Page 1

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST SEPTEMBER 2019 NUMMER 31

Koningin Máxima maakt kennis met vakmanschap en innovatie tijdens werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

Onderwijs en ondernemers

Wethouder Wielstra van

Eerste editie Ondernemers-

Wijngaard de Frysling

zetten in op techniek

Dantumadiel: ‘Ik bin der klear foar’

prijs Tytsjerksteradiel

leeft met de natuur

NOF 0319.indd 1

18-09-19 14:55


22| |INHOUD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

NOARDEAST FRYSLÂN

4 7 9 11

Nationaal Landschap biedt volop kansen voor recreatieondernemers Aanplant natte gewassen in Bûtenfjild Feanwâlden ThúsLab: slimme oplossingen voor wonen en zorg

18 21 Wethouder bezoekt Nelf Lakfabrieken in Marrum 23 Startsein voor aansluiting glasvezel op Betterwird en Hogedijken 24 Bartlehiem Skeelertocht blij met direct contact

TYTSJERKSTERADIEL

DANTUMADIEL

30 32 Collegebezoek WMR Rinsumageest 33 Collegebezoek aan Koninklijke Damstra 35 Drie winnaars “Winkelier van het jaar” in gemeente Dantumadiel

40 42 Metaal om tafel 43 Bedrijfsbezoek Inlands Hout Van Leersum in Burgum 43 De wyn yn ‘e silen

ACHTKARSPELEN

ALGEMEEN

48 50 Glasvezel 51 Buitenpost knapt op 52 Project Lytshûs bij Themapark De Spitkeet

56 39 Lean & Learn leidend bij Installatiebedrijf Bijlstra 47 Het glazen plafond 55 Bouwbedrijf Van Dijk; Denken, bouwen, leven

W W W. N OA R D E A S T F R Y S L A N . N L

NOF 0319.indd 2

W W W. DA N T U M A D I E L . E U

18-09-19 14:55


ONDERNEMENDNET NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN || 3 ONDERNEMEND WERK NOORDOOST VOORWOORD

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST SEPTEMBER 2019 NUMMER 31

Grenzeloos ondernemen met Friese nuchterheid Een handelsoorlog tussen Amerika en China, dalende beurskoersen, wel of geen ‘harde’ Brexit, klimaatproblemen en grillige wereldleiders. Het zijn allemaal zaken die de laatste tijd het nieuws domineren. In de Leeuwarder Courant van 18 augustus werd voorgelegd hoe Friese ondernemers reageren op al deze mondiale gebeurtenissen. En zoals gebruikelijk was het de Friese nuchterheid die de boventoon voerde: ‘Wy hâlde de holle koel’. Maar wij mogen als Friese ondernemers wel wat meer ‘op ‘e trom slaan’. Friezen staan bekend om hun nuchterheid en als harde werkers. Soms lijkt het wel dat die nuchterheid ons ook in de weg staat: “It is wol goed sa”. We moeten als Friezen meer naar buiten. Verleg de blik eens naar buiten de regio-of provinciegrenzen. Er is zoveel meer. Kijk maar naar de mogelijkheden in Duitsland wat relatief dichtbij is. De handelsrelatie tussen Nederland en Duitsland is vanouds de grootste bilaterale handelsrelatie van Europa. En ondanks dat we al veel zaken doen met onze oosterburen, zijn er nog genoeg kansen en mogelijkheden op deze grote markt. De ligging van onze regio is het probleem niet, die is prima en strategisch in de driehoek Groningen-Drachten-Leeuwarden. De Sintrale As en het spoor zorgen voor een uitstekende ontsluiting met andere regio’s. Regelmatig bezoek ik met het college de ondernemers in de gemeente. Allemaal vertellen zij bevlogen en met passie over hun bedrijf. Maar weer is er heel vaak die nuchterheid. Zet de ramen open! Wij hebben zelf hier de pareltjes in handen. Ook zeker op het gebied van recreatie en toerisme is er nog zoveel mogelijk. Alles draait tegenwoordig om de beleving. Speel daar als recreatieondernemers met

Koningin Máxima maakt kennis met vakmanschap en innovatie tijdens werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

Onderwijs en ondernemers

Wethouder Wielstra van Dan-

Eerste editie Ondernemers-

Wijngaard de Frysling

zetten in op techniek

tumadiel: ‘Ik bin der klear foar’

prijs Tytsjerksteradiel

bij Twijzel

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Ondernemend Netwerk Noordoost Bladmanagement OF BV Mirjam Brouwer Tel. 06-57218102 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersoon: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Wies Kooistra, Communicatieadviseur Netwerk Noordoost Redactie Tine van Knijff Fotografie Ed Klijnman Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma Fotografie Noardeast Fryslân: IMAZZO

behulp van social media op in.

Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen

Ons gebied is prachtig en biedt volop kansen. Ook de Regiodeal draagt bij om goed geschoolde mensen voor deze

Druk Drukkerij van der Eems

regio te behouden en aan te trekken en in te steken op werkgelegenheid. Ik roep u allen daarom op om vooral te ondernemen zonder te denken in grenzen. Denk in mogelijkheden en blijf ambitieus. Maar blijf vooral uzelf. Blijf met een nuchtere blik naar de wereld om u heen kijken.

Klaas Agricola Burgemeester gemeente Dantumadiel

© Copyright 2019. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W . T- D I E L . N L

NOF 0319.indd 3

W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L

18-09-19 14:55


4

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERKFRYSLÂN NOORDOOST

GROOT RISICO VOOR ONDERNEMERS OP HET PLATTELAND

Leegstand platteland goudmijn voor (drugs)criminelen De laatste jaren verandert het platteland. Door schaalvergroting in de landbouw komt er meer leegstand onder boerderijen. Maar niet alleen door schaalvergroting, ook door boeren die geen opvolger voor hun bedrijf hebben. Hier ruiken drugscriminelen hun kans. Zij willen de leegstaande schuren of stallen maar wat graag huren. Ze beginnen er een hennepkwekerij of chemisch drugslaboratorium in. Het begin van heel veel ellende, niet in de laatste plaats voor de boer.

NOF 0319.indd 4

Het is een term die de laatste jaren in de media en in

Eruit stappen? Onmogelijk!

de politiek behoorlijk ‘in zwang’ is geraakt: ondermij-

Ondernemers en agrariërs kunnen op allerhande

nende criminaliteit. Het betekent zoiets als: ‘de ver-

manieren door criminelen worden benaderd.

menging van de onderwereld met de bovenwereld’.

Soms worden er ‘vriendelijke bezoekjes’ afgelegd

Een van die ondermijnende activiteiten is de benade-

door keurig geklede personen die vragen of zij

ring van agrariërs en ondernemers op het platteland

een gebouw kunnen huren. Boeren wordt voor

voor de verhuur van schuren of andere (leegstaande)

de verhuur grote sommen geld beloofd. Een

bedrijfsruimten. Tot nu toe vond deze ontwikkeling

verleidelijke keuze omdat de financiële situatie van

vooral plaats in het zuiden van ons land, maar dit ver-

veel boeren niet rooskleurig is. Maar er zijn ook

plaatst zich de laatste tijd vooral naar het noorden. Zo

gevallen bekend dat ondernemers ernstig worden

werd dit voorjaar in onze regio een grote hennepkwe-

bedreigd wanneer zij weigeren. Uit pure angst

kerij in een leegstaande boerderij opgerold. Aan het

geven ondernemers soms toe en verhuren toch

begin van de zomer werd eveneens in dit gebied een

de ruimte. Ook ontvangen ondernemers soms

boerderij een chemisch drugslaboratorium opgerold.

een brief waarin hen wordt gevraagd de ruimte

Dit laboratorium was niet meer in bedrijf.

te verhuren. Is de verhuurder eenmaal in de greep

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

|

5

Bedrijfsruimte verhuren? Waar moeten agrariërs en ondernemers op letten? Enkele tips voor ondernemers wanneer zij benaderd worden voor de verhuur van hun gebouw:

• Wantrouw contante betalingen; • Het gebruik van meerdere (niet te traceren pre-paid) telefoons is verdacht; • Activiteiten in de avonduren ook; van zo’n criminele organisatie? Dan is eruit stappen onmogelijk. Maar dan staat er op een ochtend heel vroeg ineens veel politie op het erf. In de verhuurde schuur is een

• Maak afspraken: de huurder zet geen nieuwe sloten op de schuur. Zitten die er wel: verwijder ze; • Maak kopieën van identiteitsbewijzen, vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op;

grote hennepkwekerij ontdekt. De verhuurder wordt aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Een strafrechtproces, een

• Spreek af wekelijks in de schuur te kijken en doe dat ook;

vordering van het energiebedrijf voor illegaal afgetapte stroom, een vordering van de Belastingdienst en

• Laat de huur via de bank betalen;

celstraf. • Is er een periode geen zicht geweest op de schuur, Het zijn allemaal zaken die de verhuurder boven het

controleer of binnen- en buitenmaten van het

hoofd hangt. De huurder van de schuur of bedrijfsruim-

gebouw nog overeen komen.

te? Die is in geen velden en wegen meer te bekennen.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 5

,

EN

.

18-09-19 14:55


6

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERKFRYSLÂN NOORDOOST

Hoe herkent u een

drugslaboratorium of hennepkwekerij? Wanneer een bedrijfsruimte is verhuurd dan kunt u aan de hand van enkele signalen een mogelijk drugslab of hennepkwekerij herkennen:

Drugslab

Hennepkwekerij

• Aanwezigheid van een sterke synthetische

• Warme en/of vochtige muren;

geur; • Witte rook uit de afvoer/schoorsteen; • Aanwezigheid van blauwe vaten en grote witte vloeistofcontainers; • Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen; • Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan; • Aanwezigheid van grote ijzeren ketels; • Aanwezigheid van vrieskisten.

• Non-stop zoemende of brommende geluiden; • Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan; • Stankoverlast in de vorm van henneplucht; • Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen; • Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte; • Continue condensvorming op de ruiten.

Melden en meer informatie Heeft u een vermoeden dat er bij u in de buurt sprake is van een drugslab of hennepkwekerij? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Ondernemers en agrariërs kunnen voor meer informatie ook terecht bij LTO Noord.

NOF 0319.indd 6

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NETWERK NOORDOOST REGIONIEUWS

|

7

Nationaal Landschap biedt volop kansen voor recreatieondernemers Het wordt vaak het best bewaarde geheim van Fryslân genoemd: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Tussen Dokkum en Drachten ligt een prachtig gebied dat volop kansen biedt voor recreatie en toerisme. “Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven in de regio die wij omarmen”, zegt Albert van der Ploeg, voorzitter van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). “Gezamenlijk kunnen we het gebied nog aantrekkelijker maken voor de inwoners en bezoekers.”

De NFW is actief betrokken bij diverse ontwikkelingen

van rust en ruimte houden. “Het gebied nodigt uit om

die bijdragen aan de bekendheid van het Nationaal

ontdekt te worden”, vertelt Van der Ploeg. “Langzamer-

Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging

hand zie je recreatie en toerisme hier groeien. En wij

heeft nauwe contacten met de betrokken gemeenten

dragen daar graag ons steentje aan bij, onder andere

en werkt samen met de Stichting RegioMarketing

door het landschap mooi te houden. Veel inwoners

Toerisme, die zorgt voor de promotie van de hele regio

weten het niet, maar het besloten coulisselandschap

Noordoost-Fryslân. De Noardlike Fryske Wâlden is aan-

is het grootste aaneengesloten elzensingelgebied van

trekkelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, vaarrecrean-

Europa, heeft unieke flora en fauna en een bijzonder

ten, cultuurliefhebbers en vooral ook voor mensen die

grote biodiversiteit. Dat geeft het gebied niet alleen

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 7

,

EN

.

18-09-19 14:55


8

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERKFRYSLÂN NOORDOOST

nationale, maar ook internationale betekenis. Niet

te maken van het natuur- en het landschapsbeheer en

voor niets is de Noardlike Fryske Wâlden aangewezen

de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving. We

als Nationaal Landschap.”

krijgen hier altijd zeer positieve reacties op van zowel de leerlingen als hun ouders. In 2020 willen onderzoe-

LandschapsSymfonie

ken hoe we ook het middelbaar- en beroepsonderwijs

Volgens Van der Ploeg helpt de vereniging Noardlike

kunnen betrekken bij het landschap.” De leden van de

Fryske Wâlden mee het Nationaal Landschap op de

vereniging NFW zijn te herkennen aan een ledenbord-

kaart te zetten. “Wij zijn rechtstreeks betrokken bij het

je met de tekst ‘wy dogge oan agrarysk natuerbehear’

coulisselandschap, dat bestaat uit duizenden kilome-

op hun erf of land. Er zijn ook leden die een tweede

ters elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s.

tak hebben gericht op consumenten. Zo komen er

Onze leden, bijna 800 boeren en particulieren, werken

steeds meer melktaps waar iedereen verse melk kan

namelijk met agrarisch natuurbeheer aan het behoud

kopen. Er zijn verschillende veehouders die vlees,

van dit bijzondere landschap.” Zo vormde het histori-

kaas of andere streekproducten aan huis verkopen.

sche coulisselandschap afgelopen 30 juni het toneel

Ook kan er bij een aantal leden boerengolf worden

van een muzikaal sprookje: de LandschapsSymfonie.

gespeeld en zijn er verschillende boerderijen met

Onder andere fanfareorkest Joost Wiersma uit Jistrum

een overnachtingsmogelijkheid of een minicamping.

werkte eraan mee en er was een projectkoor. Van der

Verder doet de vereniging NFW ieder jaar mee aan het

Ploeg: “Met de LandschapsSymfonie, onder leiding

wandelevenement de Swaddekuier en het Wâldpyk

van professionals, hebben we inwoners en bezoekers

bramenfestijn Brommels!

laten zien en vooral ook laten horen, voelen en bleven hoe bijzonder ons landschap is.”

De leden van de NFW krijgen een beheervergoeding voor het intensieve handwerk van het landschapson-

Streekpad

derhoud. Helaas is er te weinig geld voor het onder-

Dit voorjaar heeft de vereniging NFW een toeristen-

houd van het hele gebied. Daarom is de vereniging

folder uitgegeven waarmee iedereen het Nationaal

vorig jaar gestart met de donateurscampagne Wat

Landschap kan verkennen. In de 12 pagina’s tellende

moai! Hiermee worden inwoners opgeroepen vriend

brochure staan handige tips over wandelen, fietsen,

te worden van de vereniging. “Doordat overheden,

varen, paardrijden en overnachten in de regio. De

recreatieondernemers en de NFW de handen ineen-

uitgebreide folder is gratis verkrijgbaar bij verschil-

slaan, kunnen we het gebied beter promoten en nog

lende restaurants, musea en bezienswaardigheden

meer gasten laten genieten van onze mooie omge-

in Noordoost-Fryslân. In april 2018 heeft de bekende

ving”, besluit Van der Ploeg.

weerman Gerrit Hiemstra, ambassadeur van de vereniging NFW, het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden officieel in gebruik genomen. Tevens is

Gastheer van het Landschap

toen de bijbehorende wandelgids van Wandelnet

Ben jij een horeca- of recreatieondernemer in de regio? Wil jij jouw gasten

gepresenteerd, waaraan de NFW heeft bijgedragen.

vertellen wat hier allemaal te zien en beleven is? Ken je het verhaal van de

De langeafstandsroute door het Nationaal Landschap

pingoruïnes? Herken je de gekraagde roodstaart? En wil je weten waar je

bedraagt in totaal 165 kilometer en staat in de top 5

de mooiste wandelingen kunt maken? Word dan Gastheer van Nationaal

van Wandelroutes van het jaar 2019.

Landschap Noardlike Fryske Wâlden en verrijk het verblijf van je gasten. Volg daarvoor in november vier dagdelen de cursus Gastheer van het

Melktap

Landschap.

Ieder jaar gaan ongeveer duizend leerlingen van tientallen basisscholen in Noordoost-Fryslân het boeren-

Dankzij een financiële bijdrage van de vereniging NFW kost de cursus

land in om elzensingels en houtwallen te onderhou-

slechts € 100. Aanmelden kan tot en met 1 oktober 2019 via info@rmtnof.nl

den. Het project jeugdeducatie organiseert de NFW in

o.v.v. ‘gastheer’. Neem voor meer informatie contact op met Maeike Schraa,

samenwerking met centra voor natuur- en milieuedu-

06-47280636 of m.schraa@ivn.nl of kijk op ivn.nl/gastheervanhetlandschap.

catie. “Ons doel is kinderen van groep 7 en 8 bewust

NOF 0319.indd 8

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

|

9

Aanplant natte gewassen in Bûtenfjild Feanwâlden Vier studenten van het Nordwin College hebben vlak voor de zomer het proefveldje bij het Brûsplak in het Bûtenfjild gebruiksklaar gemaakt. De studenten van de opleiding ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’ hebben beplanting en nieuwe natte gewassen geplant. Ook is een drainagesysteem aangelegd, zodat het veld goed onder water blijft staan. Dit project maakt deel uit van het programma Better Wetter.

