakt

erkend worden. Dat is wat wij doen.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Mobiliteitsplein

elkaar, deel ambities.” Steenkamp is ervan overtuigd dat krapte op

Het project Valideren heeft een fysieke locatie: een soort Mobi-

de arbeidsmarkt niet hoeft te bestaan als deze manier van denken

liteitsplein bij Dokwurk in Dokkum. “Hier kunnen we valideren

gemeengoed wordt.

en het gesprek aangaan met werkgevers en mensen met een ontwikkelvraag. Daarnaast gaan we op pad om gesprekken te

Netwerkbijeenkomsten

voeren: gebruikmaken van het lokale netwerk is de kracht van

“Ik snap wel dat dit bij veel mkb-ers, die enorm druk zijn met de

dit project.” Dat die gesprekken nodig zijn, blijkt uit het feit dat

dagelijkse dingen, niet ‘top of mind’ is. HR is voor hen iets wat

werkgevers soms bang zijn dat werknemers vertrekken als ze

er even bij moet, daar kunnen ze best een buddy of back-up bij

in de gaten krijgen over welke kwaliteiten ze beschikken. “Aan

gebruiken. Daarom willen we in het eerste kwartaal van 2022

de ene kant voelen werkgevers de behoefte om anders naar de

een grote netwerkbijeenkomst organiseren, waarvoor we allerlei

arbeidsmarkt te kijken, aan de andere kant vinden ze het moeilijk

ondernemers uitnodigen. Zo kunnen we het Mobiliteitsplein ook

om personeel te boeien en te binden. Ik hoop dat ik als ‘Tukker in

introduceren als logische plek waar kennis gehaald en gedeeld

Friesland’ de lokale ondernemerstrots kan aanwakkeren: je mag

kan worden. En duidelijk maken dat wij écht kunnen helpen. Wil je

trots zijn op je onderneming en je werknemer vertellen dat je

nu al informatie: neem contact met ons op.”

hem veel te bieden hebt: jouw bedrijf biedt kwaliteit en toekomst. Stippel samen met je werknemer een route uit: zo kom je bij ons binnen, over twee jaar kun je dáár staan… Committeer je aan

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

5


6

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Uitbreiding steun aan ondernemers na nieuwe Coronamaatregelen Het kabinet heeft de afgelopen tijd helaas weer nieuwe maatregelen moeten treffen om het aantal corona-besmettingen naar beneden te krijgen. Meerdere sectoren worden hierdoor opnieuw geraakt. Daarom komt er opnieuw financiële steun voor bedrijven. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende regelingen.

NOW

door de TVL Q4 2021. De regeling is bedoeld voor

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetver-

ondernemers die in Q4 2021 een omzetverlies heb-

lies hebben door de coronamaatregelen kunnen

ben van minimaal 30% ten opzichte van de referen-

voor de maanden november en december de NOW

tieperiode (Q4 2019 of Q1 2020). Er wordt gewerkt

5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige

met een vast subsidiepercentage van 85% en een

periode met beperkingen. Met deze regeling kun-

percentage vaste lasten per sector. Een onderneming

nen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers

hoeft niet per se eerder gebruik te hebben gemaakt

behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere

van de TVL-regeling. Naar verwachting kunnen

regelingen ook de salarissen van medewerkers met

ondernemers die voldoen aan de voorwaarden vanaf

een flexibel contract.

begin december een aanvraag indienen via RVO. Lees hier meer over de TVL.

TVL Q4 2021 De aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtslui-

OVK voor landbouw

ting (VLN) komt te vervallen en wordt vervangen

De regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) voor


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

landbouwbedrijven was gesloten, maar door de nieuwe maat-

per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met

regelen zal deze regeling ook in Q4 2021 beschikbaar blijven. De

een zitplaats. Meer informatie is te vinden op de site van Fonds

OVK is een aanvulling op de TVL, die u maximaal aangevraagd/

Podiumkunsten. Sommige culturele ondernemingen kunnen ook

ontvangen heeft. Lees meer op de site van RVO.

aanspraak maken op de TVL Q4 2021.

Ondersteuning voor evenementen

Sportsector

Tussen 13 november en 4 december mogen ongeplaceerde

Bij sportactiviteiten, professioneel en amateur, mogen geen toe-

evenementen niet doorgaan. Er geldt een maximale capaciteit

schouwers meer aanwezig zijn. Het kabinet stelt budget beschik-

van 1250 bezoekers per ruimte en de evenementen moeten

baar voor compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om

om 18.00u afgelopen zijn. Voor deze evenementen bestaat de

seizoenkaarthouders tegemoet te komen. Ook voor aanbieders

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC), die

van amateursport is budget beschikbaar om geleden schade in

uitgevoerd wordt door het RVO. Het subsidiepercentage wordt

deze periode te compenseren.

verhoogd naar 100%. Let op! Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

De diverse regelingen worden regelmatig aangepast. Voor de

Niet alle evenementen kunnen aanspraak maken op de TRSEC.

meest actuele stand van zaken, kijk op;

Voor die evenementen wordt gewerkt aan de ATE. Verwachting is dat deze regeling begin 2022 geopend wordt. Evenementen die

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financie-

tussen 10 juli en 31 december 2021 plaats zouden vinden, kunnen

le-regelingen

aanspraak maken op de regeling. Het subsidiepercentage is 100%. https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/ en op Culturele sector

www.rvo.nl

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de compensatieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. De vergoeding gaat van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

7


8

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETNET WERK WERK NOORDOOST NOORDOOST

Nieuw stationsrestaurant in Feanwâlden: alles in één De Ferbining in Feanwâlden. Foto: Marcel van Kammen

Het stationsrestaurant in Feanwâlden is compleet vernieuwd. Het is niet zomaar een gebouw, maar een koffie-lunchroom met een verhaal. Drijvende krachten achter dit verhaal zijn Gooitzen Hager en Martina Tolsma die – toeval of niet – op loopafstand van ‘De Ferbining’ wonen.

,,Onze passie is mensen met een afstand tot de

ondernemers, bevorderen het toerisme en dragen bij

arbeidsmarkt volwaardig mee te laten draaien in de

aan de leefbaarheid op het platteland. O ja, en ons

samenleving’’, vertelt Martina die jaren werkzaam

gebouw stond al jaren leeg en heeft nu een mooie

was als vakleerkracht Zorg en Welzijn op de Wingerd

bestemming gekregen, waarbij duurzaamheid cen-

in Damwâld. Haar man Gooitzen werkte ruim dertig

traal staat. Wij stoppen alles in één bedrijf. Niet voor

jaar in de Beveiliging maar heeft zijn baan opgezegd

niets heten wij De Ferbining’’, aldus Gooitzen.

om volledig voor dit nieuwe avontuur te gaan. Het stel was al jaren op zoek naar een geschikte locatie

Sinds 9 juli 2021 kunnen mensen hier terecht voor

om te werken met mensen met een verstandelijke

een lekker kopje koffie, een (h)eerlijke lunch of am-

beperking. Dat dit stationsgebouw op hun pad is

bachtelijk gemaakt ijs. Daarnaast is bij het station een

gekomen, had volgens het echtpaar zo moeten zijn.

Toeristisch Overstappunt (TOP) met voldoende gratis parkeerplaatsen en fietsroutes. Ook kunnen liefheb-

Het is niet niks om allebei je baan op te zeggen en

bers hier elektrische fietsen huren in combinatie

een nieuw bedrijf op te starten, zo ontdekten Martina

met een picknickmand of knapzak voor onderweg.

en Gooitzen al snel. ,,Wij zijn niet een bedrijf waar het

Martina: ,,Mensen weten ons al goed te vinden en

geld na de opening binnenstroomt. Daarom zijn we

onze medewerkers vinden het geweldig. Daar doen

heel blij met de LEADER-subsidie. Anders waren we

we het voor. Maar we zijn er ook voor de toeristen, de

er niet aan begonnen’’, stelt Martina. De kracht van

mensen uit deze omgeving en de reizigers. Daarom

ons plan is volgens Gooitzen dat het aan alle criteria

verkopen we ook streekproducten, we hebben een

van een LEADER-project voldoet. ,,Wij stimuleren een

terras en coffee to go. Voor de fiets- en wandelroutes

inclusieve samenleving, werken samen met lokale

werken we samen met de Stichting Regio Marketing


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

en Toerisme. Er zijn hier zulke mooie fietsroutes, daar haken wij op in, het is zonde om allemaal weer opnieuw het wiel uit te vinden.’’

Een bruisende regio: met elkaar maken we het mogelijk De Ferbining in Feanwâlden is een van de vele mooie projecten

Al met al heeft het project veel geld gekost en om het te doen

die wij vanuit Streekwurk mede mogelijk hebben gemaakt.

slagen was LEADER-subsidie onmisbaar. Martina: ,,Wij hadden

Samen met de initiatiefnemers hebben we gekeken hoe we dit

vertrouwen in onze visie, maar waren onzeker over de financiën.

plan verder konden brengen en ondersteunden we bij de aan-

Via de gemeente Dantumadiel kwamen wij in contact met Streek-

vraag voor LEADER subsidie. Dit subsidieprogramma is een extra

wurk. Zij hebben ons heel goed geholpen. Het aanvragen van

financiële mogelijkheid vanuit Europa voor Noordoost Fryslân.

LEADER-subsidie was veel werk en het komt allemaal heel precies.

Dit geld wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in

Volgens mij zou het wel eenvoudiger kunnen, maar omdat het

het gebied. Vooral voor de uitvoerkosten van dergelijke maat-

door de Europese Unie wordt gefinancierd komen er heel wat

schappelijke projecten, kan door de initiatiefnemers financiële

regels bij kijken. Streekwurk heeft ons goed geholpen bij het

steun worden aangevraagd.

opstellen van de aanvraag. Samen is het ons gelukt om hier iets bijzonders neer te zetten waardoor we met elkaar de wereld een

Iepen Mienskipsfûns voor startups en

beetje mooier kunnen maken.’’

micro-ondernemingen De provincie stelt via het Iepen Mienskipsfûns ook geld

Meer informatie:

beschikbaar aan inwoners die een goed idee hebben om de

www.deferbining.frl

leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Sinds dit jaar kunnen startups en micro-ondernemingen deze subsidie ook aanvragen. Voor het op de markt brengen van een nieuw product of proces is maximaal € 10.000,- subsidie mogelijk. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Streekwurk brengt initiatieven verder Door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten werken we aan een mooier Fryslân. We denken mee, maken mogelijk en verbinden de juisten mensen

Team Streekwurk Noordoost Fryslân: v.l.n.r.: Lieke Terpstra, projectadviseur, Robert Lanting, regisseur bestuurlijke samenwerking, Gerwin van Oene, gebiedscoördinator en Margriet van den Berg, officemanager. Foto: Marcel van Kammen

en organisaties aan een project. Zo krijgen we ideeën van de mienskip sneller van de grond en dragen we bij aan de ontwikkeling van de streek. Ons doel? Samen werken aan een streek waar het leeft, waar het bruist. Waar het goed wonen, werken en recreëren is! Benieuwd naar de mogelijkheden? Heb je een projectidee of wil je meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een project? Met onze kennis van projecten en processen, kunnen we je snel duidelijkheid geven over de mogelijk- en onmogelijkheden. We helpen je graag verder! Je kunt ons vinden aan de Florynwei 3 in Burgum. Of neem contact met ons op via mail noordoost@fryslan.frl of via telefoonnummer 0511-479210. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl. Oant sjen!

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

9


Dak & Zinkwerken

Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking Zinkwerk Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl

www.scholma.nl

www.veeew.com

van Scholma De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK op een perfecte manier samen met de digitale wereld • geeft extra beleving aan brochures • geeft een gezicht aan statische informatie • geeft registratie van bezoekersgedrag

Download de

app en scan deze pagina

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

De Ondernemersschool Noordoost Friesland is van start! Ondernemerschap is belangrijk voor onze regio en dat stimuleren we graag. Om die reden bieden we sinds dit jaar De Ondernemersschool aan. 8 november jl. zijn de eerste 11 deelnemers gestart met dit programma vanuit De Molkfabryk in Burgum. Een enthousiaste groep ondernemers in spé die klaar is voor de volgende stap. Programma Vaak bruisen startende ondernemers van de ideeën en plannen

Wil je meer informatie over de regionale invulling of alvast aan-

maar soms is het lastig of spannend om deze daadwerkelijk om te

melden voor de volgende ondernemersschool? Mail dan gerust

zetten tot actie. De Ondernemersschool geeft je het juiste duwtje

naar een van de bedrijvencontactfunctionarissen :

in de rug. Het programma, ontwikkeld door Qredits, neemt deelnemers mee in de eerste fase van het ondernemer worden. In 10

Ingrid Vellinga op i.vellinga@noardeast-fryslan.nl,

weken worden onder leiding van een vaste docent en gastdocen-

Jeldrik Doevendans op j.doevendans@achtkarspelen.nl of

ten ideeën uitgewisseld en uitgeschreven, sparren de deelnemers

Maja Zijlstra op m.zijlstra@dantumadiel.frl

met elkaar, leren ze zich presenteren en pitchen én hebben ze aan het eind een volledig ondernemingsplan geschreven. Dit alles met concrete opdrachten en in een sociale, ongedwongen sfeer. De groepen zijn maximaal 20 personen groot waardoor iedereen voldoende persoonlijke aandacht kan krijgen. Meer informatie De huidige school loopt tot eind januari 2022. De insteek is ook volgend jaar weer een school te starten, mocht er voldoende belangstelling zijn. Meer informatie over het programma in het algemeen is te vinden op de website van Qredits (www.qredits.nl/academy/ondernemersschool).

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

11


12

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie Op donderdag 11 november hebben Friese Poort studenten ICT kunnen ervaren wat de rol van ICT is in de energietransitie. De bijeenkomst is een samenwerking tussen Kennislab Noordoost Fryslân, ROC Friese Poort en Universiteit Twente. De studenten volgden een programma waarin klimaatdoelstellingen in verband gebracht werden met de technologie die nodig is om ze waar te maken. Dit inzicht brachten ze daarna direct in de praktijk via een ontwerpopdracht. De bijeenkomst vond plaats bij Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw in Dokkum.

Sjoerd de Vries, Kennislab NOF Innovator en onder-

“Ik gebruik graag de uitspraak ‘bouw aan je ervarin-

zoeker aan de Universiteit Twente vertelt over dit

gen’ naar studenten”, aldus Roeland Westra, project-

initiatief: “Door een maatschappelijke ontwikkeling te

leider van het Centrum Duurzaam van ROC Friese

verbinden aan de potentiële beroepskeuze zie je dat

Poort. “Voor hen is het belangrijk dat ze ervaren en

studenten gaan zien in welke sectoren hun talenten

beleven hoe ze hun talent het beste kunnen inzetten.

van groot belang zijn. Door theorie direct te kop-

We hopen dat een bijeenkomst als dit een startpunt

pelen aan een ontwerpopdracht gaat het onderwerp

is waarmee we studenten op weg kunnen helpen.

leven. Terwijl de klimaattop in Glasgow nog volop

In december komt er een vervolg, door in een pro-

bezig is, werken we in Noordoost Fryslân al met deze

jectweek echte ICT-oplossingen te ontwikkelen voor

studenten aan oplossingen.”

uitdagingen van deze tijd.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Noodzaak

Kansen voor Noordoost Fryslân

Marco Gerards onderzoekt op de Universiteit Twente de rol van

Hoe groot is de kans dat studenten ICT in deze regio ook echt

ICT in de energietransitie. Hij verzorgde voor de studenten een

gaan werken in de energiesector? Volgens Marco Gerards is deze

gastcollege waarin hij besprak wat de noodzaak is van de energie-

kans heel groot. Hij legt uit: “Het energienet in jullie regio kan de

transitie: “ICT heeft een sleutelrol in de transitie van fossiele naar

vraag eigenlijk al niet meer aan. Bedrijven in de energiesector kun-

andere vormen van energie, omdat fysieke netwerken op dit mo-

nen amper genoeg mensen krijgen om oplossingen te bedenken

ment in veel gebieden al aan de grenzen van de capaciteit zitten.”

en uit te voeren.

Marco legt uit dat je met slimme inzet van ICT pieken op het

Ferenc Jacobs, kartrekker voor het thema Digitaal bij Kennislab

stroomnet kunt voorkomen. “Denk hierbij aan het schuiven met

Noordoost Fryslân, vertelt: “Kortom, in het bedenken, bouwen en

tijden waarop elektrische auto’s in een buurt worden opgeladen

gebruiken van slimme systemen voor energie liggen enorme kan-

of wasmachines op verschillende tijden gebruikt worden. Of het

sen voor Noordoost Fryslân. Er wordt op veel fronten al samenge-

aanpassen van het laadvermogen, zonder dat dit invloed heeft op

werkt tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. We kunnen

de gebruiker. ICT is cruciaal om alle vraag en aanbod van stroom

alleen nóg meer initiatieven en projecten met elkaar verbinden,

op elkaar af te stemmen.”

zeker op het vlak van innovatie in energie, bouw en ICT. De basis is zeker aanwezig, het is onze ambitie om de samenwerkingen nog

In de praktijk brengen

meer op te starten en te benutten.”

