Page 1

Oswf Ondernemend Súdwest-Fryslân

Gas(t)vrij havenkantoor Stavoren Verder in dit nummer: 4 Water, wind en zon als energiebron 14 Nieuwe kijk op bouwen 18 ‘Verlenging seizoen van groot belang’

Zomer 2019

2


a

a


Inhoudsopgave 4

Water, wind en zon als energiebron

7

Investeer in vakkrachten

8

‘Voor en door ondernemers, gericht op leefbaarheid en ondernemersklimaat’

11 MiXL laat starters en ZZP’ers groeien 13 Gas(t)vrij havenkantoor Stavoren 14 Nieuwe kijk op bouwen 18 ‘Verlenging seizoen van groot belang’ 22 Jorritsma Bouw realiseert nieuwe gemeentewerf en onderkomen hulpdiensten in Wieringerwerf 22 Blikkenactie en bliksemloterij Maarten van der Weijden 23 Inspirerende workshops voor VOB leden 23 VOB neemt afscheid van Fer Grijmans en Ronald Velzen 24 ‘Een online formulier praat niet terug’ 26 De ondernemer en de nieuwe partneralimentatiewet

Colofon Uitgeverij OF BV i.s.m. Gemeente SWF Bladmanagement Mirjam Brouwer mirjambrouwer@of.nl Advertentie-exploitatie/Administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel.: 0512-366326 Contactpersoon: Jasper van der Sluis (06-46033589) Redactie Tine van Knijff (hoofdredacteur), Team Communicatie SWF, Accountmanagers gemeente Súdwest-Fryslân Fotografie Ed Klijnman Opmaak VDS Crossmedia, Emmen Druk Drukkerij van der Eems

4

14

18

© Copyright 2017. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

Zomer 2019

3


Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân en voorzitter Gerrit van der Leeuw van de Energiecoöperatie IJlst ondertekenen pachtcontract voor het nieuwe zonnepanelenpark in IJlst, het grootste door vrijwilligers gerealiseerde zonnepark van Súdwest-Fryslân.

Water, wind en zon als energiebron O

p het IJsselmeer zou plek zijn voor 3760 hectare zonne-energie, verdeeld over een aantal grootschalige zonne-eilanden. Dat staat althans in een verkenning die eerder dit jaar in opdracht van de provincies Fryslân, Flevoland, Noord-Holland en Overijssel is uitgevoerd. Het IJsselmeer als een groot zonnepark? Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân is niet enthousiast.

4


zonnevelden. “Opmerkelijk dat er dan toch zo’n verkenning is gedaan.” Ook verbaasd is hij over het pleidooi van regeringspartij D66, waarvan Tweede Kamerlid Matthijs Sienot onlangs opriep vaart te maken met de omvorming van het IJsselmeer tot energiefabriek.

hoe de woningvoorraad aardgasvrij kan worden, welke systeemkeuzes er mogelijk zijn, en in welke volgorde wijken en dorpen in de komende decennia aan de beurt komen. “Ook in SúdwestFryslân zal deze visie in 2021 vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad”, zegt Faber.

“Wat mij betreft sprak Sienot voor zijn beurt”, zegt Faber. “De gemeenten hebben juist met ‘Den Haag’ afgesproken dat keuzes voor duurzame energieopwekking niet van bovenaf moeten worden opgelegd. Het is aan de verschillende regio’s zelf om met plannen te komen hoe zij de nationale afspraken over de energietransitie willen invullen.” Deze afspraken moeten vorm krijgen in de dertig regionale energie strategieën (RES). De achttien Friese gemeenten vormen samen de RES Fryslân.

Warm Heeg

Windpark IJsselmeer “Voor de duurzame opwekking van energie wordt al een groot beroep gedaan op onze gemeente, en zeker ook op ons deel van het IJsselmeer”, zegt Faber. Hij wijst op de bouw van het windpark IJsselmeer, met 89 turbines voor de kust van Makkum, en naar de negen grote windmolens van Nij Hiddum Houw, dichtbij de Afsluitdijk. “Bij het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân is dan ook geen enthousiasme over verdere energieopwekking met zon of wind vanuit het IJsselmeer.” En het idee voor een zonnepark tussen de 89 windmolens die er hoe dan ook komen? “Ook zo’n zonnepark leidt tot extra belasting”, zegt Faber. “Bovendien is nog nooit onderzocht wat de consequenties zijn van het verlies van oppervlakte open water voor de natuur.” Dat is ook de conclusie van Wageningen Universiteit, die in mei openlijk twijfelde over de energieverkenning IJsselmeer.

‘Een mogelijke bouwsteen’ Faber ziet de verkenning dan ook “als niet meer dan een mogelijke bouwsteen”, die meegenomen wordt in de RES. “Het is goed om nu eerst met elkaar in Friesland – met gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân - te kijken naar andere verkenningen.”

‘Niet van bovenaf’

Vanzelfsprekend levert Súdwest-Fryslân daaraan haar bijdrage, zegt Faber. “Dit college heeft bij de start van deze bestuursperiode, in januari 2018, al aangegeven dat duurzaamheid een van de speerpunten is van het beleid. We kunnen dan ook niet volstaan met het aangeven waar we géén wind- en zonne-energie willen. We moeten ook aangeven waar en welke mogelijkheden we wél zien. Tegelijkertijd zullen we in Friesland de lasten en lusten zo eerlijk mogelijk moeten verdelen.”

Faber wijst er op dat het gebruikelijk is dat officieel aangewezen natuurgebieden worden gemeden bij de zoektocht naar plekken voor

Onderdeel van de RES is een gemeentelijke ‘transitievisie warmte’. Hierin wordt beschreven

“Het IJsselmeer is van groot belang voor onze gemeente”, zegt hij. “Niet alleen als het gaat om recreatie en toerisme, zeker ook vanwege de natuurwaarden. Het IJsselmeer maakt niet voor niets deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze status moeten we koesteren.”

Een fraai voorbeeld van een gemeenschap die zich inspant om aardgasvrij te worden is Heeg. Sinds maart wordt onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid om het hele dorp te verwarmen door middel van aquathermie, verkregen uit oppervlaktewater. Ook de bereidheid onder de circa 2200 dorpsbewoners, om mee te doen aan het project, wordt gepeild. “Een collectief warmtenet van Heeg, voor Heeg en door Heeg, met warmte uit het Hegermeer. Mooier en duurzamer kunnen we het niet maken”, aldus voorzitter Gerard van der Laan van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg. “We vinden het geweldig dat Heeg zelf het initiatief heeft genomen om het eerste aardgasvrije dorp van Súdwest-Fryslân én de provincie te worden, en dat daarbij een lokale duurzame bron wordt gebruikt”, zegt wethouder Faber. Volgens hem schuilt het geheim van een succesvolle energietransitie niet zo zeer in de techniek, maar juist in gemeenschapszin. “In Fryslân kennen we een sterke traditie van onderop, van ‘mienskip’. Als de inwoners van Heeg in ‘Warm Heeg’ geloven, willen wij hen graag stimuleren en helpen we financieel een handje.”

Energiecoöperaties in elk dorp Energiecoöperatie Heeg wil het plan aanmelden bij het ministerie van binnenlandse zaken voor de landelijke pilot ‘aardgasvrije wijken’. Bovendien kan de kennis die ‘Warm Heeg’ nu met de pilot opdoet, worden gebruikt bij andere projecten waarbij oppervlaktewater voor verwarming wordt aangewend. “Ons streven is dat elk dorp in de gemeente op termijn een eigen energiecoöperatie heeft”, zegt Faber. “Deze coöperaties kunnen dan samenwerken of eventueel samengaan met coöperatieve warmtenetten.” Naast Heeg zijn er in Súdwest-Fryslân al dergelijke coöperaties actief in Bolsward, Easterein, Easterwierrum, Koudum, Kûbaard, Pingjum, Poppenwier, Wommels/Iens, Woudsend en IJlst.