In drie van de vier vakken van het proefveldje hebben de studen-

ten Veenmos met Mattebies, Lisdodde en Azolla geplant. Onder

Vernatting van de veenbodem heeft remming van de bodemdaling tot gevolg.

leiding van onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga zijn delen uit het veld gehaald, wat nu verder in het proefveld kan

Lisdodde en Azolla hebben de eigenschap meststoffen aan de bodem en water te onttrekken en daarmee schoner te

uitgroeien.

maken. Mogelijke toepassing als grondstof De gewassen worden op deze manier onderzocht en ontwikkeld

Natte gewassen kunnen een goed economisch rendement

op hun mogelijkheden om te dienen als grondstof voor toepas-

opleveren, waardoor het een mooie aanvulling of alternatief kan

singen met goede marktkansen. Andere meerwaarden zijn:

zijn voor de traditionele melkveehouderij in veenweidegebieden.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 9

,

EN

.

18-09-19 14:55


Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl

NOF 0319.indd 10

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

|

11

ThúsLab: slimme oplossingen voor wonen en zorg Hoe zorgen we ervoor dat de zorg in Noordoost Fryslân betaalbaar blijft? Welke oplossingen zijn er als mensen graag thuis willen blijven wonen? Hoe waarborgen we de kwaliteit van leven? Welkom bij het ThúsLab, de plek voor slimme en innovatieve oplossingen voor wonen en zorg in de regio Noordoost Fryslân. In het Thúslab, gevestigd in de Sionsberg in Dokkum, werkt het Ken-

meer zorg nodig hebt. Samen noemen we dit het ‘Mienskip Netwurk’,

nislab NOF samen met zorgverleners, ondernemers en zorggebruikers

een persoonlijk maar ook een lokaal netwerk.” Ook dit ‘Mienskip

aan innovatieve zorg in Noordoost Fryslân.

Netwurk’ gebruikt natuurlijk steeds meer digitale technologie. Het gaat bijvoorbeeld om de supermarkt met de thuisbezorg service of

Het ThúsLab is de plek waar professionals, ondernemers, docenten

de buurtapp waarmee je ritjes naar het ziekenhuis organiseert.

en studenten, maar ook bewoners terecht kunnen voor informatie en kennismaking met technologie voor slim wonen en slimme zorg-

Innovaties thuiswonen

diensten. “Wij noemen dit ‘Snoad Wenjen en Tûke Tsjinsten’”, vertelt

De partijen van het Thúslab zijn samen met ondernemers op zoek

projectleider Ben Jansen. “Deze digitale technologie helpt ontzettend

naar steeds verdergaande innovaties om ‘thuiswonen met die hoge

om met een hoge kwaliteit van leven lang thuis, prettig en veilig te

kwaliteit van leven’ haalbaar en betaalbaar te maken. “In juni was een

wonen. In het lab zie je wat er is, leer je ermee om te gaan, en denk je

pop-up van ThúsLab ingericht, een ‘huis’ gevuld met zorgtech”, geeft

met ons mee over het verder verbeteren ervan.”

Ben Jansen als voorbeeld. “Er waren allerlei slimme snufjes die het thuis wonen gemakkelijker kunnen maken. Bezoekers mochten alles

Leerplek én etalage

uittesten: proberen, drukken, kijken of draaien.

Het ThúsLab is een leer- en ontwikkelplek, maar tegelijkertijd ook een etalage voor studenten, opleiders, ondernemers, vrijwilligers, profes-

Kansen voor ondernemers

sionals en bewoners, vertelt Jansen. “Het komende seizoen wordt het

De zorg biedt kansen voor ondernemers, benadrukt Jansen. “De zorg

Thúslab dé plek in Noordoost Fryslân waar we professionals op de

is in deze regio een belangrijke economische sector en daarbij ook

hoogte brengen van de laatste zorginnovatie ontwikkelingen en waar

nog sterk groeiend. Verder is zorg een bron van innovatie.” Het gaat

we leerlingen en docenten opleiden. Verder gaan bedrijven, instellin-

dan niet alleen om zorgondernemers. Voor de bouw liggen er kansen

gen en gebruikers zorginnovaties testen. Het Thúslab wordt daarmee

voor leeftijdbestendige bouw en verbouw. Voor installatiebedrijven

een plek waarmee we elkaar inspireren tot innovatieve zorgvormen.”

gaat het om technologie haalbaar en betaalbaar in te richten. Voor horeca, retail, kunst, cultuur en sportsector liggen er grote kansen

Cruciale netwerken

voor generatiediensten. “Vanuit het Thúslab denken we graag met

Het Thúslab draait niet alleen om technologische oplossingen. Jansen

u mee. Neem contact met ons op of kom langs in onze sessies. ‘Mei

noemt ook het netwerk van familie, buren, vrienden, bekenden, man-

Inoar’ maken we van Noordoost Fryslân de beste plek om te wonen!”.

telzorgers, en professionals. Verder is er het netwerk van bedrijven en sport-, cultuur-, en buurtinstellingen. “Deze netwerken zijn cruciaal

Meer weten? Neem contact op met Ben Jansen,

om een leven lang thuis te kunnen blijven wonen, zeker als je steeds

b.jansen@kennislabnof.frl, 06-22 98 46 08.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 11

,

EN

.

18-09-19 14:55


De kracht van Kies Koers! NLP Business opleiding in 6 dagen.

De veelzijdige kwaliteitsbouwer

Verwarming Elektrisch Dakbedekking Sanitair Airco’s Waterontharders Zonneboilers Warmtepompen PV-panelen

De Moarrewei 9 Damwâld 06 3040 9024 info@wiersma-installaties.nl

NOF 0319.indd 12

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

|

13

Nieuwe inzichten en een waardevol netwerk door de KEI miniMaster Ondernemers Ondernemers staan voor grote uitdagingen. Van het leveren van een onderscheidend en relevant aanbod aan hun klanten, en het boeien en binden van medewerkers, tot het maken van de juiste keuzes. Dat vraagt veel van hun zakelijk en persoonlijk leiderschap. Om hen daarin te ondersteunen, organiseert het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) uit Buitenpost vanaf 28 oktober een nieuwe editie miniMaster Ondernemers.

Sparren en leren

Het programma

Al 35 ambitieuze ondernemers namen vorig jaar en dit jaar deel aan

De nieuwe editie van de miniMaster start op 28 oktober bij het

de miniMaster Ondernemers van het KEI. De miniMaster biedt in-

KEI in Buitenpost. Het programma bestaat uit acht avonden die

zicht op welke economische, sociale en technische trends onderne-

elk vier uur duren. Het hele programma omvat daarmee circa

mers kunnen inspelen en hoe gezorgd kan worden voor financiële

vier maanden. Onder leiding van een ervaren praktijkdeskundige

continuïteit en groei. Deelnemers krijgen praktische handvatten

wordt elke bijeenkomst een essentieel aspect van ondernemen

die direct in de praktijk toegepast kunnen worden, onder andere

behandeld. Naast expertise en inzicht bouwen deelnemers met

op het gebied van persoonlijk leiderschap, social media, personeel,

de miniMasters een effectief netwerk op.

financieel management, strategie en innovatie. Hiermee breiden de deelnemers hun kennis uit, bouwen zij aan een relevant netwerk en

Vragen en aanmelden

komen zij los van de waan van de dag. Een mooie kans om nieuwe

Meer weten over de miniMasters? Neem dan contact op met Kristyna

kennis en inzichten op te doen door met praktijkdeskundigen en

van der Laan, Kennismakelaar van het Lerend Ondernemersnetwerk

andere ondernemers te sparren over de toekomst.

bij het KEI. Zij is bereikbaar via secretariaat@keinof.nl of 0511-760009.

Ondernemer over de KEI miniMasters: Heine de Bruin, Algemeen Directeur Health2Work ‘’Als je wilt dat jouw bedrijf zich ontwikkeld, dan moet jij als ondernemer jezelf eerst ontwikkelen. Het is belangrijk om ontwikkelingen in de markt op de voet te volgen, vandaar dat ik ervoor gekozen heb de miniMaster Ondernemers te volgen. De gerenommeerde docenten bieden nieuwe inzichten in verschillende disciplines van het ondernemerschap. In een paar uur werd jaren lesstof in hoofdlijnen verteld. Dit maakt het programma voor ondernemers erg praktisch en leerzaam. Daarnaast was het sparren met andere ondernemers over de les zeer waardevol voor mij en op deze manier kon ik mijn netwerk uitbreiden.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 13

,

EN

.

18-09-19 14:55


14

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERKFRYSLĂ‚N NOORDOOST

Land waar je landt De afgelopen tijd zijn veel landingsplekken gemarkeerd met de Land in Friesland-pointer. Zo deelt de toeristische regio haar parels met (potentiele) gasten en bezoekers. Tevens hebben de eerste toeristische ondernemers speciale Landingsbordjes en vlaggen geplaatst en worden ansichtkaartjes verspreid waar de pointer uitgeknipt kan worden. Zo werkt de sector vanuit de stichting RMT gezamenlijk aan de promotie van het gebied. Als mooie afsluiting van de zomer een impressie van wat dat zoal oplevert. www.rmtnof.nl

NOF 0319.indd 14

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 15

,

EN

|

15

.

18-09-19 14:55


16

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERKFRYSLÂN NOORDOOST

VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS IN NOORDOOST FRIESLAND

Startersavonden ‘Dwaande met je bedrijf’ Een goed begin is het halve werk! Om succesvol te kunnen ondernemen, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te starten? Waar krijg je allemaal mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? Hoe kom je aan klanten en geld? Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost Friesland helpen je graag op weg!

NOF 0319.indd 16

18-09-19 14:55


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST REGIONIEUWS

Vanaf 30 september gaan de startersavonden weer beginnen.

Aanmelden

De cyclus is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs

Heb je belangstelling?

gestarte ondernemers die meer willen weten over verschillende

Meld je dan gauw aan op www.dwaande.nl/starters.

aspecten van het ondernemerschap. In zeven modules krijg je

Deelname is gratis. Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen,

inzicht in onder meer je sterke en zwakke kanten, de belangrijkste

maar je kunt ook aan één of meerdere modules deelnemen,

wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen

afhankelijk van je interesse.

en het ondernemersplan. Uit de voorgaande edities is gebleken

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond van 19.30 tot

dat het netwerken tijdens deze cyclus als zeer nuttig en belangrijk

ongeveer 22.00 uur in de verschillende gemeentehuizen in onze

wordt ervaren. Hier is dan ook ruim de gelegenheid voor.

regio. Extra informatie over de onderwerpen vind je op www.

|

17

dwaande.nl/starters. Ondernemersnetwerk De startersavonden worden georganiseerd door de vier gemeen-

Meer informatie

ten in Noordoost Friesland: Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerk-

Voor vragen kun je contact opnemen met Petra van der Veen,

steradiel en Noardeast-Fryslân. Met de samenwerking willen de

gemeente Noardeast-Fryslân, e-mail p.vanderveen@noardeast-

gemeenten het ondernemersnetwerk in de regio te versterken.

fryslân.nl of telefoon 0519-298 888.

Overzicht startersavonden: 30 september

Ondernemersvaardigheden

Gemeentehuis Dokkum

7 oktober

Belastingen

Gemeentehuis Buitenpost

14 oktober

Juridische adviezen

Gemeentehuis Damwâld

28 oktober

Marketing en media

Gemeentehuis Burgum

4 november

Boekhouden / verzekeren / financieren

Gemeentehuis Dokkum

18 november

Ondernemersplan schrijven

Gemeentehuis Burgum

27 jan. 2020

Terugkomavond

Gemeentehuis Damwâld

Lezersonderzoek

ONDERNEMEND

Het magazine Ondernemend Noordoost

vragen te krijgen gaan studenten van

Fryslân is een gezamenlijke uitgave van

NHL Stenden Hogeschool een lezerson-

de vier gemeenten in Noordoost Fryslân:

derzoek uitvoeren.

NETWERK NOORDO OST SEPTEMBER 2019

NUMMER 31

Achtkarspelen, Dantumadiel, NoardeastFryslân en Tytsjerksteradiel. Doel is om u als

De studenten gaan voor hun onderzoek

ondernemer op de hoogte te houden van

een aantal ondernemers benaderen. Wilt

gemeentelijke en regionale ontwikkelingen.

u ook meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan een mailtje naar noordoost@

Maar wat vindt u als ondernemer zelf van

fryslan.frl. Vanzelfsprekend wordt bij de

dit blad? Leest u het graag? Vindt u het

uitvoering van dit lezersonderzoek zorg-

interessant? Mist u bepaalde onderwer-

vuldig omgegaan met de persoonlijke

pen? Om antwoord op deze en andere

gegevens van alle betrokkenen.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 17

,

EN

Koningin Máxim a maakt kennis met tijdens werkbezo ek aan Bouwgroe vakmanschap en innovatie p Dijkstra Draism a in Dokkum n NOARDEAS T FRYSLÂN Onderwijs en onder nemers zetten in op techn iek

n DANTUMA

DIEL Wethouder Wielstr a van Dantumadiel: ‘Ik bin der klear foar’

n TYTSJERKSTER

ADIEL n ACHTKARS PELEN Eerste editie Onde rnemersWijngaard de Fryslin prijs Tytsjerkstera g diel bij Twijzel

.

18-09-19 14:55


18

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NOARDEAST FRYSLÂN ONDERNEMEND NOORDOOST NET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

ONDERWIJS EN ONDERNEMERS ZETTEN IN OP TECHNIEK

“Als gemeente zijn wij de verbinder” Op het snijvlak van onderwijs, ondernemerschap en overheid voelt Jouke Douwe de Vries zich thuis. De ‘onderwijsman’ uit de lokale partij S!N werd begin dit jaar benoemd tot wethouder Sociaal Domein en Onderwijs in de nieuwe gemeente NoardeastFryslân. “Ik zat al sinds 2006 in de gemeenteraad, naast mijn werk in het onderwijs. Die achtergrond komt met mijn huidige portefeuille enorm goed van pas.”

Het soort bedrijven dat ik nu ook weer tegenkom. Naast de Bouwcampus in Dokkum zijn we namelijk druk bezig met een metaalcampus en een brede techniekcampus. Quote: ‘We willen de jeugd vangen voor de techniek’ ROC Friese Poort in Dokkum is druk bezig hun opleidingen op deze ontwikkelingen aan te sluiten.” De Vries is daar blij mee. “Vanuit de gemeente werken we intensief samen met het onderwijs en bedrijfsleven om de aansluiting met de arbeidsmarkt te optimaliseren. De behoefte aan vakmensen is groot, we willen de jeugd ‘vangen voor de techniek’.

NOF 0319.indd 18

De Vries was bijna twintig jaar lang manager in het onderwijs. “De laat-

We concurreren daarbij met veel andere opleidingen. Bovendien kiezen

ste drie jaar als opleidingsmanager bij de afdeling elektrotechniek en

jongeren zelf wat ze willen, in samenspraak met hun ouders. Wij willen

mechatronica van ROC Friese Poort in Sneek. Zodoende had ik al veel

hen goed voorbereiden op die keuze en het imago van de techniek

contact met bedrijven in de metaal- en installatietechniek.

verbeteren: technische beroepen zijn namelijk allang niet meer ‘vies’, er

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST FRYSLÂN

|

19

Profiel

Jouke Douwe de Vries (49) Functie:

Wethouder gemeente Noardeast-Fryslân Woonplaats:

Dokkum Burgerlijke staat:

Getrouwd, drie kinderen (twee dochters en een zoon) Laatst gelezen boek:

Oktober, van Søren Sveistrup. Over een Zweedse minister in een thrillersetting. Aanrader! is een grote verscheidenheid aan technische beroepen

het doorontwikkelen van de regionale samenwerking. Er

en dankzij de verregaande automatisering gebeurt lang

komt 25 miljoen euro van het Rijk, waarvan minimaal 5

Hobby’s:

niet alles meer handmatig.”

miljoen euro voor Holwerd aan Zee is. Bedrijven, fondsen

Hardlopen, als training

en de gemeenten in de regio Noordoost-Fryslân staan

voor het 45-plusteam

MBO op de kaart in de regio

voor het overige bedrag. Vanuit onze gemeente cofi-

waarin ik voetbal bij Be

De beroepen waarvoor een mbo-opleiding nodig is,

nancieren wij met ruim 3,5 ton per jaar, voor een periode

Quick. Muziek is mijn

zijn sterk vertegenwoordigd in Noordoost-Friesland.

van zes jaar.” Dit alles moet ertoe leiden dat de regionale

grootste hobby: Ik zing,

“Dat past bij onze regio. Goed beroepsonderwijs is hier

economie groeit: een stijging van het Bruto Regionaal

speel piano, gitaar en

van groot belang voor een gezond bedrijfsleven. De rol

Product met 400 miljoen euro in 2025.

drums, en componeer.

brengen: onderwijs, ondernemers en overheid. Scholen

Los hiervan werkt de gemeente samen met NEF, het

Lijfspreuk/motto:

moeten goed luisteren naar wat bedrijven willen, maar

Leer-/Werkbedrijf Noardeast-Fryslân, aan re-integratie

‘Wy moatte der foar

tegelijkertijd een stevige basis bieden en bètakennis ade-

van mensen die “aan de zijlijn staan”, aldus De Vries.

inoar wêze, en it mei-inoar

quaat overbrengen.” Met scholen bedoelt de wethouder

“We redden het wat vakmensen betreft niet met alleen

dwaan’

niet alleen de mbo’s. “Ook het voortgezet onderwijs tim-

aanwas vanuit de jeugd: ook mensen die later voor deze

mert aan de weg, zo werken het Lauwers College en het

beroepen kiezen hebben we hard nodig. We zijn blij met

Dockinga College samen in het project Sterk Techniek

NEF als partner. NEF helpt mensen vanuit bijvoorbeeld

Onderwijs.”

de bijstand op een goede manier te re-integreren op de

die wij als gemeente hebben, is alle partijen bij elkaar te

regionale arbeidsmarkt.” Bang dat deze mensen na alle Schwung dankzij Regiodeal

inspanningen de regio verlaten, is de wethouder niet.

