Ondernemend Netwerk Noordoost 3-2021

Page 1

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST SEPTEMBER 2021 NUMMER 39

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt meerwaarde n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

Duurzaam ondernemen:

Geslaagde zomerstage

Circulair ondernemer,

OPNIEUW! en MOA

waar moet je beginnen?

voor burgemeester

gewoon omdat het kán

maken samen circulaire

Agricola

impact


22| |INHOUD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

NOARDEAST FRYSLÂN

04 08 Knallen met je bedrijf door samen te beleven 14 Betrokken bij het landschap 16 Kennisdeling, inspiratie en ontmoeting tijdens de bijeenkomst in het Dokwurk.

28 26 Duurzaam ondernemen: waar moet je beginnen? 31 Collegebezoek Bouwcampus Bowinn 32 ‘De steun van collega-ondernemers gaf mij weer vertrouwen’

TYTSJERKSTERADIEL

DANTUMADIEL

45 42 Dankbaar voor iedere rit 44 Koffie en lunchroom De Ferbining Feanwâlden opent haar deuren

53 50 Circulair ondernemer, gewoon omdat het kán 55 Nieuw beleidsplan economische zaken

ACHTKARSPELEN

ALGEMEEN

58 59 Winkelhart Surhuisterveen voor bouwvak weer open 56 OPNIEUW! en MOA maken samen circulaire impact

46 39 Vakwerk door Van der Ploeg Projectstoffering 40 Awizon: autoriteit in zonne-energie 49 ‘Het omslagpunt is nu!’

W W W. N OA R D E A S T F R Y S L A N . N L

W W W. DA N T U M A D I E L . E U


ONDERNEMENDNET NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN || 3 ONDERNEMEND WERK NOORDOOST VOORWOORD

Circulair ondernemen; oanpakkers en oerpakkers Voor u ligt weer een mooie uitgave van ons blad met daarin ondernemers die zich presenteren omdat ze net zijn begonnen, of omdat ze hier al jaren zitten en dat trots willen laten weten. Omdat ze nieuwe producten kunnen bieden. Of omdat wat ze doen juist de stabiliteit van solide vakmanschap heeft. ‘Ús pake hat it bedriuw oprjochte, myn heit hat it grut makke en no meie wy as soan of dochter der mei fierder’. En dat allemaal is mooi, oprecht en hoort bij onze streek van oanpakkers. Steeds vaker klinkt de roep om alles zoveel mogelijk circulair te doen. Om de levensduur van producten te verlengen en de stroom afval te beperken. Om materialen zoveel als kan te hergebruiken, herstellen, te delen of op te knappen. En afstand te nemen van, zoals wel eens wordt omschreven, de ouderwetse weggooi-economie, die een onvoorstelbaar beroep doet op de steeds schaarser wordende grondstoffen. Is dit een moderne frats? Of louter een politiek signaal zoals in de uitspraak van het Europees Parlement? Absoluut niet, is mijn mening. Circulair ondernemen is wellicht nieuw en spannend, maar het daagt ons uit, inspireert en innoveert. We weten waarvoor we het doen. En is het voor ons nu echt zo nieuw? We zijn een regio van aanpakkers. Maar ook van doorgevers: zo werden in onze familie de kleren, speelgoed, boeken en fietsen uitbundig gedeeld. Heel circulair avant la lettre. We zijn ermee opgegroeid. Ik zie er naar uit om van u als ondernemers te vernemen hoe dit verder kan worden opgepakt. Wij als overheden doen daar graag aan mee.

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Simon Bosma, Communicatieadviseur Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Klasina van der Werf Johanna Kommerie Yke Bremer Fotografie Siem Akkerman Ynte Koster Marit Anker Ruben van Vliet Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma

Ik wens u veel leesplezier.

Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen

Mei tige groetnis, Oebele Brouwer Boargemaster Achtkarspelen

Druk Scholma druk Bedum © Copyright 2020. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W . T- D I E L . N L

W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L


4

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND EN NOORDOOST-FRIESLAND:

‘ Concreet aan de slag met mkb in CIRCO-tracks’ De Vereniging Circulair Friesland (VCF) bestaat vijf jaar. Elke Noordoost-Friese ondernemer heeft wel eens van de organisatie gehoord, maar wat doet VCF in onze regio? Wat kan een mkb-ondernemer precies met een VCF-lidmaatschap? We gingen in gesprek met directeur Evert Jan van Nijen en projectmanager Nick Boersma. Al snel werd duidelijk: “We werken praktisch en concreet, dat is wat ondernemers graag willen.”

Alle gemeenten in Friesland zijn lid van VCF, ook de

er al zijn. Denk aan QOP, Bowinn, het Waddenfonds

Noordoost-Friese. “Die banden zijn sterk. De ge-

en Holwerd aan Zee.” De directeur noemt ze feilloos

meenten zetten steeds steviger in op circulaire eco-

op, evenals ondernemers die wat hem betreft als

nomie en dat is positief”, beaamt directeur Evert Jan

voorbeeld dienen. “Dijkstra Draisma bijvoorbeeld.

van Nijen. “Maar om deze bijzondere regio concreet

Dit bouwbedrijf teelt in een proefgebied lisdodde

in een circulaire versnelling te krijgen, maken we

die kan dienen als isolatie. En PMF Stalen Masten in

ook gebruik van de samenwerkingsverbanden die

Burgum hergebruikt stalen masten.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Geslaagde CIRCO-track

Theo Mulder van Mulder Agro in Kollumerzwaag is ook zo’n

Op die laatste gaat projectmanager Nick Boersma dieper in. “Wij

koploper. “Hij heeft een voortrekkersrol in circulaire landbouw.

maken circulair ondernemen praktisch én helpen bedrijven op

Mulder Agro werkt met bokashi, een gefermenteerde organische

gang. Ondernemers vragen ons bijvoorbeeld hoe zij een zo circu-

stof die dient als bodemverbeteraar. Bovendien heeft Mulder een

lair mogelijk product kunnen ontwerpen. Dat maken we concreet

duidelijke visie op wet- en regelgeving voor wat betreft landelijk

met onder andere CIRCO-tracks. Tijdens zo’n track maken onder-

afvalbeleid. Daarin pakken wij ook onze rol als verbinder en lob-

nemers een circulair ontwerp en ontwikkelen een bijbehorend

bypartij. Wij brengen de meningen hierover bij elkaar en maken

businessmodel. PMF, ook lid van VCF, heeft meegedaan aan onze

eendrachtig een Friese vuist richting Den Haag.” Die vuist is een

CIRCO-track Maakindustrie. PMF was al met circulariteit bezig,

belangrijke: om écht impact te maken heb je elkaar nodig. “Wij

maar kon dit concreter maken dankzij deze track. Ze vonden een

helpen ondernemers partners te vinden. Of dat nu in de eigen

manier om stalen masten die afgeschreven zijn, terug te halen, op

keten met leveranciers en klanten is of out-of-the-box zoals een

te knappen en opnieuw op de markt te brengen. Onze inbreng

ondernemer met een ander product of dienst”, aldus Van Nijen.

was, naast het organiseren van de CIRCO-track, dat wij PMF in contact hebben gebracht met Provincie Fryslân en gemeente

Nieuwe tracks: Woningbouw en Maakindustrie

Leeuwarden. Zij zijn gedrieën een pilot gestart. Dankzij de CIRCO-

Boersma knikt driftig: dit is precies waar de CIRCO-tracks voor zijn.

track is dus een samenwerking ontstaan. Bovendien hebben wij

“Wij mogen onszelf sinds kort officieel CIRCO-hub noemen. Daar

PMF uitgenodigd over dit traject te vertellen in internationaal

zetten we dan ook vol op in. In het najaar zijn er twee nieuwe

verband. In Scandinavië worden de circulaire ontwikkelingen in

tracks: één voor woningbouw – omdat veel leden daarbij betrok-

Friesland met argusogen gevolgd. Wij geven onze koplopers daar

ken zijn, en één voor de maakindustrie. We zoeken partijen die wat

graag een podium.”

voor elkaar kunnen betekenen, bijvoorbeeld in een ketensamenwerking.” De projectmanager weet dat er bij gemeenten een be-

Koplopers

langrijke taak ligt op het gebied van circulaire inkoop. “Als die vraag

De directeur noemt ook NEF (nu Dokwurk, red.), het leerwerkbe-

er is, moet je zorgen dat het aanbod óók klaarstaat. En andersom.”

drijf in Dokkum. “NEF was ons honderdste lid. Directeur Jan Knol steekt echt zijn nek uit. Ondanks de prachtige, duurzame nieuw-

Van Nijen: “Daarmee geven we de urgentie aan. Denk nu mee

bouw wordt het oude pand niet vergeten. Dat krijgt opnieuw

en ga aan de slag. Want wie de vraag mist, mist straks de boot.”

een actieve rol en een brede maatschappelijke functie. Dat is ook

Hij besluit: “Heb je als ondernemer een vraag voor ons, wil je mee-

circulariteit: een gebouw niet weggooien, maar je verantwoorde-

doen aan een CIRCO-track, of heb je zelf een idee voor een track?

lijk voelen voor een nieuwe bestemming.”

Meld je bij ons of bij je gemeente!”

Directeur Evert jan van Nijen

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

Projectmanager Nick Boersma

,

EN

|

5


6

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Project: ‘Ontsnappen aan digitale dreigingen’

Subsidies uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kunnen nu nog eenvoudiger worden aangevraagd Vanuit de Regio Deal is geld beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân. Deze subsidieregeling biedt kansen voor onze regio om samen te werken, te investeren en aan de slag te gaan in de regio. De subsidieregeling is aangepast om de aanvraagprocedure voor kleinschalige projecten eenvoudiger te maken.

Al ruim 45 projecten van start

Voor dit project ontving Eduno uit Surhuisterveen

De subsidieregeling Versnellingsagenda is op 17

5.000 euro subsidie. Het project is inmiddels afge-

juni 2020 in werking getreden en loopt tot 1 januari

rond en vier mobiele escaperooms zijn gerealiseerd.

2024. In het eerste jaar zijn 45 projecten gestart met

In het najaar zullen de eerste try-outs plaatsvinden.

een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Dit zijn

Met behulp van de escaperooms worden onderne-

projecten vanuit verschillende sectoren, bedoeld om

mers, leerkrachten en leerlingen bewust gemaakt

een impuls te geven aan de regio. Een goed project-

van de digitale dreigingen en de gevaren van foutief

voorbeeld is: ‘Ontsnappen aan digitale dreigingen’.

gebruik van internet.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Wijziging subsidieregeling Versnellingsagenda

Nieuwe subsidiekansen en een langere aanvraagperiode

We ontwikkelen samen met de regio door! Naar aanleiding van

Voor de subsidieaanvragen boven de 25.000 euro blijven drie

gesprekken met ondernemers, onderwijsinstellingen en over-

openstellingen (tenders) per jaar gelden. Om de aanvragers voor

heden in de regio is besloten de subsidieregeling op een aantal

het aanpassen van het plan nog meer tijd te gunnen is de open-

punten aan te passen. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro kunnen

stelling verruimd met twee weken. Een preadvies van Stichting

nog steeds het hele jaar door worden aangevraagd. Nieuw is dat

Qop moet worden toegevoegd bij de subsidieaanvraag in deze

subsidieaanvragen vanaf 5.001 tot 25.000 euro ook het gehele jaar

categorie. De adviseurs van Stichting Qop kijken of het project

door ingediend kunnen worden. Bij deze categorie wordt wel een

aansluit bij de doelstellingen van de Versnellingsagenda. Als er

uitgebreidere documentatie verwacht dan bij subsidies tot 5.000

nog verbeterpunten zijn, kan de aanvrager dit nog aanpassen voor

euro. Een groot voordeel van deze nieuwe categorie is dat er niet

de definitieve subsidieaanvraag. De eerstvolgende openstelling

op de openstelling van de tenders gewacht hoeft te worden,

is van 20 september tot en met 1 november. Na sluiting van de

maar dat deze aanvragen het gehele jaar door ingediend kunnen

tender worden de aanvragen beoordeeld op inhoud en effect in

worden. Hierdoor kunnen deze projecten ook eerder van start als

de regio door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit verte-

een aanvraag toegekend wordt.

genwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

Subsidieopenstelling vanaf 25.000 euro in het najaar opnieuw geopend Drie keer per jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor subsidies boven de 25.000 euro. De eerstvolgende openstelling is van 20 september tot en met 1 november. Subsidie aanvragen tot 25.000 euro kunnen het volledige jaar worden ingediend. Heb jij een projectidee dat past bij de Versnellingsagenda? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt samen met jou of het project inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en helpt je verder op weg. Kijk op de website www.qop.nl, mail naar info@qop.nl of bel 0511 760 009.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

7


8

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETNET WERK WERK NOORDOOST NOORDOOST

INSPIRATIE VOOR DE BESTE PLANNEN

Knallen met je bedrijf door samen te beleven Ook weer vol frisse ideeën teruggekomen van vakantie? Of het nu voor een dag of drie weken is: een andere omgeving kan enorm inspireren en energie geven. En dan ben je terug en is het weer vol aan het werk en naast de dagelijkse business alvast aan de slag voor 2022. Dat kan anders! En met meer effect waarschijnlijk ook nog. Natuurlijk kun je met je team een dag op de hei gaan zitten, maar als je het nu eens anders doet. Hier op je eigen grond, op een toffe plek waar je met elkaar geinspireerd goede plannen smeedt en dat combineert met (eindelijk weer eens!) echt tijd met je team? Wij geven je graag een paar tips! Voel je de energie al opborrelen?

Tussen de sterren

Brûs!

Bij Beleef Lauwersoog altijd: combineer je werk- of

Je strategische sessie laten bruisen? Meermaals

jaarplansessie met een tocht met de rescueboot over

bekroonde Wijngaard de Frysling heeft de locatie,

het Wad, een wandelexpeditie in het donker of een

inclusief een wandeling door de wijngaard en afhan-

diner op de zandplaat.

kelijk van het seizoen kun je helpen. Maar gewoon een heerlijke wijnproeverij, met Brûswyn!, is al een

Letterlijk frisse lucht bij je plannen en wedden dat je

belevenis. En over ondernemersinspiratie gesproken:

nog nooit zo’n stevig fundament onder je plannen

daar kunnen wijnboeren Jantiene en Douwe je wel

legde? www.beleeflauwersoog.nl

het een en ander over vertellen. www.frysling.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

De lat hoog leggen In de Fierljeppolder word je vanzelf uitgedaagd sprongen te

Minidocumentaires over de regio

wagen. En is dat niet ook soms nodig voor de zaak? Een fijne

Wini naar het einde van de wereld

plek voor een serieuze strategische dag, gecombineerd met een echte Friese activiteit. En hoe grappig dat wordt, dat bepalen jullie

Heb jij ze al gezien? In ongeveer 5 minuten neemt een inwo-

helemaal. Vind je het belangrijk dat iedereen daarna wel weer met

ner Wini mee op pad in een van de 5 unieke gebieden. Want

beide benen op de grond staat? Dan kun je bij de naastgelegen

dat we dat allemaal hebben in onze regio is echt bijzonder. Het

Klompmakerij Scherjon terecht voor jullie nieuwe klompen! www.

Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de historische stad Dok-

fierljeppolder.com

kum, Nationaal park Lauwersmeer, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en Nationaal Landschap De Alde Feanen.

Koers bepalen

Je vindt de video’s via www.eropuitinfriesland.nl . En wanneer

Aan of op het water? Bij Annage kun je het Skûtsje inzetten voor

je je abonneert op ons videokanaal krijg je automatisch een

je dag. Maar lekker met zicht op het Skûtsje je plannen smeden

belletje wanneer we weer een nieuwe hebben geplaatst!

kan natuurlijk ook. Er is van alles te zien en te doen en dat kun je werkendewijs ontdekken. www.annage.nl

Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT is het platform dat met verschillende verbanden van toeristische

In onze regio zijn voor teams veel mogelijkheden. Zeker als je

ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost

buiten de lijntjes denkt. Want waarom niet tussen de dieren, in

Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals

theaterkerk of een museum bijvoorbeeld? Die en heel veel andere

website en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk.

mogelijkheden vind je ook op www.eropuitinfriesland.nl , voor ieder seizoen. De mooiste dingen vind je vaak om de hoek en dat

www.eropuitinfriesland.nl

scheelt nog flink reistijd ook. Begint het al te borrelen? Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT is

nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

het platform dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals website en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk. www.eropuitinfriesland.nl Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

9


Van der Ploeg Projectstoffering Groningerstraat 66 9231 CN Surhuisterveen Info@Ploegproject.nl 0512-36 18 26

Dak & Zinkwerken

Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking Zinkwerk Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud

Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Heb jij een goed projectidee dat de regionale economie in een hogere versnelling zet? Qop helpt je verder. De subsidieregeling Versnellingsagenda van Regio Deal Noord-

De subsidieregeling Versnellingsagenda loopt van 17 juni 2020 tot

oost-Fryslân biedt mooie kansen voor ondernemers, onderwijs-

en met 31 december 2023. Ondertussen hebben in het eerste jaar

instellingen en overheden met een goed projectidee in de regio

ruim 50 projecten subsidie ontvangen en een aantal zijn al suc-

Noordoost-Fryslân. Projecten die bijdragen aan de economische

cesvol afgerond. Bij subsidieaanvragen boven de 5.000 euro werk

groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, versterken van

je samen met minimaal 1 partner. Daarnaast moet je als aanvrager

technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid,

altijd minimaal 35% van de totale projectkosten op een andere

regiomarketing en een duurzame landbouwsector komen in

manier financieren. Dit kan bijvoorbeeld door inbreng van eigen

aanmerking voor de subsidie.

middelen, arbeidsuren en/of bijdrage van derden. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op www.qop.nl.