Stroomtuin IJlst In de laatste plaats voerde de Energiecoöperatie IJlst in april succesvol campagne voor een groot zonnepanelenpark van 2 hectare (en ruim 8.000 panelen). In korte tijd meldden zich 127 participanten, die voor ten minste 250 euro – grofweg de waarde van een paneel – meedoen. De opening van Stroomtuin IJlst is gepland in 2020.

Zomer 2019

5


BENIEUWD WAT MORGEN BRENGT?

Ineke Postma

DGA Inuz Attitude for Women

De invloed van kunstmatige intelligentie, robotisering en big data in de toekomst is onvoorspelbaar. Daarom is een goed beeld van jouw ondernemersperspectief goud waard. Wij maken tijd en bieden inzicht. Want met een heldere kijk op morgen lacht de toekomst je toe.

BENTACERA.NL Bentacera adv 183x133mm.indd 2

11-06-19 12:17

Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


COLUMN

Investeer in vakkrachten Mijn vader was van voor de oorlog. Hij rondde in 1946 op veertienjarige leeftijd de lagere school af en ging aan het werk. Toen de bouw begon aan te trekken, leerde hij voegen. Mijn vader ontdekte dat hij beter was in het werk binnenhalen dan op die steiger staan en voordat hij het wist had hij een bedrijf met voegers. Regelmatig kwam er iemand bij hem met de vraag of er voor dit ‘jonkje’ ook een plekje was. Die werd dan opperman. Zo’n opperman was niet alleen aan het spullen klaarzetten. Mijn vader was altijd op zoek naar mensen die “meters konden maken”, dus hij zorgde dat ze naast een vakman werden gezet die het ambacht beheerste. Zo leerden ze zelf voegen en hadden ook zij een ‘jonkje’ naast zich die beter leerde in de praktijk. Wat mijn vader deed was niet bijzonder. Het georganiseerd overdragen van kennis ontwikkelde zich al in de

middeleeuwen, in de gilden. Een jongen die een vak wilde uitvoeren ging bij een gildemeester in de leer. Wanneer de jongen geschikt was, werd hij benoemd tot gezel. Als de gezel goed genoeg was, kon deze een meesterproef afleggen. Daarna mocht hij zich meester noemen en mocht hij zijn eigen bedrijf beginnen. Beroepskwalificaties hadden als niveau leerling, gezel en meester en het gildenstelsel stond borg voor de vakinhoud en examinering. Na de afschaffing van het gildewezen rond 1800 zakten de beroepsopleidingen volledig weg. Pas in het midden van de negentiende eeuw ontstond opnieuw de behoefte aan vakscholing. Daarmee verrezen de ambachtsscholen. De Nijverheidswet van 1919 regelde de wettelijke status van deze scholen en heeft daarmee de basis gelegd voor ons huidige onderwijsstelsel.

Er is een rode draad tussen de aanpak van mijn vader, het gildeleren, de nijverheidswet en vandaag. Praktijkleren met een praktijkopleider en een student is nog steeds dé manier om het vak te leren. De huidige arbeidsmarkt, met een krimpende beroepsbevolking in de regio en een tekort aan personeel, schreeuwt om vakmensen. Maar er zijn nog steeds ‘jonkjes’ met potentieel, die niet volwaardig deelnemen. In een goede leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot vakman of -vrouw op hun niveau in een beroep. De gemeente, het onderwijs en de 2000 door SBB erkende leerbedrijven kunnen er voor zorgen dat in Súdwest-Fryslân alle mensen de beste praktijkopleiding krijgen. Zo kan het bedrijfsleven nu en in de toekomst de vakkrachten krijgen die het nodig heeft! Tamara Sloothaak

Zomer 2019

7


Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

‘Voor en door ondernemers, gericht op leefbaarheid en ondernemersklimaat’ D

ankzij het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân kunnen projecten en initiatieven die anderszins moeilijk aan financiering kunnen komen, wél worden gelanceerd. “Het mooie is: we doen het met z’n allen.” Aan het woord is Robert van de Leur, interim-voorzitter van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Het Ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers. Het college heeft onlangs op basis van het raadsbesluit besloten om ook in de komende jaren deze vorm van subsidie te verlenen. “Dankzij dit raadsbesluit betalen huizenbezitters niet mee, maar wel alle zogenoemde ‘niet-woningen’, zoals bedrijven en instellingen”, zegt Van de Leur. “Alle deelnemende kernen kunnen aanspraak maken op de gelden die in hun postcodegebied beschikbaar zijn. SúdwestFryslân telt 89 kernen en elke kern beslist zelf of men al dan niet wil meedoen met het fonds.“ “Het Ondernemersfonds kan veel doen voor ondernemers in de deelnemende kernen en voor de leefbaarheid. Een groot deel van onze aandacht is gericht op communicatie en laten zien wat er mogelijk is.” Wat is er dan allemaal mogelijk? De interim-voorzitter

8

steekt enthousiast van wal: “Per kern dragen ondernemers(verenigingen) plannen en projecten aan die goed zijn voor het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in die ‘mienskip’. Plannen van dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en evenementenorganisaties strandden dikwijls omdat de financiering niet rond te krijgen was. Dat is dankzij het Ondernemersfonds nu een stuk eenvoudiger: elke kern kan aanspraak maken op zijn eigen geld.” Hij toont een lange lijst met voorbeelden van tot de verbeelding sprekende activiteiten die mede dankzij het Fonds zijn gerealiseerd. Van beveiliging op industrieterreinen tot het Makkumer Art Festival, van bewegwijzering tot evenementen. Volgens Van de Leur zijn de budgetten aanzienlijk, juist omdat alle niet-woningen bijdragen. “Dus ook bruggen, elektriciteitshuisjes en gemeentelijke


Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2019 Sociale werkgevers zijn de ondernemers van de toekomst! De gemeente Súdwest-Fryslân zet samen met de Ondernemersfederatie jaarlijks een ondernemersprijs uit. Het thema van 2019 is ‘Sociaal Werkgeverschap’. Bent u of kent u een ondernemer die het verschil maakt door zich maatschappelijk in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u uzelf of die ander nomineren voor de verkiezing Ondernemersprijs SúdwestFryslân 2019. De inschrijving loopt tot 1 september via www.sudwestfryslan.nl/ ondernemersprijs-2019/.

Robert van de Leur (r) en Mark Visser (l).

gebouwen. We weten dat er veel kernen nog niet overtuigd zijn. Met hen gaan we toch graag in gesprek. Allereerst door te luisteren naar de gevoeligheden en bezwaren. Soms zijn die bezwaren ook gewoon terecht. We komen overigens ook vaak tegen dat er ruis op de lijn zit of onvoldoende bekend is over het Fonds. Bijna overal merken we dat er in de loop van het gesprek ook meer aandacht komt voor onze uitleg over de mogelijkheden van het Fonds”. Als men besluit om mee te doen met het Fonds ondersteunt men de ondernemers bij de verdere voortgang. In kernen waar het besluit genomen is om niet mee te doen, kan men de verhoging op de OZB terugvragen bij het Fonds met de zogenoemde retributie-compensatieregeling. Op de vraag wat zijn ervaringen tot nu toe zijn, antwoordt Van de Leur: “Toen wij als interim-bestuur eind vorig jaar aantraden, deden er 14 kernen mee, inmiddels zijn er dat er 33. Daar zijn we blij mee, maar we willen het aantal graag vergroten. Het creëren van draagvlak is daarbij erg belangrijk: we willen graag laten zien dat het Ondernemersfonds voor héél Súdwest-Fryslân is.”

