Ondernemend Netwerk Noordoost 1-2023

Page 1

Uniek concept van Badkamerxxl is groots in alle opzichten

ONDERNEMEND
MAART 2023 NUMMER 45 ■ ACHTKARSPELEN ,,BIJ ONS VIND JE DE BADKAMER VAN JE DROMEN’’ ■ NOARD EAST FRYSLÂN WETHOUDER BERT KOONSTRA: ‘ WENJEN IS IN BASISRJOCHT’ ■ DANTUMADIEL ’T EIBERTSNÊST VERWACHT OOK KOMEND SEIZOEN WEER VEEL TOERISTEN ■ TYTSJERKSTERADIEL BURGUM2040: ‘WIJ GAAN VOOR EEN VITAAL EN VERBONDEN BURGUM’
NETWERK NOORDOOST
06 ONOF: ‘Samen heb je meer invloed’ 08 Talentontwikkeling doen we samen in Noordoost-Fryslân 11 EuropaPact Fryslân: Samen Europese kansen voor het MKB verzilveren 13 Dé arbeidsmarktadviseur voor werkgevers in Noordoost-Friesland WWW.DANTUMADIEL.EU WWW.NOARDEASTFRYSLAN.NL REGIONIEUWS NOARDEAST FRYSLÂN 26 College Noardeast-Fryslân op bezoek bij HELWA in Hallum 28 Bedrijfsovernames nemen toe: ‘Zowel zakelijk als emotioneel proces’ 30 “Wij willen altijd onderdeel van de oplossing zijn” 32 Nieuws uit het centrum van Dokkum en Kollum 04 24 38 College Dantumadiel op bezoek bij vleesbedrijf De Vries in Feanwâlden 39 Bezoek van college van burgemeester en wethouders aan Dokwurk DANTUMADIEL 36 TYTSJERKSTERADIEL 49 Zonnecarport voor camping it wiid 51 ALDI Burgum gaat uitbreiden en vernieuwen 51 Powerboat of the Year 2023 46 ACHTKARSPELEN 56 Kom met ideeën voor openbaar vervoer 57 Passend werk voor Oekraïense vluchtelingen ALGEMEEN 20 Generatie op generatie koopt bij Bosgra in Hurdegaryp 23 Wijbenga Productpresentaties: Effectief onder de aandacht op locatie 35 Creative Work gaat verder op Wattstraat in Buitenpost 42 ‘Bedrijven die zich ontwikkelen, bestaan uit mensen die zich ontwikkelen’ 52 19 2 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST 2 | INHOUD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Onder spanning

Het zijn bijzondere tijden. Wat voorheen een vanzelfsprekendheid was, is het nu soms niet meer. Neem het energievraagstuk. De beschikbaarheid van elektriciteit en gas was een jaar geleden nog een vanzelfsprekendheid.

Vanuit de klimaatafspraken stimuleert het Rijk burgers en ondernemers aan de slag te gaan met de energietransitie. Grijze energie wordt vervangen door groene energie en aardgas wordt uit gefaseerd. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor gas en elektriciteit geëxplodeerd door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende Europese sancties op Russisch gas en olie.

Ondernemers zijn volop op zoek naar oplossingen voor hun energievraagstuk. Minder energie gebruiken door te isoleren ligt voor de hand. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak, voor zover mogelijk, is ook een goede optie. En mede gelet de hoge prijzen van gas willen ondernemers hun gasgestookte installaties vervangen door elektrisch aangedreven installaties. Daarnaast investeren ondernemers in elektrische auto’s en waar mogelijk ook elektrische werktuigen.

Ondernemers willen en moeten stappen zetten, maar worden geconfronteerd met een elektriciteitsnetwerk dat vol zit. Een snelle oplossing lijkt niet voor handen. Dit zet de mogelijkheden van elektrificatie op slot. Zo kunnen nieuwe bedrijfskavels pas over een aantal jaren hun stroomaansluiting krijgen. Dat frustreert. Op 13 maart was er vanuit de Agenda Netwerk Noordoost Fryslân (ANNO) een oploop voor de besturen van de ondernemersverenigingen in onze regio. In gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor het ondernemersklimaat in onze regio en daarvoor een uitvoeringsagenda op stellen. Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat het energievraagstuk hoge urgentie heeft. Met opwaardering van het elektriciteitsnet alleen komen we er niet. Er zal gezocht moeten worden naar een breed pakket aan oplossingsrichtingen van opwek van elektriciteit, groengas, inzet van batterijen en wellicht waterstof. De gemeenten in onze regio willen samen met ondernemers de schouders zetten om oplossingen te vinden voor dit complexe vraagstuk. Heeft u als ondernemer hierover vragen, neem dan vooral contact op met onze medewerkers Economie en Duurzaamheid.

Jeroen Gebben

Burgemeester Tytsjerksteradiel

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost

Bladmanagement OF BV

Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102

Advertentie-exploitatie en administratie OF BV

Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326

Contactpersoon: Mirjam Brouwer

Contactpersoon:

Petra vd Veen, coördinator Netwerk Noordoost

Redactie

Klasina van der Werf Yke Bremer

Alfred Lehmann

Tine van Knijff

Fotografie

Siem Akkerman

Ynte Koster

Marit Anker

Ruben van Vliet

Tine van Knijff

Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma

Vormgeving

VDS Crossmedia, Emmen

Druk

Scholma druk Bedum

© Copyright 2022. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

WWW.ACHTKARSPELEN.NL WWW.T-DIEL.NL
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 3 ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST VOORWOORD |

Europese kansen voor Noordoost-Friese aanpak

De agenda van ANNO III, het samenwerkingsverband van de vier gemeenten in onze regio, Provincie Fryslân en Wetterskip, valt voor wel 80% onder de uitdagingen van de Europese Green Deal. Dit ontdekte ANNO-projectcoördinator Ronald Zoodsma onlangs in Brussel. Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel nam Zoodsma mee naar het hart van de Europese samenwerking. Ze werkte acht jaar lang in Brussel, als adviseur voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). We vroegen Willemsma en Zoodsma hoe ondernemers uit onze regio aansluiting kunnen vinden bij de Europese programma’s en daaraan gekoppelde financiering.

III EN
DEAL
ANNO
DE EUROPEAN GREEN
4 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

VLEVA

VLEVA is een Vlaams informatieplatform met een groot netwerk en vele partners, dat een brug slaat tussen de eigen regio en Europees beleid. Willemsma: “Wij mogen aanhaken bij wat zij doen. We kunnen onder andere van hen leren hoe je een goed plan schrijft dat aanslaat in Europese kringen. Dit is internationale samenwerking: de ene regio kan de andere helpen. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten.”

De European Green Deal is het Europese programma om klimaatverandering tegen te gaan en de EU voor 2050 klimaatneutraal te maken. In de routekaart richting dit doel zit een groot aantal maatregelen waar ook ondernemers in onze regio hun voordeel mee kunnen doen. Willemsma en Zoodsma benadrukken dat je daarvoor goed beslagen ten ijs moet komen. “Je moet een heel goed plan hebben, een bepaalde mate van schaalgrootte en Europese partners”, aldus Willemsma. Zoodsma: “Bovendien kunnen ondernemers aanhaken bij al bestaande plannen. De vier gemeenten in onze regio zijn verenigd in ANNO III en kunnen ondernemers van daaruit faciliteren en ondersteuning bieden.” Daarnaast lopen er nog andere Europese programma’s waar ook mogelijkheden liggen.

Groter denken

Willemsma benadrukt dat een goede aanvraag indienen voor Europese subsidie begint met groter denken.

“Groter dan je eigen bedrijf, maar ook groter dan onze regio. Vanuit de triple helix van ondernemers, overheid en onderwijs moeten plannen komen die goed zijn voor onze regio op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein, maar ook op andere Europese regio’s van toepassing kunnen zijn. Ook in Noordoost-Fryslân worden oplossingen bedacht die Europees van waarde zijn. Die kracht willen we benutten.”

Kansen versnellen

Zoodsma: “Er zijn al hele goede plannen, bijvoorbeeld voor de inzet van waterstof en biobased oplossingen bij woningbouw. Sowieso is woningbouw een sector waar

Europapact

veel nieuwe technieken samenkomen. Niet alleen grote bouwers in de regio zijn daarmee bezig: in hun kielzog bewegen kleinere bouwers en aanverwante partijen mee. Dat hebben we nodig.” Willemsma: “Maar denk ook aan bijvoorbeeld innovatieve Duitse bouwpartners. Door Europees samen te werken geef je een boost aan waardevolle oplossingen.”

Zoodsma: “Zo versnellen we onze kansen om innovaties waar te maken én werken we aan de duurzaamheidsdoelstellingen.” Willemsma: “Bovendien verhoog je je kennisniveau door internationale partners aan te trekken én creëer je werkgelegenheid door het werk in dit soort sectoren toekomstbestendig te maken. Dit zijn ook grote kansen voor het onderwijs. Hier kunnen we in onze regio veel mee doen.”

Onze innovaties in Europa

Zoodsma: “Daarvoor willen we ANNO III veel zichtbaarder maken en mogelijkheden kenbaar maken. Betrokken ambtenaren, regiotrekkers en aangesloten partijen moeten boven tafel brengen wat er speelt en waar wij in kunnen sturen.” Willemsma: “De rol van alle partners binnen ANNOIII is om onze regio ervan bewust te maken dat deelname aan Europese programma’s interessant kan zijn, mits goed aangepakt. Ook zaken die wij amper nog vernieuwend vinden, kunnen een antwoord zijn op een probleem in een andere Europese regio. We staan daar te weinig bij stil, terwijl het juist interessant is om te kijken wat onze innovaties in Europa kunnen doen.” Zoodsma: “Het is onze taak om helder te maken wat er allemaal mogelijk is.”

Topregio.nl

ANNO III heeft inmiddels een eigen website: Topregio.nl of Topregio.frl. Zoodsma: ,,Hierop zetten we alle informatie over wat wij kunnen betekenen voor de regio. ANNO is de verbindende factor om de ideeën bij elkaar te brengen. Samen werken we toe naar Topregio in 2040.”

Binnen Fryslân loopt ook het project Europapact Fryslân. Een aanpak die volop in ontwikkeling is. Zie ook het artikel over het Europapact verderop in dit magazine.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 5

ONOF:

‘Samen heb je meer invloed’

Het is tijd om de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) nieuw leven in te blazen, vinden bestuurslid van het eerste uur Bauke Schaafsma uit Wouterswoude en nieuwkomer Abbe Borger uit Surhuisterveen. ,,Samenwerking tussen lokale ondernemersverenigingen en de politiek is belangrijk. Samen heb je meer invloed.”

Ze willen vechten voor het grotere geheel en zo de regio Noordoost-Fryslân beter op de kaart zetten, zo verwoorden Borger en Schaafsma het doel van ONOF, waarin een afvaardiging van diverse winkeliers-, ondernemersverenigingen en handelsclubs zit uit de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.

,,Als je invloed wilt hebben, moet je regelmatig overleg hebben met de overheid. Zo kun je als ONOF aanjager worden en belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld de uitbreiding van bedrijventerreinen, ontsluitingen, goed openbaar vervoer en toerisme op de agenda zetten.”

6 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
Abbe Borger en Bauke Schaafsma

Samenwerking over de gemeentegrenzen is daarbij nodig, vinden de bestuursleden van ONOF ,,We houden ons bezig met grensoverschrijdende onderwerpen, die niet ophouden bij de gemeentegrens en soms zelfs niet bij de provinciegrens. Je wilt samen invloed uitoefenen op het eindresultaat als ondernemers in plaats van dat op bestuurlijk niveau beslissingen genomen worden zonder onze gezamenlijke input. ”

Laag pitje

De laatste jaren en met name in de coronaperiode is het overleg tussen de ONOF en gemeenten en andere regionale partijen helaas op een laag pitje komen te staan. ,,Het is daarom taak om eerst de structuur van ONOF weer op poten te zetten”, aldus Borger en Schaafsma. ,,Het is net als met een plant die geen water krijgt, dan gaat ie dood. Zo moeten we weer meer aandacht besteden aan ONOF.”

Het aantrekken van nieuwe bestuursleden, waaronder Abbe en zijn neef Ytzen Borger, is daar een goed begin van. ,,We hebben nu vijf bestuursleden, maar we hebben er nog meer nodig”, benadrukt Schaafsma, die zelf als voorzitter van de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD) in het ONOF-bestuur terecht is gekomen. Borger vertegenwoordigt de ondernemersvereniging H&I in Surhuisterveen, waarvan hij al jaren voorzitter is.

Samenwerking tussen de ondernemersverenigingen onderling is cruciaal en daar komt ONOF in beeld, legt Borger uit. ,,Ik heb me in het verleden wel eens teveel gefocust op de H&I in Surhuisterveen. Ik zie het belang van samenwerking via de ONOF steeds meer in en wil me inzetten voor deze regio. Je moet daarvoor wel weten wat er speelt en daarbij hebben we van onderaf informatie nodig. Dat werkt namelijk veel beter dan iets van bovenaf opleggen. Je hebt het enthousiasme aan de onderkant nodig om zaken aan te zwengelen en draagvlak te creëren.”

Inwerken

Als nieuw bestuurslid van ONOF wil Borger zich de komende tijd eerst goed inwerken. ,,En daar heb ik de ervaring van Schaafsma en van andere bestuursleden bij nodig, die al langer bij ONOF zijn betrokken. Wie zijn belangrijke sleutelfiguren in de regio en waar zitten ze? Welke onderwerpen zijn van belang? Hierbij kunnen we de regionale plannen die op de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) staan als leidraad gebruiken”, aldus Borger. ,,Pas daarna kunnen we als ONOF weer projecten gaan opzetten, waar we ons sterk voor willen maken. De zaken liggen er na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook heel anders bij dan een paar jaar geleden. Zo speelt energie een veel grotere rol. Maar we moeten zorgen dat we samen de neuzen in de dezelfde richting krijgen en meer gaan denken in ‘wij’. We hebben een prachtig stukje Friesland in handen en we moeten zorgen dat we als collectief de regio verder gaan versterken.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 7
‘‘Je hebt het enthousiasme aan de onderkant nodig om zaken aan te zwengelen en draagvlak te creëren.”

Talentontwikkeling doen we samen in Noordoost-Fryslân

Termen zoals talentontwikkeling, horizonverbreding en het opzetten van ambitieroute worden steeds belangrijker. Scholen werken samen met ondernemers om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met projecten worden kinderen gestimuleerd talenten te ontdekken en kennis te maken met verschillende beroepen.