Stichting Qop ondersteund aanvragers vanaf het begin, bij een projectidee. De programma-adviseur van Qop kijkt of het projec-

Qop zet als aanjager van de economie van Noordoost-Fryslân in

tidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-

een hogere versnelling. Heb je een goed project idee of wil je

Fryslân en kan jou adviseren bij de verdere uitwerking van de aan-

advies bij de uitwerking van een projectplan? Mail of bel ons! Wij

vraag. Hoe kan het idee verder gebracht worden, welke stappen

helpen je graag verder! www.qop.nl of bel 0511 760 009.

daarin nog te zetten zijn en misschien kunnen er meer partijen uit de regio aanhaken.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

11


Superior solutions by quality people • Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297

www.stertil.nl

www.scholma.nl

www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl

www.veeew.com

van Scholma De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK op een perfecte manier samen met de digitale wereld • geeft extra beleving aan brochures • geeft een gezicht aan statische informatie • geeft registratie van bezoekersgedrag

Download de

app en scan deze pagina

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

FRYSK LEARE ÛNDER IT ITEN

Restaurants krije fergees Fryske placemats en lêsboekjes fan Keimpe de Krokodil Bern dy’t by restaurant Land- en Zeezicht wat ite foardat se mei de boat nei it Amelân geane, leare lyk wat Frysk. Land- en Zeezicht docht nammentlik mei oan it projekt ‘Keimpe giet op reis’. Utbater Jesse Oenema is entûsjast oer de placemats mei alderhande spultsjes fan Keimpe de Krokodil yn en oer it Frysk. “Der sit ek noch in lêsboekje by mei in grappich ferhaaltsje. Bern en harren âlders fine it hiel leuk. It is echt even wat oars. Ik freegje harren wolris om wat foar te lêzen. Dat slagget fansels net altyd. As ik it dan foarlês, fine se it moai klinken mar snappe se der noch neat fan.”

Frysk, Dokkumers, Nederlânsk en Ingelsk

fiertaal by ús personiel is Frysk. Sels praat ik ek Dokkumers. Der

Studinten fan ROC Friesland College betochten, yn opdracht fan

komme hjirre in soad toeristen. Ik fyn it hiel moai om harren ken-

de Afûk en restaurant De Pleats yn Burgum it plan ‘Keimpe giet op

nis meitsje te litten mei ús taal.”

reis’. Sy wolle de bern dy’t yn in restaurant op harren iten wachtsje, fermeitsje mei Fryske ferhaaltsjes en spultsjes.

Oanmelde foar Keimpe Neist Land- en Zeezicht kinst de placemats ek fine by it Posthûs

De boekjes en de placemats binne beskikber yn meardere talen.

yn Burdaard, Veldzicht yn Metselawier en Herberg de Pater yn

Keimpe belibbet syn aventoeren yn it Frysk, mar de ferhalen en

Engwierum. Restaurants dy’t ek graach Keimpe de Krokodil

spultsjes binne der ek yn in kombinaasje mei it Dokkumers. Der

útdiele wolle oan harren jonge gasten, kinne har oanmelde fia

wurdt ek it ien-en-oar útlein yn it Nederlânsk en Ingelsk. Keimpe

keimpe.frl.

op reis is nijsgjirrich foar elkenien dy’t yn Fryslân wennet, mar ek foar elkenien dy’t yn Fryslân mei fakânsje is. Jesse Oenema: “De

Foto: Nanne Nicolai

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

13


14

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN IN DE NOARDLIKE FRYSKE WÂLDEN

Betrokken bij het landschap


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Tomke die zijn jubileum viert met het plukken van bramen, het bramenfestijn Brommels! dat honderden bezoekers trekt en de ontwikkeling van een nieuw belevingspad, het Wâldpykpaad. Drie activiteiten in de Noardlike Fryske Wâlden die mensen bewuster maken van de schoonheid van het landschap. Onderneemster en creatieve duizendpoot Atsje Lettinga uit Buitenpost is betrokken bij al deze initiatieven.

Atsje Lettinga geniet elke dag van de prachtige natuur van de

nis laten maken met het gratis plukken van bramen in het boeren-

Noardlike Fryske Wâlden. “Wat het hier zo mooi maakt? De diversiteit.

land van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Daarom-

Het landschap is verrassend. Welke kant je ook op kijkt, het is steeds

heen organiseren we verschillende activiteiten rondom het thema

anders. De kleuren, de dieren, de planten’, zegt Atsje enthousiast.

natuur. En daar haken veel mensen bij aan”, aldus Atsje, die in het

Genieten van het landschap en mensen bewust maken van de

bestuur van Brommels! zit. Het thema van dit jaar was ‘natuerlik

prachtige omgeving waarin ze wonen, daar draait het om bij de

ferskaat’ met veel aandacht voor biodiversiteit. “Dat jubileum gaan

initiatieven waar de onderneemster haar creativiteit kan inbrengen.

we trouwens volgend jaar vieren, als er weer meer mogelijk is.”

Achter haar woonboerderij en Paviljoen MeM ‘it plak foar minsken & muzyk’ ligt het bos van Egypte. Wat zou het mooi zijn om daar op

De bezige bij is ook trots op een speciale editie van Tomke: ‘Tomke

een wandelpad van ruim vier kilometer mensen verhalen te vertel-

tusken de toarnbeien’. Tomke is een Fries voorlees- en taalstimu-

len en beelden te tonen van het landschap. Niet via het bestaande

leringsprogramma voor peuters van de Afûk. Tomke beleeft in

betonfietspad, maar over de schouwpaden van Staatsbosbeheer.

de laatste editie van het peuterboekje een spannend avontuur in

Dat idee bedacht ze met haar partner Sander Stienstra. “Een Wâldpyk

de Noardlike Fryske Wâlden. Het themaboekje is een cadeau van

is wars van regels. Daarom past een wandelpad weg van de geijkte

Brommels! voor alle peuters in de regio. Het is dankzij verschillen-

paden ook bij de mensen hier en vandaar de naam Wâldpykpaad.”

de sponsoren gratis af te halen bij de bibliotheken en peuterspeelzalen in Noordoost-Fryslân. “Tomke bestaat dit jaar 25 jaar. Hij viert

Belevingspad

op 18 september zijn verjaardag in ons paviljoen!’, zegt Atsje trots.

Met de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft ze het plan voor het Wâldpykpaad verder ontwikkeld. Het

Naast deze activiteiten, heeft Atsje talloze ideeën voor haar eigen

laarzenpad wordt bewegwijzerd met paaltjes. De route door het

bedrijf en bruist ze vooral volop van energie. Ze is druk met Pavil-

bos gaat onder andere langs pingo de Hamstrapoel en het riviertje

joen MeM waar exposities te zien zijn, workshops, bruiloften en

de Swadde. Via de app Izi.Travel krijgen wandelaars onderweg

feesten worden gehouden en ook (culturele) optredens. Verder

informatie over de flora en fauna in het gebied, kunnen ze luisteren

is ze nog haptonoom, regisseur en dirigent, speelt ze samen met

naar verhalen en krijgen ze foto’s en filmpjes te zien die ze overi-

haar vriend in een band en heeft ze nog tig functies. Ook biedt

gens zelf ook kunnen uploaden. Zo krijgt men onderweg te horen

ze kampeerplekken aan op haar terrein. “Ik pak graag dingen op

dat de ene pingo die ze passeren de favoriete zwemplek was van

die me energie geven, initiatieven waar ik als verbinder een rol

de barones van Fogelsangh State in Veenklooster. “En ze krijgen

bij kan spelen en die ook nog iets opleveren. Al is dat laatste niet

uitleg over alle bomen, bramenstruiken, het water, de grond en het

het belangrijkste. Zo sneuvelen er wel eens plannen omdat het

onderhoud van het landschap door de boeren.” Als deze route van

financieel niet uit kan. Ik kom graag in beweging en dan zie ik wel

het Wâldpykpaad met toegevoegde waarde via de app aanslaat,

of ik ervoor betaald krijg. Het houdt me in ieder geval niet tegen

ziet Atsje samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden kans

om iets nieuws op te pakken.” Duidelijk is dat het landschap haar

om het belevingspad verder uit te rollen naar andere locaties.

zeker energie geeft. “De natuur is altijd bezig met leven, dat vind ik prachtig. De natuur is sterk, dat zie je vooral in deze coronatijd.”

Spannend avontuur In het laatste weekend van augustus beleefde het bramenfestijn Brommels! de tiende editie. Tientallen particulieren, bedrijven en boeren stelden hun erf weer open voor honderden bezoekers. “Het geheim van het succes? We blijven trouw aan de kern: mensen ken-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

15


16

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

BIJEENKOMST VERSNELLINGSAGENDA 9 SEPTEMBER:

Kennisdeling, inspiratie en ontmoeting tijdens de bijeenkomst in het Dokwurk.

Meer ontdekken over de projecten vanuit de Versnellingsagenda en welke regelingen er op dit moment zijn in de regio? Op donderdag 9 september is de regio bijgepraat in een inspirerende en dynamische bijeenkomst in het nieuwe pand van Dokwurk aan de Hendoweg in Dokkum. Stichting Qop brengt ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar en faciliteerde deze eerste live ontmoeting met veel plezier. Subsidiekansen, technische innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel als onderwerp van deze eerste bijeenkomst van 2021.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Jan Knol, directeur van Dokwurk trapte de middag af met een warm

inzetbaarheid van personeel’ sluit direct aan op de werkwijze van

welkom aan de vele gasten. Dagvoorzitter Hielke Jan Ellens van

Dokwurk. Binnen Dokwurk vinden de mensen in de regio Noord-

Custard uit Buitenpost heeft het programma uitstekend neergezet.

oost-Friesland met afstand tot werk een haven om zich te kunnen

Met inspirerende pitches over projecten die gestart zijn met behulp

ontwikkelen. Marjan van der Feen (Qop) vult aan: ‘Het prachtige

van een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Deze voorbeelden

pand is een uitstekende keuze voor onze eerste live bijeenkomst

geven een goed beeld over het idee, de uitvoering en welke doe-

in de regio. De prachtige lichte ruimte, de fijne energie en de

len de ondernemers willen behalen in de regio. Bij veel projecten

mogelijkheden weerspiegelen de mogelijkheden die de Versnel-

kunnen ondernemers in veel gevallen ook nu nog aanhaken bij een

lingsagenda de regio Noordoost Fryslan biedt. Grote, grote dank

gestart project, zoals de Stadwerkplaats. Alle projecten vanuit de

aan de enthousiaste en bevlogen medewerkers van Dokwurk! De

Versnellingsagenda vind je op de website van Qop: www.qop.nl

ontmoetingen en het bijpraten smaakt naar meer!’

Het tweede deel van het programma was gericht op de kansen en

De subsidieregeling de Versnellingsagenda bestaat uit 3 program-

mogelijkheden in de regio. Zo hebben RVO, VNO NCW MKB Noord

malijnen. Arbeidsmobiliteit is daarbij een belangrijk thema: het

en Ynbusiness aangegeven welke mogelijkheden ze kunnen

tekort aan geschikt en goed opgeleide (vak)arbeidskrachten op

bieden aan ondernemers in de regio Noordoost-Fryslan. Ook de

de arbeidsmarkt. Een volgende bijeenkomst zal in het teken staan

laatste wijzigingen in de subsidieregeling van de Versnellingsagen-

van een van de andere businesscases/thema’s van de Versnel-

da zijn toegelicht. Meer over deze wijziging lees je op pagina 6.

lingsagenda. Wil je aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomst: welkom! Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Qop, dan

De keuze voor het nieuwe pand van Dokwurk bleek een per-

houden wij je op de hoogte. Stuur een mailtje naar: info@qop.nl

fecte match. Het thema van de bijeenkomst: ‘Een andere kijk op

of nog eenvoudiger: via de website: www.qop.nl. Zien wij elkaar?

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

17


18

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

SJOERDTJE DE HAAN UITVAARTZORG

en It Stee fan ôfskie bieden meerwaarde Rust en ruimte. Dat is het eerste dat opvalt als je ‘It Stee fân ôfskie’ binnenkomt. Daarom past de afscheidsboerderij midden in Burgum ook zo goed bij Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg. Sjoerdtje, Anneke, Riek en Roel verzorgen uitvaarten namelijk vanuit die gedachte: zij bieden families rust in de week van afscheid en ruimte om vanuit eigen kracht invulling te geven aan de uitvaart.

Dat dit ook zo gevoeld wordt door vele nabestaan-

It Stee fan ôfskie

den, blijkt uit het feit dat de onderneming bijzondere

Sjoerdtje is als ‘eenpitter’ begonnen, vanuit huis.

uitvaarten en bijzondere families aantrekt. “Wij bieden

“Maar ik ging al gauw op zoek naar een andere lo-

extra zorg en dat voelen mensen. Wij trekken geen

catie. Toen deze boerderij voorbij kwam – voorheen

‘muur op’ zodat de emoties van de families niet bij ons

was hierin Kiehool gevestigd – begon ik te dromen:

binnenkomen, wij werken juist vanuit die emotie. Als je

zoveel ruimte, hoe zouden we dat kunnen invullen?”

niet meevoelt, kun je ook niet aanvoelen wat er nodig

Het werd een familieproject van vijftien maanden.

is. Terwijl juist daarin de meerwaarde zit.” Sjoerdtje is

Het resultaat is een hele huiselijke omgeving. Er is

gepassioneerd over het werk dat ze al veertien jaar met

een ontmoetingsruimte, een familieruimte, er zijn

hart en ziel doet. “Ik heb zelf een achtergrond in de zorg

twee opbaarkamers, een workshopruimte en een

en het onderwijs en ik merk dat ik er daardoor anders in

expositieruimte. Kinderen kunnen er knutselen, er is

sta. Anneke, Riek en Roel hebben precies diezelfde be-

een keukentje: kortom, alles om je thuis te voelen in

nadering. Als ze die niet hadden gehad, hadden we dit

de week waarin je afscheid neemt van je dierbare.

ook niet samen kunnen doen. Mensen komen bij ons omdat wij het anders doen: betrokken, rustig, creatief

“We hebben zelfs onze eigen drukkerij voor rouw-

en met alle ruimte voor persoonlijke inbreng.”

drukwerk. Mensen vinden het zo fijn dat ze gewoon


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

even kunnen binnenlopen. Oefenen voor de uitvaart, als je iets

Voorgesprekken

wilt zeggen bijvoorbeeld: het is allemaal mogelijk. Het is heel laag-

Bijna de helft van de uitvaarten komt tot stand na voorgesprekken

drempelig.” Sjoerdtje voegt er aan toe: “Maar het hoeft natuurlijk

met de persoon die zal overlijden. “Omdat wij extra zorg geven,

niet in It Stee te gebeuren. Deze locatie is er voor wie er gebruik

trekken wij dat aan. Mensen die zelf hun uitvaart willen regelen,

van wil maken, het is geen verplichting. Wij bewegen mee met

komen vaak bij ons terecht. We vinden dat bijzonder om te doen,

wat de familie wil.”

want het geeft veel rust, als alles goed geregeld is.” Maar veel overlijdens komen onverwacht. En dan heeft de familie

Wat past bij jou?

het zwaar. Ook dan hebben Sjoerdtje en haar collega’s oog

De rode draad van de uitvaartzorg zoals Sjoerdtje en haar col-

voor de kleine dingen. “De rouwkaart na het overlijden van een

lega’s bieden is mensen in hun kracht zetten, zodat zij zelf handen

jonge heit was een hele opvallende: felgroen. Onderweg naar de

en voeten kunnen geven aan het afscheid. “Mensen waren vroe-

uitvaart reed ik voorbij een boom met diezelfde groene bladeren.

ger vaak toeschouwer na een overlijden. Dat hoeft niet meer: het

Die gaan dan mee voor op de condoléancetafel…”

is jouw afscheid, wat past bij jou en wat wil je doen om uiting te geven aan je gevoelens? Wil je bijvoorbeeld helpen bij de laatste

Meer info op www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl en www.

verzorging, bij het ontwerpen van de kaart of de bloemstukken,

itsteefanofskie.nl

wil je wat zeggen tijdens de uitvaart?”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

19


ALLES ONDER ÉÉN DAK bij De Vries Wonen

Ook voor uw stylingadvies aan huis!