Waterglijbaan in Heeg Heeg wil een grote waterglijbaan op het recreatiestrand bij het dorp neerzetten om gezinnen uit de regio en toeristen te trekken. Mark Visser is bestuurslid van ondernemersvereniging OV Heeg

2000 en zit in de glijbaancommissie. “We hebben een aantal fondsen aangeschreven, waaronder het Ondernemersfonds. Daaruit is een bijdrage toegezegd.” De glijbaan wordt vier meter hoog en twintig meter lang en wordt gezien als een aantrekkelijke toevoeging op het recreatiestrand. “Het gaat erom dat inwoners en toeristen plezier hebben van deze attractie. Er is ook horeca bij dit openbaar toegankelijke stuk strand en wij hopen dat dit tezamen gezinnen met kinderen zal trekken, die bijvoorbeeld met een bootje bij het strand aanmeren.” Op die manier maken gezinnen kennis met Heeg én komen ze wellicht terug.

winkelpand wordt deels door het Fonds betaald. De VVV beheert de winkel en heeft er tevens een VVV-punt. Zo slaan we twee vliegen in één klap.” Van de Leur: “Waar het om gaat is dat dankzij bijdragen uit het Ondernemersfonds kernen er zelf voor kunnen zorgen dat het er leefbaar is én blijft. ” Visser: “Klopt: als het met Heeg goed gaat, gaat het ook met de ondernemers goed. Iedereen heeft er voordeel van als een dorp leeft.”

‘Duidelijk wat het Fonds doet’ De ondernemersvereniging in Heeg stemde over de waterglijbaan, maar heeft meer ijzers in het vuur. “We wisten voorheen niet wat het Ondernemersfonds precies inhield en voor ons kon betekenen. Nu dat duidelijk is, kunnen we met beter gefundeerde plannen komen, die ten goede komen aan Heeg”, aldus Mark Visser. Hij noemt straatfestival Heechspanning: een muziekspektakel dat tienduizend mensen trekt. “Maar ook het zomerfestival heeft moeite om geld binnen te krijgen. Het fonds kan zo’n festival omhoog trekken. Als het eenmaal loopt, moet zo’n festival overigens zichzelf bedruipen.” In Heeg kon dankzij het Ondernemersfonds bovendien de VVV blijven bestaan. Visser en Van de Leur leggen uit: “De VVV is huurder van de Beleefwinkel in Heeg. De huur voor het

Strand Heeg

Zomer 2019

9


J O N G E N E E L . N AT U U R L I J K G O E D.

VOOR EEN PERFECT EN DUURZAAM RESULTAAT De Marne 29d | 8701 PV Bolsward t 0515 – 57 46 47 | poedercoatingbolsward.nl

NULLAST

W W W. JONGE NE E L .NL

Jongeneel corp adv 91x134-drw.indd 1

26-11-15 10:27

Periodieke keuringen volgens Nen-normen van: - Elektrische gereedschappen NEN 3140 - Trappen en ladders NEN 2484 - Rolsteigers NEN 2718 Reparatie en onderhoud van - elektrische gereedschappen - tuinmachines Kalibratie, onderhoud en reparatie van lasers

Wytze Veenstra

DE FUNDATIE VOOR ELK BOUWPROJE CT “Van eerste steen tot nok! Tot in de kleinste details volledig in 3D getekent. Met Revit kunnen we het eind resultaat presenteren, maar zijn we ook in staat om tot in detail te laten zien, hoe we het bouwkundig bedacht hebben”. Ing. Anton Kramer | BIM modelleur en Bouwfysica

Houtdraaiersstraat 6b 8601 VG Sneek info@nullast.nl 0515 - 42 69 23 06 - 10 07 32 52

W W W. N U L L A S T. N L

BLEEKSTRAAT 5 8754 CK MAKKUM 0515 233 406 INFO@MARKDEWITTE.NL BOUWADVIES EN ONTWERP

MARKDEWITTE.NL


COLUMN

De kracht van verbinden

MiXL laat starters en ZZP’ers groeien Mijn naam is Judith Otto van MiXL. Ik run een flexplek in het centrum van Sneek en help ZZP’ers en starters hun bedrijf te laten groeien. Ik geloof in wederkerigheid en ik vertrouw altijd op de kracht van verbinden. Ik doe dit omdat ik van mensen houd en de wereld een beetje mooier wil achterlaten dan dat ie nu is. Als iedereen een beetje om elkaar denkt , ziet de wereld er al snel wat mooier uit! Deze houding heeft mij altijd veel gebracht, niet alleen vriendschappen en kennis. Het verbinden van mensen is inmiddels een groot onderdeel van mijn zakelijke leven, want met een groot netwerk kun je veel mensen verder helpen.

Wat doen we bij MiXL? Ik run de flexplek MiXL werkplek voor ZZP-ers en MKB bedrijven. Zo’n veertig verschillende bedrijven zijn aangesloten via werkplek, kantoor

of de community van MiXL. Met name binnen de community leren we veel van elkaar: - We geven elkaar advies . - Iedere maand geeft iemand een community-training over een onderwerp dat met ondernemerschap te maken heeft. - We organiseren lunches en borrels voor de gezelligheid maar ook om te netwerken. - En als ik een keer aan jou denk, denk jij vast ook een keer aan mij. Hierdoor kunnen we allemaal sneller groeien.

Binnen MiXL gebeurt van alles: - We hebben De Talentencoöperatie opgezet met voornamelijk dienstverlenende partijen die tezamen grotere projecten kunnen trekken dan een zzp’er alleen kan. Win-win voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en het werk blijft in de regio. - Startpunt Ondernemers is hier een dag in de week gevestigd. Hier kunnen mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt zich

oriënteren op het ondernemerschap en we helpen hen via ons netwerk weer verder. - Maar er ontstaan ook spontaan nieuwe bedrijven! Een mooi en recent voorbeeld is het nieuwe platform Lok & Co, online platform over Fries geluk; op de kaart gezet door Nelleke van Wendel de Joode – Amsterdamse die nu tien jaar in Friesland woont. Zij heeft zo’n vijftien bloggers - waaronder ikzelf - gevraagd om te schrijven over onderwerpen die ons bezighouden en sinds een paar maanden staat er een website boordevol leuke weetjes, interessante blogs en evenementen.

Samen de wereld mooier maken kan echt Iedereen voegt iets toe aan de maatschappij en als wij vanuit het Arbeidsmarktplatform een steentje bij kunnen dragen worden we daar allemaal wijzer van. Samenwerken is de sleutel tot succes! Doe je mee? Judith Otto

Zomer 2019

11


Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw

Stienstra & Van der Wal-IJlst ISO en

Ook kunt u bij ons terecht voor: • Remmings- en geleidewerken • Stalen damwanden • Haven aanleg en steigerwerk • Houtleverantie • Diverse typen walbeschoeiingen • Houten bruggen Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.

S&W

it

& kwalite iligheid Waar ve samengaan nauw

erd

certifice

VCA ge

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw Stienstra & Van der Wal Rogmolewei 6, 8651 EP IJlst Tel. 0515-533243, Fax 0515-531362 info@stienstra-vanderwal.nl www.stienstra-vanderwal.nl

KEN JE ONS NIEUWE PROEVERIJMENU AL? 4-gangen voor maar

€ 29.50 p.p. VRIJE KEUZE VAN DE KAART! Beginnend met een lekkere broodplank, voorgerecht en een heerlijke soep. Daarna een geweldig hoofdgerecht en een smakelijk dessert. Nog een klein gaatje over? Vullen we die met een bonbon van Limburgia - Zoet & Zo met een kop koffie of thee. Sociaal enterprise met ambitie zorgt voor circulaire werkomgevingingen door (eigen) kantoormeubilair te refurbishen en OPnieuw! te gebruiken. www.opnieuw.nl

WWW.RESTAURANTAANDEGRACHT.NL


Gas(t)vrij havenkantoor Stavoren D

e ambitie van de gemeente Súdwest-Fryslân is om met de gebouwen in haar eigendom een steentje bij te dragen aan duurzaamheid. Eén van de gebouwen die onlangs een opknapbeurt kreeg, is het havenkantoor Stavoren. Het pand wordt permanent gebruikt. De havenmeester bedient er de bruggen en ontvangt gasten aan de balie. Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente en daarom is de renovatie aangegrepen als natuurlijk moment om duurzame maatregelen te nemen. Het pand is nu niet alleen gastvrij maar ook gasvrij. Er zijn een warmtepomp en een warmteterugwinninginstallatie geplaatst. Het hele pand is goed geïsoleerd zodat het met de warmtepomp zuinig verwarmd en gekoeld kan worden. Het karakter van het gebouw is hierbij bewaard gebleven. Het havenkantoor en toiletgebouwen Oude haven en Binnenhaven zijn daarnaast voorzien van ledverlichting. De keuken en het sanitair zijn vernieuwd, net als de balie voor de gasten en er is een vergaderruimte op de bovenverdieping gekomen. “We zijn erg blij met onze nieuwe werkplek”, vertelt Loekie Heintzberger. “Het is een hele behaaglijke plek geworden waar het in de zomer niet te warm wordt en waar we in de wintermaanden ook prima kunnen werken.”