Op de arbeidsmarkt zien we dat er in korte tijd veel veranderen kan. Door automatisering en digitalisering veranderen de werkzaamheden, waardoor zware fysieke taken worden uitgevoerd door een machine en een beroep aantrekkelijker kan worden. “Het opzetten van ambitieroutes en het werken met themalabs is een mooie manier om in aanraking te komen met de

veelheid en rijkheid van beroepen die er in NoordoostFryslân zijn.” – vertelt programmadirecteur Marjan van der Feen, Stichting Qop. De subsidieregeling Versnellingsagenda biedt kansen voor werkgevers en onderwijspartijen om samen te werken aan een leven lang ontwikkelen en het meegroeien met de innovaties op de arbeidsmarkt.

8 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
V.l.n.r. Han Zuidema, Marjan van der Veen, Ben Jansen en Jan Haakma

Bouwen aan Ambitie

De subsidieregeling staat open voor projecten die bijdragen aan de drie thema’s van de Regiodeal NoordoostFryslân: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerkingen & marketing. Deze thema’s zijn onderverdeeld in acht programma’s en sinds januari 2023 is ook het programma Bouwen aan Ambitie geopend voor projecten. “Vanuit Qop zijn we de schakel tussen de regio en de subsidieregeling. Uit de gesprekken die wij voeren blijkt dat er animo is voor nieuwe projecten die binnen het programma Bouwen aan Ambitie kunnen passen.” – geeft Ben Jansen aan, programmamanager van Qop. Het programma richt zich op het opleiden van leerlingen voor de wereld van morgen. “In een project werken verschillende partijen samen aan een gezamenlijk doel. Door het ontdekken van je eigen talenten en vaardigheden wordt het kiezen van een beroep dat bij je past eenvoudiger gemaakt”.

Met deze insteek is destijds het programma Bouwen aan Ambitie door Kennislab NOF ontwikkeld, één van de eerste initiatieven met subsidie van de Versnellingsagenda. Onder het programma zijn verschillende projecten, labs en challenges opgezet om beroepen onder de aandacht te brengen om zo het ondernemend gedrag van kinderen te stimuleren en hun horizon te verbreden. Kinderen krijgen de kans om een eigen ambitieroute te volgen, die past bij hun talent en interesse. “Met de heropening van het Versnellingsagendaprogramma Bouwen aan Ambitie kunnen meer projecten uit de regio worden ondersteund bij de opstart. Een ambitieroute of leerlijn kan worden opgezet met behulp van subsidie, met uiteindelijk doel dat het een blijvend onderdeel is van het onderwijs waar kinderen en jongeren kunnen ontdekken waar ze goed in zijn.” – vertelt Ben enthousiast. Marjan

knikt instemmend: “En je hoeft het niet zelf te doen. Wij gaan met je in gesprek over het idee, verbinden partijen aan elkaar en begeleiden met een projectaanvraag. Zo werken we samen aan een sterke regio”.

Subsidiemogelijkheden

Evenals de andere zeven programma’s van de Versnellingsagenda staat het programma Bouwen aan Ambitie open voor projecten uit alle drie subsidiecategorieën. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro en vanaf 5.001 euro tot en met 25.000 euro kunnen het volledige jaar door ingediend worden. Voordat je een subsidieaanvraag indient is het aan te raden om je projectidee te bespreken met de adviseurs van Qop. Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro kunnen worden aangevraagd in de zes weken openstelling, drie keer per jaar. De eerstvolgende subsidieopenstelling is van 1 april tot en met 31 mei. “We staan open voor nieuwe ideeën en denken graag mee om het idee passend te maken voor de regio. Kom maar op!”, aldus Marjan. Het team van Qop is telefonisch bereikbaar via 0511 760 009 en per mail op info@qop.nl.

Benieuwd naar de projecten die gesubsidieerd zijn door de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân? Deze en alle informatie over het programma Bouwen aan Ambitie en de volledige subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân vind je online: www.qop.nl.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 9

EUROPAPACT FRYSLÂN:

Samen Europese kansen voor het MKB verzilveren

Eind 2022 is het EuropaPact Fryslân (EPF) van start gegaan. EuropaPact Fryslân is een initiatief van alle Friese gemeenten, provincie Fryslân, NHL-Stenden, Friesland College en Friese Poort.

Het Friese bedrijfsleven heeft Europa heel wat te bieden. Tegelijk heeft Europa het Friese bedrijfsleven veel te bieden. Toch blijkt het voor het bedrijfsleven moeilijk om gebruik te maken van de Europese mogelijkheden die er zijn. Soms ligt dit aan hoe de regelingen ingericht zijn en zijn ze (te) ingewikkeld. Maar vaker komt het doordat mogelijkheden en kansen niet bekend zijn of de ondersteuningsmogelijkheden niet bekend zijn. Het verzilveren van die kansen gaat niet vanzelf. Daar zullen we gezamenlijk ons best voor moeten doen.

Wat kan EuropaPact Fryslân betekenen?

EuropaPact Fryslân bestaat omdat bedrijven en instanties in Friesland de weg naar Europa soms moeilijk weten te vinden. Hierdoor laten partijen geld in Europa liggen en worden projecten met lagere kwaliteit of misschien wel helemaal niet uitgevoerd.

EuropaPact Fryslân heeft als doel om projecten vanuit Friesland met inzet van Europese middelen verder te brengen en kennis vanuit de Europese Unie dichterbij te brengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over financiële steun om projecten uit te voeren.

EuropaPact Fryslân stelt kennis van Europese projecten, calls, tenders etc. beschikbaar. Dit doet ze door:

• Bedrijven en organisaties bewust maken van de mogelijkheden die Europa kan bieden.

• Begeleiden en ondersteunen van initiatiefnemers in het proces van het uitwerken van een projectplan tot een subsidieaanvraag.

• Geven van trainingen en organiseren van informerende bijeenkomsten.

Wilt u meer weten? Zie www.europapact.frl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 11
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst EuropaPact Fryslân

WURKSTART:

Dé arbeidsmarktadviseur voor werkgevers in Noordoost-Friesland

Hoe kom je aan gemotiveerd en goed opgeleid personeel en hoe hou je ze vast? Hoe zorg je dat je bedrijf toekomstbestendig en wendbaar blijft? Als werkgever heb je te maken met een veranderende arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. Om de regionale groei en ontwikkeling in NoordoostFriesland te stimuleren biedt de overheid diverse (gratis) regelingen, opleidingen en subsidies aan. Wurkstart adviseert jou als werkgever graag welke mogelijkheden het beste passen bij jouw bedrijf.

Werkgevers in Noordoost-Friesland kunnen bij Wurkstart terecht voor:

Matching

Heb je moeite met het invullen van een vacature? Heb je een klus die je wilt uitbesteden? De adviseurs van Wurkstart helpen je samen met hun partners graag bij het invullen van vacatures met de juiste mensen, ondersteuning en opleidingen. We kijken daarbij ook welke subsidies en financiële regelingen op jouw bedrijf van toepassing zijn.

Branchegerichte opleidingen

Wurkstart heeft een hechte samenwerking met de Friese mbo’s en Fryslân Werkt. Samen ondersteunen en adviseren wij werkgevers met de inzet van branchegerichte beroepsopleidingen binnen hun bedrijf. Hierbij maken wij gebruik van bestaande én nieuw te ontwikkelen maatwerk opleidingen.

Open Hiring

In de huidige, krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om open te staan voor nieuwe manieren van werven en selecteren. Bij Open Hiring wordt niet gebruik gemaakt van een cv of sollicitatiegesprek, maar worden kandidaten geselecteerd op basis van hun motivatie en een proefperiode op de werkvloer. Op deze manier kunnen werkgevers gebruik maken van het aanwezige arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt en invulling geven aan hun vacatures.

Valideren en skillsgericht werven en selecteren

Tachtig procent van de werknemers is onbewust bekwaam: deze werknemers kunnen veel, maar hebben vaak niet de juiste diploma’s. Samen met onze partner Libereaux ondersteunen wij organisaties en medewerkers op het gebied van arbeidsmobiliteit. Eén van de instrumenten die we daarvoor inzetten is valideren. Valideren is op een betrouwbare en objectieve manier de kwaliteiten van iemand in beeld brengen en vastleggen waardoor iemand breder inzetbaar is.

Een erkend leerbedrijf worden

Studenten en stagiaires begeleiden is een praktische en effectieve manier om arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten blijven na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf. Een erkend leerbederijf worden, biedt daarom vele voordelen, ook voor jouw bedrijf. Wil je hier meer over weten? De adviseurs van Wurkstart denken graag met je mee.

Maak een afspraak

Weten wat Wurkstart voor jou als werkgever kan betekenen? Neem dan contact op via info@wurkstart.nl voor een gratis adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Wurkstart is een samenwerking van: UWV, Fryslân Werkt, Leerwerkloket Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Libereaux, Aeres, Friese Poort en Friesland College

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 13

‘Noordoost-Friesland positief gezond!’

Er is een nieuwe kijk op gezondheid ontwikkeld de laatste jaren, onder de titel ‘Positieve Gezondheid’. Positieve Gezondheid omschrijft gezondheid als de mogelijkheid om, om te kunnen gaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Daarmee gaat deze opvatting veel verder dan de gangbare opvatting die vooral naar ons lichaam kijkt en uitgaat van volledige afwezigheid van problemen of tekorten. Mensen die in aanraking zijn gekomen met Positieve Gezondheid zeggen dat het hen goed helpt bij het kijken naar wat ze wél kunnen in plaats van alleen naar de beperkingen die ze hebben.

‘NOARDEAST FRYSLÂN POSITYF SÛN!’
14 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Nieuw gedachtegoed

Positieve Gezondheid is ontwikkeld door een huisarts, die zelf langdurig ziek werd en merkte dat ze steeds minder als volledig en volwaardig mens werd gezien, maar dat er vooral naar haar ziekte werd gekeken en dat ze zelf ook de neiging had zo naar zichzelf te kijken. Het nieuwe gedachtegoed is dan ook in eerste instantie voor huisartsen ontwikkeld en wordt daar ook al veel toegepast.

In Noordoost-Friesland zijn we als Kennislab NOF met deze manier van kijken aan de slag gegaan. Op een bredere manier. Eerst met de lokale huisartsen, maar tegelijkertijd samen met wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en buurtsportcoaches. Zij hebben in de afgelopen maanden de training ‘Positieve Gezondheid’ vanuit het Institute for Positive Health gedaan en zullen dit in maart ’23 afronden. Daarna gaan ze met het geleerde aan de slag als netwerk.

Onderzoek en prototype

Maar zoals gezegd, vanuit Kennislab NOF hebben we meer gedaan. We hebben een groep studenten van de minor ‘More Healthy Years’ (Universiteit Groningen) gevraagd voor ons na te gaan welke mogelijkheden zij zien om deze nieuwe kijk op gezondheid al eerder te kunnen gebruiken, dus eigenlijk al voordat u bij de dokter in de spreekkamer

zit. Zij doken de literatuur in, maar stonden ook op de Koornmarkt en de Diepswal (Dokkum) om aan inwoners te vragen hoe zij naar hun gezondheid kijken. Ze ontwikkelden een prototype voor het gebruik van Positieve Gezondheid als model om gezond te kunnen werken. Een schematische weergave van hun prototype ziet u in het diagram hiernaast. Binnenkort zullen we de regionale ondernemers bij een bijeenkomst laten kennismaken met het prototype. Houd onze socials in de gaten!

Bij de voorbereidingen van de gezamenlijke training spraken we met de huisartsen en zij meldden dat het ook lang niet altijd makkelijk is om iemand te verwijzen naar een andere instantie. Denk daarbij aan bredere hulpvragen, zoals armoede of eenzaamheid. In februari begon een nieuwe onderzoeker bij Kennislab NOF, vanuit de studie Biomedische Wetenschappen. Zij zal in het komende half jaar op zoek gaan naar de belemmeringen en met oplossingen komen.

Bent u zelf nieuwsgierig geworden naar Positieve Gezondheid? Kijk dan eens op de website www.iph.nl en doe de zelftest! Wilt u aan de slag met Positieve Gezondheid? Neem dan contact op met Jordy Plantinga, projectleider zorgeconomie. j.plantinga@kennislabnof.frl.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 15

Ben jij belangrijk voor een toerist? PS: grote kans van wel!

Je gaat op vakantie. Wat doe je dan zoal? Dat is veel meer dan bij je vakantiehuis, tent of in hotel zitten, de attracties bezoeken en een wandeling maken.

Veel bedrijven staan er niet bij stil, maar Recreatie en Toerisme is eigenlijk een sector van ons allemaal. En als je dan bedenkt dat zelfs in de strakke definitie– alleen KvK inschrijvingen die direct in categorie recreatie en toerisme vallen - de sector al een van de grootste en sterkst groeiende is, is in ieder geval duidelijk dat we met elkaar serieus werk moeten maken van vakantie en vrije tijd.

Voor we in de discussie belanden dat toerisme vooral niet te veel moet worden; met groei wordt bedoeld de banenmotor en de bijdrage aan onze welvaart. Waardevol toerisme is een medaille met twee mooie kanten: een (duurzame) en geweldige vakantiebestemming voor de toerist die echt kiest voor de kwaliteit van ons gebied en onze mensen en een impuls voor onze welvaart door leuke gasten, extra faciliteiten en goede inkomsten.

De toerist komt op zijn bestemming veel meer tegen dan wat we recreatie en toerisme noemen. De openbare ruimte, de winkels, de mensen; alles heeft invloed op hoe hij of zij de vakantie beleeft.

Van gastheer tot leverancier: welk belang heb jij? Heb jij een winkel of (streek)producten voor consumenten? Dan wil een toerist graag weten dat jij er bent.

Heb je een (hobby)atelier, ken en vertel je prachtige verhalen of geef je (buiten)sportlessen of workshops? Zeker weten dat er gasten zijn voor wie dat hun vakantie compleet maakt.

Houd je van ons Noordoost-Friesland? Dan ben je ook van belang. Veel toeristen vinden het prachtig van inwoners te horen welke verborgen parels ze vooral moeten bezoeken. En op het terras of in de winkel jullie elkaar tegen komen.

