__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


II

KANDUNGAN

I

DARI EDITORIAL

PEMBINAAN KOLEKSI

Perolehan Terbaru

3

Galeri Sanggar Za'ba

13

KOLEKSI TOKOH

Koleksi Othman Haji Zainuddin

16

TEKNOLOGI

Manuskrip Melayu dalam rangkaian grid

18

KEPUSTAKAAN

Menjejaki Persuratan Melayu di 5ingapura

20

PERSURATAN MELAYU

Menjejaki persuratan Melayu: manuskrip

22

MAKLUMAT

Melayu dan nadir

PEMBACAAN

MERENTAS WILAYAH

Baca Naskhah Hikayat Seri Kelantan

26

Keluarga Pendorong Minat membaca

27

Perasmian Pusat Dokumentasi 5haharom

31

Hussain

PENERBITAN

Katalog Percetakan Awal Persuratan Melayu

32

PAMERAN

Pelan Induk Pembangunan pendidikan (PIPP) :

34

Membina Negara Bangsa

SEMINAR DAN LATIHAN

39


DARI EDITORIAL

Khazanah kepustakaan dan persuratan Melayu adalah sumber persejarahan negara dan bangsa. Justeru, Pusat Dokumentasi Melayu (PDM) yang tertubuh dalarn sernangat menuju kemerdekaan menunjangi aspirasi negara merdeka menerusi us aha rnernbina dan rnengembang kebahasaan dan kesusasteraan Melayu. Penerbitan DBP adalah wadah uta rna pengisian pendidikan kebangsaan. Sewajarnyalah, semangat patriotisme itu tercerna melalui koleksi, surnber, perbahanan, promosi dan aktiviti PDM. Kepustakaan Melayu penjana generasi gernilang dalam membina negara bangsa yang mernahami dan menghayati kepentingan identiti budaya yang berciri etnik, kebangsaan, keagarnaan dan ' peradaban pada abad ke- 21.

Kepercayaan Kementerian Pelajaran Malaysia memberi tanggungjawab dan peranan kepada DBP untuk rnendukung teras pertama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), iaitu Mernbina Negara Bangsa, memberi kapasiti kepada PDM mernperhebat prograrnnya rnemperkasa bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, menggalakkan rninat membaca, memprornosi penerbitan ke arah membangun minda masyarakat, menyemai apresiasi terhadap persuratan Melayu dan mempersegar khazanah warisan bangsa. Tumpuan meningkatkan apresiasi

bahasa Melayu menerusi

khazanah dan koleksi

persuratan Melayu rnenjangkau dari media konvensional, buku bercetak, kepada media kini, digital dan elektronik. Koleksi digital memberi peluang kepada pengguna dan masyarakat untuk mengakses khazanah yang amat bernilai. Sejumlah 33 judul manuskrip Melayu tulisan tangan jawi kini sedia diakses melalui internet meliputi pelbagai ilmu perubatan, syair, hikayat, sejarah dan ilmu tradisional. Ribuan artikel, foto dan buku bakal dirnuat dan diakses rnelalui Portal Kepustakaan Melayu bertujuan meningkatkan minat masyarakat mengenali dan menghayati sejarah, budaya, bahasa, sastera secara interaktif.

Perkhidmatan dan koleksi tidak mungkin dikenali tanpa prornosi dan aktiviti rnenyebar luas maklumat kepustakaan Melayu. Agenda Membina Negara Bangsa, teras utama PIPP telah di promosi menerusi parneran bergerak di peringkat kebangsaan dan negeri bertujuan rnemberi kefahaman dan kesedaran serta menarik penglibatan masyarakat mencapai rnatlamat mernbentuk anak-anak bangsa Malaysia seperti yang dihasratkan dalam rnatlamat pembinaan Negara Ba!1gsa.


"Membaca mencetus ;maginas; dan mempengaruM kita bag; tempoh yang me(ampau; dar; masa membaca. Kuasa buku dan membaca amat sukar diukur dan oleh itu marilah kita mengeka(kan dan menghidupkan tradisi membaca. "

YBHG. DATUK SERI UTAMA DR. RAIS YATIM Menteri Luar Negeri

"Selaras dengan hasrat kerjaan untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai masyarakat yang sentiasa berfikiran kreaUf dan berdaya sa;ng dalam era komunikasi dan tekn%gi maklumat (leT), amalan membaca seharusnya dijadikan asas yang kukuh da/am masyarakat. Tanpa ilmu dan maklumat, masyarakat Malaysia akan terus ket;nggalan da(am pelbaga; aspek kehidupan di dunia yang semakin kompleks hari in;' "

YBHG. DATO' SRI HISHAMUDDIN TUN HUSSEIN Menteri Pelajaran

SIDANG EDITORIAL Penasihat Editor

Jurutaip

Aizan Mohd. Ali Kamariah Abu Samah Fatimah Zahrin Mohd. Taib Mohd. Hiezam Hashim Salim Md. Zin Mohd. Shukri Jaffar@Abdullah Mohd. Azoha Mohd . Yusoff Maisara Anum Kamaruddin

Mutiara Pustaka pertama kali diterbitkan pad a bulan September 1988 dan akan diterbitkan dua kali setahun mulai Jun 2005. Sidang Editor berhak membuat penyuntingan ke atas karya yang diterima selagi tidak mengubah isinya. Karya yang tersiar adalah pandangan penyumbang dan bukan pendapat sidang editor.

2


II

I

PEMBINMN KOlEKSI

PEROLEHAN TERBARU

Millie, Julian. Bidasari : jewel

of

Budaya

serumpun

mendepani

Malay Muslim culture. Leiden : KITLV

globalisasi; Mohamad Saleeh Rahamad

Press, 2004.

[et.al] (penyl.). Kuala Lumpur : PENA, 2007

Usaha untuk menterjemahkan karyakarya klasik Melayu ke bahasa asing

Terbitan sempena Kongres Sebudaya

amat jarang dilakukan. Oleh itu ramai

Serum pun pada 16 hingga 18 November

khalayak luar yang tidak mengetahui

2007. Keseluruhan makalah mendekati

akana danya karya-karya tempatan

permasalahan mancanegara daripada

yang baik untuk dibaca dan dihargai.

perspektif budaya. MeLalui idea dalam

Usaha penulis buku dari Australia ini

jalur budaya, perbezaan prinsip antara

untuk yang

menterjemah

Syair Bidasari

negara dapat diselaraskan.

juga manuskrip Melayu yang

terkenal dengan syair romantik amat dialu-alukan oleh pembaca. Buku ini berjaya menghasilkan tiga bahagian utama

iaitu

pertama,

transliterasi

syair tersebut ke tuLisan rumi , kedua menterjemah syair tersebut ke bahasa Inggeris dan ketiga membuat kajian perbandingan

unsur-

unsur

yang

terdapat dalam Syair Bidasari.

3


Dalam jangka masa 55 tahun, penubuhan angkatan sasterawan '50 di Singapura telah berubah dan berkembang dalam dunia persuratan. Buku ini menggarap mengenai asas '50 sejak zaman permulaannya hingga ke hari ini.

Buku pintar sastra Indonesia I

Eneste, Pamusuk (ed). Jakarta: Kompas, 2001. Buku ini bolehlah dianggap seperti mini ensiklopedia kesusasteraan Indonesia yang memberikan keterangan ringkas serta padat tentang biografi pengarang

Kebebasan pengarang dan masalah

dan karyanya, majalah sastera, penerbit

tanah air (esai - esai). Sofian, Oyon;

sastera, para penterjemah, serta

Parera,

persatuan penulis di Indonesia.

Kompas, 2004.

Frans

M (ed).

Jakarta:

Buku ini menampilkan kembali esei- esei yang ditulis oleh sasterawan terkenal Indonesia, Iwan Simatupang dalam tiga tempoh masa perjalanan hidup beliau iaitu sebagai penulis artikel majalah (1950-1955), penulis drama (1955-1959)

dan penulis novel, politik dan wartawan (1960-1970). Esei - esei ini mengandungi

persoalan yang relevan terhadap situasi Da,; gerhana ke puncak purnama :

kesenian Indonesia moden. Sesuai dibaca

biografi Asas 50 (55

oleh sasterawan, budayawan, para

tahun dalam

persuratan) I Mohamed Pitchay Gani

akademik, ahli politik dan masyarakat.

Mohamed Abdul Aziz (ed.). Singapura: Asas 50, 2005

4


Buku ini menyelami suka duka sepanjang

GLOIl-\Ll5A51. J\lEDI-\ DAN

30 tahun penglibatan Datuk Seri Mohd. Najib Abdul Razak dalam bidang politik. Walaupun beliau adalah seorang anak

BU[)~\Y\

kepada

mantan

Perdana

Menteri

,-. :.:. - ....

I .~=.~ ';')' ,-.'. ';::,', ~:':':'

Malaysia, Datuk Seri naik secara bertapak

.

dari bawah hingga akhirnya ke tahap sekarang.

Lim Kin Hui, Har Wai Mun. Globafisasi, media dan budaya. Kuala lumpur: DBP, 2007.

Isu globalisasi semakin menarik perhatian ramal. Namun demikian isu globalisasi, media dan budaya sebagai satu isu yang berinteraksi masih belum ada yang memperkatakan. Buku ini secara menarik mengupas peranan konglomerat media, institusi antarabangsa dan kewujudan

Abdul Hamid Mahmood. Kuasai Sistem

pelbagai media global yang dikuasai oleh

Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Tanjong

dunia barat menghadapi arus kebangkitan

Malim : UPSI, 2007.

Asia. Buku ini menghuraikan hal tentang sistem ejaan baharu bahasa Melayu yang telah dipersetujui

di

antara

Malaysia

dan

Indonesia pada tahun 1972. Memuatkan 12 bab tentang hal yang berkaitan sistem ejaan bahasa Melayu. Dalam bab - bab terakhir beberapa

latihan,

ujian dan

panduan ejaan turut disediakan bagi membantu

para

pembaca

untuk

menguasai sistem ejaan tanpa melakukan kesilapan.

Chamil Wariya. In his Own Right. Kuala lumpur: Matrix, 2007.

5


Selain merupakan sebuah buku kajian tentang tekstil tempatan, terdapat satu bab khusus membincangkan motif, corak dan analisis tipologi sumber batik dan songket daripada tumbuh - tumbuhan, haiwan, kosmologi dan alam bumi turut di ketengahkan.

Leksikon:

Direktori

Singapura

pasca

penulis

1965

/

Me/ayu Mohamed

Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz (ed). Singapura : Angkatan Sasterawan '50 dan National Library Board, 2005.

Buku ini merakamkan biografi, karya dan sumbangan

serta

pencapaian

penulis Melayu Singapura.

penulis-

Seramai 70

orang penulis prolifik Melayu Singapura disenaraikan dalam leksikon ini. Sangat sesuai sebagai bahan rujukan lengkap bagi

Mohd. Rosli Saludin. Naning Luak

meninjau perkembangan sastera Melayu

Terbilang.

Singapura selepas tahun 1965.

Goalinteligent Publication, 2007.

Pulau

Pinang

Buku yang menghuraikan amalan Adat Perpatih di kawasanl mukim Naning yang meliputi 25 kawasan di Melaka. Sangat sesuai

dijadikan

bahan

rujukan

penuntut dan pengkaji Adat Perpatih.

Haziah Hussin. Motif atam da/am batik

dan songket Melayu. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.

6

bagi


Buku ini merakamkan perjuangan 60 tahun Melayu

Selangor dalam

UMNO

boleh dimanfaatkan oleh kalangan yang ingin mengetahui liku-liku yang dilalui oleh bangsa Melayu antara tahun 1946 hingga 2006.

Mohd. Rosli Salahudin. Nilai-nilai Islam dalam

teromba.

Pulau

Pinang

Goalinteligent Publication, 2007.