Blauwe vlag De stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) heeft dit jaar opnieuw de Blauwe Vlag toegekend aan de binnenen buitenhaven van Stavoren, net als de havens van Bolsward, Makkum, Sneek, Workum. De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label en staat voor een veilige en duurzame haven. Eisen die de stichting stelt zijn bijvoorbeeld: veiligheidsvoorzieningen als trapjes in de grachten en brandblusmiddelen en duurzame havengebouwen.

Plasticsoep Súdwest-Fryslân loopt in het Noorden voorop als het gaat om de strijd tegen zwerfafval. De gemeente plaatste vorige maand in Stavoren een zogeheten Shoreliner. Dit is een nieuw plasticvangsysteem, ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau Tauw BV. Het doel is dat er in het water minder plastic ronddrijft, dat oevers verontreinigt en uiteindelijk in zee terechtkomt.

Langs de hele achterkant van de haven drijft een lange slurf, met daaraan een waterdoorlatend scherm, dat tot een halve meter onder water hangt. Zowel het drijvende plastic als het plastic dat onder water ‘zweeft’ wordt opgevangen en vervolgens door de stroming en de wind naar het opvangstation in de hoek van de haven gedreven. Hierin wordt het plastic als het ware in een fuik opgeslagen, tot deze met een grijper wordt geleegd. Súdwest-Fryslân gebruikt meerdere systemen tegen zwerfafval. Op dit moment onderzoekt de gemeente hoe de vuilvangers verbeterd kunnen worden en welke locaties nog meer geschikt zijn. Vlakbij het havenkantoor in Makkum wordt een Seabin geplaatst; dat is een zwerfafvalstofzuiger in het water. Daarnaast plaatste de gemeente samen met firma Nagelhout Woudsend BV twee zelf ontworpen afvalfuiken in de grachten van Sneek.

13


Rabobank wil ondernemers helpen groeien en hen inspireren om met duurzame vernieuwing aan de slag te gaan. Dat doen we onder andere met inspirerende klantverhalen zoals het verhaal van Ecohûs.

De tijd begint voor de Nederlandse bouwers te dringen. Vanaf 2030 moet al het gebruikte bouwmateriaal voor 50% gerecycled zijn. En vanaf 2050 zelfs 100%. Ecohûs Fryslân loopt hierin voorop. Lees alles over hun bijzondere werkwijze op de website: ecohusfryslan.nl

Ecohûs Fryslân, Wons

Nieuwe kijk op bouwen De jonge ondernemers Siebe Baints (36) en Jouke Abe Tilstra (32) uit Wons zijn neven. Op de timmeropleiding kwamen ze bij elkaar in de klas en hun wegen scheidden daarna weer. Jouke Abe werd ZZP’er, Siebe startte een bouwkundig teken- en adviesbureau in combinatie met een rol als docent

14

aan de Bouwkunde-opleiding op de Hogeschool Windesheim. Siebe deed 5 jaar lang onderzoek naar bouwinnovaties in samenwerking met het lectoraat op Windesheim. ‘Binnen mijn tekenbureau werkte ik veel ontwerpen uit als 3D-model, die vervolgens tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering slechts

als referentie werden ingezet’, vertelt hij. ‘De waardevolle data uit het 3D-model werden verder niet gebruikt. Op die momenten kom je erachter dat de bouwsector veelal nog een traditionele maakindustrie is waarbinnen men moeite heeft met het adopteren van nieuwe materialen en technieken. Ik vroeg mij


af of het echt zo ingewikkeld is om anders te werken.’ Hij besloot een huis voor zijn gezin te ontwerpen en te bouwen. In 3D tekende hij alles tot op het kleinste detail uit en genereerde vanuit het 3D-model een bouwpakket in de vorm van productietekeningen. De voorbereiding nam veel tijd in beslag. Familie en vrienden, onder wie Jouke Abe, kwamen kijken en helpen. Samen zetten ze het bouwpakket, een woning van 1100 kuub in 3 weken in elkaar in de schuur van zijn zwager. Daarna kon het bouwpakket in 6 dagen gemonteerd worden op de bouwplaats.

Alles in 3D Jouke Abe sprak de manier van bouwen erg aan. Samen startten ze Ecohûs Fryslân. Het idee was om 4 woningen per jaar te bouwen, maar de interesse in het bouwconcept bleek veel groter. Inmiddels werken 14 mensen mee in het bedrijf. De werkwijze is bijzonder. Alle disciplines, waaronder de opdrachtgever, werken intensief samen in en vanuit een 3D-omgeving. Het model is een replica van de werkelijkheid. De opdrachtgever kan virtueel door zijn eigen huis lopen en de bouwers gebruiken het model om de woningen in elkaar te zetten. Door vooraf alles tot in detail binnen de 3D-omgeving uit te werken, gaat de kwaliteit omhoog, produceert

het bedrijf veel minder afval en kunnen ze binnen 7 tot 9 weken vanaf start bouw een woning opleveren.

Gezond leefklimaat Siebe en Jouke Abe werken vooral met hout. Hout slaat CO2 op en produceert het niet. Alle andere materialen missen deze eigenschap. ‘Hout is beter voor het leefklimaat in de woning en voor de mensen die ermee moeten werken. Elk chemisch product dat je gebruikt, heeft invloed op het binnenklimaat, je eigen gezondheid.’ De opgeleverde woningen zijn dampopen, luchtdicht, winddicht en waterdicht. Bij een damp-open-woning worden geen folies, PIR en/of PUR gebruikt. Hierdoor ‘ademt’ de schil van de woning op het binnenen buitenklimaat. Elk kiertje en naadje wordt afgedicht met als doel om gecontroleerd te ventileren. ‘Dat scheelt enorm in de energiekosten en de luchtkwaliteit in het huis is hierdoor optimaal. Het is voor ons een sport om de woningen steeds een beetje beter te maken.’

Circulariteit en gezondheid Veel hedendaagse gebruikte bouwmaterialen zijn niet of in zeer kleine mate recyclebaar. Dit betekent dat bij de sloop van een gebouw

de meeste producten in de wegenbouw of verbrandingsoven belanden. Ecohûs Fryslân kiest voor alternatieve materialen die hernieuwbaar, composteerbaar en/of 100% recyclebaar zijn. ‘Wij willen ons onderscheiden door verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent voor ons bedrijf van een traditioneel, milieubelastend en grondstoffenverslindende industrie naar een toekomstbestendige manier van bouwen waarbij circulariteit en gezondheid de basis vormen.’

Ondernemers helpen groeien Rabobank helpt ondernemers met hun investerings- en/of financieringsvraagstuk en stimuleert ondernemers om (duurzame) innovaties te omarmen. Want vernieuwing is een belangrijke stap richting groei. En dat kan stap-voor-stap. Die kleine stapjes kunnen leiden tot nieuwe klanten, meer tevreden klanten, kostenbesparing, nieuwe producten, nieuwe afzetkanalen, een sterk netwerk, een onderscheidend karakter en natuurlijk meer omzet. Maar dit betekent wel dat je als ondernemer op een andere manier naar je bedrijf moet (kunnen) kijken. En duurzaamheid is daarbij een belangrijk onderdeel. Lees er meer over op rabobank.nl/ groei of neem contact met ons op.