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

OEGEMA METSELWERKEN

‘ Kwaliteit is een eerste vereiste’ Het thuiskantoor van Hans Oegema in Dokkum geeft een goede indicatie hoe belangrijk vakwerk is voor de metselaar: hij heeft het stijlvol gerenoveerd. In 2004 begon Oegema voor zichzelf, inmiddels werken zestig mensen dagelijks aan bouwprojecten in Noord-Nederland. “Hoe groot we ook zijn geworden, kwaliteit is een eerste vereiste. Kwaliteit is goed werk afleveren, maar ook: je afspraken nakomen.” Oegema Metselwerken is onder andere actief voor bekende bouw-

Volgende stap

partijen. “Vaste relaties vind ik heel belangrijk. We werken graag

Die toekomst, daar denkt Oegema veel over na. Want het bedrijf

voor langere tijd samen.” De vraag naar vakmensen in de bouw is

groeit eigenlijk uit zijn jasje. “We zijn groot geworden. Daar hoort

enorm. “Woningbouw is een hot item, daar zijn we erg druk mee.

eigenlijk een eigen pand bij, een kantoor met loods. Dat wordt de

Toch blijven we flexibel. Ik weet welke projecten eraan komen,

volgende stap!”

maar ik zorg ervoor ruimte te houden voor andere klussen.” Breed georiënteerd

Aansprekende projecten

Oegema verricht veel werk in nieuwbouw en verbouw. “We zijn

Oegema werkt mee aan de verbouw van de monumentale

breed georiënteerd en ik vind nieuwe ontwikkelingen erg interes-

Watertoren in Groningen. “Wij maken de muren voor het trap-

sant. Het plaatsen van steenstrips op gevels doen wij bijvoorbeeld

penhuis en de liftschacht. We gaan vijftig meter de hoogte in.”

al vrij lang, dat neemt nu een vlucht.”

Vorig jaar verzorgde Oegema de nieuwbouw naast het oude stadhuis in Bolsward én hielp het Dokkumer metselbedrijf

Nieuwigheden zoals metselrobots zijn wat Oegema betreft geen

met het herplaatsen van vloeren in het oude stadhuis. “Fan-

bedreiging. “Traditioneel metselwerk blijft, qua gevoel en con-

tastisch werk: vloeren metselen in plaats van muren!”

structie is dat toch anders. Bovendien wordt robotwerk handmatig afgewerkt. Beide werkwijzen kunnen naast elkaar bestaan.” Om

Oegema Metselwerken is een allround en gecertificeerd met-

zijn mensen up to date te houden zorgt Oegema voor bijscholing.

selbedrijf en verzorgt onder andere metselwerk, lijmwerk kalk-

“Het is van belang om nieuwe technieken en materialen te leren

zandsteen, steenstrips en voegwerk. Schakel Oegema in voor:

gebruiken.”

• Grote en kleine nieuwbouwprojecten.

Hij vervolgt: “Ook restauratie en renovatie doen we graag. Dat zie

• Metsel- en voegwerk tijdens verbouwingen.

je aan mijn huis: ik vind zo’n project prachtig. En ik heb jongens

• Restauratie en renovatie.

die dit kunnen en willen doen. Daar willen we zeker meer mee doen in de toekomst.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

21


22

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

De veelzijdigheid van De Dikke Draai

Binne en Yneke Postma hebben drie jaar geleden officieel restaurant, cafetaria en bowling- en zalencentrum De Dikke Draai in Surhuisterveen van hun ouders Henk Jelle en Baukje overgenomen. Het horecabedrijf is sinds 7 juni 1983 in de familie en vanaf die tijd is het oorspronkelijke restaurant met kegelbaan steeds verder uitgegroeid: tot een allround bedrijf met een feestzaal, een bowlingbaan en een cafetaria en lunchroom met een groot terras en parkeerterrein naast de deur.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

De veelzijdigheid van De Dikke Draai was in coronatijd een groot

teit om ook naar de dorpen te rijden, maar ze kunnen het komen

voordeel, leggen broer Binne en zus Yneke uit. “We zijn heel

halen. We hebben een groot parkeerterrein waar altijd plek is voor

allround als bedrijf en dat was onze kracht de afgelopen ander-

onze gasten.” Ook willen Binne en Yneke zich meer gaan toeleg-

half jaar. De cafetaria kon mooi doordraaien. En in 2015 waren

gen op zakelijke klanten die overdag langskomen voor vergade-

we al begonnen met bezorgen. Dit kon ook gewoon doorgaan

ringen of besprekingen.

in coronatijd. Onze vader heeft altijd geïnnoveerd. In 1986 is er een grote zaal achter het restaurant gekomen, in 1988 zijn onze

Druk

ouders begonnen met een klein snackhoekje en die is in 2007

De drukte neemt alweer toe, maar pas nadat de anderhalve meter

omgebouwd tot een cafetaria met lunchroom. De kegelbaan is

is afgeschaft zal de drukte weer helemaal losbarsten, verwachten

in 2011 veranderd in een bowlingbaan en in 2016 hebben we een

Binne en Yneke. “Het terras zit alweer lekker vol. We zitten hier

groot terras gekregen en is het restaurant verbouwd”, zo somt

op een hele mooie locatie aan de doorgaande weg en er komen

Binne de veranderingen op.

veel toeristen en passanten bij ons binnen. De grote feesten en partijen blijven nog wat achter, maar we denken dat dat na sep-

Vanaf hun jeugd zijn Binne en Yneke in het bedrijf gegroeid.

tember wel weer los gaat.”

“Vroeger begonnen we met schoonmaken en afwassen en later mochten we steeds meer taken overnemen. Op latere leeftijd gingen heit en mem op vakantie en draaiden wij wel door met de zaak. In 2018 hebben we het dus overgenomen”, vertellen broer en zus. De complexiteit van het bedrijf zorgde voor hele drukke jaren, waarbij goede planning van groot belang is. “Vooruit denken is heel belangrijk. Het personeel moet goed ingepland worden, alles moet goed voorbereid worden en als iedereen zich aan het schema houdt dan loopt het heel goed”, aldus Yneke, die de planning vooral voor haar rekening neemt. Rust Tijdens de relatief rustige coronaperiode konden Binne en Yneke nadenken over de toekomst van het bedrijf. “We zijn blij dat we weer mensen mogen ontvangen. Het persoonlijk bedienen van de mensen is heel mooi in ons vak. Maar we willen ons ook meer gaan toeleggen op het online bestellen. Dit is toch ook heel belangrijk, zoals wel is gebleken in de coronatijd. En dat zal nog belangrijker worden in de toekomst, denken we. We bezorgen in Surhuisterveen, maar zien ook veel online bestellingen vanuit de omliggende dorpen. We hebben niet voldoende bezorgcapaci-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

23


Ensel Konstruktie Holwerderweg 23 9101 PA Dokkum Telefoon (0519) 29 72 27 Fax (0519) 29 50 52 info@ensel.nl www.ensel.nl

Ensel

staalkonstrukties

veelzijdige, architectonische staalkonstrukties

Holwerderweg 23 . 9101 PA Dokkum . Telefoon (0519) 29 72 27 . info@ensel.nl . www.ensel.nl

LUDEMA BESTRATINGEN

www.ludemabestratingen.nl

0519-250075

Bestrating Grondwerk Riolering Schuttingen Tuinonderhoud


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

CREATIVE WORK

Zet eindgebruiker altijd op één “Mogen we ook uw organisatie slimmer maken?” Die vraag stelt Creative Work uit Buitenpost graag aan bedrijven die toe zijn aan een volgende stap in hun onderneming. Het slim inrichten van processen met behulp van de nieuwste systemen, dat is waar Hilbert Kalsbeek zich met zijn team van programmeurs dagelijks mee bezighoudt.

Een voorbeeld: voor een bedrijf dat zich richt op duurzame ener-

Deze vakmensen worden door de klanten van Creative Work ge-

gie maakte Creative Work een on-line offertetool. Met dank aan

roemd om hun korte lijntjes, per-soonlijke aanpak en nuchtere blik.

die tool duurt het nog maar twee minuten om een offerte te ma-

“We durven kritisch te zijn en we duiken graag in het hoofd van de

ken, in plaats van een halfuur. De tijd die daarmee bespaard wordt

eindgebruiker. De eindgebruiker zetten we in het hele ontwerp-

kan weer ingezet worden op andere fronten binnen het bedrijf.

proces op één. Daarom bieden we ook geen pakketten met hap-

Voor een ander bedrijf richtte Creative Work het gehele bestel-

klare oplossingen aan. Ieder bedrijf, iedere ondernemer en iedere

proces in. Van het plansysteem voor chauffeurs, tot de compleet

doelgroep is anders. Wat voor bedrijf A werkt, kan voor bedrijf B

automatische facturering en van het realtime mee kunnen kijken

wel heel anders zijn. Daarom stemmen we onze werkzaamheden

op kantoor in het afleverproces, tot de logistieke processen in het

echt af op de wensen van de klant. Geen casus is voor ons gelijk

magazijn. “Op die manier hoef je nooit meer een magazijn in om

en dat is ook wat ons werk zo leuk maakt. Waar wij enthousiast van

te kijken of je een product op voorraad hebt. Je ziet met één druk

worden? Als we voor uitdagingen komen te staan!”

op de knop hoeveel je nog op voorraad hebt en kunt op basis van eerdere bestellingen zelfs slim-mer inkopen”, aldus Kalsbeek.

Creative Work heeft voor ieder bedrijf, groot of klein, iets te bieden. De klantenkring van het be-drijf is divers en dat is ook pre-

Persoonlijke aanpak

cies hoe Kalsbeek het graag ziet. “Het zijn de verschillen die ons

Creative Work startte ruim zeventien jaar geleden met het maken

scherp houden.” Bedrijven die geïnteresseerd zijn in procesverbe-

van websites en in een later stadium ook webshops. Door de ja-

tering kunnen contact opnemen met Creative Work. “Wij komen

ren heen werd de focus verlegd naar bedrijfsautomatisering, maar

dan vrijblijvend langs om inzicht te geven in processen die er zijn

ook websites en webshops worden nog steeds door het team van

en die digitaal verbeterd kunnen worden”, aldus Kalsbeek.

vakmensen gebouwd.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

25


26

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Duurzaam ondernemen: waar moet je beginnen? Circulariteit en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Maar wat houdt dit in voor ondernemers en belangrijker nog: waar moet je beginnen? We gaan hierover in gesprek met Sale Wiersma van Synnovem en wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Sale Wiersma heeft duurzaamheid altijd al hoog

Toekomstbestendigheid

in het vaandel gehad. Hij was in zijn dorp één van

Esther Hanemaaijer merkt dat duurzaam onderne-

de eersten met zonnepanelen op het dak. Samen

men en circulaire economie geen dagelijkse kost

met zijn collega’s van Synnovem adviseert hij

zijn voor de meeste bedrijven. ,,Dan is het fijn dat

bedrijven en gemeenten over de energietransitie.

een bedrijf als Synnovem ondernemers bij de hand

,,Als je economie kunt koppelen aan duurzaam-

kan nemen om een stappenplan te maken’’, zegt

heid kunnen we met z’n allen een beweging in

Hanemaaijer. Wiersma voegt er aan toe dat bedrijven

gang zetten’’, stelt Wiersma. Hij is ervan overtuigd

hun eigen tempo bepalen. ,,Niks doen is geen optie.

dat circulariteit vanzelf volgt als je de focus op

Stilstand is achteruitgang.’’ Volgens de adviseur is

duurzaamheid legt.

toekomstbestendigheid dan ook hét toverwoord


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN Sale Wiersma van Synnovem en wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

als het gaat om het verduurzamen van bedrijven. ,,Dat het geld

drogerijen. Wij waren ook één van de eersten met zonnepanelen

oplevert is uiteraard een trigger, maar ondernemers willen vooral

op het dak. We zijn begonnen met zeventig en vorig jaar hebben

klaar zijn voor de toekomst.’’

we door Synnovem laten berekenen wat het kost en oplevert om het hele dak vol te leggen met 560 zonnepanelen. De uitkomst

Synnovem richt zich niet op de koplopers, maar juist op de mid-

was heel verhelderend.’’

dengroep. ,,Om in wielertermen te blijven, richten we ons op het peloton. Daarmee bereiken we de grootste groep’’, zegt Wiersma.

Voor Weidenaar is de belangrijkste drijfveer om duurzaamheid te

De belangrijkste taak van de gemeente is aanjagen en faciliteren.

creëren binnen het bedrijf. ,,Wij vinden dat belangrijk voor de toe-

Hanemaaijer: ,,Uiteindelijk moeten ondernemers het zelf doen. De

komst. Vlees is al niet heel duurzaam dus vinden we het belangrijk

beste manier is om collectief samen te werken en van elkaar te

om te zien wat wij wél kunnen doen. Zo zijn we nu ook bezig

leren. Het begint al met kleine dingen, bijvoorbeeld hoe je je koffie

met circulariteit. Hoe kunnen we het verpakkingsmateriaal van de

inkoopt.’’ Volgens Wiersma is de belangrijkste oproep aan onder-

droge worst recyclebaar maken?’’

nemers op dit moment om met een plan van aanpak te komen. Er moet iets gebeuren Duurzame ondernemer: Slagerij Weidenaar

Hanemaaijer en Wiersma merken dat ondernemers de noodzaak

Eén van de ondernemers die deze stap al heeft gezet is Lieuwe

van duurzaamheid en circulariteit door de klimaatveranderingen

Weidenaar van Slagerij Weidenaar uit Dokkum. ,,We zijn vijftien

wel inzien. Wiersma: ,,Als je wacht, dan is de concurrentie je voor.’’

jaar geleden, toen we van Niawier naar Dokkum verhuisden,

Volgens Hanemaaijer telt duurzaamheid bij aanbestedingen

al begonnen met duurzaam ondernemen. Zo werken we met

tegenwoordig zwaar mee. Dat er iets moet gebeuren is voor de

warmteterugwinning op de koelingen en hebben we een

meesten wel duidelijk. ,,Het gaat er nu vooral om: hoe pak je het

warmtekrachtkoppeling aangebracht die we gebruiken voor de

aan en wat levert het op. Dat maakt het juist leuk.’’

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

27


28

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Het bruist in Bloemenstudio HANATEN KEPPELSTRAAT 31 DOKKUM

Na jaren in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt opende Klaas Dijkstra half april jongsleden een fonkelnieuwe bloemenstudio in het centrum van Dokkum. De winkel kreeg een bijzondere naam, te weten Hanaten (spreek uit als Hana-tèn). Dit is japans voor bloemenwinkel. De naam verklaart meteen zijn band met Japan, waar hij ruim 13 jaar woonde en werkte met bloemen. Zijn internationale werkervaring in deze sector gebruikt hij nu in zijn eigen winkel en onderneming. Klaas richt zich op het midden – en hogere segment en op zowel particulieren als bedrijven. Vijf dagen per week worden ’s morgens verse bloemen aangeleverd en wordt het (gescheiden) afval gelijk mee teruggenomen. Hanaten is aangesloten bij FloraNL, een landelijk netwerk van duurzaam gecertificeerde bloemisten. De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en op zaterdag van 9.00-17.00 uur. Meer informatie via www.bloemenstudiohanaten.nl, 06-25328742 en/of info@bloemenstudiohanaten.nl.

Greenjoy Dokkum

LIGPLAATS TERRAS ’T STALT BIJ HOTEL DE POSTHOORN

Sinds vrijdag 4 juni kunnen er elektrische sloepen in Dokkum gehuurd worden via Greenjoy Dokkum. Na een korte vaartocht door de grachten van Dokkum, vergezeld door suppers van SUPskool Dokkum, voerde wethouder Jelle Boerema die middag de openingshandeling uit. Dit deed hij door symbolisch de stekker in het stopcontact te doen op de steiger van Hotel De Posthoorn. Hier krijgt Greenjoy haar vaste ligplaats. De sloepen, die je per 2 uren kunt huren, zijn een leuke én duurzame aanwinst om mensen Dokkum en omgeving vanaf het water te laten ontdekken. Meer informatie en boekingsmogelijkheden vindt u op www.greenjoy.nl (locatie Dokkum).