Teromba

adalah

teks

dan

pemerian

salasilah dan pemakaian ad at khususnya dalam konteks Minangkabau. Kata-kata kalimat,

irama,

perasaan

dan

buah

fikiran yang dijelmakan oleh teromba hamper menyamai pantun, mantera dan

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. Stilistik

gurindam. Buku ini menghuraikan secara

Komsas.

terperinci

Pendidikan Sultan Idris, 2005.

sebahagian

makna

teromba

daripada

puisi

sebagai

Tanjong

Malim:

Universiti

Melayu

tradisional.

Membincangkan

pelbagai

aspek

gay a

bahasa yang perlu dikuti oleh guru-guru bahasa Melayu dalam sukatan KBSM. Amat sesuai sebagai bahan rujukan guruguru, dan

pelajar-pelar universiti, sekolah

melengkapkan persediaan

yang

berminat

pengetahuan

mengajar

subjek

Melayu dan kesusasteraan Melayu.

Chamil Wariya. Perjuangan membela Melayu: UMNO Selangor 1946-2006.

Kuala lumpur: Matrix, 2006.

7

maktab untuk dan bahasa


Crosscurrents:

Ishak Saat. /(mu Sejarah: antara tradisi

alternative voices in our changing

dan moden. Shah Atam : Karisma, 2007.

Farish

A.

Bakar.

time. Shah Alam : Marshall Cavendish (Malaysia), 2005

Pembelajaran

dan

pengkajian

dalam

bidang sejarah adalah satu kemestian Sebuah

buku

yang

menghimpunkan

untuk

mengambil

pengajaran

dan

koleksi wawancara Dr. Farish A. Nor di

pedoman

akhbar New Straits Times dari tahun 1998

generasi akan datang. Tanpa mengenali

hingga

sejarah, manusia tidak akan mengenali

2003

yang

membayangkan

sebagai

panduan

kehidupan

keprihatinan ahli sains politik terhadap

jati

perkembangan negara dalam pergolakan

tamadun sesuatu bangsa maka lihatlah

perubahan

globalisasi.

perbincangan

tertumpu

Pelbagai

Jika

bangsa

sejarah

mahu

mengenali

tersebut.

Selain

isu

memperkenalkan sejarah secara objek

perkembangan

dan logik, bab 5, 6 dan 7 memberi

budaya autoritarianisme di selatan tanah

penekanan kepada sejarah kerajaan yang

air,

majmuk,

awal dan bangsa Melayu dalam konsep

pemodenan.

raja dan rakyat, adat, undang-undang,

kebebasan

beragama,

bangsa

dan

sekularisme

dan

Crosscurrent

sebuah

membawa

kepada

dirinya.

etnik

pembaca

judul

yang

kebudayaan, pengaruh Islam, kekuasaan

memahami

ekonomi

dan

sistem

politik

dan

perkembangan dalam negara dan rantau

pemerintahan. Judul ini harus dibaca

dari perspektif global.

oleh guru, ahli sejarah, para siswazah, ahli-ahli politik dan masyarakat umum untuk

mencari

kelayuan

punca bangsa

kelesuan

dan

seterusnya

mengembalikan keagungan umat Melayu Islam setara tamadun terbilang di dunia.

8


Sohaimi

Dr. Rudin Salinger. Rudinara: the

of

story

Kuala

the handmade house. Shah

Lumpur:

Dewan

Bahasa

dan

Pustaka, 2008.

Alam : Marshall Cavendish (Malaysia), 2007.

[jtra 5astera membawa pembaca celik Buku

merakamkan

ini

dokumentasi rumah

tradisional,

berasaskan Proses

tentang

seni

ketelitian

sebuah pembinaan

Rudinara

bina

Melayu

pembinaan

budaya

untuk

menghargai

memahami

peranan

sastera

dan dalam

dibina

memperlengkapkan manusia dengan nHai-

asli.

nHai unggul dalam menghadapi cabaran

yang

kemajuan sains dan teknologi pad a hari

mengambil masa enam tahun setengah

ini.

telah melahirkan struktur yang unik ini

mengharapkan

dengan

fikiran, mentafsir masa depan dengan

menggunakan

kemahiran

Dalam

buku

ini,

pengarangnya

pembaca

mencanai

tangan tukang kayu tanpa menjejaskan

kata,

persekitaran tapak binaan . Pad a tahun

berubah .

1998, Rudinara adalah salah satu dari

Buku yang mengandungi sebelas esei

tujuh binaan

yang terpilih di serata

dengan tiga topik utama ; sains dan

dunia untuk menerima pengiktirafan

teknologi, ruang dan budaya. Topik sains

Aga Khan Award bagi seni reka, sebuah

dan

anugerah berprestij di dunia dalam

mengimbangi nHai material dengan nHai

bidang seni bina dan seni reka.

kemanusiaan melalui sastera. Topik ruang

Terletak di daerah Sepang, Selangor,

memperkatakan

seni

bina Rudinara sering menjadi

dalam ruang yang berbeza serta pelbagai

hiasan majalah, buku dan televisyen

identiti dengan diwakili pengarang dari

hari ini membuktikannya sebagai ikon,

Malaysia, Jepun dan Amerika Syarikat.

lambang

kehalusan

budaya

frasa puitis sungguhpun zaman

teknologi

mengupas

peranan

aspek

pengarang

Selanjutnya, topik budaya menampilkan

dan

nasionalisme

kesenian Melayu.

budaya

Amerika

Latin,

Eropah yang mencorakkan pantun dan haiku,

serta

melahirkan ruang 9

budaya

digital

yang


Kesusasteraan Melayu; Jaafar

dalam

diselenggara dan

Tanjung

Mohd.

oleh Fauzi

Malim

Ohmae, Kenichi. Benua maya: empat

kesenian

strategik dalam

keperluan

Harun

Kuala

baru.

Khalid.

ekonomi

Lumpur

Institut

Terjemahan Negara Malaysia, 2007.

Universiti

Pendidikan Sultan Idris, 2005. Buku yang mendedahkan empat kuasa Sastera dan seni banyak memainkan

as as daripada ekonomi geopolitik yang

peranan

sahsiah

lahir dari e-ekonomi serta memberi kesan

serta mencanai minda intelek seluruh

revolusi terhadap kegiatan peniagaan di

warga

seluruh dunia. Pertama, dimensi nyata,

dalam

bangsa

pembinaan

yang

menjunjung citra

digambar dalam aktiviti perniagaan dan

sesuatu bangsa. Karya - karya sastera

politik yang biasa berjalan dalam dunia

fiksyen, puisi dan prosa sebenarnya

nyata

sudah sebati dengan kehidupan dan di

hubungannya

luar kesedaran telah memartabatkan

Kedua,

maruah diri.

memperlihatkan perdagangan elektronik

kesinambungan

identiti

dan

dan

dianggap dengan

dimensi

penting

dalam

dimensi

tanpa

lain.

sempadan,

berlangsung melampaui batas sempadan Kesusasteraan dalam

negara, tarif dan sekatan perdagangan

kesenian Me/ayu

kerja

serta tidak terikat dengan negara bangsa .

Seminar Antarabangsa Kesusasteraan dan

Ketiga , dimensi siber, yang dibawa oleh

Kesenian Melayu yang berlangsung di

teknologi

komputer,

telekomunikasi

Johor Bahru dari 26 hingga 27 Februari

membawa

perubahan

besar

kepada

2005.

persekitaran

perdagangan

dan

terhasil

dari

kumpulan

kertas

peradaban.

Keempat,

dalam

dimensi

gandaan (multiple) tinggi, memperlihat fenomena yang sukar ditangani oleh oleh kerajaan,

syarikat

perniagaan

dan

spekulator atas transaksi yang berganda khasnya dalam dimensi siber.

10


Kumpulan puisi pertama YB Dato' Seri Syed Hamid Albar, tokoh politik tanah air yang

merakamkan cetus dan

kenangan

pengalaman,

renungan

terhadap

peristiwa sepanjang perjalanannya ke serata dunia. Puisi-puisi yang dihasilkan berdasarkan

s.

Nathesan. Laras bahasa i1miah.

pengalaman

beliau

mengharungi perjalanan hidup dengan

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

pelbagai

tema

yang

membelenggu

Pustaka, 2008.

manusia, tentang jati diri, patriotisme, keadilan, kemasyarakatan, falsafah dan

Buku ini membincangkan satu aspek

isu

sosiolinguistik,

iaitu

protes terhadap peperangan dan ketidak

penggunaannya

atau

bahasa laras

dan

di

persada

antarabangsa

seperti

adilan.

bahasa.

Analisis laras bah as a bidang ilmiah memberi

kepada

tumpuan

perbendaharaan kata, tatabahasa dan ketekunan dalam korpus buku teks. Laras Bahasa Ilmiah diharap akan dapat

membantu para penyelidik menerokai laras-laras bahasa Melayu yang semakin bertambah

merangkumi

bidang

yang

canggih dan akademik sifatnya.

Abdul

Halim Ali

dan Azhar

Haji

Wahid. Penghayatan kesusasteraan Me/ayu

moden.

Tanjung Malim

:

Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2005

Buku yang mengandungi sembilan buah tulisan oleh en am belas ahli akademik Syed Hamid Albar. Merenung jende/a

dan sasterawan Malaysia yang dihimpun

hidup. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

dari Seminar Wacana Puisi Melayu Moden

dan Pustaka, 2007.

dan Seminar Pemikiran do/am Cerpen dan Drama Me(ayu.

11

la memberi apresiasi


terhadap pelbagai genre sastera Melayu

dalam dunia pasca-perang dingin. Apa

moden

merentasi

hingga

dekad

Pembaca

dekad

(60-an

yang menakjubkan tentang buku ini ialah

abad

ke-21).

ia bukan sekadar masa depan, malah

menentukan

kualiti

lima

pertama

dapat

mungkin membentuk masa depan itu.

kegiatan dan karya kreatif yang sangat berguna

diterapkan

dalam

proses

pembinaan masyarakat Malaysia hari ini.

Pell99unaan bahasa In9geris bagi mengajarkan

sains diln matematik

-

_ _ OL _ _

Mengapa

Kami

Bantah!

penggunaan

bahasa Inggeris bag; mengajarkan sains dan Pertembungan

tamadun

pembentukan Samuel

P.

semula

Orde

Huntington;

matematik.

I

Abdullah

Hassan

(penyusun). Kuala Lumpur: Persatuan

dan

Penterjemah Malaysia, 2007

Dunial

penterjemah

Mokhtar Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa Melayu yang berkembang ratusan

Bahasa dan Pustaka, 2008.

tahun, menyepadukan rakyat, menjana kemajuan dan pemacu bidang sains dan

Buku ini adalah analisis yang provokatif

teknologi kini menghadapi badai apabila

tentang suasana politik dunia selepas

dasar bahasa Inggeris diberi taraf dalam

kejatuhan

pengajian

komunis.

Huntington

sains

dan

matematik

mula

mengemukakan kerangka mencabar bagi

diperkenalkan. Ikuti pandangan pemikiran

memahami realiti politik global untuk

lapan orang cendekiawan Melayu dalam

kurun akan datang. Dimensi utama dan

esei mereka yang meramalkan gelombang

paling bahaya daripada politik global

yang

yang muncul, menurutnya, adalah konflik

melanda

antara

yang

Sebuah buku yang mengungkap analisa

berbeza. Tema buku ini tertumpu kepada

beberapa isu utama yang mengaitkan sosio

budaya dan jati diri bLidaya, yang pada

dan nasionalisme, budaya bangsa dan

tahap paling luas adalah jati diri tamadun

kesan

yang

diperkenalkan dalam pendidikan negara .

kumpulan

sedang

persepaduan,

dari

tamadun

membentuk

perpecahan

dan

pola konflik

12

membawa bangsa

tragedi dan

perubahan

yang

bahasa

dasar

bakal Melayu.

yang


GALERI SANGGAR ZA'BA : KOLEKSI SEJARAH PENERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Pengembangan bahasa Melayu didukung oleh penerbitan di mana buku, majalah, jurnal dan bahan bacaan lain menjadi wadah penyebaran dan pengembangan bahasa Melayu yang sangat berkesan oleh Bahasa Melayu - apa sudah jadi I

Dewan Bahasa dan Pustaka dalam tempoh

Kamal Sukri Abdullah. Batu Caves: PTS

lima

Profesional, 2006

memajukan

dekad.