Zomer 2019

15


Vereniging Ondernemend Sneek Spreekbuis voor bedrijven. Netwerk-initiator. Ideeënfabriek. Gesprekspartner van o.a. de gemeente en andere (semi-)overheid instanties. Stimulans voor ondernemen en kenniscentrum. Dát is waar V.O.S. voor staat. Want Vereniging Ondernemend Sneek creëert het ultieme ondernemersklimaat in en rond Sneek.

Nog geen lid? Meld je dan snel aan via ondernemendsneek.nl of scan de QR code.

Geen promotie?

Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) stopt met actieve ’Holland-promotie’. Het toerismebureau gaat zich alleen nog maar bezig houden met spreiding van bezoekers en bestrijden van topdrukte. Met andere woorden: de juiste bezoeker op het juiste moment op de juiste bestemming te krijgen. Ze verwachten in 2030 namelijk 29 miljoen buitenlandse bezoeker. Nu zijn het er 20 miljoen. Komt dat even mooi uit! In Sneek vinden bezoekers precies wat ze zoeken. En zeker: het is écht wel eens druk, maar dat wordt juist als gezellig ervaren. Dus: wij redden ons prima. Wij blijven als regio Sneek gewoon ons best doen om mensen te trekken en het hun naar de zin te maken! Wel zo bevredigend. Voor nu en voor de toekomst… Welkom in Sneek!

Werkfestival Sneek

Vereniging Ondernemend Sneek heeft samen met Sneker ondernemers en de de gemeente Súdwest-Fryslân het initiatief genomen voor het Werkfestival Sneek. Op zaterdag 28 september stellen Sneker ondernemers hun bedrijf beschikbaar voor dit unieke initiatief. Het werkfestival richt zich op mensen die op zoek zijn naar werk, een stageplaats zoeken, zich willen oriënteren op ander werk of willen omscholen. Voor bedrijven is het een prima gelegenheid om vacatures onder de aandacht te brengen en direct in contact te komen met werkzoekenden of stagiaires. Ook het onderwijs doet mee en de gemeente is van de partij met hun werkspecialisten. Er worden workshops en sollicitatietrainingen georganiseerd. Ook kunnen sollicitanten er terecht voor kleur- en stijladvies, CV op video etc. Kortom: een compleet arbeidsevenement. De organisatie heeft al veel enthousiaste ondernemers mogen verwelkomen als deelnemer. Lees hier hun motivatie.

Ons doel van deelname is het aantrekken van technisch personeel. Wij vinden het een mooi initiatief en willen graag een bijdrage leveren om te laten zien hoeveel Sneek én ons bedrijf te bieden hebben. (Carel Daams - Graphic Packaging International Europe Netherlands).

Wij doen mee om Sijperda Verhuur te presenteren als aantrekkelijke werkgever en om te laten zien welke loopbaanmogelijkheden er zijn. Verder bieden wij de mogelijkheid bieden om een kijkje achter de schermen te nemen. (Jannie Profijt-van Wijk - Sijperda Verhuur)


Met trots willen wij ons bedrijf laten zien en tonen hoe we onze doelen realiseren met een prachtig team en een eigen machinepark. We hopen tevens mensen te enthousiasmeren voor het vak.

Door ons te presenteren werken wij mee aan een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt ik het goed dat bedrijven zich presenteren aan de werknemer, het helpt hem of haar de juiste keuzes te maken.

(Kim Ferwerda – Nota Infra)

(Harold Veenema - Olie Chemie Energie)

Wij vinden het altijd leuk om geïnteresseerden rond te leiden omdat we enthousiast zijn over ons bedrijf. Daarnaast zou het erg leuk zijn dat wij die mensen kunnen vertellen over onze vacatures en opleidingsmogelijkheden omdat onze specialisatie (in glas) niet in een algemene opleiding voorkomt. (Tinka de Jong–de Vries - Vriesia Glas & Kozijnen)

Waar Sneker ondernemers hun bedrijf openstellen en werk bieden

In deze tijd is het moeilijk om aan ‘gekwalificeerd’ personeel te komen. Door een dergelijk initiatief willen we ons vak onder de aandacht brengen en hopen we animo voor werken bij Rooth Multiservice te krijgen. (Sibold Jellema - Rooth Multiservice)

Zaterdag r 2019 28 septembe

Wilt u ook meedoen met uw bedrijf? Ga dan naar werkfestivalsneek.nl.

Nieuwe binnenstadmanager in Sneek

Jan Gerbrand Krol is, als opvolger van Rudolf Dijkstra, in april begonnen als binnenstadmanager van Sneek. Hij heeft ervaring in een soortgelijke functie in Assen, is actief in de organisatie van evenementen, is zelf ook ondernemer, geeft trainingen over Retail 3.0, lezingen over trends en noemt zichzelf een netwerker en verbinder. Een veelzijdig persoon voor een uitdagende functie. Op ondernemendsneek.nl leest u meer over Jan Gerbrand Krol!

Rudolf Dijkstra & Jan Gerbrand Krol

Sneek bruist

Sneek is het bruisende middelpunt van Súdwest-Fryslân. Het gehele jaar wordt er van alles georganiseerd, zoals Jaarmarkt, Swinging Sneek, Dweildag, X-Mas Sneek, Mar-athon, N8 van Sneek, Culinaire Elfstedentocht, 4mijl loop, Fruitmarkt, Lekker Sneek en véél meer evenementen! Vereniging Ondernemend Sneek ondersteunt deze evenementen direct en indirect. Kijk op Sneek.nl voor een compleet overzicht!

Volg ons op Social Media!

www.ondernemendsneek.nl


V.l.n.r. Joris Hagting, Margriet Burgers en Chantal Akkus.

Toerisme en recreatie in Súdwest-Fryslân

‘Verlenging seizoen van groot belang’ A

ttema-Sate, de locatie van ons themagesprek over toerisme en recreatie in Súdwest-Fryslân, is meteen een goed voorbeeld van een unieke logeerlocatie in de regio. Gerard en Margriet Burgers richten zich op vergadergasten en logees die op zoek zijn naar rust, ruimte en verstilling. Horecaondernemers Joris Hagting en Chantal Akkus hebben een veel breder publiek, evenals Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland.

Wat ze gemeen hebben, is dat een verlenging van het toeristische seizoen zeer welkom zou zijn in SúdwestFryslân. “Vanaf 1 oktober kun je hier een speld horen vallen”, vat Gerard Burgers kort en krachtig samen. Voor Chantal Akkus geldt dat wel in iets mindere mate: “Ik werk door het hele land en kook op locatie: dat kan zowel binnen als buiten zijn. Mij maakt het seizoen of het weer niet uit, maar als ik geboekt ben

18

op een buitenlocatie hoop ik wel dat de organisatie een ‘Plan B’ heeft.” Als de vele terrassen in Sneek na het zomerseizoen leeg zijn, zoals Joris ziet gebeuren, zou Chantal daar best iets kunnen organiseren, is de gedachte aan tafel. Joris ziet samenwerking wel zitten, maar: “Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Als je het regionaal bekijkt, is het overigens geen gek idee om met z’n allen een plan op te stellen.”


Dat klinkt Grietje Hoekstra als muziek in de oren. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie bij VVV Waterland van Friesland en stimuleert gezamenlijke activiteiten. “Ondernemers kunnen lid worden van de VVV, velen hebben dat al gedaan maar anderen nog niet. We geven daarom presentaties aan ondernemersverenigingen en leden zijn welkom bij onze jaarvergadering.” Van die laatste mogelijkheid maakten Gerard en Margriet Burgers gebruik: “De nieuwe VVV is goed bezig, wij waren onder de indruk van de ideeën.” De VVV kaartte bij de gemeente al een aantal onderwerpen aan, waaronder seizoensverlenging. “Soms kan de gemeente in praktische zin helpen, door bijvoorbeeld het pontje hier open te houden zodat onze gasten – en de inwoners van Gaastmeer – profiteren van een goede bereikbaarheid”, geeft Gerard aan Grietje mee.