De studenten werden hierna uitgedaagd om na te denken over manieren waarop je dit kunt bereiken. Dat begint met het in kaart brengen van de momenten waarop energie gevraagd wordt door apparaten. Maar ook de momenten waarop energie terugkomt in het netwerk door zonnecollectoren speelt een rol. Dit ontwerp is het domein van ICT’ers, die vervolgens met behulp van kunstmatige intelligentie dit proces kunnen automatiseren. De studenten van ROC Friese Poort bedachten oplossingen voor een situatie waarin woonhuizen qua energie en warmte zelfvoorzienend zijn, zogenaamde microgrids. Dit deden ze vanuit de vragen: Waar speelt ICT in zo’n situatie een rol? En hoe kunnen we dat gebruiken om zo’n zelfvoorzienend microgrid ook echt te laten werken.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

13


14

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Bammenommetjes en wandeloverleg Hoe houd je de vaart in je organisatie en medewerkers betrokken? Wendbaarheid is altijd van belang, maar nu we al een tijd te maken hebben met wijzigende maatregelen is het niet gemakkelijker geworden. Met online en hybride werken kan veel opgelost worden, maar voor de echte sprongen heb je meer nodig. In de vorige editie van dit blad zijn al tips gedaan om er met je team een dag op uit te trekken, nu houden we het nog dichter bij huis.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

In coronatijd zijn de lunchwandelingetjes enorm populair geworden. Zowel vanaf kantoor als thuis merkten we dat af en toe losweken van je scherm belangrijk is voor je prestaties. En wandelen is activiteit nummer 1 om op alle vlakken stappen te zetten. In onze regio kun je de deur uitstappen en een mooi ommetje pakken. Met de wandelknooppunten plan je een route, maar je kunt er ook voor kiezen om eens met elkaar een IZI travel of MeAR app route te pakken. Overleggen Met een beetje voorbereiding kunnen veel overleggen eigenlijk prima buiten of wandelend. Daarvoor is het leuk en vooral ook nuttig eens een andere omgeving op te zoeken. Ook die vind je op www.eropuitinfriesland.nl . Wedden dat je overleg meer en andere resultaten oplevert? Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT is

Onze tips

het platform dat met verschillende verbanden van toeristische

Lauwersmeer – Diepsterbos ( 5.2 km)

ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost

Vanaf de P Dokkumerdiep in Dokkumer Nieuwe Zijlen

Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals web-

Meer info: www.np-lauwersmeer.nl

site en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk. www.eropuitinfriesland.nl

Noardlike Fryske Wâlden- Coulissewandeling Eastermar ( 5.5 km)

Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de

Vanaf P centrum aan de Teije Tolstraat in Eastermar

nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

Meer info: Wandeling 1128953 op www.route.nl

Minidocumentaires over de regio

Dwalen door Park Vijversburg

Wini naar het einde van de wereld

Parkeren bij Vijversburg in Tytsjerk Toegang kost € 2,50, voor

Heb jij ze al gezien? In ongeveer 5 minuten neemt een inwoner

een kleine bijdrage word je vriend en heb je het hele jaar door

Wini mee op pad in een van de 5 unieke gebieden. Want dat we

toegang tot dit prachtige en inspirerende park

dat allemaal hebben in onze regio is echt bijzonder. Het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de historische stad Dokkum, Nationaal

Rondje Dokkum ( 3 -7 km)

park Lauwersmeer, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en

Pak het rondje Bolwerken ( zie daarvoor de wegwijzerborden in

Nationaal Landschap De Alde Feanen. Je vindt de video’s via www.

de stad), doe De fonteinroute of maak er een break van met de

eropuitinfriesland.nl . En wanneer je je abonneert op ons videokanaal

IZI hotspotstour. Meer info op www.eropuitinfriesland.nl

krijg je automatisch een belletje wanneer we weer een nieuwe hebben geplaatst!

De Alde Feanen – diverse routes Vanaf het toeristenbureau Earnewald kun je veel kanten op.

Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT is

Routes vind je ook op www.np-aldefeanen.nl

het platform dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost

Rondje Twijzelermieden (16 km)

Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals web-

Op www.routeyou.nl vind je een mooie rondwandeling. Mis-

site en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk.

schien niet helemaal voor je lunchommetje, maar zeker de

www.eropuitinfriesland.nl

moeite waard als je even de tijd wilt nemen.

Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de

Veel meer inspiratie vind je op en via onze website. En ontdek-

nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

ken jullie een mooie? Laat het ons weten!

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

15


16

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Mariën Zathe: duurzaam voorbeeld voor inclusief begeleid wonen In haar eigen omgeving zag Ienske Meindertsma hoe de zorg voor mensen met een hulpvraag op bepaalde vlakken te wensen overliet. Haar zus woonde vanwege een beperking in een zorginstelling waar veel voor haar werd beslist. ,,Ze moest bijvoorbeeld bij de bakker dagbesteding doen. Maar er is nooit iemand die aan haar heeft gevraagd wat ze zélf graag wilde doen."

De wens om zelf een plek te creëren waar de zorg

bijvoorbeeld over het eten, dan doen de deelne-

anders ingericht wordt, ontstond onder andere

mers dat gezamenlijk. Daarnaast worden deel-

vanuit die ervaringen. Mariën Zathe zag zodoende

nemers uitgedaagd om te kijken waar ze kunnen

bijna acht jaar geleden het levenslicht. Samen met

groeien. “We vragen aan hen wat hun dromen en

haar partner Eelke Broersma runt Meindertsma de

wensen zijn en gaan samen met hen kijken hoe ze

zorgboerderij, waar mensen met een hulpvraag

dat kunnen behalen. Dat zijn bijvoorbeeld dromen

terecht kunnen voor dagbesteding, begeleid

als een bosmaaiercertificaat halen, bij de plaatselijke

wonen, onderwijs op maat, paardencoaching en

muziekband spelen of een rijbewijs halen."

logeerweekenden in een logeerhuis bij het Bergumermeer.

Streven naar gesloten kringloop De oude boerderij aan de doorgaande weg in Kollu-

Ontwikkelingsgerichte zorg

merzwaag, die stamt uit plusminus 1880, wordt mo-

“Gelijkwaardigheid vinden we heel belangrijk",

menteel grondig verbouwd. Komende zomer moet

vertelt Meindertsma. “We doen het hier allemaal

de verbouwing klaar zijn, en herbergt de boerderij

samen." Bewoners hebben daarbij de vrijheid om

twaalf zorgappartementen en drie studio's met elk

zelf te kiezen waar ze willen gaan werken, dat hoeft

een eigen badkamer, slaapkamer en woonkamer met

niet beslist op de dagbesteding van Mariën Zathe

keuken, waar deelnemers zelfstandig maar begeleid

te zijn. Als er beslissingen moeten worden gemaakt,

kunnen wonen.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

‘We hebben gekeken naar hoe we een zo gezond mogelijk gebouw konden neerzetten, dat ten dienste komt van de bewoners’

Voor de verbouwing is gekozen voor een zo duurzaam mogelijke

ma en Broersma naar een gesloten kringloop, waarbij de deelne-

aanpak. ,,Gedurende de planvorming hebben we gekeken naar

mers bijvoorbeeld zelf groente verbouwen en er vlees gegeten

hoe we een zo gezond mogelijk gebouw konden neerzetten, dat

kan worden van dieren die op het erf rondscharrelden.

ten dienste komt van de bewoners. We zijn bij tal van zorginstellingen en woonvormen in heel Nederland geweest om te kijken

Omdat men het bij Mariën Zathe belangrijk vindt om middenin

hoe zij hun gebouw hebben ingericht. Op basis daarvan is het

de gemeenschap te staan wordt de tuin rondom de boerderij

plan gevormd", vertelt Broersma.

ingericht als landschapstuin. “Een deel van de tuin zal bestaan uit terrassen, die zullen zijn voor privégebruik. Maar daaromheen cre-

“Door middel van een warmtepomp kunnen we het gebouw

ëren we een tuin waar ook bewoners uit het dorp kunnen komen

straks gaan verwarmen en hebben we geen gas meer nodig. Er zal

wandelen", aldus Meindertsma.

worden bijverwarmd door middel van infraroodpanelen. Het gebouw wordt geïsoleerd met behulp van vlas en cellulose. Het toilet

Voorbeeld voor andere partijen

zal worden doorgespoeld door middel van een grijswatersysteem

Met hun duurzaam verbouwde boerderij hopen Broersma en

en zo zijn er nog tal van duurzame toepassingen." Dit wordt mede

Meindertsma zelf een voorbeeld te kunnen zijn voor andere

mogelijk gemaakt door de LEADER subsidie voor plattelandsont-

woonvormen en zorginstellingen. “Ook als relatief kleine organisa-

wikkeling. Overal is over nagedacht, tot en met de luchtzuiverende

tie kun je kwalitatief iets groots neerzetten. Daar zijn wij trots op

planten die in de woningen komen te staan, het ecovliesbehang

en wij willen onze kennis en ervaringen graag met anderen delen,

op de muren en de natuurlijke verf. Uiteindelijk streven Meinderts-

zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden."

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

17


Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen, maken stil, verwonderen en openen de deur naar herinneringen. Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt ook de omgeving: wat is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens? Samen met u maken we ons er sterk voor dat deze schat aan cultuurhistorie behouden blijft. Zodat niet alleen die prachtige stenen en architectuur, maar ook de verhalen en herinneringen blijven bestaan. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor.

Til de tsjerke nei de takomst ta! Word donateur!

Wij beschermen al 50 jaar De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere schat aan kerken in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn 54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd. Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de gebouwen een nieuw leven. Met concerten, exposities, trouwerijen en andere feesten worden de kerken weer het middelpunt van het dorp. Wilt u ook een bijdrage leveren?

Aanmelden kan ook via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur INLOOP SPREEKUUR IN D E BIBLIOTHEEK DRACHTEN

Op donderdagmiddag van 15.00

tot 16.30 uur

2 december 14 januari 4 februari 11 maart

15 april 20 mei 17 juni


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

‘De wens van de klant staat voorop’ Ludema Bestratingen en hoveniers: het is een begrip in de regio Noordoost-Friesland. Het veelgevraagde team van vijf vaste mensen, vakkundig geleid door Hans Ludema, levert dan ook piekfijne tuinen op die van A tot Z zijn aangepakt.

Klanten kunnen bij het Dokkumer bedrijf terecht voor een groot

Agenda 2022

aantal werkzaamheden. Hans somt op: “het ontwerpen, aanleg-

De bestaande tuin leeghalen en afgraven, grond en zand plaatsen

gen, leveren en onderhouden van tuinen en bestratingen, het

en laten inklinken, drainage aanleggen, bestrating, groen en

aanleggen van riolering en drainage, het plaatsen van schuttin-

schuttingen plaatsen: er komt heel wat bij kijken. “We hebben

gen, maar ook grondwerk en grondverzet. We doen dit voor zowel

dan ook een strakke planning en zijn alweer bezig met 2022. We

bedrijven als overheden en - vooral - particulieren.”

moeten bovendien rekening houden met lange levertijd op materialen. Mensen die volgend voorjaar of zomer in een mooie tuin

Van alle markten thuis

willen zitten, kunnen beter alvast contact opnemen!”

Die opdrachten krijgt Ludema op allerlei manieren, maar ook vaak via de veelbekeken Facebookpagina. Daarop zijn actuele projecten te zien, met foto’s en filmpjes. “Mensen reageren daarop: ‘kom je ook bij ons langs? Oh, leg je ook drainage aan: dat willen wij wel!’ We zijn inderdaad van alle markten thuis. Als we riolering moeten aanleggen maar zien dat een bestaand deel verstopt zit, lossen we dat bijvoorbeeld ook op. We vinden vooral de variatie leuk: we zijn vaak wel met zes tot acht tuinen tegelijk bezig.”

‘Volgend voorjaar of zomer in een vernieuwde tuin zitten? Neem nu alvast contact op!’

Advies Sommige mensen weten al goed hoe ze het willen hebben als

Het team van Ludema werkt intussen hard door. “De laatste vijf

Ludema langskomt. “Dan help ik met het definitieve ontwerp:

jaar is er ongeveer elk jaar een werknemer bij gekomen. We wil-

ik adviseer graag over de indeling en materialen, zodat we een

len wel doorgroeien als dat mogelijk is, maar goed en kwalitatief

optimaal resultaat bereiken. De wens van de klant staat natuur-

personeel vinden is lastig en groeien mag niet ten koste gaan van

lijk voorop.” De afgelopen jaren waren grote antracietkleurige

de kwaliteit. We hebben een superleuk team, interessante klussen

tegels populair, nu verschuift de trend naar keramische tegels.

en zorgen voor een mooi eindresultaat!”

“Deze kleurvaste tegels kunnen ook worden gevoegd: dat scheelt onkruid wieden.” De vraag naar een volledig onderhoudsvrije

Nieuwsgierig?

tuin, volgelegd met bestrating, neemt overigens af. “Steeds meer

Kijk op https://www.facebook.com/ludemabestratingen

mensen kiezen voor een groenere tuin.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

19


20

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

HCR 't Raedhûs breidt uit met acht hotelkamers

Op één van de mooiste locaties in de historische binnenstad van Dokkum bevindt zich HotelCafé-Restaurant 't Raedhûs. Met een prachtig terras plus terrasboot(!) op steenworp afstand van het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht, tien hotelkamers en een restaurant waar heerlijk gegeten kan worden is er altijd reuring in en rondom de horecazaak.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Sape Woudman, eigenaar van 't Raedhûs, houdt wel van wat

Speciaalbiercafé of luxe viszaak?

leven in de brouwerij. Daarom is de ondernemer altijd bezig

Ook het pand tegenover 't Raedhûs, aan de waterkant, moet nog

met nieuwe plannen, verbouwingen en het zoeken naar nieuwe

deels onder handen worden genomen. “Boven zijn we bezig met

mogelijkheden om zijn gasten zo goed mogelijk te kunnen

een recreatiewoning, die is bijna klaar", vertelt Woudman. “Wat er

bedienen. Zodoende startte hij enkele jaren geleden met een

daar beneden komt ben ik nog niet helemaal over uit. 'T Raed-

fietsverhuur en schaftte hij onlangs ook enkele E-choppers aan.

hûs heeft wel wat de naam een bruincafé te zijn, terwijl we ook

Het historische pand tegenover 't Raedhûs werd aangekocht

echt gewoon een goed restaurant zijn met een goede chefkok

om op de verdieping een recreatiewoning in te realiseren en

in de keuken. Je kunt hier heerlijk eten en dat lijkt nog wel eens

momenteel wordt ook het hotel uitgebreid met maar liefst acht

wat te worden vergeten. Het kan zijn dat ik daarom het café en

extra hotelkamers.

restaurantdeel ga scheiden zodat het goed duidelijk is dat je in 't Raedhûs goed kan eten, terwijl je aan de overkant daarna terecht kan in een speciaalbiercafé of iets in die richting. Maar het kan ook

‘Dokkum is echt goed bezig. Er is een grote diversiteit aan horeca, we hebben de toerist echt iets te bieden’

nog best iets heel anders worden, een luxe visrestaurant bijvoorbeeld. Dat hangt af van allerlei ontwikkelingen in de markt." Dokkum zit qua toerisme in de lift en dat doet Woudman goed om te zien. “Dokkum is echt goed bezig. Er is een grote diversiteit aan horeca, we hebben de toerist echt iets te bieden." Topchef Michael Roest Waar Woudman ook trots op is, is de samenwerking met topchef Michael Roest van Restaurant De Waard van Dokkum. “Op de achtergrond krijgen onze koks culinaire ondersteuning van Roest om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken in de keuken. Michael vindt dat leuk om te doen en wij kunnen zo nog meer kwaliteit

“Deze zullen tegen het begin van 2022 klaar zijn. In het midden

bieden. Dat is een hele fijne samenwerking."

van de kamers komt een knusse binnentuin die we in mediterrane sferen willen omtoveren", aldus de horecaman. “De afgelopen jaren zijn we eigenlijk continu bezig geweest met verbouwingen. We liepen tegen ruimteproblemen aan en daarom zijn we met de eigenaar van het pand naast ons om tafel gegaan. Dat pand hebben we kunnen kopen en zodoende hebben we het restaurant kunnen uitbreiden, de keuken een betere en ruimere plek kunnen geven en daar acht nieuwe hotelkamers kunnen realiseren."

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

21


Laten we samen de we aarde een Laten samen stukdegroener maken aarde een stuk groener maken

Kies voor zonne-energie Kies voor Awizon Awizon 18 jaar expert op het gebied van Kiesis ruim voor zonne-energie advisering, levering en montage van zonne-energie Kies voor Awizon systemen. U bent bij ons verzekerd van: Awizon is ruim 18 jaar expert op het gebied van - De levering van kwalitatief hoogwaardige advisering, levering en montage van zonne-energie zonnepanelen en omvormers. systemen. U bent bij ons verzekerd van: - Maatwerk advies aan huis. - De levering van kwalitatief hoogwaardige - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. zonnepanelen en omvormers. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Maatwerk advies aan huis. - Uitstekende service en garantievoorwaarden. - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Uitstekende service en garantievoorwaarden.