Peranan

DBP

bidang

dalam

penerbitan

dinyatakan dengan jelas dalam Akta DBP Bahasa Melayu adalah unsur terpenting,

" un tuk mencetak atau menerbit atau

lambang

membantu

kewujudan

negara in1.

dan

kedaulatan

Perkara 152 Perlembagaan

dalam

percetakan

a tau

penerbitan buku-buku, majalah-majalah,

Persekutuan yang telah memberi taraf

risalah-risalah

bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan

kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan

bahasa kebangsaan negara Malaysia am at

dan bahasa-bahasa lain".

berkait rapat dengan pembentukan jati

DBP

din

penghasilan dan penerbitan buku bahasa,

dan

citra

negara.

Kewujudan

menjadi

pelbagai isu dan polemik yang mencabar

sastera,

penggunaan

tinggi,

bahasa

Melayu

menarik

teks

dan

lain-lain

penerbit

sekolah

bentuk

ulung

dan

dalam

pengajian

buku ilmiah dan pengetahuan

perhatian penulis untuk mengembalikan

umum bagi masyarakat yang mengisi

dan

keperluan

mengembangkan

bahasa

ini

sebagai

semula bahasa

fungsi

kerajaan,

khasnya

pendidikan

dalam

pembangunan ilmu bagi bangsa yang

bahasa ilmu, bahasa budaya tinggi, dan

Merdeka.

Penerbitan juga memainkan

bahasa pembangunan negara.

peranan yang penting dalam memupuk

Buku yang wajar dibaca terutama oleh

perpaduan

guru, pegawai kerajaan, ahli politik,

berbilang kaum menerusi wadah bahasa

wakil rakyat, pemimpin negara dan

kebangsaan. Sejak penerbitan pertama

semua golongan masyarakat.

pada

masyarakat

tahun

1956,

Malaysia

kini

DBP

yang

telah

menghasilkan 8 464 judul buku, 14 judul majalah dan jurnal (termasuk majalah yang telah dihentikan terbitan) dalam memperluas penggunaan bahasa Melayu

13


•

di pelbagai bidang, genre, laras dan

DBP bukan sahaja penerbit buku, antara

gedung

buku

yang

khalayak pembaca.

malah

Galeri sejarah penerbitan DBP yang kini

menggerak dan memberi sumbangan

diberi nama Sanggar Za'ba akan menjadi

besar

sebuah

negara.

lagi

kemajuan

mercu

tanda

lambang

dan

industri

penerbitan

perbukuan serta bukti komitmen dan

•

industri

dalam

Penerbitan

penerbitan

menepati

yang

kesungguhan DBP dalam memaju minda

tanggungj awab

masyarakat,

memajukan bahasa kebangsaan dan

bangsa

membina

Malaysia

ketamadunan

melalui

ilmu

dan

sastera,

di

dalam

organisasi

samping

meningkatkan

pengetahuan.

apresiasi

Sanggar Za'ba ditubuhkan dengan tujuan

budaya,

yang berikut;

bangsa. Dalam tempoh lima dekad,

masyarakat

terhadap

kebudayaan dan kesenian

penerbitan bagi bidang kesenian dan •

Mempamerkan sumbangan penerbitan

kesusasteraan

DBP dalam meningkatkan taraf sosio

bacaan

ekonomi rakyat menerusi pendidikan

dengan jumlah penerbitan 2, 358

negara melalui penggunaan bahasa

judul.

Melayu sebagai bahasa pendidikan

karyawan seperti Sasterawan Negara

formal,

dan pejuang bahasa seperti Za'ba,

alat

penyebaran

ilmu

di

mendominasi

seni

budaya

Sumbangan

bah an

dan

sastera

penulis

dan

kalangan masyarakat Malaysia. Sejak

Syed

penubuhan DBP sehingga kini, lebih

Muhammad dan lain-lain tidak kurang

2,000 judul buku teks diterbit dan

pentingnya dalam pembinaan bangsa

diedar

Malaysia yang harmoni dan bersatu.

ke

sekolah

rendah

dan

Nasir

Ismail,

Ishak

Haji

menengah seluruh negara. •

•

Penerbitan DBP juga membuktikan

Penerbitan DBP sebagai wadah dan

kemampuannya

wahana pemindahan ilmu sains dan

membuka

teknologi

kegiatan

khususnya

melalui

buku

minda

mencipta bangsa

terjemahan.

ilmu melalui Judul

berbahasa Melayu sebagai pemangkin

terjemahan dalam bidang sains dan

pembangunan negara tercerna dari

teknologi, sosial dan budaya, politik

lebih 1,400 judul dalam bidang sains

dan pentadbiran mengisi kekosongan

tulen,

ilmu

sekitar,

perubatan, pertanian, teknQlogi

alam

industri,

pengetahuan

dan

teknologi.

Projek NADI pada tahun 1980-an amat

kejuruteraan dan sebagainya.

signififikan

kepada

penyelesaian

masalah bahan bacaan dan rujukan peringkat pengajian tinggi. 14


memelihara •

jangka

hayat

khazanah

penerbitan DBP yang amat bernilai.

Peranan dan sumbangan terbitan DBP secara langsung meningkatkan jumlah pembaca

yang

akan

meneruskan

Beberapa judul buku dari bidang dan

kesinambungan mendaulatkan bahasa

kategori terpilih dipamer khasnya karya

Melayu

kategori

yang

sebagai

pembangunan

bermula

kanak-kanak

dengan

dan

remaja

langkah awal membina minda kanak-

memberi

impak

ilmu

kepada

dan

pemikiran

bangsa.

kanak ke arah pembentukan nilai insan mencintai negara dan bangsa,

Sesuai dengan kemajuan pemikiran dan

serta

pembaharuan yang diketengahkan oleh

meningkatkan

budaya

minat

membaca.

Tan Sri Pendita Za'ba dalam memajukan sosio-ekonomi, pendidikan, bahasa dan

•

DBP sebagai peneraju dan penerbit

persuratan

bahasa

khasnya

Melayu

mengekalkan

serta

tumpuannya

masyarakat

terhadap

orang

penggunaan bahasa yang bermutu,

Melayu, galeri ini turut menjadi ruang

reka bentuk dan reka cetak yang

pertemuan para cendekia melontar dan

menarik. Pengiktirafan kepada karya

menyumbangkan

yang bermutu melalui Hadiah Buku

gelanggang perdebatan ekonomi, sosial,

Kebangsaan, Hadiah Noma Concours,

dan persuratan. Antara pertemuan yang

ACCU dan International Book Design

telah menarik diadakan di Sanggar Za'ba

Leipzig membuktikan galakan untuk

adalah Forum Sosiobudaya Oasar Ekonomi

memajukan

Baru dan

penerbitan

bertaraf

kepada

Tradisi

perubahan melalui pelbagai media

bangsa

produk

bagi

sarjana,

tokoh

pembaharuan penerbitan

perisian

para

pendidikan, korporat dan politik.

Era kemajuan sains dan teknologi

penghasilan

dalam

8aca Puisi Penulisan Asia

perhatian

membawa

pandangan

Tenggara: Rahman Shaari yang menarik

antarabangsa.

•

budaya

memupuk keilmuan, akan

terus

sebagaimana

memudahkan

cendekiawan

penggunaan bahasa Melayu

membina dipersegar

kecemerlangan Melayu

yang

merentasi

zaman kegemilangan kerajaan kesultanan Sanggar Za 'ba ditempatkan tingkat 1 Blok

Melayu Melaka hinggalah era kemajuan

Podium bukan sahaja menjadi ruang yang

teknologi menawan angkasa raya.

menempatkan lebih 8,000 judul buku, ia juga dilengkapi dengan sistem kawalan suhu dan alat kawalan kelembapan bagi

15


KOLEKSI TOKOH

KOLEKSI OTHMAN HAJI ZAINUDDIN: DUNIA KREATIF DARI PENTAS TEATER KE LAYAR TV

Ketajaman pena sang pengkarya adalah Majlis Meraikan Penerima S.E.A. Write

rakaman himpunan pengalamannya dalam

Awards di Sanggar Za'Ba, Dewan Bahasa

merentasi

dan Pustaka: 7 Disember 2007

kehidupan yang diolah dalam rangkaian tinta

pelbagai

madah

ke

warna

pangkuan

dalam

pembaca,

penonton

mahupun

pendengar

yang

menjadi

khalayak

pencinta

hasH

karyanya. Namun, tidak dapat dinafikan proses membina dan mengembangkan kepengarangan

juga

didukung dengan

sumber, rujukan dan bahan bacaan yang memperkayakan

khazanah

perbendaharaan

Untuk

penulis.

memahami pemikiran dan jiwa penulis, Ekonomi

harus juga bermula dengan mengenali

Baru" di Sanggar Za'Ba, Dewan Bahasa

sumbangan karya yang menjadi latar dan

dan Pustaka: 11 Septmber 2007.

inspirasi penulisan sesebuah karya.

Dialog

Sosiobudaya

"Dasar

Othman Haji Zainuddin,

adalah anak

kelahiran Johor dan mantan karyawan Dewan

Bahasa

mempunyai

dan

latar

Pustaka

belakang

yang kerjaya

sebagai pelukis grafik penerbitan DBP. Di sebalik lorekan hasH seni, bakat kreatif dikenali dalam bidang penulisan skrip drama, teater, TV dan novel.

Selain seorang penulis yang aktif, beliau juga

penggiat

teater

Badan

Budaya

Budaya DBP yang banyak menonjolkan

16


11. Suratman : sepi seorang perindu.

karya dan pengarahan daLam peLbagai

TeLemovie.

genre karya dari drama moden, drama epik, bangsawan, teater. Antara lakon

12. Mama.

tari yang dihasiLkan iaLah Titah Tuanku,

13. Srengenge. Adaptasi novel Shahnon

Lakontari Bhratayuda, Remang di lorong

Ahmad. 14. Parit.

tua dan banyak lagi. Hampir kesemua

17. Taming Sari.

Senja antara karyanya yang terkenal

18. Replika.

dengan barisan pelakon popuLar.

19. Aktres.

Ookumentasi

MeLayu

20. Tanah mengandung Seri Menanti.

telah

21. Dato'

memperoLeh karya penulisan Othman Haji Zainuddin

sebagai

usaha

medan

16. Sanggar Bayu.

drama Sayang Suhana,

Rumah Kedl Tiang Seribu, dan Penunggu

Pusat

di

15. Nyonya. Siri TV.

teater tanah air di sekitar tahun 80-an. Layar TV,

Sepi

tempur. Versi 3.

pementasan memberi impak daLam dunia

Oi

Telemovie

Onn

pelopor

kemerdekaan

Malaysia.

memelihara

22. Filem cereka komidi Muzika Che Det.

khazanah kepengarangan seni drama dan teater agar menjadi inspirasi dan contoh

Teater Perdana 2000.

kepada pencipta muda. Antara koLeksi

oleh Kerajaan Negeri Johor Oarul

skrip

Takzim

beliau

yang

menarik

perhatian

23. Wayang Pak Dogol: komidi muzika.

adalah;

Oiterbitkan 1.

Konserto Terakhir. Oipadankan dari

Semerah Padi.

4.

P. Ram lee the musical. Original idea of Shireen Woon.

Negeri

Oidasarkan daripada Sejarah Melayu.

Ramlee oleh Rahim Razali.