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

de binnenstad! LOTUS LINGERIE

Anja Brouwer Fotografie

HOOGSTRAAT 30 DOKKUM 19 augustus jongstleden vierde Lotus Lingerie de opening van haar tweede vestiging aan de Hoogstraat in Dokkum. Dit in een compleet gerenoveerd pand (de gevel volgt binnenkort nog) in ‘oude’ stijl. Na 14 succesvolle jaren in Nes op Ameland, besloot eigenaresse Andrea Bloem de onderneming uit te breiden aan de vaste wal en vond hier een geschikte locatie. Lotus Lingerie staat bekend om de uitstekende service en kwaliteit. De winkel biedt een uitgebreide collectie lingerie, nachtmode en badkleding van kwaliteitsmerken zoals Marie Jo, Prima Donna, Ten Cate, Essenza, Cyell, Oroblu en Mey. De insteek is vrouwen niet alleen te helpen aan goed passende lingerie, bad- of nachtmode maar ook aan een zelfverzekerd en goed gevoel. Naast de fysieke winkels heeft Lotus Lingerie ook een webshop waar je alle setjes en merken online kunt bekijken en bestellen. Lotus Lingerie is open van woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.30 uur en op koopavond geopend. Meer informatie op www.lotuslingerie.nl

Eva Sinnema Photography en Toby & Juul Fotografie

Lievelings Kids Boutique DE DIJK 4 DOKKUM Op zaterdag 28 augustus openden Agathe Faber en Franca van der Meulen-Lap samen een nieuwe winkel in hartje Dokkum: Lievelings Kids Boutique. De winkel wordt gerund vanuit een gerestaureerd rijksmonument aan de Dijk. De onderneemsters kennen elkaar al jaren en vanuit daar ontstond de steeds sterker wordende wens tot het openen van een eigen winkel. De winkel richt zich op ouders met kinderen van nul tot tien jaar. Je vindt er niet alleen eerlijke en duurzame kinderkleding maar ook speelgoed en cadeautjes. Daarbij is er bijzondere aandacht voor unieke merken, service, sfeer en klantvriendelijkheid. Het doel is klanten blij te maken en ze met een goed gevoel de winkel te laten verlaten. Naast de fysieke winkel is er ook een webshop. Openingstijden: woensdag 12.00-17.30 uur / donderdag 9.30-17.30 uur / vrijdag 9.30-21.00 uur / zaterdag 9.30-17.00 uur en de koopzondagen. Actuele informatie is te vinden op de social media, de website www.lievelingskidsboutique.nl of via info@lievelingskidsboutique.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

29


Een stukje verder gaan om wat goed is nog beter te maken.

imagezNL

Peter Sauermann Parksterbolwerk 5, 9101 JX Dokkum Tel.: 06 - 14 14 22 05 www.imagez.nl info@imagez.nl

SPREEKUUR IN DE B I B L I OT H E E K I N D R AC H T E N

Uitvaartverzorging Iepie Lindeboom-Hospes en Notaris Anna de Vries hebben één keer per maand zitting in de bibliotheek in Drachten. Voor alle vragen rond testament en overlijden op de derde donderdag van de maand. 11 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni van 15.00 uur tot 16.30 uur. Meld u van tevoren aan op info@bibliotheekdrachten.nl zodat u ruimte krijgt om uw vraag te stellen. Mocht u op deze datums niet kunnen dan zijn wij ook persoonlijk te benaderen. Iepi e Li n d e b o o m - H o s p e s

| w ww.uitva a r tver zo r g in g fr ies l a n d.n l | 0 6-4 7927967

A n n a d e Vr i e s | ww w.w a a r va n a k te.n l | 0 5 1 2-3 0 3 4 0 3


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Collegebezoek Bouwcampus Bowinn Begin juli bracht ons college een bezoek aan Bowinn, dé campus voor industriële en circulaire bouw in Noordoost Friesland. Bowinn is gehuisvest aan de Hogedijken te Dokkum.

Bowinn is 3,5 geleden opgericht als proeftuin voor industrieel

Het stichtingsbestuur van Bowinn bestaat uit ondernemers en

bouwen en is een gezamenlijk initiatief van overheden, onder-

partners uit de sector, die belangeloos hun bijdrage leveren.

wijs en ondernemers in de regio. Inmiddels zijn er een kleine 30

Martin van der Veen is benoemd als directeur. Hij sprak samen

partners en leden aangesloten en komen er wekelijks nieuwe

met enkele leden uit het bestuur enthousiast over de werkwijze

aanmeldingen bij.

van de campus, de doelstellingen, de uitdagingen in de bouw en de recente successen. Daarna was er een rondleiding waarbij

De bouwsector is van grote waarde voor ons gebied en de cam-

o.a. de klimaatkamers en ontwikkeling van nieuwe materialen aan

pus is er om de sector te ondersteunen bij innovaties en uitdagin-

bod kwamen. Na afloop van het bezoek sprak Johannes Kramer

gen voor de toekomst. De doelstelling is samen werken aan een

zijn trots en waardering uit voor de mooie ontwikkelingen die hier

betere en duurzame (bouw)omgeving en daarmee de regio een

plaatsvinden.

boost geven. Bowinn is een broedplaats met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op

Meer informatie of contact? Kijk op www.bowinn.nl

innovaties die de gehele sector raken, in de volle breedte. Bowinn kan ook faciliteren bij innovaties op locatie.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

31


32

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

ROGIER PETERS VAN SPECIAAL DRUKKERIJ DOUMA OVER HET GO-LOKET:

‘ De steun van collegaondernemers gaf mij weer vertrouwen’ Maart 2020, de eerste coronagolf. Rogier Peters, eigenaar van Speciaal Drukkerij Douma, schrok. “Wij voeren specialistische opdrachten uit, ook evenementgerelateerd. Ik zag de bui meteen hangen.” Na de persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat de overheid steunmaatregelen optuigde, was Peters enigszins gerustgesteld. “Daar kreeg ik moed van. Maar de omzet kelderde wel. Ik heb het bedrijf in 2016 overgenomen en voel me enorm verantwoordelijk voor de gezondheid van de drukkerij.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Wat is het GO-loket? ‘GO’ staat voor Gemeente én Ondernemers. Samen willen zij klaarstaan voor de ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân. Bij het GO-loket kun je advies vragen over je bedrijf of gewoon even je verhaal doen. Het GO-loket heeft een groot kennisnetwerk, bestaande uit diverse ondernemers en specialisten zoals een bank of accountant. Heb je een vraag over je bedrijf of heb je een idee en wil je eens sparren over de mogelijkheden? Schroom niet en neem contact op met een van de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeente. Zij zijn eerste aanspreekpunt en helpen je verder. Je bepaalt zelf met wie je in gesprek wilt gaan. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor contactgegevens zie: www.noardeast-fryslan.nl/go-loket

Dat de horeca in de problemen kwam was al gauw bekend.

Het enthousiasme van de helpende ondernemers, de tijd en

“Maar wat er op bedrijventerreinen gaande was, wisten maar

energie die zij staken in zijn drukkerij: Peters heeft er niet genoeg

weinig mensen. Ik heb de gemeente gebeld: denk ook om de

superlatieven voor. “Er is zoveel knowhow en de bereidheid om te

ondernemers waar het licht niet uit is, maar wel bar weinig wordt

helpen is zo groot, dit is écht mienskip.”

verdiend.” Een paar weken later kreeg Peters een brief: wil je meedoen aan het GO-loket? “Een initiatief van de gemeente en

‘Onze parels mogen de wereld in’

ondernemers die collega’s wel wilden helpen om uit deze crisis te

Bij Speciaal Drukkerij Douma werkt een trouw, hecht team. “Om-

komen. Ik heb meteen gebeld: ja, ik heb daar behoefte aan.” Peters

dat we ons nu beter focussen: écht op speciaaldruk, kunnen we

kreeg een hele lijst van ondernemers onder ogen. “Dat vond ik al

nu met z’n allen makkelijker zeggen: dit past wel of niet binnen

bijzonder: zoveel mensen die een ander gewoon willen helpen.”

onze propositie. We waren te bescheiden: we zijn vakspecialisten en zo gedragen we ons nu ook, als autoriteit in ons vakgebied.”

Enorm waardevol

Een nieuw zelfvertrouwen straalt Peters uit en daarmee de hele

Met onder andere Probo Dokkum ging Peters vervolgens in

drukkerij. Er is weer ruimte voor ambities. “Misschien gaan we

gesprek. “Ik wist dat ik er met alle overheidsmaatregelen wel van

wel meer internationaal. De parels die wij maken waren teveel

mocht uitgaan dat we dit overleven, maar er komt ook een tijd van

verstopt. Die mogen de wereld in. Ik vind het heel bijzonder dat

terugbetalen. Wat moeten we doen om onze omzet te laten groei-

we dat, samen met Dokkumer ondernemers, hebben ontdekt. We

en, welke kant moet het op? De gesprekken daarover zijn enorm

hebben geluk gehad en daar ben ik heel dankbaar voor.”

waardevol geweest.” De conclusie was al snel: met het bedrijf zelf en het specialistische drukwerk is niks mis. “Daardoor kreeg ik weer vertrouwen in ons ambacht en vakmanschap. Wel kwamen we erachter dat we commercieel veel meer kunnen doen. Toen die knop om was, kwam alles in een stroomversnelling.” ‘Dit is écht mienskip’ Peters gooit het hele verhaal er in één keer uit. “Het is heftig dat ik me zo kwetsbaar opstel. Maar ik vind het nodig. Iedereen mag dit weten en ik hoop dat andere ondernemers ook hulp durven vragen. Want het heeft ons zóveel gebracht.” Samen met Probo werd een plan gemaakt voor een betere website, zichtbaarheid op sociale media, retentiemarketing en een inspiratiebox met samples. “We namen op hun advies een HBO-stagiaire aan die mij ook echt de ogen heeft geopend. Er is zoveel mogelijk!”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

33


34

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Compilatie

Benelux Tour Etappe Surhuisterveen - Dokkum Wauw! Op 30 augustus jl. vond de eerste etappe van de Benelux Tour plaats in onze regio. Deze liep van Surhuisterveen naar Dokkum en finishte op de Rondweg-Noord. Een dag met geweldig fietsweer, Fryske vlaggen en de grote dagwinnaar Tim Merlier. Van het wad tot en met de stad: onze regio is mooi op de kaart gezet! Gedeputeerde Sander de Rouwe, burgemeester Johannes Kramer en wethouder Jelle Boerema spraken na afloop van een zeer geslaagd evenement en gaven een pluim aan een ieder die heeft bijgedragen aan dit succes. "Hiermee laten we zien dat Fryslân klaar is om grote internationale wielerrondes te ontvangen". Bijgaande beelden spreken voor zich.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Foto: Marit Anker

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

35


Klaar voor de toekomst!

Met een warmtepomp van Bijlstra Installaties

Wij zijn weer open

!

• Tuinhout • Tuinhout • Bouwmaterialen Bouwmaterialen •• Haardhout Haardhout •• Houtsnippers •• Speeltoestellen Houtsnippers •• IJzerwaren Speeltoestellen • Tuingereedschap • IJzerwaren • Handgereedschap • Tuingereedschap • Lariks €Douglas

r open! ee9257 ij zijn w19, WWoudweg RM T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

• Handgereedschap • Lariks €Douglas

Noardburgum

Woudweg 19, 9257 RM www.vanderwalhout.nl T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Noardburgum

Een warmtepomp is een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas • Boomverzorging • Boomverzorging te gebruiken, onttrekt een warmte• Bomen rooien pomp de warmte uit lucht of • Bomen rooien • Takken versnipperen (grond)water voor de • Takken versnipperen • Stobben frezen verwarming. • Hoogwerker • Stobben frezen

• Klepelwerkzaamheden • Hoogwerker Bijlstra Installaties adviseert • Klepelwerkzaamheden en installeert de warmtepomp die het beste bij u past. Daarbij garanderen we hoogste kwaliteit Woudweg 19, 9257 RM Noardburgum en de47 beste T (0511) 33 45 E info@vanderwal-boomrooierij.nl service.

Woudweg 19, 9257 RM Noardburgum www.vanderwal-boomrooierij.nl Neem vrijblijvend T (0511) 47contact 33 45op voor meer informatie!

E info@vanderwal-boomrooierij.nl Hogedijken 22 9101WV Dokkum www.bijlstra.nl Tel: 0519 22 17 90

www.vanderwal-boomrooierij.nl

KOOTSTERTILLE - HEERENVEEN - MENALDUM

(0512) 331333

info@waaksma.nl

W W W. W A A K S M A . N L


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN ALGEMEEN

Wethouder Jelle Boerema geeft samen met de initiatiefnemers het startschot voor de BEN-dagen in de Campus in Kollum

BEDRIJVEN EXPO NOARDEAST - FRYSLAN op 22 en 23 oktober in de Campus Kollum Op 22 en 23 oktober 2021 zal in de Campus Kollum de eerste Bedrijven Expo Noardeast-Fryslan (BEN) plaatsvinden. De BEN-dagen zijn voor bedrijven, instellingen en overheden uit Noordoost-Friesland. Ondanks wat de naam doet vermoeden, zijn deze dagen bedoeld voor geheel Noordoost Friesland en niet alleen of uitsluitend voor bedrijven, instellingen en overheden uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

De BEN-dagen beogen om overheden, instellingen en bedrijfs-

ander een podium om het contact tussen overheid, instellingen

leven en inwoners meer (onderling) met elkaar in contact te

en bedrijfsleven te stimuleren.

brengen om zo op de hoogte te komen van elkaars activiteiten, te ontdekken waar aanvulling en versterking mogelijk is, en zo krach-

De BEN-dagen vinden plaats in de nieuwe Campus Kollum.

ten te bundelen. In een tijd waar samenwerking het verschil kan

BEN-dagen biedt stands en vloeroppervlakte om te presenteren,

maken, bieden de BEN-dagen het ideale platform voor wederzijds

promoten of te netwerken.

contact, uitwisseling en het benutten van kansen. De organisatie van de BEN-dagen is in handen van de exploitanEen netwerkbeurs biedt bij uitstek toegevoegde waarde in een

ten van de Colle, het centrum van gezelligheid, Theo en Ankje

regio die groeit, relatief overzichtelijk is, en waar in korte tijd heel

Witteveen ondersteund door Henk Reitsma en Sjouke Henstra.

veel ontwikkelingen plaatsvinden. Het is in toenemende mate van doorslaggevend belang om contacten te leggen en onderhou-

Voor meer informatie en / of aanmelden kunt u terecht op

den, te netwerken, te inspireren, kennis te delen en samen zaken

www.exponef.nl

te doen. Dat geldt voor zowel bedrijven en ondernemers, als voor overheden in Noardeast-Fryslân. De BEN-dagen bieden als geen

Foto gemaakt door Sake Beerstra

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

37


https://okepc.nl | e-mail: info@okepc.nl | telefoon: ����-������ | online bestellen: https://okepc.nl/webwinkel

Burgum Westersingel ��A | ����-������

Winkel Dokkum Aalsumerpoort ��

▪computers▪netwerkbeheer▪reparatie▪ICT-diensten ▪cloud werkplek▪telecom▪development▪beveiliging

De Wygeast 23 9294KP Oudwoude Netherlands

E-mail: info@promass.nl Website: www.promass.nl

Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen, maken stil, verwonderen en openen de deur naar herinneringen. Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt ook de omgeving: wat is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens? Samen met u maken we ons er sterk voor dat deze schat aan cultuurhistorie behouden blijft. Zodat niet alleen die prachtige stenen en architectuur, maar ook de verhalen en herinneringen blijven bestaan. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor.

Til de tsjerke nei de takomst ta! Word donateur!

Wij beschermen al 50 jaar De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere schat aan kerken in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn 54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd. Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de gebouwen een nieuw leven. Met concerten, exposities, trouwerijen en andere feesten worden de kerken weer het middelpunt van het dorp. Wilt u ook een bijdrage leveren?

Aanmelden kan ook via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN Marc Ytsma voor een busje van Van der Ploeg Projectstoffering.

Vakwerk door Van der Ploeg Projectstoffering Vakwerk, flexibiliteit en kwaliteit zijn de kernwaarden bij Van der Ploeg Projectstoffering in Surhuisterveen. Het bedrijf werkt met name in de zorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven. “Maar we werken ook wel voor particulieren”, aldus verkoper/calculator Marc Ytsma van het Feanster stofferingsbedrijf. “Maar het grootste deel van ons werk zijn grote projecten voor vaste klanten.”

De busjes van Van der Ploeg Projectstoffering rijden iedere werk-

weten hoe het werkt bij deze instellingen. Dat is prettig voor de

dag al heel vroeg de deur uit naar de verschillende projecten. Het

klant, maar ook voor ons. Op het moment spring ik zelf ook wel

bedrijf zit sinds 1995 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen en

eens bij tijdens een project. Het is vakantie en dan moet je flexibel

werd opgericht door Folkert van der Ploeg. Het familiebedrijf werd

zijn. Ik zit meestal op kantoor, maar in de vakantietijd ga ik gere-

voortgezet door Geert, de stiefvader van Marc. “Het is dus een echt

geld mee de werkvloer op. Ik leer dan veel van de jongens.”

familiebedrijf”, legt Marc uit. Flexibiliteit is belangrijk, zo benadrukt Marc. “Zo proberen we alles Het leggen van PVC-vloeren, linoleumvloeren en tapijtvloeren

zo veel mogelijk binnen de reguliere werktijden te doen, maar in

behoort tot de expertise van Van der Ploeg. “Het is heel gespecia-

sommige gevallen werken we in overleg met de klant ook wel na

liseerd en technisch werk. De projectstoffering leer je niet zomaar

vijf uur of in de weekenden. In operatiekamers in het ziekenhuis is

even en we hebben dan ook veel jongens rondlopen die hier al

het vaak beter om in het weekend aan de slag te gaan.”

meer dan tien jaar werken en sommigen zelfs langer dan 25 jaar. Ze hebben veel ervaring. Het is ons streven om altijd vakwerk

Raamafwerking

te leveren en dan is personeel met vakkennis onmisbaar.” Het is

Naast vloeren levert Van der Ploeg Projectstoffering ook de

moeilijk om personeel te krijgen, voegt hij er aan toe. “Het is op het

raamafwerking, zoals gordijnen en rails. “Met name bij de kleinere

moment heel druk, maar nieuwe mensen zijn haast niet te vinden.”

projecten doen we zowel de vloeren als de raamafwerking en pakken we het totale project aan. Daarnaast leggen we ook speciale

Vaste klanten

matten voor Staxs uit Heerenveen, die geschikt zijn voor de farma-

Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen en het Antonius zie-

ceutische industrie. Het zijn vloermatten die al het stof opnemen.

kenhuis in Sneek behoren tot de vaste klanten van Van der Ploeg

Wij zijn het enige bedrijf die dat mag uitvoeren in Nederland en

Stoffering. “We werken ook met vaste contactpersonen die exact

België. Maar het grootste deel van ons werk is in het Noorden.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

39


40

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

VAN PIONIER NAAR ERVARINGSDESKUNDIGE

Awizon: autoriteit in zonne-energie


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Awizon was achttien jaar geleden één van de pioniers in zonne-energie. Van de drie Nederlandse installatiebedrijven in zonne-energie van destijds is alleen het Feanster bedrijf nog over. Man van het eerste uur is Jan van Bruggen, technisch adviseur en salesadviseur. “Wij onderscheiden ons in kwaliteit, onze manier van installeren – door goed opgeleide monteurs - en het meedenken met de klant.”