Laat weten dat je er bent en word deel van de gastvrije regio Heb jij een van bovenstaande bedrijven of organisaties? Meld je dan via info@rmtnof.nl en abonneer je op de nieuwsbrief via www.rmtnof.nl . Wij kijken met jou of je bedrijf past op www. eropuitinfriesland.nl, dan zorgen wij ervoor dat je een kosteloze vermelding kunt maken.

Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost-Friesland (RMT) is het platform dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de promotie verzorgt voor de regio NoordoostFriesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerproducten zoals website en gedrukte informatie en verbindt zij het netwerk.

Meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de nieuwsbrief? www.rmtnof.nl

16 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Makkelijk routes en buitenwerkplekken vinden en delen

Wandelend vergaderen, fietsend bijpraten, buitenwerken; allemaal mooie trends die we hebben overgehouden van de online werkperiodes.

Want omgeving en frisse lucht geven een heel andere kijk op wat je doet en blijken je werk en output veel effectiever te maken. En als toeristische sector kunnen wij het je een stuk gemakkelijker maken. We hebben mooie – downloadbare – routes voor je verzameld en ontwikkelen steeds meer buitenwerklocaties.

Je hoeft niet meer per se een heidag te plannen om toch de effectiviteit ervan in te zetten.

Heb je nou als organisatie ook doelen om je medewerkers te inspireren met beweging, gezondheid en leuke activiteiten? Dan kun je zelfs een widget op je (interne)

website plaatsen. Bij ons kun je een klein stukje code opvragen dat jij op je site zet waardoor je automatisch routes vertoont. Heel makkelijk, eenmalig werk en doorlopend plezier.

Wil je daar meer over weten? Kijk dan eens op https:// www.rmtnof.nl/meedoen-en-bestellen/widgetbestellen/

Voor je wandelvergaderingen of blokjes om zie https:// www.eropuitinfriesland.nl/nl/erop-uit/wandelen en voor Bijpraatfietsen: https://www.eropuitinfriesland.nl/nl/ erop-uit/fietsen

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS | 17
WELK BLOKJE OM DOE JIJ MET JE COLLEGA’S?
Superior solutions by quality people www.stertil.nl • Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl

NOORSE SLOEPEN IN WESTERGEEST:

Scandinavische boten van hoge kwaliteit

Het bedrijf Noorse Sloepen zit sinds twee jaar op een ideale locatie aan de Stroobosser Trekvaart in Westergeest. ,,Onze pand ligt direct aan het water en biedt een mooie uitvalsbasis voor onze import-, verkoop- , bemiddelings-, verhuur- en winterstallingswerkzaamheden”, aldus mede-directeuren Sjoerd en Gerrit Dijkstra.

Aan de lange kade achter het bedrijf liggen verschillende modellen en merken Noorse sloepen uitgestald en ook in de showroom zijn diverse boten te bewonderen. De merken Agder, Biam, Fevik, Joda, Master, Nidelv, Saga en Scand zijn slechts een greep uit het aanbod van boten, die in verschillende uitvoeringen te koop zijn.

Vaareigenschappen

De goede vaareigenschappen van de sloepen maken ze zeer geschikt om mee te varen op de Nederlandse waterwegen leggen de broers uit, die het bedrijf samen met twee compagnons runnen ,,Ze zijn eenvoudig te bedienen, hebben een geringe diepgang en doorvaarhoogte en het polyester is van zeer hoge kwaliteit en vereist weinig onderhoud.”

Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Duitsers en Belgen weten de weg te vinden naar Noorse Sloepen in Westergeest voor de verkoop, aankoop en bemiddeling van boten. Het transport wordt door het bedrijf eveneens zelf geregeld. Op het moment wordt er druk gewerkt aan het ontwikkelen van

een nieuwe boot door Noorse Sloepen. ,,Het wordt een nieuwe Spitsgatter, maar we kunnen er nu nog niet meer details over geven”, aldus de beide directeuren, die hun bedrijf met name in en na de coronaperiode zagen uitgroeien tot de grootste in de Benelux.

Verhuur

Met een huurboot een rondje varen vanaf de Stroobossertrekvaart is zeer aantrekkelijk. ,,Je kunt vanaf hier gemakkelijk het Burgumer Mar, Dokkum, het Lauwersmeer en de Waddenzee bereiken. We hebben verschillende huurboten die geschikt zijn voor een dagje varen, maar ook voor een lang weekend, midweek, week of langer. Deze boten zijn voorzien van een kajuit met slaapplekken. Bovendien bieden we service aan op het water bij pech”, voegen de mede-eigenaren van Noorse Sloepen toe. ,,Kortom, we hebben een breed aanbod van koop- en huurboten, helpen bij bemiddeling, zorgen voor transport en winterstalling en kunnen onderhoud regelen bij onze partner Jachtwerk Dijkstra als daar prijs op wordt gesteld.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 19

VAN

Generatie op generatie koopt bij Bosgra in Hurdegaryp

Ooit begonnen op de ouderlijke boerderij met zo’n 20 vierkante meter is Joh. Bosgra B.V. uitgegroeid tot een bedrijf van formaat. De zaak aan de Rijksstraatweg 139 in Hurdegaryp beslaat een oppervlakte van maar liefst 7000 vierkante meter. Verdwalen doe je er niet want de experts van Joh. Bosgra wijzen je graag de weg. Ook op het gebied van advies. Of het nu om gereedschappen gaat, onderdelen, werkkleding, tuin- en parkmachines, trailers, aanhangwagens, compact tractoren of landbouwwerktuigen, je vindt er alles onder 1 dak.

,,We hebben een grote winkel annex showroom met tuinmachines, gereedschappen, werkkleding en nog veel meer’’, zegt Gretha Hoogland-Bosgra die samen met haar zus Ciska en 16 medewerkers het bedrijf runt. Er is een aparte afdeling voor paardenliefhebbers. ,,We helpen ruiters graag in het zadel, letterlijk en figuurlijk. Onze doelgroep is breed. Particulieren, zzp’ers, agrarische bedrijven, hoveniers, instellingen, de gemeente... Ze zijn hier allemaal vaste klant. We zijn groots in buiten. Anders dan een warenhuis staan we als specialist garant voor kwaliteit, service en oplossingsgerichtheid. Al jaren - sinds 1965 - zijn we een begrip in de regio. Sterker nog, zelfs daar buiten. Daar zijn we behoorlijk trots op.’’

Generatie op generatie koopt bij Joh. Bosgra.

,,Dat zijn inmiddels de pakesizzers’’, weet Gretha.

,,Zoals deze generatie gewend is, moet alles direct beschikbaar zijn. Niet alleen offline maar ook online. In de winkel is de voorraad groot en kunnen we snel leveren, maar je kunt ook via de website shoppen en bestellen.’’

Klant is koning

Bij Joh. Bosgra gaan ze met de tijd mee, maar wat blijft is de klantbenadering. Persoonlijk, zoals vroeger zo gewoon was. ,,De klant is hier koning’’, vertelt Gretha. ,,Dat past ook bij de Friese mentaliteit. Als klant wil je als mens behandeld worden, niet als nummer. Je moet vertrouwen in het bedrijf hebben. Op een goed advies, goede aankoop en after-sales service kunnen rekenen. Onze medewerkers hebben echt verstand van zaken, we werken met A-merken, eigen monteurs en hebben een eigen werkplaats. De lijntjes zijn kort. We kennen de klanten bij naam en weten precies wat ze willen. Ook onderhoud en reparatie doen we zelf’’, zegt Gretha, wijzend op een rij gazonmaaiers die keurig in de rij staan voor een winterbeurt. ,,Daar is het nu mooi de tijd voor.’’

Accumachines zijn populair

Een trend op het gebied van tuinmachines zijn accumachines. Grasmaaien, trimmen, snoeien, het kan tegenwoordig batterij-aangedreven. Gretha: ,,Accumachines hebben tal van voordelen. Ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook stil, licht, sterk en eenvoudig te bedienen. Het vervangen van bougies,

20 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

filters of olie is niet meer nodig. Bovendien gaan de accu’s steeds langer mee. Met een professionele accu-zitmaaier kun je zelfs de hele dag maaien.’’

Ook robotmaaiers zijn niet meer weg te denken. ,,We adviseren graag over de juiste robotmaaier. Van een terrein zo groot als een ‘postzegel tot aan een landgoed, met de robots van Stihl, Honda of Stiga is er altijd de juiste oplossing. Bovendien ontzorgen we de klanten ook met installatie.’’

Veel vraag naar infrarood kachels

Sinds kort verkoopt Joh. Bosgra energiezuinige mobiele infrarood kachels. De kachels zijn zeer geschikt voor garages, werkplaatsen en bedrijfsruimtes. Gretha: ,,Het verbruik is laag waardoor je serieus geld bespaart op verwarmingskosten. Er zijn verschillende types, elektrisch of aangedreven door diesel. Nu de energiekosten de pan uitrijzen, is de vraag groter dan ooit.’’

Als heit Johannes Bosgra (80) even later op een heftruck langs het pand ‘zoeft’, roept hij vanachter het stuur: ,,Hasto wol ferteld dat wy lyts begûnen binne...

Op Quatrebras...’’ Gretha knikt. ,,Ja, Heit en Mem hebben het bedrijf vanaf niks opgebouwd. In al die jaren zijn er veel vernieuwingen geweest en hebben we de zaak samen steeds verder uitgebouwd. Dat kan ook niet anders want een ondernemer die niet met de toekomst bezig is, is snel verleden tijd. Joh. Bosgra is een modern bedrijf dat samen met bedrijven onderneemt, nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt en daar waar nodig investeert.’’

www.bosgra.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 21

Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Dak & Zinkw erken

Bitumineuze dakbedekking

Kunststof dakbedekking

Zinkwerk

Renovatie & nieuwbouw

Reparaties & onderhoud

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl

E-mail: dak@hovinga.nl

WIJBENGA PRODUCTPRESENTATIES:

Effectief onder de aandacht op locatie

Zoekende hoe je je product of dienst maximaal onder de aandacht van je (potentiële) klanten kunt brengen? Wijbenga Productpresentaties uit De Falom heeft daar nu een nóg beter antwoord op want sinds een paar maanden verhuren zij ook een demotruck.

“We hebben als motto Effectief onder de aandacht op locatie en als dat ergens op van toepassing is dan is dat op onze demotruck”, aldus directeur Yke Wijbenga. Het bedrijf uit De Falom is al heel lang actief op het gebied van beurzen en tentoonstellingen maar heeft een paar jaar geleden heel bewust gekozen voor een bredere aanpak van productpresentaties.

“Op beurzen moet je toch altijd de aandacht van de bezoekers delen met de andere standhouders”, legt mededirecteur Marten Kingma uit. “Met onze demotruck kun je naar je klanten toe rijden en hen onderdompelen in jouw presentatie zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen”.

De demotruck – die standaard voorzien is van stroom, wifi en TV en met een gewoon B-rijbewijs mag worden bestuurd - kan van binnen en buiten helemaal in de stijl

en uitstraling van de klant worden gebracht. Yke Wijbenga: “Je kunt echt alles in de demotruck naar je eigen hand zetten maar je kunt ook gebruik maken van een aantal basis elementen die eenvoudig te personaliseren zijn. Daardoor kunnen we de auto in korte tijd omtoveren naar een effectieve eigen presentatieruimte. En dat maakt het heel betaalbaar om de truck ook slechts een paar dagen in te zetten”.

Jury/organisatie-auto

De demotruck is niet alleen geschikt voor presentaties, hij kan ook bij sportwedstrijden en evenementen worden gebruikt als jury/organisatie-auto vertelt Marten Kingma. “In onze vrije tijd sporten we veel en we zijn ook betrokken bij de organisatie van een aantal sportevenementen dus het was voor ons niet meer dan logisch om onze demotruck ook hiervoor geschikt te maken”.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 23

Wethouder Bert Koonstra: ‘ Wenjen is in basisrjocht’

24 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Hij houdt van variatie en projectmatig werken: Bert Koonstra is nu tien maanden wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân en voelt zich als een vis in het water. “It foldocht poerbêst”, aldus Koonstra, die de portefeuille wonen, ruimte en vergunningen onder zijn hoede heeft.

De 47-jarig Koonstra uit Sweagerbosk - die vanaf 2014 in de politiek zit - kan zijn ervaringen als zelfstandige in de bouw, zijn opleiding HBO-recht en eerdere banen bij het UWV en binnen het sociaal domein van de gemeente Smallingerland goed gebruiken in zijn functie als wethouder. “Ik bin gjin man fan fyftjin jier itselde dwaan. Sa ha ik in bedriuw hân yn mitsel - en lymwurken. Dat stikje ûnderfining yn de bou kin ik no goed brûke, lykas myn juridyske eftergrûn en myn ûnderfining yn gemeentelân”, legt hij uit.

Geen dag is gelijk als wethouder en daar houdt Koonstra wel van. Met lange werkweken, veel contacten en weekenden waarin dossiers moeten worden gelezen, heeft hij zich nog geen moment verveeld. Veel aandacht gaat uit naar inwoners, wonen, uitbreiding van bedrijventerreinen, betere bereikbaarheid en parkeren, om maar een greep te doen uit de veelheid aan onderwerpen die binnen zijn portefeuille vallen. “As gemeente moatst plannen meitsjen bliuwe en doelen stellen bliuwe foar de takomst. Goede kontakten mei ynwenners, ûndernimmers, provinsje en de lanlike oerheid binne dêrby wichtich. Ik ha koartlyn bygelyks twa koarte petearen hân mei minister Hugo de Jonge. Hooplik smyt dat wat op."

Wonen

Dat wonen een basisrecht is en dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning moet kunnen krijgen, staat voorop bij Koonstra. Het is een complex onderwerp waarbij rekening gehouden moet worden met diverse facetten, zoals een goede verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit, de verschillende bouwplannen in de gemeente, de diversiteit aan woningen, de combinatie woon en zorg en de realisatie van de huisvestingsverordening, waardoor de gemeente grip houdt op welke woning bij wie terecht komt.

Zo moet de flexibele doorstroomlijst er voor zorgen dat alle bouwplannen in de gemeente - die bestaat uit 52 dorpen en de stad Dokkum - voor eind 2024

door de gemeente in behandeling worden genomen. “It giet om plannen dy 't yn ferskate fazen sitte en dy 't ûnder oare by partikulieren, projektûntwikkelers en doarpsbelangen wei komme: by de ien kin de heipeal al hast yn de grûn, wylst de oare noch yn de sketsfaze sit. As in bouplan soepel ferrint kin dat foarrang krije op in plan dêr 't net folle skot yn sit. En it ferskaat fan it oanbod – fan starterswenten, libbensrinbestindige huzen, sosjale hierwenten oant en mei huzen yn it djoerdere segmint – hâlde wy dêrby goed yn 'e gaten. Sa wolle wy de bou fan 1200 wenten mooglik meitsje yn de kommende jierren."