Melod; Perdntaan: sebuak muzika

Kerajaan

24. Muzikal Fatimah dan Sang Raja.

Adaptasi fiLem P.

3.

oleh

Johor Oarul Takzim.

novel Abdullah Hussain.

2.

Oiterbitkan

Teater Perdana Negeri Johor 2000

25. Murugan dan Kepala

keretapi

screenplay.

Composed and

26. Uda dan Dara: versi TV.

script by Othman Haji Zainuddin.

27. Isabela: fHem cereka.

Music by Helen Yap.

28. Harum Disember: filem cereka.

5.

Disember: screenplay.

29. Percintaan 2003.

6.

Imam al-Bukhari.

30. Jambatan merah: screen play

7.

Titian Waktu.

31. Tunggul-tunggul Gerigis

8.

Pelarian: cerita sebuah gunung.

32. Di seberang sungai.

9.

Akinabalu: Filem cereka balada.

33. Siti Zulaiha: drama TV bersiri

10. Penulis Lirik.

17


Pengumpulan koleksi Othman Haji Zainuddin

Melayu

diharap dapat memberi inspirasi kepada

penyelidikan yang berkaitan termasuk

pengkarya mud a mengangkat karya-karya

laporan kajian, transliterasi dan tesis.

besar kreatif mahupun klasik ke pentas seni

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi

teater.

Maklumat, rakan

serta

hasH

Universiti

kolaborasi

lain

Malaya

Pusat

dalam

dengan

Dokumentasi

Melayu, DBP telah mengusahakan dan

II

TEKHOlOGI MAKLUMAT

I

berjaya memperoleh dana penyelidikan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi peLaksanaan projek mulai Oktober 2007 hingga Mach 2009

PERPUSTAKAAN DIGITAL MANUSKRIP

Inisiatif ini

MELAYU

sebagai

melibatkan koleksi

DALAM RANGKAIAN GRID

Pusat

Dokumentasi

pengLibatan Koleksi

Melayu

manuskrip

yang

kerjasama,

DBP

test bed akan manuskrip Melayu Melayu

juga

sebagai

rakan

pembekal kandungan dan

bertaburan di beberapa institusi dalam

pakar rujuk bidang manuskrip Melayu.

dan luar negara adakalanya menimbulkan

Lanjutan

masalah akses kepada sarjana, penyelidik

membuka peluang agar khazanah warisan

dan pelajar khasnya bagi yang jauh dari

dikongsi oleh pelbagai institiusi khasnya

perpustakaan dan pusat dokumentasig

dalam usaha ke arah mengumpul

berada di luar negara. Pembangunan

memberi akses kepada koleksi digital

Perpustakaan Digital

Manuskrip Melayu

warisan negara di samping memajukan

akan menyelesaikan masalah akses dan

apresisasi masyarakat terhadap tulisan

merangsang

Jawi.

kolaborasi

kesarjanaan

dari

kolaborasi

Selaras

dengan

ini

akan

dan

langkah

dalam kajian dan penyelidikan manuskrip

mengadakan kerjasama Jaringan Pustaka,

dan bidang filologi.

pusat kecemerlangan manuskrip Melayu di luar negara seperti Indonesia, Eropah

Rangkaian perpustakaan digital secara

dan

Amerika Syarikat akan diundang

bagi

dalam usaha koLaborasi ini agar dapat

membolehkan institusi repositori dalam

mewujudkan repositori manuskrip Melayu

dan luar negara mengambil bahagian

sedunia.

daLam membina koleksi digital manuskrip

Pelaksananan manuskrip Melayu dalam

Melayu.

rangkaian memberi penyelesaian akses,

kolaborasi

dicadangkan

Institusi

repositori

yang

mengambil

bahagian

berkongsi

rujukan

pengalaman

dalam

membina,

persuratan awal ini.

menawarkan

kandungan

manuskrip 18

dan

penyelidikan

warisan


•

Koleksi manuskrip Melayu diperoleh

penggunaan manuskrip Melayu yang

dengan

kurang dikenali atau tidak dirujuk

harga

yang

tinggi

terpaksa menghadapi

namun

akan dipertingkat dan tersebar luas.

masalah dan

bahaya bahan yang terdedah kepada kerosakan

tahun

setiap

dan

•

Perpustakaan

digital

dengan

hak

memerlukan peruntukan yang besar

akses yang berbeza dan identiti khas

untuk

pemeliharaan

seperti tera air (watermark) memberi

secara tradisonal. Pendigitalan adalah

identiti dan integriti kepada khazanah

salah satu alternatif terbaik selain

warisan

dijangka berdaya maju mewujudkan

tinggi. Perpustakaan Digital Manuskrip

produk dan perkhidmatan yang terkini

Melayu dalam Rangkaian Grid secara

sesuai

kolaborasi

memastikan

dengan

keperluan

komuniti

persuratan

yang

dalam

bernilai

mempelopori

penggunaan teknologi dalam usaha

siber Bahasa Melayu .

DBP menjangkau khalayak komuniti siber mencintai khazanah persuratan •

dan

dan kepustakaan Melayu di samping

sarjana manuskrip Melayu dan filologi

menyokong aspirasi mengetengahkan

amat

dan merakyatkan seni, warisan dan

Kolaborasi

antara

sukar

pengkaji

khasnya

apabila

kumpulan

melibatkan

budaya

individu

menganotasi naskhah.

nakhah klasik diharap menjadi kunci

Manuskrip

disepadu

Melayu

dengan

mentransliterasi

dan

utama dalam memajukan bahasa dan

modul

persuratan Melayu dan kekal berdaya saing.

menganotasi

masa akan datang.

Kebanyakan manuskrip Melayu adalah tulisan

jawi

lama

mengalami

kemerosotan

Diharapkan

modul

Manuscript"

(audio),

yang

pembaca.

seperti dan

Talking modul

transliterasi akan membantu individu dan masyarakat yang kurang atau tiada

kebolehan

membaca

kandungan

yang

merangsang kerjasama kesarjanaan di

dalam

dan

antara

teknologi

Perpustakaan

moden

Asimilasi

melaksana kerja mentransliterasi dan

Digital

•

bangsa.

jawi

membina kemahiran jawi. Seterusnya kesedaran dan kecintaan terhadap 19


mewujudkan sebuah koleksi persuratan

KEPUSTAKAAN PERSURATAN MELAYU

dan tradisi ilmu di rantau ini pada tahun 1823. Oleh itu istimewanya perpustakaan PERSURATAN MELAYU 01

ini adalah sumber dan bahan yang amat

PERPUSTAKAAN NASIONAL SINGAPURA

bernilai khusus tentang tamadun dan peradaban dunia Melayu dan Malaya yang

Singapura merupakan pusat intelektual

diserahkan dalam dekad terdahulu.

dan percetakan Melayu yang penting di abad ke 18 dan 19. Kemasukan kuasa

Peluang untuk melihat koleksi bahan

barat

nadir yang ditempatkan di tingkat 13

bukan

sahaja

telah

mengausai

politik dan kekayaan Tanah Melayu dan

membawa

kami

meneliti

Singapura, malah mendalami ilmu dan

dokumen

dan

khazanah

penulisan

serta

persuratan dan percetakan awal abad ke

memperkenal teknologi percetakan yang

19 dan 20. Antara yang istimewa adalah

menyebar khazanah persuratan khasnya

bahan persuratan Malaya dan Singapura

manuskrip Melayu dan cap batu jawi

yang

(litograf). Langkah mengesan khazanah

Selat, khasnya dan kepulauan Melayu

kepustakaan Melayu di Singapura yang

amnya. Ini termasuklah warkah Stamford

suatu

Raffles, manuskrip tulisan tangan Jawi

masyarakat tempatan

masa

dahulu

adalah

pusat

berkongsi

sejarah

persuratan Melayu adalah pilihan yang

dan

tepat.

Perpustakaan Raffles.

Lawatan

ke

Perpustakaan

transliterasi

beberapa warisan

negeri-negeri

rumi

warisan

Beberapa judul yang menarik perhatian

Nasional

Singapura dari 29 hingga 30 Julai 2007

ditemui

bertujuan mengesan khazanah koleksi

persuratan dan penyelidikan yang tinggi.

kepustakaan Melayu

bagi memperkaya

di

sini

mempunyai

nitai

Antara judul-judul tersebut adalah;

koleksi PDM disamping membuka peluang untuk

mengakses

1. Adat orang menjad; raja (juduL lain:

bahan

persuratan

RisaLah Hukum Kanun) yang tercatat

Melayu. Dengan ini akan menggalakkan

di dalamnya lea treatise on adapt law

lagi penggunaan manuskrip Melayu dan

a version of the Malacca R;saLah

nadir untuk meningkatkan kesarjanaan

Hukum Kanun, printed by Prof. Van

dan penerbitan.

Ronkel (Leiden 1918).

kepada lebih

masyarakat banyak

Perpustakaan

lagi

Nasional

Singapura

2. Bowrey,

ditubuhkan pada tahun 1995 bermula dengan

usaha

Sir

Stamford

T.

A

Dictionary

English

MaLaya, MaLaya and English: to which added ;s added some short grammar

Raffles

20


rules & directions, and also several

Winstedt

miscellanous, dialogues and letters .

belonging to Menteri .

1935¡

copies

from

m.s.

London : printed by Sam Bridge for Menariknya manuskrip ini adalah tulisan

the Author, (1701).

tangan 3.

jawi,

namun

maklumat

atau

penyalin.

A grammar and

mengenai

dictionary of the Malays language

Andainya

with a preliminary dissertation. In

Winstedt, tentunya dapat digambarkan

two volumes: vol. 1 Dissertation and

penguasaan budaya dan bahasa Melayu

Grammar Vol. 2 Malay and English,

menjadi

and English and Malay Dictionaries,

sebagai

(1852).

menghasilkan penulisan yang memberi

Crawford,

J.

A.

penulis

tiada

tulisan

tangan

kelebihan sarjana

ini

kepada

barat

milik

Winstedt

yang

banyak

sumbangan kepada pentadbiran British di adalah

Singapura dan Tanah Melayu di samping

antara usaha penyusunan kamus bahasa

mengembangkan bahasa Melayu di zaman

Melayu terawal yang ditulis oleh sarjana

tersebut.

Menariknya

kedua-dua

barat. Judul

judul

A grammar and dictionary

of the Malays languages juga memuatkan

Sadjarah

sejarah bahasa Melayu di rantau dan

Kroniekenl

kepulauan

Abdoellah

Melayu

memberikan

yang

gambaran

dapat

Malajoe naar bin

of

de

Malesche

de

uitgave

Abdelkader

van

Moensji.

Leiden: E. J. Brill, 1884.

penggunaan

bahasa Melayu yang tersebar luas dalam Menariknya Abdullah Munshi mencatatkan

pelbagai dialek penutur.

pandangannya dalam

4. Cermin mata bagi segala orang yang

Sadjarah Melayu

tentang percetakan cap batu jawi dengan

menuntut pengetahuan.

Singapore,

usaha permulaannya menerbitkan karya

1859.

berbahasa

ini ,

Majalah

terawal

Melayu dalam tulisan jawi berbentuk

... "menulis

seperti penulisan manuskrip dengan

beberapa ratus atau ribupun boleh jadi

iluminasi

yang

sudah dihitungkan oleh orang pandai-

dalam

pandai bahawa s[e]orang tukang cap itu

menarik

menggambarkan

kesenian

boleh

persuratan Melayu.

cap

membuat

dengan

kita

huruf

terlebih

timah,

lekas

daripada 200 orang jurutulis" dengan maksud

5. Hikayat Misa Kiamang. Buku 1 dan 2. Tercatat

di

dalamnya

unpublished.

Presented

"Book by

manuskrip

1

membandingkan tulisan

tangan

teknologi cetakan litograf.

