Ondernemend Netwerk Noordoost 1-2022

Page 1

ONDERNEMEND

MAART 2022 NUMMER 41

NETWERK NOORDOOST

Op naar een Topregio in 2040 n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

Grand café in oude

Ondernemerschap in

Miensker Challenge

Uitbreiding Stertil

gemeentehuis is

Wetterwâlden Bûtefjild

in Tytsjerksteradiel

Kootstertille officieel

aanwinst voor de regio

geopend


22| |INHOUD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

NOARDEAST FRYSLÂN

07 04 16

30 33 39

‘Iedereen nodig om Topregio te worden in 2040’ “Werken in een serieuze sector, altijd in vakantiesferen”

Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan Verlaten de gemeentepolitiek van Noardeast-Fryslân

TYTSJERKSTERADIEL

DANTUMADIEL

48 48 51

56 58 59

Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur Ondernemerschap in Wetterwâlden Bûtefjild

ACHTKARSPELEN

Bedrijventerrein “Sumar” van start. Miensker Callenge in Tytsjerksteradiel

ALGEMEEN

62 65 67

Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht Uitbreiding Stertil Kootstertille officieel geopend

26 46 70

W W W. N OA R D E A S T F R Y S L A N . N L

Pext gaat voor duurzame groei Betrouwbare occasionspecialist

W W W. DA N T U M A D I E L . E U


ONDERNEMENDNET NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN || 3 ONDERNEMEND WERK NOORDOOST VOORWOORD

Ongeloof Eind februari werden wij geconfronteerd met de Russische invasie in Oekraïne. Dit heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zien we dagelijks de afschuwelijke beelden. Wij leven met de burgers van Oekraïne en Rusland mee. De invasie maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtstaat is. Vrijheid om je te uiten en om te kunnen zijn wie je bent. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten en waar wij nooit lichtzinnig mee om mogen gaan. Veel ondernemers zijn betrokken bij wat er in Oekraïne gebeurt. Of het nu gaat om bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. De saamhorigheid en solidariteit die hieruit spreekt is bijzonder goed om te ervaren. Er zijn ook ondernemers die exporteren naar of importeren uit Rusland en/of Oekraïne. Zij worden geconfronteerd met harde fysieke en financiële barrières, soms ook de morele vraag of er nog handel bedreven kan worden. Als gemeente proberen wij, waar mogelijk, enige coördinatie te organiseren. In deze editie van het ondernemersmagazine Ondernemend Netwerk Noordoost is het hoofdartikel gewijd aan onze succesvolle regionale samenwerking binnen de Agenda Netwerk Noordoost-Fryslân (ANNO). Onze ambitie is om in 2040 de Topregio van Noord-Nederland zijn. Een regio om in te wonen, werken en recreëren. Eén van de belangrijke thema’s van deze agenda is de ‘duorsume ekonomy’. Eind februari is Ronald Zoodsma gestart bij ANNO als nieuwe programmacoördinator. In dit magazine kunt u kennis met hem maken en alles lezen over onze ambities binnen ANNO.

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Petra vd Veen, Communicatieadviseur Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Klasina van der Werf Johanna Kommerie Yke Bremer Fotografie Siem Akkerman Ynte Koster Marit Anker Ruben van Vliet Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma

Met de Regiodeal en de Versnellingsagenda hebben wij met elkaar goud in handen. In samenspel met ondernemers, onderwijs en overheden worden al veel projecten in onze regio uitgevoerd. We onderzoeken met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de mogelijkheid om de Regiodeal te verlengen voor onze regio. Daarover kunt u meer lezen in dit blad, net als veel ander ondernemersnieuws uit de vier gemeenten.

Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Scholma druk Bedum © Copyright 2020. De uitgever kan op geen enkele

Jeroen Gebben Burgemeester gemeente Tytsjerksteradiel

wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W . T- D I E L . N L

W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L


4

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

ANNO III BARST VAN AMBITIE

‘ Iedereen nodig om Topregio te worden in 2040’

“Wij spelen in de Champions League van regionale samenwerking”, zegt economiewethouder Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân trots. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III) is net achter de rug als we hem spreken, de ambitie hangt in de lucht. In 2040 Topregio van Noord-Nederland zijn is het streven. En daar is íedereen voor nodig.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Aan tafel zitten ook Gerbrich Dijkstra en Ronald

Uit ANNO III: Topregio in 2040

Zoodsma: eerstgenoemde draagt het stokje van

‘Noordoost Fryslân is in 2040 de topregio van Noord-Neder-

programmacoördinator over aan de tweede. Zoodsma: “Deze

land waar het goed leven is in een groene omgeving. De

regio heeft enorme mogelijkheden, er is een grote drive om

kwaliteit van leven is hoog en de economie is gezond. De re-

met elkaar veel te bereiken. Ondernemers zijn daarin heel

gio is vitaal en toekomstbestendig en excelleert in duurzame

belangrijk. ANNO III is ambitieus, maar in verbinding met

oplossingen. Ondernemers worden uitgedaagd om te expe-

elkaar kunnen we alle kansen benutten.” Dijkstra: “Er staat

rimenteren en innoveren en bieden volop werkgelegenheid

al een hele stevige samenwerking: de vier gemeenten in

op elk niveau. De omgeving kenmerkt zich nog steeds door

Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân

rust, ruimte en natuur en er is genoeg te beleven. Cultuur

werken al jaren succesvol samen in ANNO. We staan nu voor

is hierbij een drager en verbinder van onze regio, die zorgt

grote opgaven. Je kunt deze agenda zien als een uitnodiging:

voor een klimaat waarin innovatieve antwoorden op nieuwe

we hebben ondernemers en het maatschappelijk

uitdagingen gevonden worden.’

middenveld hard nodig.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

5


6

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Sûn, grien en ûndernimmend Wethouder Boerema: “ANNO III is geen overheidsfeestje, we

Uit ANNO III: De groene kansendriehoek

vragen ondernemers nadrukkelijk zich aan te sluiten. ANNO I, onze

Het samenspel van onderwijs, ondernemers en overheden moet

eerste samenwerkingsagenda, was direct heel succesvol. We heb-

leiden naar verduurzaming en circulariteit van de regionale eco-

ben onder die vlag veel projecten kunnen uitvoeren. ANNO II was

nomie. Zo kunnen onderwijs en ondernemers samen optrekken

een samenwerkingsagenda, met een heel succesvol beleid. ANNO

op het gebied van kansrijke beroepen in de energietransitie. Ook

III heeft echt focus: de pijlers zijn sûn, grien en ûndernimmend:

voortzetting van het project ‘Energie voor MKB’ en een (digitaal)

vitaal, duurzaam en ondernemend. De belangrijkste thema’s zijn:

energie(k) loket dat kennis biedt aan ondernemers worden als

duorsume ekonomy en boeie, brûzje en bine.” Dijkstra: “Langs dat

opties genoemd.

spoor kunnen we Topregio worden in 2040. Vitale bedrijven zijn gezonde bedrijven, ons groene landschap is een unique selling point, maar ‘groen’ betekent ook duurzaam: de route naar een

Uitnodiging

circulaire economie. Met de term ondernemend geven we aan de

Zoodsma: “Ook buiten onze regio wordt gesproken over ANNO:

handen uit de mouwen te willen steken.”

hét voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband.” Boerema knikt: “Wij spelen in de Champions League van regionale samenwerking.” Dijkstra: “Wat helpt is dat we hier eigenzin-

Uit ANNO III: Totale transitie

nig genoeg zijn om het op ónze manier samen te willen doen.”

Als we inzoomen op de economisch ambities, schrijft

Boerema: “We hebben allemaal hetzelfde doel: deze regio vooruit

ANNO III: ‘De regio wil transformeren naar een sterke en

helpen.” Zoodsma: “Daarin mogen we nog wel meer ambitie to-

duurzame economie. Door stevig aan de energietransitie te

nen. ANNO III is ook een uitnodiging om met ideeën en plannen

werken willen we de economie versterken. Nauwe aanslui-

te komen.” Dijkstra: “Het inkleuren van de grote opgaven willen

ting wordt gezocht bij de Versnellingsagenda. De doelstel-

we niet vóór, maar mét ondernemers doen.” Boerema: “Daarvoor

ling voor 2040 is: de regio excelleert in eigen duurzame

zitten we graag met ondernemers aan tafel.”

opwek en werkgelegenheid voor de totale transitie van mens en maatschappij.’ Uit ANNO III: Boeien en binden Bedrijven moeten zich thuis voelen in de regio, nieuwe bedrijven moeten zich welkom voelen. Een uitnodigend ondernemersklimaat is dan ook een doel in ANNO III. Goede infrastructuur (fysiek en digitaal) is daarvoor een randvoorwaarde, evenals goede vestigingsmogelijkheden. De provincie is daarin een belangrijke partner. Inhaalslag Zoodsma haakt aan: “Alles hangt in deze regio met elkaar samen: wonen, werken, voorzieningen, de energietransitie: daar moeten

Uitdragen en uitdagen

we gedegen mee omgaan. ANNO I en II zijn voorlopers van hoe

Boerema: “We delen een gemeenschappelijk belang op zoveel

het kan en moet. ANNO I leidde tot de opening van de Centrale

gebieden: van de woningmarkt tot bedrijventerreinen, recreatie en

As: een boppeslach van jewelste. Onder ANNO II kwamen de

duurzaamheid. ANNO III brengt daarin focus aan.” Zoodsma: “Zoals

Regiodeal en Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân tot stand. Nu

ook in ANNO I en II gebeurd is: partijen met elkaar verbinden,

is het tijd om die successen uit te breiden, rekening houdend met

elkaar enthousiasmeren, kennis delen en in de praktijk brengen.

alles dat in de regio én daarbuiten speelt.” Boerema: “Onze regio

Ondernemers hoeven het niet alleen te doen, overheden ook niet.

heeft een enorme inhaalslag gemaakt de laatste tien jaar. We heb-

Dit lukt alleen als we het samen doen.” Dijkstra: “We kunnen bij-

ben veel te bieden. We zijn goed bereikbaar en liggen heel cen-

voorbeeld koploper worden wat betreft duurzame woningbouw,

traal tussen stedelijke netwerken van Leeuwarden, Groningen en

als de regio dat ook wil. We hebben de bedrijven die dat kunnen,

Drachten. De vraag naar bedrijventerreinen groeit: ondernemers

we hebben zat mbo-ers die graag de mouwen opstropen. Wij

willen zich hier vestigen en bestaande ondernemingen willen

kunnen hét Kenniscentrum van Nederland worden.” Zoodsma:

uitbreiden. In ANNO III trekken we wederom op met de Provincie,

“Dat zijn concrete ambities, waarmee we uitdragen wat mogelijk is.

om onder andere hierover afspraken te maken.”

En willen uitdagen: kom maar, vertel maar wat jouw rol kan zijn.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

FRIESE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (FOM):

“ Samen maken we jouw bedrijfsambitie waar.” De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), opgericht met geld van de provincie Fryslân, verstrekt financieringen aan ondernemers om zo hun goede ideeën te helpen realiseren. Doel is het versterken van de economische structuur in de provincie. Wat zijn de voordelen van samenwerking met de FOM? En waarin verschilt de financiering van die van een bank? Aan het woord: Diederik Jongema en Sybo Zijlstra, de FOM-investeringsadviseurs. Foto: FOM – Diederik Jongema en Sybo Zijlstra

Worstel je met financiering: wij helpen je verder

Laat geen kansen liggen!

“Ben je toe aan de volgende stap met je bedrijf, maar blijkt de finan-

“Veel ondernemers zijn geneigd te denken: ik doe het wel alleen,

ciering een probleem? Wij helpen je graag verder. Als FOM ondersteu-

dan ben ik van niemand afhankelijk. Maar als je met ons in één

nen we ondernemers in Fryslân die een nieuw bedrijf willen starten,

jaar een stap kunt zetten waar je anders vijf tot tien jaar over doet,

willen innoveren, groeien, exporteren, een bedrijf willen overnemen,

loont het wellicht toch de moeite eens een kop koffie te drinken.”

et cetera. Dat doen we mkb-breed: van winkels en restaurants tot en met bedrijven die zich bezighouden met hoog-innovatieve techno-

Meer weten?

logie. Inmiddels hebben we al een vijftigtal ondernemingen in Fryslân

“Ga voor meer informatie naar onze website of neem contact

geholpen hun ambities te realiseren.”

met ons op. Als we denken iets voor elkaar te kunnen betekenen, komen we graag een keer vrijblijvend bij je langs.”

Investeringen met risicokapitaal “In tegenstelling tot banken verstrekken wij risicokapitaal; we investe-

Diederik Jongema: tel. 06-55 71 22 96

ren in bedrijven met (hoog) risico. Daarmee geven wij de financiële

Sybo Zijlstra: tel. 06-11 42 99 42

impuls die ondernemers bij banken vaak niet krijgen, waardoor het

www.fom.frl

tóch mogelijk blijkt ambities waar te maken. We financieren een project nooit alleen, het gaat altijd om cofinanciering. En investeren we in een bedrijf, dan blijven we ook in het traject daarna betrokken. Als

Voordelen van FOM-financiering

sparringpartner bijvoorbeeld, of door ons netwerk in te zetten.” • Sociaal rendement

• Grotere kans Sociaal rendement staat voorop “Nog een verschil met de meeste andere financiers is dat sociaal

ambities te realiseren

rendement (werkgelegenheid) bij ons vooropstaat. Natuurlijk: ook

risicokapitaal

wij kunnen niet zonder financieel rendement. Hoe meer we terug-

• Andere financiers

verdienen, hoe meer bedrijven we kunnen helpen. We investeren

staat voorop

• Investeringen met

• Korte lijnen en persoonlijk contact • Blijvende

stappen sneller in

betrokkenheid

dan ook niet klakkeloos, er moet altijd een goed plan met verwacht rendement aan ten grondslag liggen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

7


denken | bouwen | leven Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit. Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen 0512 - 36 80 70 info@bouwbedrijf-vandijk.nl bouwbedrijf-vandijk.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Nienke Hoeksma, directeur Cybersafety Noord Nederland

WERKEN AAN DIGITALE WEERBAARHEID:

Samen sterk in de regio Digitaal ondernemen is het nieuwe normaal, maar digitaal ‘weerbaar’ ondernemen is dat zeker nog niet. We werken gezamenlijk aan bestanden in de Cloud, vergaderen online en inloggen in een werkprogramma kan op iedere werkplek. Naast de vele voordelen van het online ondernemen is er een keerzijde van deze ontwikkeling: cybercriminaliteit. Hoewel grote organisaties zich steeds beter wapenen tegen digi-

om actie te ondernemen. Daarnaast komen er tools beschikbaar

tale dreigingen, blijft het mkb hierin achter. Met een gezamenlijk

voor ondernemers die direct in actie willen komen. Onze ambitie

project willen Stichting Cybersafety Noord Nederland, NHLSten-

is om ondernemers in de regio samen sterk te laten staan tegen

den, ROC Friese poort en Integripro hier verandering in brengen.

de dreiging van cybercriminaliteit.”, aldus Hoeksma.

Het project ‘Digitaal veilig ondernemen en werken’ kreeg eind afgelopen jaar een subsidie toegekend vanuit de Versnellingsa-

De samenwerking met ROC Friese Poort en NHLStenden is niet per

genda Noordoost-Fryslân.

toeval gekozen. “Juist de samenwerking tussen de 3 O’s (ondernemer, overheid en onderwijsinstellingen) is van toegevoegde

“Ondernemers zijn niet alleen de economische motor van de

waarde voor dit project. Zo introduceren wij een permanent

regio Noordoost-Fryslân, maar zorgen ook voor sociale cohesie.

cyber-kenniscafé in de vorm van een digitale werkplaats. Hierin

Dat betekent dat een digitale bedreiging van ondernemers in

gaan studenten, onder begeleiding van docenten en experts, aan

de regio niet alleen economische gevolgen heeft, maar ook tot

de slag om ondernemers met cyber vraagstukken te helpen. In het

maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Cybercriminaliteit

kenniscafé kunnen deze bedrijven terecht met specifieke casussen

vormt een reële bedreiging voor ondernemers. Ondernemers

en vraagstukken waar studenten mee aan de slag kunnen’. Daar-

werken steeds vaker met digitale methoden en gegevens. Tegelijk

naast biedt het kenniscafé de mogelijkheid om bijeenkomsten te

hebben ondernemers vaak niet de middelen om zich daartegen

organiseren voor ondernemers om kennis en ervaring te delen”.

te weren. Daarom is het belangrijk dat regionale ondernemers de krachten bundelen en als collectief digitaal weerbaar worden. Door bewustwording te creëren, het ontwikkelen en delen van

De subsidieregeling Versnellingsagenda wordt drie keer per jaar

kennis en hulpmiddelen beschikbaar te maken.”, zegt Nienke

opengesteld voor aanvragen boven de 25.000 euro. De tweede

Hoeksma, directeur van Cybersafety Noord Nederland.

tenderopenstelling voor deze categorie is vanaf 18 april tot en met 31 mei. Kleinere aanvragen, tot 5.000 euro en vanaf 5.000

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Het project richt zich op

t/m 25.000 euro kunnen het gehele jaar door worden aange-

de bouw- en metaalindustrie en de recreatie- en toerismesector

vraagd. De adviseurs van Qop ondersteunen de aanvragers

in regio Noordoost-Fryslân. Deze sectoren zijn sterk vertegen-

vanaf een projectidee. Heb je een goed idee of wil je sparren

woordigd in de regio. “Het project biedt op maat gemaakte

over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het team

masterclasses waarbij ondernemers geïnformeerd worden over

van Qop via info@qop.nl of bel 0511 760 009

de gevaren die samenhangen met cybersecurity en het belang

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

9


Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt al meer dan 12,5 jaar ervaring in de persoonlijke uitvaartzorg. Met It Stee fan ôfskie is ons aanbod niet alleen zeer compleet maar het onderstreept ook onze meerwaarde.

Royale familiekamer

Sfeervolle ontmoetingsruimte

Voor een afscheid in úw eigenheid > Afscheidsdiensten > Luxe familieruimte met eigen keuken

> Alle audio- en visuele middelen aanwezig inclusief een livestream > Catering altijd mogelijk bij elk moment

> Condoléance’s

> Eigen rouwdrukwerk

> Opbaring

> 24-uurs sleutelsysteem

www.itsteefanofskie.nl www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl Schoolstraat 102, 9251 ED Burgum

Tel. 0511 482004

OPEN DA D DAG G PEXT DOKKUM DOK Zaterdag 14 mei 2022

Pext opent zijn deuren! Dit biedt een unieke kans, om een kijkje te nemen in onze keuken. Onder genot van een hapje en drankje vertellen wij graag wie wij zijn en wat wij doen. Nieuwsgierig naar onze producten en de mannen achter Pext? Kom dan zaterdag 14 mei naar Dokkum en laat u zich verbazen!

Openingstijden 10:00 - 16:00

Pext B.V. Beurtvaart 17 9101 RB Dokkum


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Friese overheden en kennisinstellingen besluiten tot gezamenlijke inzet Europa De provincie Fryslân, alle achttien Friese gemeenten en drie Friese kennisinstellingen hebben besloten tot een krachtige gezamenlijke inzet om Europese kansen beter te benutten. De partijen bundelen hun krachten in de Friese Projectenmachine die op vrijdag 4 maart 2022 is gepresenteerd in NHL Stenden Hogeschool.

Het beleid van Europa is gericht op klimaat, duurzaamheid, digita-

om oan te toanen dat de Fryske Projektenmasjine foar ús as plat-

lisering en het vergroten van de sociale samenhang. Dat biedt de

telânsregio wurkjen giet”, zo licht wethouder Tytsy Willemsma

komende periode volop kansen voor regio’s omdat ze uitgedaagd

van Tytsjerksteradiel namens de regio toe. “Dêrom sette wy ús der

worden een bijdrage te leveren aan die Europese ambities. Die

fanút ús regio maksimaal foar yn om hjir mei inoar in sukses fan te

kansen zijn er zeker ook voor Fryslân.

meitsjen. Wy sjogge ek kânsen foar ferbining mei de Fersnellingsaginda en ANNO III”. Gedeputeerde Friso Douwstra heeft daar alle

Meer en betere projecten ontwikkelen

vertrouwen in. “In Europa liggen volop kansen voor Friese organisa-

De Friese Projectenmachine moet ervoor zorgen dat vanuit Frys-

ties. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst

lân meer en betere (samenwerkings-) projecten kunnen worden

gaan we samen vol aan de slag om deze kansen te verzilveren.”

ontwikkeld. Met die projecten doen we een beroep op Europese fondsen. De Brusselse middelen zijn geen doel op zich, maar een

Ondernemers en instanties kunnen

middel om de brede welvaart in Fryslân te verhogen. Daarbij

Europese projecten aanmelden

wordt gewerkt vanuit het idee dat sterke punten van Fryslân een

De Friese Projectenmachine gaat initiatiefnemers met advies en

bijdrage kunnen leveren aan de ambities van Europa. Denk daarbij

ondersteuningssubsidies helpen om hun ideeën uit te werken

aan zaken als watertechnologie, circulaire economie, natuur inclu-

tot kansrijke projecten. De komende maanden zal hiervoor een

sieve landbouw, de maritieme sector en cultuur. Het doel is om in

Uitvoeringsteam worden gevormd. Vanaf 7 maart 2022 kunnen

de periode 2021-2027 minimaal € 130 mln. aan Europese middelen

ondernemers en instanties met ideeën voor Europese projecten

in Fryslân te laten neerdalen.

zich al melden op www.fryslan.frl/frieseprojectenmachine

Gemeenten Noordoost Fryslân stappen in voor twee jaar De vier gemeenten in de regio Noordoost Fryslân doen vooreerst mee voor een periode van 2 jaar. “Wy wolle dizze perioade brûke

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

11


www.scholma.nl

www.veeew.com

van Scholma De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK op een perfecte manier samen met de digitale wereld • geeft extra beleving aan brochures • geeft een gezicht aan statische informatie • geeft registratie van bezoekersgedrag

Download de

app en scan deze pagina

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden

UW PARTNER VOOR HET HUREN VAN HOOGWERKERS EN KRANEN

Dokkumer Hoogwerker- en kraanverhuur

T 06 5435 2406 www.dokkranen.nl info@dokkranen.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Samen werken aan slimme zorg Hoe zorgen we ervoor dat zorg in Noordoost Fryslân steeds beter wordt? Dat deze zorg betaalbaar en haalbaar blijft? Dat we zo steeds langer in goede gezondheid thuis blijven wonen? In het zorginnovatiecluster werken we samen aan slimme en innovatieve oplossingen voor zorg en gezondheid in de regio Noordoost Fryslân.