Dankzij de Regiodeal kunnen de ambities die onderwijs,

“Voor mbo-geschoolden is hier meer dan genoeg te

ondernemers en overheid uitspreken worden uitge-

doen. Als we met z’n allen hard werken aan de waar-

voerd. “De totale Regiodeal behelst 57,5 miljoen euro. Er

dering van het beroepsonderwijs en vakmanschap,

wordt geïnvesteerd in drie programmalijnen: Onderwijs

helpen we mensen én de regio vooruit. Daar ben ik van

en Arbeidsmarkt, Innovatie en Ondernemerschap en

overtuigd.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 19

,

EN

.

18-09-19 14:56


20

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NOARDEAST FRYSLÂN ONDERNEMEND NOORDOOST NET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

Koningin Máxima maakt kennis met vakmanschap en innovatie tijdens werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum Op donderdag 4 juli 2019 was het zover: Hare Majesteit Koningin Máxima bracht een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma. Als winnaar van de Koning Willem I prijs mochten BGDD aan de erevoorzitter van de Koning Willem I stichting laten zien waarom zij deze prijs hebben gewonnen.

Er was een zorgvuldig programma samengesteld

om met ons mee te doen. Uiteraard waren alle mede-

waarmee Hare Majesteit een indruk werd gegeven

werkers apetrots op het bezoek van ‘onze’ Koningin.

van het bedrijf. Zo maakte ze kennis met digitalisering, vakmanschap, duurzaamheid en sociale innovatie.

Voordat Koningin Máxima de oranje loper betrad,

Diverse medewerkers vertelden over hun specifieke

werd ze begroet door twee meisjes die voor haar be-

werkzaamheden, partners vertelden over hun samen-

zoek een speciaal geschenk hadden gemaakt.

werking. Over Koning Willem I Prijs Er werd gezamenlijk afgesloten met opdracht-

Trots mocht Bouwgroep Dijkstra Draisma in 2018 de

gever Linda Terpstra van Fier. Voor Fier bouwde

Koning Willem I Prijs in de categorie MKB in ontvangst

BGDD de ‘Veilige Veste’ en het Centrum tegen

nemen. De Koning Willem I Prijs is een prestigieuze

Kinderhandel en Mensenhandel in Leeuwarden.

en onafhankelijke ondernemingsprijs die tweejaarlijks

Linda Terpstra liet weten waarom de duurzame ambi-

wordt toegekend. De duidelijke visie van BGDD op de

ties van Fier en Bouwgroep Dijkstra Draisma goed bij

gasloze toekomst en het brede veld van initiatieven

elkaar passen. Biense Dijkstra besprak onder andere

om hier oplossingen voor te realiseren, met aandacht

met de Koningin dat we een grote opgave voor de

voor de bewoners en de omgeving, werden door de

boeg hebben en dat we hopen de sector te inspireren

jury als uniek bestempeld. [Foto’s: Imazzo]

NOF 0319.indd 20

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST FRYSLÂN

|

21

Opening Talant op 1e etage Huize Sytzama in Kollum Oud-wethouder Jan Benedictus en Auke Jelle Kingma, directeur van Talant Regio – Oost hebben onlangs het nieuwe Talant kantoor in Kollum officieel geopend. De openingshandeling bleek een hele klus want de hoogwerker die hen naar de bovenste gevel moest brengen, weigerde dienst. Uiteindelijk werd het doek van de gevel gehaald en werd de nieuwe belettering ‘Huize Sytzama’ onthuld. Daarna kon iedereen naar binnen om dit bijzondere gebouw te bekijken. Huize Sytzama werd in 1805 gebouwd voor raadsheer Willem van Sytzama en werd in 1895 door de gemeente gekocht als gemeentehuis. In 2003 verhuisde het gemeentebestuur naar

Wethouder bezoekt Nelf Lakfabrieken in Marrum

Westenstein en kwam het pand leeg te staan. Dit jaar is het historische monumentale gebouw grotendeels gerestaureerd en is de bovenverdieping prachtig aangekleed en ingericht. Deze wordt nu gehuurd door Talant. Directeur Auke Jelle is blij met de kantoorruimte. Talant heeft namelijk meerdere zorglocaties in de

In het kader van toekomstige ontwikkelingen op gebied van o.a. milieu brengt wethouder Berends een kennismakingsbezoek aan Nelf Lakfrabrieken in Marrum.

omgeving waardoor de kantoorlocatie ook erg praktisch is. De Nederlandsche Elektrische Lakfabriek (N.E.L.F.) bestaat al sinds Voor de ruimtes op de begane grond wordt nog een invulling

1916. Nelf was daarmee een van de eerste verffabrikanten in ons

gezocht. Gedacht wordt aan een horecagelegenheid met een

land die elektriciteit gebruik om verf te produceren. Vandaar dat

sociaal karakter. De wens is om cliënten van Talant mee te laten

deze, toen unieke productiemethode, terugkomt in de naam. Met

helpen in deze nieuwe onderneming.

meer dan 100 jaar ervaring in de verfindustrie is NELF hét merk voor de professionele markt. Afgelopen decennia zijn er veel verffabrieken gefuseerd. Zo waren er 30 jaar terug nog zo’n 300 verffabrieken en nu nog ca. 20. De ambitie van Nelf is helder; ”we willen zelfstandig blijven”, zegt algemeen directeur Paul Dokter. De grootste afzet vindt in Nederland plaats maar ook de export naar ca. 14 andere landen is essentieel. Er zijn ook bedreigingen in de verfmarkt; zo daalt het volume met zo’n 3% per jaar door o.a. kwaliteitsverbetering van de verf en de toepassing van kunststof. Desondanks weet Nelf nog altijd groei te realiseren door vergroting van het marktaandeel in Nederland en uitbreiding van de export. Verf heeft, onterecht, het imago erg belastend te zijn voor het milieu. Volgens Dokter is dit een hardnekkig stigma wat allang achterhaald is. De verven van tegenwoordig zijn heel milieuvriendelijk. De regels waar aan moet worden voldaan zijn veeleisend en de controles streng. Wethouder Berends en directeur Paul Dokter spreken af elkaar goed op de hoogte te houden van toekomstige ontwikkelingen. Hierna volgt er een interessante rondleiding door de fabriek.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 21

,

EN

.

18-09-19 14:56


Superior solutions by quality people Dokkum Dokkum Dokkum Hogepol Hogepol 18 18 Hogepol 18 9101LZ LZ Dokkum Dokkum 9101 9101 LZ Dokkum Telefoon (0519) (0519) 29 29 49 49 15 15 Telefoon Telefoon (0519) 29 E-mail E-mail notaris@hellema.knb.nl notaris@hellema.knb.nl Ameland Torenstraat 11-b Ameland Ameland 9163 HD Nes (A) Torenstraat 11-b Torenstraat 11-b Telefoon (0519) 9163 HD Nes Nes (A) (A)54 35 04 9163 HD Telefoon (0519) (0519) 54 54 35 04 Telefoon Schiermonnikoog iedere 2e en 4e woensdag Schiermonnikoog Schiermonnikoog v.d. maand Dorpshuis iedere 2e en enin4e 4ehet woensdag iedere 2e woensdag v.d. maand maand in in het het Dorpshuis v.d. info@hellemanotaris.nl www.hellemanotaris.nl notaris@hellema.knb.nl notaris@hellema.knb.nl www.hellemanotarissen.nl www.hellemanotarissen.nl

Voorheen notarissen te te Metslawier Metslawier en enDokkum. Dokkum. Voorheen notarissen te Voorheen Metslawier en Dokkum.

imagezNL

www.stertil.nl

Fotografie - Internet - Video Parksterbolwerk 5, 9101 JX Dokkum Tel.: 06 - 14 14 22 05 www.imagez.nl info@imagez.nl

NOF 0319.indd 22

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST FRYSLÂN

|

23

Startsein voor aansluiting glasvezel op Betterwird en Hogedijken Wethouder Theo Berends van gemeente Noardeast-Fryslân en Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord hebben het startsein gegeven voor het aansluiten van bedrijven op Betterwird en Hogedijken op het nieuwe glasvezelnetwerk van Kabelnoord. Met deze handeling wordt de glasvezelkabel door de buis geblazen. De ruim 400 bedrijfspanden in beide industriegebieden worden

Bij ieder pand heeft de schouwer in overleg een plaats vastgesteld

vanaf september daadwerkelijk voorzien van een supersnel en stabiel

waar de glasvezelaansluiting wordt gerealiseerd. Wat nu nog rest is de

internet via de glasvezel. Theo Berends: “Bedrijven zijn voor hun be-

installatie van het nieuwe glasvezelmodem en vervolgens het active-

drijfsprocessen afhankelijk van snel internet. Met dit nieuwe glasvezel-

ren van de abonnementen.

netwerk zijn de ondernemers gegarandeerd verzekerd van een stabiel en betrouwbaar netwerk voor nu en in de toekomst.”

Kabelnoord Kabelnoord is in 2014 begonnen met de migratie van het huidige

Ondernemend Dokkum

coaxnetwerk. Kabelnoord heeft al 40 jaar een netwerk liggen in de

Voor de ondernemers in Dokkum is het een verademing dat ze nu toe-

gemeentes Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel en Noardeast-

gang krijgen tot nog sneller en stabieler internet. Een voordeel is dat de

Fryslân (met uitzondering van de voormalige gemeente Ferwerdera-

download- en uploadsnelheid gelijk zijn, wat tegenwoordig bijna een

diel). Zo’n 19.000 huishoudens maken gebruik van de diensten van

vereiste is om gebruik te kunnen maken van applicaties in de cloud.

Kabelnoord.

Het is belangrijk dat werknemers gelijktijdig gebruik kunnen maken van internet. Een internetabonnement via glasvezel, biedt voor nu en

Na het afronden van een succesvolle glasvezelcampagne in het buiten-

de toekomst voldoende snelheid hiervoor. Ook blijft het 24/7 SLA (Ser-

gebied van de provincie Fryslân legt Kabelnoord in het buitengebied

vice Level Agreement) zakelijk actief waarbij iedereen een vast IP-adres

van elf Friese gemeenten een nieuw glasvezelnetwerk aan.

heeft. Hiermee is ondernemend Dokkum klaar voor de toekomst en dat kan de economische groei alleen maar ten goede komen.

Naast de aanleg van glasvezel op Betterwird en Hogedijken gaat Kabelnoord aansluitend verder met de aanleg van glasvezel in haar

Achtergrond

bestaande verzorgingsgebied. In de gemeente Dantumadiel zijn de

In mei zijn de graafwerkzaamheden gestart op de bedrijventerreinen

graafwerkzaamheden inmiddels gestart.

Betterwird en Hogedijken in Dokkum. Vanuit de verschillende PoPstations (aan de Stationsweg, Birdaarderstraatweg en het Damwâld-

Abonnementen voor ondernemers

sterreedsje in Dokkum) worden alle glasvezelaansluitingen verdeeld

Kabelnoord heeft aantrekkelijke abonnementen voor ondernemers.

naar, onder andere, de bedrijven. Zodra iedereen is gemigreerd naar

Voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak kunt u contact

het nieuwe glasvezelnetwerk, verdwijnen de oude kasten (van waaruit

opnemen met accountmanager Geert Hoogsteen via 0519- 701 733.

de coaxkabels werden verdeeld) uit het straatbeeld.

Theo Berends (wethouder Gemeente Noardeast-Fryslân) en Niek Geelhoed (directeur Kabelnoord) geven het startsein voor het aansluiten van glasvezel in de industriegebieden van Dokkum.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 23

,

EN

.

18-09-19 14:56


24

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NOARDEAST FRYSLÂN ONDERNEMEND NOORDOOST NET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

BARTLEHIEM SKEELERTOCHT BLIJ MET DIRECT CONTACT

Nieuwe coördinator ondersteunt organisaties evenementen Van vragen over asfalt tot hulp bij het aanvragen van vergunningen: Martine van der Kloet is in mei begonnen als evenementencoördinator bij de gemeente Noardeast-Fryslân en heeft het druk met het beantwoorden van vragen van evenementenorganisaties. De nieuwe functie heeft meteen het gewenste effect: voorzitter Han Zuidema van de Bartlehiem Skeelertocht is blij met het directe contact met Martine.

“Onze skeelertocht is ondergebracht in een stichting. Omdat

de organisatie, want ik vind het ontzettend leuk dat er zoveel

ons evenement en de stichting nu onder een nieuwe ge-

mooie evenementen worden georganiseerd. Maar ik moet

meente vallen, hadden wij vragen over de benodigde verze-

serieuze vragen formeel afhandelen en ook de veiligheid voor

keringen. Zo kwamen wij bij Martine terecht”, vertelt Han. De

ogen houden. Ik zorg áltijd voor een antwoord: als ik de vraag

skeelertocht, die bekend staat als de ‘Hel van het Noorden’

zelf kan beantwoorden, doe ik dat. Anders leg ik de vraag

vond plaats op zaterdag 7 september. “In de weken daarvoor

intern neer en zorg ik ervoor dat het antwoord zo snel mogelijk

hebben we meerdere malen overlegd met Martine, vaak

volgt.” Wat Han betreft een prima werkwijze: “Martine houdt

telefonisch maar soms ook via een appje. Ideaal om zaken zo

ons goed op de hoogte, we hoeven niet steeds te vragen of er

snel te kunnen regelen.” Martine: “Ik zit echt tussen de organi-

al iets bekend is. Nee is ook een antwoord: als het maar duide-

satie en de gemeente in: ik ga mee in het enthousiasme van

lijk is. Dan kunnen wij ook verder.”

De Bartlehiem Skeelertocht betekent al 32 jaar internationale topsport voor een groot publiek. Foto: Bram Buruma

NOF 0319.indd 24

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST FRYSLÂN

|

25

Voorzitter Han Zuidema van de Bartlehiem Skeelertocht en evenementencoördinator Martine van der Kloet. Foto: Ed Klijnman

‘Even’ nieuw asfalt

Martine wordt gecoördineerd en begeleid. “Om een evene-

De ‘asfaltvraag’ was er één die niet meteen opgelost kon wor-

ment te doen slagen, moet het zo soepel en veilig mogelijk

den. Han: “Er was een stuk asfalt bij Wânswert stuk: voor skee-

verlopen. Bij evenementen zoals de Bartlehiem Skeelertocht

leraars is dat enorm gevaarlijk, vooral als ze met grote snelheid

– en bijvoorbeeld ook de Admiraliteitsdagen in Dokkum -,

over de weg gaan. Wij hebben dan zoiets van: daar moet even

wordt gebruikgemaakt van de openbare weg. Dan wordt ook

nieuw asfalt in, dat vragen we aan Martine.” Martine lacht: “Dit

de Veiligheidsregio Fryslân betrokken. De hulpdiensten kijken

zijn zaken die niet binnen een dag klaar zijn. Maar ik kan er wel

zo mee naar onderwerpen als EHBO, verkeersveiligheid en

voor zorgen dat het gebeurt.” Han bevestigt: “Binnen een paar

bereikbaarheid.”

dagen hadden we een positief antwoord van Martine.” Vijfhonderd evenementen Soepel en veilig

Per jaar vinden er maar liefst vijfhonderd evenementen plaats

Niet alleen de functie van evenementencoördinator is nieuw,

in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De gemeenten vinden

ook de gemeente Noardeast Fryslân is nog jong. Martine: “Ik

het belangrijk om deze zoveel mogelijk door te kunnen laten

vervul deze functie niet alleen voor Noardeast Fryslân, maar

gaan. Martine: “Evenementen zorgen voor reuring: er gebeurt

ook voor Dantumadiel. Vanuit deze gemeente en de voorma-

wat, mensen zijn met elkaar verbonden en zetten samen de

lige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumer-

schouders eronder. Dat gevoel van mienskip is belangrijk: hele

land C.A. waren er verschillende regels en faciliteiten omtrent

dorpen doen mee en zijn betrokken. Als er vaak wat te doen is,

evenementen. Dat gaan we stroomlijnen tot één beleid.” Han

blijven mensen er graag wonen, weten we.”

bevestigt: “Ferwerderadiel had altijd hesjes beschikbaar voor onze vrijwilligers. De nieuwe gemeente heeft dat niet, maar

Martine hoopt dat ook de kleinere evenementen contact met

we hebben nu zelf hesjes aangeschaft met ons logo erop. Zijn

haar opnemen als ze ergens mee zitten. “De drempel naar de

we ook nog beter herkenbaar.”

gemeente is voor sommige besturen hoog: ik hoop dat mijn functie die kan wegnemen.” Voor de skeelertocht is dat zeker

Bij elk groot evenement waarvoor een calamiteitenplan en

zo. Han: “Het directe contact, de snelle reacties: dit werkt fan-

veiligheidsplan nodig is, is een team betrokken dat door

tastisch zo met Martine. Mooi zo doorgaan, vinden wij.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 25

,

EN

.