R.O

21

penyalinan dengan


Begitu

juga

pandangannya

mengumpul

tentang

siapa

yang

melalui pengesanan pemilik bahan atau

memeliharakan

hadiah oleh waris atau individu.

iaitu menjadikan dan

bahasa sendiri barang

yang

siapa

ti[ajda

mengembangkan bahasa seperti keakuan

Peranan

melayu itu maka ia itu tingga/ da/am

dapat dinafikan

bodoh

mengetahui

dan

mungkin

dokumentasi khazanah pemikiran bangsa

bahasa Melayu, ... "Barang

sebanyak

menjadi

bangsa

ked/

pengumpul

ada

manuskrip

tidak

akhir-akhir ini

yang

nilai

segi

khazanah

keadaannya seperti anak-anak ikan kedl

sama

menjadi makanan ikan yang besar"

menjadi bukti keintelektualan , keilmuan dan

dari

sesebuah

kemasyhuran..

kandungan

bangsa

yag

Melayu,

mahupun dari segi harga. Ilmu yang terakam

amat

luas

dan

merangkumi

pelbagai subjek dan genre mencakupi pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu di zaman lampau.

Forum

Menjejaki

Manuskrip

Persuratan

Me/ayu

Nadir

yang

14 Februari

2007

dan

diadakan pad a

Me/ayu:

memperkenalkan dua orang pengumpul manuskrip pengalaman

Melayu

untuk

dalam

berkongsi

mengesan

dan

memperoleh bahan manuskrip dan nadir

FORUM MENJEJAKI PERSURATAN

di beberapa lokasi dalam negeri dan

MELAYU: MANUSKRIP MELAYU DAN

negara jiran iaitu Thailand dan Indonesia.

NADIR Menyedari terlalu banyak warisan sejarah negara yang tersimpan di perpustakaan di Kemajuan dan perkembangan ilmu dan

luar negara seperti Britain, Belanda dan

pengetahuan khasnya dalam persuratan

Rusia, ia memberi kesedaran kepada

dan

berkembang

kedua-dua tokoh untuk menyelamatkan

dengan pesat dari tuntutan keagamaan

khazanah warisan dari terpupus, disimpan

dan kerohanian, kepada keperluan sosial,

dan

eknomi dan perdagangah seterusnya sains

rujukan

dan teknologi yang kehidupan individu

sesebuah manuskrip Melayu tidak dapat

dan masyarakat. Perpustakaan berusaha

ditukar ganti atau digadai semata-mata

penerbitan

Melayu

22

dipulihara generasi

untuk akan

tatapan datang.

dan Nitai


dengan tawaran harga yang tinggi kepada

rundingan langsung dengan pemilik, waris

orang asing semata-mata untuk ganjaran

atau keluarga, orang ketiga atau agen,

dan

mengunjungi kedai

keuntungan

berbanding

dengan

antik atau rumah

maruah bangsa yang bakal tergadai ke

lelongan

tangan asing.

mengunjungi Laman web antikuarian.

Dr.

Muhammad

Pauzi

Abdul

Latiff,

Peranan

dan

buku

institusi

lama,

keilmuan

serta

seperti

Pensyarah Jabatan Komunikasi Korporat,

Perpustakaan Negara Malaysia dan Pusat

Fakulti Bahasa Moden, Universiti Putra

Dokumentasi Melayu harus mempergiat

Malaysia

dan

meminati

pengumpulan

mempertingkatkan

pengumpulan

manuskrip Melayu bermula dengan minat

manuskrip Melayu sebagai bahan rujukan

kepada

dan

barang-barang

antik

dan

penyelidikan

demi

menyelamat

sebilangan keeil manuskrip. Pengetahuan

khazanah warisan bangsa dari jatuh ke

tentang

tangan asing.

penulisan

dan

ketulenan

sesebuah manuskrip amat penting kepada pengumpul manuskrip bagi mengelakkan

Tidak dapat dinafikan hambatan yang

penipuan

membantu

dihadapi dalam memperoleh manuskrip

sesebuah

Melayu terutamanya kekangan masa bagi

naskhah khasnya jenis bahan, kertas ,

mengesan dan menjejaki bahan warisan

dakwat dan keadaan naskhah.

ini

disamping

pengumpul

menilai

harga

khasnya

proses

menndapatkan

maklumat dan maklum balas dari pemilik Antara

perkara

penting

dikenalpasti

atau

waris,

kedudukan

geografi

dan

bahan

yang

adalah kesan dimakan serangga dan asid

faktor

semula jadi yang bukan disengajakan,

berada di kawasan berisiko tinggi seperti

kertas yang semakin pudar, penjilidan

selatan Thailand, faktor kewangan.

keselamatan

bagi

yang tidak sempurna, kulit manuskrip rosak,

selain hilang beberapa helaian

Dr. Muhammad Pauzi turut berkongsi beberapa judul manuskrip Melayu koleksi

muka surat.

terkini beliau, antaranya; Pengalaman

diperdaya

oleh

i.

pemilik

FQ 'Ql

jjkQlQU

seseorang

berhQjQt

manuskrip untuk menjual naskhah tiruan

sesuQtu, berbentuk sekeping kertas

dengan harga yang tinggi menjadi iktibar

berbentuk bulatan dan dibalut dengan

dalam rundingan perolehan selanjutnya.

kain kuning.

Menurut Dr. Muhammad Pauzi, perolehan

ii. PetuQ memilih Qnjing perburuQn YQng

manuskrip dibuat dengan beberapa eara

bQik, memperlihatkan peranan anjing

antaranya

melalui

penyelidikan,

dalam 23

masyarakat

Melayu

dalam


menjaga

keselamatan

tuannya,

.berharap lebih ramai individu dapat

tanaman dari haiwan perosak,dan

mengakses kepada bahan dan dokumen

mengawal kawasan kampung.

yang berharga untuk mencungkil nitai sejarah, pemikiran dan peradaban bangsa

iii. Ilmu bintanglwaktu solat berpandu

yang dikagumi suatu masa dulu.

horoskop Melayu dipercayai disalin

dari negeri oleh Haji Wan Dagang ..... Terengganu.

Kitab

yang

Forum Menjejaki Persuratan Melayu :

membicarakan penentuan masa sol at

Manuskrip Melayu dan Nadir, 14

dan diterjemah ke dalam bentuk

Februari 2007

jadual.

IV. Kata/og pamorli/ustrasilharga keris. Selain menceritakan tentang pamor, azimat, mentera, petua dan jenis keris, kitab ini juga mencatatkan ilustrasi dan harga keris Hang Tuah dan

Jebat

kewujudan

yang

membuktikan

kedua-dua

pahlawan

tersebut.

Faal

Manakala pembicara kedua, Encik Wan Ahmad Arshad dari Galeri Pusaka Moyang berkongsi pengalaman mengumpul bahan nadir dan artifak khasnya milik Za'ba, dan al-Quran warisan Turki Othmaniah yang berusia 698 tahun. Bagi En. Wan Ahmad, yang mahu dikenali sebagai Purbawan, khazanah manuskrip dan nadir yang menjadi dokumentasi penting bangsa dan negara harus disebar kepada masyarakat. Jalinan rangkaian di Aceh,

Sumatera,

Pulau Lombok dan

Patani memudahkan beliau mengesan dan memperoleh manuskrip Melayu dan bahan nadir. Melalui usaha pendigitalan beliau

24


Dr. Muhammad Pauzi Abdul Latif

Dr. Mana Sikana

Encik Wan Ahmad Arshad Galeri Pusaka Moyang

Pameran Koleksi Pengumpulan Manuskrip dan Nadir

25


masyarakat kepada karya-karya sastera

PEMBACAAAN

II

II

tradisional yang diharap dapat membina jati diri, sosiobudaya positif masyarakat Malaysia.

HARI BUKU DAN HAK CIPTA SEDUNIA

2007 Hikayat Ser; Kelantan adalah naskhah

klasik

MAJLlS BACA NASKHAH HIKAYAT SERI

yang

pemerintahan

KELANTAN

tergolong

cerita,

dan

hiburan

bermula

perkhabaran,

menyampaikan

nasi hat.

negeri

dalam

sejarah

Kelantan

kategori

yang

manuskrip

sejarah dan ketatanegaraan. Hikayat ini

Penglipur lara dan sastera istana adalah ruang

mengungkapkan

Sastera

dengan

kembang

kisah

sebagai

Cik Siti

raja

yang

Wan asal

istana banyak melahirkan karya-karya

memerintah negeri Kelantan Purba dan

agung antaranya Sejarah Melayu, Hikayat

diikuti

Hang Tuah, Merong Mahawangsa, dari

Sa' adung.

syair,

perubatan,

bergolak selepas Puteri Sa'adong turun

kitab

tahta dan menyerahkan pemerintahan

hikayat,

ilmu

ketatanegaraan

hinggalah

pensejarahan

kisah

lagenda

Puteri

Pemerintah Kelantan Purba

kepada suami baginda, Sultan Abdullah.

Namun

Melayu.

dengan

keghairahan penerbitan bacaan popular telah

menenggelamkan

Program

apresiasi

yang

masyarakat

terhadap karya klasik.

berjaya dengan

mendekatkan DBP

untuk

menghayati bahasa dan kesusasteraan Pusat

Dokumentasi

Melayu

Melayu

dengan

menarik

perhatian

pencinta

kerjasama Galeri Ilmu Koperasi DBP buat

sastera dari pelbagai kaum termasuk

kali keduanya menganjurkan majlis Baca

India dan (ina. Antara yang menunjukkan

Naskhah H;kayat Sed Kelantan sempena

bakat dan kreativiti adalah Uthaya Sankar

Hari Buku dan Hakcipta Sedunia pada 23

SB dari Kumpulan Sasterawan Kavyan dan

April 2007.

Dr. Tee Boon (huan dari Kolej New Era. Gaya

persembahan,

intonasi

dan

Sebagai badan penerbit DBP memainkan

kelancaran antara aspek yang dinilai

peranan menjadikan Hari Buku dan Hak

untuk memilih Pembaca Terbaik di akhir

(ipta

acara.

Sedunia

pemelajaran

untuk

melalui

menikmati karya

dan

penerbitan hasil sumbangan penulis yang

Yusnizamawar binti Mohd. Anuar, peserta

memberi

membina

dari Dewan Bahasa dan Pustaka berjaya

pemikiran masyarakat. Pemilihan karya

menarik perhatian penonton dengan gaya

teks

persembahan

sumbangan ¡ besar

klasik

mengembalikan

apresiasi

26

kreatifnya

dan


keberaniannya muka,

menggabungkan

penghayatan,

dan

mimik

PROGRAM GALAKAN MEMBACA

kelancaran

menyampaikan kisah penuh emosi. Dan seorang

"nenek

kepada

wanita

kebayan"

KELUARGA PENDORONG MINAT

bertukar

muda,

MEMBACA

beliau

Ceramah Program Jerayawara BBSN

menyampaikan centa yang penuh dengan pengkisahan sejarah Kelantan di zaman lampau.

Keistimewaannya

membawa

Membaca mempunyai kedudukan yang

kepada kejayaan menyaingi persembahan

amat penting dalam kehidupan. Selain

12 orang peserta lain yang mewakili

meningkatkan penguasaan ilmu, aktiviti

Akademi

Pengajian Melayu,

membaca

Penulis

Kulala

Persatuan

Lumpur

dalam

keluarga

dapat

(KALAM) ,

mengerat hubungan kekeluargaan dalam

Persatuan Penulis Nasional (PENA), dan

berkongsi minat serta memben peluang

Keretapi Tanah Melayu Berhad.

seisi

keluarga

memainkan peranannya

membina budaya mencintai ilmu dan Dengan

sambutan

yang

amat

buku. Melalui program Jerayawara BBSN

-

menggalakkan ini, Baca Naskhah akan

2007,

menjadi acara tahunan pengisian Han

padang

Buku

penyertaan

dan

Hakcipta

Sedunia

sebagai

langkah mempersegar budaya dan sastera tradisional

sebagai

panduan

pembinaan

masyarakat Malaysia

PDM mengambil langkah turun dalam

usaha

melibatkan

masyarakat

khususnya

dalam

setempat

memupuk

minat

dalam

membaca dan penghayatan pada bahasa

yang

dan sastera, amnya. Pada masa yang sarna,

bertunjang kepada persuratan Melayu.