Kennislab Noordoost Fryslân coördineert het Zorginnovatiecluster

sionals en bewoners’’, vertelt Jordy Plantinga, projectmedewerker bij

NOF waarin organisaties, bedrijven en inwoners samenwerken in

Kennislab Noordoost Fryslân. ‘’Het Sûnlab van Sûnenz in de Waad-

zorglabs, instellingen en thuis aan slimme zorgoplossingen.

wente (ZuidOostZorg) is een mooi voorbeeld van een samenwerking binnen het cluster. We gaan samen bijeenkomsten organiseren voor

Zorglabs

inwoners in de regio rond thema’s als wonen en welzijn’’. Met de

‘’Een zorglab is een leer- en ontwikkelplek, maar tegelijkertijd ook een

Mariën Zathe in Kollumerzwaag ontwikkelen we een zorglab dat zich

etalage voor studenten, opleiders, ondernemers, vrijwilligers, profes-

richt op domotica en het langer zelfstandig wonen.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

13


Dak & Zinkwerken

Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking

• Belastingzaken voor ondernemer en particulier

Zinkwerk

• Samenstellen jaarstukken

Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl

• Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Zorgkringen

Het onderwijs betrekken we sowieso graag bij onze programma’s,

Plantinga benadrukt het belang van ‘Slimme zorgnetwerken’

zo werken er nu twee studenten van de master ‘Design Driven

(zorgkringen). Dit zijn bijvoorbeeld netwerken van familie, buren,

Innovation’ van NHL Stenden Hogeschool aan de ontwikkeling

vrienden, bekenden, mantelzorgers en professionals. Maar ook het

van het verenigingsleven in de regio Noordoost Friesland. Dit sluit

netwerk van bedrijven en sport-, cultuur-, en buurtinstellingen.

aan bij ons bewegingsprogramma, waarin we inzetten op fysiek,

“Deze netwerken zijn cruciaal om samen te bedenken hoe je lan-

mentaal en sociaal bewegen van inwoners.

ger thuis in goede gezondheid kunt wonen, zeker als je ook steeds meer zorg nodig hebt’’. Vanuit het zorginnovatiecluster willen we

Studenten van de ROC Friese Poort ontwikkelen een mobiel pro-

zorgkringen versterken en als het nodig is helpen in te richten.

totype van een huisje, waar slimme technologie voor de burgers tentoongesteld kan worden, waar burgers informatie kunnen krijgen

Zorgacademie

over de mogelijkheden en het gebruik. We noemen dit het ‘Tûke Hûs’.

Ook werken we binnen het cluster aan de Zorgacademie. ‘’De zorgacademie is een digitale en een ‘fysieke’ omgeving waar je als

Platform ‘NOF Mei Inoar’

burger en professional veel kunt vinden’’ zegt Plantinga. ‘’Een plek

Vanuit het cluster werken we ook aan een het gemeenschaps-

die je helpt om je problemen op te lossen in samenwerking met

platform ‘NOF Mei Inoar’. “Dit is een digitaal platform dat nood-

je omgeving en professionals, waar je digitaal advies krijgt, waar

zakelijke woon, zorg en gemeenschapsdiensten toegankelijk en

je kunt leren om met ‘slimme zorg’ om te gaan waarvoor je eerder

haalbaar maakt in NOF waarmee ouderen met behoud van zelf-

naar de thuiszorg of huisarts ging. Maar ook een omgeving waar

regie langer thuis kunnen blijven wonen met een hoge kwaliteit

je in contact kunt komen met mensen die je willen helpen of die

van leven”, aldus Jordy Plantinga. “Het platform willen we vullen

jouw hulp kunnen gebruiken.”

met woondiensten (domotica en zelfregie in huis), zorgdiensten (naastenzorg en gezondheidsmonitoring) en gemeenschapsdien-

Onderwijs en praktijk

sten (vergroten van het lokale netwerk)”.

Kennislab Noordoost Fryslân wil studenten prikkelen om anders te denken en te doen. Het zorgwerkveld daagt de studenten uit om te werken aan oplossingen voor actuele vraagstukken, een zogenaamde zorgchallenge. De studenten

Meedoen!

van CSG Liudger in Burgum gaan in het voorjaar van 2022

Binnen het zorginnovatiecluster staan we open voor

aan de slag met een uitdaging rond revalidatie. De studenten

nieuwe initiatieven in de regio. Wilt u zich aansluiten bij dit

krijgen gastlessen vanuit de praktijk, bezoeken een zorgin-

cluster, neem dan contact met op met Jordy Plantinga via

stelling en werken aan een prototype en/of oplossing voor

j.plantinga@kennislabnof.frl.

het probleem.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

15


16

|

REGIONIEUWS ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

GASTVRIJHEIDSSECTOR;

“ Werken in een serieuze sector, altijd in vakantiesferen” Toerisme en recreatie oftewel de Gastvrijheidssector in Noordoost Friesland is hard op weg een flinke banenmotor te worden. En dat is mooi, want iedereen profiteert van een goed en passend toeristisch aanbod. Het levert ook bedrijvigheid op in o.a. de winkelcentra en ook als inwoner kun je genieten van de faciliteiten. Kerkmuseum Jannum


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Streekmarkt Bloemenparadyske Kollum

Nu merk je dat nog vooral in de zomer, maar er liggen ook volop

Wil je meer weten over de stichting, contact of inschrijven voor de

kansen voor de rest van het jaar. Je hoeft niet bang te zijn dat we

nieuwsbrief? Ga dan naar www.rmtnof.nl

overstroomd worden met drommen mensen; weet dat we in de zomer flink wat toeristen herbergen en je nog steeds alle gevoel

Erop uit? Wolkom!

van ruimte hebt.

Het wordt steeds interessanter ook jouw vrije tijd door te brengen in de regio. De afgelopen jaren heeft het een vlucht genomen;

(In) goede banen

naar het buienland was immers niet altijd een optie. Maar hoe

Gedurende een groot deel van het jaar gasten ontvangen is goed

goed ken jij je eigen regio eigenlijk? En waardoor zou je kiezen

nieuws voor meerdere sectoren. Voor onze inwoners biedt het

voor een vakantie in het gebied? Steeds meer logiesverstrek-

kansen om in eigen gebied een goede (en ontzettend leuke!)

kers ontvangen gasten van dichtbij die een paar dagen bij hen

baan te hebben. In de Gastvrijheidssector zijn veel verschillende

logeren. Om er toch even uit te zijn. En altijd weer zijn ze verrast

functies te vinden; van kok tot terrasmedewerker, van online

over alles wat ze ontdekken in de eigen regio. Dat noemen we het

specialist tot facilitair beheerder.

effect van Paimpol.

Zand in de raderen

Het kerkje en de markt van Paimpol

Lang was onze regio niet de plek waar je je werk vond en konden

Paimpol? Een klein plaatsje in Bretagne. En als je daar al eens va-

we toeristen niet “vasthouden” in de regio. Dat is inmiddels heel

kantie hebt gevierd, weet je waarschijnlijk meer van Paimpol dan

anders! Er is ontzettend veel te doen. Dus of je dochter of zoon

van de dorpjes in de Friese Wouden. Want op vakantie struin je

nu staat voor het kiezen van een opleiding, je collega zin heeft

alles af en ontdek je veel meer. Zoals Paimpol zijn heel veel dorp-

om eens iets heel anders te gaan doen of je altijd al een rol wilde

jes. Daar waar je op vakantie bent en je ogen uitkijkt in het kerkje

spelen in de vakantie van een ander; nu is je kans!

ter plaatse, geniet van het struinen over het weekmarktje en de wandelroute in de buurt. Je huurt eens een kano, stapt eens uit

Ben of ken je iemand die wel meer wil proeven, maar niet weet

in een dorpje verderop, bezoekt een klein museum en stapt een

waar te beginnen? Dan wijzen onze ondernemers je graag de

toeristisch informatiepunt binnen voor tips.

weg, van harte welkom! Voor steeds meer mensen uit andere delen van Nederland zijn wij Wij

een soort Paimpol, wedden dat we jou ook nog kunnen verras-

Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) is

sen?

het platform dat met verschillende verbanden van toeristische ondernemers de promotie verzorgt voor de regio Noordoost

Op onze site kun je kiezen uit heerlijke verblijven: van B&B tot

Friesland. Daarnaast zorgt zij voor gastheerschap producten zoals

camping en hotel. En natuurlijk vind je er ook alle tips voor een

een informatieve website en gedrukte informatie en verbindt zij

dagje uit of uitstapje met je collega’s.

het netwerk met elkaar. Zie ook

Wolkom!

www.eropuitinfriesland.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

17


18

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NETNET WERK WERK NOORDOOST NOORDOOST

Wouter Slotegraaf, mede eigenaar Freed Mobile + Interactive Surhuisterveen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Steun Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden De afgelopen winterperiode zijn elzensingels en houtwallen in onze regio weer onderhouden. Op veel plekken waren snoeiwerkzaamheden te zien. Hierdoor blijft het landschap vitaal. Bedrijven kunnen meehelpen het Nationaal Landschap mooi te houden door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden te steunen. De vereniging heeft daarvoor grotere ondernemingen aangeschreven. Freed Mobile+Interactive uit Surhuisterveen en DRS Installatietechniek uit Noardburgum zijn de eerste twee bedrijven die vriend van de vereniging zijn geworden.

Veel bedrijven hebben maatschappelijk verant-

de regio tussen Dokkum en Drachten behoort tot

woord ondernemen (mvo) hoog in het vaandel

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De

staan. Bij duurzaam ondernemen hoort oog

vereniging Noardlike Fryske Wâlden biedt bedrij-

voor de omgeving waarin we wonen en werken.

ven de mogelijkheid aan mvo te doen door het

Maatschappelijke betrokkenheid helpt bedrijven

landschapsbeheer en weidevogelbeheer in hun

bij het opbouwen van een goede reputatie, het

eigen werkomgeving te ondersteunen en vriend

aantrekken van personeel en zich te onderscheiden

van de vereniging te worden. Zo zijn ze direct van

van concurrenten. Wat niet iedereen weet, is dat

meerwaarde voor het landschap.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Wat moai!

zijn prachtig. Ik loop wel eens vanuit Drogeham naar het werk in

Bedrijven in de regio Noordoost-Fryslân zijn gevestigd in een

Noardburgum. Dan spot ik ook wel reeën. Het is een schitterend

prachtig gebied met bijzondere natuurwaarden. Het ‘smûke’ coulis-

gebied!” De twee vinden het passend voor hun onderneming om

selandschap telt duizenden kilometers aan elzensingels, houtwallen

de vereniging Noardlike Fryske Wâlden te steunen.

|

19

en honderden pingoruïnes en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna en de biodiversiteit is bijzonder groot. Deze landschapsele-

Steentje bijdragen

menten hebben regelmatig onderhoud nodig. Dit is van oudsher

Dankzij agrarisch natuurbeheer kan iedereen genieten van alle

een taak van de boeren. Nu voeren bijna 800 boeren en particulieren

landschappelijke kwaliteiten. Boeren en particulieren snoeien re-

natuur- en landschapsbeheer uit, waaronder ook weide- en akkervo-

gelmatig de bomen en struiken en kappen waar nodig. Zo krijg je

gelbeheer in het open weide- en akkerbouwgebied. Zij zijn lid van

gezonde singels, goed voor de biodiversiteit. Ook is er een grote

de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De betrokken beheerders

groep leden die actief aan bescherming van weidevogels doet of

kunnen de hulp van het bedrijfsleven goed gebruiken. De vereniging

langs de randen van het land kruidenrijke stroken aanlegt. De le-

is daarom een campagne onder de noemer ‘Wat moai!’ gestart om

den krijgen een beheervergoeding voor het intensieve handwerk.

bedrijven te interesseren het landschapsonderhoud te steunen.

Van der Ploeg: “Helaas is er te weinig geld voor het hele gebied en kan niet al het beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Wat

Unieke iterij in het landschap

mooi dat er nu al verschillende bedrijven hebben aangegeven

Enkele honderden ondernemingen in de gemeenten Achtkarspelen,

hier een steentje aan bij te willen dragen!”

Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel hebben in maart een mailing ontvangen. “Wij roepen ondernemers op om vriend te worden en zo bij te dragen aan het behoud van ons prachtige coulisselandschap en onze waardevolle weidevogelgebieden. Tegelijk doen ze op die manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. “Bedrijven kunnen uit verschillende pakketten kiezen om ons werk direct te steunen. Met het meest uitgebreide pakket krijgt het bedrijf de mogelijkheid te genieten van een unieke iterij (diner) met streekgerechten in het coulisselandschap, inclusief een landschapsexcursie. Hierbij kunnen tien klanten of personeelsleden worden uitgenodigd. Samen houden we ons landschap mooi!”, aldus Van der Ploeg. Meer informatie staat op www.watmoai.nl. Freed en DRS Freed Mobile+Interactive is gespecialiseerd in het bouwen van apps voor klanten uit binnen- en buitenland. De vijftien personeelsleden komen vrijwel allemaal uit de Noardlike Fryske Wâlden en hebben binding met de omgeving. Mede-eigenaar Wouter Slotegraaf is een fervent fietser. “Aan het eind van de dag vind ik het prettig om mijn hoofd leeg te maken door de fiets te pakken en een rondje te doen door de prachtige natuur van de Noardlike Fryske Wâlden”, aldus Slotegraaf, die in Harkema woont. Hij voelt zich thuis in de regio met de vele elzensingels. Romke Hoeksma runt met twee vennoten DRS Installatietechniek uit Noardburgum. Het bedrijf heeft 60 mensen in dienst en is werkzaam in de drie noordelijke provincies. “Ik hou ervan om in de natuur te wandelen. Veel personeelsleden waarderen de woonomgeving met de mooie natuur ook. We voelen ons thuis in het ‘beamtegrien’”, Romke Hoekstra van DRS Installatietechniek Noardburgum

vertelt Hoeksma. Hij waardeert met name de boomwallen. “Die

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN


Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen, maken stil, verwonderen en openen de deur naar herinneringen. Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt ook de omgeving: wat is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens? Samen met u maken we ons er sterk voor dat deze schat aan cultuurhistorie behouden blijft. Zodat niet alleen die prachtige stenen en architectuur, maar ook de verhalen en herinneringen blijven bestaan. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor.

Til de tsjerke nei de takomst ta! Word donateur!

Wij beschermen al 50 jaar De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere schat aan kerken in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn 54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd. Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de gebouwen een nieuw leven. Met concerten, exposities, trouwerijen en andere feesten worden de kerken weer het middelpunt van het dorp. Wilt u ook een bijdrage leveren?

Aanmelden kan ook via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, Isolatienoord, het Isolatienoord, het adres het adres het adres het voor adres het voor adres het voor adres het voor adres voor adre vov betaalbaar betaalbaar betaalbaar betaalbaar betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren betaalbaar isoleren isoleren isoleren isoleren isoleren