Idealisme was twee decennia geleden de drijfveer voor de

een over de mogelijkheden vertellen. “De markt is nog lang niet

oprichting van Awizon. Plus de interesse voor de techniek achter

verzadigd. Maar men moet er wel aan toe zijn.”

zonnepanelen. Van Bruggen: “Dat gevoel is gebleven. Inmiddels installeren we niet meer alleen zonnepanelen, maar ook accu’s

Niet alleen particulieren en ondernemers bellen Awizon voor ad-

en laadpalen. Dankzij onze interesse in duurzame technische

vies, ook diverse scholen in de regio lieten al zonnepanelen leg-

ontwikkelingen kunnen wij klanten de beste oplossing bieden: wij

gen. “De meeste scholen hebben een duurzaamheidspakket. We

adviseren, leveren en monteren.”

plaatsen dan displays waarop iedereen kan zien hoeveel stroom er opgewekt wordt en we geven desgewenst gastlessen.” We

De techniek staat voor niks: als iemand met belangstelling voor

hoeven niet te raden wie dan als gastdocent mag optreden. “Dat

zonnepalen Awizon belt, zien Van Bruggen en zijn collega’s met

ben ik inderdaad. Vroeger ook wel voor zaaltjes vol mensen die

één druk op de knop hoe de situatie ervoor staat bij deze parti-

informatie wilden. Nu is dat anders: men weet al heel veel. Zoekt

culier of ondernemer. “Het adres invoeren en het pand van alle

zelf van alles op. Toch is het prettig als we langs mogen komen en

kanten bekijken geeft al veel informatie. Op basis daarvan kunnen

een opname kunnen doen: dan kunnen we meteen spijkers met

we een berekening maken. Maar de situatie ter plaatse bekijken is

koppen slaan.”

de beste basis. Dat doe ik dan ook graag.” Slim laden Zonnepanelen kunnen altijd uit, benadrukt de gedreven adviseur.

De toekomst is slim laden, daar is men bij Awizon van overtuigd.

“Een ondernemer heeft tussen vijf en acht jaar zijn investering

“Energie opwekken en slim gebruiken om onze auto’s, huizen,

terugverdiend, afhankelijk van de regeling waarvan gebruik wordt

kantoren en fabrieken van stroom te voorzien, op het moment

gemaakt. Dat is dus ruim binnen de garantieperiode. Voor bedrij-

dat dat nodig is. Ons verbruik gaat alleen maar omhoog, we

ven zijn er regelingen zoals de ISDE en SDE++, bovendien zijn er

moeten dat compenseren door genoeg energie op te wekken.”

voor zowel ondernemers als particulieren fiscale voordelen.”

Van Bruggen kan zijn enthousiasme nauwelijks verbergen: het idealisme van de beginjaren is er nog steeds. “We hebben hier bij

‘Er zijn nog zoveel daken vrij!’

Awizon een gemotiveerd team dat datzelfde enthousiasme met

Je zou zeggen: iedereen die zonnepanelen wil, heeft ze inmiddels

plezier overbrengt aan klanten. Voor iedereen is er een geschikte

wel liggen. “Dat is niet zo, kijk maar om je heen: er zijn nog zoveel

oplossing met zonne-energie. Vraag er gerust naar: wij ontzorgen

daken vrij!” Van Bruggen zou overal wel willen aanbellen en ieder-

onze klanten volledig en leveren echt een totaalpakket.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

41


42

|

DANTUMADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

BIRWA TOURS:

Dankbaar voor iedere rit “ Op de weg zijn en onze gasten blij maken is het allermooiste wat er is.” Willem en Rennie Beijaard van Birwa Tours in Damwâld, moeder en zoon, glunderen als ze praten over hun werk in de touringcarbranche.

Willem werd het werk met de paplepel ingegoten

buitenlandse rit op het programma stond. In gesprek

en dat hij inmiddels de drijvende kracht achter het

met wethouder Rommy Kempenaar blikken ze terug

bijna vijftig jaar oude bedrijf is zal niemand in zijn

op het afgelopen anderhalf jaar en proberen ze

omgeving dan ook verbazen. De touringcar-branche

voorzichtig vooruit te kijken.

is echter hard geraakt door de coronacrisis. Waar andere sectoren lijken op te krabbelen is het voor hun

“Al snel na half maart 2020 bleek dat we onze chauf-

sector nog altijd vechten om te kunnen overleven.

feurs moesten ontslaan. Dat doet ons nog steeds

Terugkijken op de coronaperiode doet daarom ook

veel verdriet. Gelukkig is er begrip vanuit de chauf-

pijn voor Rennie en Willem.

feurs. Zij staan nog steeds achter ons”, vertelt Rennie. “In de beginperiode heb ik wel op de bank liggen

En tóch weten ze nog altijd met passie te spreken

piekeren, maar al snel ben ik ander werk gaan doen.

over hun werk. Over hoe ontroerd en dankbaar ze

Het zou voor zes weken, maar het werd uiteindelijk

waren toen ze op een dag deze zomer zeven bus-

een jaar”, vertelt Willem. Ook Rennie had moeite haar

sen richting Walibi op de weg hadden. Over hoe

draai te vinden. “Ik vloog bij de muren op. Hobby’s

oudere gasten zo hadden genoten van een reisje in

had ik niet, want de bus was altijd mijn hobby. Toen

eigen land. Dat er onlangs eindelijk weer eens een

ben ik maar gaan lopen.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Willem en Rennie Beijaard en wethouder Rommy Kempenaar

Vrees voor een pittige winter

heeft hij geen goed woord over. “We hebben een demissionair

Vooruitkijken is lastig voor Birwa Tours. De evenementenbranche,

kabinet. Zo’n kabinet is er om op de winkel te passen, niet om

waar Willem vol op inzette met de aanschaf van een heuse

zulke belangrijke beslissingen te maken.”

partybus voordat corona z’n intrede deed, is nog lang niet terug bij waar het eens geweest is. De Beijaards vrezen voor nog een

Fijn reizen met de bus

pittige winter, nu ook de overheidssteun binnenkort stopgezet

Willem en Rennie zijn nu met name bezig met het aangrijpen van

wordt. Het zwabberende overheidsbeleid roept bij Willem en

iedere mogelijkheid om de weg op te kunnen. “Of het nu gaat om

Rennie frustratie op. ,,Het doet zeer dat er met verschillende

vervangend vervoer bij een treinstremming, een schoolreisje of

maten gemeten wordt. De evenementen-sector, waar wij ook

een buitenlandse rit, elke rit is er één en is een mogelijkheid om

veel in actief zijn, wordt hard geraakt. Dat men wel met 34.000

gasten weer te laten zien hoe fijn het is om met de bus te reizen.”

man in een stadion naar voetbal mag kijken maar in datzelfde

Want dat het fijn reizen is met de bus, dan is iets wat zeker is. “Dat

stadion niet naar muziek mag luisteren, daar kunnen wij niet bij.”

horen we ook altijd van onze gasten; hoe relaxt ze van A naar B zijn gebracht. We hopen dat dat binnenkort weer heel normaal is.”

Kempenaar heeft veel begrip voor de frustraties. “Het is niet uit te leggen waarom de één wel mag en de ander niet.” Ook voor de beslissing om de overheidssteun op dit moment stop te zetten

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

43


44

|

DANTUMADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Koffie en lunchroom De Ferbining

Feanwâlden opent haar deuren

Het voormalige stationsgebouw in Feanwâlden is verbouwd tot koffie- en lunchroom. Vrijdag 9 juli, openden Martina Tolsma en Gooitzen Hager samen met hun medewerkers de eet- en drinkgelegenheid en dagbesteding.

Rond 10 uur deze ochtend trokken Martina en Gooitzen samen

op horeca en schoonmaakwerk. “Dit sluit perfect aan op de lunch-

met een aantal betrokkenen het doek van de gevel, waardoor het

room.” Gooitzen is blij met de kans die het stel krijgt. Gooitzen:

logo van De Ferbining zichtbaar werd. Het stationsgebouw van

“Het is prachtig dat we op deze manier het oude stationsgebouw

NS Stations is na deze handeling officieel na een aantal jaren weer

weer nieuw leven inblazen. Dit is door de samenwerking met

open voor de reiziger, toerist en het dorp.

diverse partijen, waaronder gemeente Dantumadiel, provincie Fryslân, NS, ProRail en Arriva gelukt. We zetten de samenwerking

De Ferbining wordt gerund door mensen

graag nog jaren door, ook met de lokale ondernemers.“

met een afstand tot de arbeidsmarkt Martina en Gooitzen helpen met hun stichting dertig tot veertig

Een ontmoetings- en wachtplek

jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking aan

voor de reiziger, toerist en het dorp

een dagbesteding. “Ieder mens wil erbij horen, een bijdrage

Reizigers kunnen op hun volgende bus of trein wachten bij de

leveren in de samenleving. Wij bieden een werkplek aan jonge

Ferbining, onder het genot van een warm drankje en de nodige

mensen, die om wat voor reden dan ook, het lastig vinden om

voorzieningen. Of voor onderweg een coffee-to-go meenemen.

een geschikte baan te vinden.” vertelt Martina. “We kijken naar de

De lunchkaart is met zorg samengesteld met seizoensgebonden

mogelijkheden en faciliteren in behoeften. Iedereen verdient een

streekproducten, glutenvrije pannenkoeken en veganbroodjes.

volwaardige plek in de samenleving.”

Voor de toeristen biedt de Ferbining wandel- en fietsarrangementen in- en rond Feanwâlden. Vanaf september kunnen mensen

De Ferbining is ontstaan vanuit de

ook hun fiets laten repareren met haal- en brengservice van De

samenwerking met diverse partijen

Boer Fietsreparatie uit Burgum. “Zo willen we samen met onder-

Met de Ferbining gaat voor Martina en Gooitzen een diep gekoes-

nemers uit de regio verschillende groepen verbinden en laten

terde wens in vervulling. Gooitzen zei zijn baan in de beveiliging

genieten van elkaar en de omgeving, op een duurzame manier

op, Martina blijft nog een paar dagen in de week werken bij de

en met respect voor de natuur. ‘De Ferbining’ vat eigenlijk al onze

Wingerd in Damwâld. Hier geeft ze les in zorg en welzijn, gericht

activiteiten samen.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Geslaagde zomerstage

voor burgemeester Agricola

Burgemeester Klaas Agricola is afgelopen zomer voor de derde keer weer op maatschappelijke stage geweest. Dit jaar bij Sanjes Safari in Feanwâlden, supermarkt Spar in Damwâld, Talma Hûs in Feanwâlden en de buitendienst van Dantumadiel in Damwâld. De stage omvatte vooral het meewerken in het bedrijf of instelling. Dit om een beeld te krijgen hoe het bedrijf in de praktijk wordt gerund en aan welke regels en voorwaarden men moet voldoen. in De Westereen. Er moesten prullenbakken in speeltuinen worden geleegd en perken en plantsoenen moesten worden geschoffeld en onderhouden. Klaas Agricola: “Het waren wederom prachtige en leerzame dagen met waardevolle informatieve gesprekken. Het valt op dat de mensen met grote betrokkenheid hun werkzaamheden uitvoeren. Ze stralen positieve energie uit, en daar krijg je zelf ook energie van. Burgemeester Agricola wil graag alle bedrijven en instellingen danken voor hun gastvrijheid en voor de waardevolle gesprekken.” Tevens een groot woord van dank aan Nanne Nicolai die deze dagen prachtige en realistische foto’s heeft gemaakt. Bij Sanjes Safari werden de handen uit de mouwen gestoken, samen met jongvolwassenen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. De dieren in het park voeren, het schoonmaken van de nachtverblijven en het bedienen van de speel attracties in het park. Bij supermarkt Spar in Damwâld werden de broden gesneden en verpakt, broodjes gesmeerd en belegd en boodschappen aan huis bezorgd. Ook bij Talma Hûs in Feanwâlden stak de burgemeester de handen uit de mouwen. Burgemeester hielp mee met het klaarmaken van het eten, hij haalde bewoners op van hun kamer voor de bewegingstherapie en had gesprekken met medewerkers en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad. Daarnaast was Agricola bij de buitendienst ‘yn it spier’. De mannen waren nog druk in de weer met de naweeën van de wateroverlast

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

45


46

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN ZOEKT VERBINDING

De kerk als podium en ontmoetingsplaats


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Wat voel jij bij de kerk? Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft veel aan de steun van donateurs en vrijwilligers. “Wat voel jij bij de kerk? Zou je het leuk vinden om ons te steunen, om te helpen of heb je leuke ideeën? We horen het graag. Samen openen we de deuren van de kerken voor een nieuwe beleving!”

Slapen in de kerk, een concert bijwonen, kerkbier proeven: de deuren van Fryske kerken gaan open voor nieuwe belevenissen, als het aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken ligt. “In de middeleeuwen gingen mensen ook naar de kerk om elkaar te ontmoeten, om handel te drijven en zelfs om vee te brengen als er hoog water dreigde”, vertelt directeur Hester Simons. “Dat vee, dat zien we niet meer gebeuren… De kerk als ontmoetingsplaats wel! Wij willen kerken behouden, maar ze ook een functie geven in onze gemeenschappen.”

Van de 770 kerken in Fryslân heeft de Stichting er 54 in beheer, de

Koken in de kerk

meeste daarvan in Noordoost-Fryslân. “Elk jaar komen er ‘nieuwe’

De Stichting betrekt dorpsgemeenschappen en jongeren bij dit

kerken bij. Bij veel kerken neemt het aantal leden af, terwijl er

proces. “Zodat de kerk uitnodigt om binnen te komen. We hebben

geen nieuwe aanwas is. Voor een kerkbestuur wordt het beheer

de afgelopen tijd met studenten gewerkt en gevraagd: hoe willen

dan zwaar. Wij fungeren als vangnet: als wij het beheer overne-

jullie je binden aan een kerk? Het bleek dat zij grappige verhalen

men, kan de kerkgemeente de kerk huren.”

of bijzondere anekdotes leuk vinden, ze zien de kerk als een plek waar ze dorpsgenoten kunnen ontmoeten, waar ze misschien zelfs

‘Laat de kerk praten’

kunnen slapen en ervaringen beleven die ze vervolgens delen op

Veel kerken zijn (Rijks)monumenten. De druk die gepaard gaat

social media. Leuke ideeën, waar we echt wat mee kunnen.”

met de zorg voor het onderhoud en restauratie van zo’n kerk kan voor een kleiner wordende kerkelijke gemeente teveel worden.