Bedrijventerreinen

Als derde mkb-gemeente in de provincie Fryslân moet je zorgen dat bedrijven in Noardeast-Fryslân willen blijven of kunnen starten, vindt Koonstra. “Wy wolle ús posysje boargje en fersterkje. Soks kin ûnder oare troch te soargjen foar in goede ûntsluting en útwreiding fan de bedriuweterreinen. Tsien bunder ekstra bedriuweterrein by Betterwird yn Dokkum, fjouwer bunder yn Hallum, twa yn Kollumersweach en plannen yn Kollum foar ekstra bedriuweterrein binne dêr foarbylden fan. Dêrby moatte wy wol rekken hâlde mei de oerbelêsting fan it stroomnetwurk en it hjoeddeistige stikstofbelied."

Contact

Als contactwethouder staat Koonstra - evenals zijn vier collega-wethouders - dicht bij de inwoners van zijn gemeente. “Elke wethâlder is it fêste oansprekpunt fan in tal doarpen en stedswiken en dat wurket goed. Mei help fan de fêste doarpekoördinator kinne wy nau kontakt hâlde mei de mienskip. Dat hawwe wy yn it koälysje-akkoart ôfpraat. Wy wolle de lyntsjes koart hâlde. Dat is belangryk yn in grutte gemeente."

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 25

College Noardeast-Fryslân op bezoek bij HELWA in Hallum

Bakken, chocolateren, mouleren, snijden. En natuurlijk verpakken. In de bakkerij van HELWA Wafelbakkerij BV in Hallum schieten de wafels in alle soorten en maten over de lopende banden. In goede banen geleid door vakkundig personeel.

Dinsdag 31 januari jl. bracht het college van b&w van Noardeast-Fryslân een bezoek aan dit mooie familiebedrijf dat dit jaar zijn 70-jarig jubileum viert. Het werd in 1953 opgericht als biscuitfabriek en startte in het centrum van Leeuwarden. In 1976 kwam Doeke Hellema in de bakkerij. Na een grote brand in 1987 verhuisde het bedrijf naar Hallum. En sinds januari 2023 zitten er drie zussen Hellema in de directie: algemeen directeur Maaike Nynke, commercieel directeur Dieuwke en operationeel directeur

Welmoed. Daarmee doet heit Doeke Hellema een stapje terug.

Producten en afzetmarkt

De bakkerij produceert ‘alles wat er met wafels is te maken’: vooral heel veel lekkere koekjes en bars! Voornamelijk private label. Samen met klanten komt men tot nieuwe producten. De trends: vegan en gezonde producten (suiker- en glutenvrij, low carb en met proteïnen).

26 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
S. Bosma

Ca 75% is voor de export. Binnen Europa, maar ook naar bijvoorbeeld Amerika, Australië en het MiddenOosten. Klanten zijn retailers en webwinkels.

Nieuwe koers

Met de zussen begint een nieuw tijdperk. Alle aspecten van het familiebedrijf worden opnieuw onder de loep genomen: gaan we zo verder of moeten we koers wijzigen? De processen moeten goed op orde zijn om de kwaliteit blijvend te kunnen garanderen. Met 130 toegewijde medewerkers en nog eens zo’n 40 in de flexibele schil is het een grote werkgever voor de regio. Reden waarom het bedrijf aandacht vraagt voor woningbouw in Hallum.

Verder wil de directie inzetten op:

- behouden van de huidige en het trekken van nieuwe klanten;

- kansen benutten in uitbreiding van de range producten;

- (geautomatiseerd) verpakken in-house.

Uitdagingen

Een gemakkelijke periode hebben de zussen niet uitgekozen om in het bedrijf te stappen. De hoge grondstof- en transportprijzen zijn er al wat langer. Evenals krapte op de arbeidsmarkt. En nu zijn daar de hoge energiekosten en netcongestie bij gekomen. Een onderwerp waarvoor het bedrijf nadrukkelijk de aandacht vraagt van het college. Het college heeft aangegeven graag samen op te willen trekken. Dat doet het onder meer binnen het pilotproject Masterplan Hallum. Hierin wordt door Ekwadraat en Firan i.s.m. Liander onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de netcongestie op het bedrijventerrein in Hallum.

Het college is trots op dit bedrijf dat een grote werkgever is in de gemeente Noardeast-Fryslân en dat ondanks roerige tijden blijft denken in kansen.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 27
S. Bosma S. Bosma

Bedrijfsovernames nemen toe:

‘Zowel zakelijk als emotioneel proces’

Op 31 december gaf directeur Johannes de Jong de sleutel van zijn bedrijf De Jong Kantoormeubilair in Dokkum aan de nieuwe eigenaar Jan Wouter Veenstra. Bedrijfsovernames zullen de komende jaren steeds vaker aan de orde van de dag zijn, aldus Douwe Vellinga van Van Wieren en Vellinga Adviseurs en Accountants.

,,De babyboomers komen in de pensioenleeftijd”, legt hij uit. ,,Je ziet dat meerdere bedrijven op het punt staan van overname. Het is belangrijk om er al vroeg over na te gaan denken, goede informatie in te winnen en te blijven investeren. De opvolger moet met het bedrijf verder kunnen. Je moet de boel niet

laten versloffen als je wilt gaan stoppen. Bovendien is een overname niet alleen een zakelijk, maar ook een emotioneel proces”, voegt Vellinga toe, die vanuit zijn functie als adviseur/accountant verschillende bedrijfsovernames begeleidt.

28 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Vijf jaar geleden klopte Johannes de Jong aan bij Vellinga om ‘eens te praten over het stoppen met werken’, zoals hij het zelf verwoordt. ,,Op mijn 55ste wist ik al dat ik niet tot 67 jaar wilde doorwerken. Het bedrijf liep goed en ik ben al vanaf mijn 16e aan het werk. Ik heb altijd met plezier gewerkt, maar er is meer in het leven. Ik wil meer genieten van de kleinkinderen. De kinderen wilden het bedrijf niet overnemen en dus moesten we op zoek naar iemand die De Jong Kantoormeubilair wilde overnemen.”

Opvolger

Met Vellinga werden de mogelijkheden om te stoppen op een rijtje gezet, terwijl ondertussen de zoektocht naar een opvolger werd voortgezet. ,,Jan Wouter kwam toevallig op ons pad. Hij belde voor een vacature. Drie jaar geleden kwam hij bij ons werken. Het klikte meteen goed.”

Op de foto: vlnr Johannes de Jong, Douwe Vellinga en Jan Wouter Veenstra (foto Yke Bremer)

Al snel kwamen de plannen van De Jong om zich terug te trekken als directeur ter sprake, zo gaat Jan Wouter Veenstra verder. ,,Ik heb altijd de ambitie gehad om voor mezelf te beginnen. Al snel liet Johannes doorschemeren dat 'ie op leeftijd was en of ik iets zag in een overname van het bedrijf. Ik wilde dat wel, maar we hebben eerst nog drie jaar samen gewerkt. In september 2022 hebben we uiteindelijk de overname-overeenkomst gesloten en vanaf 1 januari ben ik de nieuwe eigenaar van De Jong Kantoormeubilair.”

Hoewel er nog gewerkt wordt aan de financiële en administratieve afwikkeling van de bedrijfsovername geniet oud-directeur De Jong al volop van zijn vrije tijd. ,,Ik heb me nog geen minuut verveeld nadat ik de sleutel heb overgedragen. Mijn vrouw en ik passen op de kleinkinderen, er ligt een puzzel van 10.000 stukjes op tafel en straks met het mooie weer gaan we meer fietsen en wandelen.”

Toch ontkent hij niet dat een bedrijfsovername een heftige periode is. ,,Je neemt toch afscheid van ‘je kindje’. Hoewel we al jaren met de overdracht bezig zijn verstandelijk, heeft het gevoelsmatig wel een impact. Het is toch een soort rouwproces. De overname is nu nog heel vers en het vakantiegevoel overheerst. Misschien verandert dat later nog.”

Model

De bedrijfsovername van De Jong Kantoormeubilair is er één uit het boekje, aldus adviseur Vellinga. ,,Het is een modelovername. Ze hebben alles zorgvuldig en jarenlang voorbereid. De klanten hebben er niets van gemerkt en toch is er van alles veranderd. Jan Wouter werkte er al en gaat nu op zijn eigen manier verder.” De oud-directeur en nieuwe eigenaar van De Jong Kantoormeubilair beseffen dat ze geluk hebben gehad. ,,Het heeft zo moeten zijn”, beamen ze beiden.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 29
30 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
COLLEGE VAN B&W NOARDEAST - FRYSLÂN BEZOEKT KONINKLIJKE HZPC RESEARCH IN MITSELWIER
“Wij willen altijd onderdeel van de oplossing zijn”

Waar de meeste mensen slechts een aardappel zien, ziet HZPC een wereld vol mogelijkheden en uitdagingen. En dat al meer dan 125 jaar. Wat begon in een klein dorpje in Friesland, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale marktleider op het gebied van aardappelveredeling, pootgoedhandel en product- en conceptontwikkeling.

Predicaat Koninklijk

27 februari jl., op de dag van het 125-jarig bestaan, ontving de HZPC Group te Joure dan ook terecht het predicaat Koninklijk uit handen van de Friese Commissaris van de Koning drs. A. Brok. Alle reden voor het college om HZPC Research in Mitselwier te bezoeken, te feliciteren en bij te praten over de huidige ontwikkelingen. Robert Graveland, de directeur van HZPC Research, zorgde voor een hartelijke ontvangst en presentatie van het bedrijf. Uiteraard werd het college ook rondgeleid door het vernieuwde gebouw en de kassen, om met eigen ogen te zien wat er komt kijken bij deze bijzondere productontwikkeling.

Onderzoek en ontwikkeling

In Mitselwier en in Wageningen is dé Research en Development afdeling van HZPC gevestigd. Een hoogwaardig kennisinstituut en in feite de ‘core’ van het bedrijf waar alle ambities en uitdagingen rondom aardappelteelt samenkomen. Dagelijks werken er zo’n 120 mensen aan innovatie en samenwerking in laboratoria, proefveldlocaties en verscheidene kassen. Het team richt zich op het verbeteren van het rassenportfolio en de huidige teelttechnieken van de aardappel. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van data. Het uiteindelijke doel is robuuste rassen te kweken

die bestand zijn tegen klimaatverandering, onregelmatige groeiseizoenen, ziekten en plagen. Met het oog op duurzame wereldwijde distributie wordt de laatste jaren ook flink geïnvesteerd in het kweken van zaden in plaats van knollen. Dit alles met een horizon van zo’n 10 jaar; pas dan zie je het resultaat van het onderzoek en de acties van vandaag.

In Mitselwier zit de locatie in een afrondende fase van verbouw, het laboratorium en het kantoor zijn verder vergroot. Voorlopig heeft men nu voldoende ruimte. In de toekomst zou men graag verder verduurzamen waarbij de wens is met een combinatie van windmolens en zonnepanelen zelfvoorzienend in energie te worden. Op dit moment wordt daarvoor een energieplan gemaakt.

Uitdagingen

Zorg is er om waterbeheer en verzilting van akkergronden in Nederland. Deze gronden zijn van cruciaal belang voor de akkerbouw in ons land en in feite het ‘goud’ van Nederland; die zouden we meer moeten koesteren en beschermen, aldus Robert Graveland. Dat geldt zeker ook voor de noordelijke kleischil die bijzondere waarden in zich heeft.

De grootste uitdaging voor de toekomst zit ‘m in het ontwikkelen van genetica die alle uitdagingen aankan die de wereldwijde aardappelteelt tegenkomt. De ambities zijn groot maar men is vastbesloten ze waar te maken. Wereldwijde voedselzekerheid bieden. Continue groei. Nieuwe en betere rassen kweken die inspelen op de klimatologische, culturele en commerciële uitdagingen van telers én klanten.

Een inspirerend bezoek en verhaal; een uitzonderlijk bedrijf dat er zowel regionaal, nationaal als wereldwijd toe doet.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 31
v.l.n.r. Robert Graveland en het college van B&W van Noardeast-Fryslân.

Nieuws uit het centrum

We zijn erg blij met nieuwe winkels en ondernemers in onze binnenstad en dorpen. In deze rubriek zetten we ze in het zonnetje. Heeft u tips voor deze rubriek? Welkom dit te melden bij i.vellinga@noardeast-fryslan.nl

Wolwinkel Selden Sá!

HEECHSWEI 15, EASTRUM

In de voormalige dorpskroeg in Eastrum opende Nynke Seldenrijk afgelopen najaar een geheel vernieuwde wolwinkel met de naam Selden Sá! Misschien klinkt het u bekend in de oren want de afgelopen 8 jaar was de winkel gevestigd in Franeker; hier werd de naam en een (internationale) klantenkring opgebouwd. Nynke kreeg echter de kans om in haar eigen woongemeente te starten en vond in dit pand een ideale en bijzondere locatie. Tegenwoordig kan zij zelf ook op de fiets naar haar werk, hoe mooi en duurzaam is dat!

Selden Sá! is een plek en winkel waar plezier in handwerken voorop staat. Met een passie voor natuurlijk, stoer en duurzaam vind je in de winkel mooie en bijzondere wol, garens en fournituren maar ook inspiratie én een workshopprogramma. Iedereen is van harte welkom om wol uit te zoeken, advies te vragen, in de boeken te snuffelen of gezellig aan de grote tafel te gaan zitten. “Klanten mogen hier ook ter plekke breien of haken, vind ik super gezellig”, aldus Nynke.

In de toekomst zou Nynke de bovenverdieping van het pand nog graag omtoveren tot recreatie-appartement, zodat mensen zelfs kunnen blijven overnachten. Ambities en plannen genoeg, maar alles op zijn tijd. Selden Sá (wol, workshops en meer..) is geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10-17 uur. Meer informatie vindt u op Facebook, Instagram en de website www.seldensa.nl

De Waard van Napels

HOOGSTRAAT 27, DOKKUM

Per 1 maart jl. heeft chef-kok Michael Roest de in de Hoogstraat gevestigde pizzeria d'Angelo van Adriaan Dijkstra overgenomen. Roest, bekend van de Waard van Ternaard en de Waard van Dokkum, is blij met het voortzetten van zijn ‘Waard’ in dit pand en in een geheel nieuwe stijl. Samen met gastheer Salvatore Apuzzo en een nog aan te vullen team zal hier in april de Waard van Napels openen. Momenteel is men druk bezig met de verbouw.