Op onze website Op vindt website uOp alvast onzevindt meer website u Op informatie alvast onze vindt meer website uuit. Op over alvast informatie onze onder vindt meer website uinformatie Op over alvast onze vindt onder meer website u over alvast Op info zelfde eigenschappen zelfde eigenschappen uit. zelfde Bovendien eigenschappen uit. zelfde hebben eigenschappen deze uit. zelfde Bovendien hebben merken eigenschappen uit. zelfde hebben Bovendien merken eigenschappen deze uit. zelfde Bovendien hebben merken eigenschappen deze uit. hebben zelfde Bovendien merken deze eigenschappen uit.hebben merken Bovendien deze hebben merken Bovendien deze hebben merken deze mo IsolatienoordIsolatienoord is begonnen Isolatienoord als is begonnen klein bedrijf Isolatienoord is begonnen als waarin klein Isolatienoord bedrijf als isdebegonnen klein na-waarin bedrijf Isolatienoord is begonnen als dewaarin klein naIsolatienoord bedrijf als is de begonnen klein na-waarin bedrijf Isolatienoord is als de begonnen waarin klein nabedrijf de als isBovendien nabegonnen klein waarin bedrijf de als nawaarin kleindeze bedrijf de nawaarin de onze nameerin het isoleren meer van het uw isoleren meer dak, het muur van isoleren uw of meer vloer. dak, van het muur uw isoleren meer dak, of vloer. het muur van isoleren uw of meer vloer. dak, van het muur uw isoleren meer of dak, vl jarenlange ervaring jarenlange en kennis jarenlange ervaring in huis en ervaring kennis jarenlange omtrent en in huis duurzaam, kennis jarenlange ervaring omtrent invan huis enervaring duurzaam, kennis jarenlange omtrent en huis duurzaam, kennis ervaring jarenlange omtrent in huis en duurzaam, kennis ervaring omtrent jarenlange in en huis duurzaam, kennis ervaring omtrent in huis en duurzaam, kennis omtrent in huis duurzaam, omtrent duurzaa druk vooral lag druk opvooral de verkoop druk lagvooral opvan de minerale verkoop lag druk opvooral devan wolsoorten, verkoop druk minerale lag vooral opvan de wolsoorten, minerale verkoop lag druk opvooral devan wolsoorten, verkoop minerale lag druk opvooral van dewolsoorten, minerale verkoop lag druk opvooral van de wolsoorten, verkoop minerale lag opvan de wolsoorten, minerale verkoop wolsoorten, minerale wolsoorten, gezond en effectief gezond isoleren. en gezond effectief Dankzij en isoleren. effectief gezond hun innovaties Dankzij isoleren. entarieven, gezond effectief hun Dankzij eninnovaties enconcurrerende isoleren. effectief gezond hun innovaties Dankzij en isoleren. en effectief gezond hun en Dankzij innovaties isoleren. en effectief hun gezond innovaties en Dankzij isoleren. en effectief hun eninnovaties Dankzij isoleren. huneninnovaties Dankzij hun eninnovaties e echter wel tegen echter zeer wel scherpe, echter tegenwel zeer concurrerende tegen scherpe, echter zeer wel concurrerende scherpe, echter tarieven, tegen wel zeer concurrerende tegen scherpe, echter tarieven, zeer wel concurrerende scherpe, tarieven, tegen echter zeer concurrerende wel scherpe, tegen tarieven, echter zeer concurrerende wel tarieven, scherpe, tegen zeer concurrerende scherpe, tarieven, tarieven, Bent uu geïnteresseerd Bent u geïnteresseerd in Bent onze uugeïnteresseerd producten Bent en u geïnteresseerd producten benieuwd in Bent ubeste producten geïnteresseerd en naar benieuwd inBent onze ubeste producten geïnteress benieuwd naar in isolat onze Bent vernieuwingen vernieuwingen zijn wij voor in vernieuwingen staat zijn u altijd wij in vernieuwingen de zijn staat beste wij u altijd in vernieuwingen isolatiemastaat de zijn ubeste altijd wij in vernieuwingen isolatiemade staat zijn beste wij altijd inisolatiemastaat vernieuwingen de zijn u beste altijd wij inisolatiemade staat vernieuwingen zijn beste wij altijd isolatiemainin staat deonze zijn beste altijd wij isolatiemainonze de staat u altijd isolatiemadeen zodat effectief zodat isoleren effectief zodat voorisoleren effectief iedereen zodat voor isoleren haalbaar effectief iedereen zodat voor was. isoleren haalbaar iedereen effectief Maar zodat voor was. isoleren haalbaar iedereen effectief Maarvoor was. zodat isoleren haalbaar iedereen Maar effectief was. zodat haalbaar isoleren iedereen Maar effectief was. voor haalbaar Maar isoleren iedereen was. voor haalbaar Maar iedereen was. haalbaar Maar was. Maar mogelijkheden? mogelijkheden? Neemt mogelijkheden? udegelijk dan Neemt contact mogelijkheden? udegelijk met dan Neemt ons contact op. mogelijkheden? u dan met Neemt contact kunonsadvies op. mogelijkheden? umet dan Wij Neemt ons contact kunop. uadvies dan moge Wij meN c aan teterialen bieden aan en terialen u teeen tevens bieden aan van te en terialen bieden degelijk u tevens aan en terialen advies van u tetevens bieden degelijk te aanvan en teterialen advies bieden degelijk u we tevens te aan en advies van u te terialen tevens bieden degelijk te aan van en advies te terialen tevens bieden te aan advies van en u te tevens bieden te van advies en degelijk uWij tevens te van degelijk te in een bloeiende in een branche bloeiende in een als het bloeiende branche isoleren in een als branche groeiden het bloeiende in isoleren een alswe het bloeiende branche groeiden isoleren interialen een als branche we groeiden het bloeiende isoleren in als een we het branche groeiden bloeiende isoleren in als we groeiden het branche bloeiende isoleren als we het groeiden branche isoleren als we groeiden het isoleren groeiden we nen in de meeste nenweet in gevallen de nen alinde de gevallen volgende meeste nen alin gevallen dag de de volgende meeste leveren. nen alinde de gevallen Ook dag volgende meeste leveren. nen alin gevallen dag de de Ook volgende leveren meeste nen alma di voorzien. Met onze raadgeving Met voorzien. onze weet raadgeving Met voorzien. uonze exact raadgeving welke weet Met voorzien. uonze materiaexact weet raadgeving Met welke uvoorzien. onze exact materiaraadgeving welke weet Met voorzien. umateriaonze exact raadgeving welke Met u meeste exact voorzien. onze materiawelke weet raadgeving Met umateriaexact onze weet welke raadgeving u materiaexact welke weet umateriaexact welke al snel uit onze al snel voegen. uital onze Het snelassortiment voegen. uit onze alHet snel voegen. is assortiment uit uitgebreid al onze Het snel assortiment voegen. uit is enuitgebreid onze alHet snel voegen. is assortiment uitgebreid uit enonze Het al voorzien. snel assortiment voegen. is en uit uitgebreid onze Het al snel is voegen. assortiment uitgebreid en uit onze Het assortiment is voegen. enuitgebreid Het is assortiment en uitgebreid is en uitgebreid en voor grote partijen voor grote bent voor partijen bij grote Isolatienoord bent partijen voor u en bij grote bent Isolatienoord aanheeft voor het partijen uu bij juiste grote Isolatienoord bent aan partijen voor het u op bijjuiste grote Isolatienoor bent aan het partije u voor bij Is len u voor welke len u isolatieklus voor len welke ualtijd. voor nodig isolatieklus welke heeft len u isolatieklus en voor nodig len welke heeft uublijven op nodig voor isolatieklus en moet welke heeft len uu isolatieklus en op nodig voor waar moet heeft len u nieuwop nodig uisolatieklus en moet voor waar heeft welke len u op en nodig u isolatieklus moet waar voor heeft u welke op moet nodig isolatieklus waar op en moet nodig waar heeft u en moet waar ujuis op expandeert nog expandeert altijd. expandeert Wenog blijven altijd. meegaan nog expandeert We altijd. blijven inWe expandeert de meegaan nog nieuwblijven altijd. in meegaan nog We expandeert de nieuwblijven altijd. in We de meegaan nog expandeert nieuwblijven altijd. in meegaan We de nog expandeert nieuwblijven in de meegaan We nieuwnog blijven altijd. inwaar de meegaan We nieuwinwaar de meegaan nieuwinwelke de adres! adres! adres! adres! adres! adres! adre letten. letten. letten. letten. letten. letten. letten. ste technologieën, ste technologieën, zodat stewe technologieën, u steeds zodat ste de we technologieën, beste uzodat steeds ste en we technologieën, meest de u steeds beste zodat ste en de we technologieën, meest beste uzodat steeds enste we meest de technologieën, u beste steeds zodat en de ste we meest beste technologieën, u steeds zodat en meest we de beste u steeds zodat en meest de webeste u steeds enletten. meest de beste en meest duurzame producten duurzame aan duurzame producten kunnen producten bieden, aan duurzame kunnen enaan uiteraard duurzame producten bieden, kunnen nog enbieden, producten aan uiteraard duurzame kunnen en uiteraard aan nog bieden, producten duurzame kunnen nog enbieden, uiteraard aan producten duurzame kunnen en nog uiteraard bieden, aan producten kunnen nog en uiteraard bieden, aan kunnen en nog uiteraard bieden, nog en uiteraard nog stééds tegenstééds de laagste tegen stééds prijzen. de laagste tegenstééds de prijzen. laagste tegen stééds prijzen. de laagste tegenstééds de prijzen. laagste tegen prijzen. stééds de laagste tegenprijzen. stééds de laagste tegen prijzen. de laagste prijzen. Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment Ons assortiment De productenDe waarmee producten De hetproducten waarmee ooit allemaal De het waarmee producten ooit begon, allemaal De het steenwol producten waarmee ooitbegon, allemaal De het waarmee steenwol producten ooit begon, allemaal het steenwol Dewaarmee ooit producten begon, allemaal het steenwol De waarmee ooit begon, producten allemaal steenwol het waarmee ooit begon, allemaal steenwol het ooit begon, allemaal steenwol begon, steenwol en glaswol, kunt en glaswol, u nog altijd enkunt glaswol, biju ons nogkunt vinden. altijd en glaswol, u bij nog Maar ons altijd en kunt vinden. inmiddels glaswol, biju ons nog Maar kunt vinden. altijd eninmiddels glaswol, u bij nog Maar ons altijd kunt vinden. inmiddels en bij glaswol, u ons nog Maar vinden. altijd kunt inmiddels en bij glaswol, uMaar nog ons altijd vinden. inmiddels kuntbijuMaar ons nog vinden. altijd inmiddels bijMaar ons vinden. inmiddels Maar inmiddels is ons aanbodisflink ons gegroeid. aanbod is ons flink Want aanbod gegroeid. ook isflink ons voor Want gegroeid. aanbod PIR,isook XPS ons flink Want voor en aanbod gegroeid. EPS PIR, ook isflink XPS ons voor Want en gegroeid. aanbod PIR, EPS ook XPS is flink ons voor en Want aanbod EPS gegroeid. PIR, ookXPS is voor flink ons en Want PIR, gegroeid. aanbod EPSook XPS voor en flink Want EPS PIR, gegroeid. ook XPSvoor enWant EPS PIR, ook XPS voor en EPS PIR, XPS en EPS kunt u bij onskunt terecht. u bijHet ons kunt gaat terecht. u bij om ons isolatieplaten, Het kunt terecht. gaat u bij om Het ons kunt isolatieplaten, korrels, gaat terecht. u bij omons isolatieplaten, Het kunt terecht. korrels, gaat u bij om Het ons isolatieplaten, kunt korrels, gaat terecht. uom bijisolatieplaten, Het onskunt korrels, gaat terecht. uom bijHet isolatieplaten, ons korrels, gaat terecht. om isolatieplaten, Het korrels, gaat om isolatieplaten, korrels, korrels, en de bijbehorende en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denk en de hierbij bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denk en de hierbij bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denken hierbij de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Denken hierbij deDenk bijbehorende bevestigingsmaterialen. hierbij Denk bevestigingsmaterialen. hierbij Denk hierbij Denk hierbij aan, Dakschroeven, aan, Dakschroeven, spouwankers aan, Dakschroeven, spouwankers en aan, tapes. Dakschroeven, spouwankers Natuurlijk en aan,tapes. Dakschroeven, levespouwankers Natuurlijk en tapes. aan, Dakschroeven, Natuurlijk levespouwankers en aan, tapes. leveDakschroeven, Natuurlijk spouwankers en tapes. aan,leveNatuurlijk Dakschroeven, spouwankers en tapes. leveNatuurlijk spouwankers en tapes. leveNatuurlijk en tapes. leveNatuurlijk leveren wij ook overige ren wijbenodigdheden, ookren overige wij ook benodigdheden, overige ren zoals wijafwerkingsmatebenodigdheden, ookren overige zoals wij ook afwerkingsmatebenodigdheden, overige zoals ren wij afwerkingsmatebenodigdheden, ook overige ren zoals wijafwerkingsmatebenodigdheden, ookzoals overige renafwerkingsmatewijbenodigdheden, ookzoals overige afwerkingsmatebenodigdheden, zoals afwerkingsmatezoals afwerkingsmateriaal, denkt u riaal, aan folies, denktriaal, gipsplaten, u aan denkt folies, upanlatten riaal, aan gipsplaten, folies, denkt en riaal, gipsplaten, uplaatmapanlatten aan denkt folies, upanlatten en riaal, aan gipsplaten, plaatmafolies, denkt engipsplaten, uplaatmapanlatten riaal, aan folies, denkt en panlatten u gipsplaten, plaatmariaal, aan folies, denkt en plaatmapanlatten gipsplaten, u aan folies, enpanlatten plaatmagipsplaten, en plaatmapanlatten en plaatmateriaal waarmee teriaal u uw waarmee isolatieklus teriaal uwaarmee uwnetjes isolatieklus teriaal ukunt uw waarmee isolatieklus afwerken. teriaal netjesukunt waarmee uw Zo netjes isolatieklus afwerken. teriaal ukunt uw waarmee afwerken. isolatieklus Zo netjes teriaal ukunt uw Zo waarmee netjes afwerken. isolatieklus teriaal kunt u uw Zo afwerken. waarmee netjes isolatieklus kunt uZouw afwerken. netjes isolatieklus kunt Zoafwerken. netjes kunt Zo afwerken. Zo kunt u uw huis kunt bij ons u uwvan kunt huis top u bijuw tot ons huis teen van kunt bij isoleren top ons u uw totvan huis kunt teen tegen top bij uisoleren tot uw een ons teen huis van kunt tegen bij isoleren top ons u tot uw een van teen huis tegen kunt top bij isoleren een tot uons uw teen van huis tegen isoleren kunt top bijeen tot ons u uw teen tegen van huis isoleren top een bijtot ons teen tegen vanisoleren top een tot teen tegenisoleren een tegen een zeer betaalbare zeer prijs. betaalbare zeer betaalbare prijs. zeer prijs. betaalbare zeer betaalbare prijs. zeer prijs. betaalbare zeerprijs. betaalbare zeer prijs. betaalbare prijs. Wilt u een nog Wilt scherpere u eenWilt nog prijs, uscherpere een dannog bieden Wilt scherpere prijs, u wij een dan ook Wilt nog bieden prijs, B-keus u scherpere een dan wij nog bieden ook Wilt scherpere prijs, B-keus uwij een dan ook nog bieden prijs, Wilt B-keus scherpere udan een wijbieden ook nog prijs, Wilt B-keus scherpere wij udan een ook bieden nog B-keus prijs, scherpere wij danook bieden B-keus prijs,wij dan ook bieden B-keus wij ook B-keus PIR isolatie, oftewel PIR isolatie, tweede PIRoftewel isolatie, keus, tweede isolatiematerialen oftewel PIR isolatie, keus, tweede PIR isolatiematerialen oftewel isolatie, keus, aan. tweede isolatiematerialen oftewel PIR isolatie, keus, aan. tweede isolatiematerialen oftewel PIRkeus, aan. isolatie, tweede isolatiematerialen oftewel PIRkeus, aan. isolatie, tweede isolatiematerialen oftewel aan. keus, tweede isolatiematerialen aan. keus, isolatiematerialen aan. aan. Nog steeds heel Nogeffectief steeds Nog heel omsteeds mee effectief te heel Nog isoleren, om effectief steeds meemaar Nog te heel om isoleren, vaak steeds mee effectief teheel maar isoleren, Nog om effectief vaak steeds meemaar teheel om Nog isoleren, vaak mee effectief steeds temaar isoleren, heel om Nog vaak effectief mee steeds maar te isoleren, heel om vaakmee effectief maar te isoleren, om vaakmeemaar te isoleren, vaak maar vaak kennen ze kleine kennen schoonheidsfoutjes zekennen kleine schoonheidsfoutjes ze kleine kennen waardoor schoonheidsfoutjes ze kennen kleine ze niet waardoor schoonheidsfoutjes ze alskleine kennen waardoor ze niet schoonheidsfoutjes ze alsze kleine kennen niet waardoor schoonheidsfoutjes alsze kleine ze waardoor kennen nietschoonheidsfoutjes alsze zekleine niet waardoor als schoonheidsfoutjes ze waardoor niet als ze niet waardoor als ze niet als A-keus product A-keus verkocht product A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. A-keus mogen verkocht product worden. mogen A-keus verkocht worden. product mogen A-keus verkocht worden. product mogen verkocht worden. mogen worden. Friese nuchterheid: Friese nuchterheid: isoleren Friesemet nuchterheid: isoleren verstand Friesemet nuchterheid: isoleren Friese verstand met nuchterheid: isoleren verstand Friesemet nuchterheid: isoleren verstand Friese metnuchterheid: isoleren verstand Friese metnuchterheid: isoleren verstand met isoleren verstandmet verstand Onze Friese nuchterheid Onze Friese Onze hecht nuchterheid Friese veel nuchterheid waarde Onze hecht Friese aan veel Onze duurzaamhecht nuchterheid waarde Friese veel aan nuchterheid waarde Onze duurzaamhecht Friese aan veelduurzaamhecht nuchterheid waarde Onze veel Friese aanwaarde duurzaamnuchterheid hecht Onzeaan veel Friese duurzaamwaarde hecht nuchterheid veel aan duurzaamwaarde hechtaan veelduurzaamwaarde aan duurzaamheid, eerlijkheid heid, eneerlijkheid veiligheid. heid, eerlijkheid en Daarom veiligheid. heid, doen eneerlijkheid veiligheid. Daarom wijheid, alleen doen eerlijkheid en Daarom veiligheid. wijheid, alleen doen eneerlijkheid veiligheid. Daarom wij alleen heid, doen en Daarom eerlijkheid veiligheid. wij alleen heid, doen enDaarom eerlijkheid wij veiligheid. alleen doen en Daarom wij veiligheid. alleen doenDaarom wij alleen doen wij alleen zaken met betrouwbare, zaken metzaken betrouwbare, gerenommeerde met betrouwbare, zaken gerenommeerde bedrijven met zaken betrouwbare, gerenommeerde zoals met bedrijven betrouwbare, zaken gerenommeerde bedrijven zoals met betrouwbare, gerenommeerde zaken zoals bedrijven met betrouwbare, gerenommeerde zaken zoals bedrijven met betrouwbare, gerenommeerde zoals bedrijvengerenommeerde zoals bedrijven zoals bedrijven zoals Knauf, Rockwool, Knauf, Bauder Rockwool, Knauf, en Meuwissen. Rockwool, Bauder Knauf, enZij Bauder Meuwissen. Rockwool, dragen Knauf, en deMeuwissen. Zij Rockwool, Bauder dragen Knauf, enZij deBauder Meuwissen. dragen Rockwool, en Knauf, deMeuwissen. Zij Bauder Rockwool, dragen en Knauf, Zij deMeuwissen. Bauder dragen Rockwool, en de-Zij Meuwissen. Bauder dragen en deZij Meuwissen. dragen de-Zij dragen de-

Reitsmastrjitte 48 | 9281LE Harkema | 0512-232 292 info@isolatienoord.nl | www.isolatienoord.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

ALLPRINT DOKKUM

De magie van maatwerk “Creatief denken, onderzoek doen, testen, de machine instellen en dan zien dat het eindresultaat eruit rolt zoals de klant het wil hebben: dat is magisch.” Specialistisch bedrukkingsbedrijf Allprint in Dokkum levert vanaf de Hogedijken in Dokkum maatwerk pur sang. Martin van der Bij en Margriet Bijlstra, broer en zus, gaan steeds voor perfectie. In 2014 namen ze het bedrijf over en verhuisden ze van de bin-

adviseren en meenemen in het denk- en testproces.” Kleine opla-

nenstad naar het bedrijventerrein. Een spannende fase, want

ges, bijzondere relatiegeschenken, puzzels op foam, meerlaagse

Martin en Margriet besloten een nieuwe weg in te slaan. “De

stickers met 3D-effect, bewegwijzering en uitgefreesde panelen

match tussen waar wij goed in zijn en waar vraag naar is, was ons

voor Familiepark Nienoord: bijzondere projecten zijn er legio. “We

uitgangspunt. Op basis daarvan schaften we onze UV Flatbed

hebben een goede kennisdatabase, dat is onze kracht. We weten

Printer aan. Een fantastische machine waarmee je bijna alles kunt

wat we doen.”

bedrukken, als het maar recht is en maximaal vijf centimeter dik: stevig karton, hout- en plaatmateriaal en zelfs echt glas, mits

Plannen voor de toekomst? “Verder groeien, blijven ontwikkelen,

behandeld met een speciale primer. Onze digitale freesmachine

specials maken, nog beter gevonden worden door klanten: we

kan bovendien uit bijna elk materiaal vormen snijden. Deze com-

zijn op de juiste weg, maar het kan altijd mooier, beter en effici-

binatie maakt dat wij bijna alles kunnen bedrukken: van brood-

ënter. De lat ligt hoog bij Allprint, maar als je naar onze naam kijkt

trommels, lockerdeurtjes en powerbanks, tot kastdeuren, houten

hebben we ook wat waar te maken!”

panelen en zelfs condoleancemappen met een rubberen omslag.” “De gekste opdracht tot nu toe? Een nieuwe achtergrond voor een pinballmachine die werd gereviseerd. Een superstrakke print op een dunne transparante plaat met een kleeflaag én honderd kleine gaatjes perfect uitgelijnd. Het eindresultaat werd persoonlijk opgehaald: de klant was superenthousiast.” Kunnen jullie ook… “Gaan we testen!” Dat is het standaard antwoord van Martin en Margriet op bovenstaande vraag. Ze zien in elke aanvraag een uit-

Nieuwsgierig?

daging en gaan gretig aan de slag met materialen, afmetingen en

Bekijk nog meer bijzondere voorbeeldcases op

vormen. “Daarmee onderscheiden we ons. We leveren kwaliteit

www.allprint.nl/cases

en doen daar alles voor. Uiteraard in overleg met de klant, die we

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

21


22

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

ONDERNEMEND GEZIN FEDDDEMA

‘ Begin klein en ga van daaruit groeien’ Van kleins af aan ging de negentienjarige Titia Feddema met haar ouders mee naar hun zaak: Feddema Recreatie Service. Het ondernemende is dus letterlijk met de paplepel ingegoten. Nu ze zelf haar diploma ondernemer retail op zak heeft, is ze in oktober vorig jaar haar eigen webshop met woonaccessoires, cadeauartikelen en handgemaakte artikelen begonnen: skuorre5.nl. En dat is heel iets anders dan wat haar ouders doen.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Klaas en Reinie Feddema begonnen vijftien jaar geleden min of meer per toeval met Feddema Recreatie Service. Reinie was van het kamperen, Klaas zag zichzelf niet in een tent. Ze kochten een caravan als compromis en toen kennissen op een smerige stacaravan stuitten kregen ze de vraag of zij hun caravan niet aan die kennissen wilden verhuren. “En zo is het begonnen. Van het één kwam het ander, en we verhuurden de caravan al snel zo vaak dat we er een caravan bij moesten kopen, anders konden we zelf niet meer op vakantie." Die twee caravans werden er op een bepaald moment tien, en ondertussen pakte Klaas ook het onderhoud en reparaties aan caravans, campers en aanhangers van anderen erbij op. Uniek aan het bedrijf is dat ze een haal-en-breng-service hebben. ,,Daar maakt inmiddels zo'n 80% van onze huurders gebruik van", vertelt Klaas. “Tot aan de Veluwe brengen wij de caravan op de door hen gewenste camping en dan zetten we de voortent erbij op. Zo kunnen ook mensen met een kleinere auto, of die niet houden van rijden met een aanhanger, toch met een caravan op vakantie. Het is een unieke service, wij spelen in op de wens voor gemak. Zo hebben ook alle caravans een complete inventaris." Goede volgorde Titia, die samen met haar zussen ook regelmatig meehelpt in het bedrijf van haar ouders, heeft zelf ook de wens om met haar eigen onderneming te groeien, net zoals haar ouders heel klein begonnen zijn en inmiddels van Feddema Recreatie Service een goedlopend bedrijf hebben weten te maken. “Mijn wens is om op termijn ook een eigen winkel te runnen, dat lijkt me het allermooist", zegt Titia. “Maar het is goed om klein te beginnen." Daarin valt haar vader haar bij. ,,Ik denk dat het een goede volgorde is om een start met een webshop te maken en van daaruit te groeien naar hopelijk ooit een eigen winkel. Je ziet ook veel mensen zich direct in de schulden steken, om maar zo groot mogelijk te beginnen. Natuurlijk gaat dat soms goed, maar het gaat ook vaak fout. Er is niks mis mee om klein te starten. Ondernemen is soms ook gewoon proberen, en kijken wat werkt en wat niet. Daar leer je enorm veel van en het helpt je groeien." Hadden Klaas en Reinie vijftien jaar geleden kunnen vermoeden waar we ze anno 2022 zouden staan? “Nooit", zegt Klaas lachend. “Maar het is zo gelopen en we hebben er enorm veel plezier van met het hele gezin."

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

23


Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

HART VOOR DE LEEROMGEVING Wij geloven dat kinderen beter leren als ze meer bewegen. Niet alleen na schooltijd, maar ook tijdens de les! Maak nu kennis met onze ergonomische oplossingen. health2work.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

RP KEUKENS & SANITAIR

‘Ons doel is mensen blij maken’ Rense Postma heeft vele jaren ervaring in de keuken- en sanitairbranche. Toen hij in oktober 2017 zijn eigen winkel opende aan de Zuiderschans in Dokkum, had hij maar één doel voor ogen: mensen blij maken. “Tevreden klanten, werknemers en monteurs”, beaamt Postma. Dat succes en groei niet per se de ambitie was, heeft de groei van de zaak de afgelopen jaren niet tegengehouden.