Bij de Mariakerk in Blessum gaf het dorp aan dat ze er graag

De Stichting heeft een bouwkundige die hier bedreven in is. “Met

samen eten willen maken. “Heel verrassend en leuk! Je kunt

respect voor hoe de kerk eruit hoort te zien. Wij kijken stukje voor

bijvoorbeeld ook concerten organiseren in de kerk en daarna een

stukje wat recht doet aan de kerk en locatie.”

borrel in het dorpshuis. Elke locatie heeft zijn eigen dynamiek en wensen. Wij houden daar rekening mee en brengen samen met

Simons vervolgt: “Dat gaat verder dan de stenen. Laat de kerk

allerlei partijen het leven terug in de kerken.”

praten: wat heeft die nodig? Naast de kerk voor de eeuwigheid behouden, moet die ook gebruikt worden. Dat voorkomt verwaarlozing. Naast een huis van God, wordt het een huis van

Koster schiet vogel dood tijdens dienst

mensen. Waar bijvoorbeeld tentoonstellingen worden gehouden,

Saai in de kerk? Nou nee! In de Grote Kerk van Allingawier vloog

waar muziek klinkt, waar mensen elkaar ontmoeten. Een podium

tijdens een kerkdienst in 1972 een spreeuw rond. De koster

en ontmoetingsplaats voor iedereen: ook voor mensen die geen

schoot de vogel met een windbuks neer: ‘de dominee moet

religieuze achtergrond hebben. De maatschappelijke en verbin-

ongestoord het woord kunnen doen!’, vond hij.

dende waarde van cultureel erfgoed en het belang van deelname door de samenleving wordt in de toekomst alleen maar groter.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

47


Samen doordenken in infra

 Nieuwste modellen keukens en maatwerk keuken op showroom  Vrijblijvende offerte ook op afspraak ‘s avonds mogelijk  Wij ontzorgen van A tot Z van afbreken oude keuken tot opbouw nieuwe keuken  Renovaties van keukens  Vast team verkoop/service en monteurs Woudweg 3A 9257 RM Noardburgum 0511-472400

www.keukencentrum-dehaan.nl

denken | bouwen | leven Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit. Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

ESCOOTERSNOORD:

‘ Het omslagpunt is nu!’ ‘Scooter jij al elektrisch?’ Met een grote banner, goed te zien vanaf de Skieding, zet Escootersnoord voorbijgangers aan het denken. Wie nieuwsgierig is, is van harte welkom in de showroom aan de Zoom in Surhuisterveen. René Poortinga legt daar graag uit wat het voordeel is van elektrische scooters.

“Ze zijn in verhouding voordelig, ze zijn fluisterstil, wij bieden

op te laden. Onze scooters kunnen geleverd met twee of soms

maar liefst twee jaar garantie én een goede service”, aldus de

zelfs drie accu’s uitneembaar, zo hoef je nooit stil te staan.”

enthousiaste ondernemer. In 2020 heeft René Escootersnoord opgezet. Hij nam vorig jaar ook nog een bedrijf over van een andere

Subsidie

ondernemer. “Ik heb ook Accu- en Batterijspecialist uit Drachten

Nu steeds meer steden af willen van vervoer op traditionele

overgenomen. Zodoende verzorg ik ook het accu-onderhoud van

brandstoffen, is de elektrische scooter een uitkomst. “Bovendien

elektrische scooters én fietsen.”

kunnen werkgevers en werknemers profiteren van fiscaal voordeel en is er een subsidie voor de zakelijke markt: de Milieu-inves-

Kwaliteitsmerken

teringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Wat opvalt is dat de showroom ruim opgezet is, er alle ruimte is

(VAMIL). Dat kan zomaar 800 euro voordeel opleveren. Meer info

om plaats te nemen op de scooters én dat de prijs meevalt. “Men-

vind je op onze website.”

sen denken dat ze duur zijn, maar voor de prijs van een elektrische fiets heb je óók een elektrische scooter.” Escootersnoord is dealer

Het team van Escootersnoord bestaat uit drie personen. Dat is

van diverse, betaalbare merken. “Ik vind het een uitdaging om

nodig, want de escooters vliegen de showroom uit. “Mensen

een klant te helpen aan een elektrische scooter die past bij zijn

kunnen via de webshop informatie inwinnen, opties aanklikken en

wensen.” Van een retro elektrische scooter tot een opvouwbare

bestellen, maar veel mensen komen toch graag kijken, vergelijken

elektrische scooter, die heel handig is om mee te nemen in de

én een proefrit maken. Het is een beleving: mensen die sceptisch

auto, op vakantie of in het openbaar vervoer. Voor iedereen, jong

zijn, hoeven maar een ritje te maken en zijn óm. Zo ging het ook

of oud, is er bij Escootersnoord een elektrische scooter te vinden.

met de elektrische fiets. In 2011 dacht men nog dat alleen senioren

Ook in Nederlandse steden is de elektrische scooter sterk in op-

deze zouden gebruiken, nu fietsen zelfs jongeren erop naar

komst. “Het is een upcoming markt, het omslagpunt is echt nu! Je

school. Zo gaat het met de elektrische scooter ook, let maar op!”

beweegt je snel, gemakkelijk en stil door het verkeer. En je steekt de scooter thuis of op je werk gemakkelijk in het stopcontact om

Meer info: www.escootersnoord.nl en www.accuenbatterijspecialist.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

49


50

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST

PMF STALEN MASTEN:

Circulair ondernemer, gewoon omdat het kán Soms moet je het gewoon niet ingewikkelder maken dan het is. Verduurzamen, circulair gaan ondernemen: ondernemers kijken er als een berg tegenop. Waar moet je beginnen? PMF Stalen Masten in Burgum kijkt daar bijzonder nuchter naar. “Je doet gewoon wat je kan en wat er in je opkomt. Spullen hergebruiken doen we toch al sinds mensenheugenis?”

Salesmanager Sjaak Hoekstra doet deze uitspraak

en afgeschreven, maar kunnen prima worden her-

terwijl hij een strook tapijt vasthoudt en oprolt. “Kijk,

gebruikt. Wij halen de masten op, coaten en stralen

deze tapijtstroken krijgen wij op maat gesneden van

ze en doen de gewenste aanpassingen. De masten

Lippe Lap. Als je het zo oprolt, past het precies om

worden opnieuw gebruikt, op een andere locatie in

onze stalen masten. Perfect tijdens het vervoer, zo

Den Haag. De klant bespaart geld: de tweedehands

beschadigt er niets.” Ze kwamen er bij toeval achter,

masten kosten minder, wij hebben er werk aan en we

zoekend naar een oplossing om masten schadevrij

gebruiken geen nieuw staal: win-win voor iedereen.”

bij klanten te krijgen. “Lippe Lap stuurt het ons per pallet: zij hoeven onverkoopbaar tapijt niet af te voe-

Zendelingswerk

ren en wij maken er dankbaar gebruik van. Verschil-

Hoekstra is bescheiden, maar de Vereniging Circulair

lende transporteurs trouwens inmiddels ook.”

Friesland (VCF) waar PMF sinds een jaar lid van is, vond het wél bijzonder. “We hebben meegedaan

Tweedehands als nieuw

aan een CIRCO-track bij VCF én een internationaal

Het is een kwestie van proberen. Dat was het ook

gezelschap verteld over ons werkproces. Dit is het

toen PMF ging nadenken over wat ze konden doen

doel van ons lidmaatschap: kennis brengen en halen.

met afgeschreven masten. “Die masten zijn nog lang

We kunnen elkaar versterken. Het is wel echt ‘zende-

niet óp. Zonde om ze naar de schroot te brengen.” In

lingswerk’: de wereld zit nog niet massaal te wachten

HTM in Den Haag vond PMF een dankbare innova-

op hergebruikte producten. Daarom laten we graag

tiepartner. “Wij leverden ooit nieuwe masten voor de

zien wat er mogelijk is.”

bovenleiding van de tram. Die masten zijn 40 jaar oud


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Gerecycled staal Hij vervolgt: “We dragen ons steentje bij aan een kleinere CO2-

In een boekwerk over het maatwerk dat PMF wereldwijd levert

footprint, dat doen we al decennialang. Als we een mast voor

aan infrastructurele projecten is goed te zien wat er mogelijk

verkeerslichten produceren, maken we die ook geschikt voor

is. Veel foto’s in het boek zijn door Hoekstra zelf gemaakt. “De

openbare verlichting. Als je masten combineert, heb je er minder

Maasvlakte in Rotterdam staat vol met onze botsveilige masten,

nodig. Bovendien berekenen wij de benodigde grondstoffen

er staan geribbelde masten bij de Nederlandse ambassade in

zo precies dat we niks verspillen en we dompelen onze masten

Indonesië…” De salesmanager noemt legio voorbeelden, intus-

onder in een zinkbad, voor een extra lange levensduur. Staal is al

sen zien we ook conische masten voor straatverlichting voorbij

voor 40% gerecycled, balkstaal zelfs voor 80%. Thermisch verzinkt

komen. Een beeldschoon ontwerp waar duidelijk een architect

staal kun je volledig hergebruiken: je kunt het zink weer scheiden

aan te pas is gekomen. “Die staan aan één van de duurste straten

van het staal. Je smelt het om en maakt er nieuw staal van. Niets

in Londen, made in Burgum. Leuk hè?” Meer dan leuk, vinden wij.

willen verspillen is toch heel gewoon?”

PMF is gewoon ontzettend goed bezig.

-P MF Stalen Masten levert masten voor straat- en autosnelwegverlichting, verkeersinstallaties en reisinformatie, bewegwijzering, cameraobservatiesystemen en stroomvoorzieningen voor trams en trolleybussen. - Het bedrijf heeft vestigingen in Burgum (45 man) en Veendam (30 man).

- 8 0% van de productie is voor Europese klanten, zo’n 50 tot 60% procent van de vraag bestaat uit lichtmasten. -P MF ontwerpt en produceert de stalen masten zelf en heeft eigen constructeurs en tekenaars. -D irecteur-eigenaar Erik Renken is een boerenzoon en leidt de onderneming vanuit het credo: doe maar gewoon.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

51


52

|

TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Nieuwe centrumvisie Burgum Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Burgum. Maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat ons centrum toekomstbestendig is. Voor het centrum van Burgum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe we kunnen bewegen van niet alleen een ‘place to buy’, maar ook een ‘place to be!’

Om te weten of het centrum van Burgum nog attractief is en in

fysieke uitstraling van het centrum en het dagelijks gebruik ervan

alle opzichten nog goed functioneert, wil de gemeente Tytsjerk-

(bijvoorbeeld door de extra parkeerdruk).

steradiel in de tweede helft van dit jaar een nieuwe centrumvisie voor Burgum opstellen. De gemeente doet daarvoor een beroep

Bureau BRDG zal onder andere onderzoek doen naar de meest

op de expertise van bureau Broekhuis Rijs & De Gier Advisering

recente centrumontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar.

(BRDG). De gemeente en diverse stakeholders (Dorpsbelangen

Daarnaast zal het bureau een onderbouwde visie geven hoe om

Burgum, HIMBO, Koninklijke Horeca Nederland) gaan het externe

te gaan met actuele zaken die impact hebben op de centrum-

bureau voeden met informatie, zodat zij deze visie kunnen opstel-

functies in Burgum. Daarbij moet gedacht worden aan de invloed

len. Daarnaast zullen ook andere partijen worden geraadpleegd,

van het internet-winkelen, de gevolgen van de COVID-pandemie

zoals de woningbouwvereniging, vastgoedeigenaren, bewoners

en de ontwikkeling van Noord Nederland als ‘nationale periferie’

en relevante, cultureel maatschappelijke instellingen. Met de op

(immers, het is goedkoper en ruimer wonen in Burgum dan in

te stellen visie kunnen beleidsmakers en politiek in Tytsjerkste-

de Randstad). Ook de invloed van de Centrale As op de ontwik-

radiel de juiste koers gaan bepalen voor het ‘kloppend hart’ van

kelingen van Burgum komen aan bod in de centrumvisie; is het

Burgum, het centrumgebied.

meetbaar wat de aanleg van de Centrale As voor de gemeente Tytsjerksteradiel heeft betekend? Daarnaast zal er gekeken

Aanleidingen voor deze ‘Centrumvisie Burgum’ is de actualisatie

worden naar de fysieke kwaliteit van het centrum. Deze met

van de centrumvisie van 18 februari 2010 (Masterplan Centrum

name stedenbouwkundige toets zal bureau BRDG uitvoeren in

Burgum), maar wordt ook ingegeven door toenemende druk

nauwe samenwerking met stedenbouwkundige Frans Beune en

op de functies in het centrum. Steeds vaker dient de vraag zich

architectenbureau KAW. De planning is eind dit jaar (2021) tot een

aan of een leegstaande commerciële ruimte in het centrum van

afronding van het visiedocument te komen en het visierapport te

Burgum mag worden ingevuld als woonfunctie. Dergelijke keuzes

presenteren aan de gemeenteraad.

hebben niet alleen ruimtelijke impact, maar ook invloed op de


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Op bezoek bij Mekkes Vloeren en RW Projectstoffering Op 25 augustus heeft burgemeester Jeroen Gebben een bedrijfsbezoek gebracht bij René Mekkes van Mekkes Vloeren. Mekkes heeft in 2019 een karaktervol bedrijfspand gebouwd aan de Koartedyk 1 in Gytsjerk. In het pand zijn vanaf het voorjaar van 2020 meerdere bedrijven gevestigd, waaronder Thuiszorg Patyna en Be Power.

René Mekkes is gespecialiseerd in het leggen van vloeren in

richting in De Westereen. Ze hebben hun krachten gebundeld in

opdracht van derden. In hoofdzaak voor de particuliere markt.

RW Projectstoffering. “In dit bedrijf komt onze passie van vloeren,

Eerst vanuit de thuissituatie en daarna gestaag verder gegroeid.

stoffering en projectinrichting bij elkaar”, aldus beide heren . “Met

“We wilden ons graag vestigen op het nieuwe bedrijventerrein

RW Projectstoffering, pakken we samen grote projecten op. Denk

Sanjesfjild in Oentsjerk”, zo vertelt Mekkes. “Maar dat duurde te

aan het inrichten van complete kantoorgebouwen of zorginstel-

lang en we konden niet langer wachten. Gelukkig konden we de

lingen. Dat doen we inmiddels in een groot deel van Nederland”.

laatste kavel bij de entree van het dorp Gytsjerk van de gemeente kopen. Een prachtige zichtlocatie. We hebben hier een mooi

Er werken meer dan 30 medewerkers bij de beide bedrijven.

kantoorpand kunnen realiseren met een bedrijfsloods”.

Sommige zijn als weekendhulp gekomen en nooit meer weggegaan. Mekkes en Visser bieden bewust kansen aan jongeren

Op 1 april 2020 is René Mekkes een samenwerking aangegaan

met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daar voelen we ons

met Wiebe Visser. Wiebe Visser is eigenaar van Visser Woningin-

verantwoordelijk voor.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

53


Laten we samen de we aarde een Laten samen stukdegroener maken aarde een stuk groener maken

Zoom 15a Surhuisterveen 0512 36 19 81 Info@escootersnoord.nl www.escootersnoord.nl

Kies voor zonne-energie Kies voor Awizon Awizon 18 jaar expert op het gebied van Kiesis ruim voor zonne-energie advisering, levering en montage van zonne-energie Kies voor Awizon systemen. U bent bij ons verzekerd van: Awizon is ruim 18 jaar expert op het gebied van - De levering van kwalitatief hoogwaardige advisering, levering en montage van zonne-energie zonnepanelen en omvormers. systemen. U bent bij ons verzekerd van: - Maatwerk advies aan huis. - De levering van kwalitatief hoogwaardige - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. zonnepanelen en omvormers. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Maatwerk advies aan huis. - Uitstekende service en garantievoorwaarden. - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Uitstekende service en garantievoorwaarden. besparing op uw energie lasten

binnen ± 7/8 jaar uw woning terug wordt meer * verdiend waard besparing op binnen uw energie ± 7/8 jaar uw woning lasten terug wordt meer * √ Persoonlijke service verdiend √ Kwaliteit & Garantie waard

√ Ruim 18 jaar ervaring

√ Gedegen & eerlijk advies

√ Persoonlijke service √ Ruim 18 jaar ervaring

√ Kwaliteit & Garantie √ Gedegen & eerlijk advies

Meander 3 | Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

Meander 3 | Surhuisterveen Kijk voor meer informatie op: www.awizon.nl

(0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! Kijk voorhoudend meer met informatie op: www.awizon.nl *Rekening de BTW teruggaaf voor particulieren

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening houdend met de BTW teruggaaf voor particulieren


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL ALGEMEEN

|

55

foarút yn in nije tiid BELEIDSPLAN ECONOMISCHE ZAKEN 2021-2027

Nieuw beleidsplan economische zaken foarút yn in nije tiid 1

Het college B&W van Tytsjerksteradiel heeft een nieuw economisch beleidsplan economische zaken aangeboden aan de gemeenteraad. In het nieuwe economische beleid staan een drietal invalshoeken centraal Dat zijn: - Ondernemersklimaat - Duurzaam ondernemen - Samenwerken in de regio

Duurzaam en circulair In een wereld die snel verandert, wil de gemeente er zijn voor de ondernemers. De gemeente voelt zich verantwoordelijk om samen met de ondernemers aandacht te hebben voor deze veranderingen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar verduurzaming en circulaire economie. We starten samen met het bestuur van de Industriële Club Tytsjerksteradiel een pilot voor een toekomstbestendig industrieterrein Sumar. De gemeente wil ondernemers die aan de slag willen met de verduurzaming van

Ondernemersklimaat

hun bedrijfspand of bedrijfsproces graag ondersteunen. Datzelfde

De gemeente wil zich blijven inzetten op het versterken van het

geldt voor circulair ondernemen. Het inkoopbeleid van de ge-

ondernemersklimaat, om daarmee de werkgelegenheid in de

meente gaat uit om in 2025 50% van de inkopen circulair te doen.

gemeente te behouden en te vergroten. Een goed ondernemers-

Daarnaast willen we ondernemers in de bouw en metaal graag

klimaat begint met een goede gemeentelijke dienstverlening aan

interesseren voor de zogenaamde CIRCO-tracks.

ondernemers. Jan Sijtsma, beleidsmedewerker economische zaken, is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. De gemeente

Regionale samenwerking

wil ondernemers letterlijk ruimte geven voor uitbreiding op de

Tenslotte vindt de gemeente de regionale samenwerking erg

huidige locatie op of een nieuwe locatie. De gemeente zoekt daar-

belangrijk. Dit loopt via de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)

voor geschikte bedrijfslocaties. Ook wil de gemeente meer ruimte

en de Versnellingsagenda. Via de Versnellingsagenda kunnen

bieden voor kleinschalige vestigingsmogelijkheden bij de dorpen,

ondernemers en kennisinstellingen subsidie aanvragen voor

zodat deze ondernemers in de eigen omgeving kunnen blijven

bepaalde projecten. Wilt u meer weten over het beleidsplan

ondernemen. Dat is goed voor de vitaliteit van de dorpen. Er

economische zaken Tytsjerksteradiel of heeft u er vragen over,

wordt samen met de ondernemers een nieuw centrumplan voor

neem dan contact op met Jan Sijtsma per mail (jsijtsma@t-diel.nl)

het winkelgebied Burgum opgesteld. Andere aandachtsvelden zijn

of telefonisch via (06 15 07 36 93).

onder andere de arbeidsmarkt en infrastructuur.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN


56

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

ZOWEL DUURZAAM ALS SOCIAAL

OPNIEUW! en MOA maken samen circulaire impact Het Circulair Café van OPNIEUW! in Buitenpost is hét visitekaartje van deze circulaire onderneming. Het is dan ook de perfecte locatie voor ons gesprek met directeur Douwe Jan Boersma én directeur Sipko Postma van MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen), over circulair ondernemen.

Eerst kijken we nog even onze ogen uit: oude

met elkaar in gesprek over voorbeelden waarbij

instaptredes van de NS, banken van oude tafelbla-

ze een tandje bij moeten zetten om mensen ‘bin-

den, lampen van PET-flessen, een oud dak als muur

nenboord’ te houden. Postma: “Voor ons is dat de

en bamboe tegen de bar: repurpose overal waar

kerntaak: wij gaan voor sociale winst.” Boersma haakt

je kijkt. Gemaakt door werknemers van OPNIEUW!,

in: “Naast sociale winst richten wij ons duidelijk ook

waarvan een aantal bij MOA vandaan komen. Een

op financiële en ecologische winst. Wat ons betreft is

unieke samenwerking.

het een kwestie van win-win-win: welzijn, welvaart en welbevinden.”

“MOA is het leerwerkbedrijf van Achtkarspelen”, vertelt directeur Sipko Postma. “Wij hebben zo’n 150

Circulaire gids

mensen in dienst, van wie een aantal gedetacheerd

In de circulaire gids waaraan OPNIEUW! het afgelopen

worden bij bedrijven zoals OPnieuw.” Het gaat om

jaar hard heeft gewerkt, staat ook dat er gewerkt wordt

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Som-

aan de 17 Sustainable Development Goals, de wereld-

migen zijn zo’n goede match te zijn met OPNIEUW!,

doelen voor duurzame ontwikkeling. En dan met name

dat ze er in dienst zijn gekomen. Directeur Douwe

aan twee van die doelen. Nummer 8: Inclusieve, eco-

Jan Boersma: “De ene keer zitten deze mensen vrij

nomische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk

dicht op de arbeidsmarkt, de andere keer is er echt

voor iedereen, en nummer 12: Duurzame consumptie

nog veel zorg nodig.” Postma en Boersma raken

en productie. “Deze gids is onze propositie”, vertelt


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN directeur Sipko Postma van MOA en directeur Douwe Jan Boersma van OPNIEUW!

Boersma. “Zo willen wij dat de markt ons ziet en begrijpt waarom

Betekenisvol ondernemen

wij dit doen. Het is een belevingsboek: wat kunnen we allemaal

De mensen die bij OPNIEUW! werken hebben vaak nog een extra

doen voor de klant? Dat gaat echt leven als je erin bladert.”

zetje nodig, of extra zorg. Postma beaamt: “De mensen die bij MOA binnenkomen zijn enorm divers. Dat geldt ook voor de

Optimaliseren

mensen die doorstromen naar andere bedrijven. Van de één kun

Boersma is een gedreven ondernemer, die het plaatje perfect

je wel wat verwachten qua productie, de ander heeft een langere

voor zich ziet. Toch schuift hij twee anderen naar voren. “We heb-

aanloop nodig. Wij zijn de eerste stap, OPNIEUW! kan een tweede

ben flink geïnvesteerd in mensen, middelen en processen, in het

stap zijn.” Boersma: “Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf

Circulair Café en de circulaire gids. Intussen zijn Kees Noordmans

denken. Als ze hier komen, trekken ze zich op aan het niveau van

en Rick Bremer mede-eigenaar geworden. Ik ga meer loslaten zo-

de mensen die hier al zijn. Dat helpt.”

dat zij kunnen optimaliseren.” Nu OPNIEUW! echt stáát als circulair bedrijf is de focus op ‘trade and sales’ hard nodig. “We hebben

Beide heren weten: hoe meer ze samenwerken, hoe meer ze op

handel nodig: producten die we kunnen opknappen, een tweede

elkaar ingespeeld raken en begrijpen welke mensen waar het beste

leven kunnen geven. Goede overeenkomsten met partners zoals

af zijn. Beiden hebben hun hart verpand aan betekenisvol onderne-

overheden en bedrijven waarvoor we bijvoorbeeld kantoorin-

men, maar vullen dat op eigen wijze in. “Als wij ons verhaal kunnen

richting mogen verzorgen. We hebben nu 6500 vierkante meter

overbrengen, kunnen inspireren en de wereld een beetje beter kun-

tot onze beschikking: daarin werken onze mensen aan allerlei

nen maken, dan zijn we denk ik heel goed bezig”, besluit Boersma.

producten voor de meest uiteenlopende partijen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

57


58

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost opent haar deuren Maandag 30 augustus gingen de deuren van het nieuwe zwembad in Buitenpost open. Met een wedstrijdje over de stormbaan werd zaterdag 4 september het zwembad door wethouder Jouke Spoelstra en kinderen uit Buitenpost officieel in gebruik genomen. ‘De Kûpe vervult in deze regio al 47 jaar een belangrijke functie. Hier hebben veel generaties leren zwemmen. Ik zelf ook,’ vertelt wethouder Jouke Spoelstra. ‘In het nieuwe zwembad krijgt het leszwemmen een impuls en stimuleren we breedtesport waaronder waterpolo en wedstrijdzwemmen. Ook het doelgroepzwemmen kunnen we beter faciliteren in dit bad, zodat iedereen mee kan doen en kan genieten van dit mooie zwembad.’ Energieneutraal en ultramodern zwembad

jaar later, volgens planning, worden de eerste baantjes getrokken.

Het 47 jaar oude zwembad is vervangen voor een energieneutraal

Syds Wiersma, projectleider bij Aannemingsmaatschappij Friso (on-

en ultramodern zwembad. Het 6-baans zwembad is met een be-

derdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek) kijkt terug op een prettige

weegbare bodem en klapwand zo ingericht, dat meerdere groepen

samenwerking met alle partijen. ‘Zowel met de gemeente, Slangen

gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het zwembad blijft

+ Koenis Architecten als met Pranger-Rosier Installaties en alle

gebruik maken van de warmtekoppeling van het naastgelegen

andere betrokkenen was de samenwerking erg plezierig. Natuurlijk

bedrijf Enitor Primo. Het dak is voorzien van zonnepanelen, er

loop je weleens met z’n allen ergens tegenaan. Het is dan altijd een

wordt gebruik gemaakt van een waterbuffer waarin restwarmte

mooie uitdaging om daar weer een oplossing voor te bedenken.

kan worden opgeslagen. Daarnaast is er led-verlichting door het

Voor mij is dat het mooiste van het vak: de samenwerking die je

hele gebouw toegepast. Het ontwerp is van de architect Slangen

hebt met alle betrokken partijen en het samen toe werken aan een

+ Koenis en is tot stand gekomen met inbreng van gebruikers en

einddoel. Met natuurlijk een tevreden opdrachtgever als gevolg.’

personeel van het zwembad, vrijwilligers en omwonenden. ‘Het interieur wordt grotendeels bepaald door de houten constructie,

Het werk gaat door aan de buitenruimte

de houten dakelementen en de houten wandafwerking. Door deze

Het oude zwembad is inmiddels gesloopt en maakt plaats voor

houten basis aan te vullen met grotendeels lichte kleuren en veel

een (multifunctioneel) parkeerplein. Het werk wordt gecombi-

daglicht krijgt het interieur een warme en frisse uitstraling,’ vertelt

neerd met het opnieuw inrichten van de kruising Kuipersweg

architect Robbert Muskens. ‘De buitenkant van het zwembad is

– Bernhardlaan – Hoefslag en aansluitend werkzaamheden aan

voorzien van eigentijds metselwerk gecombineerd met schoonbe-

het riool en de herinrichting van De Vaart. De kruising wordt

ton panelen en champagnekleurige accenten en is geïnspireerd op

eenduidig ingericht en er komt een losse oversteek voor fietsers.

de statige herenhuizen en jaren dertig woningen in Buitenpost.’

De verwachting is dat in september kan worden gestart met de herinrichting. Als deze werkzaamheden ook zijn afgerond hoopt

Samenwerking met alle partijen Jaren van plannen maken gingen vooraf aan de bouw van het nieuwe bad. Vorig jaar mei ging de schop in de grond. Ruim een

de gemeente een groter openingsfeest te kunnen organiseren.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Geen biovergister in Kootstertille, grond gekocht door Stertil

Maanden eerder dan gepland is de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen klaar. Wethouder Harjan Bruining is trots op het eindresultaat: ‘Het centrum ziet er prachtig uit, meer eenheid en obstakel vrij. En helemaal klaar voor de Pieter Weening Classic, Profronde en Benelux Tour die hier over enkele weken gereden worden.’

De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil B.V. Als één van de grootste ondernemingen in de gemeente Achtkarspelen is Stertil reeds jarenlang gevestigd aan de Westkern. Het bedrijf produceert daar hefbruggen en dockproducten en er vindt op dit moment een grote uitbreiding plaats. Door de grondaankoop ontstaat de mogelijkheid tot verdere toekomstige uitbreiding van Stertil, aldus directeur Ulbe Bijlsma. De gemeente is blij dat met deze aankoop zicht is gekomen op de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op de Westkern. ‘Eindelijk kan het dossier biovergister gesloten worden’, aldus wethouder Spoelstra.

Centrum klaar voor de toekomst

Rechtszaak

Winkelhart Surhuisterveen voor bouwvak weer open

Vorig jaar september werd het startsein gegeven voor de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen. Het winkelhart ging op de schop en zou december dit jaar klaar zijn. ‘We hebben geluk gehad met het weer,’ vertelt wethouder Max de Haan. ‘En door de coronamaatregelen waren de winkels en horeca lange tijd dicht waardoor grotere werkvakken konden worden gemaakt. Er was weinig verkeer en een beperkt aantal bezoekers in het centrum, waardoor de aannemer kon inlopen op de planning.’ Aannemer Witteveen voerde de werkzaamheden in fasen uit zodat de ondernemers zoveel mogelijk bereikbaar bleven. Er is een obstakelvrij rij- en loopgebied gekomen met éénrichtingsverkeer vanaf het Torenplein richting De Dellen. Ook wordt een blauwe zone ingesteld. Het parkeerterrein ‘Suvelplein’ achter de Action is vernieuwd en uitgebreid. De kruising De Dellen/Nije Jirden is aangepakt en de route door het dorp is voorzien van parkeerplekken en meer groen door middel van plantenbakken.

Centrumplan Surhuisterveen Ruim drie jaar geleden ontstond het plan om het centrum van Surhuisterveen te vernieuwen. Door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen werd een centrumplan opgesteld. Dankzij de goede samenwerking tussen deze partijen en Aannemingsbedrijf Witteveen Surhuisterveen verliep de herinrichting soepel met een minimale overlast voor de ondernemers. Namens de werkgroep danken we de ondernemers voor de goede samenwerking en het nodige geduld.

In de afgelopen jaren is er diverse keren een moment van start bouw van de biovergister aangekondigd door de ondernemer, maar nooit werd er daadwerkelijk begonnen. In 2018 werd de grond aan Groengas Westkern Beheer B.V. verkocht met als één van de voorwaarden dat het project uiterlijk in mei 2020 gerealiseerd moest zijn. Die termijn is door de gemeente eenmaal verlengd en in een vaststellingsovereenkomst is het uiterlijke startmoment van de bouw op 1 november 2020 overeengekomen. Deze termijn is niet gehaald. De gemeente is daarop in december 2020 gestart met een terugkoopprocedure tegen Groengas Westkern Beheer B.V. De hypotheekverstrekker van Groengas had inmiddels voorbereidingen getroffen voor een executoriale verkoop van de grond. Juridisch gezien heeft de hypotheekverstrekker een preferente positie op de gemeente. Inmiddels heeft de rechtbank ingestemd met het bod dat Citadel Industrieel Divisie B.V. heeft uitgebracht. Gezien deze ontwikkeling wordt de rechtszaak tussen de gemeente en Groengas stopgezet.

Biovergister Kootstertille In 2010 is een vergunning verleend voor het realiseren van een biovergister op de Westkern. Vanaf 2013 is de gemeente in gesprek geweest met Universal Energy Solutions (UES). UES heeft in oktober 2017 aangegeven het perceel Westkern 6 in Kootstertille definitief te kopen voor de bouw van een biovergister die groen gas produceert. De notariële levering van de grond heeft in mei 2018 plaatsgevonden aan UES en Groengas Westkern Beheer B.V. Later is de grond volledig in eigendom gekomen van Groengas Westkern Beheer B.V.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

59


dinsdag t/m dinsdagOpen t/m zaterdag zaterdag Open vanaf 11.00 uu vanaf 11.00 uurr dinsdag dinsdag t/m t/m zaterdag zaterdag vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr

Lunch, Borrel, Diner, Bowlen, Grote zaal voor feesten en partijen, Terras, IJs, Snacks Open dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur

BOUWBEDRIJF HOLWERDA V.O.F. OOSTERNIJKERK

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

't Oogh 6 - 9137 SL - Oosternijkerk - Tel. 0519 - 24 13 16 www.bouwbedrijfholwerdabv - bouwbedrijfholwerdabv@hetnet.nl


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NETNOORDOOST WERK NOORDOOST ALGEMEEN 8KTD

Pilot Echte Banenmakers

Kinley Hillen en Dirk Westerhof hebben met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de pilot ‘Echte Banenmakers’ opgezet. Met ‘Echte Banenmakers’ willen de beide initiatiefnemers opkomen voor talenten die nu nog te vaak langs de zijlijn staan of zich bevinden op een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zichtbaarheid per video speelt daarbij een belangrijke rol.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

61


62

|

8KTD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Is deze pilot dan nodig? “Wij denken van wel, zo vertelt Kinley

In de dagelijkse praktijk is dat de matching nog steeds te veel

enthousiast”. “We zien in onze dagelijkse werkpraktijk dat er nog

gericht op het curriculum vitae (cv). In het sollicitatieproces van

ontzettend veel werkzoekenden zich bevinden in een uitkerings-

een vacature, gevolgd door een sollicitatiebrief met cv, stopt de

situatie. Voor deze kandidaten die aan de slag willen, blijkt het on-

informatie-uitwisseling vaak voortijdig omdat de werkgever en

danks de huidige krappe arbeidsmarkt een hele opgave om een

werkzoekende niet tot een persoonlijke ontmoeting komen. Het

passende werkplek met een goed baanperspectief te vinden. En

geeft de werkgevers en werkzoekenden niet de juiste informatie

hier zet ‘Echte Banenmakers’ graag haar kennis en expertise op in.

van elkaar om tot een goede match te komen: het cv is niet sprekend genoeg, of de conclusies zijn al getrokken in plaats van dat

Persoonlijk contact

men weet wie de persoon achter het bedrijf of cv is.