Culturele Hoofdstad en de fonteinen Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 zette niet alleen de Friese hoofdstad, maar de hele provincie op de kaart. “Zeven van de elf fonteinen die in het kader van CH2018 zijn neergezet, staan in het ‘Waterland van Friesland’”, meldt Grietje trots. “We hebben een enorme discussie gehad over die fonteinen en je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het heeft ons veel opgeleverd”, aldus Joris. “Wij zijn in Sneek blij met de bussen vol toeristen die stoppen, foto’s maken en een hapje komen eten tijdens hun ‘rondje fonteinen’.” De ‘legacy’ van CH2018, daar hebben de tafelgenoten niet veel vertrouwen in: het gevoel heerst dat actie nu toch vanuit de ondernemers zelf – en de VVV - moet komen. “Anders gaat er veel horeca afvallen: de capaciteit is nu veel te groot.”

een ‘Bobbejaanland of iets dergelijks’ wel zitten: “Daarmee haal je in één keer veel mensen ons deel van de provincie binnen. Het kan voor mensen die hier nog nooit geweest zijn, reden zijn om hier naartoe te rijden. En dan is het zaak om ze terug te laten komen.” Voor Gerard en Margriet Burgers is dit juist niet de doelgroep: “Wij richten ons op mensen die iets anders zoeken. Wat ons betreft is ook verstilling een attractie én iets dat andere regio’s niet bieden.”

‘De tijd van hun leven’ Hoe zorg je er bovendien voor dat toeristen terugkomen? Chantal: “Door ze de tijd van hun leven te bieden.” Margriet haakt daarop aan: “Gastvrijheid: ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen in jouw aanwezigheid.” Joris en Grietje zien ook kansen in samenwerking op cultureel gebied. “Met het Fries Scheepvaartmuseum bijvoorbeeld”, oppert Joris. “Wij hebben een cluster musea bij de VVV”, knikt Grietje. “We praten over hoe musea elkaar kunnen helpen en samenwerken met ondernemers zoals jullie. Je kunt elkaar versterken, alleen al door elkaar te promoten.”

Frysk of niet? Belastingverlaging voor bedrijven Aan tafel borrelen in Súdwest-Fryslân de ideeën op, ook Eigenaren en gebruikers van bedrijven eventuele samenwerking lonkt. Maar betalen jaar minder Zaak over hetditgebruik van Onroerende de Friese taal in Belasting (OZB). blijven het de het toerisme zijn Daarnaast de tafelgenoten woonlasten op niet eens. “Ikvoor vindvolgend het raarjaar dat gelijk, je in het de inflatiecorrectie 1% na.vindt Joris. Fries aangesprokenvan wordt”, Chantal: “Als je hoort dat mensen niet Afgelopenzijn, jaarmoet hebben te Friestalig je nietbedrijven stug doormakeningehad met een belastingverhogaan het Fries.” Margriet kan zich ging.voorstellen. Dit jaar is Grietje het college van als burgedit ziet het een meester en wethouders erin van geslaagd kans: “Onze taal is een stuk onze de lasten ervoor met Ook 8% identiteit, komtondernemers emotie bij kijken. naar beneden brengen. Dit iseen mogelijk toerisme gaatteover emotie: goed door de tarieven woningen en gevoel krijgen. Bij detussen VVV gaan we speels bedrijven te verschuiven. om met het gebruik van het Fries. Zo gebruiken we in onze Inspiratiekrant het “Ik ben tevreden de woonlasten in Fries, maar ook hetdat Nederlands, Duits en Súdwest-Fryslân, los van de“Onze inflatie,gasten gelijk Engels.” Joris nuanceert: blijven. En het daarnaast is gelukt de kunnen ookdat‘Friezen om utens’ zijn, die OZBleuk voorvinden ondernemers omlaag brengen”, het om het Fries te weer eens aldus wethouder “Dit te horen. Maar ik Maarten blijf erbij Offinga. dat iedereen komtwelkom het ondernemersklimaat in Súdwestzich hoort te voelen, en dat Fries Fryslân alleen maargepast ten goede”. daarbij niet altijd is.”

Odulphuspad Attema-Sate doet al iets dergelijks: “Wij zijn aangesloten bij het Odulphuspad, een pelgrims- en wandelroute van 260 kilometer

Proppers Zomers is het een sport om bezoekers naar de eigen horecagelegenheid te trekken, weet Joris. Chantal laat zich juist ook in de zomer inhuren door bedrijven en weet dat in het buitenland ‘proppers’ mensen met flyers naar binnen lokken. Grietje: “In plaats van proppers leveren wij ondernemers inspiratie en jaarthema’s waaraan we met z’n allen kunnen werken. Zo bedacht Merk Fryslân voor 2020 alvast het Jaar van het Water. Ondernemers kunnen op allerhande manieren aanhaken bij zo’n thema. Wij organiseren zelf geen evenementen, maar kunnen wel helpen met de promotie.” Grietje beaamt dat in de winter meer evenementen zouden kunnen plaatsvinden.

Margriet Burgers

‘Verstilling is ook een attractie’ Zou je in Súdwest-Fryslân dan een grote attractie moeten hebben, een echte publiekstrekker voor een brede doelgroep? Uit onderzoek blijkt dat de watersport – één van de toeristische trekkers van de regio - de komende jaren krimpt met veertig procent: onder andere door vergrijzing en minder bootbezit. Joris ziet

Zomer 2019

19


Wilt u op de hoogte gehouden worden

Blijf op de hoogte! Download onze gratis app. Handig... privé en zakelijk.

van actueel nieuws op notarieel gebied? Download via de app store onze app. Wilt u persoonlijk contact? Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies.

NOTARISKANTOOR ELLEMERS Telefoon 0515 - 42 98 88 E-mail info@notarisellemers.nl Website notarisellemers.nl Bezoekadres Oude Koemarkt 79, Sneek

BETROKKEN, GEDREVEN EN DOORTASTEND

Bedient zowel de zakelijke, als de particuliere markt op verschillende rechtsgebieden: • Ondernemingsrecht • Vastgoedrecht en Bouwrecht • Huurrecht • Beslag- en executierecht • Insolventierecht • Contractenrecht en algemene voorwaarden • Incasso’s • Aansprakelijkheidsrecht en Letselschades

SKILWYK 37, 8701 KM BOLSWARD T. 0515-209001 | INFO@BROUWERADVOCATUUR.NL

Zorgeloos uw VvE uit handen geven? Benedictus VvE Beheer Persoonlijk Betrouwbaar Betrokken Deskundig Ontzorgen

Almastraat 14 8601 EW Sneek info@benedictus-vvebeheer.nl www.benedictus-vvebeheer.nl !


Deelnemers themagesprek Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland “Met de campagne ‘Oanheakje’ stimuleren we ondernemers lid te worden van onze VVV, die ontstaan is vanuit een fusie van meerdere vvv’s. Onze taak is gastheerschap, informatievoorziening en marketing in deze regio. We werken nu hard aan onze naamsbekendheid.

Gerard Burgers en Joris Hagting

door Súdwest-Fryslân, Gaasterland en de Greidhoeke. Als je dit pad loopt, stap je in op stilte en bezinning. Dat past goed bij ons.” Joris en Chantal hadden niet eerder van het Odulphuspad gehoord. “We hebben dan ook een andere doelgroep. Maar het is goed om op de hoogte te zijn van zulke bijzondere routes: als gasten vragen om iets unieks, kunnen we dit aanraden. Margriet: “Aangezien wij alleen slaapen vergadermogelijkheden bieden, zijn wij altijd op zoek naar leuke horecatips. Nu wij weten dat Joris een mooi restaurant heeft in Sneek en Chantal op locatie kookt, vinden we het leuk om gasten dat aan te raden. Chantal: “Ik geef ook kookworkshops: dat kan voor mensen die een paar dagen of langer in de regio zijn, een leuke activiteit zijn. Ook in de winterperiode!”