18-09-19 14:56


26

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NOARDEAST FRYSLÂN ONDERNEMEND NOORDOOST NET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

Fairtrade – eerlijke handel in Noardeast Fryslân en Dantumadiel In de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel zijn gemeentelijke Fairtrade werkgroepen actief. De werkgroepen ondersteunen en ondernemen zelf initiatieven die bijdragen aan de bewustwording van Fairtrade. Met activiteiten en evenementen worden inwoners van beide gemeenten gestimuleerd om te kiezen voor eerlijke handel.

NOF 0319.indd 26

We staan er nog te weinig bij stil, maar veel van

voor eerlijke handel, voor duurzaam ondernemen

onze boodschappen worden aan de andere kant

met respect voor de leefomgeving. Iedereen kan

van de wereld onder erbarmelijke omstandigheden

een bijdrage leveren aan armoedebestrijding in

geproduceerd. Kinderarbeid, giftige bestrijdingsmid-

ontwikkelingslanden door zelf Fairtrade produc-

delen, slechte gezondheidszorg: zaken die we hier

ten te (ver)kopen, te gebruiken en dat actief uit te

al lang afgeschaft hebben, maar daar door armoede

dragen. Want elke dag maken we keuzes. En met de

in de hand worden gewerkt. Door het kopen van

aankopen kun je wel degelijk een verschil maken.

Fairtrade gecertificeerde producten krijgen kans-

Want als je weet wat je koopt, kun je eerlijker kiezen

arme boeren en producenten een eerlijke prijs. Zij

en help je de werk- en leefsituatie van de boeren

kunnen daardoor investeren in de ontwikkeling van

en arbeiders stukje bij beetje te verbeteren. Handel

zichzelf en hun omgeving. Kinderen kunnen naar

vanuit Mienskip: koop Fairtrade. Wanneer winkeliers,

school, productietechnieken worden verduurzaamd

ondernemers en maatschappelijke organisaties aan

en boeren kunnen zich organiseren. Fairtrade staat

bepaalde criteria voldoen, komen ze in aanmerking

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST NOARDEAST FRYSLÂN

voor een Fairtrade Certificaat. Regelmatig worden er

ook in Noardeast

certificaten in beide gemeenten uitgereikt.

Fryslân voor de titel

|

27

Fairtrade Gemeente te De gemeente Dantumadiel is sinds 2 november 2016

gaan.

een Fairtrade Gemeente. Het is een eervolle titel, die op straat zichtbaar wordt door de oranje/witte

In beide gemeenten worden ondernemers en

onderborden bij de komborden van de gemeente.

instanties gestimuleerd tot verkoop van meer Fair-

Een Fairtrade Gemeente geeft aan dat de gemeente

trade producten en maatschappelijk verantwoord

en haar inwoners Fairtrade, oftewel eerlijke handel,

ondernemen. Gelukkig zijn er al veel ondernemers

een warm hart toedragen en er ook werk van maken.

die bewust allerlei producten aanbieden, die verant-

Van bedrijven tot het café om de hoek, van school tot

woord zijn en deze eerlijke handel stimuleren.

sportkantine, in supermarkt en kledingzaak. In een Fairtrade Gemeente worden veel Fairtrade producten

De werkgroepen zetten zich naast Fairtrade ook in

verkocht en gebruikt. In Dantumadiel is de gemeente

voor biologische- en duurzaam geproduceerde lo-

ook zelf bewust Fairtrade gaan handelen. Zo wordt de

kale streekproducten. Fairtrade is geen liefdadigheid,

koffie en thee Fairtrade ingekocht. In de kantine wor-

maar eerlijke handel! Met iedere Fairtrade aankoop

den minstens vier eerlijke producten aangeboden. Via

dragen we namelijk bij aan een structurele en duur-

een zowel interne- als externe campagne wordt er

zame armoedebestrijding in de wereld.

bekendheid gegeven aan Fairtrade handelen. Iedere eerste woensdag van de maand is in restauOok de voormalige gemeenten Dongeradeel en

rant De Waadwente in Dokkum een Wereldmaaltijd,

Kollumerland c.a. waren Fairtrade Gemeenten.

georganiseerd door Sûnenz en Wereldwinkel Dok-

Sinds begin dit jaar zijn ze met Ferwerderadiel

kum. Het is een (h)eerlijk driegangenmenu met elke

opgegaan in de fusiegemeente Noardeast Fryslân.

keer een ander land als thema. Een aantal leden van

De werkgroep in deze gemeente komt binnenkort

beide Fairtrade werkgroepen namen deel aan deze

met een raadsvoorstel waarin voorgesteld wordt

Wereldmaaltijd (zie foto).

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 27

,

EN

.

18-09-19 14:56


28

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NOARDEAST FRYSLÂN ONDERNEMEND NOORDOOST NET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

Laatste werkdag Wim Woudstra Donderdag 27 juni jl. nam Wim Woudstra afscheid van de gemeente Noardeast Fryslân vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wat begon met een idee om ongeveer 4 jaar voor de gemeente Dokkum te gaan werken, resulteerde in een loopbaan van 40 jaar in Noardeast-Fryslân.

Vakantiepark Ljeppershiem in Westergeest, een parel midden in de natuur

Wim startte in 1979 als allround medewerker bij de afdeling Sociale Zaken en vervulde de laatste jaren met veel plezier de rol van bedrijvencontactfunctionaris op de afdeling Economische Zaken. Hiertussen zaten verscheidene andere functies en rollen zoals kwartiermaker, beleidsadviseur, (vervangend) afdelingshoofd, hoofd buitendienst, teamleider, directeur van het Bedrijven Centrum Dokkum en de haven in Lauwersoog. Al met al een dynamische en

Vakantiepark Ljeppershiem staat volop in de belangstelling.

leerzame loopbaan die heeft geresulteerd in een groot

Zo brachten onlangs gedeputeerde Avina Fokkens van de

netwerk in de regio.

Provincie Fryslan en Jelle Boerema van gemeente Noardeast Fryslan een werkbezoek. Journaliste Barbera Bosma van Na-

De afscheidsreceptie voor relaties en (oud) collega’s vond

tional Geographic heeft een nacht in een van de tiny houses

plaats in het multifunctioneel centrum in Burdaard. In

geslapen om zelf te ervaren hoe bijzonder het hier is.

ongedwongen sfeer werden herinneringen opgehaald en toekomstplannen gedeeld. Hoewel er nu meer tijd en vrij-

Het kleinschalige vakantiepark Ljeppershiem wordt gerund

heid komt voor zaken in de privé- en familiesfeer, sluit Wim

door Aldert en Nynke, twee nuchtere Friezen met liefde voor

niet uit dat hij ook maatschappelijk en economisch nog

de natuur. Dit zie je terug in de unieke opzet van dit vakantie-

de nodige activiteiten behoudt. Aan gedrevenheid en

park; authentiek, duurzaam en midden in de natuur. Ooit was

energie ontbreekt het hem namelijk niet. Het ga je goed

dit dé plek waar polsstokverspringen (op z’n Fries: fierljeppen)

Wim en ongetwijfeld tot ziens!

als sport werd beoefend. In 2018 zijn ze gestart met de nieuwbouw van de huisjes. Sinds dit voorjaar zijn er twee vakantiewoningen (of eigenlijk ecolodges) klaar en hopen ze deze de komende jaren uit te breiden. Aldert bouwt alle huisjes zelf en Nynke zorgt voor de moderne en sfeervolle inrichting. Voor elk vakantiehuisje is een aanlegplaats voor een boot beschikbaar. Op Ljeppershiem doen ze er veel aan om de natuur te stimuleren én te beschermen. “De natuur mag best haar eigen gang een beetje gaan” volgens Nynke. Het gras staat dan ook net iets langer zodat ook de insecten voedsel kunnen vinden. Met deze filosofie willen ze hun steentje bijdragen aan een betere biodiversiteit.

NOF 0319.indd 28

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

29

‘MET KLEINE VERANDERINGEN SOMS AL GROOT SUCCES’

Visie op SUCCES helpt ondernemers groeien Als je al 35 jaar bezig bent met verandermanagement, heb je al heel wat voorbij zien komen. Gijs Warbroek richt zich sinds 2014 met Visie op SUCCES op ‘gedoe en groei’ binnen mkb-bedrijven in het Noorden. “Ik help ondernemers nadenken over hun visie, missie en strategie.” Het blijft niet bij nadenken: Warbroek is sparringpartner tijdens het hele verandertraject. “Ik heb veel ervaring in het helpen veranderen binnen organisaties.

toverwoord, benadrukt Warbroek. “Het gaat om teamwerk tussen

Dat vind ik leuk en interessant. In veel bedrijven is er van alles aan

de ondernemer en zijn medewerkers, waarbij ik ze ondersteun als

de hand; gedoe in de vorm van processen die niet soepel lopen

onderdeel van de organisatie.” Het ‘meebeleven’ is essentieel voor

of miscommunicatie. Als je wilt groeien met je bedrijf, moet je dat

het welslagen. “Aanvoelen wat níet gezegd wordt, is heel belangrijk.

gedoe oplossen.” Warbroek duikt daar helemaal in. “Ik bezoek bedrij-

Daarmee onderscheid ik mij van bedrijfsadviseurs die zich vooral

ven meerdere malen, om te voelen en proeven wat er reilt en zeilt.”

richten op de financiën.”

Het eerste gesprek met de ondernemer vindt soms bij Warbroek op kantoor in Twijzelerheide plaats. Wat hij dan doet, is vooral luisteren.

Kippenvel

“Ik luister naar de ondernemer die mij om hulp vraagt, maar ook naar

Warbroek genereert met zijn totaalaanpak een vliegwieleffect voor

de medewerkers: waar lopen zij tegenaan?”

de langere termijn en noemt een paar voorbeelden. “Na een reor-

Hoewel in eerste instantie soms argwanend wordt gekeken naar

ganisatie kon een ondernemer weer gas geven op zijn eigen koers

zo’n externe adviseur, wordt al gauw op basis van vertrouwen met

én bleek dat de werknemers die elders een nieuwe functie hadden

Warbroek gesproken. “Ik heb geheimhoudingsplicht. Daarnaast doet

gekregen, daar veel beter op hun plek zaten. Zij bedankten mij. Daar

serieus genomen worden en zich gehoord voelen zóveel met men-

krijg ik kippenvel van.” Een bedrijf dat zowel voor de particuliere als

sen. Door uit te leggen welke zaken wel en niet veranderd kunnen

voor de zakelijke markt werkzaamheden verrichtte, liet na Warbroeks

worden, creëer je bovendien acceptatie en draagvlak. Vaak hebben

analyse de particuliere markt vallen. “Deze ondernemer heeft het

kleine veranderingen al veel effect.”

niet alleen drukker dan ooit, meer heeft ook zijn werkplezier terug.”

Passie en visie

Veel ondernemers werken erg hard, waardoor een ongezonde werk-

Sommige ondernemers zijn zo met de waan van de dag bezig, dat ze

privébalans ontstaat. “Eén ondernemer zal me altijd bijblijven. Een

niet zien wat er binnen hun bedrijf gebeurt. “Ik help hen de ogen te

hardwerkende man met een jong gezin die al zijn tijd liet opslokken

openen en na te denken over waar ze naartoe willen.” De onderne-

door zijn bedrijf. Ik heb hem laten inzien dat het ook anders kan.

mer zet samen met Warbroek gecontroleerde stappen om het be-

Hij is daar voortvarend mee aan de slag gegaan en heeft weer tijd

drijf weer toekomstbestendig te maken. “We stellen een visie op die

voor zijn privéleven: er is zelfs net een tweede kindje geboren. Deze

voldoet aan een aantal vaste elementen, maar waarin ook de droom

ondernemer zei tegen mij: ‘Jij hebt me mijn gezin weer teruggeven’.”

en passie van de ondernemer staat. De strategie die we op basis

Warbroek is even stil: “Dit is waar ik het uiteindelijk voor doe. Met

daarvan opstellen, voeren we daadwerkelijk uit.” Samen is daarbij het

mensen samenwerken is het mooiste wat er is.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 29

,

EN

.

18-09-19 14:56


30

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND DANTUMADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERK FRYSLÂN NOORDOOST

WETHOUDER WIELSTRA VAN DANTUMADIEL:

‘Ik bin der klear foar’ Dantumadiel doet onderzoek naar de zelfredzaamheid van oudere inwoners van de gemeente. Wethouder Kees Wielstra: “Met het project ‘Ik bin der klear foar’ willen we bereiken dat onze inwoners van 65 jaar en ouder meer kennis krijgen over hun eigen zelfredzaamheid én over hoe ze hulp van hun eigen omgeving en de gemeente kunnen inzetten. We werken samen met Zorgbelang Fryslân, het Kennislab Noordoost Friesland, de GGD Fryslân, de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) en de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Friesland (OSIF) en we krijgen financiële steun van ZonMw.

De wethouder vervolgt: “We willen mensen graag in

om in contact te komen met álle inwoners. “Wij zijn de

hun kracht zetten en houden. Het is fijn als je jezelf

eerste ‘overheidslaag’ die onze inwoners tegenkomen,

kunt redden en niet helemaal afhankelijk hoeft te zijn

daarom willen we hen leren kennen en weten wat er

van anderen. Onze gemeente heeft veel oudere in-

speelt. Dat doen we door middel van ontbijtrondes

woners, waarvan de meesten zichzelf prima redden.

en avondrondes in de dorpen, ontzettend leuk en

We willen het moment graag vóór zijn waarop ze dat

leerzaam.”

niet goed meer kunnen. Veel 65-plussers zijn tegenwoordig fit en kwiek, maar dat kan snel veranderen

Drie avonden

als je bijvoorbeeld na een val je heup breekt. Als dat

Dit bevalt zo goed dat de gemeente er met ‘Ik bin der

moment komt, ben je dan goed voorbereid? Met het

klear foar’ een vervolg aan geeft voor de doelgroep

project ‘Ik bin der klear foar’ willen we ervoor zorgen

65-plussers. “We organiseren in september en oktober

dat mensen weten welke mogelijkheden zij hebben

drie avonden. De mensen worden hiervoor door mid-

om zo lang mogelijk zelfstandig mee te kunnen doen

del van een brief uitgenodigd.” Op deze bijeenkom-

in de samenleving. We geven hen handvaten die hen

sten draait het om het verwerven van kennis en samen

daarbij kunnen helpen.”

bespreken wat er in de toekomst nodig zou kunnen zijn. Wethouder Wielstra benadrukt dat het gaat om

NOF 0319.indd 30

Het project volgt de stijl van ‘Sko ris oan’: het

mensen die nu nog geen zorg nodig hebben. “Het

programma dat het college van de gemeente opzette

gaat bovendien over heel verschillende zaken. Denk

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

|

31

Profiel

Kees Wielstra Functie:

Wethouder gemeente Dantumadiel Woonplaats:

Rinsumageast Burgerlijke staat:

Gehuwd, vader van twee kinderen (2 en 6 jaar) Hobby’s:

Mijn werk is mijn hobby Lijfspreuk/motto:

Work hard, play hard (Werk hard en geniet met volle teugen)

aan het levensloopbestendig maken van je huis: zijn

houder hoopt dat de bijeenkomsten ervoor zorgen

je badkamer en slaapkamer boven en is het handig

dat mensen hier gezamenlijk over nadenken en in

om die naar beneden te verplaatsen, is dat mogelijk

gesprek gaan. “We hebben in onze gemeente geluk-

in je huis? Ook als gemeente zijn wij daar benieuwd

kig veel mensen die graag meedenken. Ik ben heel

naar: veel van onze woonwijken zijn gebouwd in de

benieuwd naar de uitkomsten: wat hebben mensen

jaren zeventig en zijn niet levensloopbestendig. Als

nodig om zichzelf te kunnen redden? Doen wij als ge-

de vraag daarnaar groter wordt, kunnen we daar dan

meente bovendien genoeg, wat zouden we beter of

aan bijdragen? Bovendien zijn voorzieningen zoals

anders kunnen doen?”

trapliften niet van de ene op de andere dag geregeld en geplaatst. Het kan handig zijn in een eerder sta-

Wielstra is heel enthousiast over het project. “Dan-

dium al maatregelen te treffen.”

tumadiel is net iets kleiner dan de gemiddelde gemeente; we staan als college en als gemeenteraad

Ook digitaal vaardig worden hoort erbij: veel oude-

heel dichtbij onze inwoners. Uitdagingen voor de

ren vinden prima hun weg online, maar dat geldt niet

toekomst bespreken we graag samen, zodat we daar-

voor iedereen. “En niet iedereen heeft een groot so-

op kunnen anticiperen. Niet door vanuit het gemeen-

ciaal netwerk, met mensen die ook kunnen helpen

tehuis te bedenken hoe we dit aanpakken, maar juist

bij bijvoorbeeld het aanvragen van professionele

door in gesprek te gaan met onze inwoners. Dat past

zorg en het invullen van online formulieren.” De wet-

bij ons.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 31

,

EN

.