PDM

turut

memperkenal

mempromosi

keahlian

Rakan

dan

Dewan

serta peranan Pusat Dokumentasi Melayu.

Majlis yang berlangsung pad a 25 Oktober 2007, di Tanjung Karang turut melibatkan kerjasama

Pejabat

Pelajaran

Daerah

Kuala Selangor dan JKKK Pant 2, Tg. Karang,

JKK

UMNO

Tg.

Karang

dan

Pertubuhan Peladang Kawasan Tanjung Karang.

Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Selangor telah

mengundang

guru-guru

pusat

sumber sekolah menengah dan rendah

27


dari sekolah-sekolah

sahaja terbit di pasaran khasnya

di daerah Tanjung untuk

topik-topik yang mengaitkan hal-

berkongsi pengalaman dan pandangan

hal kekeluargaan dan kemahiran

dalam memajukan budaya membaca di

keibubapaan.

Karang

dan

Kuala

Selangor

kalangan pelajar dan masyarakat.

• Ceramah

Kisah tragedi Nurin Jazlin yang

M;nat

dibukukan dan dijual tidak diberi

Membaca telah dihadiri oleh 71 orang

atau mendapat sebarang publisiti

guru-guru

sekolah

yang luas. Namun, ibu bapa harus

menengah dan rendah dari 84 buah

segera mendapatkan sebagai satu

sekolah di daerah Tanjung Karang dan

bahan

Kuala Selangor. Turut hadir termasuklah

khasnya

pustakawan serta kakitangan Perbadanan

keselamatan

Perpustakaan

Keluarga

Mendorong

pusat

sumber

dan

panduan

berhubung

dengan

anak-anak.

Buku

Daerah

Tanjung

biografi dan autobiografi amat

pegawai-pegawai

Pejabat

sesuai dalam meniupkan semangat

Pelajaran Daerah Kuala Selangor, wakil-

anak-anak untuk menjadi tokoh

wakil PIBG sekolah-sekolah di daerah

berjasa dan berjaya.

Karang,

Awam

rujukan

Tanjung Karang. •

kesedaran

memberi

Buku

Ceramah telah disampaikan oleh En.

keluarga.

Jaafar Abdul Rahim, mantan karyawan

dicadangkan

DBP dan AJK Gabungan Persatuan Penulis

masa yang berkualiti selama 30

Nasional (GAPENA), dan dipengerusikan

minit

oleh

bersama

Puan

Kamariah

Abu

Samah,

Pustakawan PDM.

Oleh

itu

ibu

memperuntukkan

sehari

untuk

membaca

anak-anak.

menjalin

bapa

Ini

dapat dan

keakraban

keharmonian seisi keluarga. Beberapa

perkara

diketengahkan

oleh

penting

yang

pembicara

serta

•

adalah; •

Percutian keluarga bukan sahaja tertumpu kepada kegiatan santai,

Buku adalah himpunan pelbagai

riadah

dokumen

Mengunjungi

penting

yang

harus

dan

perkelahan.

kedai-kedai

buku

dihargai khasnya yang memberi

yang terkenal seperti

panduan dan pengetahuan kepada

kedai buku Dawama, Kinokuniya

keluarga.

Ibu bapa yang peka

akan membawa ibu bapa serta

dengan perkembangan penerbitan

akan-anak mendampingi pelbagai

harus bijak memilih judul yang

buku yang hebat di pasaran. Ini

tepat

juga akan dapat mengubah tren

dan

memperoleh

sebaik

28

Borders,


dan

hobi

masyarakat

membeli

barang

perabut,

pinggan

misalnya,

kepada

dari

Pustaka dan pihak lain yang berkaitan.

perhiasan,

Antara persoalan dan cadangan tersebut

mangkuk hobi

adalah ;

yang

a) Mempeluas maklumat promosi buku

membina minda ahli keluarga .

jualan murah dan jualan gudang oleh Dawama atau DBP untuk menjangkau

•

Setiap rumah harus mempunyai

khalayak

sudut

mengikut

sumber yang amat berminat bagi

dan

mendapatkan terbitan DBP sebagai

kreativiti keluarga bagi memberi

koleksi perpustakaan dengan harga

keselesaan

yang menjimatkan.

membaca

kemampuan,

keupayaan

membaca

bersama.

Garis panduan yang dikekluarkan

khasnya

b) Promosi

guru-guru

Rakan

pus at

Dewan

juga

oleh perpustakaan awam negeri

diperluaskan kepada guru-guru yang

dan Perpustakaan Negara Malaysia

memerlukan

dan

mudah

murah

untuk

dilaksanakan di rumah.

bahan

sumber

maklumat

diperoleh

dari

rujukan yang

dan boleh

PDM untuk tujuan

penyediaan bahan pengajaran dan •

Ibu bapa disarankan menyediakan

pembelajaran,

peruntukan untuk membeli buku

mendapatkan keistimewaan potongan

atau

harga belian buku.

majalah

setiap

bulan.

c) PDM

Sungguhpun bermula dengan nitai

disamping

berpeluang

mempromosi

yang serendah RM10 sahaja sudah

perkhidmatan

membolehkan keluarga membina

masyarakat

perpustakaan

dengan matlamat memberi maklumat

sendiri

dalam

dan

koleksi

kepada

lebih

meluas

dengan

terkini kepustakaan yang tersimpan

jangka masa panjang.

untuk diakses, dirujuk dan diperoleh penyelidik dan pengguna

CADANGAN

d) Program NILAM yang dilaksanakan di yang diadakan ini menepati

peringkat

sasaran khalayak dan memberi manfaat

berkesan

yang besar kepada ibu bapa, guru-guru

membaca dan penguasaan ilmu di

pusat sumber serta pustakawan dalam

kalangan

usaha

mereka membaca buku-buku fiksyen

Program

membina

koleksi

perpustakaan

sekolah dalam

pelajar

kepada pelajar pelbagai peringkat umur.

sahaja.

Pelbagai

menyarankan

reaksi

dan

maklum

balas

Oleh

diterima akhir sesi yang akan diambil

membaca

perhatian oleh pihak Dewan Bahasa dan

pertandingan

29

dengan

lebih

meningkat

minat

kerana

itu pelbagai

diadakan membaca

majoriti

pembicara program termasuk dengan


tujuan

memperkenalkan

buku

sinergi Jerayawara dengan pelbagai pihak

bermutu

dalam

bidang.

seperti Pejabat Pelajaran Daerah, Majlis

Galakan dan tajaan hadiah oleh ahli

Belia Daerah, jabatan kerajaan, badan

politlk dan ahli parllmen dlsarankan

bukan

untuk

mendekatkan

pelbagai

menunjukkan

komitmen

kerajaan

bukan

DBP kepada

sahaja masyarakat

pemimpin dalam membina pemikiran

malah,

pelajar menguasai pelbagai bidang

mendekati sasaran khalayak bahasa dan

ilmu.

sastera dengan meluas.

saluran

yang

terbaik

untuk

e) Pustakawan dan Perpustakaan Awam Daerah Tanjung Karang menggalakkan pengguna dan pengunjung khasnya pembaca

dewasa

datang

menggunakan perpustakaan. Ibu bapa diharap menukar sikap dari gemar menghantar anak ke perpustakaan dan meninggalkan mereka melakukan aktivitl

dengan

memantau

bebas

pembacaaan

dengan

anak¡anak.

"Cubalah memberi masa setengah jam

Oteh ltu pembicara memberi saranan

setiap hari untuk membaca bersama

supaya

keluarga",

perpustakaan

menjangkau kepada

harus

dengan

Membaca.

meningkatkan minat membaca.

Maju mundur sesuatu masyarakat dan bangsa terletak kepada tahap kemajuan penguasaan

ilmu.

Meningkatkan

tahap literasi dan minat membaca wajar menjadi

program

utama

DBP

dalam

menyebar luas penerbitan kepada seluruh lapisan pembaca. Sinergi dengan petbagai pihak khasnya DAWAMA akan dipergiat di masa akan dat.ing untuk membawa buku DBP yang bermutu kepada masyarakat dengan

promosi

yang

A.

Rahim

di ceramah Kelaurga Pendorong Minat

pelbagai

program untuk menarik perhatlan dan

dan

Jaafar

berkongsi pengalaman dan pandangan

(outreach) atau pergi

khalayak

Sdr.

meluas

sebagaimana publisiti Jom Heboh. Model

30


II

I

MERENTASI WILA YAH

Pusat rujukan tentang bahasa dan sastera di negeri Johor diberi tanggungjawab kepada

Pusat

Dakumentasi

Melayu

PERASMIAN PUSAT DOKUMENTASI

Wilayah Selatan menarik lebih ramai

SHAHAROM HUSSIAN, DBP WILA YAH

pembaca, pengguna dan penyelidik. Maka

SELATAN.

pad a 11 Ogas 2007 majlis perasmian untuk menyempurnakan penubuhan Pusat

Peranan

Dewan

Pustaka

Dakumentasi Melayu Shaharom Hussain

kesusasteraan

berlangsung di Balai Seminar DBP Wilayah

Melayu menjangkau ke pelusuk negara,

Selatan, Johor Bahru. Majlis perasmian

dihayati . oleh

yang

menyebar

Bahasa

bahasa

dan

dan

masyarakat

di

bandar

disempurnakan

oleh

Dato'

Dr.

mahupun di luar kota, pelbagai peringkat

Firdaus Abdullah, Ketua Pengarah DBP

umur, sektor awam mahu pun swasta.

dan dihadiri oleh En . Abdul Nasir Razali,

Penyerapan

Pengarah DBP Wilayah Selatan,

Puan

Aizan

Pusat

wadah

citra

bahasa

integrasi,

Malaysia

kebangsaan

pembinaan

bangsa

menerusi pelbagai program

Mohd.

Dokumentasi

anjuran DBP terlaksana melalui pejabat

Ali, Melayu

Ketua serta

tetamu

istimewa Dr. Shaharom Hussain.

cawangan dan wilayah . Sempena perasmian Pusat Dokumentasi wilayah

wilayah selatan, kini ia dikenali sbagai

selatan di Johor Bahru pada Mei 2001,

Pusat Dokumentasi Shaharom Hussain,

usaha

pengiktirafan kepada tokoh penulis dan

Sejak

tertubuhnya

pejabat

mendekati

memperluas

khalayak

bahasa,

dalam

sastera

dan

budayawan

yang

tersohor

di

selatan

penerbitan mendapat tempat di kalangan

tanah air. Shaharom Husain takoh unggul

masyarakat

negeri Jahor dan di peringkat kebangsaan

setempat

serta

meliputi

dalam bidang penulisan karya sastera,

Melaka dan Negeri Sembilan.

sejarah, budaya dan drama Melayu serta Fungsi pendokumentasian bukan sahaja

tokoh

merakamkan

guru.

Beliau

yang

mendapat

usaha

yang

pendidikan di Maktab Perguruan Idris

dilaksanakan di selatan tanah air

agar

Tanjung

pelbagai

Malim

membina

pengalaman

dan

penulisannya dan lantaran itu dikurniakan

penyelidikan . la juga penting menyebar

banyak pengiktirafan dan yang terkini

luas

Hadiah Karyawan Sastera Jahor yang

menjadi

sumber

khazanah

rujukan

kepustakaan

kepada

khalayak pembca, penyelidik, pelajar,

merupakan

sektor

bidang sastera

kerajaan

dan

swasta

serta

negeri Jahar.

masyarakat umumnya .