“Misschien omdat klanten voelen dat er bij ons geen druk op ligt

bovendien ook een prijs uit, zodat de klant weet waar hij aan toe

om iets aan hen te verkopen”, denkt de winkeleigenaar. Hijzelf en

is.” Klanten komen de winkel binnen met ideeën die ze hebben

zijn collega’s nemen de tijd voor elke klant. “We zitten zomaar twee

opgedaan via bijvoorbeeld Pinterest, woonprogramma’s of de

of drie uren met mensen aan tafel. Het uitgangspunt voor een suc-

gratis magazines die ze kunnen aanvragen op www.rpkeuken-

cesvol ontwerp is de ruimte die mensen beschikbaar hebben voor

sensanitair.nl. In de uitgebreide showroom doen ze vervolgens

een nieuwe keuken of badkamer, en natuurlijk hun wensen.”

meer inspiratie op. “Zwarte keukens en een industriële look zijn populair, maar ook houtkleurige keukens. In werkbladen zie je veel

In de winkel werken vijf mensen, daarnaast zijn er zo’n vijftien zzp-

marmer, ook voor de badkamer is marmer erg in trek”, weet de

monteurs actief. Ze hebben het allemaal druk: er is veel vraag naar

ervaren verkoper.

keukens, badkamers en tegels. “Mensen geven tegenwoordig meer uit aan een nieuwe keuken of badkamer. Wij zitten in het middens-

Erkend MHK Keukenexpert

egment, daarin is zóveel keus. We bieden verschillende merken,

Klanten komen hoofdzakelijk uit de regio, maar ook daarbuiten

daarnaast is er qua apparatuur ontzettend veel mogelijk. En denk

weten mensen RP Keukens & Sanitair goed te vinden. “Bovendien

eens aan de keuze voor een keukenblad: welk materiaal kies je?

zijn we aangesloten bij inkooporganisatie MHK Groep. We zijn

Welke deurtjes en greepjes? Welke tegel past bij je badkamermeu-

erkend MHK Keukenexpert, als enige in Friesland”, aldus Postma.

bel? Voor ons is het de kunst om de klant goed te begeleiden,

“Het complete plaatje klopt en daarmee maken we graag het ver-

zodat we samen een mooi, compleet plaatje kunnen maken.”

schil. We vinden het belangrijk dat mensen het ons net zo graag gunnen als andersom. Als we het met z’n allen goed hebben, zijn

Uitgebreide showroom

we immers allemaal tevreden!”

Dat plaatje rolt als 3D-ontwerp uit de computer: een realistisch beeld van het eindresultaat. “Binnen een paar klikken rolt er

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

25


26

|

ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

M.J. BORGER TRANSPORT UIT EE

Specialist in containervervoer Hij begon vijftien jaar geleden met één truck, maar het transportbedrijf van Marten Jan Borger in Ee is ondertussen uitgegroeid tot een onderneming met vijf vrachtwagens waarmee vooral afval, houtsnippers en kokkels worden vervoerd. Ook plaatst het bedrijf containers en biedt ze aan voor verhuur.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Sinds een aantal jaren woont het gezin Borger aan de Tibsterwei

containers. “Ik heb jaren in loondienst gewerkt bij verschillende

in Ee. Vanuit hun woning hebben ze een prachtig uitzicht op

werkgevers. In 2007 ben ik voor mezelf begonnen”, vertelt Marten

de weilanden en achter het huis staat een groot bedrijfspand

Jan. “Op een gegeven moment hebben we de knoop doorge-

met voldoende ruimte rondom voor de vijf vrachtwagens en

hakt. Het is wel belangrijk dat je samen achter die beslissing staat,

containers. “We zijn heel blij met deze plek”, aldus Marten Jan. Het

want een eigen bedrijf betekent veel uren maken. Het is altijd

duurde zo’n tien jaar voordat de vergunningen voor de bouw van

druk en er is altijd wel iets te doen”, vult Jolanda aan.

het nieuwe bedrijfspand binnen waren, maar inmiddels zit M.J. Borger Transport naar alle tevredenheid op het nieuwe industrie-

Er werken ondertussen zes man in loondienst bij M.J. Borger

terrein ten noorden van het dorp. “Hier hebben we de kans om

Transport, die dag en nacht rijden. “We vervoeren ook oud ijzer

te groeien. Het werk is ondertussen verdrievoudigd en de auto’s

en zitten in het agrarische vervoer van onder andere maïs, kuil en

hebben gelukkig nog nooit zonder werk gestaan.”

graan voor bedrijven en boeren in de omgeving. Het vervoer van kokkels vanaf Lauwersoog gaat dag en nacht door. De boten komen op verschillende tijdstippen binnen en dan moet je er staan

‘Hier hebben we de kans om te groeien. Het werk is ondertussen verdrievoudigd’

om de lading snel te vervoeren. Het is altijd druk. Alleen als het hard waait, kunnen de boten niet uitvaren en is het iets rustiger.” Volgende generatie De volgende generatie staat klaar om in het bedrijf te stappen: de 14-jarige zoon Tjipke Jan vindt het werk in het transportbedrijf prachtig, aldus heit Marten Jan en mem Jolanda. “Het is mooi dat er opvolging is voor het bedrijf. Het bedrijf loopt prima. We zien

Samen

wel hoe het verder loopt”, besluit het echtpaar.

Samen met zijn vrouw Jolanda bouwde Marten Jan het bedrijf op zoals dat er nu staat, met vijf trucks die zijn uitgerust met een haakarm-containersysteem voor het snel laden en lossen van

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

27


28

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Gerrit Hellema, voorzitter HOC en directeur Hellema Hallum, en Oeds Kuipers, relatiemanager Friesland voor Liander.

BETROKKEN PARTIJEN LEVEREN VOLOP ENERGIE

Meer stroom? Meer samenwerken! Wat doe je als ondernemer met groeiambitie die zijn steentje wil bijdragen aan de energietransitie? Je plaatst een batterij zonnepanelen en een windmolen en voilà: ‘gratis’ meer stroom. Zo simpel is het niet. En in Hallum helemaal niet. We spreken er af met HOC-voorzitter Gerrit Hellema en Oeds Kuipers van Liander om te praten over mogelijke oplossingen voor de netcongestie aldaar.

Gerrit Hellema is voorzitter van de Hallumer Onderne-

om de bedrijven de extra stroom te leveren die ze nodig

mers Club (HOC) én directeur van koekjesfabriek Hellema.

hebben. Hellema: “Bovendien worden ons van overheids-

Oeds Kuipers is relatiemanager Friesland voor Liander. De

wege torenhoge heffingen opgelegd omdat we nog

heren overleggen zeer regelmatig. Hellema en andere

niet van het gas af zijn. Dat remt onze groei en concur-

Hallumer bedrijven willen uitbreiden, maar het lokale

rentiepositie.”

regelstation is al overbelast: er is niet genoeg capaciteit


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Omtinken Hellema: “Daar zijn we hartstikke blij mee, maar ik vraag me af of dit op tijd zal zijn en of het genoeg zal zijn, gezien de behoefte aan extra stroom. Bovendien wordt hiermee het probleem van de heffingen nog niet opgelost. We moeten omtinken en alle opties onderzoeken om samen groene energie op te wekken, op te slaan én te gebruiken. Vraag en aanbod bij elkaar brengen! ” Pilotprojecten Op een bedrijventerrein in Zutphen worden via een experimenteerregeling wél rechtstreeks windturbines aangesloten op bedrijven. Kuipers: “Zo’n experimenteerpilot mag onder voorwaarden. Deze projecten zijn nodig om ons voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en technische mogelijkheden en wet- en regelgeving te doen kantelen.” Hellema: “Dat is hier ook nodig. We moeten er alles aan Wet- en regelgeving

doen om concurrerend te blijven, ook voor de werkgelegenheid.” Met

Kuipers: “Wij willen als netbeheerder graag in de wensen van onze

gemeenten en provincie hebben de HOC en Liander zeer regelmatig

klanten voorzien. We zien dat ondernemers die verduurzamen grote

overleg. “Die steun hebben we. We onderzoeken hun concrete tips,

hoeveelheden stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet, dat daar

zoals gebruikmaken van de Friese Projectenmachine voor het benutten

niet op is berekend. Hellema gebruikt eigen opgewekte zonnestroom

van Europese subsidies.”

ook zelf. Het overschot mag aan het net van Liander geleverd worden. Maar opgewekte stroom van anderen mag vanwege wetgeving niet

Systeem van de toekomst

direct aan verbruikers geleverd worden, dit moet worden ingevoerd op

Kuipers: “We zijn op weg naar het systeem van de toekomst, maar

het net.”

we zitten in een fase van transitie. We hebben elkaar keihard nodig. Ondertussen moeten wij als netbeheerder onze winkel openhouden en het bestaande elektriciteitsnet betrouwbaar houden.” Hellema: “Wij zijn koekjesbakkers: we dachten nooit na over energie, nu zijn we er dagelijks mee bezig. Mijn zoon vroeg mij een paar jaar geleden: ‘heit, wat ga jij eigenlijk aan het klimaat doen?’ Voor je kinderen en hun toekomst doe je alles. Zo simpel is het.”

Overzicht bedrijven HOC-leden op bedrijventerrein in Hallum.

Enorme uitbreiding Liander werkt intussen aan een enorme uitbreidingsoperatie. Kuipers: “We investeren de komende jaren 162 miljoen euro in het Friese middenspanningsnet. Voor 32 projecten graven we ruim 800 kilometer aan sleuven, leggen we circa 1750 kilometer kabels en plaatsen we zo’n 230 nieuwe compacte elektriciteitsstations.” Kuipers heeft goed nieuws voor Hallum: “We kunnen hier op korte termijn grond aankopen, waardoor we aan de slag kunnen met een nieuw elektriciteitsverdeelstation. Dat levert een factor vier meer vermogen op: zo’n 30 megawatt. Door een groot tekort aan technische mensen kunnen we geen harde planning maken, maar we richten ons op de zomer van 2024.”

Een overzicht van de projecten van Liander in Noordoost-Friesland. De paarse lijnen zijn nieuw te leggen middenspanningskabels.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

29


30

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

HULP VOOR FINANCIEEL (ON) GEZONDE WERKNEMERS

Geldzorgen bij werknemers. Wat betekent dit voor u als werkgever? Een op de vijf huishoudens heeft geldzorgen. Mensen nemen dit mee naar hun werk. Praten over geld op de werkvloer vinden zowel werkgevers als werknemers moeilijk, maar beiden hebben baat bij een oplossing. U kunt als werkgever veel doen aan preventie en verwijzing. Dit zorgt voor productievere, mobielere en gelukkigere werknemers.

Feiten en cijfers

Hoe herkent u geldzorgen bij werknemers?

• 62% van de werkgevers heeft personeel met

• Loonbeslag

geldzorgen. • Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen extra ziek. • Ook zijn ze 20% minder productief (sneller afge-

• Inhouding van de zorgpremie op het salaris • Verzoek om extra uren te werken • Vragen om voorschot of lening bij werkgever • Vaker ziekmeldingen

leid door geldstress) • 46% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen. • Gemiddeld zoeken mensen pas na 5 jaar hulp, ze hebben dan gemiddeld 14 schuldeisers en circa 40.000 euro aan betalingsachterstanden en schulden.

Ook kunnen er aanleidingen zijn voor geldzorgen, zoals: • Grote gebeurtenissen ( uit elkaar gaan, een kind krijgen, overlijden van een naaste) • Moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Wanneer is een werknemer financieel fit?

ning worden ingezet. Bijv. maatschappelijk werk, verslavingszorg,

Een financieel fitte werknemer maakt zich geen zorgen over geld.

geestelijke gezondheidszorg, UWV, vrijwilligersorganisaties, enz.

Hij weet wat zijn inkomsten en uitgaven zijn, komt geen geld tekort en heeft voldoende spaargeld voor onverwachte uitgaven

Vrijwilligersorganisaties

en toekomstplannen. Ook bij bijzondere gebeurtenissen besteedt

Vrijwilligersorganisaties kunnen mensen helpen met het op orde

hij aandacht aan zijn financiële situatie. Dat kan gaan om samen-

brengen van inkomsten en uitgaven, het begrijpen van brieven en

wonen, een kind krijgen, een nieuwe woning, maar ook om uit

het ordenen van de administratie. Deze hulp is gratis en tijdelijk.

elkaar gaan, minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid, ziekte, ontslag of overlijden van de partner. Al deze gebeurtenis-

Werkgevers kunnen geldzorgen en tegenslagen relatief snel

sen hebben gevolgen voor de inkomsten en uitgaven op korte en

signaleren en hebben baat bij het aanpakken hiervan. Voor meer

lange termijn. Een financieel fitte werknemer kan deze gebeurte-

informatie en tips kijkt u op financieelfittewerknemers.nl of geldfit.nl

nissen goed opvangen. Hij heeft ook ruimte om keuzes voor de toekomst te maken, zoals een opleiding volgen, een andere baan overwegen, eerder met pensioen of met deeltijdpensioen gaan. Daardoor is een financieel fitte werknemer productiever, mobieler, gelukkiger en duurzaam inzetbaar. Wat kunt u als werkgever doen? • Ga in gesprek wanneer u een van bovenstaande signalen herkent of ziet dat uw medewerker een grote gebeurtenis meemaakt. En zijn er loonbeslagen? Onderneem dan zeker actie. Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Dit is een goed moment om met uw werknemer te bespreken dat er een loonbeslag aankomt, waardoor uw werknemer maandelijks veel minder geld overhoudt (en extra kosten maakt). Zo voorkomt u dat uw werknemer verrast wordt. Laat uw werknemer ook de beslagvrije voet controleren (of help hem hierbij). • Verwijs naar hulp. Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp bij geldzorgen:

Contactgegevens: Gemeente Noardeast-Fryslan en Dantumadiel Tel: 0519-298888

Gemeente

Email: infosdv@noardeast-fryslan.nl

U kunt uw werknemer doorverwijzen naar diens gemeente. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) zorgt ervoor dat de

Vrijwilligers organisaties:

schuldhulpverlening vanuit een wettelijke basis door de gemeen-

De Formulierenbrigade

ten (kosteloos) wordt uitgevoerd. De schuldhulpverlener van de

Tel: 0519-292223

gemeente nodigt uw werknemer graag uit voor een laagdrempe-

h.bakker@het-bolwerk.eu

lig, vrijblijvend en informatief gesprek. Humanitas thuisadministratie De gemeente biedt naast schuldhulpverlening ook budgetbeheer

Tel :06-22709903

en budget coaching. Het doel is om stabiliteit te krijgen in het

ta.nof@humanitas.nll

maandbudget (tijdig betalen van de vaste lasten) en een oplossing zoeken voor de betalingsachterstanden en schulden. De

Moeite met lezen en schrijven?

gemeente biedt integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat

DigiTaalhuis (in de Bibliotheek)

naast het zoeken van een oplossing voor de schulden ook geke-

Tel: 088 – 1656123

ken wordt naar de oorzaak of omstandigheden die geleid hebben

www.ikleermeer.nl

tot de schuldenproblematiek. Hierbij kan flankerende hulpverle-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

31


ALLES ONDER ÉÉN DAK bij De Vries Wonen

Klaar voor de toekomst!

Met een warmtepomp van Bijlstra Installaties Een warmtepomp is een energiezuinige manier om je woning te verwarmen. Een warmtepomp komt in plaats van, of naast, een CV ketel. In plaats van gas te gebruiken, onttrekt een warmtepomp de warmte uit lucht of (grond)water voor de verwarming. Bijlstra Installaties adviseert en installeert de warmte-

Ook voor uw stylingadvies aan huis!

pomp die het beste bij u past. Daarbij garanderen we hoogste kwaliteit en de beste service. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! Hogedijken 22 9101WV Dokkum www.bijlstra.nl Tel: 0519 22 17 90

INLOOP SPREEKUUR IN D E BIBLIOTHEEK DRACHTEN

Op donderdagmiddag van 15.00

tot 16.30 uur

2 december 14 januari 4 februari 11 maart

15 april 20 mei 17 juni


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan Sta jij aan het roer van een mkb-bedrijf, non-profitorganisatie of een sportvereniging? En beheer je daarmee panden die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken? Dan kun je in een aantal gevallen gebruik maken van de Stimuleringslening.

Dat is een lening met een lage rente (1,7%), waarmee je werkzaamheden kunt financieren die het pand energiezuiniger en toe-

Hulp nodig bij je aanvraag?

komstbestendiger maken. Denk hierbij aan isolatie, het aanschaf-

Tel: (050) 5224 924

fen van een HR combiketel, het verwijderen van een asbestdak,

Email: leningen@snn.nl

het plegen van onderhoud of het slopen van een oud schuurtje dat al jaren in de weg staat.

Kijk voor meer informatie op www.snn.nl/stimuleringslening-zakelijk

Wanneer kom je in aanmerking? • Je doet de aanvraag namens een stichting, vereniging of mkb-bedrijf. • De organisatie is eigenaar of hoofdgebruiker van een bestaand pand of sportterrein • Dit pand of sportterrein bevindt zich in de gemeente Noardeast Fryslân. • De lening kent een maximaal bedrag van € 50.000,-. • De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd ten tijde van de aanvraag. • De organisatie staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel en heeft een KvK-nummer. • Je hebt niet meer dan 10 medewerkers in dienst.

Let op: geld lenen kost geld

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

33


34

|

NOARDEAST-FRYSLÂN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Grand café in oude gemeentehuis is aanwinst voor de regio Willem Thies van Grand Café WALD en Gerwin van Oene van Streekwurk voor het betreffende pand in Kollum, dat ook wel bekend is onder de naam Huize Sytzama.

Jarenlang stond het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. leeg. Dankzij exploitanten Willem Thies en Wierd Visser uit Leeuwarden krijgt het rijksmonument aan de Voorstraat in Kollum een nieuwe bestemming. Ook een LEADER subsidie via Streekwurk heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

‘Grand Café WALD’ staat er op het groene bord bij

eigen stad naar een geschikt pand. “Er is de laatste

het trappetje voor het opvallende gebouw in het

jaren veel horeca bijgekomen in Leeuwarden, dus

centrum van het dorp. Er wordt momenteel druk

keken we ook eens buiten de stad”, aldus Willem en

gewerkt om het pand op te knappen en in oude ere

Wierd. De twee kwamen in contact met de eigenaar

te herstellen. “In april willen we onze deuren openen”,

van het rijksmonument in Kollum, Eric Kooistra, die

vertelt Willem Thies. Hij heeft net als zijn compagnon

hen in contact bracht met de Stichting Huiskamer

jarenlange ervaring in de horeca. Toen ze collega’s

Kollum. Deze stichting heeft als doel de sociale cohe-

waren bij Post-Plaza in Leeuwarden hadden ze het

sie in Kollum te vergroten door een huiskamergevoel

er al over, dat ze ooit graag een eigen restaurant

te creëren in dit gebouw. Ook wordt de samenwer-

zouden willen. De Leeuwarders zochten eerst in hun

king gezocht met Talant.


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN ALGEMEEN

Willem Thies van Grand Café WALD en Gerwin van Oene van Streekwurk voor het betreffende pand in Kollum, dat ook wel bekend is onder de naam Huize Sytzama.