• Tuinhout • Tuinhout • Bouwmaterialen Bouwmaterialen •• Haardhout Haardhout •• Houtsnippers •• Speeltoestellen Houtsnippers •• IJzerwaren Speeltoestellen • Tuingereedschap • IJzerwaren • Handgereedschap • Tuingereedschap • Lariks €Douglas

besparing op uw energie lasten

binnen ± 7/8 jaar uw woning terug wordt meer * verdiend waard besparing op binnen uw energie ± 7/8 jaar uw woning lasten terug wordt meer * √ Persoonlijke service verdiend √ Kwaliteit & Garantie waard

√ Ruim 18 jaar ervaring

√ Gedegen & eerlijk advies

√ Persoonlijke service √ Ruim 18 jaar ervaring

√ Kwaliteit & Garantie √ Gedegen & eerlijk advies

Meander 3 | Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

Meander 3 | Surhuisterveen Kijk voor meer informatie op: www.awizon.nl (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! Kijk voorhoudend meer met informatie op: www.awizon.nl *Rekening de BTW teruggaaf voor particulieren

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening houdend met de BTW teruggaaf voor particulieren

• Handgereedschap • Lariks €Douglas

Woudweg 19, 9257 RM T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

Noardburgum

Woudweg 19, 9257 RM www.vanderwalhout.nl T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Noardburgum

Woudweg 1 T (0511) 4 E info@van

W www.van T E

w


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Dokkum en omgeving in de bloei Al vanaf 2012 zet het actieve bestuur van stichting Dokkum Tulpenstad zich in voor prachtige tulpenvelden op de Bolwerken in Dokkum. Nu we al een aantal jaren genieten van deze tulpenvelden, gaat de stichting naast het onderhouden van de tulpenvelden, zich richten op het verbreden van de activiteiten. Dat is het ambitieuze doel.

Verduurzaming en biodiversiteit

Educatieve aspecten

Nu de kleurrijke tulpenvelden op de Bolwerken zijn gerealiseerd

“Deze ontwikkelingen bieden ook interessante educatieve aspec-

met de steun van de provincie, de gemeente en diverse onderne-

ten en vergroten het draagvlak”, aldus de stichting. “Niet alleen

mers is de fase van onderhoud aangebroken. Het bestuur van de

bij de inwoners van Dokkum, maar voor de hele regio Noordoost

stichting is ambitieus en ziet meer kansen voor de regio. Het gaat

Friesland. Dat alles in het kader van versterking van de ontwikke-

om kansen op het gebied van verduurzaming en biodiversiteit.

ling van de natuur, van de flora en de fauna op een manier die

Hierop wil het bestuur van de stichting haar acties en activiteiten

past bij ons mooie Noordoost Friesland.”

richten. Meer weten? Het bestuur is onder andere in gesprek met de gemeente

Op de genoemde terreinen staan meer initiatiefnemers klaar. Het

Noardeast-Fryslan over zaken als:

bestuur zoekt graag de samenwerking. Meer weten over Dokkum

Het inrichten van nieuwe publiekstoegankelijke locaties waar de •

Tulpenstad of contact opnemen? Bekijk dan de website: www.

beplanting moet bijdragen aan versterking van de biodiversiteit.

dokkumtulpenstad.nl. Dokkum Tulpenstad is nog op zoek naar

• De ontwikkeling van voedselbossen.

sponsoren om financieel, dan wel in natura te ondersteunen.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

23


24

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Frits en Mark de Jager van Going NOF en Tamara Geerdink van SPT Noord.

GOING NOF EN SPT NOORD

‘Afstand tot werk of opleiding? Wij helpen!’ Mensen uit allerlei doelgroepen die geen werk hebben én geen opleiding volgen, kunnen op diverse manieren richting werk worden geholpen. Zelfs als de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, is er een startpunt. Voor thuiszittende jongeren in onze regio is dat Going NOF. Voor andere doelgroepen is er onder andere het Servicepunt Techniek Noord.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Mensen uit allerlei doelgroepen die geen werk hebben én geen

creatiever personeel werven en hun ogen openen voor andere

opleiding volgen, kunnen op diverse manieren richting werk

doelgroepen.”

worden geholpen. Zelfs als de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, is er een startpunt. Voor thuiszittende jongeren in onze regio is

Omscholen en bijscholen

dat Going NOF. Voor andere doelgroepen is er onder andere het

Goed nieuws voor deze jongeren, andere werkzoekenden én

Servicepunt Techniek Noord.

werkgevers: er zijn allerlei subsidies voor om- en bijscholing. Tamara: “We kunnen werkgevers én nieuwe werknemers volledig

Wat doen deze organisaties en welke raakvlakken hebben zij? Een

ontzorgen: beiden kunnen zich bij ons melden. Wij zoeken uit wat

gesprek met Tamara Geerdink, arbeidsmarktadviseur Servicepunt

er nodig is en wat we moeten aanvragen. Het kost hen dus geen

Techniek Noord (SPT Noord) vanuit het UWV, directeur Frits de

geld!” Frits: “De doelgroep die Tamara bedient is veel breder dan

Jager van De Jager RVS in Dokkum en Mark de Jager, jeugdhulp-

die van ons. Voor ‘onze’ jongeren is de drempel om aan de slag te

verlener. Frits en Mark hebben samen Going NOF opgericht.

gaan het hoogst. Going NOF is dé partij in de regio waar thuiszitters terechtkunnen. Door hen verder te helpen zijn wij onderdeel

Tamara: “Naast krapte op de arbeidsmarkt is er een mismatch

van het oplossen van het arbeidsmarktprobleem.”

tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd staan één miljoen mensen aan de zijlijn: mensen die om wat voor reden dan ook niet werken. Het UWV, gemeenten en sw-bedrijven weten grotendeels wie dat zijn. Maar op de doelgroep van Going hebben wij geen zicht.”

Going NOF

Frits: “Ik signaleerde dat het moeilijker werd om aan personeel te

Going NOF is opgericht om thuiszittende jongeren weer in be-

komen, dat viel samen met Marks signalering van het thuiszitters-

weging te krijgen. “Dat doen we door individuele begeleiding,

probleem.”

sport en een jongerenwerkplaats.” Met een haalbaarheidsonderzoek – mogelijk dankzij subsidie uit de Versnellingsagenda

Maatwerk

- maakt Going inzichtelijk of er een betere verbinding kan

Mark: “Ik ben jeugdhulpverlener bij Horizon Begeleiding en wil

ontstaan tussen thuiszittende jongeren en de regionale maakin-

meer voor deze jongeren doen. Dat zij uitvallen heeft allerlei rede-

dustrie. Meer info: https://www.going-nof.nl

nen: wij verlenen zorg en zoeken uit welke problematiek er speelt. Wat staat deze jongeren in de weg om te kunnen participeren?

Training individuele begeleiding op de werkvloer

Welke tools en handvaten kunnen wij bieden?”

Frits gaat meedoen aan de ‘individuele begeleiding’, aangeboden door ‘Fryslân Werkt!’. Tamara: “Deze training geeft begelei-

Elke thuiszitter legt bij Going NOF zijn eigen traject af: het is

ders handvaten om de doelgroep te begeleiden. Dat vergroot

maatwerk. “We hebben een eigen jongerenwerkplaats in de

de kans dat hun inzet binnen een bedrijf succesvol is.” Frits: “Het

Prinsfabriek in Dokkum, waar met hout en metaal wordt gewerkt.

sluit mooi aan bij Going: mensen die aan de zijlijn staan, helpen

Ook bieden we weerbaarheidstrainingen: we vinden sport heel

om mee te doen!” Meer info: hester.roosjen@uwv.nl.

belangrijk om jongeren te activeren en weer zelfvertrouwen te geven. Gaandeweg ontdekken we samen met de jongere zijn

Kansen Verzilveren

talenten en drijfveren.”

Een tip van Tamara: de subsidieregeling Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap gaat van start. “De regeling is opgezet

Tamara is mede daarom enthousiast over Going. “Door goed

zodat werkgevers kunnen investeren in het scholen van (toe-

te luisteren naar wat mensen nodig hebben, kun je duurzame

komstige) werknemers. Wij kunnen bedrijven in de metaal en

uitplaatsingen bewerkstelligen. Going brengt de jongere weer op

bouw helpen met de aanvraag. Neem contact met mij op:

gang, wij komen daarna om de hoek kijken. Wij kunnen veel voor

tel. 06-25533804 of tamara.geerdink@uwv.nl, of kijk op

deze doelgroep én andere doelgroepen betekenen. Wij vallen

https://spt-noord.nl/kansen-verzilveren/.”

onder Fryslân Werkt en hebben een groot netwerk van partners, (onderwijs)instellingen en bedrijven. Zowel werkgevers als werkzoekenden helpen wij graag. Ook is het nodig dat werkgevers

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

25


26

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Locatiebezoeken met OCO Oosternijkerk

Met ruim 60 leden is de Ondernemersclub Oosternijkerk een levendige en ambitieuze ondernemersvereniging in Noordoost Friesland. In 2019 zijn de ondernemersverenigingen van Niawier en Metslawier ook aangesloten en inmiddels is er een nieuwe vorm van samenwerken gevonden. Er is op regelmatige basis contact met de gemeente over gezamenlijke agenda’s en doelen. Al langer bestond de wens een aantal leden op locatie te bezoeken en de bedrijventerreinen te bekijken en 20 september jl. was het zover; wethouder Jelle Boerema en het bestuur gingen samen op pad.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

bouwproducten. Ondanks de drukte in de bouw en de schaarste van materiaal, weet VDB door slim inkopen onnodige wachttijden te voorkomen. Men heeft op dit moment 4 werknemers en nog voldoende groeiambities. We beëindigen de tour bij Jaap en Annie Meinsma in Café Veldzicht in Metslawier. Een pand met een rijke historie; in 1834 werd de boerderij al als herberg gebruikt. Begin 20e eeuw kreeg het het huidige aanzicht en de laatste jaren heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden. Inmiddels heeft het meerdere functies en is het een bar, café, lunchroom én bed&breakfast. We worden hartelijk ontvangen met koffie en huisgemaakte appelbollen en kijken onze ogen uit in de 2 luxe recreatieappartementen aan de achterzijde van het pand. Al met al een leuke inspirerende middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Als eerste kregen we een rondleiding en kennismaking met de melkveehouderij van Gerrit en Erna Brouwer in Bollingawier. Dit melkveebedrijf levert sinds een jaar melk aan de ‘duurzame melkstroom’ van Albert Heijn. Een programma dat is ontwikkeld door Royal A-ware en Albert Heijn om o.a. de zuivelketen verder te verduurzamen. In dit programma is er meer aandacht voor de koe, de natuur én de boer. De koeien hebben meer ruimte en comfort, krijgen weidegang en voer uit de regio, dankzij speciale zaden ontstaat kruidenrijk grasland (wat de biodiversiteit bevorderd) en de boer gebruikt groene stroom die wordt opgewekt door een windmolen en zonnepanelen. De boer krijgt een opslag op de weidemelkprijs en kan daarmee steeds een stapje verder verduurzamen. We konden zelf proeven wat dat oplevert; onder andere heerlijke chocomelk én cappuccino! We rijden vervolgens naar bedrijventerrein ’t Oogh. Dit bedrijventerrein bestaat inmiddels alweer 20 jaar en zit vol. De ondernemersvereniging onderzoekt de behoefte en mogelijkheid tot uitbreiding van dit terrein met een aantal kavels omdat er wel behoefte is, met name bij groeiende ZZP’ers die een duidelijke binding hebben met het dorp. We rijden vervolgens door naar de Langgrousterwei in Oosternijkerk waar het imposante bedrijfspand van VDB Kunststofkozijnen staat. 15 jaar geleden begon Johan van Driesum met dit bedrijf en inmiddels heeft het bedrijf een flinke groei en 3 verhuizingen doorgemaakt. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de renovatie en verduurzaming van huizen middels verschillende kunststof

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

27


ALLES ONDER ÉÉN DAK bij De Vries Wonen

Klaar voor de toekomst!

Met een warmtepomp van Bijlstra Installaties Een warmtepomp is een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas te gebruiken, onttrekt een warmtepomp de warmte uit lucht of (grond)water voor de verwarming.

Ook voor uw stylingadvies aan huis!

Bijlstra Installaties adviseert en installeert de warmtepomp die het beste bij u past. Daarbij garanderen we hoogste kwaliteit en de beste service. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! Hogedijken 22 9101WV Dokkum www.bijlstra.nl Tel: 0519 22 17 90

denken | bouwen | leven Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit. Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

De Dag van de Ondernemer Ondernemers verdienen een dag waarop zij worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Het is heel belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers. Daarom heeft MKB Nederland de derde vrijdag van november uitgeroepen tot de ‘Dag van de Ondernemer’. Wethouder Economische Zaken, Jelle Boerema, onderschrijft dit en ging deze dag bij een aantal ondernemers op bezoek. Buitengewoon Mooi! in Kollum Het eerste bezoek bracht Jelle aan onderneemster Nynke Hoekstra. Met 23 lentes jong runt ze niet één, maar twee ondernemingen in Kollum. In november heeft ze de winkel Buitengewoon Mooi overgenomen. Het assortiment bestaat o.a. uit meerdere speciale kledingmerken, bijzondere woonaccessoires en verse bloemen. Naast de lifestyle winkel is ze eigenaresse van Beautyvol aan de andere kant van de straat. Wethouder Jelle Boerema is onder de indruk van Nynke haar ambitie.

RP Keukens en Sanitair in Dokkum Bezoek twee is aan Rense Postma van RP Keukens & Sanitair in Dokkum. Met zijn team levert hij eersteklas keukens, sanitair, tegelvloeren en assisteren ze van ontwerp tot realisatie. Met zes garanties gaat Rense voor 100% tevreden klanten én medewerkers! Naast hard werkende ondernemer is Rense ook voorzitter van bedrijvenvereniging Zuiderschans. Extra reden om hem in het zonnetje te zetten!

Hellema in Hallum Het laatste bezoek bracht Jelle samen met MKB Noord en de gedeputeerde van de Provincie Fryslân, Friso Douwstra, aan Hellema in Hallum. Ze werden enthousiast ontvangen. Er werd gesproken over de nieuwbouw, duurzaamheid en waar ondernemers zoal tegenaan lopen. Zinvolle verbinding voor ondernemer, vertegenwoordiger van ondernemers, werkgevers en de gemeente.

Al met al een hele geslaagde dag. “We zijn trots dat we zulke ondernemers in onze gemeente hebben!” aldus wethouder Boerema

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

29


30

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Franchisenemer Michel Groenewegen van McDonald’s en regiomanager Aly Meindertsma van KHN Friesland.

Wervingscampagne personeel McDonald’s Dokkum groot succes “Hoe heb je het in zo’n korte tijd voor elkaar gekregen om zoveel medewerkers te werven?” Deze vraag stelt regiomanager Aly Meindertsma van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Friesland aan franchisenemer Michel Groenewegen. Hij runt de McDonald’s in Harlingen en Drachten (Omloop en AZeven) en ook de nieuwe vestiging in Dokkum. Binnen vier dagen solliciteerden 270 mensen voor een baan bij de McDonald’s in Dokkum.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Actieplan Toekomstbestendige Banen Daarmee onderscheidt een restaurantketen als McDonald’s zich van andere horecabedrijven. “Dat maakt het in onze branche soms ook zo lastig, er zijn zoveel verschillende bedrijven. Vooral MKB-bedrijven hebben het zwaar. Door personeelstekorten staan eigenaren zelf op de werkvloer. Dat terwijl de drukte in de horeca niet is afgenomen. Vooral afgelopen zomer was het overal in Friesland enorm druk met toeristen. Dan hebben horecabazen geen tijd om ook nog eens personeel te werven en helemaal niet voor de lange termijn”, aldus Aly Meindertsma. KHN Regio Friesland heeft in samenwerking met de provincie Fryslân, het Friese onderwijs en andere stakeholders het actieplan Toekomstbestendige Banen opgesteld. “We moeten meer samenwerken om het tekort aan mensen op te vangen en als horeca willen we weer laten zien hoe mooi ons vak is”, zegt de Friese regiomanager van de KHN. Ook de eigenaar van de McDonald’s probeert het werk voor zijn personeel zo aantrekkelijk mogelijk te maken nu de banen voor het oprapen liggen. “Wij proberen ons te onderscheiden met goede salarissen voor onze restaurantteams Harlingen, Drachten en Dokkum, maar ook door flexibel te zijn. Bij ons bepalen mensen zelf wanneer ze werken, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en wat minstens zo belangrijk is: we hebben aandacht voor ons personeel.”