Om inspiratie op te doen zijn Roest en gastheer Apuzzo afgelopen jaar afgereisd naar Napoli en is er inmiddels een bijzondere oven van lavasteen aangeschaft. Naast het bereiden van gerechten zal deze tevens als sfeermaker in het restaurant dienen. Op de kaart staan straks Italiaanse specialiteiten maar ook lokale gerechten; het idee is de Italiaanse én Nederlands-Friese keuken te combineren. Het wordt wat dat betreft echt een nieuw concept. Vanaf april is een ieder welkom zich te laten verrassen en hier van te komen genieten.

32 | NOARDEAST-FRYSL Â N ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
Nynke Seldenrijk in haar wolwinkel v.l.n.r. Adriaan Dijkstra, Michael Roest en Salvatore Apuzzo; foto: Ben de Jager RTV NOF

van Dokkum en Kollum

PETRA DIJCK, NAAR VOLLE BLOEI; LEERBEGELEIDING EN KINDERCOACHING

MOLENHOEK 16, KOLLUM

Kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen. Dat is wat Petra Dijck van Naar Volle Bloei beoogt. Kinderen zijn namelijk niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen die vastlopen op school bij het automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Petra Dijck startte afgelopen najaar met Naar Volle Bloei, vanwege haar doel om kinderen die vastlopen in het onderwijs, succes en geluk te brengen, zodat de sfeer op school en ook thuis beter wordt. Petra maakt gebruik van de Kernvisie methode. Deze methode maakt gebruik van de capaciteiten en talenten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor meer informatie zie ook www. naarvollebloei.nl of www.kernvisiemethode.nl. Voor een afspraak bel of mail met Petra Dijck; tel: 06-22434290 of e-mail info@naarvollebloei.nl.

Deco by 10!

VOORSTRAAT 49, KOLLUM

Het centrum van Kollum is weer een winkel rijker! Onlangs opende Tineke Hoekstra een prachtige bloemen- en decoratie winkel onder de naam “Deco by 10”. Met een ruime 28 jaar ervaring binnen de bloemenwereld, heeft ze veel ervaring in sfeerbeleving, kleurstellingen en interieurs. Sierlijk, stijlvol, kleurrijk of toch rustgevend?

Deco by 10 biedt een passend advies en genoeg keuze op voorraad.

Bloemstyliste Tineke is graag bezig met het creëren van sfeervolle bloemstukken voor iedere gelegenheid! Gespecialiseerd in kwalitatief en scherp geprijsd bruidswerk, rouwwerk en gelegenheidsbloemwerk.

Kijk voor meer informatie op Facebook Deco by 10

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSL Â N | 33

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Joh. Bosgra BV Hurdegaryp

Uw

voor tuinmachines,

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals en particulieren het adres voor alle tuin- en parkmachines, gereedschappen, werkkleding, aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf met ervaren en gedreven medewerkers adviseren wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf. In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte machines worden onderhouden, gerepareerd en gekeurd door ervaren monteurs.

Persoonlijk advies nodig?

Kom langs of bel ons op 0511 – 472025.

Voor gehele assortiment zie www.bosgra.nl

0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nl
in buiten
Groots
Zwannie van der Wal Birdaarderstraatweg 70 9101DC Dokkum, 1e etage Email info@belabela.nl www.belabela.nl
partner
gereedschap en nog veel meer
gevelbekledingDeuren Houtbewerking
Houten
Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V. Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07 E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl Bijadvertentiekortingbehandeling!

Creative Work gaat verder op Wattstraat in Buitenpost

Het bedrijf bestaat alweer 18 jaar, maar sinds anderhalf jaar is Creative Work in handen van directeur Hilbert Kalsbeek. Het internetbureau verhuisde onlangs binnen Buitenpost naar de Wattstraat 8, waar ze met hun ‘slimme’ kantoor een voorbeeld willen zijn voor hun klanten.

Er wordt nog druk gewerkt aan de inrichting van de nieuwe kantoorruimtes, aldus Kalsbeek. Het pand moet een voorbeeldfunctie krijgen hoe er snel en efficiënt gewerkt kan worden. ,,Zo krijgen bezoekers straks bij de deur op een display hun afspraak te zien en waar ze precies worden verwacht in het pand. Een dynamische navigatie.”

Het is slechts één van de voorbeelden hoe er binnen het bedrijf Creative Work gewerkt wordt. ,,We werken ook alweer ruim een jaar met z’n allen in één gedigitaliseerd systeem. Dat wil zeggen dat onze programmeurs ons systeem gebruiken als informatie- en communicatievoorziening, maar ook voor bijvoorbeeld urenregistratie. Tevens kunnen klanten inloggen in dit systeem om de voortgang in te zien van werkzaamheden, om te communiceren of om bestanden aan te leveren.’’

De statistieken en meest belangrijke KPI’s worden in iedere kantoorruimte overzichtelijk weergegeven op een tv-scherm. ,,Ook tonen we daar de verwachte afspraken en handige informatie zoals verjaardagen. Verder hebben we een geavanceerd licht- en geluidssysteem in het kantoor aangelegd. Zo willen we laten zien hoe het kantoor van de toekomst er uit zou kunnen zien.”

Maatwerk

Het werk van Creative Work speelt zich af op drie vlakken: het bouwen van websites, hosting van websites en applicaties en het bouwen van maatwerk op het gebied van automatisering. De persoonlijke benadering is daarbij van groot belang, benadrukt Kalsbeek. ,,Door systemen helemaal aan te laten sluiten op de wensen binnen het bedrijf kan er efficiënter en sneller gewerkt worden. We ontwerpen en ontwikkelen specifieke systemen en applicaties voor de klant en door dat maatwerk kan er tijd worden bespaard, verminderd de werkdruk en kunnen bedrijven blijven groeien. Het geeft structuur binnen een bedrijf. We begeleiden klanten door het hele proces.”

Identiteit

Door de verhuizing is Creative Work sinds januari 2023 fysiek gescheiden van Badkamer XXL, waarvan het eerder deel uit maakte. De overname vond al plaats in juli 2021. ,,De verhuizing is ook de eerste stap naar het ontwikkelen van onze eigen identiteit. We hebben een leuke klantenkring met telkens uitdagende opdrachten. Sinds de overname is het team gegroeid van drie naar acht collega’s. We doen het goed.’’ aldus Kalsbeek.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 35

’t Eibertsnêst verwacht ook komend seizoen weer veel toeristen

36 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Steeds meer toeristen ontdekken Noordoost-Friesland. Dat merken ook Hans en Jittie Mozes van jachthaven en camperpark ’t Eibertsnêst in De Westereen. ,,Sinds corona is het aantal gasten alleen maar meer geworden’’, zegt Jittie Mozes. Volgens haar is het een trend dat mensen korter, maar wel vaker op vakantie gaan.

Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Duitsers weten de recreatievoorziening in het hart van de Fryske Wâlden te vinden. ,,Dat heeft ook te maken met het feit dat wij de titel TopPlatz hebben gekregen die bij Duitsers populair is. We staan goed aangeschreven en daar plukken we de vruchten van.’’ Wethouder

Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel is blij met ondernemers als Hans en Jittie. ,,Wij hebben dit type recreatieondernemers die zelf met ideeën komen nodig. Als gemeente kunnen wij er vervolgens voor zorgen dat we de ondernemers faciliteren’’, aldus Kempenaar. Hij stelt dat hij het daarbij belangrijk vindt dat de ondernemers weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen. ,,Wij willen onze nieuwe organisatie daarom ook zo opbouwen dat er bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme één aanspreekpunt is zodat mensen weten bij wie ze terecht kunnen.’’

Verduurzamen vakantiepark

Korte lijnen, dat spreekt Hans en Jittie Mozes wel aan. ,,Dat is in het verleden wel anders geweest’’, stelt Hans. De laatste jaren is hij te spreken over de manier waarop ze geholpen worden door de gemeente. Ook bij het verlenen van vergunningen. Vanwege de hoge energieprijzen is hij bezig met het verduurzamen van het vakantiepark. ,,Toevallig heb ik net opdracht gegeven voor het plaatsen van zestig zonnepanelen op onze winterberging. Ook moet de huidige loods binnen nu en vijf jaar vervangen worden door een nieuwe, met warmtepomp en vloerverwarming.’’

Opwaardering gebied

Los van het verduurzamen hebben de recreatieon -

dernemers genoeg ideeën voor het opwaarderen van het gebied. Zo zouden de bruggen van de Lits-Lauwersmeerroute volgens hen beweegbaar moeten worden waardoor alle zeil- en motorboten hier langs richting het Lauwersmeer en de Wadden kunnen varen of via Dokkum een rondje naar Leeuwarden. ,,Op deze manier zou de route heel erg opgewaardeerd worden en zijn er veel meer vaarbewegingen in het seizoen’’, stelt Hans. De wethouder ziet voor hem hierin een lobbyrol richting de provincie Fryslân weggelegd. Voor fietsers zou een pad van de Goddeloaze Singel richting de Zilveren Maan in De Westereen een aanwinst zijn. Kempenaar heeft er wel oren naar en voegt er aan toe dat het beleid nooit een feestje van de bestuurder mag zijn. ,,De ideeën moeten bij de ondernemers vandaan komen, niet bij de bestuurders. En wij moeten geen uitleg geven in ambtelijke taal, dan krijg je onbegrip.’’

Mooie fiets- en wandelroutes

Hans en Jittie Mozes maken zich inmiddels weer klaar voor het nieuwe toeristenseizoen. Hun gasten zijn vaak verrast door de omgeving. ,,Mensen vinden het zo mooi om hier te fietsen’’, vertelt Jittie die de mooiste fiets- en wandelroutes voor de toeristen heeft uitgestippeld. Kempenaar: ,,Vaak hebben we zelf niet eens in de gaten hoe mooi het in onze eigen omgeving is.’’ Aan de gemeente is het de taak om de fiets- en wandelpaden goed te onderhouden en op elkaar aan te laten sluiten. Als extraatje geeft Jittie haar gasten tips voor cafés of restaurants waar ze onderweg koffie kunnen drinken of een hapje kunnen eten. En zo vaart de hele regio er wel bij.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL | 37

College Dantumadiel op bezoek bij vleesbedrijf De Vries in Feanwâlden

Op donderdag 16 februari ging het college van Dantumadiel op werkbezoek bij vleesbedrijf de Vries aan de Súvelstrjitte in Feanwâlden. Eigenaar Mindert de Vries heette iedereen welkom met koffie en oranjekoek. “In protte minsken hawwe gjin idee wat wy hjir eins dogge”, zo begon Mindert zijn introductie.

Aan de buitenkant van het pand ziet een argeloze voorbijganger niet wat voor groot bedrijf met vele hallen en gangen er eigenlijk achter zit. Vleesbedrijf de Vries is sinds 1990 gespecialiseerd in het leveren van een breed assortiment hoogwaardige food- en non-food producten bestemd voor horeca en groothandel. Begonnen in 1990 in Kollumerzwaag en uiteindelijk in 1998 verhuist naar de huidige locatie aan de Súvelstrjitte in Feanwâlden. Bij het bedrijf werken 28 mensen en men bedient met 7 vrachtwagens klanten door het hele land. Men heeft vooral Oosterse restaurants als klant, maar daarnaast ook vele supermarkten.

In 2011 nam Mindert de Vries het bedrijf over en nam ook de vraag naar andere artikelen zoals rijst, kroepoek en groente en oliën toe. Behalve vleesproducten levert de Vries dus ook al deze andere producten.

Inmiddels maakt men ook gebruik van een webshop waarin klanten zelf hun producten kunnen samenstellen. Levering gebeurt binnen 24 uur tot in de keuken aan huis. Mindert de Vries is tevreden hoe het op dit moment gaat met het bedrijf. “Eins binne jo as ûndernimmer miskien ek wolris wat te beskieden”, zo vertelt hij.

Spekrokerij

Een ambacht wat binnen de muren van de Vries wordt uitgeoefend is het roken van spek. De Vries is een belangrijke leverancier van gerookt spek aan restaurants en supermarktketens. Het roken van het spek is een ambachtelijk en tijdsintensief proces. Voordat het spek in blokjes, repen of lappen in de winkels ligt, is er een heel proces van snijden, het intrekken in pekelbaden en roken op beukenhout aan vooraf gegaan.

38 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Bezoek van college van burgemeester en wethouders aan Dokwurk

Op donderdag 19 januari bracht het college van Dantumadiel een bedrijfsbezoek aan sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk. Het bedrijf helpt mensen in de regio Noordoost Fryslân met een afstand tot werk om deel te nemen binnen de arbeidsmarkt. De werkwijze is gericht op ‘ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling’ waarbij iedereen gelijk is.

Na de ontvangst met koffie en een heerlijk stukje koek, gebakken door de medewerkers in de catering, volgde en uitgebreide rondleiding. Het college ging in gesprek met medewerkers op de verschillende afdelingen.

Na de rondleiding nam directeur Jan Knol het college mee in een presentatie over de stand van zaken en de ambities van Dokwurk voor de toekomst. Het sociaal ontwikkelbedrijf heeft een duidelijke missie: “het ondersteunen van inwoners met werk- en leer-/ontwikkelvraagstukken. Meedoen in de regionale arbeidsmarkt, dat is wat telt! Het bieden van interne- én externe werk- en ervaringsplekken, passend bij ieders talent, ambitie en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij wel als professionele partner blijven meebewegen met de veranderende omstandigheden. De mens staat centraal, ontwikkeling staat voorop!

De medewerkers zijn gedetacheerd bij bedrijven in de omgeving of werken op een beschutte werkplek binnen één van de productieafdelingen. Bij het reintegratiecentrum worden inwoners van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân begeleid in het vinden van werk. Ook is er een samenwerking met ondernemers uit de regio om deelnemers in beweging te krijgen zich te ontwikkelen en opnieuw mee te laten doen in de maatschappij. Hierin worden twee routes aangeboden: activeren en re-integreren.

Na afloop bedankte burgemeester Klaas Agricola de directie van Dokwurk voor de hartelijke ontvangst. “Het binnenkomen bij Dokwurk voelt als een warm bad’, aldus wethouder Wiersma. Het college is onder de indruk van de hoeveelheid werk dat verzet wordt en de kansen en mogelijkheden die door Dokwurk worden opgepakt. Dantumadiel is heel content met deze samenwerking!