Ontmoetingsplek

ven dat ze hun vergaderingen wel bij ons willen houden.” Juist die

Aangezien de exploitanten geen Kollumers zijn, hebben ze eerst bij

betrokkenheid met het dorp is volgens Van Oene heel belangrijk.

verschillende partijen gepeild of er behoefte is aan deze sociale ont-

“Daarom is het ook zo mooi dat de heren gaan samenwerken met

moetingsplek. ”Dat was al snel duidelijk”, vertelt Willem. Voor Gerwin

Talant, die een vestiging achter het gebouw heeft.” Willem en

van Oene van Streekwurk was dit sociaal-maatschappelijke aspect

Wierd hebben inmiddels al contact gehad met de mensen achter

belangrijk voor de aanvraag van de subsidie. De aanvraag werd in-

de Stichting Wil van Zorggroep Alliade, waar Talant onderdeel van

gediend door Gerrit Elsenga namens de Stichting Huiskamer Kollum.

is. “Zij kijken welke cliënten volgens hen geschikt zijn voor dag-

”Wij hebben geholpen bij de begeleiding van de aanvraag. Voor

besteding bij ons. We vinden het leuk om met deze doelgroep

LEADER is het van belang dat de leefbaarheid op het platteland ver-

samen te werken.”

groot wordt. Dit Grand Café in combinatie met de ontmoetingsplek is een aanwinst voor het dorp”, aldus Gerwin van Oene. Het versterkt

Willem benadrukt dat het Grand Café straks van tien tot tien uur

de andere horeca en winkels en er is al sprake van samenwerking

geopend is voor iedereen. De ondernemers richten zich op de

met de ondernemersvereniging en theater De Colle.

hele regio Noordoost-Friesland. Gerwin: “Op deze manier krijgt de economie op het platteland een impuls. Dat maakt dit sociaal-

Dagbesteding

maatschappelijke project Leaderwaardig. Ik verwacht dat het een

De eerste reacties zijn volgens Willem positief. “Ik hoor ook al van

succes wordt en dat Kollum zo prominent op de kaart wordt gezet.”

veel mensen dat ze hier zijn getrouwd en dat ze hun jubileum bij ons willen vieren. En de ondernemersvereniging heeft aangege-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

35


Ensel Konstruktie Holwerderweg 23 9101 PA Dokkum Telefoon (0519) 29 72 27 Fax (0519) 29 50 52 info@ensel.nl www.ensel.nl

Ensel

staalkonstrukties

veelzijdige, architectonische staalkonstrukties

Holwerderweg 23 . 9101 PA Dokkum . Telefoon (0519) 29 72 27 . info@ensel.nl . www.ensel.nl

De Wygeast 23 9294KP Oudwoude Netherlands

E-mail: info@promass.nl Website: www.promass.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

JOGG- Silvia de Roos en Hugo Bruinsma

Samen maken we de leefomgeving van kinderen en jongeren gezond, dat is JOGG! Kinderen en jongeren die gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Dat is wat we willen. We zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving Gezonde keuzes maken is nu nog te moeilijk

Gezonde keuzes maken is gemakkelijker als we samenwerken

Onze leefomgeving is in de laatste jaren flink veranderd. De

Thuis, op school, in de buurt, tijdens het sporten, in de vrije tijd,

verleiding van veel en ongezond eten ligt overal op de loer. We

op het werk en ook op social media. “Iedereen kan meehelpen

bewegen steeds minder en slapen te weinig. En dat we zoveel op

aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren”, aldus

onze smartphones en tablets zitten, helpt ook niet mee. Armoede,

Silvia de Roos, JOGG Regisseur. Silvia zet zich samen met Hugo

werkloosheid of scheiding zorgen ervoor dat een gezonde leefstijl

Bruinsma, JOGG Beleidsambtenaar, in voor JOGG in de gemeente

geen voorrang krijgt. In Dantumadiel heeft 8% van de kinderen

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Dit doen ze niet alleen. Zij

overgewicht. In Noardeast-Fryslân is dit 12%. Onder de jongeren is

krijgen daar hulp bij van partners uit de beide gemeenten.

dit 13%. Van alle inwoners heeft meer dan de helft overgewicht. JOGG geeft invulling aan Maatschappelijk Verantwoord JOGG: gezonde jeugd, gezonde toekomst

Ondernemen (MVO)

Sinds het voorjaar van 2021 zijn de gemeenten Dantumadiel

Voor bedrijven is het dus zeer interessant om aan te sluiten bij

en Noardeast-Fryslân een JOGG gemeente. Het motto van

JOGG. En zij investeren daarmee meteen in hun toekomstige

JOGG is ‘gezonde jeugd gezonde toekomst’. JOGG maakt de

werknemers. Het is ook een ingang om gezondheid op de werk-

fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren

vloer te stimuleren. Wil je meer weten? Neem vooral contact op

gezonder. En vormt samen met gemeenten, maatschappelijke

met Silvia de Roos via s.deroos@ggdfryslan.nl

organisaties en bedrijven een werknet.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

37


Samen Friesland coherent maken!

Wil jij jezelf en je bedrijf ontwikkelen? Geef je dan op voor de training Coherent Ondernemen. Al 42 Friese ondernemers gingen je voor. Ze vertellen jou graag wat het hen bracht.

Geïnteresseerd? Kijk op enuzelf.nl of bel Anco van der Vliet, 06 53 37 64 56

MJ Borger transport bv - Voor al uw containertransport - Verhuur van containers voor afval van 10 t/m 40 kuub -

GMP gecertificeert voor agrarische produkten

MJ Borger transport bv | Tibsterwei 4d | 9131 EG Ee info@mjborgertransport.nl /www.mjborgertransport.nl | tel 0654780643


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

WETHOUDERS JELLE BOEREMA EN ESTHER HANEMAAIJER

Verlaten de gemeentepolitiek van Noardeast-Fryslân Jelle Boerema en Esther Hanemaaijer kijken met trots en dankbaarheid terug op hun carrière in de gemeentepolitiek. Foto Mercy Aquaa

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart achter ons is het einde van het huidige college van Noardeast-Fryslân daar. De wethouders Esther Hanemaaijer (CDA) en Jelle Boerema (VVD) hebben aangegeven niet in de gemeentepolitiek terug te keren. Met hen verdwijnt 27 jaar politieke ervaring door de voordeur. In februari vergaderde de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân

nog niet waar we willen staan. We hebben geprobeerd om de

voor het laatst in haar huidige samenstelling. Naast Boerema en

drie voormalige gemeenten met elkaar te harmoniseren. Dat gaat

Hanemaaijer bestaat dit college uit Theo Berends (ChristenUnie),

gestaag.” Boerema: ,,Het onderhoud is zo’n voorbeeld. Dat is voor

Fedde Breeuwsma (FNP) en Jouke Douwe de Vries (S!N).

heel de gemeente gelijkgetrokken. Het moet niet zo zijn dat het elders beter wonen is. Dat kenmerkt volgens mij ook de start van

Demissionair

een herindelingsgemeente, je bent veel bezig met harmonisatie

Na de verkiezingen zijn wij demissionair zoals dat heet. We maken

en het afstemmen van beleid. Daarnaast hebben we de gemeen-

geen plannen meer. Alle gevoelige vraagstukken pakt het nieuwe

telijke financiën op orde gebracht.”

college op,” aldus Hanemaaijer. ,,Besluiten met politieke impact en alles wat grote financiële consequenties heeft, doen we niet

Andere politieke accenten

meer,” vult Boerema aan.

,,Het is prima dat er straks een ander college komt met nieuwe wethouders,” kijkt Boerema vooruit. ,,Bepaald beleid kunnen zij

Hoe laten jullie de gemeente achter?

voortzetten, maar het is helemaal niet verkeerd als zij andere poli-

Hanemaaijer: ,,Onze gemeente is nog jong, uiteindelijk zijn we

tieke accenten leggen en met nieuwe speerpunten komen.”

nog maar drie jaar bezig. We zijn op de goede weg, maar we staan

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

39


KOOTSTERTILLE - HEERENVEEN - MENALDUM

 Nieuwste modellen keukens en maatwerk keuken op showroom  Vrijblijvende offerte ook op afspraak ‘s avonds mogelijk  Wij ontzorgen van A tot Z van afbreken oude keuken tot opbouw nieuwe keuken  Renovaties van keukens  Vast team verkoop/service en monteurs Woudweg 3A 9257 RM Noardburgum 0511-472400

(0512) 331333

info@waaksma.nl

W W W. W A A K S M A . N L

ai162280814729_Presentatie-OndernemendFriesland bewerkt.pdf

1

14:02 www.keukencentrum-dehaan.nl

04-06-2021

Specialist in machinaal terreinonderhoud Wij staan garant voor snel zichtbaar schoon resultaat! • Inzetbaar bij elk type

bedrijf.

• Milieuvriendelijk

onkruid bestrijden openbare ruimte

- 22429916 www.Terreinreinigen.nu 06


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST-FRYSLÂN

Wat is het grootste verschil met jullie vorige wethouderschap?

dankbaarheid, ik kijk terug op een mooie periode en heb mij altijd

Boerema: ,,Kollumerland c.a. was natuurlijk een kleine gemeente.

enorm gesteund gevoeld door alle (voorkeur)stemmen. Uiter-

Een voordeel van de herindeling is dat we minder kwetsbaar zijn

aard blijf ik de gemeente volgen, ook wat er met ons voorwerk

geworden. In Kollumerland c.a. was een ambtenaar verantwoor-

gebeurt. Kijk naar het Tolhuispark en Harddraverspark, daar is geld

delijk voor verschillende beleidsvelden. Bij diens afwezigheid was

voor beschikbaar gesteld en volgens mij is dat een enorme bop-

vervanging lastig. In een grote organisatie kun je de continuïteit

peslach voor heel de gemeente, maar zeker voor Dokkum. ”

beter waarborgen. Hanemaaijer: ,,Voorheen liet mijn agenda nog wel eens toe dat burgers met problemen zo even binnen konden

Stemmenkanon

stappen.” Boerema vult aan: ,,Toen zaten we zelf iets dichter op de

Met het politieke afscheid van wethouder Boerema verliest

inwoners en dat vond ik persoonlijk heel plezierig. Nu hebben we

de VVD in Noardeast-Fryslân een stemmenkanon. Tijdens de

dorpencoördinatoren en bedrijvencontact functionarissen voor

gemeentelijke herindelingsverkiezing van 2018 gingen 1364 van

intensief contact.” ,,Aan de andere kant, we zijn ook geen Amster-

de 1931 VVD-stemmen naar Jelle Boerema. Het resultaat van zijn

dam hé. Het is niet dat we geen contact met de mensen hebben,”

investering in het contact met de burger. ,,Toen ik in 2010 wet-

nuanceert Hanemaaijer.

houder werd, wilde ik zichtbaar zijn. Ik heb geprobeerd de afstand tussen de inwoners en de gemeente zo klein mogelijk te maken.

Wat zijn politiek spannende momenten geweest?

Iedereen vult dit ambt op zijn eigen manier in en misschien zijn er

Na een lange stilte neemt Boerema het woord. ,,De discussie

wel honderd wethouders beter, maar niemand doet het zoals ik,”

over de Waddenagenda 2050 was politiek gezien een spannend

zegt Boerema hierover.

moment. De gemeenteraad was kritisch en agrariërs voelden zich tekort gedaan. Nu ligt er een mooi uitvoeringsprogramma en de

Lijstduwer

agrariërs voelen zich gehoord. Terecht ook, want de agrarische

Voor de VVD is Boerema niet helemaal verdwenen. Als lijstduwer

sector is een belangrijke economische drager van onze gemeente

staat hij onderaan de lijst op plek 16. Ook het CDA hoeft het niet

met als grootste exportproduct de pootaardappel.

zonder het geluid van hun wethouder te stellen. De echtgenoot van Esther Hanemaaijer staat vijfde op de lijst en hoopt in de raad

Het vraagstuk omtrent woningbouw

te komen. ,,Achter de schermen is hij altijd al heel nauw betrokken

is ook niet altijd even makkelijk toch?

geweest. Aan de keukentafel hebben we het er uiteraard ook veel

,,Gelukkig hebben wij hierover zelf de regie, niet de provincie.

over gehad. Nu geef ik hem adviezen, daar kan ‘ie zijn voordeel

Mede dankzij de inzet van onze ambtelijke organisatie. De ko-

mee doen,” zegt Hanemaaijer lachend.

mende jaren staan er zo’n 900 nieuwbouwwoningen op de rol. We bouwen niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen. Naar

Bronvermelding: Nieuwsblad Noordoost Friesland, auteur Frank de Wilt

aard, schaal en behoefte’’, vertelt Hanemaaijer. De wethouders Esther Hanemaaijer (CDA) en Jelle Boerema (VVD) hebben

Inwoners hebben nu een woning nodig

aangegeven niet in de gemeentepolitiek terug te keren. Met hen verdwijnt 27 jaar

,,We kunnen niet alles tegelijk oppakken. We hebben dit vraagstuk

politieke ervaring door de voordeur.

opgedeeld in twee fasen. Fase één is al volop in ontwikkeling en

Foto Mercy Aquaa

dat behelst zo’n 450 woningen in onze gemeente. Zodra er ruimte is starten we met fase twee. We hopen voor eind 2024 alle projecten in behandeling te nemen.” Met welk gevoel nemen jullie afscheid? Boerema: ,,Ik heb dit ambt twaalf jaar lang met alle plezier vervuld. Al die jaren stonden ten dienste van het wethouderschap. Ik kijk met trots naar de ontwikkeling van Kollum als watersportdorp. Daar zijn we in 2008 mee gestart. Alle infrastructuur rondom dat project is straks op orde. Het stukken lezen op zondagmiddag ga ik niet missen.” ,,Of werkdagen die pas diep in de nacht eindigen,” benoemt Hanemaaijer nog een pijnpunt. ,,Uiteindelijk overheerst

|

41


KEUKENS, KEUKENS, KEUKENS, BADKAMERS & TEGELS BADKAMERSMee &&r dan 1.000 m BADKAMERS TEGELS TEGELS

Co r B r u in in g

Meer dan 1.000 m2 inspiratie!

9101 PZ Dokkum

Verkoopadviseur

inspiratie!

Meer dan 1.000 m2 inspiratie!

RP Keukens & Sanitair RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum

Cor B r u ining Verkoopadviseur

2

0519 - 235 035 0519 - 235 035 info@rpkeukensensanitair.nl info@rpkeukensensanitair.nl www.rpkeukensensanitair.nl

www.rpkeukensensanitair.nl

Zuiderschans 6C ek Be Bezo zoek owDokkum zeonsh on9101 PZ Rp_Visitekaartje_V1.inddze 1 m! shroo owro

€ 7.695,-

excl. montage en installatie

01-09-17 19:00

0519 -om 235 ! 035

GRATIS mee te

nemen HAAL ONS01-09-17 KEUKEN19:00 MAGAZINE OP! HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP!

Rp_Visitekaartje_V1.indd 1

RP Keukens & Sanitair Zuiderschans 6C 9101 PZ Dokkum 0519 - 235 035 www.rpkeukensensanitair.nl info@rpkeukensensanitair.nl

€ 4.950,-

excl. montage en installatie

www.rpkeukensensanitair.nl

Openingstijden: Ma 13:00 tot 18:00 Di t/m Do 09:00 tot 18:00 Vr 09:00 tot 21:00 Za 10:00 tot 17:00 Zondag gesloten ‘s avonds ook op afspraak !

Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees nieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, ons gratis Keukenmagazine boordevol fraaie keukens, innovatieve oplossingen endan creatieve ideeën. Het Keukeninnovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Het Keukenmagazine is gratis af te halen in onze showroom. magazine is gratis af te halen in onze showroom.

www.rpkeukensensanitair.nl www.rpkeukensensanitair.nl

Groots in specialistische bedrukkingen!

Doorvaart 18A, 9101 RE Dokkum | 0519 - 22 14 05 | info@allprint.nl

ARCHITECTUUR MET IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN BETROKKENHEID

• Tuinhout • Tuinhout • Bouwmaterialen Bouwmaterialen •• Haardhout Haardhout •• Houtsnippers •• Speeltoestellen Houtsnippers •• IJzerwaren Speeltoestellen • Tuingereedschap • IJzerwaren • Handgereedschap • Tuingereedschap • Lariks €Douglas

• Handgereedschap • Lariks €Douglas

Woudweg 19, 9257 RM T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

VLEESMARKT 7 9101 MH DOKKUM OOSTERKADE 1 9711 RS GRONINGEN IJSSELKADE 60 8261 AH KAMPEN WWW.ADEMA-ARCHITECTEN.NL

Noardburgum

Woudweg 19, 9257 RM www.vanderwalhout.nl T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Noardburgum

Woudweg 1 T (0511) 4 E info@van

W www.van T E

w


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

DE JONG KANTOORMEUBILAIR

‘Wij zijn probleemoplossers’ Kantoorinrichting, kerkinrichting, ergonomische (thuis)werkplekken: De Jong Kantoormeubilair in Dokkum levert het allemaal, in heel Nederland en zelfs daarbuiten. Zowel nieuw als gebruikt en refurbished meubilair.

Johannes de Jong vierde onlangs twee jubilea: dat van zijn 25-jarig

ingericht: de één werkt op kantoor, de ander thuis en weer een

ondernemerschap én het feit dat het bedrijf nu 20 jaar aan de

ander heeft een Teams-overleg en wil niet gestoord worden. Daar

Bocksmeulen in Dokkum gevestigd is. Samen met commercieel

kunnen wij alles voor leveren: wij zijn echte probleemoplossers.”

medewerker Jan Wouter Veenstra, sinds twee jaar werkzaam bij de professionele totaalinrichter in kantoormeubilair, vertelt hij over

Via de site

nieuwe trends en ontwikkelingen. Want die zijn er: online zichtbaar-

Van Alkmaar tot Steenwijk en van de Eemshaven tot zelfs Parijs: via

heid is tegenwoordig erg belangrijk, veel nieuwe klanten komen via

de website komen allerlei klanten bij De Jong terecht. “Het eerste

de website op het spoor van de Dokkumer onderneming.

contact is vaak via internet: het is belangrijk om goed gevonden te kunnen worden. Vervolgens is het aan ons om ons werk goed te

Revolutie in werken

doen en een relatie op te bouwen. Als de klant tevreden is, komt

Vanwege de coronacrisis was er een tijdlang een enorme vraag naar

hij weer. Dat is voor ons de bevestiging dat we het goed doen.”

thuiswerkplekken. “Vooral vanaf de tweede lockdown dachten veel mensen: ik ga niet wéér aan de keukentafel zitten te werken. Veel

Houd de website en social media in de gaten: in de loop van het

particulieren waren op zoek naar een goede werkplek, maar niet

jaar komt De Jong met leuke jubileumacties!

te duur. Dan kom je al gauw in gebruikt of refurbished (opgeknapt) meubilair: daar was ontzettend veel vraag naar.” De Jong en Veenstra merken nu dat er vooral animo is voor ergonomische werkplekken – bijvoorbeeld zit- en sta-meubels – maar ook units waarin een werkplek gemaakt is. “Een room-in-room bijvoorbeeld: een aparte ruimte die je in een kantoortuin kunt neerzetten, waardoor werknemers rustig kunnen werken. Er is echt een revolutie

Kerkmeubilair Een aparte tak van sport, waarin De Jong één van de drie beste van Nederland is volgens kenners, is kerkmeubilair. Ook daarin kunnen de totaalinrichters gedegen advies en een breed assortiment leveren.

gaande: het hybride werken heeft door corona een vlucht genomen en dat verdwijnt ook niet meer. We zien dat kantoren anders worden

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

43


44

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

DOKKRANEN OOSTRUM

Dé plek voor het huren van kranen Dokkranen - de afkorting van de bedrijfsnaam Dokkumer hoogwerker- en kraanverhuur – in Oostrum is al sinds de jaren zeventig dé aangewezen plaats als het om het huren van kranen, hoogwerkers en rijplaten gaat. Eigenaar Ulbe van der Wal runt het bedrijf als zzp-er en zit zelf nog vrijwel dagelijks op de hijskraan.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

De drukte in de bouw zorgt voor veel werk bij Dokkranen. “Met

Geen dag hetzelfde

mijn hijskraan zit ik voor 95% in de bouw, waarvoor ik onder

Het administratieve werk en de planning van de verhuur van de

andere vloerplaten leg en grote staalconstructies plaats”, legt Ulbe

kranen vormen de ene kant van Ulbe’s werk en aan de andere kant

uit. Zijn werkgebied beslaat een groot deel van Noord-Friesland,

is hij ook geregeld op pad met zijn hijskraan. “Het werk verveelt

tot in Groningen. “Ik werk van Oostrum tot Grijpskerk en van

nooit. Er is geen enkele dag hetzelfde. Aan de ene kant is er veel

Leeuwarden tot Drachten. Maar het werkveld is veel breder dan

regelwerk. Verder werk ik op verschillende locaties en met verschil-

de bouw alleen: we laden en lossen ook grote machines, plaatsen

lende mensen en dat maakt dat geen enkele dag op de andere

grote elementen, maar ook zonnepanelen.”

lijkt. Als ik op de hijskraan zit, zit ik alleen in mijn hokje, maar ik heb wel met veel mensen te maken die op de locatie rondlopen.”

Zijn vader Meindert had een bouwbedrijf in Ferwert en begon in de jaren zeventig met de verhuur van kranen. Ulbe en zijn broer

Flexibel

Jacob namen het kraanbedrijf van hun vader over. “We begonnen

Door het regelwerk en de klussen met de hijskraan heeft Ulbe het

met z’n tweeën, maar hadden op den duur tien man in dienst, die

druk. “Zet maar op de app’, zeg ik altijd.” De inhuur van kranen en

tien kranen bedienden. Bijna vijftien jaar geleden hebben we het

vervoer van rijplaten regelt hij voor een deel zelf, maar het vervoer

over een andere boeg gegooid en ben ik zelf verder gegaan als

van de grotere hoogwerkers besteedt hij vaak uit. “Flexibiliteit is

zzp-er. Ik heb nu nog één hijskraan, waarop ik zelf zit en verder ver-

in het werk heel belangrijk”, aldus de eigenaar van Dokkranen. “Er

huur ik hoogwerkers, kranen en ook stalen en kunststoffen rijpla-

is altijd wel wat te doen en daarnaast heb je ook nog de thuissitu-

ten. Ook het huren van een steigerwagen en lijmkraan is mogelijk.”

atie. Ik ben daardoor wel heel flexibel geworden”, zegt Ulbe.