Doorgroeimogelijkheden Het is de wens van iedere horecaondernemer om te kunnen

Volgens Meindertsma is dat precies het verschil met een aantal

kiezen uit zoveel sollicitanten. Bij de meeste horecabedrijven

jaren geleden. “Toen stelde de werkgever de eisen. Tegen-

schreeuwen de eigenaren om personeel. “Voor de coronacrisis

woordig is het beter om als ondernemer aan te geven wat je

was het al een uitdaging om goed personeel te vinden, na al die

te bieden hebt.” Het mooie aan werken in de horeca is volgens

lockdowns is dat alleen maar moeilijker geworden”, vertelt Aly

Groenewegen dat geen dag hetzelfde is. “Op het moment dat

Meindertsma. Michel Groenewegen glimlacht van trots. “We heb-

anderen werken, ben jij lekker vrij. Sommigen vinden dat een

ben via de krant, social media en Led-screens langs de weg ken-

nadeel, maar je kunt het juist ook als een voordeel zien. Boven-

baar gemaakt dat we op zoek waren naar medewerkers voor de

dien heb je bij een bedrijf als McDonald’s de kans om door te

McDonald’s in Dokkum. Na sollicitatiegesprekken in de IJsherberg

groeien. Al onze managers zijn ooit als medewerker begonnen.

hebben we meteen 141 mensen aangenomen, tussen de 15 en

Zelf ben ik in de jaren tachtig ook begonnen als hamburgerbak-

55 jaar. Daarvan zijn er nog steeds 136 in dienst. Al deze mensen

ker. Nu ben ik franchisenemer van vier vestigingen in Friesland.”

worden getraind bij onze vestigingen in Harlingen en Drachten.

Zowel Groenewegen als Meindertsma raden mensen aan om te

We hebben speciaal twee chauffeurs in dienst genomen om deze

komen proeven van de Friese horeca en te ontdekken hoe leuk

mensen te halen en te brengen, een hele operatie. Zij worden

het werk is. “Vooral Friezen hebben het in zich om gastvrijheid

zeven dagen in de week getraind zodat ze straks in Dokkum

te bieden. En iedereen kan het leren. Dus grijp je kans en je wilt

meteen aan de slag kunnen. Het mooie van het runnen van een

nooit meer iets anders.”

McDonald’s is dat de werkwijze overal gelijk is.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

31


32

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

College B&W Noardeast – Fryslân op bezoek bij Pommeq in Munnekezijl Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt regelmatig diverse bedrijven in de gemeente. Deze keer werden ze hartelijk ontvangen door Beeno Oldenhuis, eigenaar van het bedrijf Pommeq in Munnekezijl.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Pommeq is in 1997 gestart in Ulrum onder de naam Oldenhuis

chines zijn de laatste jaren flink geïnnoveerd. Pommeq is exclusief

Export. De hoofdactiviteit bestond toen voornamelijk uit het

dealer van Steketee en constant bezig om de bestaande machines

inkopen van gebruikte pootmachines en inschuurtechniek. Deze

te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klant.

machines werden in de avonduren opgeknapt en hoofdzakelijk geëxporteerd naar het buitenland. Tot 2004 was dit een neven

Containers verschepen

activiteit van Beeno Oldenhuis. Daarnaast had hij een vaste baan

Oldenhuis merkte dat klanten worstelden met de vraag hoe ze

in de internationale aardappelmachine sector. Op een gegeven

hun machines effectief konden transporteren. Vaak hadden ze

moment werd het zo druk dat Oldenhuis besloot volledig voor

maar een halfvolle container of moesten machines van te voren

zichzelf te beginnen en zijn baan op te zeggen.

gedemonteerd worden. Oldenhuis vond dat dat veel efficiënter kon en biedt zijn klanten nu ook professioneel transport van hun

Veel export

machines via containerloading.nl

Het bedrijf specialiseerde zich verder in de export buiten de Europese unie. Vooral landen in het Midden Oosten en Azië waren

Samenwerking

onder de indruk van de machines. Oldenhuis ging vaak zelf mee

Ook in het dorp is Oldenhuis graag gezien. Samen met andere

om instructies te geven. Een avontuurlijke tijd. In 2007 verhuisde

ondernemers zorgen ze ervoor dat Munnekezijl levendig blijft. Zo

Oldenhuis Export naar een grotere loods in Munnekezijl. Van

helpt Oldenhuis o.a. mee met de organisatie van Muntjepop, een

hieruit werden ook steeds meer machines en onderdelen aan

gezellig festival met diverse artiesten. En toen er ijs lag maar er door

Nederlandse klanten verkocht. Die vraag werd op een gegeven

de vele sneeuw niet goed geschaatst kon worden, bouwde Olden-

moment zo groot dat Oldenhuis in 2014 besloot, zijn actieve

huis een super snelle sneeuwschuiver en weten de ijsmeesters van

export activiteiten buiten de EU stop te zetten en zich voorna-

omliggende dorpen hem ook te vinden. Van vele markten thuis!

melijk te richten op de toenemende vraag uit de markt in noord Nederland en Duitsland. In datzelfde jaar werd de naam Oldenhuis Export gewijzigd in POMMEQ. Specialisatie Met de slogan; “u zorgt voor uw gewas, wij voor uw machines” zowel in het veld, aan huis of in de werkplaats”, biedt Pommeq 24 uur service voor hun grote klantenkring. Op dit moment is Pommeq een toonaangevende leverancier als het gaat om machines en onderdelen voor de aardappel-, uien- en worteltechniek in de ruimste zin van het woord. Pommeq heeft zich de laatste jaren o.a. gespecialiseerd in schoffeltechniek. Vanwege het verdwijnen van chemische bestrijdingsmiddelen is er steeds meer vraag naar schoffelmachines. Deze ma-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

33


https://okepc.nl | e-mail: info@okepc.nl | telefoon: ����-������ | online bestellen: https://okepc.nl/webwinkel

Burgum Westersingel ��A | ����-������

Winkel Dokkum Aalsumerpoort ��

▪computers▪netwerkbeheer▪reparatie▪ICT-diensten ▪cloud werkplek▪telecom▪development▪beveiliging

It’s our business to improve yours

Grafisch Design

Online Marketing

Logo Huistijl Reclame

Zoekmachine optimalisatie Conversie optimalisatie Google Ads Social media adversiting Social media beheer E-mailmarketing

Webdesign Website Webshop

Samen doordenken in infra

 Nieuwste modellen keukens en maatwerk keuken op showroom  Vrijblijvende offerte ook op afspraak ‘s avonds mogelijk  Wij ontzorgen van A tot Z van afbreken oude keuken tot opbouw nieuwe keuken  Renovaties van keukens  Vast team verkoop/service en monteurs Woudweg 3A 9257 RM Noardburgum 0511-472400

www.keukencentrum-dehaan.nl

T: 0591 - 20 81 03 | info@wermedia.nl

www.wermedia.nl


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN ALGEMEEN

Nieuw gevestigd in Dokkum - Miss Vino De opening van de eerste wijnwinkel in Dokkum is een feit. Onlangs opende Miss Vino haar deuren aan de Hoogstraat 32 in Dokkum. Sommelier en eigenaresse Mathilda Broekstra helpt haar klanten graag ontdekken wat ze écht lekkere wijn vinden. Naast wijnadvies gaat Miss Vino eens per maand een proefmiddag organiseren om mensen verschillende wijnen te laten ervaren. “Om uit je comfortzone te komen en eens iets anders te proberen heeft Miss Vino ook een wijnabonnement. Je krijgt dan elke maand vier bijzondere wijnen inclusief een beschrijving of een bijpassend recept.” Miss Vino biedt naast wijn ook delicatessen, hapjesplanken en cadeaupakketten aan. Van zuurdesembrood van Broodheeren, worst van Brandt & Levie, zelfgemaakte smeersels, hapjesplanken om mee te nemen tot goed pizzadeeg. Een aanwinst voor Dokkum! Miss Vino is geopend op woensdag van 13-18u, donderdag en vrijdag van 10-18u en zaterdag van 10-17u.

Dijkstra Draisma opnieuw winnaar Cobouw50 Award Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft opnieuw de Cobouw50 Award voor best presterende bouwonderneming van het jaar gewonnen. Hiermee is Dijkstra Draisma het eerste bedrijf dat de prijs twee opeenvolgende jaren in de wacht sleept. Topman Biense Dijkstra was zeer verrast en vereerd.

Om de winnaar van de Cobouw50 Award aan te wijzen zijn de vijftig grootste bouwondernemingen van Nederland beoordeeld op hun financiële performance en soliditeit over de afgelopen drie jaar. Daarbij is onder meer gekeken naar winstgevendheid, kaspositie, benutte leencapaciteit en de solvabiliteit. “We zullen blijven innoveren en verbeteren”, beloofde Biense Dijkstra.

Dijkstra Draisma was samen met HSB uit Volendam en Coen Hagedoorn uit Huizen in de race voor de Cobouw50 Award.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

35


36

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

WEED FREE SERVICE

‘Wij nemen milieuvriendelijk letterlijk’

“Als mens creëren we weleens een probleem. De huidige stand van het milieu is daar een voorbeeld van. Ik denk niet alleen aan de co2- en stikstofuitstoot, maar ook aan de import van invasieve exoten; planten die hier van origine niet thuishoren en geen natuurlijke vijanden hebben. Deze planten veroorzaken soms een waar horrorscenario”, zegt Harry Kloosterman, directeur van Weed Free Service B.V.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Hij vervolgt: “Gelukkig zijn we als mens ook in staat problemen op te

het milieu. Dubbel duurzaam dus.”

lossen. Voor mij persoonlijk geldt: ik houd van dergelijke uitdagingen.” Weed Free Service was het eerste bedrijf dat met de heet-water-methode ging werken. “We gebruiken heet water dat we van een fabriek

‘Gelukkig zijn we als mens ook in staat problemen op te lossen’

krijgen. We hebben tanks waarin we het 48 uur boven de 100 graden kunnen houden. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we het water weer elektrisch opwarmen met energie van onze eigen zonnepanelen. We injecteren het water in de grond en daarmee is de plant bestreden.” Naast deze duurzame bestrijding, zet het bedrijf nog een volgende stap. “Wij zijn gebrand op biodiversiteit. Na bestrijding van de plant en zuivering van de grond, zaaien we het gebied weer in

Groen is niet altijd goed

met een bijpassend floramengsel. Zo ben ik opgevoed: je laat de

Weed Free Service is actief op twee gebieden. Ruerd Veldhuis,

boel netjes achter”, zegt Harry.

operationeel manager: “Voor de noordelijke vijf provincies verzorgen we het ‘grijs’. Dat is onkruidbestrijding op en rond wegen. Voor Europa zijn we dé specialist op het gebied van bestrijding van evasieve exoten.” De Japanse Duizendknoop is de bekendste exoot. Deze plant zorgt voor enorme overlast en is daardoor regelmatig in het nieuws. De plant wortelt zich tot zo’n vier meter diep en de dikke stengels laten

‘De schade kan zorgen voor gevaarlijke situaties, overlast en hoge financiële kosten’

zich in hun weg naar boven door niets tegenhouden. Funderingen en asfalt: de plant boort zich er doorheen. De schade kan zorgen voor gevaarlijke situaties, overlast en hoge financiële kosten. Boven-

Wie niet beweegt, staat stil

dien is het niet een plant die zich makkelijk laat verwijderen.

“We bestrijden onkruid en exoten op bedrijventerreinen, schoolpleinen, kampeerterreinen, langs spoorwegen, in natuurland-

“Eigenlijk geldt dat voor alle exoten. Ze zorgen voor schade en

schappen, noem maar op. We zijn constant op zoek naar de beste

kosten. Elk plantje op zijn eigen wijze. Waternavel bijvoorbeeld

methode. Niet alleen op het gebied van effectiviteit, maar ook

vormt als het ware een dak op het wateroppervlak en verstikt

passend bij de omgeving. Zo weinig mogelijk overlast, zo veilig en

daarmee het leven in het water. Naast milieuschade bemoeilijkt

zo duurzaam mogelijk. Voor elke klus gespecialiseerd materieel.

het ook de doorvaart en de waterbeheersing. Zo zie je maar:

We bestrijden met elektriciteit, heet water, afgraven en zeven, we

groen is niet altijd goed.”

verwijderen restmateriaal en zorgen voor een nieuwe flora. Het gaat goed, maar stilzitten is niet ons ding. We blijven zoeken naar perfectie. Wie niet beweegt, staat stil.”

‘Zo ben ik opgevoed: je laat de boel netjes achter’ We lossen het duurzaam op De exoten zijn vaak ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen en laten zich niet makkelijk voorgoed verwijderen. “Wij willen niet alleen een afdoende oplossing, maar ook eentje die recht doet aan

Reurd Veldhuis

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

Harry Folkert

,

EN

|

37


38

|

DANTUMADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel en eigenaar Wimer Visbeek van familiepark Sanjes Safari.

SANJES SAFARI BETREKT MEDEWERKERS BIJ NIEUWE PLANNEN

‘Als ondernemer moet je positief blijven’ Het afgelopen jaar voelde voor eigenaar Wimer Visbeek (31) van familiepark Sanjes Safari in Feanwâlden als een rollercoaster. “Het begin van het jaar was zwaar, maar deze zomer hebben we beter gedraaid dan ooit’’, vertelt Wimer. Samen met zijn team zag hij het als zijn taak om positief te blijven en de medewerkers bij de nieuwe plannen te betrekken.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Met de adoptieactie doelt Visbeek op de mogelijkheid voor mensen om het park te steunen door een dier te adopteren. “Zo bedenken we altijd wel weer wat nieuws”, vertelt de creatieve ondernemer, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Samen met deze groep heeft hij al verschillende commissies samengesteld om op die manier draagvlak te creëren. “Van alle afdelingen in het bedrijf denken mensen mee, dus ook de mensen met een verstandelijke beperking van de zorgboerderij. De basis voor het idee van de nieuwe Griezelgrot komt bijvoorbeeld bij Sietse vandaan. Daar is hij – terecht – hartstikke trots op.” Henny en Patty Het vernieuwen van het familiepark was voor de jonge ondernemer meteen een mooi moment om de naam te veranderen van Sanjes Fertier naar Sanjes Safari. “Het is avontuurlijker en Vlak voor de coronacrisis, in februari 2019, is het speel- en die-

pakkender en dekt beter de lading. Als Friezen zijn we weleens

renparadijs nog helemaal aangepast. Al jaren was het een wens

wat te bescheiden, maar bezoekers zijn vaak blij verrast als ze hier

van de ondernemer om het fietspad te verwijderen en verderop

zijn, vooral ook door de combinatie van het speelparadijs en de

opnieuw aan te laten leggen. “Ons park werd namelijk door dat

dierentuin. Ze komen overal vandaan en dankzij onze struisvogels

fietspad in twee delen opgesplitst. Dat was verwarrend voor de

Henny en Patty – beroemd dankzij het Radio 2-programma Jan

bezoeker, maar het leverde ook nog eens gevaarlijke situaties op”,

Willem Start Op – is het park in Feanwâlden nu in heel Neder-

vertelt Wimer Visbeek.

land bekend’’, vertelt Visbeek. Ook de gemeente is trots dat een bedrijf als Sanjes Safari in Dantumadiel is gevestigd. Wielstra: “Van

Hij klopte acht jaar geleden al meerdere keren aan bij de ge-

ontwikkelingen komen nieuwe ontwikkelingen. Ook het thema

meente, maar kwam elke keer geen stap verder. Totdat in 2018

inclusieve samenleving staat hoog op onze agenda. Wij vinden

het nieuwe college bij het park op bezoek kwam. “Wij schrokken

het belangrijk dat iedereen meedoet en als je ziet hoe mensen

ervan dat het zo lang had geduurd om de plannen van deze

zich gewaardeerd voelen dankzij hun baan bij Sanjes Safari, dan is

ondernemer te realiseren”, stelt wethouder Kees Wielstra van

dat heel waardevol.”

de gemeente Dantumadiel. “We hebben besloten samen onze schouders er onder te zetten. Het had nog heel wat voeten in aarde om het fietspad te verplaatsen, want je hebt met verschillende grondeigenaren, verkeersproblematiek en vergunningen te maken, maar zowel de gemeente als de ondernemer waren bereid om in dit project te investeren.” Medewerkers denken mee Begin 2019 was het fietspad verplaatst en kon Wimer Visbeek verder met zijn bedrijf. “Het park is niet eens enorm uitgebreid, maar in de beleving van de bezoekers is het veel groter en aantrekkelijker geworden. Het klopt nu.” Voor Visbeek was het een hele investering, maar hij durfde de stap te zetten omdat hij vertrouwen had in de toekomst. “En toen kwam corona”, zegt Wimer, lachend. Al kon hij er toen de crisis uitbrak helemaal niet om lachen. “Niet alleen financieel, maar vooral mentaal was het een pittige tijd. Toen we eenmaal de adoptieactie bedacht hadden, kwam de creativi-

Om het beeldfragment van de voorspellende gave van struisvogel Patty terug te kijken, zie https://sanjessafari.nl/henny-en-patty/

teit weer terug in het bedrijf.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