Ook het idee van een ‘bezinningsmaaltijd’ als aanvulling op het lopen van het pad gaat over tafel. Grietje: “Het opzetten van arrangementen moedigen wij als VVV alleen maar aan. Ook zien we mogelijkheden in het brengen van verhalen uit de regio, waardoor je routes kunt uitzetten en aan elkaar verbinden.” Musea&maaltijd in het stille seizoen wellicht? Meer dan genoeg om over door te praten, maar onze tijd bovenin het prachtige Attema-Sate – met een fantastisch uitzicht over de regio waar duidelijk het hart van alle tafelgenoten ligt – zit erop. Aan de inzet en motivatie van Joris, Gerard en Margriet, Chantal en Grietje zal het niet liggen: zij zetten zich elke dag in voor de toeristische sector Súdwest-Fryslân, in het drukke én het rustige seizoen.

Joris Hagting van Restaurant Aan de Gracht in Sneek “Ik ben al jaren horecaondernemer, sinds drie jaar heb ik Aan de Gracht. Wij richten ons op een breed publiek: het middensegment, zowel inwoners als toeristen weten ons goed te vinden. We hebben een grote kaart met vijftien hoofgerechten: we bieden alle gangbare gerechten, maar wel met een twist. We hebben een eigen stuk land van één hectare in Sibrandabuorren, daar teelt een boer voor ons groenten en kruiden, we oogsten zelf. We proberen echt de ‘wauw-factor te bieden.” Gerard en Margriet Burgers van Attema-Sate “We kochten de boerderij in 2015 en wonen sinds 2017 zelf in het monumentale voorhuis. “Dat is onze kracht: we zijn vlakbij onze gasten, kunnen iedereen op onze manier ontvangen, maatwerk bieden en ook mensen de gelegenheid geven om zonder afleiding tot zichzelf te komen. Onze doelgroep is mensen op zoek zijn naar rust, weidsheid en even weg zijn van alles. Dat slaat aan: Sommige mensen komen hier al voor de tweede of derde keer.” Chantal Akkus van De Derde Gang “Ik ben kok op locatie en cateraar, ik breng het restaurant bij de mensen thuis. Ik werk door heel Nederland en kook voor zowel kleine als grotere groepen. Ik maak graag gebruik van regionale producten, dat vinden mensen ook steeds belangrijk. Ik krijg er een kick van om mensen – op tijd – een heerlijke maaltijd voor te zetten. Vooral bij grotere groepen is dat echt een uitdaging.”

Grietje Hoekstra

Chantal Akkus

Zomer 2019

21


Jorritsma Bouw realiseert nieuwe gemeentewerf en onderkomen hulpdiensten in Wieringerwerf W

IERINGERWERF – Jorritsma Bouw BV uit Bolsward gaat de nieuwe gemeentewerf en de nieuwe locatie van politie, brandweer en ambulance aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf bouwen. Vorige week hebben Jorritsma Bouw en Hollands Kroon de aannemingsovereenkomst getekend.

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en de nieuwe locatie van politie, brandweer en ambulance in Wieringerwerf is eerder dit jaar verleend. Daarna volgde de aanbesteding die is gewonnen door Jorritsma Bouw BV. Daarmee is de volgende belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit nieuwe gebouw aan de Medemblikkerweg. De sloop en bouw starten voor de bouwvakantie. De planning is dat het gebouw aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 in gebruik genomen wordt. Wethouder Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon is blij met de voortgang van dit project: “Jorritsma Bouw BV is een aannemer met naam en ervaring. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze aannemer een prachtig resultaat gaan neerzetten.”

Blikkenactie en bliksemloterij Maarten van der Weijden M et een blikkenactie, met daarop een foto van Maarten van der Weijden, in de Bolswarder winkels probeert de Vereniging Ondernemend Bolsward in juni opnieuw een fiks bedrag aan de elfstedenzwemmer te overhandigen.

Al tientallen blikken werden uitgedeeld aan winkeliers op de jaarvergadering van de VOB. Bedoeling is dat de, Maarten van der Weijden blikken’ op een opvallende plaats in de winkel neergezet worden, zodat iedere klant en/of bezoeker zijn of haar gift in dit blik kan deponeren. Voor het Pinksterweekeinde is tevens een bliksemloterij gestart, die duurt tot 21 juni. Rondom de passage van Van der Weijden wordt, de Nacht van Bolsward’ georganiseerd. Tevens vindt dan de trekking van de bliksemloterij plaats. Zoals bekend start Van der Weijden op 21 juni voor een tweede poging om de elfstedentocht te zwemmen. Opnieuw is geld inzamelen voor kankeronderzoek het hoofddoel van de actie. Winkeliers en bedrijven die nog mee willen doen kunnen een blik ophalen bij het kantoor van Grijmans Advocaten aan de Jongemastraat.

22


VOB neemt afscheid van Fer Grijmans en Ronald Velzen T

ijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Ondernemend Bolsward werd in april afscheid genomen van voorzitter Fer Grijmans en bestuurslid Ronald Velzen.

Grijmans was vanuit Bolsward Promotion, samen met Gerben Okkinga, vanaf 2016 de eerste voorzitter van de VOB. Na het afscheid van Okkinga was de leiding van de Bolswarder ondernemersvereniging in handen van Grijmans. Ronald Velzen, voorzitter van het Parkmanagement Bolsward, was eveneens vanaf de start van de VOB, lid van het bestuur.

Inspirerende workshops voor VOB leden

Beide afscheidnemende bestuursleden werden toegesproken door Niels Engelmoer, die sprak van, betrokken bestuurders, met open oog en oor voor de leden en Bolsward.’ Met bloemen, cadeau’s en applaus van de aanwezige leden werden Grijmans en Velzen bedankt.

N

a afloop van de jaarlijkse ledenvergadering van de VOB kregen de aanwezige leden een drietal workshops voorgeschoteld. In carrouselvorm gingen de aanwezigen bij de workshops langs. In de Masterclass Onderscheidend Vermogen vertelde Jeroen Blaauw, medeeigenaar van Mount, over het onderscheidend vermogen. ,Het kennen van je échte onderscheidend vermogen (waarom moeten klanten voor je kiezen) is het belangrijkste handvat voor het maken van keuzes is’, aldus Blaauw. Gert de Lange sprak over on- en offline marketing. De Lange vroeg zich af of offline marketing nog wel toekomst heeft? ,,Hoe vind ik mijn weg in de alsmaar veranderende chaos van het social media landschap? Volgens marketingstrateeg De Lange is het maar de vraag of dure social media of SEA-campagnes wel echt zinvol zijn? Aan de hand van voorbeelden en cijfers wees hij erop dat marketing niet altijd duur hoeft te zijn. Bij de Matterhorn coaching van Marcel de Vries kwamen de VOB leden zelf in actie. In deze workshop toonde De Vries dat ,doen soms belangrijker is dan denken.’ Vol informatie en inspiratie werd daarna de avond met een drankje en hapje afgesloten.

Zomer 2019

23


Femmy Smink van Notariskantoor Ellemers

‘Een online formulier praat niet terug’ S

inds 2006 runt Femmy Smink Notariskantoor Ellemers in Sneek. De menselijke kant van het notariswerk speelt een grote rol op haar kantoor. “Volgens mij is geen mens gelijk en geen situatie hetzelfde, daarom vind ik direct persoonlijk contact met mensen heel belangrijk in ons vak.” Er zijn steeds meer initiatieven waarbij notariële zaken online kunnen worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de HEMA-notaris. Deze ontwikkeling biedt zeker niet alleen maar voordelen volgens Smink. “Een online invulformulier praat niet terug en kan niet doorvragen op eventuele bijzondere situaties achter de vraag van een klant. Juist op basis van een gesprek kun je mensen advies geven gericht op hun specifieke persoonlijke en financiële situatie. Daarom houd ik graag direct contact. Zo houden we aansluiting bij de realiteit van onze gesprekspartners. Bovendien merk je dat

24

mensen het waarderen en graag bij ons terugkomen. De persoonlijke contacten maken het ook tot zo’n mooi vak. Al die verschillende mensen die weer ieder op een eigen manier reageren. Je blijft leren.” Dat wil niet zeggen dat ze bij Notariskantoor Ellemers niet meegaan met de laatste ontwikkelingen. Digitalisering is overal, dus ook bij de notaris. Bij Notariskantoor Ellemers krijgt iedere cliënt een eigen digitaal dossier waarmee zij het verloop van het dossier 24/7 in de gaten kunnen houden,

maar waarin ook hun hele geschiedenis met het kantoor is opgeslagen. Alle op het notariskantoor getekende akten zijn daarin beschikbaar. Alleen betekent dat bij Ellemers niet dat het ten koste gaat van een vertrouwd gezicht voor de klanten. “Zo hebben we al jaren iedere donderdagmiddag een gratis inloopspreekuur. Tijdens het spreekuur krijgen bezoekers gratis informatie en advies van onze deskundigen. We willen graag dat mensen goed zijn ingelicht voor ze bepaalde stappen maken om daarmee de bekende tekst ‘had ik vooraf maar geweten dat’ te voorkomen.”