18-09-19 14:56


32

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND DANTUMADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERK FRYSLÂN NOORDOOST

Op de foto van links naar rechts: Kees Boersma, Rommy Kempenaar, Kees Wielstra, Jan Postma, Klaas Agricola, Gerben Wiersma, Bouwe Stiemsma.

COLLEGEBEZOEK WMR RINSUMAGEEST

“We willen de onmisbare schakel in projecten zijn” Sommige bedrijven kent bijna iedereen van naam of zie je regelmatig voorbij komen op of langs de weg. WMR is zo’n bedrijf. Hoog tijd om weer eens bij te praten met dit mooie bedrijf en dus ging het college van Dantumadiel op bezoek. WMR (Werktuigen Maatschappij Rinsumageest) is in de jaren vijf-

Tevens kan men er terecht voor de verkoop, reparatie en on-

tig opgericht als coöperatie voor loonwerk in de agrarische sector.

derhoud van hydraulische kranen, laadschoppen, verreikers en

In 1977 nam de familie Boersma de activiteiten over en werd WMR

meer. In Leeuwarden is men zich gaan specialiseren in maai- en

Rinsumageest B.V. opgericht, naast het al aanwezige bedrijf DEM

onderhoudsmachines voor tuin, golf en openbaar groen. Zo-

(Dantumadeels Eerste Mechanisatiebedrijf). Vandaag de dag nog

wel voor professioneel als particulier gebruik. Het assortiment

steeds een apart zusterbedrijf met vestigingen in Rinsumageest

wordt aangevuld met reinigingsmachines voor het openbaar

en Leeuwarden. Inmiddels staat Kees Boersma als derde generatie

domein.

aan het roer van beide bedrijven. WMR heeft 75 personeelsleden en DEM 18. WMR is geworteld in de gemeente Dantumadiel en

Goede samenwerking

blijft dit wat haar betreft ook.

Tijdens de bedrijfspresentatie en de rondleiding werd vooral gesproken over de jarenlange goede samenwerking tussen de

Uitbreiding dienstenpakket

gemeente Dantumadiel en de WMR. Dit zowel vanuit de projecten

Naast loonwerk begon men in de jaren tachtig en negentig

die WMR als aannemer voor de gemeente heeft uitgevoerd maar

met loonwerk, asbest en bodemsanering. Uiteindelijk heeft

ook over de groei en de mogelijkheden voor WMR in de toe-

men eind jaren negentig afscheid genomen van het agrarisch

komst. Zo is men onlangs gestart met een zogenoemde grond-

loonwerk en deze activiteiten verkocht. Vandaag de dag is

bank op het terrein en wil men ook het huidige bedrijfspand nog

WMR een modern bedrijf gespecialiseerd in de grond- ,weg-

een stukje uitbreiden om de groei van de beide bedrijven verder

en waterbouw, slooptechniek en milieutechniek.

te kunnen faciliteren.

NOF 0319.indd 32

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

|

33

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Klaas Agricola, Teake Damstra, Tjerk de Jong, Peter Meylis ,Dirk Jacob Visser, Symen Damstra, wethouder Kees Wielstra, bedrijvencontactfunctionaris Ingrid Vellinga en de wethouders Gerben Wiersma en Rommy Kempenaar.

COLLEGEBEZOEK AAN KONINKLIJKE DAMSTRA

Van wagenmakerij tot moderne installatietechniek Damstra is in 1910 ontstaan uit wagenmakerij Van der Wiel. Van der Wiel begon als wagenmaker en postkantoorhouder te Driezum. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Teake Damstra senior in het bedrijf. De firma werd omgedoopt tot Van der Wiel & Damstra. Het assortiment werd uitgebreid naar alle mogelijke toepassingen van waterpompen en leidingen. Er kwam gas, verlichting en later elektriciteit bij. Toen Thymen Damstra in 1971 als werknemer voor zijn vader aan het

wen zonder ingrijpende verbouwingen van het gas te halen.

werk ging, telde het bedrijf drie man personeel. Thymen nam in 1973

Een voorbeeld is een ketel op warme lucht, vergelijkbaar met de

de leiding over en bouwde het bedrijf verder uit naar het huidige

techniek van een waterpomp, echter zonder te hoeven boren in

aantal van 125 man personeel. Damstra mag zich dan ook één van de

de grond.

grootste werkgevers van Dantumadiel noemen! Deskundig personeel Predicaat Koninklijk

Goed personeel vinden en jonge mensen interesseren voor de

Na 43 jaar leiding te hebben gegeven aan Koninklijk Damstra Instal-

techniek en het bedrijf doet Damstra onder andere door jonge-

latietechniek heeft Thymen Damstra het stokje overgedragen aan zijn

ren uit het dorp al vroeg bijbaantjes aan te bieden in het bedrijf.

vier zonen Teake, Rein, Sijtse en Symen met daarnaast een algemeen

Ook werkt men mee in het praktijklokaal in Damwoude, waar

directeur. In 2010 kreeg Damstra het predicaat Koninklijk. Damstra Be-

ouderen jongeren helpen nieuwe dingen te leren.

heer heeft twee divisies (Koninklijke Damstra Installatietechniek BV en Damstra Service & Onderhoud). Na vier generaties Damstra is er nog

Zo levert Damstra een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk

steeds een breed aanbod van diensten, maar de klanten komen allang

werkklimaat in onze gemeente, waardoor meer jonge inwoners

niet meer alleen uit de agrarische sector.

voor Dantumadiel behouden blijven. Ontzettend belangrijk voor het tegengaan van krimp en vergrijzing en voor het behoud van

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt en dat vertaalt zich

onze voorzieningen. Het college van Dantumadiel is hier dan ook

o.a. in de ontwikkeling van innovatieve installaties om gebou-

bijzonder trots op!

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 33

,

EN

.

Tekst: Ingrid Vellinga, foto: Jaap de Boer

18-09-19 14:56


drive

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

denken | bouwen | leven Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Wilt u bouwers van Van Dijk? Dan krijgt u bouwers van Van Dijk! Vast team, vaste kwaliteit.  Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen  0512 - 36 80 70  info@bouwbedrijf-vandijk.nl  bouwbedrijf-vandijk.nl

NOF 0319.indd 34

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST DANTUMADIEL

|

35

Drie winnaars “Winkelier van het jaar” in gemeente Dantumadiel De Winkelier van het Jaar-verkiezing is de grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. Er wordt gezocht naar de winkels en winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven. Winkels waar klanten iedere keer weer naar teruggaan omdat ze de beste service, prijs en kwaliteit leveren. Winkels die het verdienen om in de spotlights te staan.

Dit jaar waren er maar liefst 3 winnaars in onze gemeente Dantumadiel.

volwassenmode maar ook cadeaus en woonaccessoires. “We zijn super trots op deze bijzondere prijs! Wij proberen onze klanten altijd speciale aandacht te geven. We merken dat

In de categorie “Huishoudelijke artikelen” won het bedrijf

consumenten dit waarderen en dit steeds meer opzoeken. In

NoSa uit de Westereen.

deze tijd van online shoppen is winkelen bij PaPiTo weer echte

Sinds 2016 zit Thea Eisma hier met haar winkel in brocante, antieke

even een uitje”, vertelt Anneke Heeringa.

en industriële spullen. Het pand beschikt over een mooie ruime oprit waar bij mooi weer altijd veel spullen zijn uitgestald. In de

Ook een winnaar in de categorie: “Speelgoed en cadeauwin-

winkel is ook de mogelijkheid tot huren van een kraampje waarbij

kels”. Hier won het bedrijf Cadeauvoordeel uit de Westereen.

de opbrengst uiteraard voor de huurder zelf is. Bijna dagelijks is er

De eigenaar is een zeer bekende ondernemer in de Westereen:

nieuwe aanvoer van producten en het aanbod is zeer divers.

Alex Wijnsma. Van 1999-2008 was hij eigenaar van de Markthal. Rond 2015 is Alex samen met zijn vrouw Ingrid vanaf de keukentafel

De categorie “Modewinkels” werd gewonnen door Lifestyle

een webwinkel begonnen in het online aanbieden van eerst

en Cadeauwinkel PaPiTo uit Damwald.

vooral buitenproducten, zoals zwembaden. Toen Alex de kans

In 2015 zijn Melanie en Anneke van start gegaan met hun

kreeg zijn voormalige pand te huren voelde dit als een soort

eigen winkeltje aan de hoofdweg. Melanie is geboren met

thuiskomen en was de cirkel rond. Er is een ruim assortiment van

het syndroom van Down en haar ouders vinden het zeer

de meest uiteenlopende cadeaus, feestartikelen en speelgoed.

belangrijk dat bijzondere kinderen ín de maatschappij komen

Cadeauvoordeel verkoopt niet alleen via hun eigen site maar ook

en niet op de achtergrond. De winkel verkoopt zowel kinder- als

via de bekende sites waaronder Bol.com.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 35

,

EN

.

18-09-19 14:56


Bosgra de Stihl specialist van Fryslân STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM COM KANTENMAAIER FSA 56

BLADBLAZER BGA 56

KETTINGZAAG MSA 120 C-B -B - 30 cm

GRASMAAIER RMA 235

€ 249*

€ 249*

€ 299

€ 299

*

*

HEGGENSCHAAR HSA 56 - 45cm

€ 249*

PRIJZEN INCL. CL. ACCU EN N LADER

Rijksstraatweg 139 Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl

Dak & Zinkwerken

Bitumineuze dakbedekking Kunststof dakbedekking

Samen stappen ondernemen

Zinkwerk Renovatie & nieuwbouw Reparaties & onderhoud

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. www.vanwieren-vellinga.nl

Hovinga BV Grensweg 12 9231 HV Surhuisterveen Tel.: 0512-363400 www.hovingadak.nl E-mail: dak@hovinga.nl

NOF 0319.indd 36

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

37

ROSIER ADMINISTRATIES EN ADVIES

‘Wij maken de cijfers levendig en inzichtelijk’ Wie bij Administratiekantoor Rosier in Broeksterwâld werkt, moet een enorme brede kennis hebben en opstaan voor alle mogelijke vragen. Maar juist dát maakt het werk interessant en boeiend, vindt directeur Sieberen Rosier. “Onze klanten weten dat ze met al hun vragen bij ons terechtkunnen: weten we het antwoord niet direct, dan zoeken we het uit of koppelen we hen aan een partij die hen verder kan helpen.”

De bereidheid om particulieren en bedrijven van dienst te zijn, is

Een bon vanuit de bus

groot bij Rosier Administraties en Advies. “We werken hoofdzake-

Ondernemers die dat willen kunnen via een online portaal en een app

lijk voor het MKB: van zzp-ers tot bedrijven met vijftig man perso-

inloggen op hun eigen administratie. “Daar kunnen we allebei allerlei

neel. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd, maar in deze regio zie

gegevens inzetten: van uittreksels van de KvK tot de jaarcijfers, maar ook

je wel dat bijvoorbeeld de bouw veel zelfstandige ondernemers

kopieën van bonnetjes die de ondernemer zelf maakt met een foto op

kent en daarmee een grote klantengroep vormt. Ook voor ons.”

zijn telefoon. Via het portaal kunnen we digitaal met elkaar communi-

Rosier heeft er plezier in een ondernemer te zien groeien. “Voor

ceren. Vooral jongere ondernemers vinden dit heel prettig.” Een instal-

de één verzorgen we de jaarrekening en de aangiftes, de ander

lateur die meerdere klussen per week heeft, kan bijvoorbeeld via het

begeleiden we van A tot Z op financieel gebied. Het is mooi om

account op zijn telefoon zijn debiteurenbestand bijhouden. “Zodra hij in

op die manier een gezond bedrijf te zien ontstaan. Bovendien

zijn bus stapt kan hij inloggen, een factuur aanmaken en versturen. Dan

kijken we ook áchter de cijfers: naar de ondernemer zelf.”

is hij klaar voor die dag en hoeft hij ’s avonds niet alsnog administratie te doen. Dat wordt als heel prettig ervaren”, schetst Rosier.

Rosier is met nadruk een administratiekantoor en géén accountantskantoor. “Dat zijn we wel geweest, toen we nog gevestigd

Het grootste deel van het werk dat het vijfkoppige team van Rosier

waren in Damwâld. We zijn in 2015 verhuisd naar dit pand in

verricht bestaat uit loonadministratie, het samenstellen van jaarre-

Broeksterwâld en hebben er bewust voor gekozen de accoun-

keningen en het bijwerken van administraties. “Voor het ene bedrijf

tantstak niet voort te zetten. Een accountant heeft vooral een

voeren wij de gehele administratie, bij een ander zijn we gekoppeld

controlerende taak, waar wij juist met de ondernemer samenwer-

aan hun boekhoudsysteem en kijken we vooral mee. Hierop zijn

ken. Dat is een hele andere wijze van werken en de ervaring leert

allerlei variaties mogelijk.” Juist die diversiteit in werkzaamheden en

ons dat met de ondernemer aan tafel zitten voor ons het beste

bedrijven is wat het team van Rosier enthousiast maakt en houdt.

werkt.” Met deze persoonlijke aanpak onderscheidt Rosier zich

“En die vragen hè: van personeelsvragen tot investeringskwesties

van andere administratiekantoren. “Al werken we ook regelmatig

en importkosten. Wij komen van alles tegen. Het is voor ons de

samen met collega’s: in een gebied als Noordoost Fryslân ken je

kunst om wat ondernemers soms ingewikkeld vinden, de cijfertjes,

elkaar goed en gun je elkaar de klandizie.”

levendig en inzichtelijk te maken. Daar helpen wij graag mee.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 37

,

EN

.

18-09-19 14:56


Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl

Voordeur Klassiek

Vlakke deuren

Stapeldorpeldeuren

Garagedeuren

www.kvdp.nl

VRIJSTAAND WONEN IN BUITENPOST

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl

ONZE HOUD TE WEBSI TEN A IN DE G

van € 355 af .50 v.o.n. 0

WWW.VDM.NL/BUITENPOST Ontwikkeling en realisatie De Buorren 40a, 9289 HH Drogeham 0512 - 571234 info@vdmwoningen.nl

• Belastingzaken voor ondernemer en particulier • Samenstellen jaarstukken • Salarisadministraties • Bedrijfsadvisering

Het Oogh 18 Oosternijkerk

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld

Tel. 0519 - 251270

Tel (0511) 421297 www.rosieradministraties.nl info@rosieradministraties.nl

NOF 0319.indd 38

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

39

LEAN & LEARN LEIDEND BIJ INSTALLATIEBEDRIJF BIJLSTRA

‘Van baas naar coach’ in lerende organisatie Een Braziliaanse ondernemer zorgde er in 2015 voor dat een Dokkumer installatiebedrijf het roer volledig omgooide. “Nadat ik het tv-programma over de leiderschapsstijl van Ricardo Semler had gezien, wist ik hoe ik het moest aanpakken”, bevestigt Jent Bijlstra. Hij was vastgelopen, had als directeur het gevoel vooral troubleshooter te zijn, en ook nog één die het veel te druk had. Inmiddels worden bij Bijlstra Installaties de zaken bottom-up geregeld en bepaald. En zit tegenover ons een uitgeruste ondernemer.