Bij zijn woning in het landelijke Oostrum heeft Ulbe de beschikking over grote loodsen. De vele hoogwerkers, kranen en rijplaten vinden daar onderdak. Achter de bedrijfsruimte torent de hoge toren van de voormalige steenfabriek, die een markant punt in de omgeving vormt.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

45


46

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Pext gaat voor duurzame groei Met een open dag op zaterdag 14 mei sluit Pext een periode van uitbreidingen af. De volgende stap: een marketingcampagne waardoor de breed inzetbare producten van de Dokkumer producent nóg beter in de markt worden gezet. “We willen de groei doorzetten die we de afgelopen jaren organisch bereikt hebben”, verklaart directeur Theo de Vries.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Pext is fabrikant van (lichtdoorlatende) overkappingen, veranda's

Nieuwe website

en carports, SolarVeranda’s en Solarcarports, lichtstraten voor wo-

Pext-producten worden verkocht door ongeveer tweehonderd dea-

ningen en overkappingen, aluminium profielen en profielsystemen

lers in het hele land. Het Dokkumer bedrijf gaat met zo’n twintig se-

voor beglazing.

lected dealers een intensievere samenwerking aan, met als start een marketingcampagne en een nieuwe website met nog completer

“We produceren alles in eigen beheer, vanuit eigen voorraad, hier in

bestelsysteem. “Onze producten zijn namelijk volledig configureer-

Dokkum”, benadrukt De Vries. Hij richtte Pext op in 2012. Sinds twee

baar: één veranda kan in wel dertig maten worden besteld. Denk

jaar is het bedrijf gevestigd op bedrijventerrein Hogedijken, waar

daarnaast aan het soort dak, zijwanden, achterwanden, betonpoe-

elke winter is gebouwd aan uitbreiding. “De laatste fase is nu bijna

ren, noem maar op. Dealers en eindgebruikers kunnen straks – sa-

klaar. Intussen is ons assortiment ook gegroeid: we vinden product-

men - op www.pext.nl die keuzes al maken: ze zien meteen wat het

ontwikkeling heel belangrijk. We zijn continu bezig nieuwe produc-

gaat kosten.” Een kennisbank, klantverhalen en tips en trucs maken

ten te ontwikkelen en bestaande producten te optimaliseren.”

de nieuwe website compleet. “We delen graag alle informatie die we hebben: we zijn volledig transparant. Daarom houden we straks

Lichtstraten

ook een open dag: zodat iedereen binnen kan kijken!”

Pext startte tien jaar geleden met het fabriceren van veranda’s en carports. “Dat is een heel stabiele markt. We hebben steeds verbeterde versies ontwikkeld en hebben daar ook een certificering op gekregen. Maar de markt verandert: lichtstraten op blokhutten, terrasoverkappingen en woningen zijn nu heel populair. Deze zorgen ervoor dat er veel meer licht binnenkomt in de ruimte. Voor in woningen leveren we ook geïsoleerde lichtstraten, deze worden veel toegepast na renovatie.” Hybride overkapping Pext focust zich daarnaast op hybride overkappingen. “Hout aan de binnenkant, aluminium aan de buitenkant”, aldus De Vries. “Er is niemand dit dat in deze vorm levert. Dat maakt ons uniek als productiebedrijf in de overkappingsbranche. We leveren deze overkappingen als bouwpakket: er is geen kraan voor nodig, de eindgebruiker krijgt er een montagehandleiding bij waarmee hij zelf, stap voor stap, aan de hand van tekeningen de overkapping kan neerzetten.” Pext in het kort: SolarVeranda

Voorraadhoudende producent

Ook de duurzaamheidstrend gaat niet aan Pext voorbij. “Naast

Alles in eigen beheer

polycarbonaat platen als dak voor overkappingen, leveren wij ook

Korte doorlooptijd: 1 à 2 weken

SolarVeranda’s: dan wordt het dak gevormd door zonnepanelen.

Gegarandeerd kwaliteit

Dit is echt een ‘hot item’. Bij deze optie is ook de XL veranda popu-

Uitgebreid assortiment

lair: dan kun je nog meer zonnepanelen kwijt.” De Vries benadrukt

Unieke producten: maatwerk

dat het Douglas hout dat wordt gebruikt voor alle overkappingen

Goede prijs-kwaliteitverhouding

sowieso duurzaam is, bovendien is het gebruikte aluminium van

Snel en gemakkelijk online bestellen

80 tot 85 procent gerecycled materiaal. “Uiteindelijk willen we

Snelle levering, flexibele dienstverlening

naar een systeem waarbij de klant zijn ‘oude’ overkapping kan

Gezonde en efficiënte organisatie

inleveren voor recycling en met korting een nieuwe overkapping

Ambitie: duurzame en succesvolle groei

kan aanschaffen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

47


48

|

DANTUMADIEL ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur Met 't Bûtefjild heeft de regio Noordoost-Friesland goud in handen, vindt burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel. “Het is alleen de vraag, hoe verzilver je dat?"

Een skûltsje in ’t Bûtefjild.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Al jaren wordt er door provincie Fryslân, It Fryske Gea, recreatie-

Laaghangend fruit

schap Marrekrite, stichting Wetterwâlden en Staatsbosbeheer in

Nu de skûltsjes gerealiseerd zijn gaat 't Bûtefjild een nieuwe fase

samenwerking met de betrokken gemeenten Dantumadiel en Tyt-

in. Een fase waarin ook de ondernemers aan zet zijn. “De beleving

sjerksteradiel hard gewerkt aan het beter beleefbaar maken van

moet nu op gang komen", vindt Agricola. “Tegen ondernemers

natuurgebied 't Bûtefjild, met ruim aandacht voor de kwetsbare

zou ik willen zeggen: ga ermee aan de slag! Op veel plaatsen

en bijzondere natuur. In de eerste fase werd er een electric only

gebeurt dat ook al. Er zijn bijvoorbeeld boeren die onderzoeken

vaarroute door het gebied gerealiseerd. Daarna werden de sluizen

of zij ook als verblijfsaccommodatie verder kunnen. Als gemeente

elektrisch bedienbaar gemaakt en kwamen er nieuwe steigers en

zullen we altijd kijken waar we kunnen helpen. Er zijn veel

bewegwijzering in het gebied. Met de komst van de zogeheten

toeristen die graag het gevoel willen hebben dat er nog wat te

skûltsjes, plekken om even tot rust te komen, ontworpen door

ontdekken is. Dat kan hier in 't Bûtefjild." Volgens Jukema liggen

architect Nynke-Rixt Jukema, gaat het gebied een nieuwe fase in.

de kansen, met name door de vele verhalen die te vertellen zijn, voor het oprapen. “We spreken hier over laaghangend fruit. Er zijn

“Als architect wil je altijd een functie geven aan wat je ontwerpt voor

zoveel verhalen te vertellen. Kijk naar hoe die verhalen vastgelegd

de openbare ruimte. Daarin verschillen wij van kunstenaars. Maar bij

kunnen worden en toegankelijk kunnen worden gemaakt."

mij schuurt het een beetje tussen kunst en architectuur", vindt Jukema. “Samen met de bouwer was het een enorme zoektocht om het

Tot slot wil burgemeester Agricola dank zeggen aan de Stichting

zo te maken zoals het er nu uitziet." “Het skûltsje aan het Koekoeks-

Wetterwâlden, de stichting die al jarenlang alles in het werk stelt

paad is echt een kunstwerk. Het maakt nieuwsgierig, is mooi om naar

om het gebied op te waarderen. “We zijn hen veel dank verschul-

te kijken. Het geeft het gebied echt een plus", vult Agricola aan.

digd. Het is begonnen met een droom. Vanuit daar is er verder gewerkt aan verbinding en dat is goed geslaagd."

Tijdloos en hufterproof Met het ontwerp van het skûltsje aan het Koekoekspaad vlakbij Hurdegaryp vertelt Jukema het verhaal van 't Bûtefjild. “Dat maakt het ontwerp tijdloos. Over dertig jaar is het nog mooi en past het nog in deze omgeving. Ik leg mezelf op dat een werk moet aansluiten bij de plek waar het staat. 't Bûtefjild is een heel bijzonder natuurgebied, dat bestaat uit allemaal verschillende natuurgebieden. Als je nu bovenop het skûltsje staat kun je heel ver uitzien over al die verschillende gebieden. Ik hoop dat dit werk bijdraagt aan een stukje verbinding in het gebied, zowel tussen de gebieden zelf als de gebruikers ervan." Voor het skûltsje maakte Jukema onder andere gebruik van bamboe. “Omdat mijn werk veelal in de openbare ruimte staat wordt mij vaak opgelegd om zo onderhoudsvrij mogelijk te werk te gaan. En hufterproof. Dat beperkt je als architect behoorlijk in de materialen waar je mee kunt werken, maar bamboe is een materiaal dat zowel hufterproof is als dat het past in het landschap. Ik wil graag het landschap in z'n waarde laten. Dat zie je ook bij het kleurgebruik terug. Ik heb gekozen voor een gedekte bruine kleur die zich voegt in het landschap." Agricola: “Het klopt in het gebied."

Nynke Rixt Jukema. Foto: Erik Koopmans

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

49


LUDEMA BESTRATINGEN

LUDEMA LUDEMA BESTRATINGEN BESTRATINGEN } Bestrating

}}}Grondwerk Bestrating Bestrating Grondwerk Grondwerk }}}Riolering ludema bestratingen

Riolering Riolering }}}Schuttingen } Schuttingen

Schuttingen }} Tuinonderhoud } Tuinonderhoud

} Tuinonderhoud

www.ludemabestratingen.nl www.ludemabestratingen.nl

0519-250075 0519-250075

www.ludemabestratingen.nl

0519-250075

BOUWBEDRIJF HOLWERDA V.O.F.

OOSTERNIJKERK

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

't Oogh 6 - 9137 SL - Oosternijkerk - Tel. 0519 - 24 13 16 www.bouwbedrijfholwerdabv - bouwbedrijfholwerdabv@hetnet.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

Ondernemerschap in Wetterwâlden Bûtefjild De belangstelling van natuur als recreatieve locatie is toegenomen. Daarnaast laten recreanten zich leiden door het eigene van een bepaalde streek of een bepaald gebied. Door de ontwikkelingen in het Bûtefjild, is het gebied aantrekkelijker gemaakt voor recreanten en zijn er “skûltsjes” gecreëerd die het karakter van het gebied versterken.

Land van Harm en Okje

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

51


Permanente make-up

UwCentrum ICT-specialist! Vanaf 1 november kunt u in Medisch de Sionsberg bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up ooit. Organisch Synthetische pigmenten van Swiss Color garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat.

D

e ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzeroxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt ICT-diensten netwerkbeheer ontstaat er minder trauma aan| de huid. Wenkbrauwen hairstroke, powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner development | beveiliging op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten computers | reparatie | telecom komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

Op zoek naar ’n ergonomische werkplek?

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen, zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenkbrauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal. Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik www.dejongkantoormeubilair.nl voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel Het adres voor ergonomisch kantoormeubilair. of mail vrijblijvend.

le ve re n t va be in ijg n t ha u de nd g o 1 z p el 0 in ee %e g! n

Bela Bela

0511-200200 | okepc.nl | info@okepc.nl

ie

nt

te

jh

Bocksmeulen 35, Dokkum T 0519 - 57 19 67 Bi

ko r

T. 06 51293615 Email info@belabela.nl www.belabela.nl

MC de Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70 Westersingel 49A, Dokkum, 9251 HG Burgum 9101DC 1e etage

ve r

Zwannie van der Wal

ad

Bela Bela Permanente make-up

et

in

kr

Bekijk ons aanbod

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

|

53

Opening Skûltsjes door burgemeester Agricola van Dantumadiel en wethouder Gerbrich Hoekstra van Tytsjerksteradiel

Kwaliteitsverbetering

van de bank schuilen. Er ontstaat niet alleen meer overzicht maar

Juist de combinatie van goed ondernemerschap met kennis van

ook meer uitzicht over het prachtige landschap. In het gebied

natuur en landschap kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Dit is

van het Klaasslúske en het land van Harm en Okje is er aan de bin-

ook goed naar voren gekomen in de ontwikkeling van het

nenzijde van de bank een walnootboom geplant. Op dit moment

Bûtefjild. Nynke Rixt Jukema heeft met haar ontwerp veel rekening

zijn de bomen nog klein maar deze snelgroeiende soort zorgt in

gehouden met de kenmerkende eigenschappen van dit gebied.

de toekomst ook voor een schuilplek. Tevens blijken muggen en vliegen niet van de geur van de walnoot te houden en biedt de

Pleisterplaatsen

boom daardoor bescherming tegen muggen en vliegen.

Vanuit het project ontstond de wens om op logische plekken langs de Bûtefjildroute pleisterplaatsen (op- en afstappunten en aanleg-

Zonnedauw

plekken) te realiseren. Op deze manier kunnen de passanten in het

Natuurlijk is er tijdens het proces gezocht naar een gezamenlijke

gebied gereguleerd worden. Bij de inrichting van de pleisterplaatsen

identiteitsdrager. Die is gevonden in de ronde zonnedauw (Rûnbled

is gebruik gemaakt van beeld- en vormentaal die verwijst naar de

miggefangerke) Een uniek vleesetend plantje die in het gebied voor-

verhalen waar het gebied zo rijk aan is. Deze beeld- en vormen-

komt en welke zich kenmerkt door zijn vele stipjes. Naast het gebruik

taal is vastgelegd in een huisstijl die op meerdere locaties in het

van stipjes in de grafische uitingen is er gekozen alle elementen uit

Bûtefjild en aan de sloepenroute terug komt. De zorgvuldig gekozen

te voeren in een bruine kleur. Deze terughoudende kleur maakt een

locaties faciliteren zo niet alleen de overstap van land naar water

verbinding met het riet wat in alle deelgebieden voorkomt.

en water naar land, maar nemen passanten direct mee en maken ze nieuwsgierig naar de verhalen van Wetterwâlden-Bûtefjild. Het

Hopelijk wordt door de toevoeging van deze inrichtingselemen-

uitgangspunt daarbij is dat de pleisterplaatsen in hun vormgeving

ten het Bûtefjild niet alleen toegankelijker maar ook niet meer

en landschappelijke inpassing (op vaak historische kruispunten) het

gezien als een verzameling deelgebieden. En voelen de bezoekers

verhaal van het gebied vertellen en versterken. De pleisterplaatsen

van het gebied zich veilig, welkom en zien ze het gebied als één

kunnen een combinatie zijn van een landmark, informatiepunt en

samenhangend natuurgebied.

schuil- en zitgelegenheid: een zogenaamd ‘skûltsje’. Koekoekspaad

Uitkijktoren Een skûltsje is onderdeel van een pleisterplaats en geeft de passant de mogelijkheid om even te schuilen. Op de verschillende punten wordt nu niet alleen meer de overstap van land naar water en water naar land gefaciliteerd, maar recreanten worden direct meegenomen in- en nieuwsgierig gemaakt naar het verhaal van het gebied. Bij de gekozen locaties was er ruimte voor een integrale benadering van het gebied. Zo is er bij het Koekoekspaad gekozen om de bestaande uitzicht bult af te graven en te vervangen door een uitkijktoren. Door de paddenstoelvormige bamboetoren aan de binnenzijde van de bank te plaatsen is er een vorm van een overkapping ontstaan en kunnen de gebruikers

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN


54

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

JOH. BOSGRA BV IN HURDEGARYP

Partner voor bedrijven in de regio Van tuinmachines tot trailers, van ruitersport tot tractoren, van werkkleding tot aanhangwagens en van gereedschappen tot occasions: het aanbod van Joh. Bosgra bv in Hurdegaryp is enorm en veelzijdig. “En dat is onze kracht”, aldus directeur Gretha Hoogland-Bosgra. “We zijn de partner van veel bedrijven, die hier breed kunnen inkopen en materialen kunnen laten repareren.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Het moderne, grote winkelpand aan de Rijksstraatweg biedt plek

klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Ze kunnen bij ons op één

aan een uitgebreide tuinmachine- en gereedschapsafdeling,

adres terecht voor een heel breed en omvangrijk assortiment met

het Ruiterhuis, waar alles te krijgen is op het gebied van ruiters,

veel A-merken, zoals Stihl, waarvan we het grootste assortiment

paarden en hun verzorging, een ruime keuze op het gebied van

hebben in Friesland. Daarnaast zijn we dealer van onder andere

mechanisatie en een breed assortiment aan trailers, men- en

Honda, Kubota, Ego en Kärcher. De ene keer komen ze hier voor

aanhangwagens. Hierdoor is er voor bedrijven en instellingen

werkkleding, maar ze kunnen direct ook brandstof en smeer-

van alles te koop bij Joh. Bosgra bv. “De klanten hebben vaste

middelen kopen voor hun machines, maar ook kettingzagen of

aanspreekpunten op de verschillende afdelingen, die door hun

machines voor de bewerking van grasland, of voor wegen- en

vakkennis goed kunnen adviseren”, aldus Gretha, die samen met

terreinbeheer. En dat bevalt de klanten heel goed. Ze weten dat

haar zus Ciska van der Heide-Bosgra het bedrijf in 2001 overnam

we de expertise in huis hebben en dat ze bij ons goed en vak-

van hun ouders Johannes en Anneke Bosgra.

kundig worden geholpen. En wat heel belangrijk is, is dat we een eigen werkplaats hebben met ervaren monteurs, die de machines,

Hierna volgde een grote verbouwing, waarbij het bedrijf zijn

trailers en aanhangwagens vakkundig kunnen repareren. We

moderne voorgevel kreeg met ruim vijfduizend vierkante meter

werken samen met veel bedrijven, hoveniers, agrariërs en zzp-ers,

aan showroom, magazijn en werkplaats. Het bedrijf werd in 1965

maar ook met zorginstellingen en overheden.”

opgericht door vader Johannes, die zich in het begin met name richtte op de landbouwmechanisatie. Moeder Anneke werkte

Als familiebedrijf met 57 jaar geschiedenis staat het contact met

volop in het bedrijf mee en deed de administratie. “In de loop van

de klant voorop. “Mijn vader loopt hier nog wel eens rond en kent

de jaren is het bedrijf uitgegroeid tot het bedrijf wat er nu staat

sommige klanten nog bij naam. De derde generatie werkt ook

en waar achttien enthousiaste medewerkers klaarstaan om de

al mee in het bedrijf. We doen bij Joh. Bosgra bv altijd een stapje

klanten zo goed mogelijk te helpen.”

meer voor de klant, waarbij meedenken heel belangrijk is.”

Groots in buiten Al jaren komen veel bedrijven en instellingen uit de regio naar Joh. Bosgra bv om onder één dak hun aankopen te doen. “Ze komen hier vanuit de wijde omgeving naartoe. We proberen onze

De gezusters Bosgra: Ciska (links) en Gretha.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

55


56

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST

VIJFJARENVISIE ZAKENCLUB TRYNWÂLDEN

‘ We moeten het samen doen’

Zakenclub Trynwâlden koos ervoor juist in coronatijd een enquête onder de 120 leden te houden. Naar aanleiding daarvan staat er nu een vijfjarenvisie waaruit ondernemerszin blijkt, positiviteit en een aanpakkersmentaliteit.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

Bestuursleden Anneke Sikma, Rudy Outhuijse en Tjalling Post-

stuur dat bedrijven zichzelf meer kunnen en moeten onderschei-

huma Linthorst: “Wat hebben we nodig om er over vijf jaar goed

den, ook buiten de Trynwâlden. “Daar liggen nog veel kansen. Le

voor te staan? Denken onze leden daar hetzelfde over? De ge-

Bonbon en Slagerij Rypma zijn bijvoorbeeld bedrijven die in de

meente en dorpsbelangen hebben eigen visies. Wij kijken over de

wijde omgeving bekend zijn.”

dorpen heen, naar een sterk Trynwâlden. Wij vinden het belangrijk dat onze visie echt gedragen wordt.”

Inspiratie Het woord kwam al even voorbij: inspiratiesessies, die organiseert

Sanjesfjild

de Zakenclub graag. “We doen zo inspiratie bij elkaar op. We heb-

Eén van de kansen voor groei is bedrijventerrein Sanjesfjild in

ben al leuke gastsprekers gehad zoals autocoureur Tom Coronel,

Oentsjerk. Hierover wordt al gesproken sinds 2006. In april 2021

Dirk Scheringa van de DSB en voormalig wielrenner Gert Jacobs.

stemde de gemeenteraad in met dertien kavels ten zuiden van de

Gemiddeld komen er tachtig leden naar onze bijeenkomsten.

Sanjesreed. Niet iedereen is het hiermee eens: het hoger beroep

Voorheen was de verhouding man-vrouw 90-10, nu is dat 60-40.

van een lokale actiegroep ligt bij de Hoge Raad. “Eind juni ver-

Dat is heel positief.”

wachten we de uitspraak. De belangstelling voor de kavels is groot: voor lokale ondernemers met groeiambities is het de enige optie.”