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL | 39
Uw persoonlijk verzekeringsadviseur zakelijk en particulier Onderdeel van: info@jimadviseur.nl www.jimadviseur.nl 06 - 11 59 22 63 Persoonlijk Betrokken Deskundig

“Van kwetsbaarheid naar kracht door leiderschap vanuit het hart”

Mijn missie is om als unieke hart leider expert van het noorden het leven van onze leiders en kwetsbare burgers nog krachtiger te maken.

Hart Leiderschap is de unieke wetenschap die ons hart en hoofd laat samenwerken, zodat we als mens de keuzes leren maken die goed zijn voor onszelf maar die ook voor anderen van toegevoegde waarde zijn. Ik ervaar het zelf als “redding” in mijn getraumatiseerde leven.

Toen Tess Keijzer, de founder van And Heart op mijn pad kwam leerde ik woorden geven aan deze vorm van leiderschap. Ik volgde bij haar de Heart Leader Academy die vol zit met innovatieve kennis en tools, zij is mijn inspiratiebron. Deze vorm van leiderschap gebruik ik ook bij het helpen van jongeren die te makken hebben met jeugdzorg en mijn wens is om deze jongeren veel eerder in het proces te kunnen helpen.

Om hier mee een start te kunnen maken heb ik als ondernemer, naast dat ik leiders coach, een subsidie toegekend gekregen om vanuit de versnellingsagenda Noardeast-Fryslân een onderzoek te doen over hoe we deze transformatie laagdrempelig zouden kunnen organiseren. Hiervoor ben ik deze doelgroep aan het bevragen over wat zij nodig hebben of hadden in hun meest kwetsbare periode. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan een hulpmiddel vanuit innovatie zoals een app of podcast, want dat is voor mij de ideale wereld van het samenbrengen van vraag en aanbod in deze technologische wereld. Naar mijn mening is deze hulp samen met onze gemeenschap snel en eenvoudig te realiseren.

Recent heb ik mijn hulp kunnen bieden aan een gezin dat vanuit schaamte geen hulp durfde te vragen. En dat is hun redding geweest. Mijn ervaring is dat aansluiten bij deze doelgroep mogelijk is vanuit hart leiderschap. En ik deel daarom graag mijn eigen verhaal ter inspiratie om velen te mogen gaan helpen.

Klein blijven denken en handelen is mogelijk als we ons hart en brein laten floreren in plaats van blokkeren.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 41

NLP-INSTITUUT KIES KOERS:

42 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
‘Bedrijven die zich ontwikkelen, bestaan uit mensen die zich ontwikkelen’

V.l.n.r.: Rennie Hoekstra – Master Coach en familieopsteller., Jan Willem van Rangelrooij - NLP-trainer & Master Coach, Alie Woelinga - Opleidingscoördinator, Ymkje de Vries – Eigenaar, NLP-trainer & Master Coach.

Ieder mens wordt gevormd door zijn herinneringen en patronen. Dat maakt ons uniek. Bij NLP-instituut Kies Koers in Burgum leer je hoe je zelf in elkaar zit én hoe je bewust omgaat met andere mensen, die hun eigen unieke waardenpatroon hebben. Ymkje de Vries, eigenaar van Kies Koers, NLP-Trainer en Master Coach: “Als je meer begrip hebt voor jezelf én anderen, kun je je werkklimaat verbeteren. Wij bieden hiervoor diverse trainingen, coaching en opleidingen. Onze missie is om mensen te inspireren het leven te leven zoals zij dat graag willen.”

Jan Willem van Rangelrooij, NLP-trainer en Master Coach: “Collega’s die niet met elkaar door één deur kunnen, leren elkaar beter begrijpen met behulp van NLP. Ze leren

bijvoorbeeld over de kracht van taal: hoe vraag je de ander op welke manier hij tot een oplossing is gekomen, zonder dat diegene in de verdediging schiet. Collega’s hoeven

geen vrienden te worden, wel bereiken ze samen meer als ze begrijpen waarom de ander reageert zoals die reageert.”

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 43

Een waardevol gesprek

Ymkje: “Dit leren deelnemers aan onze trainingen, en ook tijdens individuele coaching. In een coachtraject of een training wordt de deelnemer zich bewust van eigen patronen. We zien regelmatig mensen die ontevreden zijn over hun werk, door bijvoorbeeld onenigheid of onbegrip. Wij leren hen: het begint altijd bij jezelf, hoe kun jij het anders doen? Pas als jij het anders doet, kan de ander het ook anders doen. Wat vind jij als ondernemer belangrijk, wat vindt jouw werknemer belangrijk: ga daar een open gesprek over aan.” Jan Willem: “Dat is iets anders dan een functioneringsgesprek, dat wordt vaak ervaren als een verplichting. Pas als er wederzijds respect en begrip is, kan het gesprek gaan over wat iemand echt beweegt of belangrijk vindt.”

Gezamenlijke missie

Als ondernemer is het belangrijk om een duidelijk beeld van de toekomst te hebben. Zodra dat helder is, is het van het grootste belang om je werknemers mee te nemen in dat toekomstbeeld. Dan weten de werknemers ook waarvoor zij hun bed uit komen.

Jan Willem: “En andersom geldt ook, zorg dat je als werknemer aansluit op de toekomstvisie van je werkgever: ‘als dit het grote doel is, kunnen we dan daar-en-daar aan denken?” Ymkje: “Hoe duidelijker jij als ondernemer het toekomstperspectief van de onderneming hebt, hoe gemakkelijker je mensen inspireert om mee te doen. Dat doe je niet met procedures en protocollen: dat zijn de afspraken die je maakt nadat het doel duidelijk is, die ondersteunen het toekomstperspectief.”

Jan Willem: “In zijn boek ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ geeft Covey het voorbeeld van een hotel waarin iedereen dezelfde missie heeft: de klant een goede ervaring bieden. Als een conciërge die een lamp verwisselt een mevrouw met een zware tas ziet lopen, stopt hij met wat hij deed en helpt hij eerst die mevrouw. Hij zegt niet: ‘dat is mijn werk niet’, want hij werkt mee aan de gezamenlijke missie. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid als ze weten waarvoor ze het doen.”

Ymkje de Vries:
44 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
‘Hoe duidelijker jij als ondernemer het toekomstperspectief van de onderneming hebt, hoe gemakkelijker je mensen inspireert om mee te doen.’

Verschillende waarden

Ymkje: “In onze NLP Business 6-daagse en de training Persoonlijk Leiderschap ontdek je dat je allereerst leider moet zijn van jezelf. Wat vind ik belangrijk, aan de hand van welke waarden leef ik? Wat zorgt ervoor dat ik op mijn werk toepas wat ik belangrijk vind?” Jan Willem: “Jouw waarden sturen samen met je overtuigingen je gedrag aan. Met NLP kijk je daar vanuit een ander perspectief naar, zonder direct een oordeel te geven. Begrip is de eerste stap. Als jij avontuur en uitdaging belangrijk vindt, maar jouw collega gaat voor zekerheid en veiligheid, begrijp je dat hij andere keuzes maakt.”

Mensen inspireren

Ymkje: “Leidinggevenden willen weten hoe ze hun werknemers kunnen motiveren. Daarvoor moet je eerst weten waardóór ze gemotiveerd worden: waarvoor kom je ’s morgens uit je bed?

Voor uitdaging of variatie in je werk? Wat betekent dat dan voor jou? Laat iemand vertellen wat hij of zij bedoelt. Vraag door.” Jan Willem: “Als je zo’n waarde een cijfer geeft, wordt het meetbaar. Als je werknemer aangeeft dat hij de uitdaging in zijn werk een 7 geeft, vraag je: wat betekent een 7 voor jou? Wat zou je willen dat het cijfer is? Wat kunnen we doen om er een hoger cijfer aan te geven?” Ymkje: “Zo houd je mensen aan boord en houd je samen koers. Het aangaan van deze waardevolle gesprekken kunnen we

je leren.” Jan Willem: “Bedrijven die zich ontwikkelen, bestaan uit mensen die zich ontwikkelen.”

Gewoon doen

Ymkje benadrukt: “Je hoeft niet een probleem te hebben om een training bij Kies Koers te volgen. Mensen die denken dat ze ‘even wat gaan leren over NLP en gesprekstechnieken’, leren veel meer dan dat. Het inzicht in de processen en de kennis die ze opdoen, maken dat ze anders gaan communiceren. Dat geeft andere en betere resultaten. Er zijn minstens twee mensen nodig om te communiceren en die hebben elk hun eigen patronen, waarden en overtuigingen.” Jan Willem: “Een leidinggevende klaagde dat ‘ze nooit deden wat hij zei'. Na een oefening besefte hij dat hij niet echt luisterde naar zijn werknemers. Toen hij dat inzicht had werd het een keus om het anders te doen. Hierdoor werd het een winwin situatie.” Ymkje: “Je hoeft niets van ons aan te nemen en we suggereren ook niet dat wat wij zeggen werkt, totdat je het zelf getest hebt in de praktijk van alledag!”

Lichter leven

Tijdens ons gesprek gaat Jan Willem terug naar zijn training: de deelnemers hebben hun opleiding voltooid en geven eindpresentaties. In één van die presentaties zegt een deelnemer: ‘het lijkt zo simpel en dat is het ook!’ Ymkje: “Van eindpresentaties krijgen we veel energie, we zien mensen die iets geleerd hebben wat ze kunnen gebruiken. Dat horen we ook als we binnen teams of bedrijven de medewerkers of leidinggevenden coachen. Het doel is altijd ‘Ik kan weer verder, het is tijd om de volgende stap te zetten’.”

Alie Woelinga: nieuwe opleidingscoördinator

Met ingang van 1 april is Alie Woelinga officieel de nieuwe opleidingscoördinator van Kies Koers. Zij vervangt Margriet Postma.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
Jan Willem van Rangelrooij:
‘Jouw waarden sturen samen met je overtuigingen je gedrag aan.
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 45
Met NLP kijk je daar vanuit een ander perspectief naar, zonder direct een oordeel te geven.’

BURGUM2040:

Wij gaan voor een vitaal en verbonden Burgum’

Er is eigenlijk niks mis met Burgum. Maar moet je wachten tot iets misgaat voordat je actie onderneemt? Burgum2040 vindt van niet. ,,We zijn trots op Burgum, het is een vitaal en divers dorp. Wat we missen is een termijnvisie en echte verbinding. Bestaande ideeën en plannen willen we bij elkaar brengen.”

Kees Noppert en Anco van der Vliet representeren voor dit gesprek de zevenkoppige groep, verder bestaande uit Sjoerd van Dekken, Jaap van Bruggen, Simon Soet, Age Kramer en Nynke Sibma. Uit een aantal brainstormsessies kwam al een inspiratieplaat met een mogelijk toekomstplan voor Burgum. De plaat is bedoeld om met belanghebbenden voort te borduren op hoe het dorp nog beter en mooier gemaakt kan worden.

Concreet maken ,,Inmiddels hebben we een plan met tien speerpunten. Die toetsen we in gesprekken met de gemeente, dorpsbelangen, ondernemersclubs, verenigingen en professionals: noem maar op. Klopt het wat wij zien, spelen er nog andere zaken? Waren er in het verleden plannen die toen niet door konden gaan, maar nu wellicht wel? In die fase zitten we: concreet maken wat we op korte en langere

46 | TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
in overleg
Leden van Burgum2040

termijn

Speerpunten

Het is geen vriendenclubje dat Burgum richting de toekomst wil duwen: de leden hebben diverse achtergronden en netwerken. ,,Ieder lid is verantwoordelijk voor één of meer speerpunten. Eind 2022 kregen we subsidie van het Iepen Mienskipsfûns om er professioneel mee aan de slag te gaan.” Van der Vliet werkt een paar uren per week betaald aan de plannen. ,,Het is nu vooral belangrijk om met verschillende clubs om tafel te gaan. Wie gaat met welk idee aan de slag? Wat doen we met bestaande plannen?”

Blijvende verbinding

Noppert en Van der Vliet vertellen dat in Burgum veel ideeën leven, maar dat die vaak versnipperd zijn. ,,Wij vinden niet opnieuw het wiel uit, maar zoeken uitdrukkelijk de verbinding. De kunst is om over het eigen belang heen te kijken en ervoor te zorgen dat Burgum toekomstbestendig wordt, ook voor volgende generaties. Een actief verenigingsleven, een levendige winkelkern, aansprekende evenementen: dat zijn factoren waarmee je mensen blijvend aan het dorp kunt verbinden.”

Maatschappelijke impuls

Ze benadrukken: ,,Burgum is de zesde kern van Friesland als het gaat om consumentenuitgaven, en de elfde qua aantal inwoners. Dat is niet zomaar iets. Burgum is heel divers, maar wat is nu eigenlijk onze identiteit? Als we dat kunnen omschrijven, kunnen we plannen toetsen aan het brede belang: past dit bij Burgum of niet?” Burgum2040 richt zich vooral op maatschappelijke impulsen. ,,Jong en oud met elkaar in ontmoeting brengen bijvoorbeeld. Als je je op welzijn richt, komt de welvaart vanzelf.”

Naar het water

Onder andere meer recreatie in en om het dorp moet voor meer welzijn zorgen. Een concreet plan daarvoor is een pontje laten varen naar Klein Zwitserland. ,,Dit plan ging eerder door geldgebrek niet door. Nadat de initiatiefnemers bij ons kwamen, hebben wij een pleidooi gehouden bij de gemeente. Inmiddels is er geld voor

vrijgemaakt door de gemeente. We brengen Burgum naar het water toe en het water naar Burgum! Hierbij past ook het idee om de Jachthaven uit te breiden richting het centrum.”

Geen haast

Dat de eerste marathon op natuurijs eind 2022 in Burgum werd verreden, vindt de groep een prachtig voorbeeld van een evenement dat echt bij Burgum past. ,,Het lijkt alsof dit in een paar dagen stond, maar er ging jaren aan voorbereiding vooraf. Zo staan wij er ook in: we hebben geen haast, maar willen wel wat bereiken.”

De inspiratieplaat met een mogelijk toekomstplan voor Burgum. Meer info op: www.burgum2040.nl.