“De mannen op de werkvloer zijn het belangrijkst: dat zijn de

het.” Dagelijks, wekelijks en maandelijks overleg in teamverbanden

mensen die de meters maken. De meeste bedrijven werken top-

houdt de verbindingen sterk. “We hebben een team voor nieuw-

down: wij draaien dat om.” Bijlstra leerde hoe hij zijn organisatie

bouw en renovatie en een team voor klantenwerk. In die teams

van binnenuit kon veranderen bij Arpa Learn Instituut in Veldho-

zitten de installateurs, maar ook de verkopers en de administratie.”

ven. “We zijn een lerende organisatie geworden.” Bijlstra nam zijn

Dat merken klanten meteen bij het eerste gesprek: bij Bijlstra

team van begin af aan mee in het proces en vertelt ons vol gloed

bestaan geen drempels tussen verkopers, werkvoorbereiders en

over cursussen, bewustwordingsdagen en kantinebijeenkomsten.

uitvoerders. De werkvloer wordt meteen betrokken. “En adviseert

“We vergaderen niet meer, we overleggen wel veel meer dan

over de uitvoering.”

voorheen. Iedereen doet nu werk waar ze zich goed bij voelen.” De coach Het resultaat is dat het team veel meer betrokken is én zelfstan-

In de lerende organisatie die Bijlstra Installaties is geworden, heerst

diger opereert. De ultieme test daarvan was een welverdiende

rust. “Omdat iedereen precies weet wat hij moet doen, en dat

vakantie voor Jent Bijlstra. “Ik ben veertien dagen weggegaan en

wordt als heel prettig ervaren.” Niet alleen intern, ook klanten mer-

dat vond ik heel moeilijk: loslaten. Mijn droomdoel was minder als

ken het verschil. “We hebben weleens een bedrijf binnen gehad

baas bezig te zijn en meer als coach. Toen ik terugkwam bleek het

dat achteraf zei: jullie zijn niet de goedkoopste, maar jullie krijgen

team best zelf problemen op te lossen.”

het werk wel. Jullie stralen zoveel vertrouwen uit, wij zijn er zeker van dat jullie onze einddatum kunnen halen.” Een grote glimlach

De verbetermotor

op het gezicht van Jent Bijlstra. Maar die wordt nog net even gro-

Daarmee was de kous niet af. “Het verbeteren van het werk en de

ter als hij vertelt wat hij van zijn team heeft gekregen: “Een bordje

processen is onderdeel van ons werk: de verbetermotor, noem ik

met coach erop. Ik ben geen baas meer, ik ben coach.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 39

,

EN

.

18-09-19 14:56


40

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOSTNET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

EERSTE EDITIE ONDERNEMERSPRIJS TYTSJERKSTERADIEL

‘Aandacht voor ondernemerschap’ Ondernemers in de spotlights zetten, dat is het doel van de eerste editie van de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel. Op 13 november wordt het ondernemerschap in de gemeente gevierd met een ‘vlotte avond, waarop iedereen winnaar is’, aldus de initiatiefnemers van de verkiezing: burgemeester Jeroen Gebben en Durk Mous, directievoorzitter Rabobank Drachten Noordoost Friesland.

Er worden die avond prijzen uitgereikt in twee categorieën: minder

dernemers hier gevestigd zijn. Door die de aandacht te geven, geven

dan tien werknemers, en meer dan tien werknemers. Bovendien is

wij ook blijk van onze waardering voor hun inzet.”

er een publieksprijs, waarbij het publiek stemt op de zes genomineerden in de twee categorieën. Deze prijs wordt mogelijk gemaakt

Meest MKB-vriendelijke gemeente

door de Rabobank. “Wij zijn ook betrokken bij de verkiezing Friese

Bovendien past het bij de gemeente, nu Tytsjerksteradiel voor de

onderneming van het jaar, en zien dat zo’n verkiezing een positief

tweede keer is uitgeroepen tot meest MKB-vriendelijke gemeente van

effect heeft. Wij helpen graag ondernemerschap in het zonnetje te

Fryslân, vindt de burgemeester. “In 2016 en nu in 2019 dus weer. Het

zetten”, aldus Durk Mous.

MKB is de drijvende motor hier in de regio en is ontzettend belangrijk voor het welzijn en de welvaart van onze gemeenschap.” Mous: “Alles

“We willen een positieve impuls geven aan het ondernemerschap in

dat je aandacht geeft, groeit. En groei kunnen we goed gebruiken.

onze gemeente”, voegt burgemeester Gebben toe. “We willen aan

Ondernemers kloppen zichzelf niet gauw op de borst. Dan is het toch

nog meer mensen bekendmaken wat voor mooie bedrijven en on-

fantastisch als je door anderen genomineerd wordt? Eigenlijk heb je

NOF 0319.indd 40

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

dan al gewonnen, omdat je in beeld bent.” Gebben vult

miljoen euro dat het Rijk en de gemeenten in de regio

aan: “Veel ondernemers zijn bescheiden. Dat kan wel

Noordoost Fryslân samen met het bedrijfsleven en het

wat minder, vind ik. Door zo’n verkiezing te organiseren

onderwijs inzetten voor de Versnellingsagenda. Dit pak-

schuiven we ondernemers naar voren.”

ket aan projecten en maatregelen moet de economie in

|

41

de regio sneller vooruit helpen. “We geven daarmee stuMous weet van de betrokkenheid bij de Friese onderne-

ring aan de economie en de aansluiting van het onder-

mersverkiezing dat het voortraject al reuring met zich

wijs op de arbeidsmarkt”, aldus Gebben. Mous weet: “De

meebrengt. “Het is gewoon spannend: of je wel of niet

regio heeft die ondersteuning en stimulering nodig.” De

genomineerd wordt en als dat lukt, of je bedrijf voldoet

burgemeester en directievoorzitter zitten duidelijk op

aan de criteria. Op een gegeven moment is iedereen

één lijn. Gebben knikt: “We zijn dan ook heel blij dat de

ermee bezig en dat is de bedoeling.”

Rabobank bijdraagt aan onze Ondernemersprijs.” Mous vindt dat logisch: “Wij zitten in de haarvaten van de

“Dat trekken we door op de avond van de prijsuitrei-

maatschappij. Veel van onze eigen medewerkers wonen

king”, belooft Gebben. “Die avond is niet alleen voor de

in deze regio en deze Ondernemersprijs past heel

genomineerde bedrijven, maar voor álle ondernemers

nadrukkelijk bij ons. Wij verbinden ons aan maatschap-

en belangstellenden. Er zal ruim gelegenheid zijn voor

pelijke thema’s als ondernemerschap en hopen dat

netwerken. We hopen dat ondernemers van elkaar leren

ondernemers die deze keer niet genomineerd worden,

en dat beginnende ondernemers net dat extra zetje

dat als een stimulans zien om er de volgende keer wél

krijgen: dit kan ik ook, dit wíl ik ook. Ook onze jeugd

bij te zijn.”

mag best weten dat zij straks bij prachtige bedrijven in onze gemeente aan de slag kunnen.”

Burgemeester Gebben bevestigt dat de verkiezing mogelijk een vervolgt krijgt, als deze eerste editie een

In het kielzog van de Regiodeal

succes wordt. “De positieve energie die het teweeg-

De Ondernemersprijs sluit wat dat betreft mooi aan bij

brengt doet al heel veel. We gaan het zien, iedereen is

de uitwerking van de Regiodeal: het bedrag van 57,5

welkom op 13 november.”

Prijsuitreiking + netwerkevent Welke ondernemer staat aan de top als het gaat om bedrijfsvoering, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid? Op woensdagavond 13 november worden vanaf 17.00 uur in Glinstra State in Burgum de winnaars van de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel bekendgemaakt. De avond wordt gepresenteerd door journalist/programmamaker Afke Boven en Hans Biesheuvel, medeoprichter van ONL voor ondernemers, verzorgt een inleiding. “We maken er een professionele en vlotte avond van, waarop ruimschoots tijd is om te netwerken en kennis uit te wisselen”, aldus burgemeester Gebben.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 41

,

EN

.

18-09-19 14:56


42

|

ALGEMEEN TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOSTNET FRYSLÂN WERK NOORDOOST

Metaal om tafel De krapte op de arbeidsmarkt wordt dagelijks gevoeld door veel bedrijven. Dat geldt ook voor de bedrijven in de metaalsector. In onze regio hebben Solidd Steel Structures B.V. uit Sumar, JacFriesland BV en Leenstra B.V. uit Drachten de handen ineengeslagen om werkzoekenden een kans te bieden in een uniek werk- en leertraject ‘Metaal om tafel’. Solidd Steel Structures uit Sumar is een toonaangevend bedrijf

“Randstad Techniek uit Drachten faciliteert het opleidingstraject bij

in de zware staalbouw in Nederland. Bekend door de bouw

de deelnemende bedrijven en verzorgt de werving, selectie en be-

van bruggen, stuwen, sluizen, kranen en toepassingen voor de

geleiding van de kandidaten”, aldus Aaltje Huitema-de Vries van de

offshore-industrie. “Goed opgeleide vakmensen zijn van cruci-

afdeling HRM van Solidd. “Aangezien elk bedrijf zijn eigen speciali-

aal belang voor ons bedrijf”, zo vertelt technisch directeur Mark

teit heeft, wisselen de leerlingen elke vier maanden van werkgever

Lodewijks. “We zien dat het talent in de metaalmarkt schaars is. De

en werkplek. Zo krijgen zij de kans om in een andere omgeving

instroom via het reguliere technisch onderwijs is onvoldoende om

kennis en werkervaring op te doen in de metaaltechniek.” Het tra-

de openstaande vacatures is de metaalsector in te vullen. ”

ject bestaat wekelijks uit vier dagen werken en een dag naar school (ROC Friese Poort in Drachten). De leerlingen krijgen gedurende de

“Tegen die achtergrond zijn wij deze zomer met twee collega-

opleiding twee keer een jaarcontract bij Randstad Techniek en na

metaalbedrijven het werk- en leertraject ‘Metaal om Tafel’ gestart.

afloop een erkend MBO-diploma (niveau 2 of 3). Ook maken zij kans

Het richt zich vooral op mensen die geen enkele achtergrond in

op een vaste baan bij van de deelnemende bedrijven.

de metaalsector hebben, maar zich wel als zij-instromer kunnen

NOF 0319.indd 42

laten omscholen. Maar het kunnen ook schoolverlaters (VMBO) en

“Kort voor de zomervakantie zijn de eerste gesprekken gevoerd

mensen met een uitkering zijn die gemotiveerd zijn voor dit pro-

met een aantal kandidaten. Zodra er voldoende kandidaten zijn die

ject. Door als bedrijven samen de handen in één te slaan hopen

ervoor willen gaan, gaat het project ‘Metaal om Tafel’ definitief van

wij deze mensen zo breed en goed mogelijk op te leiden voor de

start. We gaan uit van dit najaar”, aldus Lodewijks. Wij zijn er in ieder

metaalsector”.

geval klaar voor!”

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST TYTSJERKSTERADIEL

|

43

Bedrijfsbezoek Inlands Hout Van Leersum in Burgum Ondernemers zijn voor het college van B&W een belangrijke doel-

Uniek aan Inlands Hout Van Leersum is dat zij maar liefst 40 ver-

groep. Om te weten wat er leeft en wat er speelt bij ondernemers en

schillende soorten hout aanbieden in allerlei maten en vormen.

organisaties, wordt er regelmatig een bedrijfsbezoek gebracht aan

De klanten zijn onder andere scheepsbouwers, meubelmakers,

ondernemers. Kortgeleden heeft burgemeester Jeroen Gebben een

draaiers, houtsnijders, rijtuigherstellers, molenbouwers, aan-

bedrijfsbezoek gebracht aan Inlands Hout Van Leersum in Burgum.

nemers, muziekinstrumentmakers, restaurateurs en bedrijven

Een familiebedrijf dat gerund door vader en zoon: Jaap en Michiel

in houtbouw.

van Leersum. Inlands Hout Van Leersum is gespecialiseerd in de inkoop, de verwerking en de verkoop van in Nederland gegroeide houtsoorten. Het bedrijf bestaat uit een zagerij en een ruime houtop-

Ook interesse voor een bedrijfsbezoek?

slag met droogloodsen. Ook beschikt het bedrijf over waterbassins

Hebt u aanleiding en/of interesse voor een bedrijfsbezoek,

voor het wateren van het hout. Door het wateren zal het hout een

neem dan contact op met Jan Sijtsma, beleidsmedewerker

stuk minder werken, wordt het duurzamer en wordt de kleur mooier.

Economische Zaken (jsijtsma@t-diel.nl / 06 15 07 36 93).

De wyn yn ‘e silen Burgemeester Jeroen Gebben had op 30 juli een aantal relaties van de gemeente vanuit bedrijfsleven en overheden uitgenodigd voor het bijwonen van het jaarlijkse SKS-skûtsjesilen in Earnewâld. Na een bezoek aan het palaver, de wedstrijdbespreking met de schippers, werd door het gezelschap opgestapt op de Aebelina. De Aebelina is een replica van het eerdere in 1861 gebouwd houten skûtsje. Deze is op initiatief van het Skûtsjemuseum in de periode 2004-2009 met o.a. steun van de gemeente en provincie als werk-leerproject herbouwd. Vanaf de Aebelina kon het gezelschap, onder vakkundige leiding van de schipper en zijn bemanning, de wedstrijd volgen en onderling netwerken.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 43

,

EN

.

18-09-19 14:56


Bela Bela Permanente make-up

..

Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de Sionsberg bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up ooit. Organisch Synthetische pigmenten van Swiss Color garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat. Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen, zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenkbrauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal. Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel of mail vrijblijvend.

le ve re n t va be in ijg n t ha de u nd g o 1 z p el 0 in ee %e g! n

Goed op weg met Accres ie

nt

te

jh Bi

ko r

T. 06 51293615

MC de Sionsberg,

LagewegBirdaarderstraatweg 20 • 9251 JW 0511 70 02 23 info@belabela.nl 70 Burgum • TEmail E info@accresaccountants.nl • www.accresaccountants.nl www.belabela.nl 9101DC Dokkum, 1e etage

ve r

Zwannie van der Wal

ad

Bela Bela Permanente make-up

et

in

kr

D

e ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzeroxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke, powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

NOF 0319.indd 44

Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

45

S. WIERSMA INSTALLATIES

Op naar een slimme toekomst Sjoerd Wiersma kijkt uit naar de verhuizing van zijn bedrijf S. Wiersma Installaties binnen Damwâld, maar ook naar de ‘slimme toekomst’ waaraan hij met zijn team installateurs een mooie bijdrage wil leveren. “Wij geloven dat Smart Home de toekomst is, we hebben zelfs een monteur aangenomen die daar volop mee aan de slag gaat. Woningen worden steeds slimmer en apparaten worden straks volledig aangestuurd door de smartphone.” Wiersma vertelt er enthousiast over, als ondernemer is het zijn

zonnepanelen betreft, liggen er veel meer op Friese daken dan

taak maar ook zijn passie om zich te verdiepen in de nieuwste

elders. Energieneutrale bouwen wordt hier al vanzelfsprekend.

ontwikkelingen. Dat blijkt ook als we later de technische kamer

Wij hebben momenteel veel werk in nieuwbouw, verbouw en

in zijn eigen woning mogen aanschuiven: een warmtepomp en

kleine utiliteitsbouw en worden ook gevraagd voor de bestu-

zonneboiler zorgen voor de benodigde energie voor zijn gezin.

ringstechniek en het inregelen van systemen.”

“Deze installaties laat ik vaker aan klanten zien, zodat ze een goed beeld krijgen van wat er mogelijk is en hoeveel ruimte zoiets

Zo importeert Wiersma zonneboilers uit Oostenrijk en installeert

inneemt.”

het deze systemen niet alleen voor eigen klanten, maar ook voor die van andere installateurs. “Zonneboilers bestaan al dertig jaar.