“Onze ervaring leert”, aldus Dirk, “dat door de inzet van de juiste instrumenten, met persoonlijk contact en de menselijke maat,

“Van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben we

er de mooiste matches te maken zijn tussen werkgevers en deze

de opdracht en kans gekregen om via de pilot “Echte Banenmakers”

werkzoekenden. We kijken in de matching daarbij vooral naar de

aan te tonen dat we deze impasse kunnen doorbreken. We gaan

toekomstwensen en de aanwezige competenties om tot loop-

werkgevers met de openstaande vacature en de werkzoekende

baankeuzes te komen”.

nog voor het eerste gesprek met behulp van een video letterlijk


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NETNOORDOOST WERK NOORDOOST ALGEMEEN 8KTD

zichtbaar maken. In de pilot gaan we ondervinden of dit beter werkt dan het traditionele proces en leidt tot een betere match. Wij hebben daar veel vertrouwen in, aldus de beide initiatiefnemers”. Pitchfilmpjes Van de werkzoekenden en werkgevers worden pitchfilmpjes gemaakt. Dat is een korte video waarin een werkzoekende uitlegt wie hij/zij is, waar zijn/haar passie ligt, wat hij/zij graag doet en vooral ook het enthousiasme kenbaar maakt. En een korte videovacature van de werkgever die uitlegt wat de functie inhoudt, en ook meteen zijn/haar gezicht laat zien en een indruk geeft van het bedrijf: de werkzaamheden, de cultuur, de collega’s en straalt de uitnodiging om hier te werken ervan af. “Kinley: via deze pitchfilmpjes willen we al vooraf duidelijkheid geven wie er achter een vacature en sollicitatie bevindt zodat het persoonlijker wordt”. Voor 3 deelnemers die met een bijstandsuitkering is inmiddels een pitchfilmpje gemaakt. Deze filmpjes worden gemaakt door een jongeman die vanuit een uitkeringssituatie, dit als betaalde werkervaring kan doen. De eerste succesjes zijn er. Een 59-jarige administratieve medewerkster is benaderd of taalcoach iets voor haar was bij Dbieb, en die match is gemaakt! Een klusjesvrouw van 43 jaar die haar leven 180 graden heeft om moeten gooien, wordt nu al door bouwbedrijven benaderd voor een leerwerkbaan on the job. Een jongeman uit Eritrea is inmiddels aan het werk in het groen. Daarnaast zijn er videovacatures gemaakt bij de bedrijven Van der Meer Prefab in Drogeham, De Pleats in Burgum en Enitor in Buitenpost. Ook hier zijn al matches gemaakt. Maatwerk Is video dan de oplossing? “Nee, helaas is het niet zo simpel”, zo vertelt Kinley. “De video’s zijn vooral de triggers om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op een veel persoonlijkere wijze dan de brief en het cv. De expertise van ‘Echte Banenmakers’ gaat juist verder. Na de match stellen wij samen met de ondernemer, de werkzoekende en de gemeente een maatwerkplan op om tot een duurzaam eindresultaat te komen. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van scholingsgelden maar vooral het vormgeven van werkervaringsplekken en het toepassen van jobcarving of jobcoaching. Binnen de pilot is nog ruimte voor werkgevers die ook een vacaturefilm willen opnemen met ‘Echte Banenmakers’. Bent u enthousiast en wilt u meer weten over deze pilot, stuur dan een mail naar info@ echtebanenmakers.nl. Kinley of Dirk nemen dan contact met u op. Meer info treft u aan op de Linkedin pagina van ‘Echte Banenmakers’.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

63


Bosgra de Stihl specialist van Fryslân Bela Bela Permanente make-up ACCUSYSTEEM STIHL COMPACT

Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de Sionsberg bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up ooit. Organisch Synthetische pigmenten van Swiss Color garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ KETTINGZAAG KANTENMAAIER techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in MSA FSA 57 uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er 120 C-B - 30 cm * * nodig zijn voor een mooi resultaat. minder behandelingen

GRASMAAIER RMA 235

€ 299

€ 269,-

€ 329*

D

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen, e ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzerover of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenkoxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, brauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw HEGGENSCHAAR BLADBLAZER het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn HSA 56 - 45cmwenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets BGAblijft 57 zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch plek meer, een subtiele eyeliner en mooie PRIJZEN strakke lippen pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt INCL. zonder er ook maar een moment mee bezig te hoeven zijn. kan allemaal. ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke, ACCU ENHet LADER Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden of mail vrijblijvend. behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

€ 269*

kr

ie

in et

nt

jh

te

ko r

9101DC Dokkum, 1e etage

Bi

T. 06 51293615 Email info@belabela.nl www.belabela.nl

Birdaarderstraatweg 70 www.bosgra.nl

ve r

Zwannie van der Wal

ad

Bela Bela Permanente make-up

Rijksstraatweg 139 Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 MC de Sionsberg, Vrijdag koopavond

le ve re n t va be in ijg n t ha u de nd g o 1 z p el 0 in ee %e g! n

€ 269*

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

COLUMN

STEMMEN ZONDER POTLOOD

Cyber Security in de toekomst Al vaker schreef ik op deze plaats over het onderwerp Cyber Security. De digitale afhankelijkheid van bedrijven en overheden en de maatschappij als geheel is van schokkende omvang. Criminele groeperingen maken daar dankbaar misbruik van door netwerken binnen te dringen en organisaties digitaal te gijzelen. Ze opereren anoniem en vragen flinke sommen losgeld. Inmiddels is het een flinke industrie, zelfs inclusief helpdesk voor een optimale ‘customer experience’. Er wordt steeds meer en steeds vaker gehackt, op grote en

Belangrijke rol voor blockchain

kleine schaal. Overheden, zorginstellingen en ICT-dienstver-

In de strijd tegen cybercrime zal de blockchain, een gede-

leners ontkomen er niet aan. Bedrijven die het treft – ook

centraliseerde gedistribueerde database, een heel belang-

in onze regio – zullen dat meestal niet aan de grote klok

rijke rol krijgen. Bij een blockchain zoals Ethereum is security

hangen, uit vrees voor imageschade.

door sterke cryptografische versleuteling het basisprincipe. Daarom is het niet alleen geschikt als medium voor cryp-

Maar waarom gebeurt het steeds vaker? Hoe moet dat dan

tovaluta, maar zal het in de nabije toekomst de wereld van

richting toekomst? Eén van de oorzaken is de snelle ont-

financiën en ICT drastisch op zijn kop zetten.

wikkeling van ICT en internet de laatste 20-25 jaar. Allerlei klassiek ontworpen systemen en technieken zijn gekoppeld

Deze techniek is hard op weg een zodanig kritieke massa

aan het openbare internet. Extra lagen beveiliging zijn daar

te krijgen, dat het de basis kan vormen voor zaken als iden-

achteraf aan toegevoegd.

titeit, leningen, versleutelde chats en social media, digitaal bezit, gegevensopslag en -verwerking en vele andere

Om de slag met de concurrentie te winnen heeft elke fabrikant

toepassingen. Juist omdat er geen centrale autoriteit is, zijn

er belang bij nieuwe apparaten en toepassingen tijdig in de

gegevens niet te wijzigen of te verwijderen en is de integri-

markt te zetten. Om alles goed te laten functioneren bij de re-

teit van data gegarandeerd en voor een ieder inzichtelijk.

lease is één, de beveiliging komt (te) vaak op de tweede plaats. De toepassingen op de blockchain staan Dagelijks worden een groot aantal nieuwe beveiligingsfou-

nog in de kinderschoenen en zullen

ten ontdekt. In plaats van ze te melden bij de fabrikant, wor-

nog de nodige groeipijn moeten

den ze soms verkocht aan criminelen en geheime diensten,

doorstaan. Maar ik voorzie dat we

die ze met liefde cultiveren en gebruiken.

hiermee in de toekomst alsnog een keer definitief afscheid

Fabrikant brengen na ontdekking als het goed is een ‘patch’

kunnen nemen van het rode

(noodverband) uit, maar dat neemt tijd. Daarna is niet zeker

stempotlood.

dat apparaten deze update zullen ontvangen. Omdat we onze wereld vol gaan hangen met slimme apparaten (IOT) zitten we straks met een internet bestaande uit vijftig mil-

Ronald Zijlstra - Oké-PC IT

jard veelal matig beveiligde apparaten.

ronald@okepc.nl

|

65


66

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

COLUMN

Trouw aan jezelf Loop je vast op je werk of kom jij oververmoeid thuis? Er zijn twee grote oorzaken voor uitval en burn-out: teveel voor een

COLUMN Nieuwe tegeltjeswijsheid: Leren is leven

ander doen én tegen je eigen gevoel ingaan. In Nederland ervaren 1,3 miljoen mensen burn-out gerelateerde klachten. (bron:

Een leven lang leren is wat ik deze

Factsheet TNO, 2020)

dagen in de media tegenkom. En niet alleen in de media, ik ‘sta’ zelf elke

Vaak wijzen we allerlei externe oorzaken aan voor onze onrust:

dag middenin het leren. Leren is voor

het is te druk, mijn baas wil het zo, collega’s willen niet helpen.

mij niet alleen de boeken in, in een

Besef: je láát het gebeuren. Onderzoek door welke overtuigin-

zaal luisteren naar een lezing, maar

gen jij je laat leiden. Drinkt iedereen koffie op de werkplek, maar

vooral ervaren en doen.

zou het jou helpen om een echte pauze te nemen, weg van de werkplek? Kaart het aan, neem zelf het stuur in handen.

Hoe staat het met u? Bent u ook nooit te oud om te leren? Burgumer professor Sipsma schreef in een essay

Veel mensen doen dingen omdat het van ze wordt gevraagd.

over de nieuwe oudere, de Novogeront. Hij stelde dat het leven bestaat uit

Ze tasten niet eerst af: hoe voel ik me hierbij? We worden op-

leren, werken en spelen. Vroeger was je met zestig jaar oud, nu vinden we

gevoed met het idee dat het goed is om iets voor een ander te

iemand pas oud bij tachtig. Sipsma vond dat de verdeling in het leven van

doen en overschrijden daarbij vaak onze eigen grenzen. We zijn

eerst leren, dan werken en na je pensioen spelen niet meer van deze tijd is.

dienstbaar aan anderen en cijferen onszelf gemakkelijk weg.

Sipsma: ‘Het leren, werken, rusten en spelen, moet veel meer door je hele leven heen verweven zijn. Je moet langer werken, maar ook langer leren, en

Tijdens een aantal gesprekken met een coach krijg jij inzicht in

langer spelen’. (NRC, 1 maart 2008)

hoe jij het tot nu toe gedaan hebt en leer je hierin verandering aan te brengen. Je leert hoe belangrijk het is om voor jezelf te

Sinds enige tijd werk ik als buitenpromovendus (niet in dienst van de

kiezen, vaker ‘nee’ te zeggen en je ontdekt wat jouw behoeften

universiteit) aan een proefschrift over gastvrijheid en vrijwilligers. Een heel

zijn. Trouw worden aan jezelf is echt een proces.

leuke, maar ook taaie bezigheid. Een promovendus is leerling bij de professor – gezel en meester zeg maar. Al doende, met vallen en opstaan, leer ik de

Dit vergt lef, zeker als je niet gewend bent om voor jezelf op te

kneepjes van het vak van onderzoeken.

komen. Dit is persoonlijke ontwikkeling pur sang: ontdekken wie jij bent, waar jij behoefte aan hebt en hoe je daarnaar kunt leren

Het rekt de geest op

handelen. Sommige mensen denken de oplossing te vinden in

De andere kant van het spectrum ken ik ook. Drie groepen studenten van

een andere baan. Bedenk dan: je neemt jezelf altijd weer mee.

mbo- en hbo-scholen zijn voor De Pleats aan de slag. Onder andere met social media, merkwaarde en duurzaamheid. Daar leren zij van hoe het er in

Als je écht wilt dat het anders wordt en je jezelf toestaat om te

een restaurant aan toe gaat en ik leer weer wat over de algoritmes van social

veranderen, dan ontstaat er ruimte voor iets nieuws en voor

media. Het rekt de geest op, aan beide kanten.

blijvende verandering. Hoeveel tijd maakt u om te leren? Neemt u wel eens een maandje

Rennie Hoekstra

studieverlof? Net als een predikant? En heeft u wel eens studenten van mbo’s en hbo’s over de vloer? Voor stage, afstuderen, korte projecten of

Is Master Coach bij Kies Koers,

wetenschappelijk onderzoek? Ik kan het u aanraden, want een dag niet

Zij verzorgt individuele

geleerd is een dag niet geleefd.

coachingsgesprekken

Drs. Geesje Duursma

Ondernemer en gastvrijheidseconoom www.geesjeduursma.nl


Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


Articles inside

Voorwoord: Circulair ondernemen; oanpakkers en oerpakkers article cover image

Voorwoord: Circulair ondernemen; oanpakkers en oerpakkers

2min
page 3
Column: Trouw aan jezelf article cover image

Column: Trouw aan jezelf

3min
page 66
Cybersecurity in de toekomst article cover image

Cybersecurity in de toekomst

2min
page 65
Pilot Echte Banenmakers article cover image

Pilot Echte Banenmakers

3min
pages 61-63
Winkelhart Surhuisterveen voor bouwvak weer open article cover image

Winkelhart Surhuisterveen voor bouwvak weer open

3min
page 59
Nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost opent haar deuren article cover image

Nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost opent haar deuren

2min
page 58
Nieuw beleidsplan economische zaken article cover image

Nieuw beleidsplan economische zaken

2min
page 55
Op bezoek bij Mekkes Vloeren en RW Projectstoffering article cover image

Op bezoek bij Mekkes Vloeren en RW Projectstoffering

1min
page 53
Nieuwe centrumvisie Burgum article cover image

Nieuwe centrumvisie Burgum

2min
page 52
STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN ZOEKT VERBINDING article cover image

STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN ZOEKT VERBINDING

2min
pages 46-47
Geslaagde zomerstage voor burgemeester Agricola article cover image

Geslaagde zomerstage voor burgemeester Agricola

1min
page 45
BEDRIJVEN EXPO NOARDEAST - FRYSLAN op 22 en 23 oktober in de Campus Kollum article cover image

BEDRIJVEN EXPO NOARDEAST - FRYSLAN op 22 en 23 oktober in de Campus Kollum

1min
page 37
Compilatie: Benelux Tour Etappe Surhuisterveen - Dokkum article cover image

Compilatie: Benelux Tour Etappe Surhuisterveen - Dokkum

1min
pages 34-35
Het bruist in de binnenstad! article cover image

Het bruist in de binnenstad!

3min
pages 28-29
Duurzaam ondernemen: waar moet je beginnen? article cover image

Duurzaam ondernemen: waar moet je beginnen?

2min
pages 26-27
CREATIVE WORK Zet eindgebruiker altijd op één article cover image

CREATIVE WORK Zet eindgebruiker altijd op één

2min
page 25
De veelzijdigheid van De Dikke Draai article cover image

De veelzijdigheid van De Dikke Draai

2min
pages 22-23
‘Oegema Metselwerken: Kwaliteit is een eerste vereiste’' article cover image

‘Oegema Metselwerken: Kwaliteit is een eerste vereiste’'

1min
page 21
SJOERDTJE DE HAAN UITVAARTZORG en It Stee fan ôfskie bieden meerwaarde article cover image

SJOERDTJE DE HAAN UITVAARTZORG en It Stee fan ôfskie bieden meerwaarde

3min
pages 18-19
Kennisdeling, inspiratie en ontmoeting tijdens de bijeenkomst in het Dokwurk article cover image

Kennisdeling, inspiratie en ontmoeting tijdens de bijeenkomst in het Dokwurk

2min
pages 16-17
FRYSK LEARE ÛNDER IT ITEN article cover image

FRYSK LEARE ÛNDER IT ITEN

1min
page 13
Heb jij een goed projectidee dat de regionale economie in een hogere versnelling zet? Qop helpt je verder. article cover image

Heb jij een goed projectidee dat de regionale economie in een hogere versnelling zet? Qop helpt je verder.

1min
page 11
Subsidies uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kunnen nu nog eenvoudiger worden aangevraagd article cover image

Subsidies uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kunnen nu nog eenvoudiger worden aangevraagd

2min
pages 6-7
‘Concreet aan de slag met mkb in CIRCO-tracks' article cover image

‘Concreet aan de slag met mkb in CIRCO-tracks'

3min
pages 4-5
Circulair ondernemer, gewoon omdat het kán article cover image

Circulair ondernemer, gewoon omdat het kán

6min
pages 50-54
OPNIEUW! en MOA maken samen circulaire impact article cover image

OPNIEUW! en MOA maken samen circulaire impact

5min
pages 56-58
‘Het omslagpunt is nu!’ article cover image

‘Het omslagpunt is nu!’

2min
page 49
Vakwerk door Van der Ploeg Projectstoffering article cover image

Vakwerk door Van der Ploeg Projectstoffering

2min
page 39
Betrokken bij het landschap article cover image

Betrokken bij het landschap

3min
pages 14-15
Collegebezoek Bouwcampus Bowinn article cover image

Collegebezoek Bouwcampus Bowinn

1min
page 31
‘De steun van collega-ondernemers gaf mij weer vertrouwen’ article cover image

‘De steun van collega-ondernemers gaf mij weer vertrouwen’

5min
pages 32-38
Dankbaar voor iedere rit article cover image

Dankbaar voor iedere rit

3min
pages 42-43
Awizon: autoriteit in zonne-energie article cover image

Awizon: autoriteit in zonne-energie

2min
pages 40-41
Koffie en lunchroom De Ferbining Feanwâlden opent haar deuren article cover image

Koffie en lunchroom De Ferbining Feanwâlden opent haar deuren

7min
pages 44-48
Knallen met je bedrijf door samen te beleven article cover image

Knallen met je bedrijf door samen te beleven

6min
pages 8-13