Terug naar Friesland

Full service

Smink begon als kandidaat-notaris bij een gerenommeerd kantoor in Utrecht. Ze kwam in een weinig dynamische omgeving terecht en begon te twijfelen of ze wel voor het juiste vak had gekozen. Al snel stapte ze over naar een kantoor in Rotterdam waar ze wel helemaal haar draai vond. Bij dit kantoor werd Smink in 2001 de op dat moment jongste vrouwelijke notaris van Nederland. In 2003 keerde ze terug naar Friesland. “Ik ben geboren in Friesland en heb het altijd als een voorrecht gezien dat ik hier ben opgegroeid. Dat wilde ik ook graag voor mijn kinderen. Mooi aan het water, de nuchtere Friese mentaliteit en al die ruimte om je heen. En met ons kantoor hebben we ook nog een prachtige plek met zicht op de Waterpoort in Sneek.”

Notariskantoor Ellemers is een full service notariskantoor met zeven medewerkers. Op persoonlijk en zakelijk vlak behandelen ze alle aspecten. Van voogdijaktes, testamenten en certificering van aandelen tot scheepvaart en ondernemerscoaching, echtscheidingen en estate planning, ofwel het juridische en fiscale begeleiding van het vermogen. “Zo helpen we ondernemers ook graag met bijvoorbeeld het tot stand brengen van een ondernemerstestament. Voor de erfgenamen en de continuïteit van de onderneming is het belangrijk niet alleen privézaken testamentair vast te leggen, maar juist ook die van de onderneming. Aan wie en hoe wil je het bedrijf overdragen? Als het naar de kinderen gaat, wil je het dan gefaseerd of in één keer? Belangrijke en ook nog hele interessante materie.”

Femmy Smink Functie Notaris

Geboortedatum 2 mei 1969

Geboorteplaats Joure

Hobby’s Hardlopen, allerlei soorten watersport, skiën.

Zomer 2019

25


COLUMN Deze column wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris-mediator te Sneek, Stationsstraat 66. Kijk voor deze en vorige kennispagina’s van Karin Rientjes op http://www.of.nl/specialisten

De ondernemer en de nieuwe partneralimentatiewet Niemand kiest voor een echtscheiding. Het overkomt je. In mijn echtscheidingspraktijk is bij ondernemers een veel gehoorde oorzaak: wij zijn uit elkaar gegroeid. Dat komt doordat de meeste aandacht naar de zaak uitging. Ondernemer ben je immers 24/7. Tussen het gezinsleven en het ondernemerschap is disbalans ontstaan. Als het onvermijdelijk is en de echtscheiding ingezet moet worden, is mijn credo: wat ooit goed is begonnen, dient ook goed te worden afgewikkeld. Mijn volgend advies: kies daarbij voor mediation. Over mediation heb ik al vaker geschreven (zie www.rientjesnotariaat.nl: uit de notarispraktijk)

getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.

Het alimentatie vraagstuk: ja ik wil...

Per 1 januari 2020 wordt het anders

Bij de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap komt het punt alimentatie zeker voorbij. Het is niet nieuw dat degene die partneralimentatie moet betalen, daar vaak moeite mee heeft. Dit in tegenstelling tot de kinderalimentatie. Het wordt ervaren als een extra financiële druk op de onderneming.

Het hing al langer in de lucht, maar de duur van de partneralimentatie wordt ingekort. De wet is wat dit betreft “er door”. Onze wetgever vindt het niet meer van deze tijd met tweeverdieners en wederhelften die ook een beroepsopleiding hebben gevolgd, dat deze altijd nog 12 jaar lang aanspraak zouden kunnen maken op alimentatie. Alimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Een voorbeeld: na een huwelijk dat na 11 jaar eindigt, is de alimentatieplicht straks nog 5 jaar. Een huwelijk dat eindigt na 6 jaar, daarvoor is de alimentatieplicht straks nog 3 jaar.

Het betalen van partneralimentatie vindt zijn grondslag in de wet toen je bij de ambtenaar van de burgerlijk stand tegen elkaar het “ja-woord” uitsprak. Je zei toen “ja” tegen artikel 1:81 van het Burgerlijk Wetboek: Echtgenoten zijn elkander

26

Dit “elkaar het nodige verschaffen” duurt momenteel maximaal 12 jaar. Het is mogelijk dat wegens zeer uitzonderlijke omstandigheden deze duur door de rechter op verzoek van de behoeftige partner wordt verlengd. Dit laatste komt in de praktijk niet vaak voor. Daarnaast geldt dat als het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet langer heeft geduurd dan 5 jaar en er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, de alimentatieplicht maximaal geldt voor de duur van het huwelijk.

Twee uitzonderingen 1. langdurige huwelijken: Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de partner die het minst verdient binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, dan is de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Voor de komende 7 jaar (tot 2026) geldt dat als je partner in die 7 jaar 50 jaar of ouder is, deze in principe nog gedurende 10 jaar aanspraak heeft op partneralimentatie. 2. huwelijken met jonge kinderen: Bij huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar loopt de partneralimentatie maximaal door tot het jongste kind 12 jaar wordt. Dit als verlengingsmaatregel van eerdergemelde 5-jaarstermijn. Ongewijzigd blijft dat de rechter in schrijnende gevallen de duur van partneralimentatie kan verlengen voor een langere periode dan 5 jaar. Een ondernemer heeft mij kortgeleden aangegeven - in verband met de verkorting van de deur van de alimentatieplicht- de echtscheiding pas volgend jaar uit te willen laten spreken. Tja, bij mij blijft altijd gelden: wat ooit goed is begonnen, wil je toch ook goed voor elkaar afwikkelen? Dat kan ook zijn: het geheel afzien van partneralimentatie of het in een andere vorm gieten van de financiële ondersteuning. Meer weten? Bel ons gerust: 0515-435600.


LOVE IT...

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

Flexlocatie MiXL brengt ondernemers verder! Hoe we dat doen? Wij bouwen met elkaar aan een sterke ondernemers community in onze regio. MiXL biedt: • goede werk- en trainingsruimten • kennis- en inspiratiesessies MiXL • ontvangstruimte voor klanten • een groot netwerk in de regio

helpt ondernemers met de groei van hun bedrijf. Hoe wij dit doen? Wij hebben: Wil jij ook vooruit met je onderneming? • goede werkplekken en kantoorruimte Kom gratis proefdraaien en ervaar hoe wij werken. • En check onze activiteitenkalender op www.mixl.nl. •

• GROEI-trainingen

voor ondernemers MiXL - werken - leren - trainen - groeien

MiXL zit aan het Martiniplein in Sneek. rechts naast de Rabobank. • 8601 eg sneek t 06 2410 4162 e info@mixl.nl i mixl.nl @mixlsneek mixlsneek

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL


Ook investeren in vernieuwing? Ondernemen = vernieuwen. Heb je al plannen? We denken graag met je mee, met vernieuwende financieringsmogelijkheden.

Bekijk hoe op Rabobank.nl/groei

Profile for OF BV

Ondernemend Súdwest-Fryslân juli 2019  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Súdwest-Fryslân...

Ondernemend Súdwest-Fryslân juli 2019  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Súdwest-Fryslân...

Profile for ofbv