De richting die de ondernemer voor zijn bedrijf heeft gekozen,

De warmtepomp is beter in de markt gezet, maar zonneboilers

legt hem geen windeieren. “We zijn bijvoorbeeld al jaren volop

zijn veel efficiënter. Wij hebben er ervaring mee en kunnen klan-

met verduurzaming aan de slag. Tien jaar geleden bouwde ik

ten derhalve goed adviseren.”

mijn eigen woning, daar zette ik meteen een warmtepomp in. Ik vind het leuk om voorop te lopen en ben altijd bezig met de vol-

De toekomst is gemak

gende stap.” Dat resulteert in mooie klussen. “We zijn de afgelo-

“Bij ons vakgebied hoort ook Smart Home: slimme apparaten

pen anderhalf jaar sterk gegroeid. Tien jaar geleden begon ik voor

die alles in huis regelen en draadloos aangestuurd worden: de

mezelf, nu heb ik acht man aan het werk. Tijd om te verhuizen: we

verwarming die aangaat een halfuur voor je thuiskomt, je maaltijd

willen naar de Hoofdweg, daar hebben we meer ruimte.”

die vanuit de koelkast de oven ingaat en klaarstaat op een voorgeprogrammeerd tijdstip: de toekomst is vooral gemak. Het aan-

Duurzaam én slim

leggen, werkend houden en beveiligen van dit soort systemen is

S. Wiersma Installatietechniek adviseert klanten graag over het

waar wij ons verder in willen specialiseren.” Verduurzaming, Smart

energiezuiniger én slimmer maken van hun woning. “Veel men-

Home en vervolgens robotisering: Sjoerd Wiersma loodst zijn

sen willen wel van het gas af, maar weten niet of dat in hun huis

onderneming de toekomst in. “Wij hebben een fantastisch mooi

wel kan. We lopen in Fryslân voorop met de vraag naar water-

vak, dat heel uitdagend is. Wij kijken uit naar de komende jaren.

pompen, maar die zijn niet voor elke woning geschikt. Ook wat

En naar de aanstaande verhuizing.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 45

,

EN

.

18-09-19 14:56


Rabo Lease Wat wil jij aanschaffen? Die ene machine of bedrijfswagen waarmee je bedrijf doorgroeit: met Rabo Lease kun je nu al de trotse eigenaar worden.

Ontdek je mogelijkheden op Rabobank.nl/lease

fo? Meer in Bel 8 70 70 5 ) 2 1 5 0 (

Betaalbaar huren

in een leefbare woonomgeving

Wonen Noordwest Friesland heeft als doel het zorgen voor voldoende goede, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen. We bezitten zo’n 4000 woningen in dorpen in de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en de dorpen Hijum en Stiens. Wij hechten aan een duurzame woning en leefbare woonomgeving voor onze huurders. Daarom investeren wij in kwalitatief goede woningen en verduurzamen samen met lokale partners. Ook leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid in dorpen.

Meer informatie staat op www.wonennwf.nl.

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

NOF 0319.indd 46

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

47

COLUMN

Het glazen plafond In zijn woonhuis - in alle richtingen omgeven door

Wegens uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten

weilanden en koeien – werd supersnel glasvezelinternet

moest er echt iets gebeuren. Korte tijd leek het

aangelegd. Niet dat hij erom gevraagd of het nodig

aanvragen van een zakelijke glasvezelverbinding –

had, maar alle zogenaamde witte gebieden (zonder

vele malen duurder en ook trager dan bij hem thuis

kabel) in Friesland maken een inhaalslag, in sommige

– de enige optie te zijn.

gemeenten vallen de aanbieders over elkaar heen. Gelukkig kon ik hem een prima alternatief bieden, De monteur in kwestie bevestigde desgevraagd

via een vaste link met buitenantenne naar

dat ook zijn bedrijfspand – aan de rand van een

de dichtstbijzijnde mobiele zendmast.

middelgroot dorp – binnenkort zou kunnen worden

Zonder

ontsloten. Een hele opluchting, want de trage

contractduur, met vaste IP-

internetverbinding vormde al enige tijd een rem op

nummers en automatische

zijn bedrijfsactiviteiten. Kabel was er niet, de aanbieder

back-uplijn. Voor een derde

had ook geen trek om dit aan te leggen.

van de maandelijkse kosten

datalimiet

of

lange

en met gratis installatie. Net als elk ander bedrijf was het afhankelijk van internet. Als trouwe klant nam hij al diverse diensten bij mijn

Het was geen lastige keuze.

ondernemingen af. Niet alleen beheer van de lokale

Binnen

ICT, (gast-) wifi en kassasysteem, ook clouddiensten

was

zoals e-mail en IP-telefonie en online back-up.

opgeleverd. Het geeft

twee de

weken

verbinding

mij altijd een fijn gevoel Toen kwam het slechte nieuws van de glasvezelboer.

flexibele ICT-oplossingen

Het bedrijfspand mocht toch niet worden aangesloten.

te

Het viel net buiten de grens, bovendien mogen in de

organisaties

provinciale aanbesteding alleen particuliere adressen

kunnen. Krijgt u ook geen

worden aangesloten. Ook het bewegen van hemel en

glasvezel, of pas over een jaar? Ik

aarde kon hier niks aan veranderen.

nodig mijzelf graag bij u uit.

bieden

waarmee weer

verder

Ronald Zijlstra Oké-IT-services ronald@oke-it-services.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 47

,

EN

.

18-09-19 14:56


48 ||ALGEMEEN ACHTKARSPELEN ALGEMEENONDERNEMEND ONDERNEMEND ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST NET WERK NETNOORDOOST WERK FRYSLÂN FRYSLÂN NOORDOOST

WIJNGAARD DE FRYSLING BIJ TWIJZEL

‘Als je erin gelooft, zal het gebeuren’ Vertrouwen en veerkracht, dat is in een notendop het ‘ondernemersgeheim’ van de familie Broersma. Vanuit een holistische levenswijze verbouwen Douwe en Jantiene Broersma op anderhalve hectare grond zes druivenrassen in wijngaard de Frysling bij Twijzel. “Wij leven zó met de natuur, dat we wel flexibel moeten zijn in onze denkwijze: we zijn nu eenmaal afhankelijk.”

Dat betekent niet dat de familie rustig afwacht wat de druiven-

zich hadden hersteld. Maar wij weten wat we doen: het herstel van

ranken zullen leveren. “Goed voor jezelf zorgen en jezelf goed

onze wijngaard is te danken aan de goede bodemgesteldheid.”

voeden: dat vinden we heel gewoon. Wij doen datzelfde voor onze planten en de bodem waarin ze groeien. De bodem is de basis,

De Broersma’s zien naast het bestieren van de wijngaard ook een

daar passen we goed op”, vertelt Jantiene. Dat de planten met een

taak in het leveren van toegevoegde waarde aan Noordoost-Fries-

strenge vorstperiode in het voorjaar en grote droogte en hitte in

land. Jantiene: “Toerisme wordt steeds belangrijker voor onze regio.

de zomer eigenlijk meerdere malen een ‘hartinfarct’ kregen, zijn

De Duitse en Nederlandse toerist is op zoek naar iets nieuws, naar

zaken waar niemand controle over heeft. “De planten zijn daar

een beleving. De gemeente Achtkarspelen is gelukkig steeds heel

ziek van geworden, maar hadden zoveel veerkracht dat ze zich

meewerkend als wij in het kader van die beleving een evenement

tóch weer hebben hersteld. En daar doen we het voor.” Natuurlijk

organiseren, zoals de Wijn & Spijsbeleving in september. Wij willen

zijn zulke periodes spannend voor de ondernemersfamilie, maar

bovendien regelmatig grotere groepen mensen ontvangen: wij

steeds overheerst het vertrouwen. “Onze adviseur, een expert op

kunnen én willen bijdragen aan de ontwikkeling van bijzondere

het gebied van nieuwe rassen, was verbaasd hoe goed de planten

recreatie in onze omgeving.”

Wijn verbouwen in Noordoost-Friesland, kan dat? Jantiene: “De rassen die wij verbouwen kunnen goed tegen ons klimaat. Bovendien houdt de vruchtbare zandgrond hier de warmte goed vast en laat het water gemakkelijk door. Die combinatie zorgt voor druiven met een unieke smaak.” De familie Broersma zorgt bovendien goed voor de bodem, onder andere door met de hand gemalen eierschalen te strooien, die kalk afgeven aan de bodem. Daarnaast grazen schapen het onkruid weg zodat schimmels geen kans krijgen. “Die schapen krijgen mineralen die via hun mest de bodem nóg iets extra’s geven.” Er zit veel werk in en overal is over nagedacht. “Dát is nu juist die holistische zienswijze”, lacht Jantiene.

NOF 0319.indd 48

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

|

49

Yoga in de wijngaard Ook dochter Elvira is nauw betrokken bij de Frys-

‘Laten zien waar je voor staat’

ling. Wie de wijngaard volgt op social media, ziet

Op woensdag 2 oktober komt Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, op

daarop onder andere yoga in de wijngaard voorbij

bezoek bij de wijngaard. Dit bezoek volgt op een bijzonder evenement dat in septem-

komen: de inbreng van Elvira is – naast een even-

ber werd gehouden: de vijfdaagse Wijn & Spijsbeleving Fryslân. Deze ‘gastronomische

eens holistische kijk en een neus voor marketing –

samensmelting van Restaurant ‘t Havenmantsje in Harlingen en Wijngaard de Frysling’

ook één van beleving. Elvira: “Steeds meer mensen

stond in het teken van het proeven van (h)eerlijke gerechten en Fryslingwijnen. Elke dag

zijn niet alleen op zoek naar een bijzondere wijn,

kwamen bezoekers lunchen en dineren en werden zij getrakteerd op een rondleiding

maar ook naar de beleving erachter.” Jantiene: “Alles

door de wijngaardeniers. “Als ondernemer moet je laten zien waar je voor staat. Zo’n

dat wij doen, doen we vanuit volle overtuiging. Wij

vijfdaagse organiseren is niet niks en we hóeven het niet te doen. Maar we doen het

blijven heel dichtbij onszelf en dat mensen ons ver-

wel”, aldus Jantiene.

haal snappen, zien we als een groot compliment.”

Prijswinnende wijnen In 2018 werd de Frysling de beste wijngaard van Nederland én België, tijdens de jaarlijkse wijnkeuring van de Lage Landen. De familie wil best de wereld veroveren met hun witte wijnen, rosé wijnen, mousserende wijnen (Brûswyn) en prosecco (Frysante), maar voor uitbreiding van de wijngaard gaan de Broersma’s niet. “Wij blijven een exclusief wijnmerk. Wat wij doen is steeds de meest oprechte keuzes maken. Dat werkt: gastronomische winkels en restaurants kiezen onze wijnen omdat zij die vinden passen bij hun voedsel.” Meer info: www.frysling.nl

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 49

,

EN

.

18-09-19 14:56


50

|

ACHTKARSPELEN ALGEMEEN ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERK FRYSLĂ‚N NOORDOOST

Glasvezel De laatste fase van de aanleg van glasvezel in de buitengebieden

1 gigabyte per seconde). Er is dus altijd voldoende bandbreedte

door Kabelnoord is afgerond. Het buizenstelsel voor het glasvezel-

beschikbaar.

netwerk is namelijk gereed gemaakt. De PoP-stationnen zijn ook allemaal geplaatst en de afgelopen periode zijn de eerste huis-

Daarnaast is de stabiliteit en betrouwbaarheid stukken groter, wel

houdens aangesloten. Deze aansluitingen vinden niet gelijktijdig

een fijn gevoel wanneer je als onderneming afhankelijk bent van

plaats, dit om een piek te voorkomen. Ook in het dorp Surhuister-

internet voor je diensten en/of je communicatie. De schaalbaar-

veen zal glasvezel worden aangeboden. KPN heeft op 26 augustus

heid van glasvezel is ook nog een voordeel. Hierdoor kunnen er

de eerste schop in de grond laten gaan om hier te beginnen met

meerdere diensten over hetzelfde glasvezelnetwerk worden aan-

de aanleg van het glasvezelnetwerk.

geboden, bijvoorbeeld internet en VoIP (Voice over IP). Hierbij kan er per dienst worden aangegeven wat de benodigde capaciteit of

Voor zakelijke gebruikers zijn er diverse voordelen van glasvezel.

snelheid dient te zijn.

Zo is internet via glasvezel namelijk 10 keer sneller dan via de

Glasvezel wordt daarom niet voor niets gezien als een investering

kabel, waarbij de download- en uploadsnelheid gelijk is (namelijk

voor de toekomst!

[foto Harjan Bruining – eerste schop in de grond] NOF 0319.indd 50

18-09-19 14:56


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ACHTKARSPELEN

Buitenpost knapt op

|

51

Dag van de Ondernemer

Na een jarenlange leegstand worden er op dit moment diverse bedrijfspanden opgeknapt en omgeturnd tot woningen. Vooral de beeldbepalende panden aan de

Dit jaar vieren we de Dag van de

Voorstraat, zoals in de volksmond “de oude Chinees” en het buurpand ervan zorgen

Ondernemer op vrijdag 15 november

ervoor dat de aanloop- en rijroutes naar het centrum weer aantrekkelijk worden. Er

2019. Graag willen we hier extra bij

zullen zo’n 15 tot 20 woningen ervoor terugkomen.

stilstaan. Want onze ondernemers in de gemeente zorgen niet alleen voor

Ondertussen is er door de gemeente Achtkarspelen gestart met de voorbereidingen

werkgelegenheid, maar dragen ook

op het nieuwe Centrumplan Buitenpost, waarin ook een belangrijke rol voor de lokale

bij aan het voorzieningenniveau, de

ondernemers ligt. Zij worden namelijk ook gevraagd om hun input geven, waardoor

sponsoring van sportieve en culturele

er een breed gedragen centrumplan zal komen te liggen die toekomstbestendig is.

activiteiten en de algehele leefbaarheid. Op deze dag zullen de Accountmanagers Bedrijven een aantal ondernemingen bezoeken samen met de wethouder van Economische zaken Harjan Bruining. Ben je trots op jouw bedrijf en wil je dit tonen tijdens een bedrijfsbezoek op deze dag? Geef dit dan door via j.doevendans@achtkarspelen.nl en dan nemen wij contact met je op.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 51

,

EN

.

18-09-19 14:57


52

|

8KTD ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

PROJECT LYTSHÛS BIJ THEMAPARK DE SPITKEET IN HARKEMA

Een werkervaringsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Themapark De Spitkeet in Harkema is een openluchtmuseum waar de geschiedenis wordt uitgebeeld & verteld van de leef- en woonomstandigheden van de lokale bewoners tussen 1850 en 1950. Dit wordt in beeld gebracht door de aanwezigheid van woonvormen vanaf een Holwoning, Spitkeet tot de arbeiderswoninkjes uit de jaren 1900 tot 1950. De bezoekersaantallen groeien gestaag en er ontstond

In de loop van het project is gebleken dat mensen met vakkennis

behoefte aan een grotere entree en ontvangstgebouw, het

en/ of met een opleiding niet meedoen. Zij zijn dan al uitgestroomd

zogenaamde ‘Lytshûs’. De Stichting De Spitkeet had zelf niet

naar een opleiding voor (bij)scholing of gaan gelijk door naar een

voldoende middelen om dit zelfstandig te kunnen realiseren en

betaalde baan. Het gevolg is wel dat de meeste deelnemers aan dit

te financieren. Door een samenwerking met de gemeente Acht-

project, niet tot zeer laag zijn opgeleid, waaronder statushouders.

karspelen en een aantal sponsoren kon het project ‘Lytshûs’

Tijdens deelname aan het project nemen de deelnemers deel aan de

toch worden opgepakt. Dat wordt gedaan in de vorm van een

uitvoerende werkzaamheden maar nemen ook deel aan theorievak-

leer- en werkervaringsproject voor mensen met afstand tot

ken als rekenen, taal, schetsen, tekenen en bouwtechniek.

de arbeidsmarkt. Met de bouwwerkzaamheden is gestart in september 2017 en het is de verwachting dat de uitbreiding in

Tot nog toe zijn er al 9 deelnemers doorgestroomd naar een regu-

april 2020 klaar zal zijn.

liere betaalde baan. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat veel deelnemende statushouders grote stappen hebben gemaakt in het op

De deelnemers zijn afkomstig uit de Gemeenten Achtkarspe-

tijd komen, alle dagen komen, hoe ga je met elkaar om, hoe spreken

len en Tytsjerksteradiel. Bouwbedrijf Kootstra van der Veen

we elkaar aan, van weerszijden respect wat de gebruiken zijn.

uit Harkema is de hoofdaannemer. Gemiddeld werken er 10 deelnemers en twee leermeesters aan de uitbreiding. De opzet

Meer info over dit project of andere werkgelegenheidspro-

van het project is dat wanneer een deelnemer gereed is voor de

jecten in de regio?

reguliere arbeidsmarkt, hij/ zij doorstroomt naar een reguliere

Neem contact op met het Werkgeversteam van de gemeenten

betaalde baan.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel via Jenna Bottema, tel 06 – 51323829

NOF 0319.indd 52

18-09-19 14:57


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NET WERK FRYSLÂN NOORDOOST ALGEMEEN 8KTD

|

53

Wilt u meedoen met de inspiratietour? Dit najaar organiseren de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen met Fryslân Werkt weer een inspiratietour voor werkzoekenden.

van eigen werkervaring en opleidingsachtergrond te kijken. En voorbij

Tijdens de inspiratietour gaat een groep werkzoekenden per tou-

Wilt u als ondernemer ook “een kijkje in de keuken” geven en de deu-

ringcar verschillende bedrijven bezoeken in de regio. Bedrijven ver-

ren van uw bedrijf openen tijdens de eerstvolgende inspiratietour?

tegenwoordigen kansrijke branches, waar werkgelegenheid ligt. De

Neem contact op met het Werkgeversteam van de gemeenten Acht-

inspiratietour nodigt werkzoekenden uit om eens buiten de kaders

karspelen en Tytsjerksteradiel via Hilda de Lang, tel 06 – 15 07 36 91

vooroordelen over branches, zelf een beeld te vormen van de werkzaamheden.

Beurtschip Grouw benoemd tot Boot van het Jaar 2019 Beurtschip Grouw is deze zomer benoemd tot Boot van het Jaar 2019 tijdens de officiële opening van de Sneekweek. Het originele schip verzorgde rond 1920 de beurtvaart van Grou naar Leeuwarden en tussen Grou en Sneek en nam daarmee een belangrijke cultuurhistorische plaats in voor Zuidwest Friesland. Dorp Grouw

kenden geleid door projectleider Bryan Kes en Age

Begin 2011 kwam het schip te koop en werd gekocht

Veldboom. Het resultaat is: de terugkeer van het

door Harry Amsterdam, Tony Brundel, Jelle Talsma en

enige originele beurtscheepje, gebouwd op een

Berend Mink die het onderbrachten in de stichting

Friese werf, voor de Friese wateren. Een uniek schip,

“Dorp Grouw”, met als doel het schip te restaureren

een waardig vertegenwoordiger van de traditionele

naar de oorspronkelijke vorm en uitvoering. De stich-

Friese scheepsbouw.

ting heeft dit doel bereikt door een samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Aan het leer-werktraject deden mensen met afstand

Verder is geld ingezameld via subsidies van overheden,

tot de arbeidsmarkt mee. Harry Amsterdam, voorzit-

fondsen en van sponsoring door het bedrijfsleven, die

ter Stichting Grouw: “Veel jongelui die aan dit project

daarvoor vaardagen ter beschikking krijgen.

meewerkten hebben een vak geleerd. Ze leerden ijzer bewerken, zoals lassen en klinken en hout- en

Er is een leer-werktraject opgezet in Drogeham en

schilderwerk. Ze hebben het schip weer opgebouwd

Earnewâld. Het schip is in 3,5 jaar tijd in de oude

en de een na de ander heeft daarna weer een baan

luister teruggebracht door een team van werkzoe-

gekregen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 53

,

EN

.

18-09-19 14:57


Bourboomweg 26 9112 HL Burdaard 0519-241550 www.TWA-architecten.nl info@twa-architecten.nl

NOF 0319.indd 54

18-09-19 14:57


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

|

55

BOUWBEDRIJF VAN DIJK

Denken, bouwen, leven Karst Jan Pool en Elle Binne Luimstra zijn tevreden. De beide eigenaren van Bouwbedrijf Van Dijk in Surhuisterveen hebben de zaken goed voor elkaar dankzij hun opdrachtgevers, een vakbekwaam team en een onderscheidende werkwijze. Van Dijk is een allround bouwbedrijf voor nieuwbouw, verbouw, én service en onderhoud. n 2017 maakte Bouwbedrijf Van Dijk een grote stap: “Toen werden we

Het bouwen van woningen onder architectuur doet Van Dijk ook

voor het eerst gevraagd seriematig te bouwen.” Het eerste project,

graag. “We scheppen er eer in een woning neer te zetten met

het bouwen van acht rijtjeswoningen, was qua verkoop zo’n succes

mooie bouwkundige details, zoals de architect het voor ogen heeft.”

dat de projectontwikkelaar het bouwbedrijf vroeg dezelfde wonin-

De bouwers zijn ook betrokken bij bijzondere projecten, zoals het

gen ook op andere locaties te bouwen. “Ineens waren we met 34

ombouwen van een villa tot een zorgcentrum voor dementerenden.

woningen tegelijk bezig. Dat jaar draaiden we een dubbele omzet.”

“Een enorme verbouwing in een monumentaal pand. Een leuke uitdaging, waarbij we samen met de opdrachtgever creatieve oplos-

Het gaf Pool en Luimstra de ruimte om op te schalen en te groeien.

singen bedenken. Dat zijn echt de krenten in de pap.”

“We zijn blij dat het zo gelopen is, we kunnen sindsdien grotere projecten aannemen en hebben meer werk dan ooit tevoren.” Het

Meedenken

team van Bouwbedrijf Van Dijk telt 25 mensen, verdeeld over kantoor,

Voor projecten werkt Van Dijk vaak in bouwteams. “Die teams

de werkplaats en bouwlocaties. In de werkplaats stelt het team zelf

bestaan uit de architect, opdrachtgever, wij en soms ook al een

prefab-houtskeletbouwelementen samen. “Doordat de onderdelen

installatiebedrijf.” Pool en Luimstra adviseren hun klanten graag en

hier in elkaar worden gezet, kunnen ze op de bouwplaats zo aan elkaar

denken mee vanaf het ontwerpproces. “Elk project is anders: voor de

bevestigd worden. Dat scheelt veel tijd.”

één leveren we alleen materialen, de ander wil het casco opgeleverd hebben en een derde vraagt ons voor de volledige woning, tot de

‘Elke woning is uniek’

inrichting aan toe. Wij stellen ons daarin flexibel op.” Wat wel vast-

In seriematige bouw is geen woning gelijk. “Vooral bij twee-onder-een-

staat, is het team van medewerkers. “Wij werken met vaste mensen,

kapwoningen en vrijstaande woningen is op aanvraag veel mogelijk: wij

ook om de kwaliteit te waarborgen. Als opdrachtgevers willen dat

proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Dat onderscheidt ons van grotere

Van Dijk het bouwt, dan krijgen ze bouwers van Van Dijk.”

bouwbedrijven: als de kopers nog een garage willen toevoegen of een kozijn laten verplaatsen, gaan we daar voor. Hiermee doen we onze slogan ‘denken, bouwen, leven’ eer aan: het is meer dan bouwen alleen.”

Energieneutraal Van Dijk investeert in nieuwe bussen en gereedschap, maar ook in duurzaamheid. “We lopen wat duurzaamheid betreft graag voorop. We willen energieneutraal zijn, daarom is ons bedrijfspand zelfvoorzienend qua energie. Ons dak ligt vol met zonnepanelen en we hebben een warmtepomp. We zijn volledig gasloos en wekken onze eigen energie op, die we onder andere gebruiken voor onze elektrische auto’s.” Service en onderhoud “We doen ook verbouwingen, service en onderhoud voor bedrijven. Deze tak zijn we actief aan het uitbreiden. Wij weten als geen ander dat je als ondernemer ontzorgd wilt worden op gebieden buiten je vakgebied, waar je zelf te weinig tijd of kennis voor hebt. Onze flexibiliteit en de filosofie van het meedenken, sluit daar naadloos op aan. We hopen op deze manier steeds meer bedrijven en overheden te ontzorgen met service en onderhoud.” L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 55

,

EN

.

18-09-19 14:57


56 ||ALGEMEEN ALGEMEENONDERNEMEND ONDERNEMENDNOORDOOST NET WERK NOORDOOST FRYSLÂN

TWA ARCHITECTEN, BURDAARD:

‘Circulair bouwen is onze maatschappelijke opgave’

“Onze belangrijkste maatschappelijke opgave is circulair bouwen. De tweede opgave is er tegelijkertijd voor zorgen dat woningen betaalbaar blijven.” Aan het woord is Doeke van Wieren, architect en samen met Bauke Tuinstra eigenaar van TWA architecten in Burdaard.

NOF 0319.indd 56

Het Noordoost-Friese architectenbureau onder-

Swettehûs: circulair icoon

scheidt zich door het oorspronkelijke doel van

GEAR werd bovendien onlangs geselecteerd voor de

architectuur te benadrukken: het huisvesten van

bouw van een centraal brugbedieningscentrum in

mensen en daarmee het vervullen van een maat-

Leeuwarden, het Swettehûs. “We hebben als bouw-

schappelijke rol. “Wij zijn dienstverleners. Steeds

consortium deze selectie gewonnen, met Bouwgroep

meer overheerst bij ons - en ook bij andere ontwer-

Dijkstra Draisma als penvoerder. Vanuit het Swettehûs

pers - het fundamentele gevoel dat wij verant-

worden tientallen bruggen in heel Friesland bediend.”

woordelijk zijn voor goed, duurzaam en betaalbaar

Provincie Fryslân wil van het gebouw een circulair

wonen.” Voor het bouwen van woningen en andere

icoon maken, een voorbeeld van circulaire bouw. “Wij

gebouwen zijn grondstoffen nodig. Ook dáárvoor

juichen die ambitie toe. Circulair bouwen houdt wel

voelt TWA Architecten zich verantwoordelijk. “Duur-

in dat iedereen in de keten mee moet. Bij dit project

zaamheid gaat niet alleen over energie, het gaat

moeten we zoveel mogelijk bouwen met herge-

over de beschikbaarheid van grondstoffen, over

bruikte materialen, om dat te kunnen doen is overleg

hoe we met water omgaan en over biodiversiteit.

en onderzoek nodig.” Het voordeel van werken in een

Met GEAR, de coöperatie van drie architectenbu-

consortium is dat er veel kennis aanwezig is. “Dijkstra

reaus: Achterbosch Architectuur, Borre Staalenhoef

Draisma is een vrij innovatieve bouwer: de Bouwgroep

architecten en TWA architecten, zijn wij dan ook lid

heeft een vliegwielmethode bedacht waarbij we in

van Circulair Friesland.”

verschillende teams alle facetten van het project be-

18-09-19 14:57


ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST ALGEMEEN

lichten, óók de materialen. In een regulier ontwerptraject

Betaalbaar wonen

doe je dat pas op het einde, nu doen we alles tegelijk. Dat

En in Noordoost-Friesland wordt misschien ook

vergt een andere manier van denken en werken.”

wel de oplossing gevonden voor die andere grote

|

57

opgave: betaalbaar wonen. “We gaan samen met een Digitaal bouwen

modulaire bouwer in deze regio modulaire woningen

Het antwoord op ‘anders moeten denken en bouwen’ is

neerzetten, we hebben grote verwachtingen van

wat TWA architecten betreft: digitalisering. “Wij ontwer-

dit project. Het is een initiatief van marktpartijen en

pen geheel digitaal en kunnen het digitale model van een

een financier. Die geïntegreerde aanpak is nodig: wij

gebouw gebruiken om op locatie machines aan te sturen

zitten samen met de bouwer en de financier om tafel

die het gebouw neerzetten. Dat werkt sneller en goedko-

en begeven ons daarmee als architecten steeds meer

per, er worden praktisch geen fouten meer gemaakt en

op het pad van productontwikkeling. Met dit concept

de kwaliteit is hoger. Wat ons betreft is dit dé manier om

willen we ook graag om tafel met woningcorporaties.

aan de huidige opgave: betaalbaar en duurzaam bouwen,

Maar als die geen interesse hebben, richten we zelf

te voldoen.” Gerobotiseerde kranen op de bouwplaats

misschien wel een verhuurorganisatie op. Mijn droom

zullen we nog niet zien, maar ook bij de bouw van het

is om woningen te maken die zó betaalbaar zijn dat

Swettehûs zal de bouw direct vanuit het computermodel

de huursom vergelijkbaar is met sociale huur. We zijn

aangestuurd worden. “We kijken vaak naar ‘het westen’

druk bezig dit product te ontwikkelen en verwachten

alsof daar alle innovatie plaatsvindt, maar de bouwsector

dit jaar resultaat. Of we het spannend vinden of het

is heel groot in Friesland; hier gebeurt het. In Noordoost-

allemaal gaat lukken? Ja, enorm. Maar dit is nodig,

Friesland vindt de innovatie in de bouw plaats, hier vinden

onze rol verandert. Wij zijn allang zoveel meer dan

we elkaar in consortia en kennisdeling.”

architect.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

NOF 0319.indd 57

,

EN

.

18-09-19 14:57


58

|

ALGEMEEN ONDERNEMEND NET WERK NOORDOOST

COLUMN

(gast)Vrijheidsbeeld Als ik aan New York denk, dan zie ik het vrijheidsbeeld voor mij. The Statue of Liberty is voor velen een beeld van vrijheid, van een nieuwe toekomst en voor mij persoonlijk van prachtige vakanties. De wereld is vol symbolen en tekens waar wij automatisch betekenis

COLUMN Rabo lease: Groeimiddel voor ondernemers

aan geven. Neem de ‘€’, het uitroepteken, ons Pompeblêd, of de grote M van Mc Donalds, ze staan ergens voor.

Steeds meer ondernemers ontdekken de voordelen

Bestaat er zoiets als een beeld, een logo voor gastvrijheid?

van lease. In 2018 werd in Nederland voor 7,1 miljard euro

Als je googelt op ‘images for hospitality’ kom je vaak een hand tegen

aan nieuwe leasecontracten gesloten. Dat is een groei

of een ober, gastvrij doen, maar hiermee komt de sfeer en ervaring

van 20 procent ten opzichte van 2017. Leasen wordt door

van gastvrijheid komt er niet in tot uitdrukking.

ondernemers steeds meer geaccepteerd. Vroeger had het onderwerp voor sommige ondernemers een negatieve

De lemniscaat komt misschien in aanmerking? Die bijzondere ‘acht

associatie: ‘Als je leaset ben je niet kapitaalkrachtig genoeg’,

op zijn kant’, het teken van oneindigheid, komt dicht in de buurt van

maar dat sentiment leeft steeds minder.

wat gastvrijheid is. Gastvrijheid is beweging, een ervaring die altijd doorgaat. Een bijzonder gastvrije ervaring staat vaak voorgoed in ons

Mensen denken bij lease direct aan auto’s en bedrijfswagens

geheugen gegrift. Een geur, een muziekje of gerecht roepen de herin-

maar je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het

nering in een fractie van een seconde op.

leasen. Van lasrobot tot bestelbus en van 3D-printer tot graafmachine. Belangrijk is dat het bedrijfsmiddel uniek te

De lemniscaat draagt ‘polariteit’ in zich. Yin en Yang, zwart en wit, het

identificeren is met een kenteken of serienummer en niet

één kan niet zonder het ander. Zo is het ook met gastvrijheid. Om te

‘aard- en nagelvast’ vastzit in een gebouw.

weten wat het is, moet je hebben ervaren wat het niet is. De uitersten komen ook terug in het woord ‘host’. Host staat voor

Bij lease kun je kiezen voor financial lease, waarbij het object

gastheer/vrouw en heeft dezelfde oorsprong als hostage en hostility.

je eigendom is, maar ook operationele lease is een optie.

Vriend & vijand, vriendelijk & onvriendelijk, zonder het één, voelen we

Financial lease is de meest gekozen vorm om machines,

het ander niet.

apparaten en voertuigen te financieren. Anders dan bij operationele lease ben je eigenaar van het bedrijfsmiddel.

En dan heb je nog de binnen- en de buitenkant van de lemniscaat.

Het staat op de balans van je bedrijf. Je beschikt snel over

Het zichtbare deel, de buitenkant van gastvrijheid zijn gedrag en

een bedrijfsmiddel om je ambities waar te maken zonder

vaardigheden. De motivatie waarmee de gastvrijheid verleend wordt,

dat je ineens een groot bedrag moet betalen. Financial

komt van binnen -vanuit het hart- en komt voort uit waarden en

lease past daarom prima bij de slagvaardigheid die je als

overtuigingen. In het midden komen binnen- en buitenkant samen.

ondernemer nastreeft en kan je helpen bij de duurzame

Het is mijn overtuiging dat op dat kruispunt het evenwicht te vinden

groei van je bedrijf.

is waar gastvrijheid ontstaat. Moeilijk te omschrijven weliswaar, maar gemakkelijk te voelen.

Meer weten? Op Rabobank.nl/lease bereken je binnen één minuut je maandbedrag. Je kunt vervolgens inloggen om

Welk beeld er bij echte gastvrijheid past? Voor mij is het voorlopig de

direct een offerte aan te vragen. Behoefte aan persoonlijk

lemniscaat. Maar eigenlijk weet ú het best, het beeld van ware gastvrij-

advies? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze

heid resideert in uw hoofd. Of iets als echte

accountmanagers Bedrijven via (0512) 58 70 70.

gastvrijheid voelt, hangt dus vooral af van uw ‘gastvrijheidsbeeld’.

Drs. Geesje Duursma

NOF 0319.indd 58

C orry Vlasma Directeur Bedrijven Rabobank Drachten Noordoost Friesland

18-09-19 14:57


SAMEN DUURZAAM!

NOF 0319.indd 59

18-09-19 14:57


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl NOF 0319.indd 60

18-09-19 14:57

Profile for OF BV

Ondernemend Netwerk Noordoost Oktober 2019  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 4 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Netwerk...

Ondernemend Netwerk Noordoost Oktober 2019  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 4 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Netwerk...

Profile for ofbv