31

anugerah

tertinggi

dalam

dan persuratan Melayu


Sebagai sebuah pusat rujukan khusus kepustakaan

Shaharom

PDM

menumpukan koleksi wilayah

Hussain selatan

Melayu,

PENERBITAN

merangkumi

Melaka,

Johor,

Singapura dan kepulauan Riau. Koleksinya tidak lengkap tanpa koleksi khusus yang meliputi hasH karya dan mengenai penulis dan pengarang yang berasal dari negeri Johor dan Melaka.

Sempena majlis perasmian ini penerbitan

berjudul

sejauh manakah

Novel

forum

popular:

kredibiliti pengarang?

telah diadakan dan menampilkan penulis buku popular, Ahadiat Akashah, Sri Diah dan Dato' Dr. Anwar Ridhwan sebagai ahli panel dan dipengerusikan oleh Amiruddin

Katalog Percetakan Awal Persuratan

Muhammad Ali Hanafiah, Ketua Satu,

Melayu;

Persatuan Penulis Johor (PPJ)

Kamariah Abu Samah dan Wan Salhah

penyusun

(he

Ros

Rahim,

Megat Ahmad. Kuala Lumpur : Pusat Dokumentasi Melayu,

Dengan penubuhan Pusat Dokumentasi Melayu

Shaharom

Husain

akan

Dewan

Bahasa

dan Pustaka, 2006.

memberikan sumbangan dan memainkan peranan yang besar dalam pembinaan

Perkembangan bahasa, kesusasteraan dan

pemikiran

kebudayaan Melayu yang diungkapkan

Malaysia

dan melalui

intelektual wadah

bangsa

Hmu

melalui lisan dan tulisan adalah wadah

dan

penulisan

pembacaan yang luas.

dan

pemikiran

pengarang

tentang masyarakat dan diaspora yang luas.

Sejarah

penulisan

persuratan

Melayu juga tidak dapat dipisahkan dari sistem tulisan dan ejaan di alam Melayu yang

dikesan

seawal

abad

pertama

melalui tulisan Pallava. Pengaruh Islam yang dibawa oleh pedagang Arab di rantau memberi

ini

pada

kesan

abad dalam

ketiga

belas

perkembangan

karya sastera klasik, pentadbiran dan 32


perundangan

dapat

digarap

dari

pengumpulan

koleksi

dan

perbahanan

manuskrip tulisan jawi yang menunjangi

persuratan Melayu di Pusat Dokumentasi

wadah karya agung klasik negara dan

Melayu.

dunia Melayu serantau. Pusat

Dokumentasi

Melayu

yang

Penerbitan kepustakaan dunia Melayu

merupakan pusat rujukan kepustakaan

turut dihasilkan oleh golongan pedagang,

Melayu terunggul di rantau dunia Melayu

pentadbir, pelayar dan ahli sejarah yang

dan antarabangsa memberi penekanan

mempunyai

kepada sumber rujukan dan perbahanan

interaksi

dengan

dunia

Melayu pada zaman awal. Percetakan

yang

berbahasa

Melayu

di

negara

keilmuan dalam diaspora dunia Melayu

dikatakan

bermula

pada

1603

meliputi sejarah, budaya, pentadbiran,

dengan terbitnya buku berjudul Spraeck

politik, ekonomi serta sains dan teknologi

ende

Woord-boek

Houtman

di

luar

oleh

tahun

Frederick

Amsterdam.

Selain

memperlihatkan

de

yang terbina melalui

itu

Melayu.

perkembangan

wahana bahasa

terdapat banyak judul yang mengaitkan perkembangan sosial, budaya, ekonomi,

Katalog ini diterbitkan bertujuan sebagai

pentadbiran,

rujukan

sejarah

dan

sebagainya

penting

kepada

penyelidik,

ditulis dalam bahasa asal sarjana dan

pengkaji pelajar persuratan Melayu untuk

orientalis Eropah dari negara barat.

mengesan dan mendapatkan perbahanan yang bersejarah yang tinggi nilainya di

Kemajuan dibawa

teknologi

dari

barat

percetakan pada

yang

awalnya

samping

memperlihatkan

khazanah

kepustakaan

kekayaan

Melayu

yang

terlahir dari pelbagai wacana keilmuan.

bertujuan untuk mengedarkan risalahrisalah pengajaran agama Kristian dan juga buku kanak-kanak untuk belajar

Katalog ini merujuk kepada terbitan lama

sejarah bahasa Melayu telah membuka

yang diterbltkan sebelum 1930. Takrif

peluang penyebaran kepustakaan Melayu

bahan nadir juga merujuk kepada bah an

melalui cetakan litograf. Percetakan Jaw;

yang amat sukar diperolehi atau tidak

Peranakan telah ditubuhkan pada tahun

ada dalam cetakan atau tiada lagi di

1876 di Singapura yang juga penerbit

pasaran.

akhbar Jaw; Peranakan telah mengambil

merangkumi

alih usaha-usaha mempelopori penerbitan

terbitan

buku-buku agama Islam, cerita penglipor

pelbagai bahasa, dan pelbagai bidang

lara dan cerita roman Timur tengah di

yang berkaitan persuratan Melayu yang

samping menggiatkan penerbitan akhbar

diterbitkan di dalam dan di luar negara .

dan majalah. Senario ini menjadi asas

Sejumlah lebih kurang 1,300 entri telah 33

Bagaimana judul

sebelum

pun,

katalog ini

buku-buku

nadir

1960

dalam

tahun


berjaya disenaraikan dan dikenal pasti

pendidikan negara secara menyeluruh

tersimpan di Pusat Dokumentasi Melayu.

sepanjang

Penerbitan katalog ini merupakan sumber

datang yang meliputi tiga aspek utama

rujukan

iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga

bibliografi

yang penting dan

tempoh

lima

tahun

akan

berguna kepada para penyelidik ke arah

manusia.

melengkapkan pengetahuan dan kajian

Enam teras strategik dikenalpasti untuk

tentang

memperkukuh sistem pendidikan negara;

penerbitan

awal

bidang

Teras 1 - Membina Negara Bangsa

persuratan Melayu khususnya.

Teras 2- Membangunkan modal insan Teras 3 - Memperkasakan sekolah kebangsaan

II

PAMERAN

Teras 4 - Merapatkan jurang pendidikan

II

MEMBINA

Teras 5 - Memartabatkan profesion

NEGARA

BANGSA

DARI

perguruan Teras 6 - Melonjakkan kecemerlangan

PERSPEKTIF KEPUSTAKAAN MELAYU

institusi pendidikan DBP diberikan peranan mendukung teras Pameran

Pelan

Induk

pertama, iaitu Membina Negara Bangsa

Pembangunan

dalam membangunkan warganegara dari

Pendidikan (PIPP)

awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal, Pendidikan merupakan teras utma dalam

patriotik

membangunkan

menyanjung dan

modal

insan

yang

nilai

budaya

cintakan

negara

menjunjung

serta

warisan

budaya dan kesenian bangsa.

menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung

dan

bangsa, yang

Melalui Pusat Ookumentasi Melayu, OBP,

utuh, mempunyai daya saing yang tinggi

usaha mempromosi dan menyebar luas

dan berwibawa.

Dalam merealisasikan

matlamat PIPP menerusi pameran ke

bangsa Malaysia dalam

pelusuk negeri dipergiat sepanjang tahun

memiliki

visi

semangat

membina

patriotisme

pembangunan

2007 dalam mendukung agenda penting

modal insan dengan ciri-ciri individu dan

KPM. Oi sam ping memberi penekanan

masyarakat Bangsa Malaysia yang maju

kepada

bakal merintis pelbagai

dilaksanakan untuk melahirkan pelajar

dekad

Wawasan

2020,

cabaran dan

dengan ciri-dri individu dan pameran ini

perubahan. Kementerian merangka

usaha yang telah dan terus

juga memaparkan usaha KPM melahirkan

Pelajaran Malaysia telah

Pelan

Indok

masyarakat

Pembangunan

Bangsa

Malaysia

yang

(PIPP) 2006 - 2010 yang

mempunyai keyakinan tinggi, jati diri

menyatakan garis panduan pembangunan

kukuh, berpegang teguh kepada ajaran

Pendidikan

34


agama dan nitai moral dan dapat hidup

Kebudayaan,

sebagai

(KeKKWa) dan Kementerian Pengajian

masyarakat

yang

penyayang,

kesenian

demokratik, liberal dan bertolak ansur,

Tinggi

serta berfikiran dan berbudaya saintifik.

memperkukuh

(KPT)

dan

Warisan

mempergiat bahasa

memperlengkapkan

suaha

Melayu.

bahasa

korpus

Lantaran itu, nitai budaya Malaysia harus

Melayu,

menjadi asas kepada kemajuan Negara

berkaitan bahasa Melayu, menggalakkan

dan bangsa, rakyatnya berkongsi identiti,

dan

lambang,

meningkatkan bahan bacaan dan rujukan

kebudayaan,

nitai

dan

menyebarkan

DBP

mengiktiraf

maklumat

penggunaan,

serta

semangat yang menjadi ciri dan has rat

dalam bahasa Melayu.

Negara Bangsa tersebut.

penerbitan buku dalam bahasa Melayu

Memperhebatkan

yang dapat memainkan peranan yang Pameran yang memberi fokus kepada

berkesan

usaha-usaha

pemikiran, sosial dan kebudayaan yang

membina

Negara

Bangsa

sebagai

alat

pembangunan

meliputi;

dapat dinikmati oleh semua golongan

•

masyarakat.

Memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perpaduan dan bahasa

Cabaran "Memantapkan Perpaduan dan

itmu; •

•

•

perpaduan

Memantapkan

dan

Integrasi

Nasional"

integrasi nasional;

menggalakkan

Memupuk kecintaan terhadap seni,

integrasi

warisan dan budaya bangsa; dan

diperkukuh

Memupuk

kefahaman

perpaduan

nasional

kaun

dipelihara

antaranya

dan dan

menerusi

jelas

penerapan nHai jati diri, budi bahasa dan

terhadap pendekatan Islam Hadhari

seni budaya serta melaksanakan aktiviti-

dalam

aktiviti

membentuk

yang

meneruskan usaha

pemikiran

dan

bagi

menerapkan

nitai

patriotisme.

kehidupan.

bahasa

Secara langsung penglibatan dan peranan

kebangsaan sebagai bahasa perpaduan

DBP mendepani cabaran "Merakyatkan

dan bahasa itmu" DBP menerusi KPM

Seni, Warisan dan Budaya Bangsa" bagi

mendepani cabaran memastikan bahasa

membentuk jati diri masyarakat bangsa

Melayu kekal sebagai bahasa pengantar

Malaysia yang

utama

sendiri. Dalam melahirkan pelajar yang

Dalam

digunakan

"Memperkasakan

dalam

sistem

sebagai

bahasa

pendidikan, ilmu

menghayati,

dan

maju

mengikut

menghargai

pelbagai

ITNM dan MBKM mempererat jalinan

budaya yang membentuk identiti unik

dengan

kementerian

bangsa Malaysia .

35

seni,

mencintai

bahasa perpaduan. KPM bersama DBP,

kerjasama

elemen

acuan

warisan

dan


Aktiviti pengukuhan seni, budaya dan

buku Merenung Jendela Hidup pad a

warisan oleh KPM; •

Pameran PIPP sempena pelancaran

Memperkenalkan

mata

15 Dis 2007 di DBP.

pelajaran

Muzik di semua peringkat sekolah; •

Menubuhkan

kelab-kelab

Pembinaan negara amat penting bagi

kesenian

memastikan

sekolah; •

aktiviti

Menganjurkan berkumpulan

padu,

psukan

kesetiaan

berorientasikan

keharmonian

dan

kombo;

berbudi

bahasa

beradab

Mengadakan aktiviti pengukuhan seni

menyanjung

budaya seperti tarian, puisi dan lagu

bangsa

serta festival kebudayaan;

tetapi diamalkan sepenuhnya. DBP juga

Menyediakan kepakaran jurulatih seni

terus memberi dukungan padu dalam

di sekolah dengan kerjasama KeKKWa

memperkukuh perpaduan dan integrasi

Merancang penubuhan Sekolah Seni

nasional melalui pelbagai aktiviti yang

dalam RMKe-9

melibatkan pelbagai

Membudayakan semula tulisan jawi

negara ini.

pameran

bergerak

Pelan

Pendidikan

Induk (PIPP)

Peringkat kebangsaan pada 16 januari

Peringkat Negeri Sembilan pad a 16 Januari 2007 di Pusat Bandar Jempol Peringkat Negeri Selangor pada bulan Mac

2007

di

Sekolah

Menengah

Teknik, Kuala Selangor Peringkat Negeri Johor pada 27 Mei 2007 di Felda Sembrong Konvensyen Nasional PIPP pada 3 - 5 Dis. 2007 di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands.