10 speerpunten Burgum2040 1. Verbinding met alle betrokkenen en breder draagvlak creëren 2. Dorps(be)raad voor Burgum 3. Uitbreiding Jachthaven richting centrum 4. Pontje laten varen naar Klein Zwitserland 5. Natuurlijke verbindingen maken rondom Burgum 6. Meer groen en betere invulling van de Markt 7. Professionele evenementenorganisatie 8. Onderzoek naar geur- en geluidscirkel Burgum-Zuid 9. Duurzaam en levensloopbestending wonen op meerdere locaties
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 47 ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL
10. Eigen identiteit van Burgum onderzoeken en vormgeven
voor Burgum kunnen doen, op het gebied van wonen, water en ontmoeten.”

Vakkundig & Gepassioneerd

Noorse Sloepen voelen zich thuis op alle wateren, ze zijn eenvoudig te bedienen en door de geringe diepgang en bijzondere mate van stabiliteit zijn dit boten met fantastische vaareigenschappen.

Met veel ervaring met de import van Noorse Sloepen kunnen we u op alle gebieden, omtrent Noorse Sloepen, van dienst zijn.

ARCHITECTUUR MET
VLEESMARKT 7 9101 MH DOKKUM OOSTERKADE 1 9711 RS GRONINGEN IJSSELKADE 60 8261 AH KAMPEN WWW.ADEMA-ARCHITECTEN.NL
IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN BETROKKENHEID
Over Ons Jachtwerf / Postadres Simmerwei2 9295 KA Westergeest (FRL) www.noorsesloepen.nl info@noorsesloepen.nl

Zonnecarport voor camping it wiid

Dit voorjaar is er veel werk verzet op de vijf sterrencamping It Wiid in Earnewâld. De centrale parkeerplaats is grotendeels overkapt met een zonnedak. “Onze camping ligt in het Nationaal Park De Alde Feanen”, zo vertelt mede eigenaar Annelie Bleckman. “De continue aandacht om onze bedrijfsvoering te verduurzamen past daarbij. Onze gasten vinden de aandacht voor duurzaamheid ook steeds belangrijker.”

Ik ben in 2020 begonnen met het uitwerken van de eerste ideeën voor een zonnecarport. Op het centrale parkeerterrein kunnen meer dan 100 auto’s van onze gasten worden geparkeerd. Met een zonnecarport kan deze ruimte multifunctioneel worden benut. Het energieverbruik op een camping, waar in het hoogseizoen wel 2.300 gasten verblijven, is zomers veruit het hoogst. Dat is precies de periode wanneer de meeste energie wordt opgewekt.

Annelie vertelt dat ze afstemming heeft gezocht met de gemeente Tytsjerksteradiel om dit ruimtelijk mogelijk te maken. Daarna hebben we de SDE-subsidie aangevraagd. Die is toegekend en we hebben de toezegging gekregen dat we ook mogen leveren op het net. Vanaf dat moment zijn we aan het verkennen geweest hoe we dit plan technisch het beste konden uitvoeren. We kwamen al snel in contact met de specialisten van GroenLeven. Ze prikkelden ons na te denken over het

huidig gebruik, maar vooral het toekomstig energiegebruik en energiesysteem van onze camping. Samen met GroenLeven hebben we ook veel energie gestoken in de ontwikkeling van een goede draagconstructie. We wilden zo weinig mogelijk draagpalen om aanrijdschade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarin zijn we uiteindelijk goed geslaagd en konden de business-case rond krijgen. Dat was nog voor de stijging van de energieprijzen.

De zonnecarport telt 550 panelen met een capaciteit van 300.000 Wattpiek en wekt op jaarbasis ongeveer 255.000 kilowattuur op. Binnenkort sluiten we ook de eerste 2 laadpalen op de zonnecarport aan. Er kunnen dan 4 auto’s tegelijkertijd worden opgeladen. Afhankelijk van de vraag kunnen we dit uitbreiden naar 24 auto’s. We zijn in ieder geval superblij dat we deze duurzame investering als camping It Wiid hebben gedaan en deze voorziening aan onze gasten kunnen aanbieden.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 49

Uw ICT-specialist! Uw ICT-specialist!

ICT-diensten | netwerkbeheer development | beveiliging computers | reparatie | telecom

denken | bouwen | leven

Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons exibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit.

Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl
Westersingel 49A, 9251 HG Burgum 0511-200200 | okepc.nl | info@okepc.nl

ALDI Burgum gaat

uitbreiden en vernieuwen

Er gaat dit jaar het nodige veranderen bij de ALDI in Burgum. Na een jarenlange zoektocht naar een grotere discountwinkel, heeft ALDI de oplossing weten te vinden op de eigen locatie in het centrum. “Onze winkel kan hier worden vergroot van 624m2 naar ruim 1000 m2 verkoopvloeroppervlakte”, zo vertelt Thomas Nigon van de ALDI. ‘We hebben een intensief traject achter ons liggen waarbij we een oplossing hebben gevonden in samenspraak met de architect van het markante gebouwencomplex aan De Markt, de gemeente Tytsjerksteradiel en de vereniging van eigenaren. Alle lichten staan op groen’.

De huidige supermarkt wordt aan de voorkant uitgebreid. Hierdoor krijgt ALDI ook meer direct contact met het grote parkeerterrein aan de Markt. Bij de uitbreiding zal het assortiment niet veranderen, het is echter van belang om de spullen wat ruimer op te stallen en bredere gangpaden te implementeren. Tijdens de bouwwerkzaamheden verhuisd de winkel tijdelijk naar een pand van Tiltrans aan de mr. W.M. Oppedijk van Veenweg. “Het is onze verwachting”, aldus Thomas Nigon, “dat de nieuwe ALDI haar deuren opent op 13 oktober 2023”.

Powerboat of the Year 2023

Een internationale jury heeft de Super Lauwersmeer SLX54 uitgeroepen tot ‘Powerboat of the Year 2023’. Tijdens een galanight op Boot Dusseldorf bekroonde de jury, die bestaat uit gerenommeerde watersportjournalisten, het nieuwe topmodel van Super Lauwersmeer uit Noardburgum tot dé boot van 2023.

Met de SLX54 trekt jachtwerf Super Lauwersmeer alle deskundigheid van meer dan 50 jaar jachtbouwhistorie uit de kast. “Tijdens beurzen, gesprekken met klanten en door goed te letten op trends in de jachtwereld ontstond het idee voor een nieuw topmodel van Super Lauwersmeer. Met de SLX54 zetten we een revolutionair jacht in de markt dat wars is van concessies.”, aldus Louis Jousma die samen met zijn broer Bastiaan en jachtarchitect Arnold de Ruyter werkte aan het jacht.

Meer informatie over dit prachtige schip treft u aan op: https://superlauwersmeer.nl/nl/slx54

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL | 51

UNIEK CONCEPT VAN BADKAMERXXL IS GROOTS IN ALLE OPZICHTEN

,,Bij ons vind je de badkamer van je dromen’’

52 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST
LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 53

In 2005 begon Teade Steenstra samen met zijn compagnon Wilco Reinders een internetbedrijf waarin met name de focus lag op websites en webshops bouwen voor andere ondernemers. Vanaf 2011 starten ze met een eigen webshop in sanitair en ontstond Badkamerxxl. Een webshop die groeide als kool en inmiddels uit heel Nederland en België klanten trekt. 24/7 worden er bestellingen geplaatst. Wilco en Teade zagen de voordelen van een fysieke zaak en openden onlangs een showroom aan de Newtonstraat 18 in Buitenpost. 800 vierkante meter groot. Verrassend mooi. Groots in alle opzichten.

Waarom een fysieke zaak er bij? ,,In de combi van offline en online zit een enorme kracht’’, vertelt Steenstra. ,,Nadeel van online shoppen is dat producten niet tastbaar zijn. Je mist een stuk beleving. Met de komst van een fysieke winkel is het niet of/of maar en/en. Online oriënteren en vervolgens in de showroom werkelijk zien wat het is en hoe het werkt. Wel eens iets online gekocht dat niet aan je verwachtingen voldeed? Dan weet je precies wat ik bedoel. Een expert die je helpt bij je keuze, bij het maken van een moodboard, die je badkamer tot leven laat komen in een 3D ontwerp, een winkel die prikkelt en inspireert… Onze showroom zorgt voor een toegevoegde waarde.’’

Natuurlijk wordt er bij Badkamerxxl nog veel online verkocht, IT zit nu eenmaal in het DNA, maar dan gaat

het voornamelijk om losse producten, weet Steenstra. ,,Een bad of een kraan bijvoorbeeld. In de showroom in Buitenpost verkopen we vooral totaalconcepten. Complete badkamers. Van de tegels op de vloer en de wand, het bubbelbad, de Sunshower met infrarood en UV-licht tot aan de douche-wc en de accessoires. We ondersteunen de klanten in de hele klantreis. Van oriëntatie, advies, 3D tekening, aankoop tot en met een goede aftersales service.’’

Ben je niet bang dat klanten zich eerst in de winkel gaan oriënteren en ergens anders online gaan kopen? Steenstra haalt de schouders op. ,,Dat kan, wij zijn uiteindelijk ook nog steeds een webwinkel met marktconforme prijzen. Bovendien vind je hier in onze showroom de badkamer van je dromen. Dat kan niet missen. En omdat

54 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

er overal kaartjes hangen met een QR-code die je kunt scannen, kom je direct op onze webshop en krijg je inzicht in de prijzen”.

Kijken, voelen, beleven. Wie bij Badkamerxxl over de drempel stapt, maakt écht kennis met de wondere wereld van sanitair. Douchen alsof je onder een waterval in Indonesië staat, badbubbels die borrelend omhoog stromen, water uit gouden kranen, met één druk op de knop ontdekken hoe infrarood werkt… De showroom van Badkamerxxl is verfrissend anders.

,,Inspireren is ook prikkelen’’, zegt Teade Steenstra. ,,Bij Badkamerxxl gaan we verder dan een doorsnee showroom van een sanitairhandel of bouwmarkt. Witte wanden met 10 badmeubels op een rij, die vind je bij ons niet. Als je wil, kun je hier zelfs de stoomcabine uitproberen en douchen. De handdoek en de zeepjes liggen klaar’’, lacht Teade. ,,Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het is mogelijk. Bij Badkamerxxl kan je klantreis online beginnen met mooie plaatjes, de volgende stap is een bezoek aan de showroom. Daar beleef je intens veel badplezier. Met al je zintuigen.

Shoppen in Buitenpost is echt winkelen. Rondlopen en je verbazen over de vele mogelijkheden. Maar liefst 40 boxen met complete opstellingen van badkamers vormen een geweldige bron van inspiratie. In overleg met de klant komt het uiteindelijk tot maatwerk. Steenstra: ,,Ga je voor een vrijstaand bad of een mooi hoekbad, een marmeren tegelwand, kies je voor een combinatie van hout, goud en mat zwart, een pastelkleurige wasbak, een inloopdouche en design radiatoren? Het kan allemaal. Een medewerker helpt je graag bij de inrichting. Grote schuifwanden met tegels in allerlei kleuren, ‘looptunnels’ met trendy kranen en tal van andere accessoires, helpen een extra handje. Hier creëer je een stijlvolle badkamer met een geheel eigen look.’’

Of je nu een grote of een kleine badkamer hebt, Badkamerxxl heeft voor elk wat wils. Iets moois voor elke smaak. De keus is enorm. ,,Dat ontdek je zelf wanneer je hier binnenloopt. Kom langs, laat je inspireren en adviseren in een showroom met een uniek concept. Ons team staat voor je klaar.”

Badkamerxxl.nl

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 55

Kom met ideeën voor openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Fryslân en in de rest van het land staat al jaren onder druk. Vooral op het platteland wordt het aantal busritten steeds minder en bushaltes worden verwijderd of verplaatst. Reizigers zijn steeds meer aangewezen op ander vervoer. Maar kan dit anders? Hoe komen er meer reizigers in de bus?

Wij dagen u uit

Kom met initiatieven voor alternatief openbaar vervoer. Om zo uw dorp of buurtschap leefbaar en bereikbaar te houden. Uw voorstel kunt u indienen bij Provincie Fryslân: www.fryslan.frl/ inwonersinitiatieven

Inwoners en bedrijven uit de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Westerkwartier hebben al voorgesteld om een nieuwe snelle buslijn op te richten over de Uterwei/Skieding van Kollum via Surhuisterveen/Opende naar Drachten.

Aanbesteding Friese openbaar vervoer

De provincie Fryslân is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het Friese openbaar vervoer voor de periode 2024-2034. Als basis voor deze aanbesteding heeft de provincie het Ontwerp Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan de minimale eisen waar vervoerders aan moeten voldoen. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een zienswijze ingediend met daarin een kritische reactie op deze eisen.

56 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Passend werk voor Oekraïense vluchtelingen

Een maatschappelijke bijdrage leveren én de juiste mensen op de juiste plek aan het werk in uw bedrijf?

De bewoners van de Oekraïense opvanglocaties van onze gemeente zijn op zoek naar passend werk. Denkt u met ons mee?

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. In onze gemeente hebben wij een aantal opvanglocaties ingericht in Buitenpost, Twijzel en Kootstertille. Ook verblijven een aantal vluchtelingen bij mensen thuis. We zijn als gemeente aangesloten bij de coördinatie vanuit de veiligheidsregio Fryslân. De bewoners in de opvang ontvangen leefgeld, tenzij zij werken. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv). Derdelanders zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en ook zij mogen betaald werk verrichten. Het gaat om derdelanders die voor 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). De tijdelijke bescherming voor derdelanders is begin maart verlengt en loopt nog zes maanden door tot 4 september 2023.

Oproep

De meeste bewoners uit de opvanglocaties in onze gemeente willen aanpakken. Veel zijn blij met een baan in de productie, schoonmaak of bouw. Sommige mensen hebben heel specialistische vaardigheden zoals tekenaar, grafisch ontwerp en vormgeving, kunstenaar, kok, fotografie en videobewerking.

Bent u als werkgever op zoek naar nieuwe werknemers en wilt u meer informatie over de mogelijkheden die er zijn? Neem dan contact op met Marit Hoogsteen, locatiecoördinator Achtkarspelen op telefoonnummer 06-38729064.

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN | 57

Geldzorgen: voorkomen is beter dan genezen

Geldzorgen, schulden: wanneer begin je erover met een medewerker die in de problemen zit of dreigt te raken? Wacht in elk geval niet tot er loonbeslag wordt gelegd, want van wachten worden schulden niet kleiner. Juist bij geldzorgen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Amargi van welzijnsorganisatie KEaRN staat klaar voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Dus ook voor uw werknemers.