Midnight Walk Het eerstvolgende evenement houdt de Zakenclub samen met de

Bedrijfsopvolging

Lionsclub: een Midnight Walk op 30 september. “Een wandeltocht

Een ander ‘hot item’ is bedrijfsopvolging. “Dat viel op bij de en-

door de Trynwâlden voor alle inwoners. We lopen dóór bedrijven

quête. Veel ondernemers op leeftijd vragen zich af wie hun bedrijf

heen. Zo kan iedereen binnenkijken: wat gebeurt hier nu eigenlijk?

kan overnemen. Bij de meesten staat geen opvolger paraat. Wij

We regelen muziek en de opbrengst gaat naar een goed doel. Het

willen niet dat zij hun ondernemingen moeten beëindigen en

is net als met de visie: we moeten het met z’n allen doen!”

deze verloren gaan voor de Trynwâlden. Dat komt de leefbaarheid van onze dorpen niet ten goede. Met inspiratiesessies willen we aandacht besteden aan mogelijke oplossingen.” Moeilijkste opdracht De krappe arbeidsmarkt is hét thema van dit moment, ook in de Trynwâlden. “Een moeilijke opgave, die we als Zakenclub alleen

Een greep uit de ondernemersenquête:

niet oplossen. Dat moeten we met z’n allen en samen met de

• Meer dan 50% is tevreden over

gemeente doen. Op 1 april is er een beurs waar bedrijven zich presenteren aan jongeren. Dat is een begin: jezelf laten zien, je branche promoten.” De sleutel ligt in de combinatie werken en wonen. “Jongeren die hier opgroeien hebben een eigen woning nodig. Als die er niet is, trekken ze weg.” De Stichting Aldtsjerk Foarút is al jaren bezig met een uitbreidingsplan. De gemeenteraad heeft 23 woningen toegekend, nu is een traject gaande vanwege zandwinning en stikstofregelgeving. “De bouw kan hopelijk begin 2023 los.” Dat dit soort zaken zo lang duren, is weleens moeilijk. Het contact tussen de gemeente en de Zakenclub is overigens goed. “Ze nemen ons serieus omdat wij zelf serieus zijn. Ze waarderen dat we zo actief zijn.”

het huidige bedrijfspand • De overgrote meerderheid is in 2027 nog steeds gevestigd in de Trynwâlden • Rond de 50% verwacht de komende vijf jaar meer personeel nodig te hebben • Ruim 8% verwacht zijn/haar bedrijf binnen vijf jaar te verkopen • Een kwart zoekt geen opvolging als hij/zij besluit te stoppen • 42% wil de komende vijf jaar overstappen op elektrisch rijden. • Meer dan een derde verwacht groei van de onderneming.

De gemeente is bezig met promotie van toerisme en recreatie, daarin ziet de Zakenclub ook kansen. “We hebben hier alles, we moeten het alleen aantrekkelijker maken.” Daarnaast vindt het be-

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

57


58

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NET WERK NOORDOOST

PROJECT DUURZAME SAMENWERKING

Bedrijventerrein “Sumar” van start. Richard Dijkstra, directeur Sonac Burgum B.V. en Renso Vellema, bedrijfsleider Noppert B.V. zien de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Op initiatief van de Industriële Club Tytsjerksteradiel en de gemeente Tytsjerksteradiel wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het benutten van restwarmtestromen bij een aantal grotere bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Sumar. Op maandag 28 februari was de kick-off van het onderzoek.

Nederland wil koploper duurzame industrie wereldwijd worden.

eigen afvalwaterzuivering (AWZI). Het water wordt na zuivering

Een aantal industriële bedrijven op industrieterrein Sumar wil-

geloosd op het Prinses Margrietkanaal. Het naastgelegen bedrijf,

len deze opgave ter hand nemen om te verduurzamen en het

Noppert Beton, beschikt over zogenaamde droogkamers voor

energieverbruik te verminderen. Tussen twee van de bedrijven,

betonproducten, die in de winterperiode op temperatuur

SONAC Burgum B.V. en Noppert Beton B.V., is een mooie synergie

gehouden worden. Nu worden de droogkamers via een

geïdentificeerd waarbij Sonac mogelijk warmte en water kan gaan

aardgasgestookte boiler op temperatuur gehouden. Noppert

leveren aan Noppert Beton. Ook Solidd Steel Structures en Essity

Beton gebruikt daarnaast jaarlijks een hoeveelheid water als

Operations Suameer zijn nauw betrokken bij dit onderzoek. De

grondstof om beton te kunnen produceren. Het gebruik van

gemeente Tytsjerksteradiel heeft voor dit onderzoek een subsidie

warmwater kan een positief effect hebben voor het sneller

‘Extern Advies Warmte’ aangevraagd bij de Rijksdienst voor On-

bereiken van de juiste betonsterkte.

dernemend Nederland. Deze subsidie is toegekend en daarmee is het onderzoek gefinancierd. Het onderzoek wordt uitgevoerd

De Industriële Club en de betrokken bedrijven zien het als een

door Royal HaskoningDHV.

mooie uitdaging en een eerste stap de mogelijkheden te verkennen om restwarmtestromen op deze manier zo nuttig mogelijk

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: “Op welke wijze kan

te hergebruiken. Daarbij is het doel om een betaalbare, duurzame

gezuiverd afvalwater van Sonac Burgum gebruikt worden bij de

en toekomstbestendige oplossing te realiseren die substantieel

processen van Noppert Beton en mogelijk andere bedrijven op

bijdraagt aan de warmtetransitie in Tytsjerksteradiel. Op later

het bedrijventerrein Sumar”.

moment willen de ondernemers onderzoek doen naar andere duurzame thema’s, waaronder de energievoorziening.

Bij de bedrijfsactiviteiten van Sonac Burgum wordt water gebruikt. Veel van het water komt vervolgens vrij als afvalwater. Het afvalwater van alle bedrijfsprocessen wordt gezuiverd in de


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

ONDERNEMERS GEZOCHT VOOR DE

Miensker Challenge in Tytsjerksteradiel In mei begint de Miensker Challenge in Tytsjerksteradiel! 20 mbo-studenten van het ROC Friese Poort gaan de toekomst van de gemeente een nieuwe impuls geven. Samen met ondernemers en regionale beleidsmakers gaan zij oplossingen verzinnen voor vraagstukken over de energietransitie, (mentale) gezondheid en jongerenparticipatie in de regio. Samen gaan ze frisse ideeën bedenken om het Fries geluk een boost te geven. De Miensker Challenge wordt uitgevoerd door Stichting MBO Talent in samenwerking met het Ministerie LNV, Kennislab Noordoost Fryslân, Gemeenschapsfonds Oranje Ferbynt en QOP/Regioboard Noordoost Fryslân.

Samen zetten we het licht op jonge praktische opgeleiden! Met dit pro-

lijke ontwikkeldoelen door middel van (peer) coaching centraal. Bij

ject moedigen we ze aan ambitieus te zijn, hun dromen na te jagen en

het feestelijke eindevent pitchen de studenten hun oplossingen en

te geloven in hun talenten en hun waarde voor de samenleving. Samen

ontvangen ze het 'MBO Talentbewijs'. Met dit project boosten we

bouwen we aan een stevig en divers netwerk van jonge mbo-talenten.

betekenis- en succesvolle participatie van jongeren in de regionale

Zo kunnen de alumni van de Challenge veerkrachtig en vol zelfvertrou-

samenleving en arbeidsmarkt. Bovendien verhogen we de binding

wen de arbeidsmarkt betreden en zélf trotse rolmodellen zijn.

van jongeren met de regio en boosten we de zichtbaarheid en waardering van mbo-talent in de regionale samenleving.

De Challenge Bij de Challenges van Stichting MBO Talent gaan mbo-studenten in

Ondernemers gezocht

opdracht van partners uit de bedrijfswereld of de publieke sector

Om de Miensker Challenge verder te brengen zijn we nog op zoek

aan de slag met maatschappelijk relevante vraagstukken. Hierin wor-

naar meer ondernemers die in gesprek willen gaan met onze stu-

den zij begeleid door rolmodellen en coaches van Stichting MBO

denten. Wil je bijdragen aan de toekomst van de regio en mogen

Talent. Tijdens de Miensker Challenge trekken studenten de regio in

studenten bij je een kijkje komen nemen?

om onderzoek te doen naar de samenleving van morgen. In gesprek met lokale ondernemers en beleidsmakers schetsen zij een visie.

Neem contact op: info@mbotalent.com

Naast de opdracht staat ook het opstellen en tracken van persoon-

(Meer informatie: www.mbotalent.com)

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

|

59


60

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

V.l.n.r. Akkelien van der Wal, Sietse de Bruin, Cornelis van der Wal en Lieuwe van der Wal.

Van der Wal Hout opent nieuw pand in mei Op 21 mei is de officiële opening van het nieuwe pand van Van der Wal Hout aan de Woudweg in Noardburgum. Akkelien van der Wal ziet er naar uit dat het bedrijf – na de grote brand van mei 2020 – weer ‘normaal’ kan werken. “Er moet nog heel wat gebeuren rondom en in de nieuwe bedrijfshal, maar binnenkort kunnen we gelukkig alle tijdelijke onderkomens, waaronder een aantal tenten en containers, opruimen.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

Van der Wal Hout omvat twee takken, namelijk de houthandel en

bouwd aan het nieuwe pand. Zelf werkt Akkelien vanuit een unit.

de boomrooierij. Het bedrijf levert tuin- en timmerhout door heel

“Je hebt vrijwel geen contact met de klanten, omdat we die vanuit

Nederland, aan zowel particulieren als bedrijven. Ook bijkomende

de unit niet zien. Ik ben blij dat ik straks de klanten weer zie aanko-

artikelen zoals dakgoten, gereedschap en deuren zijn verkrijgbaar.

men vanuit het kantoor en een praatje met ze kan maken.”

De boomrooierij is de tweede tak binnen het bedrijf waarbij voor gemeenten, provincie, particulieren en aannemers bomen

Het opbouwen van het bedrijf na de brand biedt ook kansen. “We

worden gerooid, waarna het hout voor klanten wordt verwerkt tot

hebben straks twee gescheiden ingangen voor de boomrooierij

zaagsel, houtsnippers en haardhout.

en de houthandel. Het vrachtverkeer krijgt ook een eigen toegang en zo maken we ook gebruik van de kansen die het bouwen van

Steun

het nieuwe pand met zich meebrengt.”

Het was geen gemakkelijke tijd direct na de brand, waarbij de loods met woonhuis afbrandde. “We hadden de woonboerderij en de

Monument

zaak in 2011 en 2013 verbouwd en gebouwd. We moesten na de

Een dode boom blijft symbolisch bij het bedrijf staan als nage-

brand helemaal weer opnieuw beginnen”, vertelt Akkelien, die sa-

dachtenis aan de brand, maar het monument is ook een teken van

men met haar man Lieuwe het bedrijf Van der Wal Hout leidt. “Maar

het nieuwe begin, legt Akkelien uit. Bij de inrichting van het pand

we hebben besloten om alles weer op te bouwen voor onze vijftien

worden verder oude elementen van de onlangs afgebroken en

werknemers en voor de volgende generatie, die klaarstaat. Onze

nabij gelegen bar-dancing Quatrebras gebruikt. “Dat is wel heel

zoon Cornelis werkt al mee in de boomrooierij en zijn neef Sietse

bijzonder. Onze receptiebalie is een bar geweest en de Irish Pub uit

zit in de houthandel. Daar doe je het voor. En we hebben heel veel

de discotheek komt in onze kantine. Verder hebben we een aantal

steun gekregen van mensen om ons heen en vanuit ons geloof.

koperen lampen, die weer in ons bedrijf komen te hangen. En zo

Dat willen we vooral benadrukken. We doen het echt samen.”

komen stukjes van Quatrebras weer terug in ons nieuwe pand.”

Het afgelopen jaar kon het personeel op een geïmproviseerde manier blijven doorwerken, terwijl ondertussen druk werd ge-

Het nieuwe bedrijfspand.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

61


62

|

ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

ACHTKARSPELEN BEDRIJVEN CONTACT (ABC)

Naar een bruisende regio De laatste twee jaar is er veel aandacht en energie gegaan naar het beheersen van de coronacrisis. Deze crisis lijkt aan een (voorlopig) einde te komen. Dat betekent dat er weer meer ruimte komt om een andere uitdaging aan te pakken: de verdere ontwikkeling van de regio Noordoost-Friesland.


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Op sociaaleconomisch gebied loopt deze regio achter op Fries-

hij geen antwoord. Communiceer en organiseer, als overheid, op

land in zijn geheel. De bevolkingsgroei neemt af, de werkloosheid

een wijze dat het ook echt verstaan en begrepen wordt. Alleen

is hoger en de verwachting is dat de coronacrisis op lange termijn

dan kun je stappen zetten”, zegt Jos.

nog een negatief versterkend effect zal hebben. Deze trends zijn door de politiek erkend en er zijn verschillende initiatieven om deze regio een zetje in de goede richting te geven. Zo lopen er subsidieregelingen, de Versnellingsagenda en wordt er planmatig met Agenda Netwerk NoordOost (ANNO) en de Regiodeal gewerkt aan verbeteringen op het gebied van economie en welzijn.

‘De punt op de horizon staat en nu aan het werk’

Voorzitter Jos Blom en vicevoorzitter André de Jong van ondernemingsvereniging Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) hebben ideeën voor een adequate aanpak.

“Ondernemers kunnen ook helpen. Wij zijn sterk in het organiseren van evenementen, sponsoring en investeren voor resultaat op

De routekaart ligt er niet

lange termijn. Wij hebben ook baat bij goed geschoold personeel,

Inmiddels is ANNO III in werking getreden en staat 2040 als punt

inwoners en culturele activiteiten. Een ondernemer wordt blij als een

op de horizon. Dan moet regio Noordoost de beste regio in

gebied bruist en leeft. Kortom, de punt op de horizon is gezet en nu

Noord-Nederland zijn om te werken, te wonen en te recreëren.

aan het werk. Regie, effectieve communicatie, lange termijn planning

André: “We zien dat er op het gebied van onderwijs stappen

en draagvlak, dat hebben we nodig en daar roepen we de politiek

worden gezet. Gelijke kansen, extra zorg voor leerlingen, plannen

toe op. Wij staan klaar om de handen uit de mouwen te steken.”

om taalachterstand weg te werken en ook de 21st century skills krijgen vorm.

‘Wij staan klaar om de handen uit de mouwen te steken’ Daarnaast hebben we het idee dat de blik niet ver genoeg vooruit is gericht.” Jos vult aan: “Een stip op de horizon is één ding, maar vervolgens moet je piketpaaltjes slaan. Als je over twintig jaar ergens wilt zijn, welke weg moet je dan gaan, wat zijn de tussenstations, waar sta je morgen, volgend jaar, over vijf jaar? We hebben het idee dat die routekaart er nog niet ligt. Als je economische groei wilt, dan moet er wat aangepakt worden. De brug van Kootstertille bijvoorbeeld. Zwaar vrachtverkeer mag daar niet overheen en moet omrijden. Voor economische groei lijkt me dat infrastructuur de eerste zorg is.” Laat het bruisen “In de beleidsnota ANNO III wordt gesproken over bestuurlijke samenwerking. Wij zeggen: ‘maak het van het volk’. Als je nu vraagt aan iemand in de gemeente wat de Versnellingsagenda is, heeft

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

63


Auto Oostra Zoom 17 9231 DX Surhuisterveen

www.auto-oostra.nl info@auto-oostra.nl

Tel: 0512-360818 Mobiel: 06-30470770

Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht Op woensdag 2 maart is de laatste bedrijfskavel van het bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost verkocht. Nadat de inschrijfperiode voorbij was bleek dat er veel belangstelling was, waardoor er een loting moest plaatsvinden. Deze loting vond plaats onder leiding van notaris mr. Spa en onder toeziend oog van wethouder Harjan Bruining. De nieuwe eigenaar van de kavel, Autoservice Johan van der

Wethouder Bruining: “Wij zien dat er veel belangstelling is voor

Ploeg uit Buitenpost, is blij met de mogelijkheden om te kunnen

onze bedrijventerreinen. Wij zijn in de afrondende fase met de

ondernemen in Buitenpost. Gezien het feit dat het bedrijventer-

Provincie Fryslân, zodat uitbreiding van een aantal bedrijventer-

rein nu volledig is uitverkocht, wordt er gekeken naar uitbrei-

reinen in Achtkarspelen mogelijk worden gemaakt. Hieronder valt

dingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen in de gemeente.

onder andere het bedrijventerrein in Buitenpost.”

Investeringskrediet van 2,2 miljoen voor centrum Buitenpost Tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen kennis genomen van ontwerp Centrumplan Buitenpost. Dit centrumplan is door de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de BusinessClub Buitenpost, winkeliers uit het centrum, het Plaatselijk Belang, de gemeente en onder leiding van een onafhankelijke voorzitter tot stand gekomen. De gemeenteraad kon dan ook niet anders dan vol lof zijn voor de uiteindelijke planvorming en heeft besloten om een krediet van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum(winkel)gebied. Het centrum van Buitenpost moet hiermee aantrekkelijker worden gemaakt voor bezoekers. Werkgroep centrumplan Buitenpost heeft de ideeën uitgewerkt in een schets waarin delen van het centrum autovrij worden gemaakt, er meer plek is voor groen en terrassen met een aantrekkelijker Nijensteinplein en de leegstand deels wordt opgevuld met woningen. De plannen zullen nu op detailniveau worden uitgewerkt en de gemeente blijft in contact met de ondernemers en de omgeving voor de uitvoering van deze herinrichting.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

65


Bosgra de Stihl specialist van Fryslân STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM

KETTINGZAAG MSA 120 C-B - 30 cm

KANTENMAAIER FSA 57

* € 269,-

€ 299*

BLADBLAZER BGA 57

HEGGENSCHAAR HSA 56 - 45cm

€ 269*

€ 269* Rijksstraatweg 139 Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl

GRASMAAIER RMA 235

€ 329*

PRIJZEN INCL. ACCU EN LADER


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Verlenging tijdelijke terrasuitbreiding Net als in het jaar 2020 en 2021 zal het ook dit jaar weer mogelijk zijn om een tijdelijke terrasuitbreiding aan te vragen voor de ondernemers in de horeca.

spelen haar horecaondernemers ondersteunen, zij hebben namelijk twee zware jaren achter de rug. En daarom willen wij alles doen om hen de komende tijd te ondersteunen”, aldus wethouder Harjan Bruining.

“De coronabeperkingen zijn gelukkig steeds minder en we zijn op de goede weg. Op deze manier wil de gemeente Achtkar-

Uitbreiding Stertil Kootstertille officieel geopend Op donderdag 3 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van de uitbreiding van Stertil in Kootstertille. De opening is verricht door de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Met het oog op de toekomst is dit internationale hoofdkantoor

Tytsjerksteradiel aan meewerken, met als doel de biodiversiteit op

van de Stertil Group flink uitgebreid met 7.500 m2 productie- en

het industrieterrein Westkern te verhogen.

kantoorruimte. Ulbe Bijlsma, President en CEO van de Stertil Group: “De forse uitbreiding van maar liefst 7.500 m2 met een investeringsbedrag van zo’n €6,5 miljoen is een gevolg van een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste zijn de noodzaak tot extra ruimte voor het faciliteren van toekomstige groei, verbetering van de efficiency en zeker ook het willen bijdragen aan de duurzaamheid van Stertil.” Een antwoord op de steeds toenemende marktvraag naar Stertil producten en onderdeel van de langetermijnstrategie van de Stertil Group voor de industrieën die haar bedrijfsdivisies bedienen. Tijdens de opening werd ook naar de deelname van Stertil aan het project ‘Ynnatura’, waar ook de gemeentes Achtkarspelen en

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

67


68

|

8KTD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Houd jij je

ENERGIELABEL ENERGIELABEL in de gaten?

Geen Geenlabel label 16% 16%

Label Labelccof oflager lager 27% 27%

Vanaf Vanaf2023 2023 zijn zijnalle allekantoorpanden kantoorpanden verplicht verplichtom omminimaal minimaalenergielabel energielabelcc te tehebben. hebben.

Label Labelccof ofhoger hoger 57% 57%

Ondanks Ondanks naderende naderende deadline deadline nog nog grote grote verduurzamingsslag verduurzamingsslag nodig nodig 43% 43%van vanhet hetkantooroppervlak kantooroppervlakheeft heeftnog noggeen geenlabel labelCCof ofbeter beter Voor Voor27% 27%zijn zijninvesteringen investeringennodig nodigom omaan aande devereisten vereistente tevoldoen voldoen Voor Voor16% 16%isishet hetsimpelweg simpelwegaanvragen aanvragenvan vaneen eenlabel labelvoldoende voldoende Sommige Sommigekantoren kantorenzijn zijnniet nietverplicht verplichtenergielabel energielabelCCof ofbeter beterte te hebben. hebben.De Debelangrijkste belangrijksteuitzonderingen uitzonderingenzijn zijnkantoren kantorendie: die: 1.1.kleiner kleinerzijn zijndan dan100 100vierkante vierkantemeter meter 2.2.een eenmonumentenstatus monumentenstatushebben hebben 3.3.voor voorminder minderdan dande dehelft helftonderdeelzijn onderdeelzijnvan vaneen eenmultifunctioneel multifunctioneelgebouw gebouw 4.4.maatregelen maatregelenvereisen vereisenmet meteen eenterugverdientijd terugverdientijdvan vanlanger langerdan dantien tienjaar jaar binnentwee tweejaar jaargesloopt geslooptof ofgetransformeerd getransformeerdworden worden 5.5.binnen


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST 8KTD

|

69

Komt Komt uu er er niet niet uit? uit? Hoi! Hoi!IkIkben benBenny BennyDijkstra, Dijkstra,stagiair stagiairbij bijde degemeenten gemeenten Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradielen enAchtkarspelen. Achtkarspelen.Dagelijks Dagelijkshoud houdikikmij mij bezig bezigmet metvragen vragenen enoplossingen oplossingenrondom rondomenergielabel energielabelc.c. IkIkhelp helpuugraag! graag!UUkunt kuntcontact contactmet metmij mijopnemen opnemenvia viamijn mijn contactgegevens contactgegevensonderstaand onderstaandaan aandeze dezepagina. pagina.

De Deverplichting verplichtingvoor vooreen eenenergielabel energielabelCCof ofhoger hogerisisin in2016 2016 ingevoerd ingevoerddoor doorde deoverheid. overheid.Vanaf Vanaf11januari januari2023 2023Geldt Geldtdeze deze verplichting.Wij Wijgaan gaanervan ervanuit uitdat datde demeeste meesteondernemers ondernemers verplichting. opde dehoogte hoogtezijn zijnen envoorbereidingen voorbereidingenhebben hebbengetroffen. getroffen. op Heeftuuhier hierhulp hulpbij bijnodig? nodig?Neem Neemdan dancontact contactop opmet metmij mijvia: via: Heeft b.dijkstra@t-diel.nl b.dijkstra@t-diel.nl

De Degemeenten gemeentenTytsjerksteradiel Tytsjerksteradielen en Achtkarspelen Achtkarspelenwillen willeneen eengoed goed ondernemersklimaat ondernemersklimaatin inde degemeenten gemeenten faciliteren, faciliteren,ruimte ruimteom omte teondernemen, ondernemen, inspelen inspelenop opveranderingen veranderingenen enstappen stappen zetten zettenin inde deverduurzaming verduurzamingvan vanonze onze economie. economie.Wij Wijgeloven gelovendat datsamen samenmet metde de ondernemers ondernemersbouwen bouwenaan aaneen eenduurzaam duurzaam ondernemersklimaat ondernemersklimaatde detoekomst toekomstisisvan van onze onzegemeenten gemeenten Team Teameconomische economischezaken zaken Tytsjerksteradielen enAchtkarspelen Achtkarspelen Tytsjerksteradiel

Neem Neem gerust gerust contact contact op op voor voor hulp hulp of of vragen vragen L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN


70

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

AUTO OOSTRA

Betrouwbare occasionspecialist Dirk Jan Oostra, directeur van Auto Oostra in Surhuisterveen, houdt van schilderkunst. De vele werken aan de muur - vooral Herman Brood is prominent aanwezig - nodigen een bezoeker uit om het over iets anders te hebben dan de aanschaf van een nieuwe occasion. Dirk Jan juicht dat toe. “Een kunstwerk vertelt een verhaal. Ook achter elke occasion zit een verhaal. Dat verhaal is nodig om een goed advies te kunnen geven.”


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

duidelijke uitleg bij werkzaamheden zijn cruciaal. We zien op basis daarvan dat klanten bij ons terugkomen en dat we door mond-totmondreclame nieuwe klanten krijgen.” Van kunst wordt Dirk Jan ook blij. “Als ik zo’n kunstwerk zie, dan zie ik de kunstenaar vol passie aan het werk. Vanuit inspiratie komt er iets moois op het doek. Dat past bij mijn werk. Ik ben geen kunstenaar, maar ik heb wel passie voor wat ik doe en ik raak daar ook door geïnspireerd. Ik behoor tot de gelukkigen die hun werk ook als hobby ervaren.” Het nieuwe advies Ging het kopen van een auto vroeger over vermogen, comfort, ruimte en kosten, tegenwoordig is daar duurzaamheid als sterke drijfveer aan toegevoegd. “Om hier goed advies in te kunnen geven, moet je het rijverhaal van de klant kennen. Niet alleen het aantal kilometers, maar ook de wijze waarop die verreden worden, is belangrijk. Full electric, Hybrid plug in of zonder stekker, misschien toch een zuinige brandstofmotor; “Men komt vaak binnen met een model of merk in gedachte.

een standaard ‘beste oplossing’ is er niet. Bijkomende overweging is dat

Daarmee start het gesprek. Wat is belangrijk voor de klant? Welke

een goede full electric nu ook nog meer kost dan andere opties.”

eisen en wensen heeft hij of zij? Als je de ins en outs weet, kun je het beste advies geven. Wil de klant nu echt een kleinere auto, of gaat het eigenlijk om lagere maandlasten? De lasten kunnen in het totaalplaatje wel eens gunstiger uitpakken met een grotere auto. Dat advies kan alleen komen als ik me verdiep in de ander. Op die wijze iemand echt goed helpen, maakt mij blij.”

‘Geïnspireerd werkt beter’

‘Achter elke occasion zit een verhaal’ Goed nieuws Over prijzen gesproken. Occasions zijn een stuk duurder dan een aantal jaren geleden. Wat is de oorzaak daarvan? “Door corona zijn mensen wat voorzichtiger geworden met het kopen van nieuwe

Een auto kost spaargeld

auto’s. Bovendien zijn er vertragingen bij de productie van nieuwe

“Laten we eerlijk zijn, een auto kost een heleboel spaargeld. Zo’n

auto’s door een tekort aan chips. Als er minder nieuwe auto’s worden

keuze moet weloverwogen gemaakt worden en daarin hebben

verkocht, komen er minder jonge occasions op de markt. De vraag

wij ook een verantwoordelijkheid”, zegt Dirk Jan. “Met een goed

naar occasions is wel gebleven. Het lagere aanbod zorgt voor een

advies en een betrouwbaar product willen we continuïteit creëren.

hogere prijs, maar ik heb goed nieuws. Ik verwacht dat de prijzen dit

Dat geldt ook voor onze service en onderhoud. Goed advies en

jaar gaan stabiliseren”, zegt Dirk Jan.

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

71


Van der Ploeg Projectstoffering Lunch, Borrel, Diner,

Zoom 15a Surhuisterveen 0512 36 19 81 Info@escootersnoord.nl www.escootersnoord.nl

Lunch, Borrel, Diner, Groningerstraat 66 voor Bowlen, Grote zaal Bowlen, Grote zaal voor Lunch, Borrel, Diner, 9231 CN Surhuisterveen feesten en feesten en partijen, partijen, Bowlen, Grote zaal voor Bowlen, Grote zaal voor Terras, IJs, Snacks Terras, en IJs,partijen, Snacks feesten Terras, IJs, Snacks Info@Ploegproject.nl Open Open dinsdag t/m zaterdag dinsdagOpen t/m zaterdag 0512-36 18 26 Open vanaf 11.00 uu vanaf 11.00 uurr dinsdag dinsdag t/m t/m zaterdag zaterdag vanaf vanaf 11.00 11.00 uu uurr

Lunch,Borrel, Borrel,Diner, Diner, Lunch, Bowlen,Grote Grotezaal zaal voor Bowlen, voor feesten enpartijen, partijen, feesten en Lunch, Borrel, Diner, Terras, IJs,Snacks Snacks Terras, IJs, Bowlen, Grote zaal voor feesten en partijen, Open Terras,Open IJs, Snacks dinsdagt/m t/m zaterdag dinsdag zaterdag vanaf 11.00 vanaf 11.00 uuuu r r Open dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

COLUMN

Je organisatie wapenen tegen hackers Meer en meer worden we afhankelijk van ICT. Feitelijk kunnen we niet meer zonder. Dat maakt onze samenleving enorm kwetsbaar. Vorig jaar is een recordaantal hacks geregistreerd, met een recordbedrag aan schade voor bedrijven en overheden. Er wordt al langere tijd gewaarschuwd voor mogelijke aanvallen op onze vitale infrastructuur. Wie zijn de hackers? Het kan iedereen zijn, volgens Trump

van nieuwe openbaar geworden kwetsbaarheden moet zo

‘de spreekwoordelijke obese puber op zijn slaapkamer’. In de

snel mogelijk, maar gebeurt in de praktijk vaak te laat – of

praktijk zijn hackers vaak professionele groeperingen. Volgens

helemaal niet. Ook is de implementatie en onderlinge koppe-

een onderzoek kwam in 2021 meer dan 50% van alle hacks uit

ling van systemen vaak niet zozeer gericht op veiligheid, maar

Rusland. De grens tussen de staats-hackers van de geheime

meer op kosten en efficiëntie.

diensten GRU en FSU en criminele groeperingen loopt in elkaar over.

Perfecte beveiliging bestaat helaas niet. Van buitenaf zijn bedrijven vaak redelijk goed dichtgetimmerd, maar door

Welk doel hebben hackers?

het misleiden van mensen door middel van valse links en

Een hacker die erin slaagt om zich naar binnen te werken in

phishing ontstaat vaak een eerste opening, die daarna verder

een bedrijfsnetwerk, zal in eerste instantie zo lang mogelijk

kan worden uitgebouwd.

onopgemerkt willen blijven. Het kan zijn om te spioneren, informatie te stelen en als het ware permanent mee te kijken.

Advies voor organisaties

Maar zo kan ook informatie worden verzameld als voorberei-

Het team van Oké-PC IT richt zich steeds meer op Cyber

ding op een latere hack-aanval.

Security. Te veel bedrijven hebben onvoldoende in de gaten dat het ook hen hard kan treffen. Bewustwording is daarbij

Twee soorten hack-aanvallen

heel belangrijk. Het toepassen van basismaatregelen kan ook

Een hacker kan sabotage als doel hebben, waarbij alle appara-

veel ellende voorkomen. Met een Cyber Security-scan kan een

ten in het netwerk worden gewist of onbruikbaar gemaakt. Dit

organisatie helder inzichtelijk krijgen hoe het zit met de weer-

gebeurde bijvoorbeeld bij Sony Pictures (door Noord-Korea),

baarheid. Het resultaat is een momentopname met daarin

in Iraanse kerncentrifuges (door de VS) en begin maart in

heldere technische en organisatorische aanbevelingen.

Oekraïne (door de Russen). Perfecte beveiliging bestaat helaas niet, maar dat Maar gijzelen is de meest gangbare manier van aanvallen.

is geen excuus om niet voorbereid te zijn.

Bij de zogenoemde Ransomware worden alle gegevens op

Wanneer je beter beveiligd bent dan de

computers ineens versleuteld. Slechts een mededeling – dat

spreekwoordelijke buren, is dat kans

er een flink bedrag in Bitcoin betaald moet worden – blijft

groot dat je veel onheil kunt voorko-

leesbaar. Je hebt als bedrijf niet altijd een keuze, omdat soms

men.

ook de back-ups verminkt blijken te zijn. Zelfs als het terugzetten van back-ups wordt overwogen, kan een hacker ermee

Ronald Zijlstra

dreigen alle bedrijfsinformatie openbaar te maken.

Oké-PC IT Burgum ronald@okepc.nl

Hoe werken hackers zich naar binnen? Het aantal beveiligingslekken in software, hardware en netwerkapparatuur neemt alleen maar toe. Het ‘patchen’

L E E S O N D E R N E M E N D N E T W E R K N O O R D O O S T O O K O N L I N E V I A W W W . N E T W E R K N O O R D O O S T . F R L O F W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

|

73


74

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

Laten we samen de we aarde een Laten samen stukdegroener maken aarde een stuk groener maken

COLUMN Drempelloos De helft van alle Nederlanders heeft een lichamelijke, psychische of zintuigelijke beperking. Laat dat even op je inwerken. De helft! Zij zijn dus allemaal 'anders'. Net als al die mensen die zich onderscheiden door bijvoorbeeld hun afkomst, seksuele geaardheid of gender. Zo bezien is niet de standaard, maar de uitzondering de norm. De laatste tijd gaat het steeds vaker over 'inclusie'. Oftewel: over iedereen zich welkom laten voelen, mijn definitie van gastvrijheid. Dat begint met heel praktische zaken. Neem toegankelijkheid. Fijn als er in een gebouw geen drempels zijn. Maar wat als je vervolgens met je rolstoel allerlei hindernissen moet nemen om een liftsleutel te

Kies voor zonne-energie Kies voor Awizon Awizon is ruim 18 jaar expert op het gebied van Kies voor zonne-energie advisering, levering en montage van zonne-energie Kies voor systemen. U bent bijAwizon ons verzekerd van: is ruim 18kwalitatief jaar experthoogwaardige op het gebied van -Awizon De levering van advisering, levering en montage van zonne-energie zonnepanelen en omvormers. bent bij ons verzekerd van: -systemen. MaatwerkUadvies aan huis. De leveringover van kwalitatief - Advisering het hoogst hoogwaardige mogelijke rendement. zonnepanelen en omvormers. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. Maatwerk advies aanenhuis. - Uitstekende service garantievoorwaarden. - Advisering over het hoogst mogelijke rendement. - Montage door ervaren, vakkundige monteurs. - Uitstekende service en garantievoorwaarden. besparing op uw energie lasten

binnen ± 7/8 jaar terug verdiend*

uw woning wordt meer waard

besparing op binnen uw energie ± 7/8 jaar uw woning lasten wordt meer √ Persoonlijke service terug √ Kwaliteit & Garantie verdiend* waard

√ Ruim 18 jaar ervaring

√ Gedegen & eerlijk advies

√ Persoonlijke service √ Ruim 18 jaar ervaring

√ Kwaliteit & Garantie √Meander Gedegen eerlijk advies 3 |&Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

Kijk voor meer informatie op: www.awizon.nl Meander 3 | Surhuisterveen (0512) 36 30 31 | info@awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening de BTW teruggaaf voor particulieren Kijk voorhoudend meer met informatie op: www.awizon.nl

...wij laten de zon al ruim 18 jaar niet voor niets opgaan! *Rekening houdend met de BTW teruggaaf voor particulieren

bemachtigen? Inclusie gaat echter over veel méér. Obstakels kunnen immers ook onzichtbaar zijn. Sociaal, digitaal of financieel bijvoorbeeld. Begrijpen je 'andere' klanten je communicatie wel? Is je taalgebruik niet te moeilijk? Speel je voldoende in op hun specifieke wensen? En kunnen ze zich het wel veroorloven om bij je te kopen? De zogenaamde uitzonderingen vormen een (potentiële) klantengroep van formaat. Geef ze daarom de aandacht die ze verdienen. Dat geldt trouwens óók voor medewerkers. Hoe diverser je personeelsbestand, hoe hoger de kwaliteit van de dienstverlening en hoe beter het rendement, toont onderzoek aan. Inclusie loont dus, op allerlei vlakken. Maar die sec als marketingtool inzetten werkt niet; daar prikken mensen snel genoeg doorheen. Om klanten en medewerkers écht welkom te laten voelen, is meer nodig. Een organisatie creëren met een open cultuur, waarin iedereen ertoe doet. Waar de mens centraal staat en klanten en medewerkers kunnen meepraten. Gastvrij bewustzijn, noem ik dat. Daarmee neem je alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare drempels weg. En maak je daadwerkelijk een verschil.

Drs. Geesje Duursma

Ondernemer en gastvrijheidseconoom www.geesjeduursma.nl


Tevens levering en montage van

Movers, Luifels, Sateliet en zon energ

Uw specialist in Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens

t in

Uw specialist Uw specialist UwUw specialist inspecialist Uwinspecialist in in in

Uw specialist inCaravans,Caravans, Tevens levering en montage van anhangwagens uw) erbouw) n enen onderbouw) Aanhangwagens en Aanhangwagens en Aanhangwagens Campers(boven Campers(boven Caravans, en Campers(boven onderbouw) Caravans, Campers(boven en onderbouw) Campers(boven enenAanhangwagens onderbouw) enen onderbouw) Aanhangwagens enen onderbouw) Aanhangwagens en Aanhangwagens en Aanhangwagens Uw specialist inCaravans,

herstel lschadeherstel van van van

Onderhoud, Onderhoud, Reparatie Onderhoud, Reparatie Onderhoud, en schadeherstel Reparatie Onderhoud, en schadeherstel Reparatie en vanschadeherstel Reparatie en schadeherstel van en schadeherstel van van van

Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van

Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen

onderhoud, Reparatie en Schadeherstel Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens ge van Tevens levering Tevens en levering Tevens montage Tevens levering en montage van levering Tevens en montage van levering en montage van en montage van van van Caravnas, Campers (boven en nsystemen ergiesystemen n zon energiesystemen Movers, Luifels, Movers,Sateliet Luifels, Movers, Movers, en Sateliet Luifels, zon Luifels, energiesystemen Movers, en Sateliet zonSateliet Luifels, energiesystemen en zon en Sateliet energiesystemen zon energiesystemen en zon energiesystemen Altijd Gratis haal onderbouw) en Aanhangwagens Tevens levering en montage van

Movers,haal Luifels, Sateliet en zon energiesystemen Gratis haal jd Gratis Altijd haal Gratis haal ngservice brengservice iceen ! brengservice ! ! ! Tevens levering en montage van Altijd Gratis haal en brengservice !

en brengservice Altijd Gratis Altijd Gratis Altijd haalAltijd Gratis haal Gratis Altijd haal Gratis haal ! haal en brengservice en brengservice en brengservice en ! brengservice en ! brengservice ! ! !

Uw specialist in

Movers, Luivels, Sateliet en zon energiesystemen

Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens Tevens levering en montage van Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen

Altijd Gratis haal en brengservice !

Altijd en br


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


Articles inside

Column: Je organisatie wapenen tegen hackers  article cover image

Column: Je organisatie wapenen tegen hackers

3min
page 73
Auto Oostra: Betrouwbare occasionspecialist article cover image

Auto Oostra: Betrouwbare occasionspecialist

3min
pages 70-71
Verlenging tijdelijke terrasuitbreiding article cover image

Verlenging tijdelijke terrasuitbreiding

2min
page 67
Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht article cover image

Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht

2min
page 65
Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC): Naar een bruisende regio article cover image

Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC): Naar een bruisende regio

3min
pages 62-63
Van der Wal Hout opent nieuw pand in mei article cover image

Van der Wal Hout opent nieuw pand in mei

3min
pages 60-61
Ondernemers gezocht voor de: Miensker Challenge in Tytsjerksteradiel article cover image

Ondernemers gezocht voor de: Miensker Challenge in Tytsjerksteradiel

2min
page 59
Project duurzame samenwerking: Bedrijventerrein “Sumar” van start.  article cover image

Project duurzame samenwerking: Bedrijventerrein “Sumar” van start.

4min
pages 58-59
Vijfjarige zakenclub Trynwâlden: ‘ We moeten het samen doen’ article cover image

Vijfjarige zakenclub Trynwâlden: ‘ We moeten het samen doen’

4min
pages 56-57
JOH. BOSGRA BV IN HURDEGARYP: Partner voor bedrijven in de regio  article cover image

JOH. BOSGRA BV IN HURDEGARYP: Partner voor bedrijven in de regio

3min
pages 54-55
Ondernemerschap in Wetterwâlden Bûtefjild article cover image

Ondernemerschap in Wetterwâlden Bûtefjild

3min
pages 51, 53
Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur article cover image

Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur

4min
pages 48-49
Pext gaat voor duurzame groei article cover image

Pext gaat voor duurzame groei

3min
pages 46-47
Dokkranen Oostrum: Dé plek voor het huren van kranen article cover image

Dokkranen Oostrum: Dé plek voor het huren van kranen

3min
pages 44-45
JOGG- Silvia de Roos en Hugo Bruinsma: Samen maken we de leefomgeving van kinderen en jongeren gezond, dat is JOGG!  article cover image

JOGG- Silvia de Roos en Hugo Bruinsma: Samen maken we de leefomgeving van kinderen en jongeren gezond, dat is JOGG!

2min
page 37
Grand café in oude gemeentehuis is aanwinst voor de regio article cover image

Grand café in oude gemeentehuis is aanwinst voor de regio

3min
pages 34-35
Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan article cover image

Zakelijke Stimuleringslening Noardeast Fryslan

2min
page 33
Hulp voor financieel (on) gezonde werknemers: Geldzorgen bij werknemers. Wat betekent dit voor u als werkgever? article cover image

Hulp voor financieel (on) gezonde werknemers: Geldzorgen bij werknemers. Wat betekent dit voor u als werkgever?

4min
pages 30-31
M.J. Borger Transport uit Ee: Specialist in containervervoer article cover image

M.J. Borger Transport uit Ee: Specialist in containervervoer

3min
pages 26-27
RP Keukens & Sanitair: ‘Ons doel is mensen blij maken’ article cover image

RP Keukens & Sanitair: ‘Ons doel is mensen blij maken’

3min
page 25
Ondernemend gezin Feddema: ‘Begin klein en ga van daaruit groeien’ article cover image

Ondernemend gezin Feddema: ‘Begin klein en ga van daaruit groeien’

3min
pages 22-23
ALLPRINT Dokkum: De magie van maatwerk article cover image

ALLPRINT Dokkum: De magie van maatwerk

2min
page 21
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Steun Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden article cover image

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Steun Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

4min
pages 18-19
Gastvrijheidsector; “ Werken in een serieuze sector, altijd in vakantiesferen” article cover image

Gastvrijheidsector; “ Werken in een serieuze sector, altijd in vakantiesferen”

4min
pages 16-17
Samen werken aan slimme zorg article cover image

Samen werken aan slimme zorg

4min
pages 13, 15
Friese overheden en kennisinstellingen besluiten tot gezamenlijke inzet Europa article cover image

Friese overheden en kennisinstellingen besluiten tot gezamenlijke inzet Europa

2min
page 11
Werken aan digitale weerbaarheid: Samen sterk in de regio  article cover image

Werken aan digitale weerbaarheid: Samen sterk in de regio

3min
page 9
Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM): “Samen maken we jouw bedrijfsambitie waar.” article cover image

Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM): “Samen maken we jouw bedrijfsambitie waar.”

3min
page 7
Pext gaat voor duurzame groei article cover image

Pext gaat voor duurzame groei

2min
pages 46-47
Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur article cover image

Skûltsje in 't Bûtefjild schuurt tussen kunst en architectuur

3min
pages 48-50
Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht article cover image

Bedrijventerrein De Swadde volledig uitverkocht

1min
pages 65-66