36

patriotisme,

kepada

glokal,

2007, PICC, Putrajaya

dan

pancaragam bras, orkestra bertali dan

merentas negeri sepanjang tahun 2007;

cinta

Negara,

Pembangunan

yang

kompang, koir, gamelan, caklempong,

melalui program j-Qaf

Siri

nasional

dihasratkan tercapai. Semangat bersatu

muzik

seperti

identiti

dan

tinggi

bukan

budaya

sahaja

perlu

toleransi,

dan

serta seni

difahami

kaum dan etnik


Pameran Pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010, Putrajaya International Convention Centre, Putrajaya, 16 Januari 2007

Pameran Pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 Sekolah Menengah Teknik, Kuala Selangor, 23 April 2007

37


Pameran Pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 Jempol, Negeri Sembilan.

38


SENARAI NAMA STAF BAGI LATIHANI KURSUS 2007 BIL

NAMA

LATIHANI KURSUS

TARIKH

TEMPAT

1.

Nik Aman Nik Yusoff

Kursus Belanjawan Diubahsuai (MBS)

16-18 Januari 2007

DBP

2.

Rosnah Ab. Wahab

Kursus Sistem Ejaan dan Tatabahasa Melayu

23-24 Januari 2007

DBP

3.

Maisara Anum Kamaruddin

Kursus Sistem Ejaan dan Tatabahasa Melayu

23-24 Januari 2007

DBP

4.

Fatimah Zahrin Mohd. Taib

Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III

2-3 Februari 2007

Hotel Legend , Kuala Lumpur.

5.

Kamariah Abu Samah

Kursus Latihan Untuk Jurulatih

26-28 Februari 2007

DBP

6.

Muhammad Syafiq Selamat

Kursus Induksi Umum Kumpulan II

8-17 Februari 2007

7.

Mohd. Asri Mohammad

Bengkel Pengendalian Video Kamera AnalogI Digital

12-17 Mac 2007

8.

Roslan Zakaria

Kursus Mengawet dan Menjilid

12-23 Mac 2007

9.

Jalil Kassim

Kursus Kesalahan Umum Bahasa Melayu

19-21 Mac 2007

DBP

10.

Md. Azhar Talib

Kursus Kesalahan Umum Bahasa Melayu

19-21 Mac 2007

DBP

11 .

Salim Md. Zin

Kursus Bahasa Inggeris

4 April - 21 Jun 2007

DBP

12.

Zaidah Zakaria

Kursus Bahasa Inggeris

4 April - 21 Jun 2007

DBP

13.

Fatimah Zahrin Mohd. Taib

Kursus Penuli san Berita dan Rencana

18-19 April 2007

DBP

14.

Salim Md. Zin

Kursus Pengenalan Koperasi

4-6 Mei 2007

Hotel, Genting Seri Malaysia Highland.

15.

Zaniroh Abdul

Kursus Microsoft Power Point XP

8-9 Mei 2007

DBP

16.

Mohd. Asri Mohammad

Kursus Induksi Modul Umum dan Modul Kenegaraan

13-28 Mei 2007

Wood Valley Village, Hulu Langat, Selangor.

17.

Mohd. Hiezam Hashim

Get Th ings Done On Time

14-15 Mei 2007

DBP

39

Pusat Latihan UiTM, Tg. Tualang, Perak. El-Azzhar Camp, Banting, Selangor. Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.


Bil

¡

NAMA

LATIHANI KURSUS

TARIKH

TEMPAT

Cutting Stress Out of Your Life

16-17 Mei 2007

DBP

17, 22, 29 Mei 2007 5 dan 12 Jun 2007

DBP

"

18.

I

Nik Aman Nik Yusoff

Kursus Breakthrough To

19.

Aizan Mohd. Ali

20.

Zaiti Zaharah Adnan

Kursus Microsoft Power Point XP

22 -23 Mei 2007

DBP

21.

Zarina Ja'afar

Kursus Microsoft Power Point XP

22 -23 Mei 2007

DBP

22.

Fatimah Zahrin Mohd. Taib

23-24 Mei 2007

Hotel Park Royal, Kuala Lumpur.

23.

Salim Md. Zin

23-24 Mei 2007

Hotel Park Royal, Kuala Lumpur.

24.

Zulkefli Abu Bakar

Bengkel Fotografi-Teknik dan Elemen

27-30 Mei 2007

Hotel Seri Malaysia, Marang, T erengganu.

25.

Asmadi Ahmad

Kursus Induksi Khusus

18-21 Jun 2007

DBP

26.

Mohd. Asri Mohammad

Kursus Induksi Khusus

18-21 Jun 2007

DBP

27.

Mohd. Sahiszaffar Mohd. Noor

Kursus Induksi Khusus

18-21 Jun 2007

DBP

28.

Zaiti Zaharah Adnan

Kursus Perkhidmatan Berkualiti dan Cemerlang di Kaunter

19-20 Jun 2007

DBP

29.

Azhar Mat Joror

Kursus Pembangunan Pembantu Tadbir Berkesan

27 -28 Jun 2007

DBP

30.

Md. Azhar Talib

Kursus Pengurusan Rekod dan Fail

27-28 Jun 2007

DBP

31.

Rosnah Ab. Wahab

Kursus Pengurusan Rekod dan Fail

27-28 Jun 2007

DBP

32.

Mohd. Asri Mohammad

Kursus Visi Mind

10-11 Julai 2007

DBP

33.

Zaiti Zaharah Adnan

Kursus Visi Mind

10-11 Julai 2007

DBP

34.

Zaidah Zakaria

Kursus Pembinaan Pasukan

9-11 Julai 2007

DBP

35.

Mohd. Redzuan Razali

Kursus Pembinaan Pasukan

9-11 Julai 2007

DBP

Success

Kursus Strategi Menangani Pekerja Yang Bermasalah dan Ketidakhadiran Kursus Strategi Menangani Pekerja Yang Bermasalah dan Ketidakhadiran

40

;-'


"

BIL

NAMA

LATIHANI KURSUS

TARIKH

Kursus Fotografi Digital: Teknik dan Bentuk Fotografi

25-29 Julai 2007

TEMPAT F.1. T Centre Batu Caves, Kuala Lumpur. Hotel Mayang Sari, Port Dickson. Hotel Mayang Sari , Port Dickson, Negeri Sembilan.

36.

Kamalisa Musa Muslee

37.

Zulkifli Khalil

Kursus Pembinaan Pasukan

7 -9 Ogos 2007

38.

Mohd. Sahiszaffar Mohd. Noor

Kursus Pembinaan Pasukan

7 -9 Ogos 2007

39.

Mohd. Azoha Mohd. Yusoff

Kursus Pembi naan Pasukan

21 -23 Ogos 2007

DBP

40.

Jalil Kassim

Kursus Pembinaan Pasukan

21-23 Ogos 2007

DBP

41.

Mohd. Sham Osman

Kursus Pembinaan Pasukan

21-23 Ogos 2007

DBP

42.

Rozana Yakub

Kursus Pembinaan Pasukan

21-23 Ogos 2007

DBP

43.

Zaidah Zakaria

Kursus Pembinaan Pasukan

21- 23 Ogos 2007

DBP

44.

Zarina Ja'afar

Kursus Pengurusan Fail dan Rekod

3-4 September 2007

DBP

45.

Zaiti Zaharah Adnan

Kursus Protokol dan Etika Sosial

3-5 September 2007

DBP

46.

Zarina Ja'afar

Kursus Protokol dan Etika Sosial

3-5 September 2007

DBP

Workshop on Digital Photography-the Art of Seeing

4-6 September 2007

Hotel Singgahsana, Petaling Jaya.

@

47.

Jalil Kassim

48.

Aimi Umaimah Hashim Musaimi

49.

Kamariah Abu Samah

50.

Nik Aman Nik Yusoff

Kursus Leadership for Managers

29-31 Oktober 2007

DBP

51 .

Nik Aman Nik Yusoff

International Conference on Libraries 2007

31 Okt - 2 Nov 2007

Hotel Evergreen Lawrel, Pulau Pi nang

52.

Aizan Mohd. Ali

Kursus Imej dan Penampilan Diri

12-14 November 2007

DBP

10th Interlending Document Supplyi ng Conference 10th Interlending Document Supplying Conference

41

28-31 Oktober 2007 28-31 Oktober 2007

Perpustakaan Nasional Singapura Perpustakaan Nasional Singapura


Bll

NAMA

LATIHANI KURSUS

TARIKH

TEMPAT

53.

Che Ros Rahim

Kursus Imej dan Penampilan Diri

12 -14 November 2007

DBP

54.

Aimi Umaimah Hashim Musaimi

Kursus Imej dan Penampilan Diri

12-14 November 2007

DBP

55.

Zaniroh Abdul

Kursus Imej dan Penampilan Diri

12 -14 November 2007

DBP

56.

Salim Md. Zin

Kursus Penerbitan Video Profesional

12 -16 November 2007

Tg. Bidara Beach Resort, Melaka

57.

Muhammad Syafiq Selamat

Kursus Penerbitan Video Profesional

12-16 November 2007

Tg. Bidara Beach Resort, Melaka

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara

21-23 November 2007

Hotel Prince dan Residence, Kuala lumpur.

27-28 November 2007

DBP

27 -28 November 2007

DBP

58.

Aizan Mohd. Ali

59.

Che Rabitah Che Omar

60.

Mohd. Azoha Mohd . Yusoff

61.

Mohd. Hiezam Hashim

Kursus Developing the Leader in law

13-14 November 2007

DBP

62.

Mohd. Hiezam Hashim

Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad

13-14 November 2007

DBP

63.

Mohd. Sahiszaffar Mohd. Noor

Seminar 'How to be Confident Public Speaker'

6 Disember 2007

DBP

64.

Roslan Zakaria

Seminar 'How to be Confident Public Speaker'

6 Disember 2007

DBP

65.

Che Rabitah Che Omar

Kursus Pembinaan Pasukan

11-13 Disember 2007

66.

Kamariah Abu Samah

Kursus Pembinaan Pasukan

11-13 Disember 2007

67.

Mohd. Asri Mohammad

Kursus Pembinaan Pasukan

11-13 Disember 2007

68.

Wan Salhah Megat Ahmad

Kursus Pembinaan Pasukan

11-13 Disember 2007

42

Hotel Regency, Port Dickson, Negeri Sembilan. Hotel Regency, Port Dickson, Negeri Sembilan. Hotel Regency, Port Dickson, Negeri Sembilan. Hotel Regency, Port Dickson, Negeri Sembilan.


Untuk keterangan lanjut hubungi; Unit Khidmat Pengguna Pusat Dokumentasi Melayu Tingkat 3 Blok Podium Dewan Bahasa dan Pustaka Peti Surat 10803 50926 Kuala Lumpur Tel:03-2148 3540/3541 Faks:03-21429903 E-mel: khidmatl @dbp.gov.my

Profile for mutiarapustakapdm

MP 2007 Jilid 12  

MP 2007 Jilid 12  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded