__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MUTIA PUSTAKA

Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka


..

~. '

•••

" ... huiuak fUZNLIUJ karota Itulunu-a Iudu diIupaL elok i£FLua huiuak 0PanfJ kaNIUL ilnlLLlUpL ilnul dianudkan niLlup LeniDLa" " apa tanda

kauu In1!RUlIi

katflUUJ-a ~ nudam.6.ai £Ln(J-in

apalalt. tanda JJlJn.ga ujali ilnuuu,ta !J.anyak 6.elaj.aF.pun POjin " " apalak tanda .ukaya kelat !J.unhU,ta lJJ.aL f,ULRLlIuu,ta bant,tak apalak Landa JlldaLJ1L WadaL 11'laI'-I.Oa!tn,ta kkal ilnuuu,ta nantpak "

" 6aaIt. pinn.ruJ. nuuak udJ1ji p1LfJi Iuui ;atuIt ke tanaIt huiuak 0PanfJ iaJuL I1U!.ItfILIii knjilll,ta uzmpai mnn!Jama /aedaIt "

" h.uak pinang mauzk di /mud La6ahu,ta ada !J.ii4uul ada hdLlan IJI(QR{J- Fajin IneIlI1nhd InUlLUIhd iI.nuL

1J1L.I'l(J-

~"

Sumber: Effendy, Tenas. Tunjuk Ajar Melayu ( Butir-blilir Budaya Mela u Riau). Riau: Dewan Kesenian Riau, 1994.


KANDUNGAN •

Dan Editorial

PEMBINMN KOLEKSI • Rancangan Perolehan Koleksi Tokoh Bahasa dan Persuratan Melayu • Penerbitan Sin CD Foto Bahasa dan Sastera Melayu • Koleksi Kertas Kerja 2005 • Langganan Majalah 2005 • Koleksi Terbaru TEKNOLOGIMAKLUMAT • Bengkel Peluasan Sistem Pusat Dokumentasi Melayu PEMBACMN • Pembacaan yang Malap Zulkifli Sallril . DBP • genarkah Rakyat Malaysia Tidak Ada Budaya Membaca? Shaharom TM Sulaiman, UITM • Budaya Membaca dl Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Norhayatl Abd . Mukti, UKM • Bicara Karya 1/ 2005 PERKHIDMATAN MAKlUMAT • Bibliografi Wt"b Persuratan Melayu • Pangkalan Data BLIS Bernama MUZIUM BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU • Impian yang Hampir Menjadi Kenyataan. MERENTAS CAWANGAN • PDM Cawangan Sabah • PDM Tengku Anis, Wilayah Timur • PDM Wilayah Utara PENERBITAN VIDEO • Rakaman Lagu Rakyat : suatu dokumentasi PENERBITAN • Bibliografi Perkamusan Melayu • Senarai Tajuk Perkara PAMERAN • Galen Keris Mas SEMINAR ft LATIHAN • Access Dunia User Group Meeting 2005 • 4th Malaysia International Conference on Language, Literature and Cultures (MICOLLAC 2005) • Latihan dan Seminar STATISTIK KOLEKSI Statistik Koleksi 2004 KEGIATAN Sekitar Kegiatan 2005

1


('X!-I(uatan satu-satu 6angsa al(liimya 6ergantung paia seta/(gt mana 6angsa itu mengenaC cfirinya, paia seta/(gt mana 6angsa kjta mempunyai f;g,f<:p.atan semangat f;g,6angsaannya, memaftami aan mencintai f;g,6udayaan, sejarah aan 6ahasanya. !Ma/(g peranan penting 6uRy. cfaCam masyara/(gt ian negara yang suIang _ mengatami I(eatfaan ian proses pem6angunan ffatrg 6erlaRy. sef(grang, iaÂŁafi untul(mencfitfiJ(rakyat kf- arah kf-I(uatan rofzaniali ian pemikjran se6agai asas untul( mencful(ung ian mengim6angi pem6angunan kf-6eniaan ian fizifc.aL

JJ

Hassan Ahmad,

'.Bahasa, Sastera, '.Bul(u: cetusan fikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988

SIDANG :EDITORIAL Penasihat Editor

Jurutaip

Aizan Mohd. Ali Kamariah Abu Samah Fatimah Zahrin Mohd. Taib Mohd. Hiezam Hashim Salim Md. Zin Mohd. Shukri Jaffar @ Abdullah Mohd. Azoha Mohd. Yusoff Maisara Anum Kamaruddin

Mutiara Pustaka pertama kali diterbitkan pada bulan September 1988 dan akan diterbitkan dua kali setahun mulai Jun 2005. Sidang Editor berhak membuat penyuntingan ke atas karya yang diterima selagi tidak mengubah isinya. Karya yang tersiar adalah pandangan penyumbang dan bukan pendapat sidang editor.

2


dipupuk. Sejauh manakah penggunaan

DARI EDITORIAL

kemudahan seperti

sesebuah

PDM

dapat

perpustakaan menarik

minat

Mutiara Pustaka keluaran khas tahun

pembacanya menghargai khazanah yang

2004 mendapat galakan dan sambutan

tersedia?

yang memberangsangkan dari pembaca

peminjaman buku, pertanyaan rujukan,

yang

permintaan

dapat menimba

maklumat

lebih

khususnya

khazanah

banyak

perkembangan

kepustakaan Pusat

perkembangan

Saranan ini

Melayu.

Indikator

jumlah

serta

seperti

penyalinan

kunjungan

jumlah

bahan

serta

adalah

antara

petunjuk penggunaan yang optimum

Dokumentasi

stat

serta tahap pembacaan di kalangan

telah menarik

dan ahli PDM.

perhatian editorial untuk menerbitkan buletin ini dua keluaran setahun bagi

Seharusnyalah

memperluaskan promosi kepustakaan

keahlian

yang

Melayu kepada ahli, pengguna PDM dan

institusi

pengajian

masyarakat amnya.

DBP, individu serta organisasi tertentu,

dengan terdiri

komposisi dari

tinggi,

pelajar karyawan

, tumpuan dan galakan dapat diberikan Matlamat

utama

PDM

untuk

membangun,

memperlengkap

memperkaya

koleksi

Melayu

menggambarkan

untuk mempromosikan literasi tinggi

dan

di

kalangan

masyarakat.

Ini

akan

kepustakaan

menggalakkan tabiat membaca seumur

kualiti

hidup

dan

secara

aktit

serta

cakupan yang luas dalam keilmuan dan

mempertingkatkan keintelektualan dan

pemikiran dunia Melayu bagi memenuhi

pemikiran

keperluan

wacana,

penyelidikan. pastinya

kajian

Kekayaan akan

kecemerlangan

dan

berkesinambungan

diterapkan di kalangan masyarakat.

koleksi

menyerlahkan

PDM

yang

sebagai

Generasi muda yang bakal menerajui

pusat

negara

dalam

apa

jua

bidang

rujukan kepustakaan Melayu di rantau

seharusnya

ini dan antarabangsa.

pembacaan sebagai suatu budaya yang dapat

Namun,

pembinaan

lengkap

belum

sekiranya

mendidik

dan

buku

dan

membentuk

yang

masyarakat yang memiliki nilai-nilai,

dapat

menentukan

budaya dan jatidiri yang dicontohi oleh

yang

optimum

penggunaannya minat

koleksi

menjadikan

bangsa lain seiring dengan kemajuan

meningkatkan

ilmu dan pembangunan negara yang

keilmuan dan keintelektualan dalam

cemerlang,

penyelidikan dan kajian tidak dapat

3

gemilang dan terbilang.


Menyedari

PEMBANGUNAN KOLEKSI

tentang

pengumpulan

kepentingan

khazanah

yang

amat

berharga maka pihak Pengurusan DBP RANCANGAN PEROLEHAN KOLEKSI TOKOH BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU.

turut

membenkan

sokongan

penuh

terhadap usaha ini. Seinng dengan perkembangan ini juga PDM dengan

Matlamat utama Pusat Dokumentasi

jalinan

Melayu ialah untuk membina khazanah

Cawangan

kepustakaan Melayu yang lengkap bagi

mengaktifkan

menyediakan kemudahan rujukan dan

memperoleh

penyelidikan kepada para penyelidik

Keutamaan

dan staf Dewan Bahasa dan Pustaka

koleksi

sendiri.

matlamat

bahasa,

tersebut, PDM telah menggiatkan usaha

Sastera

memperoleh

Award) dan tokoh-tokoh terkenal dalam

peribadi

Selaras

dengan

bahan-bahan

beberapa

orang

koleksi tokoh

di

kerjasama dan

erat

Wilayah

pejabat DBP

semula

usaha

koleksi telah

tersebut.

dibenkan

kepada

Sasterawan "'-:.Negara, para Asia

telah

pemenang Tenggara

tokoh

Anugerah

(SEA

Write

bidang persuratan Melayu.

dalam bidang persuratan Melayu. Bahan-bahan

koleksi

tokoh

selain

Sejak tahun 1980-an lagi PDM yang

danpada menjadi bukti penghasilan

dikenali dengan nama Perpustakaan

karya mereka, ia juga memberikan

DBP pada waktu itu telah mengatur

gambaran yang lebih jelas tentang

langkah

memperoleh

minat seseorang tokoh terhadap hasH

koleksi beberapa tokoh terkenal seperti

penulisan karyawan lain yang mungkin

Asraf, Othman Khamis, Hassan Sahat

menjadi idola mereka atau sumber

dan Baha Zaino Usaha tersebut terhenti

inspirasi

seketika

perkembangan

awal

dengan

kerana

beberapa kekangan

dan

segi terbaru

gaya

dan

penulisan,

seperti ketidakcukupan prasarana yang

lingkungan teman seperjuangan yang

sesuai terutama dan segi ruang dan

sama-sama

pengawetan.

bagaimanapun,

pendapat, di samping mengkaji bidang

setelah berpindah ke bangunan yang

yang mereka minati selain dari dunia

lebih selesa di Menara DBP, maka PDM

penulisan dan sebagainya.

Walau

berkongsi

minat

dan

telah mengatur langkah dan strategi baru bagi menyambung usaha murni

Bahan-bahan koleksi tokoh tidak hanya

tersebut.

tertumpu kepada buku atau majalah sahaja, ia termasuk dokumen rasmi dan tidak rasmi seperti sijil atau surat

4


pelantik~n.

Oi sam ping usaha memperoleh koleksi

surat menyurat peribadi , dan

tokoh , POM juga giat mengumpulkan

dokumen yang berkaitan dengan tokoh.

buku-buku nadir berbahasa Melayu dan

akan

para penulis, individu dan penerbit.

gambar

foto,

Bahan

keratan

ini

seperti

didokumentasikan Ookumentasi

akhbar

di

Penulis

dalam yang

Fail

Usaha

ini

penting

perkembangan

sentiasa

dikemaskini.

bagi

mengkaji

penggunaan

bahasa

Melayu dalam bidang penerbitan awal di kalangan masyarakat dahulu.

Sehingga

kini

POM

telah

berjaya

mengadakan kunjungan ke kediaman

Walau

tokoh¡tokoh seperti Sasterawan Negara

perolehan koleksi tokoh harus dilakukan

Shahnon Ahmad, para penulis terkenal

dengan

di utara dan pantai timur seperti Rejab

amanah dan kepercayaan penuh yang

F.I.,

telah dibenkan oleh tokoh sasterawan

Nazel Hashim Muhammad, Puzi

Hadi dan

Norhisham Mustafa serta

bagaimanapun,

kepada

de1ni

teratur

OBP

untuk

pelaksanaan

menghargai

memulihara

mantan karyawan OBP, Othman Haji

khazanah milik mereka. Sesungguhnya

Zainuddin, penggiat teater dan drama.

khazanah terse but tidak ternilai dan segi nHai wang kerana sesetengah buku

HasH dar; kunjungan tersebut, POM

atau

telah memperoleh koleksi buku dan

mungkin terdapat di pasaran lagi.

sknp

drama

yang

dihasilkan

bahan

yang

oleh

Norhisham Mustafa dan Othman Haji Zainuddin.

Tokoh-tokoh

dikunjungi

telah

memberikan

persetujuan

untuk

menyerahkan

Nik Aman Nik Yusoff aman@dbp.gov.my

yang

sebahagian danpada koleksi penbadi mereka serta menyokong usaha POM untuk memulihara dan menyebarkan maklumat yang bakal diperoleh dan khazanah tersebut. Tindakan susulan sedang dilakukan termasuk kunjungan lanjutan dan perbincangan yang lebih mendalam tentang proses perolehan yang bakal disempurnakan.

5

diperolehi

tidak


sepanjang

PENERBITAN CD FOTO BAHASA DAN SASTERA=MELAYU

penubuhannya.

Antaranya

ialah Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK), Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK),

Seiring dengan matlamat menjadikan PDM,

sebagai

pusat

Gerakan

rujukan

Majlis

maklumat terkini, satu usaha dibuat

-

Melayu

Bahasa

Indonesia

Brunei ¡-

- Malaysia

(MABBIM), Majlis Sastera Asia Tenggara

merangkumi DBP,

Bahasa

Majlis

Darussalam

bahasa dan sastera Melayu. Penerbitan

korporat

Antarabangsa

(MABM) ,

melalui projek penerbitan siri CD Foto

gambar - foto

Sektor

Bahasa dan Sastera Negara (BBSN),

dan mudah diakses melalui teknologi

pada dasarnya

Kebangsaan

Swasta (GBKSS), Minggu Sastera, Bulan

kepustakaan Melayu yang cemerlang

CD ini

Bahasa

Perte~uan

(MASTERA),

tokoh

Tenggara,

penulis Malaysia dan kegiatan bahasa

Penulis Asia

Pengucapan

Puisi

Dunia

Kuala Lumpur (PPDKL), Hadiah Biasiswa

dan sastera yang dianjurkan oleh DBP

Tun Syed Nasir, dan sebagainya.

sepanjang penubuhannya. Manakala bagi CD foto tokoh penulis Bagi CD foto korporat DBP, imej yang dimuatkan

adalah

berkisar

memuatkan

kepada

Malaysia

sejarah penubuhan dan perkembangan DBP.

la

termasuklah

bangunan,

peneraju

logo, DBP

dan

Pengarah DBP

penulisan

termasuk

Munsyi

Koperasi,

Dewan, serta

Keluarga Persefahaman

besar

memberi

dalam

terutamanya

bidang

bahasa

dan

oleh tokoh penulis serta nama samaran

. serta aktiviti-aktiviti

Badan

telah

penulis

ialah anugerah yang pernah dimenangi

Pengarah/Ketua

Sekerja,

imej

sastera. Antara maklumat sampingan

atau

korporat seperti aktiviti Kumpulan Nuri, Kesatuan

yang

sumbangan

mural,

kakitangan awal, Pengerusi Lembaga Pengelola

koleksi

nama

pena

yang

sering

digunapakai. CD Foto tokoh penulis ini

Budaya,

mengandungi 600 imej bagi 124 orang

Badan

tokoh penulis.

Memorandum

penerbitan

dan

CD Foto ini menyediakan pangkalan

kerjasama kebahasaan.

data gambar foto yang menyimpan maklumat judul kegiatan atau nama

Seterusnya

gambar

foto

kegiatan

tokoh, tarikh dan lokasi peristiwa serta

bahasa dan sastera merangkumi imej

subjek.

aktiviti-aktiviti khusus bidang bahasa

Imej

gambar

foto

adalah

berdasarkan gambar foto asal sarna ada

dan sastera yang dianjurkan oleh DBP

hitam

6

putih

ataupun

warn a

yang


disimpan

format

daLam

jpeg.

Kemudahan pencarian disediakan bagi memboLehkan

pengguna

kepada

KOLEKSI KERTAS KERJA 2005

membuat imej

Simposium Atam Peranakan Warisan

mengikut medan judul kegiatan, nama

Baba Dan Nyonya Serantau. Kuala

tokoh,

Lumpur,

carian

mana-mana

tarikh

peristiwa,

Lokasi

peristiwa, nombor kelas atau subjek.

3 Januari

2005.

[Kertas

Kerja]. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti, 2005.

Antara keLebihan (0 Foto ini ialah Simposium ini telah berLangsung di

memapar, menyimpan dan mengakses imej

se~ara

-

Auditorium,

elektronik. Imej- imej ini

Jabatan

Muzium

boleh dicetak dalam pelbagai saiz. Oi

Antikuiti,

samping itu, (0 foto ini juga berkuaLiti

Februari 2005. Sebanyak enam judul

tinggi

kertas kerja telah dibentangkan dalam

dengan paparan warna yang

Kuala :'Lumpur

dan

pad a

3

simposium tersebut yang dianjurkan

konsisten.

oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti Oengan adanya koleksl (0 Foto ini

sendi ri.

diharapkan

dapat

berkisar mengenai adat resam, budaya

memudahkan

para

meningkatkan, pengguna

untuk

yang

korporat

OBP.

bersesuaian

melibatkan Langkah

dengan

perpustakaan

kepustakaan

Melayu

yang

Nyonya di Asia Tenggara.

ini

juga

Bengke( Pemantapan Gurindam Dan

POM

Syair. Kuala Lumpur 15 - 17 Mac

digital

2005. [Kertas Kerja]. Kuala Lumpur: Kementerian Kesenian, Kebudayaan

memiliki

koleksi maklumat elektronik dan bahan digital

adalah

aktiviti

hasrat

menjadi

perbincangan

dan sejarah perkembangan Baba dan

mengakses bahan gambar foto di PDM khususnya

Skop

dan Warisan, Gabungan Penulis

yang memenuhi keperluan

Nasional Malaysia (GAPENA) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka,

penggunanya.

2005. (he Rabitah (he Omar rabitah@dbp.gov.my

Syair dan gurindam merupakan antara genre puisi Melayu tradisional yang cukup

luas

penyebarannya

pengaruh dalam

dan

masyarakat

Melayu. Oleh kerana itu, tercetusnya

7


idea untuk membincangkan latar ilmiah

â&#x20AC;˘

-

kedua-dua genre tersebut dalam satu

Meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal penerbitan buku.

bengkel yang telah diadakan pad a 15

â&#x20AC;˘

Mac 2005 di Hotel Grand Continental,

Meningkatkan kefahaman tentang tatacara penerbitan buku DBP

Kuala Lumpur. Kursus ini telah memberi pendedahan Antara tokoh dan budayawan Melayu

baru

dan

manfaat

dalam

proses

yang hadi r dan telah membentangkan

penerbitan

sesebuah

buku

kepada

kertas kerja mereka dalam bengkel

pegawai-pegawai baru di Dewan Bahasa

tersebut

dan Pustaka.

ialah

seperti

Tuan

Haji

Hamdan _Yahya, Puan Zurinah Hassan, Dr. Harun Mat Piah dan Tuan Haji Md.

Seminar Teod Dan Kritikan Sastera

Ali

telah

Melayu Serantau II. Kuala Lumpur, 22

Kementerian

- 24 Mac 2005. [Kertas Kerja] Kuala

b.

Bachik.

Bengkel

dianjurkan

bersama

Kebudayaan,

Kesenian

serta

Gabungan

ini

dan

Warisan

Persatuan

Penulis

Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Nasional Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Seminar yang berlangsung selama tiga hari ini dianjurkan oleh Bahagian Teori Dewan

dan Kritikan Sastera, Jabatan Sastera,

Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur,

Dewan Bahasa dan Pustaka dengan

14 - 18 Mac 2005. [Kertas Kerja].

tema 'Teori Asas Pengukuhan Sastera

Kuala Lumpur

Melayu

Kursus

Asas

Penerbitan.

Dewan Bahasa dan

Pustaka, 2005.

Serantau'.

bertujuan

untuk

mengembangkan, Kursus

tersebut

telah

Seminar

ini

membincangkan, memantapkan

dan

berlangsung

menerapkan teori-teori terhadap teks-

selama tiga hari iaitu pad a 14 - 18 Mac

teks sastera di rantau dunia Melayu.

2005,

Himpunan puluhan kertas kerja yang

bertempat di Hotel Mandarin

Court, Kuala Lumpur khusus diadakan

dibicarakan

untuk staf dari berbagai-bagai unit dan

mengadunkan pelbagai pertemuan dan

bahagian Dewan Bahasa dan Pustaka

hasH kajian tentang teori dan kritikan

sendi ri.

sastera alam Melayu.

Objektif kursus ini

adalah

untuk; â&#x20AC;˘

Memberi

pendedahan

tentang

konsep penerbitan buku.

8

dalam

seminar

ini


Bengkel

Post-Mortem

Kongres

Program

Pendidikan

Melayu

ke-2

Penghayatan Sastera Dan Budaya.

anjuran Persekutuan Badan Pendidikan

Hotel Dorset Regency, Kuala Lumpur,

dan Pembangunan Melayu (PBPPM) yang

25 - 27 Mac 2005. [Kertas Kerja].

berlangsung

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

bersamaan dengan 15-16 Safar 1426 di

Pustaka, 2005.

Kuala

pada

26-27 Mac

Lumpur telah

2005

disempurnakan

majlis perasmiannnya oleh YAB Dato' ini

Bengkel

diadakan

membincangkan Penghayatan sebagai

~atu

mengenai

Sastera

untuk

Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak,

Program

dan

Timbalan Perdana Menteri Malaysia.

Budaya

komponen dalam Program

Kongres

ini

telah

membincangkan

Latihan Khidmat Negara. Ini adalah

mengenai usaha untuk memartabatkan

ekoran

untuk

bangsa dan bahasa Melayu di mata

menerapkan semangat patriotisme di

dunia. Bidang pendidikan menjadi asas

kalangan

utama

kesedaran

kerajaan

generasi

muda

melalui

dalam

kelangsungan

dan

penghayatan sastera dan budaya yang

pencapaian kejayaan bangsa Melayu

mana cadangan in; telah diluluskan

dalam

oleh Kabinet pad a 28 Mei 2003.

Terpinggirnya bahasa Melayu sebagai

semua

bidang

kehidupan.

bahasa tonggak tamadun bangsa dan Bengkel ini membincangkan mengenai

negara,

beberapa perkara seperti matlamat,

kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa

sasaran, konsep dan pengisian, modul

ilmu turut menjadi isu utama yang

dan

akan

dibincangkan

kem

Beberapa

bentuk

diadakan. latihan

program

Sebanyak Program

yang

35

buah

Latihan

Khidmat

khususnya

sebagai

kongres

dalam

resolusi

bahasa

telah

ini.

diusulkan

diakhir kong res ini yang menyentuh

Negara akan terlibat dalam Program ,

mengenai dasar pendidikan dan sistem

Penghayatan Sastera dan Budaya.

pengajaran Malaysia.

Kongres

Pendjdjkan Melayu

Berjaya

Time

serta Selain

pemelajaran itu

kongres

di telah

Ke-l.

meminta pihak kerajaaan memastikan

Convention

penggunaan bahasa kebangsaan dalam

Centre, Kuala Lumpur, 26 - 27 Mac

pentadbiran dan media massa milik

2005. [Kertas kerja]. Kuala Lumpur

kerajaan

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

dalam

Square

menurut perkara

Persekutuan.

9

yang

152

termaktub

Perlembagaan


Kongres

tersebut -

perhatian

menarik

penyelidik mengkaji sumber sejarah

lebih kurang 1000 orang

lisan bagi digunakan dalam sebarang

pendukung

telah

perjuangan

pendidikan

penyelidikan.

Melayu dan mendapat liputan yang

Seminar ini telah dirasmikan oleh Y.B.

meluas dari pihak media massa.

Datuk Seri Utama Dr. Menteri

Seminar

Preservation

On

And

Kebudayaan,

Rais Yatim , Kesenian

dan

Warisan Malaysia.

Dissemina tion Of Oral History As National

Heritage.

Bicara Karya Sastera 'Trilogi

Hotel

Renaissance, Kuala Lumpur, 7 - 9

Armageddon'. Kuala Lumpur, 9 April

April

2005. [Kertas kerja]. Kuala Lumpur:

2005.

[Kertas

-

Kerja].

Kuala

-

Lumpur : Arkib Negara MaLaysia and

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

SARBICA, 2005. Majlis Bicara Karya yang berlangsung Seminar yang dianjurkan oleh Arkib

pada 9 April 2005 di Dewan Seminar,

Negara

kerjasama

Menara Dewan Bahasa dan Pustaka

Regional

telah dianjurkan oleh Bahagian Teori

Branch of The International Council on

dan Kritikan Sastera, Dewan Bahasa dan

Archives) diadakan bagi melihat usaha

Pustaka,

mempromosi

kerjasama Penerbit UKM. Seramai tiga

Malaysia

SARBICA

dengan

(Southeast

Asia

kesedaran di

kalangan

Kuala

institusi - institusi pendidikan di Asia

orang

Tenggara

mengenai

mengenai

kepentingan

pembicara buku

Lumpur

yang

dengan

mengulas

buku

karya

memelihara dokumentasi lisan sebagai

Sasterawan Negara, Muhammad Dahlan

warisan bangsa . .

bin Abdul Biang atau lebih dikenali sebagai

Arena

Wati.

Trilogi

Objektif seminar terse but adalah untuk

Armageddon: Mandala Jj[jd J telah

menyemai kesedaran di kalangan ahli

diulas oleh Endk Hussain Muhamed ,

negara-negara Asia Tenggara terhadap

Trilogi Armageddon: Menorah Jilid 1/

keperluan

pula telah dibicarakan oleh Tuan Syed

untuk

dokumentasi berharga

lisan

warisan

menyediakan

memelihara sebagai

bangsa.

peluang

di

Muhammad Dawilah Al-Edrus manakala

sumber juga

karya JWd III, Trilogi Armageddon:

kalangan

Pentagon telah diulas oleh Encik Hanapi

la

Dollah.

profesional untuk bertukar pandangan dan pengalaman dalam bidang tersebut di

samping

menggalakkkan

para

10


penyelidikan

mengenai

LAN~GANAN MAJALAH 2005

terkini,

simposium, isu serta ulasan mengenai Arts

of Asia.

nitai estetik dan kritikan dalam bidang

Hong Kong : Arts of Asia

kesenian. Sumber artikel-artikel dalam

Pub. Ltd., 1971 -

jurnal ini banyak disumbangkan oleh

Majalah yang diterbitkan enam kali

para artis, penulis dan ahli akademik

setahun mulai tahun 1970 merupakan majalah

yang

memaparkan

yang

isu-isu

Majalah

ini

banyak

telah

undang

satunya majalah dalam bidang kesenian

terbesar.

Majalah

ini

kepada

kesusasteraan

bidang Inggeris,

drama, sejarah, psikologi, dan undang-

80 buah negara dan merupakan satu-

jumlah

dunia

kesusasteraan bandlngan, muzik teater,

mana ederannya menjangkau ke hampir

mempunyai

bertumpu

falsafah,

mendapat sambutan yang hebat di

yang

dalam

kesenian. Skop isu yang dibincangkan

mengenai kesenian melibatkan negaranegara di Asia.

berkecimpung

yang

berkaitan.

Jurnal ini

diterbitkan empat kali setahun.

edaran mendapat

sokongan dan perhatlan dari pelbagai institusi

munum,

seperti

The Edge Malaysia. Kuala Lumpur:

organisasi

The Edge Communications Sdn. Bhd.,

kebudayaan dan para pelajar yang mendalami seluruh

bidang

negara.

kesenian Terdapat

1994 -

dari

Terbitan

banyak

yang

memaparkan

bahan

di

oleh

of

Arts

luar

negara

Malaysia.

Pelbagai

peluang pelaburan dan himpunan iklan

seluruh negara di Asia. Diterbitkan dua sekali

ini

dalam bidang perniagaan di dalam dan

dan

khazanah kesenian yang terkumpul dari

bulan

akhbar

menyediakan berita, isu dan rencana

illustrasi yang menarik dalam majalah ini

berbentuk

mengenai

Asia

produk-produk

terbaru

dipaparkan dalam akhbar ini untuk

Publications Ltd., Hong Kong.

maklumat para pembacanya. Terdapat juga Journal Criticism.

of

Aesthetics

Pennsylvania

and

:

senarai

seminar

dan

bengkel

terkini yang mempunyai hubung kaitnya

Art

dengan dunia perniagaan disenaraikan

Temple

dalam akhbar in1. la diterbitkan setiap

University, 1942 -

minggu dan amat sesuai untuk golongan

Jurnal terbitan 'American Society tor

korporat yang bergiat cergas dalam

Aesthetics' yang mula diterbitkan pada

industri perniagaan dan pelaburan di

tahun 1942 mengandungi artikel-artikel

Malaysia.

11


-

International

Journal

of

Cross

Manuscr;pta

California

Cultural Management.

Manuscript

Sage Publications, 2001 Jurnal

ini

satu

bahan

for

Missouri

Research.

Sejak tahun 1957, Vatican Film Library

rujukan utama bagi para akademik yang

telah

membuat sebarang penyelidikan dalam

menjurus

bidang

mengenai

antara

budaya.

Diterbitkan tiga kali setahun oleh Sage

menerbitkan jurnal ini

Ruang

Artikel-artikelnya

Publications.

Journal

Vatican Film Library, 1957-

merupakan

pengurusan

A

kepada

perbincangan

penyelidikan

lingkup

yang

manusknp.

artikelnya

adalah

berkisar dan zaman kuno, zaman abad

merangkumi banyak aspek teon dan

pertengahan,

konsep dalam memahami pengurusan

hingga

antara budaya dan seluruh dunia.

mengandungi artikel dan ulasan buku

zaman

zaman

pembaharuan

Jrioden.

Jurnal

ini

mengenai topik yang mendiskusikan kajian tentang tulisan dan insknpsi Journal

of

Asian

penerangan

purba,

Pacific

mengenai

Communication. Amsterdam : John

manuskrip, kajian tentang insknpsi,

Benjamins Publishing, 1990 -

sejarah

Sebuah

jurnal

mengumpulkan

yang

pakar-pakar

sesebuah

perpustakaan,

telah

pengkelasan manusknp dan kntikan

dan

tekstual sesebuah manusknp. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun.

pelbagai bidang untuk membincangkan dan mendiskusikan isu-isu berkaitan bahasa dan

komunikasi

negara Asia

Pasifik.

menarik

yang

seperti

di

negara-

Antara isu-isu

dibincangkan

komunikasi

International

antara

Resource

Journal

of

Management.

Human

London:

Routledge, 1990 -

ialah budaya,

Kekerapan keluarannya adalah secara

kesusasteraan, bahasa, sosiolinguistik

bulanan dan merupakan satu medan

di negara China dan Jepun, media

perbincangan bagi golongan ilmuan dan

massa

Pasifik dan

para profesional di seluruh dunia dalam

berkaitan

bidang pengurusan sumber manusia.

di

negara Asia

berbagai-bagai bidang

isu

yang

komunikasi.

diterbitkan

oleh

John

Jurnal

ini

Jurnal ini banyak memfokus mengenai

Benjamins

masa

depan

pengurusan

Publishing Company sebanyak dua kali

manusia,

penyelidikan

setahun.

pengurusan

strategik,

sesebuah

12

organisasi

sumber dalam

pengurusan dan

juga


pengurusan

personel

dalam

sebuah

diusahakan

sentiasa

demi

institusi. Selain itu, jumal ini juga

melengkapkan

mengetengahkan

kepustakaan Melayu tersebut. Sehingga

proses

dan

isu-isu

ali ran

mengenai

kerja

dalam

sumber

manusia.

nHai

khazanah

Disember 2004, koleksi manuskrip PDM

menguruskan hal-hal yang berhubung pengurusan

lagi

adalah berjumlah 209 judul.

Amat

sesuai dirujuk dan dijadikan panduan

Keperluan bahan bacaan semasa seperti

oleh kumpulan profesional yang setiap

akhbar, jurnal dan majalah juga dikaji

han menguruskan urusan personel bagi

dari semasa ke semasa demi memenuhi

staf bawahannya.

keperluan DBP.

Aimi Umaimah Hashim Musaimi airoi@dbp.gov.roy

Sebanyak

koleksi

sentiasa

dan

159

judul

telah dHanggan. Koleksi audio visual seperti pita video, CD-Rom, mikrofis

pembinaan

pegawai

majalah/jurnal dan 15 judul akhbar

KOLEKSI PUSAT DOKUMENTASI MELAYU Usaha

profesionalisme

pengukuhan

dijalankan

gambarlslaid, juga

mikrofilem,

meningkat

jumlahnya

sebagai sebahagian daripada sumber

secara

maklumat dan rujukan penyelidikan.

berterusan dengan bersungguh-sungguh

Sehingga

oleh

memperlengkapkan

berjumlah 547,879 keping, 3,085 judul

koleksi kepustakaan Melayu yang didta-

pita video, 635 judul pita kaset, 315

dtakan.

judul pita ril, 2,704 judul mikrofilem,

PDM

demi

kini,

koleksi

gambarlslaid

5,368 judul mikrofis dan 184 keping CD Sehingga Disember 2004, PDM telah

ROM.

mengumpulkan

bahan-bahan

sejumlah

124,629

Kerja-kerja

pendokumentasian

artikel

dari

majalah,

naskhah monograf yang terdiri daripada

akhbar, risalah serta buku cenderamata

buku, kertas kerja, tesis, risalah dan

tentang kepustakaan

buku cenderamata khusus dalam bidang

dilaksanakan untuk penyebaran

bahasa, sastera, budaya dan penerbitan

akses kepada pengguna melalui katalog

Melayu.

dalam talian di

Melayu telah dan

Laman web Dewan

Bahasa dan Pustaka. Perolehan bahan-bahan penting seperti buku nadir, manuskrip serta koleksi

Sebanyak 153,688 entri arti kel dari

peribadi

akhbar

tokoh-tokoh

penulis

juga 13

dan

120,736

entri

artikel


majalah/jurnal

telah

diindeks,

-

manakala sebanyak 1,493 entri biodata penulis

terdapat

dalam

KOLEKSITERBARU

direktori

penulis.

Che Ros Rahim ros@dbp.gov.my

1

STATISTIK

KOLEKSI PUSAT DOKUMENTASI MELAYU SEHINGGA 2004

Biografi

diselenggarakan Hamdani,

a. Bahan Bercetak 124, 629 naskhah Monograf 159 judul Majalah 15 judul Akhbar b. Audio Visual Gambar I slaid Pita video Pita kaset Pita ril Mikrofilem Mikrofis CD ROM

Bujang,

Sabah,

penulis

oleh

Japar

Ungki,

Jennitah

Kinabalu

Hamzah Melan

Noordin.

Dewan

Bahasa

Kota dan

Pustaka Cawangan Sabah, 2004. 547,879 keping 3,085 judul 635 judul 315 judul 2,704 judul 5,368 judul 184 keping

Seramai 144 orang penulis Sabah telah disenaraikan

di

dalam

buku

ini.

Mereka merupakan penulis veteran, penulis tahun 1950- an, penulis dekad ini dan sebahagian penulis muda yang

c. Indeks dan Direktori Akhbar 153,688 entri Majalah 120,736 entri Biodata 1,493 entri Manuskrip 209 judul

masih aktif berkarya. Melalui buku ini pembaca sedikit

akan

dapat

sebanyak

mengetahui

latar

belakang

penulis, penglibatan mereka dalam penulisan, kerjaya masa lalu dan kini serta kejayaan mereka dalam bidang penulisan dan kesusasteraan tanah air.

14

Gambar

foto

penulis

juga


disertakan

dalam

buku

ini

untuk

hikayat, sastera panji, epik, sejarah

pembaca mengenali mereka dengan

dan cerita nabi-nabi.

lebih dekat. Buku ini amat sesuai sebagai

rujukan

utama

terutama

kepada para pelajar, mahasiswa, para pengkaji serta peminat penulis Sabah.

Bio-bibliografi Sasterawan Negara.

Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2004.

Buku Amida

Abdulhamid.

dendam

dalam

ini

menghimpunkan

biodata

Persoalan

sembilan orang penerima Anugerah

Melayu.

Sastera Negara yang bermula dari SN

Kuala Lumpur : Universiti Malaya,

Keris Mas sehingga SN S. Othman

2004.

Kelantan.

Dendam ialah satu bentuk emosi yang

Selain memberikan biodata terkini

dialami oleh seseorang apabila ia

kesembilan

di" cederakan"

disertakan juga senarai karya mereka

fizikal

samada

ataupun

kecederaan

sastera

ini

kecederaan

tersebut,

emosi.

Akibat

dan tulisan-tulisan tentang mereka

manusia

terbabit

samada berbentuk buku, artikel dan

be rasa marah, malu, terhina lantas

sebagainya.

akan mendapatkan keadilan. Buku ini

penerima

cuba

biodata

membawa

penerima

pembaca

melihat

Gambar-gambar juga

SN

dimuatkan.

akan

disusuli

Setiap dengan

perasaan ini khusus dalam karya-karya

bibliografi

sastera

abjad dan mengikut jenis bahan.

meliputi

Melayu sastera

tradisional rakyat,

yang sastera

yang

disusun

mengikut

Buku ini merupakan sumber rujukan penting kepada masyarakat yang ingin

15


mengenali tokoh Sasterawan Negara Malaysia.

Nik Safiah KarimL Bahasa Melayu sedekad lalu. Kuala Lumpur: DBP,

2004. Mohd. Taib Osman. Budaya dan bahasa

Melayu:

masalah

Buku

dan

ditulis

Malaya, 2004.

1995

hingga

daripa~a

menyentuh

budaya

penulis

dan

pernah

dekad 21. Makalah meliputi isu-isu tentang potensi, harapan, peranan,

dan

cabaran, kedudukan bahasa Melayu

tentang isu-isu

bahasa

Melayu

tentang

Melayu sejak dekad 90-an hingga

persekitaran yang pemikiran

gambaran

perkembangan dan agenda bahasa

berlaku dalam masyarakat ketika itu. pandangan

penulis yang

Memberikan

1999.

Merupakan pemikiran penulis yang

Isu

oleh

dan San Bahasa.

yang tersiar dalam Benta Hanan

tercetus

himpunan

disiarkan dalam majalah Pelita Bahasa

Terdiri dari himpunan esei penulis tahun

merupakan

sebanyak 44 makalah terpilih yang

harapan. Kuala Lumpur : Universiti

antara

ini

dalam era globalisasi dan juga dalam

dan

sistem pendidikan negara.

kesannya terhadap perjuangan bangsa Melayu di Malaysia.

Cabaran

terhadap

bahasa

Melayu seperti

persaingan

bahasa

Inggeris

sistem

pendidikan

globalisasi

terutama

serta

utama dalam era

berkaitan

16

sikap

liberal dari

para


pemimpin

dan

masyarakat

di

menggunakan pedagogi,

Malaysia.

aspek

kognitif

budaya,

dan

perubahan

sosial untuk menghadapi teknologiPenulis menyatakan bahawa abad ke-

teknoLogi

21

agak

menganalisa pelbagai aspek tentang

Melayu.

literasi baru dan kesannya kepada

tergugat

guru-guru dan murid-murid.

membawa

suram

suasana

kepada

Kedudukannya dengan

yang

bahasa semakin

adanya

baru.

Artikel-artikel

peningkatan

penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan negara.

Uteracy intlte Information ftge

Asmah

Haji

Omar.

Alam

dan

penyebaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: DBP, 2005.

Literacy in the in/ormation age: inquiries in the in/ormation age.

Buku ini mengkaji penyebaran bahasa

Edited by Bertram C. Bruce. USA:

MeLayu di daLam dan juga di luar

International

alamnya

Reading Association,

2003.

meLalui

bersepadu

iaitu

pendekatan dari

aspek

geolinguistik dan linguistik bandingan Mengandungi

32

makalah

yang

sejarawi.

diterbitkan dari tahun 1998 hingga 2002 yang terbit dalam The Journal

Dengan

pendekatan

ini

dapat diwujudkan satu parameter luas

of

yang

Adolescent and Adult Literacy yang

akan

menerangkan

gejala

tersebut dari pelbagai sudut.

memberi fokus bukan sahaja kepada bidang teknologi tetapi lebih kepada bagaimana

sekolah-sekolah

institusi

pendidikan

Penyebaran

dan

dilihat dalam konteks

ruang dan masa serta penuturnya.

dapat

17


Penulis

mengemukakan

konsep

tadahan penyebaran bahasa sebagai satu

skema

yang

memberikan

kemungkinan kepada bahasa untuk dapat hidup dan berkembang. Konsep ini boleh juga digunakan oLeh bahasa¡ bahasa dan rumpun yang Lain.

Malay

PeninSula

Settlements

and

(Straits

the

Federated

States). London: C.J. Kleingrothe,

1907. Mengandungi 73 keping gambarfoto sejarah tentang pemandangan dan Arbak Othman. Pengantar Iingusitik

suasana di Tanah Melayu semasa

am. Kuala Lumpur: DBP, 2004.

pemerintahan tersebut

Bidang linguistik kian menjadi ilmu

Inggeris.

dimiliki

oleh

Gambar

c.J.

Klei ngrothe.

asas yang mesti diketahui oLeh para pelajar.

Oleh

itu

buku

dapat

memberikan pengenalan asas tentang teori ilmu lingustik dan konsep yang berkaitan dengannya seperti buku ini sesuai kepada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang bidang linguistik. Pendekatan adalah bersifat

saintifik

agar

pembaca

mengenali simbol dan formula. Amat sesuai kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi.

Campbell, Christine Ann. Contrary visions: women and work in Malay

18


novels -rritten by women. Kuala

dimiliki.

Buku

Lumpur: DBP, 2004.

kepada

para

Buku

ini

merungkaikan

perubahan

peranan

imej

wanita

ini

amat

berguna

pendnta

bahasa

terutama

pengkaji

sosiolinguistik

yang

bidang

ingin

melihat

sejarah orang Minangkabau, sistem

dalam

novel-novel Melayu yang ditulis oleh

bahasa,

kosa

kata peraturan dan

pengarang wanita Melayu dalam karya

sapaan yang dihubung kait

terbitan antara tahun 1960 hingga

budaya mereka.

dengan

1995. Sebanyak lebih kurang 20 judul novel yang ditulis oleh pengarang wanita jAelayu penulis.

telah

dikaji

oleh

Kebanyakan

imej

dan

Retorik Sajn.')

dan

TeJ...nolom di lVlalaysia

peranan wanita dalam novel-novel

LI

tersebut telah berubah dari tema wanita domestik dan roman kepada wanita yang berkerjaya dan telah mengalami perubahan sosio-budaya.

â&#x20AC;˘

Hairudin Harun. Retorik sa;ns dan teknologi di Malays;a. KL : Dewan

Bahasa dan Pustaka, 2004.

Wacana dalam buku ini cuba meneliti kesan retorik sains dan teknologi ke atas

kosmologi

dan

budaya

fikir

bangsa Melayu. Dikatakan sains dan teknologi ada sangkut paut dengan soal untung rugi orang Melayu. Selain

Media Sandra Kasih. Kata sapaan bahasa

Minangkabau:

daripada itu disentuh juga bagaimana

cerm;nan

retorik tradisional seperti semantik,

adat dan sistem sosial. Bangi: UKM,

sintesis dan holistik dapat bertahan

2004. Membincangkan masyarakat bahasa,

Minangkabau

adat

dalam menghadapi sains dan teknologi

kehidupan

dan

budaya

pascamoden ini.

dengan yang

19


Puteri Roslina Abdul Wahid. Bahasa

Monograph

an tara . Kuala Lumpur: DBP, 2004.

intellectuals

selected

on /

camp.

Malay by

Mohamad@Md. Sam Sujimon. Kuala Bahasa antara adalah bahasa yang

Lumpur

tidak tergolong dalam bahasa pertama

University, 2003.

dan

juga

bahasa

tidak

kedua.

tergolong

Islamic

dalam pertama

Tamadun Islam telah melahirkan ramai

dikaitkan dengan pemerolehan bahasa

para pemikir seperti Ibn Khaldun, Imam

asli manakala bahasa kedua dikaitkan

al-Ghazali, Imam Shafie dan lain-lain.

dengan pemerolehan bahasa asing.

Malaysia juga tidak terkecuali dan

Bahasa

melahirkan

antara

Bahasa

International

diucapkan

secara

beberapa tokoh pemikir

spontan, bermakna dan bersistem dan

Melayullslam yang telah mempengaruhi

mempunyai peraturannya tersendi ri.

pemikiran

Buku ini diharap dapat membantu

tersebut. Buku ini memberi gambaran

pelajar, pengkaji bahasa serta guru

sepintas lalu peranan sepuluh orang

bahasa

konsep

tokoh dan pelbagai bidang iaitu Sheikh

pemerolehan bahasa antara dalam

Daud Al-Fatani, Tok Kenali, al-Marbawi,

pemerolehan bahasa kedua.

Za'ba, Tunku Abdul Rahman, Dato' Hj.

memahami

masyakarat

di

negara

Ahmad Badawi, Dr. Burhanuddin alHelmi, Ahmad Ibrahim, Sheikh Mustaffa Mahmud dan Dato' Yusoff Zaky Ya'cob.

20


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PELUASAN SISTEM PUSAT DOKUMENTASIMELAYU 17 - 19 APRIL 2005 HOTEL RESIDENCE, UNITEN, BANGI

Braginsky, Vladimir. The heritage of

Dalam usia mencecah

traditional

literature.

peranan PDM

Southeast

kepustakaan Melayu yang memenuhi

Malay Inst;tut~

Singapore:

of

Asian Studies, 2004.

seb~gai

-

lima

dekad,

pusat rujukan

keperluan perbahanan,

penyelidikan,

rujukan dan kesarjanaan bahasa dan Sebuah buku yang menggarap persoalan kajian

kesusasteraan

Melayu

kesusasteraan Melayu sentiasa diberi

dalam

perhatian bagi kekal berdaya saing

bahasa Inggeris secara komprehensif

bersama

sejak tahun

maklumat

1939.

Buku ini

persoalan

mengkaji

telah kajian

perpustakaan

dan

institusi

lain

dalam

arus

pembangunan negara yang memberi

kesusasteraan dan persuratan Melayu

tumpuan

(Tanah Melayu, Brunei, Indonesia dan

berasaskan pengetahuan.

khususnya

ekonomi

Singapura) yang bermula dari abad ke 7 hingga

awal

memaparkan

abad

ke

sejarah

19.

Penulis

Teknologi maklumat dan komunikasi

kesusasteraan

(TMK) yang memacu kemajuan negara

Melayu melalui perspektif sejarah dan

serta

teori sebagai kajian bersepadu yang

perkhidmatan khususnya maklumat dan

pastinya

kepustakaan menjadi teras PDM bagi

perubahan

banyak

dipengaruhi

budaya

dan

oleh agama.

tunjang

mengoptimumkan

utama

sistem

dalam

pengurusan

Perubahan terse but telah digambarkan

maklumat

dalam karya-karya penulis dan juga dari

perbahanan

kacamata tokoh-tokoh pengkaji dari

tumpuan khasnya Sasaran Kerja Utama

dalam dan luar dunia Melayu.

2005 serta mengisi program Rancangan

dan digital

pembangunan yang

Malaysia Ke 9 (RMK9) amnya. (he Ros Rahim ros@dbp.gov.my

21

menjadi


Selaras dengan perkembangan semasa dalam Pelaksanaan

Sistem

Perpustakaan

Bersepadu

PDM wilayah timur, utara dan selatan bagi mengenal pasti keperluan dan

memberi tumpuan kepada pengurusan penyebaran

perancangan

maklumat

audio-

Perkembangan

video

dan

kemajuan

teknologi

internet-sekali lagi membawa kepada

Capaian

(OPAC)

Katalog

Awam

mewujudkan

sebuah

digital

bagi

Perubahan

PDM

sistem

yang

prasarana

bakal

reposito ri

Ilengumpulan makLumat

dan

kepustakaan

ini

membuka

peluang

kepada PDM cawangan dan wiLayah

reposito ri

untuk

memainkan

peranan

penting

dalam menjalin kerjasama perancangan

Pustaka Digital Persuratan Melayu yang makLumat

peluasan

di

kepustakaan Melayu dikenali sebagai

mengumpulkan

teras

melaksanakan

Melayu.

samping peLuang meneroka e-dagang dan

menjadi

penyebaran

peningkatan sistem pada tahun 1999 kemudahan

dan

pengkomputeran

imej.

dengan memperkenalkan

untuk

peningkatan

dan pembinaan koleksi multimedia bagi teks,

maklumat,

di PDM cawanagan Sabah dan Sarawak,

mula

dilaksanakan pada tahun 1993 yang

perpustakaan,

pengurusan

kajian dan tinjauan telah dilaksanakan

Pengurusan PDM

era

dan

dan

penyebarluasan

kesusasteraan

perbahanan digital PDM serta sumber

bahasa

Melayu

di

dan

peringkat

nasionaL dan antarabangsa.

luaran dari jabatan dan bahagian di DBP.

Pelbagai cabaran dan peluang yang boleh diterokai dalam mengoptimum aplikasi teknoLogi maklumat ke arah mewujudkan pusat rujukan serantau dan

antarabangsa

dalam

bidang

kepustakaan MeLayu. Lanjutan dan itu, BengkeL Peluasan Sistem PDM teLah diadakan pada 17 - 19 ApriL 2005 di Hotel

Residence,

Bengkel Maklumat Melayu

22

anjuran dan telah

UNITEN,

Bangi.

Bahagian

Sistem

Pusat

Dokumentasi

dihadiri

semua


pustakawan Pusat Dokumentasi Melayu

catalog)

dan pegawai-pegawai Sistem Maklumat.

communication

atau

CCF

(common

format)

dipertingkatkan.

dapat

Aspek

pemasaran

Bengkel tersebut telah membincangkan

maklumat dan bahan persuratan Melayu

sistem

berupaya

diberi perhatian khususnya kemudahan

menyokong proses, aliran kerja semasa

bagi pengguna, penyelidik, individu dan

dan akan datang. Keupayaan teknologi

organisasi memperoleh artikel-artikel

internet

majalah

pengurusan

yang

yang

membolehkan

ruang

terbitan

DBP

dengan

kerja diakses melalui web memberi

melanggan pangkalan data premium

kelebihan

yang

bag;

PDM

proses j>embinaan

menyepadukan

dan

penyebaran

akan

dibina.

Ini

akan

membolehkan 32,9..00 imej dan teks

maklumat antara PDM cawangan dan

penuh artikel majalah

wilayah serta merangkaikan maklumat

Majalah Dewan Bahasa, Pelita Bahasa,

kepustakaan

mampu

Dewan Budaya diakses dan disebar

diperluas ke peringkat serantau dan

melalui internet berserta keupayaan

antarabangsa.

pembayaran elektronik.

Melayu

teknologi

Perkembangan

yang

komputer

merealisasikan Pustaka

bagi

perkongsian

yang

web

pesat

bakal

program

Jaringan

mencapai

matlamat

maklumat

Memiliki

dan

sofistikated penentu

sahaja

dan

bukanlah

faktor

kejayaan

dan

kepada

kemampuan

canggih

PDM

menjangkau mempersiapkan

sumber

khalayaknya.

Selain

antara PDM dengan perpustakaan dalam

infastruktur,

memantapkan

dan luar negara di dalam mahupun di

kerja dan mengatur perancangan yang

luar talian. la bertujuan mewujudkan

strategik,

pusat

berupaya merealisasi visi dan matlamat

rujukan

Melayu

dan

yang

sistem

DBP seperti

sehenti

melalui

kepustakaan

aktiviti

kerjasama

PDM

dalam

tatacara

tenaga profesional yang

dasarwarsa

mendatang

pengumpulan indeks, bibliografi dan

harus bersedia bagi memastikan sebuah

katalog persuratan Melayu dari bahan

kepustakaan Melayu yang cemerlang

monograf,

dan terbilang bakal terbina.

terbitan koleksi

manuskrip, berkala

digital

buku

utama berbahasa

nadir

hinggalah Melayu.

Kamariah Abu Samah kamariah@dbp.gov.my

Sewajarnyalah keperluan perkongsian data berasaskan piawaian antarabangsa

Fatimah Zahrin Mohd. Taib

seperti

fatimah@dbp.gov.my

MARC21

(machine

readable

23


PEMBACAAN PEMBACAAN YANG MALAP Oleh

ZULKIFLI SALLEH Dewan Bahasa dan Pustaka

Pada bulan Ogos 2003, majalah Penthouse, yang jurnlah edarannya pada tahun 1970an dan 1980-an mencecah 4.7 juta naskhah sebulan dan keuntungan tahunan lebih AS$20 juta (RM76 juta) terpaksa ditutup. Salah satu sebab penutupan majalah pesaing

-

PLayboy ini ialah persaingan internet dan televisyen kabel.

-

Pada akhir tahun lalu,

kerana persaingan internet, majalah Far Eastern Economic Review rnengalami nasib yang sarna.

ApabUa televisyen dan kini internet rnenjadi bahagian penting dalam kehidupan moden, adalah dijangkakan minat untuk mernbaca semakin kurang.

Namun, pada

masa yang sarna, buku dan majalah baru terus diterbitkan, malah Bill Gates sendiri rnenulis buku.

Dalam The Art of Democracy: A Concise History PopuLar CuLture in

the United States, Jim

Cullen menegaskan bahawa pembacaan akan terus wujud,

tetapi belum pasti dalam bentuk buku. Keadaan ini bergantung bagaimana "buku" ditakrifkan kerana budaya cetak kelihatan harnpir-hampir mengalami transformasi besar-besaran sejak pengenalan mesin cetak 500 tahun dahulu.

Cara hidup di mana-mana negara sebahagian besarnya tercermin daripada peratusan penduduk yang boleh membaca dan menulis, dan pastinya, peratusan penduduk yang boleh membaca dan menulis dengan baik.

Semakin tinggi kadar celik huruf, maka

semakin maju cara hidup dari segi teknologi, saintifik, dan ekonomi.

Selain membaca di dalam bilik darjah dan di tempat kerja, manusia membaca buku, majalah dan bahan bercetak lain untuk mendapat rnaklumat peribadi dan rekreasi. Banyak orang membaca kerana ingin mempelajari minat khusus mereka, seperti sukan, sains, hal ehwal semasa, sejarah, kesihatan, seni, dan sebagainya.

24


Memang ~esuatu yang aneh apabila minat membaca tidak meningkat seiringan dengan peningkatan taraf hidup dan kadar celik huruf. Meskipun kadar celik huruf di Malaysia ialah kira-kira 95 peratus, tetapi minat membaca di kalangan rakyat di negara ini hanya sekadar dua halaman, dan kemudian meningkat kepada dua buah buku setahun. Satu gambaran yang sering menimbulkan ketakutan terhadap para penerbit dan pengusaha buku tempatan.

Namun,

ada pihak yang menafikan bahawa minat membaca di kalangan rakyat

Malaysia tidak seburuk seperti yang digembar-gemburkan.

Penafian ini berdasarkan

jumlah kunjungan dan pembelian buku di beberapa buah gedung buku di Lembah Kelang dan jumlah keahlian di Perpustakaan Negara Malaysia.

Tatkala gambaran tenon! tentang minat membaca di kalangan rakyat di negara ini belum diperoleh walaupun dijangkakan lebih baik, situasi di institusi ilmu atau dengan meminjam istilah Rozi Ali , dari New Straits Times, tulang belakang intelektual di Malaysia,

agak membimbangkan.

Tulang belakang intelektual yang dimaksudkan itu

ialah Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai Pusat Dokumentasi Melayu (PDM), yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh stafnya sendiri dan pengguna lain.

Kadar pinjaman buku dan majalah di PDM mengalami kemerosotan yang ketara sejak tahun 2001 hingga 2004. Pada tahun 2001 , jumlah pinjaman buku oleh Rakan Dewan dan staf DBP ialah 16 687 naskhah, kemudian merosot kepada 7 384 naskhah pad a tahun 2004. Daripada jumlah tersebut, 10 487 naskhah (2001) dan 5 533 naskhah (2004) merupakan pinjaman staf DBP.

Hal yang sarna berlaku terhadap pinjaman

majalah oleh staf DBP yang merosot daripada 412 naskhah pad a tahun 2001 kepada 354 naskhah (2002), 215 naskhah (2003), dan kepada 120 naskhah pada tahun 2004.

Selain mempunyai koleksi majalah berita, seperti Times, The Economist, NewsWeek, dan Tempo, PDM mempunyai koleksi rnajalah yang sesuai untuk pembacaan serius, seperti The Atlantic Monthly, Harper's Magazine, Monthly Review, The New Yorkers, The Nation, TLS , dan The New York Review of Books.

Majalah untuk penulis dan

editor, seperti Writer 's Digest, Folio, dan Editor Et Publisher yang dapat memperkaya nHai ditambah kepada editor dan penulis juga boleh didapati di PDM.

25


Pad a suatu ketika saya pernah mengemukakan cadangan kepada Aizan Mohd. Ketua PDM, supaya melanggan beberapa

Ali,

buah majalah atau jurnal antarabangsa,

seperti Publishers Weekly dan New Left Review.

Namun, respons awal beliau ialah:

Adakah majalah akan dibaca oleh staf DBP sendiri?

Respons yang berbaur dengan

pesimistik dan kebimbangan ini timbul kerana mereka tidak memanfaatkan majalah yang sedia ada.

Kalau benar bahawa staf DBP sendiri kurang membaca berdasarkan rekod pinjaman buku dan majalah di PDM, maka ini satu "tragedi" terhadap institusi yang dikenali sebagai tulang belakang intelektual di Malaysia - meminjam istilah Rozi Ali sekali lagi. Pastinya; timbul keraguan tentang keupayaan warga yang kurang minat membaca untuk mendukung tulang belakang intelektual. Pastinya juga kualiti bahan penerbitan yang dihasilkan oleh institusi ini tidak dapat dipertahankan. Seseorang itu tidak boleh mendakwa diri mereka pekerja berilmu untuk melahirkan masyarakat berilmu jika dia sendiri kurang atau tidak membaca buku dan majalah.

Minat membaca yang tinggi di kalangan staf di organisasi yang menceburi bidang penerbitan atau bergiat dalam industri ilmu am at penting. Jika tidak, mereka akan terus-menerus menyajikan bahan penerbitan yang tidak bermutu, yang ketinggalan zaman dari segi ilmu kepada para pembaca yang semakin terpelajar dan bijak membuat pilihan atau keputusan.

Mungkin ada orang menghujah bahawa kadar pinjaman buku dan majalah di PDM tidak boleh dijadikan ukuran tentang minat membaca, khususnya di kalangan staf DBP sendiri.

Tidak membaca buku dan majalah bercetak tidak bermakna mereka tidak

membaca kerana mungkin mereka membaca melalui Internet. Walau bagaimanapun, lazimnya membaca melalui Internet lebih tertumpu pada waktu pejabat, dan tidak pada masa lapang. Maka, dapat dibayangkan bahawa masa lapang tidak dimanfaatkan untuk pembacaan.

Mungkin juga ada orang menghujah bahawa kadar pinjaman buku dan majalah yang kurang itu adalah kerana staf membeli bahan bacaan berkenaan.

Pembelian ini

didorong oleh pendapatan yang semakin meningkat dan ingin memanfaatkan pelepasan cukai sebanyak RM500 setahun (meningkat RM700 dalam Bajet 2005) untuk pembelian

26


buku daR majalah. Lagipun, memiliki buku dan majalah lebih selesa dan lebih bebas daripada meminjam daripada PDM.

Walau apa pun alasan dan hujah, kata-kata Stephen Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People bahawa "orang yang tidak membaca adalah setaraf dengan

orang yang tidak tahu membaca" patut dihayati oleh semua warga tulang belakang intelektual di Malaysia.

Pinjaman buku di PDM, 2001 - 2004 (naskhah)

-2001

Pinjaman oleh Rakan Dewan

6200

Pinjaman oleh staf DBP

10487

Jumlah

16687

2002

2003*

1 851

4117 8200 12317

2004

2501 2501

5533 7384

*Pada tahun 2003, perkhidmatan PDM ditutup kerana perpindahan ke Menara DBP.

Zulkifli Salleh zulk;f@dbp.gov.my

BENARKAH RAKYAT MALAYSIA TIDAK ADA BUDAYA MEMBACA? Oleh

SHAHAROM TM SULAIMAN Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi Mara Membaca adalah sesuatu yang senang dilakukan tetapi untuk menjadikannya satu budaya temyata sulit diamalkan. Kadar literasi dan tahap pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin minat dan penghayatan budaya membaca yang tinggi walaupun aktiviti membaca diakui kepentingannya. Pelbagai kempen budaya membaca telah dianjurkan tetapi kita masih tetap tidak mendapat jawapan yang memuaskan terhadap

27


persoalan budaya membaca rakyat Malaysia. Kita masih berpegang pada kajian profil membaca rakyat Malaysia pad a tahun 1996 yang mengatakan rakyat Malaysia membaca dua buah buku setahun, suatu kadar yang jauh masih rendah jika dibandingkan dengan Jepun ( Jepun selalu digunakan sebagai 'benchmark' kemajuan buku dan budaya membaca bagi Negara-negara membangun).

Selalunya pengukuran minat membaca diukur berdasarkan kiraan 'per capita reading

habit', yakni, berapakah jumlah buku atau jumlah halaman buku secara purata yang dibaca oleh rakyat Malaysia dalam satu tahun berdasarkan jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun. Angka ini memberikan kesimpulan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca beberapa halaman buku dalam satu tahun.

~~soalannya

golongan

manakah yang dapat dikatakan representatif dalam kita mengukur budaya membaca rakyat Malaysia. Apakah golongan professional, ahli politik, sarjana, pelajar sekolah atau sebagainya? Golongan ini tentunya membaca mengikut keperluan masing-masing; misalnya, berkaitan dengan kerjaya, peperiksaan, 'naik pangkat', hiburan', dan berbagai-bagai-bagai lagi tujuan membaca.

Dari sudut lain, kita melihat buku-buku dalam kategori tertentu seperti motivasi, novel-novel popular sama ada bahasa Melayu atau Inggeris terus mendapat sambutan, bahkan dikatakan ada novel-novel Melayu yang penjualannya mengatasi 20 ribu naskah setahun. Penulis juga difahamkan bahawa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang berlangsung baru-baru ini telah dikunjungi lima ratus ribu pengunjung dan ini, suatu peningkatan

yan~

membanggakan. Toko-tokoh buku 'mega' di Kuala Lumpur, misalnya,

dikunjungi ramai bahkan ada yang mendapat jualan harian yang mencecah 20 ribu ringgit. Secara umumnya, kita dapat mengatakan rakyat Malaysia memang

minat

membaca dan sanggup membeli buku.

Namun, kesemua gambaran ini masih belum dapat memberi gambaran sebenar tentang budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia. Dalam konteks ukuran inilah, penulis bersetuju dengan pandangan Dato' Hassan Ahmad (2004) bahawa ukuran perlu dilakukan kepada golongan pertengahan yang besar yang dikategorikan sebagai pembaca umum atau yang membaca buku-buku umum, tanpa mengira apa bidang mereka dan pekerjaan mereka. Orang yang membaca buku-buku umum biasanya golongan yang membaca bahan merentas pelbagai disiplin ilmu. Mereka membaca

28


buku-buku wacana , buku-buku pelbagai bidang ilmu, bukan setakat membaca buku teks dan sebagainya. Mereka bukan membaca sekadar mengisi masa lapang, tetapi membaca untuk memperluaskan fikiran dan mengasah minda. Menurut Hassan Ahmad (2004), golongan inilah yang dapat disifatkan orang yang mengamalkan budaya membaca sebagai sumber pendidikan sepanjang hayat, dan tentunya mempunyai pandangan hidup yang luas untuk menjadi golongan pembentuk 'fikiran' dan pandangan awam yang kritis dan bertanggungjawab. Golongan pembaca inilah yang patut dijadikan ukuran atau indikator untuk membuat kesimpulan

tentang budaya

membaca rakyat Malaysia peringkat nasional.

Penulis aalam beberapa tulisan yang lain (2002, 2004, 2005) f'tlengatakan bahawa kempen-kempen gerakan membaca yang dijalankan selama ini sepatutnya bukan lagi bertujuan hendak menggalakkan kesedaran minat membaca kerana minat membaca sudah pun ada. Tetapi yang penting diusahakan ialah untuk melahirkan 'pendnta buku' yang terangkum dalamnya; budaya membaca yang tinggi , pembeli bahan bacaan yang luar biasa dan mendntai Hmu. Dalam istilah Biblioholisme (segal a hal yang berkaitan buku dan dunia perbukuan), kita hendak melahirkan 'biblioholik' (kecanduan terhadap buku) dan golongan pembaca umum ini dapat dikategorikan sebagai 'biblioholik'. Penulis yakin inilah tujuan akhir mana-mana kempen dan gerakan membaca yang dianjurkan selama ini malah kita perlukan pendekatan yang menyeluruh untuk melahirkan pembaca seperti ini.

Dalam konteks makro pula, 'budaya buku' hendaklah dijadikan agenda pembangunan nasional. Buku tidak boleh dHihat sebagai hanya bacaan teks sekolah, universiti , atau keperluan-keperluan 'wajib' yang lain. Buku sebenarnya wahana pendidikan rakyat, sumber pendidikan sepanjang hayat, alat memperkayakan nuansa pemikiran rakyat dan lebih dari itu buku berupaya, meningkatkan budaya dan moral. Buku dan membaca berkait rapat dengan 'berbudaya Hmu', yakni masyarakat yang berakal budi dan 'culturally literate'.

Sekiranya kita mahu melahirkan masyarakat berbudaya ilmu, maka 'budaya buku' perlu diberi keutamaan yang tinggi sebagai komponen penting dalam dasar, budaya dan perancangan pembangunan negara. la bukan sekadar hanya sebuah industri, alat ekonomi semata-mata atau dengan kuasa beli rakyat sahaja. Dengan kata lain ,

29


.. Negara ... harus memberi nilai yang sebenar pada 'buku ' itu sendiri dan bukan sekadar melihat ia hanya sebagai alat pendidikan formal di sekolah. Buku perlu dilihat sebagai komoditi budaya atau aset budaya negara.

Dalam konteks pengajian tinggi pula, membaca atau 'bibtioholisme' perlu diajar sebagai satu disiplin ilmu yang merangkumi aspek estetika dan seni membaca, psikologi membaca dan kemahiran membaca. Ilmu membaca tidak boleh diajar dengan pendekatan 'marginal' atau terpinggir yang selalu dikaitkan dengan pengajian kesusasteraan dan bahasa kerana disiplin 'ilmu biblioholisme' ini perlu dijadikan pelajaran 'wajib' bagi semua pengajian bidang di universiti. Selama ini kita tidak tahu dengan jelas kejayaan universiti dalam memupuk penghayatan

b~aya

membaca yang

tinggi di kalangan para pelajar universiti termasuklah para pensyarahnya. Yang kita tahu ialah budaya bergantung pada sumber elektronik memang tinggi tetapi budaya membaca belum menyerap sepenuhnya. Adalah dikuatiri, kita akhimya ak~n berjaya melahirkan pelajar yang "kaya" maklumat tetapi "miskin" ilmu.

Budaya membaca sebenamya berkaitan dengan pandangan 'hidup' kita yang bukan lagi semata-mata memburu rezeki untuk hidup. Kita juga mesti memberi keutamaan yang tinggi dalam usaha memburu dan menambahkan ilmu untuk meningkatkan corak pemikiran atau intelek sebagai suatu keperluan dalam perkembangan hidup dan meningkatkan kualiti diri bagi menghadapi cabaran-cabaran hidup. Hidup tanpa budaya membaca dan penghayatan budaya ilmu akan mengakibatkan kita terasa satu kekurangan

besa~

dalam kehidupan.

Shaharom TM Sulaiman shaharomtm@yahoo.com

30


BUOAYA PEMBACAAN 01 KALANGAN PELAJAR 01 INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI oleh Norhayati Abd. Mukti Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia

Dalam era dunia global tanpa sempadan kini, amalan kemahiran membaca menjadi satu perkara asas yang sangat penting untuk

mendapatkan pelbagai maklumat

daripada sumber yang tJada hadnya. Amalan membaca boleh dianggap sebagai satu usaha umuk membina ilmu dan merapatkan jurang

keintelektu~tan.

Hanya melalui

pembacaan sahajalah Hmu dapat terus dikembangkan dan disebarkan kepada orang lain. Tetapi pernahkah kita terfikir sejauh mana rakyat Malaysia memanfaatkan semua sumber ini secara maksimum. Menurut Kajian Profil Membaca Masyarakat Malaysia yang dijalankan oleh Frank Small &: Assodates bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 1996 mendapati secara purata rakyat Malaysia hanya membaca 2 buah buku setahun walaupun kadar celik huruf adalah di antara yang tertinggi di dunia iaitu 93%. Saban tahun kerajaan menjalankan kempen Bulan Membaca Kebangsaan dengan pelbagai tema yang menekankan peri pentingnya budaya membaca ditanamkan ke dalam setiap rakyat Malaysia. Itu pun belum lagi dikira jumlah pelbagai pesta buku yang diadakan sepanjang tahun di seluruh negara. Sekiranya mereka menghayati kempen-kempen setiap tahun ini, tidak hairanlah suatu masa nanti wujud masyarakat yang "ketagihan" terhadap buku, yang mana akan lahir kecenderungan untuk membaca, membeli , menyimpan, menyayangi dan menghargai buku.

Rata-rata kita selalu mendengar daripada banyak kajian menyatakan bahawa rakyat Malaysia memang tidak gemar membaca.

Buktinya, lihat sahaja di tempat umum

seperti di perhentian bas, komuter, LRT atau teksi di mana hanya segelintir sahaja yang membaca buku sambil menunggu ketibaan kenderaan mereka.

Masalah tidak

gemar atau kurang minat membaca turut menjangkiti para pelajar di institusi pengajian tinggi yang secara umum sedia maklum menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan institusi yang menyimpan pelbagai keilmuan dan menjadi lambang kemajuan dan tahap keintelektualan masyarakat sesebuah negara. Malangnya institusi

31


ilmu yang terdiri daripada pelajar terpilih ini telah dilanda wabak kelesuan dan sukar memotivasikan diri untuk membudayakan aktiviti membaca.

Boleh dikatakan bahawa budaya pembacaan di kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi hanya sekadar untuk lulus peperiksaan kursus yang diikuti tanpa menghayati keilmuan secara mendalam. Buktinya, lihat sahaja situasi di perpustakaan yang begitu meriah semasa minggu-minggu peperiksaan. Berbeza sekali suasana ketika mingguminggu kuliah, yang sentiasa lengang dan sunyi sepi seperti tiada penghuninya. Bahkan jawapan-jawapan yang diberikan semasa menjawab soalan peperiksaan tidak lebih daripada "muntahan" semula nota-nota kuliah yang diberikan di dalam kelas. Mereka gagal untuk memberi pendapat yang jelas dengan sokongal'i:. fakta yang boleh diperolehi melalui pembacaan bahan luar kuliah.

Tidak berhenti seta kat itu, semakin banyak isu timbul yang mana para mahasiswa yang telah menamatkan pengajian dari institusi-institusi pengajian tinggi lemah dan cetek pengetahuan. Akibatnya mereka mengalami kesukaran untuk mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian. Masalah ini mungkin tidak akan timbul sekiranya para mahasiswa berusaha memperkayakan pengetahuan dan memperkasakan kebolehan mereka dengan melakukan pembacaan dari pelbagai bentuk bahan bacaan, bukan hanya terhad berkaitan kursus yang diikuti sahaja. Sekiranya para mahasiswa kita minat membaca, kesan daripada penghayatan pembacaan maka akan lahirlan budaya 'biblioholisme' ia itu digambarkan

m~lalui

'kecanduan' atau kecenderungan

ketagihan

terhadap buku.

Ini dapat

mereka membaca, membeli, menyimpan,

mendntai, dan mengagumi buku. 'Biblioholisme' akhirnya melahirkan pendnta buku dan pembaca yang luar biasa. Seiringan dengan ' biblioholisme', akan lahirnya secara semula jadi budaya menulis sebagai kesan akhir daripada pembacaan.

Pandangan yang sama turut disuarakan oleh Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Alatas yang menyatakan tidak terdapat budaya ilmu di kalangan mahasiswa di kampuskampus. Budaya menghargai ilmu masih tidak berkembang di universiti-universiti di Malaysia . Mengikut pandangan beliau lagi, budaya ilmu ini diperolehi apabila seseorang mahasiswa merasai kenikmatan belajar. Kalau para mahasiswa tidak merasa kenikmatan belajar, sebaliknya sekadar memaksa diri untuk mendapatkan sijil bagi mencari kerja, maka budaya menghargai ilmu tidak akan dapat disemai di kalangan

32


para mahasiswa. mahasiswa

Jika ada budaya ilmu, kenikmatan jiwa juga dirasai apabila para

menyiasat,

menyelidik,

membaca,

memikirkan

masalah-masalah

pembelajaran, membahaskan ilmu dengan rakan-rakan dan menghargai usaha-usaha sedemikian. Bagi melahirkan ' pembaca berterusan' yang 'biblioholik', perlu dibentuk sikap penghayatan dan apresiasi pembacaan yang mendalam yang melihat budaya membaca sebagai suatu nikmat, seni, estetika atau sesuatu yang indah dan menyeronokkan dalam kehidupan walaupun tabiat membaca sudah ada.

Mahasiswa sepatutnya menjadikan tabiat membaca sebagai satu perkara wajib dalam diri untuk pengisian minda. Mereka juga harus melibatkan diri dengan pembacaan tidak formal atau juga dikenali sebagai pembacaan bebas, -pembacaan santai, pembacaan pada masa lapang dan pembacaan rekreasi yang memerlukan mereka melakukan pembacaan atas dorongan diri sendin. Mereka bebas memilih bahan dan sumber yang luas untuk dibaca termasuklah mas a dan tempat pembacaan dilakukan. Sebenarnya pembacaan tidak formal inilah yang banyak membantu sesorang individu untuk mengasah minda dan memperkayakan ilmu pengetahuan tidak kiralah sama ada bahan tersebut berkisar tentang politik, agama, alam sekitar, kesihatan, geografi dan sebagainya.

Banyak cara boleh dilakukan untuk menggalakkan tabiat membaca di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Antaranya ialah dengan melengkapkan perpustakaan dengan buku-buku terkini berkaitan sesuatu bidang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang memerlukan mereka melakukan capaian maklumat di dalam internet. Kedua-dua pendekatan ini secara tidak langsung dapat menarik pelajar untuk mengikuti perkembangan ilmu terkini serta menanam minat mencan pelbagai maklumat melalui pembacaan dari gedung web yang bersifat infiniti.

Bagi menggalakkan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia, kerajaan di bawah bajet tahun 2005 Rang Undang-Undang Perbekalan (2005) di Dewan Rakyat pad a 10 September yang lepas telah memperuntukkan sebanyak 30 juta ringgit bagi tujuan pembiayaan bahan bacaan oleh Jabatan Perpustakaan Negara. Pihak kerajaan mengharapkan agar program ini akan dapat menambah peluang untuk para pelajar mendapatkan

capaian

kepada

lebih

banyak

bahan

bacaan.

Kerajaan

turut

mencadangkan pelepasan cukai diberikan kepada pembayar cukai pendapatan individu

33


ke atas perbelanjaan membeli buku dinaikkan daripada 500 ringgit kepada 700 ringgit. Kedua-dua inisiatif ini merupakan satu usaha kerajaan untuk melahirkan individu berpengetahuan luas di samping menggalakkan budaya suka membaca di kalangan rakyat. Jadi dengan inisiatif yang begitu banyak, para pelajar tidak lagi boleh memberi palbagai alasan untuk tidak membaca.

Proses pembacaan tersebut perlu pula diiringi dengan proses berfikir secara kritis ataLL memahami dengan baik dan seterus ditunjukkan dalam bentuk praktikal. Petajar di institusi pengajian tinggi sepatutnya menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua mereka. Sekiranya semua proses ini berlaku dengan baik, tidak hairanlah seorang individu-yang berkaliber dan mempunyai tahap keintelektualart yang tinggi dapat dilahirkan. Secara realitinya, inilah rupa dan corak masyarakat membaca yang ingin dibentuk dan dilahirkan. Inilah juga yang sebenarnya ingin dicapai dari segala macam kempen dan gerakan membaca yang dianjurkan selama ini.

Norhayati Abd. Mukti

nam@ftsm.ukm.my

RAKAN DEWAN -

Program keahlian yang bertujuan menggalakkan peningkatan keinteiektuaian individu disamp;ng menyemai minat membaca di kalangan masyarakat

ANDA

berpeiuang menikmati kemudahan membeli buku dengan diskaun ;stimewa sehingga 25% dan menggunakan perkhidmatan Pusat Dokumentasi Melayu. Untuk keterangan ianjut, sUa hubungi Pusat Dokumentasi Melayu

Faks

03-2148354013541 03-21429903

E-mel

rakandbp@dbp.gov.my

Tel

34


membincangkan

PEMBACAAN

karya

tersebut.

Manakala Puan Hajah Zaiton Abdul Rahman telah memperkatakan buku

BICARA KARYA 1/2005

Bahasa Melayu Sedekad Lalu. Acara ini

telah

dipengerusikan

oleh

Dr.

Muhammad Bukhari Lubis dari Universiti Bahasa

memang

peranan

penting

komunikasi Sejarah

diakui

memainkan

sebagai

sesebuah

dan

Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

wadah

masyarakat.

perkembangan

Segi-segi Karangan Melayu Tradisional

bahasa

mengandungi

Melayu; -sarna ada lisan atau tulisan,

kajian

mempamerkan kemajuan persuratan,

himpunan 18 makalah

penulis -::. dalam

bidang

kesusasteraan Melayu tradisional yang

peradaban dan pemikiran bangsanya.

meliputi kajian naskhah, kajian-kajian tentang

Bicara Karya yang diadakan pada 12

pensejarahan

Melayu

dan

konsep dalam masyarakat Melayu.

Mac 2005 di Kedai Buku Koperasi DBP secara tidak langsung memperkatakan sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam dua zaman yang berbeza iaitu

DBP telah

program

tersebut

Karangan

Melayu

dipilih iaitu

perbincangannya

didasarkan

kepada

naskhah

Melayu

Peringatan

Negeri

Johor,

Silsilah Raja-Raja Sambas, Hikayat Raja

mengisi

Pasai, Surat Keterangan Syed Syeikh

Segi-segi

Tradisional

besar

seperti

era tradisional dan masa kini. Dua buah terbitan

Sebahagian

Jalaluddin, Hikayat Hang Tuah, Hikayat

karya

Muhammad

sarjana terkemuka E. U Kratz dan

Perintah

Bahasa Melayu Sedekad Lalu, karya Nik

Sultan

Safiah Karim.

Hanafiwah,

Negeri Ibrahim

naskhah

Hikayat

Benggala, ibn

Melayu

Hikayat

Adham,

yang

serta

mengaitkan

cam pur tangan Bugis dalam sejarah Bagi

membicarakan

karya

yang

Johor pada abad ke-18 .

signifikan dan memberi impak besar kepada

kemajuan

bahasa

dan

Turut menarik perhatian kajian Kratz

kesusasteraan Melayu, dua orang panel

adalah Surat kepada Raja Perancis,

telah diundang. Y. Bhg. Prof. Siti Hawa Haji

Salleh,

Karangan

penyunting Melayu

Louis

Segi-segi

XV

kumpulan

Tradisional

koleksi

35

dalam

bahasa

manuskrip Overback,

Melayu

Melayu, dalam

kewujudan


perpustakaan pinjaman terawal tahun

Prof. Siti Hawa juga menarik perhatian

1866

kepada usaha penuLis yang meluaskan

di

Palembang,

perkembangan

asal-usul

kesusasteraan

Melayu

skop

pengkajian

kepada

karya

dan Indonesia, masalah penyuntingan

kesusasteraan kLasik dari daerah lain di

manuskrip

nusantara

Melayu,

penilaian

buku

dengan

memperkenalkan

karangan R.O. Winstedt - A History of

Hikayat Raja-raja Sambas yang berkisar

Classical Malay Literature dan kajian

di Kalimantan.

terhadap pemikiran Overback. E.U Kratz pada pandangan pembicara Kepakaran penulis dalam bidang filologi

memberi

sudut

membual pemerhatian naskhah dari

perspektif

berbe~

pelbagai sudut termasuk jaLan cerita,

filologi konvensional, khasnya sarjana

persoalan

sejarah,

dalam negeri yang memberi hujah

serta

berlandaskan persekitaran tempatan.

bahasa,

perkembangan

politik

juga

dari

dari

pandangan

perdagangan teLah memberi sumbangan

Trend

berguna kepada penyelidik, pembaca

pemikiran sebahagian besar sarjana

dan

yang terdidik di Eropah seperti E. U

peminat kesusasteraan Melayu.

ini

pandangan

Kratz mengaLihkan tumpuan kepada

Kratz.

genre

sebagai asas,

penulisan

sejarah

Melayu

dapat dilihat

dari

Dengan mengambil karya ini pengkaji dan sarjana

tradisional yang diteliti dari naskhah-

tempatan

disarankan

mengusahakan

naskhah

penelitian

khususnya

pensejarahan

Melayu

memperLuas penyeLidikan

klasik

bertujuan dan

Melayu tradisional dan melihat dari

ilmiah kepada teks

pelbagai sudut; daLaman dan luaran

pengetahuan sec~ra

MeLayu yang kurang diketahui umum.

malah

merentasi

teori

Kaedah ini bukan sahaja memantapkan

sambil mengaplikasi sudut pandangan

penemuan dan penyeLidikan sedia ada

kesusasteraan

maLah melahirkan jaLinan baru dengan

tradisional.

moden

tradisional

dalam

kajian

teks lain yang pernah dikaji, contohnya Hikayat Raja Pasai hanya diketahui

Puan Hajah Zaiton Abd. Rahman dalam

mempunyai satu versi sahaja, namun

membicarakan

makaLah ini menemui versi kedua yang

Sedekad Lalu membangkitkan semangat

tidak kurang pentingnya daLam kajian

peserta

untuk

pensejarahan MeLayu.

bahasa

MeLayu

buku

Bahasa

melihat yang

Melayu

kedudukan

digugat

oLeh

penutur aslinya sendiri di samping

36


kesan

yang

timbul

dari

tindakan

pelajar dari sekolah-sekolah menengah

pembuat dasar yang tidak menghormati

di sekitar ibu kota membuka peluang

kedaulatan bahasa Melayu meskipun

kepada mereka untuk meningkatkan

martabatnya termaktub dalam Akta

kefahaman, mendekati dan meminati

Bahasa Kebangsaan 1963, Perkara 152

persuratan Melayu di samping memberi

Perlembagaan Persekutuan dan Dasar

kesedaran

Pendidikan

yang

bahasa Melayu. Pendekatan ini amat

sebagai

berkesan dalam program menyemai

Kesannya,

minat membaca di kalangan generasi

Kebangsaan

meletakkan

bahasa

Melayu

pengantar.

bahasa

dan

kedntaan

terhadap

muda dan masyarakat Malaysia amnya.

penggunaan bahasa yang man tap dan betul semakin pudar dan menimbulkan gejala

bahasa

rojak.

Satu

perkara

Seramai

160

orang

peserta

telah

penting yang dibangkitkan, masyarakat

menyertai acara ini yang terdiri dari

tidak dapat membezakan antara bahasa

pelajar, ahli akademik, pustakawan,

persuratan

editor,

atau

bahasa

Melayu

serta

peminat sastera

dan

bahasa Melayu serta wakil media cetak

basahan.

dan

televisyen

swasta.

DBP

telah

Kupasan oleh dua tokoh yang amat

memberi sumbangan majalah dan buku

berwibawa ini menarik respon khalayak

kepada sekolah yang telah menyertai

antaranya

Hamedi

Adnan

yang

DBP,

organisasi

yang

menyarankan

program in1.

wajar mendakwa pembuat dasar dan pelaksanaan

dasar

undang-undang Melayu kerana

yang

melanggar

berhubung

Bahasa

badan tersebut ada

"locus standi" untuk berbuat demikian.

Bicara Karya kali ini dianjurkan dengan kerjasama Kedai Buku Koperasi DBP bertujuan mendekatkan ahli, pembaca Kamariah Abu Samah

dan masyarakat dengan pelbagai buku

kamariah@dbp.gov.my

yang sesuai untuk bagi semua peringkat umur di samping mengambil peluang berkongsi

maklumat.

Penyertaan

37


Hassan Ali Biodata Hassan Ali http://www.rhythm.com.my/hasanAli. asp

PERKHIDMATAN MAKLUMAT

BIBLIOGRAFI WEB PERSURATAN MELAYU

Kamaluddin Muhammad (Keris Mas) Biodata Sasterawan Negara pertama. http://www.pnm.my/yangpertama/To koh_Sasterawan 1. htm

BIODATA

Laman ABM Fajeer Laman web penulis Sabah ABM Fajeer http://abm-fajeer.blogdrive.com/

Abdul Rahim Kajai Biodata ringkas bapa kewartawanan dan bapa cerpen Melayu http://www.pnm.my/yangpertama/Sas tera_Kajai. htm

Laman Sastera Marsli N. 0 Memuatkan maklu~t peribadi, karya kreatif/non-kreatif penulis Marsli N.O http://www.geocities.com/paris/ chale t/2121/index.html

Ahmad Rashid Talu Biodata ringkas penulis novel Ahmad Rashid Talu. http://www.pnm.my/yangpertama/To koh_Rashid_Talu.htm

Laman Web Amir Akram A.M. Diusahakan oleh saudara Amir Hj. Abd. Majid yang beroperasi pada Februari 1999. Mengandungi ruangan Puisi Grafik, Bengkel Siber, Wawancara Siber, Mengenal Penyair, Berita Sastera, Ulasan Buku dan sebagainya. http://www.angelfire.com/txlamirakr amlamir.htmi

Amaruszati Noor Rahim Laman web Amaruszati memaparkan biodata , hasH karya. puisi, cerpen serta . pandangan orang lam terhadap bell au .. http://www.geocities.com/amaruszatl _nrl Direktori Penulis Ujana Ilmu Memuatkan direktori penulis termasuk; Aminah Mokhtar Lim Swee Tin Siti Zainon Ismail' Zaharah Nawawi Fatimah Busu Arena Wati Faisal Tehrani Nisah Hj. Haron Saroja Theavy Lee Keok Chih Shamsiah Mohd Nor Solihin Osman Zakaria Ali Iladam A.Samad Said http://www.ujanailmu.com.my/caCbi odata.cfm

Um Swee Tin Laman web Lim Swee Tin memuatkan biografi, senarai karya, novel, tesis, cerpen dll. http://www.geodties.com/limsweetin Mawar Shafie Laman Web Mawar shafie http://www.geodties.com/mawarshaf ei71/butirdiri.html http://www.geodties.com/mawarshaf ei71/index.html Munsyi Abdullah Biodata ringkas bapa sastera Melayu moden. http://www.pnm.my/yangpertama/Sas tera_Munshi. htm

38


Nisah Haron Online lakaran tinta terkini Laman web Nisah Haron mencatat luahan rasa, serta perkembangan terkini dunia sastera. http://annyss.blogspot.com/2005/03/ menjual-ais-pada-orang-eskimo. html

Za'aba Biodata Pendeta Za'ba http://smkzaba.tripod .com/BZ.htm Zaharah Nawawi Laman web Zaharah Nawawi . http://www.geocities.com/zaharahna wawi lindex. html

Profil Tokoh Gemilang UM Profil tokoh-tokoh gemilang Universiti Malaya Tan Sri Dr. Ismail Hussein dan Dato' Dr. Ungku Omar. http://www.um.edu.my/umpress/budi manl si ri_profi l_tokoh. htm

lainal Abidin Ahmad (Za'ba) Biodata ringkas Za'ba penulis atau cendekiawan Melayu yg bergelar Pendita http://www.pnm.my/yangpertama/Sas tera Za%27ba.htm http://members.trlpod.com/-sasteram aya/Zaba.htm

Shah non-Ahmad Biodata SN Shah non Ahmad http://www.kirjasto.sd.fi/shahnon.ht m

KESUSASTERAAN MELAYU

siti Za;non Ismail Maklumat CV penyair dan penulis Siti Zainon Ismail http://www.fssk.ukm.my/fac2/ content sl directory_view .asp?id=2407&ln=bm

Anjung Cafe Menyediakan ruangan menghantar puisi dan menghimpunkan koleksi arkib sajak Anjung Cafe http://www.anjungcafe.com/mpoem.s html

SN Prof. Muhammad Hj. SaL/eh Biodata lengkap anugerah, kegiatan, dan karya beliau dimuatkan dengan terperind di dalam laman-laman web ini. http://www.rumahykp.org.my/aktiviti 2003ykp6.html http://members ..tripod.com/-sasteram ayal MuhamadHJSalleh. htm http://www.geodties.com/ayahanda_

Budayawan Nusantara Laman Web Budayawan Nusantara medan berkarya dan komunikasi seniman bagi penulis, sasterawan, budayawan dan para seniman samada yang besar maupun yang keol, yang terkemuka maupun yang bergerak secara keolan atau individu. Dasar laman web ini ditumpukan kepada arus dan gelombang sastera dan budaya seluruh nusantara. http://victorian. fortunecity .coml auste nl709/index.html

ml Syed Sheikh Ai-Had; Biodata ringkas perintis penulis novel Syed Sheikh Al-Hadi. http://www.pnm.my/yangpertama/Sas tera_Hadi. htm

Ensiklopedia 5astera Sebuah ensiklopedia sastera on-line pertama di Malaysia terbitan Kelab Maya Sastera Malaysia http://members.tripod.com/-sasteram ayal Ensaiklopedia. htm

Usman Awang - The Peoples poet Artikel tentang Usman Awang yang ditulis oleh Dr. Syed Husin Ali. Menyentuh tentang peribadi, penulisan serta kegiatan beliau semasa hayatnya. http://detik.daily.tripod.com/ disa/5di s_1.htm

esastera

39


Laman yang menjadi agen utama dalam memperkasa dan mengantarabangsakan sastera Melayu di internet serta membangunkan karya penulis yang bertaraf Hadiah Nobel.

Pan tun Laman pantun yang memaparkan penerangan tentang pantun serta senarai bibliografi. http://www.pantun.com/

http://~.esastera.com/

Indonesia Literature Corner Mengandungi esei, polemik, puisi, cerpen dU. http://~.geodties.com/CoUegePark

Sanggar Kesusasteraan Melayu Laman kesusasteraan Melayu disediakan untuk rujukan yang membantu pelajar SPM yang mengambil pelajaran kesusasteraan Melayu. http://campus.fortijnedty.com/angelo 11621

ILab/7618/sastra3. html

JerongkoongGroup Laman ini dicipta dan ditujukan kepada para peminat puisi http://~.geodties.com/ Athensl Aca demy/50051

Serambi Puisi Laman puisi Indonesia http://members.tripod.com/ -zkarnain IPUISI.HTM

Kelab Maya Sastera Malaysia Kelab maya ini bertujuan untuk menjadi jaringan antara penggiat sastera Malaysia yang mempunyai emel. la adalah sebagai salah satu wadah berdiskusi dan bertukar fikiran mengenai sastera Malaysia. Perbincangan adalah dalam bahasa Melayu. Group Moderator: sastera_malaysia -owner@egroups.com http://~.egroups.com/ groupl saster a_malaysial

ULASAN BUKU Bicara Buku Laman ini mengulas beberapa buah buku: • Komunikasi Berkesan • Nostalgia Padang • Pujangga Melayu • Hujan Pagi • Panduan Latihan Mengajar • Sintaksis Dialek Kelantan • Binaan Makna • Undang-undang Jenayah Islam http://www.angelfire.com/id/ ahmada wang/index. html

Kompas Peri hal nasib Sas~ra Melayu di Indonesia dan Malaysia. http://~.kompas.com/kompas­

cetak/01 04/031 dikbud/sena09 .htm

Laman Puisi Moden Dan Klasik Laman ini terbahagi kepada beberapa bahagian utama iaitu: Puisi Klasik, Puisi Moden, Swakarya dan Sumbangsih

Kelab Buku PSZ Sinopsis buku-buku karya penulis terkenal seperti Arena Wati, Shahnon Ahmad, Keris Mas dll. http://ekspress.psz.utm.my lbookclub/ senarai. html#malay

http://~.geodties.com/sajak29/ho

me.html

Laman Utama- Kesusasteraan Melayu Ruangan Sastera - STPM khusus untuk para guru dan pelajar Pra-U ali ran sastera. www.angelfire.com/sd/sastera/ Majalah BEST

40


WAWANf.ARA

PDM telah melanggan dua pengkalan data

Bieara Profit Buletin Malaysia

Memaparkan hasH temu bual Buletin Malaysia bersama dengan tokoh-tokoh dari pelbagai bidang di Malaysia termasuk ahli bahasa dan sasterawan. http://www.bkn.gov.my/buletinsubmenu.asp?topic=19&myWidth=1

maklumat

untuk kemudahan

pengguna iaitu NSTP E-media Services yang

rnenyediakan

daripada

rnaklumat

akhbar-akhbar

terbitan

NSTP dalam talian dan Pangkalan [Berna rna Library and

data Blis TemubuaL BuLetin MaLaysia

Infolink Sevices ].

Temubual bersama Dato Dr Hassan Ahmad Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan http://www.bkn.gov.my/buletinsubmenu.asp?topic=18&pilihan=702& whichpage=3&showNews=1 &myWidth =1

Pangkalan berita

data BLIS rnengandungi

dan

maKlurnat

mengenai

ekonomi, politik, industri perniagaan dan pembangunan sosiaL di MaLaysia

Wawancara Siber

menyediakan 10 pangkalan data yang

Wawancara antara Amir Akram A.M. dengan Uthaya Sangkar SB.

merangkurni :

http://www.angeLfire.eom/tx/amira kram/wus.html

Fatimah Zahrin Mohd. Taib

i.

Laporan Berita Malaysia

1i.

Keratan akhbar

iii.

Kalendar peristiwa

iv.

Laporan

fatimah@dbp.gov.my

v.

Personaliti

vi.

Ucapan

vii.

Fakta dan angka di Malaysia

viii.

Laporan sektor

ix.

Fakta khas Malaysia

x.

Direktori

Kemajuan teknologi maklumat

Bagi memnuhi keperluan pengguna,

kini

pada peringkat permulaan ini PDM

membolehkan

maklumat

diakses dengan mudah dan cepat. PDM

telah

dari

pangkaLan data ia itu (

rnasa

meningkatkan kepada

dan

ramalan

PERKHIDMATAN RUJUKAN DALAM TALIAN - BUS [ Bernama Library and Infolink Services]

masa

perangkaan

ke

masa

berusaha

perkhidmatan

penggunanya.

rujukan

Salah

satu

melanggan

Berita

MaLaysia

berita

mengenai

dua

yang

daripada ) Laporan mernuatkan

Malaysia

daLam

perkhidmatan yang disediakan ialah

bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris

perkhidrnatan rujukan dalam talian.

dan berita ekonorni yang di salurkan

41


(ii) Persona lit; -

melalui ' BERNAMA. yang

menyediakan

belakang

maklumat

peribadi

dan

terunggul

tentang

kesusasteraan

latar

dan

berkaitan ...... ".

penglibatan

bertanggungjawab

personaliti kerajaan dan sosial.

menyimpan,

Pengguna

PDM

boleh

perkara

mengakses

ilmu

yang

MBPM

profesional ahli-ahli korporat utama,

membuat

bahasa,

akan mengumpul,

mempamerkan penyelidikan

yang

dan

perkara-

berkaitan

dengan

maklumat BLIS ini melalui alamat e-mel

peradaban bangsa Melayu terutama

http://blis.bernama.com

dalam

bantuan

dengan

pustakawan

Pengguna.

bidang

bahasa,

sastera,

penerbitan dan kebudayaan Melayu.

Khidmat

Pad a peringkat permulaan semua

maklum

sejarah

ini perkhidmatan rujukan BLIS ini tidak

Kita

dikenakan

berharap

perkembangan bahasa, sastera dan

kemudahan rujukan yang disediakan ini

penerbitan di Malaysia kini wujud

akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh

sebagai sebahagian daripada sejarah

warga

umum negara. Malah perkembangan

bayaran.

DBP

PDM

khususnya dalam tugas

penyelidikan dan pengguna PDM yang

serta

rentetan

sejarah

berdaftar amnya.

membelakanginya juga perlu dilihat

yang

dalam skop yang lebih luas; meliputi perkembangan aspek-aspek bahasa,

Wan Salha Megat Ahmad salha@dbp.gov.my

sastera

dan

penerbitan

pelbagai bidang ilmu dan MUZIUM BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU

perlu

dengan

jelas

Melayu hanya wujud pada abad ke-15 apabila

dan

difahami

kerana demografi kenegaraan di Alam

IMPIAN YANG HAMPIR MENJADI KENYATAAN

Bahasa

medium

yang terjadi di seluruh Alam Melayu. Ini

Muzium

dalam

Persuratan

terjadinya

negara-negara

penjajahan

Barat

khususnya

Melayu (MBPM) yang telah sekian lama

Inggeris, Belanda dan Portugis dan

dirancang akhirnya

yang

kenyataan. MBPM ini

hampir menjadi

Kejayaan akan

mewujudkan

menjadi

satu

paling

perjanjian

lagi

memisahkan

penting

setelah

Inggeris-8elanda Tanah

Melayu

yang dan

sejarah penting dalam kesungguhan

Indonesia. Bahan-bahan sejarah yang

DBP untuk

menjadi bukti perkembangan bahasa

menjadi "Pusat rujukan

42


Melayu (dibaca sebagai bahasa Alam

Muzium

Melayu)

Melayu (MBPM) akan mempamerkan

yang

berasaskan

warisan

Bahasa

dan

Persuratan

persuratan Melayu di Alam Melayu

dan

bertaburan di sana sini dan pastinya

menjalankan usaha¡usaha perolehan

akan mengalami kepupusan yang nyata.

koleksi mengikut keutamaan selaras

Malahan

dengan MISI DBP yang ke-2 iaitu

kita

juga

manuskri p-manuskri p

mengetahui lama

yang

menjadi bukti kegemilangan

bahasa

akan

"untuk

secara

menjadi

terunggul

berterusan

pusat

tentang

Melayu di Alam Melayu ini telah lama

kesusasteraan

'dibawa' keluar dan banyak tersimpan

berkaitan.

di pusat=-pusat pengajian di luar negara.

terse but

dan

rujukan bahasa,

ilmu

Bahan-bahan

yang koleksi

mempunyai kaitan secara

langsung dan tidak langsung dengan Usaha mendapatkan kembali bahan-

perkembangan

bahan ini untuk disimpan, dipulihara

persuratan

dan didokumenkan belum lagi dibuat

penerbitan yang menyokong usaha

pad a

memajukan

tahap

yang

memuaskan

dan

bahasa

Melayu

dan

Melayu,

dan

bidang

mengembangkan

adalah diharapkan dengan penubuhan

bahasa Melayu. Antara bahan¡bahan

MBPM ini nanti kita dapat mengumpul,

yang akan dipamerkan ialah:

dan

mendokumen bahan-bahan

bukti

mempamerkan pelbagai

bentuk

â&#x20AC;˘

Bahan-bahan

tentang bahasa dan persuratan Melayu

memaparkan

dengan

perkembangan

lebih

komprehensif

lagi.

penting

yang sejarah

dan

pencapaian

Matlamat ini memang telah digariskan

bahasa, sastera dan persuratan

di dalam kertas dasar penubuhannya.

Melayu bermula daripada zaman

Malahan MBPM juga akan menjadi pusat

pra¡sejarah hinggalah ke hari ini

sumber pendidikan dan penyelidikan

melalui

tentang bahasa Melayu dan akhirnya

mengikut tajuk-tajuk yang telah

akan

menjadi

pusat

menanam

kronologi

dikenalpasti.

Ini

jalan

cerita

termasuklah

seman gat di kalangan generasi muda

demografi dunia Melayu, diaspora

supaya

meneruskan

Melayu,

sejarah awal kerajaan

sejarah

perkembangan

Melayu

seperti

kesinambungan bahasa

dan

Langkasuka,

persuratan Melayu.

sejarah

Funan,

Prasriwijaya,

Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Acheh dan Kesultanan Melayu.

43


digunakan di Alam Melayu, serta •

Bahan-bahan

berkaitan

dengan

bahan-bahan

bahasa

Melayu

bidang percetakan.

perkembangan

berkaitan

dengan

seperti sistem bahasa, penggunaan bahasa

Melayu

domain,

dalam

pelbagai

bahasa Melayu sebagai

Medium-medium penulisan yang pernah digunakan di Alam Melayu

bahasa ilmu termasuklah akta-akta

seperti tulisan pad a daun lontar, .-

berkaitan,

peri stiwa -peristiwa

batu, kertas dan sebagainya.

penting

berkaitan

yang

dengan

perjuangan mendaulatkan bahasa

pembentukan

Melayu,

jawatankuasa-jawatankuasa

bahan

diterbitkan

yang

bertanggungjawab

Bukti-bukti

seperti

awal, majalah dan

dalam

yang buku-buku

surat khabar

dan sebagainya khususnya yang

pengubalan istilah, pedoman ejaan

diterbitkan oleh DBP.

dan sebagainya. • •

Manuskrip-manuskrip

lama

Bahan-bahan yang menjadi bukti

pelbagai bidang yang memaparkan

perkembangan

bukti sejarah keilmuan yang tinggi

dalam

bidang

bermula dari pada

sastera

menggunakan

sastera tradisional hingga ke sastera

bahasa

Melayu

sebagai bahasa perantaraan.

Melayu moden. Ini akan meliputi bidang sastera lisan hinggalah ke

sastera tulisan pelbagai genre.

Sejarah penubuhan DBP sebagai organisasi yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bahasa

Bukti-bukti dengan

sejarah

perkembangan

penulis,

berkaitan

dan

persatuan

termasuklah

jawatankuasa-

jawatankuasa,

persuratan sejarah

Melayu awal,

perkembangan yang di alami serta

pertubuhan-

peranan

pertubuhan yang berkaitan dengan

dan

aktiviti-aktiviti

utama yang menyokong usaha ini.

persuratan Melayu. • •

Tokoh-tokoh sohor, tokoh-tokoh

Bukti-bukti sejarah perkembangan

pejuang,

bidang

sasterawan serta penulis terbilang

percetakan

mesin-mesin

cetak

termasuklah yang

pernah

44

pakar-pakar

bidang,


pelbagai

yang

zaman

telah

tatacara perolehan serta apa juga

memberikan sumbangan besar di

dasar yang akan dibuat dari semasa

dalam

ke semasa akan dapat digunakan

bidang

pengembangan

bahasa, persuratan dan penerbitan.

sebagai

garis

mempastikan â&#x20AC;˘

panduan usaha

memperoleh

Bahan-bahan penting yang boleh

bahan

dinilai dan segi estetika, keunikan

adalah yang terbaik sesuai dengan

dan

matlamat penubuhannya.

keganjilan berkaitan dengan

untuk

bagi

koleksi-koleksinya

bahasa, persuratan dan penerbitan serta

yang

MBPM juga akan menjadi satu lagi

ketamadunan

daya tankan yang~ istimewa kepada

perkara¡perkara

berkaitan

dengan

bangsa.

pengunjung yang melawat ke ibu negara

â&#x20AC;˘

kerana

pendekatan

Bahan-bahan yang dlrasakan akan

"edutainment"; iaitu mendidik

mengalami kepupusan

daripada

berhibur yang akan digunakan untuk

segi penggunaan dan tidak akan

memperaga koleksi-koleksinya adalah

dapat

termasuklah

pendekatan terkini muzium-muzium

bahan-bahan koleksi khusus milik

dunia. Ini sekaligus akan mengikis

individu yang tersohor di dalam

tanggapan umum yang lazim tentang

bidang

muzium iaitu sebagai satu

dican

ganti

bahasa,

persuratan

dan

dan

tempat

untuk " memperaga barang-barang

penerbitan.

mati". Semoga hasrat ini terlaksana. Adalah diharapkan MBPM akan berupaya menjadi satu lagi pusat penyelidikan dan pendidikan dan dapat membantu usaha meningkatkan jati diri bangsa melalui bukti-bukti sejarah kewujudan dan

kegemilangan

bahasa

persuratan Melayu. Kita perlu daripada

sejarah

yang

dan belajar

lalu

Pelan Rekabentuk Muzium Bahasa dan Persuratan Melayu

dan

berusaha membina kegemilangan yang berterusan

pada

mendatang.

MBPM

mempastikan

bahawa

masa-masa akan

sentiasa

dasar

serta

45


Malaysia Sabah (UMS), Kolej Yayasan Sabah

(KYS)

Universiti (Uitm)

dan

diikuti

Institut

dan

(UNITAR).

dengan

Teknologi

Universiti Selainnya

Mara

Tun

Razak

adalah

para

pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dari pelbagai universiti dan sekolah menengah yang berdekatan. Gambaran artis memperlihatkan kedinamikan sejarah dan perkembangan persuratan Melayu

Antara matlamat PDM Cawangan ialah

Abd Ghapar Haji Abdullah ghapar@dbp.gov.my

untuk

sumber

menladikannya

rujukan,

Sab~h

sebagai

penyelidikan

dan

pendokumentasian tentang aspek-aspek bahasa, sastera dan }<ebudayaan di Sabah khasnya dan Malaysia amnya.

MERENTAS WILAYAH

PUSAT DOKUMENTASI MELAYU CAWANGAN SABAH

Walaupun

demikian,

pengguna

perpustakaan

penggunabukan

ini

sahaja merujuk kepada bahan yang Sabah yang

Lokasi Pusat Dokumentasi Melayu yang

terdapat dalam Koleksi

bertempat di Kompleks Dewan Bahasa

menyediakan bahan

dan Pustaka Cawangan Sabah di Telok

dan kebudayaan setempat, tetapi lebih

Likas amat strategik. Ini adalah kerana

dari itu. Mengikut rekod perpustakaan,

Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan

bahan bacaan yang sering dipinjam

Sabah dikelilingi oleh institusi-institusi

selain daripada bahasa dan sastera

pengajian tinggi yang berada dalam

Melayu

lingkungan radius 10 kilometer. Dengan

pendidikan,

jarak

sebegitu

menjadi dikunjungi

ialah

bahasa,

sejarah,

sastera

politik, sains

komunikasi,

dan

dekat

maka

sudah

teknologi dan pengurusan. Bahan-bahan

jika

DBP

sering

ini

lazim oleh

penuntut

kebanyakannya

diterbitkan

oleh

Dewan Bahasa dan Pustaka.

institusi

pengajian tinggi awam dan swasta. Berdasarkan statistik pengunjung yang

Keahlian Rakan Dewan yang mendaftar

dikumpul, PDM sering dikunjungi oleh

di PDM yang juga meningkat tahun demi

penuntut-penuntut

tahun

dari

Universiti

46

menggambarkan

koleksi

yang


disediakan adalah menjurus kepada

buku,

monograf,

buletin

dan

kehendak kelompok pelanggan yang

sebagainya

turut dipamerkan

untuk

ditangani PDM.

merangsang pengetahuan masyarakat awam dalam bidang bahasa dan sastera

Selaras dengan fungsi PDM yang salah

khasnnya yang merupakan

satunya

utama DBP.

menyediakan

perkhidmatan

tumpuan

kepada para penyelidik dalam bidang bahasa

dan

sastera

perpustakaan

ini

menumpukan

Melayu

maka

tidak

dapat

kepada

Wok Yamsiah Mohd. Zain wok@dbp.gov.my

penganjuran

kegiatan-atau aktiviti membaca. Namun PDM

memberi

sokongan

terhadap

PUSAT DOKUMENTASI MELAYU TENGKU ANIS, DBP WILAYAH TIMUR

kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh perpustakaan lain yang menganjurkan sempena

Bulan

kegiatan

tersebut

Membaca.

Selain

itu

membantu

dalam

kegiatan

Festival

2005

anjuran

Sabah

dengan

Buku

Negeri

Jabatan

Sabah

Pelajaran

PDM

Sepanjang tempoh Jun 2004 - Mac

turut

2005,

memupuk

tabiat

rujukan

maklumat

mempromosi

yang

kemudahan

ingin pinjaman

pengguna yang telah berdaftar sebagai

tentang

ahli Rakan Dewan adalah melebihi 70

kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan

orang dan

yang dianjurkan oleh DBP Cawangan

bahasa,

Dewan

Dalam tempoh sepuluh bulan ini jumlah

pameran sebagai kegiatan utama untuk

pertandingan

Rakan

bahan di PDM serta keistimewaan lain.

matlamat organisasi, PDM menjadikan

seperti

keahlian

pengguna

mendapatkan

Sebagai perpustakaan yang menyokong

Sabah

para

ke sini. PDM Tengku Anis juga giat

suka

untuk

maklumat

kepada

pengguna dan penyelidik yang datang

membaca di kalangan masyarakat.

menyebarluaskan

Dokumentasi

adalah tertumpu kepada perkhidmatan

Sabah yang mana tujuan utamanya untuk

Pusat

Melayu Tengku Anis, DBP Wilayah Timur

kerjasama jabatan-jabatan kerajaan di

ialah

aktiviti

angka ini

dilihat

amat

menggalakkan. Secara amnya pengguna

forum

yang

seminar dan majlis-majlis

Dewan

Hmu. HasH dari kegiatan-kegiatan DBP

berdaftar sebagai adalah

pensyarah,

Cawangan Sabah seperti kertas kerja,

47

guru,

ahli

terdiri pelajar

Rakan

daripada IPTA,


penyelidlk

dan

persendirian

yang

orang-orang berminat

Pad a

dengan

bulan

Lembaga

bahasa, sastera dan budaya Melayu.

Ogos

2004 juga,

Pengarah

Ahli

Perbadanan

Perpustakaan Awam Negeri Kelantan yang mengadakan mesyuarat di DBP

Perasmian nama baru PDM Wilayah

Wilayah Timur telah membuat lawatan

Timur iaitu Pusat Dokumentasi Melayu

ke PDM Tengku Anis. Rombongan yang

Tengku

dapat

diketuai YB Tuan Haji Takiyuddin Bin

telah

Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa

Yang

Kerajaan Tempatan, Perumahan dan

Anis

masih

disempurnakan mendapat

belum

walaupun

perkenan

daripada

Mulia Raja Perempuan Kelantan pada

Kesihatan

tahun 2004 kerana beberapa masalah

meninjau koleksi yang terdapat di sini

yang tidak dapat dielakkan. Majlis

dan apa yang lebih menarik lagi ialah

perasmian

mUlanya

beliau serta ahli rombongan yang lain

dirancang akan diadakan pada tahun

telah mendaftar sebagai ahli Rakan

lepas dijangka akan dibuat pad a tahun

Dewan. Mereka berpendapat koleksi

ini

yang

dan

bakal

pad a

disempurnakan

perasmiannya oleh Raja

Negeri

Kelantan

telah

yang terdapat di PDM Tengku Anis amat berguna dan boleh digunakan sebagai

Perempuan

Kelantan sendiri.

rujukan

di

dalam

tugas

mereka

seharian. Selain daripada itu, sekolahDalam tempoh itu juga, PDM Tengku

sekolah yang membuat lawatan ke

Anis telah memulakan projek terbaru

DBPWT juga akan turut sama melawat

iaitu koleksi peribadi penulis-penulis

ke PDM Tengku Anis. Terkini, lawatan

wilayah

dari

timur . iaitu

koleksi

yang

Sekolah

Rendah

Kebangsaan

menyimpan buku¡buku peribadi serta

Merbau, Kota Bharu pada 28 Mac 2005

hasil karya penulis-penulis terkenal di

seramai lebih 40 orang murid dan

wilayah timur. Sehingga kini, tokoh

beberapa orang guru.

penulis

iaitu

saudara

Norhisham

Mustafa telah bersetuju menyerahkan

Dalam pada itu juga, PDM Tengku Anis

semua koleksi peribadinya untuk dinilai

sentiasa membantu unit-unit lain di

dan ditempatkan di PDM Tengku Anis.