39


dinsdag t/m dinsdagOpen t/m zaterdag zaterdag Open vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr dinsdag dinsdag t/m t/m zaterdag zaterdag vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr

Lunch, Borrel, Diner, Bowlen, Grote zaal voor feesten en partijen, Terras, IJs, Snacks Open dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur

UW PARTNER VOOR HET HUREN VAN HOOGWERKTERS EN KRANEN

Dokkumer Hoogwerker- en kraanverhuur

T 06 5435 2406 www.dokkranen.nl info@dokkranen.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Kaaskoperij Damwâld breidt uit

4 jaar geleden begon Frank Wiebing met de Kaaskoperij in het winkelcentrum in Damwâld. Toen zijn buurman Fotografie Wybe Bosch afgelopen zomer bekend maakte te zullen stoppen met het bedrijf was dit voor Frank dé kans zijn bestaande pand behoorlijk te vergroten: “Deze éénmalige kans kon ik niet voorbij laten gaan’ aldus dhr. Wiebing. Frank is jarenlang werkzaam geweest in een supermarkt en heeft daar op diverse afdelingen ervaring opgedaan. Toch was er altijd de wens voor zichzelf te starten en tot nu toe is hij bijzonder blij met de toen gemaakte keuze. Dit betekende wel een verhuizing vanuit Groningen naar Engwierum maar inmiddels is Frank helemaal thuis in het dorp. Momenteel is de extra ruimte geheel gevuld met pepernoten in alle soorten en smaken maar dat zal niet blijvend zijn. De bedoeling is om na een grondige verbouwing in het nieuwe gedeelte een slijterij te openen. De Kaaskoperij heeft al een mooi assortiment wijnen en ook de lokale biermerken ontbreken niet. Daarnaast staat de winkel bekend om zijn uitgebreide keuze in cadeauverpakkingen. Toch ziet Frank veel kansen voor nieuwe producten en daarvoor is ruimte nodig: “met deze uitbreiding is die ruimte volop aanwezig en kunnen we het winkelcentrum rond februari weer een mooie slijterij geven”. Door het volgen van diverse wijncursussen heeft Frank zich al behoorlijk gespecialiseerd en hij vindt het per-

Naast kaaskoperij en slijterij is en blijft er in de winkel ook gelegen-

soonlijk adviseren ook één van de mooiste aspecten van zijn vak.

heid om pasfotos te laten maken.

|

41


Samen Friesland coherent maken! Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt al meer dan 12,5 jaar ervaring in de persoonlijke uitvaartzorg. Met It Stee fan ôfskie is ons aanbod niet alleen zeer compleet maar het onderstreept ook onze meerwaarde.

Royale familiekamer

Sfeervolle ontmoetingsruimte

Voor een afscheid in úw eigenheid > Afscheidsdiensten > Luxe familieruimte met eigen keuken

> Alle audio- en visuele middelen aanwezig inclusief een livestream > Catering altijd mogelijk bij elk moment

> Condoléance’s

> Eigen rouwdrukwerk

> Opbaring

> 24-uurs sleutelsysteem

www.itsteefanofskie.nl www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl Schoolstraat 102, 9251 ED Burgum

Tel. 0511 482004

Wil jij jezelf en je bedrijf ontwikkelen? Geef je dan op voor de training Coherent Ondernemen. Al 42 Friese ondernemers gingen je voor. Ze vertellen jou graag wat het hen bracht.

Geïnteresseerd? Kijk op enuzelf.nl of bel Anco van der Vliet, 06 53 37 64 56


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NET WERK NOORDOOST NOORDOOST DANTUMADIEL ALGEMEEN

HERBERG HET RECHTHUIS UIT RINSUMAGEAST WINT

Ondernemersprijs Dantumadiel 2021 Donderdagmiddag reikte wethouder Rommy Kempenaar de Ondernemersprijs Dantumadiel 2021 uit aan eigenaren Theun Plantinga en Mike Kick van Herberg Het Rechthuis in Rinsumageast.

Piet Horjus van Dorpsbelang Rinsumageast / Sibrandahûs droeg

titel Ondernemersprijs Dantumadiel 2021 krijgt de Herberg een

de Bed & Breakfast voor. “Wij zijn als inwoners erg ingenomen met

promotievideo cadeau.

Het Rechthuis. Het dorp knapt er enorm van op.” schreef Horjus bij de voordracht. Hij was ook bij de uitreiking van de prijs.

Ondernemersprijs Dantumadiel is voor het eerst georganiseerd

Het Rechthuis geeft een boost aan het dorp

In oktober 2021 riep wethouder Rommy Kempenaar de inwoners

Volgens de jury hebben de eigenaren met lef, maar heel veel res-

op om een bedrijf voor te dragen die zich in 2021 bijzonder heeft

pect voor het verleden en het dorp een goede invulling gegeven

weten te onderscheiden. Er werden in totaal zo’n 40 bedrijven ge-

aan het beeldbepalende Rijksmonument. Wethouder Rommy

nomineerd, uit verschillende sectoren. De jury is blij met dat aantal

Kempenaar: “Het Rechthuis biedt niet alleen de toerist een fijne

aanmeldingen. Kempenaar: “En vooral de motivaties die we er bij

plek, maar zorgt ook voor een fleurig dorpscentrum. Theun en

kregen. Het was niet makkelijk om daar één winnaar uit te kiezen,

Mike werken daar keihard voor, maar met veel passie. Dat kun je

want natuurlijk zijn we trots op al onze ondernemers. De onderne-

zien. De Ondernemersprijs is hen van harte gegund.”

mersmentaliteit kenmerkt een groot deel van onze inwoners. We kennen in dit gebied veel bedrijven. Zij helpen elkaar, zorgen voor

De wethouder verraste donderdag, samen met de andere juryle-

werk en laten bovendien onze regio bruisen. Met onder andere

den Bert de Boer (Ondernemersvereniging SOD) en bedrijvencon-

deze prijs willen we dat anderen laten zien en waarderen.”

tactfunctionaris Maja Zijlstra, Theun en Mike met de prijs. Naast de

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

43


ai162280814729_Presentatie-OndernemendFriesland bewerkt.pdf

1

04-06-2021

14:02

Specialist in machinaal terreinonderhoud Wij staan garant voor snel zichtbaar schoon resultaat! • Inzetbaar bij elk type

bedrijf.

• Milieuvriendelijk

onkruid bestrijden openbare ruimte

- 22429916 www.Terreinreinigen.nu 06

Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

SYBE EN MARJON VAN DE VRIES WONEN IN BURGUM:

‘We willen onze klanten volledig ontzorgen’ Ze kunnen de totale aankleding van de binnen- en buitenkant van een woning verzorgen: De Vries Wonen aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 16 in Burgum levert vloeren, verf, behang, gordijnen en raamdecoratie voor de aankleding van de binnenkant, maar ze zorgen ook voor zonweringen en het glas- en schilderwerk aan de buitenkant van het huis.

“We kunnen onze klanten volledig ontzorgen bij het inrichten van

een klein verfwinkeltje, zo vertelt Sybe. “Pake en beppe Sybe en

het in- en exterieur van hun woning”, aldus het eigenaarsechtpaar

Hiltje bouwden het bedrijf verder uit en mijn heit en mem - Melle

Sybe en Marjon van De Vries Wonen. “Het begint al met styling-

en Jelly - sloten zich in 1985 aan bij de Decorette formule. We

advies, waarbij met de klant naar geschikte kleuren en materialen

bieden sindsdien een totaalconcept aan voor de hele woning,

wordt gekeken. Dit kan in onze winkel, waar we 350 vierkante me-

inclusief stylingadvies als de klant daar prijs op stelt.” Sybe en Mar-

ter aan oppervlakte hebben waar de klant inspiratie op kan doen.

jon namen De Vries Wonen in 2001 over, nadat ze vanaf 1995 het

Maar we komen ook bij de klant thuis om ter plekke te kijken naar

bedrijf zes jaar lang samen met heit Melle en mem Jelly leidden.

de mogelijkheden. We kunnen vervolgens alles inmeten, verven,

“En zo is het familiebedrijf sinds 1937 steeds verder uitgebreid.”

behangen, stofferen en we leggen de vloeren: variërend van laminaat of pvc tot vloerbedekking. Samen met een team van vijf

Voor elk wat wils

vaste medewerkers zorgen we dat het huis van onder tot boven

De Vries Wonen is uitgegroeid tot een speciaalzaak met onder

wordt aangekleed.”

andere de grootste collectie behangboeken in het noorden van Nederland. “We hebben gewoon behang, maar ook zeer

Geschiedenis

exclusieve soorten die zo’n 200 euro per vierkante meter kosten.

De Vries Wonen is een echt familiebedrijf. Overgrootvader Hendrik

We hebben voor elk wat wils. De klant kan altijd bij ons terecht en

de Vries legde in 1937 het fundament van het huidige De Vries

wordt op maat geholpen. En als alles weer mooi is opgeknapt en

Wonen. Hij begon met een schildersbedrijf in Burgum met daarbij

geverfd, kan de klant weer jaren vooruit.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

45


46

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

De veelzijdigheid van Repos graveer- en freestechniek

Van stempels tot bedieningspanelen voor synthesizers en van medische apparatuur tot naamborden, logo’s en bewegwijzeringen: bij Repos graveeren freestechniek in Dokkum maken ze veel verschillende beeldbepalende producten voor met name Nederlandse wederverkopers, maar de opdrachten komen ook vanuit het buitenland, aldus eigenaar Ben Postma.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Technieken Door de vele technieken zoals graveren op diepte, het frezen van voorwerpen uit blokken materiaal, het bedrukken en laser graveren kan Repos van alles maken voor zowel het in- als exterieur. Ruim tien jaar geleden is daar ook het digitaal bedrukken van aluminium bij gekomen. Naambordjes, visitekaartjes, onderdelen voor de muziekindustrie en zelfs een grote opdracht van onderzetters voor het automerk Porsche worden van bedrukt aluminium gemaakt. “We printen niet op, maar als ware in het materiaal. Het is een soort tatoeage”, legt Ben uit. Hij is in het bijzonder trots op de opdracht voor Porsche. “Het was een hele mooie opdracht”, zegt hij terwijl hij de aluminium onderzetter met daarop de afbeelding van een Porsche laat zien. “Deze onderBij binnenkomst in het bedrijf aan de Beurtvaart 4 staan in de vitrines

zetters zijn de hele wereld over gegaan. Ze zijn slijtvast en oplosmid-

tientallen producten uitgestald, die binnen de muren van Repos zijn

delbestendig. Het is een duurzaam product, maar ook recyclebaar. En

gemaakt in de loop der jaren. Specialistische medische apparatuur en

er is nooit één teruggekomen. Dat zegt wel iets over de kwaliteit.”

onderdelen, gevelletters en huisnummers, logo’s voor automerken en stempels voor King pepermunt, Red band, Fortuin en vruchten-

Voor Jan zijn de synthesizer panelen wel een heel bijzonder

hartjes. Het is slechts een greep uit de grote hoeveelheid producten

product om te maken. “Er zit steeds meer groei in en we krijgen op-

die bij Repos in kleine, maar ook in grote getalen worden gemaakt.

drachten uit Australië, Zweden, Engeland en Amerika. We werken

“Het kan variëren van één stuks tot tienduizenden.”

samen met een ‘ambassadeur’ in Amsterdam, namelijk ‘This is not rocket science’. Zij hebben veel connecties in de muziekindustrie. Ik

Familiebedrijf

heb veel affiniteit met muziek en vind dit hele leuke opdrachten.”

Het familiebedrijf wordt geleid door de broers Ben en Robert Postma uit Dokkum. Procesverbeteraar Jan Kuipers is hun rech-

Bestellen

terhand binnen het bedrijf en pakt de lopende zaken op als de

Het nieuwe bestelportaal voor de klant is een aanwinst voor het

beide eigenaren op pad zijn. “We hebben een mooi team, waarbij

bedrijf, aldus Ben en Jan. “Vaste klanten kunnen inloggen, offertes

iedereen zijn eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden heeft”,

berekenen en bestellingen plaatsen. Het bestelsysteem geeft op-

legt eigenaar Ben uit. Zijn broer Robert en hij namen het bedrijf

drachten automatisch door naar de print- en freesafdeling en zo

over van hun vader Rein Postma, die jarenlang een bedrijf had

kunnen we sneller, efficiënter en goedkoper werken. En zo zijn we

op het Schapendijkje in Dokkum. In 1999 verhuisden ze naar de

steeds bezig om de processen binnen het bedrijf te verbeteren.

huidige locatie aan de Beurtvaart, waar Repos is uitgegroeid tot

Dit heeft voordelen voor de klant, maar ook voor onszelf.”

een bedrijf met zeventien werknemers.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

47


48

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST

‘DE TECHNIEK BIEDT ÁLTIJD UITDAGING’

De ICT vindt nieuwe werknemers vooral dankzij netwerk Dieta Holwerda en Wessel Koning, als vertegenwoordigers van het bestuur van de ICT.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Goede technische mensen vinden is niet gemakkelijk, dat ervaren ook de leden van de Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT). Gezamenlijk hebben deze ondernemers ongeveer 2000 werknemers. Zij zetten diverse tools in om aan nieuw talent te komen, een sterk netwerk is één van de belangrijkste. We gingen in gesprek met interim-voorzitter Wessel Koning en bestuurslid Dieta Holwerda, als vertegenwoordigers van het ICT-bestuur.

Koning is directeur van Interay Solutions in Burgum, Holwerda

Holwerda: “Bovendien bieden eigenlijk al onze leden bijscholing

is mede-eigenaar en financieel directeur van Bouma Technisch

en voldoende uitdaging voor werknemers om door te blijven

Installatiebedrijf in Sumar. Dit bedrijf verhuist medio volgend

groeien. Dat is belangrijk: mensen die in de techniek werken,

jaar naar het voormalige pand van Auto Schat in Burgum. “Dan

hebben van nature een honger naar de nieuwste mogelijkheden.

worden we buren.”

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de techniek is altijd in beweging.” Koning: “Die passie voor het vak herkennen we heel

Aandacht op scholen

snel bij stagiaires en nieuwe werknemers.”

Wessel Koning: “Jonge mensen zijn wel geïnteresseerd in techniek, maar begrijpen nog onvoldoende wat het betekent om in de

Thuiswerken en vertrouwen

techniek te werken. Daarom werken we samen met onder andere

Hij vervolgt: “Hoger opgeleide werknemers vinden we onder

Technet Kring om activiteiten voor leerlingen van het voortgezet

andere dankzij onze nauwe contacten met de hogescholen in

én het basisonderwijs te organiseren.”

Leeuwarden, Groningen en Zwolle en met de RUG. Deze mensen weten goed wat ze willen. Een nieuwe trend is dat zij de moge-

Dieta Holwerda: “Ook in de Centrale Burgum worden wel evene-

lijkheid om thuis te werken zien als een belangrijke secundaire

menten gehouden waar bedrijven zichzelf kunnen presenteren

arbeidsvoorwaarde. Ze werken graag op basis van vertrouwen en

voor kinderen en ouders.” Koning: “Die ouders zijn belangrijk:

willen een mate van vrijheid bij het invullen van werkzaamheden.”

zij hebben een grote invloed op de keuzes van hun kinderen.”

Holwerda: “Als je werknemers verantwoordelijkheid en vertrou-

Holwerda: “We merken gelukkig dat op scholen meer aandacht

wen geeft, krijg je dat terug en creëer je binding.”

komt voor techniek.” Koning: “Dat klopt. Zo heeft csg Liudger uit Burgum een vlogactiviteit waarbij leerlingen bedrijven bezoeken

Ook parttime werken is in trek. Holwerda: “De techniek is een

en een vlog maken. Dat hebben ze bij ons ook gedaan. De leerlin-

behoudende branche, maar we moeten hier minder star mee

gen vonden het leuk en leerzaam.”

omgaan. Als je mensen ruimte geeft om een goede werk-privébalans te creeëren, blijven ze graag bij je.” Koning: “De trends die wij

Dat is goed nieuws voor de toekomst. Maar hoe zit het met

noemen horen bij een omslag die gaande is, maar nog niet klaar

vacatures die nu ingevuld moeten worden?

is. Dit vergt tijd en anticiperen.”

Holwerda: “Veel vacatures kunnen we invullen dankzij ons netwerk. Daarnaast bieden we stageplekken en BBL-plekken aan: leer-

Koning en Holwerda benadrukken dat het de leden van de ICT

lingen willen na hun opleiding vrijwel altijd bij ons blijven werken.

nog steeds lukt om personeel te vinden. “Onze gemeente is daar-

We staan ook open voor zij-instromers: gemotiveerde mensen die

bij ook een belangrijke factor: Tytsjerksteradiel is heel toegankelijk

bewust voor onze branche kiezen. Voor al deze groepen geldt: je

en laagdrempelig, zowel voor de ICT als voor de afzonderlijke on-

moet investeren in mensen.”

dernemingen. We worden betrokken bij belangrijke beleidsvraagstukken en er wordt echt naar ons geluisterd. We hebben hier een

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op mbo-scholen biedt

goed woon- en werkklimaat en dat is voor zowel ondernemers als

ICT-leden directe kansen op nieuw personeel. Koning: “Als bedrijf

werknemers even prettig als belangrijk.”

moet je daarvoor geaccrediteerd zijn. Sonac is bijvoorbeeld als enige in Noord-Nederland geaccrediteerd voor BBL-opleidingen in de procesindustrie. Dat geeft ook een wervende werking.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

49


Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit.

• Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering

Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Maxima Centrum Burgum: Ondernemen, Ontmoeten en Meer Tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 19 november heeft burgemeester Jeroen Gebben een werkbezoek gebracht aan Kees en Rintje Noppert van het Maxima Centrum in Burgum. Het college van B&W is trots en zuinig op haar lokale bedrijfsleven. “ Het lokale bedrijfsleven is de smeerolie in onze lokale economie. Bedrijven zorgen er voor dat dorpen leefbaar en aantrekkelijk blijven. Tytsjerksteradiel kent sowieso een prettig vestigingsklimaat” aldus Gebben. Vader en zoon Noppert hebben in 2014 dit multifunctioneel en modern kantoorpand gebouwd. Het Maxima Centrum is gesitueerd in een groene omgeving en grenst aan het Wetter- en Willepark. Een echte blikvanger aan de zuidelijke entree van Burgum. “Na de bouw”, zo vertelt Kees Noppert, “hadden we in 2016 11 huur-

het pand ‘bewonen’ zijn divers. Het varieert tussen sport en be-

ders in het pand, waaronder een aantal grote huurders. De ontwik-

wegen, gezondheidszorg, bouw, opleiding en training en zakelijke

kelingen in de kantorenmarkt staan echter niet stil, we merken dat

dienstverlening. Het is dagelijks een komen en gaan van klanten.

ondernemers en bedrijven flexibiliteit belangrijk vinden: bijvoorbeeld

Vaste en flexibele werkplekken

ruimte voor groei en kortere huurtermijnen. Daarnaast is het kantoor

"Onze filosofie is dat het Maxima Centrum dé plek is waar onder-

niet alleen een werkplek maar ook een ontmoetingsplek. In de

nemers kunnen ondernemen, elkaar kunnen ontmoeten en elkaar

stedelijke omgeving zie je al verandering in gebruik van het kantoor.

kunnen inspireren. "Wij bieden”, aldus Rintje Noppert, kantoor en

Maar ook in het noorden merken we dat deze behoefte er is. Met ons

bedrijfsruimten aan, waarbij er mogelijkheden zijn om een kantoor

maatwerkconcept spelen we in op de veranderende behoefte voor

voor 1 dag(deel) te huren en losse werkplekken kunnen zelfs per uur

ondernemers; we zorgen voor flexibiliteit, ontzorgen ondernemers

worden gehuurd. We zien dat daar in coronatijd steeds meer inte-

van facilitaire diensten en bieden een fijne (gezonde) werkplek".

resse voor is. Daarnaast bieden we ook vergaderruimten aan. Voor de gebruikers van het pand is er een centrale ontmoetingsplek".

Een komen en gaan van klanten Inmiddels zijn er 23 ondernemers die ruimte huren in het Maxima

Agenda MeerWaarde

Centrum. De werkgelegenheid die dat met zich meebrengt

"Wij proberen", zo vertelt een enthousiaste Kees Noppert ", in

varieert tussen de 60 en 70 arbeidsplaatsen met daarom heen een

samenwerking met onze huurders en andere ondernemers

flexibele schil van 10 tot 20 arbeidsplaatsen. De ondernemers die

uit de regio meerwaarde te creëren door het organiseren van trainingen, lezingen en seminars in het Maxima Centrum. Deze bijeenkomsten zijn gericht op ondernemers en professionals uit de regio. Ter illustratie: afgelopen september hebben Dirk van der Woude (Integripro), Ronald Zijlstra (Oké-PC IT), Irma Zijlstra (Assurantiebedrijf Zijlstra) en Kees Noppert (Maxima Centrum) een Burgumer Cyber Info Avond georganiseerd over cyberrisico’s en ondernemen". Op de website: www.maximacentrumburgum.nl wordt het actuele aanbod onder het kopje Meerwaarde aangegeven. Kortom: het Maxima Centrum in Burgum bruist van energie!

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

51


Taekema Taekema Taekema Campers Campers CampersCa T Taekema

Taekema Taekema Taekema Campers Campers Campers gespecialiseerd gespecialiseerd gespecialiseerd in het in in het aanbieden het aanbieden aanbieden van van van T Taekema Taekema van Taekema Campers Campers gespecialiseerd gespecialiseerd in in het het aanbieden aanbieden Taekema van Campers Campers gespecialiseerd gespecialiseerd in in het het aanbieden aanbieden van van betaalbare betaalbare betaalbare campers. campers. campers. WijWij hebben Wij hebben hebben een een doorlopend een doorlopend doorlopend en en ruim en ruim ruim b betaalbare en betaalbare campers. campers. Wij Wij hebben hebben een een doorlopend doorlopendbetaalbare betaalbare en ruim ruim campers. campers. Wij Wij hebben hebben een een doorlopend doorlopend en en ruim ruim assortiment assortiment assortiment campers campers campers opop voorraad op voorraad voorraad tegen tegen tegen dede scherpste de scherpste scherpste prijzen. prijzen. prijzen. op voorraad tegen de scherpste prijzen. a assortiment assortiment prijzen. assortiment campers campers op op voorraad voorraad tegen tegen de de scherpste scherpste assortiment prijzen.campers campers op voorraad tegen de scherpste prijzen. Wij Wij zijn Wij zijn leverancier zijn leverancier leverancier van van vakantieplezier! van vakantieplezier! vakantieplezier! Daarom Daarom Daarom vinden vinden vinden wij wijwij Wij vinden zijn wij van Wij zijn zijn leverancier leverancier van van vakantieplezier! vakantieplezier! Daarom Daarom Wij Wij vinden zijn leverancier leverancier wij van vakantieplezier! vakantieplezier! Daarom Daarom vinden vinden wij wij het het belangrijk het belangrijk belangrijk om om onze om onze onze campers campers campers af te af af te leveren te leveren leveren met met een met een apk, een apk, apk, het belangrijk om onze campers af te leveren met het een belangrijk apk, om onze campers af te leveren met een apk, het belangrijk om onze campers af te leveren met heteen belangrijk apk, om onze campers af te leveren met een apk, campercheck campercheck campercheck en en garantie. en garantie. garantie. campercheck en garantie. campercheck en campercheck en garantie. campercheck en garantie. garantie.

W h c

De De De nummer nummer nummer 1 11 De nummer 1 De nummer 1 ininbetaalbare inbetaalbare betaalbare campers campers campers in betaalbare campers in betaalbare campers

in betaalbare campers

Standaard Standaard Standaard APK APK en APK en campercheck en campercheck campercheck Standaard Standaard APK APK en en campercheck campercheck Aangesloten Aangesloten Aangesloten bijbij NKC bij NKC & NKC RDW-erkend & RDW-erkend & RDW-erkend Aangesloten Aangesloten bij bij NKC NKC & & RDW-erkend RDW-erkend Professionele Professionele Professionele werkplaats werkplaats werkplaats Professionele Professionele werkplaats werkplaats Diverse Diverse Diverse inruil inruil inruil mogelijk mogelijk mogelijk Diverse Diverse inruil inruil mogelijk mogelijk

Standaard Standaard APK APK en en campercheck campercheck Aangesloten Aangesloten bij bij NKC NKC & & RDW-erkend RDW-erkend

Aangesloten Aangesloten Aangesloten bijbij Bovag bij Bovag Bovag Aangesloten Aangesloten bij bij Bovag Bovag

Professionele Professionele werkplaats werkplaats Diverse Diverse inruil inruil mogelijk mogelijk Aangesloten Aangesloten bij bij Bovag Bovag

Grootste Grootste Grootste camperaanbieder camperaanbieder camperaanbieder van van van het het noorden het noorden noorden camperaanbieder Grootste Grootste camperaanbieder van het noorden Grootste camperaanbieder van van het het noorden noorden

U U be be be nt nt nt va va va n n n ha ha ha rte rte rte we we we lko lko lko m mm va UU n be ha nt rte va n m ha we rte lko m in in in on on on ze ze ze nie nie nie uw uw uw e sh ee sh sh ow ow ow ro ro ro om om om nie in on uw onze ow ze nie22uw om ro om 2 2e showro me me me t t t 10 10 10 00 00 00 2 ka mka ka mp mp mp ee ee me rp rp 2 lez lez ier ierier 00m mett 10 mp mm 1000 ee ka rp lez mpee eerp ier rplez lez

U U be bent nt in in on onze ze me t 10 met 100 0

Kom Kom gezellig Kom gezellig gezellig langs langs langs in in in Kom gezellig langs in Kom gezellig langs in Gorredijk, Gorredijk, Gorredijk, ons ons verkoopteam ons verkoopteam verkoopteam Gorredijk, Gorredijk, ons ons verkoopteam verkoopteam geeft geeft geeft u graag u graag u graag advies advies advies geeft u graag geeft u graag advies advies


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Nieuwe watervilla’s voor Waterpark Zwartkruis Waterpark Zwartkruis in Noardburgum en vlakbij het Bergumermeer is een hoogwaardig recreatiepark met 41 watervilla’s. Begin november is een nieuw uitbreidingsplan gepresenteerd met maar liefst 34 karaktervolle watervilla’s aan de waterkant. Onlangs zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden gestart. Op 24 november is het eerste water in het nieuwe uitbreidingsplan binnen gelaten. “Een nieuwe mijlpaal voor onze mooie Waterpark Zwartkruis”, zo vertelt Bastiaan Faber van het Waterpark trots. De nieuwe Watervilla’s zijn 6-persoons, 8-persoons en 10-persoons en hebben een eigen steiger voor sloep, zeilboot of visbootje. De nieuwe watervilla’s zijn doordacht ontworpen volgens de eisen van nu: gasloos, standaard 12 zonnepanelen, comfortabel, ruim, prachtige lichtinval, aantrekkelijke materialen binnen en buiten, smaakvol gebouwd onder architectuur. De watervilla’s zijn heel geschikt als gewild huurobject, als serieuze belegging met mooi rendement of als riante tweede woning. Meer informatie over dit plan kunt u vinden op: https://waterrijkwonen.nl/woning/rijksstraatweg-78-9257-dv-noardburgum/

Nieuw beleid voor toerisme en recreatie Op 16 september heeft de raad van Tytsjerksteradiel het nieuwe beleid voor toerisme en recreatie vastgesteld.Het uitgangspunt van dit nieuwe beleid is groei. Groei van het aantal toeristen en groei van het aantal accommodaties. Dit is geen doel op zich: Een vitale vrijetijdssector heeft veel positieve effecten voor inwoners. Toerisme en recreatie leveren een positieve bijdrage aan de leef-

Tineke Bergsma tbergsma@t-diel.nl 06 21 30 28 15 of

omgeving, de lokale economie, werkgelegenheid, gezondheid,

Jens Zeemans j.zeemans@achtkarspelen.nl 06 18 09 50 35

de ontwikkeling en het onderhoud van voorzieningen, natuur, cultuur en landschap. De gemeente kiest daarmee voor groei die de brede welvaart bevordert.

Tytsjerksteradiel, folle mear om te ûntdekken!

Het beleidsplan is in te zien op https://www.t-diel.nl/gemeentelijk-beleidsplan-recreatie-entoerisme/ Bij het beleidsplan hoort een ontwikkelkader. Dit kader biedt ondernemers die plannen hebben op het vlak van toerisme en recreatie, een handvat. Ook dit ontwikkelkader kunt u via bovenstaande link inzien. Wilt u meer weten of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met

Toerisme en recreatie ramma 2021 - 2030 Beleid en uitvoeringsprog Versie definitief 23 augustus

2021

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

53


n

eh a

ko r b

ve r

Email info@belabela.nl www.belabela.nl

Birdaarderstraatweg 70 9101DC Dokkum, 1e etage

ad

Zwannie van der Wal

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum

DKD Lasopleidingen is gespecialiseerd in het geven van Lasopleidingen. Daarnaast bieden wij ook certificering voor lassers (Lasserskwalificaties) en bedrijven (Lasmethodekwalificaties) plus het geven van lasadvies.

Kwaliteit is onze standaard. Onze mensen zijn betrokken en willen hun kennis graag overdragen, om uiteindelijk een goed product of advies af te geven waarop de klant verder kan bouwen. DKD biedt de volgende dienstverlening: • NIL Lasopleidingen niveau 1 t/m 4 (Nederlands Instituut voor Lasopleidingen) • DNV Certificering (Det Norske Veritas) • Advies • Maatwerk • Arbeidsbemiddeling

T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl

Havinga metaal

maatwerk in metaal Havinga metaal

Maatwerk in metaal Hier met het monteren van het dak voor een grote opslaghal in Surhuisterveen. Voor andere projecten in de MKB en industrie, kijk op: www.havingametaal.nl

Door enorme tekorten op de arbeidsmarkt, blijft de vraag naar lassers onverminderd groot. Ná een opleidingstraject van +/- 2 maanden kunnen wij u bemiddelen naar duurzame arbeid. Voor meer informatie, zie onze website www.dkd-lasopleidingen.nl of neem telefonisch contact met ons op. DKD Lasopleidingen | Madame Curieweg 6 8501 XC Joure | T: 0513-418088

www.havingametaal.nl I Surhuisterveen

0512-362 427


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

VAN WIEREN & VELLINGA ADVISEURS EN ACCOUNTANTS

Advies bij personeelskrapte Ook een accountantskantoor zoekt weleens nieuwe collega’s. In het verleden was dat geen probleem, in de huidige arbeidsmarkt wél. Frans van Wieren weet precies waar zijn klanten het over hebben als ze het onderwerp ‘krapte’ aanboren. “We zitten in hetzelfde schuitje.”

Van Wieren & Vellinga Adviseurs en Accountants in Dokkum zegt

repeterende taken kunnen eventueel machinaal worden uitge-

desondanks geen nee tegen nieuwe klanten. “We hebben het

voerd?”

druk, maar iedereen is welkom om van onze diensten gebruik te maken. Bovendien helpt deze ervaring ons in gesprekken over

Boeien en binden

personeelskrapte met ondernemers. Als het niet lukt om nieuwe

In plaats van wachten tot een nieuwe werknemer aanklopt kun

mensen te krijgen, is het bijvoorbeeld verstandig je bedrijfspro-

je ook iemand een kans geven die uit een andere sector óf net

cessen eens onder de loep te nemen.”

van school komt. “Naast stageplekken kun je ook werkervaringsplekken aanbieden. Investeer wel bewust in deze mensen: maak

Hybride werken

tijd vrij om ze te begeleiden en zorg dat er echt iets te leren en

“De hybride manier van werken waar we sinds de coronacrisis aan

te doen valt. Door mensen te boeien kun je ze aan je binden. Zij

gewend zijn geraakt, hoef je niet volledig los te laten. Deels op

vormen het kapitaal van je onderneming: ze zijn goud waard.”

kantoor en deels thuiswerken kan het voor parttimers gemakkelijker maken meer uren te draaien. Ook flexibeler omgaan met werktijden kan helpen om tóch met hetzelfde team het werk gedaan te krijgen”, weet Van Wieren. “Zowel voor jezelf als werkgever, als voor je werknemers, creëer je zo meer ‘lucht’. Zolang de balans werk-privé maar goed blijft.” Procesoptimalisatie en automatisering De accountants gaan bovendien graag het gesprek aan over procesoptimalisatie: efficiënter werken, zodat het wellicht niet nodig is extra uren in te zetten. “We zien dat hier vaak winst kan worden behaald. Alleen al het efficiënter indelen van tijd voor overleg en tijd voor rustig werken zonder gestoord te worden, zorgt ervoor dat er geen tijd ‘weglekt’ en de werkdag meer gestructureerd verloopt. Wie in een lekkere werkflow zit en een duidelijke planning heeft, doet meer op een dag.” Automatisering is ook vaak van toepassing, weet Van Wieren. “Zorg dat je hardware en software in orde is én onderzoek: welke

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

55


Ensel Konstruktie Holwerderweg 23 9101 PA Dokkum Telefoon (0519) 29 72 27 Fax (0519) 29 50 52 info@ensel.nl www.ensel.nl

Ensel

staalkonstrukties

veelzijdige, architectonische staalkonstrukties

Holwerderweg 23 . 9101 PA Dokkum . Telefoon (0519) 29 72 27 . info@ensel.nl . www.ensel.nl

LUDEMA BESTRATINGEN

www.ludemabestratingen.nl

0519-250075

Bestrating Grondwerk Riolering Schuttingen Tuinonderhoud ARCHITECTUUR MET IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN BETROKKENHEID

VLEESMARKT 7 9101 MH DOKKUM OOSTERKADE 1 9711 RS GRONINGEN IJSSELKADE 60 8261 AH KAMPEN WWW.ADEMA-ARCHITECTEN.NL


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

DE HAAN KEUKENS

Veelzijdig op het gebied van keukens De Haan Keukens, gevestigd bij de kruising van buurtschap Quatrebras, is veelzijdig op het gebied van keukens. “We verkopen, renoveren, slopen en bouwen nieuwe keukens”, aldus eigenaar Rob Wijnstra, die het keukenbedrijf runt, samen met zijn vrouw Janny.

De keuken is de centrale plek in ieders woning. Het is vaak de ruimte

Dagelijkse gang van zaken

waarin familie en vrienden bij elkaar komen en waar iedere dag

De Haan Keukens zit al vanaf 2004 op zijn huidige locatie bij Qua-

wordt gekookt, gebakken, afgewassen en spullen worden opge-

trebras. Rob was eerst jarenlang in loondienst. Hij nam het bedrijf

ruimd. “Een keuken kopen doe je niet zomaar en wij willen de klan-

in 2013 over en ging door onder de naam De Haan Keukens.

ten goed informeren, waardoor ze jaren plezier van hun aankoop

Samen met Janny regelt hij de dagelijkse gang van zaken. “Ik maak

kunnen hebben.” Rob en Janny proberen de klanten zoveel mogelijk

de technische tekeningen en kom bij de mensen thuis om alles in

te ontzorgen bij de aanschaf of verbouw van hun keuken. “We kun-

te meten. Janny helpt de klanten met kleuradvies en doet verder

nen alles regelen, ook de stukadoor als dat nodig mocht zijn. “

een stukje planning en bestelling. We hebben vier zzp-ers die meehelpen met het plaatsen van de keukens. En verhuisbedrijf

Verschillende mogelijkheden

Hoekema zorgt voor het transport.”

In de showroom aan de Woudweg 3a in Noardburgum leiden Rob en Janny de klanten rond langs de verschillende modellen keu-

Keukenverkoop gaat goed

kens, geven advies over inbouwapparatuur en bespreken andere

De keukenverkoop gaat goed en dat is mede te danken aan een

wensen van de klanten. “We kunnen ook keukens op maat leveren.

samenloop van omstandigheden, aldus Rob. “De rentes zijn laag

De klant kan zelf het materiaal uitkiezen en de kastjes exact op

en er kan gemakkelijk geld geleend worden voor de aankoop of

de juiste breedte of hoogte laten maken. Bij het maatwerk zijn er

verbouw van huizen. Door de krapte op de woonmarkt beslissen

verschillende mogelijkheden. De keuken wordt aan de hand van

veel mensen om de keuken te verbouwen, in plaats van het huis

de wensen van de klant samengesteld. Wil de klant de keuken van

te verkopen. Daardoor is het druk, maar natuurlijk hebben we

eikenhout, of met of zonder grepen aan de kastjes: we kunnen het

altijd tijd om nieuwe klanten te ontvangen.”

samen bespreken en de mogelijkheden op papier zetten.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

57


58

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

FRITECH EN WERKTIJD BUNDELEN DE KRACHTEN

‘Voor de mensen die méér hulp nodig hebben’ In alle nieuwsberichten over krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch tussen werkzoekenden en werkgevers ontbreekt het geluid van een doelgroep die in onze regio oververtegenwoordigd is: laaggeletterde en laaggeschoolde mensen die absoluut niet weten hoe zij aan een geschikte baan moeten komen. Dit gaat de Buitenposter uitzendbureaus Fritech en Werktijd zo aan het hart dat ze middels Wy Ferbine de handen ineenslaan.

Joop van Houten van Fritech.

Petra Wijnsma van Fritech

“Wij zien dat partijen onderling weinig de verbinding

niet voor hen onder. Wiep is samen met Geke Schu-

opzoeken en meer samen zouden kunnen werken.

ring al 21 jaar directeur van Werktijd. “Deze mensen

Veel initiatieven zijn gericht op een klein stukje, wij

moeten worden geholpen. Dat doe je niet door ze

richten ons op het grotere geheel. We kunnen elkaar

een pak papieren te laten invullen of digitaal een cv

als concurrent zien, maar beter is het de handen

aan te laten maken.” Joop: “Deze doelgroep vindt

ineen te slaan”, aldus Petra Wijnsma (senior HR-advi-

ook bij ons binnenlopen té spannend.” Wiep: “We

seur) van Fritech.

willen hen zo graag vertellen: je hoeft geen moeilijke documenten te lezen, je hoeft niet met een prachtig

Zij en Joop van Houten (al 35 jaar directeur van Fri-

cv aan te komen: als jij wilt werken, helpen wij met

tech) vullen elkaar naadloos aan, Wiep Hoekstra doet

de rest. Wij willen verbinden! Vandaar: Wy Ferbine.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Bruggenbouwers Petra: “Lastig is dat veel van deze mensen ‘onder de radar’ zitten. We weten niet wie ze zijn en wat ze kunnen of willen. Wij vroegen ons gezamenlijk af: hoe spreken wij deze doelgroep aan? Ze moeten zich ergens mee kunnen identificeren, geloven dat wij er écht voor hen willen zijn. Zo kwam Wiep met het idee een rolmodel in te schakelen, zoals een muzikant: muziek snapt iedereen.” Wiep: “Muzikanten uit deze regio hebben iets bereikt, maar zijn ‘heel gewoon gebleven’. Zij zijn echt zichzelf en makkelijk om mee te praten: dat is precies wat we nodig hebben.” Joop: “Ik bezoek veel bedrijven en weet dat zij dit soort jongens, die graag met de handen werken maar niks hebben met gedoe en poespas, graag willen hebben.” Buddy’s op locatie Als dat eerste contact er is, is het zaak om deze mensen gericht kennis te laten maken met mogelijke werkzaamheden. Wiep: “We hebben buddy’s nodig. Bijvoorbeeld vakmannen die bijna met pensioen gaan of al zijn: die kunnen laten zien wat het werk inhoudt. Geen uitleg op papier, maar ‘live’ demonstraties. Daarvoor hebben we een locatie nodig waar werkzaamheden zoals lassen, houtbewerken et cetera kunnen verricht. Die locatie vinden we wel: er zijn genoeg opties in de regio.” Werkgeluk Het is uniek dat twee uitzendbureaus die in dezelfde vijver vissen, elkaar hierin opzoeken. Wiep: “Het gaat ons aan het hart. Iedereen heeft een talent en elk mens is het waard om werkgeluk te vinden.” Joop en Petra vinden dat ook. “Als je ziet hoe trots mensen zijn als het lukt… Dat is wat we willen. En als ze eenmaal ‘te plak’ zijn, zijn het trouwe werknemers.” Wiep: “Als je dat samen kunt bereiken, moet je daar toch gewoon voor gaan?” Joop zorgt

Wiep Hoekstra van Werktijd

ervoor dat in de regio het project al ‘rondzoemt’. “Ik noem het bij de bedrijven die ik bezoek, om af te tasten hoe het valt. Iedereen reageert enthousiast, ze zijn blij dat wij dit initiatief nemen. In deze

Wy Ferbine

tijd moet je elkaar versterken: samen bereik je gewoon meer!”

Met Wy Ferbine helpen Fritech en Werktijd laaggeletterden en laaggeschoolden uit de regio aan een geschikte baan. In eerste

Volgend voorjaar dienen de initiatiefnemers het projectplan in. Als

instantie richten zij zich op mensen tot 27 jaar, in de hoop dat uit

ze akkoord krijgen hebben ze 2,5 jaar tijd voor de uitvoering. “In

te breiden naar een grotere groep. De uitzendbureaus deden via

die periode kunnen wij heel wat mensen helpen. Niet ‘een zetje in

QOP een aanvraag voor subsidie uit de Versnellingsagenda. Met

de goede richting geven’, maar van A tot Z begeleiden. Eerst over

een bijdrage van vijfduizend euro voeren zij een haalbaarheids-

de drempel dankzij een ‘bruggenbouwer’, wij helpen met het

onderzoek uit. De volgende stap is het aanvragen van subsidie

papierwerk, dan op locatie aan de slag met een leermeester en

voor de uitvoering.

vervolgens een mooie match met een goede werkgever! ”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

59


Proven Past - Future Focu

Proven Past - Future Focus Proven Past - Future Focus

W W W. B A R K M E I J E R . C O M

R EK I M WWW W W .WB .A BR A K M J E ER I. JC EO R M.

|

W W W.T B S H I P YA R D S . C O M

C| O M | . T BWS W PM YA R D S . W W W H IW P Y. AT RB DSS H. CI O

UW PARTNER IN BOUWEN H O G E D I J K E N 4 0  D O K K U M  0 5 1 9 5 1 8 5 6 3  W W W. V I SS E R  D O K KU M . N L


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Dag van de ondernemer Op 20 november was het de Dag van de Ondernemer. Op deze dag worden ondernemers door heel Nederland extra in het zonnetje gezet. Ook in Achtkarspelen zijn ondernemers van enorme toegevoegde waarde voor de gemeente. Ze creëren groei, banen, welvaart en dragen bij aan een levendig Achtkarspelen. Daarom is wethouder Harjan Bruining van Economische Zaken die dag bij drie bedrijven in langsgegaan om ze te bedanken voor hun ondernemerschap in onze gemeente.

IsolatieNoord

Veen te vinden met haar kapsalon in het bruisende centrum

Als eerste bedrijf is IsolatieNoord bezocht. Dit bedrijf, sinds kort

van Surhuisterveen. Van een normale knipbeurt tot extensions

gevestigd in Harkema, is één van de grootste spelers in het

en het knippen en scheren door een barbier, er is veel mogelijk.

noorden op het gebied van het leveren van materialen voor

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor een nagelstudio, zodat de

het isoleren van huizen en bedrijfspanden. Naast de standaard

klant volledig verzorgd de deur weer uitgaat. Wethouder Harjan

isolatiematerialen heeft men ook hun eigen product ontwikkeld,

Bruining is trots op het feit dat er juist tijdens deze coronaperiode

waarmee huizen nog efficiënter geïsoleerd kunnen worden. Hun

het lef is gevonden om een onderneming te starten en wenst

enorme kennis wordt via medewerkers en de website gedeeld

Lyonne dan ook een succesvolle toekomst toe.

met iedereen die zijn of haar huis wil isoleren. Bouwtechnics Vanaf de oprichting in 1990 is Bouwtechnics in Augustinusga een bekende naam voor besturing en automatisering binnen de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Sinds enkele jaren biedt Bouwtechnics technische oplossingen van klantvraag tot volledig draaiende machine. Een groot deel van de machines en oplossingen die Bouwtechnics levert, zijn klantspecifiek. Bouwtechnics kan dit realiseren door een goed, dynamisch team met expertise in verschillende disciplines. Tijdens het bezoek heeft eigenaar Josper Bouwer een nieuwe verpakkingslijn laten zien voor het bekende cosmeticabedrijf Rituals. LYON color+care Sinds 29 oktober is de jonge onderneemster Lyonne van der

|

61


BOUWBEDRIJF HOLWERDA V.O.F. OOSTERNIJKERK

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

't Oogh 6 - 9137 SL - Oosternijkerk - Tel. 0519 - 24 13 16 www.bouwbedrijfholwerdabv - bouwbedrijfholwerdabv@hetnet.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht Woensdag 10 november ondertekenden de voorzitters en secretarissen van Dorpsbelangen Jistrum–Skûlenboarch, Plaatselijk Belang Kootstertille, Plaatselijk Belang Drogeham en Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar de oprichtingsakte van de Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch. Deze coöperatie heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van de dorpen.

De Gebiedscoöperatie wil meewerken aan de energietransitie

wil gaan dan alleen het opwekken van duurzame energie. De

door het opwekken van duurzame energie. Maar wil zich ook

coöperatie stimuleert inwoners om energie te besparen en de

inzetten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame

inkomsten gaan uiteindelijk terug naar de dorpen,” legt wethou-

samenleving en verbetering van de leefbaarheid. “De vier dorpen

der Margreet Jonker uit.

hebben de handen ineen geslagen met een gezamenlijk doel: een duurzame toekomst opbouwen door te investeren in het op-

Proeftuin Skûlenboarch

wekken van groene energie, met aandacht voor de leefbaarheid

Samen met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

van de inwoners,” aldus voorzitter Harm de Vries. “Tevens willen

heeft de Gebiedscoöperatie een aanvraag gedaan voor het Pro-

wij inwoners een helpende hand bieden hun woningen verder te

gramma Aardgasvrije Wijken. De subsidie uit dit programma kan

verduurzamen.”

gebruikt worden voor een aanpak gericht op versneld isoleren van de huizen en bedenken hoe de dorpen aardgasvrij kunnen

Toegevoegde waarde

worden. “De dorpen liggen rondom de zandwinning Skûlenbo-

De initiatiefnemers zijn een gebiedscoöperatie gestart dat duur-

arch, waar één van de grootste drijvende zonnepark van Neder-

zame energie wil gaan produceren om daarmee de inwoners van

land wordt aangelegd”, vertelt wethouder Andries Bouwman. Er

de dorpen deels zelfvoorzienend te laten worden. “De toege-

zit daarom veel schwung in het gebied”.

voegde waarde van deze gebiedscoöperatie is dat het verder

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

63


64

|

8KTD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

EEN NIEUW (OUD) SKUTSJE KOMT NAAR PROJECT BEURTSCHIP

Skûtsje Nooit Gedacht komt weer thuis Het skûtsje Nooit Gedacht komt na een lange reis uit Parijs terug naar Kootstertille. In 1901 werd het skûtsje Nooit Gedacht gebouwd op de werf van Joon Molles van der Werf in Kootstertille.


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NETNOORDOOST WERK NOORDOOST ALGEMEEN 8KTD

Lady Lise

leiding volgen. Het afgelopen jaar zijn er ondanks de coronacrisis

Na de zevende eigenaar, die onbekend is, vond het skûtsje een weg

15 lasexamens behaald. De kandidaten hebben een landelijk

naar Frankrijk. Brigitte en Eric Donon namen het schip over in 1989

erkend diploma van het NIL ontvangen. Een behoorlijk aantal van

en maakten er een Bed & Breakfast van. Het schip ging over op hun

de kandidaten heeft daarna al betaald werk gevonden. In decem-

zoon Maxim Donon. Samen met zijn zus Lise noemden ze het schip

ber staat het volgende examen gepland voor 6 kandidaten.

'Lady Lise'. Zij hebben besloten om het schip terug te schenken aan de gemeente Achtkarspelen.

De vraag naar lassers is momenteel groter dan de mensen die we kunnen leveren.

Werkgelegenheidsproject De gemeente Achtkarspelen wil het skûtsje graag behouden.

De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen faciliteren inmiddels

Het skûtsje krijgt een plaats in Drogeham bij het werkgelegen-

al enkele jaren het werkgelegenheidsproject Beurtschip-lasopleiding,

heidsproject Beurtschip waar het gerestaureerd wordt. Binnen

en dat werkt, zo merken de gemeenten, maar ook de medewerkers.

dit project worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot vakman. Ook houtbewerking speelt daarbij een rol

Bent u als bedrijf nieuwsgierig naar deze cursisten en opleidingen?

in. Voor participatie is er binnen de gemeente een budget en daar past dit project in. Dit skûtsje wordt het vierde schip dat gerestau-

U kunt contact opnemen met

reerd gaat worden door Bryan Kes en zijn team van kandidaten.

Jenna Bottema

Projectleider Bryan Kes is al vanaf het begin verbonden aan het

Accountmanager Werkgeversteam

werkgelegenheidsproject in Drogeham.

06 51323829

“We zijn in 2015 begonnen en we zijn nu met het derde schip aan de slag. Ik denk dat we nu zo’n 200 deelnemers aan het project hebben gehad. Daarvan heeft sowieso de helft inmiddels een baan, dus dat is echt wel een mooie score.” Het belang van werkgelegenheidsprojecten is met zulke cijfers dan ook direct aangetoond. “Ik denk echt dat het project te maken heeft met tijd en aandacht, iedereen heeft dat natuurlijk nodig. Alleen hier wordt de tijd echt genomen en de aandacht gegeven, zodat de mensen die in dit traject stappen ook veel minder moeite hebben om zich goed te focussen en te concentreren op de uitleg.” Mensen kunnen in Drogeham naast het Beurtschip ook een lasop-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

65


Zoom 15a Surhuisterveen 0512 36 19 81 Info@escootersnoord.nl www.escootersnoord.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

HEALTH2WORK IN SURHUISTERVEEN

‘We creëren gezonde werkplekken’ Met zeventig collega’s verdeeld over drie locaties in Surhuisterveen, Blaricum en Gentbrugge, zorgt het bedrijf Health2Work voor gezonde werkplekken in Nederland en België. “We willen de werkomgeving gezonder maken door bijvoorbeeld een goede bureaustoel tegen rugklachten te leveren”, legt mede-eigenaar en algemeen directeur Heine de Bruin uit.

Health2Work bestaat vijftien jaar en is uitgegroeid van een startup

Het bedrijf werkt met name in kantoren, de zorg, het onderwijs en

tot een volwassen bedrijf. “We zijn één van de grotere spelers

in de industriële omgeving, zoals fabrieken. “We leveren bijvoor-

geworden op de ergonomiemarkt. Met het thuiswerken in de

beeld ook anti-vermoeidheidsmatten voor fabriekswerkers. De

coronatijd hebben we veel werkplekken ingericht in de thuissitu-

mat zorgt ervoor dat de persoon minder energie verbruikt bij het

atie. Een wereld met het coronavirus hadden wij liever niet gehad,

staan aan een lopende band, zodat deze persoon fitter en vitaler

maar toch geeft het op bepaalde punten wind in de zeilen”, aldus

thuiskomt. We hebben dus alles in huis om het meubilair aan

De Bruin.

te passen aan de wensen van de gebruiker.” Het ergonomische bedrijf geeft ook instructies, trainingen en workshops over het

Genezen en voorkomen

geleverde meubilair.

Het ergonomische bedrijf biedt individueel advies bij gezondheidsproblemen, maar zorgt ook dat klachten worden voorkomen.

Internationaal

“We zijn curatief bezig, wat betekent dat als een persoon lichame-

Als volwassen bedrijf heeft Health2Work onlangs het ISO 9001

lijke klachten heeft, wij kunnen zorgen voor een oplossing door

certificaat binnengehaald. “Het hele bedrijf is drie dagen lang

een stoel of tafel met attributen op maat te leveren. Zo kunnen

gescreend door een auditeur. Het voldoen aan deze internationale

we een speciale stoel maken voor een kindje met een spierziekte.

norm voor kwaliteitsmanagementsystemen is brandstof voor

Maar we leveren bijvoorbeeld ook bureaustoelen, ergonomische

verdere internationale uitbreiding. We doen al zaken in Engeland,

muizen, zit-sta bureaus en toetsenborden die goed af te stellen

Denemarken, Frankijk en Duitsland, maar willen dit de komende

zijn aan bedrijven. Zo kun je voorkomen dat het personeel klach-

jaren uitbreiden. Dit alles wordt geregeld vanuit Nederland en

ten krijgt. We werken dan preventief. Ook doen we aan projectin-

België, met het Friese hoofdkantoor in Surhuisterveen.”

richting, bijvoorbeeld door akoestische panelen te leveren tegen teveel omgevingsgeluid.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

67


Van der Ploeg Projectstoffering Groningerstraat 66 9231 CN Surhuisterveen HART VOOR DE LEEROMGEVING

Info@Ploegproject.nl 0512-36 18 26

Wij geloven dat kinderen beter leren als ze meer bewegen. Niet alleen na schooltijd, maar ook tijdens de les! Maak nu kennis met onze ergonomische oplossingen. health2work.nl

Bosgra de Stihl specialist van Fryslân STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM

KETTINGZAAG MSA 120 C-B - 30 cm

KANTENMAAIER FSA 57

* € 269,-

€ 299*

BLADBLAZER BGA 57

HEGGENSCHAAR HSA 56 - 45cm

€ 269*

€ 269* Rijksstraatweg 139 Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl

GRASMAAIER RMA 235

€ 329*

PRIJZEN INCL. ACCU EN LADER


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

COLUMN

Crypto, web3.0 en de Metaverse Cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum zijn bezig met een enorme opmars. Velen hebben hier negatieve associaties bij zoals witwassen, crimineel geld, ransomware-betalingen, volatiliteit en speculatie. Veel coins zijn niks minder dan oplichting, pure lucht met een dikke laag marketing, bedoeld om de onwetendheid en gretigheid van nieuwe particuliere cryptobeleggers te oogsten. Na de piek eind 2017 en de daaropvolgende crypto-winter

reld van media de kracht weer terug te geven aan gebrui-

is de interesse weer tot grote hoogte gestegen. De totale

kers en artiesten. Slimme contracten als een DAO (Digitale

waardering van alle cryptovaluta samen ligt rond de 2,5 bil-

Autonome Organisatie) kunnen zaken kopen, bezitten,

joen euro. Voor een deel speculatie, maar ook het eindeloos

besluiten nemen, uitlenen en bezit verdelen.

bijdrukken van geld door centrale banken is hier debet aan. Iedereen en niemand de baas Feit is dat de onderliggende blockchain-techniek een

Web3 heeft de belofte in zich het individu weer vooraan te

revolutionaire techniek is, een gedecentraliseerd openbaar

zetten, zonder dat grote bedrijven het helemaal op kunnen

systeem waarbij geen toestemming nodig is voor toegang

kopen. Ontwikkelaars willen iets bouwen op een transpa-

en niemand anders touwtjes in handen heeft. Dit in tegen-

rant en openbaar platform, waarbij in feite iedereen (en

stelling tot klassieke systemen, waarbij de bank, een bedrijf

dus niemand) de baas is. Gebruikers willen de items die zij

of de overheid kan besluiten dat een account of tegoed niet

verdienen in games graag echt houden, zodat ze deze ook

meer geldig is, of in beslag wordt genomen.

mee kunnen nemen naar een compleet andere game, ook als de eerste helemaal niet meer bestaat.

Touwtjes in handen Op het eens zo vrije en open internet zijn een aantal

Kijkend naar de snelheid en het momentum dat de ontwik-

eilanden ontstaan met grote spelers die de touwtjes stevig

kelingen in de Crypto en blockchain momenteel doorma-

in handen hebben. Microsoft, Google, Facebook, Amazon

ken is mijn verwachting dat het de werking van de wereld

en Apple maken de dienst uit en kopen concurrenten op

in de nabije toekomst grotendeels op zijn kop zal zetten,

wanneer ze te groot of te gevaarlijk worden. Bij de gratis

zowel financieel als politiek.

diensten van Google en Facebook zijn wij als gebruikers feitelijk zelf het product.

Er is sprake van fusie tussen informatietechnologie en economie waar we

De Metaverse is een sociale ruimte in cyberspace, waarbij

midden in zitten. Ik kijk gefasci-

alle deelnemers hun eigen ‘assets‘ bezitten en kunnen

neerd naar de ontwikkelingen

uitwisselen, aangedreven door NFT’s in de blockchain. Face-

nu en de komende 25 jaar in ons

book ziet dit ook aankomen en probeert het momentum te

vakgebied!

grijpen door haar naam ineens te wijzigen in ‘Meta’. Gedecentraliseerde Exchanges (DeFi) en enkelvoudige

Ronald Zijlstra

bezits-tokens (NFT) hebben de potentie om de bedrading

Oké-PC IT Burgum/Dokkum

van de hele financiële wereld te herschikken en in de we-

ronald@okepc.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

69


70

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

COLUMN

Voed jezelf met feedback! Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, wordt vaak gezegd. Ik vind het zeker belangrijk: zonder mijn kom havermout functioneer ik niet optimaal. Ontbijt jij goed? En heb jij deze uitspraak wel eens gehoord: Feedback is the breakfast of champions. Ontbijt en feedback; wat hebben die nu met elkaar te maken? Eric Heiden, voormalig langebaanschaatser, keek elke race terug om te zien wat goed ging en wat anders zou kunnen. Hij deed dat altijd tijdens zijn ontbijt! Sporters kijken – met hun coaches - vaak terug op hun prestaties: daar kunnen wij iets van leren. Want zonder feedback leer je niet van het verleden en maak je dezelfde fouten opnieuw. Dus kijk terug en leer ervan. De ware leider Als leider binnen een organisatie kun je bijvoorbeeld je eigen leiderschap onder de loep nemen. We borduren vaak voort op wat we geleerd hebben over leiderschap in ons verleden of onze opvoeding. Dat is niet altijd wat er nodig is om anderen verder te helpen. Door middel van klantenreviews, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, persoonlijke jaargesprekken en evaluaties verzamelen organisaties informatie met als doel zaken te verbeteren. Dat verzamelen is niet het belangrijkste: het rendement eruit halen, daar gaat het om. Er acties aan verbinden en uitvoeren. Leren van ervaringen Je krijgt jouw leiderschap en jouw organisatie op een hoger niveau door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw resultaten, te leren van alle (gemeten) ervaringen en het bewaren van de positieve ervaringen. We maken als mens veel mee in ons leven en van al deze ervaringen leren we iets, óók van de fouten die we maken en van vervelende dingen die ons overkomen. Je kunt boeken lezen, tips en adviezen verzamelen, of actie ondernemen zoals Eric Heiden dat deed. Persoonlijk leiderschap is de capaciteit hebben om jouw aandeel in jouw eigen leven te pakken. Brandstof in de tank Verzamel dus zoveel mogelijk feedback: daar kun je mee verder. Als je geen brandstof in de tank hebt, zul je het niet langer volhouden dan tot de middagpauze. Zonder feedback sta je stil. Als je jezelf voedt met feedback en er echt iets mee doet, pept het je op zoals een kop koffie in de ochtend dat doet.

COLUMN Duurzaam gedoe loont met twee extra P’s "Waarom doe je dit toch allemaal?”, hoor ik regelmatig. "Wat bedoel je?", vraag ik dan. "Nou, bezig zijn met dat duurzame gedoe." Soms geef ik de vragenstellers helemaal gelijk. Duurzaam ondernemerschap kost ontzettend — en vaak onnodig — veel tijd. Zo zou het heel handig zijn als iemand van de gemeente helpt bij alle formaliteiten rondom het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of als de wet niet zou verbieden om Bokashi (gefermenteerde etensresten) naar de lokale boer te brengen, omdat dat nu officieel ‘afval’ is. Voor de duidelijkheid: duurzaam ondernemen gaat voor mij dus over méér dan besparen op gas en water. Het draait niet alleen om de P’s van Profit en Planet maar vooral om de P van People. Werken met mensen die de maatschappij als ‘anders’ labelt, of die wat extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Helaas levert deze brede blik op duurzaam ondernemerschap veel rompslomp op, voor je medewerkers én voor jou. Besparen op je energierekening is een stuk makkelijker! Toch kies ik ervoor om die extra tijd en energie erin te steken. Dat doe ik vanwege de voor mij zo belangrijke vierde P: Pneuma, het Oudgriekse woord voor adem. Oftewel: voor de ziel van mijn bedrijf. De corebusiness van mijn horecabedrijf is gastvrijheid. Je producten kunnen nog zo goed zijn, maar in een restaurant zonder sfeer willen medewerkers niet werken en gasten niet eten. Bezieling zorgt voor betrokken en enthousiaste personeelsleden, met inzet voor het bedrijf, en voor klanten die terugkomen. Dat leidt dan weer tot de vijfde P waar ik me hard

Dus geniet van je ontbijt, drink je koffie en breng jezelf naar een volgend level. Wil je meer weten? Kijk dan eens op persoonlijkleiderschapmasterclass.nl.

Ymkje de Vries

Eigenaar van Kies Koers, hét NLP-instituut van Fryslân

voor maak: die van Plezier. Voor mij de beste graadmeter dat al dat duurzame ‘gedoe' toch loont!

Drs. Geesje Duursma

Ondernemer en gastvrijheidseconoom www.geesjeduursma.nl


De grootste specialist op het gebied van luchtzuivering. Het creëren van schone lucht in uw bedrijf is een specialisme dat enorm veel vakkennis vereist. Want je krijgt te maken met tal van processen, problemen en voorschriften. Al die vakkennis kan niet in drie weken worden opgedaan. Wij van Holtrop & Jansma zijn er al langer dan een halve eeuw mee bezig. Daarom durven we ons de grootste specialist op het gebied van luchtzuivering te noemen. Of het nu gaat om grove reststoffen, fijn stof of dampen: in alle gevallen zorgen wij voor een perfecte oplossing. Dankzij onze unieke knowhow (60 jaar praktijkervaring!) zijn we nu dé innovator van afzuiginstallaties en filtertechnieken. In feite zijn we specialist in klanttevredenheid.

f ilt er t echniek • dampa fzu i g i n g • m ec h a n i sc h t r a n s p o r t ge luidsbeh eer si n g • rec y c l i n g

Rondweg 43, Postbus 56 - 9100 AB Dokkum - Telefoon (0519) 32 91 00 - Fax (0519) 32 91 10

info@holtrop-jansma.com - www.holtrop-jansma.com


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


Articles inside

Voed jezelf met feedback! article cover image

Voed jezelf met feedback!

3min
page 70
Crypto, web3.0 en de Metaverse article cover image

Crypto, web3.0 en de Metaverse

2min
page 69
‘We creëren gezonde werkplekken’ article cover image

‘We creëren gezonde werkplekken’

1min
page 67
Skûtsje Nooit Gedacht komt weer thuis article cover image

Skûtsje Nooit Gedacht komt weer thuis

2min
pages 64-65
Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht article cover image

Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht

1min
page 63
Dag van de ondernemer article cover image

Dag van de ondernemer

1min
page 61
Veelzijdig op het gebied van keukens  article cover image

Veelzijdig op het gebied van keukens

2min
page 57
Advies bij personeelskrapte article cover image

Advies bij personeelskrapte

2min
page 55
Nieuwe watervilla’s voor Waterpark Zwartkruis article cover image

Nieuwe watervilla’s voor Waterpark Zwartkruis

1min
page 53
De ICT vindt nieuwe werknemers vooral dankzij netwerk article cover image

De ICT vindt nieuwe werknemers vooral dankzij netwerk

3min
pages 48-49
De veelzijdigheid van Repos graveer- en freestechniek article cover image

De veelzijdigheid van Repos graveer- en freestechniek

2min
pages 46-47
SYBE EN MARJON VAN DE VRIES WONEN IN BURGUM: ‘We willen onze klanten volledig ontzorgen’ article cover image

SYBE EN MARJON VAN DE VRIES WONEN IN BURGUM: ‘We willen onze klanten volledig ontzorgen’

1min
page 45
ONDERNEMEND NETWERK NETWERK NOORDOOST DANTUMADIEL  article cover image

ONDERNEMEND NETWERK NETWERK NOORDOOST DANTUMADIEL

1min
page 43
SANJES SAFARI BETREKT MEDEWERKERS BIJ NIEUWE PLANNEN article cover image

SANJES SAFARI BETREKT MEDEWERKERS BIJ NIEUWE PLANNEN

3min
pages 38-39
Nieuw gevestigd in Dokkum - Miss Vino article cover image

Nieuw gevestigd in Dokkum - Miss Vino

1min
page 35
College B&W Noardeast – Fryslân op bezoek bij Pommeq in Munnekezijl article cover image

College B&W Noardeast – Fryslân op bezoek bij Pommeq in Munnekezijl

2min
pages 32-33
HCR 't Raedhûs breidt uit met acht hotelkamers article cover image

HCR 't Raedhûs breidt uit met acht hotelkamers

2min
pages 20-21
Mariën Zathe: duurzaam voorbeeld voor inclusief begeleid wonen article cover image

Mariën Zathe: duurzaam voorbeeld voor inclusief begeleid wonen

3min
pages 16-17
De Ondernemersschool Noordoost Friesland is van start! article cover image

De Ondernemersschool Noordoost Friesland is van start!

1min
page 11
Nieuw stationsrestaurant in Feanwâlden: alles in één article cover image

Nieuw stationsrestaurant in Feanwâlden: alles in één

4min
pages 8-9
Uitbreiding steun aan ondernemers na nieuwe Coronamaatregelen  article cover image

Uitbreiding steun aan ondernemers na nieuwe Coronamaatregelen

2min
pages 6-7
‘We gaan jouw kwaliteiten valideren’  article cover image

‘We gaan jouw kwaliteiten valideren’

3min
pages 4-5
‘Voor de mensen die méér hulp nodig hebben’ article cover image

‘Voor de mensen die méér hulp nodig hebben’

6min
pages 58-62
Maxima Centrum Burgum: Ondernemen, Ontmoeten en Meer article cover image

Maxima Centrum Burgum: Ondernemen, Ontmoeten en Meer

7min
pages 51-52
Kaaskoperij Damwâld breidt uit article cover image

Kaaskoperij Damwâld breidt uit

1min
pages 41-42
Dokkum en omgeving in de bloei article cover image

Dokkum en omgeving in de bloei

1min
page 23
Bammenommetjes en wandeloverleg article cover image

Bammenommetjes en wandeloverleg

6min
pages 14-18
‘De wens van de klant staat voorop’ article cover image

‘De wens van de klant staat voorop’

2min
page 19
‘Afstand tot werk of opleiding? Wij helpen!’ article cover image

‘Afstand tot werk of opleiding? Wij helpen!’

7min
pages 24-28
Wervingscampagne personeel McDonald’s Dokkum groot succes article cover image

Wervingscampagne personeel McDonald’s Dokkum groot succes

7min
pages 30-35
‘Wij nemen milieuvriendelijk letterlijk’ article cover image

‘Wij nemen milieuvriendelijk letterlijk’

7min
pages 36-40
ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie article cover image

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie

3min
pages 12-13
De Dag van de Ondernemer article cover image

De Dag van de Ondernemer

1min
page 29
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.