58 | 8KTD ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Herken de signalen

Geldzorgen en betalingsachterstanden hebben een grote impact op het leven van uw werknemers. Mensen worden soms letterlijk ziek van de stress. Ook de huidige energiearmoede geeft extra druk op de financiën, dit heeft een grote impact op de levens van veel mensen. Het is dus van belang dat u als werkgever de signalen die geldzorgen met zich meebrengen kunt herkennen. Want hoe eerder u deze signalen oppikt, hoe eerder u iets voor hen kunt doen. Maar wat zijn die signalen?

Monique Hoekstra, consulent bij Amargi, vertelt: “Mensen met geldzorgen hebben vaak veel stress. Zij zijn hierdoor vaker ziek of gaan zich anders gedragen. Zo hebben ze soms een korter lontje, vragen ze vaak om een voorschot of willen ze meer werken. Dit kunnen allemaal signalen van financiële problemen zijn”. Herkent u één of meerdere van deze signalen? Als werkgever kunt u het gesprek aangaan en vragen hoe het gaat: lukt het financieel allemaal een beetje? Blijkt tijdens dit gesprek inderdaad dat de werknemer geldzorgen heeft en schulden op de loer liggen, dan kunt u hem of haar wijzen op de mogelijkheden van Amargi.

Zo werkt Amargi van KEaRN

Bij Amargi helpen vrijwilligers de deelnemers geldzorgen tegen te gaan door ze meer inzicht te geven in hun eigen financiën. Uw medewerker kan zichzelf aanmelden, maar ook u kunt dit doen, natuurlijk met toestemming van uw medewerker. Na de aanmelding wordt er contact opgenomen en een afspraak ingepland. Tijdens deze afspraak wordt een overzicht gemaakt van de financiële situatie. Ook wordt er gecheckt of alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen worden benut en of er bespaard kan worden op uitgaven.

Maatwerk en eigen regie

Ondersteuning door Amargi is maatwerk en afhankelijk van de situatie. De deelnemer blijft altijd in de regie: de medewerkers en vrijwilligers van Amargi zijn er om te adviseren en te ondersteunen. Juist dat stukje regie is erg belangrijk voor de deelnemers.

Zowel voor het inzicht, maar ook voor het zelfvertrouwen van de deelnemer. Dat bevestigt ook vrijwilliger Sylvia: “Er bestaat nog altijd een stigma als het gaat om schulden. Dat wil ik graag wegnemen. Mensen weer het gevoel geven dat ze ertoe doen, dat zij niet hun schulden zijn.” Sylvia heeft de eenjarige Mbo-opleiding ‘Ervaringsdeskundige Sterk uit armoede’ gevolgd. Een opleiding waar ze zelf veel aan heeft gehad en waarbij des te meer duidelijk werd dat armoede niet alleen financieel is. Sylvia: “Juist het feit dat armoede ook eenzaamheid of gezondheidsproblemen kan

geven, wordt vaak onderschat. Terwijl dit de situatie van iemand die het al niet makkelijk heeft juist nog meer verslechterd.”

Amargi en u als werkgever

Amargi is nu al enkele jaren actief in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vanuit KEaRN zijn vier medewerkers bij het project betrokken die met name de eerste contacten met de deelnemers hebben en ook bedrijven informeren over armoede en de mogelijkheden van Amargi. Daarnaast zijn er de vrijwilligers die de deelnemers in het traject begeleiden. Jildou Jager bezoekt namens Amargi verschillende bedrijven en organisaties. “Ik merk dat juist in het bedrijfsleven veel vragen leven over hoe je als werkgever iets kunt doen voor werknemers met geldzorgen. Door ze informatie en handvatten te geven, zie je dat ze makkelijker de stap zetten om het gesprek aan te gaan over wat er speelt bij een werknemer.”

De impact van Amargi Oud-deelnemers zijn erg te spreken over de hulp van Amargi. Zo zegt een deelnemer: “De persoonlijke benadering is heel fijn en ik ben goed geholpen.” Een andere deelnemer is erg tevreden over de ondersteuning: “Als ik hulp nodig heb, dan ben ik blij dat ik weet waar ik kan aankloppen. Veel waardering voor de vrijwilliger die dit doet.”

Om mensen nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt Amargi ook nauw samen met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn Humanitas en Suska. Wanneer het nodig is, kunnen deelnemers hierheen worden doorverwezen. Ook zijn vrijwilligers van Amargi sinds begin 2023 één keer per week te vinden in dbieb in Burgum. Hier bemensen zij het zogenaamde Formulierenloket, een onderdeel van het IDO. Hoekstra: “De vrijwilligers helpen bij het invullen van verschillende formulieren, bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen of kwijtscheldingen. We zien dat ook dit veel mensen al rust geeft.”

Amargi van KEaRN

Meer weten over Amargi en wat u als werkgever kunt doen? Kijk dan eens op www.kearn.nl of neem contact op via amargi@kearn. nl. Bellen kan ook: 06 - 836 715 48 of 06 - 554 802 51.

Amargi is het oudste woord in de menselijke geschiedenis voor vrijheid. En vrijheid heeft pas waarde als je niet gebonden bent aan schulden en financiële verplichtingen.

KEaRN Amargi is er voor alle inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel .

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST 8KTD | 59

Het creëren van schone lucht in uw bedrijf is een specialisme dat enorm veel vakkennis vereist Want je krijgt te maken met tal van processen, problemen en voorschriften. Al die vakkennis kan niet in drie weken worden opgedaan. Wij van Holtrop & Jansma zijn er al langer dan een halve eeuw mee bezig.

Daarom durven we ons de grootste specialist op het gebied van luchtzuivering te noemen perfecte oplossing.

Dankzij onze unieke knowhow (60 jaar praktijkervaring!) zijn we nu dé innovator van

• lte r tech

• dampafz u i g i n g

• mech a nis ch tra ns po r t

• gel u ids b e h eer s i n g

• r e c y c lin g

VERKOOP ASSORTIMENT

- Toilet units

- Douche units

- Sanitair units

- Kleedkamer units

- Container units

- Kantine units

- Kantoor units

- Warmtepompboiler units

- Opslag units

- Opslag containers

- Materiaal containers

- Maatwerk units

www.kbunits.nl/verkoop/

VERHUUR ASSORTIMENT

- Koelwagens

- Toiletwagens

- Plaszuilen

- Draagbare urinoirs

- Mobiele toilet cabine op aanhanger

- Mobiele toilet units

- Douche units

- Mobiele badkamer op aanhanger

- Horecawagen

- Handenwasstation

- Kassawagen/ muntwagen

- Opslagcontainers

- Schaftwagens

- Office units

www.kbunits.nl/verhuur/

Units Verkoop & Verhuur Suvelstrjitte 2G | 9269PW Feanwâlden 06 53 45 55 09 | info@kbunits.nl
KB
R o ndweg 43, Po st b u s 56 - 9100 A B D o kk u m - Telefoon (0519) 32 91
-
32
10
n
n
-
00
Fax (0519)
91
i
fo@holt r o p -ja
sma. c om
ww w.holt r o p -ja n sma. c o m
n iek

Wie is de zwakste schakel?

Veel ondernemers staan erg positief in het leven. Ze geloven in zichzelf en in hun bedrijf. Ze hebben het vermogen kansen te zien en zijn bereid risico's te nemen. Gelukkig nemen ze ook steeds vaker cyberrisico's serieus. Niet alleen grote en internationale bedrijven en banken worden getroffen, elke onderneming maakt kans gehackt te worden, ongeacht de grootte en de locatie.

Investeerders, banken en accountants eisen tegenwoordig een doordacht ICT-beleid, privacy- en databescherming en het beschikbaar hebben van een rampenplan. Iedere organisatie moet kunnen aantonen voorbereid te zijn op een cyberincident.

Je moet er niet aan denken dat een hacker ongemerkt mee kan kijken in bestanden en e-mail. Bij het opzettelijk lekken van bedrijfsgegevens is de schade nauwelijks te overzien. De meest impactvolle hack is sabotage in combinatie met afpersing (ransomware), hierbij komt de hele bedrijfsvoering in één klap tot stilstand.

Hackers zijn zeer goed in staat zich op te werken in het netwerk, wanneer ze eenmaal voet aan de grond hebben. Technische maatregelen zoals firewalls, endpoint security, multifactorauthenticatie en netwerksegmentatie worden steeds vaker geïmplementeerd. De eerste toegang van buitenaf is daardoor voor hackers steeds lastiger te verkrijgen.

Cybercriminelen richten hun pijlen daarom steeds meer op social engineering, het misleiden van de medewerkers in een bedrijf. Mensen zijn onmisbaar maar ze hebben ook een aantal zwakheden: Ze zijn goed van vertrouwen, vaak erg behulpzaam en gaan conflicten liefst uit de weg. Ze geven te vaak makkelijk gevoelige informatie weg, tot hun eigen accountgegevens aan toe.

Pogingen tot phishing worden steeds geraffineerder. Waar ze voorheen barstten van de spelfouten, zijn ze tegenwoordig nauwelijks van echt te onderscheiden. Bij een Cyber Awareness Training is er altijd wel iemand die meent pogingen tot phishing feilloos te kunnen herkennen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze groep juist kwetsbaarder is: Wie minder zeker van zijn zaak is, zal beter opletten en een phishing-poging minder vaak over het hoofd zien.

Een Cyber Awareness Training maakt medewerkers bewust van de risico's voor hun organisatie en dat er pogingen zullen worden gedaan om hun accounts te misbruiken. Dit kan zijn door phishing-mails, foute bijlages, USB-sticks die nabij de ingang te vondeling worden gelegd, fysieke toegang tot bedrijfsruimtes en het verstrekken van gegevens per e-mail of telefoon.

Elke medewerker moeten worden betrokken bij de beveiliging van bedrijfsnetwerken. Een Cyber Awareness Training geeft hen een inkijkje in de wereld van cybercrime en maakt ze bewuster van hun eigen rol. Een aantal praktische tips en een aansluitende phishingtest houdt iedereen alert en maakt dat verdachte situaties vaker herkend en gemeld worden.

Wil je ook eens sparren over een nuttige en impactvolle Cyber Awareness training? Bel mij dan gerust, ik help graag mijn mede-ondernemers de cyberweerbaarheid te vergroten.

Ronald Zijlstra, Oké-PC IT

ronald@okepc.nl | 0655375311

LEES ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST OOK ONLINE VIA WWW.NETWERKNOORDOOST.FRL OF WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA EN
ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST ALGEMEEN | 61

Hasto juster it gat al groeven?

Een lange rouwstoet. Ik loop voorop mei it lytse mantsje neist my, hân yn hân, mei yn syn oare hân syn sânbakskeppe. We gaan immers beppe begraven en daar heb je een schep voor nodig. Een serieuze aangelegenheid waar hij al ervaring mee had, zo vertelde hij me. Een dood vogeltje naast de heg thuis, had hij zelf begraven en was daar erg trots op.

We komen dichter bij het graf en hij wordt steeds stiller. Hij gaat op z’n tenen staan om beter te kunnen bekijken waar we langzaam naartoe lopen. Dan ontdekt hij het graf en zegt: “Sjoerdtje, hasto juster it gat al groeven?” Nu is een lachende uitvaartleidster voorop de stoet niet erg gebruikelijk, maar het viel niet meer op bij de lachende stoet achter mij. It mantsje had wat een ander beeld in zijn hoofd. We graven met z’n allen een gat, kist erin en dichtmaken. Tsja, had ook gekund en is later ook weleens voorgevallen. Ook de 9-jarige die alleen de kist van pake ging beschilderen en trots de “Bokma” fles van pake toonde die in de volle lengte over het deksel van de kist geschilderd was, wist de lachspieren op te wekken.

Uitvaart en humor.

Te gastvrij?

Mijn professor, bij wie ik later dit jaar hoop te promoveren, vroeg me laatst: “Kun je ook TE gastvrij zijn?”. Een interessante vraag, want vaak gaat het over het gebrek aan gastvrijheid, dat er iets mist. Maar te veel? Wij laten ons toch graag verwennen?

Toch kan ik mij wel wat voorstellen bij ‘te gastvrij’. Bij gastvrijheid heb je twee partijen, een host en een gast. Een gever en een ontvanger, die samen een relatie aangaan. Daarin kun je iets te tekortkomen. Maar óók verstikt raken. Bij ‘te gastvrij’ denk ik aan drie dingen. Ten eerste: balans. In een relatie zoeken partners naar evenwicht. In een restaurant betaalt een gast voor het eten, of bedankt hij het personeel vriendelijk. Het wegwuiven van een compliment of de rekening verscheuren brengt de relatie uit balans. En zorgt er zo voor dat de gast zich ongemakkelijk voelt.

Ten tweede moet de mate van gastvrijheid logisch zijn, en matchen met de verwachtingen. Als je bij een luxe restaurant eet, is het vanzelfsprekend dat je jas wordt aangenomen en je naar een tafel wordt begeleid. Maar als je een snelle hap bij de snackbar haalt, zou je vreemd opkijken als ze je vragen of en onder welke naam je hebt gereserveerd.

verdriet betrad. Maar

Dat was niet het eerste waar ik aan dacht toen ik 15 jaar terug als kersverse uitvaartleidster de wereld van rouw en verdriet betrad. Maar wat heeft het al vaak voor een letterlijke verademing gezorgd tussen alle spanning door.

Ten derde, en volgens mij het belangrijkste aspect van ‘te gastvrij’ zijn, is dat alles waar ‘te’ voor staat niet meer authentiek is. De gast voelt aan zijn water dat het overdreven gedrag nep is. En dat hij dus niet serieus wordt genomen. Kleine kans dat je hem dan ooit nog terugziet.

Op de vraag van mijn professor antwoordde ik kortom volmondig “ja”. (….)

Sjoerdtje de Haan / uitvaartonderneemster met een lach en een traan

Sjoerdtje de Haan / ster met een lach en

Drs. Geesje Duursma

Ondernemer en gastvrijheidseconoom

www.geesjeduursma.nl

COLUMN COLUMN
62 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar

telefoon: 0512 - 47 13 00

www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart. nl

ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...
Al
Drukwerk? Ons werk.

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

Dokkum www.raadsma.nl
KENNIS IS KUNNEN BEVESTIGINGEN VEILIGHEID GROENVOORZIENING POSTBOXEN GEREEDSCHAPPEN . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 .

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.