DBPWT

Untuk perancangan seterusnya, koleksi

aktiviti-aktiviti

tokoh-tokoh penulis lain akan juga

Teater Tuk Kenali, Kembara Bahasa

ditempatkan

2004,

disini

untuk

rujukan

menjalankan

kegiatan

seperti

program-program

persembahan

BBSN

berbagai-bagai kegiatan lagi.

penyelidikan pengguna setempat.

48

dan

dan


Selaras dengan itu, Pusat Dokumentasi Melayu Wilayah Utara (PDMWU) telah diwujudkan di pejabat DBPWU sebagai sebuah gedung ilmu yang menyimpan koleksi berkaitan bidang kebahasaan, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Ini bersesuaian dengan matlamatnya untuk Lawatan Sekolah Rendah ~ Merbau, Kota Bharu.

menjadi

penyelidikan

sebuah

bahasa,

pusat

sastera

dan

budaya Melayu yang mempunyai nHai

-

sejarah dan estetika..

Sebagai sebuah pusat penyebaran ilmu, PDMWU

turut

mengambil

inisiatif

dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Pada 15.7.04 sehingga 18.7.04, Lawatan

Ahli

Lembaga

~garah

PDMWU

dengan

kerjasama

KEMAS Negeri Perlis telah mengadakan Perbadanan

Bengkel

Perpustakaan Awam Negen Ke-tantan.

Teknik

Bercerita

di

Pusat

Latihan Kemas, Pulau Langkawi, Kedah. Sharrul Rizal Hashim sharru[@dbp.gov.my

Seramai

70

daripada

Pemaju Masyarakat KEMAS

sekitar

Negeri

daripada

PUSAT DOKUMENTASI MELAYU WILAYAH UTARA

peserta

yang

Perlis telah pemaju

134

keseluruhannya.

terdi ri

terpilih

masyarakat

Bengkel

ini

dikendalikan oleh seorang pakar dalam Bertapaknya Dewan Bahasa dan Pustaka

bidang teknik penceritaan iaitu Endk

Wilayah Utara (DBPWU) pada 15 Julai

Hazar

1999 merupakan satu usaha mumi bagi

didedahkan dengan 13 teknik bercerita

menyuburkan

yang

lagi

proses

Kamali

Din.

pelbagai

Para

untuk

pengembangan bahasa dan sastera di

pengalaman

kawasan tiga segi Utara yang meliputi

bimbingan mereka kelak.

kawasan Utara Semenanjung Malaysia,

teknik

Sumatera Utara dan Selatan Thailand.

surat

49

bersama

bercerita khabar,

peserta

dikongsi kanak-kanak Antaranya

menggunakan buah-buahan,

tali, pasir,


tampalan, guntingan dan transperansi.

Peraduan ini akan dijalankan dalam

Melalui bengkel ini adalah diharapkan

bentuk

para peserta dapat menyelitkan teknik

Bahasa Melayu.

lisan

dengan

menggunakan

dan unsur bereerita yang membina dalam

kaedah

pembelajaran

dan

PDMWU juga turut melibatkan diri di

pengajaran mereka seharian.

dalam

penganjuran

pertandingan

bereerita kanak-kanak. Pada 28 Ogos Bagi

menggalakkan

lagi

tabiat

2004,

PDMWU

dengan

membaea di kalangan para pelajar,

Jabatan

Kebudayaan,

PDMWU

Warisan

Negeri

dengan

kerjasama

Pusat

Kegiatan Guru, Bukit Selambau, Sungai

mengadakan

Petani

Kanak-Kanak

telah

Resensi

mengadakan

Buku

Peraduan

peringkat

Kuala

kerjasama

Kesenian Perak

Pertandingan sempena

telah Bereerita Festival

Kanak-Kanak

Kesenian

dan

Peringkat

Muda/Yan. Program ini telah diadakan

Kebangsaan,

pad a 31 Julai 2004 bersempena dengan

Indera Mulia, lpoh, Perak. Manakala

Bulan Membaca Kebangsaan. Program

pada 9 Oktober 2004, PDMWU dengan

sebegini diharapkan dapat merangsang

kerjasama Pustaka Mereu juga turut

para pelajar untuk membaea buku yang

mengadakan

Pertandingan

telah

Kanak-Kanak

bertempat

ditetapkan

maklumat

dan

bagi

memperoleh

pengetahuan

seeara

be rtem pat

di

di

Stadium

Bereerita Kledang

Jaya, Ipoh, Perak sempena Majlis Mesra

menyeluruh. Melalui pembaeaan itu

Bahasa,

mereka akan dapat memberi ulasan dan

kategori telah dipertandingkan iaitu

pendapat sendiri melalui pemahaman

dalam kategori usia 7-9 tahun dan 10-

masing-masing.

tidak

12 tahun. Penyertaan dihadkan kepada

tabiat

tujuh peserta bagi setiap kategori.

membaea di kalangan para pelajar

Kesungguhan yang ditunjukkan oleh

sekolah khususnya dan rakyat Malaysia

para peserta begitu membanggakan.

amnya. Kumpulan sasarannya adalah

Objektif pertandingan ini ialah untuk

pelajar sekolah rendah dan menengah

memberi peluang kepada kanak-kanak

daerah Kuala Muda/Yan. Dua kategori

memperkembangkan

akan

mengaplikasikan

langsung

akan

Ini

seeara

memupuk

dipertandingkan iaitu

kategori

Sastera

dan

Budaya.

bakat

kreativiti

Dua

serta masing-

Menengah dan Rendah. Setiap sekolah

masing. Penghakiman oleh Endk Hazar

di sekitar daerah diwajibkan terlibat

Kamali Din dibuat berdasarkan faktor

seeara langsung dengan program in1.

50


kelaneadm, penghayatan, intonasi, dan

Pulau

Pi nang.

Objektif

utama

gaya penyampaian.

pertandingan

ini

ialah

untuk

mewujudkan

suasana

ilmiah

dalam

Bersempena Bulan Bahasa dan 5astera

membineangkan isu-isu semasa ke arah

Negara 2004,

pembentukan mahasiswa yang lebih

Perguruan

bertempat di Maktab

Tuanku

Bainun,

PDMWU

prihatin_ Mahasiswa juga berpeluang

dengan kerjasama Persatuan Bahasa

mengasah

dan Budaya, Maktab Perguruan Tuanku

hadapan khalayak berlandaskan budaya

Bainun

keintelektualan.

Pulau

Pinang

telah

bakat

berkomunikasi

di

menganjurkan Majlis Bieara Buku pada 11 September 2004. Majlis ini telah

PDMWU

dirasmikan

Syed

mengadakan pameran berkaitan Dewan

Exeo

Bahasa dan Pustaka. Pada 24 Julai

Warisan

2004, PDMWU dengan kerjasama Pusat

Pulau Pinang. Buku yang terpilih untuk

Pengajlan Ilmu Kemanusiaan USM telah

dibicarakan ialah Salam Maria karya Dr.

mengadakan pameran sempena Seminar

Fatimah Busu. Pembieara bagi karya

Kebangsaan Sulalatus Salatino Begitu

tersebut ialah Prof. Madya Dr. Nuraini

juga dengan Pameran DBP yang telah

Yusoff, Dekan Fakulti Komunikasi dan

dianjurkan sempena Festival Kesenian

Bahasa Moden, UUM. Dr. Fatimah Busu

Kanak-Kanak

juga

pada 28 Ogos 2004, pameran sempena

oleh

Y.B.Tuan

Amiruddin

Syed

Kebudayaan,

Kesenian

turut

Hj

Ahmad , dan

mengambil

memperkatakan

peluang

pengalaman

dan

Majlis

juga

Mesra

ber:giat

aktif

Peringkat

Bahasa,

dalam

Kebangsaan

Sastera

dan

proses kreatif beliau dalam penghasilan

Budaya pada 9 Oktober 2004, pameran

karya tersebut. Majlis ini dihadiri oleh

sempena

Sembang

pensyarah dan para pelajar maktab

Memoir

Mustapha

berkenaan.

Perpustakaan Awam Negeri Perak pada 4

Disember

2004

Santai

Teater

Hussain dan

di

pameran

Kredibiliti

sempena Siri Kalam Pujangga 'SN Datuk

Mendepani Khalayak', PDMWU dengan

. A.Samad Said' di Perpustakaan Awam

Bertemakan

kerjasama

'Menjana

Persatuan

Debat

Bandar Baharu Serdang, Kedah pada 26

dan

Februari 2005.

Pengueapan Umum, USM, Pulau Pinang telah

menganjurkan

Pertandingan

Bicara Siswa Antara Pusat Pengajian

Tujuan pameran ini diadakan adalah

pada 5 Januari 2005 bertempat di USM,

untuk

51

memberi

gambaran

dan


makLuma=t

kepada

umum

peranan,

fungsi

dan

ten tang matLamat

penubuhan OBPWU. Oi samping itu ia juga dapat memaparkan aktiviti¡aktiviti yang dijalankan oLeh pihak OBPWU. Ini tentunya

akan

pendedahan

memberi

satu

orang

ramai

kepada

berkenaan fungsi dan peranan OBPWU dalam

memartabatkan

sastera

Salah seorang peserta bagi kategori umur 10-12 tahun sedang menunjukkan bakat bercerita bagi memenangi hati hakim pertandingan.

di

sekitar WiLayah Utara. Pusat Ookumentasi Melayu OBPWU juga menawarkan

perkhidmatan

penyelidikan dan rujukan maklumat kepada

para

pengguna.

terletak di aras

POM yang

dua bangunan OBP

Wilayah Utara beroperasi dan pukul 8.30 pagi hingga 4.00 petang pada han

Hakim pertandingan bercerita Encik Hazar Kamali Din sedang menunjukkan cara yang betul bagi kaedah bercerita menggunakan tali kepada para peserta yang mengambil bahagian.

Isnin hingga Jumaat dan dari pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah han pada han Sabtu

bekerja.

Pengguna

boleh

berhubung dengan Pustakawan di talian 04-5377242

untuk

mendapatkan

maklumat yang lebih lanjut.

Dua orang peserta yang terdiri daripada Pemaju KEMAS Negeri Perlis sedang Masyarakat mempersembahkan cerita mereka clengan menggunakan teknik bercerita menggunakan buahbuahan.

Memandang sambutan yang begitu menggalakkan, para peserta pertandingan bercerita perlu metalui peringkat saringan terlebih dahulu bagi menentukan tempat ke

52


Kesusasteraan Tradisional DBP untuk merakam khazanah lama bangsa Melayu yang berbentuk lagu supaya ia dapat diwarisi dan tidak hilang ditelan zaman. Projek rakaman lagu rakyat ini telah mula dijalankan pada tahun 2003 yang telah meliputi negeri seperti Perlis,

Pameran anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara yang diadakan di Perbadanan Perpustakaan Awam Hegeri Perak sempena program 'Dembang Sabtai' Teater Memoir Mustapha Hussain .

Kedah, Perak, Pulau Pinang, dan Johor. Manakala pada tahun 2005 ini tumpuan

Mohd Hafiz Salim

perakaman meliputi negeri Pahang dan

shaf;z@dbp.gov.my

Kelantan.

Lagu rakyat ini lahir dan dikembangkan PENERBITAN VIDEO

secara warisan dari satu generasi ke satu generasi dan telah dihasilkan oleh

RAKAMAN LAGU RAKYAT : Suatu Dokumentasi Lagu

tradisional

golongan

hidup

rakyat tempatan

bernilai.

Di

tradisi

ini

sebagai

alat

hiburan

yang

yang

warisan

bangsa

ini

pendokumentasian

melalui melalui

. Ini bertujuan agar

akibat pengaruh luar yang semakin mendapat

tempat

dalam

budaya

masyarakat Melayu masa kini.

nasi hat dan panduan

dalam menjalani kehidupan seharian

Jika

masyarakat.

hendak

dilihat

pendokumentasian kepada

Oleh yang demikian Pusat Dokumentasi

pengkaji,

dari

aspek

bahan

rujukan

pencinta

sastera

tradisional dan kepada pewaris generasi

Melayu melalui Unit Audio Visual telah dengan

Oleh

warisan bangsa ini tidak ditelan zaman

utama

dahulu dan ia menerapkan pelbagai

bekerjasama

dalam

pelbagai media

berfungsi

kepada golongan rakyat satu masa

unsur seperti

kerjasama

bermasyarakat.

projek

yang menjadi asas peradaban bangsa 'rakyat

dan

DBP untuk cuba mengekalkan khazanah

terkandung pelbagai mesej dan falsafah Lagu

satu

demikian menjadi tanggungjawab pihak

dalamnya

Melayu.

sebagai

persepakatan

merupakan antara warisan bangsa yang begitu

rakyat

baru, jumlahnya adalah sangat sedikit.

Bahagian

Tetapi melalui usaha rakaman lagu

53


rakyat in1, bahan berkaitan lagu rakyat

lama yang terlontar melalui sesuatu

boleh

persembahan Lagu rakyat. Antaranya

didapati

dengan

penghasilan

koleksi lagu-lagu rakyat Melayu dalam

seperti

bentuk CD Dokumentari dan buku seni

Pelanduk, Tarian Chalok dari Pahang,

persembahan dan lagu rakyat Melayu.

Tarian Kentrongan dan HamdoLok dari

Keunikan dan keaslian sesebuah lagu

Johor dan banyak lagi. Pendedahan

rakyat amat menyentuh hati setiap dari

seperti ini membuka mata kami bahawa _

kami petugas perakaman Lagu rakyat.

di negara ini masih banyak lagi lagu dan

Ini kerana ada antara lagu dan seni

seni persembahan rakyat yang menjadi

persembahan rakyat ini tidak pernah

warisan bangsa yang perlu didedahkan

kami Lihat dan dengar. OLeh itu tugasan

dan disebarLuaskan

projek rakaman lagu rakyat memberi

masyarakat masa kini. Projek rakaman

kesan yang mendalam kerana ia dapat

lagu

memupuk

pengaLaman manis dalam kerjaya kami

semangat

nasionalisme

Nong

Wali

rakyat

untuk tatapan merupakan

agama, bangsa dan negara. Walaupun

kerana kami berbangga dapat menjadi

ada

sebahagian

perakaman

dari

perakaman

satu

bagi

petugas

petugas

Tarian

daLam menyemai semangat dnta pada

ketikanya

pihak

ini

Sari,

pihak

yang dan

terpaksa meredah kegelapan malam,

mendokumentasikan

hutan beLantara, merentas sungai yang

kesenian bangsa Melayu untuk tatapan

deras

generasi muda sebagai teras jati diri

untuk

membuat

sesebuah

rakaman, ia memberi semangat dan impak positif pada diri kami

Melayu.

serta

keazaman untuk, memartabatkan hasH kesenian Lagu rakyat ini untuk tatapan generasi Luar dan akan datang.

Secara tidak langsung tugasan merakam lagu dan seni persembahan rakyat telah menjadi

satu

tanggungjawab

sosiaL

pada diri setiap petugas perakaman video dan foto seperti kami. Ini kerana meLalui tugasan ini setiap petugas telah dapat

mengetahui

secara

lebih

mendalam tentang peradaban MeLayu

54

budaya

ini


Dokumentasi Melayu. bibliografi ini,

Dengan adanya

para penyelidik dan

pengguna perpustakaan khususnya di Pusat Dokumentasi Melayu akan dapat mencari maklumat secara terkumpul, teratur dan mudah dikesan. Penerbitan ini telah merekodkan dan mengenal pasti jumlah keseluruhan perkamusan Melayu yang meliputi beberapa negara Merakam tarian Pelanduk dl Lipis, Paha~ .

~g

Pamoh, Kuala

seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan

Mohd. Hiezam Hashim ;zammh@dbp.gov.my

juga

Brunei

yang

dapat

oleh

generasi

akan

dimanfaatkan datang.

PENERBrTAN

Sebanyak 740 entri telah dapat dikumpulkan sehingga Oktober 2004. Semua

Perkamusan

Bibliografi

Melayu

dalam

Leksikologi Dan Leksikografi Melayu,

direkodkan

Pusat

Dokumentasi Sebanyak 432

entri kamus terbitan Malaysia, 274 entri

Dokumentasi Melayu, 2005. Melayu ini

koleksi

Melayu sehingga kini.

6 - 7 Jun 2005. Kuala lumpur: Pusat

Bibliografi

tersebut

berdasarkan setiap judul yang terdapat

Sempena Persidangan Antarabangsa

Penghasilan

entri

kamus terbitan

Perkamusan

Indonesia,

12 entri

terbitan Singapura dan 22 entri adalah

merupakan projek yang

terbitan Brunei.

dikendalikan oleh Unit Bibliografi dan Indeks,

Pusat

Dokumentasi

Melayu,

Bibliografi ini

Dewan Bahasa dan Pustaka bersempena dengan

Persidangan

Leksikologi

dan

pada 6 - 7 Jun 2005.

kamus Melayu bercetak dalam pelbagai

Antarabangsa

Leksikografi

bahasa yang hanya terdapat dalam

Melayu

simpanan koleksi Pusat Dokumentasi

Penerbitan ini

Melayu sahaja iaitu kamus Melayu yang

adalah sebagai rujukan dan panduan

terangkum

dalam mengenal pasti jenis dan jumlah

Malaysia,

koleksi kamus Melayu yang terdapat dalam

simpanan

koleksi

hanya meliputi entri

dalam

bahasa

Indonesia,

Brunei

Melayu dan

Singapura. Kamus dalam bibliografi ini

Pusat

meliputi

55

kamus

Melayu

ekabahasa,


dwibahasa.

pelbagai

bahasa,

kamus

penting kerana pustakawan seringkali

peribahasa dan simpulan bahasa, kamus

menghadapi

masalah

budaya iaitu budaya kebendaan dan

menentukan

budaya bukan kebendaan serta kamus

bidang persuratan Melayu yang tidak

istilah teknikal.

meluas dan kelainan pendekatan dalam

tajuk

untuk

perkara

dalam

sumber rujukan yang sedia ada. Dalam Wan Khairoslinda Wan Mohd. Khairi linda@dbp.gov.my

hal

ini,

pustakawan

mengubahsuai

padanan

perlu

agar

dapat

menggambarkan tajuk perkara dalam konteks tempatan.

Senarai_Tajuk Perkara I disusun oleh

Che Ros Rahim dan Mohd Shukri Jaffar@Abdullah.

Kuala

Dengan menyedari hakikat ini, PDM

Lumpur:

telah

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

mengambil

menyenaraikan

299 hal.

inisiatif

tajuk

untuk

perkara

yang

telah diselaraskan dan diguna pakai Pusat

Dokumentasi

Melayu

dengan harapan dapat membantu para

(PDM)

penyelidik dan pustakawan di institusi路

merupakan perpustakaan khusus yang menumpukan dalam

pembinaan

bidang bahasa,

institusi lain yang mempunyai koleksi

koleksinya

dalam bidang yang sarna.

sastera dan

Sumber

budaya Melayu dalam pelbagai bentuk ke

arah

menjadi

pusat

menentukan tajuk perkara PDM adalah

rujukan

merupakan senarai tajuk perkara yang

kepustakaan Melayu terunggul di rantau ini,

selain

koleksi

khazanah

Melayu

yang

Sebahagian merupakan

warisan amat

besar

Subject Head;ng (LCSH) dan Dattar

bangsa

Tajuk Perkara terbitan Perpustakaan

berharga.

koleksi

bahan路bahan

digunakan dalam Library ot Congress

sebagai

memeliharanya

Negara Malaysia.

PDM

Sejumlah lebih kurang 15,500 entri

penerbitan

yang

DBP di samping terbitan路terbitan luar yang

re leva n

dengan

fungsi

meliputi

berdasarkan

dan

tajuk

perkara

dalam

dan

sistem

PUSTAKA

adalah

dalam

Bagaimanapun,

bahasa Melayu merupakan satu usaha

persuratan

56

semua

koleksi

dikumpulkan

misinya.

Penyelarasan

bagi

utama

rujukan

subjek

PDM

telah

disenaraikan PDM.

Senarai

susunan nama

Melayu

yang

dari ini

abjad.

tokoh路tokoh tersenarai


merupak~m

kerana

tajuk

mereka

perkara adalah

berkhidmat

istimewa

tokoh-tokoh

dan

memberikan

sumbangan besar kepada kejayaan DBP hari in1. Pada 1971, Allahyarham Keris

dalam bidang persuratan Melayu.

Mas mengetuai penulis-penulis lain di Walau

bagaimanapun

ini

Bahagian Sastera yang mula diwujudkan

bagi

ketika itu. Di sinilah majalah Dewan

penyediaan panduan ke arah senarai

5astera mula diterbitkan sebagai wadah

tajuk perkara yang lebih lengkap lagi

menampung

yang

penulis.

merupakan

usaha

dapat

permulaan

meliputi

yang

perkara

perpustakaan

senarai

semua

digunakan tempatan.

pandangan

dan

tajuk

kreatif

oleh Segala

cadangan

karya-karya

Galen Keris Mas merupakan galeri yang

bagi

mempamerkan

maklumat-maklumat

memperbaiki serta mempertingkatkan

korporat Dewan Bahasa dan Pustaka

senarai

(DBP). Maklumat ini meliputi sejarah

tajuk

perkara

in1

adalah

penubuhan

diharapkan dan diharga1.

DBP

sejak

awal

perjuangannya memartabatkan bahasa (he Ros Rahim ros@dbp.gov.my

dan sastera Melayu, bermula dengan

Mohd Shukri Jaffar@AbduUah shukri@dbp.gov.my

Timbalan Johor Bahru, Johor pada 22

penubuhan Jun

Balai

1956.

Hasil

Pustaka

di

kesepakatan

Bukit yang

dicapai dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga pada 16 - 21 PAMERAN

September 1956, nama Balai Pustaka secara rasminya ditukar menjadi Dewan

GALERI KERIS MAS

Bahasa dan Pustaka (DBP). Di galeri ini juga,

para

pelawat

berpeluang

Nama Galeri Keris Mas diambil sempena

menyaksikan

nama

Sasterawan

peristiwa dan kejayaan yang digapai

Kamaluddin

oleh

seorang

Negara,

Allahyarham

Muhammad banyak

tokoh

(Keris Mas) yang telah

mencurahkan

sumbangannya

bakti

dari

awal

sehinggalah

sekarang.

dan dalam

Galeri Keris Mas terletak di tingkat 3,

memperj uangkan bahasa dan sastera

Blok Podium DBP. berhadapan dengan

tanah

pintu

air.

di

DBP

rentetan-rentetan

Beliau

juga

pernah

57

masuk

utama

ke

Pusat


Dokumentasi Melayu (PDM) ini dibina

Negeri

Persekutuan

bagi menggantikan Balai Keris Mas di

(1949).

Rentetan

Bangunan

peristiwa

berlaku

Persidangan

Persuratan

Lama

dianggap

sebagai

mempamerkan penting

DBP

kegigihan

DBP.

yang

la

Melayu

rentetan

sehinggalah Melayu

Sa-

Malaya Pertama diadakan di Sea View

dan

Hotel, Singapura pada 12-13 April 1952

adalah dan

demi

Melayu

sejarah

penubuhan

perjuangan

orang-orang

boleh

wadah

bahan-bahan

berkaitan

pencapaian

dan

Tanah

bukti

dan persidangan kedua di Sekolah King ..

kejayaan

dalam

George V, Seremban pad a 1-2 Januari

usaha

1954. Atas semangat memperjuangkan

memartabatkan bahasa Melayu sebagai

bahasa

bahasa ilmu yang ulung, sesuai dengan

kebangsaan

sejarahnya sebagai lingua franca suatu

Melayu

masa dahulu. Secara tidak langsung,

akhirnya pada bulan Jun 1956, kerajaan

Galeri Keris Mas berperanan memupuk

persekutuan

budaya

mengisytiharkan

dan

semangat

kedntaan

Melayu

sebagai

dan ~asib

melalui

orang-orang

pendidikan, Tanah

Pustaka

bangsa. la juga berperanan sebagai

Timbalan, Johor Bahru.

terletak

maka Melayu

penubuhan

terhadap nitai sejarah dan warisan

yang

bahasa

di

Balai Bukit

pusat informasi bagi para pelawat yang berkunjung ke sini.

Dari aspek persembahan maklumat, susunannya terbahagi kepada beberapa segmen seperti berikut ;

Panel 1 - 9

Memaparkan sembilan susunan mural mengikut

kronologi

yang

berkaitan

sejarah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka,

bertitik

perjuangan

tolak

Salah satu panel yang terdapat pada

daripada

mendaulatkan

mural Galer; Kerf Mas.

bahasa

Melayu serentak dengan perjuangan ini

Melalui Kongres Bahasa dan Persuratan

dilaksanakan melalui dasar pelajaran

Melayu Ketiga, nama Balai Pustaka

yang dimulai dengan Dasar Pelajaran

kemudiannya ditukar menjadi Dewan

kemerdekaan

negara.

Usaha

58


Bahasa dan Pustaka dengan rasminya

Panel

pada

penghormatan

21

September

mengorak

selangkah

1956. ke

DBP

ini

khusus

memberi

kepada

tokoh-tokoh

utama yang menjadi tunggak serta

hadapan

apabHa berpindah ke Jalan Young,

pelopor

perkembangan

Kuala Lumpur pada 12 Julai 1957 dan

sastera Melayu tanah

menjadi badan penerbit terbesar dan

diajak untuk sarna-sarna menghayati

berwibawa di samping menjadi wadah

semula

pembinaan dan pengembangan bahasa

terkemuka ini. 4 buah panel ini terdiri

dan sastera tanah air.

daripada

dua

mempamerkan

maklumat

bahasa air.

perjuangan

dan

Pelawat

tokoh-tokoh

buah

panel mengenai

Penubuhan DBP Cawangan dan Wilayah

Tokoh Persuratan Melayu dan masing-

membuktikan

masing

betapa

DBP

sangat

bersungguh-sungguh matlamatnya menjadikan bahasa

dengan

memperjuangkan bahasa

rasmi

dan

Kini

dihormati.

Melayu

sebuah

Ilmuwan

dan

panel

Bahasa

untuk Tokoh

dan

Sasterawan

Negara.

sebagai

utama

serta

perjuangan

~

ini

.

'~

.....---'--,._ --- .....- ...

diteruskan dengan identiti baru DBP, sebuah menara setinggi 31

.

;::r;:.:t:::-~~~-=;=-,...,~ :!~

;.....

.

tingkat,

bersebelahan bangunan lama DBP di Jalan Dewan Bahasa, yang menjadi salah satu mercu tanda di ibu kota, Kuala Lumpur.

Panel 10-12

Mempamerkan identiti DBP melalui tiga

Panel 16: Sasterawan Negara

buah panel yang menghuraikan makna lambang terkini,

DBP

yang

maklumat

wawasan, misi,

lama

Panel 17-20

hinggalah

mengenai

Panel

mural,

seterusnya

memaparkan

kegiatan-kegiatan korporat DBP yang

matlamat serta moto

sentiasa gigih dan berusaha keras bagi

DBP.

memastikan

bahasa

Melayu

terus

berkembang dan kukuh bukan sahaja di

Panel 13-16

peringkat

59

kebangsaan,

malahan

ke


peringkat

antarabangsa.

Majlis

dunia sastera tanah air yang tidak

Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM), Majlis

Sastera

(MASTERA),

Asia

Majlis

ternilai harganya.

Tenggara

Bahasa

Brunei

Darussalam-I ndonesia-Malaysia (MABBIM) dan sambutan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) merupakan antara kegiatan yang dijalankan khusus bagi tujuan in1.

Panel 21-23

Memperlihatkan

Panel 26: Hasil Kcirya dan Kejayaan Keris Mas

aktiviti-aktiviti

berkaitan penerbitan OBP. Selain dan penghasilan

pelbagai

hasil

Ruang Pamer Art;fak

terbitan

Galeri Keris Mas turut mempamerkan

bercetak, OBP turut mengorak langkah seiring

dengan

pereda ran

artifak-artifak peninggalan tokoh-tokoh

semasa

bahasa dan sastera terkemuka tanah

dengan menghasilkan terbitan dalam

air. Antara artifak tokoh yang ada di

pelbagai bentuk selain buku seperti

dalam

kaset, cakera padat (CO dan VCO) dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan

penerbitan

simpanan

peninggalan

semasa

(Za'ba),

turut dipamerkan dalam

galeri

Zainal

ini

adalah

Abidin

Ahmad

Negara

Usman

Sasterawan

Awang dan Sasterawan Negara Kens

bentuk kolaj.

Mas. Artifak ini antara lain termasuklah selempang, songkok, keris, buku auto

Panel 24-26

biografi

Melalui tiga panel di ruangan ini, pelawat

dapat

mengenali

mendalami

dengan

lebih

berharga

serta

serta yang

lain-lain tidak

peninggalan terdapat

tempat-tempat lain.

dekat

mengenai tokoh sasterawan terkemuka Menyingkap tabir sejarah ...

negara, Kamaluddin Muhammad atau

Mengenang tokoh berjasa ...

lebih sinonim dengan nama penanya, Keris Mas. beliau

Rentetan

dirakamkan

sejarah sebagai

Menggamit sejuta rasa ...

hidup

Membuai syahdu di jiwa .. .

tanda

Menjulang semangat bahasa .. .

penghormatan dan terima kasih di atas segala sum bang bakti beliau kepada

60

di


Sebuah

perjuangan

yang

tiada

SEMINAR

akhirnya ....

Access Dunia Sdn. Bhd. '2005 User Group Meeting' The Westin Kuala Lumpur,S Mei 2005

Salim Md. Zin alim@dbp.gov.my

Acara pertemuan tahunan Access Dunia KEGIATAN

Sdn. Bhd. dengan pengguna serta rakan kongsinya telah dianjurkan sejak dari 1998

tahun

lagi

bertujuan

untuk

berkongsi pengalartlan, bertukar-tukar pandangan

serta

mendapat maklum

balas tentang produk yang digunakan.

Di samping itu peserta juga turut diperkenalkan kepada beberapa produk baru Pameran Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-6, (MAPPA VI), 20 Januari 2005, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.

dalam

pengurusan

dan

perkhidmatan perpustakaan. Peserta yang kebanyakannya terdiri daripada golongan institusi

pustakawan

pengajian

tinggi

dari juga

mengadakan

berkesempatan

perbincangan dengan penganjur dan pembangun

peri sian

produk

perpustakaan bagi mendapat maklumat tentang teknologi baru sedia ada serta

Seminar Za'ba mengenai Alam Melayu II 2005, Hotel Prince f:t Residence, 22¡24 Februari 2005.

penyelesaian

kepada

permasalahan

pengurusan perpustakaan. Atur

cara

termasuk

pembentangan

kertas kerja oleh Pengarah-pengarah syarikat

serta

Ketua

Pustakawan

Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara

61


kertas kerja yang telah dibentangkan

Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan

ialah:

kerjasama

Kementerian

Effective Management of Digital

Malaysia,

101

Library Resources: Issues and

Malaysia sdn. Bhd.

Group

Pelancongan dan

Pearson

Challenge •

How

Librarian

Important

Can

Role

play

to

lebih kurang 500 peserta yang terdiri

an

daripada

Prevent

pegawai

kerajaan

dari

Electronic Plagiarism.

pelbagai agensi, ahli akademik serta

E-Content Selection: Ideas on

peserta luar negara telah menghadi ri

How to Make It an Easy Process

persidangan

Beyond

"perspektif kritikaEterhadap teori dan

the

Chemistry

praktis

Department

yang

kepada

bertemakan

orde

baru

dunia".

Anatara objektif yang telah dicapai Pameran produk turut diadakan oleh

melalui persidangan ini di antaranya

beberapa penerbit khusus penerbitan

ialah; membincangkan dan menjelaskan

dalam talian.

perkaitan di antara teori dan praktis

Peserta secara tidak

langsung diperkenal dan dapat melihat

dalam

sendiri 'state of the art' perkakasan

kebudayaan; serta hubungannya dalam

dan perisian yang dipamerkan.

bidang

bahasa,

kesusasteraan

bahasa,

kesusasteraan

dan

dan

kebudayaan dengan masyarakat amnya; Fatimah Zahrin Mohd. Taib

membincangkan

fatimah@dbp.gov.my

kaitkan

bidang

menghubung kritikal

isu-isu

keperluannya 4TH MALAYSIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGES, LITERATURES, AND CUlTURESMICOlLAC 2005 , 23 - 24 APRil 2005.

dan

dengan

bahasa,

penyelidikan

kesusasteraan

kebudayaan;

dan

dan

meningkatkan

penyelidikan akademik dalam bidang pendidikan, politik dan kebudayaan dan seterusnya

Persidangan

antarabangsa

berkaitan

dengan

menekankan

pendekatan

yang

kritikal dalam hala tuju penyelidikan

bahasa,

dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan.

kesusasteraan dan kebudayaan adalah program dwitahunan yang dianjurkan

Wan Khairoslinda Wan Mohd. Khairi

oleh Jabatan Bahasa Inggeris, Fakulti Bahasa

Moden

dan

Unda@dbp.gov.my

Komunikasi,

62


KURSUS DAN LATIHAN STAF PDM KURSUS

TARIKH

Che Ros Rahim Md. Azhar Taib Puteh Janal Hashim Che Rabitah Che Omar Mohd. Redzuan Razali

Kursus Pembangunan Diri dan Organisasi

24 - 27 Januari 2005

Excel Training Camp, Lenggeng, Negeri Sembilan.

Rozana Yacob Maisara Anum Kamaruddin

Kursus Komputer MS WORD Peringkat Lanjutan

25 - 27 Januari 2005

Dewan Bahasa dan Pustaka

NAMA

BIL. 1.

2.

TEMPAT

--

-

-

3.

Abd. Ghapar Abdullah

Simposium Alam Peranakan

3 Februari 2005

Jabatan Muzium dan Antikuiti

4.

Zulkefli Abu Bakar Mazli Abdul Razak

Kursus Pembangunan Diri dan Organisasi

14 - 17 Februari 2005

Excel Trainning Camp, Lenggeng, Negeri Sembilan

5.

Sanusi Noh Abdul Arif Ujang Zadi @ Zaidi Museh Ahmad Razali Yusoff

Mengawet dan Menjilid

14 - 26 Mac 2005

Arkib Negara Malaysia

6.

Abd. Ghapar Abdullah Nik Aman Nik Yusoff

Kursus Asas Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

7.

Mohd. Azoha Mohd . Yusoff Salim Md. Zin Che Rabitah Che Omar

Kursus Asas Penerbitan

14 - 18 Mac 2005

Hotel Mandarin Court, Kuala Lumpur.

8.

Idris Abdul Kadir Roslan Zakaria Zulkifli Khalil

Kursus Induksi Modul Umum Kumpulan II

16 - 31 Mac 2005

Pusat Perubatan Universiti Malaya

9.

Zarina Ja'afar

Kursus Kenegaraan

17 - 21 Mac 2005

Kern Bina Negara Bukit Sagu, Pahang

63

21 - 23 Februari 2005

Hotel Dynasty,Kuala Lumpur.


-

BIL.

NAMA

10.

Abd. Ghapar Abdullah

11-

Zaniroh Abdul

12.

Wan Salhah Megat Ahmad

-

KURSUS

TARIKH

TEMPAT

Kursus Pengurusan Kewangan dan Akauntabiliti

22 - 24 Mac 2005

Dewan Bahasa dan Pustaka

Kursus Komputer MS WORD Peringkat Lanjutan

22 - 24 Mac 2005

Dewan Bahasa dan Pustaka --

Seminar and Presentation and Dissemination Oral History an National Heritage

7 - 9 April 2005

Hotel Renaissance Kuala Lumpur.

~

-

-

13.

Zahala Rohani

Pencarian Maklumat

18 - 19 April 2005

AnCasa Hotel, Kuala Lumpur.

14.

Wan Khairoslinda Wan Mohd. Khairi Aimi Umaimah Hashim Musaimi

Persidangan MICOLLAC 2005

23 - 25 April 2005

Hotel Holiday Villa, Subang Jaya

Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti

25 - 27 April 2005

Hotel Dynasty, Kuala Lumpur-

Mazli Abdul Razak

Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti

25 - 27 April 2005

Hotel Dynasty, Kuala Lumpur.

Zarina Ja'afar .

Kursus Pembantu Perpustakaan dan Pusat Maklumat

9 - 14 Mei 2005

ESSET-Institut Latihan Keselamatan Sosial KWEP, Bangi.

SUB 2005: Positioning Information Services Towards Organizational Excellence

15 - 17 Mei 2005

Hotel Nikko, Kuala Lumpur.

15.

Zarina Ja'afar Puteh Janal Hashim

16.

17.

18.

19.

20.

Che Rabitah Che Omar Kamariah Abu Samah

Fatimah Zahrin Mohd. Taib Nik Aman Nik Yusoff

The How and Whys A Library Consortia

18 Mei 2005

Perpustakaan Negara Malaysia

Aizan Mohd. Ali

Managing for Services ft Operational Excellence

7 Jun 2005

Hotel Sheraton Subang

64


Untuk keterangan lanjut hubungi; Unit Khidmat Pengguna Pusat Dokumentasi Melayu Tingkat 3 Blok Podium Dewan Bahasa dan Pustaka Peti Surat 10803 50926 KUALA LUMPUR Tel: 03-2148 3540/3541 Faks: 03-21429903 E-mel: khidmat1@dbp.gov.my

Profile for mutiarapustakapdm

MP 2005 Jilid 11 Bil. 1  

MP 2005 Jilid 11 Bil. 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded